Diana Malinowska. Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diana Malinowska. Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 Diana Malinowska Pracoholizm Zjawisko wielowymiarowe Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 Pracoholizm

3 Aleksandry Tokarz Seria przygotowywana w Pracowni Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii

4 Diana Malinowska Pracoholizm Zjawisko wielowymiarowe

5 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Psychologii Recenzent prof. dr hab. Aleksandra Tokarz Projekt okładki Agnieszka Winciorek Fotografia na okładce Jean Marc Caracci, Dublin 3, z cyklu Homo Urbanus Europeanus Copyright by Diana Malinowska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Pracoholizm patologia czy norma? Zróżnicowanie terminologii wykorzystywanej do opisu pracoholizmu Pracoholizm jako patologia Pracoholizm jako obszar normy Typy pracoholików Pracoholizm jako syndrom, jego wskaźniki behawioralne, poznawcze i emocjonalne Podsumowanie Rozdział 2. Psychologiczne podłoże pracoholizmu ku motywacyjnym wyjaśnieniom zjawiska Uwarunkowania pracoholizmu w ramach różnych perspektyw i podejść teoretycznych Perspektywa podmiotowa Perspektywa cech osobowości Perspektywa uzależnienia Perspektywa systemowej terapii rodzin Podejście behawioralne Podejście poznawcze Podejście środowiskowe środowisko organizacyjne Uwarunkowania motywacyjne pracoholizmu: cele, wartości, typ motywacji Cele jako kategoria organizacji psychicznej Związek celów z wymiarami pracoholizmu Wartości jako system regulacji zachowania i mechanizm integracji psychicznej Związek właściwości hierarchii wartości z wymiarami pracoholizmu Kryzys w wartościowaniu i jego wpływ na funkcjonowanie jednostki Związek kryzysu w wartościowaniu z wymiarami pracoholizmu Typ motywacji a samoukierunkowanie zachowania Związek orientacji motywacyjnych z wymiarami pracoholizmu Podsumowanie

7 Rozdział 3. Skutki pracoholizmu i jego związek z jakością życia Skutki pracoholizmu w różnych obszarach funkcjonowania Skutki pracoholizmu dla osoby Skutki pracoholizmu dla rodziny Skutki pracoholizmu dla organizacji Perspektywa psychologii pozytywnej i pojęcie jakości życia w ocenie zdrowia Pojęcie jakości życia Związek jakości życia z wymiarami pracoholizmu Motywacyjne korelaty jakości życia Podsumowanie Rozdział 4. Metodologia badań własnych Założenia badań własnych Cele badań Hipotezy i pytania badawcze Osoby badane Materiały Narzędzia pomiaru pracoholizmu Narzędzia pomiaru charakterystyk motywacyjnych Narzędzia pomiaru jakości życia Procedura Techniki statystyczne Rozdział 5. Model trójwymiarowej struktury pracoholizmu wyniki i dyskusja badań własnych Analiza normalności rozkładów, kontrola płci, wieku, poziomu zarządzania i wpływu metody zbierania danych Weryfikacja struktury pracoholizmu Dyskusja wyników Rozdział 6. Modele motywacyjnych uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związki z jakością życia wyniki i dyskusja badań własnych Eksploracja związków pomiędzy zmiennymi analizy korelacyjne Analiza uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związków z jakością życia Model wyjaśniający behawioralny wymiar pracoholizmu Dyskusja wyników Model wyjaśniający poznawczy wymiar pracoholizmu Dyskusja wyników Model wyjaśniający emocjonalny wymiar pracoholizmu Dyskusja wyników Związki behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego wymiaru pracoholizmu z jakością życia Rozdział 7. Podsumowanie Jaka jest struktura pracoholizmu?

8 Jaka jest geneza pracoholizmu? Rola celów o treści autotranscendencja i osiągnięcia zawodowe w przewidywaniu pracoholizmu Rola wartości estetycznych i moralnych w przewidywaniu pracoholizmu Rola orientacji autonomicznej i pozaosobowej w przewidywaniu pracoholizmu Jakie są funkcje pracoholizmu? Znaczenie badań własnych Ograniczenia badań własnych Literatura cytowana Spis tabel Spis rycin

9 Problem nie polega już na ograniczaniu czasu pracy do absolutnego minimum, by powiększyć przestrzeń przyjemności, lecz wprost przeciwnie na zniesieniu granicy pomiędzy powołaniem a rozrywką, zawodem a hobby, pracą a rekreacją; by podnieść pracę do rangi wyjątkowej i najbardziej satysfakcjonującej rozrywki [ ]. Problem polega na tym, że w świecie, w którym kryteria estetyczne stały się najwyższą miarą, zawody [ ] nie zachowały również wcześniej przypisywanego im waloru etycznego [ ]. Pracoholików o nieustającym czasie pracy przejętych swoją pracą przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i przez siedem dni tygodnia, można dzisiaj znaleźć nie pośród niewolników, lecz wśród elity szczęśliwców, którzy odnieśli sukces. Zygmunt Bauman (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: WAM. s

10 Wprowadzenie W przytoczonych na początku słowach charakteryzujących społeczeństwo konsumpcyjne Zygmunt Bauman (2006) konstatuje, że zaciera się granica między pracą a rekreacją, powołaniem a rozrywką. Nie dzieje się to jednak ze względu na etos pracy (każda praca jest wartością samą w sobie), ale ze względu na estetyczną i sensotwórczą wartość przypisywaną pracy praca bogata w gratyfikujące doświadczenie, praca jako spełnienie, praca jako sens życia (s. 72). Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest pojawienie się w językach różnych krajów świata takich słów i wyrażeń, jak: pracoholizm, ekstremalna praca, American Dream (amerykański sen), estetyka pracy, karoshi (śmierć z przepracowania), seven eleven husband (mąż nieobecny od godziny 7 rano do 11 w nocy). Naturalnymi zjawiskami są praca po godzinach, zabieranie pracy do domu, które wiążą się z tym, że pracy poświęca się 60, a nawet 70 godzin w tygodniu (Hewlett, Luce, 2006). Zjawisko pracoholizmu, począwszy od 1971 roku, wraz z powstaniem pracy Wayne a Oatesa Confessions of a workaholic (1971), stało się przedmiotem zainteresowania psychologów, początkowo głównie klinicystów. Istniejąca, jak dotąd, duża liczba danych o charakterze anegdotycznym i przyczynkarskim oraz wciąż słabe zaawansowanie badań, polegające na tym, że wyniki nadal pozostają na poziomie opisowym, skłaniają ku podejmowaniu kolejnych prac empirycznych. Trzeba również dostrzec, że systematycznie z roku na rok wrasta liczba badań naukowych 1, powstają wielonarodowe zespoły badawcze skupione wokół tej problematyki (np. Burke, Ng, 2007; Robinson, Flowers, Ng, 2006; Schaufeli, Salanova, González-Romá, Bakker, 2002). Również w Polsce temat pracoholizmu zyskał już stałe grono zainteresowanych nim badaczy (np. Dudek, 2008; Golińska, 2008; Paluchowski, Hornowska, 2007; Szpitalak, 2012; Wojdyło, 2005, 2010; Wróbel, 2012). Jest to szczególnie ważne z uwagi na odmienność ustroju, religii czy gospodarki krajów, w których to zjawisko występuje, jako że trafna interpretacja wyników badań w tej dziedzinie pociąga za sobą konieczność uwzględniania lokalnego kontekstu, na co w swoich rozważaniach wskazywał już Max Weber (za: Potz, 2005). 1 Przeszukiwanie hasła workaholism w bazie Academic Search Complete dało rezultaty w postaci 228 trafień w roku 2013 i 238 trafień w roku 2014 (dostęp: EBSCO, 13 listopada 2013 r. i 21 marca 2014 r.). 11

11 Uzasadniając wybór problematyki, trzeba unaocznić, że jest ona szczególnie ważna, zarówno z punktu widzenia psychologów naukowców, jak i praktyków. Pracoholizm należy bowiem do tych zjawisk, które wywierają wpływ na funkcjonowanie osoby, jej rodziny, współpracowników, a także na organizację (Malinowska, 2008a, 2008b). Warto tu postawić pytanie: Ilu osób dotyczy ten problem? Dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że pracoholicy stanowią około 25 30% społeczeństwa (Robinson, 2001). Podobne szacunki uzyskano także w Kanadzie (Kemeny, 2002). Polskich danych na ten temat nie ma, jak jednak wskazuje Bohdan Dudek (2008), problem ten może być coraz bardziej powszechny w naszym kraju ze względu na zmiany w procesie pracy, jakie nastąpiły na skutek wprowadzenia gospodarki rynkowej, co wiąże się z presją na obniżanie kosztów, wysokimi wynagrodzeniami i innymi gratyfikacjami dla najbardziej zaangażowanych pracowników, a także wzrostem bezrobocia (por. Malinowska, 2009). Pewnym punktem odniesienia mogą być dane CBOS (2012) na temat czasu pracy Polaków. Polacy pracują średnio ponad uregulowane prawem 40 godzin w tygodniu, a dokładnie 46 godzin, w tym ponad 20% z nich deklaruje, że pracuje więcej niż 50 godzin tygodniowo i 12% ponad 60 godzin. Nie jest to bezpośredni wskaźnik, niemniej w badaniach wykazano, że pracoholizm koreluje z nadgodzinami w pracy (np. Schaufeli, Taris, van Rhenen, 2008). Trzeba przyznać, że aktualny stan wiedzy na temat pracoholizmu nie jest zadowalający (Burke, 2000a; Dudek, 2008). Badania nad pracoholizmem i różnymi formami nadmiernego poświęcania się pracy, na przykład zaangażowaniem w pracę, są już na średnio zaawansowanym etapie, gdyż dostępne są różne narzędzia pomiarowe, pojawiają się pierwsze metaanalizy i przeglądy badań, w większości koncentrujące się na skutkach pracoholizmu. Pomimo to niektórzy badacze (np. Aziz, Zickar, 2006; Ng, Sorensen, Feldman, 2007; Snir, Harpaz, 2012) postulują, aby zrobić krok wstecz w celu udoskonalenia opisu tego zjawiska. W niniejszej książce postawiono również bardziej podstawowe pytania i podjęto próbę udzielenia na nie odpowiedzi. Po pierwsze, jest to pytanie o naturę pracoholizmu rozumianą jako specyficzne charakterystyki, składowe tworzące jego strukturę. Powracając do cytatu z książki Baumana, można stwierdzić, że dzięki odpowiedzi na to pytanie można będzie wskazać zachowania i inne wskaźniki opisujące pracoholika o nieustającym czasie pracy. Po drugie, podstawowe jest także pytanie o uwarunkowania pracoholizmu, które z powodu definicyjnych właściwości tego zjawiska, skupionych wokół maksymalizacji działań zawodowych, mogą być ograniczone do wybranego zakresu zmiennych. Za najistotniejsze konsekwentnie uznaje się w tej publikacji zmienne motywacyjne oraz ich osobowościowy kontekst. 12

12 Odpowiedź na to pytanie pozwoli więc odnieść się do wyjaśnienia, na czym problem polega, podanego przez autora cytatu. Jak wskazuje opisana w tej książce analiza danych, wnikliwe socjologiczne obserwacje ponowoczesnej rzeczywistości znajdują swe potwierdzenie w danych i wyjaśnieniach z perspektywy psychologicznej. Po trzecie, w książce skupiono się również na pytaniu o związki pracoholizmu z jakością życia, a odpowiedź na nie może wskazywać na funkcje pracoholizmu i pozwoli się odnieść do swego rodzaju szczęśliwości charakteryzującej osoby sukcesu, na którą wskazuje autor cytatu. Główne cele niniejszego opracowania można zatem ująć w sposób następujący: 1) weryfikacja założonej trójwymiarowej struktury zjawiska obejmującej wymiar behawioralny, poznawczy i emocjonalny; 2) identyfikacja wybranych motywacyjnych charakterystyk leżących u podłoża pracoholizmu w jego wymiarze behawioralnym, poznawczym i emocjonalnym; 3) stworzenie empirycznych modeli motywacyjnych uwarunkowań tego zjawiska, w jego wyróżnionych wymiarach i ich związków z jakością życia. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy pierwsze obejmują teoretyczne wprowadzenie do badań prowadzonych na grupie polskich menedżerów. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano i omówiono uzyskane wyniki. W pierwszym zamieszczono rozważania na temat patologicznej versus niepatologicznej natury omawianego zjawiska. Rozdział drugi jest poświęcony genezie pracoholizmu; zaprezentowano w nim także wybrane czynniki motywacyjne uwzględniane w badaniach własnych. W trzecim omówiono opisywane w literaturze skutki pracoholizmu, odniesiono się również do pojęcia jakości życia, które może wskazywać na funkcje pracoholizmu. Rozdział czwarty zawiera opis metodologii zastosowanej w badaniach. W piątym rozdziale przedstawiono i omówiono dane dotyczące struktury zjawiska obejmującej wymiar behawioralny, poznawczy i emocjonalny. Następnie, w rozdziale szóstym, zamieszczono wyniki i wnioski z badań nad identyfikacją czynników motywacyjnych istotnych w przewidywaniu poszczególnych wymiarów pracoholizmu, zaprezentowano modele ścieżkowe ukazujące rolę tych czynników, a także związki z jakością życia. Ostatni, siódmy rozdział, będący podsumowaniem, zawiera omówienie najważniejszych wyników. Odniesiono się w nim do zagadnień struktury, genezy i funkcji pracoholizmu jako głównych problemów podejmowanych w prezentowanych badaniach. Wskazano także na ich znaczenie i ograniczenia. Przedstawione w książce badania uzyskały wsparcie finansowe ze środków na naukę w latach : grant promotorski nr N N

13

14 Literatura cytowana Adamiec M., Kulik R. (1993). Uzależnienie od dobrobytu przyczynek do zrozumienia. W: Z. Ratajczak (red.), Kolokwia Psychologiczne. Zmiany społeczne. Zagrożenia i wyzwania dla jednostki, t. 2 (s ). Warszawa: Instytut Psychologii PAN. Adams K.A. (2012). Japan: The Sacrificial Society. The Journal of Psychohistory, 40, Affleck G., Tennen H., Zautra A., Urrows S., Abeles M., Karoly P. (2001). Women s pursuit of personal goals in daily life with fibromyalgia: A value-expectancy analysis. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 69, Allport G.W. (1988). Osobowość i religia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy PAX. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Anderson J.C., Gerbing D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), Andreassen C.S., Griffiths M.D., Hetland J., Pallesen S. (2012). Development of a work addiction scale. Scandinavian Journal of Psychology, 53, Andreassen C.S., Hetland J., Molde H., Pallesen S. (2011). Workaholism and potential outcomes in well-being and health in a cross-occupational sample. Stress and Health, 27, Andreassen C.S., Ursin H., Eriksen H.R. (2007). The relationship between strong motivation to work, workaholism, and health. Psychology & Health, 22, Antonovsky A. (1979). Health, stress and coping: New perspectives on mental and physical well-being. San Fransisco: Jossey Bass. Antonovsky A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. O tym, jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Fundacja IPN. Aronson E., Wieczorkowska G. (2001). Kontrola naszych myśli i uczuć. Warszawa: Santorski. Aziz S., Zickar N.J. (2006). A cluster analysis investigation of workaholism as a syndrome. Journal of Occupational Health Psychology, 11, Bakker A.B., Leiter M.P. (red.) (2010). Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press. Bakker A.B., Schaufeli W.B., Leiter M.P., Taris T.W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22, Bandura A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. Bardi A., Schwartz S.H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of Relations. Personality and Social Psychology Bullettin, 29,

15 Baumaister R.F., Heatherton T. F., Tice D.M. (2000). Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji? Warszawa: PARPA. Bauman Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: WAM. Bernard C.I. (1997). Funkcje kierownicze. Kraków: Czytelnik. Bonebright C.A., Clay D.L., Ankenmann R.D. (2000). The relationships of workaholism with work-life confict, life satisfaction, and purpose in life. Journal of Counseling Psychology, 47, Booth-Kewley S., Friedman H.S. (1987). Psychological predictors of heart disease: A quantitative review. Psychological Bulletin, 101, Brzeziński J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Brzozowski P. (1989). Opracowanie skali wartości Schelera. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Brzozowski P. (1992). Hierarachia wartości Maxa Schelera. Teoria a fakty empiryczne. Przegląd Psychologiczny, 35, Brzozowski P. (1995). Skala wartości Shelerowskich SWS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Brzozowski P. (2007). Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Buelens M., Poelmans S.A.Y. (2004). Enriching the Spence and Robbins typology of workaholism: Demographic, motivational and organizational correlates. Journal of Organizational Change Management, 17, Burke R.J. (1999a). It s not how hard you work but how you work hard: Evaluating workaholism components. International Journal of Stress Management, 6, Burke R.J. (1999b). Workaholism in organizations: Gender differences. Sex Roles, 41, Burke R.J. (2000a). Workaholism and extra-work satisfaction. The International Journal of Organizational Analysis, 7, Burke R.J. (2000b). Workaholism in organizations: Concepts, results and future research directions. International Journal of Management Reviews, 2, Burke R.J. (2000c). Workaholism in organizations: The role of personal beliefs and fears. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 13, Burke R.J. (2001). Workaholism in organizations: Psychological and physical wellbeing consequences. Stress Medicine, 16, Burke R.J., Fiksenbaum L. (2008). Work hours, work intensity, and work addictions. W: R. Burke (red.), Workaholism and long hours working (s. 3 37). Cheltenham: Edward Elgar. Burke R.J., Koksal H. (2002). Workaholism among a sample of Turkish managers and professionals: An exploratory study. Psychological Reports, 91, Burke R.J., Ng E.S. (2007). Workaholic behaviors: Do colleagues agree? International Journal of Stress Management, 14, Burke R.J., Burgess Z., Fallon B. (2006). Workaholism among Australian female managers and professionals: Job behaviors, satisfactions, and psychological health. Equal Opportunities International, 25, Burke R.J., Davis R.A., Flett G.L. (2008). Workaholism types, perfectionism and work outcomes. The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 10,

16 Burke R.J., Matthiesen S.B., Pallesen S. (2006). Personality correlates of workaholism. Personality and Individual Differences, 40, Burke R., Oberklaid F., Burgess Z. (2004). Workaholism among Australian women psychologists: Antecedents and consequences. Women in Management Review, 19, Cantarow E. (1979). Women workaholism. Mother Jones, 6, 56. CBOS (2012). Mobilność na co dzień. Komunikat z badań nr BS/104/2012. Warszawa. Cherrington D.J. (1980). The work ethic. New York: American Management Asociation. Christenson G.A., Faber R.J., de Zwaan M., Raymond N.C., Specker S.M., Ekern M.D. i in. (1994). Compulsive buying: Descriptive characteristics and psychiatric comorbidity. Journal of Clinical Psychiatry, 55, Cieciuch J., Zaleski Z. (2011). Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartoś ci Shaloma Schwartza. Czasopismo Psychologiczne, 17, Cierpiałkowska L. (red.). (2006). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Cierpiałkowska L., Sęk H. (2006). Zdrowie i zaburzenia z perspektywy rozwojowej i procesualnej. Próba integracji podejścia salutogenetycznego i patogenetycznego. W: T. Pasikowski, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia. Teoria, metodologia i empiria (s ). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Clark L.A. (1993). SNAP: Schedule for Nonadaptive and Adaptive Personality. Minneapolis: University of Minnesota Press. Clark M.A., Lelchook A. M., Taylor M.L. (2010). Beyond the big five: How narcissism, perfectionism, and dispositional affect relate to workaholism. Personality and Individual Differences, 48, Clark L.A., Livesley W.J., Schroeder M.L., Irish S.L. (1996). Convergence of Two Systems for Assessing Specific Traits of Personality Disorder. Psychological Assessment, 8(3), Cox W.M., Klinger E. (2004). A handbook of motivational counseling. Concepts, approaches and assessments. Chichester: John Wiley & Sons. Côté J.E., Levine C. (1987). A formulation of Erikson s theory of ego identity formation. Developmental Review, 7, Csikszentmihalyi M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York, NY: Harper and Row. Cwalina W. (2000). Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych. Materiały Statsoft Polska. Czapiński J. (1992). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Akademos. Czapiński J. (2000). Stan zdrowia psychicznego wskaźniki niekliniczne. W: J.Cz. Czabała (red.), Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Czapiński J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN. decatanzaro D.A. (2003). Motywacje i emocje. W ujęciu fizjologicznym, rozwojowym i społecznym. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Deci E.L., Ryan R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press. 147

17 Deci E.L., Ryan R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55(1), Deci E.L., Ryan, R.M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well- -being across life s domains. Canadian Psychology, 49, Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner A., Schaufeli W.B. (2001). The job demands- -resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, Diener E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, Diener E. (2006). Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-Being. Applied Research in Quality of Life, 1, Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.L. (1999). Subjective Well-Being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, Dudek B. (2008). Pracoholizm szkodliwy skutek nadmiernego zaangaż owania w pracę. Medycyna Pracy, 59, Dziurowicz-Kozłowska A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 2, Emmons R.A. (1989). The personal striving approach to personality. W: L.A. Pervin (red.), Goal concepts in personality and social psychology (s ). Hilllsdale, NJ: Erlbaum. Emmons R.A. (1996). Striving and feeling: Personal goals and subjective well-being. W: J. Bargh, P. Gollwitzer (red.), The psychology of action: Linking motivation and cognition to behavior (s ). New York: Guilford. Emmons R.A. (1999). The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. New York: Guilford Press. Emmons R.A. (2005). Striving for the sacred: Personal goals, life meaning, and religion. Journal of Social Issues, 61, Emmons R.A., Kaiser H. (1996). Goal orientation and emotional well-being: Linking goals and affect through the self. W: A. Tesser i L. Martin (red.), Striving and feeling: Interactions among goals, affect, and self-regulation (s ). New York: Plenum Press. Emmons R.A., King L.A. (1988). Conflict among personal strivings: Immediate and long-term implications for psychological and physical well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 54, Erikson E. (1968). Identity, youth, and crisis. New York: Norton. Ersoy-Kart M. (2005). Reliability and validity of the Workaholism Battery (Work- BAT): Turkish form. Social Behawior and Personality, 33, Fassel D. (1990). Working ouresleves to heath: The high cost of workaholism, the rewards of recocery. San Francisco, CA: Harper Collins. Ford M.E., Nichols C.W. (1991). A taxonomy of human goals and some possible applications. W: M.E. Ford, D.H. Ford (red.), Humans as self constructing living systems: Putting the framework to work (s ). Hillsdale, NJ: Lawrence-Erlbaum. Franken R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP. French S., Joseph S. (1999). Religiosity and its association with happiness, purpose in life, and self-actualisation. Mental Health, Religion & Culture, 2,

18 Friedman S.D., Lobel S. (2003). The happy workaholic: A role model for employees. Educational and Psychological Measurement, 62, Fry L.W., Cohen M.P. (2008). Spiritual Leadership as a paradigm for organizational transformation and recovery from extended work hours cultures. Journal of Business Ethics, 10. Furnham A. (2008). The psychology of behaviour at work. Hove: Psychology Press. Galperin B.L., Burke R.J. (2006). Uncovering the relationship between workaholism and workplace destructive and constructive deviance: An exploratory study. International Journal of Human Resource Management, 17, Gałdowa A. (1992). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Platan. Golińska L. (2008). Pracoholizm uzależnienie czy pasja. Warszawa: Diffin. Gorgievski M.J., Bakker A.B., Schaufeli W. B. (2009). Work engagement and workaholism: Comparing the self-employed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 5, Gosling S.D., Vazire S., Srivastava S., John O.P. (2004). Should we trust Web-based studies? A comparative analysis of six preconceptions about Internet questionnaires. American Psychologist, 59, Gottman J. i Silver, N. (1999). The Seven Principles for Making Marriage Work. New York: Crown Publishers imprint (Three Rivers Press) [wyd. pol. (2006). Siedem zasad udanego małżeństwa, Kraków: WUJ]. Graves L.M., Ruderman M.N., Ohlott P.J., Weber T.J. (2012). Driven to work and enjoyment of work: Effects on managers outcomes. Journal of Management, 38, Griffin R.F. (1996). Podstawy zarządzania i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Griffiths M.D. (1995). Technological addictions. Clinical Psychology Forum, 76, Griffiths M.D. (1996). Behavioural addictions: An issue for everybody? Journal of Workplace Learning, 8, Griffiths M.D. (1997). Video games and clinical practice: Issues, uses and treatments. British Journal of Clinical Psychology, 36, Griffiths M.D. (2001). Sex on the internet: Observations and implications for sex addiction. Journal of Sex Research, 38, Griffiths M.D. (2005a). A components model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10, Griffiths M.D. (2005b). The biopsychosocial approach to addiction. Psyke & Logos (Journal of the Danish Psychological Society), 26, Griffiths M.D. (2005c). Workaholism is still a useful construct. Addiction Research and Theory, 13, Guttman L. (1982). What is not what in theory construction. W: R.M. Hauser, D. Mechanic, A. Haller (red.), Social structure and behavior (s ). New York: Academic Press. Haase A.M., Prapavessis H., Owens R.G. (1999). Perfectionism and eating attitudes in competitive rowers: Moderating effects of body mass, weight classification, and gender. Psychology and Health, 14,

19 Haase A.M., Prapavessis H. (2004). Assessing the factor structure and composition of the positive and negative perfectionism scale in sport. Personality and Individual Differences, 36, Habrat B. (2000). Uzależnieniowa wizja świata. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 9, Hagedorn W.B. (2009). The call for a new Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders diagnosis: Addictive disorders. Journal of Addictions & Offender Counseling, 29, Hallberg U., Johansson G., Schaufeli W. (2008). Type A behavior and work situation: Associations with burnout and work engagement. Scandinavian Journal of Psychology, 48, Harpaz I., Snir R. (2003). Workaholism: Its definition and nature. Human Relations, 56, Haymon S. (1992). The relationship of work addiction with depression, anxiety, and anger in collage males. Unpublished doctoral desideration, Florida State University, Tallahassee. Heszen I., Sęk I. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Hewlett S.A., Luce C.B. (2006, December). Extreme Jobs: The dangerous allure of the 70-hour work week. Harvard Business Review, Hyde R.E., Weathington B.L. (2006). The congruence of personal life values and work attitudes. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 132, Ishiyama F.I., Kitayama A. (1994). Psychosocial issues and counseling implications. International Journal for the Advancement of Counseling, 17, Jahoda M. (1985). Current concepts of positive mental health. New York: Basic Books. Jellinek E.M. (1960). The Disease Concept of Alcoholism, New Haven: Hillhouse. Jochymek S. (2010). Pracoholizm, wypalenie zawodowe, lenistwo i wykorzystanie czasu: Badanie z powtarzanym pomiarem nad pracownikami dużej organizacji. Niepublikowana praca magisterska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Juczyński Z. (2007). Dylematy informowania pacjenta o nieuleczalnej chorobie. W: G. Chojnacka-Szawłowska, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka (s ). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Juczyński Z. (2008). Dylematy i kontrowersje wokół uzależnień. W: J.M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk: GWP. Kalinowski M., Czuma I., Kuć M., Kulik A. (2005). Praca. Lublin: Wydawnictwo KUL. Kanai A., Wakabayashi M., Fling S. (1996). Workaholism among employees in Japanese corporation: An examination based on the Japanese-version Workaholism Scale. Japanese Psychological Research, 38, Kanai A., Wakabayashi M. (2001). Workaholism among Japanese blue-collar employees. International Journal of Stress Management, 8, Kaplan D. (2000). Structural equation modeling: Foundations and extensions. Thousand Oaks: Sage. 150

20 Karasek R.A., Theorell T. (1990). Healthy Work. Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books. Kasser T. (2007). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P.A. Lindley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kasser T., Ryan R.M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, Kasser T., Ryan R.M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin 22, Kasser T., Sheldon K.M. (2004). Non-becoming, alienated becoming, and authentic becoming: A goal-based approach. W: J. Greenberg, S.L. Koole, T. Pyszczynski (red.), Handbook of experimental existential psychology (s ). New York: Guilford. Kemeny A. (2002). Driven to excel: A portrait of Canada s workaholics. Canadian Social Trends (Spring), Statistics Canada, , 2 7. Kiechel III W. (1989, April 10). The workaholic generation. Fortune, Killinger B. (1991). Workaholics: The respectable addicts. New York: Simon & Schuster. Killinger B. (2006). The workaholic breakdown syndrome. W: R.J. Burke (red.), Research companion to working time and work addiction (s ). Northhampton, MA: Elgar. Klaft R.P., Kleiner B.H. (1988). Understanding workaholics. Business, 33, Klinger E. (1998). The search for meaning in evolutionary perspective and its clinical implications. W: P.T.P. Wong, P.S. Fry (red.), Handbook of personal meaning: Theory, research, and application (s ). Mahwah, NJ: Erlbaum. Korn E.R., Pratt G.J., Lambrou P.T. (1987). Hyper-performance: The A.I.M. strategy for releasing your bussiness potential. New York: Wiley. Latham G.P. (2007). Work motivation. History, theory, research, and practice. Thousands Oaks, CA: Sage. Lecci L., MacLean M.G., Croteau N. (2002). Personal goals as predictors of college student drinking motives, alcohol use and related problems. Journal of Studies on Alcohol, 63, Lee C., Jamieson L.F., Earley P.C. (1996). Beliefs and fears and Type A behavior: Implications for academic performance and psychiatric health disorder symptoms. Journal of Organizational Behavior, 17, Leonard K.E., Blane H.T. (2003). Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. Warszawa: PARPA. Lewicka M. (1993). Mechanizmy zaangażowania i kontroli w działaniu człowieka. W: M. Kofta (red.), Psychologia aktywności. Zaangażowanie. Sprawstwo. Bezradność (s ). Poznań: Nakom. Little R.J.A., Rubin D.B. (2002). Statistical Analysis with Missing Data, 2 nd edition. New York: Wiley. Locke E.A. (2000). Motivation, cognition and action: An analysis of studies of task goals and knowledge. Applied Psychology: An International Review, 49,

PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ

PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ Medycyna Pracy 2008;59(3):247 254 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Bohdan Dudek PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ WORKAHOLISM HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Seria: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tytuł oryginału: Motivational Interviewing, Third Edition: Helping People Change Copyright 2013 The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. Copyright

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji odpowiedzialne zarządzanie Redaktorzy naukowi Tadeusz Borys

Bardziej szczegółowo

Energetyczne bankructwo. Syndrom Burnout

Energetyczne bankructwo. Syndrom Burnout Energetyczne bankructwo. Syndrom Burnout Autor: Karina Atłas ("Energetyka" - kwiecień 2015) Średni roczny czas pracy przypadający na jednego polskiego pracownika wyniósł w 2012 roku 1929 godzin, co daje

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Seria: ENCHIRIDION Redaktor naukowy dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM Recenzenci dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL Projekt okładki Jadwiga Burek Tytuł oryginału Research

Bardziej szczegółowo

Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy

Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy Raport nt. nowoczesnych metod motywacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy Autorzy: mgr Aleksandra Bujacz 1 dr Maciej Macko 1 Kontakt do autorów: Instytut Psychologii UAM, ul. Szamarzewskiego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru 1

Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru 1 PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2002, TOM 45, Nr 4, 411-429 Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru 1 Beata Bajcar 2 Politechnika Wrocławska STRUCTURE OF THE PSYCHOLOGICAL TIME:

Bardziej szczegółowo

Money Attitudes Questionnaire MAQ: Development and validation of measurement scale

Money Attitudes Questionnaire MAQ: Development and validation of measurement scale MPRA Munich Personal RePEc Archive Money Attitudes Questionnaire MAQ: Development and validation of measurement scale Agata Gasiorowska University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PSYCHOLOGICA ROK XIII X 2011 2014 NR NR 114 TOM 12. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

STUDIA PSYCHOLOGICA ROK XIII X 2011 2014 NR NR 114 TOM 12. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego STUDIA PSYCHOLOGICA ROK XIII X 2011 2014 NR NR 114 TOM 12 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2014 2011 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Copyright for Polish Translation and Edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved

Copyright for Polish Translation and Edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2015 All rights reserved Seria: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tytuł oryginału: Substance Abuse Treatment and the Stages of Change. Selecting and Planning Interventions. Second Edition Copyright 2013 The Guilford Press A Division

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej Co zmienia się w czasie leczenia?

Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej Co zmienia się w czasie leczenia? P R A C E O R Y G I N A L N E Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 133 150 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej Co zmienia się w czasie

Bardziej szczegółowo

Short version of Money Attitudes Questionnaire. Items selection and scale validation

Short version of Money Attitudes Questionnaire. Items selection and scale validation MPRA Munich Personal RePEc Archive Short version of Money Attitudes Questionnaire. Items selection and scale validation Agata Gasiorowska University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw

Bardziej szczegółowo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu P R A C E O R Y G I N A L N E Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 119 136 2013, Instytut Psychiatrii i Neurologii Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ZAANGAŻOWANIA I EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

DETERMINANTY ZAANGAŻOWANIA I EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, Nr 4 (1/2012) EWA BOCHYŃSKA-ŚMIGIELSKA (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) DETERMINANTY ZAANGAŻOWANIA I EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WSTĘP Celem rozważań przedstawionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie stresem Część II

Zarządzanie stresem Część II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Zarządzanie stresem Część II Redakcja Henryk Skłodowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 5, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Seria: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tytuł oryginału: Building Motivational Interviewing Skills: A Practitioner Workbook Copyright 2009 The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. Materiały

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Istotnym wydarzeniem dla środowiska osób, którym bliskie są nowoczesne technologie stosowane w dydaktyce, było w ostatnim czasie Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Młoda Psychologia. Tom 2

Młoda Psychologia. Tom 2 Młoda Psychologia Tom 2 MŁODA PSYCHOLOGIA TOM 2 Recenzenci: dr Jan Cieciuch dr Anna Cierpka prof. Czesław Czabała dr Anna Czyżkowska dr Jarosław Jastrzębski dr Tomasz Rowiński dr hab. Bohdan Rożnowski

Bardziej szczegółowo

EFEKT ZARAŻANIA A DZIAŁALNOŚĆ

EFEKT ZARAŻANIA A DZIAŁALNOŚĆ Sławomir Wyciślak EFEKT ZARAŻANIA A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego S awomir Wyci lak EFEKT ZARA ANIA A DZIA ALNO ORGANIZACJI Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego Publikacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: dr Aneta Chybicka, dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Paulina Pawlicka WPROWADZENIE Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka,

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie

Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie Hubert Kaszyński Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie Studium socjologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2013 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków

Bardziej szczegółowo

Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia

Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2003, TOM 46, Nr 4, 355-373 Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia Małgorzata Kossowska 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński INDIVIDUAL DIFFERENCES

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(25) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2014 Rada Naukowa Przewodnicząca Rady Naukowej Dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH, prof. Pol. Śl., Politechnika

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Waldemar Makuła Nowy Sącz 2010 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława

Bardziej szczegółowo