ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Adres obiektu budowlanego 1.3 Nazwa i adres Zamawiającego 1.4 Jednostka projektowa 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 3.1 Wstęp 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Efekt inwestycji 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV). II. CZĘŚĆ OPISOWA 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych 6.1 Lokalizacja 6.2 Podstawowa dane liczbowe 6.3 Wytyczne projektowe 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 7.1 Dokumenty formalno-prawne 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji Zagospodarowanie terenu Uzbrojenie terenu i zasilania w media 7.3 Uwarunkowania techniczne 7.4 Organizacja budowy 7.5 Inwestor Zastępczy 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 9.1 Zestawienie powierzchni pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 9.2 Dane techniczne przebudowywanych pomieszczeń szpitala 9.3 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 9.4 Zestawienie technologiczne- wymagania minimalne 9.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatury lub wskaźników 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 10.1 Przygotowanie terenu budowy 10.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji 10.4 Wymagania dotyczące architektury i wykończenia Rozwiązania materiałowe Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz 10.5 Wymagania w zakresie instalacji wod-kan Projektowane wewnętrzne instalacje wod-kan Opis ogólny Instalacja wodociągowa Instalacja p.poż. 2 S t r o n a

3 Kanalizacja sanitarna Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych Zabezpieczenia ognioochronne Uwagi ogólne 10.6 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania Próba ciśnieniowa i płukanie zładu, izolacja Uwagi końcowe 10.7 Wymagania w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 10.8 Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych 10.9 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych Wymagania dotyczące sieci teletechnicznych Instalacja sieci telefonicznych Instalacja sieci komputerowej Instalacja telewizyjna Instalacja monitoringu przemysłowego Instalacja przyzywowa Instalacja sygnalizacji pożarowej Rozwiązania funkcyjno-technologiczne Wymagania dotyczące przygotowania terenu Uwagi ogólne 11. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 11.1 Zakres prac projektowych 11.2 Warunki odbioru prac projektowych 11.3 Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 11.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 11.5 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 11.6 Wymagania dotyczące wykonania robót 11.7 Dokumentacja budowy 11.8 Odbiory 11.9 Podstawa płatności Ochrona środowiska w czasie wykonania robót Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót Stosowanie się do przepisów prawa Dokumenty odniesienia III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 12. Informacje ogólne 12.1 Dokumenty administracyjno-techniczne 12.2 Prace projektowe 12.3 Istniejące opracowania projektowe IV. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 13. Przepisy związane V. ZAŁACZNIKI 14. Rysunki I. DANE OGÓLNE: 3 S t r o n a

4 1. Dane ewidencyjne: 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remont pomieszczeń dla utworzenia węzła sanitarnego, magazynu i brudownika na oddziale Okulistyki, w segmencie B-1, poziom +8 w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 1.2 Adres obiektu budowlanego: os. Złotej Jesieni Kraków 1.3 Nazwa i adres Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni Kraków 1.4 Jednostka projektowa Dział Infrastruktury Szpitalnej 2. Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wizja lokalna; uzgodnienia z użytkownikiem; obowiązujące normy i przepisy. 3. Cel opracowania: 3.1 Wstęp: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym podmiotem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest jednym z największych szpitali w Małopolsce, posiada ok. 600 łóżek. Posiada 22 oddziałów w pełnym przekroju specjalizacji, na których w ostatnich latach hospitalizowanych jest corocznie ok pacjentów, oraz zespół przyszpitalnych poradni specjalistycznych obsługujących rocznie ok pacjentów ambulatoryjnych. Misją Szpitala jest kompleksowe i na wysokim poziomie jakości zaspokajanie najbardziej złożonych potrzeb zdrowotnych pacjentów, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych oraz przy uwzględnieniu wysokiej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. 3.2 Przedmiot opracowania: 4 S t r o n a

5 Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik SIWZ do przetargu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w celu remontu pomieszczeń dla utworzenia węzła sanitarnego, magazynu i brudownika na oddziale Okulistyki wraz z dokumentacją powykonawczą. Załącznikiem do części opisowej programu funkcjonalno-użytkowego jest rzut remontowanych pomieszczeń segment B-1, poziom +8. Niniejszy program w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowemu remontowi, mającemu na celu utworzenie węzła sanitarnego, magazynu i brudownika na oddziale Okulistyki. Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego układ funkcjonalny w sposób zgodny z przepisami: Aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 3.3 Efekt inwestycji: Głównym celem remontu pomieszczeń jest poprawienie warunków sanitarnych na oddziale Okulistyki oraz przystosowanie pomieszczeń do najwyższych standarów jakości w stosunku do remontowanego bloku operacyjnego. 4. Kody robót budowlanych wg Numerycznego Słownika Głównego wspólnego słownika zamówień (CPV): Zakres prac projektowych: Usługi projektowania architektonicznego; Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; Specjalne usługi projektowe; Usługi projektowania wnętrz; Roboty w zakresie instalacji budowlanych: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; Inne instalacje elektryczne; Roboty izolacyjne; Roboty sanitarne; Prace murarskie; Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Roboty instalacyjne przeciwpożarowe; Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; Tynkowanie; Roboty w zakresie stolarki budowlanej; Układanie stropów podwieszonych; Instalowanie ścianek działowych; Pokrywanie podłóg; Kładzenie płytek; 5 S t r o n a

6 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian; Roboty malarskie i szklarskie; Nakładanie powierzchni kryjących; Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; Dekorowanie; Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. II. CZĘŚĆ OPISOWA: 5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na potrzeby remontu węzła sanitarnego, magazynu i brudownika oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych; sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych i instalacyjnych; 6. Charakterystyczne parametry określające wielkość pomieszczeń i zakres robót budowlanych: 6.1 Lokalizacja: Zespół pomieszczeń objętych zakresem opracowania usytuowany jest na +8 piętrze w segmencie B-1 budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., położonego na os. Złotej Jesieni 1 w Krakowie. 6.2 Podstawowe dane liczbowe: powierzchnia użytkowa [m 2 ] powierzchnia komunikacji [m 2 ] powierzchnia netto [m 2 ] kubatura [m 3 ] 9,73 7,31 17,04 46, Wytyczne projektowe: 6 S t r o n a

7 Wyżej wymieniony remont ma na celu adaptację pomieszczeń na +8 piętrze w segmencie B-1 na potrzeby utworzenia węzła sanitarnego, magazynu i brudownika na oddziale Okulistyki w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. tak, aby spełniał on wymogi przewidziane przepisami prawa, a w szczególności aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia. Remont ma na celu zapewnienie w/w. warunków z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. 7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określać będą: 7.1 Dokumenty formalno-prawne: oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością, koncepcja dołączona do programu funkcjonalno-użytkowego. 7.2 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji: Zagospodarowanie terenu: W związku z przedmiotowym remonten nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu Uzbrojenie terenu i zasilanie w media: Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się przy budynku Szpitala. 7.3 Uwarunkowania techniczne: Wyburzenia ścian działowych oraz budowa nowych ścianek z płyt kartonowogipsowych oraz ceglanych nie narusza układu konstrukcyjnego budynku. Nie przewiduje się naruszania ścian konstrukcyjnych budynku. 7.4 Organizacja budowy: W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części Szpitala, a przede wszystkim oddziału Okulistyki. Zaleca się, aby Wykonawca do prowadzonych prac wygrodził teren budowy stałą szczelną osłoną, np. tymczasową ścianką z płyt KG wygłuszoną wełna mineralną oraz folią celem zatrzymania płynu budowlanego. W ściance zaleca się umieszczenie tymczasowych drzwi, nie węższych niż 100cm wyposażonych w zamek. Przed wejściem należy rozłożyć namoczone wodą maty. Transport materiałów oraz wywózka gruzu i innych odpadów budowlanych odbywać będzie się windą towarową brudną nr 6 zlokalizowaną w holu windowym. Wywóz gruzu i materiałów należy wykonywać w sposób jak najmniej uciążliwy i brudzący dla oddziału w określonych godzinach, ustalonych wcześniej z przedstawicielami Szpitala. 7.5 Inwestor Zastępczy: Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonał wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania w obecności Jego przedstawiciela, w celu przygotowania możliwie jak najkorzystniejszej wyceny zadania. 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 7 S t r o n a

8 Remont pomieszczeń Szpitala stanowiący przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie prac na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Remont należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowane działy i elementy budowlano instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej. Należy w taki sposób zrealizować budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych był optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku. 9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9836:1997). 9.1 Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji Nr Pow. netto [m 2 ] Nazwa pomieszczenia pom. Pow. użytkowa [m 2 ] Pow. komunikacji [m 2 ] 01 Łazienka 3,45 02 Magazyn 1,63 03 Korytarz - 7,31 04 Brudownik 4,65 RAZEM: 9,73 7, Dane techniczne przebudowywanego wybranych pomieszczeń szpitala: Dane techniczne Symbol Wartość Powierzchnia netto P n 17,04 Powierzchnia ruchu P r 7,31 Powierzchnia konstrukcji P k 1,76 Powierzchnia całkowita P c 18,80 Kubatura netto V n 46,01 Kubatura brutto V b 51,12 Wysokość kondygnacji H 3, Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: 8 S t r o n a

9 Powierzchnia całkowita do powierzchni netto: Pc 18,80 1,10 Pn 17,04 Powierzchnia ruchu do powierzchni netto: Pr P n 7,31 17,04 0,43 Kubatura brutto do powierzchni całkowitej: V b P c 51,12 18,80 2,72 Kubatura brutto do powierzchni netto: V P b n 51,12 17,04 3,00 Kubatura netto do powierzchni całkowitej: V P n c 46,01 18,80 2,45 Kubatura netto do powierzchni netto: Vn 46,01 2,70 P 17,04 n 9 S t r o n a

10 SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 9.4 Zestawienie technologiczne wymagania minimalne: Nr Urządzenia / wyposażenie, technologiczne Nazwa pomieszczenia pom. wymagające stałego podłączenia Oświetlenie sufitowe łazienkowe z modułem awaryjnym 300 lx Kinkiet nad umywalką szt.1 Gniazdo wtykowe 230V w ramce z wyłącznikiem kinkietu przy umywalce kpl.1 01 Łazienka Lustro szt. 1 Umywalka z baterią szt. 1 Stelaż wraz z miską ustępową szt. 1 Bateria prysznicowa + słuchawka wraz z uchwytem szt. 1 Kabina prysznicowa szt. 1 Instalacja przyzywowa szt. 3 Oświetlenie sufitowe oprawy EVG 4x18W 600x600 z modułem awaryjnym 200 lx 02 Magazyn Gniazdko wtykowe 230V szt Korytarz 04 Brudownik Oświetlenie sufitowe oprawa EVG 4x18W 600x600 z modułem awaryjnym 300 lx Oprawa ewakuacyjna kierunkowa szt. 1 Gniazdo wtykowe 230V szt. 1 Grzejnik higieniczny* szt. 1 Oświetlenie sufitowe z modułem awaryjnym 300 lx Gniazdo wtykowe 230V szt. 2 Koryto porządkowe ze stali nierdzewnej wraz z baterią szt. 1 Umywalka z baterią szt. 1 Drzwi szachtowe p.poż. szt. 2 Wszystkie rozwiązania wymagają ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. Wymagane w pomieszczenia media Podejście wod.-kan.; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja przyzywowa; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja p.poż.; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja p.poż.; Podejście wod.-kan.; Instalacja elektryczna; Wentylacja mechaniczna (klimatyzacja) nawiewnowywiewna; Instalacja p.poż.; Uwagi Wentylacja: wyciąg + transfer drzwiami Wentylacja: wyciąg + transfer drzwiami * - należy wykorzystać istniejący grzejnik Wentylacja: nawiew + wyciąg Wentylacja: wyciąg + transfer drzwiami 10 S t r o n a

11 9.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników: Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu +/ 10%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów budowlanych. Kubatury podane w programie są orientacyjne, przed przystąpieniem do prac zalecana jest inwentaryzacja wymiarów pomieszczenia. 10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 10.1 Przygotowanie terenu budowy: Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów w/g. aktualnych potrzeb oraz w/g. przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę - instalacje opomiarować i zgłosić do Zamawiającego. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia na koszt wykonawcy. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty, aprobaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia zalecza socjalnego dla swoich pracowników, oraz odpowiednio zabezpieczonego kontenera na materiały i narzędzia. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie sprzętu oraz materiału przed kradzieżami. 11 S t r o n a

12 10.2 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia: Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmować będzie: - zabezpieczenie instalacji wod./kan., c.o., instalacji elektrycznej i słaboprądowej. - rozebranie starych okładzin ściennych i podłogowych; - demontaże stolarki drzwiowej drewnianej wraz z futrynami; - demontaż starych sufitów podwieszanych; - demontaż starych instalacji: elektrycznej, wod-kan; - demontaż zbędnych kanałów wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaślepieniem czynnych odcinków; - rozebranie ścian działowych ceglanych; - skucie starej wylewki cementowej; - wykonanie nowej wylewki wraz z samopoziomem; - wykonanie nowych ścian działowych z płyt KG; - wykonanie izolacji przeciwwodnej; - wykonanie niezbędnych instalacji wod./kan.; - wykonanie nowej instalacji elektrycznej, - wykonanie niezbędnej instalacji p. poż. DSO + SAP; - wykonanie nowych okładzin ściennych (płytki ceramiczne, farba lateksowa); - wykonanie nowych okładzin podłogowych (gres); - wykonanie sufitów pełnych z płyt kartonowo-gipsowych, - montaż stolarki drzwiowej drewnianej; - montaż stolarki p.poż.; - wykonanie niezbędnych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; - podpięcie nowych przyborów sanitarnych; - próby, testy, rozruchy; - prace porządkowe; 10.3 Wymagania z zakresu konstrukcji ścian działowych: Modernizacja w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych polega na: wykonaniu wyburzeń ścianek działowych ceglanych; budowie nowych ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych Wymagania dotyczące architektury i wykończenia: Rozwiązania materiałowe: Podane poniżej przykładowe proporcje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Rozwiązania architektoniczno-budowlane: Ściany wewnętrzne: Ściany działowe z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych z wypełnieniem wełną mineralną (o wysokim współczynniku tłumienia akustycznego) z podwójnym płytowaniem gr. 15cm ze wzmocnieniem z impregnowanych płyt OSB min. 22mm pod montaż urządzeń. Ściany należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. Ościeżnice wykonać ze specjalnych wzmocnionych profili. 12 S t r o n a

13 Izolacja wodoszczelna: Izolacja posadzek i ścian w pomieszczeniach wilgotnych przy użyciu folii w płynie wraz z zatopioną taśmą w narożach i styku ściany i podłogi w systemie szczelnych elastycznych powłok pod okładziny z płytek ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie węzeł sanitarny, brudownik. Przy izolacji tylko posadzki folie uszczelniającą należy wyprowadzić na wysokość 50cm na ściany pomieszczenia korytarz. Stolarka drzwiowa rozwieralne - drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana lub fornirowana; skrzydło zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej; ościeżnice stalowa malowana proszkowo farbą o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne; drzwi wyposażone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej; zamki na wkładki wewnętrzne; zamknięcia w sanitariacie; drzwi dla sanitariatu i brudownika z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej; drzwi wyposażone jednostronnie w kopacze ze stali nierdzewnej szczotkowanej na całej szerokości drzwi, z wyjątkiem sanitariatów; łazienka, magazyn, brudownik 3 szt.; Stolarka drzwiowa drzwi szachtowych: rozwieralne; jedno i dwuskrzydłowe; o odporności ogniowej EI 60; z zamkiem na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków w szachtach; klamki ze stali nierdzewnej; opis instalacji znajdującej się w szachtach w/g. istniejącej nomenklatury drzwi szachtowe w brudowniku 2 szt.; Sufity podwieszone: sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych łazienka i brudownik oraz zwykłych magazyn i korytarz; Posadzki: Pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2mm 5mm, wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych: wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43, w różnych zestawieniach kolorystycznych (z zastosowaniem wzoru) korytarz, magazyn; gress antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 40 x 40cm (dopuszczalna zmiana formatu w uzgodnieniu z Zamawiający) i min. grubości 0,8cm, min. piąta klasa ścieralności, odporność na plamienie piąta klasałazienka, brudownik; Gress należy układać na kleju elastycznym, wykonać spadki w kierunku kratki ściekowej. 13 S t r o n a

14 Fugi dla posadzek gresowych o szerokości nie większej niż 2,0mm z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby, wodoodpornej. Narożniki ścian wykańczać sylikonem sanitarnym o wysokiej odporności na grzyby i pleśnie w kolorystyce odpowiadającej fugom. Listwy łączeniowe należy zamontować na styku PCV terakota oraz w narożnikach. Łączenia wykładzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykładzin. Posadzki PCV po zakończeniu prac należy zabezpieczyć środkiem polimerowym satyna / półpołysk, dopuszczonym przez producenta wykładziny. Tynki wewnętrzne: Nowe kat. IV cementowo- gipsowe, na narożnikach stosować narożniki ochronne. Malowanie: Ściany malowane: farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporna na zmywanie i szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia 1 klasy: korytarz; farba lateksowa zmywalna odporna na wilgoć 1 klasa sufity kartonowo-gipsowe we wszystkich pomieszczeniach; Oblicowanie ścian: glazura do wysokości stropu- płytki ceramiczne o wym. min 20x50cm, fuga o szerokości nie większej niż 2,0mm, połączenia płytek w narożnikach ścian z zastosowaniem listew łącznikowych: łazienka, magazyn i brudownik; Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania w realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewnętrznej, musi być uzgodniona z Zamawiającym przed wbudowaniem. Jakość użytych materiały nie może być niższa niż obecnie stosowane przez Zamawiającego w poprzednich remontach zalecana wizja lokalna celem właściwego oszacowania inwestycji. 14 S t r o n a

15 SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz: Nr pom. Nazwa pomieszczenia 01 Łazienka 02 Magazyn Podłogi Ściany Sufity Uwagi Gress antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 40 x 40cm i min. grubości 0,8cm, min. piąta klasa ścieralności, odporność na plamienie piąta klasa. Wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43, w różnych zestawieniach kolorystycznych. Glazura do wysokości stropupłytki ceramiczne o wym. min 20x50cm, fuga o szerokości nie większej niż 2,0mm, połączenia płytek w narożnikach ścian z zastosowaniem listew łącznikowych Glazura do wysokości stropupłytki ceramiczne o wym. min 20x50cm, fuga o szerokości nie większej niż 2,0mm, połączenia płytek w narożnikach ścian z zastosowaniem listew łącznikowych Sufit podwieszany z płyt kartonowogipsowych wodoodpornych. Farba lateksowa zmywalna odporna na wilgoć 1 klasa Sufit podwieszany z płyt kartonowogipsowych. Farba lateksowa zmywalna odporna na wilgoć 1 klasa 03 Korytarz Wykładzina homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubość 2mm, o ścieralności wg EN mm 3 2,0 i klasyfikacji obiektowej (EN 685) klasa 34, klasyfikacji przemysłowej (EN 685) klasa 43, w różnych zestawieniach kolorystycznych. Farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporna na zmywanie i szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia 1 klasy Sufit podwieszany z płyt kartonowogipsowych. Farba lateksowa zmywalna odporna na wilgoć 1 klasa 15 S t r o n a

16 SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 04 Brudownik Gress antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości, w formacie co najmniej 40 x 40cm i min. grubości 0,8cm, min. piąta klasa ścieralności, odporność na plamienie piąta klasa. Glazura do wysokości stropupłytki ceramiczne o wym. min 20x50cm, fuga o szerokości nie większej niż 2,0mm, połączenia płytek w narożnikach ścian z zastosowaniem listew łącznikowych Sufit podwieszany z płyt kartonowogipsowych wodoodpornych. Farba lateksowa zmywalna odporna na wilgoć 1 klasa Wszystkie rozwiązania wymagają ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym. 16 S t r o n a

17 Projektowane wewnętrzne instalacje wod.-kan.: Opis ogólny: Remontowane pomieszczenia należy wyposażyć w następujące instalacje wod.-kan. instalacja wody zimnej; instalacja wody ciepłej i cyrkulacji; kanalizacja sanitarna; instalacja wentylacji i klimatyzacji; Instalacja wodociągowa: Przewiduje się podpięcie nowo projektowanych urządzeń do istniejących pionów. Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone będą w posadzkach lub ścianach, piony zaś w istniejących szachtach w przypadku braku takiej możliwości z przyczyn technologicznych, w nowo zaproponowanych miejscach w porozumieniu z zamawiającym. Główne przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur w systemie PEX/AL/PEX ze złączkami zaprasowywanymi. Podejścia do przyborów - w bruzdach pod tynkiem w izolacji z pianki PE. Ewentualne dodatkowe piony należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wodociągowe posiadać będą izolację termiczną z pianki polietylenowej, zabezpieczającą przewody wody zimnej przed skraplaniem pary wodnej a przewody wody ciepłej, przed stratami ciepła. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. zawierające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Załącznik nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, pkt.1.5: Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji. cieplnej (materiał W(m x K) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów ½ wymagań z poz. 1-4 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 120 pkt. 2 instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55 C i nie wyższej niż 60 C, przy czym instalacja ta powinna umożliwić przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70 C. W związku z tym należy zastosować rozwiązanie systemowe zabezpieczające przed poparzeniem podczas okresowego przegrzewu, rozwiązanie to musi być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą szpitala. Na podejściach do pionów zamontowane będą zawory odcinające typu kulowego, śrubunkowe lub półśrubunkowe. 17 S tr o n a

18 Wszystkie baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące z głowicami ceramicznymi - 1 klasy, przeznaczone do dla obiektów użyteczności publicznej, odporne na intensywną eksploatację. Baterie i stelaż do miski ustępowej podłączone do instalacji za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym, przyłącz wyposażyć w zawór odcinający typu kulowego. Wszystkie instalacje wodociągowe w obrębie inwestycji podlegają wymianie Instalacja p. poż (hydrauliczna - wodna): Nie dotyczy, poza zakresem opracowania Kanalizacja sanitarna: Przewiduje się podpięcie nowo projektowanych urządzeń do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej rurami PCV o podwyższonej odporności termicznej i chemicznej oraz o wysokim stopniu izolacji dźwiękowej PP HT+. Stare piony oraz poziomy w obrębie inwestycji należy wymienić na nowe. Odcinki pionowe powinny być wymieniane tak, aby zaczynały się i kończyły poziom poniżej inwestycji i poziom wyżej inwestycji zaś przejścia odpowiednio zabezpieczone przeciw pożarowo. Instalację należy tak układać by stosować jak najdłuższe docinki z jednego fragmentu rury i jak najmniej nie potrzebnych i zbędnych połączeń. Wszystkie stare piony oraz poziomy w obrębie inwestycji należy wymienić na nowe, w przypadku kratek ściekowych piętro wyżej których stan budzi wątpliwości należy również zastąpić je nowymi w celu zapobieżenia możliwych przyszłych wycieków. Umywalki podłączać do kanalizacji za pomocą syfonów. Zamawiający nie dopuszcza stosowania syfonów plastikowych (z wykluczeniem syfonów specjalistycznych, zlewozmywakowych lub dla pomieszczeń technicznych). Syfony ozdobne chromowane bądź ze stali nierdzewnej Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w tym przepisach szczegółowych, dotyczących obiektów służby zdrowia. Urządzenia sanitarne powinny być koloru białego, pierwszej jakości. Wszelkie urządzenia będą montowane do ścian pomieszczeń. Styk umywalki, miski ustępowej, wypełniony sylikonem sanitarnym o wysokiej odporności na grzyby i pleśnie. Podłączenia do instalacji zostaną wykonane w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Typ i rodzaj zastosowanej armatury i ceramiki przed montażem należy uzgodnić z Inwestorem Zabezpieczenia ognioochronne: Przejścia przewodów poziomych wykonanych z rur PP lub PEX/AL/PEX przez strefy przeciw pożarowe oraz szachty, muszą być zabezpieczone kołnierzami ogniochronnymi o odporności ogniowej EI 120. Kołnierze montować należy z dwóch stron ściany w strefach ogniowych. Przejścia przez stropy zabezpieczone zostaną kołnierzami ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu. 18 S tr o n a

19 Uwagi ogólne: Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne i aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP. Zaś całość instalacji ma wytworzyć w pełni funkcjonalny układ. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być najpierw zaakceptowane przez Inwestora, w tym celu należy przedłożyć na najbliższej naradzie budowy propozycję materiału lub urządzenia Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania: Instalacja centralnego ogrzewania: Przewiduje się wykorzystanie istniejącego grzejnika zlokalizowanego w korytarzu. Podczas prowadzonych prac grzejnik należy zabezpieczyć. Gałązki grzejnikowe należy dostosować oraz prowadzić ze spadkiem min. 2% w celu umożliwienia odpowietrzenia i spuszczenia wody z grzejników. Styk gałązki ze ścianą osłonić rozetą Próba ciśnieniowa i płukanie zładu, izolacja: Rurociągi przed malowaniem i izolowaniem należy poddać próbie ciśnieniowej i płukaniu wg PN -77/H Płukanie należy przeprowadzić 3-krotnie przy prędkości wody w rurociągach 1,5m/s i powinno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Następnie przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 0,8 MPa i próbę z wodą gorącą. Po odebranych próbach szczelności rurociągi należy oczyścić z rdzy do III stopnia czystości, a następnie pomalować farbą antykorozyjną termoodporną zgodnie z instrukcją KOR - 3A. Wszystkie projektowane rurociągi wody grzejnej zasilającej i powrotnej proponuje się izolować termicznie otulinami. Należy również izolować armaturę. Próby wykonywać przy udziale przedstawiciela z ramienia Szpitala lub właściwego Inspektora. Z prób sporządzić stosowne protokoły Uwagi końcowe: Całość robót, wykonanie prób i odbiór instalacji przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych t. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, normą PN 84/B-10400, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania zeszyt 6 oraz wymogami BHP Wymagania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: W remontowanych pomieszczeniach przewiduje się montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji. Nowy układ należy podłączyć do istniejących kanałów wentylacyjnych nawiewno / wywiewnych do bezpośrednich odejść prowadzących do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne należy zlokalizować w suficie podwieszanym. Kanały wentylacyjne wykonać z blachy obustronnie ocynkowanej o odpowiedniej grubości tj. takiej by kanały nie ulegały odkształceniom (tzw. zjawisku zapadania lub wybrzuszania kanału pod wpływem zmiennego przepływu powietrza) lub przemieszczeniom, 19 S tr o n a

20 ewentualnie zastosować kanały z odpowiednimi wzmocnieniami lub przetłoczeniami. Dopuszcza się stosowanie rur typu spiro z blachy ocynkowanej jako odcinki końcowe lub o niedużym przekroju. Nawiewniki osadzone w suficie podwieszanym podłączać za pośrednictwem rur typu sono flex (tylko krótkie fragmenty w celu redukcji drgań ok. 0,5m). Kanały nawiewne i wywiewne wyposażyć w rewizje umożliwiające w przyszłości ocenę stanu zabrudzenia kanałów oraz ich ewentualne czyszczenie. Rewizje w odległości nie większej niż 10m od siebie i przy każdej zmianie kierunku powyżej 45 st. W instalacji należy przewidzieć odpowiednią ilość elementów regulacyjnych w postaci przepustnic, tak aby była możliwość pełnej regulacji układu. Zabrania się regulacji tylko na kratkach. Wszystkie kanały wentylacyjne należy łączyć w sposób szczelny klasa szczelności B. Kanały nawiewne i wywiewne izolować wełną mineralną w osłonie aluminiowej o grubości 40mm w celu redukcji hałasu oraz w celu zapobiegnięcia strat termicznych i ewentualnego roszenia z kanałów. Całość instalacji projektować, tak aby spełniała obecne rozporządzenia, normy i przepisy, zaś krotność wymian powietrza dla pomieszczenia nie mniejsza niż 10/h. Instalacja musi być absolutnie zabezpieczona przed hałasem. Należy zaprojektować kanały, tak aby zminimalizować opory w instalacji oraz o odpowiedniej średnicy, by prędkość powietrza nie przekraczała wartości zalecanych, mając na względzie, iż układ należy traktować jako układ klimatyzacji. Prace prowadzić, tak aby nie zaburzyć funkcjonowania pozostałej części układu wentylacji. Kanały podczas remontu zabezpieczać przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiar wydatków w obecności Inspektora lub przedstawiciela z ramienia Szpitala potwierdzony protokołem. Instalację należy zabezpieczyć przeciwpożarowo montując klapy p. poż. z siłownikiem cyfrowym oraz modułem BKN, klapy należy zablokować w pozycji otwartej zaś przewody wyprowadzić na korytarz główny Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych: Nie dotyczy, poza zakresem opracowania Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych: Instalacje do wykonania w ramach adaptacji: - Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego zasilane z nowej rozdzielni TON-9-6A - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego /korytarz/ - Instalacja oświetlenia kierunkowego /korytarz/ - Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych zasilana z nowej rozdzielni TSN-9-6A - Instalacji ochrony od porażeń - Instalacja połączeń wyrównawczych - Instalacja uziemiająca - Instalacja przeciwprzepięciowa OPIS MONTAŻU INSTALACJI: W adaptowanym obszarze instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe i strukturalne układane będą w oddzielnych osłonach to jest: 20 S tr o n a

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo