Zarząd Powiatu w Staszowie. Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki. Wicestarosta: Tomasz Fąfara. Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu w Staszowie. Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki. Wicestarosta: Tomasz Fąfara. Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 101/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie analizy poniesionych w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski oraz ustalenia kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 30a ust. 1, 2, 4 i 5 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191), Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje: 1. Przeprowadza analizę poniesionych w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ustala kwotę różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela, w sposób określony w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały Upoważnia Przewodniczącego Zarządu Powiatu do ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego w grupie awansu zawodowego nauczycieli stażystów i mianowanych w podziale na poszczególne szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Staszowski -(załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały). 2. Kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1, dla indywidualnych nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. 3. Odpis pisma przyznającego dodatek uzupełniający składa się do akt osobowych nauczyciela. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Staszowie Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki Wicestarosta: Tomasz Fąfara Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy Janusz Bąk Adam Siekierski Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2014 r. Analiza poniesionych w 2014 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ustalenia kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela. Rok podlegający analizie 2014 kwota bazowa (zgodnie w ustawą budżetową na rok podlegający analizie) od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2014 roku (B1) 2717,59 od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2014 roku (B2) 2717,59 Lp. Stopnie awansu zawodowego Wskaźni ki określon e w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyc iela Średnie wynagrodzenie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 xb1) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol.3 x B2) Średnie wynagrod zenie (w ukł. średnioro cznym) Średnioroczna liczba etatów ustalona dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia Średnie zatrudnie nie (w układzie średnioro cznym) Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych 8x(kol.4xkol.7)+4x(kol. 5xkol.8) Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela Średnie wynagrodzenie nauczycieli w JST w 2014 roku (w układzie średniorocznym) Kwota różnicy (kol.11 - kol10) stażysta 100% 2 717, , ,59 3,30 5,57 4, , , ,05-843,07 2 kontraktowy 111% 3 016, , ,52 23,22 21,81 22, , , , ,60 3 mianowany 144% 3 913, , ,33 43,41 40,68 42, , , , ,44 4 dyplomowany 184% 5 000, , ,37 150,55 153,76 151, , , , ,92 5 Ogółem powiat 220,48 221, , , ,01 220,93 zatr. w ukł. średniorocznym Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 101/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2014 r. I Stan prawny Informacja uzupełniająca do analizy poniesionych w roku 2014 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i ustalenia kwot różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi, iż średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno wynosić następujący procent kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej: dla nauczycieli stażystów 100%, dla nauczycieli kontraktowych 111%, dla nauczycieli mianowanych 144%, dla nauczycieli dyplomowanych 184%. Określona w ustawie budżetowej kwota bazowa w odniesieniu do 2014 roku wynosiła: od 1 stycznia 2014 r. 2717,59; od 1 września 2014 r. 2717,59. W konsekwencji średnie wynagrodzenie nauczycieli w ujęciu średniorocznym powinno kształtować się, co najmniej na poziomie: dla nauczycieli stażystów 2 717,59 zł, dla nauczycieli kontraktowych 3 016,52 zł, dla nauczycieli mianowanych 3 913,33 zł, dla nauczycieli dyplomowanych 5 000,37 zł. W przypadku nie osiągnięcia w roku 2014 wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń określonych ustawą, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy miedzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela tak wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa powyżej. Sprawozdanie to Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 3

4 podlega przekazaniu, w terminie 7 dni od sporządzenia, Radzie Powiatu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom jednostek oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. II Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w 2014 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w 2014 r. płace nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski przekroczyły minimalne kwoty określone przepisami Karty Nauczyciela. Natomiast nauczyciele stażyści i mianowani nie osiągnęli średnich wynagrodzeń wymaganych ustawą. Kwota różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2014 r. w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 KN, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli dla nauczycieli stażystów stanowi kwotę 843,07, natomiast dla nauczycieli mianowanych stanowi kwotę ,44 zł. Wydatki poniesione w roku 2014 na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat staszowski wyniosły ogółem ,74 zł. TABELA OBRAZUJACA ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W UJĘCIU ŚREDNIOROCZNYM Lp. Stopień awansu zawodowego - nauczyciele Liczba etatów średnioroczna (śr. l-ba n-li w przel. na pełne etaty x 8 m-cy) + (śr. l-ba n-li w przel. na pełne etaty x 4 m-ce) : 12 m-cy Minimalne wydatki na wynagrodzenia zgodnie z KN kol. 10 tabeli określonej w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały Wydatki poniesione na wynagrodzenia w powiecie w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 KN Średnie wynagrodzenie w ujęciu średniorocznym, wymagane przepisami KN (kw. baz. w st. awansu zaw. x 8 m-cy) + (kw. baz. w st. awansu zaw. x 4 m-ce) : 12 m-cy Średnie wynagrodzenie w ujęciu średniorocznym w powiecie kol. 5 : kol. 3 : 12 m-cy stażyści 4, , , , ,05 2. kontraktowi 22, , , , ,77 3. mianowani 42, , , , ,32 4. dyplomowani 151, , , , ,87 5. Ogółem powiat , ,74 Analiza rozbieżności pomiędzy planowanym, a faktycznym średnim wynagrodzeniem nauczycieli mianowanych wskazuje, ze przyczyny, dla których ww. grupa nauczycieli nie osiągnęła średnich wynagrodzeń były niezależne od organu prowadzącego. Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 101/14 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2014 r. Ustalenie jednorazowego dodatku uzupełniającego w grupie nauczycieli mianowanych w szkołach i placówkach Powiatu Staszowskiego Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 5

6 Nazwa JST: Data: Starostwo Powiatowe w Staszowie Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli Obliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego Arkusz obliczenia Różnicy (art.. 30a ust. 2) i kwot do podziału na poszczególne podmioty Nauczyciele stażyści L. p. Nazwa obliczanej wartości wartość Wydatki faktycznie poniesione 1 Średnie (miesięczne) wydatki faktycznie poniesione , ,21 Suma średnich (miesięcznych) osobistych stawek wynagrodzeń zasadniczych 2 (faktycznych) 9 182,69 3 Średnioroczna liczba etatów nauczycieli [średnioroczna struktura zatrudnienia] 3,30/5,57/4,06 Różnica roczna (art. 30a ust. 2; różnica 4 Iloczyn średniorocz. liczby etatów nauczycieli i średn. wynagr. (art. 30 ust. 3) ,28 średniomiesięczna x12) 5 Różnica średniomiesięczna -70,26-843,07 6 Średni (miesięczny) dodatek uzupełniający -17,31 Symbol pliku (Symbol podmiotu) Udział sumy osob. st. wynagr. zasadn. podmiotu w sumie osob. st. wynagr. zasadn. [%] Podział wartości dodatków na podmioty Proporcjonalna do udziału średniomiesięczna część różnicy (5) dla danego podmiotu [zł.] Proporcjonalna do udziału roczna część różnicy dla danego podmiotu [zł.] p01 (18142,65:110192,25) (1511,89:) 16,46% 11,57 138,81 p02 58,87% 41,36 496,30 p03 12,33% 8,66 103,98 p04 p05 p06 12,33% 8,66 103,98 Razem: 843,07 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 6

7 Nauczyciele mianowani L. p. Nazwa obliczanej wartości wartość Wydatki faktycznie poniesione 1 Średnie (miesięczne) wydatki faktycznie poniesione , ,86 Suma średnich (miesięcznych) osobistych stawek wynagrodzeń zasadniczych 2 (faktycznych) ,94 3 Średnioroczna liczba etatów nauczycieli [średnioroczna struktura zatrudnienia] 43,41/40,68/42,50 4 Iloczyn średniorocz. liczby etatów nauczycieli i średn. wynagr. (art. 30 ust. 3) ,30 Różnica roczna (art. 30a ust. 2; różnica średniomiesięczna x12) 5 Różnica średniomiesięczna , ,44 6 Średni (miesięczny) dodatek uzupełniający -198,01 Symbol pliku (Symbol podmiotu) p01 Podział wartości dodatków na podmioty Udział sumy osob. st. wynagr. Proporcjonalna do udziału Proporcjonalna do udziału roczna część różnicy dla zasadn. podmiotu w sumie średniomiesięczna część różnicy (5) dla danego podmiotu [zł.] osob. st. wynagr. zasadn. [%] danego podmiotu [zł.] (186666,44: ,33) 14,28% (15555,54:) 1 201, ,97 p02 16,32% 1 373, ,04 p03 37,06% 3 119, ,72 p04 7,67% 645, ,81 p05 23,94% 2 014, ,77 p06 0,73% 61,34 736,13 Razem: ,44 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 7

8 Nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego grupa awansu zawodowego stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Razem L p. Nazwa obliczanej wartości [zł.] [zł.] [zł.] [zł.] [zł.] 1 Średnie (miesięczne) wydatki faktycznie poniesione na wynagrodzenia , , , ,76 2 Roczne wydatki faktycznie poniesione na wynagrodzenia , , , , ,74 Suma średnich (miesięcznych) osobistych stawek wynagrodzeń zasadniczych 3 (faktycznych) 9 182, , , ,04 4 Suma rocznych wynagrodzeń zasadniczych (faktycznych) , , , , ,44 3,30/5,57/ 23,22/21,81/ 43,41/40,68/ 150,55/153,76/ 5 Średnioroczna liczba nauczycieli 4,06 22,75 42,50 151,62 6 Iloczyn średnioroczn. liczby n-li i średniej wynagrodzeń (art. 30 ust. 3) - śr. mies , , , ,10 7 Iloczyn średnioroczn. liczby nauczycieli i średniej wynagrodzeń (art. 30 ust. 3) - rocznie , , , , ,73 8 Różnica (1-6) - śr. miesięczna -70, , , ,66 9 Różnica (2-7) - roczna -843, , , ,92 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 8

9 NAUCZYCIELE STAŻYŚCI 1. Średnie miesięczne wydatki faktycznie poniesione ,10 2. Suma średnich (miesięcznych) osobistych stawek wynagrodzeń zasadniczych (faktycznych) ,69 3. Średnioroczna liczba etatów nauczycieli - 3,30/ 5,57/4,06 4. Wydatki które powinny być poniesione na wynagrodzenia ,28 5. Wydatki faktycznie poniesione ,21 6. Kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego ,07 OBLICZENIE WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO Dj - wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela; R - kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego; Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia danego nauczyciela; j =n - suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli j = 1 ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia /suma średnich (miesięcznych) osobistych stawek wynagrodzeń zasadniczych (faktycznych)/; n - liczba nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku sprawozdawczym na danym stopniu awansu zawodowego Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 9

10 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 1. SI 1132,50 x 843,07 = 103,98 2. PE 232,16 x 843,07 = 21,31 3. SBD 147,23 x 843,07 = 13,52 Razem LO 138,81 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 1. PA 2. AK 3. TS 2265, , ,30 x 843,07 = 207,95 x 843,07 = 173,29 x 843,07 = 115,06 Razem ZSE 496,30 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 1. FoPa 377,50 x 843,07 = 34,66 2. PoGr 377,50 x 843,07 = 34,66 3. StMa 377,50 x 843,07 = 34,66 Razem ZS Staszów 103,98 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 10

11 Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu Razem ZS Połaniec 0 Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Razem CKP 0 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Staszowie 1. RN 755,00 x 843,07 = 69,32 2. AM 377,50 x 843,07 = 34,66 Razem PPP 103,98 RAZEM NAUCZYCIELE STAŻYŚCI 843,07 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 11

12 NAUCZYCIELE MIANOWANI 1. Średnie miesięczne wydatki faktycznie poniesione ,16 2. Suma średnich (miesięcznych) osobistych stawek wynagrodzeń zasadniczych (faktycznych) ,94 3. Średnioroczna liczba etatów nauczycieli - 43,41/40,68/42,50 4. Wydatki które powinny być poniesione na wynagrodzenia ,30 5. Wydatki faktycznie poniesione ,86 6. Kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego ,44 OBLICZENIE WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO Dj - wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla danego nauczyciela; R - kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, ustalona dla danego stopnia awansu zawodowego; Sj - osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia danego nauczyciela; j =n - suma osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli j = 1 ustalonych proporcjonalnie do okresu ich zatrudnienia; /suma średnich (miesięcznych) osobistych stawek wynagrodzeń zasadniczych (faktycznych)/; n - liczba nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku sprawozdawczym na danym stopniu awansu zawodowego Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 12

13 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 1. BA 1041,15 x ,44 = 965,15 2. BI 3. GE 2232, ,31 x ,44 = 2069,34 x ,44 = 1652,20 4. MG 1678,64 x ,44 = 1556,10 5. MW 2647,00 x ,44 = 2453,77 6. PA 1080,86 x ,44 = 1001,95 7. WG 2640,38 x ,44 = 2447,63 8. ZM 2452,89 x ,44 = 2273,83 Razem LO ,97 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 1. TB 2647,00 x ,44 = 2453,77 2. BJ 2543,33 x ,44 = 2357,66 3. EJ 741,16 x ,44 = 687,05 4. OM 1764,67 x ,44 = 1635,85 5. KS 1610,26 x ,44 = 1492,71 6. WJ 2488,18 x ,44 = 2306,54 7. IB 1941,13 x ,44 = 1799,42 8. MI 2635,97 x ,44 = 2443,54 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 13

14 9. MO 749,98 x ,44 = 695, KN 652,93 x ,44 = 605,27 Razem ZSE ,04 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 1. BaAn 2479,36 x ,44 = 2298,36 2. BaAn 2640,38 x ,44 = 2447,63 3. BaBo 0 x ,44 = 0 4. BaCe 1764,67 x ,44 = 1635,85 5. CyAg 2647,00 x ,44 = 2453,77 6. DzKa 2647,00 x ,44 = 2453,77 7. GóEw 829,39 x ,44 = 768,84 8. JęMa 119,12 x ,44 = 110,42 9. JuUr 2439,65 x ,44 = 2261, KoJa 1764,67 x ,44 = 1635, MaSt 862,00 x ,44 = 799, MaAg 1544,08 x ,44 = 1431, OpZb 2549,94 x ,44 = 2363, PaJu 2647,00 x ,44 = 2453, ReMa 1764,67 x ,44 = 1635,85 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 14

15 16. SiJa 635,28 x ,44 = 588, StTe 370,58 x ,44 = 343, SzPa 1764,67 x ,44 = 1635, ToMa 2549,94 x ,44 = 2363, WoAn 2647,00 x ,44 = 2453, ZmWo 2640,38 x ,44 = 2447, GaSt 247,05 x ,44 = 229, BoŁu 882,33 x ,44 = 817, SaHa 273,52 x ,44 = 253, NoMa 785,28 x ,44 = 727, SłAd 882,33 x ,44 = 817,92 Razem ZS Staszów ,72 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 15

16 Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 1. BW 1764,67 x ,44 = 1635,85 2. CE 2591,85 x ,44 = 2402,64 3. GJ 2587,44 x ,44 = 2398,55 4. MA 441,17 x ,44 = 408,96 5. BT 0 x ,44 = 0 6. KZ 0 x ,44 = 0 7. TK 0 x ,44 = 0 8. ŁA 430,14 x ,44 = 398,74 9. SH 522,78 x ,44 = 484, JE 22,06 x ,44 = 20,45 Razem ZS Połaniec 7 749,81 Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie 1. BR 2053,63 x ,44 = 1903,71 2. BZ 2647,00 x ,44 = 2453,77 3. CJ 936,35 x ,44 = 867,99 4. GS 1859,87 x ,44 = 1724,09 5. GT 2647,00 x ,44 = 2453,77 6. GM 1924,00 x ,44 = 1783,54 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 16

17 7. KJ 2647,00 x ,44 = 2453,77 8. KD 2647,00 x ,44 = 2453,77 9. MS 634,92 x ,44 = 588, NS 2647,00 x ,44 = 2453, OK. 1924,00 x ,44 = 1783, SJ 1764,67 x ,44 = 1635, WS 962,00 x ,44 = 891, KP 780,87 x ,44 = 723,87 Razem CKP ,77 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Staszowie 1. MS 794,10 x ,44 = 736,13 Razem PPP 736,13 RAZEM NAUCZYCIELE MIANOWANI ,44 Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 17

18 Uzasadnienie Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zadania organu prowadzącego w tym zakresie posiada Zarząd Powiatu w Staszowie. Id: C48651D7-475D-43D BFFA Uchwalony Strona 1

Informacja uzupełniająca do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016

Informacja uzupełniająca do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016 Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2014 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca do sprawozdania do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Informacja uzupełniająca do sprawozdania do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli Informacja uzupełniająca do sprawozdania do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2012 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 4/27/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 stycznia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 4/27/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Uchwały Nr 4/27/5 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 5 205 r. Analiza poniesionych w 204 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do 20 stycznia każdego roku Podstawa prawna od 1 stycznia do 31 sierpnia 2 446,82 zł, od 1 września do 31 grudnia 2 618,10 zł.

Wprowadzenie do 20 stycznia każdego roku Podstawa prawna od 1 stycznia do 31 sierpnia 2 446,82 zł, od 1 września do 31 grudnia 2 618,10 zł. Wprowadzenie Jak wskazuje art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/../16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/../16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 17 marca 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XVI/../16 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/349/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/349/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 20 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/349/14 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 84/334/13 ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 17 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 84/334/13 ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 17 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR 84/334/13 ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO w sprawie przyjęcia analizy poniesionych w roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia treści sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 118/491/14 ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia analizy poniesionych w roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia treści sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno Mielno, dnia 6 lutego 214r. Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno I. Stan prawny Zgodnie z art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR V/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 26 marca 2015 r.

U C H W A Ł A NR V/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 26 marca 2015 r. Projekt U C H W A Ł A NR V/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR 20/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a Zenon Decyk Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a /zmiana 19 listopada/ 1. W terminie do dnia 20 stycznia kaŝdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała.

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała. OSS.0003.1.2013 Turek, dnia 25 lipca 2013 r. Pan Marek Pańczyk Przewodniczący Rady Miejskiej Turku Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na interpelację radnych członków Klubu SLD Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

2 178 zł zł zł zł zł zł zł zł

2 178 zł zł zł zł zł zł zł zł Załącznik do uchwały Nr 159/319/09 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 21 września 2009r. PROCEDURA OBLICZANIA ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2009

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2009 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2009 Materiał na sesję Rady Miejskiej w Krotoszynie - styczeń 2010 I. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 27 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 27 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY LEŻAJSK w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Leżajsk za 2015 r. Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 87/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 87/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 18 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 87/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Staszowskim Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Zmiany w strukturze zatrudnienia i koszty wynagradzania nauczycieli Krosno, luty 2010 r.

INFORMACJA Zmiany w strukturze zatrudnienia i koszty wynagradzania nauczycieli Krosno, luty 2010 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA Zmiany w strukturze zatrudnienia i koszty wynagradzania nauczycieli Krosno, luty 2010 r. 3,81% 2,95% 2,76% 0,08% 0,04% 0,09% 3,97% 3,49% 2,95% 92,14% 93,52% 94,20% I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/ 242 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 14 marca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXXII/ 242 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 14 marca 2013r. UCHWAŁA Nr XXXII/ 242 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 14 marca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 825 Poz. 35 35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

Bardziej szczegółowo

Art. 30a Karty Nauczyciela. konsekwencje dla gmin oraz dobre praktyki powodujące zmniejszenie wypłat dodatków wyrównawczych

Art. 30a Karty Nauczyciela. konsekwencje dla gmin oraz dobre praktyki powodujące zmniejszenie wypłat dodatków wyrównawczych Art. 30a Karty Nauczyciela konsekwencje dla gmin oraz dobre praktyki powodujące zmniejszenie wypłat dodatków wyrównawczych Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Przewodnicząca Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/769/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XLVIII/769/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2009 r. Uchwała Nr XLVIII/769/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia do wiadomości informacji nt.: System finansowania pracowników oświaty w mieście podwyżki dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca UCHWAŁA NR 74/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 3 4 5 Lp - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 17 198,84 zł, - odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 10 362,28 zł, - badania profilaktyczne pracowników 165,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca UCHWAŁA NR 49/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Staszowie. Wicestarosta: Michał Skotnicki. Członkowie Zarządu: Janusz Bąk. Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca

Zarząd Powiatu w Staszowie. Wicestarosta: Michał Skotnicki. Członkowie Zarządu: Janusz Bąk. Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca UCHWAŁA NR 57/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia... 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1).

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). z tym, że: 1. art. 1 pkt 3 lit. a i b weszły w życie z mocą od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/15 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 32/15 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 32/15 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w

Bardziej szczegółowo

ZARZl\DZENIE Nr WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 16 stycznia 2015 r.

ZARZl\DZENIE Nr WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 16 stycznia 2015 r. ZARZl\DZENIE Nr 6 205 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 stycznia 205 r. w sprawie wyplaty jednorazowego dodatku uzupelniaj~cego dla nauczycieli: mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w placowkach oswiatowych

Bardziej szczegółowo

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca

Stanisława Błażejewska. Grzegorz Rajca UCHWAŁA NR 55/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/14 z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Regulaminy wynagradzania nauczycieli. Ewa Czechowicz USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku UCHWAŁA Nr 262/2010 z dnia 07 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2011 rok, przyjęcia metod kalkulacji oraz wzorów wniosków i formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/11. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r.

PROTOKÓŁ NR 8/11. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r. PROTOKÓŁ NR 8/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 03 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 03 lutego 2011 r. Uchwała Nr 13/2011 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

UCHWAŁA NR 244/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku UCHWAŁA NR 244/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie zmian w budżecie 2010 roku Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2719 Porozumienie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/15 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 8 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 46/15 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 8 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 46/15 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Szydłów Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

RAZEM JESTEŚMY SILNI

RAZEM JESTEŚMY SILNI RAZEM JESTEŚMY SILNI Projekt zmian KN UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN Celem projektowanych regulacji jest wprowadzenie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które będą służyły podnoszeniu jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/29/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 13/29/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 13/29/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie w 2015 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/410/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 196/410/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 196/410/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie w 2014 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 3 marca 2011 r.

Uchwała Nr 16/2011 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 3 marca 2011 r. Uchwała Nr 16/2011 Zarządu Powiatu w z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW ROZDZIAŁ I 9 Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW Po gruntownej zmianie zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonej ustawą z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za wrzesień 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło kwotę 8.478.616

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny:

Podział administracyjny: Marzec 2010 Pszczyna Podział administracyjny: - Miasto Pszczyna -6 gmin - 33 sołectwa powierzchnia 473 km 2 mieszkańcy 104 tys. w tym: Goczałkowice-Zdrój 6.300 Kobiór 4.600 Miedźna 15.600 Pawłowice 18.050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 17 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 39/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 17 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 39/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/16 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia.

Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia. Uchwała Nr../../ Rady Miejskiej w Miliczu z dnia. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 233/499/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 233/499/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 26 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 233/499/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO w sprawie ustalenia wartości bazowego bonu edukacyjnego na ucznia i wartości wyrównawczego bonu edukacyjnego w 2015 roku Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa,

MINISTER FINANSÓW Warszawa, MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST4-4820/712/2006 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/310/17 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 135/310/17 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 20 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 135/310/17 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 286/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 14 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 286/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 14 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 286/2017 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1 W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 225/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Chodzieskiego

UCHWAŁA NR 225/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Chodzieskiego UCHWAŁA NR 225/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Chodzieskiego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach. Wystąpienie pokontrolne

Pan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach. Wystąpienie pokontrolne Katowice, 25 listopada 2011 r. Znak: WK-6101/30/4/11 Pan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach Wystąpienie pokontrolne W okresie od 20 września do 23 września 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 254/XLIII/2010 RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia 27 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 254/XLIII/2010 RADY POWIATU W LEGIONOWIE. z dnia 27 maja 2010 r. UCHWAŁA NR 254/XLIII/2010 RADY POWIATU W LEGIONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Wójcie

Szanowny Panie Wójcie Lublin, 20 czerwca 2012 r. RIO II 602/5/2012 Pan Józef Demendecki Wójt Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów Szanowny Panie Wójcie W dniach od 19 do 29 marca i od 28 maja do 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 19 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 19 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /XXIII/2017 RADY POWIATU w RADOMIU z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr /XXIII/2017 RADY POWIATU w RADOMIU z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA Nr /XXIII/2017 RADY POWIATU w RADOMIU z dnia 30 marca 2017 r. Projekt, druk Nr 12/XXIII/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r.

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz. 4213 UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/5/2016 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego

UCHWAŁA NR XV/5/2016 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego UCHWAŁA NR XV/5/2016 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA Dział... Załącznik Nr 4 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA 2009 2010 z tego: Stopień awansu Liczba Wynagrodzeni Dodatkowe Liczba Wynagrodzenie Dodatkowe Razem % wzrostu zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 51/208/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 7 września 2016r.

Uchwała Nr 51/208/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 7 września 2016r. Uchwała Nr 51/208/16 w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2017 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1 W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/10/15 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/10/15 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/10/15 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie Na podstawie art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH NR XXI/173/09

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH NR XXI/173/09 UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH NR XXI/173/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego

Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 12 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 października 2015 r. Poz. 4159 UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/80/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 159/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 159/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 października 2015 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 23 września 2015 roku

Kraków, dnia 23 października 2015 r. Poz POROZUMIENIE. z dnia 23 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 października 2015 r. Poz. 6074 POROZUMIENIE z dnia 23 września 2015 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/../09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2009 r.

Uchwała Nr XLIII/../09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2009 r. Uchwała Nr XLIII/../09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli kościerskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 124/291/17 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 23 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 124/291/17 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 23 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 124/291/17 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły lub placówki niepublicznej w 2017 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.329.2015 Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo