Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją PROGRESSIO na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie PEŁNOsprawni realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7(LIDER), w partnerstwie z FUNDACJĄ PROGRESSIO, ul. Strzeszewskiego 17/ Lublin 3. Biuro projektu LIDERA projektu PEŁNOsprawni mieści się w Kielcach, ul. Sandomierska 89, Kielce, biuro PARTNERA projektu mieści się w Kielcach, ul. Sandomierska 89, Kielce 4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 5. Okres realizacji projektu: r. 6. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego. 7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 115 osób niepełnosprawnych spełniających kryteria uczestnika o których mowa w 3. 2 Zakres wsparcia 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: a) Poradnictwo zawodowe tworzenie IPD 6 godzin/osobę zajęcia indywidualne (PARTNER) b) Warsztaty psychospołeczne 16 godzin/ grupowa- 8 grup osobowych (PARTNER) c) Kursy: - Kwalifikowany/a pracownik/ca ochrony godz./3 grupy - Magazynier/ka z obsługą wózka widłowego godz./1 grupa - Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego -I stopień (przeprow. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) 80 godz./3gr - Kurs przygotowujący na stanowisko specjalisty kadrowo płacowego(przeprow. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) 112 godz./1 grupa.

2 d) StaŜ KaŜdy Uczestnik Projektu odbędzie w instytucji/przedsiębiorstwie z województwie świętokrzyskim 3 miesięczny lub 6 miesięczny staŝ zawodowy. Na zakończenie staŝu pracodawcy wystawią opinie, które będą stanowić podstawę do wydania zaświadczenia o ukończeniu staŝu. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie na staŝ. 1. Projekt skierowany jest do 115 osób, z czego: min. 60%, tj. 69 osób stanowić będą kobiety 3 Uczestnicy Projektu 2. Osoby przystępujące do projektu muszą spełniać następujące warunki: być w wieku aktywności zawodowej tj lata, posiadać status osoby bezrobotnej, tj. osoby pozostającej bez zatrudnienia, zarejestrowanej jako bezrobotna we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy lub posiadać status osoby nieaktywnej zawodowo tj. jest osoby niezatrudnionej, nie wykonująca pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru pracy, ale jednocześnie nie zaliczającej się do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiadać zaświadczenie o niepełnosprawności, waŝne w okresie przystąpienia do projektu, być zdolnym do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, Wymaganie formalne wobec uczestników zainteresowanych poszczególnymi kursami: Osoby zainteresowane kursami: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej o Powinny ukończyć 21 lat o Ukończone wykształcenie gimnazjalne Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego -I stopień (przeprow. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) o Wykształcenie średnie Kurs przygotowujący na stanowisko specjalisty kadrowo-płacowego (przeprow. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) o Wykształcenie średnie zamieszkiwać województwo świętokrzyskie. Osoby takie nie mogą: być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a takŝe osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, prowadzić działalności gospodarczej, być rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS być uczniem/słuchaczem szkół dziennych być studentem studiów dziennych

3 4 Warunki przystąpienia do projektu Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (powyŝsze dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie biura projektu). 2. Potwierdzenie spełniania kryteriów Uczestnika Projektu poprzez złoŝenie następujących dokumentów: a) zaświadczenie wydane przez właściwy Miejski/Powiatowy Urząd Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej b) oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo c) kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, d) oświadczenia o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub słuŝbie albo innej pracy zarobkowej, e) oświadczenie o miejscu zamieszkania (stanowiące załącznik do Formularza Zgłoszeniowego) f) oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (stanowiące załącznik do Formularza Zgłoszeniowego) 3. Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzona analiza predyspozycji zawodowych. 4. Na prośbę pracownika Biura Projektu, Uczestnik zobowiązany jest przedstawić do wglądu dowód osobisty, celem sprawdzenia poprawności danych. 5. Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 5 Zasady kwalifikacji Uczestników 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złoŝoną z 2 członków zespołu projektowego. 2. Rekrutacja ma charakter otwarty, rozpocznie się w r. potrwa do momentu zebranie 115 uczestników projektu, nie później jednak niŝ do Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria: formalne: o o kompletność i poprawność formalna złoŝonych dokumentów, spełnienie obowiązkowych kryteriów grupy docelowej: wiek lat, niepełnosprawność, status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo, zamieszkiwanie na obszarze województwa świętokrzyskiego o punkty wynikające z uzyskanych punktów a ankiecie motywacyjnej merytoryczne: o motywacja do podnoszenia kwalifikacji i potrzebę udziału w proj. (m.in. długi okres pozostawania bez pracy, trudna sytuacja finansowa) pierwszeństwa: o kobiety o niskie kwalifikacje zawodowe o brak doświadczenia zawodowego o osoby o najniŝszym dochodzie w rodzinie

4 4. W sytuacjach spornych priorytetowo traktowane będą osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o najniŝszym dochodzie w rodzinie (jeśli zajdzie potrzeba, Beneficjent na etapie kwalifikacji do projektu moŝe wezwać Uczestnika do przedstawienia oświadczenia o dochodach). 5. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w 3 przewyŝszy liczbę 115 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. 6. Listy rezerwowe będą tworzone wg dalszej kolejności z listy podstawowej oraz kolejności zgłoszeń. 7. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem kursu lub w początkowej jego fazie). 8. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status (przykład: w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej długotrwale bezrobotnej w jej miejsce zostanie zakwalifikowania pierwsza na liście osoba niepełnosprawna długotrwale bezrobotna). 9. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 6 Zasady uczestnictwa i organizacja usług 1. Usługi świadczone będą w Kielcach oraz na terenie województwa świętokrzyskiego(w przypadku zebrania osobowej grupy). Dokładne miejsce realizacji szkolenia określone będzie po zrekrutowaniu pełnej grupy szkoleniowej, a pod uwagę będzie brana wygodna lokalizacja, dostępność komunikacyjna osób z poszczególnych grup. 2. Szkolenia realizowane będą w trybie 8 godzin dziennie, w dni powszednie oraz w weekendy. 3. Warunkiem zorganizowania określonego kursu jest zebranie osobowej grupy. Uczestnikowi deklarującemu chęć udziału w kursie, którego organizacja nie będzie moŝliwa z braku wymaganej liczby chętnych, zostanie zaproponowany udział w innym kierunku. 4. Zorganizowanych zostanie 8 grup szkoleniowych liczących osób. 5. Podczas zajęć grupowych Uczestnicy otrzymują: catering i poczęstunek. Ponadto w ramach szkolenia Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe skrypty i podręczniki. 6. Osoby w ramach projektu mogą starać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia usług w ramach projektu, na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu, który, wraz z załącznikami, dostępny jest w biurze projektu. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi po zakończeniu udziału w projekcie kaŝdego uczestnika, najpóźniej do dnia r. (zakończenie projektu). 7. Podczas szkoleń Uczestnikom przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). W ramach projektu PEŁNOsprawni kwota stypendium wynosi 6,35 zł brutto za 1 godzinę obecności na szkoleniu.

5 8. Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej chorobą lub pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem, o których mowa w przepisach o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, zgodnie z powyŝszymi zasadami, wysokość stypendium liczona proporcjonalnie do ilości godzin faktycznej obecności na szkoleniu. 9. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 10. Warunkiem ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego jest min. 80% frekwencja na zajęciach. 11. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć lub, jeśli będzie to moŝliwe, z inną grupą. 12. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja uczestników 20% nieobecności). 13. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Dyrektora Projektu na kontynuacje uczestnictwa w szkoleniu. W innym wypadku Uczestnik moŝe zostać skreślony z listy Uczestników, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w KaŜde szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym. Pozytywny wynik egzaminu umoŝliwi uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 7 Obowiązki Uczestników 1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: a) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu, b) Punktualne przychodzenie na zajęcia, c) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów, d) Przystąpienie do egzaminu końcowego, e) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w 9 f) Zachowania zgodnie z zasadami współŝycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, szkoleniowców, psychologów, wykładowców, osób realizujących projekt i innych Uczestników projektu 8 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie moŝliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyŝszej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współŝycia społecznego w szczególności w przypadku

6 naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieŝy lub szczególnego wandalizmu. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w W przypadku rezygnacji uczestnik ma prawo starać się o zwrot kosztów dojazdu. 9 Zasady monitoringu Uczestników 1. Uczestnicy zobowiązani są kaŝdorazowego do potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złoŝenie podpisu na Liście obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia). 4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej 2-go stopnia. 5. Uczestnicy mają prawo wpływać na profilowanie tematyki szkolenia poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Organizatorowi bądź wykładowcy prowadzącemu zajęcia. 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu naleŝy do Grupy sterującej projektu, składającej się z przedstawiciela Lidera i Partnera. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdraŝaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W przypadku zmiany ww. wytycznych LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 4. Regulamin wchodzi w Ŝycie w dniu roku. Data i podpis kandydata

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo