REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Projektodawcą) jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. / Zachodniopomorska Grupa Doradcza Oddział w Słupsku; z siedzibą w Słupsku, ul. J. Tuwima 23/6, Słupsk. 3. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie ZGD Sp. z o.o. Oddział w Słupsku, przy ul. J. Tuwima 23/6; czynne w dni robocze w godzinach , tel , 4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowany na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) Urzędem Marszałkowskim w Gdaosku. 5. Okres realizacji projektu: Zasięg projektu: województwo pomorskie. 2 Uczestnicy Projektu 1. Projekt skierowany jest do 108 osób (60 kobiet, 48 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej lat zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego, zainteresowanych odejściem z rolnictwa, w tym: a) Osoba odchodząca z rolnictwa - to rolnik ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejskowiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkaoców, który wykonuje działalnośd rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym: Rolnik - to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalnośd rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy

2 producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Domownik - to osoba bliska rolnikowi, która spełnia łącznie następujące warunki: ukooczyła 16 lat; pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie; stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy; 2. Beneficjenci Projektu nie mogą: byd zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także na podstawie umów prawa cywilnego; prowadzid pozarolniczej działalności gospodarczej; byd zarejestrowani jako bezrobotni; byd poza wiekiem produkcyjnym tj. poniżej 18 roku życia oraz powyżej 65 roku życia; W przypadku kandydatów na szkolenia Kierowca kat. C, osoba taka musi posiadad prawo jazdy Kat. B; 3 Zakres wsparcia Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: Moduły szkoleniowe przewidziane dla wszystkich uczestników projektu: 1. Indywidualne doradztwo zawodowe - każdy Uczestnik odbędzie 6 h indywidualnych spotkao z doradcą zawodowym; 2. Szkolenie Poznaj samego siebie celem szkolenia jest rozpoznanie własnych predyspozycji i celów zawodowych, a co za tym idzie pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej (32 godziny zajęd). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy, wyprawkę składającą się z materiałów promocyjnych oraz materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. 3. Moduły szkoleniowe dostosowane do indywidualnych kompetencji i zainteresowao uczestników (jeden Uczestnik Projektu może wziąd udział w tylko jednym, wybranym szkoleniu zawodowym): Księgowośd wspomagana komputerem przygotowanie do pracy na stanowisku związanym z księgowością, omówienie podstawowych zagadnieo związanych z księgowaniem wydatków, podatkiem VAT, składki ZUS ; (64 godziny zajęd). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy, materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. Pracownik administracyjno biurowy przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku biurowym, kurs połączony z obsługą programów komputerowych ułatwiających prowadzenie biura (64 godziny zajęd). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy,

3 materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. Kurs na prawo jazdy kategorii C umożliwia nabycie uprawnieo do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony (50 godzin zajęd teoretyczno praktycznych, szkolenie zakooczone egzaminem). Kurs zostanie poprzedzony badaniem lekarskim. Beneficjenci będą mogli ubiegad się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Kurs operatora koparko ładowarki umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora koparko ładowarki. Kurs kooczy się egzaminem paostwowym (176 godzin zajęd teoretyczno praktycznych). Kurs zostanie poprzedzony badaniem lekarskim. Beneficjenci będą mogli ubiegad się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Kurs spawania podstawowego celem kursu jest uzyskanie uprawnieo do wykonywania spoin pachwinowych. W przypadku ukooczenia kursu oraz zdania egzaminu kursant otrzymuje świadectwo Egzaminu Spawacza (160 godzin teoretyczno praktycznych). Kurs zostanie poprzedzony badaniem lekarskim. Beneficjenci otrzymają obiad, materiały dydaktyczne oraz będą się mogli ubiegad się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Kurs opiekuna nad osobami zależnymi przygotowanie uczestników kursu do pracy w zawodzie opiekuna osób chorych, starszych i dzieci. Kurs zakooczony egzaminem paostwowym (80 godzin teoretyczno praktycznych). Beneficjenci otrzymają obiad, poczęstunek kawowy, materiały dydaktyczne. Dla Beneficjentów, których miejsce zamieszkania oddalone będzie o ponad 50 km od miejsca odbywania szkolenia przewidziano możliwośd skorzystania z bezpłatnego noclegu ze śniadaniem. Projektodawca zobowiązuje się do zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji usług szkoleniowych, doradczych i warsztatów. 4 Zasady kwalifikacji Beneficjentów 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie następujących dokumentów zgłoszeniowych: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, oświadczenie o kwalifikowaniu się uczestnika do projektu (powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu) i przesłanie go lub osobiste złożenie w Biurze Projektu w Słupsku (Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 23/ Słupsk). 2. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do momentu zapełnienia wszystkich wolnych miejsc na liście podstawowej oraz na liście rezerwowej. 3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych (wypełnionych w języku polskim w czytelny sposób) wraz z poprawnie wypełnionymi wymaganymi załącznikami, tj.: aktualnym zaświadczeniem z KRUS (nie starszym niż 3 miesiące) o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik rolnika (osoby odchodzące z rolnictwa);

4 aktualnym zaświadczeniem z gminy (nie starszym niż 3 miesiące) o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub kserokopią (potwierdzoną za zgodnośd z oryginałem przez Kandydata) nakazu podatkowego (osoby będące właścicielami gospodarstwa rolnego); 4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, oświadczenie o kwalifikowaniu się uczestnika do projektu, aktualne zaświadczenie z KRUS oraz aktualne zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa) należy złożyd osobiście w Biurze Projektu albo przesład za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu w Słupsku (Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 23/ Słupsk). 5. Dokumenty pod względem formalnym oraz merytorycznym oceniad będzie Komisja Rekrutacyjna składająca się z Koordynatora projektu, Specjalisty ds. promocji, rekrutacji i organizacji kursów oraz Doradcy Zawodowego. 6. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Beneficjentów biorąc pod uwagę: a. kompletnośd i poprawnośd formalną dokumentów wymienionych w pkt. 4; b. ilośd punktów uzyskaną w kryteriach oceny wymienionych w pkt. 9; c. kolejnośd zgłoszeo na dany kurs; 7. Wnioski niekompletne lub zawierające uchybienia formalne takie jak - brak podpisu osoby składającej wniosek, niewypełnione wszystkie wymagane punkty wniosku, formularz wniosku niezgodny z obowiązującym, brak wymaganego załącznika lub załącznik niepoprawnie wypełniony - będą odrzucane z przyczyn formalnych. Komisja Rekrutacyjna odrzucad będzie również formularze nie spełniające warunków przynależności do grup docelowych wymienionych w Kryteria oceny formularzy rekrutacyjnych: a. ocena predyspozycji zawodowych kandydata (przeprowadzona na podstawie formularza badającego predyspozycje zawodowe) wykazując dużą motywację do zmiany zawodu maksymalnie Kandydat może osiągnąd 10 pkt. w ocenie tej kategorii. b. ocena zasadności wyboru szkolenia zawodowego (przeprowadzana na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz formularza badającego predyspozycje zawodowe) wybierając szkolenie zawodowe najbardziej zbieżne z posiadanymi już predyspozycjami zawodowo-psychologicznymi Kandydat może maksymalnie osiągnąd 10 pkt. w ocenie tej kategorii c. wielkośd gospodarstwa rolnego, którego Kandydat jest właścicielem: 1,00 5,00 hap (hektary przeliczeniowe) - 5 pkt. 5,01-10,00 hap - 4 pkt. 10,01-20,00 hap - 3 pkt. 20,01-50,00 hap - 2 pkt. powyżej 50,01 hap 1 pkt. d. miejsce zamieszkania: wieś - 3 pkt.

5 miasto do 25 tysięcy mieszkaoców - 2 pkt. e. płed Kandydata Kobieta 2 pkt. Mężczyzna 1 pkt. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskad Kandydat podczas oceny kryterium kwalifikacji do projektu wynosi: 30 pkt. 9. Komisja Rekrutacyjna ma prawo sprawdzid wiarygodnośd danych podanych przez Kandydata, prosząc go o dodatkowe dokumenty. 10. W celu osiągnięcia w projekcie zakładanej struktury grupy docelowej lista osób zakwalifikowanych do projektu będzie tworzona z zastosowaniem etapu pośredniego polegającego na przygotowaniu (oddzielnie dla każdego szkolenia zawodowego) rankingów zgłoszeo osobno dla statusu rolnika i domownika w podziale na kobiet i mężczyzn. Dla każdej z tych grup zostaną wyłonione osoby, które zajmują najwyższe miejsca w tych rankingach w liczbie zakładanej w projekcie z uwzględnieniem płci. 11. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu na liście rankingowej będzie decydowad kolejnośd zgłoszeo. 12. Na podstawie dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną oceny, sporządzone zostaną listy rankingowe Kandydatów, osobno na każde ze szkoleo zawodowych i osobno dla kobiet i mężczyzn, zatwierdzone przez Komisję Rekrutacyjną. 13. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkoleo/doradztwa. 14. W przypadku rezygnacji (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie) osoby zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikowad do projektu następną osobę z listy rankingowej z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status i płed (np. w przypadku rezygnacji kobiety, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza na liście kobieta). 15. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 5 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie udzielane na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zawartej z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. Oddział w Słupsku. 3. Miejsce prowadzenia zajęd uzależnione będzie od procesu rekrutacji oraz procedury wyboru Wykonawców w ramach projektu. 4. Szkolenia i doradztwo w ramach Projektu rozliczane jest w godzinach szkoleniowych. Godzina szkolenia to godzina dydaktyczna licząca 45 minut. 5. Beneficjenci są zobowiązani do udziału we wszystkich przewidzianych dla nich rodzajów wsparcia, w tym w:

6 a. Indywidualnym doradztwie zawodowym 6 godz./osobę (3h na początku, 3h na koocu udziału uczestnika w projekcie); b. Szkoleniu psychologiczno-doradczym Poznaj samego siebie w wymiarze 32 godzin; c. Wybranym szkoleniu zawodowym; 6. Każdy Beneficjent może uczestniczyd tylko w jednym szkoleniu zawodowym. 7. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w grupach 12 lub 15-osobowych (z wyjątkiem zajęd indywidualnych). Warunkiem zorganizowania określonego kursu jest zebranie grupy szkoleniowej. W przypadku nie zebrania pełnej grupy szkoleniowej istnieje możliwośd uruchomienie kursu z mniejszą liczbą uczestników po uprzednim wyrażeniu zgody przez Urząd Marszałkowski w Gdaosku. 8. Beneficjenci mogą się ubiegad o zwrot kosztów dojazdu, który przysługuje za udział w szkoleniach: Kurs prawa jazdy na Kategorię C, Kurs Operatora Koparko-Ładowarki oraz Kurs Spawania podstawowego. 9. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Beneficjenta. Zwrot kosztów dojazdu jest możliwy na podstawie biletów komunikacji zbiorowej (bilet kolejowy II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji prywatnej na danej trasie) z jednego dnia udziału w projekcie (bilety z trasy, na której podróżuje Beneficjent z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia z dowolnego dnia szkolenia). W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej - koszt dojazdu może byd rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Beneficjenta stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Projektodawcę o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika). Dodatkowo należy wtedy dołączyd kserokopie (potwierdzone za zgodnośd z oryginałem): dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy oraz umowę użyczenia (gdy użytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem). 10. Zwrot kosztów dojazdu jest wypłacany po zakooczeniu udziału w projekcie (wszystkich obligatoryjnych formach wsparcia), nie później jednak niż do dnia r. (zakooczenie realizacji projektu) i pozytywnej weryfikacji poniesionych wydatków. 11. Każdy Beneficjent ma prawo do max 20% nieobecności w trakcie zajęd. W przypadku nieobecności Beneficjent zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęd. Obowiązkowe 80% obecności na zajęciach jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o ukooczeniu kursu. 12. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęd następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. Dopuszcza się usprawiedliwienie opuszczonych zajęd z przyczyn: a. zdrowotnych - zwolnienie na odpowiednim druku dostarczone do 7 dni od momentu rozpoczęcia zwolnienia; b. inne - pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności;

7 13. Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązad się z możliwością nieotrzymania zaświadczenia ukooczenia szkolenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Koordynator projektu może zdecydowad o skreśleniu z listy uczestników danej osoby lub o wydaniu zaświadczenia na podstawie dobrych wyników uzyskanych przez uczestnika w trakcie szkolenia, opinii osób prowadzących szkolenie oraz samodzielnego uzupełnienia braków. 14. W przypadku, gdy Beneficjent przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego lub rażąco naruszy porządek organizacyjny podczas szkoleo Projektodawca może wypowiedzied z nim umowę ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza wykluczenie Beneficjenta z udziału w Projekcie. 15. W przypadku niedostosowania się Beneficjenta do zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie skutkującego skreśleniem z listy uczestników, Projektodawca ma prawo zażądad od Beneficjenta zwrotu poniesionych kosztów proporcjonalnie do jego udziału w projekcie oraz zwrotu materiałów dydaktycznych. 6 Zasady monitoringu Beneficjentów 1. Beneficjenci zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności (zajęcia grupowe i indywidualne) w chwili rozpoczęcia zajęd. 2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do zwrotu kosztów dojazdu oraz otrzymania wyżywienia. 3. Beneficjenci zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakooczeniu. 4. Beneficjenci zobowiązani są do informowania Projektodawcy o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem). W przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie realizacji projektu Beneficjenci zobowiązani są do przekazania Projektodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu. 5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 7 Obowiązki Beneficjentów 1. Beneficjent zobowiązuje się do: a. przestrzegania niniejszego Regulaminu; b. punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; c. rzetelnego przygotowywania się do zajęd zgodnie z poleceniami trenerów; d. przystąpienia do egzaminu koocowego; e. przynoszenia na zajęcia otrzymanych materiałów dydaktycznych;

8 f. korzystania z powierzonych mu urządzeo zgodnie z instrukcją obsługi; g. poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w 6; h. zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, doradców, osób realizujących projekt i innych uczestników projektu; 8 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Beneficjent może bez konsekwencji zrezygnowad z udziału w Projekcie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęd, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem jego uczestnictwa w Projekcie. Aby udokumentowad ten fakt składa on pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie oraz dokonuje zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie w innym niż wymieniona w ust. 1 przyczyna, możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego Projektodawcy na odpowiednim druku. 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu mogą wynikad z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą byd znane przez Beneficjenta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Beneficjenta z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent jest zobowiązany zwrócid otrzymane materiały szkoleniowe oraz otrzymane koszty wsparcia przewidziane na jednego uczestnika w projekcie. 6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w 4 ust Postanowienia koocowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Projektodawcę. 2. Beneficjent, który nie podpisze oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaje wykluczony z udziału w Projekcie. 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Projektodawcy w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. 4. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Poddziałania Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

9 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU INWESTYCJA W NOWY ZAWÓD

REGULAMIN PROJEKTU INWESTYCJA W NOWY ZAWÓD REGULAMIN PROJEKTU INWESTYCJA W NOWY ZAWÓD 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie INWESTYCJA W NOWY ZAWÓD realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KREATYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EFEKTYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości Regulamin uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: N@uczyciel przyszłości Nr Projektu: WND-POKL.09.04.00-10-060/11 Priorytet: IX Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR.01.02.02-10-0017/15 realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa szansa dla rolnika

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa szansa dla rolnika REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa szansa dla rolnika Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu uczestnik/uczestniczka

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu!

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! Projekt nr POKL.08.01.02-24-085/12-00 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wielkie pole do popisu!,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU /15. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 1 Informacje o projekcie 1. EUROSULTIONS Jan Dymek realizuje Projekt nr RPLU.09.01.00-06-0163/15 pn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowa rola

Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowa rola Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowa rola 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nowa rola współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w Projekcie NOWE PERSPEKTYWY kompleksowe wsparcie odchodzących. z rolnictwa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w Projekcie NOWE PERSPEKTYWY kompleksowe wsparcie odchodzących. z rolnictwa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie NOWE PERSPEKTYWY kompleksowe wsparcie odchodzących z rolnictwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Równi na rynku pracy realizowanego w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Aktywność moją szansą nr umowy WND-POKL.06.01.01-18-214/12. Postanowienia ogólne

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Aktywność moją szansą nr umowy WND-POKL.06.01.01-18-214/12. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Aktywność moją szansą nr umowy WND-POKL.06.01.01-18-214/12 realizowanego przez w Końskich w ramach Programu, Priorytet VI, Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPKKTYWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPKKTYWA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPKKTYWA Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny uczestnik/uczestniczka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU S t r o n a 1 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu SZANSA NA START! nr POWR.01.02.02-06-0010/15 I) Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na następujące

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAPRZECIW NOWYM HORYZONTOM" Numer umowy UDA-POKL.08.01.02-20-032/12 realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w Projekcie: "Nowa Szansa. 1 Postanowienia ogólne. 2 - Zakres wsparcia. 3 - Uczestnicy Projektu

Regulamin / Zasady udziału w Projekcie: Nowa Szansa. 1 Postanowienia ogólne. 2 - Zakres wsparcia. 3 - Uczestnicy Projektu Regulamin / Zasady udziału w Projekcie: "Nowa Szansa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Nowa Szansa realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI!,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ekonomia Społeczna-nowe możliwości. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ekonomia Społeczna-nowe możliwości. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ekonomia Społeczna-nowe możliwości Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki ES Ekonomia Społeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu Bądź POWER!, nr POWR /16

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu Bądź POWER!, nr POWR /16 Strona 1 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu Bądź POWER!, nr POWR.01.02.01-22-0006/16 I) Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na następujące formy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Szybka reakcja 01.12.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szybka reakcja realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji 1 Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: 1) Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11 REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL.08.01.02-32-021/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,nowy zawód = Nowa praca realizowanym na terenie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE realizowanego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla rynku pracy

Edukacja dla rynku pracy REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Edukacja dla rynku pracy realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Pracujący absolwent

Regulamin uczestnictwa w projekcie Pracujący absolwent Regulamin uczestnictwa w projekcie Pracujący absolwent Strona 1 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Pracujący absolwent współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNI NA RYNKU PRACY Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda, 02.11.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Od rolnika do pracownika bezpłatne szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU Wykwalifikowani-konkurencyjni 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowani-konkurencyjni, realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacycjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Wersja 0 z dn. 00203 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: ) Projekt

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U "Wolny czas nie zgubi nas" - warsztaty z modelarstwa lotniczego i obserwacji astronomicznych. Umowa nr 00869-6930-UM0640748/11 Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty"

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty" 1 Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne z wytwarzania mebli z płyty, realizowane w wymiarze 30 godzin 1. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie w projekcie Parasol dla rozwoju społecznego powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Maszyny do robót ziemnych kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Maszyny do robót ziemnych kursy dla osób odchodzących z rolnictwa Projekt Maszyny do robót ziemnych kursy dla osób odchodzących z rolnictwa realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości realizowanym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AGROTURYSTYKA TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AGROTURYSTYKA TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AGROTURYSTYKA TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Nr projektu: WND-POKL.08.01.02-24-016/11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalna opieka Kurs Opieka nad dzieckiem

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalna opieka Kurs Opieka nad dzieckiem REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalna opieka Kurs Opieka nad dzieckiem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Profesjonalna opieka realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU.,,MY KOBIETY! nr WND-POKL /09

REGULAMIN PROJEKTU.,,MY KOBIETY! nr WND-POKL /09 REGULAMIN PROJEKTU,,MY KOBIETY! nr WND-POKL.06.01.01-08-001/09 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,my kobiety! realizowanym na terenie województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALIZM I KULTURA KULINARNA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo