Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13"

Transkrypt

1 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL /13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje ogólne 1. Projekt Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny (projekt numer WND-POKL /13) realizowany jest przez firmę Szkolenie Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik z siedzibą w Augustowie (Lidera projektu) w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach (Partner projektu), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. 3. Na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku. 4. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia oraz warunki uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny. a) Działania realizowane w jego ramach zapewnią dostęp do uczestnictwa w kształceniu w formach pozaszkolnych kursach zawodowych dla 120 osób (14 uczestniczek i 106 uczestników projektu): właścicieli/ współwłaścicieli, wspólników, osób zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw z terenu m. Suwałki oraz powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego oraz sokólskiego. b) Uczestniczki i uczestnicy, dzięki udziałowi w projekcie nabędą, podwyższą lub uzupełnią swoje kwalifikacje zawodowe oraz polepszą swoją sytuację na rynku pracy. 5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Koszty jego organizacji i realizacji finansowane są w ramach pomocy de minimis ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w: Regulaminie Rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach zawodowych prowadzonych w ramach projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny, Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2010r., Nr 239, poz. 159 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (z późniejszymi zmianami), 6. Wszystkie sprawy powiązane z projektem, nieobjęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Realizator projektu w porozumieniu z Partnerem projektu Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach. 2

2 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Projekcie należy przez to rozumieć projekt Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny, o którym mowa w 1; b) Uczestniku/uczestniczce projektu należy przez to rozumieć osoby dorosłe w wieku lat biorące udział w kursach organizowanych w ramach Projektu, tj. osoby samozatrudnione, właściciele przedsiębiorstw oraz ich pracownicy, c) Pracowniku/pracowniczce należy przez to rozumieć: Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 1 Kodeks Pracy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, właściciela firmy, pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego w niego korzyści finansowe, lub Przedsiębiorca/pracodawca - w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Do przedsiębiorców zalicza się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, d) Realizatorze należy przez to rozumieć realizatora projektu, tj. Szkolenia Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik ul. Hoża 4 ; Augustów oraz partnera projektu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24; Suwałki, e) Biurze projektu należy przez to rozumieć siedziby Realizatora i Partnera projektu f) Umowie umowa o wsparcie szkoleniowe w projekcie/ umowa udziału w projekcie zawarta pomiędzy Realizatorem/Partnerem projektu, a Zgłaszającym, zawarta na warunkach określonych w regulaminie, w wyniku zgłoszenia przez przedsiębiorcę siebie i/lub lub swojego pracownika(ów), do udziału w Projekcie i jego zakwalifikowania przez Realizatora, g) Zgłaszającym przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia siebie lub swojego pracownika/cy do udziału w projekcie, h) Pomocy de minimis - oznacza to, że uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki patrz 7 niniejszego Regulaminu, i) Operatorze pomocy publicznej - oznacza to podmiot udzielający pomocy de minimis - firmę Szkolenia Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik z siedzibą w Augustowie 3 Oferowane formy wsparcia 1 W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy

3 1. Oferta projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny obejmuje organizację zajęć w ramach kursów zawodowych dla dorosłych. 2. Przeprowadzenie zajęć kursowych prowadzone będzie przez Realizatora i Partnera projektu 3. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w lokalizacjach wskazanych przez Realizatora i Partnera projektu znajdujących się na obszarze powiatów objętych wsparciem projektu 4 Uczestniczki i Uczestnicy Projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1. Wsparcie realizowane w ramach Projektu kierowane jest do: a) 45 przedsiębiorstw z terenu powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego, sokólskiego oraz m. Suwałki reprezentujących następujące branże: - przetwórstwa przemysłowego (PKD Sekcja C); - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD Sekcja E), - budownictwo (PKD2007 Sekcja F), - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD2007 Sekcja I), - transport i gospodarka magazynowa (PKD2007 Sekcja H), - działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD2007 Sekcja K), - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD2007 Sekcja M), -opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD2007 Sekcja Q), - pozostała działalność usługowa (PKD2007 Sekcja S), - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (PKD2007 Sekcja G), - informacja i komunikacja (PKD2007 Sekcja J), - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę (PKD2007 Sekcja D), -działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD2007 Sekcja N). b) 120 pracowników ww. przedsiębiorstw (14 kobiet i 106 mężczyzn) delegowanych imiennie przez pracodawcę do udziału w Projekcie Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie jest łączne spełnienie niżej wymienionych kryteriów o charakterze formalnym 3, tj.: a) Posiadanie przez Zgłaszającego siedziby (filii, oddziału, przedstawicielstwa) na terenie jednego ze wskazanych poniżej powiatów: - augustowskiego - sejneńskiego - suwalskiego - grajewskiego 2 A w przypadku właścicieli/współwłaścicieli firmy ubiegającej się o otrzymanie wsparcia- zgłaszających się do udziału w projekcie poprzez przedłożenie Realizatorom kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 3 Spełnienie kryterium następuje na podstawie oceny 0-1, tj. spełnia-nie spełnia

4 - sokólskiego - miasta Suwałki b) Posiadanie przez Zgłaszającego wpisu kodu PKD 2007 w jednej z następujących sekcji: C - przetwórstwo przemysłowe; E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F - budownictwo, I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, H - transport i gospodarka magazynowa, K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa, M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna S - pozostała działalność usługowa G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych J - informacja i komunikacja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę N - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane c) Uczestniczka/Uczestnik kursu posiada status pracownika, tzn. zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (z późniejszymi zmianami) należy do jednej z poniższych kategorii osób: pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, właściciela firmy, pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe, d) Spełnienie przez Uczestniczkę/Uczestnika kryterium grupy wiekowej lata. e) Zamieszkanie przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu na obszarze jednego z powiatów województwa podlaskiego: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego, sokólskiego lub m. Suwałki f) O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, które: dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. B posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. B+E nie posiadają prawo jazdy kat. B i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Operator koparko-ładowarki klasy III - posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. C nie posiadają prawo jazdy kat. B i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem

5 dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. C+E nie posiadają prawa jazdy kat. C i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu rzeczy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E posiadają ukończony kurs kwalifikacji (a szkolenie w ich przypadku miało by charakter okresowy) i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu osób dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii D1, D1+E, D, D+E nie posiadają prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E, B i/lub posiadają ukończony kurs kwalifikacji (a szkolenie w ich przypadku miało by charakter okresowy) i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych - posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem 5 Zasady rekrutacji 1. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przyjmowane będą w trybie ciągłym w Biurze projektu od dnia 14 kwietnia 2014 r., nie później jednak niż do dnia 15 marca 2015 r. 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu kwalifikacji minimum 45 przedsiębiorstw Zgłaszających oraz 14 Uczestniczek i 106 Uczestników projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny. a) W przypadku zgłoszenia się większej od zakładanej założeniami projektu liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa uczestniczek i uczestników projektu. b) Rekrutacja obejmować będzie kwalifikację do projektu minimum 60 osób spełniających minimum jedno z poniższych kryteriów: Posiadanie co najwyżej wykształcenia ponadgimnazjalnego rozumianego, jako legitymowanie się przez osobę ubiegającą się o objęcie szkoleniami w ramach projektu świadectwem ukończenia szkoły: - podstawowej - gimnazjum - szkoły zawodowej - liceum ogólnokształcącego - technikum - liceum zawodowego (profilowanego) wiek powyżej 50 r.ż c) Lista rezerwowa uczestniczek i uczestników projektu stworzona zostanie z zachowaniem postanowień 5 pkt. 5-6 Regulaminu. 3. Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie poprzez dostarczenie do Biura projektu następujących dokumentów: 3.1. Dokumenty składane przez Firmę:

6 a. czytelnie, kompletnie wypełnionego Kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu firma przez Zgłaszającą się do projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny firmę. b. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych, tj. jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat podatkowych poprzedzających ten rok lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu (Załącznik nr 1) c. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2), d. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach zawodowych prowadzonych w ramach projektu i akceptacji postanowień w nim zawartych (Załącznik nr 3), e. Formularza zgłoszeniowego do projektu skierowania do uczestnictwa w kursie zawodowym (Załącznik nr 4), f. Zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczeniu kandydatki/kandydata na Uczestniczkę/Uczestnika projektu (Załącznik nr 5) 4 g. Oświadczenia uczestnika instytucjonalnego projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych firmy (Załącznik nr 6), h. Oświadczenia uczestnika instytucjonalnego projektu o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego (Załącznik nr 7) lub kopie sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku zysków i strat za okres 3 lat o ile dotyczy) i. Wydruk aktualnego dokumentu rejestrowego potwierdzającego deklarowany nr PKD Dokumenty składane przez osoby, które na podstawie skierowania (samoskierowania się do projektu) ubiegają się o objęcie szkoleniami w ramach projektu: a. Czytelnie, kompletnie wypełnionego Kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu przez każdą osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie jej, jako Uczestnika/Uczestniczkę projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny (Załącznik nr 8), b. Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 9), c. Oświadczenia uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach zawodowych prowadzonych w ramach projektu i akceptacji postanowień w nim zawartych (Załącznik nr 10), d. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia nauki w ramach kursów zawodowych (Załącznik nr 11), a) Formularze ww. dokumentów stanowiącą podstawę do ubiegania się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronach internetowych Realizatorów oraz w biurach projektu: a. Szkolenia Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik (www.szkolajazdy.com.pl). Biuro projektu: ul. Hoża 4; Augustów 4 Uwaga- załącznik powinien być wypełniony dla każdej z osób, która ubiega się o szkolenia w ramach projektu 5 Wydruk wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( lub wpisu do KRS ( https://ems.ms.gov.pl)

7 b. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach (www.word.suwalki.pl). Biuro projektu: ul. Waryńskiego 24; Suwałki). 6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny decyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie poniższego schematu rekrutacji: Etap I: Etap II: a. Spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie, o których mowa w 4 Regulaminu, b. Kolejność wpływu dokumentów, o których mowa 5 pkt. 3 Regulaminu do siedziby Biura projektu z zachowaniem polityki równych szans kobiet i mężczyzn oraz pozostałych założeń projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny, c. Przedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem rocznego sprawozdania finansowego za okres ostatnich trzech zamkniętych lat obrotowych lub oświadczenia o braku wymogu sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie Ustawą o rachunkowości 6 d. Wpisanie do rejestru Kwestionariuszy rekrutacyjnych Kandydatek i Kandydatów na Uczestniczki/ków poszczególnych kursów projektu spełniających kryteria formalne zgodnie z kolejnością zgłoszeń w podziale na płeć oraz kryteria wykształcenia i grupy wiekowej e. Zakwalifikowanie do etapu II rekrutacji postępowania rekrutacyjno-weryfikacyjnego. a) Decyzja Komisji rekrutacyjnej kwalifikacja do grup podstawowych i rezerwowych w ramach kursów na podstawie kolejności zgłoszeń poprawienie wypełnionych kwestionariuszy rekrutacyjnych oraz spełniania wymogów formalnych. Kurs prawo jazdy kat. B kolejne Kandydatki wpisywane będą na listę Uczestniczek, aż do osiągnięcia łącznej liczby 14 Uczestniczek projektu, Kurs prawo jazdy kat. B+E - kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu, Kurs Operator koparko-ładowarki klasy III - kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu, Kurs Prawo jazdy kat. C kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu, Kurs Prawo jazdy kat. C+E kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu rzeczy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu osób dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii D1, D1+E, D, D+E kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 10 Uczestników projektu Kurs Operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 40 Uczestników projektu Kurs Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu 6 Wymóg wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

8 b) w przypadku nie osiągnięcia łącznej liczby 14 kobiet i 106 mężczyzn zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w w/w kursach kwalifikowane/kwalifikowani będą pozostałe/li Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria formalne, z odstąpieniem spełnienia zakładanego w ramach założeń projektu kryterium płci, do osiągnięcia łącznej liczby uczestników i uczestników projektu tj. 85 osób. 6. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie na ich miejsce wpisane zostaną osoby zakwalifikowane do rezerwowej listy uczestniczek i uczestników projektu, z zachowaniem ww. zasad rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie nie później niż do 20% zaawansowania zajęć dydaktycznych w danym kursie. 6 Zasady uczestnictwa 1) Przez uczestnictwo w kursach zawodowych realizowanych w ramach Projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny rozumie się odpowiednio: a. Kurs prawo jazdy kat. B uczestnictwo w 30 godzinach zajęć teoretycznych i 30 godzinach zajęć praktycznych, b. Kurs prawo jazdy kat. B+E - uczestnictwo w 20 godzinach zajęć teoretycznych i 15 godzinach zajęć praktycznych, c. Kurs Operator koparko-ładowarki klasy III - uczestnictwo w 116 godzinach zajęć teoretycznych i 60 godzinach zajęć praktycznych, d. Kurs Prawo jazdy kat. C uczestnictwo w 20 godzinach zajęć teoretycznych i 30 godzinach zajęć praktycznych, e. Kurs Prawo jazdy kat. C+E - uczestnictwo w 20 godzinach zajęć teoretycznych i 25 godzinach zajęć praktycznych, f. Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu rzeczy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E - uczestnictwo w 130 godzinach zajęć teoretycznych i 10 godzinach zajęć praktycznych, g. Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu osób dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii D1, D1+E, D, D+E - uczestnictwo w 130 godzinach zajęć teoretycznych i 10 godzinach zajęć praktycznych, h. Kurs Operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych - uczestnictwo w 47 godzinach zajęć teoretycznych i 20 godzinach zajęć praktycznych, i. Kurs Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - uczestnictwo w 80 godzinach zajęć teoretyczno-praktycznych. 2. Uczestnik/ Uczestniczka kursów realizowanych w ramach projektu, o których mowa w 6 pkt. 1 zobowiązany/a jest do: a. Regularnego i punktualnego uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych harmonogramem kursu, o ile program kursu dopuszcza możliwość absencji w części zajęć w ramach kursu b. przystąpienia do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych c. Każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności. d. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych zajęć oraz innych dokumentów przedłożonych przez realizatora projektu w związku z jego realizacją, monitoringiem i sprawozdawczością.

9 e. W przypadku rezygnacji uczestniczki/uczestnicy projektu każdorazowo zobowiązani są pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie powinno zawierać powody rezygnacji, a w przypadku zaistnienia przyczyn o charakterze zdrowotnym, także aktualne zaświadczenie lekarskie. f. Nieusprawiedliwiona rezygnacja Uczestniczki lub Uczestnika może spowodować odpowiedzialność materialną w równowartości kosztów niekwalifikowanych związanych z rezygnacją oraz cofnięciem udzielonej Zgłaszającemu pomocy de minimis. g. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określi odrębna umowa. 7 Pomoc de minimis 1. Firma SzkoleniE Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik realizując projekt Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny jest Beneficjentem pomocy, a zarazem podmiotem udzielającym pomocy de minimis tzw. Operatorem. 2. Kursy organizowane w ramach projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny objęte są regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedsiębiorstwo ubiegające się o uczestnictwo w projekcie na etapie rekrutacji składa wraz z formularzem zgłoszeniowym załączniki wymienione w 5 ust 3, niezbędne do zweryfikowania możliwości udzielenia przez Operatora pomocy de minimis. 4. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, Operatorowi przysługuje od uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego przed sadem właściwym dla jego siedziby. 5. Szkolenia kandydatów na kierowców i usługi transportowe Jan Sitnik w związku z pełnieniem funkcji Operatora pomocy de minimis realizuje obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej tj.: a) zapewnienia prawidłowości udzielania pomocy publicznej na etapie rekrutacji beneficjenta pomocy do projektu (np. zweryfikowanie czy beneficjentowi pomocy może być udzielona pomoc publiczna, czy pomoc nie jest udzielana na działalność wykluczoną ze wsparcia, czy zostały spełnione przesłanki dotyczące efektu zachęty i załączona stosowna analiza, czy beneficjent pomocy nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej itp.), b) zapewnienia zgodności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu ze stanem faktycznym, c) kontrolowania i monitorowania sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej zgodności ze stosowanymi regulacjami, na podstawie których pomoc została udzielona, d) podania beneficjentowi pomocy numeru referencyjnego programu pomocowego, na podstawie, którego jest udzielana pomoc (numery dostępne na stronie internetowej UOKIK), e) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy oraz udostępnienie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie Prezesa UOKIK, f) w przypadku występowania w projekcie pomocy de minimis wydania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do 7 Ze zmianami

10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. g) w przypadku, gdy beneficjent nie wykorzysta w całości kwoty przyznanej pomocy de minimis wydania korekty zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy. 6. Operator ma możliwość kontroli dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach składanych przez uczestników w trakcie kontroli projektu. 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji każdy z przedsiębiorców jest zobligowany do podpisania umowy szkoleniowej. 8. Podpisanie umowy szkoleniowej przez przedsiębiorstwo jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo, zgodnie z zapisami projektu. 9. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r. i obowiązuje w okresie realizacji Projektu, tj. do dnia roku. 2. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny w sytuacji zmiany wytycznych lub innych aktów prawnych odnoszących się do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw bądź treści wytycznych zgłaszanych realizatorowi przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje odnoszące się do procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny podejmuje Zespół Projektowy, z zaznaczeniem, iż decyzje ostateczne podejmowane są przez koordynatora Projektu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU - część II Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU - część II Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU - część II Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny Program Operacyjny: Instytucja wdrążająca: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska województwa zachodniopomorskiego etap II, określa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zachodniopomorska Akademia Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Drogowskaz do kompetencji, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych przez Ośrodek Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim

Regulamin projektu Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim Strona1 Regulamin projektu Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. podlaskim 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Certyfikowane szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska województwa zachodniopomorskiego, określa zasady

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Niezastąpiony COREL DRAW Numer projektu: Wnioskodawca: WND-POKL.08.01.01-20-171/13 EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12 83-110

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa nr projektu: WND-POKL.09.05.00-18-119/12, nr umowy :. współfinansowany ze środków w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw Formularz zgłoszeniowy

Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw Formularz zgłoszeniowy Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o., na

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Technikum w Suchowoli nowa jakość w kształceniu zawodowym współfinansowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kurs Kierowcy. Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kurs Kierowcy. Postanowienia ogólne Załącznik nr 14 do umowy na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kurs Kierowcy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Odnawialne Źródła Energii nowe technologie szansą rozwoju dla przedsiębiorstw realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Czas na pracę Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo