Rynek finansowy w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek finansowy w Polsce"

Transkrypt

1 Rynek finansowy w Polsce Warszawa, sierpieƒ 22 r.

2 Departament Operacji Krajowych Departament Systemu Finansowego Opracowanie pod redakcjà: Anny Trzeciƒskiej Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Zespó autorski: Tomasz Ba amut Urszula Dudek Halina Godlewska-Prokop Jaros aw Grabczyƒski Agnieszka Gràt Ma gorzata Kapis Pawe K osiewicz Dariusz Malendowicz Justyna Paw owska Pawe Przesmycki Ewa Sawicka Andrzej Sontowski Marcin Stamirowski ukasz Suchecki Waldemar Tomaszewski Janusz Zieliƒski Redakcja techniczna: Lidia Komar Projekt graficzny i zdj cie na ok adce: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej -919 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21 Telefon (22) Fax (22) Copyright Narodowy Bank Polski, 22

3 Spis treêci Wprowadzenie èród a informacji i uwarunkowania metodologiczne Rynek pieni ny Bony skarbowe Bony pieni ne NBP Krótkoterminowe papiery komercyjne Bony komercyjne Certyfikaty depozytowe Transakcje repo i sell-buy-back Lokaty mi dzybankowe Swapy walutowe Rynek kapita owy Obligacje skarbowe Obligacje aktywne Obligacje o sta ym oprocentowaniu Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Obligacje oszcz dnoêciowe Obligacje pasywne Obligacje NBP Obligacje komunalne Obligacje przedsi biorstw Listy zastawne Akcje Rynek walutowy Rynki terminowe nstrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem stopy procentowej Kontrakty terminowe FRA Kontrakty futures na stop procentowà nstrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem kursowym Transakcje terminowe outright-forward Kontrakty futures na kurs walutowy nstrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem zmiany cen akcji Kontrakty futures na indeksy gie dowe Kontrakty futures na akcje nstrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem zmian cen obligacji Swapy procentowe Walutowe swapy procentowe

4 6. Opcje Opcje na stop procentowà Opcje na kurs walutowy Opcje na papiery wartoêciowe Jednostki indeksowe na WG2 (MiniWG2) Stan i perspektywy rozwoju krajowego rynku finansowego Za àcznik Za àcznik Za àcznik Za àcznik N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Banki centralne analizujà sytuacj na rynkach finansowych, poniewa przez rynki finansowe przechodzà poczàtkowe impulsy polityki pieni nej, zanim wp ynà na sfer realnà gospodarki. Od stopnia rozwoju rynków finansowych zale y w du ej mierze skutecznoêç polityki pieni nej. Dlatego równie Narodowy Bank Polski analizuje dokonujàcy si od dziesi ciu lat w Polsce rozwój rynków finansowych. Nie jest atwe, w warunkach post pujàcej globalizacji rynków finansowych, zdefiniowanie, czym jest krajowy rynek finansowy. Rosnàce umi dzynarodowienie obrotów na rynkach finansowych spowodowa o na przyk ad, e du a cz Êç transakcji dokonywana jest z podmiotami zagranicznymi. Powoduje to, e zaciera si stopniowo ró nica mi dzy krajowym a mi dzynarodowym rynkiem finansowym. Na potrzeby tego opracowania przyj liêmy, e krajowy rynek finansowy sk ada si z tych segmentów rynku, na których przedmiotem zawieranych transakcji sà instrumenty finansowe denominowane w z otych, a przynajmniej jednà ze stron transakcji jest podmiot krajowy. Przyj liêmy takà definicj tak e ze wzgl dów praktycznych. Dysponujemy bowiem mo liwoêcià zbierania danych o transakcjach zawieranych przez podmioty krajowe, natomiast z regu y nie mamy mo liwoêci zebrania danych na temat transakcji, które dotyczà instrumentów finansowych denominowanych w z otych, ale sà zawierane mi dzy podmiotami zagranicznymi. Rynki finansowe rozwijajà si w Polsce od poczàtku lat 9. Jako pierwszy rozwinà si rynek depozytów mi dzybankowych, który by potrzebny bankom, aby mog y zarzàdzaç p ynnoêcià. Stosunkowo szybko powsta tak e rynek bonów skarbowych, których emisja finansowa a poczàtkowo deficyty bud etowe. Wprowadzenie cz Êciowej wymienialnoêci z otego sprawi o, e od poczàtku lat 9. rozwija si tak e rynek walutowy. Równolegle z rynkiem mi dzybankowym rozwija a si gie da papierów wartoêciowych, g ównie pod wp ywem prywatyzacji. Polityka stopniowego uelastyczniania kursu z otego by a bodêcem powstania terminowego rynku walutowego, stwarzajàcego mo liwoêç zabezpieczania si przed ryzykiem kursowym. Z czasem rozwinà si tak e rynek opcji walutowych. Przyspieszenie rozwoju krajowego rynku finansowego nastàpi o w po owie lat 9., gdy zacz a szybko rosnàç liczba zawieranych transakcji i ogólna skala obrotów. Krajowe rynki finansowe stawa y si bardziej p ynne. Oferowa y coraz wi cej mo liwoêci wykorzystywania ich w zarzàdzaniu finansowym. Z biegiem czasu pojawia y si nowe sk adniki krajowego rynku finansowego. Zmniejszajàce si tempo inflacji sprawi o, e rzàd móg stopniowo ograniczyç emisj obligacji o zmiennym oprocentowaniu, zwi kszajàc emisj obligacji o sta ym oprocentowaniu, których rynek stanowi we wszystkich krajach g ówny, obok rynku akcji, segment rynku kapita owego. Liberalizacja obrotów dewizowych umo liwi a powstanie i rozwój rynku swapów walutowych, stanowiàcego dzisiaj najbardziej p ynny sk adnik krajowego rynku pieni nego. Powstanie p ynnego rynku swapów walutowych umo liwi o z kolei powstanie i dynamiczny rozwój rynku transakcji FRA (Forward Rate Agreement), stwarzajàcego atwoêç zabezpieczenia si przed konsekwencjami wahaƒ krótkoterminowych stóp procentowych. Post pujàca integracja krajowego rynku finansowego z mi dzynarodowym rynkiem finansowym stworzy a podmiotom krajowym dost p do zagranicznych rynków instrumentów pochodnych, czego przyk adem jest rynek transakcji RS (nterest Rate Swap), umo liwiajàcy zabezpieczanie si przed skutkami wahaƒ cen obligacji. Mo liwoêç wykorzystywania transakcji RS nie tylko zwi kszy- a mo liwoêci zarzàdzania ryzykiem stopy procentowej. Przyczyni o si to tak e do rozwoju same- RYNEK FNANSOWY W POLSCE

6 Wprowadzenie 1 go rynku obligacji, poniewa wahania wysokoêci d ugoterminowych stóp procentowych i cen obligacji przesta y negatywnie wp ywaç na skal obrotów na wtórnym rynku obligacji. G ównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na podstawie dost pnych êróde informacji, rozwoju sytuacji w poszczególnych segmentach krajowego rynku finansowego w latach Opracowanie zawiera równie elementy oceny stopnia rozwoju poszczególnych rynków. Wskazuje tak e na bariery ograniczajàce ich rozwój. Niniejszy tekst nie pretenduje do roli kompleksowej analizy uwarunkowaƒ rozwoju rynków finansowych w Polsce. Taka próba zostanie podj ta w kolejnych edycjach Raportu. Tegoroczna edycja Raportu sk ada si z 7 rozdzia ów. W rozdziale 1. przedstawiamy êród a informacji, które zosta y wykorzystane w opracowaniu, i definicje przyj te przez autorów. Zasadniczà cz Êç Raportu stanowià rozdzia y 2 6, przedstawiajàce sytuacj w poszczególnych segmentach krajowego rynku finansowego w latach W koƒcowej cz Êci Raportu formu ujemy ogólne wnioski na temat kierunków przysz ego rozwoju krajowego rynku finansowego. 6 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 èród a informacji i uwarunkowania metodologiczne 1 èród a informacji i uwarunkowania metodologiczne 1 Prezentowane opracowanie jest pierwszà próbà kompleksowego zestawienia dost pnych informacji na temat rozwoju rynków finansowych w Polsce. Podejmujàc t prób, NBP stanà przed powa nym problemem: posiadane przez nas informacje uzyskaliêmy z ró nych êróde i sà one niejednorodne. ZdecydowaliÊmy jednak, e wykorzystane b dà wszelkie dost pne informacje, natomiast wyraênie zaznaczymy wyst pujàce mi dzy nimi ró nice. W niniejszym rozdziale omówione zostanà: êród a informacji, które wykorzystano do okreêlenia wielkoêci poszczególnych rynków finansowych, stopnia ich p ynnoêci, a tak e roli, jakà odgrywajà w obrotach na danym rynku ró ne rodzaje podmiotów oraz przyj te w opracowaniu definicje dotyczàce zastosowanych kryteriów okreêlania wielkoêci i p ynnoêci poszczególnych rynków. Poni ej omówiono g ówne procesy wyst pujàce na tych obszarach. Szczegó owe informacje na ten temat zawiera za àcznik 1. To, e do tej pory nie powsta o adne kompleksowe opracowanie, omawiajàce w sposób ca- oêciowy stan rozwoju rynków finansowych w Polsce, wynika o m.in. z faktu, e êród a informacji dotyczàce rynków finansowych sà bardzo zró nicowane. stotnà rol odgrywa równie to, e du a cz Êç rynków ma charakter nieregulowany, co odnosi si g ównie do rynków mi dzybankowych. Taki stan rzeczy sprawia, e informacji nie mo na pozyskaç z jednego êród a (co ma miejsce przy scentralizowanym systemie obrotu lub rozliczeƒ), lecz trzeba polegaç na informacjach zbieranych drogà poêrednià obejmujàcà g ównie ró nego rodzaju sprawozdawczoêç bankowà. W wielu przypadkach pe ny obraz sytuacji na danym rynku mo na uzyskaç dopiero poprzez zestawienie informacji pochodzàcych z wielu êróde. KoniecznoÊç korzystania z ró nych êróde bywa powodem wielu istotnych komplikacji. W pewnych przypadkach, np. rynku kontraktów FRA, podstawà do okreêlenia wielkoêci rynku jest informacja uzyskana od wszystkich banków krajowych obj tych ogólnym systemem sprawozdawczym, podczas gdy informacja na temat skali obrotów i struktury podmiotowej rynku jest uzyskiwana od wybranej grupy banków. Powoduje to, e niektóre wskaêniki wykorzystywane do analizy p ynnoêci rynku (np. relacja obrotów do wielkoêci rynku) mogà nie byç w pe ni porównywalne. Z oczywistych wzgl dów najpe niejszà informacj o wielkoêci rynku mo na uzyskaç w przypadku rynku papierów wartoêciowych o charakterze niezbywalnym, np. obligacji NBP indeksowanych do wskaênika inflacji. nformacje o skali emisji uzyskaç mo na u emitenta. Nieco bardziej z o ona jest kwestia êróde informacji w przypadku zbywalnych papierów wartoêciowych. Najpe niejsze informacje sà dost pne w przypadku skarbowych papierów warto- Êciowych oraz instrumentów udzia owych. Wynika to stàd, e êród em informacji sà instytucje lub ich wydzielone jednostki organizacyjne, pe niàce funkcje depozytu papierów wartoêciowych Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA (KDPW) oraz Narodowy Bank Polski (systemy depozytowe, Centralny Rejestr Bonów Skarbowych i Rejestr Bonów Pieni nych). Niektóre papiery wartoêciowe o charakterze zbywalnym nie sà jednak rejestrowane w scentralizowanym depozycie, np. bony komercyjne czy obligacje komercyjne. nformacje o wielkoêci emisji na tych rynkach mogà byç uzyskane jedynie od banków obs ugujàcych te emisje. W niniejszym opracowaniu informacje te pochodzà od tzw. banków dealerów rynku pieni nego. Jest to jednak ograniczona grupa banków, co oznacza, e informacja nie musi pokrywaç ca ego rynku. Dlatego w prezentowanym opracowaniu RYNEK FNANSOWY W POLSCE

8 èród a informacji i uwarunkowania metodologiczne 1 wykorzystywano równie inne êród a informacji, takie jak np. publikacja Ârodkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i Analiz SA CERA 1 Rating & Rynek. Dane nie pochodzàce ze scentralizowanych systemów depozytowych nale y traktowaç z pewnà ostro noêcià. Wskazuje na to wyst powanie du ych niekiedy ró nic mi dzy informacjami uzyskiwanymi z dwu ró nych êróde, np. informacjami o wielkoêci rynku obligacji komercyjnych. W niektórych przypadkach w ogóle brakuje informacji. Dotyczy to m.in. skali obrotów na rynku bonów i obligacji komercyjnych. W przypadku gie dowych instrumentów pochodnych g ównym êród em informacji sà same gie dy, zajmujàce si organizacjà obrotu tymi instrumentami. Z kolei êród em informacji o rynku instrumentów pochodnych o charakterze nieregulowanym oraz o rynku walutowym i rynku depozytów mi dzybankowych sà banki komercyjne. WielkoÊç rynku tych instrumentów jest okreêlana na podstawie miesi cznej sprawozdawczoêci bankowej. Ze wzgl du na to, e sprawozdawczoêç ta zosta a zaprojektowana w innym celu ni Êledzenie rozwoju rynków finansowych, uzyskiwane za jej poêrednictwem dane nie sà kompletne. Dodatkowo w sprawozdawczoêci cz sto zdarzajà si pomy ki, szczególnie dotyczàce zakwalifikowania poszczególnych operacji banków. W tej sytuacji informacje na temat wielkoêci pozycji banków na nieregulowanych rynkach instrumentów pochodnych nale y traktowaç z du à ostro noêcià, zwracajàc uwag raczej na tendencje ni konkretne wartoêci liczbowe. Dodatkowym utrudnieniem jest to, e informacje z tego êród a dost pne sà jedynie od czerwca 1999 r. èród em informacji o obrotach w tym segmencie rynku sà banki pe niàce funkcj dealerów rynku pieni nego, a w przypadku rynku depozytów mi dzybankowych informacje pochodzà równie z Departamentu Systemu P atniczego NBP. stotne trudnoêci przy dokonywaniu analiz porównawczych poszczególnych rynków powoduje ró na kategoryzacja uczestników/inwestorów dzia ajàcych na poszczególnych rynkach. Ró nice te sà zwiàzane: z brakiem ogólnie obowiàzujàcych standardów w tym wzgl dzie, z ró nymi funkcjami systemów b dàcych êród em informacji (co przek ada si na ró ny zakres informacji). Najbardziej szczegó owe informacje w tej dziedzinie mo na uzyskaç ze statystyki otrzymywanej przez NBP w ramach systemu banków dealerów rynku pieni nego, która zosta a stworzona specjalnie w celu obserwacji rozwoju okreêlonych rynków finansowych. Na innych obszarach mo liwoêci uzyskania odpowiednich informacji sà du o bardziej ograniczone. Dobrym przyk adem jest statystyka uczestników mi dzybankowego rynku instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych i opcyjnych). Obecnie istniejàcy podzia umo liwia okreêlenie zakresu wykorzystywania tych instrumentów przez rezydentów i nierezydentów. Niestety, uzyskanie informacji o zakresie wykorzystywania np. walutowych instrumentów terminowych do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym przez krajowe podmioty niefinansowe jest niemo liwe. W okresie obj tym tym opracowaniem istotnym problemem by ograniczony zakres pe nienia funkcji statystycznych przez KDPW. Chcàc ograniczyç skutki problemów z tym zwiàzanych, NBP rozbudowa sprawozdawczoêç banków dealerów rynku pieni nego. Równie skomplikowanà sprawà okaza o si okreêlenie wielkoêci poszczególnych rynków finansowych. Ze wzgl du na to, e instrumenty finansowe majà ró ny charakter, nie mog a byç zastosowana jednolita definicja. Najprostsze by o okreêlenie wielkoêci rynku w przypadku instrumentów b dàcych papierami wartoêciowymi. Mo na w takiej sytuacji przyjàç, e wielkoêç rynku odpowiada wielkoêci emisji (wartoêci papierów wyemitowanych, ale jeszcze nie wykupionych w danym momencie). Jednak nawet w tym przypadku istniejà ró nice definicji mi dzy poszczególnymi rynkami: w przypadku instrumentów d u nych jest to suma nominalnych wartoêci instrumentów, 1 Od listopada 21 r. Fitch Polska SA. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 èród a informacji i uwarunkowania metodologiczne w przypadku instrumentów udzia owych rynkowa wartoêç akcji i praw nabycia ustalona wg cen bie àcych w dniu okreêlenia wielkoêci rynku (kapitalizacja rynku). Bardziej skomplikowana procedura ustalenia wielkoêci rynku musia a byç zastosowana w przypadku instrumentów rynku pieni nego nie b dàcych papierami wartoêciowymi oraz instrumentów terminowych i pochodnych nie podlegajàcych obrotowi na rynkach zorganizowanych. Standardowo dla tego typu instrumentów jako definicj wielkoêci rynku przyjmuje si sum warto- Êci instrumentów sprzedanych i kupionych, wykazywanych w bilansach instytucji sprawozdajàcych lub wykazywanych przez nie w sprawozdawczoêci pozycji pozabilansowych na dany moment. W drugim etapie eliminuje si podwójne liczenie pozycji. 1 Niestety, w przypadku wielu instrumentów nie by o mo liwoêci zastosowania takiej procedury, a zatem nie mo na by o precyzyjnie okreêliç wielkoêci rynków. Wynika o to z u omnoêci istniejàcego systemu statystyki bankowej (tworzonego w innym celu). W obecnym systemie sprawozdawczym podmioty, z którymi dany bank zawar transakcj przy wykorzystaniu danego instrumentu, wyst pujà w podziale na rezydentów i nierezydentów. W cz Êci rezydenci odzwierciedlone sà wykonane i jeszcze niezapad e operacje z krajowymi podmiotami bankowymi (które sà obj te sprawozdawczoêcià) i podmiotami niebankowymi (nieobj tymi systemem sprawozdawczym). Je eli w przypadku wszystkich instrumentów nale àcych do tej grupy jako wielkoêç rynku potraktujemy ca à, wykazywanà w danym momencie przez wszystkie banki krajowe, sum kontraktów sprzedanych i kupionych, to otrzymamy zafa szowany obraz wielkoêci rynku. W zakresie operacji mi dzy bankami krajowymi, które sà podmiotami przesy ajàcymi sprawozdania do NBP, b dziemy liczyç danà transakcj podwójnie (ta sama transakcja dla jednego banku oznacza sprzeda instrumentu, a dla drugiego jego zakup). Operacje tego samego banku z nierezydentami oraz niebankowymi podmiotami krajowymi b dà liczone pojedynczo, poniewa podmioty te nie sà obj te systemem sprawozdawczym (wyst pujà albo po stronie kupna, albo sprzeda y). Ze wzgl du na niemo noêç rozdzielenia kategorii rezydent na podmioty sprawozdajàce i nieobj te systemem sprawozdawczym przyj cie jednej standardowej definicji dla wszystkich rynków powodowa oby przeszacowanie lub niedoszacowanie wielkoêci rynku. Zmniejszenie skali zniekszta ceƒ statystyk, wynikajàcych z tej sytuacji, wymaga o odrzucenia standardowej definicji rynku dla tej grupy instrumentów. Zadecydowano o przyj ciu dla poszczególnych instrumentów takich definicji, przy których margines b du okreêlenia wielkoêci rynku wydawa si najmniejszy. Pojawi a si wi c koniecznoêç przyj cia zindywidualizowanego podejêcia do definicji wielkoêci rynku. Przyj cie takiego podejêcia oznacza jednak, e nie mo na porównywaç wielkoêci poszczególnych rynków finansowych nie bioràc pod uwag wspomnianych wy ej uwarunkowaƒ. Dla tej grupy rynków przyj to, w wi kszoêci przypadków, e wielkoêç rynku okreêla suma wartoêci bilansowych instrumentów sprzedanych przez sprawozdajàce banki rezydentom oraz sprzedanych i kupionych od nierezydentów. Modyfikacj tego podejêcia zastosowano w przypadku rynku lokat mi dzybankowych, na którym dzia ajà zarówno banki przysy ajàce sprawozdania do NBP, jak i nieobj te tym systemem sprawozdawczoêci. Wyjàtkiem okaza si równie rynek terminowych transakcji walutowych outright-forward, w przypadku którego statystyka bankowa wykaza a du e kwoty walut kupionych przez banki od podmiotów zaliczanych do grupy rezydent. Autorzy uznali, e skala mo liwego b du w okreêlaniu wielkoêci rynku wymaga korekty przyj tej podstawowej definicji i w tym przypadku jako wielkoêç rynku przyj to sum wartoêci bilansowych instrumentów sprzedanych i kupionych od rezydentów i nierezydentów. W przypadku instrumentów terminowych i pochodnych na rynku gie dowym wielkoêç rynku zdefiniowano jako liczb otwartych pozycji lub ich bie àcà wartoêç liczonà jako iloczyn liczby otwartych pozycji i dziennego kursu instrumentu. Jedynym rynkiem, w przypadku którego nie mo na by o zastosowaç opisanych powy ej definicji, by rynek walutowy. WielkoÊç tego rynku jest okreêlana jedynie przez wielkoêç zrealizowanych obrotów. WartoÊç ta wyznacza równie drugie kryterium okreêlajàce stopieƒ rozwoju danego rynku finansowego, tj. jego p ynnoêç. RYNEK FNANSOWY W POLSCE

10 èród a informacji i uwarunkowania metodologiczne 1 W przypadku innych rynków te dwie ich cechy mogà byç analizowane roz àcznie. Zasadniczo, w niniejszym opracowaniu przyj to, e wielkoêç obrotów na rynku b dzie podawana wg definicji obrotów brutto, tj. sumy wartoêci instrumentów kupionych i sprzedanych przez podmioty sprawozdajàce lub wszystkich uczestników rynku w transakcjach rozliczonych w danym okresie (miesiàcu, kwartale, roku). Podobnie jak w przypadku definicji wielkoêci rynku nie by o mo na zastosowaç jednej, w pe ni standardowej definicji obrotu. Wynika to m.in. z ró nej charakterystyki jednostek wartoêci obrotu stosowanych w systemach sprawozdawczych. Obroty papierami wartoêciowymi rejestrowanymi w scentralizowanych systemach depozytowych sà podawane wed ug wartoêci nominalnej instrumentów sprzedanych i kupionych. stotnym wyjàtkiem sà obroty na rynku obligacji Skarbu Paƒstwa. WartoÊç obrotów brutto obligacjami Skarbu Paƒstwa jest ustalona na podstawie danych KDPW wed ug cen rynkowych jako suma obrotów na GPW, CeTO, rynku mi dzybankowym i w ramach operacji otwartego rynku NBP. Obroty na rynku mi dzybankowym obejmujà jedynie transakcje rozliczone finansowo w KDPW. Obroty instrumentami udzia owymi liczone sà jako iloczyn liczby instrumentów kupionych i sprzedanych w danym okresie oraz bie àcych kursów gie dowych poszczególnych aktywów w tym okresie. W przypadku obrotów instrumentami terminowymi i pochodnymi na rynkach regulowanych jako wielkoêç obrotów przyj ta zosta a nie wartoêç, lecz wolumen obrotów liczony jako suma liczby kontraktów sprzedanych i kupionych w danym okresie. Przyj cie takiej konwencji umo liwia porównanie skali obrotów mi dzy poszczególnymi platformami obrotu (poza GPW inne podmioty nie podajà wartoêci obrotów, a jedynie ich wolumen). Niestety, w przypadku wielu instrumentów brakuje informacji o skali obrotów, co m.in. odnosi si do bonów i obligacji komercyjnych. Wynika to z niewykorzystywania scentralizowanego depozytu, w którym instrumenty te by yby rejestrowane. Równie systemy sprawozdawcze banków nie obejmujà ca oêci informacji o obrotach instrumentami finansowymi. W niedalekiej przysz oêci stan statystyki rynków finansowych b dzie musia si zmieniç, g ównie ze wzgl du na proces dostosowania statystyki zbieranej przez bank centralny do wymogów Europejskiego Banku Centralnego. 1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Rynek pieni ny 2 Rynek pieni ny 2 Przedmiotem transakcji zawieranych na rynku pieni nym sà instrumenty d u ne o okresie zapadalnoêci do 1 roku. Podstawowymi instrumentami rynku pieni nego w Polsce sà lokaty mi dzybankowe, bony skarbowe, bony pieni ne NBP, transakcie repo, sell-buy-back i buy-sell-back, swapy walutowe, krótkoterminowe instrumenty d u ne emitentów niepublicznych i bankowe instrumenty d u ne (certyfikaty depozytowe) Bony skarbowe Podstawowa charakterystyka instrumentu Pierwsza emisja bonów skarbowych nastàpi a w maju 1991 r. Bony skarbowe sà papierami wartoêciowymi na okaziciela. nstrumenty te mogà byç emitowane na okresy od 1 tygodnia do 52 tygodni. Na przetargach Ministerstwo Finansów oferuje g ównie bony 13-, 26- i 52-tygodniowe. Od lipca 1995 r. bony sà emitowane jedynie w formie zdematerializowanej (zapisu elektronicznego). Bony skarbowe sprzedawane sà z dyskontem, a ich rentownoêç liczona jest na bazie 36 dni. WartoÊç nominalna jednego bonu wynosi 1. z. WielkoÊç rynku W latach 9. bony skarbowe by y podstawowym instrumentem finansowania potrzeb po- yczkowych bud etu. Z czasem ich rola zmala a na rzecz obligacji, co znalaz o odzwierciedlenie w stopniowym zmniejszaniu si iloêci bonów w obiegu. Wzrost wielkoêci emisji bonów skarbowych w roku 21 r. by wynikiem nieoczekiwanie du ego wzrostu deficytu bud etowego. W latach wartoêç nominalna bonów skarbowych w obiegu waha a si mi dzy 23 mld z a 36 mld z (wykres 1). Wykres 1. Bony skarbowe w obiegu (stan na koniec kwarta u) mld z èród o: dane CRBS. V V V V kwarta y Poniewa popyt na bony zawsze przewy sza ich poda, g ównym czynnikiem wp ywajàcym na wielkoêç emisji bonów by y potrzeby bud etu (wykres 2). RYNEK FNANSOWY W POLSCE

12 Rynek pieni ny Wykres 2. Rynek pierwotny bonów skarbowych 2 mld z V V V V kwarta y Poda Popyt Sprzeda èród o: dane CRBS. Organizacja rynku Rynek pierwotny Bony skarbowe sà emitowane przez Ministerstwo Finansów. Przetargi, na których sà sprzedawane, organizuje Narodowy Bank Polski, b dàcy agentem emisji na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Finansów. Przetargi sà organizowane regularnie w pierwszy roboczy dzieƒ tygodnia. W zale noêci od potrzeb bud etu, Ministerstwo Finansów mo e og aszaç dodatkowe przetargi. Przetargi odbywajà si w systemie tzw. aukcji amerykaƒskiej, co oznacza, e w przypadku akceptacji oferty nabywca p aci zaoferowanà przez siebie cen. BezpoÊredni udzia w przetargach mogà braç jedynie podmioty spe niajàce wymóg okreêlony w Rozporzàdzeniu emisyjnym Ministra Finansów z 26 sierpnia 1999 r. Dotyczy on zakupu na rynku pierwotnym okreêlonej iloêci bonów. Co kwarta NBP dokonuje weryfikacji uczestników bezpo- Êrednich rynku pierwotnego pod wzgl dem spe nienia przez nich kryteriów zawartych w Rozporzàdzeniu emisyjnym. Liczba bezpoêrednich uczestników przetargu waha a si w latach w granicach od 4 do 5 podmiotów i by y to g ównie banki. Za poêrednictwem podmiotów uprawnionych do bezpoêredniego udzia u w przetargach bony skarbowe mogà byç nabywane tak- e przez inne podmioty: banki spó dzielcze, rezydentów i nierezydentów b dàcych osobami prawnymi i fizycznymi oraz spó ki nie majàce osobowoêci prawnej. Rynek wtórny Bony skarbowe mogà byç przedmiotem swobodnego obrotu przy zachowaniu warunków wynikajàcych z przepisów regulujàcych obrót dewizowy, a tak e publiczny obrót papierami warto- Êciowymi. G ównymi uczestnikami rynku wtórnego sà banki krajowe. Przeprowadzajà one operacje na w asny rachunek i wykonujà zlecenia klientów. W 21 r. udzia pi ciu najbardziej aktywnych banków w obrotach ogó em wyniós 61%. W stosunku do 1998 r. udzia ten zwi kszy si o 1 punktów procentowych. Âwiadczy to o wyst powaniu tendencji do koncentracji obrotu. stotnà rol w rozwoju rynku odegra system banków dealerów rynku pieni nego, zmodyfikowany przez NBP w lipcu 1996 r. (patrz ramka 1). Typowe wielkoêci transakcji zawieranych na rynku mi dzybankowym mieszczà si w przedziale 2 2 mln z, natomiast w operacjach mi dzy bankami a ich klientami wielkoêci transakcji zawierajà si w przedziale od 1 tys. z do 2 mln z. System rozliczeniowo-depozytowy Wszystkie transakcje dokonywane na rynku wtórnym sà rejestrowane w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych (CRBS) prowadzonym przez Narodowy Bank Polski (patrz ramka 2). 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Rynek pieni ny Ramka 1 SYSTEM DEALERÓW RYNKU PEN NEGO Od 1996 r. NBP wy ania grup banków dealerów rynku pieni nego wykazujàcych si odpowiednio du à aktywnoêcià na wtórnym rynku papierów skarbowych i spe niajàcych kryteria kwalifikacyjne ndeksu AktywnoÊci Dealerskiej (AD). Obowiàzujàce w poszczególnych latach kryteria mia y na celu stymulowanie rozwoju ró nych segmentów rynku finansowego. Szczególny nacisk po o ono na rozwój: wtórnego rynku bonów skarbowych, aktywnoêci inwestorów niebankowych na rynku skarbowych papierów warto- Êciowych, rynku transakcji repo i sell-buy-back, wtórnego rynku obligacji skarbowych. Dodatkowym elementem oceny by a poprawnoêç relacji z bankiem centralnym. W 21 r. wprowadzono nowe kryteria AD, oceniajàce potencja rozliczeniowy banków oraz ich aktywnoêç na rynku FRA i RS. W latach ocena aktywnoêci banków dokonywana by a co miesiàc, a w 21 r. kwartalnie. 2 Ramka 2 CENTRALNY REJESTR BONÓW SKARBOWYCH CRBS jest systemem elektronicznym, w którym prowadzone sà rachunki i konta depozytowe uczestników rynku. CRBS obs uguje wszystkie rodzaje dzia alnoêci na rynku bonów skarbowych: organizacj przetargów sprzeda y i odkupu, rejestrowanie transakcji na rynku wtórnym, obs ug kredytu lombardowego i technicznego, wykup bonów przez emitenta. Transakcje mi dzy bezpoêrednimi uczestnikami CRBS rozliczane sà na zasadzie DVP (delivery versus payment) w czasie rzeczywistym w systemie brutto* (model ). Uczestnikami CRBS sà bezpoêredni uczestnicy rynku pierwotnego, banki krajowe (z wyjàtkiem banków spó dzielczych nie majàcych statusu uczestnika przetargu), Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). W zwiàzku z dokonanà pod koniec 1999 r. zmianà Rozporzàdzenia emisyjnego, a tak e zmianà Regulaminu CRBS, wprowadzono nowe tytu y zleceƒ, umo liwiajàce identyfikacj transakcji warunkowych: repo i sell-buy-back oraz zastawu bonów skarbowych. * Rozliczanie transakcji dokonywane jest poprzez: a) transfer Êrodków pieni nych i papierów wartoêciowych na bazie brutto (model ), b) transfer Êrodków pieni nych na bazie netto, a papierów wartoêciowych na bazie brutto (model ), c) transfer Êrodków pieni nych i papierów wartoêciowych na bazie netto (model ). nwestorzy Struktura kont w CRBS umo liwia identyfikacj trzech grup inwestorów: krajowych podmiotów bankowych (KB), krajowych podmiotów niebankowych (KN) oraz podmiotów zagranicznych (KZ). Struktura inwestorów zmienia a si w ostatnich latach. Udzia sektora bankowego wyraênie si zmniejszy na korzyêç krajowego sektora niebankowego (wykres 3). RYNEK FNANSOWY W POLSCE

14 Rynek pieni ny Wykres 3. Struktura kont depozytowych w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych % V V V V kwarta y Banki krajowe - KB Krajowe podmioty niebankowe - KN Nierezydenci - KZ èród o: dane CRBS. W ramach tego sektora najbardziej dynamiczny wzrost dotyczy towarzystw ubezpieczeniowych i gospodarstw domowych. Udzia inwestorów zagranicznych by najwi kszy w po owie 1998 r., gdy osiàgnà 1%. W 21 r. wynosi zaledwie 3%. Spadek popytu ze strony inwestorów zagranicznych wiàza si z liberalizacjà prawa dewizowego. nwestorzy ci preferujà swapy walutowe jako syntetyczne krótkoterminowe instrumenty z otowe. Dodatkowym êród em informacji na temat struktury podmiotów inwestujàcych na rynku bonów skarbowych sà sprawozdania banków dealerów rynku pieni nego. Umo liwiajà one bardziej szczegó owy podzia krajowego sektora niebankowego na poszczególne kategorie inwestorów. nformacje te przedstawia tabela 1 oraz wykresy 4 i 5. Tabela 1. Bony skarbowe w posiadaniu krajowego sektora niebankowego (stan na koniec okresu) mln z % mln z % mln z % mln z % Towarzystwa ubezpieczeniowe 1.247,4 17, 1.467,4 19, 2.278,3 26,7 2.91,5 23,3 Fundusze powiernicze i inwestycyjne 174,5 2,4 547,7 7,1 38,1 4, ,8 14,2 nne instytucje finansowe 779,8 1,6 731,8 9,5 1.49,4 12,3 942,4 7,6 Przedsi biorstwa 2.52,7 34,3 1.97,8 24,8 641,5 7, ,2 1,9 Gospodarstwa domowe 871,3 11, ,1 21, ,1 15, ,5 26,6 Fundusze emerytalne,, 1.943,5 22,7 712,4 5,7 Kasy chorych 542, 6,4 794,8 6,4 nne podmioty krajowe 1.747, 23, ,2 17,7 357,2 4,2 665,2 5,3 Razem 7.34, , , ,8 1 èród o: sprawozdawczoêç banków dealerów i kandydatów do tej funkcji. Wykres 4. nwestorzy na rynku bonów skarbowych. Krajowy sektor niebankowy w 1998 r. 24% 17% 2% 11% 12% 34% Towarzystwa ubezpieczeniowe (17%) nne instytucje finansowe (11%) Gospodarstwa domowe (12%) Fundusze powiernicze (2%) Przedsi biorstwa (34%) nne podmioty krajowe (24%) èród o: sprawozdawczoêç banków dealerów i kandydatów do tej funkcji. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Rynek pieni ny Wykres 5. nwestorzy na rynku bonów skarbowych. Krajowy sektor niebankowy w 21 r. 6% 6% 5% 23% 2 27% 14% 11% 8% Towarzystwa ubezpieczeniowe (23%) nne instytucje finansowe (8%) Gospodarstwa domowe (27%) Fundusze powiernicze (14%) Przedsi biorstwa (11%) Fundusze emerytalne (6%) Kasy chorych (6%) nne podmioty krajowe (5%) èród o: sprawozdawczoêç banków dealerów i kandydatów do tej funkcji. Stopieƒ rozwoju rynku Ocen p ynnoêci rynku umo liwiajà takie wskaêniki, jak: skala obrotów, relacja obrotów do stanu emisji, a tak e wielkoêç mar mi dzy cenami zakupu i sprzeda y bonów skarbowych na rynku wtórnym. Obroty brutto W analizowanym okresie ca kowite obroty miesi czne brutto na rynku bonów skarbowych (w àczajàc w to operacje repo i sell-buy-back) waha y si w przedziale mld z. Najwy szy poziom obrotów zanotowano w grudniu 21 r., najni szy zaê w styczniu 1998 r. Obroty na rynku bonów skarbowych systematycznie ros y, jakkolwiek wyst powa y okresy spadku ich wielkoêci. Znaczàcy spadek obrotów zanotowano w okresie V kwarta 2 r. kwarta 21 r. (wykres 6), gdy istnia y silne oczekiwania na spadek stóp procentowych (wzrost cen papierów wartoêciowych). Wykres 6. Obroty ogó em brutto na rynku bonów skarbowych mld z èród o: dane CRBS. V V V V kwarta y Wzrost skali obrotów nie znalaz odzwierciedlenia w subiektywnych ocenach uczestników rynku, którzy od 2 r. sygnalizujà pogarszajàcà si p ynnoêç rynku. Zjawisko to jest skutkiem wzrostu udzia u operacji z podmiotami niebankowymi w ogólnych obrotach na rynku wtórnym, procesu konsolidacji w systemie bankowym, jak równie rosnàcego wykorzystania bonów skarbowych jako zabezpieczenia operacji lokacyjnych. Wi kszoêç podmiotów niebankowych traktuje bony skarbowe jako instrument lokacyjny, trzymajàc je w portfelu aktywów do daty wykupu. Relacja RYNEK FNANSOWY W POLSCE

16 Rynek pieni ny transakcji banków z podmiotami niebankowymi do ogó u transakcji na rynku wtórnym, z których wi kszoêç stanowià transakcje o charakterze warunkowym (repo i sell-buy-back), wykazuje silnà tendencj wzrostowà. Udzia transakcji bezwarunkowych w obrotach ogó em wykazywa w omawianym okresie tendencj spadkowà, zmniejszajàc si z 28% do 12% 2. 2 Relacja obrotów do stanu emisji Relacja obrotów brutto do iloêci bonów skarbowych w obiegu potwierdza spadek p ynnoêci rynku bonów skarbowych, który wystàpi w po owie 2 r. pomimo wzrostu skali zawieranych transakcji warunkowych. Podobny wskaênik liczony dla samych transakcji bezwarunkowych wskazuje na jeszcze wi ksze pogorszenie si p ynnoêci rynku (wykresy 7 i 8). Wykres 7. Bony skarbowe w obiegu i obroty na rynku wtórnym mld z V V V kwarta y 21 mld z Transakcje bezwarunkowe Sell-buy-back Repo Bony w obiegu prawa skala èród o: dane CRBS. Wykres 8. P ynnoêç rynku wtórnego bonów skarbowych 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, V V V kwarta y Wskaênik dla obrotów ogó em Wskaênik dla transakcji bezwarunkowych èród o: dane CRBS. Spready cenowe Równie wielkoêci mar (tzw. spreadów) na rynku mi dzybankowym Êwiadczà o pogarszajàcej si p ynnoêci rynku. Wprawdzie zaburzenia na mi dzynarodowym rynku finansowym (kryzys rosyjski), a tak e Problem Roku 2 wywo a y du à zmiennoêç spreadów cenowych, niemniej wzrost Êredniego spreadu z 23 punktów bazowych w po owie 2 r. do 29 punktów bazowych w po- owie tego okresu potwierdza tez o pogarszajàcej si p ynnoêci rynku. DochodowoÊç Rozk ad rentownoêci na rynku pierwotnym bonów skarbowych przedstawia wykres 9. 2 Wskaênik liczony jako Êrednia miesi czna w poszczególnych kwarta ach. 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Rynek pieni ny Wykres 9. Ârednia rentownoêç bonów skarbowych na rynku pierwotnym % V V X tygodniowe X V V X X V V X X V V X 1999 miesiàce tygodniowe X 26-tygodniowe Stopa referencyjna NBP èród o: dane CRBS Bony pieni ne NBP Podstawowa charakterystyka instrumentu Bony pieni ne NBP emitowane od 199 r. sà papierami wartoêciowymi na okaziciela. Obecnie NBP emituje g ównie bony z 28-dniowym okresem do wykupu, mimo e mogà mieç one ró ne terminy zapadalnoêci 3. Bony pieni ne sà sprzedawane z dyskontem, a ich rentownoêç jest liczona na bazie 36 dni. WartoÊç nominalna jednego bonu wynosi 1. z. W przeciwieƒstwie do bonów skarbowych nie mogà one byç wykorzystywane przez NBP jako zastaw pod kredyt lombardowy i techniczny NBP jako emitent nie mo e byç zarazem zastawnikiem i d u nikiem wierzytelno- Êci b dàcej przedmiotem zastawu. Od maja 1996 r. istniejà jedynie w formie zdematerializowanej (zapisu elektronicznego). WielkoÊç rynku WielkoÊç emisji bonów pieni nych zale y od wielkoêci nadp ynnoêci sektora bankowego. W omawianym okresie iloêç bonów pieni nych w obiegu waha a si od 9 mld z w styczniu 1998 r. do 31 mld z w lutym 1999 r. Pod koniec 1999 r., na skutek wzrostu popytu banków na p ynne Êrodki, co by o zwiàzane z Problemem Roku 2, stan emisji bonów pieni nych zmniejszy si przejêciowo do 11 mld z. W lutym 2 r. emisja ponownie przekroczy a 24 mld z. W 21 r. iloêç bonów w obiegu podlega a znacznym wahaniom. W lutym stan emisji bonów wzrós do 24,3 mld z, co by o skutkiem wzrostu p ynnoêci banków po sprzeda y Narodowemu Bankowi Polskiemu przez rzàd przychodów walutowych. Najni szy by stan emisji w listopadzie i grudniu (6 6,8 mld z ), gdy banki prze ywa y trudnoêci p ynnoêciowe. Wynika o to m.in. z du ego zaanga owania si w operacje z NBP w paêdzierniku oraz ze wzrostu Êrodków bud etu ulokowanych na depozytach terminowych w banku centralnym, co wyssa o Êrodki z systemu bankowego. Dane dotyczàce iloêci bonów pieni nych w obiegu i skali obrotu na rynku wtórnym nie uwzgl dniajà ich specjalnych emisji, przeznaczonych dla PKO BP SA. By y to papiery 91-dniowe, sprzedawane w 21 r. w transzach w takich odst pach czasu, by po dokonaniu wykupów ich wartoêç nominalna na koncie depozytowym banku zawsze wynosi a 7,5 mld z. Operacja ta s u y a zmniejszeniu nierównomiernego rozk adu p ynnoêci w sektorze bankowym. Bony te nie by y przedmiotem obrotu na rynku mi dzybankowym (wykres 1). 3 Od 1996 r. kolejno wprowadzano mo liwoêç emitowania bonów z 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 14-, 28-, 91-, 182-, 273- i 364-dniowym terminem zapadalnoêci. Do koƒca 2 r. nie emitowano bonów 2-, 3-, 4-, 5- i 6-dniowych. RYNEK FNANSOWY W POLSCE

18 Rynek pieni ny Wykres 1. Bony pieni ne NBP w obiegu (stan na koniec kwarta u) mld z V V V V kwarta y Bony w obiegu ogó em Bony w obiegu ogó em bez emisji dla PKO BP SA èród o: dane RBP. Organizacja rynku Rynek pierwotny Emitentem bonów pieni nych jest Narodowy Bank Polski. Emisja bonów jest instrumentem oddzia ywania banku centralnego na rynkowe stopy procentowe. Odbywa si ona g ównie w trybie przetargowym (tzw. aukcja amerykaƒska), aczkolwiek NBP zastrzeg sobie prawo do sprzeda y równie w trybie bilateralnym. Przetargi by y organizowane nieregularnie, w okresach, gdy nadwy ka poda y p ynnoêci w bankach komercyjnych wywo ywa a presj na spadek rynkowych stóp procentowych. Prawo do udzia u w przetargach na bony pieni ne mia y jedynie banki b dàce dealerami rynku pieni nego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny (patrz ramka 1). Rynek wtórny Wtórny obrót bonami pieni nymi dokonywany jest na rynku mi dzybankowym. Obrót jest realizowany zarówno w trybie bezwarunkowym (outright), jak i warunkowym (repo, sell-buy-back). W 2 r. udzia pi ciu najbardziej aktywnych banków w obrotach ogó em wyniós 57,8% i zmniejszy si w stosunku do 1998 r. o ponad 8 punktów procentowych. Ârednia wielkoêç jednej transakcji zawieranej na rynku mi dzybankowym wynosi oko o 1 mln z. System rozliczeniowo-depozytowy Wszystkie transakcje dokonywane na rynku wtórnym sà rejestrowane w Rejestrze Bonów Pieni nych (RBP), prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. RBP jest elektronicznym systemem, w którym prowadzone sà rachunki i konta depozytowe bezpoêrednich uczestników rynku. Rejestr obs uguje wszystkie rodzaje dzia alnoêci na rynku, z tym e odmiennie ni w przypadku CRBS nie umo liwia identyfikacji transakcji repo i sell-buy-back. Transakcje mi dzy bezpoêrednimi uczestnikami rozliczane sà na zasadzie DVP w czasie rzeczywistym w systemie rozliczeƒ brutto wed ug modelu. nwestorzy Zgodnie z Uchwa à Nr 35/2 Zarzàdu NBP z dnia 24 listopada 2 r. w sprawie emitowania bonów pieni nych NBP oraz obrotu tymi bonami, nabywcami bonów pieni nych mogà byç tylko banki krajowe oraz zgodnie z ustawà o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. BFG. Bony nie sà wi c dost pne dla krajowych podmiotów niebankowych oraz podmiotów zagranicznych. Stopieƒ rozwoju rynku Obroty brutto Struktura obrotów na rynku wtórnym bonów pieni nych w ostatnich latach dynamicznie si zmienia (wykres 11). Podobnie jednak jak w przypadku bonów skarbowych, rosnàca cz Êç obrotów 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Rynek pieni ny jest rezultatem operacji warunkowych. Jedynym êród em danych o udziale operacji warunkowych sà sprawozdania banków dealerów rynku pieni nego. Na podstawie tych danych NBP szacuje, e oko o 35% obrotów jest rezultatem operacji warunkowych. Najwi ksza aktywnoêç banków obserwowana jest bezpoêrednio po rozliczeniu aukcji, gdy dealerzy rynku pieni nego odsprzedajà zakupione papiery innym bankom. Wykres 11. Obroty na rynku wtórnym bonów pieni nych NBP 2 mld z V V V kwarta y èród o: dane RBP. V Relacja obrotów do stanu emisji Na wyraêny wzrost p ynnoêci rynku bonów pieni nych wskazuje równie rosnàca skala wielkoêci Êrednich kwartalnych obrotów brutto w stosunku do Êredniej wielkoêci emisji bonów w danym kwartale. Relacja ta zwi kszy a si z 49% w kwartale 1998 r. do 369% w kwartale 2 r. Póêniej jednak relacja ta stopniowo zmniejsza a si w kolejnych kwarta ach 21 r. do 72% w V kwartale tego roku. Spadek relacji Êrednich kwartalnych obrotów brutto do Êredniej wielkoêci emisji bonów w tym kwartale by prawdopodobnie efektem zaprzestania od 21 r. uwzgl dniania obrotów na wtórnym rynku bonów pieni nych jako jednego z kryteriów wy aniania dealerów rynku pieni nego. Dane dotyczàce ww. relacji sà przedstawione na wykresie 12. Wykres 12. P ynnoêç rynku wtórnego bonów pieni nych NBP 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, V V kwarta y V V èród o: dane RBP. DochodowoÊç Rozk ad rentownoêci na rynku pierwotnym bonów pieni nych przedstawia wykres 13. RYNEK FNANSOWY W POLSCE

20 Rynek pieni ny 2 Wykres 13. Ârednia rentownoêç bonów pieni nych NBP na rynku pierwotnym % V V X V V X V V X V V miesiàce Bony 28-dniowe èród o: dane RBP. X 2.3. Krótkoterminowe papiery komercyjne Rynek krótkoterminowych instrumentów d u nych, których emitentami sà podmioty gospodarcze, jest jeszcze w Polsce stosunkowo s abo rozwini ty. W ciàgu ostatnich kilku lat obserwuje si jednak jego dynamiczny rozwój. Odnosi si to szczególnie do emisji nieskarbowych instrumentów d u nych przedsi biorstw, w przeciwieƒstwie do emisji dokonywanych przez banki. Krótkoterminowe papiery wartoêciowe emitowane przez podmioty niebankowe noszà ró ne nazwy, co jest efektem ró nych podstaw prawnych emisji oraz dzia aƒ marketingowych banków organizujàcych emisje. W niniejszym opracowaniu wszystkie nieskarbowe krótkoterminowe instrumenty d u ne emitowane przez przedsi biorstwa b dà okreêlane jako bony komercyjne Bony komercyjne Podstawowa charakterystyka instrumentu Bony komercyjne sà emitowane od 1992 r. stniejà zarówno w formie materialnej, jak i zdematerializowanej. Wyst pujà dwa rodzaje bonów komercyjnych: dyskontowe i kuponowe. Przyjmujà postaç papierów na okaziciela lub imiennych. Sà emitowane na okres od 7 do 364 dni, jakkolwiek przewa ajà bony z terminem zapadalnoêci do 3 miesi cy. RentownoÊç liczona jest na bazie 36 dni. Bony komercyjne sà emitowane na podstawie kodeksu cywilnego, prawa wekslowego lub ustawy o obligacjach. Stanowià instrument konkurencyjny w stosunku do krótkoterminowych kredytów bankowych. WielkoÊç rynku W latach wzrasta o zainteresowanie przedsi biorstw oraz innych podmiotów gospodarczych emisjà papierów komercyjnych. Dla podmiotów pozyskujàcych Êrodki finansowe zaletà bonów komercyjnych jest relatywnie niski koszt pozyskania pieniàdza. Z punktu widzenia nabywców zaletà jest ich wy sza rentownoêç w stosunku do bonów skarbowych. WielkoÊç emisji bonów komercyjnych zwi kszy a si z 5,4 mld z w 1998 r. do 12,8 mld z w 21 r. (wykres 14). WielkoÊç poszczególnych programów emisyjnych 4 waha a si od 14 mln z do 1 mld z. Najwi cej bonów komercyjnych wyemitowa y: Elektrim (75 mln z ), Thomson Polkolor (7 mln z ), McDonald s (35 mln z ) 5. 4 WielkoÊç programu emisyjnego nie jest to sama z wielkoêcià zad u enia przedsi biorstw z tytu u emisji. WartoÊç programu okreêla jedynie górny limit zad u enia. 5 Dane na podstawie rocznych raportów o stanie rynku przygotowywanych przez CERA SA Rating & Rynek (obecnie Fitch Polska SA). 2 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych

Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych 4 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych Agnieszka Gràt Wprowadzenie Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC ZARZÑDZANIE PORTFELEM W posiada trzy rodzaje portfeli, którymi zarzàdza: portfel rezerw walutowych: portfel funduszy w asnych i portfel funduszu emerytalnego. Poni szy artyku przedstawia podejêcie stosowane

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo