REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Projektodawcą) jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. / Zachodniopomorska Grupa Doradcza Oddział w Słupsku; z siedzibą w Słupsku, ul. J. Tuwima 23/6, Słupsk. 3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie ZGD Sp. z o.o. Oddział w Słupsku, przy ul. J. Tuwima 23/6; czynne w dni robocze w godzinach , tel , 4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowany na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) Urzędem Marszałkowskim w Gdaosku. 5. Okres realizacji projektu: Zasięg projektu: województwo pomorskie. 2 Uczestnicy Projektu 1. Projekt skierowany jest do 108 osób (60 kobiet, 48 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego, zainteresowanych odejściem z rolnictwa, w tym: a) Osoba odchodząca z rolnictwa - to rolnik ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejskowiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkaoców, który wykonuje działalnośd rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym: Rolnik - to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalnośd rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy

2 producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Domownik - to osoba bliska rolnikowi, która spełnia łącznie następujące warunki: ukooczyła 16 lat; pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie; stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy; 2. Beneficjenci Projektu nie mogą: byd zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także na podstawie umów prawa cywilnego; prowadzid pozarolniczej działalności gospodarczej; byd zarejestrowani jako bezrobotni; byd poza wiekiem produkcyjnym tj. poniżej 18 roku życia oraz powyżej 65 roku życia; W przypadku kandydatów na szkolenia Kierowca kat. C, osoba taka musi posiadad prawo jazdy Kat. B; 3 Zakres wsparcia Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: Moduły szkoleniowe przewidziane dla wszystkich uczestników projektu: 1. Indywidualne doradztwo zawodowe - każdy Uczestnik odbędzie 6 h indywidualnych spotkao z doradcą zawodowym; 2. Szkolenie Poznaj samego siebie celem szkolenia jest rozpoznanie własnych predyspozycji i celów zawodowych, a co za tym idzie pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej (32 godziny zajęd). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy, wyprawkę składającą się z materiałów promocyjnych oraz materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. 3. Moduły szkoleniowe dostosowane do indywidualnych kompetencji i zainteresowao uczestników (jeden Uczestnik Projektu może wziąd udział w tylko jednym, wybranym szkoleniu zawodowym): Księgowośd wspomagana komputerem przygotowanie do pracy na stanowisku związanym z księgowością, omówienie podstawowych zagadnieo związanych z księgowaniem wydatków, podatkiem VAT, składki ZUS ; (64 godziny zajęd). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy, materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. Pracownik administracyjno biurowy przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku biurowym, kurs połączony z obsługą programów komputerowych ułatwiających prowadzenie biura (64 godziny zajęd). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy,

3 materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. Kurs na prawo jazdy kategorii C umożliwia nabycie uprawnieo do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony (50 godzin zajęd teoretyczno praktycznych, szkolenie zakooczone egzaminem). Kurs zostanie poprzedzony badaniem lekarskim. Beneficjenci będą mogli ubiegad się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Kurs operatora koparko ładowarki umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora koparko ładowarki. Kurs kooczy się egzaminem paostwowym (176 godzin zajęd teoretyczno praktycznych). Kurs zostanie poprzedzony badaniem lekarskim. Beneficjenci będą mogli ubiegad się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Kurs spawania podstawowego celem kursu jest uzyskanie uprawnieo do wykonywania spoin pachwinowych. W przypadku ukooczenia kursu oraz zdania egzaminu kursant otrzymuje świadectwo Egzaminu Spawacza (160 godzin teoretyczno praktycznych). Kurs zostanie poprzedzony badaniem lekarskim. Beneficjenci otrzymają obiad, materiały dydaktyczne oraz będą się mogli ubiegad się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Kurs opiekuna nad osobami zależnymi przygotowanie uczestników kursu do pracy w zawodzie opiekuna osób chorych, starszych i dzieci. Kurs zakooczony egzaminem paostwowym (80 godzin teoretyczno praktycznych). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy, materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. Projektodawca zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji usług szkoleniowych, doradczych i warsztatów. 4 Zasady kwalifikacji Beneficjentów 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie następujących dokumentów zgłoszeniowych: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, oświadczenie o kwalifikowaniu się uczestnika do projektu (powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu) i przesłanie go lub osobiste złożenie w Biurze Projektu w Słupsku (Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 23/ Słupsk). 2. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do momentu zapełnienia wszystkich wolnych miejsc na liście podstawowej oraz na liście rezerwowej. 3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych (wypełnionych w języku polskim w czytelny sposób) wraz z poprawnie wypełnionymi wymaganymi załącznikami, tj.: aktualnym zaświadczeniem z KRUS (nie starszym niż 3 miesiące) o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik rolnika (osoby odchodzące z rolnictwa);

4 aktualnym zaświadczeniem z gminy (nie starszym niż 3 miesiące) o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub kserokopią (potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez Kandydata) nakazu podatkowego (osoby będące właścicielami gospodarstwa rolnego); 4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, oświadczenie o kwalifikowaniu się uczestnika do projektu, aktualne zaświadczenie z KRUS oraz aktualne zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa) należy złożyd osobiście w Biurze Projektu albo przesład za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu w Słupsku (Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 23/ Słupsk). 5. Dokumenty pod względem formalnym oraz merytorycznym oceniad będzie Komisja Rekrutacyjna składająca się z Koordynatora projektu, Specjalisty ds. promocji, rekrutacji i organizacji kursów oraz Doradcy Zawodowego. 6. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Beneficjentów biorąc pod uwagę: a. kompletnośd i poprawnośd formalną dokumentów wymienionych w pkt. 4; b. ilośd punktów uzyskaną w kryteriach oceny wymienionych w pkt. 9; c. kolejnośd zgłoszeo na dany kurs; 7. Wnioski niekompletne lub zawierające uchybienia formalne takie jak - brak podpisu osoby składającej wniosek, niewypełnione wszystkie wymagane punkty wniosku, formularz wniosku niezgodny z obowiązującym, brak wymaganego załącznika lub załącznik niepoprawnie wypełniony - będą odrzucane z przyczyn formalnych. Komisja Rekrutacyjna odrzucad będzie również formularze nie spełniające warunków przynależności do grup docelowych wymienionych w Kryteria oceny formularzy rekrutacyjnych: a. ocena predyspozycji zawodowych kandydata (przeprowadzona na podstawie formularza badającego predyspozycje zawodowe) wykazując dużą motywację do zmiany zawodu maksymalnie Kandydat może osiągnąd 10 pkt. w ocenie tej kategorii. b. ocena zasadności wyboru szkolenia zawodowego (przeprowadzana na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz formularza badającego predyspozycje zawodowe) wybierając szkolenie zawodowe najbardziej zbieżne z posiadanymi już predyspozycjami zawodowo-psychologicznymi Kandydat może maksymalnie osiągnąd 10 pkt. w ocenie tej kategorii c. wielkośd gospodarstwa rolnego, którego Kandydat jest właścicielem: 1,00 5,00 hap (hektary przeliczeniowe) - 5 pkt. 5,01-10,00 hap - 4 pkt. 10,01-20,00 hap - 3 pkt. 20,01-50,00 hap - 2 pkt. powyżej 50,01 hap 1 pkt. d. miejsce zamieszkania: wieś - 3 pkt.

5 miasto do 25 tysięcy mieszkaoców - 2 pkt. e. płed Kandydata Kobieta 2 pkt. Mężczyzna 1 pkt. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskad Kandydat podczas oceny kryterium kwalifikacji do projektu wynosi: 30 pkt. 9. Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzid wiarygodnośd danych podanych przez Kandydata, prosząc go o dodatkowe dokumenty. 10. W celu osiągnięcia w projekcie zakładanej struktury grupy docelowej lista osób zakwalifikowanych do projektu będzie tworzona z zastosowaniem etapu pośredniego polegającego na przygotowaniu (oddzielnie dla każdego szkolenia zawodowego) rankingów zgłoszeo osobno dla statusu rolnika i domownika w podziale na kobiet i mężczyzn. Dla każdej z tych grup zostaną wyłonione osoby, które zajmują najwyższe miejsca w tych rankingach w liczbie zakładanej w projekcie z uwzględnieniem płci. 11. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu na liście rankingowej będzie decydowad kolejnośd zgłoszeo. 12. Na podstawie dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną oceny, sporządzone zostaną listy rankingowe Kandydatów, osobno na każde ze szkoleo zawodowych i osobno dla kobiet i mężczyzn, zatwierdzone przez Komisję Rekrutacyjną. 13. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkoleo/doradztwa. 14. W przypadku rezygnacji (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie) osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikowad do projektu następną osobę z listy rankingowej z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status i płed (np. w przypadku rezygnacji kobiety, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza na liście kobieta). 15. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 5 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie udzielane na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zawartej z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. Oddział w Słupsku. 3. Miejsce prowadzenia zajęd uzależnione będzie od procesu rekrutacji oraz procedury wyboru Wykonawców w ramach projektu. 4. Szkolenia i doradztwo w ramach Projektu rozliczane jest w godzinach szkoleniowych. Godzina szkolenia to godzina dydaktyczna licząca 45 minut. 5. Beneficjenci są zobowiązani do udziału we wszystkich przewidzianych dla nich rodzajów wsparcia, w tym w:

6 a. Indywidualnym doradztwie zawodowym 6 godz./osobę (3h na początku, 3h na koocu udziału uczestnika w projekcie); b. Szkoleniu psychologiczno-doradczym Poznaj samego siebie w wymiarze 32 godzin; c. Wybranym szkoleniu zawodowym; 6. Każdy Beneficjent może uczestniczyd tylko w jednym szkoleniu zawodowym. 7. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w grupach 12 lub 15-osobowych (z wyjątkiem zajęd indywidualnych). Warunkiem zorganizowania określonego kursu jest zebranie grupy szkoleniowej. W przypadku nie zebrania pełnej grupy szkoleniowej istnieje możliwośd uruchomienie kursu z mniejszą liczbą uczestników po uprzednim wyrażeniu zgody przez Urząd Marszałkowski w Gdaosku. 8. Beneficjenci mogą się ubiegad o zwrot kosztów dojazdu, który przysługuje za udział w szkoleniach: Kurs prawa jazdy na Kategorię C, Kurs Operatora Koparko-Ładowarki oraz Kurs Spawania podstawowego. 9. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Beneficjenta. Zwrot kosztów dojazdu jest możliwy na podstawie biletów komunikacji zbiorowej (bilet kolejowy II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji prywatnej na danej trasie) z jednego dnia udziału w projekcie (bilety z trasy, na której podróżuje Beneficjent z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia z dowolnego dnia szkolenia). W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej - koszt dojazdu może byd rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Beneficjenta stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Projektodawcę o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika). Dodatkowo należy wtedy dołączyd kserokopie (potwierdzone za zgodnośd z oryginałem): dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy oraz umowę użyczenia (gdy użytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem). 10. Zwrot kosztów dojazdu jest wypłacany po zakooczeniu udziału w projekcie (wszystkich obligatoryjnych formach wsparcia), nie później jednak niż do dnia r. (zakooczenie realizacji projektu) i pozytywnej weryfikacji poniesionych wydatków. 11. Każdy Beneficjent ma prawo do max 20% nieobecności w trakcie zajęd. W przypadku nieobecności Beneficjent zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęd. Obowiązkowe 80% obecności na zajęciach jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o ukooczeniu kursu. 12. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęd następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęd z przyczyn: a. zdrowotnych - zwolnienie na odpowiednim druku dostarczone do 7 dni od momentu rozpoczęcia zwolnienia; b. inne - pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności;

7 13. Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązad się z możliwością nieotrzymania zaświadczenia ukooczenia szkolenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Koordynator projektu może zdecydowad o skreśleniu z listy uczestników danej osoby lub o wydaniu zaświadczenia na podstawie dobrych wyników uzyskanych przez uczestnika w trakcie szkolenia, opinii osób prowadzących szkolenie oraz samodzielnego uzupełnienia braków. 14. W przypadku, gdy Beneficjent przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego lub rażąco naruszy porządek organizacyjny podczas szkoleo Projektodawca może wypowiedzied z nim umowę ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza wykluczenie Beneficjenta z udziału w Projekcie. 15. W przypadku niedostosowania się Beneficjenta do zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie skutkującego skreśleniem z listy uczestników, Projektodawca ma prawo zażądad od Beneficjenta zwrotu poniesionych kosztów proporcjonalnie do jego udziału w projekcie oraz zwrotu materiałów dydaktycznych. 6 Zasady monitoringu Beneficjentów 1. Beneficjenci zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności (zajęcia grupowe i indywidualne) w chwili rozpoczęcia zajęd. 2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów dojazdu oraz otrzymania wyżywienia. 3. Beneficjenci zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakooczeniu. 4. Beneficjenci zobowiązani są do informowania Projektodawcy o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem). W przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie realizacji projektu Beneficjenci zobowiązani są do przekazania Projektodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu. 5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 7 Obowiązki Beneficjentów 1. Beneficjent zobowiązuje się do: a. przestrzegania niniejszego Regulaminu; b. punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; c. rzetelnego przygotowywania się do zajęd zgodnie z poleceniami trenerów; d. przystąpienia do egzaminu koocowego; e. przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów dydaktycznych;

8 f. korzystania z powierzonych mu urządzeo zgodnie z instrukcją obsługi; g. poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w 6; h. zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, doradców, osób realizujących projekt i innych uczestników projektu; 8 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Beneficjent może bez konsekwencji zrezygnowad z udziału w Projekcie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęd, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem jego uczestnictwa w Projekcie. Aby udokumentowad ten fakt składa on pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie oraz dokonuje zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie w innym niż wymieniona w ust. 1 przyczyna, możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego Projektodawcy na odpowiednim druku. 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu mogą wynikad z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą byd znane przez Beneficjenta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Beneficjenta z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent jest zobowiązany zwrócid otrzymane materiały szkoleniowe oraz otrzymane koszty wsparcia przewidziane na jednego uczestnika w projekcie. 6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w 4 ust Postanowienia koocowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Projektodawcę. 2. Beneficjent, który nie podpisze oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie. 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Projektodawcy w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. 4. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Poddziałania Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

9 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo