JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO (1881 2007)"

Transkrypt

1 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) Chocz 2011

2 Wydawnictwo powstało z inicjatywy Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziały Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie Foto. na okładce budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie (P. Jaroszewski, 2011 r.) Wydawca Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu Chocz, ul. Żeromskiego 2, Chocz Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z PROW na lata w ramach osi IV LEADER - działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie małych projektów, UMiG Pleszew, Gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Choczu. ISBN Pleszew 2011 Skład i druk: Zakład Poligraficzny SUPER PRINT Pleszew, ul. Kaliska 67, tel./fax

3 Spis treści WSTĘP Rozdział I ZADANIA SAMORZADÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TLE DZIEJÓW PLESZEWA I OKOLIC. 9 Rozdział II OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE POWIATU PLESZEWSKIEGO Rozdział III ZAWODOWE POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ZAKOŃCZENIE KALENDARIUM BIBLIOGRAFIA ANEKSY Uzupełnienie do rozdziału II Uzupełnienie do rozdziału III Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie Zawodowe Pożarnictwo w fotografii Dyplomy, świadectwa OSP

4

5 WSTĘP Myśl napisania niniejszej publikacji narodziła się między innymi z chęci głębszego poznania i udokumentowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i zawodowego pożarnictwa w powiecie pleszewskim, a także potrzeby przedstawienia ich dorobku. Dzieje jednostek straży, ich ewolucja w zakresie zadań i wyposażania w sprzęt pożarniczy interesowały autora od wielu lat. Miał on też ścisłe powiązania ze strażą wynikające z bycia działaczem ochotniczego i zawodowego pożarnictwa. Celem pracy było zebranie materiałów źródłowych w jedno opracowanie dotyczące powstawania i funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie obecnego powiatu pleszewskiego, oraz przeprowadzenie badań na temat przeszłości pożarnictwa tego terenu, działania jednostek straży i administracji lokalnej, przedstawienie dorobku jednostek straży, zagadnień związanych z ich zadaniami, wyposażeniem obiektowym i sprzętowym. Zebranie materiałów rozproszonych po archiwach państwowych, archiwach zakładowych i archiwach jednostek oraz odtworzenie dziejów jednostek straży nie było zadaniem łatwym, również ze względu na długi okres ich funkcjonowania. Przystępując do gromadzenia materiałów autor nie w pełni zdawał sobie sprawę z trudności, jakie napotka w pozyskaniu źródeł w miarę kompletnych. Bardzo rzadko zachowały się dokumenty świadczące o pierwszych zebraniach założycielskich jednostek straży, szczególny brak było dokumentów z okresu od 1939 do 1945 r. prawdopodobnie zostały zniszczone lub nie zostały wytworzone ze względu na zagrożenia ze strony okupanta. Na dokumenty źródłowe autor natrafił w Archiwum Państwowym w Kaliszu, Archiwum Państwowym w Łodzi, Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Archiwum Miasta i Gminy w Pleszewie i innych archiwach jeżeli tak można nazwać zbiory znajdujące się w prywatnych rękach działaczy strażackich. Bardzo przydatnym w korzystaniu z materiałów źródłowych okazała się Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, posiadająca szeroką bazę informacyjną dotyczącą tematu pracy, która pozwoliła na wnikliwe przeprowadzenie analizy materiałów źródłowych dotyczących pożarnictwa na terenie Wielkopolski. Działalność jednostek na obszarze obecnego powiatu pleszewskiego na przestrzeni przyjętego okresu czasowego podlegała wielokrotnym zmianom administracyjnym i podziałom terytorialnym. Powiat pleszewski został utworzony z terenów przygranicznych dwóch zaborów: pruskiego i rosyjskiego, a co się z tym wiąże jednostki straży pożarnych organizowane były na innych odrębnych zasadach. Fakt powstawania i rozwój towarzystw ochotniczych straży ogniowych zasługuje na szczególną uwagę dlatego, że powstanie i działanie nastąpiło w specyficznej sytuacji społeczno politycznej ziem polskich, będących wówczas pod zaborami. Organizowanie jednostek przypadło na okres przeobrażania się społeczeństwa polskiego z feudalnego w kapitalistyczne. Bardzo ważną rolę spełniły towarzystwa straży ogniowej w zaborze rosyjskim, prowadząc szeroką działalność kulturalną związaną z tradycjami i polskością. 5

6 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) Główny wątek tematyczny pracy to działalność pożarnicza, statutowa jednostek straży, a także ich działalność poza pożarnicza. Mając ograniczoną bazę źródłową na pewno nie udało się w pełni wyczerpać tematu pracy, jednak w szerokim zakresie dokumentuje ona funkcjonowanie i oddziaływanie straży pożarnych jako organizacji. W celu przeprowadzenia szerokiej analizy problemu i jego syntezy autor wykorzystał bogatą literaturę przedmiotu znajdującą się w bibliotekach ogólnych oraz w zbiorach prywatnych. Dotychczas, mimo organizowanych przez jednostki jubileuszy, nie pokuszono się o naukowe, szczegółowe opracowanie oparte na dokumentach źródłowych, dotyczące funkcjonowania ochotniczych i zawodowych formacji straży pożarnych. Nie prowadzono badań naukowych z zakresu pożarnictwa na terenie powiatu pleszewskiego. Istnieją pojedyncze powierzchowne opracowania dotyczące niektórych jednostek OSP, powstałe na okoliczność jubileuszy, tak zwane rysy historyczne jednostek (jednodniówki, informatory okolicznościowe), przeważnie niepublikowane lub wydawane bardzo małym nakładem, znajdujące się w prywatnych zbiorach. Przeglądając dokumenty w archiwach autor zauważył, że jestem pierwszym, który sięgnął do tych materiałów źródłowych. Dokumenty znajdujące się w jednostkach straży- często w prywatnych zbiorach są w większości przypadków zbiorami nieuporządkowanymi tematycznie i chronologicznie. Ze względu na reformy administracyjne, zmiany podległości straży pożarnych, brak jednolitych wzorców do prowadzenia dokumentacji, dokumenty źródłowe wymagają indywidualnej oceny pod względem ich wiarygodności i umiejscowienia czasowego. W opracowaniu autor przedstawił działalność jednostek straży pożarnych w okresie od 1881 r. to jest od powstania pierwszej straży pożarnej na obecnym terenie powiatu pleszewskiego do 2007 r. Przedstawiłem także jednostki, które zaprzestały swojej działalności z różnych przyczyn. W zakresie tematycznym dominują takie zagadnienia jak: podstawy prawne umożliwiające tworzenie tych jednostek i ich funkcjonowanie oraz przemiany na przestrzeni ponad stuletniej działalności najstarszych straży pożarnych, organizacja i struktura wewnętrzna i zewnętrzna, wyposażenie sprzętowe, zmieniające się zadania do realizacji, działalność patriotyczna i społeczna. Konstrukcja pracy ma układ chronologiczno-problemowy, przy czym w rozdziale pierwszym zatytułowanym Zadania samorządów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na tle dziejów Pleszewa i okolic, autor przedstawił w zarysie dzieje miejscowości, samorządów i ich zadania z zakresu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ brak było dotychczas opracowania poświęconego jakże bogatym w wydarzenia przemianom powiatu pleszewskiego. Korzystając z stosunkowo szerokiej bazy źródłowej, przeprowadził w pierwszym rozdziale analizę i syntezę wydarzeń oraz faktów historycznych, ściśle związanych z działalnością samorządów. W rozdziale drugim Ochotnicze straże pożarne powiatu pleszewskiego , podjął problematykę związaną z powstaniem i działalnością pożarniczą. Przedstawił rys historyczny zmian, jakie zachodziły w strukturze i zadaniach straży. Uwzględnił przemiany w strukturze organizacyjnej. Przedstawił sprawy 6

7 WSTĘP związane z podstawami ekonomicznymi jednostek straży. Przybliżył czytelnikowi pozapożarniczą działalność straży, poświęconą kultywowaniu tradycji i kultury narodowej w okresie zaborów i późniejszym. Ukazał działalność orkiestry dętej, strażackiego teatru amatorskiego oraz organizacji zabaw i spotkań towarzyskich. Zaakcentował działalność związaną ze sportem, organizacją zawodów sportowo pożarniczych. Przedstawił zmiany, jakie zachodziły w wyposażeniu indywidualnym strażaków oraz zmiany zachodzące w wyposażeniu sprzętowym jednostki straży. Rozdział trzeci Zawodowe pożarnictwo powiatu pleszewskiego, zawiera opis zadań, jakie były realizowane na przestrzeni okresu funkcjonowania zawodowego pożarnictwa, między innymi: analizę udziału straży w akcjach ratowniczych, działalność gospodarczą związaną z budową remiz, poprawą zaopatrzenia wodnego, wyszkolenia strażaków, wyposażenia jednostek straży. Zawarta została w nim także informacja dotycząca spraw kadrowych w jednostkach tak ochotniczego jak i zawodowego pożarnictwa. Dla uwypuklenia walorów dokumentacyjnych niniejszej pracy załączył między innymi kalendarium, fotografie, tabele. Przedstawił w nich materiał faktograficzny jest w wielu przypadkach jedynym źródłem, na podstawie którego można odtworzyć najważniejsze fakty i daty z historii jednostek straży. Autor pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy udostępnili posiadane materiały i dokumenty, przyczyniając się do wzbogacenia zawartości merytorycznej i dokumentacyjnej pracy. Praca powstała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jako praca magisterska na seminarium prowadzonym przez prof. dra hab. Ryszarda Sudzińskiego w 2008 r. Została uzupełniona i poszerzona. 7

8

9 Rozdział I ZADANIA SAMORZADÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TLE DZIEJÓW PLESZEWA I OKOLIC 1. Zmiany terytorialne Gmina Chocz z siedzibą w Choczu, położona jest na prawym brzegu Prosny wzdłuż drogi Kalisz- Września, 11 km na północny wschód od Pleszewa 1. Dawniej miasto, dziś gmina. Zajmuje obszar o powierzchni 73,4 km 2, który zamieszkuje 4915 mieszkańców. Jest to gmina typowo rolnicza. W Choczu dobrze rozwinięty jest handel i usługi rzemieślnicze. W gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni do 10 ha. Znaczną jej część zajmują lasy (39%), co czyni ją atrakcyjną turystycznie. W skład gminy Chocz wchodzi 12 wsi sołeckich (Brudzewek, Chocz, Józefów, Kuźnia, Kwileń, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowolipsk, Nowy Olesiec, Piła, Stara Kaźmierka, Stary Olesiec). Siedzibą władz gminnych jest Chocz który liczy ok mieszkańców. W północno-zachodniej części znajduje się obszerny, prostokątny, wydłużony rynek, niegdyś z ratuszem pośrodku, połączony ulicą z trójkątnym placem, na środku którego stał drewniany kościół św. Wawrzyńca. W południowo zachodniej części rynku znajduje się kościół i klasztor reformatów. Na południe od osady, na niskim brzegu Prosny, na terenie dawnej wyspy zamkowej, stoi kolegiata (obecnie kościół parafialny) i przylegający do niej pałac infułatów (obecnie plebania). Pierwsza wzmianka historyczna z 1294 r. wymienia Chocz jako gród książęcy nad Prosną z załogą rycerską, notowany w dokumentach jako Chodecz 2 lub Chotecz 3. Król Kazimierz Wielki wzniósł zamek na wyspie rzecznej. Pod Choczem w 1294 r. przebywał Przemysław II, nadając mu 2 maja przywilej na rzecz proboszcza św. Wojciecha spod Kalisza 4. Nazwa pochodzi od dawnego imienia Chodek, choć tak też nazywano strażników granic. Nazwa dzierżawcza od własność Chodka. Co było przyczyną że Chocz zmienił swój status z własności rządowej na własność obywatelską, nie 1. M. Adamczewski, Lipscy herbu grabie w świetle źródeł epigraficznych w kolegiacie w Choczu, Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Historica 50, Łódź 1994, s K. Rymult, Nazwy miast polskich, Wrocław 1987, s. 48; S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s Księga Ziemska Kaliska , Poznań 1991, s. 88, E. Callier, Powiat kaliski, s

10 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) jest wiadome. Jest pewne że od XV w. był miastem prywatnym (szlacheckim) początkowo Chodeckich herbu Poraj. Właścicielem Chocza był Maciej z Chocza, w 1429 roku student Akademii Krakowskiej, oraz Stanisław z Chocza, starosta kaliski 5. Chocz był bardzo małą mieściną. Do upadku miasta w XVIII w. przyczynił się znacznie Kazimierz Lipski, który wzbogacił Chocz o piękny kościół i pałac, ale odebrał miastu przywileje 6. W 1793 r. Chocz był małym zaniedbanym miasteczkiem o charakterze otwartym, bez murów i bram, z niebrukowanymi ulicami. Miasto posiadało 90 domów drewnianych, z tego 42 pokryte były gontem i 48 pod słomą, w których zamieszkiwało 491 mieszkańców katolików. Na przedmieściach stało 41 stodół. Poza kościołem parafialnym była jeszcze kolegiata i klasztor z kościołem klasztornym. Nie było żadnej szkoły publicznej. Z budynków użyteczności publicznej był tylko klasztor franciszkański należący do królewskiej południowo-pruskiej prowincji (Prusy Południowe). W mieście były czynne 4 studnie publiczne (na Rynku i przy kościele św. Wawrzyńca) i 12 studni prywatnych. Na mocy II traktatu rozbiorowego w 1792 r. Chocz znalazł się pod zaborem pruskim, w prowincji Prusy Południowe, departamencie kaliskim. Bogactw państwu pruskiemu dostarczały przejęte królewszczyzny i skonfiskowane majątki dóbr kościelnych i klasztornych. Majętności Lipskich zostały skonfiskowane przez rząd pruski w 1797 r. na rzecz skarbu pruskiego. W latach Chocz znalazł się w granicach departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego. Kongres wiedeński w 1815 r. rozdzielił jednolite ziemie Wielkopolski między zabór pruski (Wielkie Księstwo Poznańskie) i rosyjski (Królestwo Polskie). Granice wytyczono na Prośnie. Granica była silnie strzeżona po obydwu stronach. Z tego okresu pochodzą stojące do dziś metalowe słupy graniczne nad brzegiem Prosny po jej prawej stronie w Choczu, Kuźni, Kwileniu i Niniewie oraz budynki strażnic granicznych w Choczu. Strażnice były budynkami charakterystycznymi, niespotykanymi na ziemiach polskich niskie obszerne domy o płaskich, czterospadowych dachach. Większość z miast w powiecie kaliskim była jednak miastami z nazwy niż z charakteru. Jedynie trzy miasta Kalisz, Turek i Warta miały powyżej 3 tys. mieszkańców. Pięć miast nie osiągało 1500 mieszkańców 7. Przeprowadzono reformę miast w Królestwie Polskim w 1869 r. Przyjęto następujące kryteria: liczba mieszkańców, dochody miejskie umożliwiające utrzymanie administracji miejskiej, możliwości rozwoju gospodarczego. Przeprowadzono inwentaryzację miast w 1865 r. Według tego spisu miasto Chocz zakwalifikowano do 5 kategorii rzędu miast. W 1866 r. w powiecie kaliskim było 8 miast, natomiast po reformie w 1870 r. przeprowadzonej przez władze carskie pozostały dwa: Kalisz i Błaszki. Chocz utracił prawa miejskie B. Cynalewski, Zamki i pałace Wielkopolski, Poznań 1986, s. 26: Katalog Zabytków Sztuki, t. V, z. 19, Warszawa 1959, s. 1: M. Libicki, P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, s J. Woldański, Opis Miasta Chocza z lat , Chocz 2005, s J. Śmiałowski, Charakterystyka własności ziemskiej, [w:] Rocznik Kaliski, T. I, Poznań 1968, s. 253.

11 ZADANIA SAMORZADÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TLE DZIEJÓW PLESZEWA I OKOLIC i został wraz z innymi miastami w powiecie kaliskim zdegradowany do osady (Chocz, Iwanowice, Koźminek, Opatówek, Staw, Stawiszyn) 8. Gmina Czermin położona jest na północ od Pleszewa. Powierzchnia gminy wynosi 97,8 km 2 które zamieszkuje 5075 mieszkanców. W skład gminy wchodzi 15 miejscowości (14 wsi sołeckich). Należą do nich: Broniszewice, Czermin, Grab, Łęg, Mamoty, Pieruchy, Pieruszyce, Psienie Ostrów, Skrzypnia, Strzydzew, Wieczyn, Żale, Żbiki, Żegocin oraz Wola Duchowna wieś podsołecka Czermina. Czermin jest gminą typowo rolniczą liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 730. Lasy zajmują 10,8% powierzchni gminy 9. Pierwsze wzmianki o Czerminie wsi kościelnej, sięgają 1304 roku, kiedy to biskup poznański Jędrzej daje bratu swemu Wawrzyńcowi Czermin i inne dobra. Kolejni właściciele Czermina to: Maciej z Czermina (1394), następnie Czermińscy i Suchorzewscy. Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła istniał jeszcze przed rokiem Dawniej różnie pisano nazwę miejscowości: Czermino, Cermino, Czirnin, Czirnino, Czyrnin, Czyrnyn, Czyrnyno 10. Gmina Dobrzyca leży w południowej części województwa wielkopolskiego na Nizinie Wielkopolskiej, stanowiąc część Wysoczyzny Kaliskiej. Dobrzyca liczy 3,2 tys. mieszkańców, a położona jest 12 km na zachód od Pleszewa przy drodze Pleszew Koźmin i 17 km od Jarocina. Gmina należy do powiatu pleszewskiego. Zajmuje obszar 117 km 2 i liczy 8300 mieszkańców. Podzielona jest na 15 sołectw obejmujących 19 wsi. Są to sołectwa : Czarnuszka, Dobrzyca, Dobrzyca Nowy Świat, Fabianów, Galew, Izbiczno, Karmin, Karminek, Karminiec, Lutynia, Polskie Olędry, Sośnica, Sośniczka, Strzyżew, Trzebin, Trzebowa, Koźminiec 11. Najstarsze zapisy dotyczące Dobrzycy sięgają 1140 r., z którego to roku miasteczko posiada przywilej nadający prawa miejskie przez miejscowego dziedzica o imieniu Bilo. W dawnych czasach wśród błot i grzęzawisk w Dobrzycy stał zamek obronny w miejscu obecnego pałacu wzniesionego przez wojewodę Gorzeńskiego 12. W 1364 r. istniał już kościół pod wezwaniem Znalezienia św. Krzyża i św. Katarzyny. W 1458 r. na wyprawę malborską miasto wystawiło jednego żołnierza pieszego. Od 1490 r. właścicielami Dobrzycy byli: Grzymisławowie, Dobrogost Cielecki, Jan i Wojciech Dobrzyccy, Jan 8. M. Nietyksza, Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim , Warszawa 1986, s P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski, Powiat Pleszewski, s E. Callier, Powiat kaliski w XVII stuleciu. Szkic geograficzno historyczny, Poznań 1887, s P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski, Powiat Pleszewski, s E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, Poznań 1843, s. 282,

12 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) Dobrzycki i Gabriel Bojanowski, Jan Dobrzycki, Wojciech i Stanisław Jaskólscy, Jaskólscy, Dobrzyccy, Gorzeńscy, Turnowie. Nazwa miejscowości ulegała wielu zmianom i takie zapisy są spotykane w dokumentach: Dobrzyca, Dobrzycza, Dobrycia, Dobrzyce, Dobroschyce, Dobrcze, Dobberschutz 13. Gmina Gizałki położona jest na Nizinie Wielkopolskiej, w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w północnej części powiatu pleszewskiego. Powierzchnia gminy wynosi 109 km 2. Jej kształt jest wydłużony w kierunku wschód-zachód. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: Nr 442 relacji Kalisz-Września i Nr 443 relacji Jarocin-Konin. Drogi te krzyżują się w miejscowości Gizałki. Gmina jest położona w zlewni rzeki Prosny. Tworzy ją 16 wsi sołeckich: Białobłoty, Czołnochów, Dziewiń Duży, Gizałki, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Leszczyca, Nowa Wieś, Orlina Duża, Ruda Wieczyńska, Szymanowice, Świerczyna, Tomice, Toporów, Wierzchy, Wronów. Ogółem jest 21 miejscowości 14. Gizalki, Gisałki, Gisiałki, Gysałky, Gizino, Gizałki, wieś kościelna koło Szymanowic. W 1285 r. Jakub, arcybiskup gnieźnieński, zamienił dziesięciny z Ratynia, Osieczny i Gloniewa na dziesięciny klasztoru Lędzkiego z Gizałek i innych włości. Od 1579 r. Gizałki były wsią prywatną, należały do Piotra Złotkowskiego, później do Piotra Gniewosza 15. Gmina Gołuchów położona jest 12 km na południe od Pleszewa przy drodze nr 12 Poznań-Łódź. Jej powierzchnia wynosi 135,5 km 2. W 80% to tereny wykorzystywane do celów rolniczych. Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Prosna. Gminę Gołuchów tworzą 23 wsie zamieszkiwane przez 9800 mieszkańców 16. Pierwsza pisemna wzmianka o Gołuchowie pochodzi z 1245 r., według zapisu w Kodeksie Wielkopolskim miał należeć do klasztoru Ołobockiego, (wieś kościelna i zamek nad Trzemną). Nazwa przechodziła kilka zmian: Gołuchowo, Gołuchovia, Gołłuchów, Głuchowo, Gulochovia, Golutchow, Golutchowo 17. W latach właściciel wsi Rafał Leszczyński wzniósł tu renesansowy dwór obronny, który na początku XVII w. rozbudowano, a w pewnej odległości od niego wzniesiono nowy budynek (dziś jest to główny korpus zamku). W późniejszych latach nastąpił jednak upadek tej świetnej rezydencji magnackiej. W 1853 r. dobra gołuchowskie zakupił Tytus 13. E. Callier, Powiat kaliski., s P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski, Powiat Pleszewski, s E. Callier, Powiat kaliski, s P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski, Powiat Pleszewski, s Tamże, s

13 ZADANIA SAMORZADÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TLE DZIEJÓW PLESZEWA I OKOLIC Działyński dla swojego syna Jana, który postanowił odremontować zamek. Prace dokończone zostały przez żonę Jana Izabelę z Czartoryskich, która utworzyła tu muzeum starożytnych dzieł sztuki, zbieranych po całej Europie. Dzieje tej rezydencji, związanej ze znakomitymi rodami Leszczyńskich, Działyńskich, a w końcu Czartoryskich, wpisane zostały na trwałe do historii i kultury polskiej 18. Miasto i Gmina Pleszew położona jest na rozleglej Wysoczyźnie Kaliskiej. Leży nad rzeczką Ner, która wpada kilkanaście kilometrów na wschód od miasta do Prosny. Pierwsze ślady działalności człowieka pochodzą z końca schyłkowego paleolitu. Odkrycia archeologiczne prowadzone w 1976 r. natrafiły na ślady osadnictwa z epoki kamiennej, brązu i żelaza. Od początków powstania miasta Pleszew związany był politycznie i administracyjnie z Kaliszem. W 1789 roku Pleszew liczył 1509 mieszkańców i 233 domy, był trzecim spośród 12 miast w województwie kaliskim pod względem liczby mieszkańców. W 1793 r. po zajęciu Pleszewa przez Prusaków nadano mu nazwę Pleschen i wraz z najbliższą okolicą, to jest obecnymi gminami: Pleszew, Czermin, Dobrzyca i Gołuchów w wyniku drugiego rozbioru Polski znalazł się na 125 lat pod panowaniem pruskim (tzw. Prusy Południowe) i został częścią powiatu kaliskiego. Informacje o Pleszewie z 1793 r. możemy pozyskać z opracowania J. Wąsickiego Opisy miast polskich z lat , cz. I i II, Poznań Są to informacje jakie Prusacy zebrali o miastach polskich po zajęciu ziem polskich w 1793 r. w celu zorientowania się, czym dysponują na nowych terenach włączonych do Prus. Z zebranych przez nich informacji dowiadujemy się między innymi że, Pleszew posiadał zabudowę miejską składającą się z rynku i zabudowy z ulicami głównymi wokół rynku. W mieście znajdowało się 226 dymów (domów z drewna, krytych gontem), a także 20 pokrytych słomą, w których zamieszkiwały 1254 osoby. Miasto posiadało 2 studnie na rynku obok ratusza i 56 studni prywatnych. Do 1816 r. Pleszew był miastem prywatnym. Od 1833 r. Pleszew z miasta szlacheckiego stał się miastem samorządowym i zarazem powiatowym na podstawie pruskich ustaw samorządowych. Statut został nadany przez króla Fryderyka Wilhelma za pośrednictwem rejencji dopiero 5 listopada 1839 r. 19 Pierwszym burmistrzem Pleszewa w czasach pruskich został Wernat. Stary ratusz spłonął w 1806 r. a razem z nim znaczna część miasta. Na potrzeby władz miasta wybudowano nowy ratusz który oddano do użytku w 1835 r. W 1811 r. na 270 budynków zaledwie 13 było murowanych. W 1816 r. Pleszew liczył 2130 mieszkańców. Okupacja II wojny światowej dla mieszkańców Pleszewa rozpoczęła się 7 września 1939 r. z chwilą wejścia oddziałów Wehrmachtu. Stanowisko komisarycznego burmistrza Pleszewa objął z dniem 21 września 18. E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, s F. Kryszak, Dzieje Miasta Pleszewa, Pleszew 1938, s. 32., P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski, Powiat Pleszewski, s

14 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) 1939 r. Franz Viweg. Wyzwolenie nastąpiło 24 stycznia 1945 r. Tymczasowym burmistrzem został Jan Holka. Miasto zamieszkiwały osoby. Powiat Pleszewski z siedzibą w Pleszewie położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego na Wysoczyźnie Kaliskiej. Powiat pleszewski liczy 62,3 tys. mieszkańców zamieszkałych na obszarze 712 km 2. Zarówno pod względem obszaru, jak i zaludnienia zajmuje 22 miejsce wśród 31 powiatów Województwa Wielkopolskiego. Powiat obejmuje Miasto i Gminę Pleszew oraz gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów. Graniczy z powiatami: jarocińskim, kaliskim, krotoszyńskim, konińskim, ostrowskim, wrzesińskim i słupeckim. Główną rzeką przepływającą przez Powiat jest rzeka Prosna, której dolina rozgranicza Wysoczyznę Leszczyńską i bardziej wyniesioną Wysoczyznę Kaliską. Inne mniejsze rzeki jak: Patoka, Ner, Ciemna i Giszka stanowią jej dopływy. Jedynie południowo-zachodnią część Powiatu przecina Lutynia, będąca lewym dopływem Warty. Zalesienie Powiatu Pleszewskiego wynosi 19%, ale w północnej jego części sięga nawet 40% powierzchni użytkowej. Początki osadnictwa na tym terenie datowane są, według przeprowadzonych wykopalisk archeologicznych, na około 8300 r. p.n.e. Natomiast stałe osady, określone przez archeologów jako pochodzące z epoki łużyckiej, sięgają XI w. p.n.e. Znaleziska rzymskie z l ll w. n.e. pozwalają przypuszczać, że obszary te odwiedzane były przez kupców rzymskich, wędrujących szlakiem bursztynowym przez Wielkopolskę. W końcu XIII w. tereny te były już gęsto zaludnione, a ich centrum stanowił Pleszew. Miejscowa ludność zajmowała się rolnictwem, hodowlą oraz rzemiosłem, skupionym głównie w Pleszewie. Po podziale Polski na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Ziemia Pleszewska weszła w skład dzielnicy wielkopolskiej. Na przełomie XVI i XVII w. tereny te stały się ośrodkiem protestantyzmu. Znacznych zniszczeń dokonało przejście wojsk szwedzkich w połowie XVII w. oraz liczne w wiekach XVIII i XIX klęski żywiołowe i zarazy 20. W 1807 r. po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, Pleszew znalazł się w granicach Powiatu Odolanowskiego, który wchodził w skład departamentu kaliskiego. Kiedy nastąpił upadek Napoleona i likwidacja Księstwa Warszawskiego na kongresie wiedeńskim w 1815 r., dokonano nowego podziału ziem polskich i Pleszew z terenami leżącymi po lewej stronie Prosny znalazł się w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, które stało się prowincją Prus, a ziemie leżące po prawej stronie weszły w skład Królestwa Polskiego (zabór rosyjski). Formalne przejęcie przez Prusy władzy w Wielkopolsce nastąpiło w dniu 8 czerwca 1815 r. Nazwę Wielkie Księstwo Poznańskie władze pruskie zmieniły w 1849 r. na nową: Prowincja Poznańska (Provinz Posen), która to przetrwała do 1918 r. Pruska reforma administracyjna podzieliła byłe Księstwo na dwie rejencje: poznańską 20. P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski, Powiat Pleszewski, Poznań 1999, s

15 ZADANIA SAMORZADÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TLE DZIEJÓW PLESZEWA I OKOLIC i bydgoską. Z kolei rejencje podzielono na powiaty, na czele których stał landrat (starosta) oraz na gminy miejskie i wiejskie oraz obwody dworskie. W 1818 r. utworzony został Powiat Pleszewski (Kreis Pleschen) z części Powiatu Odolanowskiego, Krotoszyńskiego i Średzkiego jako jeden z 18 powiatów rejencji poznańskiej. W skład powiatu wchodziły cztery miasta: Pleszew, Jarocin, Mieszków i Nowe Miasto n/wartą. Obejmował on swym zasięgiem 1035 km 2. Powiat według spisu z 3 grudnia 1861 roku zamieszkiwało osób, w tym mężczyzn i kobiet. Według danych statystyki pruskiej z 1861 r. na terenie powiatu znajdowały się: 4 miasta, 143 wsie, 54 folwarki, 34 kolonie, 44 pojedyncze osady 21. Powiat pleszewski w wyniku reformy administracyjnej z 1887 r. utracił przeszło połowę obszaru z miastami: Jarocin, Mieszków i Nowe Miasto. Stał się jednym z 28 powiatów rejencji poznańskiej, podzielonym na 75 gmin i 48 obszarów dworskich. Powiat pleszewski w takiej strukturze przetrwał do 1918 r., do przejęcia przez Radę Ludową. Odrodzone państwo polskie nie Foto. 1. Mapa powiatu pleszewskiego z 1817 r. zmieniło w latach dwudziestych zasięgu terytorialnego powiatu. Po zakończeniu I wojny światowej Pleszew był siedzibą powiatu i wchodził w skład województwa poznańskiego. Miasto zamieszkiwało mieszkańców, zaś cały powiat liczył mieszkańców. Powiat pleszewski był jednym z najmniejszych powiatów wchodzących w skład województwa poznańskiego. W dniu 1 kwietnia 1932 r. powiat pleszewski został zlikwidowany i włączony do powiatu jarocińskiego i częściowo do powiatu krotoszyńskiego 22. Foto. 2. Mapa z 1897 r. 21. Gregorovius, Wyobrażenia statystyczne powiatu pleszewskiego, Pleszew 1863, s. 17 i 19; Cz. Łuczak, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów ( ), Poznań 2001, s Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa poznańskiego (Dz. U nr 6. poz. 35); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. 1928, nr 11. poz. 86); M. Drozdowski, Dzieje Pleszewa, Kalisz 1989, s

16 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) W świetle ustawodawstwa II Rzeczypospolitej na czele powiatu stał starosta. Mianował go minister spraw wewnętrznych. Podobnie jak wojewoda był przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej i zespolonej. Głównym obowiązkiem starosty było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podlegały mu organy policji państwowej, którym wydawał polecenia i kontrolował ich działalność. Orzekał też w sprawach wykroczeń karno administracyjnych. Swe funkcje wykonywał przy pomocy starostwa i podległych mu Foto. 3. Mapa z 1932 r. organów. Czynnik społeczny współdziałający ze starostą reprezentowały organy samorządu powiatowego, sejmiki (rady) powiatowe i wydziały powiatowe. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na policji państwowej, która stanowiła aparat wykonawczy organów administracji ogólnej, ministra spraw wewnętrznych, wojewodów i starostów. Organizacja policji wzorowana była na wojskowej, strukturę dostosowano do podziału administracyjnego kraju. Na terenie województwa kierował nią komendant wojewódzki, na terenie powiatu komendant powiatowy. Jeden funkcjonariusz policji przypadał na 800 mieszkańców (dane z 1930 r.). Organy samorządu terytorialnego wszystkich stopni dzieliły się na organy: uchwalający (rada gminna) i wykonawczy (zarząd gminny), składający się z wójta i ławników wybieranych przez radę. Po zakończeniu II wojny światowej na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych 23 oraz na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego zaczęła funkcjonować Miejska Rada Narodowa w Pleszewie z burmistrzem, jako władza nowego typu i podlegała Powiatowej Radzie Narodowej w Jarocinie 24. Po wyzwoleniu w 1945 r. powołano do życia 14 województw i 2 miasta wydzielone: białostockie, pomorskie, gdańskie, śląskie, kieleckie, krakowskie, lubelskie, łódzkie,, olsztyńskie, poznańskie, rzeszowskie, szczecińskie, warszawskie, miasta wydzielone to: Warszawa i Łódź. Nadal funkcjonował podział na powiaty i gminy. Pleszew należał do powiatu jarocińskiego, województwa poznańskiego. W latach 1945 do 1950 organizacja administracji wiejskiej funkcjonowała w oparciu o ustawę z 23 marca 1933 r. W gminach były zarządy gminne z wójtem na czele 25. Nowym organem były natomiast gminne rady narodowe, powołane ustawą 23. Dz. U. 1944, nr 44, poz Dz. U. 1944, nr 14, poz Dz. U. RP. 1933, nr 36, poz

17 ZADANIA SAMORZADÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TLE DZIEJÓW PLESZEWA I OKOLIC z dnia 11 września 1944 r.. Gminy składały się z gromad, na czele których stał sołtys wybierany przez radę gromadzką 26. Od 20 marca 1950 r. na podstawie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniesione zostały dotychczasowe organy administracji ogólnej i związki samorządu terytorialnego. Powyższa ustawa oraz Konstytucja PRL z 1952 r. przyznały radom narodowym rolę gospodarza terenu, a więc kompetencje ogólne 27. Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej władz miejskich. Organem wykonawczym Miejskiej Rady Narodowej było Prezydium. MRN w Pleszewie została powołana do życia 15 czerwca 1950 r. Składała się z 24 radnych spośród delegatów z partii politycznych, organizacji i związków zawodowych. W 1954 r. odbyły się powszechne wybory. Organem wykonawczo zarządzającym było 5 osobowe prezydium rady. Na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zostały zlikwidowane dotychczasowe gminy i gromady-wsie. Powołane gromadzkie rady narodowe wybierane były na okres 3 lat i pełniły one zarazem rolę organów władzy państwowej. Jednym z zadań gromadzkich rad narodowych wynikających z ustawy było między innymi dbanie o sprawy porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zlikwidowano funkcję sołtysa. Jego miejsce we wsiach powyżej 15 gospodarstw zastąpił pełnomocnik GRN 28. W wyniku starań władz i środowiska lokalnego doszło do reaktywowania powiatu pleszewskiego. Podstawą jego utworzenia było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim. Z dniem 1 stycznia 1956 r. został utworzony powiat pleszewski. W skład nowoutworzonego powiatu pleszewskiego weszły z powiatu jarocińskiego w tymże województwie: miasto Pleszew i gromady: Broniszewice, Bronów, Czermin, Dobra Nadzieja, Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Kucharki, Taczanów II, Tomice, Tursko, Wieczyn, Wronów, Zawidowice; z powiatu kaliskiego w tymże województwie gromady: Chocz, Kwileń, Kuźnia; z powiatu konińskiego w tymże województwie gromada Białobłoty; z powiatu krotoszyńskiego w tymże województwie Foto. 4. Mapa z 1960 r. 26. Dz. U. RP. 1944, nr 5, poz Dz. U. 1950, nr 14, poz Dz. U. 1954, nr 43, poz. 191; M. P. 1955, nr 120, poz. 1581; M. P. 1956, nr 14, poz. 219; Uchwała RP i RM z dnia r. o przedstawicielach gromadzkich rad narodowych, M. P. nr 118, poz

18 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) gromady: Dobrzyca, Koźminiec, Sośnica i Trzebin 29. Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych sprecyzowała zadania rad poszczególnych stopni 30. Z początkiem 1955 r. w województwie poznańskim w miejsce dotychczasowych 230 gmin utworzono 774 gromady 31. Od 1958 r. rozpoczęto akcję likwidacji najmniejszych gromad. W latach zlikwidowano na terenie kraju 3544 gromady, a w roku 1968 kolejnych 560. Likwidacja gromad leżała w kompetencji Wojewódzkiej Rady Narodowej i każdorazowo publikowana była w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Ostateczna likwidacja gromad miała miejsce w 1972 r. Zastąpiono je większymi jednostkami administracyjnymi gminami. Uprawnienia wykonawcze przekazano naczelnikom gmin 32. Zmiany dotyczące siedzib oraz likwidacji słabszych gromadzkich rad narodowych zachodziły także na terenie obecnego powiatu. W 1959 r. przeniesiono siedziby dwóch gromadzkich rad narodowych: w Dobrej Nadziei z miejscowości Dobra Nadzieja do miejscowości Ludwina i w Tomicach z miejscowości Tomice do miejscowości Gizałki 33. W 1959 r. nastąpiła likwidacja gromad: Bronów została włączona do gromady Taczanów II, Kuczków została włączona do gromady Ludwina, Tursko została włączona do gromady Gołuchów, Trzebin została włączona do gromady Dobrzyca, Wronów została włączona do gromady Gizałki 34. W 1961 r. nastąpiła likwidacja gromad: Kuźnia i Kwileń zostały włączone do gromady Chocz, Koźminiec została włączona do gromady Dobrzyca 35. W 1968 r. nastąpiła likwidacja gromad: Broniszewice została włączona do gromady Czermin (miejscowości: Broniszewice i Żbiki) i do gromady Pleszew (miejscowość Pacanowice), Wieczyn została włączona do gromady Czermin, Kowalew, Ludwina i Taczanów II. Utworzono gromady: Pleszew z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Pleszewie, w skład której weszły części gromady Kowalew (miejscowości: Korzkwy, Kowalew, Malinie, Piekarzew, Suchorzew), gromady Ludwina (miejscowości: Cieśle, Dobra Nadzieja, Zielona Łąka), gromady Taczanów II (miejscowości: Baranówek 29. Dz. U. 1955, nr 44, poz Dz. U. 1958, nr 5, poz J. Miedzianowska, Województwo poznańskie , [w:] Wojewódzkie organy administracji państwowej w Poznaniu Struktury organizacyjne i zarys kompetencji, red. S. Kłys, Poznań 1986, s Dz. U. 1972, nr 49, poz Dz. Urz. WRN w Poznaniu, 1959, nr 10, poz Tamże. 35. Tamże, 1961, nr 12, poz

19 ZADANIA SAMORZADÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TLE DZIEJÓW PLESZEWA I OKOLIC i Nowa Wieś), gromady Czermin (miejscowości: Marszew), gromady Zawidowice (miejscowość: Prokopów) i gromady Broniszewice (miejscowość: Pacanowice). Sowina Błotna z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Sowinie Błotnej, w skład której weszła część gromady Ludwina ( miejscowości: Bógwidze, Bronów, Lubomierz, Sowina, Sowina Błotna, Taczanów I, Taczanów II) 36. W 1971 r. nastąpiła likwidacja gromad: Białobłoty została włączona do gromady Gizałki, Kucharki została włączona do gromady Gołuchów, Sowina Błotna została włączona do gromady Pleszew 37. Gromady z powiatu jarocińskiego z których utworzono powiat pleszewski w 1956 r. Lp. Gromada 1 Broniszewice 2 Bronów 3 Czermin 4 Dobra Nadzieja 5 Gołuchów 6 Kowalew 7 Kucharki 8 Kuczków 9 Taczanów II 10 Tomice 11 Tursko 12 Wieczyn 13 Wronów Daty skrajne funkc. gromady Przejęła teren zlikwidowanych gromad 1968 Broniszewice (cz.) 1968 Wieczyn 1960 Tursko 1971 Kucharki 1959 Bronów Przekazano teren do gromady 1968 Czermin (cz.) 1968 Pleszew (cz.) 1959 Taczanów II 1968 Pleszew (cz.) 1968 Sowina B. (cz.) 1968 Pleszew 1971 Gołuchów 1959 Ludwina 1968 Pleszew (cz.) 1968 Sowina Błotna (cz.) 1959 Gołuchów 1968 Czermin 1959 Gizałki Zmiana siedziby gromady 1959 do Ludwiny 1959 do Gizałek 36. Tamże. 1968, nr 11, poz Tamże, 1971, nr 15, poz

20 JAN WOLDAŃSKI POŻARNICTWO POWIATU PLESZEWSKIEGO ( ) Lp. Gromada 14 Zawidowice (cz.) częściowo Daty skrajne funkc. gromady Przejęła teren zlikwidowanych gromad Przekazano teren do gromady Gromady z powiatu konińskiego, krotoszyńskiego i kaliskiego z których utworzono powiat pleszewski w 1956 r. Lp. Gromada Daty skrajne funkc. gromady Przejęła teren zlikwidowanych gromad Przekazano teren do gromady Zmiana siedziby gromady Powiat 1 Białobłoty Gizałki koniński 2 Kwileń Chocz kaliski 3 Chocz Kuźnia 1961 Kwileń kaliski 4 Kuźnia Chocz kaliski 5 Dobrzyca Trzebin 1961 Koźminiec krotoszyński 6 Trzebin Dobrzyca krotoszyński 7 Koźminiec Dobrzyca krotoszyński 8 Sośnica krotoszyński W 1972 r. w wyniku kolejnej reformy administracji państwa zostały zlikwidowane gromady, a utworzono gminy z siedzibami gminnych rad narodowych. Na mocy ustawy o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych został zlikwidowany dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady. W ich miejsce zostały utworzone gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno gospodarczego na terenach wiejskich 38. Utworzenie gmin w powiecie pleszewskim określała Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r. Z treści uchwały wynika ze zostały utworzone następujące gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew. Dla każdej gminy określone zostały obręby geodezyjne, które określają granice gmin i ich powierzchnię 39. Powiat Pleszewski istniał do 1975 roku, kiedy to reforma administracyjna zlikwidowała powiaty, a obszar Powiatu Pleszewskiego włączono do Województwa Kaliskiego. W wyniku ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz ustawy z 22 marca o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i pra- 38. Dz. U. 1972, nr 49, poz Dz. U. WRN w Poznaniu 1972, nr 32, poz

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu 1. Geneza powstania jednostki pożarniczej Aktem prawnym regulującym sprawy prewencyjne miast były wprowadzone 9 V 1810 r. przez Ministerium Policji Przepisy o sposobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku.

1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku. 1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku. Kraina sławieńska z podziałem na poszczególne miejscowości. 2. Przynależność administracyjna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2135 UCHWAŁA NR XXIV/71/2016 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

System administracji publicznej w Polsce

System administracji publicznej w Polsce System administracji publicznej w Polsce Warszawa, lipiec 2014 r. Wykonanie: DWJST DAP Główne etapy przemian ustroju administracji publicznej w Polsce po 1989 roku 1990 r. - wprowadzenie samorządu na poziomie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju projekty LGD Wspólnie dla Przyszłości. Dobrzyca, 19 wrzesień 2012r.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju projekty LGD Wspólnie dla Przyszłości. Dobrzyca, 19 wrzesień 2012r. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju projekty LGD Wspólnie dla Przyszłości Dobrzyca, 19 wrzesień 2012r. Chocz Czermin Dobrzyca Gizałki Gołuchów Pleszew Obszar objęty LSR SWDP 62 313 mieszkańców obszar

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 Rozdział I NADZÓR NAD OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ...12 1. Kto kontroluje OSP jako stowarzyszenie?...12 2. Kto kontroluje Związek OSP RP jako stowarzyszenie oraz jego

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Władza i obywatel Samorząd i samorządnośd w Wielkopolsce

Władza i obywatel Samorząd i samorządnośd w Wielkopolsce Władza i obywatel Samorząd i samorządnośd w Wielkopolsce Prezentacja warsztatu Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego UJŚCIE Województwo wielkopolskie: zajmuje drugie miejsce

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej Historia Grono poważnych mieszczan odczuło potrzebę założenia Straży Pożarnej celem ochrony obywateli od łuny pożaru, gdyż tylko wspólną i ochotną pracą można dojść do celu. Myśl tę jak notatki wskazują,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie: Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W POZNANIU Załącznik do zarządzenia Nr 0 ' l ' 'l Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 ó października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 29 grudnia Gostwica. Gostwica

Wtorek, 29 grudnia Gostwica. Gostwica Wtorek, 29 grudnia 2015 Gostwica Gostwica Gostwica była początkowo wsią królewską, którą w 1257 roku otrzymała żona Bolesława Wstydliwego, św. Kinga. W 1280 roku została własnością klasztoru Klarysek.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU PLESZEWSKIEGO -PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH-

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU PLESZEWSKIEGO -PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH- PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU PLESZEWSKIEGO -PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH- Pleszew, listopad 2015 Autorami niniejszego projektu planu zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza Dz. U. Województwa Łódzkiego Nr 74, poz. 604 z dnia 17 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4221 UCHWAŁA NR XVIII/403/12 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 września 2012 r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/546/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 28 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/546/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 28 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVIII/546/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Szamotułach. Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

PRZENIEŚ ODPOWIEDZI NA KARTĘ!

PRZENIEŚ ODPOWIEDZI NA KARTĘ! 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Samorząd terytorialny funkcjonuje według określonych zasad Przyporządkuj ich nazwy do opisów 21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Ochotnicza Straż Pożarna w Jejkowicach Rys historyczny powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach: Sołectwo Jejkowice w 1908 roku było wioską rolniczą. Sposób zabudowy domostw i obór oraz usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/329/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/329/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XXV/329/2012 w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A.

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A. PRACA DYPLOMOWA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych Kierunek: Politologia Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/284/14 RADY GMINY URZĘDÓW. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/284/14 RADY GMINY URZĘDÓW. z dnia 25 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/284/14 RADY GMINY URZĘDÓW w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Urzędów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

BIULETYN informacyjny

BIULETYN informacyjny ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP ZARZĄD GŁÓWNY BIULETYN informacyjny Nr 10 Warszawa, styczeń 2007 r. Do użytku wewnętrznego 2 Spis treści: Strona Wykaz uchwał Prezydium ZG ZOSP RP z 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia... 2016 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Smołdzinie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim działa na podstawie aktu o jej utworzeniu, uchwał

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Czad i ogień obudź czujność.

Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Działania Powiatu Poznańskiego na rzecz mieszkańców w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY WALIM. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 7 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY WALIM. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 2113 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY WALIM z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nowego Statutu Samorządowej Instytucji

Bardziej szczegółowo

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r. Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.1998.162.1126 art. 29 2000-02-15 zm. Dz.U.2000.6.70 art. 7 2000-02-23 zm. Dz.U.2000.12.136 art. 54 2000-03-16 zm.wyn.z Dz.U.2000.17.228 ogólne 2000-04-06 zm. Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1126 2000-02-15 zm. Dz.U.00.6.70 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 4095 UCHWAŁA NR XLII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 350 OBWIESZCZENIE NR XVI/7/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca2011 roku

Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca2011 roku Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/358/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY Z DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XXXIV/358/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY Z DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU UCHWAŁA NR XXXIV/358/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY Z DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO mgr Arkadiusz Łukaszów Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp - koncepcja, cel i układ książki. Rozdział 1. Handel i jego istota Pojęcie handlu detalicznego

Wstęp - koncepcja, cel i układ książki. Rozdział 1. Handel i jego istota Pojęcie handlu detalicznego Wstęp - koncepcja, cel i układ książki Rozdział 1. Handel i jego istota 1.1. Pojęcie handlu detalicznego 1.2. Uwarunkowania rozwoju handlu detalicznego 1.3. Ewolucja form handlu detalicznego 1.3.1. Cykl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o utworzenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku Marek Żukowski C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA POLSKIEJ MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Kodyfikacja prawa samorządu terytorialnego. Sławomir Brodziński

Kodyfikacja prawa samorządu terytorialnego. Sławomir Brodziński Kodyfikacja prawa samorządu terytorialnego Sławomir Brodziński Samorząd terytorialny w Polsce gmina powiat województwo Prawo samorządu terytorialnego Źródła prawa według Konstytucji RP (art. 87): 1) Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut stanowi o ustroju Gminy Wicko. 2. Ilekroć w Statucie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA W LESZNIE

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA W LESZNIE STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA W LESZNIE Rozdział I Przepisy ogólne. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, zwana dalej Biblioteką, powstała

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.)

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

TEST z wiedzy o społeczeństwie dla kl. I gimnazjum z działu Samorząd terytorialny

TEST z wiedzy o społeczeństwie dla kl. I gimnazjum z działu Samorząd terytorialny 1 Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i j. polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy TEST z wiedzy o społeczeństwie dla kl. I gimnazjum z działu Samorząd terytorialny

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo