Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz"

Transkrypt

1 Abstrakt artykułu Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy dr Urszula Sadomska, Włodzimierz Wojtek Szymankiewicz Wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami oraz wzrost świadomości menedżerów, iż sukces przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zależy od związków i powiązań pracowników i kultury organizacyjnej firmy sprawiają wzrost zainteresowania coachingiem w kontekście kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Coaching managerski tworząc podstawy do optymalnego wykorzystania potencjału pracownika, pozwala na stworzenie środowiska pracy, w którym relacje pracownik menadżer coach nabierają wymiaru opartego na obustronnych korzyściach. Typowy dla menadżera-coacha sposób pomagania polegający na wspólnym z pracownikiem poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów, umożliwia uzyskiwanie nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania, poczucia wpływu i efektywności. Autorzy artykułu zajmujący się w codziennej pracy coachingiem i zarządzaniem dokonują próby odpowiedzi na pytanie dotyczące uwarunkowań pozwalających by coaching managerski był elementem kultury organizacyjnej firmy. Coaching manadżerski, jako element kultury organizacyjnej firmy Dla wielu liderów budowa kultury organizacyjnej jest narzędziem do osiągania celu, jakim jest generowanie zysku i osiąganie nieustannej poprawy wyników biznesowych. Zgodnie z najprostszą definicją Sheina (1990) 1 kultura organizacyjna to wartości, postawy, wierzenia i oczekiwania podzielane przez większość członków organizacji. Te wartości, postawy, wierzenia i oczekiwania Shein podzielił na trzy poziomy: 1. Nieuświadomione założenia, wierzenia, myśli dotyczące natury człowieka, relacji międzyludzkich, samej organizacji, natury otoczenia i relacji organizacji z otoczeniem 2. Zapisane albo niezapisane normy i wartości obejmujące strategię, cele i filozofie zarządzania, stanowiące przyjęte wartości firmy. 3. Artefakty będące widocznymi i uświadomionymi strukturami organizacyjnymi i procesami zachodzącymi w firmie. Dotyczą one języka, kolorystyki, logo, kodu ubiorów etc i zachowań, zwyczajów itd. 1 E. Schein, Organizational culture, American Psychologist, 1990 s.114 1

2 4. W świetle rozważań o coachingu w kontekście kultury organizacyjnej istotnym jest przytoczenie za Jolantą Szaban (2007) 2 modelu Denisona (1990) 3, który łączy kulturę organizacyjną z czterema cechami sprawnej organizacji 4 : 1. Zaangażowanie, budowane na umożliwieniu przez organizację działania pracownikom, uczestniczeniu w pracach grup roboczych i rozwoju pracowników. Organizacja oddaje pracownikom część władzy, orientuje na pracę zespołową i rozwój umiejętności i zdolności 2. Spójność, bazująca na sprawnej, spójnej, skoordynowanej i zintegrowanej organizacji. Spójność tworzy źródło stabilności i wewnętrznej integracji, dającej szansę na porozumiewanie się i wysoką zgodność, co do kluczowych kwestii związanych z organizacją. Nakierowanie na działania związane z koordynacją i integracja, dochodzenie do konsensusu, koncentracja na zasadniczych wartościach 3. Elastyczność, pozwalająca na uczeniu się na błędach, podejmowaniu ryzyka, inicjowaniu zmian wewnętrznych mających na celu usprawnianie organizacji. 4. Misja, wyznaczająca wraz z celami i kierunkiem działania jednoznaczną wizje tego jak organizacja będzie wyglądała w przyszłości. Misja leży u podstaw strategicznego zarządzania, ustalaniu celów oraz zadań, jak również tworzeniu wizji. Wobec dzisiejszych wyzwań rynkowych, zmian cywilizacyjnych, nowych trendów wymuszających nieustanną poprawę efektywności, innowacyjności i obsługi klienta kultura organizacyjna firmy może należeć do jej głównych czynników sukcesu lub być przyczyną jej porażek, do upadku włącznie. Pomimo, że teoria daje szeroki fundament pozwalający scharakteryzować i opisać kultury organizacyjne poszczególnych przedsiębiorstw, to budowa, kształtowanie, czy też zmiana kultury organizacyjnej jest procesem długotrwałym, żmudnym i wymagającym zaangażowania szerokiej liczby członków organizacji. Niekiedy liderzy nie zdają sobie sprawy z istnienia subkultur, działających w odmienny sposób. Dodatkowo liderzy nierzadko nie uświadamiają sobie, jak ich własne zachowania oraz zachowania innych menedżerów w organizacji, rzutują na kulturę organizacyjną. W nowoczesnych i elastycznych przedsiębiorstwach, gdzie imperatywem jest konieczność szybkiego dostosowania się do warunków rynkowych, umiejętność analizy, oceny oraz adaptacji, czy też zmiany kultury organizacyjnej, tak by móc osiągać cele biznesowe, daje im dużą przewagę konkurencyjną. 2 J.M.Szaban, Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń D.Denison, Corporate Culture and Effectiveness, John Wiley, NY C.F. Frey, D.R.Denison, Organizational Culture and Effectivness. The Case for Foreign Firms in Russia, SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration, No. 2000:4 2

3 Pomimo, że najbardziej predysponowaną osobą w organizacji do wpływania i inicjowania zmian kulturowych jest jej lider, to nie jest to zadanie, któremu zdolny jest podołać jeden człowiek. Zmiana kultury organizacyjnej zgodnie z zamierzeniami kadry kierowniczej wymaga zaufania, a także motywacji pracowników i menedżerów. Wymaga również od nich określonych umiejętności oraz potencjału do zmiany. Prawdziwi liderzy reprezentują sobą potencjał do przedstawienia wizji, niosącej ze sobą przesłanie, z którym będą się identyfikować członkowie organizacji w takim stopniu, że będą w stanie podjąć zobowiązanie do jej realizacji 5. Coaching ma wszelkie cechy by liderzy mogli ten cel zrealizować 6. Jednym z głównych sposobów włączenia pracowników w realizację wizji jest świadome wykorzystanie do tego celu kultury organizacji, między innymi poprzez kształtowanie postawy zaangażowania i elastyczności organizacji na wielu jej płaszczyznach. Począwszy od zapewniania pracownikom dostępu do kluczowych informacji, poprzez aktywne włączanie ich w proces decydowania o firmie aż po delegowanie uprawnień, oraz zachęcanie do podejmowania decyzji, samodzielnego działania i rozwijania swojego pełnego potencjału poprzez kulturę coachingową organizacji sprzyjającą uczeniu się, przez co coaching daje możliwość pozafinansowego inspirowania pracowników do zaangażowania i rozwoju. Elastyczność organizacji przejawiająca się w przyzwolenie na popełnianie błędów, które prowadzą do rozwoju i doskonalenia organizacji daje jego pracownikom możliwość eksperymentowania, testowania nowych rozwiązań oraz budowania doświadczenia i zachęca do aktywnego podejmowania inicjatywy. Określenie i koncepcja menedżera-coacha pojawiła się w następstwie twierdzeń, że menedżerowie powinni rozwijać kompetencje coacha, jako jedną z podstawowych kompetencji menedżerskich 7. Przywołując Ellinger, Hamlin i Beattie (2008) 8 ostatnie badania wskazują, że coaching jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania, a korzyściami płynącymi z wprowadzenia 5 E.Schein, (1992). Organizational culture and leadership. Jossey-Bass. 6 Using Coaching to Impact Organizational Culture impact_organiz.aspx 7 D.Antonini, Leading, managing and coaching, Industrial Management, Sep-Oct 2000 V.E.Bianco-Mathis, L.K.Nabors, C.H.Roman, Leading from the Inside Out: A Coaching Model, Sage 2002 J.M.Hunt, J.R.Weintraub, How Coaching Can Enhance Your Brand as a Manager, Journal of Organizational Excellence, 2002, Vol. 21, Nr 2 G.A.Kraines, Are you leading your troops?, Strategy and Leadership, 2001, Vol. 29, nr 2 A. Piasecka, Not leadership but leadership, Industrial and Comercial Training, 2000, Vol.32, Nr 7 S.Ragsdale, Finding a High Speed Button: New Management Paradigm, Triangle Business Journal, 2000, Vol. 16, Nr 7 8 A.D.Ellinger, R.G.Hamlin, R.S.Beattie, Behaviour indicators of ineffective managerial coaching, Journal of European Industrial training, 2008, Vol. 32, Nr 4 3

4 kultury coachingowej są poprawienie produktywności i wyników biznesowych. Andrea Ellinger i Robert Bostrom 9 przeprowadzili w 1999 badanie mające odpowiedzieć na pytanie, który z paradygmatów coachingowych spotykanych w literaturze występuje w organizacjach uczących się: nakazowy czy wzmacniający pozytywnie (empowering 10 ). Osiągający sukcesy menedżerowiecoachowie działali zgodnie z paradygmatem pozytywnego wzmacniania, wspierającym doskonalenie i rozwój pracowników, unikając zachowań dyrektywnych, nakazowo-kontrolnych. Wobec takich wyników wydawałoby się, że liczba menedżerów działających zgodnie z paradygmatem pozytywnego wzmacniania powinna się stale zwiększać. Goleman (2000) 11 skonstatował, że pomimo tego, iż coachingowy styl przywództwa należy do jednego z bardziej efektywnych, ilość menedżerów-coachów jest niewielka. Powody, dla których tak się dzieje są wielowątkowe, a głównymi są brak wiedzy, brak wymaganych umiejętności, brak czasu na coaching, czy też opór wobec zmian. Strategiczne podejście do coachingu, związanego z rozwojem kultury coachingowej, znacznie różni się od procesów coachingu indywidualnego, ale tez przynosi zupełnie nieporównywalne efekty. Wynikiem coachingu jednostkowego jest rozwój indywidualny i jednostkowe efekty, których wartość nieraz istotnie zmniejszają ograniczenia istniejące w otoczeniu. Coaching strategiczny realizowany przez budowę i wykorzystanie kultury coachingowej to działanie o charakterze długofalowym, kompleksowym i holistycznym, zawierające obszary działań bezpośrednich o wysokim stopniu intensywności i obszary operacji towarzyszących lub wspomagających mniej intensywnych, lecz tworzących pozytywny klimat, sprzyjający trwałemu zakorzenieniu się kultury coachingowej i jej rozwojowi 12. Pomimo, że definicję pojęcia kultura coachingowa sformułowało wielu badaczy takich jak David Clutterbuck i David Megginson, Alison Hardingham oraz Janice Caplan dla potrzeb niniejszego artykułu posłużymy się definicją David Clutterbuck i David Megginson (2005) 13, według której kultura coachingowa wyróżnia te organizacje, w których coaching jest dominującym stylem zarządzania i współpracy oraz gdzie zobowiązanie do udoskonalania organizacji występuje równolegle ze zobowiązaniem do doskonalenia i rozwoju pracowników. Kultura coachingowa jest modelem kreowania zaangażowania i lojalności pracowników. Pojęcie zaangażowania oznacza 9 A.D.Ellinger, R.P.Bostrom, Managerial Coaching Behaviours in Learning Organizations, The Jurnal of Management Development, Bradford 1999, Vol. 18, 9 s Od Empowerment definicja przedstawiona w dalszej części pracy 11 D.Goleman, Leadership tah gets results, Harvard Business Review, Mar-Apr Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków, Praca pod redakcją Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009 s D. Clutterbuck, D. Megginson, Making Coaching Work: Creating a Coaching Culture, 2005, CIPD 4

5 gotowość pracownika do podjęcia dodatkowego wysiłku, aby firma odniosła sukces. Ma swoje źródło w pozytywnym nastawieniu pracownika do firmy i przełożonych, postrzeganiu swoich możliwości rozwoju adekwatnie do indywidualnych oczekiwań. 14 Lojalny pracownik to taki, który identyfikuje się z firmą, któremu zależy na tym, aby utrzymała się ona na rynku, czuje się z nią emocjonalnie związany, nie tylko dobrze obsługuje, ale staje się jej orędownikiem na zewnątrz, nawet po godzinach pracy. Coaching strategiczny daje pracownikom zwiększenia ich potencjału, pozwala na zwiększenie uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji, szczególnie tych, które dotyczą kontaktu z klientami, przez co tworzy skuteczny bodziec motywacyjny, lepiej uosabia pracowników do wykonywanej przez nich pracy, sprawia, że czują się dowartościowani, przez co kontaktują się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi z większym entuzjazmem, bardziej angażują się w tworzenie ściślejszych relacji i cieplejszych więzi z klientami. Wysokie samozadowolenie z wykonywanej pracy rodzi przywiązanie do stanowiska pracy, a więc i do firmy, wpływa na obniżenie wskaźników rotacji i sprzyja rozwojowi lojalności pracowników. 15 Menedżerowie-coachowie dysponują licznymi środkami wpływania na zaangażowanie pracownika, czyli pobudzania i utrwalania indywidualnych motywacji poprzez oczekiwania większej samodzielności, stwarzania pracownikom warunków do wywierania wpływu i sprawowania władzy, wykorzystanie czynników motywujących, prowadzących do satysfakcji z pracy poprzez wzbogacenie treści pracy, wyrażanie uznania, stwarzanie perspektyw rozwoju zawodowego itp. 16 Pracownicy cenią w swoich przełożonych takie cechy jak 17 : chęć zrozumienia przed dokonaniem oceny, dbałość o rozwój podwładnych docenianie pracowników, dostrzeganie przyszłych wyzwań, entuzjazm, minimalizowanie obaw i lęków, podnoszenie poczucia wartości ludzi, prawość, przyzwolenie pracownikom na podejmowanie decyzji w zakresie ich zadań, słuchanie, w szczególności pomysłów i problemów, spójność, traktowanie błędów, jako szansy na nauczenie się czegoś nowego, udzielanie informacji zwrotnej, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność ukierunkowania, uzgadnianie celów, wsparcie, zachęcanie do szukania nowych rozwiązań i sposobów wykonywania zadań, zachęcanie do współpracy oraz zachęcanie do zrozumienia istoty zadań. Jeśli porównamy wyrażone w ten sposób oczekiwania pracowników z kompetencjami i 14 K. Pałamarz, M. Warzybok, Firmy z kadra zaangażowaną, Personel i Zarządzanie nr 9/ E. Rudawska, Pracownicy i klienci, a wartość przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 3 (4), lipiec-wrzesień 2007, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s M.Juchnowicz, Motywowanie w toku pracy, 17 M.Amstrong, Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 5

6 sposobem pracy menedżera-coacha, to jednoznacznie wynika, że coaching menedżerski jest spełnieniem oczekiwań pracowników. W codziennej pracy menedżer-coach musi sobie poradzić z szeregiem utrudnień, jakich coach nie napotyka: Nierównowaga relacji wynikająca z układu przełożony-podwładny, co wpływa na kwestie zaufania i relacji Znajomość pracownika oraz wiedza, przekonania i opinie na jego temat przed rozpoczęciem coachingu Ograniczenia czasowe menedżera-coacha Codzienna ekspozycja zachowań menedżera-coach, mającego służyć pracownikom za przykład (spójność) Uświadomienie sobie, że funkcja coacha, nie zwalnia menedżera coacha z odpowiedzialności za wyniki osiągane przez podwładnych i kierowany zespół Wybór modelu coachingowego ma wpływ na kulturę organizacyjną. Model podparty teorią, uwzględniający specjalności (coaching umiejętności, coaching efektywności, coaching rozwoju osobistego) 18, naukę, przekonania, wartości, zaangażowane procesy, metody pomiary efektywności musi być skorelowany ze wspomnianym już modelem kultury organizacyjnej Denisona adresując cztery cechy sprawnej organizacji: zaangażowanie, spójność, elastyczność i misję. Jedną z witalnych funkcji menedżerów jest proces rozwoju podległych im pracowników, niemniej menedżerowie rzadko postrzegają siebie w kontekście funkcji wspierania rozwoju podwładnych, odczuwając brak umiejętności, ograniczenia czasowe, zagrożenie zakłócenia ich zadań, interferencje z tradycyjnie rozumianymi funkcjami ZKL oraz zagrożenie bycie postrzeganym jako menedżer, którego zachowania odbiegają od dyrektywnych zachowań menedżerów operacyjnych. Nie jest celem autorów przeprowadzać rozważania dotyczące kompetencji, jakimi powinni charakteryzować się menedżerowie-coache, co z uwagi na znaczenie powinno być przedmiotem niezależnych badań. Niemniej należy podkreślić istotę dwóch cech, które w obecnych szybko zmieniających się warunkach rynkowych zaliczają się do cennych kompetencji menedżerskich: umiejętność przeprowadzania zmian oraz umiejętność wprowadzania nieustannych usprawnień poprawiających wyniki biznesowe. Jako, że coaching jest sztuką doskonalenia i poprawy osiąganych wyników, koncentrowanie się przez menedżerów-coachów na ich umiejętnościach coachingowych i stosowanie ich w praktyce ma szeroki systemowy wpływ na całą organizację. 18 Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Praca zbiorowa pod redakcją P. Smółka, Gliwice 2009, Helion 6

7 Pośrednią funkcją procesu transformacji menedżerów w menedżerów-coachów jest doskonalenie miękkich umiejętności menedżerskich średniej kadry kierowniczej, które postrzegane są przez liderów ZKL, jako słabe z racji na ich silne skoncentrowanie na zadaniach i funkcjach operacyjnych. A przecież menedżer według Druckera (1997) nie tylko ustala cele i organizuje także motywuje i informuje, mierzy oraz rozwija ludzi. 19 A poprawa ich umiejętności przywódczych to poprawa atmosfery i ducha organizacji, bowiem duch firmy bierze się z ducha grupy kierowniczej. 20 Wydaje się, że coaching spełnia wszelkie niezbędne warunki, by na trwale wpisać się w kulturę organizacji oraz by być katalizatorem przemian i czynnikiem regulującym relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Czesław Szmidt (2009) w pracy Coaching a zarządzanie strategiczne 21 inspirując się dziesięciostopniowym modelem P.Hawkinsa (2008) 22 przedstawił jedenastostopniowy (Szmidt rozdzielił dwa zagadnienia, które Hawkins zawarł w kroku numer 5) program budowy kultury coachingowej, który posłużył autorom niniejszej publikacji, jako kanwa uwarunkowań coachingu, jako elementu kultury organizacyjnej: 1. Analiza i określenie celu wdrożenia kultury coachingowej Kultura coachingowa nie powinna być celem samym w sobie, gdyż szybko stanie się jedynie produktem miesiąca lub roku, podobnie jak wiele innych mód w przeszłości. Należy więc dokładnie określić rolę, jaką coaching ma spełniać w realizacji podstawowej strategii biznesowej oraz strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim (ZKL). Pomocnym będzie zarysowanie wizji coachingowej kultury organizacyjnej i trzypięcioletniego planu jak organizacja zamierza zrealizować tę wizję. Wsparcie programu poprzez zaangażowanie kierownictwa organizacji Organizacje, w których coaching koncentrował się na poprawie osiągnięć i wyników osiągały lepsze wyniki niż te, w których coaching był nakierowany na konkretne problematyczne kwestie P. F.Drucker, Praktyka Zarządzania, wydanie drugie, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1998, s P.F.Drucker, Praktyka Zarządzania, wydanie drugie, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1998, s Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków, Praca pod redakcją Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009 s P. Hawkins, Ten Steps to a Coaching Culture, Business Source Complete, 2008, nr 6 23 M. McDermott, A.Levenson, S.Newton, What Coaching Can and Cannot Do for Your Organization, HR Human Resource Planning, 2007; 30, 2 7

8 Jednym z podstawowych celów powinien być rozwój kompetencji potrzebnych organizacji do osiągania strategicznych celów biznesowych. Niezbędne jest sprecyzowanie jasnej definicji coachingu, modelu, jaki zostanie wdrożony, kompetencji coachów zarówno zewnętrznych i wewnętrznych, metod pomiaru osiąganych wyników Na tym etapie niezbędne jest zapewnienie wsparcia i zaangażowania ścisłego kierownictwa organizacji, które można osiągnąć poprzez proces edukacyjny i informacyjny używając przykładów i case studies. Muszą oni wiedzieć, jakie cele można osiągnąć poprzez wdrożenie kultury coachingowej, jak inne organizacje wdrażają kulturę coachingową oraz gdzie są obszary, które dzięki temu można poprawić lub zoptymalizować Stworzenie powiązań pomiędzy strategią budowy kultury coachingowej i strategią ogólna oraz strategią Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budowa kultury coachingowej oznacza uruchomienie procesu przekształceń zarówno filozofii, jak i struktury firmy. Kultura coachingowa w długiej strategicznej perspektywie przyczynia się do zwiększenia skali delegacji i decentralizacji uprawnień dzięki rozwojowi kompetencji pracowników. Owocuje to wzrostem elastyczności działania firmy i zwiększeniem szybkości procesów decyzyjnych, a dzięki temu wzmacnia pozycje konkurencyjną firmy. Coaching musi być zintegrowany z innymi inicjatywami i programami rozwoju pracowników i menedżerów oraz powinien być skalowalny dla całej organizacji. Coaching może istotnie wspomagać kształtowanie kultury organizacyjnej firmy poprzez doskonalenie menedżerów i pracowników. Do tego celu potrzebne jest zdefiniowanie, jakie umiejętności powinny być objęte coachingiem. Judge i Cowell 25 sformułowali zestawienie umiejętności, które zdaniem środowiska coachów, będą menedżerom najbardziej potrzebne i które powinny być objęte coachingiem (w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej): 1. przeprowadzenie zmian 2. modyfikacja stylu interakcji z otoczeniem 3. realizacja celów o długofalowym charakterze 4. budowa zaufania 24 D.Rock, R.Donde, Driving Organizational Change with Internal Coaching Programs, Industrial and Commercial training, 2008, Vol. 4 nr 1 25 W.Q.Judge, J.Cowell, The Brave New World of Executive Coaching, Business Horizons 1997, nr.4, s. 75 8

9 5. zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym 6. odbioru informacji z otoczenia, słuchanie 7. precyzowanie celów i sposobów ich osiągania 8. realizacji działań technicznych (np. posługiwania się komputerem) 9. wystąpień publicznych i przekonywania 10. radzenia sobie ze stresem Za zdefiniowaniem celów behawioralnych musi postępować zdyscyplinowane podejście do pomiaru osiąganych celów 3. Obiektywna analiza obecnej i docelowej kultury firmy Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest styl przywództwa. W niektórych przypadkach istniejące style przywództwa mogą ograniczać lub w skrajnych przypadkach, takich jak przy stylu autorytarnym, wręcz uniemożliwiać efektywność coachingu. Nie ma nic gorszego niż tworzenie nowej kultury na gruzach celowo, demonstracyjne zburzonej kultury dotychczasowej. Nie może się udać proces, który opiera się na zbyt daleko idącej negacji dotychczasowych wartości. Przebudowa systemu wartości wymaga czasu i dobrze przemyślanej strategii. Należy wykorzystać wszystkie dotychczas istniejące elementy pozytywne lub choćby ich fragmenty. W proces budowy nowych wartości należy włączyć samych zainteresowanych, Jest to jeden z podstawowych warunków powodzenia procesu budowy kultury coachingowej 4. Uruchomienie procesu konsultacji projektu oraz współpracy z dotychczasowymi liderami Przede wszystkim należy uświadomić liderom rozbieżności, jakie istnieją w obecnej sytuacji pomiędzy kultura istniejącą i pożądaną. Wpłynie to pozytywnie na ich gotowość do zmian i przychylność w stosunku do procesów coachingowych. Menedżerowie muszą uczestniczyć w procesie zmian, nie mogą być od nich separowani. Należy stworzyć im szansę zmiany istniejącego stanu i zachęcić do wpisania się w ten proces zamiast działania w opozycji Zazwyczaj kultura organizacyjna jest wynikiem zachowań menedżerów, zamiast być tą kulturą organizacyjną, jaką chcieliby oni widzieć. Dlatego należy zapytać menedżerów na wszystkich szczeblach organizacyjnych, w jaki sposób ich zdaniem ich zachowania mogą być tożsame z kulturą, jaką chcieliby wdrożyć w organizacji. W procesie budowy kultury caochingowej konieczna jest szeroka komunikacja oraz program edukacyjny, jakie zachowania i jakie postawy są wymagane od każdego pracownika i menedżera, by nowa kultura organizacyjna mogła być wdrożona. 9

10 5. Selekcja i rozwój grupy coachów zewnętrznych Niezbędne jest pozyskanie coachów o odpowiednim doświadczeniu, umiejętnościach i walorach osobowościowych, które pozwala im na skuteczne przeprowadzenie zmian. Istotne jest, aby powstała swojego rodzaju wspólnota coachingowa zbiorowość blisko ze sobą współpracująca, wymieniająca obserwacje i w spójny sposób dążąca do zmiany kultury organizacyjne firmy. Należy bardzo silnie podkreślić, że nie wystarczy nawet najlepsza wola każdego z coachów. Ich wysiłki muszą mieć skoordynowany charakter i nawiązywać do jednej, wspólnej zaakceptowanej koncepcji celu. Istotne jest zapewnienie, że coaching służy nie tylko jednostkom ale także zespołom i departamentom. Skala wątpliwości i oporu towarzyszącego przemianom kulturowym nie może być dodatkowo powiększana w wyniku rozbieżności w działaniach coachingowych. Proces coachingu coachów zewnętrznych dla najwyższego kierownictwa organizacji pozwala dać jasny przekaz, że każdy w organizacji ma potencjał do doskonalenia się, niezależnie od osiąganych wyników i pozycji zajmowanej w organizacji Objęcie coachingiem zarówno wybranych osób, jak i zespołów oraz komórek organizacyjnych Coaching nie może ograniczać się tylko do wybranych osób i odpowiadać na ich potrzeby, choćby nawet były to postaci kluczowe dla organizacji. Należy obejmować nim całe zbiorowości. Obok coachingu indywidualnego musi być, więc realizowany coaching grupowy. Źródłem norm kulturowych i wartości w znacznie większym stopniu niż jednostki są grupy, zarówno jako nośniki, jak i twórcy kultury. Separacja liderów i ich indywidualna indoktrynacja może spowodować ich wyalienowanie ze zbiorowości i utratę wpływu na jej funkcjonowanie. 7. Budowa wewnętrznego potencjału coachingowego Długofalowe, strategiczne przedsięwzięcia coachingowe nie mogą opierać się wyłącznie na współpracownikach z zewnątrz. Jest to istotne ze względu na ciągłość procesów, koszty 27, ale przede wszystkim z uwagi na odmienny poziom wrażliwości coachów zewnętrznych i wewnętrznych wobec specyficznych elementów kultury, nieformalnych procesów, zachowań i zjawisk oraz możliwość ich prawidłowej interpretacji. 26 M. McDermott, A.Levenson, S.Newton, What Coaching Can and Cannot Do for Your Organization, HR Human Resource Planning, 2007; 30, 2 27 D.Rock, R.Donde, Driving Organizational Change with Internal Coaching Programs, Industrial and Commercial training, 2008, Vol. 4 nr 1 10

11 Budowa perspektywistycznego, strategicznego planu coachingowego wymaga połączenia wysiłków coachów zewnętrznych i wewnętrznych. Istotnym wydaje się postawienie pytania, jakie powinny kształtować się relacje ilościowe coachów zewnętrznych i wewnętrznych w poszczególnych fazach programu budowy kultury coachingowej. Zgodnie z badaniem Mike McDermott, Alec Levenson i Suzanne Newton 28 coachowie zewnętrzni osiągali lepsze rezultaty współpracując z top menedżerami nad poprawą ich kompetencji przywódczych, budowania zespołu grupy zarządzającej i realizacji strategii przez grupy zarządzające, podczas gdy coachowie wewnętrzni mogą usprawnić pracę zespołową i realizację strategii przez zespoły kierownicze na wszystkich poziomach kierowniczych wyłączywszy najwyższy. Koncentracja coachów wewnętrznych na wymienionych powyżej poziomach kierowniczych pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną i motywacje pracowników. W badaniu przeprowadzonym przez Goldsmith, Morgan i Ogg 29 wśród 86 tysiąca pracowników z 15 globalnych organizacji wykazano, że coachowie wewnętrzni są równie skuteczni co coachowie zewnętrzni. Jednym z kluczowych uwarunkowań budowy kultury coachingowej jest identyfikacja kluczowych kompetencji menedżerów-coachów. Bazując na percepcji pracowników i menedżerów 30 największe znaczenie przypisują oni takim kompetencjom coachów wewnętrznych, jak wcześniejsze doświadczenie menedżerskie, ogólne doświadczenie biznesowe, wcześniejsze doświadczenie coachingowe w danej organizacji i w innych organizacjach działających na tożsamym rynku, doświadczenie rynkowe w domenie organizacji, a mniejsze przypisują takim kompetencjom jak wykształcenie psychologiczne czy posiadanie uprawnień coacha. Gdy coaching zostanie pozycjonowany jako podstawowa kompetencja kierownicza, zaczynając od ścisłego kierownictwa i włączając w to pozostałe struktury kierownicze, to szansa na skuteczne wdrożenie dobrze ustrukturyzowanego i pasującego do organizacji modelu znacząco się zwiększa. 28 M. McDermott, A.Levenson, S.Newton, What Coaching Can and Cannot Do for Your Organization, HR Human Resource Planning, 2007; 30, 2 29 M.Goldsmith, M.Morgan, A.Ogg, Leading Organizational Learning, San Francisco 2004, Jossey-Bass, 30 M. McDermott, A.Levenson, S.Newton, What Coaching Can and Cannot Do for Your Organization, HR Human Resource Planning, 2007; 30, 2 11

12 Coachowie wewnętrzni będący menedżerami potrzebują czasu w praktykowaniu nowych kompetencji, co pozwoli im na przyjęcie nowej roli w organizacji. Jej umocnienie zależy od wsparcia ich wysiłków poprzez ujecie tej roli w systemie wynagrodzenia Przeprowadzenie szkolenia całej kadry menedżerskiej na temat podstaw coachingu Chodzi tu o realizację kilku celów jednocześnie: pozyskanie ze strony menedżerów akceptacji, zrozumienia i wsparcia, a także przekazanie umiejętności coachingowych. Menedżerowie nie powinni pozostawać na uboczu takich procesów, gdyż mogą to odczuwać jako marginalizację i zagrożenie dla swojej roli. Coaching nie może zastępować procesów zarządzania. Jeśli więc nie pozyska się poparcia menedżerów, opór pojawi się już w trakcie uruchamiania procesu coachingowego, jego efekty zostaną ocenione negatywnie i nastąpi szybki powrót do stanu poprzedniego. Menedżerowie muszą dostrzec korzyści z coachingu i włączyć go w codzienne działanie. Większość menedżerów nie dostrzega potrzeby zróżnicowanego podejścia coachingowego w procesie coachingu poszczególnych pracowników i zespołów. Zazwyczaj nakierowani są oni na zadaniowość procesu i jego zakończenie 32. Dlatego należy wziąć pod uwagę ten aspekt w trakcie przygotowywania szkolenia. Jednym z aspektów szkolenia powinno być uświadomienie menedżerom zmianę paradygmatu działania menedżerów coachów z nakazowo-kontrolnego na wspierającoułatwiający Powiązanie procesów coachingowych z wszystkimi pozostałymi działaniami w sferze zarządzania zasobami ludzkimi i z oceną ich efektywności Coaching nie może funkcjonować jako działanie odrębne, wyizolowane z innych procesów. Przeciwnie powianiem być uwzględniany jako ważny element pozostałych procesów: rekrutacji, wdrożenia, szkolenia, oceny, zarządzania osiągnięciami, rozwoju, motywowania zarówno szeregowych pracowników, jak i menedżerów. W organizacjach w których koordynacja zarządzania i mierzenia procesu coachingowego z efektywnością coachingu jest zcentralizowana zaobserwowano większy pozytywny wpływ na nastawienie pracowników i kulturę organiozacyjną A.D.Ellinger, R.P.Bostrom, Managerial Coaching Behaviours in Learning Organizations, The Jurnal of Management Development, Bradford 1999, Vol. 18, 9 s M. McDermott, A.Levenson, S.Newton, What Coaching Can and Cannot Do for Your Organization, HR Human Resource Planning, 2007; 30, 2 33 A.D.Ellinger, R.P.Bostrom, Managerial Coaching Behaviours in Learning Organizations, The Jurnal of Management Development, Bradford 1999, Vol. 18, 9 s

13 Należy również poddawać ocenie efektywność ekonomiczna działań coachingowych w celu wyboru odpowiedniej strategii ich wprowadzania i utrzymania. 10. Regularna ocena zewnętrznego i wewnętrznego coachingu i jego uczestników oraz ocena postępów w budowie kultury coachingowej Coaching jest procesem o odroczonych skutkach. Jego realizacja w określonej formie wiąże się z ryzykiem nieprawidłowego wyboru coach, osoby poddawanej procesowi coachingowemu, metod, procedur itd. Niezbędna jest więc okresowa ocena wyników i wprowadzenie korekt, również dlatego, że założenia użyteczne w momencie uruchamiania procesu po upływie pewnego czasu mogą ulec dezaktualizacji. W proces regularnej oceny budowania kultury coachingowej i odpowiedzi na pytanie, czy zmiana ta pomaga organizacji w osiąganiu zarówno sprecyzowanych na początku celów (krok nr 1) jak i celów biznesowych muszą być zaangażowani liderzy organizacji, osoby odpowiadające za ZKL, osoba odpowiedzialna za scentralizowane zarządzanie procesem coachingu oraz przedstawiciele zespołów coachów wewnętrznych i zewnętrznych. Akademia Coachingu dla Menedżerów Case Study 35 Jako, że autorzy opracowania brali udział w projekcie Akademii Coachingu zrealizowanym dla organizacji, która w dalszej części będzie określana jako Przedsiębiorstwo, celowym wydaje się podzielenie się uzyskanymi doświadczeniami, mogącymi wzbogacić zakres poruszanej tematyki. Z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorstwo w swojej strategii powstałej w 2003 roku oparło budowanie kultury organizacyjnej na Empowermencie, której wiele elementów jest bliskich kulturze coachingowej, w dalszej części rozważań zdefiniowana zostanie koncepcja Empowermentu oraz przedstawiona zostanie analiza Przedsiębiorstwa. Empowerment Koncepcja Empowermentu ma korzenie w teorii skuteczności Bandury (1982), który zdefiniował własną skuteczność jako zdolność realizowania działań koniecznych 34 M. McDermott, A.Levenson, S.Newton, What Coaching Can and Cannot Do for Your Organization, HR Human Resource Planning, 2007; 30, 2 35 Wykorzystano obszerne fragmenty pracy M.Kłykocińska, W.Szymankiewicz, Analiza kapitału ludzkiego oraz analiza zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji na przykładzie Przedsiębiorstwa, Nieopublikowana praca egzaminacyjna z przedmiotu Zarządzanie kapitałem ludzkim prowadzonym przez Panią profesor dr. hab. Martę Juchnowicz na Studiach Doktoranckich, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH,

14 doopanowania przyszłych sytuacji. Koncepcja ta zajmuje się wewnętrzną wiarą jednostki, że będzie ona w stanie zrealizować określone zadania, osiągnąć określone cele lub nauczyć się określonych rzeczy. Teoria społecznego uczenia się, opracowana przez Bandurę (1977) łączy aspekty zarówno teorii behawioralnej, jak i teorii wartości oczekiwanej. Uznaje znaczenie podstawowej behawioralnej koncepcji wzmocnienia jako determinanty przyszłego zachowania, ale podkreśla również wagę wewnętrznych czynników psychologicznych, zwłaszcza oczekiwań dotyczących wartości celów i zdolności jednostki do ich osiągnięcia. 36 We współczesnym świecie globalizacji i burzliwych przemian warunkiem przetrwania przedsiębiorstw jest elastyczność. Rzeczywistość gospodarcza naszych czasów oznacza, że każdy konkuruje z każdym. Wszyscy razem i każdy z osobna uczestniczymy w ogólnoświatowej konkurencji. Coraz trudniej jest wyróżnić się spośród innych. W naszych czasach innowacja organizacyjna polega na stworzeniu warunków sprzyjających ciągłemu przepływowi kreatywności, a nie wypuszczaniu kolejnego standardowego produktu czy usługi 37. To powoduje, że najcenniejszym zasobem przedsiębiorstw stają się ludzie, a warunkiem sukcesu umiejętność wykorzystania ich twórczego potencjału, inteligencji i przedsiębiorczości. W nowej rzeczywistości tradycyjne systemy zarządzania kapitałem ludzkim, oparte na hierarchicznym układzie władzy i zależności, w którym od podwładnych oczekuje się jedynie posłusznego wykonywania poleceń przełożonych w ramach ściśle określonego zakresu obowiązków pracownika, wynikających z zajmowanego przez niego stanowiska pracy stały się mało skuteczne. Szybkie i elastyczne reagowanie przedsiębiorstwa na potrzeby globalnego rynku wymaga inicjatywy pracowników, ich samodzielności oraz aktywnego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Modelem zarządzania polegającym na budowaniu takich postaw jest Empowerment. Pojęcie Empowermentu ma w literaturze wiele definicji. Oznacza zachęcanie pracowników do większego zaangażowania w podejmowanie decyzji oraz działań, które mają wpływ na wykonywaną przez nich pracę 38, jest sposobem uzyskiwania partycypacji pracowniczej poprzez mechanizm, przekazywania pracownikom odpowiedzialności. 39 Empowerment polega również na przekazywaniu im autorytetu i władzy do podejmowania decyzji, w wyniku czego doświadczają 36 M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 s Jonas Ridderstrale, Kjell Nordstromm, Funky biznes, WIG-Press, Warszawa 2001, str J.Smith, Empowerment, Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Wydawnicwo Helion, Katowice 2000 s L.C.Plunkett, R.Fournier, Participative Management-Implementing empowerment, John Wiley and Sons, Inc, 1991, s. 5 14

15 oni uczucia własności (ownership) i kontroli nad swoją pracą. 40 Celem Empowermentu jest zwiększanie zdolności pracowników do przyjmowania odpowiedzialności i podejmowania inicjatywy. Wdrażanie przez kadrę menedżerską mechanizmów i narzędzi mających na celu usamodzielnianie pracowników i wzbudzanie ich inicjatywy oraz zaangażowania. 41 Ogólnie mówiąc, Empowerment rozumiany jest jako uprawnianie, upoważnianie lub upełnomocnianie pracowników. Najczęściej jednak kojarzony jest on z delegowaniem władzy i uprawnień. Jest to jednak tylko jeden z elementów tej koncepcji, ma ona bowiem znacznie szerszy wymiar. W literaturze Empowerment najczęściej rozpatrywany jest z dwóch różnych, lecz wzajemnie powiązanych perspektyw organizacyjnej i indywidualnej. W pierwszym wypadku przedstawiany jest jako zespół celowych działań i praktyk przywódczych, na rzecz maksymalizacji wkładu pracowników w sukces organizacji. W drugim jako wielowymiarowy stan poznawczy percepcja bycia Empowered wyrażająca się w poczuciu autonomii, kompetencji, znaczenia i wpływu pracowników. 42 Choć obie perspektywy są ze sobą nierozerwalnie związane, niniejsza analiza koncentruje się na organizacyjnym wymiarze Empowermentu, który polega na dzieleniu się z pracownikami informacją, wiedzą, władzą do podejmowania decyzji, nagradzaniu opartym na efektywności oraz traktowaniu pracowników jak najważniejszego aktywu przedsiębiorstwa. 43 Analiza Przedsiębiorstwa Przedmiotem analizy jest polski oddział korporacji międzynarodowej w rozumieniu Joela Bakana 44 zatrudniającej pracowników na całym świecie, posiadająca swoje oddziały w ponad 100 krajach i realizująca roczne obroty na poziomie 11,5 miliardów dolarów. Notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, wszystkim swoim jednostkom na całym świecie stawia najwyższe wymagania w zakresie transparentności biznesu zarówno w sensie finansowoksięgowym i operacyjnym (np. oprócz zgodności z lokalnym prawem, zgodność z US GAAP, Sarbanes Oxley Act itp) jak i etycznym oraz kontroli bezpieczeństwa 40 R.Wellins, W.Byham, J.Wilson, Empowered teams, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 1991 s Red. Z.Jankowska, J.Cewińska, K.Wojtaszczyk, Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 s I.Marzec, Motywowanie przez upełnomocnienie Zarządzanie zasobami ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 3-4/2005 s I.Marzec, Empowerment w dążeniu do doskonalenia organizacji. Empowerment kompleksowe zarządzanie jakością, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom II, pod red. R.Knosali, WNT, Warszawa 2002 s J.Bakan, Korporacja-patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006, str.12 15

16 i higieny pracy (Program Vital Values, S.T.A.R.T.). W Polsce firma działa od 1998 roku na stosunkowo niedojrzałym rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej (F&S). System zarządzania w Przedsiębiorstwie oparty jest na koncepcji Empowermentu, w której pracownicy działają w płaskiej strukturze organizacyjnej, mają uprawnienia do podejmowania decyzji, są motywowani i nagradzani za inicjatywę. Uprawnieni i upełnomocnieni pracownicy mając poczucie własności i odpowiedzialności za Przedsiębiorstwo, rozsądnie gospodarują jego zasobami, dbają o jego własność jak o swoją, a zachęcani do inicjatywy, podejmują działania doskonalące organizację i wyprzedzające potrzeby klientów. To, w połączeniu z uważnym słuchaniem rynku (głos pracowników znajdujących się najbliżej klienta ma szczególną wagę w Przedsiębiorstwie) pozwala mu elastycznie reagować na potrzeby klientów i dostosowywać się do nich. Proces wdrażania Empowermentu w Przedsiębiorstwie rozpoczął się na początku roku 2003 wraz z objęciem stanowiska dyrektora generalnego Przedsiębiorstwa przez zwolennika tego modelu zarządzania. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa opartego na wiedzy zmieniają się sposoby i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania kapitałem ludzkim. 45 Określenie fazy rozwoju, w której znajduje się Przedsiębiorstwo nie jest łatwe ze względu na różne konteksty, w których ono funkcjonuje. Jako element korporacji obecnej na światowym rynku F&S od lat można by powiedzieć, że fazę wzrostu ma dawno za sobą. Przejawem tego jest m.in. ponad stuletnie doświadczenie i stabilna pozycja rynkowa Przedsiębiorstwa w skali globalnej oraz wykorzystywane przez nią rozmaite, rozwinięte narzędzia ZKL takie jak program ewaluacji kompetencji pracowników Performance Matters, czy też premiowy system wynagradzania pracowników oparty na wskaźnikach efektywności biznesowej typu poziom sprzedaż/zysk operacyjny/płynność finansowa. Niemniej jednak w wymiarze lokalnym jest stosunkowo młodą organizacją, która na początku 2003 roku przyjęła zupełnie nowe założenia do swojego dalszego rozwoju oraz stylu zarządzania. W niniejszej analizie obejmującej polski oddział korporacji, sytuacja, w jakiej znalazło się Przedsiębiorstwo w styczniu 2003 roku traktowana jest jako początkowy etap rozwoju organizacji, kiedy to kluczową rolę w ZKL odgrywa osoba założyciela firmy w tym wypadku dyrektora generalnego, który zainicjował nowy etap w historii firmy wówczas 80 osobowej. 45 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Pod redakcją naukową Marty Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007, s.82 16

17 Przedstawił on wizję Przedsiębiorstwa, która miała zachęcić kierowników i pracowników do aktywnego uczestnictwa we wprowadzaniu zmian w życie: 1. Lider na rynku Fire & Security w Polsce oraz jedna z wiodących firm dywizji Przedsiębiorstwa w Europie 2. Wypracowanie i wdrożenie strategii efektywnej, nowocześnie zarządzanej firmy, w której strategia personalna, obok strategii przywództwa rynkowego i strategii doskonałości operacyjnej jest jednym z trzech filarów rozwoju firmy 3. Firma postrzegana jako znakomite miejsce pracy przez współpracowników W ciągu kilku lat Przedsiębiorstwo rozszerzyło zakres działania (rozszerzenie oferty produktów i usług) i weszło na rynki i obszary zupełnie dla niego nowe, rozpoczęło wdrażanie korporacyjnych narzędzi ZKL oraz budowanie strategicznej roli ZKL w Przedsiębiorstwie. Proces budowania nowego modelu biznesowego odbywał się równolegle z budową nowej kultury organizacyjnej (opartej na Empowermencie) i strategii zarządzania kapitałem ludzkim, dążącej do modelu organizacji opartej na wiedzy oraz procesem wdrażania nowej strategii rozwoju w Przedsiębiorstwie. Polegała ona na zdobywaniu wiodącej pozycji na rynku F&S w Polsce poprzez budowę silnego zespołu, koncentrację na zyskownym, stałym wzroście, nieustanne doskonalenie organizacji oraz realizację inicjatyw strategicznych tj: wykorzystanie potencjału na rynku, rozwój ludzi oraz doskonalenie operacyjne. Cele Przedsiębiorstwa określono jako wzrost obrotów i udziałów w rynku F&S, wyznaczanie najwyższych standardów obsługi klienta, zdobywanie zaufania i szacunku klientów, tworzenie wysokiej rozpoznawalności i świadomości marki Przedsiębiorstwa oraz osiąganie wyznaczonych celów finansowych tj. wielkość obrotów, zysk operacyjny, marża operacyjna, przepływy gotówkowe. Na tym etapie rozwoju organizacji zaszczepienie wizji rozwoju Przedsiębiorstwa u najbliższych pracowników przez dyrektora generalnego odgrywało najistotniejszą rolę. Rozumiejąc konieczność opracowania atrakcyjnego wyobrażenia przyszłości, konsekwentnego przestrzegania uzgodnionych wartości oraz zasad działania 46 budował wśród pracowników wizję organizacji doskonałej, którą cechuje zamiłowanie do działania, bliskość z klientem, autonomia i przedsiębiorczość, produktywność poprzez ludzi, zorientowanie na ludzi i ich pracę oraz prostota organizacji 47 i inspirował do jej realizacji. Jak powiedziano wcześniej, odbywało się to przy 46 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Pod redakcją naukową Marty Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007, s.84 17

18 jednoczesnym wprowadzaniu kultury organizacyjnej i zasad zarządzania ZKL opartych na Empowermencie. Tak postawione cele wymagały odpowiednich ludzi, stąd aktywny udział dyrektora generalnego w procesie rekrutacji i awansów pracowników o kluczowej roli dla osiągnięcia sukcesu przez Przedsiębiorstwo, co jest praktyką po dzień dzisiejszy. Konsekwentne dążenie do celu, charyzma dyrektora generalnego, umiejętność skupienia wokół siebie wartościowych pracowników oraz przewidywania i elastycznej reakcji na zmiany rynkowe spowodowała, że w ciągu kilku lat Przedsiębiorstwo zwiększyło prawie czterokrotnie swoje obroty i przejęło firmę siostrzaną zwiększając zatrudnienie do ponad 200 osób i stale powiększając swój udział w rynku F&S. Wzrost i rozwój organizacji spowodował potrzebę koordynacji działań pracowników i formalizacji komunikacji wewnętrznej. Umożliwił również inwestycję w rozwiązania systemowe wspomagające zarządzanie (ISO 9001 i AQAP 2110), narzędzia wspomagające ZKL oraz rozbudowę Działu Personalnego w taki sposób, aby mógł pełnić strategiczną rolę w firmie. Zdefiniowano kluczowe wartości Przedsiębiorstwa, stworzono strukturę organizacji, wprowadzono opisy stanowisk, system wynagradzania pracowników oparty na zasadzie premiowania; programy: szkoleń, rocznej oceny pracowników oparty na kompetencjach Lomingera 48, rekrutacji i wprowadzania nowych pracowników do firmy oraz elementy procesu derekrutacji tj. exit interview. Co również charakterystyczne dla fazy wzrostu w Przedsiębiorstwie rozpoczęto proces identyfikacji źródeł dotychczasowych sukcesów polegający na definiowaniu kluczowych kompetencji. 49 Strategia ZKL Przedsiębiorstwa opiera się na wartościach (Prawość - etyczne i lojalne postępowanie, z uwzględnieniem dbałości o dobro firmy i jej szeroko rozumianego otoczenia; Odpowiedzialność - podejmowanie lub zaniechanie działań i decyzji ze świadomością ich konsekwencji; Praca zespołowa- wspólne osiąganie ustalonych celów przy zaangażowaniu każdego, w atmosferze szacunku, wsparcia i tolerancji; Dążenie do doskonałości - postawa otwartości na informację zwrotną, analiza i wyciąganie wniosków z doświadczeń, poznawanie siebie i ciągłe podnoszenie swoich kompetencji; Świadomość biznesową - rozumienie celu i zasad funkcjonowania organizacji, a w niej roli klienta, własnej i współpracowników; Kultura organizacyjna - przejrzyste zasady funkcjonowania oparte na otwartej i rzetelnej informacji oraz 48 Michael M.Lombardo, Robert W.Eichinger, For your improvement, A guide for development and coaching, Lominger international: A Korn/Ferry Company, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Pod redakcją naukową Marty Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007, s.88 18

19 atmosfera partnerstwa inspirująca inicjatywę i działanie), wizji doskonałej organizacji wiedzy oraz strategii lidera rynku F&S, a u jej podstaw leży efektywne wdrożenie Empowermentu poprzez pełne wykorzystanie twórczego potencjału i inteligencji współpracowników tak, aby umożliwić Przedsiębiorstwu realizację jego celów biznesowych. Strategia personalna Przedsiębiorstwa obejmuje również budowanie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i otwartości, w której rolą menedżera jest przede wszystkim wspieranie i rozwój współpracowników; stałe doskonalenie się organizacji w tym podnoszenie poziomu kompetencji wszystkich współpracowników oraz stworzenie modelu kompetencji wspierającego osiąganie celów firmy, zgodnie z przyjętą strategią Przedsiębiorstwa. Empowerment z perspektywy ZKL w Przedsiębiorstwie rozumiany jest jako tworzenie środowiska pracy, w którym inicjatywa, moc i kreatywność pracowników są uwalniane w sposób naturalny i koncentrowane na realizacji celów firmy. Polega na dzieleniu się z pracownikami informacją, wiedzą i władzą do podejmowania decyzji oraz na nagradzaniu opartym na efektywności. W Przedsiębiorstwie Empowerment realizowany jest poprzez otwartą komunikację opartą na zaufaniu, uprawnianie i delegowanie odpowiedzialności na pracowników, obdarzanie ich znaczną samodzielnością w wykonywaniu zadań, wspierający, przyjazny, zorientowany na pracowników styl przywództwa, system wynagrodzeń pobudzający motywację, ciągłe szkolenie i rozwój pracowników, zabieganie o osobiste zaangażowanie każdego pracownika i współudział wszystkich pracowników w procesie doskonalenia. W praktyce odbywa się to na różne sposoby: polityka otwartych drzwi polegająca na łatwej dostępności kadry kierowniczej i zarządzającej oraz dyrektora generalnego dla pozostałych pracowników w Przedsiębiorstwie; comiesięczny list do pracowników nt. bieżącej sytuacji w firmie pt. Aktualności przygotowywany i wysyłany przez dyrektora generalnego; spotkania roczne i kwartalne wszystkich pracowników; otwarta sesja pytań oraz anonimowa skrzynka pytań do grupy zarządzającej, na które menadżerowie udzielają odpowiedzi podczas spotkań firmowych. Wszystkie te praktyki służą otwartej komunikacji i dzieleniu się rzetelną informacją ze współpracownikami w Przedsiębiorstwie w celu kształtowania ich zaangażowania w myśl Lawlera (1988), że informacja jest podstawą, która z grupy osób czyni organizację, 50 a jej członkom daje poczucie odpowiedzialności za nią i jej wyniki, poczucie kontroli nad jej działaniem oraz możliwość oceny wpływu podejmowanych działań na rezultaty inicjatyw i wyniki finansowe. Pracownicy Przedsiębiorstwa są zachęcani do podejmowania działań i tworzenia grup roboczych z 50 E.Lawler III, High Involvement Management, San Francisco 1988, Jossey-Bass Inc. Publishers, s24 19

20 udziałem współpracowników z różnych działów poprzez zespołową kulturę pracy i tzw. partycypacyjny sposób zarządzania, w którym dzielenie się informacją jest czynnikiem kluczowym 51. Akademia Coachingu U podstaw stworzenia Akademii Coachingu leżało przekonanie, że efektywność kształtowania kultury organizacyjnej zależy od aktywnego w tym udziału większości pracowników, czego nie da się osiągnąć bez systematycznej pracy nad wartościami, kompetencjami i zachowaniami oraz nad rozwojem i doskonaleniem pracowników. Celem Akademii Coachingu było nauczenie umiejętności i postaw coachingowych menedżerów na wszystkich szczeblach organizacji, dzięki którym dysponowali by oni narzędziem efektywnego coachingu, pozwalającego usprawniać organizację oraz wspierać pracowników na ich ścieżce rozwoju. Program został przygotowany przez doświadczonego coacha w konsultacji z dyrektorem HR i dyrektorem generalnym, i certyfikowany przez ICF. Programem objętych zostało 18 menedżerów: czworo będących członkami grupy zarządzającej oraz czternaścioro menedżerów średniego szczebla. W ramach Akademii Coachingu, która rozpoczęła się w październiku 2005 roku i skończyła się w styczniu 2007, odbyło się 12 dwudniowych sesji po 16 godzin każda w sumie 192 godziny. Podczas sesji uczestnicy Akademii zapoznali się z zagadnieniami psychologii kierowania ludźmi Praktyczna Psychologia Szefa oraz w praktyce poznawali zagadnienia teoretyczne w ćwiczeniach praktycznych, zadaniach symulacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Założeniami formuły warsztatów było: Podejście holistyczne, które uwzględnia, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Nauka Coachingu jest punktem wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany. Uczestnicy występują w dwóch ważnych pozycjach coacha i coachowanego. Konstrukcja warsztatów sprzyja zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i praktycznych umiejętności takie jak: prezentacje trenerskie, ćwiczenia w małych grupach, indywidualne zadania, dyskusje i burze mózgów, poznanie metod, technik i narzędzi różnych mistrzów oraz indywidualnie realizowane projekty coachingowe. Wnioski: 51 L.C.Plunkett, R. Fourier, Participative management implementing empowerment, John Wiley & Sons, New York 1991, s.84 20

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

COACHING I MENTORING WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ W ROZWOJU PRACOWNIKÓW

COACHING I MENTORING WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ W ROZWOJU PRACOWNIKÓW NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 3(16) 2013 ISSN 2080-6000 Joanna Mróz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu COACHING I MENTORING WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ W ROZWOJU PRACOWNIKÓW Streszczenie: W

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (zał. 1993), jest członkiem Konsorcjum Uczelni Futurus. W skład Konsorcjum wchodzą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. autor nieznany Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo