Diana Malinowska. Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diana Malinowska. Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 Diana Malinowska Pracoholizm Zjawisko wielowymiarowe Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 Pracoholizm

3 Aleksandry Tokarz Seria przygotowywana w Pracowni Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii

4 Diana Malinowska Pracoholizm Zjawisko wielowymiarowe

5 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Psychologii Recenzent prof. dr hab. Aleksandra Tokarz Projekt okładki Agnieszka Winciorek Fotografia na okładce Jean Marc Caracci, Dublin 3, z cyklu Homo Urbanus Europeanus Copyright by Diana Malinowska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Pracoholizm patologia czy norma? Zróżnicowanie terminologii wykorzystywanej do opisu pracoholizmu Pracoholizm jako patologia Pracoholizm jako obszar normy Typy pracoholików Pracoholizm jako syndrom, jego wskaźniki behawioralne, poznawcze i emocjonalne Podsumowanie Rozdział 2. Psychologiczne podłoże pracoholizmu ku motywacyjnym wyjaśnieniom zjawiska Uwarunkowania pracoholizmu w ramach różnych perspektyw i podejść teoretycznych Perspektywa podmiotowa Perspektywa cech osobowości Perspektywa uzależnienia Perspektywa systemowej terapii rodzin Podejście behawioralne Podejście poznawcze Podejście środowiskowe środowisko organizacyjne Uwarunkowania motywacyjne pracoholizmu: cele, wartości, typ motywacji Cele jako kategoria organizacji psychicznej Związek celów z wymiarami pracoholizmu Wartości jako system regulacji zachowania i mechanizm integracji psychicznej Związek właściwości hierarchii wartości z wymiarami pracoholizmu Kryzys w wartościowaniu i jego wpływ na funkcjonowanie jednostki Związek kryzysu w wartościowaniu z wymiarami pracoholizmu Typ motywacji a samoukierunkowanie zachowania Związek orientacji motywacyjnych z wymiarami pracoholizmu Podsumowanie

7 Rozdział 3. Skutki pracoholizmu i jego związek z jakością życia Skutki pracoholizmu w różnych obszarach funkcjonowania Skutki pracoholizmu dla osoby Skutki pracoholizmu dla rodziny Skutki pracoholizmu dla organizacji Perspektywa psychologii pozytywnej i pojęcie jakości życia w ocenie zdrowia Pojęcie jakości życia Związek jakości życia z wymiarami pracoholizmu Motywacyjne korelaty jakości życia Podsumowanie Rozdział 4. Metodologia badań własnych Założenia badań własnych Cele badań Hipotezy i pytania badawcze Osoby badane Materiały Narzędzia pomiaru pracoholizmu Narzędzia pomiaru charakterystyk motywacyjnych Narzędzia pomiaru jakości życia Procedura Techniki statystyczne Rozdział 5. Model trójwymiarowej struktury pracoholizmu wyniki i dyskusja badań własnych Analiza normalności rozkładów, kontrola płci, wieku, poziomu zarządzania i wpływu metody zbierania danych Weryfikacja struktury pracoholizmu Dyskusja wyników Rozdział 6. Modele motywacyjnych uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związki z jakością życia wyniki i dyskusja badań własnych Eksploracja związków pomiędzy zmiennymi analizy korelacyjne Analiza uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związków z jakością życia Model wyjaśniający behawioralny wymiar pracoholizmu Dyskusja wyników Model wyjaśniający poznawczy wymiar pracoholizmu Dyskusja wyników Model wyjaśniający emocjonalny wymiar pracoholizmu Dyskusja wyników Związki behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego wymiaru pracoholizmu z jakością życia Rozdział 7. Podsumowanie Jaka jest struktura pracoholizmu?

8 Jaka jest geneza pracoholizmu? Rola celów o treści autotranscendencja i osiągnięcia zawodowe w przewidywaniu pracoholizmu Rola wartości estetycznych i moralnych w przewidywaniu pracoholizmu Rola orientacji autonomicznej i pozaosobowej w przewidywaniu pracoholizmu Jakie są funkcje pracoholizmu? Znaczenie badań własnych Ograniczenia badań własnych Literatura cytowana Spis tabel Spis rycin

9 Problem nie polega już na ograniczaniu czasu pracy do absolutnego minimum, by powiększyć przestrzeń przyjemności, lecz wprost przeciwnie na zniesieniu granicy pomiędzy powołaniem a rozrywką, zawodem a hobby, pracą a rekreacją; by podnieść pracę do rangi wyjątkowej i najbardziej satysfakcjonującej rozrywki [ ]. Problem polega na tym, że w świecie, w którym kryteria estetyczne stały się najwyższą miarą, zawody [ ] nie zachowały również wcześniej przypisywanego im waloru etycznego [ ]. Pracoholików o nieustającym czasie pracy przejętych swoją pracą przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i przez siedem dni tygodnia, można dzisiaj znaleźć nie pośród niewolników, lecz wśród elity szczęśliwców, którzy odnieśli sukces. Zygmunt Bauman (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: WAM. s

10 Wprowadzenie W przytoczonych na początku słowach charakteryzujących społeczeństwo konsumpcyjne Zygmunt Bauman (2006) konstatuje, że zaciera się granica między pracą a rekreacją, powołaniem a rozrywką. Nie dzieje się to jednak ze względu na etos pracy (każda praca jest wartością samą w sobie), ale ze względu na estetyczną i sensotwórczą wartość przypisywaną pracy praca bogata w gratyfikujące doświadczenie, praca jako spełnienie, praca jako sens życia (s. 72). Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest pojawienie się w językach różnych krajów świata takich słów i wyrażeń, jak: pracoholizm, ekstremalna praca, American Dream (amerykański sen), estetyka pracy, karoshi (śmierć z przepracowania), seven eleven husband (mąż nieobecny od godziny 7 rano do 11 w nocy). Naturalnymi zjawiskami są praca po godzinach, zabieranie pracy do domu, które wiążą się z tym, że pracy poświęca się 60, a nawet 70 godzin w tygodniu (Hewlett, Luce, 2006). Zjawisko pracoholizmu, począwszy od 1971 roku, wraz z powstaniem pracy Wayne a Oatesa Confessions of a workaholic (1971), stało się przedmiotem zainteresowania psychologów, początkowo głównie klinicystów. Istniejąca, jak dotąd, duża liczba danych o charakterze anegdotycznym i przyczynkarskim oraz wciąż słabe zaawansowanie badań, polegające na tym, że wyniki nadal pozostają na poziomie opisowym, skłaniają ku podejmowaniu kolejnych prac empirycznych. Trzeba również dostrzec, że systematycznie z roku na rok wrasta liczba badań naukowych 1, powstają wielonarodowe zespoły badawcze skupione wokół tej problematyki (np. Burke, Ng, 2007; Robinson, Flowers, Ng, 2006; Schaufeli, Salanova, González-Romá, Bakker, 2002). Również w Polsce temat pracoholizmu zyskał już stałe grono zainteresowanych nim badaczy (np. Dudek, 2008; Golińska, 2008; Paluchowski, Hornowska, 2007; Szpitalak, 2012; Wojdyło, 2005, 2010; Wróbel, 2012). Jest to szczególnie ważne z uwagi na odmienność ustroju, religii czy gospodarki krajów, w których to zjawisko występuje, jako że trafna interpretacja wyników badań w tej dziedzinie pociąga za sobą konieczność uwzględniania lokalnego kontekstu, na co w swoich rozważaniach wskazywał już Max Weber (za: Potz, 2005). 1 Przeszukiwanie hasła workaholism w bazie Academic Search Complete dało rezultaty w postaci 228 trafień w roku 2013 i 238 trafień w roku 2014 (dostęp: EBSCO, 13 listopada 2013 r. i 21 marca 2014 r.). 11

11 Uzasadniając wybór problematyki, trzeba unaocznić, że jest ona szczególnie ważna, zarówno z punktu widzenia psychologów naukowców, jak i praktyków. Pracoholizm należy bowiem do tych zjawisk, które wywierają wpływ na funkcjonowanie osoby, jej rodziny, współpracowników, a także na organizację (Malinowska, 2008a, 2008b). Warto tu postawić pytanie: Ilu osób dotyczy ten problem? Dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że pracoholicy stanowią około 25 30% społeczeństwa (Robinson, 2001). Podobne szacunki uzyskano także w Kanadzie (Kemeny, 2002). Polskich danych na ten temat nie ma, jak jednak wskazuje Bohdan Dudek (2008), problem ten może być coraz bardziej powszechny w naszym kraju ze względu na zmiany w procesie pracy, jakie nastąpiły na skutek wprowadzenia gospodarki rynkowej, co wiąże się z presją na obniżanie kosztów, wysokimi wynagrodzeniami i innymi gratyfikacjami dla najbardziej zaangażowanych pracowników, a także wzrostem bezrobocia (por. Malinowska, 2009). Pewnym punktem odniesienia mogą być dane CBOS (2012) na temat czasu pracy Polaków. Polacy pracują średnio ponad uregulowane prawem 40 godzin w tygodniu, a dokładnie 46 godzin, w tym ponad 20% z nich deklaruje, że pracuje więcej niż 50 godzin tygodniowo i 12% ponad 60 godzin. Nie jest to bezpośredni wskaźnik, niemniej w badaniach wykazano, że pracoholizm koreluje z nadgodzinami w pracy (np. Schaufeli, Taris, van Rhenen, 2008). Trzeba przyznać, że aktualny stan wiedzy na temat pracoholizmu nie jest zadowalający (Burke, 2000a; Dudek, 2008). Badania nad pracoholizmem i różnymi formami nadmiernego poświęcania się pracy, na przykład zaangażowaniem w pracę, są już na średnio zaawansowanym etapie, gdyż dostępne są różne narzędzia pomiarowe, pojawiają się pierwsze metaanalizy i przeglądy badań, w większości koncentrujące się na skutkach pracoholizmu. Pomimo to niektórzy badacze (np. Aziz, Zickar, 2006; Ng, Sorensen, Feldman, 2007; Snir, Harpaz, 2012) postulują, aby zrobić krok wstecz w celu udoskonalenia opisu tego zjawiska. W niniejszej książce postawiono również bardziej podstawowe pytania i podjęto próbę udzielenia na nie odpowiedzi. Po pierwsze, jest to pytanie o naturę pracoholizmu rozumianą jako specyficzne charakterystyki, składowe tworzące jego strukturę. Powracając do cytatu z książki Baumana, można stwierdzić, że dzięki odpowiedzi na to pytanie można będzie wskazać zachowania i inne wskaźniki opisujące pracoholika o nieustającym czasie pracy. Po drugie, podstawowe jest także pytanie o uwarunkowania pracoholizmu, które z powodu definicyjnych właściwości tego zjawiska, skupionych wokół maksymalizacji działań zawodowych, mogą być ograniczone do wybranego zakresu zmiennych. Za najistotniejsze konsekwentnie uznaje się w tej publikacji zmienne motywacyjne oraz ich osobowościowy kontekst. 12

12 Odpowiedź na to pytanie pozwoli więc odnieść się do wyjaśnienia, na czym problem polega, podanego przez autora cytatu. Jak wskazuje opisana w tej książce analiza danych, wnikliwe socjologiczne obserwacje ponowoczesnej rzeczywistości znajdują swe potwierdzenie w danych i wyjaśnieniach z perspektywy psychologicznej. Po trzecie, w książce skupiono się również na pytaniu o związki pracoholizmu z jakością życia, a odpowiedź na nie może wskazywać na funkcje pracoholizmu i pozwoli się odnieść do swego rodzaju szczęśliwości charakteryzującej osoby sukcesu, na którą wskazuje autor cytatu. Główne cele niniejszego opracowania można zatem ująć w sposób następujący: 1) weryfikacja założonej trójwymiarowej struktury zjawiska obejmującej wymiar behawioralny, poznawczy i emocjonalny; 2) identyfikacja wybranych motywacyjnych charakterystyk leżących u podłoża pracoholizmu w jego wymiarze behawioralnym, poznawczym i emocjonalnym; 3) stworzenie empirycznych modeli motywacyjnych uwarunkowań tego zjawiska, w jego wyróżnionych wymiarach i ich związków z jakością życia. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy pierwsze obejmują teoretyczne wprowadzenie do badań prowadzonych na grupie polskich menedżerów. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano i omówiono uzyskane wyniki. W pierwszym zamieszczono rozważania na temat patologicznej versus niepatologicznej natury omawianego zjawiska. Rozdział drugi jest poświęcony genezie pracoholizmu; zaprezentowano w nim także wybrane czynniki motywacyjne uwzględniane w badaniach własnych. W trzecim omówiono opisywane w literaturze skutki pracoholizmu, odniesiono się również do pojęcia jakości życia, które może wskazywać na funkcje pracoholizmu. Rozdział czwarty zawiera opis metodologii zastosowanej w badaniach. W piątym rozdziale przedstawiono i omówiono dane dotyczące struktury zjawiska obejmującej wymiar behawioralny, poznawczy i emocjonalny. Następnie, w rozdziale szóstym, zamieszczono wyniki i wnioski z badań nad identyfikacją czynników motywacyjnych istotnych w przewidywaniu poszczególnych wymiarów pracoholizmu, zaprezentowano modele ścieżkowe ukazujące rolę tych czynników, a także związki z jakością życia. Ostatni, siódmy rozdział, będący podsumowaniem, zawiera omówienie najważniejszych wyników. Odniesiono się w nim do zagadnień struktury, genezy i funkcji pracoholizmu jako głównych problemów podejmowanych w prezentowanych badaniach. Wskazano także na ich znaczenie i ograniczenia. Przedstawione w książce badania uzyskały wsparcie finansowe ze środków na naukę w latach : grant promotorski nr N N

13

14 Literatura cytowana Adamiec M., Kulik R. (1993). Uzależnienie od dobrobytu przyczynek do zrozumienia. W: Z. Ratajczak (red.), Kolokwia Psychologiczne. Zmiany społeczne. Zagrożenia i wyzwania dla jednostki, t. 2 (s ). Warszawa: Instytut Psychologii PAN. Adams K.A. (2012). Japan: The Sacrificial Society. The Journal of Psychohistory, 40, Affleck G., Tennen H., Zautra A., Urrows S., Abeles M., Karoly P. (2001). Women s pursuit of personal goals in daily life with fibromyalgia: A value-expectancy analysis. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 69, Allport G.W. (1988). Osobowość i religia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy PAX. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Anderson J.C., Gerbing D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), Andreassen C.S., Griffiths M.D., Hetland J., Pallesen S. (2012). Development of a work addiction scale. Scandinavian Journal of Psychology, 53, Andreassen C.S., Hetland J., Molde H., Pallesen S. (2011). Workaholism and potential outcomes in well-being and health in a cross-occupational sample. Stress and Health, 27, Andreassen C.S., Ursin H., Eriksen H.R. (2007). The relationship between strong motivation to work, workaholism, and health. Psychology & Health, 22, Antonovsky A. (1979). Health, stress and coping: New perspectives on mental and physical well-being. San Fransisco: Jossey Bass. Antonovsky A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. O tym, jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Fundacja IPN. Aronson E., Wieczorkowska G. (2001). Kontrola naszych myśli i uczuć. Warszawa: Santorski. Aziz S., Zickar N.J. (2006). A cluster analysis investigation of workaholism as a syndrome. Journal of Occupational Health Psychology, 11, Bakker A.B., Leiter M.P. (red.) (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press. Bakker A.B., Schaufeli W.B., Leiter M.P., Taris T.W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22, Bandura A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. Bardi A., Schwartz S.H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of Relations. Personality and Social Psychology Bullettin, 29,

15 Baumaister R.F., Heatherton T. F., Tice D.M. (2000). Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji? Warszawa: PARPA. Bauman Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: WAM. Bernard C.I. (1997). Funkcje kierownicze. Kraków: Czytelnik. Bonebright C.A., Clay D.L., Ankenmann R.D. (2000). The relationships of workaholism with work-life confict, life satisfaction, and purpose in life. Journal of Counseling Psychology, 47, Booth-Kewley S., Friedman H.S. (1987). Psychological predictors of heart disease: A quantitative review. Psychological Bulletin, 101, Brzeziński J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Brzozowski P. (1989). Opracowanie skali wartości Schelera. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Brzozowski P. (1992). Hierarachia wartości Maxa Schelera. Teoria a fakty empiryczne. Przegląd Psychologiczny, 35, Brzozowski P. (1995). Skala wartości Shelerowskich SWS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Brzozowski P. (2007). Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Buelens M., Poelmans S.A.Y. (2004). Enriching the Spence and Robbins typology of workaholism: Demographic, motivational and organizational correlates. Journal of Organizational Change Management, 17, Burke R.J. (1999a). It s not how hard you work but how you work hard: Evaluating workaholism components. International Journal of Stress Management, 6, Burke R.J. (1999b). Workaholism in organizations: Gender differences. Sex Roles, 41, Burke R.J. (2000a). Workaholism and extra-work satisfaction. The International Journal of Organizational Analysis, 7, Burke R.J. (2000b). Workaholism in organizations: Concepts, results and future research directions. International Journal of Management Reviews, 2, Burke R.J. (2000c). Workaholism in organizations: The role of personal beliefs and fears. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 13, Burke R.J. (2001). Workaholism in organizations: Psychological and physical wellbeing consequences. Stress Medicine, 16, Burke R.J., Fiksenbaum L. (2008). Work hours, work intensity, and work addictions. W: R. Burke (red.), Workaholism and long hours working (s. 3 37). Cheltenham: Edward Elgar. Burke R.J., Koksal H. (2002). Workaholism among a sample of Turkish managers and professionals: An exploratory study. Psychological Reports, 91, Burke R.J., Ng E.S. (2007). Workaholic behaviors: Do colleagues agree? International Journal of Stress Management, 14, Burke R.J., Burgess Z., Fallon B. (2006). Workaholism among Australian female managers and professionals: Job behaviors, satisfactions, and psychological health. Equal Opportunities International, 25, Burke R.J., Davis R.A., Flett G.L. (2008). Workaholism types, perfectionism and work outcomes. The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 10,

16 Burke R.J., Matthiesen S.B., Pallesen S. (2006). Personality correlates of workaholism. Personality and Individual Differences, 40, Burke R., Oberklaid F., Burgess Z. (2004). Workaholism among Australian women psychologists: Antecedents and consequences. Women in Management Review, 19, Cantarow E. (1979). Women workaholism. Mother Jones, 6, 56. CBOS (2012). Mobilność na co dzień. Komunikat z badań nr BS/104/2012. Warszawa. Cherrington D.J. (1980). The work ethic. New York: American Management Asociation. Christenson G.A., Faber R.J., de Zwaan M., Raymond N.C., Specker S.M., Ekern M.D. i in. (1994). Compulsive buying: Descriptive characteristics and psychiatric comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 55, Cieciuch J., Zaleski Z. (2011). Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartoś ci Shaloma Schwartza. Czasopismo Psychologiczne, 17, Cierpiałkowska L. (red.). (2006). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Cierpiałkowska L., Sęk H. (2006). Zdrowie i zaburzenia z perspektywy rozwojowej i procesualnej. Próba integracji podejścia salutogenetycznego i patogenetycznego. W: T. Pasikowski, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia. Teoria, metodologia i empiria (s ). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Clark L.A. (1993). SNAP: Schedule for Nonadaptive and Adaptive Personality. Minneapolis: University of Minnesota Press. Clark M.A., Lelchook A. M., Taylor M.L. (2010). Beyond the big five: How narcissism, perfectionism, and dispositional affect relate to workaholism. Personality and Individual Differences, 48, Clark L.A., Livesley W.J., Schroeder M.L., Irish S.L. (1996). Convergence of Two Systems for Assessing Specific Traits of Personality Disorder. Psychological Assessment, 8(3), Cox W.M., Klinger E. (2004). A handbook of motivational counseling. Concepts, approaches and assessments. Chichester: John Wiley & Sons. Côté J.E., Levine C. (1987). A formulation of Erikson s theory of ego identity formation. Developmental Review, 7, Csikszentmihalyi M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York, NY: Harper and Row. Cwalina W. (2000). Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych. Materiały Statsoft Polska. Czapiński J. (1992). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Akademos. Czapiński J. (2000). Stan zdrowia psychicznego wskaźniki niekliniczne. W: J.Cz. Czabała (red.), Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Czapiński J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN. decatanzaro D.A. (2003). Motywacje i emocje. W ujęciu fizjologicznym, rozwojowym i społecznym. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Deci E.L., Ryan R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press. 147

17 Deci E.L., Ryan R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55(1), Deci E.L., Ryan, R.M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well- -being across life s domains. Canadian Psychology, 49, Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner A., Schaufeli W.B. (2001). The job demands- -resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, Diener E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, Diener E. (2006). Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-Being. Applied Research in Quality of Life, 1, Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L. (1999). Subjective Well-Being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, Dudek B. (2008). Pracoholizm szkodliwy skutek nadmiernego zaangaż owania w pracę. Medycyna Pracy, 59, Dziurowicz-Kozłowska A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 2, Emmons R.A. (1989). The personal striving approach to personality. W: L.A. Pervin (red.), Goal concepts in personality and social psychology (s ). Hilllsdale, NJ: Erlbaum. Emmons R.A. (1996). Striving and feeling: Personal goals and subjective well-being. W: J. Bargh, P. Gollwitzer (red.), The psychology of action: Linking motivation and cognition to behavior (s ). New York: Guilford. Emmons R.A. (1999). The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. New York: Guilford Press. Emmons R.A. (2005). Striving for the sacred: Personal goals, life meaning, and religion. Journal of Social Issues, 61, Emmons R.A., Kaiser H. (1996). Goal orientation and emotional well-being: Linking goals and affect through the self. W: A. Tesser i L. Martin (red.), Striving and feeling: Interactions among goals, affect, and self-regulation (s ). New York: Plenum Press. Emmons R.A., King L.A. (1988). Conflict among personal strivings: Immediate and long-term implications for psychological and physical well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 54, Erikson E. (1968). Identity, youth, and crisis. New York: Norton. Ersoy-Kart M. (2005). Reliability and validity of the Workaholism Battery (Work- BAT): Turkish form. Social Behawior and Personality, 33, Fassel D. (1990). Working ouresleves to heath: The high cost of workaholism, the rewards of recocery. San Francisco, CA: Harper Collins. Ford M.E., Nichols C.W. (1991). A taxonomy of human goals and some possible applications. W: M.E. Ford, D.H. Ford (red.), Humans as self constructing living systems: Putting the framework to work (s ). Hillsdale, NJ: Lawrence-Erlbaum. Franken R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP. French S., Joseph S. (1999). Religiosity and its association with happiness, purpose in life, and self-actualisation. Mental Health, Religion & Culture, 2,

18 Friedman S.D., Lobel S. (2003). The happy workaholic: A role model for employees. Educational and Psychological Measurement, 62, Fry L.W., Cohen M.P. (2008). Spiritual Leadership as a paradigm for organizational transformation and recovery from extended work hours cultures. Journal of Business Ethics, 10. Furnham A. (2008). The psychology of behaviour at work. Hove: Psychology Press. Galperin B.L., Burke R.J. (2006). Uncovering the relationship between workaholism and workplace destructive and constructive deviance: An exploratory study. International Journal of Human Resource Management, 17, Gałdowa A. (1992). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Platan. Golińska L. (2008). Pracoholizm uzależnienie czy pasja. Warszawa: Diffin. Gorgievski M.J., Bakker A.B., Schaufeli W. B. (2009). Work engagement and workaholism: Comparing the self-employed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 5, Gosling S.D., Vazire S., Srivastava S., John O.P. (2004). Should we trust Web-based studies? A comparative analysis of six preconceptions about Internet questionnaires. American Psychologist, 59, Gottman J. i Silver, N. (1999). The Seven Principles for Making Marriage Work. New York: Crown Publishers imprint (Three Rivers Press) [wyd. pol. (2006). Siedem zasad udanego małżeństwa, Kraków: WUJ]. Graves L.M., Ruderman M.N., Ohlott P.J., Weber T.J. (2012). Driven to work and enjoyment of work: Effects on managers outcomes. Journal of Management, 38, Griffin R.F. (1996). Podstawy zarządzania i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Griffiths M.D. (1995). Technological addictions. Clinical Psychology Forum, 76, Griffiths M.D. (1996). Behavioural addictions: An issue for everybody? Journal of Workplace Learning, 8, Griffiths M.D. (1997). Video games and clinical practice: Issues, uses and treatments. British Journal of Clinical Psychology, 36, Griffiths M.D. (2001). Sex on the internet: Observations and implications for sex addiction. Journal of Sex Research, 38, Griffiths M.D. (2005a). A components model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10, Griffiths M.D. (2005b). The biopsychosocial approach to addiction. Psyke & Logos (Journal of the Danish Psychological Society), 26, Griffiths M.D. (2005c). Workaholism is still a useful construct. Addiction Research and Theory, 13, Guttman L. (1982). What is not what in theory construction. W: R.M. Hauser, D. Mechanic, A. Haller (red.), Social structure and behavior (s ). New York: Academic Press. Haase A.M., Prapavessis H., Owens R.G. (1999). Perfectionism and eating attitudes in competitive rowers: Moderating effects of body mass, weight classification, and gender. Psychology and Health, 14,

19 Haase A.M., Prapavessis H. (2004). Assessing the factor structure and composition of the positive and negative perfectionism scale in sport. Personality and Individual Differences, 36, Habrat B. (2000). Uzależnieniowa wizja świata. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 9, Hagedorn W.B. (2009). The call for a new Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders diagnosis: Addictive disorders. Journal of Addictions & Offender Counseling, 29, Hallberg U., Johansson G., Schaufeli W. (2008). Type A behavior and work situation: Associations with burnout and work engagement. Scandinavian Journal of Psychology, 48, Harpaz I., Snir R. (2003). Workaholism: Its definition and nature. Human Relations, 56, Haymon S. (1992). The relationship of work addiction with depression, anxiety, and anger in collage males. Unpublished doctoral desideration, Florida State University, Tallahassee. Heszen I., Sęk I. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Hewlett S.A., Luce C.B. (2006, December). Extreme Jobs: The dangerous allure of the 70-hour work week. Harvard Business Review, Hyde R.E., Weathington B.L. (2006). The congruence of personal life values and work attitudes. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 132, Ishiyama F.I., Kitayama A. (1994). Psychosocial issues and counseling implications. International Journal for the Advancement of Counseling, 17, Jahoda M. (1985). Current concepts of positive mental health. New York: Basic Books. Jellinek E.M. (1960). The Disease Concept of Alcoholism, New Haven: Hillhouse. Jochymek S. (2010). Pracoholizm, wypalenie zawodowe, lenistwo i wykorzystanie czasu: Badanie z powtarzanym pomiarem nad pracownikami dużej organizacji. Niepublikowana praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Juczyński Z. (2007). Dylematy informowania pacjenta o nieuleczalnej chorobie. W: G. Chojnacka-Szawłowska, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka (s ). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Juczyński Z. (2008). Dylematy i kontrowersje wokół uzależnień. W: J.M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk: GWP. Kalinowski M., Czuma I., Kuć M., Kulik A. (2005). Praca. Lublin: Wydawnictwo KUL. Kanai A., Wakabayashi M., Fling S. (1996). Workaholism among employees in Japanese corporation: An examination based on the Japanese-version Workaholism Scale. Japanese Psychological Research, 38, Kanai A., Wakabayashi M. (2001). Workaholism among Japanese blue-collar employees. International Journal of Stress Management, 8, Kaplan D. (2000). Structural equation modeling: Foundations and extensions. Thousand Oaks: Sage. 150

20 Karasek R.A., Theorell T. (1990). Healthy Work. Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books. Kasser T. (2007). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P.A. Lindley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kasser T., Ryan R.M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, Kasser T., Ryan R.M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin 22, Kasser T., Sheldon K.M. (2004). Non-becoming, alienated becoming, and authentic becoming: A goal-based approach. W: J. Greenberg, S.L. Koole, T. Pyszczynski (red.), Handbook of experimental existential psychology (s ). New York: Guilford. Kemeny A. (2002). Driven to excel: A portrait of Canada s workaholics. Canadian Social Trends (Spring), Statistics Canada, , 2 7. Kiechel III W. (1989, April 10). The workaholic generation. Fortune, Killinger B. (1991). Workaholics: The respectable addicts. New York: Simon & Schuster. Killinger B. (2006). The workaholic breakdown syndrome. W: R.J. Burke (red.), Research companion to working time and work addiction (s ). Northhampton, MA: Elgar. Klaft R.P., Kleiner B.H. (1988). Understanding workaholics. Business, 33, Klinger E. (1998). The search for meaning in evolutionary perspective and its clinical implications. W: P.T.P. Wong, P.S. Fry (red.), Handbook of personal meaning: Theory, research, and application (s ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Korn E.R., Pratt G.J., Lambrou P.T. (1987). Hyper-performance: The A.I.M. strategy for releasing your bussiness potential. New York: Wiley. Latham G.P. (2007). Work motivation. History, theory, research, and practice. Thousands Oaks, CA: Sage. Lecci L., MacLean M.G., Croteau N. (2002). Personal goals as predictors of college student drinking motives, alcohol use and related problems. Journal of Studies on Alcohol, 63, Lee C., Jamieson L.F., Earley P.C. (1996). Beliefs and fears and Type A behavior: Implications for academic performance and psychiatric health disorder symptoms. Journal of Organizational Behavior, 17, Leonard K.E., Blane H.T. (2003). Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. Warszawa: PARPA. Lewicka M. (1993). Mechanizmy zaangażowania i kontroli w działaniu człowieka. W: M. Kofta (red.), Psychologia aktywności. Zaangażowanie. Sprawstwo. Bezradność (s ). Poznań: Nakom. Little R.J.A., Rubin D.B. (2002). Statistical Analysis with Missing Data, 2 nd edition. New York: Wiley. Locke E.A. (2000). Motivation, cognition and action: An analysis of studies of task goals and knowledge. Applied Psychology: An International Review, 49,

Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Redaktorzy naukowi serii: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska prof. dr hab. Elżbieta Hornowska Recenzja: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

10.2010-09.2014 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytet SWPS- kierunek Psychologia

10.2010-09.2014 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytet SWPS- kierunek Psychologia CURRICULUM VITAE Ewelina Smoktunowicz esmoktunowicz@swps.edu.pl 506354565 Wykształcenie 10.2010-09.2014 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytet SWPS- kierunek Psychologia 10.2004-06.2008 Studia

Bardziej szczegółowo

EMOCJE W MIEJSCU PRACY

EMOCJE W MIEJSCU PRACY Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 1, s. 81-92 EMOCJE W MIEJSCU PRACY Emotions in the workplace among the professions with increased psychosocial risks Summary. Psychosocial threats at work

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: nadmierna praca, pracoholizm, uzależnienie od pracy, zaangażowanie w pracę, typy pracoholików

Słowa kluczowe: nadmierna praca, pracoholizm, uzależnienie od pracy, zaangażowanie w pracę, typy pracoholików studia humanistyczne agh Tom 13/1 2014 http://dx.doi.org/10.7494/human.2014.13.1.79 Diana Malinowska*, Aleksandra Tokarz Uniwersytet Jagielloński PSYCHOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJĄCYCH NADMIERNIE.

Bardziej szczegółowo

Wykłady: Literatura. Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula

Wykłady: Literatura. Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula Wykłady: 1. Pojęcie promocji zdrowia i zjawisk pokrewnych: jakość życia, prewencja zaburzeń, edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana staraniem Instytutu Psychologii WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja wydana staraniem Instytutu Psychologii WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego Recenzent: prof. dr hab. Zygfryd Juczyński Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia zarządzania - Coaching 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of the Management - Coaching 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH DLA STUDENTÓW IP podstawowe informacje jak korzystać

BAZY DANYCH DLA STUDENTÓW IP podstawowe informacje jak korzystać BAZY DANYCH DLA STUDENTÓW IP podstawowe informacje jak korzystać Opracowanie: Łukasz Budzicz (Instytut Psychologii UAM) Wszelkie naukowe eksploracje w obszarze psychologii warto zacząć od bazy PsycINFO

Bardziej szczegółowo

Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria wydawnicza Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Redaktorzy naukowi serii: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska prof. dr hab. Elżbieta Hornowska Recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia ogólna - Osobowość 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of Personality 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć Psychometria Wprowadzenie w problematykę zajęć W 1 Psychologia potoczna potoczne przekonanie dotyczące natury ludzkiego zachowania wyrażające się w zdroworozsądkowych, intuicyjnych twierdzeniach. dr Łukasz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (Helena Sęk)... 19 1.1. Źródłaidrogirozwojupsychologiiklinicznej...

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS)

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) dr hab. Paweł Izdebski prof. nadzw. mgr Martyna Kotyśko Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Grant: Osobowościowe

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Recenzje: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Recenzje: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Bogdan Zawadzki Recenzje: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Bogdan Zawadzki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Warszawa

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Warszawa Warszawa 2015 Recenzje: prof. dr hab. Anna Matczak prof. dr hab. Bogdan Zawadzki Opracowanie naukowo-techniczne: Martyna Mikulska Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne zagadnienia uzależnienia od alkoholu./ Moduł 131..: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu FF

Bardziej szczegółowo

MODELE SEM W BADANIACH MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

MODELE SEM W BADANIACH MOTYWACJI PRACOWNIKÓW STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Łukasz Skowron * Politechnika Lubelska MODELE SEM W BADANIACH MOTYWACJI PRACOWNIKÓW STRESZCZENIE W niniejszym artykule autor przedstawia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Copyright 2011 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Copyright 2011 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Recenzent: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska Redakcja: Zofia Kozik Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce pojoslaw / fotolia.com Copyright 2011 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ISBN

Bardziej szczegółowo

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Recenzje: prof. dr hab. Czesław S. Nosal prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Redaktor prowadząca: Anna Raciborska

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Work craving. teoria uzależnienia od pracy ** KAMILA WOJDYŁO*

Work craving. teoria uzależnienia od pracy ** KAMILA WOJDYŁO* NAUKA 3/2013 87-97 KAMILA WOJDYŁO* Work craving teoria uzależnienia od pracy ** Wprowadzenie Wiele badań konsekwentnie wykazuje poparcie na rzecz tezy, że pracoholizm i entuzjazm pracy to odmienne zjawiska

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji. Dr Łukasz Tanaś

Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji. Dr Łukasz Tanaś Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji Dr Łukasz Tanaś Centrum Oceny, Centrum Rozwoju Zestaw prób zadaniowych stosowany w selekcji i rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP DLACZEGO STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE SĄ WAŻNE? Kto może być kompetentnym

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 2008 2013

Publikacje w latach 2008 2013 dr Konrad Piotrowski Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie magisterium: 2008 doktorat: Publikacje w latach 2008 2013 Monografie 2008 1. Brzezińska, A. I., Piotrowski, K. (2008).

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013 Recenzent: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska Redaktor prowadząca: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Bogna Widła Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Szulman-Wardal

Aleksandra Szulman-Wardal Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 3, s. 363-374 Aleksandra Szulman-Wardal ETHICAL PROBLEMS IN HEALTH SCIENCES ON THE EXAMPLE OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND REHABILITATION PSYCHOLOGY Summary.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Etyka w psychoterapii sylabus 2013/2014

Etyka w psychoterapii sylabus 2013/2014 1 Etyka w psychoterapii sylabus 2013/2014 1. Rozwiązywanie dylematów etycznych w psychoterapii Bond, T. (2012). Rozwiązywanie problemów etycznych. W C. Feltham i I. Horton (red.), Psychoterapia i poradnictwo.

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe Justyna Mróz psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii UJK. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Szkoły Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRACOHOLIZM ADNOTOWANE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE MATERIAŁY DOSTĘPNE W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKU. TUREK, 2009 r.

PRACOHOLIZM ADNOTOWANE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE MATERIAŁY DOSTĘPNE W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKU. TUREK, 2009 r. PRACOHOLIZM ADNOTOWANE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE MATERIAŁY DOSTĘPNE W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKU TUREK, 2009 r. 1 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. HAMER H.: Zgoda w rodzinie, czyli dobre

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

NZ. 2.1 PODSTAWY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ. Basics of General Psychology KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO. stacjonarne/ niestacjonarne

NZ. 2.1 PODSTAWY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ. Basics of General Psychology KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO. stacjonarne/ niestacjonarne Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..1 PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Nr zajęć Termin 1 26.02 2 5.03 3 12.03 4 19.03 5 26.03 6 2.04 7 23.04 Organizacja zajęć fakultatywne 8 Praca własna 9 30.04 10 7.05 11

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

Psycholog wiedza umiejętności kompetencje

Psycholog wiedza umiejętności kompetencje Psycholog wiedza umiejętności kompetencje Joanna Urbańska Zakład Podstaw Badań Psychologicznych Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.psychologia.amu.edu.pl I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym

Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym Książkę tę poświęcam pamięci moich lwowskich Rodziców, Lidii i Andrzeja Lewickich, a dedykuję ją wszystkim lwowiakom wygnanym, przybyłym, urodzonym we Lwowie gdyż oni najlepiej wiedzą, czym jest miejsce.

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Grupa czwartek nieparzysty 9.15. DATA TEMATYKA OSOBY PROWADZĄCE 10.10 Zajęcia organizacyjne ----

TEMATYKA ZAJĘĆ PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Grupa czwartek nieparzysty 9.15. DATA TEMATYKA OSOBY PROWADZĄCE 10.10 Zajęcia organizacyjne ---- TEMATYKA ZAJĘĆ PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Grupa czwartek nieparzysty 9.15 DATA TEMATYKA OSOBY PROWADZĄCE 10.10 Zajęcia organizacyjne ---- 24.10 Osobowość a funkcjonowanie w pracy (przywództwo, role grupowe)

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE POZIOMU SATYSFAKCJI Z ŻYCIA STUDENTÓW - PROPOZYCJA PROGRAMÓW INTERWENCYJNYCH

PODNOSZENIE POZIOMU SATYSFAKCJI Z ŻYCIA STUDENTÓW - PROPOZYCJA PROGRAMÓW INTERWENCYJNYCH Dr Marta Czechowska-Bieluga Zakład Andragogiki UMCS, Lublin PODNOSZENIE POZIOMU SATYSFAKCJI Z ŻYCIA STUDENTÓW - PROPOZYCJA PROGRAMÓW INTERWENCYJNYCH Wstęp Współczesne polskie społeczeństwo, z jednej strony,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DO POMIARU PRACOHOLIZMU: WART-R. ANALIZA TRAFNOŚCI TEORETYCZNEJ I RZETELNOŚCI NARZĘDZIA 1

KWESTIONARIUSZ DO POMIARU PRACOHOLIZMU: WART-R. ANALIZA TRAFNOŚCI TEORETYCZNEJ I RZETELNOŚCI NARZĘDZIA 1 Studia Psychologiczne. t. 49 (2010), z. 1, s. 67 80 PL ISSN 0081-685X Kamila Wojdyło Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Jacek Buczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Patologia życia społecznego. 1100-ps-s48PZS-sj. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii.

OPIS PRZEDMIOTU. Patologia życia społecznego. 1100-ps-s48PZS-sj. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Patologia życia społecznego 1100-ps-s48PZS-sj Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI: ĆWICZENIA, R. A. 2011/2012

PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI: ĆWICZENIA, R. A. 2011/2012 Dr hab. Aleksandra Tokarz Mgr Monika Trzebińska Mgr Marlena Banasik Mgr Sabina Jochymek 1 PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI: ĆWICZENIA, R. A. 2011/2012 1. Organizacja zajęć, wymagania, lektury, praca pisemna.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Diagnoza psychologiczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Psychologii PAN w roku 2009

Sprawozdanie z działalności Komitetu Psychologii PAN w roku 2009 I. SKŁAD KOMITETU Sprawozdanie z działalności Komitetu Psychologii PAN w roku 2009 W roku sprawozdawczym nie zmienił się skład Komitetu Psychologii PAN. II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA II. 1. Zebrania plenarne.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczne Zastosowanie psychologii w zarządzaniu dr B.Bajcar

Warsztaty diagnostyczne Zastosowanie psychologii w zarządzaniu dr B.Bajcar Warsztaty diagnostyczne Zastosowanie psychologii w zarządzaniu dr B.Bajcar Nr zajęć Termin 1 16.02 2 23.02 Organizacja zajęć 3 1.03. 4 8.03 5 15.03 6 22.03 7 29.03 8 5.04 9 12.04 10 19.04 11 26.04 12 10.05

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzje: prof. UŁ, dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz prof. dr hab. Janusz Trempała Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Występowanie zjawiska pracoholizmu wśród pielęgniarek. Badania wstępne The occurrence of workaholism among nurses. Preliminary research

Występowanie zjawiska pracoholizmu wśród pielęgniarek. Badania wstępne The occurrence of workaholism among nurses. Preliminary research Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr n. med. Ewa Stychno, mgr Lidia Suska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika

Lp. IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością 2 intelektualną. IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika Lp. Rok Tytuł Kategoria Podkategoria wydania ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Helena Sęk. Curriculum vitae. Magisterium 1962

Helena Sęk. Curriculum vitae. Magisterium 1962 Curriculum vitae Helena Sęk Magisterium 1962 psychologia, specjalność kliniczna Katedra Psychologii Klinicznej UAM Poznań Tworzenie pojęć w schizofrenii promotor: Andrzej Lewicki Doktorat 1970 nauki humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Program zajęć. Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Program zajęć. Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Program zajęć ROZMOWA I DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA W DORADZTWIE. WYKORZYSTANIE WIELOWYMIAROWEGO KWESTIONARIUSZA PREFERENCJI. OPIS SZKOLENIA CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności zawodowej

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo