Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13"

Transkrypt

1 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL /13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje ogólne 1. Projekt Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny (projekt numer WND-POKL /13) realizowany jest przez firmę Szkolenie Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik z siedzibą w Augustowie (Lidera projektu) w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach (Partner projektu), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. 3. Na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku. 4. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia oraz warunki uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny. a) Działania realizowane w jego ramach zapewnią dostęp do uczestnictwa w kształceniu w formach pozaszkolnych kursach zawodowych dla 120 osób (14 uczestniczek i 106 uczestników projektu): właścicieli/ współwłaścicieli, wspólników, osób zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw z terenu m. Suwałki oraz powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego oraz sokólskiego. b) Uczestniczki i uczestnicy, dzięki udziałowi w projekcie nabędą, podwyższą lub uzupełnią swoje kwalifikacje zawodowe oraz polepszą swoją sytuację na rynku pracy. 5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Koszty jego organizacji i realizacji finansowane są w ramach pomocy de minimis ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w: Regulaminie Rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach zawodowych prowadzonych w ramach projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny, Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2010r., Nr 239, poz. 159 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (z późniejszymi zmianami), 6. Wszystkie sprawy powiązane z projektem, nieobjęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Realizator projektu w porozumieniu z Partnerem projektu Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach. 2

2 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Projekcie należy przez to rozumieć projekt Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny, o którym mowa w 1; b) Uczestniku/uczestniczce projektu należy przez to rozumieć osoby dorosłe w wieku lat biorące udział w kursach organizowanych w ramach Projektu, tj. osoby samozatrudnione, właściciele przedsiębiorstw oraz ich pracownicy, c) Pracowniku/pracowniczce należy przez to rozumieć: Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 1 Kodeks Pracy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, właściciela firmy, pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego w niego korzyści finansowe, lub Przedsiębiorca/pracodawca - w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Do przedsiębiorców zalicza się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, d) Realizatorze należy przez to rozumieć realizatora projektu, tj. Szkolenia Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik ul. Hoża 4 ; Augustów oraz partnera projektu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24; Suwałki, e) Biurze projektu należy przez to rozumieć siedziby Realizatora i Partnera projektu f) Umowie umowa o wsparcie szkoleniowe w projekcie/ umowa udziału w projekcie zawarta pomiędzy Realizatorem/Partnerem projektu, a Zgłaszającym, zawarta na warunkach określonych w regulaminie, w wyniku zgłoszenia przez przedsiębiorcę siebie i/lub lub swojego pracownika(ów), do udziału w Projekcie i jego zakwalifikowania przez Realizatora, g) Zgłaszającym przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia siebie lub swojego pracownika/cy do udziału w projekcie, h) Pomocy de minimis - oznacza to, że uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki patrz 7 niniejszego Regulaminu, i) Operatorze pomocy publicznej - oznacza to podmiot udzielający pomocy de minimis - firmę Szkolenia Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik z siedzibą w Augustowie 3 Oferowane formy wsparcia 1 W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy

3 1. Oferta projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny obejmuje organizację zajęć w ramach kursów zawodowych dla dorosłych. 2. Przeprowadzenie zajęć kursowych prowadzone będzie przez Realizatora i Partnera projektu 3. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w lokalizacjach wskazanych przez Realizatora i Partnera projektu znajdujących się na obszarze powiatów objętych wsparciem projektu 4 Uczestniczki i Uczestnicy Projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1. Wsparcie realizowane w ramach Projektu kierowane jest do: a) 45 przedsiębiorstw z terenu powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego, sokólskiego oraz m. Suwałki reprezentujących następujące branże: - przetwórstwa przemysłowego (PKD Sekcja C); - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD Sekcja E), - budownictwo (PKD2007 Sekcja F), - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD2007 Sekcja I), - transport i gospodarka magazynowa (PKD2007 Sekcja H), - działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD2007 Sekcja K), - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD2007 Sekcja M), -opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD2007 Sekcja Q), - pozostała działalność usługowa (PKD2007 Sekcja S), - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (PKD2007 Sekcja G), - informacja i komunikacja (PKD2007 Sekcja J), - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę (PKD2007 Sekcja D), -działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD2007 Sekcja N). b) 120 pracowników ww. przedsiębiorstw (14 kobiet i 106 mężczyzn) delegowanych imiennie przez pracodawcę do udziału w Projekcie Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie jest łączne spełnienie niżej wymienionych kryteriów o charakterze formalnym 3, tj.: a) Posiadanie przez Zgłaszającego siedziby (filii, oddziału, przedstawicielstwa) na terenie jednego ze wskazanych poniżej powiatów: - augustowskiego - sejneńskiego - suwalskiego - grajewskiego 2 A w przypadku właścicieli/współwłaścicieli firmy ubiegającej się o otrzymanie wsparcia- zgłaszających się do udziału w projekcie poprzez przedłożenie Realizatorom kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 3 Spełnienie kryterium następuje na podstawie oceny 0-1, tj. spełnia-nie spełnia

4 - sokólskiego - miasta Suwałki b) Posiadanie przez Zgłaszającego wpisu kodu PKD 2007 w jednej z następujących sekcji: C - przetwórstwo przemysłowe; E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F - budownictwo, I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, H - transport i gospodarka magazynowa, K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa, M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna S - pozostała działalność usługowa G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych J - informacja i komunikacja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę N - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane c) Uczestniczka/Uczestnik kursu posiada status pracownika, tzn. zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (z późniejszymi zmianami) należy do jednej z poniższych kategorii osób: pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, właściciela firmy, pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe, d) Spełnienie przez Uczestniczkę/Uczestnika kryterium grupy wiekowej lata. e) Zamieszkanie przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu na obszarze jednego z powiatów województwa podlaskiego: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, grajewskiego, sokólskiego lub m. Suwałki f) O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, które: dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. B posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. B+E nie posiadają prawo jazdy kat. B i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Operator koparko-ładowarki klasy III - posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. C nie posiadają prawo jazdy kat. B i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem

5 dla kandydatek/ów na Kurs prawo jazdy kat. C+E nie posiadają prawa jazdy kat. C i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu rzeczy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E posiadają ukończony kurs kwalifikacji (a szkolenie w ich przypadku miało by charakter okresowy) i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu osób dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii D1, D1+E, D, D+E nie posiadają prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E, B i/lub posiadają ukończony kurs kwalifikacji (a szkolenie w ich przypadku miało by charakter okresowy) i/lub posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych - posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem dla kandydatek/ów na kurs Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - posiadają przeciwwskazania o charakterze medycznym do objęcia szkoleniem 5 Zasady rekrutacji 1. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przyjmowane będą w trybie ciągłym w Biurze projektu od dnia 14 kwietnia 2014 r., nie później jednak niż do dnia 15 marca 2015 r. 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu kwalifikacji minimum 45 przedsiębiorstw Zgłaszających oraz 14 Uczestniczek i 106 Uczestników projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny. a) W przypadku zgłoszenia się większej od zakładanej założeniami projektu liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa uczestniczek i uczestników projektu. b) Rekrutacja obejmować będzie kwalifikację do projektu minimum 60 osób spełniających minimum jedno z poniższych kryteriów: Posiadanie co najwyżej wykształcenia ponadgimnazjalnego rozumianego, jako legitymowanie się przez osobę ubiegającą się o objęcie szkoleniami w ramach projektu świadectwem ukończenia szkoły: - podstawowej - gimnazjum - szkoły zawodowej - liceum ogólnokształcącego - technikum - liceum zawodowego (profilowanego) wiek powyżej 50 r.ż c) Lista rezerwowa uczestniczek i uczestników projektu stworzona zostanie z zachowaniem postanowień 5 pkt. 5-6 Regulaminu. 3. Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie poprzez dostarczenie do Biura projektu następujących dokumentów: 3.1. Dokumenty składane przez Firmę:

6 a. czytelnie, kompletnie wypełnionego Kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu firma przez Zgłaszającą się do projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny firmę. b. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych, tj. jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat podatkowych poprzedzających ten rok lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu (Załącznik nr 1) c. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2), d. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach zawodowych prowadzonych w ramach projektu i akceptacji postanowień w nim zawartych (Załącznik nr 3), e. Formularza zgłoszeniowego do projektu skierowania do uczestnictwa w kursie zawodowym (Załącznik nr 4), f. Zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczeniu kandydatki/kandydata na Uczestniczkę/Uczestnika projektu (Załącznik nr 5) 4 g. Oświadczenia uczestnika instytucjonalnego projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych firmy (Załącznik nr 6), h. Oświadczenia uczestnika instytucjonalnego projektu o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego (Załącznik nr 7) lub kopie sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku zysków i strat za okres 3 lat o ile dotyczy) i. Wydruk aktualnego dokumentu rejestrowego potwierdzającego deklarowany nr PKD Dokumenty składane przez osoby, które na podstawie skierowania (samoskierowania się do projektu) ubiegają się o objęcie szkoleniami w ramach projektu: a. Czytelnie, kompletnie wypełnionego Kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu przez każdą osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie jej, jako Uczestnika/Uczestniczkę projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny (Załącznik nr 8), b. Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 9), c. Oświadczenia uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach zawodowych prowadzonych w ramach projektu i akceptacji postanowień w nim zawartych (Załącznik nr 10), d. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia nauki w ramach kursów zawodowych (Załącznik nr 11), a) Formularze ww. dokumentów stanowiącą podstawę do ubiegania się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronach internetowych Realizatorów oraz w biurach projektu: a. Szkolenia Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik (www.szkolajazdy.com.pl). Biuro projektu: ul. Hoża 4; Augustów 4 Uwaga- załącznik powinien być wypełniony dla każdej z osób, która ubiega się o szkolenia w ramach projektu 5 Wydruk wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( lub wpisu do KRS ( https://ems.ms.gov.pl)

7 b. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach (www.word.suwalki.pl). Biuro projektu: ul. Waryńskiego 24; Suwałki). 6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny decyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie poniższego schematu rekrutacji: Etap I: Etap II: a. Spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie, o których mowa w 4 Regulaminu, b. Kolejność wpływu dokumentów, o których mowa 5 pkt. 3 Regulaminu do siedziby Biura projektu z zachowaniem polityki równych szans kobiet i mężczyzn oraz pozostałych założeń projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny, c. Przedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem rocznego sprawozdania finansowego za okres ostatnich trzech zamkniętych lat obrotowych lub oświadczenia o braku wymogu sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie Ustawą o rachunkowości 6 d. Wpisanie do rejestru Kwestionariuszy rekrutacyjnych Kandydatek i Kandydatów na Uczestniczki/ków poszczególnych kursów projektu spełniających kryteria formalne zgodnie z kolejnością zgłoszeń w podziale na płeć oraz kryteria wykształcenia i grupy wiekowej e. Zakwalifikowanie do etapu II rekrutacji postępowania rekrutacyjno-weryfikacyjnego. a) Decyzja Komisji rekrutacyjnej kwalifikacja do grup podstawowych i rezerwowych w ramach kursów na podstawie kolejności zgłoszeń poprawienie wypełnionych kwestionariuszy rekrutacyjnych oraz spełniania wymogów formalnych. Kurs prawo jazdy kat. B kolejne Kandydatki wpisywane będą na listę Uczestniczek, aż do osiągnięcia łącznej liczby 14 Uczestniczek projektu, Kurs prawo jazdy kat. B+E - kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu, Kurs Operator koparko-ładowarki klasy III - kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu, Kurs Prawo jazdy kat. C kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu, Kurs Prawo jazdy kat. C+E kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu rzeczy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu osób dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii D1, D1+E, D, D+E kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 10 Uczestników projektu Kurs Operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 40 Uczestników projektu Kurs Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kolejni Kandydaci wpisani będą na listę Uczestników, aż do osiągnięcia łącznej liczby 20 Uczestników projektu 6 Wymóg wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

8 b) w przypadku nie osiągnięcia łącznej liczby 14 kobiet i 106 mężczyzn zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w w/w kursach kwalifikowane/kwalifikowani będą pozostałe/li Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria formalne, z odstąpieniem spełnienia zakładanego w ramach założeń projektu kryterium płci, do osiągnięcia łącznej liczby uczestników i uczestników projektu tj. 85 osób. 6. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie na ich miejsce wpisane zostaną osoby zakwalifikowane do rezerwowej listy uczestniczek i uczestników projektu, z zachowaniem ww. zasad rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie nie później niż do 20% zaawansowania zajęć dydaktycznych w danym kursie. 6 Zasady uczestnictwa 1) Przez uczestnictwo w kursach zawodowych realizowanych w ramach Projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny rozumie się odpowiednio: a. Kurs prawo jazdy kat. B uczestnictwo w 30 godzinach zajęć teoretycznych i 30 godzinach zajęć praktycznych, b. Kurs prawo jazdy kat. B+E - uczestnictwo w 20 godzinach zajęć teoretycznych i 15 godzinach zajęć praktycznych, c. Kurs Operator koparko-ładowarki klasy III - uczestnictwo w 116 godzinach zajęć teoretycznych i 60 godzinach zajęć praktycznych, d. Kurs Prawo jazdy kat. C uczestnictwo w 20 godzinach zajęć teoretycznych i 30 godzinach zajęć praktycznych, e. Kurs Prawo jazdy kat. C+E - uczestnictwo w 20 godzinach zajęć teoretycznych i 25 godzinach zajęć praktycznych, f. Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu rzeczy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E - uczestnictwo w 130 godzinach zajęć teoretycznych i 10 godzinach zajęć praktycznych, g. Kurs Kwalifikacji przyśpieszonej do przewozu osób dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii D1, D1+E, D, D+E - uczestnictwo w 130 godzinach zajęć teoretycznych i 10 godzinach zajęć praktycznych, h. Kurs Operatora wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych - uczestnictwo w 47 godzinach zajęć teoretycznych i 20 godzinach zajęć praktycznych, i. Kurs Montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych - uczestnictwo w 80 godzinach zajęć teoretyczno-praktycznych. 2. Uczestnik/ Uczestniczka kursów realizowanych w ramach projektu, o których mowa w 6 pkt. 1 zobowiązany/a jest do: a. Regularnego i punktualnego uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych harmonogramem kursu, o ile program kursu dopuszcza możliwość absencji w części zajęć w ramach kursu b. przystąpienia do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych c. Każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności. d. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych zajęć oraz innych dokumentów przedłożonych przez realizatora projektu w związku z jego realizacją, monitoringiem i sprawozdawczością.

9 e. W przypadku rezygnacji uczestniczki/uczestnicy projektu każdorazowo zobowiązani są pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie powinno zawierać powody rezygnacji, a w przypadku zaistnienia przyczyn o charakterze zdrowotnym, także aktualne zaświadczenie lekarskie. f. Nieusprawiedliwiona rezygnacja Uczestniczki lub Uczestnika może spowodować odpowiedzialność materialną w równowartości kosztów niekwalifikowanych związanych z rezygnacją oraz cofnięciem udzielonej Zgłaszającemu pomocy de minimis. g. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określi odrębna umowa. 7 Pomoc de minimis 1. Firma SzkoleniE Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik realizując projekt Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny jest Beneficjentem pomocy, a zarazem podmiotem udzielającym pomocy de minimis tzw. Operatorem. 2. Kursy organizowane w ramach projektu Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny objęte są regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedsiębiorstwo ubiegające się o uczestnictwo w projekcie na etapie rekrutacji składa wraz z formularzem zgłoszeniowym załączniki wymienione w 5 ust 3, niezbędne do zweryfikowania możliwości udzielenia przez Operatora pomocy de minimis. 4. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, Operatorowi przysługuje od uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego przed sadem właściwym dla jego siedziby. 5. Szkolenia kandydatów na kierowców i usługi transportowe Jan Sitnik w związku z pełnieniem funkcji Operatora pomocy de minimis realizuje obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej tj.: a) zapewnienia prawidłowości udzielania pomocy publicznej na etapie rekrutacji beneficjenta pomocy do projektu (np. zweryfikowanie czy beneficjentowi pomocy może być udzielona pomoc publiczna, czy pomoc nie jest udzielana na działalność wykluczoną ze wsparcia, czy zostały spełnione przesłanki dotyczące efektu zachęty i załączona stosowna analiza, czy beneficjent pomocy nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej itp.), b) zapewnienia zgodności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu ze stanem faktycznym, c) kontrolowania i monitorowania sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej zgodności ze stosowanymi regulacjami, na podstawie których pomoc została udzielona, d) podania beneficjentowi pomocy numeru referencyjnego programu pomocowego, na podstawie, którego jest udzielana pomoc (numery dostępne na stronie internetowej UOKIK), e) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy oraz udostępnienie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie Prezesa UOKIK, f) w przypadku występowania w projekcie pomocy de minimis wydania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do 7 Ze zmianami

10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. g) w przypadku, gdy beneficjent nie wykorzysta w całości kwoty przyznanej pomocy de minimis wydania korekty zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy. 6. Operator ma możliwość kontroli dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach składanych przez uczestników w trakcie kontroli projektu. 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji każdy z przedsiębiorców jest zobligowany do podpisania umowy szkoleniowej. 8. Podpisanie umowy szkoleniowej przez przedsiębiorstwo jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo, zgodnie z zapisami projektu. 9. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2014 r. i obowiązuje w okresie realizacji Projektu, tj. do dnia roku. 2. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny w sytuacji zmiany wytycznych lub innych aktów prawnych odnoszących się do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw bądź treści wytycznych zgłaszanych realizatorowi przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje odnoszące się do procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny podejmuje Zespół Projektowy, z zaznaczeniem, iż decyzje ostateczne podejmowane są przez koordynatora Projektu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo