FACILITY MANAGEMENT. III Konferencja. Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami. case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FACILITY MANAGEMENT. III Konferencja. Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami. case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR"

Transkrypt

1 case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR III Konferencja FACILITY MANAGEMENT Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami 6 7 kwietnia 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa Jak efektywnie zarz¹dzaæ nieruchomoœciami : Panattoni Park Mys³owice najlepszy park logistyczny w Polsce wybrany przez klientów nieruchomoœci przemys³owych w konkursie Eurobuild Awards Skuteczne metody dzia³ania na rzecz ograniczenia wysokoœci kosztów operacyjnych zarz¹dzania nieruchomoœci¹ na przyk³adzie praktyki SEGRO Poland Jak utrzymaæ pe³n¹ sprawnoœæ infrastruktury i nie ponieœæ strat finansowych : Est-On Grupa Echo Jak sprostaæ aktualnym i przysz³ym wymaganiom dotycz¹cym energooszczêdnoœci w budynkach Wdro enie zagadnieñ dotycz¹cych zu ycia energii w systemie EU Green Building w warunkach polskich Wdro enie zagadnieñ dotycz¹cych zu ycia energii w systemach oceny LEED i BREEAM w warunkach polskich Jak zielone rozwi¹zania wp³ywaj¹ na obni enie kosztów : Modernizacje spe³niaj¹ce normy w zakresie ochrony œrodowiska w przypadku nieruchomoœci starych s¹ mo liwe do wdro enia. Jak to wykonaæ w praktyce : Mermaid Properties Patronat Medialny: Prelegenci Konferencji: dr in. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska Marek Bednarczyk, SEGRO Poland Mariusz Kisiel, Elektrobudowa SA Anna Kordos, Panattoni Europe Monika Kowalczyk, Keen Property Management Sp. z o.o. Marcin Kwasiborski, Cofely Services Sp. z o.o. Waldemar akomiec, Est-On Grupa Echo Sp. z o.o. S.K. Roman M¹dry, Elektrobudowa SA Robert Nobis, Colliers International Poland Sp. z o.o. Micha³ Skaliñski, Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. Krzysztof Skowroñski, Dalkia FM Anna Skubis-Sobañska, Hochtief Development Poland Sp. z o.o. Jolanta Wawrzyszuk, Atrium European Real Estate Sp. z o.o. Jaros³aw Zagórski, Ghelamco Poland Katarzyna Zawodna, Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , konferencje.pb.pl Andrzej murek, Mermaid Construction Sp. z o.o.

2 , œroda ZARZ DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI Lunch PROGRAM KONFERENCJI , œroda 9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa 9.20 Powitanie i rozpoczêcie spotkania 9.30 Skuteczne sposoby na przygotowanie obiektu do efektywnego zarz¹dzania oraz przyk³ady wymiernych (finansowych ) korzyœci z zastosowanych zmian Robert Nobis, Dyrektor dzia³u Zarz¹dzania Nieruchomoœciami, Colliers International Poland Sp. z o.o. Jak skutecznie zarz¹dzaæ nieruchomoœciami starymi Przygotowanie nieruchomoœci do efektywnego zarz¹dzania i realizacja na przyk³adzie Jak efektywnie zarz¹dzaæ nieruchomoœciami Anna Kordos, Head of Property Management, Panattoni Europe Case Panattoni Park Mys³owice najlepszy park logistyczny w Polsce wybrany przez klientów nieruchomoœci przemys³owych w konkursie Eurobuild Awards Przerwa na kawê Kompetencje i doœwiadczenia property managera. Dlaczego warto powierzyæ zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ wyspecjalizowanym podmiotom Monika Kowalczyk, Dyrektor dzia³u Zarz¹dzania Nieruchomoœciami, Keen Property Management Sp. z o.o. Funkcje zarz¹dcy. Dlaczego zarz¹dzanie oraz kwestie techniczne powinny nale eæ do kompetencji zarz¹dcy? Cechy idealnego Property Managera Dlaczego warto powierzyæ zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ profesjonalistom Jak zagwarantowaæ w³aœcicielowi rentownoœæ jego inwestycji Micha³ Skaliñski, Dyrektor dzia³u Asset Management, Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. Outsourcing po co siê stosuje i czy warto Relacja zleceniodawca - zleceniobiorca w outsourcingu Outsourcing w Polsce i na œwiecie przyk³ady Outsourcing w Property i Facility Management Zalety i wady stosowania in-house i outsourcingu Skuteczne zarz¹dzanie ryzykiem w outsourcingu w Facility Management Porównanie kosztów in-house i outsourcingu na podstawie Case dwa budynki biurowe w Warszawie OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Zasady prewencji w obszarach elektroenergetycznych jako najtañszego rozwi¹zania Roman M¹dry, Dyrektor TEGG Service, Elektrobudowa SA Mariusz Kisiel, Kierownik Techniczny TEGG Service, Elektrobudowa SA Dlaczego prewencja i outsourcing gwarantuj¹ najefektywniejsze utrzymanie instalacji elektroenergetycznych równie pod wzglêdem finansowym Regularnoœæ i czêstotliwoœæ inspekcji jako sposób na unikniêcie dodatkowych i bardzo wysokich kosztów zwi¹zanych z nieprzewidzian¹ awari¹ Skuteczne metody diagnostyki pod napiêciem Centrum Handlowe Biurowiec klasy A Zak³ad produkcyjny Centrum Rozrywki Jak skutecznie optymalizowaæ koszty utrzymania budynku Jolanta Wawrzyszuk, Head of, Atrium European Real Estate Sp. z o.o. Koszty obs³ugi budynków Koszty obs³ugi technicznej Koszty energii Atrium European Real Estate Przerwa na kawê Jak obni yæ koszty zarz¹dzania nieruchomoœci¹ Marek Bednarczyk, Senior Property Manager, SEGRO Poland SEGRO musi byæ du mi Struktura kosztów operacyjnych na przyk³adzie obiektów logistycznych Koszty sta³e i zmienne Koszty, na które zarz¹dzaj¹cy ma wp³yw Skuteczne metody dzia³ania na rzecz ograniczenia wysokoœci kosztów operacyjnych zarz¹dzania nieruchomoœci¹ W zakresie kosztów mediów W zakresie kosztów serwisów W zakresie kosztów napraw i remontów Efektywna wspó³praca z dostawcami metody analizy kosztów Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa

3 III Konferencja FACILITY MANAGEMENT , czwartek PROGRAM KONFERENCJI , czwartek ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR TECHNICZN 9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa 9.30 Kompleksowe techniczne utrzymanie obiektów czyli jak utrzymaæ pe³n¹ sprawnoœæ infrastruktury i nie ponieœæ strat finansowych Waldemar akomiec, Specjalista ds. Sanitarnych, Est-On Grupa Echo Sp. z o.o. S.K. Skuteczne pozyskiwanie informacji o zdarzeniach, które mog¹ zaistnieæ w zarz¹dzanym obiekcie Trafna identyfikacja zdarzeñ wynikaj¹cych z przepisów prawa i zdarzeñ losowych Dzia³ania zapobiegawcze lub naprawcze w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa Est-On Grupa Echo Nowoczesne instalacje energetyczne w budynkach jako sposób na podniesienie jego efektywnoœci Marcin Kwasiborski, Dyrektor Handlowy, Cofely Services Sp. z o.o. Potencja³ oszczêdnoœci w instalacjach energetycznych w budynkach Wykorzystanie potencja³u jako ci¹g³y proces od projektu do eksploatacji Obs³uga techniczna: monitoring zu ycia energii, analiza potencja³u oszczêdnoœci, propozycja rozwi¹zañ energooszczêdnych w istniej¹cych instalacjach Finansowanie modernizacji Obiekt biurowy sterowanie wentylacj¹ na podstawie jakoœci powietrza Zak³ad produkcyjny odzysk ciep³a ze sprê arek powietrza Wszystkie obiekty oœwietlenie Przerwa na kawê ENERGOOSZCZÊDNOŒÆ Jak sprostaæ unijnym wymogom z zakresie energooszczêdnoœci dr in. Piotr Bartkiewicz, Adiunkt, Zak³ad Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Prodziekan, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Warszawska Aktualne i przysz³e wymagania dotycz¹ce energooszczêdnoœci w budynkach Europejskie projekty zwi¹zane z energooszczêdnoœci¹ w budynkach Systemy oceny charakterystyki energetycznej budynku, zu ycia energii w budynku i zrównowa enia budynków w Polsce i na œwiecie Znaczenie FM w systemach oceny zrównowa enia budynków i poszanowania energii Wdro enie zagadnieñ dotycz¹cych zu ycia energii w systemie EU Green Building w warunkach polskich Wdro enie zagadnieñ dotycz¹cych zu ycia energii w systemach oceny LEED i BREEAM w warunkach polskich Sposoby oszczêdnoœci energii case studies Krzysztof Skowroñski, Dyrektor ds. Rozwoju, Dalkia FM Efektywne zarz¹dzanie zu yciem energii oraz wody w budynkach Lunch EKOROZWI ZANIA Jak wprowadziæ ekologiczne rozwi¹zania redukuj¹ce koszty Katarzyna Zawodna, Green Business Manager LEED AP, Jak zielone rozwi¹zania wp³ywaj¹ na obni enie kosztów Kosztowe aspekty wprowadzania ulepszeñ ekologicznych Jaros³aw Zagórski, Commercial & Business Development Director, Ghelamco Poland Zielone budynki Zielone certyfikaty Certyfikaty energetyczne s¹ wymagane nie tylko w przypadku budynków klasy A Ghelamco Poland Przerwa na kawê Przyk³adowe rozwi¹zania ekologiczne w przypadku nieruchomoœci komercyjnych Anna Skubis-Sobañska, Dyrektor dzia³u Zarz¹dzania Nieruchomoœciami, Hochtief Development Poland Sp. z o.o. Jak zmniejszyæ wp³yw eksploatacji budynku na œrodowisko Jak w³¹czyæ najemców w dzia³ania w³aœciciela i zarz¹dcy na rzecz ochrony œrodowiska Jakie rozwi¹zania projektowe sprawdzi³y siê podczas eksploatacji budynku w ramach dzia³añ podejmowanych na rzecz ochrony œrodowiska wie owiec biurowy Rondo 1 w Warszawie Ekologiczne rozwi¹zania w przypadku nieruchomoœci starych s¹ mo liwe do wdro enia. Jak to zrobiæ? Andrzej murek, Partner, Prezes Zarz¹du, Mermaid Construction Sp. z o.o. Modernizacje spe³niaj¹ce normy w zakresie ochrony œrodowiska jak to wykonaæ w praktyce Mermaid Properties Zakoñczenie spotkania i wrêczenie certyfikatów tel.: fax:

4 DLACZEGO WARTO wzi¹æ udzia³ w konferencji W TRAKCIE KONFERENCJI swoj¹ wiedzê wzbogac¹ i zaktualizuj¹ Dlaczego zarz¹dzanie oraz kwestie techniczne powinny nale eæ do kompetencji zarz¹dcy oraz dlaczego warto powierzyæ zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ wyspecjalizowanym podmiotom na te pytania odpowie Monika Kowalczyk, Dyrektor dzia³u Zarz¹dzania Nieruchomoœciami, Keen Property Management Sp. z o.o. Dlaczego prewencja i outsourcing gwarantuj¹ najefektywniejsze utrzymanie instalacji elektroenergetycznych równie pod wzglêdem finansowym oraz jak unikn¹æ dodatkowych i bardzo wysokich kosztów zwi¹zanych z nieprzewidzian¹ awari¹ powiedz¹ Roman M¹dry, Dyrektor TEGG Service, oraz Mariusz Kisiel, Kierownik Techniczny TEGG Service, Elektrobudowa SA. Case studies: Centrum Handlowe, Biurowiec klasy A, Zak³ad produkcyjny, Centrum Rozrywki Jak skutecznie optymalizowaæ koszty utrzymania budynku w oparciu o doœwiadczenia powie Jolanta Wawrzyszuk, Head of, Atrium European Real Estate Sp. z o.o. Case study: Atrium European Real Estate Jak wykorzystaæ potencja³ oszczêdnoœci w instalacjach energetycznych w budynkach i dziêki temu podnieœæ jego efektywnoœæ wska e Marcin Kwasiborski, Dyrektor Handlowy, Cofely Services Sp. z o.o. Case studies: Obiekt biurowy sterowanie wentylacj¹ na podstawie jakoœci powietrza, Zak³ad produkcyjny odzysk ciep³a ze sprê arek powietrza, Wszystkie obiekty - oœwietlenie Kosztowe aspekty wprowadzania ulepszeñ ekologicznych na przyk³adzie praktyki Ghelamco Poland przedstawi Jaros³aw Zagórski, Commercial & Business Development Director, Ghelamco Poland Jak zmniejszyæ wp³yw eksploatacji budynku na œrodowisko oraz jakie rozwi¹zania projektowe sprawdzi³y siê podczas eksploatacji budynku w ramach dzia³añ podejmowanych na rzecz ochrony œrodowiska wyjaœni Anna Skubis-Sobañska, Dyrektor dzia³u Zarz¹dzania Nieruchomoœciami, Hochtief Development Poland Sp. z o.o. Case study: wie owiec biurowy Rondo 1 w Warszawie ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Ewa Konopko - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax Podmioty zaanga owane w rozwój sektora nieruchomoœci w Polsce, osoby zajmuj¹ce siê zarz¹dzaniem nieruchomoœciami, wprowadzaniem ekologicznych rozwi¹zañ, zarz¹dzaniem energi¹ oraz obs³ug¹ infrastruktury technicznej, oferuj¹ce rozwi¹zania w zakresie sektora us³ug budowlano-instalacyjnych oraz budowlano-wykoñczeniowych, a w szczególnoœci: Deweloperzy Facility managerowie Office managerowie Project managerowie Property managerowie Konsultanci ds. nieruchomoœci Generalni wykonawcy Dostawcy infrastruktury (woda, ciep³o, energia, telekomunikacja) W³aœciciele nieruchomoœci: obiektów komercyjnych i przemys³owych, szpitali i hoteli Zarz¹dcy nieruchomoœci Przedstawiciele dzia³ów: Administracyjnych Technicznych Strategii, Rozwoju i Inwestycji Przedstawiciele firm dostarczaj¹cych produkty i us³ugi dla obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemys³owych Sieci handlowych O NAS Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego, od ponad 200 lat ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 16 krajach. Wszystkie treœci zawarte w programie Forum stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. konferencje.pb.pl

5 PRELEGENCI KONFERENCJI III Konferencja FACILITY MANAGEMENT Ian Gee Director of Organisation Development, Nokia Corp He has worked in OD for over 25 years. He started his career working for public services in the UK before moving to the 'Office for Public Management'. Here the focus of his work, both in the UK and overseas, was on OD and change management to support public sector and not-for-profit organisations in achieving and maximising the social results of their work. Nine years later he was 'head hunted' by Shell International and joined their global OD team as a senior OD practitioner. Whilst with Shell he led a large number of global change projects with a focus on systemic change and organization effectiveness. In 2006 Ian moved to Nokia Corp to join the global OD and Change Team. Here he has led the work on the renewal of 'The Nokia Way', Nokia's Culture and Values, using processes of mass collaboration based on Web2.0 tools and processes and is currently engaged in working on organistional agility and whole company transformation. Ian has pioneered the use of social media and web 2.0 as enablers for OD and ways of creating engagement and change in organizations.

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY III Konferencja FACILITY MANAGEMENT Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami 6 7 kwietnia 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w III Konferencji FACILITY MANAGEMENT Termin: 6 7 kwietnia 2011 r. Cena 3595 PLN + 23% VAT do 11 lutego 2011 r. Cena 3995 PLN + 23% VAT po 11 lutego 2011 r. TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o III Konferencji FACILITY MANAGEMENT Termin: 6 7 kwietnia 2011 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do dzia³ów personalnych. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Opcje przes³ania faktury pro forma poczt¹ em 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3595 PLN + 23% VAT przy rejestracji do 11 lutego 2011 r., 3995 PLN + 23% VAT przy rejestracji po 11 lutego 2011 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce ul. I³ ecka 26, Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji nie póÿniej ni 21 dni przed rozpoczêciem Konferencji obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 20% op³aty za udzia³. 8. W przypadku rezygnacji w terminie póÿniejszym ni 21 dni przed rozpoczêciem Konferencji pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: informedia-polska.pl

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa www.trioconferences.pl PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Efektywna komunikacja w tradycyjnych i nowych kanałach W ród prelegentów mi dzy innymi: W programie mi dzy innymi: 1 Selling stories - czyli

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE W gronie prelegentów praktycy i uznani eksperci z kluczowych firm, m. in. BZ WBK Polpharma Johnson & Johnson Raben Polska ITMAGINATION Coca Cola UPC Energa Raiffeisen Bank Cyfrowy Polsat Hogart IBM Vattenfall

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

OTC i Suplementy Diety

OTC i Suplementy Diety Kongres 17-18 maja 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa OTC i Suplementy Diety Czas na nową ERĘ Kongres poprowadzą: Jacek Czarnocki Szef Działu OTC IMS Polska Jan Chechłacz Kierownik ds. Projektów emarketingowych

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

21 22 września 2011 r. Hotel Hyatt Regency Warszawa DOROCZNE SPOTKANIE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW BRANŻY LOGISTYCZNEJ. Wśród Prelegentów, mi.in.

21 22 września 2011 r. Hotel Hyatt Regency Warszawa DOROCZNE SPOTKANIE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW BRANŻY LOGISTYCZNEJ. Wśród Prelegentów, mi.in. Wśród Prelegentów, mi.in.: Tomasz Dzideczek Starszy Inżynier Wsparcia Sprzedaży, Motorola Solutions Adrian Furgalski Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR Marcin Hajdul Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie!

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! 2. edycja E-commerce Legal Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! Warsztaty, 1 października 2014 r., Warszawa, siedziba Pulsu Biznesu UWAGA NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW! Już wkrótce wejdzie w życie

Bardziej szczegółowo

RELACJE INWESTORSKIE

RELACJE INWESTORSKIE Warsztaty RELACJE INWESTORSKIE Specjaliści w relacjach z mediami, inwestorami i regulatorami 28 maja 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Warsztaty. Prosta droga do sukcesu to dobre relacje z inwestorami,

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa. Sympozjum MARKETING DLA KOBIET

13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa. Sympozjum MARKETING DLA KOBIET 13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa Sympozjum MARKETING DLA KOBIET 1. Wszystko o skutecznych kampaniach w dobie nowych mediów Jakimi ONE są nabywcami, gdzie 3. poszukują informacji najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni biurowej w Trójmieœcie Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni

Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni biurowej w Trójmieœcie Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Ma³gorzata Rymarzak* Micha³ Madera** Ma³gorzata Rymarzak, Micha³ Madera Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

IVCustomer Contact. Management Summit. Żądamy. rzetelnej obsługi TANIEJ. 17-18 kwietnia 2013, Warszawa. w każdym z kanałów!

IVCustomer Contact. Management Summit. Żądamy. rzetelnej obsługi TANIEJ. 17-18 kwietnia 2013, Warszawa. w każdym z kanałów! INSTITUTE OF CUSTOMER SERVICE (UK) PKO BANK POLSKA CITI HANDLOWY DHL EXPRESS BANK BGŻ BANK ZACHODNI WBK GRUPA UBEZPIECZENIOWA EUROPA UPDATE CRM INVEST-BANK UPC POLSKA CREDIT AGRICOLE BANK BANK BPH P4 IDEA

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo