REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. W. Korfantego z siedzibą w Katowicach, ul. Harcerzy Września 3; wpisaną pod liczbą porządkową 36 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; zwaną dalej Uczelnią. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regulamin projektu jest podstawowym wewnętrznym aktem prawym ustalającym główne warunki przystąpienia i regulującym zasady udziału w projekcie. Regulamin projektu jest integralną częścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach. 1 PRZEDMIOT PROJETU 1. Przedmiotem projektu są: a) zajęcia o charakterze warsztatowym realizowane na 5 kierunkach studiów (Gospodarka Przestrzenna, Stosunki Międzynarodowe, Fizjoterapia, Kosmetologia, Psychologia), b) kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej, c) kursy dla kadry dydaktycznej GWSH w zakresie fizjoterapii i kosmetologii, nowych metod kształcenia oraz szkolenia ze specjalistycznego języka angielskiego. 2. Projekt skierowany jest do trzech głównych grup odbiorców: a) Zajęcia o charakterze warsztatowym skierowane do 1945 studentów GWSH kierunków: Gospodarka Przestrzenna, Stosunki Międzynarodowe, Fizjoterapia, Kosmetologia i Psychologia, a także fakultatywnie do studentów pozostałych kierunków kształcenia. b) Platforma e-learningowa skierowana do wszystkich studentów GWSH. c) Kursy i szkolenia dla kadry dydaktycznej skierowane do co najmniej 66 nauczycieli akademickich GWSH. 2 CEL PROJEKTU 1. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwojowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej Uczelni oraz poprawę jakości kształcenia. Cel strategiczny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych w latach : 1

2 a) zwiększenie jakości nauczania w GWSH poprzez objęcie min. 66 osób z kadry dydaktycznej szkoleniami / kursami m. in. z nowoczesnych technik nauczania i języków obcych, b) wzbogacenie 5 programów nauczania o dodatkowe grupy przedmiotów specjalnościowych, umożliwiające zdobycie przez 1945 studentów praktycznej wiedzy w obszarach oczekiwanych na rynku pracy, c) zwiększenie dostępności przekazu i materiałów dydaktycznych poprzez wdrożenie kształcenia na odległość z wybranych przedmiotów na wszystkich kierunkach i objęcie platformą e-learningową 9560 studentów GWSH, d) zwiększenie atrakcyjności narzędzi dydaktycznych poprzez wykorzystanie zasobów platformy e-learningowej, e) stworzenie konkurencyjnej oferty studiowania, m.in. poprzez wykorzystanie e-learningu i modyfikację programów nauczania. 2. Udział studentów w zajęciach realizowanych w ramach projektu zostanie obiektywnie udokumentowany w suplemencie do dyplomu. 3. Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowo zaświadczenia ukończenia kursu w danym zakresie tematycznym, niezależnie od uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. 4. Uczestnicy kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej GWSH otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie danego kursu / szkolenia. 3 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 1. Realizacja projektu Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest współfinansowana w 15 % z budżetu państwa i 85 % przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4 CZAS REALIZACJI 1. Projekt jest realizowany w okresie od 16 maja 2011 do 31 października a) Zajęcia warsztatowe dla studentów będą realizowane w semestrach letnich i zimowych. Zajęcia realizowane w ramach projektu będą się odbywały w tygodniu oraz w weekend, zgodnie ze szczegółowym planem opracowanym po zamknięciu list studentów w poszczególnych latach. Wyjątkiem będą warsztaty terenowe (na kierunku Gospodarka Przestrzenna), organizowane w okresach letniego semestru. Wsparcie będzie obejmowało wszystkich nowych studentów od roku akademickiego 2010 /

3 b) Szkolenia i kursy dla kadry dydaktycznej GWSH również będą realizowane w semestrach letnich i zimowych począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2011 / c) Techniczne wdrożenie platformy e-learningowej będzie przeprowadzone w II połowie 2011 r., tak aby mogła rozpocząć funkcjonowanie od semestru letniego 2012 r. 5 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy regulamin określa ogólne założenia projektu i zasady uczestnictwa, a w szczególności: a) kryteria kwalifikacyjne i warunki uczestnictwa w projekcie, b) zasady rekrutacji, c) zasady organizacji dodatkowych zajęć warsztatowych oraz kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej GWSH. 6 KRYTERIA I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest spełnienie kryteriów formalnych oraz kryteriów dodatkowych Kryteria formalne uczestnictwa w przedmiotach warsztatowych: a) Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu. b) Utrzymanie statusu studenta zgodnie z Regulaminem Studiów Kryteria dodatkowe uczestnictwa w przedmiotach warsztatowych: a) Projekt zakłada wsparcie dla wszystkich studentów kierunków określonych w 1 pkt. 1a (począwszy od rocznika 2010 / 2011), dlatego kryterium rekrutacji (średnia ocen z ostatniego roku preferowane osoby z najwyższą średnią) będzie wprowadzone przy przekroczeniu liczby miejsc zakontraktowanych w projekcie Kryteria formalne uczestnictwa w specjalistycznych kursach / szkoleniach dla kadry dydaktycznej: a) Podczas rekrutacji należy spełnić kryterium formalne (tj. nauczyciel akademicki w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatrudniony w GWSH zgodnie z art. 118 ust. 1 tej ustawy) Kryteria dodatkowe uczestnictwa w specjalistycznych kursach / szkoleniach dla kadry dydaktycznej: Przy przekroczeniu liczby miejsc zakontraktowanych w projekcie preferowane będą dodatkowo osoby spełniające następujące kryteria (wg hierarchii ważności): a) staż pracy w GWSH min. 3 lata, b) aktywność naukowa w ostatnich 24 miesiącach (np. badania, publikacje, koordynacja kół naukowych), c) kolejność zgłoszeń. 3

4 2. Platforma e-learningowa skierowana jest do wszystkich studentów GWSH. 7 REKRUTACJA 1. Rekrutacja (zarówno na przedmioty warsztatowe jak i na specjalistyczne kursy / szkolenia dla kadry dydaktycznej) będzie prowadzona w sposób ciągły z naciskiem na początki semestrów zimowych. 2. Rekrutacja studentów będzie prowadzona corocznie (w latach od 2011 do 2014 ) ze szczególnym uwzględnieniem terminów rozpoczęcia semestrów zimowych. 3. Rekrutacja przedstawicieli kadry dydaktycznej będzie prowadzona corocznie w terminach wyznaczonych przez Biuro Projektów Rozwojowych. 4. Rekrutacja będzie prowadzona w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach: w Biurze Projektu przy ul. Harcerzy Września 5, Katowice, Budynek B IV piętro, pok Rekrutacja będzie prowadzona również w Wydziale Zamiejscowym i zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. 5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej a następnie dostarczyć go, w terminie wyznaczonym na stronie projektu, w jednym z niżej wskazanych sposobów: a) listownie na adres Biura Projektu z dopiskiem dotyczy projektu pn.: Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach lub b) osobiście do Biura Projektu lub c) drogą elektroniczną w przypadku platformy e-learningowej poprzez wypełnienie zamieszczonego na platformie formularza. 6. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Koordynator lub inny Pracownik Biura Projektu prześle na podany przez kandydata adres wiadomość bądź poinformuje go telefonicznie o przyjęciu (w przypadku gdy osoba będzie spełniać kryteria uczestnictwa) lub odrzuceniu zgłoszenia (w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniać kryteriów). 7. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria uczestnictwa będzie większa niż liczba miejsc przewidzianych w projekcie na dodatkowych przedmiotach warsztatowych lub na specjalistycznych kursach / szkoleniach dla kadry dydaktycznej w danej edycji zostanie utworzona lista rezerwowa. 8. Jeśli uczestnik projektu zostanie wykluczony lub dobrowolnie zrezygnuje z udziału w projekcie, na zwolnione miejsce w grupie zostanie zakwalifikowana następna w kolejności osoba z listy rezerwowej. 4

5 9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestnik projektu jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie obciążeniem finansowym uczestnika projektu do wysokości wartości otrzymanych materiałów. 10. W ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu procesu rekrutacji dla danej edycji Biuro Projektów Rozwojowych poinformuje studentów, którzy się zakwalifikują do projektu droga elektroniczną lub listownie. 11. Studenci wstępnie zakwalifikowani do projektu zobowiązani są złożyć w Biurze Projektu komplet następujących dokumentów: a) załącznik nr 1: deklarację uczestnictwa w projekcie, b) załącznik nr 2: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c) załącznik nr 3: formularz zgłoszeniowy (wypełniany wyłącznie w przypadku jeśli nastąpiła zmiana danych w stosunku do pierwszego formularza zgłoszeniowego składanego na etapie rekrutacji lub nie został on złożony w oryginale 12. Pracownicy dydaktyczni wstępnie zakwalifikowani do projektu zobowiązani są złożyć w Biurze Projektu komplet następujących dokumentów: a) załącznik nr 1A: podanie kandydata do udziału w kursach / szkoleniach realizowanych w ramach projektu, b) załącznik nr 2A: deklarację uczestnictwa w projekcie, c) załącznik nr 3A: formularz zgłoszeniowy (wypełniany wyłącznie w przypadku jeśli nastąpiła zmiana danych w stosunku do pierwszego formularza zgłoszeniowego składanego na etapie rekrutacji lub nie został on złożony w oryginale, d) załącznik nr 4A: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, e) załącznik nr 5A: zaświadczenie o zatrudnieniu w GWSH w Katowicach, f) załącznik nr 6A: oświadczenia potwierdzające spełnienie przez pracownika dydaktycznego kryteriów dodatkowych. 13. Studenci w celu uzyskania możliwości korzystania z platformy e-learningowej podczas pierwszego logowania wypełniają formularz zawierający dane niezbędne do uzupełnienia Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 14. Wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektów Rozwojowych w terminie wyznaczonym przez Pracownika Biura Projektu. 15. W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w terminie następuje automatyczne skreślenie uczestnika z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu. 5

6 16. Ostatecznie zakwalifikowane do projektu zostają osoby, które złożyły poprawne dokumenty wymienione w pkt. 10 lub 11 z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Pracownika Biura Projektu. 17. Wzory formularzy powyższych dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 18. Za proces naboru odpowiedzialny jest Asystent Koordynatora wspomagany przez Opiekunów Organizacyjnych. 19. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości kobiet i mężczyzn. 8 ZASADY ORGANIZACJI DODATKOWYCH ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ KURSÓW I SZKOLEŃ DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ GWSH 1. Terminy zajęć realizowanych w ramach projektu będą rozesłane pocztą elektroniczną do poszczególnych Uczestników Projektu oraz opublikowane w systemie HMS. 2. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i godzin zajęć realizowanych w ramach projektu. Informacje o ewentualnych zmianach będą na bieżąco przesłane pocztą elektroniczną do Uczestników Projektu. 3. Osoby studiujące na kilku kierunkach objętych Projektem mogą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych realizowanych w ramach wszystkich kierunków, na których studiują. 4. W ramach kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej wprowadzono rozróżnienie pomiędzy liczbą uczestników projektu (1 osoba = 1 odrębny PESEL), a liczbą uczestników kursów (rozumianych jako jedno miejsce szkoleniowe w harmonogramie). Zakłada się, iż w ramach kursów fizjoterapii i kosmetologii 1 pracownik może uczestniczyć w dwóch szkoleniach (6 uczestników = 12 miejsc szkoleniowych). W przypadku pozostałych kursów, pracownik będzie mógł uczestniczyć w każdym z nich. W związku z powyższym założono minimalny poziom 60 osób (każdy zakwalifikowany korzysta z 3 kursów), który w trakcie realizacji może ulec podwyższeniu (łącznie będzie 180 miejsc szkoleniowych). 5. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą: a) na kierunku Gospodarka Przestrzenna warsztaty terenowe dla studentów badania geodezyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w 4 sesjach, po 4 grupy 20-osobowe i będą obejmować 80 godzin lekcyjnych w ramach grupy, b) na kierunku Stosunki Międzynarodowe Akademia Stosunków Międzynarodowych dodatkowe moduły warsztatowe: Wystąpienia publiczne w dyplomacji (12 godzin lekcyjnych), Komunikacja międzynarodowa (warsztaty językowe 12 godzin lekcyjnych), Zaawansowane techniki i taktyki negocjacyjne 6

7 (12 godzin lekcyjnych), Kontrakt według standardów światowych (12 godzin lekcyjnych). Zajęcia będą realizowane w 3 sesjach, po 4 grupy 20-osobowe i będą obejmować 48 godzin lekcyjnych w ramach grupy, c) na kierunku Kosmetologia warsztaty praktyczne z przedmiotów specjalnościowych w ramach Akademii Wizażu i Stylizacji. Warsztaty będą realizowane w 4 sesjach po 10 grup 10-osobowych i będą obejmować 60 godzin lekcyjnych w ramach grupy, d) na kierunku Fizjoterapia warsztaty praktyczne z przedmiotów specjalnościowych w ramach Akademii Fizjoterapii. Kierunek zostanie uzupełniony o 3 moduły warsztatowe: I Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządy ruchu i zmysłów (24 godziny lekcyjne), II Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego (24 godziny lekcyjne), III Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych odruchowych zmianach tkankowych (24 godziny lekcyjne). Warsztaty będą realizowane w 4 sesjach, po 13 grup 15-osobowych i będą obejmować 72 godziny lekcyjne w ramach grupy, e) na kierunku Psychologia Warsztaty Psychoterapeutyczne. Zajęcia będą realizowane w 4 sesjach, po 5 grup 20-osobowych i będą obejmować 80 godzin lekcyjnych w ramach grupy. f) na wszystkich pokrewnych kierunkach w sesjach i grupach określanych przez Uczelnię. 6. W ramach Projektu realizowane będą następujące kursy i szkolenia dla kadry dydaktycznej: a) specjalistyczny język angielski dla osób prowadzących / zamierzających prowadzić zajęcia w tym języku. Kurs na poziomie średniozaawansowanym / zaawansowanym będzie realizowany w 4 sesjach, po 1 grupie 15-osobowej i będzie obejmować 100 godzin w ramach jednej grupy. Dodatkowo każdemu uczestnikowi zostaną zapewnione 32 godziny indywidualnych konsultacji językowych, b) kurs nowoczesnych metod i narzędzi do analizy danych statystyczno-badawczych w dydaktyce. Kurs ten będzie realizowany w 4 sesjach, po 1 grupie 15-osobowej i będzie obejmować 19 godzin zajęć w ramach jednej grupy, c) kurs nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem ICT. Kurs ten będzie realizowany w 4 sesjach, po 1 grupie 15-osobowej i będzie obejmować 32 godziny zajęć w ramach grupy, d) kursy z fizjoterapii i kosmetologii dla osób prowadzących zajęcia na kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia (łącznie: 12 osób). 7

8 7. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Senat Uczelni. 9 ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL rozpoczęcie przez uczestnika udziału w projekcie następuje z dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie lub z datą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu. 2. Z chwilą rozpoczęcia studiów Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: a) systematycznego, punktualnego i aktywnego w nich uczestnictwa, b) przygotowywania się do zajęć i realizowania na czas zadanych prac, c) każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na listach obecności, d) uczestnictwa w zajęciach (w stopniu gwarantującym frekwencję minimum 80%), e) potwierdzania odbioru bądź wypożyczania materiałów dydaktycznych, f) wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz udziału w innych formach monitoringu, g) przestrzegania Regulaminu Projektu i Regulaminu Studiów, h) zapoznania się i przestrzegania aktów regulujących organizację i funkcjonowanie Uczelni, i) szanowania sprzętów stanowiących wyposażenie Uczelni i otaczania opieką powierzonych pomocy naukowych oraz innych przedmiotów będących własnością Uczelni, j) godnego reprezentowania dobrego imienia Uczelni, k) niezwłocznego informowania Uczelni o wszelkich zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym pod rygorem uznania wysłanych przez Uczelnię pism i powiadomień na adresy figurujące w formularzu za prawidłowo doręczone. 3. Każdemu z przedstawicieli kadry dydaktycznej uczestniczącemu w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach Projektu zostanie sfinansowany koszt przejazdu i zakwaterowania na kursach zewnętrznych. 4. Warunkami uzyskania przez studentów zaświadczenia o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach warsztatowych oraz w kursach i szkoleniach dla kadry dydaktycznej są łącznie: a) udział w co najmniej 80% zajęć - potwierdzone zapisem w dzienniku zajęć oraz na listach obecności, b) uzyskanie zaliczenia z przedmiotu realizowanego w ramach projektu. 5. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez wykładowcę prowadzącego zajęcia. 6. Udział uczestnika projektu we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem zajęć jest obowiązkowy. 7. Uczestnik projektu ma prawo: a) do udziału w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, 8

9 b) do otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych przekazanych przez prowadzących zajęcia w formie: podręczników, konspektów zajęć w formie elektronicznej lub papierowej, c) do korzystania z Biblioteki Głównej, Czytelni i Czytelni Multimedialnej GWSH na podstawie Karty Bibliotecznej, zgodnie z Regulaminem Biblioteki Głównej i Czytelni. 10 SKREŚLENIA, REAKTYWACJE, POWTARZANIE SEMESTRU 1. Skreślenie studenta z listy studentów Uczelni nie jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników projektu. 2. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: a) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie, b) nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu realizowanego w ramach projektu w przewidzianym terminie, c) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa. 3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. 4. Skreślenie z listy pracowników GWSH nie jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników projektu. 11 ZASADY MONITORINGU REZULTATÓW PROJEKTU 1. W czasie trwania, jak również w pół roku po zakończeniu studiów uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania badaniom ewaluacyjnym i innym formom monitoringu. 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest podać Projektodawcy niezbędne i wiarygodne dane do prawidłowej realizacji ewaluacji Projektu. 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz o zaakceptowaniu obowiązujących w ramach Projektu zasad monitoringu, kontroli i ewaluacji. 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach. 2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U r. nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 9

10 służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r i obowiązuje przez okres realizacji projektu. 2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej Projektu 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie zastosowanie mają przepisy wewnętrzne Uczelni (m.in.: Statut Uczelni, Regulamin Studiów, Regulamin Biblioteki Głównej i Czytelni) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu z zastrzeżeniem podania zmian do wiadomości uczestników projektów. 5. Za zarządzanie oraz nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia odpowiada Koordynator Projektu. 6. Nad przygotowaniami do wdrożenia poszczególnych zajęć będzie czuwał Opiekun Merytoryczny, natomiast w trakcie ich realizacji Opiekun Organizacyjny... data i podpis Koordynatora Projektu.. data i podpis Rektora 10

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo