Enterprise Manager 9.2 jako narzêdzie wspomagaj¹ce proces strojenia i przewidywania problemów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enterprise Manager 9.2 jako narzêdzie wspomagaj¹ce proces strojenia i przewidywania problemów"

Transkrypt

1 VI Seminarium PLOUG Warszawa Styczeñ 2003 Enterprise Manager 9.2 jako narzêdzie wspomagaj¹ce proces strojenia i przewidywania problemów Sebastian Figas

2 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów Architektura Enterprise Managera Wstęp Oracle Enterprise Manager może stanowić doskonałe narzędzie zarządzające rozproszonym środowiskiem bazodanowym, ale także być narzędziem wspomagającym proces strojenia bazy danych, prognozowania rozrostu danych, potrzeby rozbudowy sprzętu. Nie jest to produkt nowy, wydawany jest równolegle wraz z kolejnymi edycjami bazy danych i rozwijany wraz z każdą wersją. Praca tego narzędzia oparta jest na strukturze trójwarstwowej, która zapewnia niezależność, upraszcza proces administracji i zwiększa bezpieczeństwo. Na trzy warstwy składają się następujące struktury: Konsola, pakiety dodatkowe. Środowisko pracy administratora. Management Server. Serwis zarządzający bazami, repozytorium Inteligentny agent. Proces wykonujący zlecone zadania na bazie i monitorujący zarządzane obiekty. Konsola, pakiety dodatkowe Management Server, repozytorium w bazie Bazy wraz z inteligentnymi agentami

3 58 Sebastian Figas 1.1 Konsola Podstawowa funkcjonalność Konsola Enterprise Managera dostarcza szereg narzędzi, które zapewniają wystarczające możliwości do codziennej administracji bazami danych. Podstawowa funkcjonalność jest zapewniana przez następujące opcje: Zadania /Jobs/. Pozwalają na zlecanie w określonym czasie zadań do wykonania. Mogą one dotyczyć wykonywania napisanych skryptów, importu, exportu, analizy, zamykania i otwierania bazy, skryptów rman, wykonywania komend systemu operacyjnego. O każdym wyniku danego zadania można być poinformowanym poprzez lub pager. Zdarzenia /Events/. Możliwość zdefiniowania sytuacji, które gdy zostaną wykryte w bazie spowodują wysłanie ostrzeżenia lub alarmu. Można skorzystać z gotowych zdarzeń: audyt użytkownika, błędy działania procesów bazy, wydajność, aktywność instancji, oczekiwania, wyczerpywania się miejsca w przestrzeniach, systemu operacyjnego /zamykanie, otwieranie, zużycie procesora, wykorzystanie przestrzeni swap, brak wolnego miejsca na dysku/. Dodatkowo jest możliwość zdefiniowania zadania, które ma zostać wykonane po wykryciu danego zdarzenia. Raporty. Generowanie w formie html raportów o stanie bazy, parametrach jej pracy Zarządzanie parametrami pracy instancji, tworzenie obiektów, użytkowników, ról, profilów, planów podziału zasobów w bazie danych i ich konfiguracja. Zarządzanie plikami bazy danych, przestrzeni, segmentów wycofania, replikacją, wirtualną przestrzenią WORKSPACE Sesje /Top Session/ Wykrywanie i monitorowanie najbardziej obciążających system sesji, założonych blokad i oczekujących na ich zwolnienie użytkowników. Backup bazy danych. Możliwość zabezpieczania bazy poprzez backup przy użyciu narzędzia rman, zarówno przy użyciu opcji katalog jak i bez niej, a także w razie awarii odtwarzanie zdalnej bazy 1.2 Serwis zarządzający oraz agenci Serwis zarządzający /Management Server/ Stanowi on zarządcę bazy informacji przechowywanych przez Enterprise Managera. Steruje pracą inteligentnych agentów, przechwytuje wyniki pracy i sygnały od procesów agenta. Baza informacji z której korzysta EM jest wykorzystywana przez administratorów poprzez konsolę.

4 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 59 Inteligentni agenci /Inteligent Agent/ Stanowią oni ostatnią warstwę w narzędziu Enterprise Manager, kontaktującą się bezpośrednio z zarządzaną bazą. Zadaniem agenta jest wykonywanie zadań zleconych przez administratora, informowanie o wynikach pracy, monitorowanie bazy pod kątem występowania specyficznych zdarzeń. 2. Narzędzia dodatkowe Tunning Pack Index Tunning Wizard. Narzędzie pozwalające zdiagnozować zapytania aktualnie obecne w buforze pod kątem przydatności indeksu. W razie wykrycia takich zapytań, dla których utworzenie indeksu znacząco poprawi wydajność proponowany jest gotowy skrypt. Oracle Expert. Zaawansowane narzędzie do kompleksowego strojenia bazy danych, sprawdzające wydajność bazy, poprawność struktury oraz generujące zalecenia do zastosowania w systemie. Outline Manager. Pozwala zarządzać, generować zarysy Reorg Wizard. Zadaniem tego narzędzia jest przebudowa obiektów, przestrzeni, zmiana parametrów przechowywania, naprawianie niekorzystnych efektów powodowanych przez tzw. zmigrowane wiersze SQL Analyze. Bardzo rozbudowane narzędzie pozwalające diagnozować każde zapytanie obecne w buforze bibliotecznym. Dzięki niemu można analizować plany zapytań, testować różne wskazówki, porównywać zapytania przy różnych planach, sprawdzać wpływ indeksu na wydajność zapytania. Tablespace Map. Pozwala w łatwy sposób zarządzać miejscem w przestrzeniach tabel. Analizować obiekty pod kątem fragmentacji, występowania zmigrowanych wierszy. Diagnostics Pack Capacity Planner. Narzędzie pozwalające zbierać statystyki bazy i oceniać je pod kątem niepokojących zjawisk, które mogą zdarzyć się w przyszłości / niewystarczająca ilość pamięci, mało wydajny system dyskowy, problemy z procesami tła/ i z wyprzedzeniem na nie reagować. Lock Manager. Dedykowane narzędzie do obserwacji blokad, aktualnie założonych w bazie

5 60 Sebastian Figas Performance Manager. Graficzna prezentacja parametrów pracy bazy. Pełny obraz pracy bazy i wydajności sytemu operacyjnego. Posiada możliwości generacji raportów w formacie html. Top Sessions. Bardzo szczegółowe dane na temat każdej z sesji w bazie. Dzięki temu narzędziu można ocenić obciążenie bazy przez każdego użytkownika, plany wykonań zapytań, jakie obiekty są najbardziej obciążane przez zapytania. Top SQL. Cel narzędzia podobny jak w Top Sessions, ale obciążenie pogrupowane jest według zapytań, a nie parametrów sesji Database Applications Data Guard manager. Narzędzie pozwalające uprościć mechanizm tworzenia baz standby, dodając do tego gotowe procedury monitorujące działanie. Log Miner viewer. Narzędzie to umożliwia przeglądanie zarówno bieżących plików dziennika powtórzeń jak i zarchiwizowanych pod kątem operacji dokonywanych przez wybranych użytkowników, na konkretnych tabelach, przestrzeniach, przy podanym SCN Change management pack Change Manager. Narzędzie pozwalające uzyskać dokładne informacje na temat obiektów w bazie, łącznie z wygenerowaniem kodu DDL, porównywać obiekty pomiędzy schematami, zmieniać parametry obiektów, kopiować obiekty pomiędzy schematami, bazami. 3. Strojenie obszarów pamięci Zakładka Memory w konsoli EM pozwoli ocenić aktualnie zaalokowane bufory i ich rozmiary. We właściwym ocenieniu wielkości bufora danych może pomóc opcja Buffer Cache Size

6 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 61 Advice. po wybraniu której i wydaniu zgody na ustawienie parametru instancji DB_CACHE_ADVICE na ON można zapoznać się z graficzną symulacją różnych wielkości bufora i wpływu na współczynnik trafień oraz Shared Pool Cache Advice, PGA Advice odpowiednio pokazujące wpływ zmiany wielkości obszaru dzielonego i rozmiaru PGA na wydajność pracy bazy danych. 4. Strojenie przestrzeni UNDO

7 62 Sebastian Figas Zakładka UNDO ukazuje informację na temat aktualnego wykorzystania przestrzeni UNDO i prognozy, jaki rozmiar będzie potrzebny przy danym parametrze Undo Retention. Parametr Undo Retention specyfikuje jak długo informacja ma być utrzymywana w segmentach wycofania, dla potrzeb przyszłych transakcji. 5. Zdarzenia Zdarzenia pozwalają na obserwację bazy, oraz serwera, na którym pracuje instancja i powiadamianie o tym administratora. Możliwe jest także zdefiniowanie automatycznych zadań, które zostaną wykonane po wystąpieniu określonego zdarzenia. Na przykład po nieoczekiwanym zamknięciu bazy, może wystartować zadanie ponownie uruchamiające bazę. Od wersji agenta możliwa jest także obserwacja parametrów pracy serwera pod kątem obciążenia procesora, wykorzystania pamięci, itp. Aktualnie zarejestrowane zdarzenia, bieżące ostrzeżenia przez nie wygenerowane oraz historię wszystkich alarmów można oglądać korzystając z okna Events oraz zakładek: Alerts aktualne ostrzeżenia, alarmy wygenerowane przez zdarzenia Registered aktywne, zarejestrowane zdarzenia monitorujące bazy i systemy History spis wszystkich ostrzeżeń, alarmów wygenerowanych do tej pory Podobnie jak w przypadku zadań, w repozytorium jest zdefiniowanych szereg zdarzeń, które pozwalają na obserwację baz oraz serwerów. Pierwszą zakładką jest General, która pozwala nazwać zdarzenie oraz wybrać obiekt, który będzie obserwowany pod kątem wystąpienia tego zdarzenia.

8 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 63 Kolejną zakładką jest Tests, która udostępnia listę predefiniowanych zdarzeń, pozwalających między innymi śledzić wydajność pracy serwera Oracle: User Defined SQL Test pozwala definiować własne zapytania wykrywające określone sytuacje Performance 1. Buffer cache monitorowanie współczynnika trafień w bufor danych 2. Continued row wykrywa odczyt wierszy. Które uległy łańcuchowaniu 3. Data Dictionary Cache monitorowanie współczynnika trafień w bufor słownikowy 4. Disk I/O obciążenie serwera operacjiami dyskowymi 5. Free Buffer częstotliwość występowania zdarzenia oczekiwania na przyznanie bloku w buforze 6. Index rebuild monitorowanie indeksów pod kątem występowania dużej ilości wolnego miejsca, silnej fragmentacji 7. In Memory sorts procent sortowań wykonanych w pamięci w stosunku do sortowań na dysku 8. Library Cache - monitorowanie współczynnika trafień w bufor biblioteczny 9. Net I/O ilość przesyłanych poprzez sieć informacji w bajtach/sekundę 10. Redo Log allocation monitorowanie oczekiwań na przyznanie miejsca w buforze powtórzeń 11. Rollback contension współczynnik współzawodnictwa o dostęp do segmentów wycofania 12. SysState Table pozwala na monitorowanie dowolnego parametru dostępnego z dynamicznego widoku V$SYSSTAT 13. SysState Table Delta podobnie jak SysState Table, z różnicą podawania uśrednionych pomiarów Node specjalizowane zdarzenia dotyczące konkretnej platformy - systemu operacyjnego działającego z bazą Oracle /utylizacja procesora, wykorzystanie przestrzeni dyskowej/ 6. Raporty Enterprise Managera Raporty w Enterprise Manager 9 zostały znacznie rozbudowane w porównaniu do poprzednich wersji. Rozszerzono raportowanie o zarejestrowanych zdarzeniach, zadaniach, dodano raporty o stanie bazy, łącznie ze szczegółowymi danymi wspomagającymi strojenie, a także raporty o obiektach w bazie danych. Raporty można uzyskać w postaci html, czystego tekstu, lub tekstu z wartościami oddzielonego przecinkami, przygotowanego do zaimportowania do arkusza kalkulacyjnego. Dodatkową możliwością jest publikacja raportów na serwer www. Dostęp do wszystkich raportów można uzyskać z poziomu okna nawigatora, pozycji Report Definicions.

9 64 Sebastian Figas Każdy z tych raportów można poddać edycji, zmienić jego parametry, czy też utworzyć własny raport na interesujący nas temat. Takie możliwości kryją się pod menu Object po wybraniu konkretnego raportu, lub pod menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Jednymi z najważniejszych gotowych raportów są raporty na temat aktywnych zadań, zdarzeń i tych, które zakończyły się porażką, czy też ostrzeżeniem. Informacje o obiektach w bazie, wykorzystaniu przestrzeni, najbardziej obciążających bazę tabel, zapytaniach SQL, procedurach także mogą dostarczyć bardzo interesujących informacji. 7. Index tunning wizard Narzędzie to pozwala poprawić wydajność bazy poprzez zanalizowanie tabel i podanie wskazówek mających na celu utworzenie optymalnych indeksów. Zalecane jest skorzystanie z tego narzędzia, gdy zapytania SQL wykonują się powoli, nowe aplikacje zostały dodane do bazy danych lub istniejące zapytania SQL zostały zmodyfikowane. Narzędzie to zostało nastawione na optymalne wykorzystanie zalecanych indeksów w przypadku optymalizacji kosztowej, w przypadku stosowanej optymalizacji regułowej w bazie, utworzone indeksy mogą nie przynieść pożądanych efektów. Narzędzie to uruchamiamy po wybraniu bazy w oknie nawigatora i wybraniu symbolu narzędzia z listy po lewej stronie konsoli lub prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego Related tools->index Tunning Wizard.

10 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów Oracle Expert Narzędzie to w łatwy sposób pozwala na zbieranie dokładnych statystyk dotyczących pracy bazy danych, jej parametrów, obciążenia pracującymi aplikacjami. Po wybraniu informacji jakie chcielibyśmy uzyskać, następuje zbieranie danych jednorazowo lub w wybranych odstępach czasu. Uzyskane wyniki mogą zostać poddane przez narzędzie Oracle Expert analizie. Wynikiem analizy mogą być propozycje zmian w bazie danych udostępnione w postaci gotowych skryptów. Oracle Expert można wykorzystać między innymi w następujących przypadkach: Strojenie po zmianie sprzętu, wprowadzeniu do systemu nowej aplikacji. Możemy zauważyć i zapobiec problemom zanim nastąpią. Strojenie, które wynika z zauważonych problemów z wydajnością podczas normalnej pracy. Badanie wpływu zmiany parametrów na bazę. Testowanie konfiguracji po każdej zmianie pod względem poprawy lub pogorszenia parametrów pracy.

11 66 Sebastian Figas 9. Reorg Wizard Narzędzie to służy do przenoszenia obiektów pomiędzy przestrzeniami, usuwania i tworzenia obiektów z bardziej optymalnymi parametrami przechowywania, przebudowy pofragmentowanych tabel i indeksów, usuwania zjawiska zmigrowanych wierszy Narzędzie to podobnie jak poprzednie uruchomić można wybierając piktogram z lewej strony konsoli lub prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego Related tools->reorg Wizard.

12 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 67 Po uruchomieniu pojawi się kreator, któremu należy podać, jaką operację zamierzamy wykonać: 10. SQL Analyze Narzędzie to odczytuje z bufora bibliotecznego zapytania, jakie tam się aktualnie znajdują i pozwala poddawać je szczegółowej analizie. Narzędzie to uruchamiamy po wybraniu symbolu narzędzia z listy po lewej stronie konsoli lub prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego Related tools->sql Analyze Przy pierwszym uruchomieniu należy zdecydować się na ilość i sposób wyświetlania informacji: Według jakiego parametru zapytania SQL będą sortowane, z których najważniejsze to: - Ilość odczytów z dysku - Ilość pobranych buforów - Liczba wykonań - Liczba analiz Ilość wyświetlanych zapytań Można ograniczyć liczbę zapytań ograniczając je do tych zawierających określone słowo Czy mają być brane pod uwagę rekursywne zapytania

13 68 Sebastian Figas 11. Virtual Index Jedną z opcji pakietu Tunning Pack, dzięki której można uzyskać wiarygodną informację, czy utworzenie indeksu wpłynie na wydajność zapytania jest narzędzie Virtual Index Wizard. Wybranie konkretnego zapytania i wskazanie kolumn, które mają być poddane analizie pozwoli przetestować wpływ różnorodnych indeksów na wydajność zapytań.

14 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 69 Można decydować o typie indeksu /bitmapowy, unikalny, zwykły typu b-drzewo/ i na jakich kolumnach zostanie stworzony. Po takim wyborze można zapoznać się z wynikami i podjąć decyzję, czy warto taki indeks faktycznie utworzyć. 12. Tablespace Map Bardzo proste narzędzie, które ma za zadanie ułatwić zarządzanie przestrzeniami i uprościć ich reorganizację. Narzędzie to uruchamiamy po wybraniu badanej przestrzeni w oknie Nawigatora i symbolu narzędzia z listy po lewej stronie konsoli lub prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego Show Tablespace map. Po starcie pokazuje szczegółowe informacje na temat wszystkich segmentów zlokalizowanych w danej przestrzeni.

15 70 Sebastian Figas Z menu Tools można wybrać następujące opcje: Tablespace Analysis analiza i szczegółowy raport na temat wybranej przestrzeni Reorganize Tablespace reorganizacja obiektów w danej przestrzeni Reorganize selected segment reorganizacja wybranych segmentów w danej przestrzeni Coalesce Free Extents scalenie w jedną całość wolnych extentów w przestrzeni 13. Capacity Planner Narzędzie, którego zadaniem jest szacowanie przyszłych potrzeb czy to ze strony sprzętu, czy też parametrów pracy bazy danych, wynikających ze wzrostu obciążenia, ilości użytkowników.

16 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 71 Analiza zebranych informacji Po wybraniu interesujących informacji i zebraniu ich przez narzędzie Capacity Planner można zapoznać się z analizą tych wyników przechodząc na zakładkę Analysis

17 72 Sebastian Figas Najbardziej cenną opcją jest pozycja menu View -> Trend Analysis Wizard, która pozwala ocenić zmianę w pracy bazy w podanym okresie czasu. Umożliwia to podjęcie stosownych kroków przed wystąpieniem negatywnych zjawisk. 14. Performance Manager Narzędzie, które pozwala na obejrzenie wszelkich możliwych statystyk dotyczących pracy obserwowanej bazy.

18 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 73 Wybranie pozycji Overview of Perfomance i naciśniecie przycisku Show Chart, ukaże wszystkie statystyki zgrupowane na jednym slajdzie. W każdą ze statystyk można się zagłębić, uzyskując bardziej szczegółowe dane, jest to możliwe poprzez pozycję Drilldown w menu kontekstowym lub wybranie przycisku. 15. Top Sessions Graficznym narzędziem dostarczonym przez firmę Oracle, które ma na celu ułatwienie strojenia, diagnozowania problemów w bazie jest Top Sessions. Narzędzie to pozwala zobaczyć wszystkie aktualne podłączenia do bazy, statystyki, bieżąco wykonywane zadania. Do uruchomienia tego narzędzia należy posiadać rolę DBA. Można to tego wykorzystać użytkownika sys lub system, lub dedykować do tego zadania specjalnego użytkownika, ale należy pamiętać o konieczności utworzenia dedykowanej tabeli, gdzie będzie przechowywany plan wykonania tabela PLAN_TABLE.

19 74 Sebastian Figas 16. Top SQL Narzędzie pozwalające wybrać najbardziej obciążające serwer zapytania SQL oraz ocenić plan ich wykonania. Dostarcza także szczegółowe informacje na temat zapytań dotyczące wykorzystania przez nie zasobów serwera.

20 Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów 75

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

SAS Institute Technical Support

SAS Institute Technical Support SAS Institute Technical Support Optymalizacja kostek krok po kroku Pracując z kostkami OLAP często nie zdajemy sobie sprawy, że można przygotować je w taki sposób, aby praca z nimi była efektywniejsza

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie plików i folderów

Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie folderów Aby udostępnić folder w sieci należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć PPM wybieramy opcję Właściwości, a następnie zakładkę Udostępnianie. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Har a m r o m nogr g a r m a m za z d a ań a

Temat lekcji: Har a m r o m nogr g a r m a m za z d a ań a Temat lekcji: Harmonogram zadań Harmonogram zadań Harmonogram zadań to narzędzie do tworzenia harmonogramów, które pozwala na zautomatyzowanie tych zadań, które powinny być uruchamiane regularnie. W folderze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS. 1 S t r o n a

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS. 1 S t r o n a INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS 1 S t r o n a INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop SAAS Konto administratora systemu zakładane

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Raport z przeprowadzonego audytu [XXXXXXXX] Redakcja dokumentu: XXXX XXXXXXXX Poznań XX-XX-XXXX Spis treści 1 Przedmiot i cel audytu... 2 2 Wykorzystane materiały

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Red Hat Network Satellite Server

Red Hat Network Satellite Server Red Hat Network Satellite Server Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 600 017 006 bs@bel.pl Usługa Red Hat Network 2 Usługa Red Hat Network Zintegrowane platforma stworzona do zarządzania systemami

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu 70-462 Prowadzący: dr Paweł Wiechbroth 1. Instalacja i konfiguracja Planowanie instalacji Ocena wymagao dotyczących

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu Copyright 2006 COMARCH SA Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 DRIVER ODBC POWODUJĄCY BŁĄD PRZY WYKONYWANIU WYDRUKÓW REPORT WRITER

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych dla Działu Wparcia Technicznego Podstawowym źródłem informacji kierowanym do Działu Wsparcia Technicznego zgłoszeniu serwisowym jest plik wygenerowany programem

Bardziej szczegółowo

Niestandardowa tabela częstości

Niestandardowa tabela częstości raportowanie Niestandardowa tabela częstości Przemysław Budzewski Predictive Solutions Do czego dążymy W Generalnym Sondażu Społecznym USA w 1991 roku badaniu poddano respondentów należących do szeregu

Bardziej szczegółowo