KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2"

Transkrypt

1 KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2 1

2 Niniejszą publikację wydaję z okazji dwieście pięćdziesiątej rocznicy konsekracji krasiczyńskiego kościoła parafialnego dwudziestolecia odrodzenia samorządu lokalnego dziesiątej rocznicy powstania serialu telewizyjnego Plebania, a także emisji tysiąc pięćsetnego jej odcinka. Dedykuję ją Tym, którzy przyjdą już przychodzą po nas. Niech podejmą te wyzwania, których nam nie było dane do końca zrealizować. Wasz były proboszcz i redaktor parafialnej gazetki Honorowy Obywatel Krasiczyna Konsultant serialu Plebania ks. Stanisław Bartmiński 2

3 Ks. Stanisław Bartmiński KRASICZYN DZIEJE PARAFII I SPOŁECZNOŚCI NASZKICOWANE PRZEZ STAREGO PROBOSZCZA T. 2 DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIANIE. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA WIERNYCH KRASICZYN-Przemyśl

4 PROJEKT OKŁADKI Tadeusz Nuckowski FOTOGRAFIE Ze zbiorów autora oraz Zamku w Krasiczynie KOREKTA Kamil Łokaj, Małgorzata Radochońska, Anna Siciak ISBN Ks. Stanisław Bartmiński Nakład 500 egz., Format B5, Ark. wyd. 39,4, Ark. druk. 27,5 Przygotowanie: Agencja Reklamowo-Wydawnicza JM, Przemyśl Druk: San Set, Przemyśl, Ostrów 485,

5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA CZĘŚĆ PRERWSZA Duchowieństwo Rozdział I DUCHOWIEŃSTWO PARAFIALNE 1. Ogólna charakterystyka duchownych Uposażenie duchowieństwa Pochodzenie społeczne duchowieństwa Wykształcenie duszpasterzy krasiczyńskich Godności kapłanów krasiczyńskich Obowiązki duchownych Specyfika krasiczyńskiej parafii Sylwetki proboszczów i wikariuszy...30 a. w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów...33 b. w okresie zaboru austriackiego...43 c. w Polsce Odrodzonej, w czasie wojny i okupacji, w PRL oraz w III Rzeczypospolitej...59 Rozdział II DUCHOWNI POCHODZĄCY Z PARAFII LUB Z PARAFIĄ ZWIĄZANI 1. Księża rodacy Inni księża związani z Krasiczynem Rozdział III SIOSTRY ZAKONNE W KRASICZYŃSKIEJ PARAFII 1. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryji Panny Niepokalanie Poczętej (Starowiejskich) Siostry zakonne pochodzące z parafii krasiczyńskiej

6 6 CZĘŚĆ DRUGA WSPÓLNOTA WIERZĄCYCH Rozdział I PRÓBY ZNIEWOLENIA KOŚCIOŁA DAWNIEJ I DZIŚ 1. Józefinizm Stalinizm i ruchy proreżimowe w Polsce Ruch My jesteśmy Kościołem we współczesnej Europie Rozdział II DOBROCZYŃCY I BoHATEROWIE KRASICZYŃSKIEGO KOŚCIOŁA 1. Właściciele Śliwnicy Hrabiowie Krasiccy Dobrodziejka Ludwika z Miszchów Potocka Cztery pokolenia książąt Sapiehów Dzielne kobiety, fundatorki zakonów Okoliczni dziedzice Losy niektórych parafian Rozdział III RADY DUSZPASTERSKIE 1. Działalność Rady Duszpasterskiej przy kościele parafialnym w Krasiczynie Działalność Rady Duszpasterskiej przy kościele w Tarnawcach Przykładowe działania Rady Duszpasterskiej w Korytnikach Ważniejsze działania Rady Duszpasterskiej w Mielnowie Ważniejsze działania Rady Duszpasterskiej w Chołowicach Nowa Rada Duszpasterska i Rada Kościołów w Krasiczynie w 2008 r Rozdział IV AKTYWNOŚĆ WIERNYCH W ŻYCIU PARAFIALNYM 1. Organizacja festynów na cele parafialne i charytatywne Komitety dożynkowe Kiermasze charytatywne...231

7 4. Komitety jubileuszowe ku czci kardynała Sapiehy Komitet budowy kapliczki w Śliwnicy Komitety Obywatelskie Rozdział V Organizacje katolickie w parafii 1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Akcja Katolicka Zespół Synodalny Towarzystwo Przyjaciół KUL Rozdział VI BRACTWA, MINISTRANCI, Schola i ChÓR PARAFIALNY 1. Tradycje bractw i stowarzyszeń w parafii Bractwa Różańcowe NMP Bractwo Trzeźwości Służba ministrancka Schola parafialna Chór parafialny Rozdział VII SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA NA TERENIE PARAFII 1. Tradycje administracyjne i samorządowe w Polsce Z dziejów samorządności w Krasiczynie i okolicy Wójtowie krasiczyńscy w okresie międzywojennym Wójtowie, radni, urzędnicy gminni w okresie PRL Sołtysi krasiczyńscy i okoliczni, a także inni funkcjonariusze lokalni w okresie do pierwszych wolnych wyborów samorządowych (do 1990 r.) Działalność samorządu gminnego w Krasiczynie po 1990 r a. I kadencja b. II kadencja c. III kadencja d. IV kadencja e. V kadencja

8 Rozdział VIII ROZWÓJ SZKOLNICTWA NA TERENIE PARAFII 1. Oświata w Polsce szlacheckiej Rozwój szkolnictwa w okresie rozbiorowym Szkoły w Polsce odrodzonej i po II wojnie światowej Tradycje szkolnictwa w Krasiczynie Pierwsza Szkoła Ludowa w Krasiczynie Szkoła Ludowa im. Królowej Jadwigi w Krasiczynie Szkoła Podstawowa w Krasiczynie w latach Polski Ludowej Zmiany programowe i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krasiczynie po 1990 r Reforma oświaty. Sześcioklasowa Szkoła Podstawowa w Krasiczynie a. nadanie, a raczej przywrócenie Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi b. zaplecze rekreacyjno-sportowe krasiczyńskich szkół Szkoła Podstawowa w Korytnikach Szkoła Podstawowa w Tarnawcach Gimnazjum im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Krasiczynie Byłe Technikum Leśne w Krasiczynie Nieudana próba ateizacji młodzieży szkolnej. Katecheza pozaszkolna w salkach katechetycznych na terenie parafii Rozdział IX SPOŁECZNA ROLA PARAFII I UdziaŁ Parafian w Życiu PUBLICZNYM 1. Jasełka i wspólne kolędowanie Pomoc internowanym, Spotkania i Duszpasterstwo Rolników a. schroniska dla niepokornych b. Spotkania krasiczyńskie c. wieś miastu miasto wsi d. zapełnianie białych plam Moje kontakty z Służbą Bezpieczeństwa a. stosunek do lustracji b. teczka abpa Józefa Michalika c. Archidiecezjalna Komisja Historyczna d. teczki krasiczyńskiego proboszcza

9 Rozdział X Krasiczyńskie Inicjatywy na Płaszczyźnie środków Masowego Przekazu 1. Gazetka parafialna Wieści Krasiczyńskie i jej redaktorzy a. jak to się zaczęło? b. zawartość czasopisma c. wybór tekstów Serial TV Plebania POSŁOWIE Aneksy Indeks Osobowy... 9

10 Krasiczyńscy duchowni Prałat K. Pańczyszyn, rodak krasiczyński b. proboszcz S Bartmiński i aktualny proboszcz W Kałamarz podczas 50-lecia kapłaństwa Krasiczyńscy wiariusze w 2010 r. ks. M Bolanowski i ks. B. Czarnecki s serialową Babcią Józią Wspólnota wierzących Wierni i proboszcz ks,.w. Kałamarz Wielki Czwartek 2010 r. 10

11 Przedmowa W pierwszym tomie niniejszego opracowania starałem się ukazać erygowanie parafii łacińskiej św. Marcina w Krasiczynie, perturbacje związane z jej organizacją, materialne podstawy bytu, tak w okresie początkowym, jak i współczesnym. Dzieje parafii potraktowałem szeroko ukazując jej terytorium i mieszkańców, i to nie tylko moich parafian, ale także współbraci grekokatolików, z którymi z woli Stwórcy przyszło nam tu wspólnie gospodarzyć. Nie pominąłem także naszych braci starszych w wierze religii mojżeszowej. Dziś świat ten praktycznie nie istnieje. Ale kiedyś był... W czasie II wojny światowej okupanci hitlerowscy, wymordowali niemal doszczętnie krasiczyńską wspólnotę żydowską, po wojnie władze komunistyczne z polecenia Moskwy przeprowadziły wysiedlenie ludności ukraińskiej. Nie możemy jednak zapomnieć i winniśmy przypominać młodemu pokoleniu, że historię tych ziem tworzyliśmy wspólnie. W tomie niniejszym starałem się ukazać przede wszystkim lud Boży, czyli duszpasterzy i wiernych krasiczyńskiej parafii. Wiele uwagi skupiłem na ich aktywności tak na niwie religijnej, jak i społecznej. Piszę tu także o instytucjach świeckich, jak samorząd gminny, szkoły, różne komitety tworzone nie tylko siłami parafian, ale również przez ludzi dobrej woli, którzy w czasach PRL-u w krasiczyńskiej parafii szukali ostoi wolności, widzieli w niej placówkę wsparcia i pociechy dla pokrzywdzonych przez reżim i los. Nieprzypadkowo jak najwięcej osób wymieniam z imienia i nazwiska. Po pierwsze robię to, aby mocno podkreślić, że historię zawsze tworzą konkretni ludzie, po drugie zaś, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność, zarówno tym, którzy w dawnych wiekach nie szczędzili sił i środków na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego, jak i tym z którymi miałem szczęście zetknąć się i współpracować osobiście w ciągu długich 37 lat mego proboszczowania. Wiele widziałem osobiście, wiele słyszałem, wiele skorzystałem z materiałów znajdujących się w archiwum parafialnym, a także dostępnej literatury traktującej o Krasiczynie i okolicy, o miejscowym zamku i jego właścicielach. Szybko przekonałem się jednak, że to nie wystarcza, że niezbędna jest 11

12 także kwerenda źródłowa w Archiwum Archidiecezjalnym i Archiwum Państwowym w Przemyślu. Nie było to łatwe, brakowało mi doświadczenia i warsztatu zawodowego historyka, ale zawsze znaleźli się ludzie, którzy starali mi się w tym pomóc. Jestem im niezmiernie zobowiązany. Raz jeszcze słowa wdzięczności kieruję do profesjonalnych historyków. Dziękuję szczególnie Panu Doktorowi Stanisławowi Stępniowi. Dzięki jego wiedzy, cierpliwemu uporowi bezładne początkowo zapiski przybrały kształt jaki każdy widzi. Dziękuję też pracownikom Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu za trud korekty i licznych uzupełnień, głównie przypisów. Szczerze dziękuję także Panu Januszowi Maikowi z Agencji Reklamowo-Wydawniczej za wielogodzinny trud poprawiania coraz to nowej i innej wersji tekstu oraz Panu Józefowi Radymskiemu właścicielowi drukarni San Set, który w niewiarygodnym tempie wydrukował tę pracę. Dziękuję wszystkich pracownikom Agencji Rozwoju Przemysłu w Krasiczynie, Urzędu Gminy, dyrekcjom szkół, księżom i siostrom zakonnym krasiczyńskiej parafii, a także wielu moim byłym parafianom, którzy służyli mi pomocą, informacją, materiałami, zwłaszcza cennymi fotografiami. Imiennie wymieniłem ich w pierwszym tomie Od pewnego czasu bardzo popularna stała się historia mówiona (jak mówią anglojęzyczni obywatele Europy oral history ) 1. Jest to rejestrowanie ustnych relacji, wspomnień i doświadczeń żyjących jeszcze świadków minionych wydarzeń. Waga tych opowieści, o jednostkowych przeżyciach ludzi, w ściśle określonym miejscu i czasie, staje się ważnym, wprost nieocenionym elementem dziedzictwa kulturowego lokalnego środowiska, dokumentem nie mniej ważnym niż archiwalia. Niektórzy sądzą nawet, że jedno wspomnienie wiarygodnego świadka może rzucić więcej światła na zrozumienie przeszłości, niż protokoły z nadrukiem ściśle tajne, czy teczki z klauzulą poufne. Historia mówiona sięga bowiem wprost do zasobów pamięci najbliższej każdemu człowiekowi osobiste i rodzinne losy splatają się z historią miejsca. Powstaje opis subiektywny wprawdzie, ale stanowiący cenne źródło wiedzy nie tyle historycznej, co społecznej i obyczajowej. Jest wprost nieoceniona, jeśli nie istnieją źródła pisane, bądź gdy są one mało wiarygodne, jak np. jednostronne materiały zbierane przez peerelowskie służby specjalne. Bądź gdy są niewystarczające, jak pełne luk archiwa naszego pogranicza, tylekroć tłamszonego przez różne wojny i pogromy. A jeśli dodatkowo opis wsparty jest zapisem dźwiękowym może stanowić dodatkowe cenne źródło wiedzy umożliwiające badania nie tylko przez histo- 1. Zob. np. strony www: pl/portal/b_rhn: Judith Moyer, Step-by-step Guide to oral history, 1993, revised Tłumaczenie i adaptacja Monika Koszyńska. 12

13 ryków, ale także lingwistów, etnografów, antropologów czy innych speców od szeroko pojętych badań społecznych. Nie jestem historykiem dlatego zbierane przeze mnie od wielu lat relacje, nie zawsze spełniają wymogi formalne: nie wszystkie zostały zarejestrowane w technice cyfrowej, na osobnych dyskietkach, a czasem nawet brak im dokładnego opisu, z kim, gdzie i kiedy przeprowadzono wywiad, brak im własnych kart inwentaryzacyjnych itp. itd. Mimo tych niedostatków i braków sądzę, że warto było niektóre z tych zapisów upublicznić. Karty tego tomu pomieściły setki, a nawet tysiące nazwisk krasiczyńskich księży i sióstr zakonnych oraz parafian, czynnych w różnych ugrupowaniach, ruchach, stowarzyszeniach i bractwach, działających już to przy parafii, już to na jej terytorium, ale pozostających niewątpliwie w zasięgu jej oddziaływania. Ludzie ci z drugiej strony także kształtowali oblicze parafii i jej duszpasterzy. Warto pamiętać, że za każdym słownym zapisem imienia i nazwiska kryje się życie konkretnego człowieka, jego radości i smutki, oczekiwania i zawody, nadzieje i rozczarowania. Tych zawodów i niezrealizowanych oczekiwań, na tym terenie i w tym właśnie czasie było zapewne więcej niż w innych miejscach, i w innych okresach naszej historii. Tym bardziej zasługuje na upamiętnienie wiele razy podejmowany przez kolejne pokolenia, ciągle od nowa, trud nad odbudową i rozwojem struktur społecznych i gospodarczych, tak Kościoła, jak i lokalnego społeczeństwa. Wasz stary proboszcz ks. Stanisław Bartmiński 13

14 Przyszłość krasiczyńskiego Kościoła. Do nich należał będzie wiek XXI. Ubodzy i chorzy są skarbem Kościoła. Uczestnicy Podopieczni DPS-u uczestnicy Dnia Integracji 14

15 CZĘŚĆ PIERWSZA DUCHOWIEŃSTWO Prawo kościelne w kanonie 515 nowego Kodeksu prawa kanonicznego w 1 określa parafię jako wspólnotę wiernych, powierzoną proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. Przyjrzyjmy się więc proboszczom i innym duchownym związanym w przeszłości z parafią krasiczyńską lub też z niej pochodzącym, a także wiernym, bractwom i różnym organizacjom religijnym. Proboszczów krasiczyńskich od erygowania parafii do dziś doliczyłem się 29, wikariuszy zaś i katechetów pracujących przy dwóch krasiczyńskich świątyniach (kościele parafialnym i kaplicy zamkowej) ponad setkę. Z terenu parafii pochodziło kilku kapłanów, a kilku innych było z nią związanych różnymi innymi więzami. Sióstr zakonnych ze zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (ze zgromadzenia w Starej Wsi) pracowało w Krasiczynie przynajmniej dwieście czterdzieści. Kilka z nich pochodziło z terenu parafii. W niniejszej pracy piszę przede wszystkim o duchownych obrządku łacińskiego, natomiast o niektórych kapłanach Kościoła greckokatolickiego wspominałem już w tomie pierwszym. Pod koniec tej części sporo miejsca poświęcam ruchom i stowarzyszeniom osób świeckich, a także samorządowi lokalnemu, skupiającemu przecież ludzi wierzących i działających często z inspiracji religijnych. Czytelnik odnajdzie tu wiele nazwisk, niekiedy postaci historycznych ważnych dla dziejów Kościoła katolickiego, Ojczyzny i regionu. Na terenie parafii służyło bowiem wielu gorliwych pasterzy, którzy nie szczędzili sił w posłudze duszpasterskiej i działalności społecznej na rzecz parafii, miasteczka i zamku, a także kilkunastu okolicznych wsi. Przypatrzmy się zatem losom, przynajmniej niektórych z nich. 15

16 ROZDZIAŁ I Duchowieństwo parafialne Ogólna charakterystyka duchownych W miarę mojego pisania, z różnych dokumentów fundacyjnych, zapisów sądowych, pożółkłych kart ksiąg parafialnych, wyłaniały się z mroku zapomnienia postacie wielu zapomnianych dziś kapłanów. Próbowałem jednocześnie zrozumieć mentalność, poglądy, motywacje postępowania odkrywanych kapłanów zwłaszcza tych żyjących w odległych, jakże innych od naszych, czasach. Spędzałem z nimi, w myślach długie godziny. Starałem się wyobrazić sobie ich dnie i lata spędzone w kościele, kiedy modlili się, chrzcili dzieci, wysłuchiwali litanii ludzkich grzechów, bólów i żalów, pocieszali wiernych podczas licznych klęsk głodu, powodzi i wojen, jakie przetaczały się przez Krasiczyn i ziemię przemyską. W tej stojącej do dziś świątyni lub kaplicy zamkowej głosili kazania, wyprowadzali na miejsce wiecznego spoczynku całe pokolenia ludzi, zarówno tych znanych, jak i pogrążonych w niepamięci. Oni, ci moi poprzednicy na urzędzie proboszczowskim, towarzyszyli mi przez wiele lat mojej tu posługi nieustannie. Może kogoś śmieszyć, ale razem odmawialiśmy różaniec, brewiarz, razem przygotowywaliśmy niedzielne kazania. Wykłócałem się z ks. Janem Kordeczką, gdy przyszło mi remontować zaniedbaną przez niego plebanię, wspólnie z ks. Janem Laskiem zastanawiałem się czyją ojczyzną jest ta ziemia, Polaków czy Ukraińców? Ale czy dla kapłana to takie ważne? Kardynał Adam Stefan Sapieha uczył mnie dumy, a wszyscy ci moi bracia w kapłaństwie pokory wobec Boga i ludzi. Boże drogi! byli wśród nich prepozyci, sekretarze królewscy, przyjaciele najwyśmienitszych ówczesnych panów Korony Królestwa Polskiego, a potem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, byli tacy, którzy w ciężkich latach niewoli potrafili zachować godność narodową i tego potrafili uczyć wiernych. A co po nich zostało? Czasem nawet własnych grobów nie mają, a ja teraz po latach wygrzebuję ich z niepamięci. Zdarzało się, że przychodzili do mnie nocami, w snach. Z początku pozbawieni twarzy, imienia, życiorysu. Najpierw poznawałem ich z schematyzmów diecezjalnych, ale najwcześniejsze wykazy duchownych nie podawały dokładnych dat urodzenia, święceń, objęcia parafii, nie mówiąc już o innych danych biograficznych. Były przy

17 tym niedokładne i pomijały wiele osób. Nawet we współczesnych Rocznikach Archidiecezji Przemyskiej trudno za parawanem rozlicznych tytułów, godności i sprawowanych funkcji urzędowych dopatrzyć się człowieka. Poznawałem ich coraz bardziej dopiero w miarę grzebania w dokumentach i literaturze, niektórych, tych dwudziestowiecznych, także ze wspomnień najstarszych mieszkańców parafii. W miarę wkładanej pracy stawali się mi coraz bliżsi, coraz bardziej z krwi i kości. Najstarsi parafianie pamiętali np. ks. Michała Pilipca, z pobliskich Tarnawiec, któremu głęboko współczułem, a który po świecku rozumując zrobił niebywałą karierę. Jako jedyny z krasiczyńskich proboszczów dorobił się bowiem miejsca na ufundowanych przed kilku laty spiżowych drzwiach przemyskiej archikatedry. Barwną postacią utrwaloną w ludzkiej pamięci był ks. Józef Rogulski. Zapamiętano go jako mężczyznę wysokiego i przystojnego, wyniosłego szlagona, utrzymującego dystans tak wobec wikarych, katechetów, jak i parafian. Jeździł bryczką i łaskawie pozwalał całować się po rękach, przyjaźnił się z krasiczyńską inteligencją : Mroziami, Gwiazdowiczami, Ligejzami, Kuczkowskimi oraz z miejscowym nauczycielstwem. Zawsze uprzejmy wobec księstwa Sapiehów, przychodzącego do kościoła na nabożeństwa, i zajmujących ławkę kolatorską w prezbiterium. Takie to były czasy... Niektórzy z uznaniem wspominali jego kazania, które w czasie powszechnego analfabetyzmu, braku radia i telewizji, przybliżały ludziom sprawy Kościoła, kraju i świata. Natomiast jego następca ks. Jan Lasek zapisał się w pamięci wielu, jako małomówny, wręcz mrukliwy (jak sądzono z powodu dokuczającej mu przepukliny), ale mimo to życzliwy i prosty w obejściu. Ks. Andrzej Czyż uchodził za niedostępnego i wyniosłego. Zresztą niedługo zabawił w Krasiczynie. Najbardziej natomiast utrwalił się w pamięci ks. Jan Kordeczka, postać rzeczywiście bardzo barwna. Był to człowiek mający łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jowialny, dowcipny, skory do żartów, energiczny, taki do tańca i do różańca, zawsze zalatany, ale po prawdzie dobrze zorganizowany, wymagający wiele od siebie i innych. Próbowałem wszystkich proboszczów ułożyć w kolejności, według lat ich posługi, ustalić ramy czasowe ich krasiczyńskiego duszpasterzowania. Zauważałem przy tym, jak sam z każdym rokiem, przybliżałem się do tych najbardziej długowiecznych spośród nich: jak księża Franciszek Gołaszewski i Alojzy Kozaczyński, którzy posługiwali w parafii przez ponad trzydzieści lat, ks. Józef Rogulski przez 38 lat, ks. Józef Rzepecki pracujący w Krasiczynie ponad czterdzieści lat, i wreszcie ja. Na stanowisku krasiczyńskiego proboszcza pracowałem 37 lat. Nasunęło mi się tu, pewnie z powodu mojego zadufania, podobieństwo pod tym względem do Sługi Bożego Jana Paw- 17

18 łem II. Wyświęcony podobnie jak On 1 listopada, również jak On (który był trzecim pod względem długości pontyfikatu papieżem w Rzymie), tak i ja byłem trzecim, co do długości posługi, proboszczem w Krasiczynie. Przystępując do spisywania krasiczyńskich duszpasterzy, zarówno proboszczów oraz wikariuszy, jak i pochodzących z parafii krasiczyńskiej, zdecydowałem się wstępnie dokonać podziału opisywanych dziejów na trzy podstawowe okresy: pierwszy przed rozbiorami, drugi od czasów wejścia tych ziem w skład imperium Habsburgów w 1772 r. do czasów odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., i trzeci wreszcie to okres II Rzeczypospolitej, wojny i okupacji, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w pełni suwerennej III Rzeczypospolitej (do współczesności). W całych, niemal czterechsetletnich, dziejach parafii doliczyłem się 29 księży, których można uznać za proboszczów. Nie w każdym wypadku udało się ustalić ramy czasowe ich posługi. W początkowym okresie, charakteryzującym się częstą kumulacją stanowisk kościelnych, nie zawsze było wiadomo, czy dany kapłan obejmując bardziej intratne probostwo, czy nawet biskupstwo, rezygnował z probostwa krasiczyńskiego, jako mniej intratnego, czy też dalej na nim pozostawał. W stosunku do niektórych duszpasterzy braki w dokumentach nie pozwalają wypełnić luk, jakie istnieją między kolejnymi włodarzami krasiczyńskiej parafii. Wielu księży nosiło tytuł komendarza, czyli kapłana zarządzającego parafią w imieniu nieobecnego proboszcza. Występuje też kilku z tytułem kuratora, później dirigensa, bądź wikariusza in spiritualis, którzy podczas choroby, czy podeszłego wieku proboszcza zarządzali parafią. Kapelanów zamkowych w pierwszym okresie istnienia zamku doliczyłem się trzech, a tylko dwóch w późniejszym, ale to nie jest z pewnością liczba ostateczna. Najliczniejszą grupę krasiczyńskich duchownych stanowią wikariusze, wymieniani pod różnymi nazwami: mansjonarz, cooperator, wikariusz, wikariusz dirigens, wikariusz ekspozyt. Do rozbiorów doliczyłem się ich piętnastu, ale było ich zapewne znacznie więcej. W czasie rozbiorów i Polski odrodzonej przez parafię przewinęło się do pięćdziesięciu wikariuszy, zaś po II wojnie światowej dwudziestu. W niektórych okresach zamiast wikariusza figurowali katecheci, ale funkcji tych nie rozdzielałem. Wśród księży rodaków, czyli wywodzących się z Krasiczyna, chociaż nie było ich zbyt wielu ogólna liczba nie przekracza dziesięciu są za to znakomitości jak kardynał Adam Stefan książę Sapieha, czy ks. Michał Pilipiec pierwszy polski kapłan zamęczony po II wojnie światowej przez komunistów. Łącznie udało się ustalić personalia około stu trzydziestu kapłanów pracujących w krasiczyńskiej parafii, bądź z niej pochodzących. 18

19 Mam pełną świadomość, że nie dotarłem do wszystkich dokumentów archiwalnych. W odniesieniu do kapłanów korzystałem jedynie z zasobu Archiwum Archidiecezji Przemyskiej. Nie zawsze miałem możliwość i wiedzę by dokumenty te poddać weryfikacji. Mówiąc szczerze miałem wielkie trudności nie tylko z ich przetłumaczeniem, ale nawet z przeczytaniem siedemnastowiecznych łacińskich tekstów. Wiem również, że należałoby przejrzeć zawartość archiwów kilku diecezji, w których krasiczyńscy księża pełnili wysokie urzędy biskupów, dziekanów, prałatów czy proboszczów. Ale ja przecież nie piszę naukowej monografii parafii! Staram się tylko, z okazji dwustupięćdziesięciolecia konsekracji kościoła parafialnego przybliżyć, w miarę moich możności, jej dzieje oraz sylwetki ludzi, którzy odeszli w mrok niepamięci, a tych współczesnych uchronić od zapomnienia. Zanim prześledzimy losy poszczególnych duchownych, chciałbym przynajmniej w zarysie przedstawić te zagadnienia, które ze stanem kapłańskim i jego posługą są związane Uposażenie duchowieństwa Stan majątkowy krasiczyńskiej parafii omówię w kolejnym z rozdziałów, teraz natomiast chciałbym przedstawić uposażenie samych duchownych. Od zawsze opierało się ono, prócz będącego w dyspozycji proboszcza majątku ziemskiego, na dochodach z różnych służebności i przywilejów. Należały do nich m.in.: prawo pobierania tzw. dziesięciny; w Krasiczynie prawdopodobnie także prawo polowania, a z całą pewnością prawo połowu ryb w Sanie, (ale jak wyraźnie zastrzegł fundator Marcin Krasicki nie w stawie). Należy również do nich zaliczyć prawdopodobnie prawo propinacji, czyli dochód z dwóch karczem, znajdujących się w Krasiczynie i w Tarnawcach, z tym, że dochód z nich miał być w całości przekazany na szpital dla ubogich, a także prawo wyrębu w lesie książęcym, opłaty za posługi liturgiczne (chrzty, śluby, pogrzeby, msze intencyjne) i wreszcie doroczna kolęda. Do dochodów tych w czasach austriackich i okresie międzywojennym dochodziła pensja państwowa, wypłacana proboszczom za prowadzenie ksiąg parafialnych 2. W pewnych okresach duchowni otrzymywali również wynagrodzenia za naukę religii w szkołach. 1. Wiele informacji ogólnych zaczerpnąłem m.in. z pracy: S. K. Olczak, Duchowieństwo parafialne diecezji poznańskiej w końcu XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Praca doktorska, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Lublin 1990; (patrz: także źródła: chodel.com/parafia/index1.htm 2. Według Jerzego Wisłockiego w 1925 r. proboszczowie otrzymywali pensję 110,70 zł miesięcznie, a w 1926 r. 116 zł. Taką samą sumę otrzymywali po 1932 r. Zob. J. Wisłocki, Uposażenie Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce , Poznań

20 Znaczący dochód duchownym przynosiły intencje mszalne, czyli ofiary składane przez wiernych z racji zamawianych mszy świętych. W przeszłości obciążeniem była natomiast duża liczba (ok. 140 rocznie) mszy fundacyjnych, do jakich zobowiązany był proboszcz, niezależnie od dochodów, jakie przynosił folwark w Reczpolu oraz sumy zdeponowane w papierach wartościowych. Proboszczowie w Krasiczynie w przeszłości nie mieli zbyt dużych dochodów. Sytuacja była trudna zwłaszcza w okresie powojennym, kiedy to intencji mszalnych nigdy nie było zbyt dużo. Pod tym względem sytuacja zmieniła się nieco na lepsze dopiero za kadencji obecnego proboszcza. W trzecim okresie dziejów parafii, to znaczy po II wojnie światowej parafia, podobnie jak cały polski Kościół, utraciła majątek ziemski, została obciążona wysokimi podatkami i dostawami obowiązkowymi obliczonymi na podcięcie podstaw materialnych duchowieństwa. Niektórzy powojenni proboszczowie, gospodarując na kilkuhektarowej resztówce w Krasiczynie zmuszani byli do wydzierżawiania dodatkowych gruntów od okolicznych rolników. Dotyczyło to szczególnie proboszczowania ks. Jana Kordeczki, który chcąc uzyskać większy dochód ponadto prowadził zalecaną wówczas przez państwo kontraktację upraw. Próbowali to także robić: ks. Florian Zając (kontraktując fasolę) oraz ja kontraktując zioła. W tej sytuacji głównym źródłem utrzymania księdza stały się dobrowolne ofiary tzw. jura stolae, za posługi religijne, doroczna kolęda 3, ofiary za nauczanie religii, intencje mszalne. Natomiast ciężar utrzymania, parafii spadł na barki wiernych. Rosnący ciągle w tych czasach autorytet Kościoła w Polsce sprawiał, że wierni chętnie łożyli zarówno na utrzymanie, remonty i budowę kościołów, plebani, sal katechetycznych jak i na utrzymanie księży. 3. Pochodzenie społeczne duchowieństwa W pierwszym z omawianych okresów decydujący wpływ na wybór plebana miał kolator kościoła (zwany także patronem), czyli właściciel dóbr, w których leżała parafia. W okresie staropolskim przedstawiał on biskupowi swego kandydata, a później to jemu biskup przedstawiał kandydata na proboszcza do akceptacji lub kilku do wyboru jednego z nich. Kolator kierował się przy tym raczej osobistymi racjami, niż dobrem wiernych 4. W wypadku pierwszych proboszczów krasiczyńskich, będących jednocześnie kapelanami zamkowymi, liczyły się z pewnością ich walory moralne i 3. Synod Archidiecezji Przemyskiej z 2000 r. Statut 166, Zob. np.: M. Ł abuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej , Tarnów 2007, passim. 20

21 umysłowe. Także wykształceniem zdecydowanie wybijali się ponad przeciętną ówczesnego kleru, ale jeszcze bardziej od tego, liczyła się zapewne ich przydatność dla właścicieli zamku oraz powiązania rodzinne. Z tego zapewne względu pierwsi proboszczowie wywodzili się z warstwy szlacheckiej, a ich nazwiska znajdujemy w herbarzach 5. Niektórzy byli spokrewnieni z Krasickimi, kilku potem zostało biskupami, inni osiągnęli wysokie godności kościelne. W okresie rozbiorów, a nawet II Rzeczypospolitej duchowni rekrutowali się już w niewielkim procencie z warstwy średniej, mieszczaństwa, a większość zaś wywodziła się z małych miasteczek i ze wsi. Zachowane dokumenty dotyczące parafii krasiczyńskiej, z powodu braku wpisów o pochodzeniu, nie pozwalają wprawdzie na jednoznaczne potwierdzenie bądź zaprzeczenie statusu społecznego kandydatów do kapłaństwa, ale nie odbiegał zapewne od średniej krajowej. Niewątpliwie wraz z upowszechnianiem szkolnictwa, szerzej otwierały się dla warstw niższych wrota do kapłaństwa, postrzeganego jako awans społeczny i możliwość zapewnienie dostatniego życia także dla krewnych kapłanów 6. Karierę robili, własną pracą i wykształceniem nie zaś urodzeniem, stopniowo zdobywając stanowiska i godności kościelne. Dziś większość duchownych pochodzi raczej ze środowiska wiejskiego. Powodem tego stanu rzeczy mogło być oprócz tego co nazywamy powołaniem likwidacja analfabetyzmu, powszechny dostęp do szkolnictwa średniego, także warstw najuboższych (szkoły średnie powstawały nawet w niewielkich miasteczkach). Podejmowaniu nauki w seminariach duchownych przez synów chłopskich sprzyjało także to, że władze komunistyczne miały o wiele mniejsze możliwości represji wobec rolników, niż np. urzędników czy robotników, niemal całkowicie zależnych od państwowego pracodawcy. Natomiast w ostatnim czasie do seminariów coraz częściej zgłaszają się kandydaci z miejskich środowisk inteligenckich. 4. Wykształcenie i godności duchowieństwa krasiczyńskiego W późnym średniowieczu, gdy rodziła się krasiczyńska parafia, kandydat na księdza po ukończeniu nauki zwykle w szkole parafialnej na szczeblu niższym trivium oraz szkoły katedralnej na szczeblu wyższym 5. Zob. Herbarz polski Kaspra Nisieckiego S.J. Powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych, t. I-X, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk Por. także: /niesiecki/s/siecinski/5528.php?; lub: php?lang=pl 6. Świadczą o tym przysłowia, np.: Kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie dobodzie, albo bardziej dosadne: Żaden Dominus vobiscum nie umarł nad pustą miską; czy wilcze oczy, popie gardło. Wiele informacji na ten temat znajdujemy także w literaturze historycznej i wspomnieniowej. 21

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 Wydano z polecenia J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, Metropolity Białostockiego Białystok, dnia 18 maja 2000 r., w 80-lecie urodzin Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Redaguje zespół Redaktor naczelny: Ks. Józef Mandziuk Zastępca redaktora: Ks. Henryk Skorowski Sekretarze: Ks. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Kółko Rolnicze w Siedliskach

Kółko Rolnicze w Siedliskach Jan Hebda, Maksymilian Kras, Zygmunt Bień Kółko Rolnicze w Siedliskach Opowieść o jego dziejach Siedliska 2011 Copyright by Jan Hebda, Maksymilian Kras, Zygmunt Bień Wydawca: Kółko Rolnicze w Siedliskach

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Wiek XVIII w dziejach Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej był okresem rozwoju. Działalność fundacyjna rodziny Wapińskich na.

Wiek XVIII w dziejach Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej był okresem rozwoju. Działalność fundacyjna rodziny Wapińskich na. Kościół unicki w Rzeczypospolitej red. W. Walczak, Białystok 2010 Beata Lorens (Rzeszów) Działalność fundacyjna rodziny Wapińskich na rzecz Cerkwi unickiej w Jarosławiu w XVIII wieku Wiek XVIII w dziejach

Bardziej szczegółowo

Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów

Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów 16(2014), s. 396 418 Ks. Antoni Poniński Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów Jak bardzo można zakłamać normalne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Historia parafii Trzciana

Historia parafii Trzciana Ks. dr Piotr Jamioł MS Historia parafii Trzciana Wstęp Bardzo nieliczne i raczej popularno-naukowe są pozycje książkowe mówiące o historii i rozwoju Trzciany jak też i ziemi trzciańskiej. Literatura ta

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

Kraków, czerwiec 2012 r.

Kraków, czerwiec 2012 r. Wydanie 2 Autor opracowania: Ewa Szeremeta Zdjęcia i opracowanie materiałów graficznych: Anna Pałach, Jacek Suszyna, Ewa Szeremeta Kraków, czerwiec 2012 r. 1 OD AUTORKI OPRACOWANIA Oddając drugie, poprawione

Bardziej szczegółowo

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ

ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN MAJOWY 34. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA WYBORY W AKCJI KATOLICKIEJ 1 6 c z e r w c a 2 0 1 0 W a r s z a w a PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (117) MAJ 2010 ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAŁ Ks. Jerzy Popiełuszko B E A T Y F I K A C J A 2 ODPUST PARAFIALNY W SUBKOWACH FESTYN

Bardziej szczegółowo

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy.

29Smakuje. 48Komiks. W numerze. Historia. Malarstwo. 20Michał Anioł XXI wieku. Literatura. Muzyka. Varia. dzień dzisiejszy. W numerze Historia 4 Sztuka jezuitów - fotoreportaż Przemysław Wysogląd SJ Malarstwo 12 Święta Przestrzeń Przemysław Wysogląd SJ 16 Pasja życia zakonnego Rafał Strzebrakowski SJ 20 Michał Anioł XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy.

Drodzy Bracia i Siostry, Czcigodni Dobrodzieje i Przyjaciele naszych misji, Życzmy sobie zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocy. Tak więc i tajemnica Pana zapowiedziana od wieków, dziś oglądana przez nas, spełniona, znajduje wiarę, choć dla ludzi jest czymś niesłychanym. Jest bowiem tajemnica Pana i stara i nowa, stara przez zapowiedź,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy!

W numerze: Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Drodzy Czytelnicy! Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy: choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy... Redakcja pisma: Piotr Fankidejski Adam Lamkiewicz Krzysztof Narloch Marek Szynkowski Jarosław Oszuścik Stanisław

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII

WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII. POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKIE DUSZPASTERSTWO KATOLICKIE w SZWAJCARII POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI NR 431 LIPIEC - SIERPIEŃ 2007 NR 431 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Jak nie kochać jesieni...

Jak nie kochać jesieni... EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 NR 2/ 2012 (103) Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego PL ISSN 0866-9961 Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Święto Patronalne KUL 1 lipca 2011 r. W numerze: Święto Patronalne Żyć i działać dla

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

1 Jubileusz 1987-2012

1 Jubileusz 1987-2012 1 To już 25 lat... Jubileusz powstania parafii 2 W dniu 17 czerwca 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika,

Bardziej szczegółowo

Ks. Michal Moskwa ODBLASKI. Wspomnienia misjonarza

Ks. Michal Moskwa ODBLASKI. Wspomnienia misjonarza Ks. Michal Moskwa ODBLASKI Wspomnienia misjonarza Ks. Michał Moskwa ODBLASKI Wspomnienia misjonarza Skład komputerowy, żywe paginy, projekt okładki Tomasz Kubik Fotografie 1-40, 45, 47-58 z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE W POLSCE

DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE W POLSCE KS. TADEUSZ PŁOSKI UWM Olsztyn Studia Warmińskie XXXVII (2000) DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE W POLSCE W ŚWIETLE STOSUNKÓW PAŃSTWO KOŚCIÓŁ T r e ś ć: I. Tradycje służby duszpasterskiej w Wojsku Polskim. II. Duszpasterstwo

Bardziej szczegółowo