REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. W. Korfantego z siedzibą w Katowicach, ul. Harcerzy Września 3; wpisaną pod liczbą porządkową 36 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; zwaną dalej Uczelnią. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regulamin projektu jest podstawowym wewnętrznym aktem prawym ustalającym główne warunki przystąpienia i regulującym zasady udziału w projekcie. Regulamin projektu jest integralną częścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach. 1 PRZEDMIOT PROJETU 1. Przedmiotem projektu są: a) zajęcia o charakterze warsztatowym realizowane na 5 kierunkach studiów (Gospodarka Przestrzenna, Stosunki Międzynarodowe, Fizjoterapia, Kosmetologia, Psychologia), b) kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej, c) kursy dla kadry dydaktycznej GWSH w zakresie fizjoterapii i kosmetologii, nowych metod kształcenia oraz szkolenia ze specjalistycznego języka angielskiego. 2. Projekt skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców: a) Zajęcia o charakterze warsztatowym skierowane do 1945 studentów GWSH kierunków: Gospodarka Przestrzenna, Stosunki Międzynarodowe, Fizjoterapia, Kosmetologia i Psychologia, a także fakultatywnie do studentów pozostałych kierunków kształcenia. b) Platforma e-learningowa skierowana do wszystkich studentów GWSH. c) Kursy i szkolenia dla kadry dydaktycznej skierowane do co najmniej 66 nauczycieli akademickich GWSH. 2 CEL PROJEKTU 1. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwojowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej Uczelni oraz poprawę jakości kształcenia. Cel strategiczny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych w latach : 1

2 a) zwiększenie jakości nauczania w GWSH poprzez objęcie min. 66 osób z kadry dydaktycznej szkoleniami / kursami m. in. z nowoczesnych technik nauczania i języków obcych, b) wzbogacenie 5 programów nauczania o dodatkowe grupy przedmiotów specjalnościowych, umożliwiające zdobycie przez 1945 studentów praktycznej wiedzy w obszarach oczekiwanych na rynku pracy, c) zwiększenie dostępności przekazu i materiałów dydaktycznych poprzez wdrożenie kształcenia na odległość z wybranych przedmiotów na wszystkich kierunkach i objęcie platformą e-learningową 9560 studentów GWSH, d) zwiększenie atrakcyjności narzędzi dydaktycznych poprzez wykorzystanie zasobów platformy e-learningowej, e) stworzenie konkurencyjnej oferty studiowania, m.in. poprzez wykorzystanie e-learningu i modyfikację programów nauczania. 2. Udział studentów w zajęciach realizowanych w ramach projektu zostanie obiektywnie udokumentowany w suplemencie do dyplomu. 3. Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowo zaświadczenia ukończenia kursu w danym zakresie tematycznym, niezależnie od uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. 4. Uczestnicy kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej GWSH otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie danego kursu / szkolenia. 3 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 1. Realizacja projektu Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest współfinansowana w 15 % z budżetu państwa i 85 % przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4 CZAS REALIZACJI 1. Projekt jest realizowany w okresie od 16 maja 2011 do 31 października a) Zajęcia warsztatowe dla studentów będą realizowane w semestrach letnich i zimowych. Zajęcia realizowane w ramach projektu będą się odbywały w tygodniu oraz w weekend, zgodnie ze szczegółowym planem opracowanym po zamknięciu list studentów w poszczególnych latach. Wyjątkiem będą warsztaty terenowe (na kierunku Gospodarka Przestrzenna), organizowane w okresach letniego semestru. Wsparcie będzie obejmowało wszystkich nowych studentów od roku akademickiego 2010 /

3 b) Szkolenia i kursy dla kadry dydaktycznej GWSH również będą realizowane w semestrach letnich i zimowych począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2011 / c) Techniczne wdrożenie platformy e-learningowej będzie przeprowadzone w II połowie 2011 r., tak aby mogła rozpocząć funkcjonowanie od semestru letniego 2012 r. 5 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy regulamin określa ogólne założenia projektu i zasady uczestnictwa, a w szczególności: a) kryteria kwalifikacyjne i warunki uczestnictwa w projekcie, b) zasady rekrutacji, c) zasady organizacji dodatkowych zajęć warsztatowych oraz kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej GWSH. 6 KRYTERIA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest spełnienie kryteriów formalnych oraz kryteriów dodatkowych Kryteria formalne uczestnictwa w przedmiotach warsztatowych: a) Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu. b) Utrzymanie statusu studenta zgodnie z Regulaminem Studiów Kryteria dodatkowe uczestnictwa w przedmiotach warsztatowych: a) Projekt zakłada wsparcie dla wszystkich studentów kierunków określonych w 1 pkt. 1a (począwszy od rocznika 2010 / 2011), dlatego kryterium rekrutacji (średnia ocen z ostatniego roku preferowane osoby z najwyższą średnią) będzie wprowadzone przy przekroczeniu liczby miejsc zakontraktowanych w projekcie Kryteria formalne uczestnictwa w specjalistycznych kursach / szkoleniach dla kadry dydaktycznej: a) Podczas rekrutacji należy spełnić kryterium formalne (tj. nauczyciel akademicki w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatrudniony w GWSH zgodnie z art. 118 ust. 1 tej ustawy) Kryteria dodatkowe uczestnictwa w specjalistycznych kursach / szkoleniach dla kadry dydaktycznej: Przy przekroczeniu liczby miejsc zakontraktowanych w projekcie preferowane będą dodatkowo osoby spełniające następujące kryteria (wg hierarchii ważności): a) staż pracy w GWSH min. 3 lata, b) aktywność naukowa w ostatnich 24 miesiącach (np. badania, publikacje, koordynacja kół naukowych), c) kolejność zgłoszeń. 3

4 2. Platforma e-learningowa skierowana jest do wszystkich studentów GWSH. 7 REKRUTACJA 1. Rekrutacja (zarówno na przedmioty warsztatowe jak i na specjalistyczne kursy / szkolenia dla kadry dydaktycznej) będzie prowadzona w sposób ciągły z naciskiem na początki semestrów zimowych. 2. Rekrutacja studentów będzie prowadzona corocznie (w latach od 2011 do 2014 ) ze szczególnym uwzględnieniem terminów rozpoczęcia semestrów zimowych. 3. Rekrutacja przedstawicieli kadry dydaktycznej będzie prowadzona corocznie w terminach wyznaczonych przez Biuro Projektów Rozwojowych. 4. Rekrutacja będzie prowadzona w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach: w Biurze Projektu przy ul. Harcerzy Września 5, Katowice, Budynek B IV piętro, pok Rekrutacja będzie prowadzona również w Wydziale Zamiejscowym i zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. 5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej a następnie dostarczyć go, w terminie wyznaczonym na stronie projektu, w jednym z niżej wskazanych sposobów: a) listownie na adres Biura Projektu z dopiskiem dotyczy projektu pn.: Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach lub b) osobiście do Biura Projektu lub c) drogą elektroniczną w przypadku platformy e-learningowej poprzez wypełnienie zamieszczonego na platformie formularza. 6. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Koordynator lub inny Pracownik Biura Projektu prześle na podany przez kandydata adres wiadomość bądź poinformuje go telefonicznie o przyjęciu (w przypadku gdy osoba będzie spełniać kryteria uczestnictwa) lub odrzuceniu zgłoszenia (w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniać kryteriów). 7. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria uczestnictwa będzie większa niż liczba miejsc przewidzianych w projekcie na dodatkowych przedmiotach warsztatowych lub na specjalistycznych kursach / szkoleniach dla kadry dydaktycznej w danej edycji zostanie utworzona lista rezerwowa. 8. Jeśli uczestnik projektu zostanie wykluczony lub dobrowolnie zrezygnuje z udziału w projekcie, na zwolnione miejsce w grupie zostanie zakwalifikowana następna w kolejności osoba z listy rezerwowej. 4

5 9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik projektu jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie obciążeniem finansowym uczestnika projektu do wysokości wartości otrzymanych materiałów. 10. W ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu procesu rekrutacji dla danej edycji Biuro Projektów Rozwojowych poinformuje studentów, którzy się zakwalifikują do projektu droga elektroniczną lub listownie. 11. Studenci wstępnie zakwalifikowani do projektu zobowiązani są złożyć w Biurze Projektu komplet następujących dokumentów: a) załącznik nr 1: deklarację uczestnictwa w projekcie, b) załącznik nr 2: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c) załącznik nr 3: formularz zgłoszeniowy (wypełniany wyłącznie w przypadku jeśli nastąpiła zmiana danych w stosunku do pierwszego formularza zgłoszeniowego składanego na etapie rekrutacji lub nie został on złożony w oryginale 12. Pracownicy dydaktyczni wstępnie zakwalifikowani do projektu zobowiązani są złożyć w Biurze Projektu komplet następujących dokumentów: a) załącznik nr 1A: podanie kandydata do udziału w kursach / szkoleniach realizowanych w ramach projektu, b) załącznik nr 2A: deklarację uczestnictwa w projekcie, c) załącznik nr 3A: formularz zgłoszeniowy (wypełniany wyłącznie w przypadku jeśli nastąpiła zmiana danych w stosunku do pierwszego formularza zgłoszeniowego składanego na etapie rekrutacji lub nie został on złożony w oryginale, d) załącznik nr 4A: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, e) załącznik nr 5A: zaświadczenie o zatrudnieniu w GWSH w Katowicach, f) załącznik nr 6A: oświadczenia potwierdzające spełnienie przez pracownika dydaktycznego kryteriów dodatkowych. 13. Studenci w celu uzyskania możliwości korzystania z platformy e-learningowej podczas pierwszego logowania wypełniają formularz zawierający dane niezbędne do uzupełnienia Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 14. Wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektów Rozwojowych w terminie wyznaczonym przez Pracownika Biura Projektu. 15. W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w terminie następuje automatyczne skreślenie uczestnika z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu. 5

6 16. Ostatecznie zakwalifikowane do projektu zostają osoby, które złożyły poprawne dokumenty wymienione w pkt. 10 lub 11 z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Pracownika Biura Projektu. 17. Wzory formularzy powyższych dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 18. Za proces naboru odpowiedzialny jest Asystent Koordynatora wspomagany przez Opiekunów Organizacyjnych. 19. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości kobiet i mężczyzn. 8 ZASADY ORGANIZACJI DODATKOWYCH ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ KURSÓW I SZKOLEŃ DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ GWSH 1. Terminy zajęć realizowanych w ramach projektu będą rozesłane pocztą elektroniczną do poszczególnych Uczestników Projektu oraz opublikowane w systemie HMS. 2. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i godzin zajęć realizowanych w ramach projektu. Informacje o ewentualnych zmianach będą na bieżąco przesłane pocztą elektroniczną do Uczestników Projektu. 3. Osoby studiujące na kilku kierunkach objętych Projektem mogą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych realizowanych w ramach wszystkich kierunków, na których studiują. 4. W ramach kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej wprowadzono rozróżnienie pomiędzy liczbą uczestników projektu (1 osoba = 1 odrębny PESEL), a liczbą uczestników kursów (rozumianych jako jedno miejsce szkoleniowe w harmonogramie). Zakłada się, iż w ramach kursów fizjoterapii i kosmetologii 1 pracownik może uczestniczyć w dwóch szkoleniach (6 uczestników = 12 miejsc szkoleniowych). W przypadku pozostałych kursów, pracownik będzie mógł uczestniczyć w każdym z nich. W związku z powyższym założono minimalny poziom 60 osób (każdy zakwalifikowany korzysta z 3 kursów), który w trakcie realizacji może ulec podwyższeniu (łącznie będzie 180 miejsc szkoleniowych). 5. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą: a) na kierunku Gospodarka Przestrzenna warsztaty terenowe dla studentów badania geodezyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w 4 sesjach, po 4 grupy 20-osobowe i będą obejmować 80 godzin lekcyjnych w ramach grupy, b) na kierunku Stosunki Międzynarodowe Akademia Stosunków Międzynarodowych dodatkowe moduły warsztatowe: Wystąpienia publiczne w dyplomacji (12 godzin lekcyjnych), Komunikacja międzynarodowa (warsztaty językowe 12 godzin lekcyjnych), Zaawansowane techniki i taktyki negocjacyjne 6

7 (12 godzin lekcyjnych), Kontrakt według standardów światowych (12 godzin lekcyjnych). Zajęcia będą realizowane w 3 sesjach, po 4 grupy 20-osobowe i będą obejmować 48 godzin lekcyjnych w ramach grupy, c) na kierunku Kosmetologia warsztaty praktyczne z przedmiotów specjalnościowych w ramach Akademii Wizażu i Stylizacji. Warsztaty będą realizowane w 4 sesjach po 10 grup 10-osobowych i będą obejmować 60 godzin lekcyjnych w ramach grupy, d) na kierunku Fizjoterapia warsztaty praktyczne z przedmiotów specjalnościowych w ramach Akademii Fizjoterapii. Kierunek zostanie uzupełniony o 3 moduły warsztatowe: I Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządy ruchu i zmysłów (24 godziny lekcyjne), II Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego (24 godziny lekcyjne), III Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych odruchowych zmianach tkankowych (24 godziny lekcyjne). Warsztaty będą realizowane w 4 sesjach, po 13 grup 15-osobowych i będą obejmować 72 godziny lekcyjne w ramach grupy, e) na kierunku Psychologia Warsztaty Psychoterapeutyczne. Zajęcia będą realizowane w 4 sesjach, po 5 grup 20-osobowych i będą obejmować 80 godzin lekcyjnych w ramach grupy. f) na wszystkich pokrewnych kierunkach w sesjach i grupach określanych przez Uczelnię. 6. W ramach Projektu realizowane będą następujące kursy i szkolenia dla kadry dydaktycznej: a) specjalistyczny język angielski dla osób prowadzących / zamierzających prowadzić zajęcia w tym języku. Kurs na poziomie średniozaawansowanym / zaawansowanym będzie realizowany w 4 sesjach, po 1 grupie 15-osobowej i będzie obejmować 100 godzin w ramach jednej grupy. Dodatkowo każdemu uczestnikowi zostaną zapewnione 32 godziny indywidualnych konsultacji językowych, b) kurs nowoczesnych metod i narzędzi do analizy danych statystyczno-badawczych w dydaktyce. Kurs ten będzie realizowany w 4 sesjach, po 1 grupie 15-osobowej i będzie obejmować 19 godzin zajęć w ramach jednej grupy, c) kurs nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem ICT. Kurs ten będzie realizowany w 4 sesjach, po 1 grupie 15-osobowej i będzie obejmować 32 godziny zajęć w ramach grupy, d) kursy z fizjoterapii i kosmetologii dla osób prowadzących zajęcia na kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia (łącznie: 12 osób). 7

8 7. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Senat Uczelni. 9 ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL rozpoczęcie przez uczestnika udziału w projekcie następuje z dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie lub z datą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu. 2. Z chwilą rozpoczęcia studiów Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: a) systematycznego, punktualnego i aktywnego w nich uczestnictwa, b) przygotowywania się do zajęć i realizowania na czas zadanych prac, c) każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, d) uczestnictwa w zajęciach (w stopniu gwarantującym frekwencję minimum 80%), e) potwierdzania odbioru bądź wypożyczania materiałów dydaktycznych, f) wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz udziału w innych formach monitoringu, g) przestrzegania Regulaminu Projektu i Regulaminu Studiów, h) zapoznania się i przestrzegania aktów regulujących organizację i funkcjonowanie Uczelni, i) szanowania sprzętów stanowiących wyposażenie Uczelni i otaczania opieką powierzonych pomocy naukowych oraz innych przedmiotów będących własnością Uczelni, j) godnego reprezentowania dobrego imienia Uczelni, k) niezwłocznego informowania Uczelni o wszelkich zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym pod rygorem uznania wysłanych przez Uczelnię pism i powiadomień na adresy figurujące w formularzu za prawidłowo doręczone. 3. Każdemu z przedstawicieli kadry dydaktycznej uczestniczącemu w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach Projektu zostanie sfinansowany koszt przejazdu i zakwaterowania na kursach zewnętrznych. 4. Warunkami uzyskania przez studentów zaświadczenia o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach warsztatowych oraz w kursach i szkoleniach dla kadry dydaktycznej są łącznie: a) udział w co najmniej 80% zajęć - potwierdzone zapisem w dzienniku zajęć oraz na listach obecności, b) uzyskanie zaliczenia z przedmiotu realizowanego w ramach projektu. 5. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez wykładowcę prowadzącego zajęcia. 6. Udział uczestnika projektu we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem zajęć jest obowiązkowy. 7. Uczestnik projektu ma prawo: a) do udziału w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, 8

9 b) do otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych przekazanych przez prowadzących zajęcia w formie: podręczników, konspektów zajęć w formie elektronicznej lub papierowej, c) do korzystania z Biblioteki Głównej, Czytelni i Czytelni Multimedialnej GWSH na podstawie Karty Bibliotecznej, zgodnie z Regulaminem Biblioteki Głównej i Czytelni. 10 SKREŚLENIA, REAKTYWACJE, POWTARZANIE SEMESTRU 1. Skreślenie studenta z listy studentów Uczelni nie jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników projektu. 2. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: a) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie, b) nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu realizowanego w ramach projektu w przewidzianym terminie, c) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa. 3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. 4. Skreślenie z listy pracowników GWSH nie jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników projektu. 11 ZASADY MONITORINGU REZULTATÓW PROJEKTU 1. W czasie trwania, jak również w pół roku po zakończeniu studiów uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania badaniom ewaluacyjnym i innym formom monitoringu. 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest podać Projektodawcy niezbędne i wiarygodne dane do prawidłowej realizacji ewaluacji Projektu. 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz o zaakceptowaniu obowiązujących w ramach Projektu zasad monitoringu, kontroli i ewaluacji. 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach. 2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U r. nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 9

10 służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r i obowiązuje przez okres realizacji projektu. 2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej Projektu 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie zastosowanie mają przepisy wewnętrzne Uczelni (m.in.: Statut Uczelni, Regulamin Studiów, Regulamin Biblioteki Głównej i Czytelni) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu z zastrzeżeniem podania zmian do wiadomości uczestników projektów. 5. Za zarządzanie oraz nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia odpowiada Koordynator Projektu. 6. Nad przygotowaniami do wdrożenia poszczególnych zajęć będzie czuwał Opiekun Merytoryczny, natomiast w trakcie ich realizacji Opiekun Organizacyjny... data i podpis Koordynatora Projektu.. data i podpis Rektora 10

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych Psychologia i Pedagogika Sądowa realizowanej w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 luty 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu Business English podnoszenie kompetencji językowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu.

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu. Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu UDA POKL 04.03.00-00-214/12-00 Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Postanowienia ogólne 1 Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne Wielopole, 01.10.2009r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Radosny start malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn.: Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,English in work. Szkolenia z języka angielskiego szansą podniesienia atrakcyjności na rynku pracy mieszkańców m. st. Warszawy pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH W ramach projektu Liderzy logistyki program rozwoju kompetencji kluczowych nr POKL. 04.01.01-00-011/14 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Słownik pojęd użytych w regulaminie: 1. Projekt: projekt Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Matematyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL B93/13. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL B93/13. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU EDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU GMINY GRÓDEK o nr WND-POKL.09.05.00-20-B93/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 1 Postanowienia ogólne. 1. Projekt Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego REGULAMIN kursów językowych organizowanych przez LEVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, 30-616 Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szkoła Kaskaderów Filmowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2015 r. Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kurs Prorioceptive Neuromuscular Facilitation PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe) poziom podstawowy Biura Karier 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii

REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii RDz/610.1.A/2017/PWR-K039 REGULAMIN PROJEKTU: Większe umiejętności to lepsze zatrudnienie Program Rozwoju Kompetencji Studentów Wydziału Agrobioinżynierii 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Tytuł Projektu: Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka Numer projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-006F/15-004 Projektodawca: Gmina Czeladź Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna.

Regulamin projektu Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna. Regulamin projektu Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 1 Słownik pojęć Projekt projekt pn.: Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach projektu Kariera zawodowa przed NAMI.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach projektu Kariera zawodowa przed NAMI. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 23 sierpnia 2010r. Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach projektu. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo