Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika"

Transkrypt

1 Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika

2 Spis treści Rozdział 1 Wstęp Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-4 Program... a system operacyjny 2-10 Rozdział 3 Komunikacja z użytkownikiem Znaczenie... klawiszy 3-12 Koncepcja... menu 3-14 Elementy... systemu Windows 3-15 Rozdział 4 Uruchamianie i konfigurowanie programu Rozpoczęcie... pracy z programem 4-21 Niepoprawne... uruchomienie programu 4-22 Pierwsze... uruchomienie 4-24 Konfiguracja Układy... bilansowe 4-25 Konfiguracja... - ustawienia ogólne 4-25 Konfiguracja... - Ustawienia parametrów programu 4-26 Parametry... podstawowe 4-26 Sposoby... wyceny 4-28 Parametry... dokumentów 4-29 Parametry... dodatkowe 4-31 Parametry... eksportu Ustawienia... parametrów wydruku 4-33 Budowa... indeksu materiałowego 4-33 Sprawdzanie... integralności bazy 4-34 Test... stanów i odchyleń 4-35 Rozdział 5 Okresy ewidencyjne Rozdział 6 Magazyny Stany... magazynowe 6-38 Dostawy Zestawienie... dokumentów dla wybranego materiału (Obroty) 6-40 Wartość... materiałów na magazynie (Wartość magazynu) 6-41 Wybór... magazynu 6-41 Rozdział 7 Obsługa słowników I Globalny... słownik materiałów 7-43 Globalny... słownik materiałów - informacje o materiale 7-44 Lokalny... słownik materiałów 7-48 Lokalny... słownik materiałów - operacje 7-49 Karta... materiału - słownik lokalny 7-50

3 Spis treści Słownik... stawek VAT 7-51 Słownik... CPV 7-52 Słownik... rodzajów cech materiału 7-52 Słownik... cech materiałów 7-53 Grupy... materiałów 7-54 Słownik... grup materiałów 7-54 Rodzaje... kosztów 7-55 Słownik... rodzajów kosztów 7-56 Słownik... ośrodków powstawania kosztów (OPK) 7-57 Słownik... odbiorców 7-58 Informacje... zawarte na karcie odbiorcy 7-59 Słownik... kontrahentów 7-60 Informacje... na karcie kontrahenta 7-61 Słownik... cech kontrahentów 7-62 Słownik... magazynów 7-62 Informacje... zawarte w karcie magazynu 7-63 Miejsca... składowania materiałów 7-64 Informacje... zawarte w karcie miejsca składowania 7-64 Jednostki... miary 7-65 Rodzaje... dokumentów 7-65 Relewy Słownik... Banków 7-67 Słownik... oddziałów banków 7-68 Grupy... analityczne 7-68 Receptury Receptury... a magazyny 7-70 Rozdział 8 Dokumenty Słownik... rodzajów dokumentów 8-72 Informacje... opisujące wybrany rodzaj dokumentu 8-73 Przegląd... dokumentów 8-74 Opcje... wyświetlania dokumentów 8-75 Nagłówek... dokumentu 8-76 Przegląd... dokumentów - operacje 8-76 Wszystkie Pozycje... dokumentu 8-77 Dopisanie... pozycji w dokumencie Szczegółowy... opis dokumentów wg rodzajów 8-79 Przychód Informacje... - nagłówek dokumentu przychodu 8-79 Nowa... pozycja dokumentu 8-80 Generuj... z zapotrzebowania 8-81 Dostawy... niefakturowane Rozchód Rozchód... wewnętrzny 8-83 Relewy Rozchód... zewnętrzny Przesunięcie... międzymagazynowe 8-85 Dokumenty... różnic PR+ i PR8-87 II

4 Zwrot... od odbiorcy 8-88 Korekty Korekta... przychodu 8-90 Korekta... rozchodu wewnętrznego 8-92 Korekta... rozchodu zewnętrznego 8-94 Korekta... zwrotu od odbiorcy 8-94 Korekta... przesunięcia międzymagazynowego Remanent Bilans... otwarcia 8-99 Korekta... bilansu otwarcia Bilans... otwarcia roku Korekta... Bilansu Otwarcia Roku Bilansowanie... stanów magazynowych Odchylenia... w programie Gospodarka Materiałowa Rozdział 9 Układy bilansowe i zamknięcie roku Układy... bilansowe Zamknięcie... roku Wycofanie... zamknięcia roku Rozdział 10 Wykazy i wydruki III Przeglądanie... i wydruk wykazów Wydruki... na podstawie przychodów Parametry... wydruków na podstawie przychodów Przychody... dla wybranych materiałów i kontrahentów Przychody... dla wybranych grup i kontrahentów Przychody... dla wybranych elementów grup analitycznych i kontrahentów Zestawienie... dokumentów dla wybranych kontrahentów Zestawienie... przychodów dla wybranych rodzajów kosztów Przychody... dla wybranych materiałów wg kodów CPV Wydruki... na podstawie rozchodów Parametry... wydruków na podstawie rozchodów Rozchody... dla wybranych materiałów Rozchody... dla wybranych materiałów i odbiorców [nadrzędnych] Rozchody... dla wybranych materiałów i OPK Rozchody... dla wybranych materiałów i kontrahentów (dokumenty WZ) Rozchody... dla wybranych grup materiałów i OPK Rozchody... dla wybranych grup materiałów i odbiorców [nadrzędnych] Dla... wybranych elementów grup analitycznych i odbiorców Rozchody... dla wybranych rodzajów kosztów i odbiorców [nadrzędnych] Rozchody... dla wybranych grup i kontrahentów (WZ) Rozchody... dla wybranych rodzajów kosztów i kontrahentów (WZ) Rozchody... dla wybranych relewów i odbiorców [nadrzędnych] Dokumenty... PT na podstawie RW Dla... wybranych materiałów i rodzajów kosztów (wydruk VAT) Wydruki... na podstawie dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Wydruki... obrotów Wydruki... dokumentów PR+/PR Zestawienie... dokumentów Stany... magazynowe

5 Spis treści Stany... magazynowe na wybrany dzień/okres Stany... zalegania materiałów na magazynie Wydruki... dodatkowe Rozdział 11 Eksport i import dokumentów Wzorce... eksportu danych do FK Tworzenie... definicji eksportu do FK Pozycja... wzorca eksportu poprzez dbf Pozycja... wzorca eksportu poprzez xsp Podgląd... wyników eksportu Eksport... do FK Eksport... do WKNŚ Eksport... rozpływu materiałów wg OPK Eksport... do Środków Trwałych Import... kontrahentów Rozdział 12 Obsługa przetargów Przygotowanie... zamówienia Wysłanie... zamówienia do Działu Zapotrzebowania Wydruk... przychodów dla wybranych synonimów i kontrahentów Rozdział 13 Logistyka Logistyka... - Zaopatrzenie Logistyka... - Wydanie Rozdział 14 Raporty dodatkowe dla systemu Gospodarka Materiałowa Przeznaczenie... raportów i warunki korzystania Konfiguracja... systemu do korzystania z raportów Udostępnienie... raportów dodatkowych poza aplikacją GM Wykonanie... raportu Rozdział 15 Licencjonowanie Operacje... na kluczach Instalacja... klucza Aktywacja... klucza Usunięcie... klucza Funkcje... serwisowe Rozdział 16 O programie Rozdział 17 Zakończenie pracy z programem IV

6 Wstęp Rozdział 1 Wstęp We wstępie opisano zasady prowadzenia gospodarki materiałowej, jak również zaprezentowano przyjęte w programie rozwiązania mające zapewnić jego zgodność z podanymi zasadami. 1.1 Zasady gospodarki materiałowej Dla zapewnienia ciągłości toku działalności (produkcyjnej, handlowej) konieczne jest posiadanie odpowiednich zapasów, których stany powinny być ściśle kontrolowane. Po nadejściu materiałów lub towarów do jednostki gospodarczej następuje ich przyjęcie, które obejmuje: odbiór dostawy od dostawcy, przewoźnika lub pracownika dokonującego drobnych zakupów, właściwe przyjęcie przedmiotu dostawy do magazynu. W zależności od wielkości jednostki gospodarczej, jej położenia, warunków lokalowych, organizacji oraz od rodzaju zapasów działa jeden magazyn centralny lub kilka magazynów branżowych (np.: części technicznych, medyczny, czystości, biurowy itp.), służących do przechowywania jednorodnych grup zapasów. Każdy z magazynów może składać się z jednego lub kilku pomieszczeń (miejsc składowania), powierzonych jednej osobie odpowiedzialnej za składowane zapasy. Za zapasy przechowywane w magazynie odpowiada magazynier. Magazynier ma obowiązek przestrzegania by każdy przychód i rozchód materiałów były udokumentowane za pomocą dokumentów właściwie wystawionych oraz podpisanych przez upoważnione do tego osoby. Magazynier jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej materiałów, służącej do kontroli przychodów, rozchodów i stanów poszczególnych asortymentów (indeksów materiałowych). Przyjęte zasady klasyfikacji materiałów znajdują swoje odbicie w wykazie materiałów stosowanych w danej jednostce, czyli w tzw. indeksie materiałowym. Indeks materiałowy służy do klasyfikacji materiałów, ułatwia ich grupowanie według jednolitych kryteriów we wszystkich komórkach zakładu, a tym samym umożliwia identyfikację danego materiału i zapobiega omyłkom przy jego przyjmowaniu lub wydawaniu. Stosowanie jednocześnie ujednoliconych nazw i symboli ułatwia porozumiewanie się pracowników oraz uzgadnianie zapasów w różnych urządzeniach ewidencyjnych. Aby indeks materiałowy mógł spełniać swoje zadania, powinien on zawierać: nazwę materiału wraz z ewentualnymi synonimami jednostki miary stosowane do ewidencji przychodu i rozchodu materiałów, symbol cyfrowy danego asortymentu materiałów, ułatwiający jego identyfikację. Ewidencja obrotu materiałowego w magazynie musi być dokumentowana dokumentami przychodowymi i rozchodowymi. Do dokumentów przychodowych należą: Pz przyjęcie materiałów, Zw Zwrot wewnętrzny uprzednio wydanych materiałów, Mm przesunięcie międzymagazynowe materiałów, Pw przyjęcie wewnętrzne materiałów nadwyżka materiałów stwierdzona w trakcie spisu z natury, udokumentowana zatwierdzonym protokołem inwentaryzacyjnym Podstawę ewidencji zakupu materiałów stanowią dwa podstawowe dokumenty: dokument zakupu materiałów faktura VAT, rachunek dokument przychodu materiałów Pz (dowód dostawy). Dowód dostawy oraz dowód zakupu stanowią podstawę rozliczenia zakupu materiałów, które obejmują 1-1

7 Wstęp konfrontację danych zawartych na fakturze dostawcy z danymi dowodu Pz. Do dokumentów rozchodowych należą: Wz wydanie zewnętrzne materiałów, Rw rozchód wewnętrzny materiałów (jednorazowy rozchód materiałów) dokumentujący zużycie materiałów w granicach norm, niedobory materiałów zgodne z protokołem inwentaryzacyjnym, Mm przesunięcie międzymagazynowe materiałów. Wszystkie przychody i rozchody materiałów wycenia się według rzeczywistych cen ich nabycia, to znaczy według ceny zakupu powiększonej o koszty związane z ich zakupem. Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupiony materiał, pomniejszona o podatek VAT. W przypadku importu jest to cena powiększona o cło i podatek importowy oraz podatek akcyzowy. Natomiast cena nabycia jest to cena rzeczywista cena zakupu materiałów powiększona o koszty związane bezpośrednio z zakupem (transport, ubezpieczenie w drodze, koszty za- i wyładunku) pod warunkiem, że koszty te są przypisane konkretnym materiałom. Uwaga!!! cen Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenie zakupu lub nabycia nie wyższych od ich sprzedaży netto. Dla wyceny dowodów rozchodowych możliwe jest stosowanie następujących metod: wg cen przeciętnych rozchód materiałów wycenia się wg średnioważonej ceny, która wyliczana jest przed wykonaniem każdego rozchodu, FIFO pierwsze przyszło-pierwsze wyszło rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka najwcześniej nabyła, LIFO ostatnie przyszło-pierwsze wyszło rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka najpóźniej nabyła, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen materiałów, które dotyczą ściśle określonych dostaw, niezależnie od daty zakupu. Do wyceny obrotu materiałowego można stosować również stałe na dłuższy czas ceny ewidencyjne, ustalone przez daną jednostkę i obowiązujące w ewidencji. System Gospodarka Materiałowa nie wspiera jednak tego rozwiązania. Uwaga!!! Sposób wyceny obrotu materiałowego powinien zostać określony na początku roku obrotowego. W trakcie trwania roku obrotowego przyjęty sposób wyceny obrotu materiałowego nie powinien być zmieniany. Uwaga!!! Dokumenty obrotu materiałowego przyporządkowane są okresom rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy pokrywa się z okresem miesiąca kalendarzowego. Po zamknięciu miesiąca nie można wprowadzać żadnych zmian w dokumentach obrotu materiałowego dotyczących zamkniętego okresu. 1.2 Zadania programu Program Gospodarka Materiałowa służy do ewidencji obrotu materiałowego w zakładzie opieki zdrowotnej. Współpracuje z systemem Finansowo-Księgowym i Kosztowym oraz z modułami Środki Trwałe i Wycena Procedur Medycznych. Program Gospodarka Materiałowa umożliwia: prowadzenie ewidencji analitycznej obrotu materiałowego dla potrzeb systemu finansowo-księgowego, w ujęciu ilościowo-wartościowym kontrolę obrotu materiałowego uporządkowanie obrotu materiałowego poprzez dokładną ewidencję kartotek materiałowych oraz dokumentów obrotowych kontrolę stanów minimalnych, maksymalnych i przekroczonych dat ważności generowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów księgowych wymaganych i zdefiniowanych w ustawie o rachunkowości, dotyczących obrotu materiałowego sporządzanie wydruków dokumentów księgowych, dotyczących obrotu materiałowego 1-2

8 Wstęp sporządzanie wykazów finansowych na podstawie zaewidencjonowanego obrotu materiałowego, ilościowych oraz wartościowych dla potrzeb sprawozdawczości księgowej oraz kosztowej zapis wartościowy informacji o obrocie materiałowym na kontach księgi głównej w programie Finansowo-Księgowym, poprzez mechanizm eksportu danych do systemu Finansowo-Księgowego Uwaga! 1-3 System nie służy do ewidencji podatku VAT i nie wspiera mechanizmów związanych z rozliczaniem tegoż podatku! Możliwość wprowadzania oraz wglądu w wartość podatku VAT pojawiająca się w dokumentach systemu Gospodarka Materiałowa została pozostawiona jedynie w celach informacyjnych. Ewidencja podatku od towarów i usług (rejestr zakupu i sprzedaży) winna być prowadzona odrębnie w systemie Finansowo-Księgowym.

9 Informacje techniczne Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 Architektura systemu i wymagania sprzętowe Oprogramowanie jest napisane w architekturze klient serwer. Różne są więc wymagania sprzętowe komputera klienta i serwera bazy danych. Wymagania stawiane stacjom roboczym Jako stacje robocze należy stosować współczesne komputery z systemem operacyjnym MS Windows XP lub Vista, wersje 32bit. stacja robocza cecha minimum zalecane procesor Pentium 1GHZ DualCore pamięć RAM 256MB 1GB monitor 800x x768 Dyski IDE 20GB (wolne miejsce na dysku 1GB) SATA 80GB (wolne miejsce na dysku 10GB) karta sieci 100Mbit 1000Mbit system operacyjny Windows XP Professional Windows XP Professional Uwagi: Komputery zagrożone awariami zasilania powinny posiadać zasilacze awaryjne UPS, Komputery powinny spełniać wymagania systemu operacyjnego np. Windows Vista minimum 1GB RAM, Zastosowanie komputerów niespełniających podanego minimum prowadzi do znacznego spowolnieniem pracy lub ją uniemożliwia. Należy w takim przypadku rozważyć wymianę komputera lub użycie takich stacji jako końcówek terminalowych, Konfiguracja stacji powinna umożliwiać zainstalowanie oprogramowania narzędziowego i systemowego niezbędnego do pracy: o Oracle Client, o Centura Client/Runtime, o Borland BDE, Stacje na których przetwarzane/drukowane są dokumenty powinny mieć zainstalowane oprogramowanie: o Rejestracja, Gabinety, Punkt Pobrań minimum: MS Excel Viewer, MS Word Viewer, o Kierownicze i Definicyjne: MS Word 2000 lub wyżej, MS Excel 2000 lub wyżej, OpenOffice. v2.4 lub wyżej, Aplikacje systemu InfoMedica stworzone zostały w technologii 32 bitowej. Zastosowanie komputerów i systemów operacyjnych 64 bitowych musi zapewniać zgodność z aplikacją, oprogramowaniem narzędziowym/systemowym oraz pomocniczym, 2-4

10 Informacje techniczne Wymagania stawiane serwerom zarządzającym bazami danych Serwery są wyodrębnionymi komputerami przeznaczonymi do spełniania specjalnych funkcji w systemie. W ramach systemu InfoMedica można wydzielić kilka funkcji (usług), które należy powierzyć serwerom: Ø obsługa baz danych służą do tego serwery baz danych, Ø obsługa udostępniania plików w sieci, połączona najczęściej z przydziałem uprawnień i kontrolą dostępu służą do tego serwery plików, Ø obsługa aplikacji użytkowników służą do tego serwery terminalowe, Ø obsługa aplikacji WWW służą do tego serwery WWW. Serwery baz danych Serwery baz danych są jednym z elementów decydujących o prędkości pracy systemu, ponieważ służą do przechowywania i udostępniana danych medycznych i administracyjnych. Główne Ø Ø Ø Ø Ø wymagania stawiane serwerom baz danych to: duża ilość pamięci, szybki system dyskowy, system operacyjny certyfikowany przez producenta serwera bazy danych (w tym przypadku Oracle), szybkość i liczba procesorów, szybki interfejs sieciowy. Konfiguracja: Konfiguracja serwera jest zależna od liczby obsługiwanych stacji oraz od ilości już zgromadzonych oraz planowanych do zgromadzenia danych. mała sieć ( do 30 stacji roboczych, do 15 GB danych) mała sieć cecha Minimum zalecane procesor 1*Pentium/Xeon >2GHZ 1*Quadcore seria X3000 lub X5000 pamięć RAM 2GB 4GB Dyski 2 szt. IDE 80GB RAID 1 4 do 6 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 1+0, cache 128M karta sieci 100Mbit 1000Mbit streamer /200G zasilacz UPS 1000VA 2*1500VA system operacyjny Windows XP MS Windows2000server (32 bit) MS Windows2003 Server (x64), MS Windows2008 Server (x64), Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64) Oracle Oracle 10g SE One (32 bit) Oracle 11g SE One 64bit Uwagi: w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0 średnia sieć ( do 100 stacji roboczych, do 40 GB danych) duża sieć cecha Minimum Zalecane Procesor 1*Xeon/DualCore >2GHZ 2*Quadcore seria X5400 pamięć RAM 4GB 8GB 2-5

11 Informacje techniczne Dyski 4* SCSI/SAS 72G w RAID 1 6 do 15 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 1+0+hotspare, cache 256M karta sieci 100Mbit 1000Mbit Streamer 100/200G 200/400G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows 2000 server (32 MS Windows2003 Server (x64), bit) MS Windows2008 Server (x64), Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64) Oracle Oracle 10g SE One (32 bit) Oracle 11g SE (64bit) Uwagi: w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0 duża sieć (powyżej 100 stacji roboczych, powyżej 40 GB danych) duża sieć cecha Minimum zalecane Procesor 2*DualCore (x64) 2*QuadCore seria X5000 lub X5400 pamięć RAM 8GB 16GB Dyski 8 do 15* SCSI/SAS 144G w Macierz FC RAID 1 kontroler RAID 1+0, 15 do 60 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS cache 256M 15k, kontroler RAID 1+0+hotspare, cache 1GB karta sieci 1000Mbit 1/10Gbit Streamer 200/400G 400/800G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows2003Server (64 MS Windows2003 Server (x64), bit) MS Windows2008 Server (x64), Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64) Oracle Oracle 10g SE One (32 bit) Oracle 11g SE (64bit) Oracle 11g EE (64bit) Uwagi: w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0 w dużych systemach możliwe jest stosowanie serwerów o innej niż Intel x86 architekturze wraz odpowiednimi systemami operacyjnymi np SUN SOLARIS, IBM AIX, HPUX. W każdym przypadku proponowany system operacyjny powinien być systemem certyfikowanym przez Oracle, W przypadku wymogu nieprzerwanej pracy (24/7/365) należy zastosować opcję Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster). Serwery plików Serwery plików służą do przechowywania i udostępniania aplikacji w sieci oraz do organizowania pracy sieci ( administracja kontami i uprawnieniami). Główne wymagania stawiane serwerom plików: Ø szybki interfejs sieciowy, Ø pojemny i szybki system dyskowy. Mniej istotne wymagania: Ø duża ilość pamięci, 2-6

12 Informacje techniczne Ø szybkość i liczba procesorów. W małych sieciach można połączyć role serwera plików, serwera bazy danych oraz serwera WWW. W dużych sieciach lub sieciach składających sie z oddzielonych części (oddziałów/grup roboczych) obsługiwanych przez osobne serwery, należy dobierać serwery plików zgodnie z liczbą komputerów w konkretnej grupie. W szczególnych przypadkach możliwe jest przechowywanie aplikacji na dyskach lokalnych stacji roboczych zamiast na serwerach centralnych. Stwarza to istotne problemy podczas aktualizacji aplikacji i rozwiązanie tych zagadnień pozostaje w gestii Szpitala. Konfiguracja: mała sieć ( do 30 stacji roboczych) mała sieć Cecha Minimum zalecane Procesor -- 1*Pentium/Xeon pamięć RAM -- 2GB Dyski -- 2 do 6 dysków 300GB/1TB SATA/SAS kontroler RAID 5 karta sieci Mbit Streamer -- zasilacz UPS 1000VA 1*1000VA system operacyjny -- MS Windows2000 Server MS Windows2003 Server MS Windows2008 Server Linux: SUSE, RED HAT (samba) Uwagi: można połączyć funkcję serwera bazy danych i serwera plików, serwer w takiej konfiguracji może być użyty jako serwer pomocniczy w sieciach o rozproszonej strukturze. średnia sieć ( do 100 stacji roboczych) średnia sieć cecha minimum zalecane procesor 1*Xeon/DualCore 1*DualCore/Quadcore pamięć RAM 2GB 4GB Dyski 3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5 do 9 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS 5 kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M karta sieci 1000Mbit 1000Mbit streamer 100/200G 200/400G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows2000 Server MS Windows2003 Server MS Windows2008 Server Linux: SUSE, RED HAT (samba) Uwagi: zazwyczaj jeden serwer plików wystarcza do obsługi całej sieci. 2-7

13 Informacje techniczne duża sieć (powyżej 100 stacji roboczych) duża sieć cecha minimum zalecane Procesor 1*Xeon/DualCore 1*DualCore/Quadcore pamięć RAM 3GB 4GB Dyski 5* SCSI/SAS RAID 5 karta sieci 1000Mbit 10Gbit streamer 200/400G 400/800G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows2003Server MS Windows2003 Server MS Windows2008 Server Linux: SUSE, RED HAT (samba) 144/300G w 6 do 10 dysków 144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 5+hotspare, cache 512M Uwagi: zalecane rozdzielenie serwerów plików dla części szarej i białej. System LAB nie wymaga osobnego serwera plików. w sieciach większych niż 500 stacji należy rozważyć stosowanie większej ilości serwerów plików/ serwerów domeny w sieciach zawierających wyodrębnione grupy komputerów, szczególnie w oddziałach podłączonych poprzez WAN należy rozważyć stosowanie większej ilości serwerów plików/ serwerów domeny obsługujących poszczególne lokalizacje. Serwery aplikacji W chwili obecnej w systemie InfoMedica nie są stosowane serwery aplikacji, rozumiane jako pośrednia warstwa oprogramowania w architekturze wielowarstowej. Stosuje się natomiast: Ø serwery plików jako miejsce udostępniania aplikacji, Ø serwery terminalowe jako miejsce uruchamiania oprogramowania poza końcówkami komputerowymi., Ø serwery WWW jako miejsce udostępniania aplikacji obsługiwanych poprzez przeglądarki internetowe. Serwery WEB (WWW) Serwery WWW służą do udostępniania aplikacji obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych. Główne Ø Ø Ø Ø Ø wymagania stawiane serwerom WWW: szybkie procesory, duża ilość pamięci, szybki interfejs sieciowy, Windows 2003 Server Serwer IIS (w wersji minimum 6.0) Mniej istotne wymagania: Ø pojemny i szybki system dyskowy. Konfiguracja: typowy serwer terminalowy cecha minimum zalecane 2-8

14 Informacje techniczne procesor 1*Xeon/DualCore 2*Quadcore seria X5400 pamięć RAM 1GB 8GB Dyski 3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5*dysków 72/144/300GB SCSI/SAS 5 kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M karta sieci 100Mbit 1000Mbit zasilacz UPS 1500VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows (32bit) 2003 Server MS Windows 2003 Server MS Windows 2008 Server Uwagi: aplikacje oparte o serwery WWW wymagają co najmniej IIS 6.0 (Internet Information Services 6.0) zawartego w Windows 2003 Server. Serwery terminalowe Serwery terminalowe służą do bezpośredniego uruchamiania aplikacji. Zazwyczaj są stosowane jako uzupełnienie klasycznych stacji roboczych, gdy posiadany sprzęt komputerowy nie spełnia wymagań InfoMedica lub gdy stacje robocze musza działać poprzez łącza WAN. Zalecane jest stosowanie rozwiązań 32bit. Główne Ø Ø Ø Ø wymagania stawiane serwerom terminalowym: szybkie procesory, duża ilość pamięci, szybki interfejs sieciowy, system operacyjny Windows 2003 Server. Mniej istotne wymagania to: Ø pojemny i szybki system dyskowy. Konfiguracja: typowy serwer terminalowy Cecha minimum Zalecane procesor 2*Xeon/DualCore 2*Quadcore seria X5400 pamięć RAM 4GB 16GB Dyski 2* SCSI/SAS 72/144G w RAID 1 2* SCSI/SAS 144/300G w RAID 1 karta sieci 100Mbit 1000Mbit zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows 2003 Server (32bit) MS Windows 2003 Server (32bit) Uwagi: zastosowanie usług terminalowych zawartych w Windows 2000 Serwer, Windows 2008 Serwer lub w rozwiązaniach firmy Citrix będzie możliwe po wykonaniu testów tych środowisk, Na serwerze terminalowym powinno zostać zainstalowanie oprogramowanie narzędziowe i systemowe niezbędne do pracy InfoMedica: o Oracle Client, o Centura Client/Runtime, o Borland BDE, W zależności od sposobu przetwarzanie/drukowania dokumentów również powinno zostać zainstalowane oprogramowanie: o MS ExcelViewer, MS Word Viewer 2-9

15 Informacje techniczne o MS-Word 2000 lub wyżej, MS-Excel 2000 lub wyżej, OpenOffice v2.4 lub wyżej, Aplikacje systemu InfoMedica stworzone zostały w technologii 32 bitowej. Zastosowanie komputerów i systemów operacyjnych 64 bitowych musi zapewniać zgodność z aplikacją, oprogramowaniem narzędziowym/systemowym oraz pomocniczym. Końcówka terminalowa Jako końcówki terminalowe można stosować praktycznie wszystkie komputery z systemem operacyjnym MS Windows. stacja robocza Cecha Minimum Zalecane Procesor Pentium 200MHZ Pentium 2GHz pamięć RAM 32MB 128GB Monitor 800x x768 Dyski IDE 10GB (wolne miejsce na dysku 10MB) SATA 80GB (wolne miejsce na dysku 10MB) karta sieci 10Mbit 100Mbit system operacyjny Windows 95/98/ME/NT/2000 Windows XP Professional Uwagi: Dostępne są rozwiązania Remote Desktop Client pozwalające komputerom z systemem operacyjnym Linux lub Macintosh pracować jako końcówki terminalowe. Zastosowanie tych rozwiązań wymaga dodatkowych testów zgodności z InfoMedica. 2.2 Program a system operacyjny Program działa w środowisku MS Windows. Sposób poruszania się po systemie właściwy jest dla standardu pracy w tym środowisku. Dokumentacja systemu nie zawiera opisu zasad pracy w środowisku Windows. Użytkownik systemu powinien posiadać podstawowe umiejętności w tym zakresie, jak uruchamianie systemu, przełączanie się pomiędzy oknami, posługiwanie się myszką. System jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows. 2-10

16 Komunikacja z użytkownikiem Rozdział 3 Komunikacja z użytkownikiem Programy produkcji Sygnity S.A. komunikują się z użytkownikiem w formie interaktywnej, tzn. realizują na bieżąco polecenia użytkownika. Urządzeniami umożliwiającymi komunikację użytkownika z programem są klawiatura, myszka i monitor ekranowy. Kursorem nazywamy ruchomy znacznik pozycji na ekranie monitora, w której aktualnie znajduje się użytkownik. Może to być podświetlenie pozycji, migający punkt w polu wprowadzanych danych, czy znaczek graficzny podążający za ruchem myszki. Kursor określa punkt, w którym pojawią się znaki wpisane z klawiatury, bądź miejsce, w którym wystąpi akcja wykonana za pomocą myszki. Operacje wykonywane na klawiaturze dotyczą elementu, w którym aktualnie znajduje się fokus. Jest to, w przypadku pól edycyjnych, pole wyróżnione migającym kursorem w kształcie (jak w polu Nazwa na rysunku), a w przypadku tabelki wiersz wyróżniony pogrubioną ramką (jak w przypadku wiersza oznaczonego skrótem BO na rysunku): Fokus określa obiekt, do którego będą się odnosić akcje wywoływane za pomocą myszki bądź klawiatury. Kursor określa bieżące miejsce fokusa. W danej chwili tylko jeden obiekt na formatce może posiadać fokus. 3-11

17 Komunikacja z użytkownikiem 3.1 Znaczenie klawiszy Głównym narzędziem do konwersacji z użytkownikiem jest klawiatura. Oprócz wpisywania tekstów klawiatura służy też do wydawania poleceń (stosowane są w tym celu kombinacje różnych klawiszy). Klawisze Ctrl i Alt są używane zawsze w połączeniu z innymi klawiszami. Ctrl służy głównie do wprowadzania znaków sterujących. Lewy klawisz Alt oraz prawy klawisz Alt, mają różne znaczenia. Prawy klawisz Alt pozwala wprowadzać z klawiatury znaki specjalne, niedostępne przez pojedyncze wciśnięcie klawisza np. polskie litery. Lewy klawisz Alt połączony z innym klawiszem pozwala na szybki dostęp do elementów menu, bądź innych obiektów na ekranie bez użycia myszki. Znak, którego dla danego elementu należy użyć z klawiszem lewy Alt oznaczony jest przez podkreślenie. W poniższym menu szybki dostęp do funkcji Nowy można uzyskać poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy lewy Alt i N. Dwanaście klawiszy funkcyjnych oznaczonych F1 - F12 służy do wywoływania typowych, często powtarzających się czynności. Klawisz F1 używany jest tradycyjnie do wywoływania suflera (podpowiedzi systemu). W programie Gospodarka Materiałowa przyjęto pewien zakres klawiszy standardowych obowiązujących na wszystkich formularzach do przeglądu i wprowadzania danych. Każdy z tych klawiszy posiada swój odpowiednik w postaci przycisku opisanego właściwą nazwą. Po wskazaniu go kursorem myszki w dole okienka pojawia się krótka informacja o skojarzonej z klawiszem funkcji. Klawisz F5 wywołuje funkcję wprowadzania danych: W przypadku, gdy fokus znajduje się w tabelce z danymi funkcję wprowadzania danych wywołuje także klawisz Ins. Dane są wprowadzane w oknie zwanym oknem dialogowym. Aby wprowadzone dane zostały zapamiętane w systemie należy je zatwierdzić klawiszem F10: Dopiero użycie klawisza zatwierdzającego dane zapewnia zapisanie zmian w bazie danych. Po zatwierdzeniu zmian klawisz ten zmienia stan na nieaktywny. W przypadku, gdy z pewnych powodów nie uda się zapisać danych, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, po którym klawisz zatwierdzający dane pozostaje w dalszym ciągu aktywny. Klawisz F6 służy do wywołania funkcji edycji danych: W większości przypadków dane są edytowane w osobnym oknie zwanym oknem dialogowym. Stan edycji okna można rozpoznać po aktywnym stanie klawisza zatwierdź. Aby wprowadzone zmiany zostały zapamiętane w systemie należy je zatwierdzić klawiszem F10. Klawisz F8 wywołuje funkcję usuwania danych: W przypadku, gdy fokus znajduje się w tabelce z danymi funkcję usuwania danych wywołuje także klawisz Delete lub Del. Klawisz F3 wywołuje funkcję szybkiego wyszukiwania. Powoduje on przeniesienie fokusa do pola oznaczonego napisem Wyszukiwanie: W polu tym należy wpisać tekst ograniczający ilość możliwych rozwiązań. Wpisany tekst jest zawsze kojarzony z elementami kolumny danych, wg której ustawiony jest porządek wyświetlanych wierszy. W polu wyszukiwanie wpisuje się wzorzec, który muszą spełniać wyświetlane wiersze danych np. wpisanie tekstu 'Bat' dla przypadku pokazanego na poniższym rysunku, spowoduje wyświetlenie tylko elementów zaczynających się od nazwy 'Bat': 3-12

18 Komunikacja z użytkownikiem W wyniku otrzymamy następującą listę: Wyszukiwanie następuje po wpisaniu wzorca i naciśnięciu klawisza F3 lub Enter. Naciśnięcie klawiszy Alt-F4 powoduje zamknięcie bieżącego okna. Podobne działanie uzyskujemy używając klawisza Esc, lub przycisku: Okienko możemy zamknąć także klikając w prawej górnej części ekranu na przycisk: W przypadku, gdy w zamykanym oknie znajdują się aktualnie edytowane dane, program przed zamknięciem okna otwiera dodatkowe okno z pytaniem czy zatwierdzić zmiany: Wybranie odpowiedzi Tak zatwierdza zmiany w bazie danych i zamyka bieżące okno. W przypadku wybrania odpowiedzi Nie program zamyka okno bez zatwierdzania zmian. W przypadku wybrania odpowiedzi Anuluj program anuluje naciśnięcie klawisza zamknij. Wszelkie zdarzenia wykonywane na klawiaturze (z wyjątkiem wyboru klawiszy będących akceleratorami) są związane z polem, w którym znajduje się fokus. W systemie Windows dostępne są klawisze, które pozwalają przenosić fokus pomiędzy elementami okna: Tab przejście do następnego pola Shift+Tab przejście do poprzedniego pola W programie Gospodarka Materiałowa zakończenie edycji w wybranym polu, sygnalizowane naciśnięciem klawisza Enter także powoduje przeniesienie fokusa na następne pole (jest równoważne naciśnięciu klawisza Tab). 3-13

19 Komunikacja z użytkownikiem Dla elementu ekranu, w którym znajduje się fokus dostępne są następujące klawisze sterujące kursorem: - przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę - przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół - przesunięcie kursora o jedną pozycję w prawo - przesunięcie kursora o jedną pozycję w lewo Home - przesunięcie kursora na początek End - przesunięcie kursora na koniec PgUp - przesunięcie fokusa na początek tabelki PgDn - przesunięcie fokusa na koniec tabelki Del - usunięcie znaku pod kursorem BackSpace - usunięcie znaku na lewo od kursora Dla tabeli, w której znajduje się fokus dostępne są następujące klawisze sterujące kursorem: - przesunięcie kursora o jeden wiersz w górę - przesunięcie kursora o jeden wiersz w dół Home - przesunięcie kursora na początek tabeli End - przesunięcie kursora na koniec tabeli PgUp - przewinięcie tabeli o jedną stronę w górę PgDn - przewinięcie tabeli o jedną stronę w dół Poszczególne klawisze klawiatury mogą mieć kilka znaczeń w zależności od funkcji aktualnie realizowanej przez program: tryb edycji danych, wybór opcji z menu, wyszukiwanie pozycji z listy itd. Sposób wykorzystania poszczególnych klawiszy dla realizowanej funkcji opisany jest w dolnej części okna, a bardziej szczegółowo po naciśnięciu klawisza F Koncepcja menu Zestaw funkcji, spośród których użytkownik może wybrać jedną do realizacji, określono nazwą menu. System zawiera cały szereg różnych menu, tworzących hierarchiczną strukturę, zbliżoną w formie do drzewa, którego pniem jest menu główne. Oznacza to, że np. po wybraniu pozycji danego menu pojawia się na ogół menu niższego poziomu, w którym dokonuje się kolejnego wyboru, i tak dalej, aż do ostatecznego określenia zadania dla systemu i polecenia jego realizacji. Z każdym oknem systemu związane są operacje wykonywane na jego zawartości. Operacje te są zgrupowane w menu danego okna. Główne funkcje programu znajdują się w menu okna głównego, które pojawia się zaraz po uruchomieniu programu. Menu główne jest stale wyświetlane w ramce w górnej części okna, jego pozycje umieszczone są obok siebie (poziomo), a jedna z nich - wybrana - jest podświetlona. Jest to funkcja, która może być przez użytkownika zlecona systemowi do wykonania. Jeżeli z daną pozycją związana jest większa ilość funkcji są one zgrupowane w menu niższego poziomu, zawierając wykaz dostępnych opcji. Wszystkie menu, na poziomie niższym niż główne, wyświetlane są w ramkach w układzie pionowym. Menu niższego poziomu zawiera zazwyczaj funkcje związane tematycznie np. dotyczące Słowników. Do każdej wybranej pozycji menu w dole okna pojawia się komentarz, dotyczący wybranej funkcji. 3-14

20 Komunikacja z użytkownikiem 3.3 Elementy systemu Windows Okno programu Gospodarka Materiałowa składa się z następujących elementów: Belka tytułowa Linia statusu Pasek narzędzi Menu systemowe Menu Belka tytułowa znajduje się w górnym wierszu okna. Zawiera nazwę wybranej funkcji. W przypadku okna głównego zawiera ona następujące informacje: nazwa programu, bieżący okres ewidencyjny, bieżący rok obrotowy, nazwa bieżącego magazynu. Linia statusu znajduje się w dolnym wierszu okna. W lewym rogu linii statusu wyświetlane są krótkie informacje na temat wybranych funkcji programu np. przy wyborze operacji z menu. W prawym rogu linii statusu wyświetlany jest stan klawiszy Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock. Pasek narzędzi znajduje się zazwyczaj w górnej części formatki. Zawiera on elementy sterujące zawartością całego okna np. porządek wyświetlanych wierszy, przycisk zamykający dialog. Menu systemowe znajduje się w prawym górnym rogu okienka obok belki tytułowej. Zebrane zostały tam podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na oknie: Przywróć przywraca poprzedni stan okna, Przenieś przesunięcie okna na ekranie monitora Rozmiar zmiana rozmiaru okna Minimalizuj zwinięcie okna do ikony Maksymalizuj rozwinięcie okna na cały ekran Zamknij zamknięcie okna Dla niektórych okien pewne z tych operacji mogą być zablokowane, co sygnalizowane jest poprzez wyszarzenie odpowiedniej pozycji menu systemowego. Menu znajduje się zawsze w górnej części okna pomiędzy belką tytułową a paskiem narzędzi. Zgrupowane są w nim operacje dostępne w oknie. Istnieją dwa typy menu: poziome i pionowe. Menu poziome jest najwyższe w hierarchii. Z każdą pozycją menu poziomego może być związane menu pionowe, którego pozycje mogą z kolei posiadać następne menu pionowe. Szczegółowo menu programu Gospodarka Materiałowa zostało opisane w rozdziale Koncepcja menu 14. Do komunikacji z użytkownikiem w środowisku Windows dostępne są następujące elementy sterujące: Przyciski Przełączniki 3-15

21 Komunikacja z użytkownikiem Znaczniki Listy wielowariantowe Listy jednowariantowe Przyciski pełnią w programie podobną funkcję jak menu. Służą do wykonywania różnych operacji. Często te same funkcje są możliwe do uruchomienia z poziomu menu jak i przy pomocy przycisków. Przycisk można włączyć na wiele sposobów: - przez kliknięcie myszką - naciśnięcie akceleratora odpowiedniego dla tego przycisku (Alt+litera - zaznaczona w nazwie przycisku) - naciśnięcie klawisza spacji w przypadku, gdy fokus znajduje się na przycisku, fokus na przycisku sygnalizowany jest poprzez obwódkę pojawiającą się na przycisku: Przełączniki służą do wyboru jednego z kilku wariantów. W danej chwili z danej grupy przełączników można włączyć tylko jeden. Włączenie przełącznika sygnalizowane jest poprzez wypełnienie go czarnym punktem.przełączniki można włączać na kilka sposobów: - kliknięcie myszą - naciśnięcie akceleratora związanego z daną opcją (Alt+litera - zaznaczona w nazwie przycisku) - przesuwanie po nich fokusa klawiszami -, i naciskanie klawisza spacji: Znaczniki służą do włączenia lub wyłączenia danej opcji. Każdy ze znaczników może być w dwóch stanach. W przypadku cech oznaczają jej posiadanie lub brak. Włączenie znacznika sygnalizowane jest poprzez wypełnienie go znakiem Ö. Znaczniki można włączać na kilka sposobów: - kliknięcie myszą - naciśnięcie akceleratora związanego z daną opcją (Alt+litera - zaznaczona w nazwie przycisku) - naciśnięcie klawisza spacji w przypadku, gdy znajduje się na nim fokus: Listy jednowariantowe służą do prezentacji kilku opcji w postaci listy. W odróżnieniu do listy wielowariantowej istnieje tu możliwość wybrania tylko jednej opcji. Po wybraniu odpowiedniej wartości lista jest zwijana. Rozwinięcie listy następuje poprzez kliknięcie myszką na strzałce po prawej stronie zwiniętej listy. Z prawej strony listy umieszczony jest suwak umożliwiający przewinięcie zawartości. W przypadku, gdy elementy listy nie wykraczają poza jej widoczny obszar, suwak jest niewidoczny. Elementy listy można zaznaczać na kilka sposobów: - kliknięcie myszą - naciśnięcie klawisza spacji w przypadku gdy znajduje się na nim fokus. Po liście można się poruszać klawiszami - oraz. W programie Gospodarka Materiałowa mamy do czynienia z dwoma typami okien: 3-16

22 Komunikacja z użytkownikiem Tabelki - prezentują poszczególne rekordy bazy danych w formie wierszy. Każdy wiersz reprezentuje główne informacje dotyczące jednego rekordu danych np. kontrahenta. Z boku tabelek znajdują się dwa suwaki: pionowy i poziomy. Służą one do przesuwania zawartości tabeli. W przypadku, gdy cała zawartość tabeli mieści się na ekranie, suwaki są niewidoczne. Dialogi służą do komunikacji z użytkownikiem stosowane. Są to okna, w których użytkownik wprowadza dane do systemu. Dialogi są też używane do przedstawienia szczegółowych informacji o danym rekordzie danych w przejrzystej formie graficznej. OBSŁUGA TABELEK: Wykonując operacje kursorem można wpłynąć na wygląd tabeli. Po skierowaniu kursora na granicę pomiędzy nagłówkami dwóch kolumn kursor przyjmuje kształt jak na poniższym rysunku: Przytrzymując w tym momencie lewy klawisz myszki i przesuwając kursor w lewo lub w prawo, możemy zmienić szerokość wyświetlanych kolumn. 3-17

23 Komunikacja z użytkownikiem Po skierowaniu kursora na granicę pomiędzy dwoma wierszami na lewym brzegu tabeli kursor przyjmuje kształt jak na poniższym rysunku: Przytrzymując w tym momencie lewy klawisz myszki i przesuwając kursor w lewo lub w prawo, możemy zmienić położenie kolumny, w której znajduje się kursor, względem innych kolumn. W większości tabelek zmiany szerokości i położenia kolumn, dokonane przez użytkownika, są automatycznie zapamiętywane i odtwarzane przy ponownym otwarciu okna-tabelki. DOPISYWANIE, USUWANIE, MODYFIKACJA DANYCH: Z każdym oknem programu Gospodarka Materiałowa związany jest zestaw standardowych operacji. Dopisywanie, modyfikacja czy usuwanie danych we wszystkich oknach wygląda podobnie. Operacje te zostaną przedstawione na przykładzie Słownika odbiorców. Standardowe elementy powyższej tabeli to: Pole Wyszukiwanie pozwala ograniczyć zakres wyświetlanych wierszy. Wzorzec wpisywany w tym polu dotyczy kolumny, wg której jest ustawiony porządek wyświetlania. Pole Kolejność pozwala wybrać porządek wg którego mają być wyświetlane wiersze. W podanym przykładzie istnieje wybór: Pole Warunki pozwala ograniczyć zakres wyświetlanych wierszy wg określonego systemu kryteriów. W podanym przykładzie przyjęto następujące kryteria: 3-18

24 Komunikacja z użytkownikiem Przyciski przyciski umożliwiają wykonanie standardowych operacji na Katalogu Ośrodków Powstawania Kosztów takie jak: dopisywanie nowego ośrodka, podgląd pełnych danych ośrodka, modyfikacja i usuwanie ośrodka: Z powyższymi przyciskami związane są odpowiednie akceleratory: Nowy F5 Dane F7 Usuń F8 Wyjście Esc Przycisk Podgląd związany jest zazwyczaj z klawiszem Enter. DIALOG TECHNICZNY: Dialog ten uruchamiany jest poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu tabelki: W dialogu tym dostępne są opisane już elementy jak pole Kolejność i pole Warunki. Tylko w tym dialogu dostępny jest przycisk Kopiowanie tabeli do schowka. Po naciśnięciu tego przycisku zawartość całej tabeli jest kopiowana do systemowego schowka. Umożliwia to przesłanie jej do innego dowolnego programu pracującego w środowisku Windows i obsługującego schowek. Przykładem takiego programu jest MS Excel. Po uruchomieniu arkusza kalkulacyjnego należy przejść do menu Edycja i wybrać opcję Wklej. Jeżeli uprzednio przesłaliśmy tabelę do schowka, jej zawartość pojawi się w programie MS Excel (Podobnie należy postąpić w przypadku innych programów jak Word czy Access.). Standardowo okna po uruchomieniu są w stanie prezentacji danych. W stanie tym aktywne są wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku zatwierdź. Przycisk ten znajduje się tylko w okienkach, w których bezpośrednio przeprowadzana jest edycja danych. W stanie prezentacji danych nie jest możliwa edycja wiersza tabeli czy dialogu. Wszelkie korekty danych muszą być wykonywane w momencie, gdy okno znajduje się w stanie edycji. SPOSOBY EDYCJI (POPRAWIANIA) DANYCH: Bezpośrednia modyfikacja wyświetlanych wierszy tabeli: Tryb ten stosowany jest jednak bardzo rzadko. Najczęstszym sposobem edycji danych w programie Gospodarka Materiałowa jest edycja w dialogu. W tym przypadku dla edytowanego wiersza danych otwierane jest dodatkowe okno typu dialog, zawierające informacje, dotyczące wybranego wiersza danych. Po ustawieniu tego okna w stanie edycji możliwa jest modyfikacja danych. Przejście do stanu edycji następuje poprzez naciśnięcie przycisku edycja. 3-19

25 Komunikacja z użytkownikiem W omawianym przykładzie tabeli możliwe są następujące standardowe operacje: dopisywanie wiersza, kasowanie wiersza, edycja wiersza, podgląd zawartości wiersza, zamknięcie okna W podanym przykładzie nie stosuje się bezpośredniej modyfikacji wierszy tabeli, w związku z tym cztery pierwsze operacje powodują uruchomienie okna dialogowego i ustawienie go w odpowiednim trybie. Przy czym w celu edycji używamy opcji Dane, a następnie będąc już w dialogu uaktywniamy edycję. W przypadku dopisywania i edycji okno jest ustawiane w tryb edycji. Edycja danych w oknie dialogowym: W przypadku dopisywania zawartość pól dialogu jest pusta. W przypadku modyfikacji danych, pola dialogu są wypełnione wartościami odczytanymi z bazy danych dla wybranego wiersza tabeli. W trybie edycji aktywne są tylko klawisze zatwierdź i zamknij. Po wypełnieniu wszystkich koniecznych pól, w celu zapamiętania zmian w bazie danych należy je zatwierdzić przyciskiem zatwierdź. Jeżeli wszystkie wprowadzone informacje były poprawne, dialog przejdzie w tryb prezentacji danych. W tym trybie nieaktywny jest tylko klawisz zatwierdź. Aby zamknąć dialog i wrócić do tabeli, należy wybrać przycisk zamknij. Wybranie po edycji danych klawisza zamknij, bez wcześniejszego zatwierdzenia danych, spowoduje wyświetlenie zapytania o zatwierdzenie danych. Odpowiedź Tak spowoduje zatwierdzenie zmian i zamknięcie dialogu. Odpowiedź Nie spowoduje zamknięcie dialogu bez zatwierdzenia zmian. Odpowiedź Anuluj spowoduje powrót do trybu edycji. W przypadku operacji podglądu otwierany dialog jest w trybie prezentacji danych. Można łatwo przejść w tryb edycji poprzez naciśnięcie klawisza edycja. Po dokonaniu edycji i powrocie do tabeli zawartość tabeli jest odświeżana", w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian. Możliwe jest wielokrotne dopisywanie danych bez powracania do tabeli (w związku z tym bez każdorazowego odświeżania tabeli). Należy w tym celu po zatwierdzeniu zmian przyciskiem zatwierdź ponownie wybrać przycisk nowy tym razem na dialogu. W tym momencie dialog jest przygotowany do wprowadzenia nowego wiersza. W przypadku operacji kasowania dialog otwierany jest w trybie prezentacji danych, jednocześnie system prosi o potwierdzenie operacji kasowania. Potwierdzenie tej operacji spowoduje usunięcie wiersza i powrót do tabeli. Rezygnacja spowoduje pozostanie okna dialogu w trybie prezentacji danych. Po poprawnym usunięciu danych zostanie wyświetlony komunikat: 3-20

26 Uruchamianie i konfigurowanie programu Rozdział 4 Uruchamianie i konfigurowanie programu Rozpoczęcie pracy z programem 21 Niepoprawne uruchomienie programu Pierwsze uruchomienie 24 Konfiguracja Rozpoczęcie pracy z programem Program uruchamiany jest przez wskazanie wskaźnikiem myszy na programu Gospodarka Materiałowa, szybkie dwukrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy i oczekiwanie chwili, w której pojawi się dialog logujący: Dialog w tym programie to okno na ekranie komputera, w którym znajduje się jedno, lub więcej pól edycyjnych, w które można coś wpisać za pomocą klawiatury. Każde z pól ma swoją etykietę. Etykieta to pytanie programu, a pole to miejsce, w którym wpisujecie odpowiedź. Dialog logujący daje możliwość połączenia się z serwerem bazy danych. Jest ono konieczne dla prawidłowej pracy programu. Wszystkie dane wprowadzane w programie i odczytywane za jego pomocą zapisywane są w bazie danych poprzez serwer bazy danych. Serwer bazy danych to program zarządzający bazą danych. Poprzez serwer dopisujemy, modyfikujemy, odczytujemy i kasujemy dane. Serwer dba również o to, aby osoby nieuprawnione nie mogły wykonywać żadnych operacji w bazie danych. W dialogu logującym program prosi o podanie nazwy użytkownika, którą się posługujesz oraz tajnego hasła. Nazwa użytkownika oraz hasło jest tworzone przez administratora systemu i u niego należy uzyskać informacje na ten temat. Podczas wprowadzania hasła na ekranie zamiast liter widoczne są gwiazdki. Chroni to przed podejrzeniem hasła przez osoby postronne. Do przemieszczania się pomiędzy polami edycyjnymi służy klawisz Tab - przesuwający kursor do następnego pola, oraz klawisz Shift-Tab przesuwający kursor do poprzedniego pola w dialogu. Kursor to najczęściej migająca pionowa kreska na początku pola edycyjnego. Dane wprowadzane pojawiają się zawsze w miejscu, w którym jest kursor ( pod warunkiem, że kursor znajduje się w polu edycyjnym). Po wpisaniu wszystkich danych należy zatwierdzić powstałe zmiany poprzez naciśnięcie klawisza Enter. W dialogu logującym oprócz pól edycyjnych i etykiet umieszczone są również przyciski. Przycisk wybrany tzn. taki, który zareaguje na naciśnięcie klawisza Enter jest wyróżniony przez delikatne obramowanie tekstu, lub rysunku umieszczonego na tym przycisku. Umieszczenie kursora w wybranym polu zatwierdzenie, lub odwołanie operacji oraz naciśnięcie przycisku można również osiągnąć używając myszy. Jeżeli po zatwierdzeniu danych w dialogu logującym nie uda się nam uruchomić programu, należy przeczytać uważnie komunikat i w zależności od zaistniałej sytuacji należy wykonać opisane w podrozdziale 4-21

27 Uruchamianie i konfigurowanie programu Niepoprawne uruchomienie programu 22 " czynności. Poprawne wprowadzenie danych w dialogu logującym spowoduje na ekranie wyświetlenie okna głównego programu oraz okna za pomocą którego należy wybrać okres ewidencyjny w którym rozpocznie się praca (p.: Okresy ewidencyjne 36 ): na pewno na pewno Wymusza to na użytkowniku wybór bieżącego okresu ewidencyjnego. Po wskazaniu w tabelce odpowiedniego okresu należy nacisnąć klawisz F4 lub przycisk Wybranie miesiąca-f Niepoprawne uruchomienie programu Podczas uruchamiania programu może się zdarzyć wiele przypadkowych błędów, które mogą uniemożliwić uruchomienie programu. Błędnie wpisana nazwa użytkownika. Pojawienie się na ekranie komunikatu: Błędne hasło, lub nazwa użytkownika" może oznaczać, że wprowadzono złą nazwę użytkownika. W takim przypadku należy ponownie podać nazwę użytkownika wpisując ją w pole Użytkownik w Dialogu logującym, a następnie nacisnąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli nazwa użytkownika wpisana jest poprawnie, należy upewnić się, że czy wpisaliśmy poprawnie hasło. Błędnie wpisane hasło: Komunikat Błędne hasło, lub nazwa użytkownika" informuje nas wpisaniu błędnego hasła. Usunięcie powyższego błędu polega na ponownym wpisaniu poprawnego hasła, a następnie naciśnięciu przycisku Zatwierdź. Ponowne pojawienie się tego samego komunikatu może oznaczać, że ponownie wpisaliśmy nieprawidłowe hasło, lub błędnie wprowadzona jest nazwa użytkownika. 4-22

28 Uruchamianie i konfigurowanie programu Jeżeli okaże się, że zarówno nazwa jak też hasło wpisane jest poprawnie, jednak komunikat ciągle się pojawia na ekranie należy skontaktować się z administratorem systemu celem sprawdzenia, czy istnieje wpisywany przez nas użytkownik. Błędnie podana nazwa bazy: Pojawienie się komunikatu Brak połączenia z bazą" może oznaczać, że wprowadzona w dialogu logującym nazwa bazy (pole nazwane Baza) jest niepoprawna. W celu poprawnego podłączenia się do bazy danych (uruchomienia programu) należy wpisać poprawną nazwę bazy danych, a następnie nacisnąć przycisk Zatwierdź. Jeżeli nazwa bazy danych wpisana jest poprawnie jednak nie na ekranie wyświetlany jest ciągle ten sam komunikat może to oznaczać: - niepoprawne funkcjonowanie sieci - uszkodzenie bazy danych, lub serwera bazy danych, - inne błędy W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem systemu. Brak pliku konfiguracyjnego: Pojawienie się komunikat Brak pliku konfiguracyjnego..." spowodowane jest brakiem pliku Gm-base.ini, zawierającego niezbędne do uruchomienia parametry programu. Błąd ten wynika ze złej konfiguracji systemu Windows dla potrzeb programu Gospodarka Materiałowa, lub z braku niezbędnego do uruchomienia programu pliku Gm-base.ini. Naprawienie tego błędu przez użytkownika jest możliwe, jednak wymaga większej znajomości systemu Windows i MS-DOS, dlatego wykonania tej czynności nie poleca się mniej doświadczonym użytkownikom. W celu naprawienia programu należy upewnić się czy na dysku gdzie zainstalowany został program znajduje się plik Gm-base.ini. Następnie należy sprawdzić ustawienie zmiennej systemowej GMPATH używając do tego celu polecenia SET w okienku Tryb MS-DOS, systemu Windows. Do poprawnej pracy programu niezbędne jest, aby plik Gm-base.ini znajdował się w miejscu wskazanym przez wartość zmiennej GMPATH. Jeżeli zmiennej GMPATH niema w systemie plik Gm-base.ini powinien znajdować się w katalogu, w którym jest zainstalowany program Gospodarka Materiałowa. Jeżeli zmienna GMPATH ma wartość pustą, należy jej przypisać wartość wskazującą, katalog gdzie znajduje się plik Gm-base.ini. Przykład: Plik Gm-base.ini znajduje się w katalogu C:\STACJA1\GM wtedy w pliku autoexec.bat powinien pojawić się wpis: SET GMPATH= C:\STACJA1\GM Czyli zmienna systemowa GMPATH musi mieć wartość C:\STACJA1\GM Jeżeli zmienna GMPATH wskazuje katalog, w który nie ma pliku Gm-base.ini należy skopiować go do katalogu wskazywanego przez wspomnianą zmienną. Jeżeli nie ma możliwości wykonania żadnej z wymienionych czynności ze względu na np.: brak pliku 4-23

29 Uruchamianie i konfigurowanie programu Gm-base.ini, należy skontaktować się z producentem programu celem ponownej instalacji programu, lub uzupełnieniem istniejącej instalacji o brakujące elementy. 4.3 Pierwsze uruchomienie Jeżeli uruchamiamy program pierwszy raz po zainstalowaniu, lub pierwszy raz na nowej bazie danych, wyświetlony zostaje nam dialog wyboru pierwszego okresu ewidencyjnego. Możemy wybrać rok i miesiąc, od którego rozpoczynamy pracę z programem. Po określeniu daty rozpoczęcia pracy z programem zostanie utworzony pierwszy okres ewidencyjny a program wyświetli formatkę, za pomocą której nastąpi jego wybór: Kolejną czynnością, którą należy wykonać jest ustawienie parametrów programu (p.: Konfiguracja 24 ), w tym utworzenie przynajmniej jednego magazynu (p.: Słownik magazynów 62 ), a następnie sporządzenie dokumentu bilansu otwarcia (p.: Bilans otwarcia 99 ). 4.4 Konfiguracja Wybranie w menu głównym programu opcji Konfiguracja pozwala na zdefiniowanie pewnych ustawień, które będą obowiązywały dla całego programu. 4-24

30 Uruchamianie i konfigurowanie programu Układy bilansowe Funkcja Układy Bilansowe służy do definiowania parametrów układów bilansowych zdefiniowanych w systemie. Dane o jednostce, które zostaną wprowadzone w tym miejscu są wykorzystywane do opisywania wydruków generowanych za pomocą systemu GM. Pole Identyfikator jednostki definiuje identyfikator potrzebny w czasie wykonywania eksportów za pośrednictwem formatu wymiany danych XSP. Do zmiany aktualnego układu bilansowego służy opcja Konfiguracja / Zmiana układu bilansowego Konfiguracja - ustawienia ogólne Najbardziej podstawowe definicje znajdują się w opcji Konfiguracja / Konfiguracja. Naciskając klawisz F6, lub klikając myszką na przycisk Edycja-F6, możemy zmienić ustawienia programu. Okienko składa się z zakładek: Opcje podstawowe i Opcje administratora. Zakładka Opcje podstawowe: Domyślna nazwa użytkownika nazwa użytkownika, która będzie automatycznie wpisywana (podpowiadana) w dialogu logującym podczas uruchamiania programu. Ustawienie to można każdorazowo zmieniać podczas uruchamiania programu nazwa bazy danych nazwa bazy danych, w której zapisywane są dane obsługiwane przez nasz magazyn. Ustawienie to można każdorazowo zmieniać podczas uruchamiania programu. Zakładka Opcje administratora nie pozwala na zmianę ustawień na niej wyświetlanych, pełni wyłącznie funkcje informacyjną: 4-25

31 Uruchamianie i konfigurowanie programu Server bazy danych nazwa typu servera bazy danych. Aktualny użytkownik nazwa użytkownika aktualnie podłączonego na danym stanowisku do bazy, korzystającego z programu Konfiguracja Ustawienia parametrów programu Konfiguracja - Ustawienia parametrów programu W tym miejscu zgromadzono ustawienia mające kluczowy wpływ na działanie całego programu Gospodarka Materiałowa. Ze względu na to zmiany tych parametrów powinny dokonywać tylko osoby do tego upoważnione. Uwaga! Zmiany ustawień parametrów konfiguracyjnych systemu Gospodarka Materiałowa są możliwe, lecz operacja te są obwarowane systemem uprawnień, do których dostęp powinni mieć użytkownicy świadomi zmian, jakie pociągają za sobą wprowadzane modyfikacje Parametry podstawowe Kolejność sortowania na panelu o tej nazwie położone są cztery listy ustalające domyślną 4-26

32 Uruchamianie i konfigurowanie programu kolejność sortowania dane w tabelkach: Globalny słownik materiałów, Lokalny słownik materiałów, Stany magazynowe oraz Kontrahenci. Ustawienia i kolejność kolumn zaznaczenie pola zapamiętuj kolejność kolumn pozwala na zapamiętanie kolejności rozmieszczenia kolumn w tabelach na poszczególnych oknach i odtwarzanie tego stanu przy kolejnym otwarciu okna. Dokładność obliczeń opcja pozwalająca ustalić, z jaką dokładnością (do ilu miejsc po przecinku) będą pamiętane ceny w programie. Zalecane jest ustawienie wartości maksymalnej - pięciu miejsc po przecinku, co redukuje odchylenia i zwiększa dokładność obliczeń. Parametr ten powinien zostać ustawiony podczas konfiguracji systemu, następnie należy pracować korzystając z wcześniej wybranego ustawienia. Od chwili wprowadzenia dokumentów do systemu z wybraną dokładnością zapamiętanych cen w dostawach, wszystkie wyliczenia w systemie opierają się na tej dokładności. Z punktu widzenia poprawności działania systemu możliwe jest jedynie zwiększenie w/w parametru. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, iż wyliczenia wszystkich wartości (brutto, netto, VAT) wykonywane są zawsze z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Sprawozdawczość magazynowa, m.in. wykonywanie raportów wartościowych ze stanów magazynowych zawsze wykazywana jest z dokładnością dwóch miejsc po przecinku tzn. z dokładnością do jednego grosza. Uwaga!!! Zmniejszenie dokładności wyliczeń dla cen, dla działającego systemu, prowadzi do powstania różnic w raportach uzyskiwanych z programu oraz zmian w działaniu funkcji wyliczeniowych, dlatego zmiany tego typu są niedopuszczalne. Przegląd stanów magazynowych opcja ta pozwala ustalić czy stany magazynowe wyświetlane w tabeli stanów będą miały zawsze wartość z końca ostatniego okresu czy też zostaną wyświetlone stany na koniec wybranego okresu. Ilości i wartości stanów prezentowane mogą być na dwa sposoby: Stany na koniec wybranego okresu stan aktualny wyliczany jest jako różnica przychodów i rozchodów z dokumentów wprowadzonych w wybranym okresie rozliczeniowym i okresach poprzednich, Stany na koniec ostatniego okresu - uwzględniane są wszystkie wprowadzone dotychczas dokumenty. Wspólne słowniki wprowadzone tutaj parametry określają nazwę bazy słowników globalnych, użytkownika oraz hasło potrzebne do podłączenia do bazy słowników. Włączenie obsługi wspólnych słowników wymaga wcześniejszej konfiguracji bazy wspólnych słowników tak, aby mogła ona poprawnie współpracować z systemem Gospodarki Materiałowej. Włącz obsługę przetargów pole umożliwi współpracę programu z modułem do przetwarzania przetargów; dostępna, gdy zaznaczono pole Włącz obsługę wspólnych słowników. Domyślna stawka VAT stawka wybrana w załączonym tu słowniku jest podpowiadana w momencie definiowania nowych materiałów w Słowniku globalnym. Automatyczna generacja numeru opcja ta pozwala na automatyczne generowanie numerów: Generuj symbol kontrahenta na podstawie cechy, która może być wybrana ze słownika cech kontrahentów lub ustalona jako stała o określonej wartości. Generuj indeks materiałowy na podstawie cechy - możliwość automatycznej generacji indeksu materiału wg schematu: wprowadzona_cecha + numer_kolejny 4-27

33 Uruchamianie i konfigurowanie programu Sposoby wyceny UWAGA! Sposób wyceny obrotu materiałowego powinien zostać określony na początku roku obrotowego i w ciągu roku obrotowego nie powinien być zmieniany. Możliwe jest wybranie różnego sposobu wyceny materiałów oddzielnie dla każdego z magazynów. Sposób wyceny materiałów (wg cen) wybrany tutaj rodzaj wyceny obrotu materiałowego obowiązuje dla wybranych magazynów. Program oferuje następujące rodzaje wyceny rozchodu materiałów: Ceny rzeczywiste materiał wydawany jest po cenach, po jakich zostały przyjęte na magazyn kolejne partie (dostawy) tego materiału. Mamy tu trzy możliwe kolejności wydawania materiału: FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka najwcześniej nabyła, LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło) rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka najpóźniej nabyła, Wybór konkretnej dostawy (w drodze szczegółowej identyfikacji dostawy) podczas rozchodowania użytkownik ustala, z której dostawy materiał ma zostać zdjęty. W stanach magazynowych widoczne są wszystkie jeszcze nie wyzerowane dostawy i użytkownik ma możliwość wyboru konkretnej dostawy. Jest to rzeczywista cena materiału dotycząca ściśle określonej dostawy, niezależnie od daty zakupu. Ceny ewidencyjne w tym przypadku ustalana zostaje cena wg zasady: Średnia ważona przed każdym rozchodem cena użyta podczas rozchodu konkretnego indeksu materiałowego jest cenę średnią p obliczaną jako iloczyn wartości zapasów tego indeksu do jego ilości: 4-28

34 Uruchamianie i konfigurowanie programu Parametry dokumentów Format numeru dokumentu określa sposób numeracji (format), jaki będzie podpowiadany podczas wprowadzania numeru dokumentów. W celu zmiany, lub ustalenia nowego formatu numeracji należy nacisnąć przycisk Definicja, co powoduje przejście do okna: Definiowanie nowego formatu dokumentu polega na przepisaniu elementów składowych ( lewa część dialogu Format numeru dokumentu ) korzystając z przycisku oznaczonego: > do prawej części dialogu. Po wybraniu odpowiednich elementów ustawiamy kolejność składników nowego numeru (prawa część dialogu). Ustawienie kolejności polega na wskazaniu elementu składowego formatu numeru poprzez jego zaznaczenie kursorem oraz przesunięciu na właściwe miejsce korzystając z przycisków W górę, lub W dół. Podczas definiowania formatu numeracji dokumentów możemy wykorzystać następujące elementy składowe: Numer kolejny jest to kolejny numer nadawany podczas tworzenia dokumentów (w zależności od ustawień w słowniku Rodzajów dokumentów, numeracja naliczana jest w trybie miesięcznym lub rocznym), Miesiąc bieżący aktualny miesiąc, Rok bieżący aktualny rok, Aktualny użytkownik nazwa użytkownika, Skrót dokumentu skrót określający rodzaj dokumentu, Magazyn bieżący skrót określający aktualny magazyn Dowolna stała dowolna stała, znak wpisany z klawiatury W celu wstawienia znaku rozdzielającego należy w Elementach składowych wybrać wartość Dowolna stała i w uruchomionym tak polu tekstowym wpisać znak rozdzielający np. znak /", lub spację. Numeracja przycisk przechodzi do okna, w którym można zmienić podpowiadany kolejny numer dokumentu: 4-29

35 Uruchamianie i konfigurowanie programu Tabelka Numeracja dokumentów umożliwia użytkownikowi zmodyfikowanie kolejnego numeru dokumentu w ramach wybranego okresu ewidencyjnego (przy numeracji miesięcznej) lub roku (w przypadku numeracji rocznej). Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy chcemy rozpocząć numerację nie od numeru 1, ale od innego, konkretnego numeru (np. w przypadku rozpoczęcia pracy programu w trakcie roku obrotowego). Każde dopisanie (wystawienie) nowego dokumentu powoduje zwiększenie numeru wewnętrznego w ramach danego rodzaju dokumentu. W celu poprawienia numeru wartości wpisywanego kolejnego numeru należy nacisnąć przycisk Edycja-F6, lub klawisz F6. Następnie wskazując w tabelce numer dla danego rodzaju dokumentu możemy poprawić jego wartość. Zatwierdzenie zmian dokonujemy poprzez naciśnięcie przycisku Zatwierdź-F10, lub klawisza F10. Jeżeli wpisano tu wartość n, to pierwszy podpowiadany numer kolejny będzie miał wartość n+1. Automatycznie oznaczaj nowe dokumenty jako możliwość wybrania z rozwijalnej listy sposobu oznaczania nowych dokumentów jako wydane lub nie wydane. Znacznik "zatwierdzono" - zdefiniowanie w jaki sposób ma być wykorzystany w dokumentach znacznik zatwierdzono, czy ma być: uwzględniany lub nie. Podpowiadaj cenę dla PZ ustawienie wartości na TAK powoduje, że podczas wystawiania dokumentu PZ podpowiadana będzie cena z ostatniej dostawy. Podczas dopisywania pozycji dokumentu przez receptury możliwość określenia zachowania się programu podczas dopisywania dokumentu przez receptury. Należy wybrać właściwy wariant z rozwijalnej listy. Remanent (pod względem okresów) wprowadzany: na wszystkich magazynach jednocześnie program kontroluje zamknięcia wszystkich okresów rozliczeniowych sprzed wprowadzenia remanentu tylko na mag., na którym wprow. remanent nie ma w/w sprawdzania, można wprowadzić remanent bez zamknięcia ostatniego okresu Korekta rozchodów Wykonaj automatyczną korektę rozchodów bez pytania za pomocą tej funkcji konfiguracyjnej możliwe jest takie ustawienie działania programu, aby podczas wprowadzania korekty dokumentu przychodu dla którego został wprowadzony już dokument rozchodu następowało automatyczne wygenerowanie dokumentu korygującego rozchód. 4-30

36 Uruchamianie i konfigurowanie programu Parametry dodatkowe Obsługa dynamicznego menu (wymaga MS XML 4.x) umożliwia rozszerzenie funkcjonalności programu o nowe pozycje w menu głównym. Można tu np. dołączyć odrębny program lub zestawienie przygotowane w programie Wykazy. Operacja może być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie umiejętności. Słownikowanie indeksu materiałowego zaznaczenie pola umożliwia tworzenie indeksu materiału w słowniku globalnym w oparciu o słowniki utworzone w opcji: Konfiguracja / Budowa indeksu materiałowego. Uwzględniaj powiązania między magazynem a cechą kontrahenta zaznaczenie parametru spowoduje, że podczas wystawiania dokumentów w konkretnym magazynie będą widoczni tylko kontrahenci z cechą właściwą dla tego magazynu. Instalacja - parametr decyduje o sposobie wyglądu dokumentów generowanych w programie. Standardowym ustawieniem jest tu wartość: Instalacja zwykła. Pozostałe parametry zostały zdefiniowane specjalnie na zamówienie wymienionych w ich nazwie jednostek dlatego zaleca się, by korzystały z nich tylko te firmy. Zamówienia - zamawiający i odbiorca - można tu wybrać odbiorcę, dla którego wystawiane będą zamówienia przekazywane dalej do Działu Zaopatrzenia (p.: Obsługa przetargów 153 ). 4-31

37 Uruchamianie i konfigurowanie programu Parametry eksportu Eksport /import - Opisane tutaj parametry dotyczą operacji importu, lub eksportu wykonywanego poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu Eksport: Eksport do WPM ścieżka do katalogu, gdzie umieszczone zostaną zbiory wykorzystywane w WPM (Wycena Kosztów Normatywnych) Import z systemu FK ścieżka do katalogu, w którym są zbiory zawierające informacje o kontrahentach wykorzystywanych podczas importu do programu Gospodarka Materiałowa z systemów zewnętrznych (np. z systemu Finansowo-Księgowego) Eksport do systemu FK ścieżka do katalogu, w którym zostaną umieszczone zbiory zawierające informacje o obrotach materiałów w systemie Gospodarka Materiałowa. Zbiory te wykorzystywane są w programie FK. Rodzaj eksportu do FKK parametr określający format plików tworzonych w trakcie wykonywania eksportu do systemu FKK. Dostępne są dwa formaty: DBF oraz XSP. Pole Oddział" definiuje kod przypisany jednostce wykonującej eksport oraz określa rozszerzenie dla plików generowanych w trakcie wykonywania eksportu w formacie XSP. Umożliwia eksport wartości proporcjonalnie do VAT-u z pozycji dokumentów żeby uaktywnić ten parametr należy zaznaczyć pole. Jako numer dokumentu wysyłaj: - umożliwia określenie czy eksportowanym do FK numerem będzie: numer dokumentu zewnętrznego (PZ), czy numer faktury Eksport do środków trwałych ścieżka do katalogu, w którym zostaną umieszczone zbiory *.dbf. Wygenerowane przez program Gospodarka Materiałowa pliki wykorzystywane są w programie Środki Trwałe. Konfiguracja dat przy eksporcie XSP-VAT - za pomocą tej opcji konfiguracji możliwe jest określenie jakie daty z dokumentu zostaną przypisane do odpowiednich dat w eksporcie dokumentów VAT do systemu FKK. Oznaczaj materiały jako wchodzące w skład eksportu do WPM - zaznaczenie znacznika spowoduje automatyczne zaznaczanie podczas wprowadzania nowego materiału do globalnego słownika materiałów znacznika Eksportuj materiał do WKNŚ. 4-32

38 Uruchamianie i konfigurowanie programu Ustawienia parametrów wydruku Za pomocą tej pozycji konfiguracji możliwe jest ustawienie pewnych opcji podczas wywoływania funkcji wydruków zestawień. Domyślnie ustawiaj przy wejściu do wydruków - użytkownik ma możliwość określić które dane słownikowe (kontrahenci, materiały, grupy materiałów, odbiorcy, OPK, rodzaje kosztów, relewy) pojawią się na wykazie za pomocą znaczników przy każdej pozycji. Za pomocą tej funkcji możliwe jest automatyczne zaznaczenie, odznaczenie lub pozostawienie bez zmian znaczników przy pozycjach. Możliwe jet też ustawienie czy na wydrukach ma się pojawić Kod CPV czy też PKWiU dla każdego materiału. Dane na wydrukach - parametry dostępne w tej grupie elementów konfiguracji umożliwiają ustawienie drukowania na wydrukach drukowania informacji o użytkowniku, jednostce oraz opisie drukowanych dokumentów. Licencjonowanie - za pomocą tej opcji możliwe jest określenie, czy informacje o licencjonowaniu maja być drukowane na każdej stronie czy też na ostatniej stronie zestawienia Budowa indeksu materiałowego Opcja umożliwia zdefiniowanie słowników, z których będzie można korzystać przy tworzeniu indeksu materiałowego, jeśli ma on logiczną budowę (słownikową). Utworzone tu pozycje będą wykorzystywane podczas tworzenia nowego materiału w Globalnym słowniku. Uwaga! Przed włączeniem opcji słownikowania indeksów materiałowych powinno zostać przeprowadzone ujednolicenie i weryfikacja dotychczasowych indeksów i dostosowanie ich do wprowadzanych reguł budowy indeksu. Definiowanie budowy indeksu materiałowego, odbywa się dzięki po użyciu przycisku poleceń Nowy - F5, który wywołuje formatkę widoczną na rysunku poniżej: 4-33

39 Uruchamianie i konfigurowanie programu Pola widoczne w opisywanym oknie to: Nr sekcji - numer (Identyfikator) kolejny na liście zdefiniowanych już sekcji. Nazwa - nazwa sekcji. Długość - długość wprowadzonych znaków. Separator - należy podać właściwy. Budowę indeksu materiałowego można zdefiniować za pomocą czterech typów sekcji: Użytkownika - dowolny ciąg znaków o podanej długości, wpisanych przez użytkownika, Słownikowa - umożliwia zadeklarowanie elementów słownika podpowiadanych przy budowie indeksu materiałowego, Numer kolejny w ramach całego systemu - numer kolejny nadawany będzie w ramach wszystkich indeksów materiałowych jako "max numeru + 1", Numer kolejny w ramach wybranych grup - numer kolejny nadawany będzie jako "max numeru w ramach grup wynikających z wybranych danych słownikowych + 1". Korzystanie z utworzonych tu słowników będzie możliwe, gdy w opcji Konfiguracja / Ustawienia parametrów programu zostanie zaznaczone pole: Słownikowanie indeksu materiałowego Sprawdzanie integralności bazy W menu konfiguracja znajduje się funkcja do sprawdzenia integralności bazy. Funkcja ta sprawdza i modyfikuje identyfikatory techniczne wykorzystywane podczas dopisywania nowych pozycji do słowników oraz dokumentów. Kontroluje również poprawność zapisów stanów magazynowych, modyfikuje wartości nagłówków zgodnie z wartościami wynikającymi z sum pozycji. Użytkownik może wykorzystać tą funkcje w sytuacji, gdy podczas dopisywania nowych danych do słowników lub dopisywania nowych dokumentów program nie może zapisać wprowadzanych danych, pojawią się stany ujemne oraz wszelkiego rodzaju niespójności danych, wartość zawarta w nagłówkach dokumentów nie zgadza się z sumą wartości z pozycji dokumentów itp. Funkcje: Sprawdź integralność stanów i Uaktualnij identyfikatory dotyczą całej bazy. Funkcje: Zaksięguj niezaksięgowane pozycje i Zmodyfikuj wartości nagłówków wg aktualnych wartości pozycji dotyczą tylko aktualnie wybranego magazynu - ich wykonanie należy powtórzyć dla wszystkich magazynów, które chcemy zaksięgować lub uaktualnić. Uwaga! Sprawdzanie integralności bazy można wykonać (podobnie jak zamknięcie miesiąca) kiedy do bazy jest podłączony tylko jeden użytkownik. Dodatkowo można tu jeszcze skorzystać z następujących funkcji: Zaznacz wszystkie dokumenty jako wydane Uaktualnij kolejność pozycji w dokumentach Wyczyść tabelę stanowisk i zaznaczeń - funkcja serwisowa, umożliwia usunięcie z bazy 4-34

40 Uruchamianie i konfigurowanie programu niepoprawnych zapisów o ilości wykorzystanych stanowisk (o ilości użytkowników zalogowanych do programu); można z niej skorzystać, gdy program wykazuje przekroczenie określonej w kluczu licencyjnym liczby logowań Uzupełnij dynamiczne uprawnienia - funkcja serwisowa, generuje brakujące prawa dla magazynów wykorzystywane w programie DBAP Test stanów i odchyleń Opcja menu Test stanów i odchyleń otwiera okno z tabelą zestawiającą ilości i wartości wynikające ze stanów magazynowych i dokumentów dla materiałów z określonego magazynu z dokładnością do dostawy. Za pomocą znaczników możliwe jest określenie czy w tabeli pojawią się materiały w których: istnieje różnica w ilości i/lub wartości pomiędzy stanem wynikającym ze stanów magazynowych a stanem z dokumentów czy też istnieje różnica wartościowa. Tabelka ta została umieszczona w programie jedynie w celu diagnostycznym. Jeżeli pomimo wykonania funkcji Sprawdzanie integralności bazy nadal pojawiają się błędy, należy fakt ten zgłosić bezpośrednio do osób serwujących system. 4-35

41 Okresy ewidencyjne Rozdział 5 Okresy ewidencyjne W programie Gospodarka Materiałowa wszelkiego rodzaju operacje dotyczące obrotu materiałowego przebiegają okresowo. Każdy dokument wprowadzany jest do programu w konkretnym okresie (miesiącu). Tabelka Okresy ewidencyjne" zawiera informacje o utworzonych w programie okresach rozliczeniowych oraz remanentowych. Słownik okresów ewidencyjnych pozwala dokonywać następujących operacji: Utworzenie nowego miesiąca pozwala na utworzenie nowego, otwartego okresu rozliczeniowego. Zachowana jest tutaj zasada, że w danym miesiącu może być jeden okres rozliczeniowy. Dopisanie nowego miesiąca rozliczeniowego odbywa się automatycznie po naciśnięciu przycisku Utworzenie nowego miesiąca-f5, lub klawisza F5. Usunięcie ostatniego miesiąca naciskając przycisk Usunięcie ostatniego miesiąca-f6, lub klawisz F6, mamy możliwość usunięcia ostatniego otwartego okresu ewidencyjnego. Zamknięcie pierwszego otwartego okresu ewidencyjnego naciskając przycisk Zamknięcie miesiąca-f7, lub klawisz F7, program automatycznie sprawdza, czy w danym okresie ewidencyjnym zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty, jeżeli tak to okres ewidencyjnym zostaje zapisany jako zamknięty. Operacja zamknięcia okresu dotyczy wszystkich magazynów i przebiega na nich równocześnie. Zmiana aktualnego okresu ewidencyjnego przycisk Wybranie miesiąca-f4, lub klawisz F4. Działanie programu Gospodarka Materiałowa jest ściśle uzależniona od wybranego okresu ewidencyjnego, dla którego dokonywane są wszelkiego rodzaju operacje przychodu, rozchodu a także zestawienia i przegląd danych. Zmianę danego aktualnego okresu ewidencyjnego możemy dokonać naciskając przycisk Wybranie miesiąca-f4, lub klawisz F

42 Okresy ewidencyjne W programie Gospodarka Materiałowa używane są pojęcia bieżący i oglądany okres ewidencyjny: Bieżący określa okresu ewidencyjny, który jest w danym momencie aktualny dla całego programu. Wszystkie operacje, przeglądy dokumentów, stanów magazynowych dotyczą bieżącego okresu ewidencyjnego. Oglądany określa okres ewidencyjny, który jest aktualny tylko dla wybranego przeglądu. Przykład: W programie jest ustawiony bieżący okres: kwiecień Uruchamiamy przegląd Wszystkie dokumenty, gdzie jako oglądany okres wybieramy maj Pozwala to na dokonywanie operacji na dokumentach z maja 2006, jednak po zamknięciu okienka Wszystkie dokumenty w programie jako aktualny, bieżący okres ewidencyjny będzie ustawiony kwiecień

43 Magazyny Rozdział 6 Magazyny Program Gospodarka Materiałowa pozwala równoległe prowadzenie wielu magazynów. W zależności od wielkości jednostki gospodarczej, jej położenia, warunków lokalowych, organizacji oraz od rodzaju zapasów działa jeden magazyn centralny lub kilka magazynów branżowych (np.: części technicznych, medyczny, czystości, biurowy itp.), służących do przechowywania jednorodnych grup zapasów. Każdy z magazynów może składać się z jednego lub kilku pomieszczeń (miejsc składowania), powierzonych jednej osobie odpowiedzialnej za składowane zapasy. Wybierając z menu Magazyny opcję Wybór magazynu możemy zmienić ustawienie domyślnego magazynu. Zmianę domyślnego magazynu dokonujemy poprzez wybranie interesującej nas pozycji z tabelki Słownik magazynów (zaznaczenie kursorem), a następnie potwierdzenie wyboru przez naciśnięcie klawisza Enter. Używając tej opcji menu możemy dokonywać także wszystkich operacji, które zostały opisane w rozdziale poświęconym Słownikowi magazynów 62. Program Gospodarka Materiałowa informuje przez cały czas o aktualnym magazynie wyświetlając jego nazwę na górnym pasku okna programu. Wszelkie wprowadzane dokumenty dotyczące obrotu materiałowego odnoszą się do magazynu wybranego jako aktualny w momencie wprowadzania dokumentu. 6.1 Stany magazynowe Program Gospodarka Materiałowa udostępnia nam możliwość wglądu w aktualne stany magazynowe. Stany magazynowe prezentowane są w ujęciu ilościowo-wartościowym. Oznacza to, że program informuje o ilości materiału w magazynie, jak również o jego wartości. Zarówno ilość, jak i wartość materiału w magazynie określana jest jako różnica odpowiednich wartości pomiędzy przychodami a rozchodami konkretnego indeksu materiałowego. Wyświetlane ilości i wartości stanów prezentowane mogą być na dwa sposoby: stany na koniec wybranego okresu ewidencyjnego stan aktualny wyliczany jest jako różnica przychodów i rozchodów z dokumentów wprowadzonych w wybranym okresie rozliczeniowym i okresach poprzednich, stany na koniec ostatniego okresu ewidencyjnego - uwzględniane są wszystkich wprowadzone dotychczas dokumenty. Zmiany rodzaju prezentacji stanów dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia opcji Przegląd stanów magazynowych" w menu Konfiguracja/Ustawienia parametrów 26. Program umożliwia wykonywanie szeregu zestawień dotyczących stanów magazynowych, zarówno z dokładnością do okresu sprawozdawczego, jak również do konkretnego dnia. Zestawienia te dokładniej opisane są w rozdziale Wykazy i wydruki 109. Bezpośrednio z opcji Stany magazynowe możemy również podejrzeć wszystkie dostawy dla wybranego (zaznaczonego) materiału (przycisk W dostawach). Dzięki temu można zorientować się co do terminów dostaw, a także z których dostaw materiał został już rozchodowany, a z których znajduje się w magazynie. Obroty materiału z dokładnością do dokumentu prezentowane są po naciśnięciu przycisku W obrotach. Można tu prześledzić historię" materiału z dokładności do konkretnej dostawy (widać kiedy oraz jakim dokumentem materiał został przyjęty, jak również z której dostawy, kiedy i jakim dokumentem wydany). 6-38

44 Magazyny Przycisk Wartość magazynu prezentuje sumaryczną wartość wszystkich materiałów zgromadzonych w magazynie na koniec okresu, w którym właśnie pracujemy. Wyświetlane w oknie Stany magazynowe informacje uzależnione są od pól widocznych nad tabelą, takich jak: Kolejność - pozwala na sortowanie wyświetlanych informacji w kolejności zgodnej z wartością ustaloną w tym polu. Magazyn - można tu określić czy wyświetlane stany magazynowe mają dotyczyć jednego wybranego magazynu, czy też wszystkich. Wyboru magazynu dokonujemy poprzez naciśnięcie przycisku [...] znajdującego się po lewej stronie pola Magazyn, które powoduje przejście do słownika magazynów, z którego będzie można wybrać interesujący magazyn. Materiały (ze względu na grupę) - pozwala zadecydować, czy wyświetlane informacje mają dotyczyć jednej wybranej w polu Grupa grupy materiałowej, czy też wszystkich grup. Grupa - pozwala dokonać wyboru grupy materiałowej, której materiały mają być uwzględnione w przeglądzie stanów magazynowych. Wyboru konkretnej grupy dokonujemy naciskając przycisk z trzema kropkami znajdujący się z lewej strony pola Grupa. Program wyświetli nam słownik grup materiałowych, w którym zaznaczamy kursorem interesującą nas grupę i potwierdzamy dokonany wybór naciskając klawisz Enter. Zamówienie - zawęża listę materiałów do tych, które znajdują się na wybranym zamówieniu. Aby wybrać zamówienie należy skorzystać z przycisku [...], a przycisk znajdujący się obok niego oznaczony symbolem X usuwa wybrany wcześniej nr zamówienia. Materiały (ze względu na stany magazynowe) - pozwala określić, czy przegląd stanów magazynowych ma obejmować wszystkie materiały, czy tylko materiały ze stanami niezerowymi. Przegląd stanów magazynowych umożliwia wyszukiwanie danych zgodnie z ustawieniem pola Kolejność. Przykładowo w celu wyszukiwania materiału o nazwie zaczynającej się od litery B, należy wybrać w polu Kolejność ustawienie wg nazwy materiału, a następnie wpisać w pole tekstowe znajdujące się obok przycisku Znajdź-F3 literę b i nacisnąć przycisk Znajdź-F3. Kolory użyte w tabeli: czarny - materiały dla których nie ma żadnych szczególnych uwag, czerwony - oznacza, że został przekroczony deklarowany w słowniku lokalnym zapas maksymalny danego materiału, niebieski - dla danego materiału został przekroczony deklarowany w słowniku lokalnym zapas minimalny. 6-39

45 Magazyny Dostawy Przegląd stanów magazynowych umożliwia nam wgląd w dostawy dla zaznaczonego kursorem materiału. Przegląd dostaw dla wybranego materiału można wyświetlić naciskając przycisk Dostawy-F7, lub klawisz F7 (z tabelki Stany magazynowe): W powyższym przeglądzie wyświetlane są poszczególne dostawy dla wybranego materiału i bieżącego magazynu. Wyświetlane tutaj dostawy dotyczą wszystkich okresów ewidencyjnych i prezentowane są w kolejności chronologicznej. Pozycje wyświetlone w kolorze czerwonym dotyczą dostaw materiału, dla którego została przekroczona data ważności. Do filtracji dostaw służy pole: Dostawy. Możliwe opcje to: niezerowe prezentacja tylko tych dostaw, z których ilości materiału na stanie są większe od zera (mają bezpośrednie odzwierciedlenie w aktualnych stanach magazynowych) wyzerowane dostawy, które zostały zużyte" do zera, wszystkie prezentacja wszystkich dostaw, jakie miały miejsce dla danego materiału. Domyślnie filtr ustawiony jest na: dostawy niezerowe. Kolumna Ilość z dostawy zawiera ilość całkowitą materiału w konkretnej dostawie, natomiast kolumna Pozostała ilość to ilość, jaka pozostała do wydania (na stanie magazynowym) Zestawienie dokumentów dla wybranego materiału (Obroty) Naciskające przycisk W obrotach F6 znajdujący się w przeglądzie stanów magazynowych można uzyskać informacje o dokumentach związanych z wybranym materiałem. Tabelka ta prezentuje obroty materiału z dokładnością do dokumentu. Dokumenty prezentowane są w kolejności chronologicznej wg wzorca: przychód 1 rozchody z przychodu 1 przychód 2 rozchody z przychodu 2 itd. 6-40

46 Magazyny Przedstawione na powyższym rysunku zestawienie dokumentów zawiera pozycje zapisane zarówno w kolorze czarnym i czerwonym. Kolorem czarnym zaznaczone są pozycje dotyczące dokumentów przychodowych, kolorem czerwonym zaznaczone są wszystkie dokumenty rozchodowe. Przyciski Wydruk-F4 lub Wydruk bez cen pozwalają na wydrukowanie wyświetlonego w tabelce zestawienia dokumentów. W sytuacji, kiedy chcemy zobaczyć obroty dla konkretnego materiału, a nie interesują nas informacje, jak rozchody były powiązane z przychodami, możemy posłużyć się wydrukami Karta materiału" i Karta materiału wartościowo" (zob. rozdział Wykazy i wydruki 109 ) Wartość materiałów na magazynie (Wartość magazynu) Uzyskanie informacji o wartości sumarycznej materiałów zgromadzonych na wybranym magazynie można otrzymać poprzez wybór przycisku Wartość magazynu-f9 lub klawisz F9 w tabeli przeglądu stanów magazynowych. Prezentowana tu wartość magazynu wyliczana jest na koniec okresu, w którym się aktualnie znajdujemy (który został wybrany do pracy z programem). Wartość magazynu wyliczana jest jako różnica między dokumentami przychodowymi a dokumentami rozchodowymi na konkretnym magazynie. Brane są pod uwagę tylko dokumenty należące do bieżącego okresu rozliczeniowego oraz okresów poprzednich. Użytkownik ma możliwość wskazania magazynu oraz grupy materiałowej, dla których będzie wyliczana wartość. 6.2 Wybór magazynu Dwukrotnym kliknięcie na zaznaczone granatowym paskiem pole, spowoduje, że program Gospodarka Materiałowa będzie pracował na wybranym magazynie. 6-41

47 Obsługa słowników Rozdział 7 Obsługa słowników Słowniki są to zbiory zawierające uporządkowane tematyczne dane. W słownikach umieszczone są często wykorzystywane w programie informacje pozwalające. Pozwala to na zestawianie porównywalnych danych według kategorii wypełnionych wartościami ze słowników. Słowniki kontrahentów, cech kontrahentów, jednostek miar, magazynów, rodzajów kosztów, banków, oddziałów banków mają możliwość pełnej integracji z systemem Finansowo-Księgowym. W słownikach przechowywane są informacje niezbędne dla samego programu Gospodarki Materiałowej, jak też dane potrzebne do współpracy z programem Finansowo-Księgowym. Słowniki te są słownikami wspólnymi dla obydwu tych programów. Zawartość słowników może być modyfikowana na bieżąco w zależności od potrzeb użytkownika. Możliwe są następujące operacje: dopisanie nowego elementu naciskając przycisk Nowy-F5, lub klawisz F5, przegląd danych naciskając przycisk Dane-F7, lub klawisz F7, edycja, poprawa wprowadzonych danych naciskając przycisk Dane-F7, a następnie po otwarciu okna dialogowego Edycja-F6, lub korzystając z klawisza F6 usuwanie danych naciskając przycisk Usuń-F8, lub klawisz F

48 Obsługa słowników Usuwanie jak też wprowadzanie niektórych zmian w słownikach może okazać się niemożliwe, jeżeli zostały one już wykorzystywane w programie Gospodarka Materiałowa (przykładowo program nie pozwoli usunąć ze słownika materiałów produktu A" jeżeli został on umieszczony w jakimkolwiek dokumencie). 7.1 Globalny słownik materiałów W programie Gospodarka Materiałowa informacje o materiałach zgromadzono w słownikach globalnym oraz lokalnym. Globalny słownik materiałów jest zbiorem wszystkich dostępnych w programie materiałów. Lokalne słowniki materiałów powiązane są ściśle z konkretnymi magazynami. Lokalny słownik materiałów stanowi listę materiałów wykorzystywanych w ramach wybranego, bieżącego magazynu. Uzupełnianie listy materiałów w słownikach lokalnych dokonuje się poprzez kopiowanie (wybór) wybranych materiałów z globalnego słownika. Listę materiałów znajdujących się w globalnym słowniku materiałów można powiększyć poprzez dopisanie nowych pozycji do tego słownika. Lokalny słownik materiałów stanowi 'podzbiór' materiałów słownika globalnego. Dopisywanie i usuwanie materiałów (indeksu materiałowego) odbywa w globalnym słowniku materiałów. Materiały do globalnego słownika można dopisywać, przeglądać, lub usuwać w podobny sposób, jak to zostało opisane na początku rozdziału Obsługa słowników 42 Edycja danych zawartych w słowniku globalnym możliwa jest po naciśnięciu przycisku Dane-F7, a następnie Edycja-F6, lub klawisza F6. Oprócz możliwości poprawy danych zawartych w karcie materiału możemy dopisać, usunąć lub poprawić dane dotyczące grupy materiałowej przypisanej dla wybranego wcześniej materiału. Naciśnięcie klawisza F4 lub przycisku Wydruk-F4 pozwala na wydrukowanie wyświetlonych w tabelce pozycji ze słownika globalnego materiałów. Uzyskujemy w ten sposób wydruk indeksu materiałowego dla całej jednostki, bez podziału materiałów na magazyny i miejsca składowania. Inaczej mówiąc, jest to spis wszystkich materiałów, które kiedykolwiek były ewidencjonowane (lub spodziewamy się, że zostaną przyjęte) w magazynach danej jednostki. Po wejściu w zaznaczone pole wyświetli się okno Globalnego słownika materiałów: 7-43

49 Obsługa słowników Globalny słownik materiałów - informacje o materiale 7-44

50 Obsługa słowników Karta materiału umieszczonego w globalnym słowniku materiałów dzieli się na dwie zakładki: Materiały oraz Cechy materiału. Pierwsza zakładka zawiera następujące informacje: nazwa nazwa materiału, indeks materiałowy - unikalny identyfikator, Jeśli w Ustawieniach parametrów 31 programu włączono Słownikowanie indeksu materiałowego i utworzono właściwe słowniki, to w polu tym można z nich korzystać przy pomocy klawisza F2 (dla każdej osłownikowanej sekcji) Indeks dodatkowy - może być wykorzystane jako indeks z poprzedniego systemu GM itp., SWW/KU Systematyczny Wykaz Wyrobów, indeks nadawany przez GUS. Wykorzystywany przy drukowaniu faktur, wykazów, PKWiU pole to może być wykorzystane do przechowywania kodu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), kod CPV kod ze Słownika CPV, kod kreskowy kod kreskowy, paskowy, opis materiału własny opis użytkownika na temat danego materiału, stawka VAT wartość procentowa podatku VAT; w polu podpowiadana jest stawka wybrana w opcji Konfiguracja / Ustawienia programu okres ważności okres ważności materiału w dniach, jednostka miary przychodu jednostka miary, według której dokonywany jest przychód materiału do magazynu. Wybiera się ją ze słownika poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego trzema kropkami, mnożnik określa ile jednostek miary rozchodu mieści się w jednej jednostce miary przychodu, Uwaga! Jeżeli materiał był już użyty w jakimś dokumencie, to nie ma już możliwości zmiany jego mnożnika. Będzie to znowu możliwe dopiero po usunięciu wszystkich dokumentów dotyczących tego materiału. jednostka miary rozchodu jednostka miary, według której dokonywany jest rozchód materiału z magazynu. Wybierana się ją ze słownika przez naciśnięcie przycisku oznaczonego trzema kropkami. Pomiędzy mnożnikiem a jednostkami miary zachodzi własność: (jednostka miary przychodu) = (mnożnik) * (jednostka miary rozchodu) eksportuj materiał do WKNŚ jeśli pole jest zaznaczone, to materiał będzie uwzględniany podczas eksportu danych do modułu Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń deklarowane stany ilościowe użytkownik ma tutaj do wyboru sposób naliczania zapasów (maksymalnych i minimalnych), który może być zgodny z wybraną opcją: wyliczanie na podstawie standardowych wartości okresów, wyliczanie na podstawie wprowadzonych wartości okresów, nie wyliczaj zapasu minimalnego i maksymalnego, okres maksymalny - określa okres czasu (liczony w dniach), w trakcie którego istniejący zapas musi być wystarczający w stosunku do zapotrzebowania. Jest to maksymalna ilość dni, na jaką powinien wystarczyć znajdujący się na magazynie materiał. Ujemna wartość okresu maksymalnego oznacza, że ustawienia te nie są brane pod uwagę przez program Gospodarka Materiałowa, okres minimalny - określa okres czasu (liczony w dniach), w trakcie którego istniejący zapas musi być wystarczający w stosunku do zapotrzebowania. Jest to minimalna ilość dni, na jaką powinien wystarczyć znajdujący się na magazynie materiał. Ujemna wartość okresu maksymalnego oznacza, że ustawienia te nie są brane pod uwagę przez program Gospodarka Materiałowa. Informacja: W celu ustawienia standardowych wartości dla okresu maksymalnego, a także minimalnego należy dokonać właściwych wpisów w konfiguracji programu (patrz rozdział Konfiguracja 24 ): zapas minimalny program automatycznie wylicza na podstawie rozchodów, zapas maksymalny program automatycznie wylicza na podstawie rozchodów. 7-45

51 Obsługa słowników W razie potrzeby, za pomocą przycisków dostępnych w tym oknie materiał można przypisać do Grup materiałów-f12 - można tu wybrać grupy, do których będzie się zaliczać przeglądany materiał; patrz opis Słownik grup materiałów 54. Zakładka druga to tabela danych, w której umieszczone są cechy dla przeglądanego materiału. Cechy te można filtrować z dokładnością do wybranego słownika rodzaju cech. Przy dodawaniu cechy - Przycisk poleceń: Nowy, słownik cech zawężony jest do pozycji nie przypisanych do materiału. Na słowniku tym należy zaznaczyć cechy które powinny zostać przypisane do materiału i nacisnąć przycisk Kopiuj. 7-46

52 Obsługa słowników 7-47

53 Obsługa słowników 7.2 Lokalny słownik materiałów Lokalny słownik materiałów zwiera informacje o materiałach, które zostały wprowadzone na wybrany magazyn. Użytkownik wybiera właściwy magazyn ze słownika magazynów za pomocą przycisku oznaczonego trzema kropkami. Wybrany magazyn pojawia się w polu Magazyn. Wyświetlone w lokalnym słowniku dane możemy posortować zgodnie z kryterium określonym w polu Kolejność. Ustawienie pola Kolejność warunkuje także możliwość wyszukiwania danych w słowniku materiałów lokalnych. Wyszukiwanie (pole Wyszukiwanie) odbywa się zawsze według rodzaju określonego w polu Kolejność. Program zacznie wyszukiwanie danych po naciśnięciu przycisku Znajdź-F3, lub klawisza F

54 Obsługa słowników Lokalny słownik materiałów - operacje W celu modyfikacji zawartości lokalnego słownika materiałów możemy skorzystać z następujących możliwości: Przegląd danych znajdujących się w karcie materiału możliwy po użyciu przycisku Dane-F7, lub klawisza F7. Dopisanie nowego materiału do słownika w celu dopisania nowego materiału do słownika materiałów naciskamy przycisk Nowy-F5, lub klawisz F5. Program wyświetli nam globalny słownik materiałów, w którym zaznaczamy materiały, które chcemy dopisać do lokalnego słownika materiałów. Materiały zaznaczamy poprzez ustawienie kursora na wybranym materiale, a następnie naciskamy spację powoduje to pojawienie się po lewej stronie materiału znacznika Ö. Innym sposobem zaznaczenia materiału jest kliknięcie lewym klawiszem myszki po lewej stronie materiału. Po zaznaczeniu wybranych materiałów naciskamy przycisk Kopiuj-F9, lub klawisz F9.Jeżeli chcemy wprowadzić do lokalnego słownika materiał, którego nie ma w globalnym słowniku, należy go dopisać najpierw do globalnego słownika materiałów zgodnie z tym, jak to zostało opisane w rozdziale Globalny słownik materiałów 43. Usunięcie materiału ze słownika zaznaczamy kursorem materiał, który chcemy usunąć z lokalnego słownika materiałów, a następnie naciskamy przycisk Usuń-F8, lub klawisz F8. Materiał nie zostanie usunięty, jeżeli został użyty w programie np.: w dokumencie, został dopisany do grupy materiałowej itp. Edycja danych w karcie materiału z lokalnego słownika materiałów w celu poprawienia danych dotyczących zawartych w lokalnym słowniku materiałów, zaznaczamy kursorem materiał, który chcemy modyfikować i naciskamy przycisk Dane-F7, a następnie przycisk Edycja-F6, lub klawisz F6. W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zamknij-Esc, lub klawisz Esc. Naciśnięcie klawisza F4 lub przycisku Wydruk-F4 pozwala na wydrukowanie wyświetlonych w tabelce pozycji z lokalnego słownika materiałów. Uzyskujemy w ten sposób wydruk indeksu materiałowego dla konkretnego magazynu. Inaczej mówiąc, jest to spis wszystkich materiałów, które kiedykolwiek przewinęły się (lub spodziewamy się, że zostaną przyjęte) przez wybrany magazyn danej jednostki. Lokalny słownik materiałów pozwala nam także na wgląd w dostawy dla wybranego materiału. Zaznaczmy kursorem materiał, dla którego chcemy mieć wgląd w dostawy, a następnie naciskamy przycisk Dostawy-F9, lub klawisz F

55 Obsługa słowników Karta materiału - słownik lokalny Informacje dostępne na karcie materiału z lokalnego słownika materiałów: nazwa materiału nazwa materiału z globalnego słownika materiałów magazyn magazyn, do którego przypisany jest aktualny lokalny słownik materiałów, miejsce składowania miejsce składowania, w którym umiejscowiony jest wybrany materiał, w ramach określonego magazynu, cena ewidencyjna cena ewidencyjna materiału, deklarowane stany ilościowe użytkownik ma tutaj do wyboru sposób naliczania zapasów (maksymalnych i minimalnych), który może być zgodny z wybraną opcją: wyliczanie na podstawie standardowych wartości okresów wyliczanie na podstawie wprowadzonych wartości okresów nie wyliczaj zapasu minimalnego i maksymalnego okres maksymalny - jest to maksymalna ilość dni na jaką powinien wystarczyć znajdujący się na magazynie materiał. Ujemna wartość okresu maksymalnego oznacza, że ustawienia te nie są brane pod uwagę przez program Gospodarka Materiałowa. okres minimalny - jest to minimalna ilość dni na jaką powinien wystarczyć znajdujący się na magazynie materiał. Ujemna wartość okresu minimalnego oznacza, że ustawienia te nie są brane pod uwagę przez program Gospodarka Materiałowa. zapas minimalny program automatycznie wylicza na podstawie rozchodów. zapas maksymalny program automatycznie wylicza na podstawie rozchodów. Dodatkowo dla wybranego materiału mamy możliwość wglądu w kartę materiału ze słownika globalnego naciskamy przycisk Materiał globalny-f11, lub klawisz F11. W celu poprawy wartości marż w poszczególnych grupach cenowych dla wybranego materiału musimy dodatkowo nacisnąć przycisk Edycja-F6, lub klawisz F6. A następnie na tabelce możemy poprawiać interesujące nas wartości. W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy klawisz Esc, lub przycisk Zamknij-Esc. 7-50

56 Obsługa słowników 7.3 Słownik stawek VAT Słownik zawiera zestaw wszystkich stawek VAT zdefiniowanych przez użytkownika w systemie. W programie wystarczy utworzyć tylko faktycznie używane stawki. Zamknięcie roku powoduje przepisanie zestawu stawek na następny rok. Usunięcie stawki jest możliwe, jeśli nie jest ona przyporządkowana do żadnego materiału i nie została wcześniej użyta podczas wystawiania dokumentów (np. gdy wprowadzono dokument PZ, na którym błędnie podano pozycję o tej stawce). W opcji Konfiguracja / Ustawienia programu można wybrać najczęściej używaną stawkę, która będzie podpowiadana podczas definiowana nowych materiałów w Słowniku globalnym. Dopisywanie kolejnych pozycji jak też usuwanie i poprawianie danych zawartych w tym słowniku zostało opisane na początku rozdziału Obsługa słowników

57 Obsługa słowników 7.4 Słownik CPV Do programu załączono Słownik CPV, który zawiera pozycje ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Zgodnie z Prawem zamówień publicznych służy on do prowadzenia działań przetargowych. Jest on określony właściwymi przepisami i w związku z tym gotowy Słownik jest dostarczany przez producenta. Istnieje jednak możliwość jego modyfikacji. Należy wtedy zadbać o zgodność dodawanej pozycji z obowiązującym słownikiem. W Słowniku globalnym materiałom podlegającym przetargom należy przyporządkować właściwy Kod CPV (patrz rozdział: Globalny słownik materiałów informacje o materiale 44 ). 7.5 Słownik rodzajów cech materiału Słownik rodzajów cech materiału zawiera Nazwę rodzaju cechy oraz Opis rodzaju cechy materiału. Rodzaj cechy materiału można: dopisać (Nowy-F5), usunąć (Usuń-F8) lub zmodyfikować (Dane-F7). Słownik ten zawiera informacje dotyczące dodatkowych rodzajów cech materiału. Przykładem może być obraz widoczny powyżej i rodzaj cechy wprowadzony w pierwszym wierszu tabeli danych. Jest to słownik substancji szkodliwych, dla którego będzie można definiować właściwe substancje. Określanie cech 7-52

58 Obsługa słowników materiałów dla wprowadzonego w tej części systemu rodzaju cechy materiału dokonywać można w Słoniku cech materiałów 53, który opisany został w kolejnym rozdziale. 7.6 Słownik cech materiałów Słownik ten zawiera listę dodatkowych cech materiałów. Cechy te podzielić można na rodzaje cech, co umożliwia słownik rodzajów cech materiału opisany w poprzednim rozdziale. System umożliwia przeglądanie wszystkich cech zapisanych w systemie, a także cech zdefiniowanych we właściwych rodzajach cech materiału (pole z rozwijalną listą: Warunek, który zawiera tyle rodzajów cech, ile zostało utworzonych w słowniku rodzajów cech materiału). Dodawanie nowej cechy materiału Aby dodać nową cechę materiału do systemu konieczne jest zdefiniowanie przynajmniej jednego rodzaju cechy materiału, dla którego będzie dodawana właściwa cecha materiału. Następnym krokiem jest użycie przycisku poleceń Nowy - F5, który wywoła formatkę, w której określić należy: - do którego rodzaju zostanie przydzielona nowa cecha (pole: Słownik) - kod nowej cechy (pole: Kod) 7-53

59 Obsługa słowników - nazwę dodawanej cechy materiału (pole: Nazwa). Przycisk Dane - F7 powoduje uruchomienie tej samej formatki, która wywołana jest przez przycisk Nowy F5, natomiast przycisk Usuń - F8 powoduje usunięcie z tabeli danych wybranej cechy materiału. 7.7 Grupy materiałów Tabelka Grupy materiałów umożliwia nam przegląd informacji o materiałach dla wybranej przez nas grupy materiałowej. Jeden materiał może należeć do wielu grup materiałowych. Informacje i operacje, jakie można wykonać w tej tabeli są identyczne jak opisanym w rozdziale poświęconym globalnemu słownikowi materiałów 43. Różnica pomiędzy globalnym słownikiem materiałów, a grupami materiałowymi polega na tym, że materiały wyświetlane w tabeli grupy materiałów należą do grupy określonej w polu Grupa, natomiast globalny słownik materiałów pokazuje nam wszystkie materiały, o których informacje zostały wprowadzone do programu (z wszystkich grup materiałów). W celu zmiany grupy materiałów, z której mamy aktualnie wyświetlamy informacje należy nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola nazwanego Grupa. Po naciśnięciu przycisku wybieramy interesującą nas grupę (zaznaczając kursorem) i potwierdzamy naciskając Enter. 7.8 Słownik grup materiałów Słownik grup materiałów zawiera informacje o grupach materiałów, do których mogą być przypisane odpowiednie materiały. Tworzenie grup materiałów jest uzasadnione potrzebą grupowania informacji o obrocie dotyczącym kilku indeksów materiałowych (np. strzykawek jednorazowych, pieczywa itp.). Dopisywanie kolejnych pozycji jak też usuwanie i poprawianie danych zawartych w tym słowniku zostało opisane na początku rozdziału Obsługa słowników 42. Informacje zawarte w karcie grupy materiałów: nazwa nazwa grupy materiałów 7-54

60 Obsługa słowników konto numer konta wpisywany przez użytkownika i wykorzystywany w celu eksportowania danych do programu finansowo-księgowego rodzaj możliwość ustawienia rodzaju grupy (grupa księgowa lub grupa magazynowa) UWAGA! Jeden materiał może należeć do wielu grup materiałowych. Mając wyświetloną kartę grupy materiałów możemy także: dopisać nową grupę (Nowy-F5), usunąć ( Usuń-F8), lub poprawić dane (Edycja-F6). W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zamknij-Esc, lub klawisz Esc. 7.9 Rodzaje kosztów Słownik zawiera listę materiałów zaliczanych do rodzaju kosztów wybranego w polu Rodzaj kosztu znajdującym się nad tabelą: Użytkownik może wybrać inny Rodzaj kosztu korzystając ze słownika uruchamianego przyciskiem [...] należy wtedy wybrać koszt ze Słownika rodzajów kosztów 56. W ramach wybranego Rodzaju kosztów użytkownik może tu: dodawać nowe materiały należące do wybranego Rodzaju kosztów - przycisk Nowy-F5. przeglądać informacje o materiale wskazanym w tabeli - przycisk Dane-F7 - powoduje przegląd danych o pozycji słownika globalnego - patrz: Globalny słownik materiałów - informacje o materiale 44. usunąć skojarzenie materiału z rodzajem kosztu - Usuń-F8 - nie powoduje to usunięcia materiału ze słownika globalnego ani lokalnego. 7-55

61 Obsługa słowników 7.10 Słownik rodzajów kosztów Słownik rodzajów kosztów zawiera listę zdefiniowanych rodzajów kosztów, którym można przypisać dowolną liczbę materiałów, by następnie korzystać z nich podczas drukowania różnych raportów. Okno słownika wygląda następująco: Można tu: dodać nowy rodzaj kosztów - Nowy-F5, w uruchomionym tak oknie należy podać dane: Kod, Nazwa i Konto, usunąć rodzaj kosztu, jeśli nie ma skojarzonych materiałów - Usuń-F8. przeglądnąć a dalej również poprawić dane pozycji wskazanej w tabeli - Dane-F7, 7-56

62 Obsługa słowników 7.11 Słownik ośrodków powstawania kosztów (OPK) Słownik ośrodków powstawania kosztów (OPK) przechowuje informacje o ośrodkach powstawania kosztów z programu FK. Słownika tego nie można modyfikować z poziomu programu Gospodarki Materiałowej. Aktualizacja tego słownika odbywa się za pomocą importu z pliku OPK.TXT, wyeksportowanego (stworzonego) przez program FK. Ścieżka do pliku zawierającego dane do zaimportowania (OPK.TXT) ustawiona jest z poziomu okna Konfiguracja/Ustawienia parametrów - opcja Import z systemu FK patrz: Parametry eksportu 32. Jeżeli uaktywniona jest opcja obsługi wspólnych słowników, słownik OPK aktualizowany jest automatycznie po dokonaniu zmian w systemie FK - a wtedy w poniższym oknie nie ma przycisku Importuj-F7. Wyszukiwanie ośrodków możliwe jest dzięki polu Wyszukiwanie. Naciśnięcie przycisku F2 w polu wyszukiwania, powoduje wywołanie formularza w którym użytkownik może określić maskę dla wyszukiwanych ośrodków na podstawie wybranej budowy symbolu, pod warunkiem, że w polu Kolejność wybrana została opcja: Wg symbolu OPK. Budowę symbolu określa się w pierwszym polu za pomocą klawisza F2 i wyboru ze słownika właściwej wartości, następnie w polu Wartość segmentu naciskając klawisz F2, można wywołać odpowiedni słownik wykorzystywany do wypełnienia danego segmentu. Naciśniecie przycisku OK (F10) powoduje przepisanie zdefiniowanej maski do pola wyszukiwania i zawężenie listy ośrodków do tych spełniające zadane kryterium wyszukiwania. 7-57

63 Obsługa słowników 7.12 Słownik odbiorców Słownik odbiorców przechowuje informacje o odbiorcach (wewnętrznych) zaewidencjonowanych w programie Gospodarka Materiałowa. Mogą oni być uporządkowani w hierarchii: odbiorcy nadrzędni oraz odbiorcy podrzędni. Odbiorca podrzędny musi posiadać swojego odbiorcę nadrzędnego, natomiast sam nie może być nadrzędnym dla innego odbiorcy. Odbiorca nadrzędny może posiadać dowolną liczbę odbiorców podrzędnych. Typowe zastosowanie struktury odbiorców nadrzędnych i podrzędnych ilustruje poniższy przykład. Uwaga! W szpitalu występuje oddział (odbiorca nadrzędny), który został podzielony na odcinki (każdy odcinek jest odbiorcą podrzędnym). W pierwszej kolejności tworzymy więc odbiorcę nadrzędnego (oddział), a następnie kolejno podrzędnych dla niego odbiorców (odcinki). Słownik odbiorców podobnie jak pozostałe słowniki, posiada możliwość wprowadzania, usuwania i przeglądu danych zgodnie z tym jak to zostało opisane na początku rozdziału: Obsługa słowników 42. Naciśnięcie klawisza F4 lub przycisku Wydruk-F4 pozwala na wydrukowanie wyświetlonych w tabelce pozycji ze słownika odbiorców. W tabelce słownika odbiorców istnieją możliwości: wyszukiwanie danych do pola Wyszukiwanie wprowadzamy początek lub całość nazwy, która nas interesuje oraz naciskając przycisk Znajdź-F3, lub klawisz F3. Wyszukiwanie odbywa się zgodnie z ustawieniem pola kolejność. Jeżeli pole kolejność ustawione jest na wartość Symbol, wtedy wpisane do pola Wyszukiwanie informacje będą określać, jakiego symbolu aktualnie szukamy. Jeżeli pole kolejność ustawione jest na wartość Wg symbolu OPK użytkownika może określić maskę dla wyszukiwanych ośrodków na podstawie wybranej budowy symbolu naciskając przycisku F2 na polu wyszukiwania. Użycie tego mechanizmu powoduje wywołanie formularza: Budowę symbolu określa się w pierwszym polu za pomocą klawisza F2 i wyboru ze słownika właściwej wartości, następnie w polu Wartość segmentu naciskając klawisz F2, można wywołać odpowiedni słownik wykorzystywany do wypełnienia danego segmentu. Naciśniecie przycisku OK (F10) powoduje przepisanie zdefiniowanej maski do pola wyszukiwania i zawężenie listy ośrodków do tych spełniające zadane kryterium wyszukiwania. ustawienie kolejności wyświetlanych danych pozwala nam posortować dane według nazwy, symbolu, statusu oraz symbolu OPK. Ustawienie w polu Kolejność ma także wpływ na opisany powyżej sposób wyszukiwania. selekcja wyświetlanych informacji w zależności od ustawienia pola mamy możliwość 7-58

64 Obsługa słowników wyświetlania: wszystkich odbiorców, tylko odbiorców podrzędnych, tylko odbiorców nadrzędnych Informacje zawarte na karcie odbiorcy 7-59

65 Obsługa słowników Powyższy rysunek pokazuje kartę Odbiorcy podczas wprowadzania nowego limitu. Pola definiujące dane odbiorcy: Symbol symbol odbiorcy w przypadku odbiorców nadrzędnych jest to symbol wprowadzany przez użytkownika (musi być unikalny dla odbiorców aktualnych). Dla odbiorcy podrzędnego symbol jest automatycznie pobierany od odbiorcy nadrzędnego, Nazwa nazwa odbiorcy, Status parametr określający, czy wprowadzony odbiorca jest wykorzystywany w programie (wartość = Aktualny ), czy też nie ( wartość = Nieaktualny ), Rodzaj odbiorcy określa, czy odbiorca jest podrzędny, czy nadrzędny, Ośrodek powstawania kosztów jest to sekcja w formie tabeli danych, w której wyświetlone są wybrane i skopiowane ośrodki powstawania kosztów ze słownika OPK. Słownik ten wywoływany jest po uzyciu przyciku poleceń Nowy. Sekcja ta przyporządkowuje konkretnego odbiorcę do ośrodka powstawania kosztów. Odbiorca nadrzędny wybierany ze słownika odbiorców, tylko wtedy, gdy wprowadzany odbiorca jest podrzędny (pole: rodzaj odbiorcy ustawione na wartość podrzędny ), Pracownik - wybierany ze słownika pracowników. Na formatce znajduje się również tabelka za pomocą której można wprowadzić limit kwotowy dla odbiorcy pobierającego materiał. Wprowadzając nowy limit konieczne jest określenie: Okresu początkowego wybór okresu ewidencyjnego z tabeli istniejących okresów w systemie, Ilości okresów przez ile okresów limit ma obowiązywać, Kwoty limitu maksymalny limit pieniężny dla danego okresu, możliwe jest określenie czy ma to być kwota netto czy brutto (znacznik netto). Przycisk Wylicz kwotę - F11 umożliwia wyliczenie wykorzystanej kwoty przez odbiorcę, którą można porównać z wprowadzoną Kwotą limitu. Mając wyświetloną kartę odbiorcy możemy także: dopisać odbiorcę (Nowy-F5), usunąć (Usuń-F8), lub poprawić dane (Edycja-F6). W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zamknij-Esc, lub klawisz Esc Słownik kontrahentów Słownik kontrahentów zawiera informacje o kontrahentach (zewnętrznych) programu Gospodarka Materiałowa. W słowniku przechowywane są informacje niezbędne dla samego programu Gospodarki Materiałowej, jak też dane potrzebne do współpracy z programem Finansowo-Księgowym. Słownik ten jest słownikiem wspólnym dla obydwu tych programów. Obecność kontrahenta w systemie Gospodarki Materiałowej może być pomocna podczas tworzenia analitycznych zestawień mających na celu przedstawienie np.: liczby i wartości dostaw konkretnego materiału dla różnych kontrahentów, przekroju przez asortyment oferowany przez konkretnego kontrahenta wraz z cenami materiałów przez niego oferowanych itp. (do takich analityk nie ma dostępu w systemie Finansowo-Księgowym). Operacje dopisania kontrahenta do słownika, podobnie jak też usuwanie kontrahenta, lub poprawienie wprowadzonych danych zostały opisane na początku rozdziału Obsługa słowników 42. Naciśnięcie klawisza F4 lub przycisku Wydruk-F4 pozwala na wydrukowanie wyświetlonych w tabelce pozycji ze słownika kontrahentów. 7-60

66 Obsługa słowników Słownik kontrahentów można uporządkować wg własnych wymagań w polu Kolejność. Można odnaleźć dane wpisując tekst w polu Wyszukiwanie (opcja ta działa wg wybranej Kolejności i obowiązują tu zasady metaznaku (%)), po wpisaniu tekstu należy odświeżyć dane przyciskiem Znajdź-F3, lub klawiszem F3. Pole Warunki pozwala na wybranie dodatkowego kryterium pokazywania danych Informacje na karcie kontrahenta Dane kontrahenta: nazwa nazwa kontrahenta, symbol (skrót) symbol kontrahenta z systemu finansowo-księgowego; często jest to numer konta wpisywany przez użytkownika i wykorzystywany w programie finansowo-księgowym NIP numer identyfikacji podatkowej kontrahenta adres adres głównej siedziby kontrahenta Informacje określające oddział kontrahenta: nazwa, adres grupa cenowa wprowadzana ze słownika Grup cenowych, grupa określająca przynależność kontrahenta do danej grupy cenowej. Mając wyświetloną kartę kontrahenta możemy także: dopisać nowego (Nowy-F5), usunąć (Usuń-F8), lub poprawić dane wyświetlanego (Edycja-F6). W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zamknij-Esc, lub klawisz Esc. Mamy możliwość dodania nieograniczonej liczby rachunków bankowych za pomocą przycisku Rachunki-F3: 7-61

67 Obsługa słowników Mając wyświetlone rachunki bankowe kontrahenta możemy także: dopisać nowy (Nowy-F5), usunąć ( Usuń-F8) Słownik cech kontrahentów Słownik cech kontrahentów zawiera kod cechy i nazwę cechy kontrahenta. Cechę kontrahenta możemy: dopisać (Nowy-F5), usunąć (Usuń-F8) lub zmodyfikować (Dane-F7). W słowniku przechowywane są informacje niezbędne dla samego programu Gospodarki Materiałowej, jak też dane potrzebne do współpracy z programem Finansowo-Księgowym. Słownik ten pozwala pogrupować kontrahentów ze względu na typ prowadzonej współpracy (np. dostawcy, odbiorcy itp.). Słownik ten jest słownikiem wspólnym dla obydwu tych programów ma możliwość pełnej integracji Słownik magazynów Słownik magazynów zawiera informacje o magazynach, które aktualnie obsługuje program Gospodarka Materiałowa. Dopisywanie kolejnych pozycji jak też usuwanie i poprawianie danych zawartych w tym słowniku zostało opisane na początku rozdziału Obsługa słowników 42. Podczas dopisywania nowego magazynu automatycznie przypisywane jest do niego miejsce składowania nazwane Cały magazyn. Dopisanie kolejnych miejsc składowania znajdujących się wewnątrz danego magazynu możemy dokonać naciskając przycisk Miejsca skład.-f11, lub klawisz F11. Po ukazaniu się 7-62

68 Obsługa słowników okienka miejsca składowania możemy dopisywać kolejne pozycje postępując zgodnie z opisem umieszczonym na początku rozdziału Obsługa słowników 42. W słowniku przechowywane są informacje niezbędne dla samego programu Gospodarki Materiałowej, jak też dane potrzebne do współpracy z programem finansowo-księgowym. Słownik ten jest słownikiem wspólnym dla obydwu tych programów ma możliwość pełnej integracji Informacje zawarte w karcie magazynu Pola opisujące magazyn: kod unikalny kod magazynu wprowadzany przez użytkownika, nazwa nazwa magazynu, konto symbol konta magazynu wykorzystywany podczas eksportu danych do programu finansowo-księgowego. Dla magazynu możliwe jest wybranie cechy kontrahenta, tylko dla kontrahentów posiadających wybraną cechę możliwe będzie rejestrowanie dokumentów. Mając wyświetloną kartę magazynu możemy: dopisać nowy magazyn (Nowy-F5), usunąć magazyn( Usuń-F8), lub poprawić dane (Edycja-F6). W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zamknij-Esc, lub klawisz Esc. Przycisk Cechy-F9 umożliwia nadanie cech przeglądanemu magazynowi - patrz też: Słownik cech kontrahentów

69 Obsługa słowników 7.16 Miejsca składowania materiałów Miejsce składowania materiału jest nierozerwalnie związane z magazynem, do którego zostało przypisane. Zastosowanie miejsc składowania może być przydatne w celu dokładniejszego określenia położenia materiałów w ramach magazynu. Podczas tworzenia magazynu automatycznie tworzone jest nieusuwalne miejsce składowania Cały magazyn. Usunięcie tego miejsca składowania możliwe jest tylko wraz z usunięciem całego magazynu. Przeglądu danych zawartych w słowniku miejsc składowania materiałów możemy dokonać dla wybranego magazynu, lub dla wszystkich magazynów zgodnie z ustawieniem pola Wybrany magazyn. Dodatkowo w polu kolejność można ustalić kolejność wyświetlania danych. Możemy dopisywać kolejne miejsca składowania poprzez naciśnięcie przycisku Nowy-F5, lub klawisza F5. Dopisane miejsce składowania będzie utworzone w wybranym magazynie. Jeśli wyznaczono Wszystkie magazyny to miejsce składowania będzie utworzone w magazynie wskazanym przez kursor (wskazuje miejsce składowania z innego magazynu). W celu usunięcia miejsca składowania zaznaczamy go kursorem, a następnie naciskamy przycisk Usuń-F8, lub klawisz F8. Przeglądu i edycji danych dokonujemy podobnie jak to zostało opisane na początku rozdziału Obsługa słowników Informacje zawarte w karcie miejsca składowania Pola opisujące miejsce składowania: magazyn nazwa magazynu, do którego należy określone miejsce składowania, nazwa nazwa miejsca składowania, adres adres miejsca składowania 7-64

70 Obsługa słowników 7.17 Jednostki miary Słownik jednostek miar zawiera informacje o wykorzystywanych w programie jednostkach miary, których listę można modyfikować zgodnie z tym jak to zostało opisane na początku rozdziału Obsługa słowników 42. Wyszukiwanie jednostek miar umożliwiają pola Wyszukiwanie oraz pole Kolejność, zawierające rozwijalna listę, z której wybrać należy opcje według której jednostki mają zostać wyszukane, są nimi: - według skrótu, - według opisu. Po wypełnieniu właściwych kryteriów wyszukiwania należy użyć przycisk poleceń: Znajdź - F3, który spowoduje odświeżenie listy w tabeli danych zgodnie z podanymi kryteriami. Informacje zawarte na karcie jednostki miary: Skrót (Kod) skrócona nazwa jednostki miary, Opis pełna nazwa jednostki miary. Mając wyświetloną kartę jednostki miary możemy także: dopisać nową jednostkę (Nowy-F5), usunąć ( Usuń-F8), lub poprawić dane (Edycja-F6). W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zamknij-Esc, lub klawisz Esc Rodzaje dokumentów Słownik opisano w rozdziale Słownik rodzajów dokumentów

71 Obsługa słowników 7.19 Relewy W programie Gospodarka Materiałowa umożliwiono definiowanie Relewów, które mogą być wykorzystywane w czasie dopisywania dokumentów rozchodu wewnętrznego. Relewy służą do szczegółowej ewidencji kosztów rozchodowanych materiałów np. z dokładnością na grupy personelu, grupy wykonywanych świadczeń itp. Uruchamiając z menu słowniki opcje Relewy użytkownik programu ma możliwość dopisywania (klawisz F5, lub przycisk Nowy-F5), edycji (klawisz F7, lub przycisk Dane-F7) i usuwania (klawisz F8, lub przycisk Usuń-F8) relewów. Pola opisujące relew: Kod umożliwia wprowadzenie 5-cio znakowego kodu relewu Nazwa nazwa relewu Identyfikator identyfikator relewu 7-66

72 Obsługa słowników 7.20 Słownik Banków Słownik zawiera kompletną listę banków wykorzystywaną w obrocie międzybankowym. Wykorzystywany jest do definiowania banków, które wykorzystywane są podczas dopisywania kontrahentów - dla kontrahenta podaje się rachunek bankowy, nazwę, kod i oddział banku, w którym posiada rachunek lub rachunki. Z każdym bankiem związana jest lista oddziałów banków. Struktura słownika banków: Kod - kod banku np. 01, 02 Nazwa - nazwa banku Słownik Banków podobnie jak pozostałe słowniki, posiada możliwość wprowadzania, usuwania i przeglądu danych zgodnie z tym jak to zostało opisane w rozdziale Obsługa słowników 42, odbywa się to w specjalnie do tego przeznaczonym oknie dialogowym: 7-67

73 Obsługa słowników 7.21 Słownik oddziałów banków Słownik oddziałów banków zawiera listę zdefiniowanych lokalnych oddziałów banków, łącznie z danymi, jakiego banku jest to filia i adresu oddziału. Struktura słownika oddziałów banków: Nazwa - nazwa oddziału banku Skrót - skrót oddziału banku Ulica, kod pocztowy, poczta - Adres oddziału banku Kod - Kod banku, którego oddział określa pozycja słownika Kod oddziału banku Wprowadzanie, usuwanie i przeglądanie danych odbywa się na zasadach opisanych w rozdziale Obsługa słowników Grupy analityczne W programie Gospodarka Materiałowa umożliwiono definiowanie Grup Analitycznych dla materiałów oraz Grup Analitycznych dla dokumentów. Służą do tego celu słowniki grup analitycznych: trzy słowniki dla materiałów, dwa słowniki dla dokumentów. Słowniki grup analitycznych umożliwiają użytkownikowi nadawanie materiałom oraz dokumentom dodatkowych atrybutów potrzebnych do celów ewidencyjnych. Grupy analityczne mogą zostać wykorzystane do definicji elektronicznego eksportu danych do programu finansowo-księgowego. 7-68

74 Obsługa słowników 7.23 Receptury Słownik Definicje Receptur umożliwia zdefiniowanie schematów, wg których można następnie rozchodować materiały. Receptury można wykorzystać w przypadkach, kiedy materiały rozchodowane są wielokrotnie wg takich samych schematów, gdzie z góry określone są potrzebne materiały oraz ich ilości np. rozchód na potrzeby wykonania procedury medycznej. Pojedynczą pozycję receptury definiuje się poprzez wybranie materiału ze słownika materiałów (klawisz Dodaj F5) oraz określenie żądanej ilości, która jest potrzebna podczas rozchodowania za pomocą opisywanej receptury. W czasie definiowania pozycji receptury możliwe jest również określenie relewów 66, które zostaną przypisane do pozycji każdego dokumentu rozchodu utworzonego za pomocą tej receptury. Definicję receptury można również utworzyć na podstawie istniejącego dokumentu rozchodu, służy do tego przycisk Generuj z dok F2 lub klawisz F2 podczas edycji wprowadzania pozycji receptury. 7-69

75 Obsługa słowników 7.24 Receptury a magazyny Opcja umożliwia określenie z jakich receptur będzie korzystał wybrany magazyn: W tabeli znajdują się receptury skojarzone z magazynem widocznym nad tabelą w polu Magazyn. Podstawowe operacje: Dodanie receptury dla magazynu - przycisk Nowy-F5. Usunięcie receptury z magazynu - przycisk Usuń-F8. Przegląd materiałów wchodzących w skład wskazanej receptury - przycisk Pozycje-F7. Wyjście z opcji - przycisk Zamknij-Esc. Słownik Definicje Receptur szerzej opisany został w rozdziale Receptury

76 Dokumenty Rozdział 8 Dokumenty Ewidencja obrotu materiałowego w magazynie musi być dokumentowana dokumentami przychodowymi i rozchodowymi. Do dokumentów przychodowych należą: Pz przyjęcie materiałów, Zw Zwrot wewnętrzny uprzednio wydanych materiałów, Mm przesunięcie międzymagazynowe materiałów, Pw przyjęcie wewnętrzne materiałów nadwyżka materiałów stwierdzona w trakcie spisu z natury, udokumentowana zatwierdzonym protokołem inwentaryzacyjnym PR+ - odnotowuje stwierdzone nadwyżki na magazynie. Podstawę ewidencji zakupu materiałów stanowią dwa podstawowe dokumenty: dokument zakupu materiałów faktura VAT, rachunek dokument przychodu materiałów Pz (dowód dostawy). Dowód dostawy oraz dowód zakupu stanowią podstawę rozliczenia zakupu materiałów, które obejmują konfrontację danych zawartych na fakturze dostawcy z danymi dowodu Pz. Do dokumentów rozchodowych należą: Wz wydanie zewnętrzne materiałów, Rw rozchód wewnętrzny materiałów (jednorazowy rozchód materiałów) dokumentujący zużycie materiałów w granicach norm, niedobory materiałów zgodne z protokołem inwentaryzacyjnym, Mm przesunięcie międzymagazynowe materiałów, PR- - dokument umożliwiający wprowadzenie strat nadzwyczajnych (np. zepsucie materiału). W celu komputerowej ewidencji oraz dokumentowania operacji przeprowadzanych na magazynie, takich jak przyjęcie i wydanie materiału, przesunięcia między magazynami, inwentaryzacje itp. wprowadzono w programie Gospodarka Materiałowa pojęcie dokumentu. Dokument składa się z nagłówka i pozycji. W nagłówku zazwyczaj określa się odbiorcę/dostawcę materiału, datę przyjęcia czy wydania dokumentu, datę wprowadzenia do systemu oraz numer i typ konkretnego dokumentu. Pozycje zawierają informacje o materiale (indeksie materiałowym), ilości i cenie (a co za tym idzie i o wartości) operacji. Każdy dokument składa się z jednego nagłówka i zazwyczaj kilku lub kilkunastu pozycji. Suma wartości wynikających z pozycji określa wartość dokumentu, zapisaną w jego nagłówku. Każdy dokument posiada flagę zaksięgowania, która to flaga mówi o tym, czy: Z - dokument jest zaksięgowany C - częściowo zaksięgowany, czyli część pozycji dokumentu jest zaksięgowanych, a część nie N nie zaksięgowany. Uwaga! Dokumenty nie zaksięgowane nie są brane pod uwagę podczas tworzenia zestawień, wyliczania stanów i wartości magazynu itd. Przed zamknięciem miesiąca wszystkie dokumenty muszą zostać zaksięgowane. Uwaga! System nie służy do ewidencji podatku VAT ani nie wspiera mechanizmów związanych z 8-71

77 Dokumenty rozliczaniem tego podatku! Możliwość wprowadzania oraz wglądu w wartość podatku VAT pojawiająca się w dokumentach systemu Gospodarka Materiałowa została pozostawiona jedynie w celach informacyjnych. Ewidencja podatku od towarów i usług (rejestr zakupu i sprzedaży) winna być prowadzona odrębnie w systemie Finansowo-Księgowym. W programie Gospodarka Materiałowa jako wartość brutto dokumentu rozumiana jest wartość dokumentu wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), a wartość netto bez tego podatku. 8.1 Słownik rodzajów dokumentów Słownik rodzajów dokumentów zawiera definicje rodzajów dokumentów obsługiwanych w ramach programu Gospodarka Materiałowa. Podstawowe operacje takie jak: usuwanie, poprawa lub dopisanie rodzaju dokumentu odbywa się w sposób, który został opisany na początku rozdziału Obsługa słowników 42. Wszystkie dokumenty występujące w gospodarce materiałowej dzielimy na przychodowe i rozchodowe. Z każdym typem dokumentu związany jest tzw. sposób działania dokumentu. Oznaczmy go jako: (P) - przychód, (R) - rozchód. Mówi on o tym, czy dokument jest traktowany jako przyjęcie materiału na magazyn (P), czy też jak wydanie z magazynu (R). Niektóre dokumenty są z złożeniami (P) i (R), tzn. że działają jako automat generujący dokument przychodowy i rozchodowy. Jest tak np.: przy korektach PZ, gdzie następuje najpierw zdjęcie materiału z dostawy korygowanej (R), a następnie przyjęcie nowej, skorygowanej dostawy (P). Program zawiera zestaw predefiniowanych typów dokumentów, są to: Pk - BO (Polecenie księgowania - Bilans otwarcia) dokument zawierający początkowe wartości i ilości materiałów; BO jest możliwe do wprowadzenia jedynie w pierwszym okresie remanentowym; sposób działania (P) PZ (Przychodu materiału) dokument przychodu (dostawy) materiału na magazyn; sposób działania (P) RW (Rozchód wewnętrzny) dokumentu wydania materiału z magazynu do obrotu wewnętrznego; kierunek działania (R) WZ (Wydanie na zewnątrz-rozchód zewnętrzny) wydanie materiału z magazynu na zewnątrz (kontrahentowi); sposób działania (R) MM (Przesunięcie międzymagazynowe) przesunięcie materiału z jednego magazynu na inny; przesunięcie magazynowe odbywa się zawsze po cenach przyjęcia materiału na magazyn źródłowy; kierunek działania: (R) na magazynie, z którego przesuwamy (P) na magazynie, na który przesuwamy ZWR (Zwrot od odbiorcy) zwrot materiału od odbiorcy wewnętrznego i ponowne przyjęcie go na magazyn; sposób działania (P) 8-72

78 Dokumenty KPZ korekta dokumentu PZ - sposób działania (P) i (R) KRW korekta dokumentu RW - sposób działania (P) i (R) KMM korekta dokumentu MM - sposób działania (P) i (R) PR-/PR+ - protokoły różnic inwentaryzacyjnych - likwidacja, nadwyżki, niedobory, nie wynikające z remanentu, ale wykryte w miesiącu rozliczeniowym; sposób działania: (R) dla PR(P) dla PR+ RM (remanent) dokument remanentu różnice inwentaryzacyjne wynikające z remanentu; sposób działania (P) i (R) KBO korekta bilansu otwarcia - sposób działania (P) i (R) ZER bilansowanie stanów magazynowych - dokument generowany automatycznie, mający na celu zbilansowanie różnic w wartościach stanów magazynowych wynikających z zaokrągleń; sposób działania (P) i (R). Na podstawie wymienionych wyżej wzorców dokumentów można definiować własne dokumenty, np.: na kanwie PZ można utworzyć dokument Pz1 przyjęcie materiałów biurowych" itp. Pomocne to może być w sytuacji, gdy interesują nas zestawienia dokumentów tylko konkretnego typu, niekoniecznie związanych z rodzajem materiału na nich występującym. Dokumenty RW, KRW, KPZ (oprócz przychodowych pozycji KPZ dopisanych ręcznie), PR-, KBO, ZER i WZ są automatycznie księgowane. Pozostałe dokumenty należy księgować ręcznie Informacje opisujące wybrany rodzaj dokumentu Pola dostępne w tym oknie: nazwa nazwa rodzaju dokumentu, typ określa, czy dany dokument ma być: przychodem, rozchodem wewnętrznym, rozchodem wydaniem na zewnątrz, remanentem, przesunięciem międzymagazynowym, czy też korektą odpowiedniego z wymienionych wcześniej typów. skrót jest to skrócona (5 znaków) nazwa wybranego rodzaju dokumentu cecha określa kierunek działania dokumentu, czy ma być to: rozchód, przychód, korekta czy też inny gatunek dokumentu. numeracja możliwość automatycznej lub ręcznej numeracji każdego typu dokumentu, określa, czy w ramach rodzaju dokumentu będzie stosowana numeracja roczna, czy miesięczna. dokument korygujący przyporządkowanie odpowiedniego dokumentu korygującego. konfiguracja podpisów na wydrukach dokumentu - umożliwia podanie tekstu jaki pojawi się na wydruku tego dokumentu (np. Przyjął i Zatwierdził) Mając wyświetloną kartę rodzaju dokumentu możemy: dopisać nowy rodzaj (Nowy-F5), usunąć (Usuń-F8 ), lub poprawić dane (Edycja-F6). W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zatwierdź-F10, lub klawisz F10. Jeżeli chcemy zrezygnować z wprowadzonych danych naciskamy przycisk Zamknij-Esc, lub klawisz Esc. 8-73

79 Dokumenty 8.2 Przegląd dokumentów Program Gospodarka Materiałowa obsługuje szereg dokumentów, z których każdy składa się z jednego nagłówka oraz co najmniej jednej pozycji. Każdy dokument można skorygować odpowiednim dokumentem korekty. Przegląd dokumentów dostępny z menu Dokumenty pozwala na operacje na dokumentach z aktualnego, bieżącego okresu ewidencyjnego oraz z aktualnego, bieżącego magazynu. Zmiany przeglądanego okresu, lub bieżącego okresu ewidencyjnego możemy dokonać w ramach wybranego przeglądu, natomiast zmiany aktualnego magazynu możemy dokonać z menu Magazyny podmenu Wybór magazynu, lub z menu Konfiguracja. 8-74

80 Dokumenty Opcje wyświetlania dokumentów Pola związane z zawartością tabeli: Kolejność umożliwia zmianę kolejności sortowania danych o dokumentach według jednej z dostępnych cech np.: według daty wprowadzenia dokumentu, według numeru zewnętrznego itp. Wyszukiwanie pozwala znaleźć w tabeli dokumentów wybraną pozycję poprzez wpisanie w pole Wyszukiwanie szukanej nazwy, numeru itp. zależnie od ustawienia pola Kolejność. Wyszukiwanie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Znajdź-F3 lub klawisza F3. Warunek pozwala ustawić dodatkowy warunek, który muszą spełniać dokumenty, aby były wyświetlane w aktualnym przeglądzie. W przeglądzie dokumentów niektóre pozycje dotyczące dokumentów przesunięcia międzymagazynowego mogą być zaznaczone kolorem czerwonym. Kolor ten informuje, że dany dokument został utworzony w ramach innego niż bieżący magazynu, jednak ze względu na to, że dotyczy on także aktualnego magazynu jest tutaj wyświetlany. Przykład: Na Magazynie2 wystawiony zostanie dokument przesunięcia międzymagazynowego z magazynu Magazyn1 na Magazyn2. W przeglądzie dokumentów MM: Magazyn1: widoczny będzie dokument przesunięcia międzymagazynowego zaznaczony kolorem czarnym, Magazyn2: ten sam dokument zaznaczony jest kolorem czerwonym. 8-75

81 Dokumenty Nagłówek dokumentu Nagłówek dokumentu zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak jego typ, datę wystawienia, datę wprowadzenia do systemu, datę otrzymania i płatności (dla dokumentów zewnętrznych) oraz wartość całego dokumentu. Podstawowe informacje nagłówka to: Dokument pola opisane etykietą Dokument zawierają skrót i nazwę rodzaju dokumentu. Wypełniane są na podstawie słownika rodzajów dokumentów, który wywołujemy naciskając przycisk z trzema kropkami umieszczony po prawej stronie uzupełnianych pól. Okres pola opisane etykietą Okres informują, w jakim okresie ewidencyjnym znajduje się wybrany dokument. Jeżeli użytkownik chce wprowadzić dokument dla innego okresu ewidencyjnego niż aktualny, musi zmienić bieżący okres ewidencyjny przycisk Okres bieżący-f12 w oknie z listą wprowadzonych dokumentów lub w menu Słowniki Okresy ewidencyjne. Data dokumentu pole uzupełniane przez użytkownika jest to data wystawienia dokumentu (dla dokumentów rozchodowych) lub data przyjęcia dokumentu do jednostki (dla dokumentów przychodowych). Data wprowadzenia pole automatycznie uzupełniane przez program wprowadza systemową komputera datę. Ponieważ program wykorzystuje datę systemową, ważne jest, aby data ta była aktualna. Jeżeli zajdzie konieczność poprawienia danych umieszczonych w nagłówku dokumentu, możemy tego dokonać mając otwarte okno zawierające przegląd dokumentów (np.: menu Dokumenty, podmenu Wszystkie) oraz naciskając przycisk Edycja-F Przegląd dokumentów - operacje Wyświetlanie dokumentu wraz z pozycjami przycisk Wyświetlenie-F7. Dopisanie nowego dokumentu przycisk Dopisanie-F5. Edycja, poprawienie danych zawartych, w nagłówku dokumentu przycisk Edycja-F6. Usuwanie dokumentu przycisk Usuwanie-F8. Księgowanie dokumentu wraz ze wszystkimi pozycjami na dokumencie przycisk Księgowanie-F9. (Księgowanie dokumentu jest konieczne, aby umieszczone w nim informacje zostały uwzględnione w stanach magazynowych. Powoduje to że, nie zaksięgowane pozycje w dokumencie, nie są uwzględniany w stanach magazynowych). Zmiana okresu ewidencyjnego, z którego są wyświetlane dokumenty przycisk Okres oglądany-f11. Zmiana okresu ewidencyjnego, bieżącego dla całego programu przycisk Okres bieżący-f12. W oknie Przegląd dokumentów z okresu... umieszczona z lewej strony jest kolumna oznaczona: Z informująca, czy dokument jest zaksięgowany. W kolumnie tej mogą pojawić się następujące wartości: Z dokument zaksięgowany N dokument nie zaksięgowany C dokument częściowo zaksięgowany, w dokumencie znajdują się nie zaksięgowane pozycje Wszystkie Opcja Dokumenty / Wszystkie umożliwia przegląd wszystkich dokumentów (niezależnie od ich symbolu) z aktualnego okresu ewidencyjnego, dla domyślnego magazynu. Wszystkie operacje, jakie można dokonać na dokumentach zostały omówione na początku rozdziału Dokumenty 71. Dopisanie nowego dokumentu poprzedzone jest zapytaniem o rodzaj dokumentu, jaki chcemy dopisać. Dopisywać możemy tylko dokumenty w ramach bieżącego otwartego okresu ewidencyjnego. 8-76

82 Dokumenty Pozycje dokumentu Program Gospodarka Materiałowa udostępnia nam przegląd dokumentów składający się z kilku części: dane zawarte w nagłówku dokumentu przyciski pozwalające dokonywać różne operacje na pozycjach dokumentów tabela wyświetlająca pozycje dokumentu Wyszukiwanie pozycji w tabeli: należy wybrać Kolejność, wg której mają zostać wyświetlone pozycje dokumentów i dodatkowo zgodnie z nią można odnaleźć materiał wpisując szukany tekst w polu Wyszukiwanie, operację należy zatwierdzić przyciskiem Znajdź-F3. Pola te umożliwiają szybkie odnalezienie właściwej pozycji na wielopozycyjnym dokumencie. Wyszukiwanie wpisanego tekstu działa zgodnie z ustaloną Kolejnością (wg Nazwy lub wg Indeksu materiałowego). Jeśli wpisany tekst zostanie poprzedzony znakiem % (procent), to program znajdzie pozycje, w których występuje on w dowolnym miejscu. Jeśli % nie zostanie użyty, to tekst będzie wyszukiwany tylko na początku Nazwy lub Indeksu. Przykład: Odnaleźć na dokumencie pozycje, które w nazwie mają tekst: strzykawka": sprawdzić, czy ustawiona jest Kolejność: wg nazwy materiału i jeśli nie, to ją wybrać, w polu Wyszukiwanie wpisać tekst: %strzykawka, użyć przycisku Znajdź lub klawisza F3. W tabeli pozostaną tylko te pozycje, które w Nazwie mają tekst strzykawka, zarówno na początku jak i w środku nazwy. Przyciski widoczne nad tabelą umożliwiają następujące operacje: Dopisanie pozycji w dokumencie 78 przycisk Nowy-F5. Podgląd danych z pozycji dokumentów przycisk Podgląd-F7. Edycja, poprawianie danych przycisk Edycja-F6. Usuwanie pozycji w dokumencie przycisk Usuń-F8. Odwrócenie zaznaczenia pozycji przycisk Odwróć zaznaczenia. Drukowanie podsumowania dla pozycji przycisk Drukuj podsumowania dla pozycji. W dokumencie RW można uzyskać protokół przekazania środka trwałego przycisk Wydruk PT-F9. Możliwość rozchodowania w oparciu o receptury przycisk Receptury F2 (dostępny w dokumentach 8-77

83 Dokumenty rozchodowych) Dopisanie pozycji w dokumencie W celu dopisania pozycji w dokumencie naciskamy przycisk Nowy-F5. Następnie wybieramy materiał, którego ma dotyczyć nowa pozycja w tworzonym dokumencie. W zależności od tworzonego dokumentu z: lokalnego słownika materiałów dla dokumentów przychodowych, stanów magazynowych dla dokumentów rozchodowych. Po wybraniu materiału określamy jego Ilość, a następnie w zależności od rodzaju dokumentu uzupełniamy kolejne pola (oznaczone białym kolorem). Jeżeli wprowadzone dane są poprawne możemy nacisnąć przycisk Zatwierdź-F10 lub klawisz F10. Rezygnacja z wprowadzonych danych przycisk Zamknij-Esc lub klawisz Esc. Uwaga! Formatka Stany magazynowe dla dokumentów rozchodowych, różni się od formatki opisanej w rozdziale: Stany Magazynowe 38. W oknie stanów magazynowych dla dokumentów rozchodowych znajdują się dodatkowe (zaznaczone czerwoną ramką na poniższym rysunku) pola oraz przyciski: - Pole słownikowe Synonimy, pozwala na wybór ze słownika synonimów właściwej wartości, dzięki przyciskowi oraz usuniecie z pola wybranej wcześniej wartości za pomocą przycisku. Więcej na temat synonimów oraz Słownika synonim opisane zostało w rozdziale: Obsługa przetargów Przycisk Poleceń: Relewy - F2 - przycisk ten uruchamia formatkę Edycja relewu, w której istnieje możliwość rozbicia rozchodu na relewy. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale: Rozchód wewnętrzny-relewy Przycisk Poleceń: Pokaż zamienniki - F8 - przycisk ten powoduje, że na formatce wyświetlone zostają zamienniki dla towaru (towary które przypisane są do tego samego synonimu). - podz. OPK zgodny z nagł. - dla zaznaczonego znacznika podział OPK przepisywany jest z nagłówka dokumentu. Jeżeli znacznik zostanie odznaczony to wyświetlana jest formatka w której należy wybrać OPK i właściwie procentowo rozdzielić. Pole wyboru związane jest z tabelą danych z odbiorcą wraz z wybranymi dla niego OPK w nagłówku dokumentu. Tabela ta oisana została w rozdziale: Rozchód wewnętrzny Przycisk Poleceń: Dopisz - F10 - Przy próbie dopisania do dokumentu pozycji z ilością większą niż wykazana w podświetlonej pozycji (w przypadku gdy istnieją zamienniki z niezerowymi stanami dla 8-78

84 Dokumenty tej pozycji), program umożliwia wybranie zamiennika. Nie jest dodawana pozycja dla wskazanego materiału dzięki czemu użytkownik może świadomie wybrać ilości z poszczególnych zamienników. 8.3 Szczegółowy opis dokumentów wg rodzajów W tym rozdziale opisano wszystkie rodzaje dokumentów dostępne w programie Gospodarka Materiałowa Przychód Umożliwia przegląd dokumentów przychodowych z bieżącego okresu ewidencyjnego. Można tutaj także dopisywać, poprawiać i usuwać dokumenty przychodowe Informacje - nagłówek dokumentu przychodu Pola nagłówka dla dokumentów typu Przychód: Kontrahent pola te umieszczane są w nagłówkach dokumentów zewnętrznych i wypełniane na podstawie danych ze słownika Kontrahentów przycisk z trzema kropkami umieszczony po prawej stronie 8-79

85 Dokumenty uzupełnianych pól Nr dokumentu PZ - numer dokumentu przychodowego Numer dokumentu zewnętrznego numer dokumentu wystawionego przez dostawcę. Data dokumentu data wystawienia dokumentu Data otrzymania data otrzymania dokumentu przychodu Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu przychodu Data płatności data płatności dokumentu Grupa analityczna 4 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Grupa analityczna 5 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Opis opis dokumentu Umowa przetargowa - umowa, z którą związana jest dostawa Zamówienie - zamówienie realizowane tym dokumentem Numer wewnętrzny widoczny tylko w przeglądzie dokumentów. Jest on nadawany automatycznie przez program i nie podlega edycji. Dane finansowe: Wartość netto sumaryczna wartość netto produktów z faktury. Wartość VAT sumaryczna wartość podatku VAT (informacyjnie). Wartość brutto wartość wyliczana przez program na podstawie wartości netto i VAT. Eksportuj dokument znacznik informuje program czy dokument ma być eksportowany do innych systemów. Uwaga! Jeśli wartości te pozostaną zerowe to po wpisaniu pozycji dokumentu i zaksięgowaniu program zaproponuje ich aktualizacje Nowa pozycja dokumentu Możliwość dopisywania pozycji w dokumencie przychodu opisana została już w rozdziale: Dopisanie pozycji w dokumencie 78. Z tego miejsca dodatkowo istnieje możliwość rozdzielenia pozycji przychodowej na wiele umów/zapotrzebowań - co umożliwia tabela danych widoczna na rysunku poniżej. 8-80

86 Dokumenty Użycie przycisku poleceń Nowy spowoduje uaktywnienie wiersza w tabeli, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia właściwych informacji, przycisk Usuń - F8 powoduje usunięcie wybranej pozycji z opisywanej tabeli danych. Uwaga! Funkcjonalność podziału realizacji pozycji w ramach wielu umów/zapotrzebowań dotyczy także Korekty przychodu. Przy wprowadzaniu korekty przychodu, użytkownik ma możliwość korekty wprowadzonego podziału. Suma ilości wynikającej z podziału na umowy, z uwzględnieniem dokumentu korygującego i korygowanego musi być mniejsza od sumy ilości wynikającej z pozycji tych dokumentów Generuj z zapotrzebowania Po uzupełnieniu pola słownikowego "Zamówienie" w nagłówku dokumentu przychodu i zatwierdzeniu danych, w nowo otwartej formatce "Pozycje dokumentu" pojawi się dodatkowy przycisk Generuj z zapotrzebowania. Przycisk ten umożliwia generowanie pozycji dokumentu PZ, na podstawie zapotrzebowania przypisanego do nagłówka dokumentu. Jeżeli dla zapotrzebowania istnieje już realizacja, program pozostawia użytkownikowi wybór, czy pozycje mają być generowane zgodnie z zamówieniem czy realizacja powinna zostać uwzględniona Dostawy niefakturowane Istnieje możliwość przyjęcia materiałów bez podawania ich cen, gdy nie dotarła jeszcze faktura z dostawy, a materiały już dotarły do magazynu i powinny zostać już rozchodowane. W takim wypadku: należy wystawić dokument PZ w polu cena użytkownik pozostawia 0 zł i księguje taki dokument, by możliwe było wydawanie towarów, po otrzymaniu właściwego dokumentu faktury należy wystawić dokument PK - korekta przychodu w.w. dokumentu PZ i korzystając tam z przycisku: Korekta dostaw niefakturowanych każdej pozycji tabeli wpisać właściwą cenę. W zależności od potrzeb można: wpisywać ceny netto bezpośrednio w tabeli - wystarczy kliknąć polu Cena netto i wpisywać właściwe ceny kolejno wszystkim materiałom (przechodzenie między pozycjami w górę i w dół odbywa się za pomocą klawiszy strzałek), korzystając z przycisku Wartościowo F9 każdej pozycji z osobna podawać wartość netto lub brutto, z których program automatycznie wylicza ceny. Program automatycznie uwzględni wpisane ceny we wszystkich operacjach dotyczących tej dostawy. 8-81

87 Dokumenty UWAGA! Ze względu na specyfikę wyliczania cen rozchodów w metodzie wyceny materiału średnia ważona nie należy przyjmować na stan towarów z ceną 0 zł. Prowadzi to do zaniżenia cen dla dokumentów rozchodowych po wprowadzeniu i zaksięgowaniu takiej dostawy. Wykonana korekta dostawy niefakturowanej dla metody średnia ważona umożliwia aktualizację ceny w dostawie jednak wartości wprowadzonych rozchodów oraz korekty rozchodów mogą znacznie odbiegać od faktycznej ceny zakupu. W przypadku metody wyceny dla cen rzeczywistych taka zależność nie występuje. W przypadku stosowania metody wyceny średnia ważona zalecamy przyjęcie innego sposobu obsługi dostaw niefakturowanch tzn. należy skorzystać z opcji konfiguracyjnej umożliwiającej podpowiadania cenę dla PZ na podstawie ostatniej dostawy, co pozwoli na wprowadzenie dokumentów PZ z cenami przybliżonymi do właściwych (rynkowych) cen dla danego materiału. Dzięki temu wartości w rozchodach zostaną zaburzone w minimalnym zakresie Rozchód Umożliwia przegląd dokumentów rozchodowych z bieżącego okresu ewidencyjnego. Można tutaj także dopisywać, poprawiać i usuwać dokumenty rozchodowe. Dokumenty rozchodowe zostały podzielone na: rozchód wewnętrzny menu Dokumenty, podmenu Rozchód wew., rozchód zewnętrzny menu Dokumenty, podmenu Rozchód zew.(wydanie na zewnątrz). 8-82

88 Dokumenty Rozchód wewnętrzny NAGŁÓWEK ROZCHODU WEWNĘTRZNEGO: Odbiorca tabela danych, w której znajduje się dodany ze słownika odbiorca, z wybranymi dla niego ośrodkami powstawania kosztów. Dodanie odbiorcy do tabeli, odbywa się poprzez użycie przycisku poleceń Nowy, wywołujący słownik odbiorców, z którego z kolei poprzez dwukrotne kliknięcie w wybraną pozycje następuje dodanie jej do opisywanej tabeli danych w nagłówku dokumentu. Przy pierwszorazowym dodaniu odbiorcy wybrany jest on wraz z przypisanym do niego ośrodkiem (OPK), kolejne dodawane pozycje do tabeli związane są z tym samym odbiorcą - słownik zawężany jest do pozycji z nim powiązanych. Dla tak wybranego odbiorcy użytkownik ma możliwość przypisania rozdziału procentowego udziałów poszczególnych OPK. Gdy użytkownik wybierze nieaktualnego odbiorcę zostanie o tym powiadomiony komunikatem. Osoba odbierająca - możliwość dopisania imienia i nazwiska osoby odbierającej. Numer zewnętrzny pole występujące w dokumentach rozchodu, określa numer dokumentu rozchodowego. Data dokumentu data wypisania dokumentu rozchodu. Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu. Grupa analityczna 4 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Grupa analityczna 5 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Opis - pole opisowe. Zamówienia - powiązanie dokumentu z zamówieniem, które można wybrać za pomocą przycisku [...]. Znaczniki: Eksportuj dokument znacznik informuje program czy dokument ma być eksportowany do innych systemów Zatwierdzono znacznik informujący o tym, że zatwierdzono wydanie materiału, Wydano znacznik informujący o tym, że wydano materiał. POZYCJE ROZCHODU WEWNĘTRZNEGO: Oprócz standardowych przycisków jakie opisano w rozdziale: Pozycje dokumentu w pozycjach RW

89 Dokumenty dodatkowo znajduje się przycisk Receptury-F2, który umożliwia dopisanie pozycji na podstawie przygotowanych wcześniej schematów - patrz rozdział: Receptury Relewy W czasie dopisywania pozycji dokumentu rozchodu wewnętrznego istnieje możliwość rozbicia rozchodu na relewy. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji najpierw należy zdefiniować odpowiednie relewy korzystając z menu Słowniki opcja Relewy. Jeżeli mamy zdefiniowane w słowniku relewy możemy podczas dopisywania pozycji dokumentu rozchodowego używając przycisku Relewy-F2, lub klawisza F2 dopisać rozchody na podstawie relewów. Dopisywanie odpowiednich ilości jest możliwe po kliknięciu myszką na tabelce i wpisaniu właściwych ilości, a następnie zatwierdzeniu wprowadzonych zmian poprzez naciśnięcie klawisz F10, lub przycisku Zatwierdź-F10. Zdjęto informuje ile materiału zostało zagospodarowane Pozostało - informuje ile zostało materiału 8-84

90 Dokumenty Rozchód zewnętrzny NAGŁÓWEK ROZCHODU ZEWNĘTRZNEGO: Kontrahent pola te umieszczane są w nagłówkach dokumentów przychodu, lub rozchodu na zewnątrz i wypełniane na podstawie danych ze słownika Kontrahentów przycisk z trzema kropkami umieszczony po prawej stronie uzupełnianych pól. Numer dokumentu wewnętrznego pole występujące w dokumentach rozchodu, określa numer dokumentu rozchodowego. Podpowiadany automatycznie przez program zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu. Data dokumentu data wypisania dokumentu rozchodu. Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu. Grupa analityczna 4 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Grupa analityczna 5 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Znaczniki: Eksportuj dokument znacznik informuje program czy dokument ma być eksportowany do innych systemów Zatwierdzono znacznik informujący o tym, że zatwierdzono wydanie materiału, Wydano znacznik informujący o tym, że wydano materiał. POZYCJE ROZCHODU ZEWNĘTRZNEGO: Oprócz standardowych przycisków jakie opisano w rozdziale: Pozycje dokumentu 77 w pozycjach RW dodatkowo znajduje się przycisk Receptury-F2, który umożliwia dopisanie pozycji na podstawie przygotowanych wcześniej schematów - patrz rozdział: Receptury Przesunięcie międzymagazynowe Przesunięcie międzymagazynowe umożliwia ewidencjonowanie przenoszenia materiałów pomiędzy magazynem bieżącym (aktualnym) a dowolnym innym magazynem. Dotyczy to także magazynów, które nie są obsługiwane przez program. W dokumencie tym można odnotować także przesunięcie materiałów w ramach jednego magazynu, na wybrane miejsce składowania. Po wykonaniu przesunięcia międzymagazynowego dokument MM pojawi się automatycznie na obydwu magazynach i należy go ręcznie zaksięgować na magazynie, na który dokonano przesunięcia (na tym magazynie będzie on przychodem, dlatego wymaga ręcznego księgowania). Uwaga!!! Przesunięcie magazynowe odbywa się zawsze wg cen rzeczywistych, niezależnie od wybranego sposobu wyceny materiałów w ewidencji materiałowej. NAGŁÓWEK PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWEGO: 8-85

91 Dokumenty Dokument określa rodzaj dokumentu przesunięcia międzymagazynowego Z magazynu pola określające, z jakiego magazynu dokonywane jest przesunięcie materiałów Na magazyn pole wypełniane na podstawie słownika magazynów. Określa, na jaki magazyn odbędzie się przesunięcie. Pole to może zostać niewypełnione, jeżeli zostanie odznaczony znacznik Magazyn obsługiwany przez program. Magazyn obsługiwany przez program zaznaczenie tego pola wskazuje, że przesunięcie materiałów odbywa się na magazyn obsługiwany przez program Gospodarka Materiałowa. Eksportuj dokument znacznik informuje program czy dokument ma być eksportowany do innych systemów Numer wewnętrzny nadawany automatycznie przez program. Numer zewnętrzny nadawany automatycznie przez program zgodnie z formatem zdefiniowanym w konfiguracji. Data dokumentu określana przez użytkownika, data wystawienia dokumentu. Data wprowadzenia wpisywana automatycznie przez program na podstawie daty systemowej. Grupa analityczna 4 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Grupa analityczna 5 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Opis opis dokumentu POZYCJE PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWEGO: Oprócz zwyczajowo dostępnych pól i przycisków opisanych w rozdziale: Pozycje dokumentu 77 w oknie z pozycjami tego dokumentu znajduje się znacznik Pozycje z drugiego magazynu, który umożliwia kontrolę jak wyglądają pozycje na drugim magazynie - umożliwia to sprawdzenie czy na magazynie docelowym materiał został zaksięgowany. 8-86

92 Dokumenty Dokumenty różnic PR+ i PR- Dokumenty PR-/PR+ umożliwiają wprowadzenie protokołów różnic inwentaryzacyjnych: likwidacja, nadwyżki, niedobory, nie wynikające z remanentu, ale wykryte w miesiącu rozliczeniowym. Dokument PR- umożliwia zapisanie straty (na minus), a PR+ zapisanie stwierdzonej na magazynie nadwyżki. Oba te dokumenty tworzy się identycznie, tylko sposób ich zapisu zależy od znaku - na plus bądź na minus. NAGŁÓWEK PR+ I PR-: Należy tu podać informacje: Nr dokumentu wewnętrznego Daty: wystawienia (dokumentu), otrzymania i wprowadzenia dokumentu, Opis - dowolny komentarz Znaczniki decydujące o dokumencie: Eksportuj dokument Wydano Zatwierdzono Wartości: netto, VAT i brutto - podsumowanie dokumentu (można podać dwie pierwsze, zostaną one przeliczone przy księgowaniu dokumentu) POZYCJE PR+ I PR-: Obsługa okna jest analogiczna do opisanej w rozdziale: Pozycje dokumentu

93 Dokumenty Zwrot od odbiorcy Dokument zwrot od odbiorcy jest dokumentem o charakterze przychodowym i umożliwia ewidencjonowanie zwrotu pobranych przez odbiorcę materiałów na bieżący magazyn. NAGŁÓWEK ZWROTU OD ODBIORCY: Pola nagłówka dla dokumentów typu Zwrot od odbiorcy: Odbiorca pola umieszczane są w nagłówkach dokumentów Zwrotu od odbiorcy i wypełniane na podstawie słownika odbiorców przycisk z trzema kropkami umieszczony po prawej stronie uzupełnianych pól. Numer dokumentu zewn. pole występujące w dokumentach zwrotu, określa numer dokumentu zwrotu od odbiorcy. Numer wewnętrzny numer nadawany nagłówkowi automatycznie przez system. Data dokumentu data wypisania dokumentu rozchodu. Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu. Grupa analityczna 4 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Grupa analityczna 5 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Eksportuj dokument znacznik informuje program czy dokument ma być eksportowany do innych systemów Opis opis dokumentu Dane finansowe: Wartość netto sumaryczna wartość netto produktów z faktury. Wartość VAT sumaryczna wartość podatku VAT (informacyjnie). Wartość brutto wartość wyliczana przez program na podstawie wartości netto i VAT. (Jeśli wartości te pozostaną zerowe to po wpisaniu pozycji dokumentu i zaksięgowaniu program zaproponuje ich aktualizacje). 8-88

94 Dokumenty Korekty Dopisywanie korekty odbywa się w podobny sposób jak dopisywanie dokumentów nie będących korektami. Różnica polega na tym, że podczas dopisywania nagłówka korekty, oprócz standardowych danych, musimy wskazać, którego dokumentu dotyczy korekta. Dwa sposoby korygowania dokumentu: 1. Korygowanie wybranej pozycji dokumentu, naciskamy klawisz F5 przycisk Korekta pozycji-f5. Następnie z dokumentu, który korygujemy wybieramy pozycję, którą chcemy skorygować i wpisujemy poprawne dane. Dopisanie tego typu korekty polega na wprowadzeniu pozycji od nowa. W dialogu dopisania pozycji korekty można wprowadzić ilości mniejsze i większe od zera. Wprowadzenie ilości mniejszej od zera jest równoznaczne ze zmniejszeniem przychodu (KPZ) lub rozchodu (KRW) o wprowadzoną ilość. Przykład: PZ 5 szt KPZ -2 szt Rezultat: 3 szt na stanie Uwaga!!! W przypadku KPZ, jeżeli w programie istnieją rozchody z korygowanej dostawy, zostaną dla nich wygenerowane automatyczne korekty. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości materiału na stanie do pokrycia rozchodów, program nie pozwoli na wprowadzenie korekty. Wprowadzenie ilości większej od zera jest równoznaczne ze zmianą wartości i ilości przychodu (KPZ). Uaktywniają się wtedy okienka, pozwalające na wpisanie ceny, wartości VAT, serii itp. Przykład: PZ 5 szt. po 1 zł KPZ 4 szt. po 3 zł Rezultat: 4 szt. po 3 zł na stanie W tym przypadku korekta polega na wycofaniu dostawy korygowanej i wprowadzeniu w jej miejsce dostawy korygującej. Dla wszystkich rozchodów z dostawy korygowanej zostaną wygenerowane korekty rozchodów, przełączające" te rozchody na dostawę korygującą Korygowanie dokumentu poprzez dopisanie nowej pozycji do dokumentu. Naciskamy klawisz F3, lub przycisk Dopisanie nowej pozycji-f3, po czym możemy dopisać nową pozycję korygującą istniejący dokument.

95 Dokumenty Korekta przychodu NAGŁÓWEK KOREKTY PRZYCHODU: Pola nagłówka dla dokumentów typu Korekta przychodu: Dokument, którego dotyczy korekta (korygowany) numer dokumentu zewnętrznego, którego dotyczy korekta wybierany z listy dokumentów wyświetlanej za pomocą przycisku z trzema kropkami. Kontrahent pola te umieszczane są w nagłówkach dokumentów przychodu, lub rozchodu na zewnątrz i wypełniane na podstawie danych ze słownika Kontrahentów przycisk z trzema kropkami umieszczony po prawej stronie uzupełnianych pól. Umowa przetargowa - umowa, z którą związana jest dostawa Zamówienie - zamówienie realizowane tym dokumentem Numer korekty KPZ pole występujące w dokumentach korekty, określa numer dokumentu korygującego. 8-90

96 Dokumenty Nr dokumentu zewn. (korekta faktury) numer dokumentu zewnętrznego Grupa analityczna 4 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Grupa analityczna 5 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Data dokumentu data wystawienia korekty. Data otrzymania data otrzymania korekty. Data wprowadzenia data wprowadzenia korekty. Data płatności data płatności dokumentu Opis opis dokumentu Eksportuj dokument znacznik informuje program czy dokument ma być eksportowany do innych systemów Dane finansowe: Wartość netto sumaryczna wartość netto produktów z faktury. Wartość VAT sumaryczna wartość podatku VAT (informacyjnie). Wartość brutto wartość wyliczana przez program na podstawie wartości netto i VAT. Jeśli wartości te pozostaną zerowe to po wpisaniu pozycji dokumentu i zaksięgowaniu program zaproponuje ich aktualizacje. POZYCJE KOREKTY PRZYCHODU: W pozycjach dokumentu korekty przychodu znajdują się przyciski: Korekta pozycji F5 umożliwia korygowanie pojedynczych pozycji PZ-ki. Korekta dostaw niefakturowanych umożliwia zmianę Cen netto wielu materiałów bez konieczności edytowania każdej pozycji z osobna; po wciśnięciu przycisku wyświetlana jest tabela wszystkich pozycji korygowanej faktury, należy kliknąć na cenie jaka ma zostać zmieniona (wprowadzając program w tryb edycji tabeli) i wpisać właściwą cenę, operację tą należy powtórzyć dla wszystkich zmienianych towarów i dopiero wtedy zapisać przyciskiem Zatwierdź-F10, co przepisze zmienione pozycje na dokument korekty Dopisanie nowej pozycji-f3 umożliwia ujęcie na korekcie materiału, którego nie było na dokumencie faktury. 8-91

97 Dokumenty Korekta rozchodu wewnętrznego NAGŁÓWEK KOREKTY ROZCHODU WEWNĘTRZNEGO: Pola nagłówka dla dokumentów typu Korekta rozchodu wewnętrznego: Dokument, którego dotyczy korekta (korygowany) Numer dokumentu rozchodu wewnętrznego, którego dotyczy korekta wybierany z listy dokumentów wyświetlanej za pomocą przycisku z trzema kropkami. Odbiorca tabela danych, która po wyborze właściwego dokumentu automatycznie wypełni się odbiorcą, wraz z wybranymi dla niego OPK. Nr korekty numer korekty podpowiadany automatycznie Data dokumentu data wypisania dokumentu rozchodu. Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu. Grupa analityczna numer 4 analityka kont grupy 4 w systemie FK. Grupa analityczna numer 5 analityka kont grupy 5 w systemie FK. Eksportuj dokument zaznaczenie dokumentu do eksportu. Zatwierdzono - zaznaczenie, że dokument został zaakceptowany. Wydano możliwość zaznaczenia czy dany towar jest wydany. Opis - pole na uwagi o dokumencie. POZYCJE KOREKTY: 8-92

98 Dokumenty Przyciski dostępne w pozycjach dokumentu: Korekta pozycji-f5 - przeznaczony do wprowadzania korekty do pozycji, która znajdowała się na korygowanym dokumencie. Przycisk wywołuje okno: Należy w nim użyć przycisku Wybierz pozycję-f3 i z listy materiałów wybrać ten, który będzie skorygowany. Po powrocie do okna powyżej należy wpisać korygowaną ilość. Dopisanie nowej pozycji-f2 - umożliwia dodanie materiału, który nie występował na korygowanym 8-93

99 Dokumenty dokumencie. Formatka, która wyświetla się po wejściu w opcję dopisania nowej pozycji, opisana została w rozdziale: Dopisanie pozycji w dokumencie Korekta rozchodu zewnętrznego NAGŁÓWEK KOREKTY ROZCHODU ZEWNĘTRZNEGO: Pola nagłówka dla dokumentów typu Korekta rozchodu wewnętrznego: Dokument, którego dotyczy korekta (korygowany) Numer dokumentu rozchodu wewnętrznego, którego dotyczy korekta wybierany z listy dokumentów wyświetlanej za pomocą przycisku z trzema kropkami. Kontrahent pola te umieszczane są w nagłówkach dokumentów przychodu, lub rozchodu na zewnątrz i wypełniane na podstawie danych ze słownika Kontrahentów. Nr korekty numer korekty podpowiadany automatycznie Data dokumentu data wypisania dokumentu rozchodu. Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu. Grupa analityczna numer 4 analityka kont grupy 4 w systemie FK. Grupa analityczna numer 5 analityka kont grupy 5 w systemie FK. Eksportuj dokument zaznaczenie dokumentu do eksportu. Zatwierdzono - zaznaczenie, że dokument został zaakceptowany. Wydano możliwość zaznaczenia czy dany towar jest wydany. Opis - pole na uwagi o dokumencie Korekta zwrotu od odbiorcy NAGŁÓWEK KOREKTY ZWROTU OD ODBIORCY: 8-94

100 Dokumenty Pola nagłówka dla dokumentów typu Korekta zwrotu od odbiorcy: Dokument, którego dotyczy korekta (korygowany) numer dokumentu zwrotu od odbiorcy, którego dotyczy korekta wybierany z listy dokumentów wyświetlanej za pomocą przycisku z trzema kropkami. Odbiorca pola umieszczane są w nagłówkach korekty dokumentów rozchodu wewnętrznego i wypełniane na podstawie słownika odbiorców. Nr korekty numer korekty podpowiadany automatycznie. Data dokumentu data wypisania dokumentu. Data otrzymania - data otrzymania korekty Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu do systemu. Data płatności Grupa analityczna numer 4 analityka kont grupy 4 w systemie FK. Grupa analityczna numer 5 analityka kont grupy 5 w systemie FK. Eksportuj dokument zaznaczenie dokumentu do eksportu. Opis - pole na uwagi o dokumencie Wartości netto, brutto i VAT POZYCJE KOREKTY: Przyciski dostępne w pozycjach dokumentu: Korekta pozycji-f5 - przeznaczony do wprowadzania korekty do pozycji, która znajdowała się na korygowanym dokumencie. Przycisk wywołuje okno: 8-95

101 Dokumenty Należy w nim użyć przycisku Wybierz pozycję-f3 i z listy materiałów wybrać ten, który będzie skorygowany. Po powrocie do okna powyżej należy wpisać korygowaną ilość. Przycisk Pokaż rozchody-f4 wywołuje okno z zestawieniem rozchodów wybranej pozycji. W polach Umowa i Pozycja można pozycję powiązać z właściwą pozycją umowy, z którą jest związany ten dokument. Dopisanie nowej pozycji-f2 - umożliwia dodanie materiału, który nie występował na korygowanym dokumencie Korekta przesunięcia międzymagazynowego NAGŁÓWEK KOREKTY DOKUMENTU PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWEGO Pola nagłówka dla dokumentów typu Korekta zwrotu od odbiorcy: Dokument, którego dotyczy korekta (korygowany) numer dokumentu zwrotu od odbiorcy, którego dotyczy korekta wybierany z listy dokumentów wyświetlanej za pomocą przycisku z trzema kropkami. 8-96

102 Dokumenty Z magazynu pola te umieszczane są w nagłówkach dokumentów przesunięcia międzymagazynowego i wypełniane na podstawie danych ze słownika magazynów. Nr korekty numer korekty podpowiadany automatycznie. Data dokumentu data wypisania dokumentu. Data otrzymania - data otrzymania korekty Data wprowadzenia data wprowadzenia dokumentu do systemu. Wydano możliwość zaznaczenia czy dany towar jest wydany. Eksportuj dokument zaznaczenie dokumentu do eksportu. Grupa analityczna numer 4 analityka kont grupy 4 w systemie FK. Grupa analityczna numer 5 analityka kont grupy 5 w systemie FK. Opis - pole na uwagi o dokumencie Remanent Wprowadzenie nowych dokumentów remanentowych, oraz edycja już istniejących możliwa jest w dowolnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wprowadzony dokument remanentu nie został zaksięgowany, nie ma możliwości dopisywania dokumentów dla danego magazynu lub wszystkich magazynów obsługiwanych przez program. Dokument remanentu wprowadza się w kilku etapach: 1. Najpierw w opcji Wydruki / Wydruki dodatkowe / Arkusz spisowy (spis z natury) należy wydrukować dokument ułatwiający spis z natury. Wydruk taki sporządza się dla każdego z magazynów z osobna. Można określić czy wydrukowane mają zostać Wszystkie pozycje na magazynie, czy Tylko pozycje o niezerowych stanach ilościowych (stany aktualne). Z tak sporządzoną listą można przystąpić do spisania stanu faktycznego na magazynie. 2. Następnie tak sporządzony spis z natury należy wprowadzić do programu w opcji Dokumenty / Remanent / Spis z natury. Dokument ten można tworzyć w dowolnym okresie. Uwaga!!! Przed sporządzeniem dokumentu spisu z natury należy wprowadzić wszystkie dokumenty, które powinny być w tym spisie odzwierciedlone. Spis z natury zawiera informacje o rzeczywistej ilości każdego indeksu materiałowego na magazynie. Wprowadzany jest na podstawie zawartości arkuszy inwentaryzacyjnych (arkuszy spisu z natury) dostarczonych przez komisje inwentaryzacyjne. W programie tworząc spis z natury określa się jego nazwę, datę spisu oraz każdemu materiałowi przypisuje się ilość. W nagłówku dokumentu należy sprawdzić czy właściwie został ustalony parametr: Ilości z dokumentów na koniec okresu, jeśli nie, to wybrać właściwy miesiąc rozliczeniowy z listy, a następnie użyć przycisku Odśwież ilość. W polu Grupy można zawęzić spis do wybranej grupy materiałów. Domyślnie spis dotyczy całego magazynu, niezależnie od grup. Po wprowadzeniu Ilości ze spisu można zapisać dokument (przyciskiem Zatwierdź F10) i wydrukować tak powstały arkusz spisowy (przyciskiem Wydruk F5). Przed wydrukiem można jeszcze określić parametr Drukuj: Wszystkie pozycje, Tylko pozycje o niezerowych ilościach, Tylko pozycje generujące różnicie. Ta ostatnia opcja umożliwia wydruk powstałych na magazynie różnic w celu ich wyjaśnienia. 8-97

103 Dokumenty 3. Następnie w opcji Dokumenty / Remanent należy wystawić Dokument różnic inwentaryzacyjnych na podstawie spisu z natury, co spowoduje wygenerowanie dokument różnic inwentaryzacyjnych i ustalenie stanów magazynowych zgodnie z wykonanym spisem z natury. W tym celu należy dodać nowy nagłówek dokumentu typu REMANENT (RM), a w przeglądzie pozycji, używając przycisku Utwórz F5, wybrać utworzony wcześniej spis z natury, który posłuży do wygenerowania dokument różnic inwentaryzacyjnych. Uwaga!!! W.w. operacja powoduje zmianę wartości stanów magazynowych (zmianę ilości na stanie). Uwaga!!! Wszystkie pozycje dokumentu różnic tworzone są automatycznie nie ma możliwości ręcznego dopisania lub usunięcia pojedynczej pozycji. Można jedynie użyć przycisku Wycofaj, który usuwa wszystkie pozycje dokumentu różnic i przywraca stanom poprzednie wartości. Operacja ta jest możliwa do momentu wystawienia rozchodu z pozycji ujętej na dokumencie różnic. W przypadku jakiegoś błędu lub pomyłki operatora, po wycofaniu można zmodyfikować spis z natury i ponownie wygenerować dokument różnic. 8-98

104 Dokumenty Dokument remanentu, podobnie jak dokumenty korekt, jest dokumentem typu (P) przychód i (R) rozchód. W przeglądzie pozycji dokumentu różnic pozycje przychodowe (nadwyżki) wyświetlane są w kolorze czarnym, rozchodowe (niedobory) na czerwono. Możliwe jest wyselekcjonowanie tylko niedoborów, tylko nadwyżek lub niedoborów i nadwyżek razem. Wydruk pozycji dokumentu różnic jest uzależniony od wybranej selekcji (niedobory, nadwyżki, razem). Jest możliwość zestawienia różnic na raporcie może to być zestawienie: wg wartości netto, netto z odchyleniami lub brutto. Z poziomu przeglądania pozycji dokumentu różnic remanentowych istnieje również możliwość wydrukowania zestawienia zbiorczego spisu z natury służy do tego przycisk Zestawienie zbiorcze F Bilans otwarcia Dokument bilansu otwarcia (BO) jest dokumentem typu przychodowego, umożliwiającym wprowadzenie dokument remanentu początkowego, czyli inaczej mówiąc, określenia stanu początkowego na magazynie. Dokument tego typu wprowadzany jest jako pierwszy dokument w programie. BO może zostać wprowadzony tylko w dwóch przypadkach: w pierwszym okresie remanentowym, który to okres jest tworzony automatycznie podczas pierwszego uruchomienia programu, podczas dodawania magazynu, dla którego należy określić jego stan początkowy - można to zrobić w miesiącu o dowolnym typie. Wszystkie pozycje BO wymagają zaksięgowania, można to zrobić księgując każdą pozycję z osobna, lub cały dokument na raz wskazując jego nagłówek w przeglądzie dokumentów o tym typie. Uwaga!!! Materiały w bilansie otwarcia wprowadzamy, odmiennie od dokumentów PZ, w jednostkach rozchodu. Dokumenty BO nie są ujmowane w wydrukach przychodów, są natomiast traktowane jak przychód, jeżeli chodzi o wyliczanie stanu/wartości magazynu. 8-99

105 Dokumenty Korekta bilansu otwarcia Dokument BO, jako pierwszy dokument wprowadzony w systemie Gospodarki Materiałowej, prezentuje stan na dzień rozpoczęcia działania programu. Może się jednak zdarzyć, że po jakimś czasie do jednostki dotrze korekta dokumentu sprzed bilansu otwarcia". Dokumentu takiego nie ma w ewidencji komputerowej, natomiast ma on swoje odzwierciedlenie w pozycjach bilansu otwarcia. Wybrnięcie z tej sytuacji umożliwia właśnie dokument korekty bilansu otwarcia. NAGŁÓWEK KOREKTY BO: Dokument Nazwa i skrót Numer wewnętrzny numer nadawany automatycznie Numer zewnętrzny numer nadany przez użytkownika Okres właściwy okres Data wystawienia Data wprowadzenia Dokument korygowany dokument, którego dotyczą poprawki. Dane finansowe: Wartość netto sumaryczna wartość netto produktów z faktury. Wartość VAT sumaryczna wartość podatku VAT (informacyjnie). Wartość brutto wartość wyliczana przez program na podstawie wartości netto i VAT. POZYCJE KOREKTY BO: Oprócz standardowych przycisków jakie opisano w rozdziale: Pozycje dokumentu 77 w pozycjach RW dodatkowo znajdują się przyciski: Korekta pozycji-f5 - przeznaczony do wprowadzania korekty do pozycji, która znajdowała się na korygowanym dokumencie. Przycisk wywołuje okno: 8-100

106 Dokumenty Należy w nim użyć przycisku Wybierz pozycję-f3 i z listy materiałów wybrać ten, który będzie skorygowany. Po powrocie do okna powyżej należy wpisać korygowaną ilość. Przycisk Pokaż rozchody-f4 umożliwia przegląd dotychczasowych rozchodów z tej dostawy. Nowa pozycji-f2 - umożliwia dodanie materiału, który nie występował na korygowanym dokumencie Bilans otwarcia roku Pk - Bilans otwarcia roku (w skrócie zwany: BOR) zawiera informacje o stanie ilościowo-wartościowym na magazynie, na którym został wprowadzony. Wprowadzenie dokumentu Pk Bilans otwarcia roku (BOR) można uzyskać tylko i wyłącznie przy użyciu Zamknięcia roku 108. Funkcja ta powoduje wygenerowanie takich dokumentów dla każdego magazynu. Pozycje dokumentu Bilansu otwarcia roku odzwierciedlają stany magazynowe na danym magazynie na koniec grudnia roku poprzedniego

107 Dokumenty Dla każdej pozycji dokumentu BOR: Wartość korekty netto kwota, o jaką została skorygowana wartość netto Wartość netto po korekcie = Wartość netto + Wartość korekty netto Wartość korekty brutto - kwota, o jaką została skorygowana wartość brutto Wartość brutto po korekcie = Wartość brutto + Wartość korekty brutto Korekty wartości wynikają z przyjętego sposobu wyceny materiałów podczas ich rozchodowania oraz błędów zaokrągleń. Dokumentem korygującym dokument Pk - Bilans otwarcia roku jest dokument Pk - Korekta bilansu otwarcia roku. Zasada działania tego dokumentu oraz sposób jego obsługi jest analogiczna jak dla dokumentu Pk Korekta bilansu otwarcia Korekta Bilansu Otwarcia Roku Dokument Bilansu Otwarcia Roku również podlega korekcie, umożliwia to dokument Korekty Bilansu Otwarcia Roku. NAGŁÓWEK KOREKTY BO: Typ Dokumentu nazwa i skrót Dokument, którego dotyczy korekta dokument, którego dotyczą poprawki. Numer wewnętrzny numer nadawany automatycznie 8-102

108 Dokumenty Numer zewnętrzny numer nadany przez użytkownika Data dokumentu - jego wystawienia Data wprowadzenia do systemu Grupa analityczna numer 4 analityka kont grupy 4 w systemie FK Grupa analityczna numer 5 analityka kont grupy 5 w systemie FK Eksportuj dokument zaznaczenie dokumentu do eksportu Opis - pole na uwagi o dokumencie Wartości netto, brutto i VAT POZYCJE KOREKTY BOR: Oprócz standardowych przycisków jakie opisano w rozdziale: Pozycje dokumentu 77 w pozycjach RW dodatkowo znajdują się przyciski: Korekta pozycji-f5 - przeznaczony do wprowadzania korekty do pozycji, która znajdowała się na korygowanym dokumencie. Przycisk wywołuje okno: Należy w nim użyć przycisku Wybierz pozycję-f3 i z listy materiałów wybrać ten, który będzie skorygowany. Po powrocie do okna powyżej należy wpisać korygowaną ilość. Przycisk Pokaż rozchody-f4 umożliwia przegląd dotychczasowych rozchodów z tej dostawy. Nowa pozycji-f2 - umożliwia dodanie materiału, który nie występował na korygowanym dokumencie

109 Dokumenty Bilansowanie stanów magazynowych Dokument bilansowania stanów magazynowych (ZER) jest dokumentem wartościowym (nie ilościowym). Służy do bilansowania wartości stanów magazynowych powstałych w związku z zaokrągleniami cen lub wartości. Uwaga! Wystawienie tego dokumentu uniemożliwia dodawanie dokumentów w tym miesiącu, dlatego dokument ZER powinien być dodawany jako ostatni w miesiącu. NAGŁÓWEK BILANSOWANIA STANÓW: Pola definiujące nagłówek dokumentu: Dokument określa rodzaj dokumentu bilansowania stanów Nr dokumentu wewn. numer wewnętrzny nadawany automatycznie przez program. Data dokumentu określana przez użytkownika, data wystawienia dokumentu. Data wprowadzenia wpisywana automatycznie przez program na podstawie daty systemowej. Eksportuj dokument znacznik informuje program czy dokument ma być eksportowany do innych systemów Grupa analityczna 4 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Grupa analityczna 5 dodatkowy atrybut wykorzystywany do celów ewidencyjnych Opis opis dokumentu POZYCJE BILANSOWANIA STANÓW: Pozycje tego dokumentu są generowane automatycznie przez program (Generuj pozycje F5). Nie ma możliwości usunięcia lub dodania konkretnej pozycji tego dokumentu. Usuwane są wszystkie pozycje tego dokumentu albo żadna (Usuń pozycje F8). Pozycje tego dokumentu są księgowane automatycznie. Przy generowaniu pozycji program sprawdza wszystkie indeksy materiałowe, które zostały wydane do zera. Jeżeli różnica przychodów i rozchodów dla konkretnego indeksu jest różna od zera, oznacza to, że pozostała na magazynie wartość bez ilości. Wtedy pozycja taka z przeciwnym znakiem jest dodawana jako pozycja dokumentu ZER. Dokument bilansowania stanów jest ostatnim możliwym do wprowadzenia dokumentem w danym okresie. Po wprowadzeniu tego dokumentu można już tylko zamknąć okres rozliczeniowy, ponieważ program nie pozwoli na wprowadzenie żadnego dokumentu w tym okresie. Częstotliwość wykonywania bilansowania stanów magazynowych zależy od ustaleń jednostki. Można je przeprowadzać raz na kwartał, co pół roku lub co rok, nie częściej jednak niż raz w okresie rozliczeniowym (miesiącu)

110 Dokumenty Odchylenia w programie Gospodarka Materiałowa W programie Gospodarka Materiałowa mamy do czynienia z dwoma rodzajami odchyleń: Odchylenia powstałe podczas wyliczania ceny przyjmowanych na magazyn materiałów. Oprócz przypadków, gdzie na dowodzie przyjęcia (np.: PZ) znajduje się jasno określona cena materiału, zdarza się, że podana jest tylko ilość i wartość materiału. W takiej sytuacji cena wyliczana jest jako iloraz wartość i ilości tego materiału. Ponieważ jednak założono skończoną dokładność dla liczb zmiennoprzecinkowych (dla cen jest to maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku), to może dojść do sytuacji, że iloczyn tak wyliczonej ceny i ilości materiału będzie różny od wartości tego materiału, pochodzącej z dokumentu dostawy. Przykład 1: Przyjmujemy 21szt materiału A o wartości 97,31zł. Zakładamy dokładność cen do 2 miejsc po przecinku: cena = 97,31/21 = 4,63zł wartość materiału wg wyliczonej ceny = 21*4,63zł = 97,23zł wartość materiału z dokumentu dostawy = 97,31zł Jak widać, powstaje różnica między wartością materiału a wartością wg wyliczonej ceny. Różnicę pomiędzy tymi wartościami nazywamy w programie odchyleniami. W tym przypadku odchylenie wynosi: wartość z dokumentu dostawy - wartość wg wyliczonej ceny = 97,31zł - 97,23zł = 0,09zł wartość netto z odchyleniami wyliczana jest wg wzoru: netto z odchyleniami = Ilość*cena + odchylenia wartość brutto wyliczana jest wg wzoru: brutto = (Ilość*cena + odchylenia)*(100+vat)/100 gdzie 0<= VAT <=100. Udział odchyleń w wartości rozchodu jest wprost proporcjonalny do ilości rozchodowanego materiału. Wartość odchyleń rozch. = ilosc rozch.*(wartość odchylen rozch/ilość z dostawy) W przypadku rozchodowania reszty materiału (pozostałości), rozchodowane są również pozostałe odchylenia. I tak dla rozchodu 10 szt materiału z Przykładu 1" mamy: Wartośc rozchodu = ilość rozch. * cena + wartość odchyleń rozch. = 10*4,63 + 0,04 = 46,34zł. Odchylenia powstałe w wyniku zaokrąglenia wartości rozchodów zawsze do dwóch miejsc po przecinku. Mamy wtedy do czynienia z sytuacją, w której różnica między przychodami i rozchodami jest różna od zera. Przykład 2: Przyjmujemy 1 kg materiału B o wartości 11,78zł. Zakładamy dokładność cen do 2 miejsc po przecinku: 8-105

111 Dokumenty wartość materiału z dokumentu dostawy (przychodu)= 11,78zł rozchód 1 = 0,25kg * 11,78 = 2,95zł rozchód 2 = 0,5kg * 11,78 = 5,89zł rozchód 3 = 0,25kg * 11,78 = 2,95zł wartość materiału z rozchodów = 11,79zł Powstałe odchylenie = przychody rozchody = -0,01zł Tak powstałe odchylenia są uwzględniane w dokumencie bilansowania stanów magazynowych

112 Układy bilansowe i zamknięcie roku Rozdział 9 Układy bilansowe i zamknięcie roku Układy bilansowe w systemie Gospodarka Materiałowa są ściśle powiązane z okresami ewidencyjnymi. Wybranie bieżącego okresu ewidencyjnego pociąga za sobą zmianę układu bilansowego, do którego ten okres jest przyporządkowany, tzn. jeżeli wybrany zostanie okres ewidencyjny: grudzień 2005, to bieżącym układem bilansowym będzie układ bilansowy dla roku 2005 styczeń 2006, to bieżącym układem bilansowym będzie układ bilansowy dla roku 2006 UWAGA!!! Dla wszystkich okresów wcześniejszych niż styczeń 2005 zostanie przyporządkowany układ bilansowy dla roku Okresy ewidencyjne wprowadzone w roku 2006 w systemie, w którym nie wykonano funkcji zamknięcia roku 2006, będą przyporządkowane do układu bilansowego w roku 2005, dopiero wykonanie funkcji Zamknięcie roku spowoduje przeniesienie tych okresów do układu bilansowego w roku Układy bilansowe Funkcja Układy bilansowe służy do edycji danych o układach bilansowych zdefiniowanych w systemie. Informacje o nazwie oraz adresie wprowadzone w układzie bilansowym są drukowane w nagłówkach zestawień, które można uzyskać przy pomocy systemu Gospodarka Materiałowa

113 Układy bilansowe i zamknięcie roku 9.2 Zamknięcie roku Uwaga!!! Przed przystąpieniem do operacji zamknięcia roku zaleca się zarchiwizowanie bazy danych. Uwaga!!! Wykonanie funkcji zamknięcia roku jest operacją czasochłonną, należy więc ją wykonać gdy inni użytkownicy mogą się obejść bez dostępu do programu. Zamknięcie roku w systemie Gospodarka Materiałowa powoduje wygenerowanie stanów magazynowych na styczeń następnego roku. Zamknięcie roku powoduje przepisanie niezerowych dostaw z roku zamykanego do stanów magazynowych w roku następnym. Wszystkie dokumenty wprowadzone do systemu w miesiącach roku otwieranego zostają przepisane do układu bilansowego dla tego roku. Stany magazynowe na początek roku zapisywane są w dokumencie Pk - Bilans otwarcia roku. Uwaga!!! Funkcja zamknięcia roku powoduje zamknięcie roku na wszystkich magazynach, które zostały zdefiniowane. Innymi słowy: nie można pojedynczo zamykać poszczególnych magazynów. Dla każdego magazynu tworzony jest odrębny dokument PK - Bilans otwarcia roku opisany w rozdziale Bilans otwarcia roku 101. Zamknięcie roku może zostać wykonane wówczas, gdy spełnione są następujące warunki: zamknięty jest okres grudzień, w roku który ma zostać zamknięty, wszystkie dokumenty zostały zaksięgowane, również te które są wprowadzone w otwartych okresach kolejnego roku, do bazy nie są podłączeni inni użytkownicy. Zamknięcie roku powoduje przepisanie następujących słowników do nowego układu bilansowania: globalny słownik materiałów lokalne słowniki materiałów słownik odbiorców słownik grup materiałowych słownik receptur słowniki grup analitycznych definicje wzorców eksportu Słownik rodzajów kosztów kopiowany jest na życzenie Użytkownika. W przypadku, gdy system Gospodarki Materiałowej współpracuje z systemem słowników globalnych (SHDICT) słownik ośrodków powstawania kosztów nie jest automatycznie kopiowany. Słownik systemu Finansowo-Księgowego jest wówczas traktowany jako nadrzędny. W systemie GM dane o OPK będą skopiowane, z systemu słowników globalnych, po pierwszym wejściu do słownika ośrodków powstawania kosztów. Warunkiem zadziałania tego mechanizmu jest istnienie OPK w systemie FK dla nowo otwartego roku. 9.3 Wycofanie zamknięcia roku Wycofanie zamknięcia powoduje usunięcie wygenerowanych dokumentów Pk - Bilans otwarcia roku. UWAGA!!! Wycofanie zamknięcia roku jest możliwe, gdy nie ma dokumentów przyporządkowanych do roku, z którego wykonywane jest wycofanie. To jest: jeśli zamknięto już rok 2005, a w 2006 są jakieś dokumenty, to nie można wycofać zamknięcia roku

114 Wykazy i wydruki Rozdział 10 Wykazy i wydruki Program Gospodarka materiałowa umożliwia tworzenie różnego rodzaju wykazów, które możemy przeglądać bezpośrednio na monitorze komputera, lub je drukować. Do podstawowych grup wydruków należą: Wydruki na podstawie przychodów, Wydruki na podstawie rozchodów, Wydruki na podstawie dokumentów przesunięcia międzymagazynowego, Obroty, Wydruki dokumentów (protokołów) różnic PR+/PR-, Zestawienia dokumentów wybranych typów z dokładnością do nagłówka dokumentu, Wydruki stanów magazynowych tak na koniec okresu, jak i na wybrany dzień, Wydruki dodatkowe, obejmujące wydruk arkusza spisowego (spis z natury) oraz kartę materiału. Opcje te opisano w następnych rozdziałach Przeglądanie i wydruk wykazów W celu oglądania kolejnych stron wykazu możemy używać przycisków, lub odpowiadających im opcji z menu Plik: Pierwsza strona umożliwia przesunięci się w wykazie na pierwszą stronę Następna strona wyświetla kolejną stronę wykazu Poprzednia strona wyświetla wcześniejszą stronę wykazu Ostatnia strona powoduje wyświetlenie ostatniej strony wykazu Dodatkowo możemy zdefiniować rozmiar wyświetlanego raportu na rzeczywisty (Menu: Format, Normalny), lub dopasowany wielkością do rozmiarów okienka, w jakim jest wyświetlany (Menu: Format, Dopasowany do okna). W celu wydrukowania utworzonego i wyświetlonego na ekranie wykazu wybieramy z menu Wydruk opcje

115 Wykazy i wydruki Drukowanie, a następnie naciskamy klawisz Enter. Menu Wydruk Parametry drukarki i wydruku możemy dopasować wybierając z menu Wydruk opcje Ustawienia drukarki. W.w. opcje dostępne są również za pomocą ikonek: 10.2 Wydruki na podstawie przychodów Narzędzie to pozwala na tworzenie raportów zawierających wybrane przez użytkownika informacje. Raport tworzony jest na podstawie dokumentów o charakterze przychodu (P) oraz uzależniony jest od wybranej opcji menu i opisanych poniżej parametrów. W wydrukach z przychodów brane są pod uwagę: dokumenty typu PZ i KPZ, dokumenty typu MM+ na magazyn, pozycje dokumentu różnic (remanentu) typu (P) dokumenty typu ZWR (zwrot) Menu: Wydruki / Na podstawie przychodów - pozwala dalej na wybór sposobu wydruku, np.: dla wybranych Materiałów i kontrahentów, dla wybranych grup itd Parametry wydruków na podstawie przychodów Uwaga! Poniżej zostały opisane wszystkie możliwe opcje, natomiast na oknach dialogowych wyświetlane są tylko odpowiednie dla wybranego rodzaju wydruku. Parametry wydruku dostępne w większości opcji: Wydruk pola umożliwiają ustawienie, z jakiego zakresu dat lub z jakiego zakresu okresów dane będą brane do wydruku. Magazyny pozwala na zdefiniowanie, z których magazynów dane będą brane pod uwagę przy sporządzaniu raportu, pole jest obsługiwane przez przyciski Dodaj / Usuń, które odpowiednio pozwalają na dodanie magazynu do listy lub usunięcie wskazanego magazynu. Analityka wydruku pozwala na zdefiniowanie poziomu analityki dla konkretnego wydruku. Dodaj jeśli pola: ZWR, MM, REM są zaznaczone, to na zestawieniu brane są pod uwagę dokumenty (kolejno): zwrotów, przesunięć międzymagazynowych i remanentowych. Wartości na wykazie pozwala na wybranie, jaki rodzaj wartości ma zostać umieszczony na raporcie (netto, netto z odchyleniami, brutto). Według pozwala na grupowanie wyświetlanych informacji według grup materiałów, lub według kontrahentów. Wybór sposobu sortowania dokonujemy przez zaznaczenie myszką odpowiednio pola nazwanego Kontrahentów, lub Materiałów. Kontrahenci tabela umożliwiająca wybór kontrahentów, których ma dotyczyć raport. Materiały tabela umożliwiająca wybór materiałów, których ma dotyczyć raport. Grupy materiałowe tabela umożliwiająca wybór grup materiałowych do raportu

116 Wykazy i wydruki Rodzaje kosztów - tabela umożliwiająca wybór rodzajów kosztów do raportu. Grupy analityczne - tabela umożliwia wybór grup analitycznych do raportu. Operacje wspólne dla wszystkich tabel: Kolejność opcja pozwalająca na ustalenie kolejności, w jakiej mają być wyświetlane dane w tabeli. Wyszukiwanie pole pozwalające na odnalezienie w tabeli wpisanej wartości, wyszukiwanie dotyczy kolumny ustawionej w liście kolejność i rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Znajdź. Zaznacz/Odznacz załączenie znacznika powoduje automatyczne wybranie (lub nie) wszystkich danych z tabeli obok Przychody dla wybranych materiałów i kontrahentów Ekran dialogu Wykaz na podstawie przychodów wyświetla dwie tabelki, górna zawiera spis kontrahentów, natomiast dolna zawiera spis materiałów obowiązujących w wybranych magazynach. W obu tabelach należy zaznaczyć pozycje do wydruku. Można to robić pojedynczo lub zbiorczo za pomocą przycisków Zaznacz (odpowiednich dla obu tabel). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie przychodów 110 Po zdefiniowaniu warunków można wydrukować zestawienie - przyciskiem Wykonaj-F5. Na podstawie takiego wydruku łatwiej będzie przekazać pracownikowi Działu Zaopatrzenia w jakim stopniu umowa wybranego kontrahenta (jednego lub kilku) została już zrealizowana. Jeżeli wybierzemy analitykę na poziomie materiału/kontrahenta, to możemy jeszcze bardziej uszczegółowić nasz wydruk, a mianowicie z dokładnością do dokumentu (Analitycznie dokumenty). Otrzymamy wtedy informację na temat: - wszystkich dokumentów dla danego kontrahenta zawierających konkretny materiał (wg kontrahentów), wszystkich dokumentów dla danego materiału pochodzących od konkretnego kontrahenta (wg materiałów). Przykładowy wydruk:

117 Wykazy i wydruki Przychody dla wybranych grup i kontrahentów Ekran dialogu Wykaz na podstawie przychodów w grupach materiałów wyświetla dwie tabelki, górna zawiera spis kontrahentów, natomiast dolna zawiera spis grup materiałowych obowiązujących w wybranych magazynach. W obu tabelach należy zaznaczyć pozycje do wydruku. Można to robić pojedynczo lub zbiorczo za pomocą przycisków Zaznacz (odpowiednich dla obu tabel). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie przychodów 110 Po zdefiniowaniu warunków można wydrukować zestawienie - przyciskiem Wykonaj-F5. Na podstawie takiego wydruku łatwiej będzie przekazać pracownikowi Działu Zaopatrzenia w jakim stopniu umowa wybranego kontrahenta (jednego lub kilku) została już zrealizowana

118 Wykazy i wydruki Przychody dla wybranych elementów grup analitycznych i kontrahentów Okno powyżej, wyświetla dwie tabele, górna zawiera spis kontrahentów, natomiast dolna zawiera spis grup analitycznych. W obu tabelach należy zaznaczyć pozycje do wydruku. Można to robić pojedynczo lub zbiorczo za pomocą przycisków Zaznacz (odpowiednich dla obu tabel). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie przychodów 110. Po zdefiniowaniu warunków można wydrukować zestawienie - przyciskiem Wykonaj-F5. Przykładowy wydruk:

119 Wykazy i wydruki Zestawienie dokumentów dla wybranych kontrahentów Ekran dialogu Zestawienie dokumentów dla wybranych kontrahentów wyświetla jedną tabelkę, która zawiera spis kontahentów. W tabeli należy zaznaczyć pozycje do wydruku. Można to robić pojedynczo lub zbiorczo za pomocą przycisków Zaznacz (odpowiednich dla obu tabel). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie przychodów 110 Przykładowy wydruk:

120 Wykazy i wydruki Zestawienie przychodów dla wybranych rodzajów kosztów Ekran dialogu Wydruk na podstawie przychodów wg rodzajów kosztów wyświetla jedną tabelkę, która zawiera rodzaje kosztów. W tabeli należy zaznaczyć pozycje do wydruku. Można to robić pojedynczo lub zbiorczo za pomocą przycisków Zaznacz (odpowiednich dla obu tabel). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie przychodów 110 Przykładowy wydruk:

121 Wykazy i wydruki Przychody dla wybranych materiałów wg kodów CPV Okno powyżej wyświetla dwie tabelki, górna to słownik CPV, natomiast dolna w zależności od tego czy wybraliśmy wydruk dla wybranych materiałów, czy też grup materiałowych zawiera spis materiałów lub grup materiałowych obowiązujących w wybranych magazynach. W obu tabelach należy zaznaczyć pozycje do wydruku. Można to robić pojedynczo lub zbiorczo za pomocą przycisków Zaznacz (odpowiednich dla obu tabel). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie przychodów 110. Po zdefiniowaniu warunków można wydrukować zestawienie - przyciskiem Wykonaj-F

122 Wykazy i wydruki 10.3 Wydruki na podstawie rozchodów. Narzędzie to pozwala na tworzenie raportów zawierających wybrane przez użytkownika informacje. Raport tworzony jest na podstawie dokumentów o charakterze rozchodu (R), zależnie od wybranej opcji menu i opisanych poniżej parametrów. W wydrukach z przychodów brane są pod uwagę: dokumenty typu RW Ø dokumenty typu MM- z magazynu, Ø pozycje dokumentu różnic (remanentu) na (-) Ø dokumenty typu WZ (wydanie na zewnątrz) Ø Dla wybranych materiałów pozwala na wybór materiałów, które mają zostać uwzględnione w raporcie Dla wybranych materiałów i odbiorców pozwala na wybór materiałów i odbiorców nadrzędnych i podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie Dla wybranych materiałów i odbiorców nadrzędnych pozwala na wybór materiałów i odbiorców nadrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki Dla wybranych materiałów i kontrahentów (dokumenty WZ) pozwala na wybór materiałów i kontrahentów (na podstawie WZ), którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie Dla wybranych materiałów i ośrodków powstawania kosztów (OPK) pozwala na wybór materiałów i OPK, które mają zostać uwzględnione w raporcie Dla wybranych grup i odbiorców" pozwala na wybór grup materiałów i odbiorców nadrzędnych i podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie Dla wybranych grup i odbiorców nadrzędnych pozwala na wybór grup materiałów i odbiorców nadrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki Dla wybranych grup i kontrahentów (WZ)" pozwala na wybór grup oraz kontrahentów (na podstawie WZ), które mają zostać uwzględnione w raporcie Dla wybranych grup i ośrodków powstawania kosztów (OPK) pozwala na wybór grup materiałów i OPK, które mają zostać uwzględnione w raporcie Dla wybranych rodzajów kosztów i odbiorców pozwala na wybór rodzajów kosztów i odbiorców nadrzędnych i podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie Dla wybranych rodzajów kosztów i odbiorców nadrzędnych pozwala na wybór rodzajów kosztów i odbiorców nadrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki Dla wybranych rodzajów kosztów i kontrahentów (WZ) pozwala na wybór rodzajów kosztów i kontrahentów (na podstawie WZ), którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie Dla wybranych relewów i odbiorców" pozwala na wybór relewów i odbiorców nadrzędnych i

123 Wykazy i wydruki podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie Dla wybranych relewów i odbiorców nadrzędnych" pozwala na wybór relewów i odbiorców nadrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki Dokumenty PT na podstawie RW" pozwala na wydruk dokumentów przekazania przejęcia środka trwałego na podstawie wprowadzonych dokumentów RW Dla wybranych materiałów i rodzajów kosztów (wydruk VAT) pozwala na wydruk materiałów i rodzajów z podziałem na stawki VAT Parametry wydruków na podstawie rozchodów Uwaga! Poniżej zostały opisane wszystkie możliwe opcje, natomiast na oknach dialogowych wyświetlane są tylko odpowiednie dla wybranego rodzaju wydruku. Parametry wydruku dostępne w większości opcji: Wydruk panel główny umożliwiający ustawienie, z jakiego zakresu dat lub z jakiego zakresu okresów dane będą brane do wydruku, Magazyny pozwala na zdefiniowanie, z których magazynów dane będą brane pod uwagę przy sporządzaniu raportu. Jeżeli usuniemy wszystkie magazyny, pojawi się napis Wszystkie magazyny" i wydruk będzie wykonywany dla wszystkich magazynów, Wartości na wykazie pozwala na wybranie, jakiego rodzaju wartości będą umieszczone na raporcie (netto, netto z odchyleniami, brutto), Według pozwala na grupowanie wyświetlanych informacji według materiałów, grup materiałów, rodzajów kosztów lub według odbiorców. Wybór sposobu sortowania dokonujemy przez zaznaczenie myszką odpowiednio pola nazwanego odbiorców, rodzajów, grup lub materiałów, Każdy na osobnej stronie zaznaczenie znacznika powoduje drukowanie posortowanych danych na osobnych stronach, Analityka wydruku znaczniki pozwalające na określenie stopnia analityki wydruku, Dane do PT panel pozwalający na ustawienie danych dotyczących dokumentu PT, które mają być umieszczone na raporcie: stan księgowy na (stan księgowy z jakiego dnia), data wykonania (jaką datę wykonania umieścić na wydruku), drukuj dokument PT (czy dokument PT ma być drukowany). Odbiorcy tabela umożliwiająca wybór odbiorców, których ma dotyczyć raport. Materiały tabela umożliwiająca wybór materiałów, których ma dotyczyć raport. Grupy materiałowe tabela umożliwiająca wybór grup materiałowych do raportu. Rodzaje kosztów - tabela umożliwiająca wybór rodzajów kosztów do raportu. Operacje wspólne dla wszystkich tabel: Kolejność opcja pozwalająca na ustalenie kolejności, w jakiej mają być wyświetlane dane w tabeli. Wyszukiwanie pole pozwalające na odnalezienie w tabeli wpisanej wartości, wyszukiwanie dotyczy kolumny ustawionej w liście kolejność i rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Znajdź. Zaznacz/Odznacz załączenie znacznika powoduje automatyczne wybranie (lub nie) wszystkich danych z tabeli obok

124 Wykazy i wydruki Rozchody dla wybranych materiałów Dzięki temu wydrukowi możemy wykonać raport rozchodów na podstawie wybranych materiałów. W wydruku tym można uzyskać informację na temat rozchodów materiałów z uwzględnieniem jednego poziomu analityki dokumentów (Analitycznie dokumenty). Użytkownik ma także możliwość dołączenia dokumentów WZ, MM i REM (remanent). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ). Przykładowy wydruk:

125 Wykazy i wydruki Rozchody dla wybranych materiałów i odbiorców [nadrzędnych] Wydruk ten pozwala na wybór materiałów i odbiorców nadrzędnych i podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. W raporcie wg odbiorców nadrzędnych odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia parametru Według) materiały lub odbiorcy. W wydruku tym można uzyskać informację na temat rozkładu materiałów na poszczególnych odbiorców (lub odbiorców na poszczególne materiały) z uwzględnieniem kilku poziomów analityki. Pierwszym poziomem jest analityczny podział na materiały (Analitycznie materiały). Drugim poziomem (ramach tego podziału) jest podział na pozycje dokumentów (Analitycznie dokumenty). Jednocześnie dzięki ustawieniu Analitycznie odbiorcy można uzyskać analitykę odbiorców (odbiorcy podrzędni) w ramach wybranych odbiorców nadrzędnych. Można również uaktywnić Grupowanie dokumentów wg numeru. Wtedy pozycje każdego dokumentu będą pogrupowane razem i pojawi się podsumowanie dla każdej takiej grupy (dokumentu). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ). Przykładowe wydruki: Rozchody dla wybranych odbiorców nadrzędnych:

126 Wykazy i wydruki Rozchody dla wybranych odbiorców nadrzędnych z grupowaniem dokumentów wg numeru: Rozchody dla wybranych materiałów i OPK Wydruk ten pozwala na wybór materiałów i ośrodków powstawania kosztów, które mają zostać uwzględnione w raporcie. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia opcji Według) materiały lub ośrodki powstawania kosztów. Ustawienia w opisywanym wydruku mają podobne znaczenie do opisanych w rozdziale: Rozchody dla wybranych materiałów i odbiorców [nadrzędnych] 120, za wyjątkiem Analityki wydruku: Zamiast opcji Analitycznie odbiorcy, wydruk ten posiada opcję Analitycznie rodzaj kosztu (aktywny gdy w opcji Według zaznaczono pole wyboru OPK), zaznaczenie której drukowane będą dane z podziałem na rodzaj kosztu wraz z pod sumami dla rodzaju kosztu. Parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 )

127 Wykazy i wydruki Rozchody dla wybranych materiałów i kontrahentów (dokumenty WZ) Wydruk ten pozwala na zdefiniowanie raportu rozchodów dla wybranych materiałów i kontrahentów na podstawie dokumentów WZ. W wydruku tym można uzyskać informację na temat rozkładu materiałów na poszczególnych kontrahentów (lub kontrahentów na poszczególne materiały) z uwzględnieniem dwóch poziomów analityki. Pierwszym poziomem jest analityczny podział na materiały (Analitycznie materiały). Drugim poziomem (ramach tego podziału) jest podział na pozycje dokumentów (Analitycznie dokumenty). Można również uaktywnić Grupowanie dokumentów wg numeru. Wtedy pozycje każdego dokumentu będą pogrupowane razem i pojawi się podsumowanie dla każdej takiej grupy (dokumentu). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ) Rozchody dla wybranych grup materiałów i OPK Wydruk ten pozwala na wybór grup materiałów i ośrodków powstawania kosztów, które mają zostać uwzględnione w raporcie. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia opcji Według) grupy materiałów lub ośrodki powstawania kosztów. W tym wydruku możemy wybrać jedynie analitykę grup materiałów (Analitycznie grupy) oraz analitykę według rodzaju kosztu (Analitycznie rodzaj kosz.). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ) Rozchody dla wybranych grup materiałów i odbiorców [nadrzędnych] Wydruk ten pozwala na wybór grup materiałów i odbiorców nadrzędnych i podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. W raporcie wg odbiorców nadrzędnych odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia opcji Według) grupy materiałów lub odbiorcy. Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów

128 Wykazy i wydruki Pozostałe ustawienia mają analogiczne znaczenie do opisanych w rozdziale: Rozchody dla wybranych materiałów i odbiorców [nadrzędnych] 120. Brak tu jedynie analityki dotyczącej dokumentów. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ). Przykładowy wydruk:

129 Wykazy i wydruki Dla wybranych elementów grup analitycznych i odbiorców Wydruk ten pozwala na wybór grup analitycznych i odbiorców, które mają zostać uwzględnione w raporcie. W tym wydruku możemy wybrać dwa poziomy analityki. Pierwszym poziomem jest analityczny podział na materiały (Analitycznie materiały). Drugim poziomem (w ramach tego podziału) jest podział na pozycje dokumentów (Analitycznie dokumenty). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Przykładowy wydruk:

130 Wykazy i wydruki Rozchody dla wybranych rodzajów kosztów i odbiorców [nadrzędnych] Wydruk ten pozwala na wybór rodzajów kosztów i odbiorców nadrzędnych i podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. W raporcie wg odbiorców nadrzędnych odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia opcji Według) rodzaje kosztów lub odbiorcy. Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Pozostałe ustawienia mają analogiczne znaczenie do opisanych w rozdziale: Rozchody dla wybranych materiałów i odbiorców [nadrzędnych] 120. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ). Przykładowy wydruk:

131 Wykazy i wydruki Rozchody dla wybranych grup i kontrahentów (WZ) Wydruk ten pozwala na wybór grup materiałów i kontrahentów, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia opcji Według) grupy materiałów lub kontrahenci. W wydruku tym można uzyskać informację na temat rozkładu materiałów na poszczególnych kontrahentów na podstawie dokumentów WZ (lub kontrahentów na poszczególne materiały) z uwzględnieniem jednego poziomu analityki jest to analityczny podział na materiały (Analitycznie materiały). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów

132 Wykazy i wydruki Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ) Rozchody dla wybranych rodzajów kosztów i kontrahentów (WZ) Wydruk ten pozwala na wybór rodzajów kosztów i kontrahentów, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia opcji Według) rodzaje kosztów lub kontrahenci. W wydruku tym można uzyskać informację na temat rozkładu rodzajów kosztów na poszczególnych kontrahentów (lub kontrahentów na poszczególne rodzaje kosztów) z uwzględnieniem dwóch poziomów analityki. Pierwszym poziomem jest analityczny podział na rodzaje (Analitycznie rodzaje). Drugim poziomem (w ramach tego podziału) jest podział na pozycje dokumentów (Analitycznie dokumenty). Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 )

133 Wykazy i wydruki Rozchody dla wybranych relewów i odbiorców [nadrzędnych] Wydruk ten pozwala na wybór relewów i odbiorców nadrzędnych i podrzędnych, którzy mają zostać uwzględnieni w raporcie. W raporcie wg odbiorców nadrzędnych odbiorcy podrzędni mogą wystąpić tu jako kolejny poziom analityki. Danymi nadrzędnymi w tym wydruku są (zależnie od ustawienia opcjiwedług) relewy lub odbiorcy. Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Pozostałe ustawienia mają analogiczne znaczenie do opisanych w rozdziale: Rozchody dla wybranych materiałów i odbiorców [nadrzędnych] 120. Brak tu tylko analityki dokumentów, ale jest za to grupowanie materiałów w ramach tej samej ceny. Widać wtedy wszystkie wydania materiału w danym relewie po różnej cenie. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ). Przykładowy wydruk:

134 Wykazy i wydruki Dokumenty PT na podstawie RW Wydruk ten jest wydrukiem dokumentów przekazania przejęcia środka trwałego na podstawie wprowadzonych dokumentów RW. Po wybraniu odbiorcy (lub kilku/wszystkich odbiorców) dokumenty RW wydawane na każdego odbiorcę są

135 Wykazy i wydruki grupowane razem i tworzone jest zbiorcze podsumowanie rozchodów za dany okres dla konkretnego odbiorcy. Następnie tworzony jest dokument PT, zawierający sumę wartości z wyselekcjonowanych wcześniej dokumentów RW. Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ). Drukowane są: Podsumowanie RW dla odbiorcy: Dokument PT na podstawie RW dla odbiorcy:

136 Wykazy i wydruki Dla wybranych materiałów i rodzajów kosztów (wydruk VAT) Wykaz umożliwia wydrukowanie rozchodów wybranych materiałów na wybranych magazynach dla określonych rodzajów kosztów. Pozycje wykazu grupowane są według stawek VAT. Pozostałe parametry oraz operacje wydruku opisane zostały w rozdziale: Parametry wydruku na podstawie rozchodów 118. Po wybraniu przycisku Wykonaj-F5 i wskazaniu drukarki następuje wejście w przegląd dokumentu (p.: Przeglądanie i wydruk wykazów 109 ). Przykładowy wydruk:

137 Wykazy i wydruki 10.4 Wydruki na podstawie dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Wydruki na podstawie dokumentów przesunięcia międzymagazynowego dotyczą wyłącznie dokumentów MM. Zgodnie ze specyfiką tego typu dokumentów użytkownik musi tu określić magazyn źródłowy, z którego materiały są wydawane i docelowy, do którego ten materiał dociera. Można je sporządzić dla: wybranych materiałów i magazynów, wybranych grup i magazynów. Najpierw należy zdefiniować warunki wydruku: w tabeli wybrać materiały (lub grupy) - operacje na tabeli: Kolejność opcja pozwalająca na ustalenie kolejności, w jakiej mają być wyświetlane dane w tabeli. Wyszukiwanie pole pozwalające na odnalezienie w tabeli wpisanej wartości, wyszukiwanie dotyczy kolumny ustawionej w liście kolejność i rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Znajdź. Zaznacz/Odznacz załączenie znacznika powoduje automatyczne wybranie (lub nie) wszystkich danych z tabeli obok. nad tabelą określić pozostałe opcje: Wydruk panel główny umożliwiający ustawienie, z jakiego zakresu dat lub z jakiego zakresu okresów dane będą brane do wydruku, Magazyny źródłowe i docelowe pozwala na określenie magazynów między którymi przesuwane były materiały, a które to mają się znaleźć na wydruku, Wartości według cen pozwala na wybranie, jakiego rodzaju wartości będą umieszczone na raporcie (netto, netto z odchyleniami, brutto), Analityka wydruku znaczniki pozwalające na określenie stopnia analityki wydruku, Grupuj - jeśli wcześniej zaznaczono Analitycznie dokumenty, to można je grupować wg numeru

138 Wykazy i wydruki 10.5 Wydruki obrotów Opcja pozwala na wybór jednego z wydruków: Obroty magazynowe dla wybranych materiałów Obroty magazynowe dla wybranych materiałów i grup W oknie użytkownik powinien określić warunki wydruku: Wydruk pola umożliwiają ustalenie, z jakiego zakresu dat, lub z jakiego zakresu okresów dane będą brane do wydruku, Magazyny pozwala na zdefiniowanie, z których magazynów dane będą brane pod uwagę przy sporządzaniu raportu. Jeżeli usuniemy wszystkie magazyny, pojawi się napis Wszystkie magazyny" i wydruk będzie wykonywany dla wszystkich magazynów, Drukuj indeksy lista umożliwia ograniczenie wydruku do pozycji: o niezerowym stanie końcowym, o niezerowych obrotach, o niezerowym stanie końcowym lub niezerowych obrotach, domyślnie ustalona jest wartość Wszystkie, Wartości wg cen pozwala na wybranie, jakiego rodzaju wartości będą umieszczone na raporcie (netto, netto z odchyleniami, brutto), Materiały tabela umożliwiająca wybór materiałów, które mają być brane pod uwagę podczas wykonania wykazu, Kolejność opcja pozwalająca na ustalenie kolejności, w jakiej mają być wyświetlane materiały w tabeli, Wyszukiwanie pole pozwalające na odnalezienie w tabeli materiału. Wyszukiwanie wpisanego tekstu działa zgodnie z ustaloną Kolejnością (wg Nazwy, Indeksu materiałowego lub Kodu PKWiU). Jeśli wpisany tekst zostanie poprzedzony znakiem % (procent), to program znajdzie pozycje, w których występuje on w dowolnym miejscu. Jeśli % nie zostanie użyty, to tekst będzie wyszukiwany tylko na początku Nazwy, Indeksu lub Kodu PKWiU. Wyszukiwanie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Znajdź. Dla wydruku Obroty magazynowe dla wybranych materiałów i grup oprócz tabeli z listą materiałów widoczna jest również tabela Grup Materiałowych, obsługiwana przez pola umieszczone po jej prawej stronie: Grupy umożliwia wybór, które grupy mają być widoczne w tabeli: Księgowe, Magazynowe, Wszystkie. Uwaga! Domyślnie zaznaczone są wszystkie grupy. Zawężenie wyświetlania grup do Księgowych lub Magazynowych nie powoduje odznaczenia ich do wydruku!

139 Wykazy i wydruki Kolejność opcja pozwalająca na ustalenie kolejności, w jakiej mają być wyświetlane grupy w tabeli, Wyszukiwanie pole pozwalające na odnalezienie właściwej pozycji w tabeli Grupy. Wyszukiwanie wpisanego tekstu działa zgodnie z ustaloną Kolejnością (wg Nazwy lub Konta). Jeśli wpisany tekst zostanie poprzedzony znakiem % (procent), to program znajdzie pozycje, w których występuje on w dowolnym miejscu. Jeśli % nie zostanie użyty, to tekst będzie wyszukiwany tylko na początku Nazwy lub Konta. Wyszukiwanie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Znajdź Wydruki dokumentów PR+/PRDokumenty PR+/PR- są protokołami różnic. PR+ jest protokołem typu (P) nadwyżką, a PR- protokołem typu (R) niedoborem. Wydruk pola umożliwiają ustalenie, z jakiego zakresu dat lub z jakiego zakresu okresów dane będą brane do wydruku, Magazyn pozwala na zdefiniowanie, z których magazynów dane będą brane pod uwagę przy sporządzaniu raportu. Jeżeli usuniemy wszystkie magazyny, pojawi się napis Wszystkie magazyny" i wydruk będzie wykonywany dla wszystkich magazynów, Wartości wg cen pozwala na wybranie, jakiego rodzaju wartości będą umieszczone na raporcie (netto, netto z odchyleniami, brutto), Analityka wydruku znaczniki pozwalające na określenie stopnia analityki wydruku. W tym przypadku możemy uzyskać analitykę z dokładnością do pojedynczej pozycji dokumentu PR+/PR-, Materiały tabela umożliwiająca wybór materiałów, które mają być brane pod uwagę podczas wykonania wykazu, Kolejność opcja pozwalająca na ustalenie kolejności, w jakiej mają być wyświetlane materiały w tabeli, Wyszukiwanie pole pozwalające na odnalezienie w tabeli materiału charakteryzującego się wpisaną wartością, wyszukiwanie dotyczy kolumny ustawionej w liście kolejność i rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku Znajdź, Wszystkie... załączenie znacznika powoduje automatyczne wybranie wszystkich materiałów z tabeli. Dokumenty PR+/PR- nie są brane pod uwagę podczas sporządzania wykazów z przychodów i rozchodów. Dlatego należy pamiętać, że na aktualny stan magazynu składa się: BO + przychody rozchody + (PR+) (PR-)

140 Wykazy i wydruki 10.7 Zestawienie dokumentów Wybranie tej opcji z menu pozwala na wygenerowanie raportu zawierającego zestawienie dokumentów dla wybranych magazynów. Zestawienie to zawiera podsumowania po typach dokumentów, jak również informację na temat salda powstałego jako różnica pomiędzy dokumentami przychodowymi (o typie działania (P)) a dokumentami rozchodowymi (o typie działania (R)). Przy wyborze Rodzaj wydruku Tylko podsumowania" wydrukowane zostaną tylko podsumy dotyczące typów dokumentów oraz informacja na temat powstałego salda i obrotów. W przypadku wyboru Z dokładnością do nagłówka dokumentu" otrzymamy wydruk wszystkich dokumentów (ich nagłówków), jak i podsumowanie wszystkich ich typów. Wydruk pola umożliwiają ustalenie, z jakiego zakresu dat lub z jakiego zakresu okresów dane będą brane do wydruku. Rodzaj wydruku panel zawierający przełącznik pozwalający ustalić czy ma być drukowane tylko podsumowanie, czy też wydruk ma być analityczny z dokładnością do nagłówka dokumentu. Wszystkie dokumenty zaznaczenie tego pola powoduje automatyczne wybranie wszystkich typów dokumentów z tabeli. Kolejność na wydruku opcja pozwalająca na wybranie, w jakiej kolejności dane mają być wysyłane na wydruk

141 Wykazy i wydruki 10.8 Stany magazynowe W tej opcji prezentowane są wydruki umożliwiające analizę stanów magazynowych: na wybrany dzień (wg daty wprowadzenia lub daty dokumentu) na koniec wybranego okresu magazynowe na wybrany dzień dla wybranych materiałów na koniec wybranego okresu dla wybranych materiałów stany zalegania na wybrany dzień (syntetycznie) stany zalegania na wybrany dzień (zależnie od grupy materiału) stany zalegania na wybrany dzień (zależnie od materiału) stany zalegania materiałów powyżej zadanej liczby dni Stany magazynowe na wybrany dzień/okres Stany magazynowe są wyliczane w programie jako różnica wszystkich pozycji przychodowych i rozchodowych zaewidencjonowanych w dokumentach, pogrupowanych wg indeksu materiałowego. Wartości zawarte w stanach również są wyliczane jako różnica wartości przychodów i wartości rozchodów konkretnego indeksu materiałowego, a nie jako iloczyn ilości materiału na magazynie i jego ceny. Dlatego też może zdarzyć się sytuacja, że pomimo zerowych ilości magazynowych, pojawiają się groszowe wartości indeksu materiałowego. Różnice te wynikają z przyjętych w programie zaokrągleń. Przykład: PZ ilość = 1.0 kg cena: 89,75 zł wartość: 89,75 zł RW ilość = 0.5kg cena: 89,75 zł wartość: 44,875 zł = 44,86 zł RW ilość = 0.5kg cena: 89,75 zł wartość: 44,875 zł = 44,86 zł Stan: ilość = 0 kg wartość = 89,75 zł - 89,76 zł = zł Wartościową korektę stanu można wykonać dokumentem bilansowanie stanów magazynowych". Wybranie z menu Wydruki opcji Stany magazynowe na wybrany dzień - umożliwia utworzenie wykazu stanów magazynowych materiałów z wybranych magazynów na wybrany dzień. Wybranie z menu Wydruki opcji Stany magazynowe na koniec wybranego okresu - umożliwia utworzenie wykazu stanów magazynowych materiałów z wybranych magazynów na koniec wybranego okresu

142 Wykazy i wydruki Magazyny nazwy magazynów, dla których sporządzany jest wykaz Uwzględniaj tylko materiały należące do grup - wydruk stanów magazynowych można ograniczyć tak,

143 Wykazy i wydruki aby uwzględniał tylko materiały należące do wybranych grup materiałowych Syntetyczne - wydruk stanów magazynowych zawierający tylko podsumy wg grup materiałów; dla tej opcji nieaktywne są pola: Drukuj stany i Ceny na wydruku Analityczne analityczny wydruk stanów magazynowych Wartość na wydruku wybór rodzaju wartości, jakie zostaną umieszczone na wykazie: wartości netto (domyślnie), wartości brutto Drukuj stany wybór rodzaju stanów: tylko zerowe wydruk stanów dla materiałów, które już zeszły całkowicie (do zera) z magazynu tylko niezerowe wydruk tylko stanu materiałów, które znajdują się na magazynie o przekroczonym stanie minimalnym o przekroczonym stanie maksymalnym wszystkie wartości (domyślne) Ceny na wydruku: bez cen wydruk stanów magazynowych bez cen (domyślnie) z dokładnością do ceny w dostawie drukowane są stany magazynowe z dokładnością do ceny w każdej dostawie cena jako średnia cena zapasów drukowane są stany magazynowe, a cena jest wyliczana jako iloczyn ilości zapasów do ich wartości Kolejność na wydruku - wydruk stanów magazynowych może być uporządkowany wg: wg indeksu i nazwy materiału - uporządkowany wg indeksu materiałowego i nazwy materiału wg nazwy i indeksu materiałowego - uporządkowany wg nazwy materiału i indeksu materiałowego wg PKWiU i nazwy materiału uporządkowany wg PKWiU i nazwy materiału wg nazwy i PKWiU uporządkowany wg nazwy materiału i PKWiU Dla wydruku Stany magazynowe na wybrany dzień: Wydruk na dzień wybór dnia, z jakiego ma być wydrukowany stan magazynu Wg daty która data ma być brana pod uwagę przy sporządzaniu raportu. Dla wydruku Stany magazynowe na koniec wybranego okresu: Tabela okresów tabela pozwalająca na wybieranie okresu, z końca którego ma być sporządzony raport stanów magazynowych. Drukuj dokumenty wybór dokumentów, które mają znaleźć się na wydruku: wszystkie ustawienie domyślne brane są pod uwagę wszystkie dokumenty tylko wydane na wydruku znajdą się tylko dokumenty wydane tylko niewydane na wydruku znajdą się tylko dokumenty niewydane Wydruki: stany magazynowe na wybrany dzień dla wybranych materiałów stany magazynowe na koniec wybranego okresu dla wybranych materiałów dodatkowo umożliwiają wybór materiałów, które mają się znaleźć na wydruku Stany zalegania materiałów na magazynie Wiele opcji wydruków stanów magazynowych dotyczy kontroli zalegania materiałów na magazynie: Stany magazynowe zalegania na wybrany dzień (syntetycznie) umożliwia tworzenie wykazu stanów magazynowych zalegania na wybrany dzień. Stany magazynowe zalegania na wybrany dzień (zależnie od grupy materiałów) umożliwia tworzenie wykazu stanów magazynowych zalegania na wybrany dzień zależnie od grupy materiałów. Stany magazynowe zalegania na wybrany dzień (zależnie od materiału) umożliwia tworzenie wykazu stanów magazynowych zalegania na wybrany dzień zależnie od materiału. Stany zalegania materiałów powyżej zadanej liczby dni użytkownik podaje liczbę dni i na wydruku ujęte są wszystkie materiały, które znajdują się na magazynie dłużej

144 Wykazy i wydruki 10.9 Wydruki dodatkowe Wybranie tej funkcji z menu powoduje wyświetlenie menu niższego poziomu zawierającego spis dostępnych wydruków dodatkowych. Wybranie z menu opcji: Arkusz spisowy (spis natury) powoduje ukazanie się tabeli zawierającej spis magazynów. Należy wybrać interesujący nas magazyn i nacisnąć przycisk Wydruk-F5: Program wygeneruje wtedy pusty arkusz spisu z natury dla wybranego magazynu. Arkusz ten jest gotowy do wypełnienia podczas inwentaryzacji i służyć może (powinien) jako podstawa do wprowadzenia dokumentu o nazwie Spis z natury", na podstawie którego korygowane są stany magazynowe podczas remanentu. Na wydruku spisu z natury tym znajdują się wszystkie materiały, jakie zostały przypisane do lokalnego słownika materiałów wybranego magazynu

145 Wykazy i wydruki Wybranie z menu opcji: Karta materiału powoduje ukazanie się okna dialogowego pozwalającego na wybranie materiału z bieżącego magazynu i okresu, za jaki ma być dla tego materiału wygenerowany wykaz pod nazwą Karta materiału. Karta materiału to zestawienie obrotów dla wybranego materiału z dokładnością do dokumentu oraz z dokładnością do aktualnego stanu po każdym dokumencie. Wydruk ten oprócz ilości materiałów, może również zawierać wartości dokumentów i stanu po każdej operacji. Aby wydrukować kartę materiału należy najpierw wskazać materiał w tabeli, dodatkowo podać parametry w polach nad tabelą i użyć przycisku Wykonaj-F

146 Wykazy i wydruki

147 Eksport i import dokumentów Rozdział 11 Eksport i import dokumentów W programie Gospodarka Materiałowa umieszczono narzędzie do wykonywania eksportów danych do systemu FK (system Finansowo Księgowy) oraz do WPM (Wycena Kosztów Normatywnych).W programie znajduje się także opcja służąca do importowania kontrahentów. Zarówno eksporty, jak i import korzystają ze zbiorów *.DBF. W celu poprawnego działania tych opcji programowych niezbędne jest ustawienie ścieżek do katalogów gdzie mają się znaleźć zbiory po wykonaniu eksportu, lub skąd są pobierane zbiory do wykonania importu. Ustawień tych dokonujemy w konfiguracji programu (rozdział Konfiguracja 24 ). W celu wykonania eksportu, lub importu należy skorzystać z menu Eksport, a następnie wybrać właściwą opcję: Wzorce eksportu dla FK pozwala na zdefiniowanie, jakie dane mają zostać eksportowane do systemu Finansowo-Księgowego - p.: Wzorce eksportu danych do FK 142. Wykonaj eksport dokumentów do FK umożliwia wykonanie zdefiniowanego w opcji Definicja eksportu danych do FK" eksportu danych - p.: Eksport do FK 151. Wykonaj eksport danych do WKNŚ umożliwia wykonanie eksportu danych do WKNŚ(Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń) - p.: Eksport do WKNŚ 151. Wykonaj eksport danych do Środków Trwałych umożliwia wykonanie eksportu danych do programu Środki Trwałe - p.: Eksport do Środków Trwałych 152. Wykonaj import kontrahentów umożliwia wykonanie importu danych dotyczących kontrahentów - p.: Import kontrahentów Wzorce eksportu danych do FK Program Gospodarka Materiałowa umożliwia zapis wartościowy obrotu materiałowego na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych systemu Finansowo-Księgowego. System Gospodarka Materiałowa posiada rozbudowane możliwości definiowania eksportu danych do systemu Finansowo-Księgowego poprzez mechanizm elastycznego definiowania schematów księgowania operacji dotyczących obrotu materiałowego. Program umożliwia tworzenie wzorców eksportu do FK grupujących schematy księgowania dotyczące danego typu dokumentów lub magazynów, dla których eksport ma być przeprowadzany. Dla każdego wzorca (nagłówka) eksportu istnieje możliwość zdefiniowania wielu pozycji eksportu schematów księgowania. Szeroki zakres konfiguracji eksportu do FK pozwala na automatyczne tworzenie zapisów czytelnych dla systemu Finansowo-Księgowego zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami dotyczącymi księgowania obrotu materiałowego. Korzystanie z eksportu do FK wymaga od użytkownika przygotowania schematów księgowania dotyczących poszczególnych elementów obrotu materiałowego. Raz zdefiniowane wzorce eksportu i schematy księgowania mogą być wykorzystywane w kolejnych miesiącach do przesyłana

148 Eksport i import dokumentów do systemu Finansowo-Księgowego aktualnych informacji dotyczących obrotu materiałowego. Istnieją dwa sposoby eksportowania danych do systemu Finansowo-Księgowego: poprzez pliki dbf poprzez XSP dotyczy przesyłu danych do programu VAT O tym, który z nich będzie wykorzystywany decyduje parametr w opcji Konfiguracja (patrz rozdział: Konfiguracja Ustawienia parametrów programu 26 ). Wybór opcji Wzorce eksportu danych do systemu FK z menu Eksport spowoduje otwarcie okienka, w którym są widoczne utworzone przez użytkownika schematy eksportów: Górna część okienka - zawiera informacje o nagłówkach definicji eksportów i obsługują ją przyciski: Nowy wzorzec F2 pozwala na utworzenie nagłówka nowego eksportu Edycja nagłówka F3 pozwala na poprawienie nagłówka eksportu Usuń wzorzec F4 usuwanie definicji eksportu Podgląd wyników - F5 pokazuje wynik działania eksportu (łącznie dla wszystkich jego pozycji) Dolna część okienka - zawiera informacje o pozycjach eksportu wskazanego w górnej części okienka i obsługują ją przyciski: Nowa pozycja - F6 pozwala na zdefiniowanie pozycji eksportu Edycja pozycji - F7 zmiana pozycji eksportu Usuń pozycję - F8 usuwa pozycje eksportu Podgląd wyników - F9 pokazuje wynik działania dla wybranej pozycji eksportu Zamknij - Esc - powoduje zamknięcie okna wzorzec eksportu

149 Eksport i import dokumentów Tworzenie definicji eksportu do FK W celu zdefiniowania eksportu w okienku Definicja eksportów należy nacisnąć klawisz F2, lub przycisk Nowy wzorzec-f2. Po wykonaniu tej czynności otworzy się okienko Nagłówek eksportu. W zależności od rodzaju tworzonego wzorca należy określić dane: Dla eksportu poprzez.dbf: Rodzaj rodzaj eksportu, dowolne oznakowanie Nazwa nazwa eksportu Nagłówki określa, czy podczas eksportu ma zostać wygenerowany jeden wspólny nagłówek dla wszystkich pozycji eksportu (np.: syntetyczny eksport rozchodów-bez podziału na konkretne dokumenty RW), czy też pozycje eksportu mają zostać pogrupowane w dokumenty, z których pochodzą (np.: eksport faktur) Eksportuj umożliwia wybór czy eksportowane mają zostać wszystkie dane (również te, które już wyeksportowano wcześniej), czy tylko dane, które wcześniej nie były wyeksportowane; Dla eksportu poprzez XSP należy zdefiniować dane nagłówka eksportu: Rodzaj rodzaj eksportu, dowolne oznakowanie Eksport VAT pole należy zaznaczyć, jeśli eksportowane mają być dane do programu VAT (poprzez xsp) Nazwa nazwa eksportu Eksportuj umożliwia wybór czy eksportowane mają zostać wszystkie dane (również te, które już wyeksportowano wcześniej), czy tylko dane, które wcześniej nie były wyeksportowane Podczas eksportu wykonywane są kolejne pozycje należące do wybranego nagłówka i scalane w jeden eksport. Dokumenty biorące udział w eksporcie zaznaczane są jako wyeksportowane i nie można ich modyfikować chyba, że zmieniona zostanie flaga Eksportuj dokument w nagłówku konkretnego dokumentu. Po zmianie tej flagi dokument będzie ponownie wyeksportowany w najbliższym eksporcie (jeżeli będzie oczywiście spełniał wymogi zawarte w definicji eksportu). Dopisanie nowego dokumentu domyślnie ustawia flagę tak, by w najbliższym eksporcie został on wyeksportowany. Dla każdego wzorca, po zdefiniowaniu danych jego nagłówka, należy następnie zdefiniować pozycje eksportu. W tym celu należy: określić zakres eksportowanych danych (wybrać magazyny i typy dokumentów) określić sposób zapisu danych na kontach (należy zdefiniować numery i strony kont, na których ma być dokonywany zapis)

150 Eksport i import dokumentów określić typ eksportowanych wartości (netto, VAT, brutto) Uwaga! Zgodnie z ustawą o rachunkowości obrót materiałowy powinien się odbywać na podstawie cen zakupu lub nabycia netto zgodnie z przyjętym sposobem wyceny. Dlatego też dla celów zapisów obrotu materiałowego w systemie FK dopuszczalny jest wybór wartości netto, odchyleń lub netto z odchyleniami. Uwaga! System Gospodarka Materiałowa nie służy do ewidencji podatku VAT ani nie wspiera mechanizmów związanych z rozliczaniem tegoż podatku! Możliwość eksportu wartości podatku VAT została umożliwiona dla celów informacyjno-kontrolnych i może służyć jedynie do weryfikacji danych uzyskanych z właściwych programów i urządzeń księgowych służących do ewidencji dowodów zakupu i rozliczania podatku VAT Pozycja wzorca eksportu poprzez dbf Definicja pozycji wzorca eksportu poprzez dbf odbywa się w oknie: Okno zostało podzielone na dwie zakładki: Zakładka Dane pozycji: Eksport nazwa eksportu zdefiniowana w nagłówku eksportu Numer pozycji numer pozycji w eksporcie Zakładaj rozrachunek dla pozycji zaznaczenie pola powoduje założenie pozycji rozrachunkowej w programie FK dla dokumentów ujętych w eksporcie Uwzględniaj pozycję przy zestawieniu płatności zaznaczenie pola umożliwia wydruk zestawienia dokumentów do zapłaty Treść opis pozycji eksportu Numer konta w polu pokazywany jest szablon konta zdefiniowanego w oknie uruchamianym przyciskiem Budowa konta [użytkownik definiujący eksport ma możliwość zdefiniowania, w jaki sposób ma być tworzony numer konta dla potrzeb systemu Finansowo - Księgowego. Do budowy numeru konta mogą być użyte wartości zapisane w słownikach programu Gospodarka Materiałowa (np. konto kontrahenta ze słownika kontrahentów, konto magazynów ze słownika magazynów itp.). Takie rozwiązanie pozwala na definiowanie pojedynczych schematów księgowania umożliwiających automatyczne tworzenie zapisów na odpowiednich kontach analitycznych systemu FK, stosownie do przyjętego w jednostce sposobu tworzenia kont analitycznych

151 Eksport i import dokumentów Definiowanie numeru konta polega na przenoszeniu elementów składowych z lewej części okna:elementy do wyboru do prawej: Składowe numeru konta. W celu przeniesienia elementów składowych z lewej strony na prawą należy użyć przycisku >. Aby usunąć element z definicji należy go podświetlić (po prawej stronie) i użyć przycisku Usuń. Elementy umieszczone w prawej części okienka czytane z góry na dół tworzą zdefiniowany numer konta (w dolnej części okna, w wyszarzonym polu, znajduje się schemat utworzonego numeru konta). Eksportuj wartości określa czy eksportowane mają być wartości netto, wartości VAT, czy wartości brutto (wybór wartości brutto został umożliwiony tylko dla celów kontrolnych) Wybrane stawki VAT określa, które stawki podatku VAT mają być eksportowane. Opcja ta jest dostępna, gdy pole Eksportuj wartości jest ustawione na wartości VAT. Eksportuj dla magazynów za pomocą przycisków Dodaj i Usuń ze słownika magazynów można skopiować te, których dotyczy definiowany eksport. W celu skopiowania magazynu należy zaznaczyć wybraną pozycję spacją, lub kliknąć myszką z lewej strony tabelki słownika magazynów, a następnie nacisnąć klawisz F9, lub przycisk Kopiuj-F9. Można zaznaczyć kilka magazynów i skopiować je równocześnie. Eksportuj rodzaje dokumentów - za pomocą przycisków Dodaj i Usuń ze słownika rodzajów dokumentów można skopiować te, których dotyczy definiowany eksport. W celu skopiowania wybranych rodzajów należy zaznaczyć właściwą pozycję spacją, lub kliknąć myszką z lewej strony tabelki słownika, a następnie nacisnąć klawisz F9, lub przycisk Kopiuj-F9. Można zaznaczyć kilka magazynów i skopiować je równocześnie. Jeżeli chodzi o dokumenty MM, to należy jeszcze określić, czy pozycja eksportu ma dotyczyć dokumentów MM Z MAGAZYNU" (są traktowane jak rozchody, a więc kierunek działania to (-)), czy też dokumentów MM NA MAGAZYN" (są traktowane jak przychody, a więc kierunek działania to (+)) Mnożnik - za pomocą ustawienia tej opcji ustalamy znak pozycji eksportu. Jeżeli wybrana zostanie wartość -1, to wynik eksportu jest mnożony przez 1. Strona konta ustalenie strony (WINIEN / MA) w eksporcie Zakładka Select: Podgląd zapytania zdefiniowanego w języku SQL, a wygenerowanego automatycznie przez program na podstawie danych zdefiniowanych w zakładce Dane pozycji i w nagłówku

152 Eksport i import dokumentów Uwaga! Jeśli w pozycjach lub w nagłówku wzorca zostaną wprowadzone jakieś zmiany, to aby je zatwierdzić w zakładce Select przyciskiem Odśwież. Uwaga! Administrator systemu może wprowadzić modyfikacje bezpośrednio w zakładce Select, jednak wykorzystanie przycisku Odśwież spowoduje utratę tak wprowadzonych danych Pozycja wzorca eksportu poprzez xsp Definicja pozycji wzorca eksportu poprzez xsp odbywa się w oknie: Zakładka Dane pozycji eksportu:

153 Eksport i import dokumentów Eksport nazwa definiowanego eksportu (określona w nagłówku) Numer pozycji podpowiadany jest kolejny Treść dowolna nazwa pozycji Eksportuj dla magazynów za pomocą przycisków Dodaj i Usuń ze słownika magazynów można skopiować te, których dotyczy definiowany eksport. W celu skopiowania magazynu należy zaznaczyć wybraną pozycję spacją, lub kliknąć myszką z lewej strony tabelki słownika magazynów, a następnie nacisnąć klawisz F9, lub przycisk Kopiuj-F9. Można zaznaczyć kilka magazynów i skopiować je równocześnie. Eksportuj rodzaje dokumentów - za pomocą przycisków Dodaj i Usuń ze słownika rodzajów dokumentów można skopiować te, których dotyczy definiowany eksport. W celu skopiowania wybranych rodzajów należy zaznaczyć właściwą pozycję spacją, lub kliknąć myszką z lewej strony tabelki słownika, a następnie nacisnąć klawisz F9, lub przycisk Kopiuj-F9. Można zaznaczyć kilka magazynów i skopiować je równocześnie. Zakładka Definicje kont: Pozwala zdefiniować schemat tworzonego konta, dla każdej wartości, która będzie wyeksportowana. W tym celu przy wartościach umieszczono przyciski którego możliwe jest zdefiniowanie budowy konta:, które powodują wejście do okna za pomocą

154 Eksport i import dokumentów W górnej części okna znajdują się pola informujące o aktualnie przetwarzanej danej: nazwa wzorca i pozycji oraz przetwarzana kwota. Definiowanie numeru konta polega na przenoszeniu elementów składowych z lewej części okna (Elementy do wyboru) do prawej (Składowe numeru konta). W celu przeniesienia elementów składowych z lewej strony na prawą należy użyć przycisku >. Aby usunąć element z definicji należy go podświetlić (po prawej stronie) i użyć przycisku Usuń. Elementy umieszczone w prawej części okienka czytane z góry na dół tworzą zdefiniowany numer konta (w dolnej części okna, w wyszarzonym polu, znajduje się schemat utworzonego numeru konta). W części Konto XSP istnieje możliwość dość dowolnego przetwarzania wartości wskazanej wyżej (w Elementach do wyboru). Uwaga! W celu uzyskania prawidłowego eksportu należy: bardzo starannie określić wzorce kont podczas wprowadzania dokumentów na bieżąco definiować wszystkie dane występujące w formatach kont (np. konto magazynu, kontrahenta, grupy analityczne itp.)

155 Eksport i import dokumentów Podgląd wyników eksportu W oknie Wzorzec eksportu znajdują się dwa przyciski, które umożliwiają przegląd danych przygotowanych do eksportu wg wybranego wzorca: Podgląd wyników-f5 przegląd danych uwzględniający wszystkie pozycje eksportu Podgląd wyników-f9 przegląd danych dla pozycji wskazanej w dolnej tabeli Oba przyciski wywołują okno: Przycisk Wydruk F5 umożliwia wydrukowanie zestawienia (z wykazem płatności lub bez). Uwaga! Dla eksportów poprzez xsp należy zwrócić uwagę na pozycje wyróżnione w tabeli kolorami: - czerwonym dokument, dla którego nie mogły zostać utworzone pozycje, oznacza to, że wzorzec eksportu został błędnie ustalony (w schemacie konta użyto pozycji nie zdefiniowanych w programie). - zielonym dokument, w którym występują odchylenia mogą one wynikać z przeliczeń dokumentów, ale mogą też być powodem błędnego rozksięgowania wartości

156 Eksport i import dokumentów 11.2 Eksport do FK Eksport do systemu finansowo-księgowego można wykonać po zdefiniowaniu eksportu do FK (rozdział Tworzenie definicji eksportu do FK 144 ) oraz wybraniu z menu Eksport opcji Wykonaj eksport do FK. Uwaga! W przypadku wyboru w konfiguracji programu eksportu poprzez pliki XSP należy pamiętać o wprowadzeniu do układu bilansowego programu Gospodarka Materiałowa Identyfikatora jednostki wspólnego dla systemów FK i GM. Informację tę wprowadza się w opisie Układu Bilansowego (funkcja Konfiguracja\Układy Bilansowe) Uwaga! Przed wykonaniem eksportu zaleca się sprawdzić ustawienie parametru sposobu wykonania eksportu (poprzez dbf lub poprzez xsp) w Konfiguracji (p.: Parametry eksportu 32 ) W celu wykonania eksportu należy wskazać kursorem, jaki eksport chcemy wykonać, a następnie nacisnąć klawisz F5, lub przycisk Przygotuj eksport-f5. Po wykonaniu powyższej czynności na ekranie pojawi się okienko pokazujące wyniki eksportu. Możemy tu wybrać okres, którego ma dotyczyć eksport i ponownie przeliczyć wyniki (klawisz Odśwież). Jeżeli otrzymane wyniki są poprawne, zgodne z naszymi oczekiwaniami naciskamy przycisk Zatwierdź-F6, jeżeli chcemy zrezygnować naciskamy przycisk Zamknij-Esc. Wyniki eksportu można również wydrukować (klawisz Wydruk) Eksport do WKNŚ Opcja Wykonaj eksport do WKNŚ z menu Eksport pozwala na wykonanie eksportu do programu Wycena Kosztów Normatywnych. Eksportowany jest słownik jednostek miar oraz indeks materiałowy z średnią ceną każdego materiału z danego okresu (miesiąca). Po wybraniu opcji eksportu otwiera się okienko, które pozwala na określenie okresu czasu, jakiego ma dotyczyć eksport. Do wyboru są tylko zamknięte okresy rozliczeniowe. Po wybraniu okresu, w tabelce pojawi się lista materiałów, które możemy eksportować poprzez naciśnięcie przycisku Eksport. Można wybrać eksport tylko indeksu materiałowego lub indeksu wraz z cenami. Wykonany eksport zapisuje do pliku dbf dane z cenami brutto lub netto Eksport rozpływu materiałów wg OPK Opcja Wykonaj eksport rozpływu materiałów wg OPK (Ośrodków Powstawania Kosztów) z menu Eksport pozwala na wykonanie eksportu rozchodów z dokładnością do indeksu materiałowego do programu Wycena Kosztów Normatywnych. Rozchody z danego miesiąca są grupowane wg materiałów i OPK, które były nimi obciążane, a następnie sumowana jest ilość i wartość rozchodów w powstałych grupach. Po wybraniu opcji eksportu otwiera się okienko, które pozwala na określenie okresu czasu, jakiego ma dotyczyć eksport. Do wyboru są tylko zamknięte okresy rozliczeniowe. Wykonany eksport zapisuje do pliku dbf dane z wartościami brutto lub netto

157 Eksport i import dokumentów 11.5 Eksport do Środków Trwałych Opcja Wykonaj eksport do Środków Trwałych z menu Eksport pozwala na wykonanie eksportu danych do programu Środki Trwałe. Eksportowane są konkretne dokumenty. Po wybraniu opcji eksportu otwiera się okienko, które pozwala na zaznaczenie pozycji, które mają zostać wyeksportowane do programu Środki Trwałe. Zaznaczenie odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza spacji po podświetleniu interesującego nas dokumentu Import kontrahentów Opcja Wykonaj import kontrahentów pozwala na wykonanie importu kontrahentów do programu Gospodarka Materiałowa. Kontrahenci importowani są z programu finansowo-księgowego. W przypadku wystąpienia kontrahenta o takim samym symbolu (skrócie), jego dane w programie GM są uaktualniane (traktuje się system finansowo-księgowy jako system nadrzędny do GM jeżeli chodzi o wprowadzanie kontrahentów). Źródłem, z którego pobierane są informacje o kontrahentach są pliki umieszczone w katalogu wskazanym w Konfiguracji programu (rozdział Konfiguracja 24 )

158 Obsługa przetargów Rozdział 12 Obsługa przetargów Opcja jest ściśle związana z programem Zamówienia Publiczne, aby z niej korzystać musi być zakupiona i wgrana do systemu licencja na program Zamówienia Publiczne oraz włączony parametr - p.: Parametry podstawowe 26. Program Gospodarka Magazynowa został sprzężony z modułem umożliwiającym przetwarzanie dokumentów przetargowych. Najpierw należy zdefiniować Synonimy i ich Słowniki umożliwiają one połączenie kilku materiałów w jeden: Synonimy - są to poszczególne towary, które w Globalnym słowniku w karcie leku mają podany Synonim. Tabela zawiera informacje o materiałach, dodanie danej polega na wybraniu jej z Globalnego słownika materiałów. Słownik synonimów - pogrupowanie wybranych towarów jako materiały zastępcze; synonimy są używane, jeśli przetarg ma dotyczyć leku, którego nazwa jednoznacznie wskazuje na dostawcę co jest prawnie zabronione w przetargach. Istnieje też możliwość skojarzenia synonimu z pozycją Słownika CPV, o którym mowa w rozdziale Słownik CPV

159 Obsługa przetargów W Słowniku synonimów można skorzystać przycisku Generuj synonimy, co spowoduje, że dla każdego materiału nie powiązanego z synonimem zostaje utworzony synonim o nazwie odpowiadającej nazwie towaru. Podczas tworzenia zapotrzebowania użytkownik będzie korzystał z synonimów, a nie ze słownika globalnego. Zamówienia są przetwarzane w następujących etapach: przygotowywanie zamówienia - p.: Przygotowanie zamówienia 155, wysłanie zamówienia do Działu Zapotrzebowania - p.: Wysłanie zamówienia do Działu Zapotrzebowania 157, uzgodnienie dotychczasowej realizacji umów - p.: Wydruk przychodów dla wybranych synonimów i kontrahentów

160 Obsługa przetargów 12.1 Przygotowanie zamówienia Dokumenty zapotrzebowania tworzone są w opcji Rozszerzenia / Obsługa przetargów / Obsługa zamówień wewnętrznych (do Działu Zapotrzebowania) i są dodawane podobnie jak inne dokumenty w systemie. Podczas dodawania nowego zapotrzebowania (przyciskiem lub klawiszem: Dodaj-F5) użytkownik definiuje dane nagłówka i po jego należy użyć przycisku Pozycje, żeby przejść do dodawania pozycji zamówienia, co powoduje wejście do okna: Zamówienia wewnętrzne Tam należy dodać pozycje za pomocą jednego z przycisków: Dodaj pozycję-f5 pozycje dodawane są pojedynczo Dodaj zbiorczo-f6 można wygenerować pozycje według jakiegoś wzorca (np. z wybranego okresu), w tym celu wyświetlane jest następujące okno:

161 Obsługa przetargów W oknie tym należy najpierw zaznaczyć Synonimy (w dolnej tabelce) jakie mają się znaleźć na zamówieniu. W tym celu należy kliknąć na polu w kolumnie Z, tak by pojawił się w niej znacznik - można to robić pojedynczo lub zbiorczo przyciskiem Zaznacz. Wyszukiwanie w tabelce umożliwiają pola znajdujące się obok: Wyszukiwanie i Kolejność. W polu Wyszukiwanie można wpisać tekst, zgodnie z zasadą metaznaku (używając %), a po użyciu przycisku Znajdź-F3 program odnajdzie wpisany tekst w kolumnie wg której ustawiono Kolejność. Przyciski Zaznacz i Odznacz działają na wszystkie materiały widoczne w tabelce - jeśli w polu Wyszukiwanie ograniczono liczbę materiałów, to użycie Zaznacz powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji zgodnych z tym filtrem. Zniesienie filtru nie powoduje odznaczenia zaznaczonych wcześniej pozycji. Następnie należy zdefiniować warunki generowania zamówienia: w części Generacja pozycji zapotrzebowania należy wybrać okres z jakiego mają być uwzględnione dane, można tu także podać mnożnik za pomocą którego zostanie przeliczona zamawiana ilość. Będzie to: ilość_wydana_z_magazynu_w_wybranym_okresie * mnożnik Zaznaczenie opcji Uwzględniając ilości zerowe otrzymujemy również takie materiały na zamówieniu, dla których w wybranym okresie nie było zużycia. Można też określić sposób wyliczania ceny wybierając: średnią cenę z wszystkich dostaw z podanego okresu lub średnią cenę z ostatniej dostawy z podanego okresu w części Zastosuj wybrane kryteria dla... należy określić dane związane z synonimami jakie mają się znaleźć na zapotrzebowaniu; w przypadku wybrania opcji: dla wszystkich zaznaczonych synonimów należy w widocznej niżej tabeli Synonimy odnaleźć właściwe pozycje i zaznaczyć je (klikając w kolumnie Z) dla wybranego synonimu w załączonym słowniku należy wybrać jeden właściwy dla wszystkich zaznaczonych synonimów, których obroty w podanym okresie przekroczyły wartość: - chodzi tu o wartość netto; w odblokowanym polu wartościowym należy wpisać kwotę i wybrać synonimy w znajdującej się niżej tabeli Po określeniu wszystkich warunków należy użyć przycisku Generuj-F5, spowoduje to przepisanie

162 Obsługa przetargów synonimów spełniających te warunki na dokument zapotrzebowania. Pozycje znajdujące się na dokumencie zapotrzebowania można jeszcze poprawić np. zmieniając ilość ( Podgląd-F7) lub wykasować (Usuń-F8). Tak utworzone zapotrzebowanie można wydrukować w celu przekazania go do realizacji. W przyszłości będzie ono powiązane z realizacją przetargów Wysłanie zamówienia do Działu Zapotrzebowania Dokument zapotrzebowania gotowy do przekazania do Działu Zamówień należy przekazać do tego działu. Należy to zrobić w opcji Rozszerzenia / Obsługa przetargów / Obsługa zamówień wewnętrznych (do Działu Zapotrzebowania) i po wskazaniu zamówienia w tabeli należy użyć przycisku Prześlij do DZP. Spowoduje to, że dokument ten zmieni swój Status z "w przygotowaniu" na "zatwierdzone przez kierownika - wysłany do DZP" Wydruk przychodów dla wybranych synonimów i kontrahentów Opcja przydatna jest podczas wdrażania systemu Zamówień Publicznych - umożliwia przygotowanie zestawienia umożliwiającego ustalenie bilansu otwarcia dla kontroli realizacji umów wprowadzonych w trakcie ich obowiązywania. Należy uruchomić opcję Rozszerzenia / Obsługa przetargów /Wydruk przychodów dla wybranych synonimów i kontrahentów: Wydruk pola umożliwiają ustawienie, z jakiego zakresu dat lub z jakiego zakresu okresów dane będą brane do wydruku. Magazyny pozwala na zdefiniowanie, z których magazynów dane będą brane pod uwagę przy sporządzaniu raportu, pole jest obsługiwane przez przyciski Dodaj / Usuń, które odpowiednio pozwalają na dodanie magazynu do listy lub usunięcie wskazanego magazynu. Wartości na wykazie pozwala na wybranie, jaki rodzaj wartości ma zostać umieszczony na raporcie (netto, netto z odchyleniami, brutto). Według pozwala wyłącznie na ustalenie kolejności wg Kontrahentów

163 Obsługa przetargów W oknie tym znajdują się dwie tabelki: górna zawiera spis kontrahentów, dolna - listę synonimów. W obu tych tabelach należy zaznaczyć pozycje do wydruku. Można to robić pojedynczo lub zbiorczo za pomocą przycisków Zaznacz (odpowiednich dla obu tabel). Wyszukiwanie w tabelkach umożliwiają pola znajdujące się obok: Wyszukiwanie i Kolejność. W polu Wyszukiwanie można wpisać tekst, zgodnie z zasadą metaznaku (używając %), a po użyciu przycisku Znajdź-F3 program odnajdzie wpisany tekst w kolumnie, wg której ustawiono Kolejność. Przyciski Zaznacz i Odznacz działają na wszystkie materiały widoczne w tabelce - jeśli w polu Wyszukiwanie ograniczono liczbę materiałów, to użycie Zaznacz powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji zgodnych z tym filtrem. Zniesienie filtru nie powoduje odznaczenia zaznaczonych wcześniej pozycji. Po zdefiniowaniu warunków można wydrukować zestawienie - przyciskiem Wykonaj-F5. Na podstawie takiego wydruku łatwiej będzie przekazać pracownikowi Działu Zaopatrzenia w jakim stopniu umowa wybranego kontrahenta (jednego lub kilku) została już zrealizowana

164 Logistyka Rozdział 13 Logistyka Funkcja wymaga dodatkowej licencji i jeśli taka została zakupiona, to serwisant systemu tak przygotowuje program, że można korzystać z opcji Rozszerzenia / Logistyka. Celem mechanizmu wspomagania logistycznego jest utrzymywanie minimalnego stanu zapasów i płynności zaopatrzenia oraz śledzenie materiałów, których bieżące wydanie wzrasta w stosunku do poprzednich okresów. Przykłady typowych operacji możliwych do wykonania za pomocą mechanizmu wspomagania logistycznego: wyliczanie kiedy skończy się bieżący zapas materiału na podstawie średniego zużycia za wybrany okres np. 2 ostanie kwartały, wykaz towarów, których zapas wystarczy na dłużej niż zadana ilość dni np. 2 miesiące, wykaz towarów, których bieżące zużycie ilościowe za wybrany okres np. kwartał jest większe od średniego zużycia ilościowego za inny porównywalny okres np. kwartał poprzedniego roku. Okno podzielono tematycznie na części: zakładka Zaopatrzenie - p.: Logistyka Zaopatrzenie 160, zakładka Wydanie - p.: Logistyka Wydanie 162 tabelkę (widoczną w górnej części okna), umożliwiającą wybór materiałów podlegających analizie. WYBIERANIE MATERIAŁÓW: Najpierw użytkownik musi określić dla jakich materiałów będą wykonywane przeliczenia dostępne w tej opcji. W tym celu musi zaznaczyć te materiały w górnej tabelce - należy kliknąć na polu w kolumnie Z, tak by pojawił się w niej znacznik. Wyszukiwanie w tabelce umożliwiają pola znajdujące się obok: Wyszukiwanie i Kolejność. W polu Wyszukiwanie można wpisać tekst, zgodnie z zasadą metaznaku (używając %), a po użyciu przycisku Znajdź-F3 program odnajdzie wpisany tekst w kolumnie wg której ustawiono Kolejność. Przyciski Zaznacz i Odznacz działają na wszystkie materiały widoczne w tabelce - jeśli w polu Wyszukiwanie ograniczono liczbę materiałów, to użycie Zaznacz powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji zgodnych z tym filtrem. Zniesienie filtru nie powoduje odznaczenia zaznaczonych wcześniej pozycji

165 Logistyka 13.1 Logistyka - Zaopatrzenie Przed ustalaniem parametrów obliczeń należy w górnej tabeli wskazać które materiały mają zostać przeliczone. Zakładka ta umożliwia wyliczanie na jak długo wystarczy posiadany w danym dniu zapas magazynowy dla wybranych materiałów na podstawie danych o zużyciu tych materiałów w zadanym okresie czasu. Na zakładce tej możliwe jest ustawienie parametrów do wyliczenia na jak długo wystarczy zapas wybranych materiałów. Są to następujące parametry: 1. Wylicz kiedy skończy się zapas materiałów na dzień domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, możliwe jest także wprowadzenie dowolnej innej daty (oczywiście sens ma tylko data nie wykraczająca poza datę, dla której wprowadzono już dokumenty przychodowo-rozchodowe aktualizujące stan magazynowy na ten dzień). 2. na podstawie zużycia za okres od do domyślnie podpowiadany jest ostatni otwarty okres ewidencyjny, możliwe jest także dowolne inne ustawienie okresu do wyliczenia zużycia. 3. pokaż tylko materiały, których zapas wystarczy na... niż...dni - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ograniczenie listy wyświetlanych materiałów tylko do tych, które spełniają zadane warunki. Domyślne ustawienia powodują wyświetlenie materiałów, których zapas wystarczy na więcej niż 60 dni. Możliwe jest ustawienie dowolnych innych warunków. Po ustawieniu parametrów analizy należy kliknąć przycisk Wykonaj-F8. Uwaga!!! Analiza odbywa się przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni. Przycisk Odśwież powoduje przeliczenie danych po zmianie w.w. parametrów. Na zakładce Zaopatrzenie można uzyskać dwa typy wydruków: prosty - przycisk Wydruk-F5 - uudostępnia on informacje o wybranych materiałach i terminach, w których skończy się zapas. Wydruk ten można wykonywać w orientacji pionowej stron

166 Logistyka rozszerzony - przycisk Wydruk rozszerzony-f6 - uudostępnia on informacje o wybranych materiałach, stanach na podany dzień, zużyciu w wybranym okresie, uśrednionym zużyciu dziennym w wybranym okresie, uśrednionym zużyciu miesięcznym w wybranym okresie. Wydruk ten należy wykonywać w orientacji poziomej stron

167 Logistyka 13.2 Logistyka - Wydanie Zakładka ta umożliwia wyliczanie dokładnych lub uśrednionych wielkości zużycia ilościowego w zadanym okresie czasuw1 oraz prowadzenie analiz porównawczych o zużyciu wybranych materiałów w dwóch zadanych okresach czasu W1 i W2 (po uaktywnieniu pola wyboru dotyczącego okresu W2). Na zakładce tej możliwe jest ustawienie parametrów analiz: 1. Dla okresu W1: okres od w polu tym należy wybrać miesiąc początku analizy okres do w polu tym należy wybrać miesiąc końca analizy wylicz zużycie w tym polu możliwe jest ustawienie typu analizowanego zużycia w ustawionym okresie. Możliwe są następujące typy zużycia: a. dokładne w zadanym okresie - przedstawia całkowite zużycie w zadanym okresie b. średniodzienne przedstawia uśrednione dzienne zużycie w zadanym okresie c. średniomiesięczne w zadanym okresie - przedstawia uśrednione zużycie w miesiącu w zadanym okresie. d. średniokwartalne w zadanym okresie - obliczone jest jako wartość 3*zużycie średniomiesieczne w zadanym okresie e. średniopółroczne w zadanym okresie - obliczone jest jako wartość 6*zużycie średniomiesieczne w zadanym okresie f. średnioroczne w zadanym okresie - obliczone jest jako wartość 12*zużycie średniomiesieczne w zadanym okresie 2. Dla okresu W2 (po uaktywnieniu pola wyboru dotyczącego okresu W2 parametry są analogiczne jak dla okresu W1 Po ustawieniu parametrów analizy należy kliknąć przycisk Wykonaj-F9. Uwaga!!! Analiza odbywa się przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni. Uzyskanie wydruków w.w. zestawienia umożliwiają przyciski: Wydruk-F

168 Logistyka

169 Raporty dodatkowe dla systemu Gospodarka Materiałowa. Rozdział 14 Raporty dodatkowe dla systemu Gospodarka Materiałowa Przeznaczenie raportów i warunki korzystania Raporty dodatkowe dla Gospodarki Materiałowej, nazywane dalej raportami, to mechanizm umożliwiający tworzenie zestawień na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych systemu. Raporty zostały opracowane w celu uzupełnieni istniejących wydruków wbudowanych w system GM, umożliwiają one uzyskanie takich funkcjonalności jak: - generowanie zestawień w postaci arkusza kalkulacyjnego programu Excel (np. w celu dalszej analizy danych), - generowanie zestawień w postaci pliku CSV (ang. Comma Separated Values - wartości rozdzielone przecinkiem) np. w celu ich przetwarzania w arkuszach kalkulacyjnych, - generowanie zestawień w formacie html, ich wydruk, edycję itp. Uwaga! Raporty tworzone są przy pomocy freeware owego oprogramowania Query Reporter firmy Allround Automations (www.allroundautomations.com). Z tego powodu ich zastosowanie możliwe jest tylko i wyłącznie dla instalacji systemu GM pracujących na bazie danych Oracle. Warunki korzystania z programu Query Reporter określa licencja programu dostarczana razem z programem przez jego producenta

170 Raporty dodatkowe dla systemu Gospodarka Materiałowa Konfiguracja systemu do korzystania z raportów Uruchomienie raportów z menu systemu Gospodarka Materiałowa jest możliwe po spełnieniu poniższych warunków konfiguracyjnych: 1. W katalogu aplikacji znajduje się katalog QueryReporter zawierający program Query Reporter oraz pliki raportów dostarczane z wersją instalacyjną aplikacji. 2. W katalogu aplikacji dostępny jest plik menu.xmm - odpowiedzialny za zbudowanie menu Raporty - dostarczany z wersją instalacyjną aplikacji. 3. W konfiguracji programu został włączony parametr Obsługa dynamicznego menu (menu Konfiguracja \ Ustawienie parametrów programu) Udostępnienie raportów dodatkowych poza aplikacją GM Wykonanie raportów bezpośrednio z programu Query Reporter (tzn. bez konieczności uruchamiania raportów z dodatkowego menu Raporty w programie GM) jest możliwe po wykonaniu, przez Administratora systemu, poniższej konfiguracji: W programie DBAP należy wybrać użytkownika (1), który ma zostać obdarowany prawem do wykonywania raportów, program DBAP à menu Operacje administratorskie \ Użytkownicy aktualni. Następnie należy uruchomić funkcje: Prawa bazy (2), Role (normalny użytkownik) (3) i przydzielić użytkownikowi rolę GMRAP_ROLE (4) (jest to rola umożliwiająca wykonywanie zapytań SQL na tabelach systemu GM)

171 Raporty dodatkowe dla systemu Gospodarka Materiałowa. Po wykonaniu w/w zabiegów użytkownik, któremu przydzielono prawa będzie mógł uzyskać raporty zawierające dane z systemu Gospodarka Materiałowa bez konieczności uruchamiania systemu GM tzn. będzie możliwe uzyskanie wybranego wykazu po uruchomieniu programu Query Reporter oraz zalogowaniu się do bazy danych systemu GM. Po uruchomienieu programu Query Reporter należy autoryzować się w programie Query Reporter podając identyfikator użytkownika (Username), hasło (Password) oraz nazwę bazy (Database):

172 Raporty dodatkowe dla systemu Gospodarka Materiałowa. Następnie należy wczytać żądany raport, ustawić jego parametry i uruchomić. Możliwe jest również zapisanie takiego raportu do pliku zewnętrznego formatach: xls, csv oraz html. Uwaga! Raporty dodatkowe w aplikacji GM są dostępne dla użytkowników systemu tzn. nie jest konieczne wykonanie wyżej opisanej konfiguracji aby możliwe było uzyskanie raportu z bezpośrednio menu Raporty

173 Raporty dodatkowe dla systemu Gospodarka Materiałowa Wykonanie raportu W celu uruchomienia dowolnego z wcześniej zdefiniowanych raportów należy zalogować się do systemu GM. W głównym oknie programu powinno być dostępne menu Raporty (patrz Konfiguracja systemu do korzystania z raportów 165 ) zawierające pozycje umożliwiające tworzenie raportów ich przegląd, wydruk oraz zapis do formatów zewnętrznych (csv, html, Excel). Następnie należy wybrać parametry raportu (poniżej przykład): Po zatwierdzeniu parametrów przyciskiem OK zostanie wygenerowany raport w postaci podglądu wykazu na ekranie lub w postaci arkusza Excel lub pliku csv (domyślnie na dysku C:\)

174 Licencjonowanie Rozdział 15 Licencjonowanie Poszczególne moduły systemu InfoMedica są produktami licencjonowanymi, a do ich używania potrzebne są klucze licencyjne. W ramach licencji na produkt użytkownik ma prawo do używania i uruchamiania wszystkich zakupionych modułów licencjonowanych oraz wszystkich modułów wspólnych wchodzących w skład produktu. Liczba nadanych praw do uruchamiania modułu w ramach produktu nie może przekroczyć liczby licencji zakupionych na produkt, a dla modułów licencjonowanych liczby licencji zakupionych na moduł. Zasada ta obowiązuje dla wszystkich modułów w ramach produktu dla każdego z modułów można nadać tyle praw do uruchamiania, ile zakupiono licencji na produkt. Jednocześnie liczba nazwanych użytkowników z prawem do uruchamiania któregokolwiek z modułów wchodzących w skład produktu nie może przekroczyć liczby licencji na dany produkt. Wyróżnić można trzy główne grupy kluczy licencyjnych: klucze SANDARD klucze TRIAL/DEMO klucze SERWIS. Klucz STANDARD jest kluczem służącym do codziennej pracy programu. Dotyczy on jednego systemu (FK, Koszty, Rejestr Sprzedaży). Zawiera w sobie informację o sumarycznej liczbie licencji w ramach całego systemu, którego dotyczy, jak również o liczbie licencji przydzielonej dla każdego z modułów. Klucz TRIAL/DEMO jest kluczem służącym do uruchamianie programu w trybie demonstracyjnym. Dotyczy on jednego systemu (FK, Koszty, Rejestr Sprzedaży). Program uruchomiony w tym trybie może mieć zablokowaną lub ograniczoną pewną funkcjonalność. Jednocześnie w trybie demonstracyjnym nie ma możliwości wykonania uaktualnienia programu do następnej wersji klucz TRIAL jest związany z konkretną wersją systemu. Standardowo działanie wersji demonstracyjnej ograniczone jest do 30 dni. Okres wymaganej aktywacji w tym przypadku wynosi 7 dni. Klucz SERWIS jest kluczem służącym do uruchamiania programu podczas przeprowadzania operacji serwisowych (np.: w siedzibie klienta). Po wgraniu klucza serwisowego program może pracować w jednym z dwóch trybów: trybie zwykłym (na kluczach innych niż serwisowy, jeżeli takie są wgrane) trybie serwisowym (na kluczu serwisowym). W trybie serwisowym program przypomina co jakiś czas o tym, że jest to tryb serwisowy. Jednocześnie klucz ten pozwala na wykonywanie operacji serwisowych bez potrzeby zajmowania (blokowania) licencji klientów. Domyślnie klucz serwisowy ograniczony jest do 2 użytkowników i ma czas działania określony na 1 jeden dzień. Nie wymaga aktywacji. Klucz serwisowy nie jest związany bezpośrednio z żadnym systemem ani modułem jest jednym kluczem dla wszystkich systemów i modułów. Klucz serwisowy jest kluczem spersonalizowanym, tzn. wydawany jest dla konkretnej osoby i zawiera w sobie imię i nazwisko tej osoby. Istnieje kilka sposobów licencjonowania: Standardowym sposobem licencjonowania stosowanym przy sprzedaży aplikacji InfoMedica jest licencjonowania aplikacji na nazwanego użytkownika. Ten sposób licencjonowania charakteryzuje się tym, że następuje sprawdzanie uruchomionych kopii programu (podłączonych to tej samej bazy danych) z dokładnością do stacji roboczej i użytkownika (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji

175 Licencjonowanie roboczej przez dwóch różnych użytkowników pochłania" 2 licencje); zgoda na uruchomienie tego samego modułu przez tego samego użytkownika na różnych stanowiskach zależy od ustawienia parametru MultiRun w kluczu licencyjnym. Jeżeli nie ma zgody to użytkownik nie może uruchomić tego samego modułu z dwóch różnych stanowisk, jeżeli natomiast ma zgodę, to każde uruchomienie na innym stanowisku jest liczone jako wykorzystanie kolejnej licencji. Licencjonowanie na stanowiska - ten sposób licencjonowania charakteryzuje się tym, że następuje sprawdzanie z dokładnością do stacji roboczej (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji roboczej przez kilku różnych użytkowników pochłania 1 licencje). Uruchomienie tego samego programu na kilku stacjach roboczych pochłania 1 licencję dla każdej stacji roboczej na której jest uruchomiony program bez względu na to ilu użytkowników używa programu na każdej stacji. Trzecim sposobem licencjonowania jest licencjonowanie poszczególnych funkcji systemu. Nie posiadanie klucza dla wybranej funkcji powoduje że funkcja taka będzie niedostępna. Wygenerowane na podstawie umowy z klientem klucze licencyjne są dostępne na witrynie lub mogą też zostać wysłane na życzenie klienta pocztą elektroniczną Operacje na kluczach W kluczu przechowywana jest informacja o sposobie licencjonowania, liczbie licencji, właścicielu klucza, a także o ograniczeniach nałożonych na aplikacje. Typowymi ograniczeniami są między innymi: ograniczenie czasu działania aplikacji (wersje trial, demo), ograniczenie możliwości wykonania uaktualnień (okres obowiązywania nadzoru autorskiego) itp. Menu umożliwia wyświetlenie okna służacego do instalacji/przeglądu kluczy dla wybranego wcześniej systemu. Na kluczach licencyjnych dopuszcza się operacje instalacji oraz usunięcia klucza. Przedłużenie działania programu lub prawa do wykonania uaktualnienia realizowane jest poprzez wgranie (instalację) nowego klucza w miejsce poprzedniego

176 Licencjonowanie Instalacja klucza Chcąc zainstalować nowy klucz z okna Licencjonowanie Rejestracja" (Menu Główne/Pomoc/Licencja) należy kliknąć na klawisz Formatka wyświetlająca zarejestrowane w systemie licencje Po kliknięciu na klawisz następnie wybrać Otwórz. pojawi się okno wyboru klucza licencyjnego. Należy wskazać właściwy klucz, a Systemowa formatka służąca do wyboru klucza licencyjengo Po wybraniu klucza zostanie wypełniona część informacyjna okna Licencjonowanie Rejestracja

177 Licencjonowanie Informacje wyświetlane dla wczytanej licencji Po wstępnej weryfikacji można zaakceptować instalację klucza w systemie (przycisk Zatwierdź"). Klucz zostanie zarejestrowany w systemie

178 Licencjonowanie Zarejestrowana ale nie uaktywniona w systemie licencja Po tak przeprowadzonej instalacji programy uruchamiają się w ramach zarejestrowanej licencji. W kolumnie Do aktywacji pozostało znajduje się informacja za ile dni konieczna będzie aktywacja licencji. W tym okresie należy zwrócić do producenta oprogramowania z prośbą o podanie kodu aktywacyjnego oprogramowania. Po upłynięciu tego terminu nie będzie możliwe uruchomienie aplikacji Aktywacja klucza Klucze STANDARD domyślnie wymagają aktywacji. Czas na aktywację ustawiony jest na 45 dni, ostrzeżenie o zbliżającym się zakończeniu okresu aktywacji ustawione jest na 15 dni przed końcem czasu na aktywację. Aktywacja jest procesem polegającym na przekazaniu do firmy Sygnity numeru licencji i 10-znakowego numeru aktywacyjnego, generowanego podczas procesu rejestracji klucza. W odpowiedzi na ten kod udostępniony zostaje numer odpowiedzi aktywacyjnej (10-znakowy kod w formacie XXXXX-XXXXX). Kod aktywacyjny związany jest z numerem licencji, a odpowiedź zależy, rzecz jasna, od kodu aktywacyjnego. Formatka służąca do aktywacji klucza licencyjnego Numer odpowiedzi aktywacyjnej można uzyskać poprzez witrynę lub

179 Licencjonowanie oraz telefonicznie (na żądanie). Przed końcem okresu aktywacji użytkownik będzie informowany o zbliżającym się terminie zakończenia aktywacji. Po przekroczeniu czasu aktywacji i nieaktywowaniu klucza program przestanie działać i przy uruchomieniu będzie żądał podania nowego klucza lub aktywowania istniejącego Usunięcie klucza Usunięcie klucza licencyjnego możliwe jest tylko wtedy, gdy program pracuje w trybie serwisowym. Dla uruchomionego w trybie standardowym programu należy najpierw zainstalować klucz serwisowy. Po zainstalowaniu klucza serwisowego i zamknięciu okna rejestracji program pozwala przejść w tryb serwisowy. Po przejściu w ten tryb w oknie rejestracji dostępny jest przycisk Usuń". W tym miejscu można usunąć klucze Funkcje serwisowe Jest to opcja systemu, która umożliwia zarządzanie tzw. wpisami identyfikacyjnymi. Aby wywołać tą funkcję użytkownik musi mieć prawa administratora systemu. Jest to funkcja użyteczna w przypadku wystąpienia błędów związanych np.: z pozostaniem wpisu identyfikacyjnego ( sytuacja spowodowana np.: zawieszeniem się zarejestrowanego wcześniej komputera ) i niemożliwością automatycznej aktualizacji wpisów. Opcja ta umożliwia w takim przypadku ręczne usunięcie poszczególnych wpisów identyfikacyjnych. Licencjonowanie funkcje administracyjne Po jej wybraniu wyświetlane jest okno zawierające listę stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu licencjonowania. Użytkownik za pomocą operacji Odłącz stacje może ręcznie odłączyć zaznaczone wcześniej stacje. Uwaga usunięcie wpisu identyfikacyjnego w trakcie działania systemu powoduje natychmiastowe przerwanie działania systemu

180 O programie Rozdział 16 O programie Formatka O programie zawiera informacje dotyczące wersji systemu oraz plików, z których system korzysta. Naciśnięcie klawisza Informacja o systemie powoduje wyświetlenie formatki pozwalającej na przegląd informacji o plikach używanych przez system:

181 O programie Te informacje mogą być przydatne w ewentualnym diagnozowaniu usterek i rozwiązywaniu problemów należy wtedy skorzystać z przycisku Do pliku i zapisany tak plik przesłać do serwisu

182 Zakończenie pracy z programem Rozdział 17 Zakończenie pracy z programem Zakończenie pracy z programem Gospodarka Materiałowa polega na zamknięciu wszystkich okienek, zarówno tabelek jak też dialogów, a następnie wybraniu z menu okna głównego programu opcji Zakończ / Wyjście z programu. Funkcja Przelogowanie umożliwia wylogowanie z systemu użytkownika kończącego pracę i zalogowanie innego użytkownika, bez konieczności zamykania i uruchamiania całego systemu. Funkcja Zmiana hasła umożliwia zmianę hasła dostępu do aplikacji/bazy danych bez konieczności uruchamiania modułu administracyjnego DBAP. Przed zmianą hasła, dla bezpieczeństwa, użytkownik musi dwa razy wpisać dotychczasowe hasło, a dopiero w następnym oknie będzie musiał (również dwukrotnie) wpisać nowe hasło

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo