Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 10, styczeń 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 10, styczeń 2015"

Transkrypt

1 Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 10, styczeń 2015 TEGoVA doradza Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego ws. wartości bankowo-hipotecznej i niezależności rzeczoznawców W ostatnich miesiącach Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przygotowywał projekty standardów technicznych wytycznych dla zawodowych rzeczoznawców dotyczące wartości bankowo hipotecznej (MLV) w kontekście wprowadzenia wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) i niezależności rzeczoznawców, jako elementu wprowadzenia dyrektywy ws. naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD). TEGoVA wydała swoje stanowisko w kwestii MLV i odpowiedziała na dokument konsultacyjny ws. niezależności. Dokumenty można pobrać na stronie WARTOŚĆ BANKOWO HIPOTECZNA (MORTGAGE LENDING VALUE) Artykuł 124(4)(a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. ws. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, (Capital Requirements Regulation) stawia przed EUNB wymóg przygotowania projektów standardów technicznych wytycznych, aby określić: surowe kryteria oceny wartości bankowo-hipotecznej... określonej w Artykule 4(74) następująco: bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości oznacza wartość nieruchomości określoną w drodze ostrożnej oceny przyszłej zbywalności nieruchomości przy uwzględnieniu długoterminowych cech nieruchomości, normalnych warunków rynkowych i warunków na rynku lokalnym, obecnego użytkowania oraz odpowiednich alternatywnych możliwości użytkowania nieruchomości. To stwarza wyjątkową okazję, aby pojęcie MLV z narzędzia analitycznego stało się uznaną podstawą wartości, stojącą w hierarchii wyceny w jednym szeregu z wartością rynkową. TEGoVA podkreśliła potrzebę zapewnienia wystarczająco elastycznego podejścia, aby europejskie zasady dotyczące wartości bankowo-hipotecznej mogły zostać przyjęte w różnych krajowych systemach finansowo-hipotecznych i na rynkach nieruchomości państw członkowskich UE. Jeśli standardy technicznych wytycznych zapewnią elastyczność wystarczającą do uwzględnienia krajowych / a nawet lokalnych warunków rynkowych, wykorzystanie pojęcia MLV będzie znacznie prostsze. Struktura regulacyjna, wymagająca od niezależnych i kompetentnych rzeczoznawców korzystania ze ściśle określonej metodologii, nie może ograniczać się do przedstawienia minimalnych i maksymalnych aktualizacji wycen czy danych wyjściowych. Te należy pozostawić osądowi kompetentnego rzeczoznawcy. Nieuniknione jest bowiem, że będą one różne w różnych krajach, a 1 s t r o n a

2 nawet wewnątrz danego państwa, jak również będą inne między poszczególnymi sektorami nieruchomości i wewnątrz każdego z nich. Jedynie doświadczony i odpowiednio przeszkolony rzeczoznawca, po dogłębnej analizie lokalnego rynku, może je właściwie i dokładnie wskazać. Regulacja może zalecać uznane metody wyceny (porównawcza, dochodowa, kosztowa), ale wybór najwłaściwszej w danym przypadku powinien należeć do rzeczoznawcy. Generalnie rzecz biorąc, to od charakteru danego typu nieruchomości i rynku oraz dostępnych źródeł zależeć będzie, czy najbardziej odpowiednie jest podejście porównawcze, czy dochodowe (albo nawet, czy można wykorzystać oba). Zróżnicowanie nieruchomości i okoliczności powoduje, że standardy muszą być elastyczne, aby profesjonalny rzeczoznawca podejmujący się zlecenia mógł sam o wyborze podejścia zdecydować. Aby na poziomie europejskim zapewnić profesjonalizm i zgodność, wszelkie przepisy dotyczące wartości bankowo-hipotecznej powinny wymagać od rzeczoznawców majątkowych kwalifikacji i niezależności w zgodzie z Europejskimi Standardami Wyceny. NIEZALEŻNOŚĆ RZECZOZNAWCY W odpowiedzi na konsultacje poświęcone niezależności rzeczoznawców, TEGoVA wskazała Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, że: Niezależność rzeczoznawcy musi być zapewniona na każdym poziomie bankowych przepisów dotyczących procesu wyceny, także w czasie określania zabezpieczenia nieruchomości w tym przypadku kryteria niezależności muszą być dostosowane do rzeczoznawców majątkowych. Choć wycena w Dyrektywie nie obejmuje w pierwszym rzędzie wyceny nieruchomości, w wielu sytuacjach audytor wyceniający będzie brał pod uwagę stronę aktywów z bilansu, np. kredyty hipoteczne, i aby określić rzeczywistą wartość kredytu, będzie musiał ocenić wartość istniejącego zabezpieczenia. Może się tak stać w przypadku wysokiego wskaźnika LTV, gdy wartość zabezpieczenia ma wpływ na wartość kredytu. Do takiej sytuacji może też dojść, gdy organ decyzyjny wymaga od audytora systematycznego oceniania istniejących zabezpieczeń, np. w przypadku likwidacji banku hipotecznego. W takich sytuacjach, jeśli audytor nie ma kwalifikacji do wyceniania nieruchomości, zleci to zadanie zawodowym rzeczoznawcom. W obu przypadkach, istotne jest zapewnienie wyceniającym niezależności. Audytorzy wyceniający nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowi biorący udział w tym procesie, muszą więc mieć kwalifikacje do wyceniania nieruchomości i być niezależni w zgodzie z Europejskimi Standardami Wyceny (zastosowanie EVS do kwalifikacji rzeczoznawców wypływa też z bezpośredniego związku z Minimalnym Wymaganiami Szkoleniowymi TEGoVA). 2 s t r o n a

3 Europejska Federacja Hipoteczna i TEGoVA wydają wspólną specyfikację komercyjnych wycen hipotecznych John Hockey REV, prezes Rady Europejskich Standardów Wyceny TEGoVA połączyła siły z Europejską Federacją Hipoteczną, aby rozpocząć wykorzystanie Specyfikacji Komercyjnych Wycen Hipotecznych do wycen opracowywanych w przypadku nowych kredytów, kredytów zastępczych lub kredytów dodatkowych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych (niemieszkalnych). Specyfikacja ma sprostać potrzebom pożyczkodawców i ich regulatorów odnośnie wymaganej zawartości operatów szacunkowych, jednocześnie spełniając wymagania uznanych standardów wyceny. Rzeczoznawcy zyskają m.in. na tym, że bezpośrednie nawiązanie do specyfikacji w ramach zasad współpracy zniesie konieczność zawierania w operatach szacunkowych normalnie tam występujących odniesień do większości ze standardowych założeń. Operat szacunkowy ma być zwięzły i ma odzwierciedlać zakres podjętych badań i dociekań. Specyfikacja rekomenduje, aby rzeczoznawca miał na względzie Profil Kryteriów Ryzyka w Wycenach Europejskiej Federacji Hipotecznej, jako część procesu oceny ryzyka. Od rzeczoznawcy nie wymaga się jednak przedstawienia komentarzy czy zaleceń odnośnie warunków hipoteki lub kwoty zaliczki za te decyzje odpowiada wyłącznie pożyczkodawca. Rzeczoznawcy powinni zadbać o to, żeby operat zawierał instrukcje zlecenia, podstawę i cel wyceny oraz wyniki analizy, łącznie ze szczegółami porównywalnych danych jeśli są odpowiednie wykorzystanych w metodologii oceny wartości. Operat szacunkowy musi zapewniać jasną i jednoznaczną opinię ws. wartości, jak w dniu wyceny, oraz szczegóły wystarczająco opisujące wszystkie uzgodnione z klientem kwestie dotyczące zasad współpracy. Na przedstawiony szacunek wartości nie może mieć wpływu presja wywierana przez klienta lub stronę trzecią, aby otrzymać konkretny wynik samej wyceny lub jakiejś innej powiązanej porady. Jeśli rzeczoznawca poinformuje klienta o istnieniu konfliktu interesów i mimo to zostanie poproszony o przygotowanie wyceny, sytuacja ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w operacie i w zasadach współpracy. Operat szacunkowy nie może być dwuznaczny, nie może w żaden sposób wprowadzać w błąd lub stwarzać błędnego wrażenia. Powinien też, na ile to będzie możliwe, unikać stosowania terminologii technicznej, która może nie zostać zrozumiana przez klienta. Podczas konsultacji często podnoszono dwie kwestie. Po pierwsze, że w operacie należy koniecznie przedstawić dowody przeprowadzenia procedury wystarczającej do uprawnionego określenia wartości szacunkowej. Po drugie, jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące określenia wartości, rzeczoznawca powinien w operacie zawrzeć ich szczegółowy opis. 3 s t r o n a

4 Konieczność opisania przejrzystości / niejasności wyceny została wprost wyrażona w specyfikacji. Jeśli rynek, w ramach którego nieruchomość jest wyceniana, jest niepewny i ma to związek z wyceną, rzeczoznawca powinien w operacie odnieść się do powodów i skali tej niepewności. Jeśli rynek danego typu wycenianych nieruchomości jest zmienny i niestabilny, rzeczoznawca może określić termin, po którym wycena zostanie uznana za nieważną. Pomocne mogą być rady zawarte w informacji TEGoVA (IP3) Pewność wyceny i ryzyko rynkowe przegląd. Proponuje ona na przykład, żeby rzeczoznawca przedstawił komentarz oddający pewien rodzaj współczesnego rozumienia stanu cyklu gospodarczego lub innych trendów ekonomicznych mogących mieć wpływ na rynkową pozycję nieruchomości. Mając na uwadze potrzebę udowodnienia oszacowanej wartości, specyfikacja wymaga od rzeczoznawcy, aby wyjaśnił przeprowadzony w trakcie wyceny proces analityczny i przedstawił dodatkowe informacje dotyczące wszystkich poruszonych kwestii. Osiągnięcie porozumienia dotyczącego różnych stanowisk prezentowanych przez europejskich kredytodawców, regulatorów i rzeczoznawców było niełatwe, ale satysfakcjonujące. Miejmy nadzieję, że zachęci ono sektor bankowy do wymagania, aby jego komercyjne wyceny kredytowe były opracowywane zgodnie z tą specyfikacją. Dla rzeczoznawców perspektywa możliwości wykorzystania tego samego szablonu dla różnych kredytodawców z pewnością jest znaczącym krokiem naprzód. Natomiast kredytodawcy, poznając format operatu szacunkowego przygotowanego zgodnie z wytycznymi specyfikacji, łatwiej zrozumieją zakres ryzyka związany z proponowanym zabezpieczeniem. Przygotowana przez TEGoVA i Europejską Federacją Hipoteczną Specyfikacja Komercyjnych Wycen Hipotecznych jest dostępna na stronie 4 s t r o n a

5 Wiadomość od Prezesa TEGoVA Drodzy Koledzy, Życząc Wam szczęśliwego i pełnego sukcesów Nowego Roku, chciałbym poinformować o niektórych z naszych nowych inicjatyw, dzięki którym w 38. roku swojej działalności TEGoVA nadal będzie Głosem Wyceny Nieruchomości w Europie. Jak zauważyliście na okładce, TEGoVA właśnie wydała swoje stanowisko ws. wartości bankowohipotecznej. Przewiduję, że dla rzeczoznawców będzie to gorący temat 2015 roku, szczególnie ze względu na planowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przygotowanie europejskich standardów technicznych wytycznych określających surowe kryteria oceny wartości bankowohipotecznej.... Miejmy tylko nadzieję, że EUNB przyjmie sensowne podejście i pozwoli wykwalifikowanym i doświadczonym rzeczoznawcom oceniać MLV zgodnie z definicją. Nasza Rada Europejskich Standardów Wyceny pracuje także nad projektem nowej edycji Europejskich Standardów Wyceny, mających pojawić się wiosną 2016 r., a nowopowstała Rada Europejskich Kwalifikacji Rzeczoznawczych poszukuje sposobów poprawy relacji TEGoVA z rzeczoznawcami nieruchomości mieszkalnych. To tylko przedsmak tego, czego możemy się spodziewać w 2015 r. Co więcej, 17 kwietnia TEGoVA Niemcy będzie gościła Europejską Konferencję Rzeczoznawców w Berlinie. Jej program pt. Europejska Unia Bankowa i wschodząca europejska kultura rzeczoznawcza zostanie wkrótce opublikowany, ale bez wątpienia będzie to wydarzenie wysokiej rangi, w którym udział weźmie kilkanaście topowych mówców ze środowiska bankowego. Będzie to więc impreza nie do przegapienia. Obiecuję Wam rok pełen wrażeń. Z najlepszymi życzeniami Krzysztof Grzesik REV Powstanie Rady Europejskich Kwalifikacji Rzeczoznawczych Fenomenalny wzrost liczby członków i działań TEGoVA w ciągu ostatnich kilku lat wymógł powstanie Rady Europejskich Kwalifikacji Rzeczoznawczych (European Valuation Qualifications Board EVQB). Wśród jej kompetencji znalazła się: promocja i nadzór nad rozwojem programu Uznanych Europejskich Rzeczoznawców Majątkowych (REV), poprzez stały nadzór nad jego zapisami; rozpatrywanie odwołań któregokolwiek ze stowarzyszeń członkowskich nadających uprawnienia (Awarding Member Association AMA) od decyzji Komitetu Uznaniowego (organ doradczy dla wszystkich AMA i sprawdzający kandydatów na AMA); współpraca ze środowiskiem akademickim; pomoc członkom TEGoVA w organizacji kursów rzeczoznawczych i ciągłym rozwoju zawodowym; oraz badanie i zaspokajanie potrzeb członków w kwestiach postępów programów certyfikacji i kwalifikacji rzeczoznawców w specjalistycznych obszarach lub działach. 5 s t r o n a

6 Członkami EVQB są Roger Messenger REV (IRRV) prezes, Bernhard Bischoff REV (BVS), Alberto Cabrera Guardiola REV (AEVIU), Pat Davitt REV (IPAV), Gijs de Jager (VBO Makelaar), Jean-François Drouets REV (AFREXIM), Konstantinos Pallis REV (AVAG) i Ottar Skare (NTF) Prymat prawa UE Michael MacBrien, doradca TEGoVA Przyjęcie kilku Dyrektyw i Rozporządzeń EU wpływających na praktykę rzeczoznawczą, łącznie z Dyrektywą Kredytową i rozporządzeniem ws. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), doprowadziło wielu niedowierzających rzeczoznawców do kwestionowania źródeł prymatu prawa UE nad prawami krajowymi, przy założeniu, że nie istnieje żaden Artykuł Traktatowy określający taką zależność. W przypadku konfliktu między prawem krajowym a europejskim, tak jak w przypadku wszystkich traktatów międzynarodowych, jedna ze stron może wnieść sprawę pod międzynarodową jurysdykcję w tym przypadku Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Proszę sobie jednak wyobrazić, jak by to funkcjonowało, gdyby sąd musiał rozpatrywać każdy przypadek uchwalenia przez państwo członkowskie prawa niezgodnego z istniejącym prawem UE? A co jeśli prawa przyznane jednostce na mocy unijnych regulacji byłyby obalane nowymi rozwiązaniami krajowymi? Wkrótce po wejściu w życie Traktatów Rzymskich, belgijskie przedsiębiorstwo Van Gend & Loos transportujące kilkanaście ton plastikowych materiałów z Niemiec do Holandii musiało zapłacić wyższe cła. Firma zwróciła się do holenderskiego sądu powołując się na Traktaty Rzymskie, ale minister finansów Holandii przywołał nowsze prawo tego kraju. Sprawa została skierowana do ETS, a jego wyrok z 5 lutego 1963 r. był decydujący dla Europy. Wszystkie trzy zaangażowane państwa Niemcy, Belgia i Holandia twierdziły, że jest to sprawa między państwami członkowskim a EWG i że żadna mała foremka transportowa nie ma tutaj żadnych praw. Komisja Europejska przyjęła stanowisko przeciwne. Siedmiu sędziów zajęło stanowisko, że odpowiedź na postawione im zapytanie nie leży tylko w założeniach Traktatów, ale w ich duchu, gospodarce i warunkach (son esprit, son économie et ses termes): Zważywszy, że cel traktatu EWG, jakim jest utworzenie wspólnego rynku, którego funkcjonowanie wpływać będzie bezpośrednio na sytuację podmiotów prawa we Wspólnocie, wymaga, by traktat ten był czymś więcej niż tylko umową ustanawiającą wzajemne zobowiązania umawiających się państw; że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w preambule do traktatu, która, sięgając dalej niż tylko rządów, odwołuje się do narodów, a konkretniej w fakcie ustanowienia organów wyposażonych w 6 s t r o n a

7 uprawnienia władcze, których wykonywanie wywiera wpływ zarówno na państwa członkowskie, jak i na ich obywateli; że, jak należy poza tym zaznaczyć, jednostki pochodzące z państw zjednoczonych we Wspólnocie mają możliwość współuczestniczyć, za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w funkcjonowaniu tej Wspólnoty; że ponadto rola, jaką Trybunał Sprawiedliwości odgrywa w ramach art. 177, którego celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji traktatu przez sądy krajowe, świadczy o tym, iż państwa członkowskie nadały prawu wspólnotowemu moc wiążącą, na którą pochodzące z nich jednostki mogą się przed tymi sądami powoływać; że wobec powyższego należy uznać, iż Wspólnota stanowi nowy porządek prawny w prawie międzynarodowym, na rzecz którego państwa ograniczyły, jakkolwiek tylko w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne, i którego normy znajdują zastosowanie nie tylko do państw członkowskich, ale i pochodzących z nich jednostek; że w związku z tym prawo wspólnotowe, niezależne od ustawodawstwa państw członkowskich, nie tylko nakłada na jednostki zobowiązania, lecz może również być źródłem uprawnień stanowiących element statusu prawnego tych jednostek; że nie muszą to być uprawnienia nadane wprost w traktacie, lecz że powstają one również jako skutek zobowiązań, które traktat nakłada w sposób ściśle określony zarówno na jednostki, jak i na państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe. Konsekwencje były rewolucyjne. W nomenklaturze prawniczej ten wyrok stworzył pojęcie bezpośredniej skuteczności. Spowodowało to, że każdy sędzia, w każdej instancji wydawał wyrok trzymając rękę na Traktatach Rzymskich, i dało setkom milionom ludzi prawo powoływania się na prawo UE. Jak dotąd nic nie świadczyło jednak o prymacie prawa unijnego. Wszystko sprowadzało się do nowego ładu prawnego i bezpośredniej skuteczności, ale bez tych dwóch rzeczy nie mogłoby dojść do wyroku z 15 lipca 1964 r. w sprawie Costa v E.N.E.L., równie legendarnej, co Van Gend & Loos. W tym przypadku włoski sąd niższej instancji zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie w sprawie sporu konsumenta z państwowym przedsiębiorstwem energetycznym i konfliktu prawa unijnego z nowszymi rozstrzygnięciami krajowymi. Siedmiu sędziów orzekło, że: Powołując do życia na czas nieokreślony Wspólnotę, posiadającą własne instytucje, osobowość i zdolność prawną oraz prawo występowania na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza poprzez wyposażenie jej w rzeczywiste uprawnienia wynikające z ograniczenia suwerenności przez państwa członkowskie i przekazania kompetencji na rzecz Wspólnoty, państwa członkowskie ograniczyły swoje suwerenne prawa i w ten sposób stworzyły system prawny, które wiąże zarówno te państwa jak i ich obywateli. Wprowadzenie do systemu prawnego każdego państwa członkowskiego przepisów wydawanych przez Wspólnotę, a mówiąc ogólniej litery i ducha Traktatu, uniemożliwia państwom członkowskim 7 s t r o n a

8 przyznania pierwszeństwa jednostronnym lub późniejszym przepisom przed systemem prawnym przyjętym przez nie na zasadzie wzajemności. Przepisy tego rodzaju nie mogą być sprzeczne z tym systemem prawnym. Prawo wynikające z Traktatu, będące niezależnym źródłem prawa, nie może być, ze względu na swój szczególny i wyjątkowy charakter, uchylane przez przepisy prawa krajowego, bez względu na ich moc, bez pozbawienia go jego charakteru jako prawa wspólnotowego i bez zakwestionowania podstaw prawnych, na których opiera się Wspólnota. Dokonany przez państwa członkowskie transfer praw i obowiązków z ich własnych systemów prawnych na rzecz wspólnotowego systemu prawnego prowadzi do trwałego ograniczenia ich praw suwerennych. Żadne z państw członkowskich nigdy nie próbowało tego podważyć. Zaakceptowanie takiego stanu zajęło sądom najwyższym wszystkich członkowskich państw założycielskich kolejne dziesięć lat, ale w końcu tak się stało. W przypadku państw nie-założycielskich było to elementem porządku prawnego (acquis communautaire), który musiały zaakceptować, żeby móc się przyłączyć w roku W latach , Konwent Europejski opracowujący projekt Traktatu Konstytucyjnego ogłosił prymat w samej Konstytucji, ale ta nigdy nie weszła w życie. Alternatywą był Traktat z Lizbony i jego Deklaracja 17: Konferencja przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie Traktatów mają pierwszeństwo przed prawem Państw Członkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo. Odszkodowanie za wywłaszczenie Był to główny temat Europejskiej Konferencji Rzeczoznawców TEGoVA w Rydze w październiku. Dwóch jej uczestników, Geoff Fisher REV (IRRV UK) i Mohamad Khodr Al-Dah, dyrektor Wydziału Technicznego Zarządu Ziemskiego Dubaju, zgodziło się ją prześledzić w poniższych artykułach. Wielka Brytania, Geoff Fisher W następstwie przyznania w 2005 r. Londynowi organizacji Olimpiady w 2012 r., doszło do realizacji jednego z największych na świecie i najbardziej złożonych programów wywłaszczeniowych. Była to istotna część nie tylko rozwoju starego obszaru przemysłowego, ale też odzyskania pozostałości olimpijskich jako nowego obszaru mieszkaniowego i zatrudnieniowego we wschodnim Londynie publiczne, przysłowiowe KOŁACZE (czyli ZYSK). Ale to prywatna, przysłowiowa PRACA (czyli BÓL) związana z wywłaszczeniem spadła na ponad 200 firm, 450 mieszkańców i innych zainteresowanych, w tym łącznie ponad 2000 interesów prawnych na obszarze ponad 200 ha. 8 s t r o n a

9 Londyńska Agencja Rozwoju (The London Development Agency, LDA) przeprowadziła solidny, czteroletni program odkażania obszaru przemysłowego, a następnie budowy stadionów i powiązanej infrastruktury sportowej oraz mieszkaniowej. Korzyści z pozostałych po Olimpiadzie budynków, zatrudnienia i parku publicznego zostały jeszcze rozszerzone przez przyległe, prywatne komercyjne inwestycje budowlane łącznie z nowym, wielkim centrum handlowym na nieużywanych terenach kolejowych, czyli tzw. Stratford City. Brytyjskie regulacje dotyczące odszkodowań powstały głównie w XIX w. wraz z rozwojem kolei. Uczciwe odszkodowanie w szerokim sensie opera się na Zasadzie Równowartości i bierze pod uwagę dwa elementy: 1) wartość rynkową utraty udziału w nieruchomości; 2) zamieszanie związane z wywłaszczeniem, takie jak koszty przeprowadzki, opłaty czy jakakolwiek utrata zysków, itd. Odszkodowanie jest ustalane na zasadzie kontradyktoryjności, gdzie przedstawiciel powoda negocjuje z przedstawicielem instytucji nabywającej. O zaliczki można wnosić od momentu wywłaszczenia, jeśli odszkodowanie nie zostało ustalone, ale zakończenie sprawy może zająć nawet kilka lat. Procesy wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w Europie wyglądają różnie, ale wspólnym czynnikiem wydaje się być możliwość wywłaszczenia jedynie na cele publiczne i za sprawiedliwe odszkodowanie gdzie uczciwe odszkodowanie ma opierać się o wartość rynkową i ma zabezpieczać straty związane z utratą własności. Spory i odwołania są zazwyczaj rozstrzygane przez niezależnych ekspertów lub sądy. Dubaj, Mohamad Khodr Al-Dah Choć Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały w 1971 r., sam Rząd Dubaju istnieje od ponad 100 lat. Zarząd Miasta Dubaj i Zarząd Ziemski Dubaju powstały, odpowiednio, w 1954 i 1960 r. Pierwszy jest odpowiedzialny za usługi publiczne i rozpatruje kwestie odszkodowawcze od lat 60., kiedy nad Zatoką Perską zaczęły powstawać pierwsze pola naftowe i zakończyło się brytyjskie panowanie. W latach 70. wiele państw ogłosiło niepodległość. Był to pasjonujący czas dla Dubaju maleńkiego portu rybackiego rozpoczynającego główne projekty infrastrukturalne. Zarząd Ziemski Dubaju wydaje wszystkie tytuły własności dla Emiratu, jak również własności nieruchomości. Zarząd, który też przygotowuje wyceny dla celów publicznych i rządowych, jest członkiem stowarzyszonym TEGoVA od 2009 r. Opublikował Emiracką Księgę Standardów Wyceny, będących w zgodzie z Europejskimi Standardami Wyceny. Proces odszkodowania wywłaszczeniowego zaczyna się w Dubaju fazą przed-odszkodowawczą, na którą składa się przygotowanie projektu i akceptacja planu. 9 s t r o n a

10 Następnie, w fazie odszkodowawczej, do właścicieli, których to dotyczy, wysyłane są powiadomienia, dochodzi do spotkań/rozmów i przygotowywana jest wycena. Całkowita kwota odszkodowania podlega następnie akceptacji przez Jego Wysokość Władcę Dubaju (przez Zarząd Finansowy w rządzie centralnym). W trzeciej, ostatniej fazie, właściciele lub najemcy opuszczają daną nieruchomość, a odszkodowanie jest im wypłacane w formie pieniężnej lub/i jako ziemia zastępcza, z reguły na mniej rozwiniętych terenach. Transakcja jest następnie rejestrowana w Zarządzie Ziemskim Dubaju, który wydaje nowe, zgodne z nią, tytuły własności. Głównym przyczynkiem do wywłaszczeń w Dubaju jest rozrost miejskiej infrastruktury, głównie dróg, ale też lotnisk, kanałów, sieci energetycznych, a na niektórych obszarach także zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Na przykład, w ostatniej dekadzie zabudowania w starej dzielnicy Al Shandagha, na które składały się wczesne budynki rządowe i rezydencja świętej pamięci Szejka Saeed Al Maktouma, Władcy Dubaju, dom i majlis, zostały pozyskane i starannie odrestaurowane przez władze. Obszar jest teraz integralną częścią historycznej Zatoki Dubajskiej, planowanej jako przyszły obiekt na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na projekt złożyło się pozyskanie 217 nieruchomości. EVS i REV, siły sprawcze zmian w zawodzie rzeczoznawców w Hiszpanii Alberto Cabrera REV, sekretarz AEVIU Europejska Unia Bankowa i przejęcie nadzoru bankowego przez Europejski Bank Centralny po ostatnim Przeglądzie Jakości Aktywów (Asset Quality Review - AQR) oraz nacisk kładziony na Europejskie Standardy Wyceny (EVS) spowodowały, że te ostatnie zostały wreszcie zaszczepione w Hiszpanii. AEVIU aktywnie promuje EVS wśród wszystkich swoich głównych udziałowców, takich jak: ustawodawcy, Bank Hiszpanii, rozmaite organy zawodowe, publiczni rzeczoznawcy, banki, deweloperzy, właściciele, najemcy czy fundusze inwestycyjne. Hiszpańskie prawo reguluje zasady wyceny nieruchomości i zapewnia wyłączność na taką działalność pewnej grupie absolwentów uniwersyteckich (przede wszystkim architektom, kosztorysantom i niektórym inżynierom), nie narzucając wymagań minimalnego doświadczenia zawodowego czy obowiązkowego kodeksu etycznego. Samo wykształcenie nie zapewnia rzeczoznawcom całościowej, dogłębnej wiedzy w dziedzinie rzeczoznawstwa zgodnej z Minimalnym Wymaganiami Szkoleniowymi TEGoVA. AEVIU współpracuje z kilkunastoma uniwersytetami (pod nadzorem Politechniki Katalońskiej) przy opracowywaniu programów szkoleniowych opartych na Europejskich Standardach Wyceny. Na przykład nadchodzący magisterski program EM-REV będzie pierwszym zapewniającym pełne 10 s t r o n a

11 szkolenie zgodnie z wymaganiami schematu REV AEVIU. Nasze uniwersytety zapewniają niezależne, zewnętrzne gwarancje, że kandydaci na Uznanych Europejskich Rzeczoznawców Majątkowych posiadają właściwe zdolności rzeczoznawcze i spełniają odpowiedni program Politechniki Katalońskiej. Jednocześnie, niezależni specjaliści na rozmowach kwalifikacyjnych sprawdzają kompetencje kandydatów. Obecnie 16 rzeczoznawców uzyskało status REV. AEVIU i ATASA ustanowiły ostatnio TEGoVA Hiszpania, której zadaniem jest poszukiwanie zbieżności hiszpańskich i unijnych standardów i praktyki wyceny oraz umożliwienie pracownikom firm wyceniających uzyskanie statusu Uznanych Europejskich Rzeczoznawców Majątkowych. Równocześnie AEVIU bierze sobie za cel przekonanie rządu hiszpańskiego do uwzględnienia Europejskich Standardów Wyceny w prawodawstwie oraz do uznania w odpowiedzi na jej postępujący rozwój samoregulującej się profesji rzeczoznawcy. 11 s t r o n a

Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 8, lipiec 2014

Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 8, lipiec 2014 Magazyn Uznanego Europejskiego Rzeczoznawcy Majątkowego, nr 8, lipiec 2014 Zgromadzenie ogólne TEGoVA wybrało nowego przewodniczącego i Zarząd, 2300 Uznanych Europejskich Rzeczoznawców Majątkowych podnosi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Prawo ustrojowe UE. Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Europejskiego Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu rok akademicki 2012/2013

Prawo ustrojowe UE. Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Europejskiego Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu rok akademicki 2012/2013 Prawo ustrojowe UE Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Europejskiego Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu rok akademicki 2012/2013 1. 25/62 Plaumann & Co. v. Komisja EWG 2 2. 26/62 van Gend

Bardziej szczegółowo

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce 2 Fundacja ClientEarth Poland jest częścią międzynarodowej organizacji prawniczej z siedzibą w Londynie oraz oddziałami w Warszawie i Brukseli.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 7 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Wprowadzenie 2 1.1 Kapitał podwyższonego ryzyka jako cel wspólnotowy 2 1.2 Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych

Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych 2011 Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych Warszawa 2011 Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego:

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ZIELONA KSIĘGA. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. (Tekst mający znaczenie dla EOG) PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.10.2010 KOM(2010) 561 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Artur Borkowski WDROŻENIE ZAPISÓW DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/92/WE Z 9 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o

Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym Marek Łazewski 30 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo