Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI"

Transkrypt

1 Jledem d z i e n n i k i l u s t r o w a n y d l a w s z y s t k ic h Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL.1 0 GROSZY i.grom O WSZVSTK! E M Wia d o m o ś c i z e ś w ia t a -se n sa c y jn e p o w ie śc BOK V. NIEDZIELA, 19 KWIETNIA 1936 NR. 107 Pogrzeb 10 du ofiar o 4-tei rano Trumny załadowano na auto ciężarowe L w ów, Tel. w ł. - Dzisiaj o gx>dz. 4-tej rano odbył się,g?..zapowiedzi pogrzeb ofiar ostatnich i Dziesięć trumien ze zwłokami za- >wano na auta ciężarowe i pod silną kortą policji z prosektorjum pustemi cami przewieziono zwłoki na cmentarz ^ w s k i, który obstawiony był silnemi L...W pogrzebie wziąły udział tylko naj- 'zsze rodziny. Auta wjechały wgłąb T^entarza, poczem trumny pogrzebano w r zmaitych miejscach., W dzisiejszej prasie lwowskiej ukaałą się lista rannych, zawierająca 51 na- ^ sk. Wśród rannych jest pięć kobiet rzy 18-tu nazwiskach widnieje dopisek:»aar. ąny za różne przestępstwa.^«,!.«lista ta,«,e ifst jeszcze kompletna. Prasa donosi wni;eź, że liczba zmarłych spośród ran- ych powiększyła się.. Wczoraj wieczorem ruch w mieście p mały. Frekwencja w tramwajach mij a n a. Teatry, kina i restauracje były 'Pełnie puste. Na ulicach, w których zdenzl Wano sklepy, trw.a gorączkowa praca _ nsprawieniem szkód. Po'kó''S'ai we Lwowie panuje zupełny dodatkowe oddsisiy policyjne Lwów, Tel. wł. Celem zabezpieczenia miasta przed możliwością dalszych ekscesów powołana Ostała do Lwowa dodatkowa policja pie-. Za i konna, która przybyła już do miasta rozpoczęła natychmiast służbę. Wojewoda Belina-Prażmowski wydał Urządzenie, ażeby usunąć z ulic wszystprzeszkody, mogące tamować komuni-.?cję. Usunięto więc natychmiast poro wszelkie barykady, wzniesione przez demonstrantów, przewrócone wozy tramwajowe i autobusowe oraz furmanki. Uprzątnięto też rozbite szkło oraz naprawiono rozbite latarnie. Zapewniono nadto silną opiekę wszystkim zakładom użyteczności publicznej. Dzięki tym zarządzeniom w mieście panuje normalna komunikacja. Tramwaje i autobusy kursują bez przeszkód. Msim z a b iły c h Lwów, Tel. wł. Liczba ofiar jak stwierdzono dotychczas wynosi 10 osób zabitych oraz ponad 120 rannych. Wśród zabitych znajdują się trzy kobiety. Nazwiska zabitych brzmią następująco: Mieczysław Sikorski, lat 29, robotnik, Władysław Łogocki, lat 40, żonaty, woźny, Michał Łacinik, lat 31, żonaty, woźnica, Piotr Grabowski, lat 51, żonaty, funkcjonariusz Miejskiego Zakładu Oczyszczania Miasta, Jan Gwosztflj, lat 33, żonaty, bezrobotny, Bronisława Henz, lat 32. Nazwisk pozostałych 4-ch osób nie udało się ustalić, gdyż nie znaleziono przy nich żadnych dokumentów. 13 osób zabitych Warszawa, Tel. wł. Jak podaje sanacyjny Kurier Czerwony", liczba ofiar podniosła się z 8 na 13, bowiem w ciągu dnia wczorajszego zmarło spośród rannych dalszych 5 osób. zażaric wand na froncie południowym O st«b*9e m S e c B n ö w i e l & I Londyn, PAT. Z Abisynji donoszą, że na froncie o- gadeńskim trwają zażarte walki 1 generał Graziani miał j osiągnąć w toku szybkiej ofensywy kilka miejscowości. Źródła abisyńskie twierdzą, że ulewy uczyniły z Ogadenu obszerne bagno, w którem zmotoryzowane oddziały włoskie są u- nieruchomione, zaś Abisyńczycy, stosując taktykę podjazdową mieli dokonać licznych ataków na izolowane oddziały włoskie. Lotnictwo włoskie ponownie bombardowało obszar Harraru, rzucając ulotki, nawołujące do buntu przeciwko cesarzowi. e Dredaua donoszą, że wynikły tam poważne tarcia pomiędzy garnizonem francuskim, który ma powierzoną ochronę linji kolejowej Addis-Abeba Dżibuti!, a władzami i ludnością ablsyńską. Strona abisyńska zarzuca garnizonowi francuskiemu zbyt szeroką interpretację zakresu jego kompetencyj. Abisyńczycy domagają się m. in., aby żołnierze francuscy nie- opuszczali dzielnicy, przeznaczonej dla cudzoziemców, podczas gdy oddziały francuskie zaczęły patrolować miasto. Zajęcie Harraru 1 Londyn, PAT. Reuter donosi z Rzymu z włoskich źródeł miarodajnych, iż Harrar został zajęty przez wojska włoskie. Oficjalnie wiadomość ta nie jest potwierdzona. Londyn, PAT. Brytyjski Czerwony Krzyż otrzymał raport de Melly, kierownika lazaretu nr. 1, który był bombardowany w dn. 4 i 6 marca br. w Abisynji. Wedle raportu, lazaret był dwukrof- W Łodzi wykryło centrale literatury wywrotowe! na całą Polską. Wydział śledczy w Łodzi od dłuższeczasu prowadził badania, celem wyboh HEBLOWY Za gotówkę 10% rabatu Od zł. 10, ę miesięcznie począwszy TORTURA* krycia technicznej organizacji komunistycznej, M. O. P. R., która dostarczała literatury wywrotowej i agitacyjnej na cały kraj. W wyniku dłuższych ofoserwacyj materjał śledczy pozwolił policji wkroczyć do mieszkania na parterze domu w Łodzi przy ul. Jakófoa 6, wynajętego przez Jojnę Olsztajna. Drukarnia była ukryta w wytwórni rękawiczek, za jaką uchodził wymieniony lokal. W kuchni pod oknem stała maszyna do szycia rękawiczek, a właściwa drukarnia mieściła się w piwnicy, gdzie znaleziono maszynę drukarską (Bostonka), o- krytą w specjalnej skrzyni. Znaleziono,pozatem regał z kasztami, zawierającentl czcionki, wałki, farbę itd. Znaleziono 600 kg. czystego papieru i 400 kg. papieru, zadrukowanego o d e zwami, omawiającemu z a jśc ia w K ra k o w ie i w C zęstochow ie i nawołującemi do manifestacji. Policja zlik w id o w ała całą drukarnię, aresztując 20 komunistów-źydów. W ten sposób w y k ry to i unieszkodliw iono jedną z większych drukarń w y w ro to w y c h na terenie państwa. (el) nie bombardowany, pomimo, że odznaki Czerwonego Krzyża były widoczne. Ani podczas, ani po bombardowaniu nikt do samolotów włoskich nie strzelał. Raport dodaje, że liczne wypadki oparzenia iperytem b yły leczone w lazarecie, pocźąwszy od lutego. Pomiędzy 7, a 22 marca br. w lazarecie znajdowało się do 300 ofiar iperytu, których wielka liczba została czasowo, lub nazawsze oślepiona. Bomby iperytom w e miały być w tym okresie stale zrzucane z samolotów, przyczem oparzenia 1 rany przez nie zadane, były wprost straszliwe, Addis-Abeba, PAT, Negus w ysłał ponowny protest do Ligi Narodów, w którym oświadcza, źe w walce przeciwko napastnikowi, Abisynia daremnie oczekuje od 7-mlu miesięcy zarządzeń, mających na celu udaremnienie tej napaści. Zastosowane sankcje okazały się niedostateczne. Po tak długiem oczekiwaniu, Abisynja ma prawo zapytać, czy zasada zbiorowego bezpieczeństwa jest martwą literą? Abisynja występuje w obronie sw ych praw i żąda od wszystkich członków Ligi Narodów, aby powzięli niezwłoczne zarządzenia, celem powstrzymania Inwazji w Abisynji, sprzecznej z paktem Ligi Narodów. Najlepsze Najtańsze Meble poleca finna M eble Stylow e K a i o o i 6 ß, n i. S t a n i s ł a w a I. sypialnie od 290 zł. kuchnie od 125 zł łóżka pojedyńcze 29 zł. Wielki wybór, ipecjalnoifcsyptalnie, kuchnie 1 meble pojedyncze. Dogodne warunki Dostawa bezpłatna. P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI Fm U W A G A! PRZYJMUJEMY JAKO WPŁATY PRZY ZAKUPIE OBLIGACJE POŻYCZKI NARODOWEJ 1 INWESTYCYJNEJ W PEŁNEJ W ARIO^CI

2 S tr. 3 S I E D E M G R O S Z? ix r. 107 Śląska Młodzież Akademicka Niedziela Dziś: Pafnucego m. 19 Ju tro : Agnieszki o. kwietnia Wschód s!ońca : g* 4 tit«64 ä z i ö l i i S i a i c #. W i e s a a e r s s 1936 Zachód: g. 19 m. 05 Długość dnia: g. 14 m. 11 W czwartek, 16 kwietnia br. odbyto zawiązywaniu Towarzystwa Przyjaciół f i s o m i & a ^ i * ą f c a Redakcja i adm inistracja: K atow ice, ulica S o b iesk ieg o U> tel 'A REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W KATOWICACH: NIEDZIELA: g. 12 O dczyt M. Dlcnatl-Dąbrowy"; g. 16 Pow rót mamy (p rzed st sprzedane); g. 20 P ow rót m am y. W TOREK: g. 20 D on Juan Mozarta. ŚRODA: g. 20 przedst. sprzedane. A TEATR POLSKI NA PROWINCJI: KNURÓW: poniedz., 20 b. m.. g. 20 W esele". REPERTUAR KIN: KATOWICE. C apitol: MRośó w m asce". Cosine: R óża". Colosseum: D odek na froncie". R lalle: Pieśń m iłości". Stylowy: C asino de P aris 1 K apitan L orell 1 Syn. U nion: Rew olucja śm iechu. D ębina: Dziewczę z Budapesztu i Tygodniki P ata. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: K atarzynka". Franciszka Gaai i bogaty nadprogram. Bajka: W yrok śm ierci oraz 2 nadzwyczajne dodatki dźwiękowe. SZOPIENICE. Helios: Spowodu przebudow y nieczynne. Colosseum: Niewidzialny prom ień. CHORZÓW I. Apollo: Cały Paryż śpiew a" 1 W yspa skarbów Colosseum: D ziś w ieczór u m nie" i Cowboy m ilionerem. Rialto: Platynow a blondynka" 1 Mały pułkow nik. D elta: K siężniczka C zardasza" i B rygada śm iałych. Rozy: M azur" i O statnia serenada. MYSŁOWICE. Casino: M azur" (Pola N egri). Odeom R apsodia B ałtyku i Dziewczę z obłoków. H elle«m leczna droga. WLK. HAJDUKI. Śląskie: M azurka" I Taniec m i łości (Rumba). Rialto: W szystko dla zwycięzcy" I Mężowie do w yboru. ŚW IĘTOCHŁOW ICE. A p o ll«szalony porucznik" oraz S hirley T em pie". Colosseum: D wie Jo asie", F lip 1 Flap nocny patrol". SIEMIANOWICE. Apollo: P an T w ardow ski". Kameralne: Kto ostatni całuje. PIOTROWICE. M etropor* Z łote " i Biała parad a". KOCHLOWICE-RADOSZOWY. B ajka: Legjon nieustraszonych i nadprogram. KOCHŁOWICE. R ialto: M elodje cygańskie" I nadprogram. NOWA W IEŚ. Sienkiew icz: Złotow łosy b rzd ąc" ł Chłopcy z placu b ro n i". P iast: B ohaterow ie S ybiru" l Chcę a boję się (B ohater m im o woli). BIELSZOWICE. Śląskie: W alc szczęścia" 1 Zew k rw i. SZARLEJ, ApoRo: O statnie dni Pompei i dobry nadprogram. TARN. GÓRY. Nowości: Anna K arenina. LUBLINIEC. Apollo: K ochaj tylko m nie. RUDA AL. Apollo: Pcpi i nadprogram. Płaot: Czterech i pół m uszkietera i dodatek,. -. MIKOŁÓW. A drja: Cyrk Saran i Przygody rek ru ta. PAWŁÓW. Eden: T o lubią m ężczyźni" I Pieśniarz Warszawy. RADZIONKÓW. Casino: M oja m aleńka" ł Pieśń kozaka. KNURÓW. Casino: Co mój m ąż robi w nocy" I C zarne róże". CZERWIONKA. Apollo: Pojedynek ze śm iercią" i O czem m arzą dziewczęta. WODZISŁAW. Słońce: Książę W oroncew " i nadprogram. RYBNIK. Apollo: Buziak z nad W ołgi" I K to ostatni całuje". Pałac: D yktator" i H arold Loyd coraz wyżej. Helios: Bengali i nadprogram. CHROPACZÓW. M etropol: Salve Regina" i Nie zapom nij o m nie". BIF.RTUŁTOWY. Helios: Zew dzikich I Je j c za r". RYDUŁTOWY. Polonia: M arsz Rakoczego" i Czterech dżentelmenów. Apollo: F o rt Douomont" i ciekawy nadprogram. PSZÓW. Apollo: Złoto" i nadprogram. ORZEGÓW. Casino: K w iat Ilaw ai ł dodatek. RADIO. NIEDZIELA, 19 KW IETNIA 1936 R. Katowice. S.30 Pieśń: P od Tw oją obronę" Ork iestra Dęta 21-go p. p N abożeństwo z k ated ry św. Jana w W arszaw ie Na polskim tran satlan ty k u icljcton Transm isja uroczystości odsłonięcia pomnika Jana Kilińskiego Sygnał czasu Poranek muzyczny D. c. uroczystości odsłonięcia, pomnika ku czci Jana Kilińskiego Pogadanka dla dzieci Bery i bojki śląskie Płyty Słuchow isko p. t.: Świeczka zgasa" kom edia F red ry Bieg na przełaj o nagrodę 10-iecia P. R W ielki koncert życzeń Słuchowisko: P an kotek był chory K arol Szymanowski: I-szy koncert skrzypcow y w wyk. Ireny Dubiskiej i Ork. Symf Na wesołej lw ow skiej fali K oncert Rozgłośni w Toruniu W iadom ości sportow e M uzyka taneczna płyty. ŚLĄSKA WYSTAWA OBRAZÓW I MA- KAT W KATOWICACH (Ratusz, Pocztowa 2) na życzenie nauczycielstwa będzie otwarta jeszcze w. niedzielę od godziny 11-ej do 17-ej i w poniedziałek od godz. 9,30 do 17-ej. Dzieci szkolne w tym czasie będą miały okazję zwiedzenia wystawy. DYŻURY LEKARSKIE W KATOWI CACH. Dyżur lekarski z ramienia Ogółno-Miejscowej Kasy Chorych na miasto Katowice w niedzielę, dnia r. pełnią; p. dr. Barański, Katowice, ul. Wojewódzka 28, p. dr. Steinitz, Katowice, ul. PI. Wolności 11. REEMIGRANCI. Przez punkt graniczny w Bytomiu-Dworzec przejechało 77 emigrantów polskich z Francji oraz jeden z Argentyny.. OPERETKA W BIELSZOW1CACH. W niedzielę, dnia 19 bm. o godz. 19-tej odegra Stow. śpiew aków &L Oddział W anda" pa sam się plenarne zebranie Centralnego Związku Slązaków-Studentów i Absolwentów Szkół W yższych. Celem zebrania było zajęcie stanowiska wobec aktualnych zagadnień narodowych na Śląsku. Wstępem do dyskusyj na temat stosunków narodowościowych na Śląsku, a specjalnie agresywności hitlerowskich organizacyj, był referat jednego z kolegów, w którym prelegent poddał problemat niemiecki wnikliwej a- nalizie, podkreślając charakterystyczne wypadki 1 fakty, z któremi spotkaliśmy się ostatnio na Śląsku. Ożywiona dyskusja była dowodem, że śląska młodzież akademicka problemat ten uważa dla siebie za najważniejszy. Wyrażono przytem szereg zastrzeżeń pod adresem naszych władz, które nie zaw sze umiały ingerować. I Zebrani żyw iołową aklamacją przyjęli rezolucję, w której protestują przeciwko rozwielmożnieniu się hitleryzmu, prowokacyjnym wystąpieniom mniejszości niemieckiej, żądając od władz skutecznej przeciwko temu reakcji, a mianowicie rozwiązania Jungdeutsche Partei, a wreszcie piętnują działalność prezesa tej organizacji, senatora Wiesnera, wskazując na to, że działalność ta nie licuje z godnością przezeń piastowaną i ze złożoną przez niego przysięgą, jako członka Senatu. W zakresie spraw organizacyjnych. wyrażono zdziwienie i niezadowolenie spowodu odwlekanej przez władze rejestracji Związku. Te same zastrzeżenia młodzież akademicka wyraziła również przy omawianiu zagadnień stypendialnych. Okazało się, że te obawy, które młodzież przy s t a n i e s s i s t e w i 3 # b m. Sąd Okręgowy w Katowicach wyznaczył na dzień 30 bm. rozprawę o zamach petardow y na administrację Polski Zachodnie]. Jak wiadomo, w dniu 7 marca br. podrzucono w kurytarzu domu przy ul. Batorego w Katowicach, w którym mieści się administracja Polski Zachodniej i Drukami Śląskiej petardę, której w y buch zniszczył częściowo klatkę schodowa i spowodował pęknięcie kilka szyb. Bezpośrednio po wybuchu ujęto sprawce zamachu 29-letniego J a m Koźmińskiego z Będzina, który w dniu 30 bm. stanie przed sądem. Na rozprawę powołanych zostanie 13 św iadków oraz bieglypirotechm k. (by) linia Kolejowa Zsry Pszczyna W tych dniach rozpoczęto ponownie prace około budowy nowej linji kolejowej, łączącej Żory z P szczyną. W czasie zeszłorocznych prac ukończono bardzo poważny odcinek, bo od Zór aż pod wieś Czarków, położoną niedaleko P szczyny. mmaa nmbsmmm&taemmmnm Obecnie rozpoczęte zostały prace niwelacyjne terenu pod linję kolejowa w o - kolicy Pszczyny, tak, iż w najbliższym Czasie przystąpi się do budowy nasypów, a wreszcie dó ułożenia toru kolejowego. Przy pracach zatrudnia się kilkudziesięciu bezrobotnych z okolic Pszczyny... V ;. % ' W l f i O Ś B l l E U l I B S d Z O I T C y zarządu przymusowego powstały meznńczne za- dłużenia, co zostało wykazane w sprawozdaniach do Sądu, a jeżeli w tym czasie nie było zysków, to przyczyna była wywołana siłą wyższą, a mianowicie koniecznością wybicia nowego szybu w listopadzie 1935 r. oraz obniżeniem k ep. P olsk a" W związku z artykułem zamieszczanym w naszem czasopiśmie z dmia 9 bm. o gospodarce zarządu przymusowego na kop. Polska1', podajemy poniżej dosłownie nadesłane nam przez toż. Mieczysława Przybyłowicza pismo: Nieprawdą jest, że za czasów mojego urzędowania jako zarządcy przymusowego, robotnicy nie otmżymywali swoich zarobków, natomiast praw dą jest, że w tym okresie nietyłko, że wypłacałem regularnie robotnikom zarobki bieżące, ale i również na poczet zadłużenia poprzedniego zarządu p. Nogtika wypłaciłem robotnikom zgórą zl. Nieprawdą jest, tiym jafco zarządca przymusowy przyjmował pracowników z pazia śląska, natomiast prawdą jest, że W czasie zarządu przymusowego nie przyjąłem żadnego pracownika z poza Śląska, zaś na miejsce wydalanego kasjera, za zgodą sędziego egzekucyjnego, z o stała zatrudniona w charakterze kasjerki jedna t moich córek i to początkowo z pensją 100 zl. miesięcznie. Nieprawdą jest, by księgowość była przez zarządcę przymusowego prowadzona nierzetelnie, przeciwnie księgowość była prowadzona przez fachowego buchaltera, a nadto kontrolowana przez zaprzysiężonych znawców, co zostało wykazane w sprawozdaniach do Sądu. Nieprawdą jest, jakobym fałszował dokumenty na szkodę firmy Nogiik oraz świadomie cen węgla w grudniu 1935 r. Nadto za czasów moich jako zarządcy przymusowego, przeprowadziłem.konieczne inwestycje na kwotę kolo zl. Nieprawdą jest, bym wypłacał pieniądze na niepotrzebne cele, a między imnemi na procesy, natomiast prawdą jest, że poprzednik p. Noglik i jego różni wierzyciele, wytaózali liczne procesy przeciwko zarządowi przymusowemu, narażając na niepotrzebne koszta procesowe. Nieprawdą jest, abym przeprowadzaj niedopuszczalne transakcje drzewne z bratem Wieczorka, natomiast prawdą jest, że drzewo do kopalni było dostarczane przez firmę Drzewo, na podstawie najtańszej oferty, zaakceptowanej przez sędziego egzekucyjnego. Dostawy zatem drzewa nie były fikcyjne, czego dowodem są faktury i rachunki oraz potwierdzenia odbioru drzewa na kopalni. Nieprawdą jest, bym jako zarządca przymusowy przeprowadzał ciemne transakcje węglowe z firmą łódzką, natomiast prawdą jest, że firma S. Jabłoński w Łodzi zawarła umowę sprzedaży węgla na terenie Łod:zd i że w styczniu i w lutym br. wywiązywała się z warunków umowy, płacąc rzetelnie należności za odebrany węgiel, co zostało stwierdzone księgami. Dopiero w marcu br. firma ta popadła w zwtosfatazowa! przedłożony Sądowi biłans, natomiast kę z zapłatą za otrzymany węgiel, jednakże do praiwdą jest, że and jednego nie znaleziono do- dnia dzisiejszego w miarę możności spłaca swokumentu sfałszowanego, a bilans był zestawiany je zadłużenie, udzielając kopalni pełne zobezna podstawie ksiąg przetz zaprzysiężonych ztław- pieczenie jej pretensji. ców. ( ) inż. Przemysław Przybyłowicz. Również nieprawdą jest, by córka moja prowadziła kasę nierzetelnrle, natomiast prawdą jest, * W związku z powyższem spróstowaimem dożę rewizja kasy i ksiąg w czasie jej urzędowa- windujemy się, że sędzia dla spraw nadzoru w nia, nie wykazała ani jednego braku i zarzutu. Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego w Ka- Nieprawdą jest, by za czasów zarządu przy- to wicach odwołał p. toż. Przybyłowicza ze storn usowego wzrosło zadłużenie o kwotę nowiska nadzorcy kop. Polska i zamianował złotych oraz zaległości podatkowe do kwóty w jego miejsce nadzorcą p. mgr. Paehulskiego zł., natomiast prawdą jest, że w czasie t Katowic. p, Szwedy arcywesofą operetkę pod tyt. Gdy Amor zemstę śle. Humor śpiew Tańce. Zarząd uprasza miłośników śpiewu oraz Szan. Obywateli Bielszowic i okolicy o liczny udział. WIECZÓR PIEŚNI W BYKOWINIE. W niedzielę, 19 b. m. urządza tow. śpiewu Wolność w Bykowinie wespół z kolejowym chórem męskim z Wielkich Hajduków swój IV Wieczór Pieśni na sali p. Podleśnego. Towarzystwo Wolność istnieje już 17 lat. Obecnie chór liczy 40 czynny członków i swemi udatnemt występami podczas uroczystości narodowych czy kościelnych zyskał sobie w miejsco- ^ 2 f C',' "Plne uznanie. Prezesem towarzystwa jest od kilku jat Znamy ma tut. terenie pracownik społeczny p. Zgryzek Jan. Bogaty program wieczora urozmaicony będzie wysięgami s o ło ESäKBSSmaeSB wemi. Koncert odbędzie się pod batutą p. Bieńka Ryszarda, który jest dyrygentem obu Zespołów śpiewaczych. Zaznaczyć wypada, że w towarzystwie. śpiewu Wolność skupiali się w okresie przedplebiscytowym wszyscy pracownicy na niwie narodo wo-sp otecznej i pieśnią polską podtrzymywali tam ducha polskiego. W okresie powstań śląskich brali czynny udział w walkach i kilku z nich poległo za Ojczyznę. ROCZNICA. Koło Chrześcijańskiego Związku Młodzieży Pracującej Odrodzenie w Turzy, w pow. rybnickim, obchodzi w dzisiejszą niedzielę dwuletnią rocznicę swego istnienia. Uroczystość rozpoczyna się o godz. 16-tćj, na sali p. Lasoka. W programie uroczystości przewidziane jest m. in. przemówienie delegata z Katowic oraz występy sceniczjte, Młodzieży Akademickiej wyraziła, sprawdziły się w stu procentach, powodując o- gromne niezadowolenie wśród młodzieży; Akcja pomocy akademickiej spoczywać może jedynie w ręku organizacji o charakterze społecznym, a nie biurokratycznym. Wkońcu postanowiono zorganizować spotkanie całej śląskiej młodzieży akademickiej w Częstochowie, z okazji mającej się odbyć w dniu 24 maja br. narodowej pielgrzymki akademickiej na Jasna Górę. Rezolucje: Śląska Młodzież Akademicka, zgromadzona na plenarnem zebraniu Centralnego Związku Slązaków-Studentów i Absolwentów Szkól W yższych, w Katowicach, w poczuciu ciążącej na niej odpowiedzialności za kształtowanie się stosunków narodowych na Śląsku, protestuje: przeciwko akcji wywrotowej mniejszości niemieckiej na terenie Górnego Śląska, jako ziemi, zroszonej krwią polską, a która ujawnia się w prowokacyjnem występowaniu wobec ludności polskiej; w kupowaniu dusz polskich; w organizowaniu tajnych organizacyj bojowych, dążących do oderwania ziemi śląskiej od Państwa Polskiego; w teroryzo- waniu ludności polskiej przez kolportowanie fałszyw ych i kłamliwych pogłosek o zmianie suwerenności państwowej na Śląsku; w żerowaniu na nędzy naszych bezrobotnych przez wciąganie ich przez materialne zasiłki do swych organizacyj; w bezczeszczeniu kościołów naszych. Śląska Młodzież Akademicka w zyw a społeczeństwo polskie do jaknajenergiczniejszego i bezwzględnego przeciwstawiania się szkodliwej i prowokacyjnej a- gitacji, przyczem zwraca się do władz o nietolerowanie akcji niemieckiej i należyte przeciwdziałanie jej. Ponadto żąda: pracy dla jaknajszerszych warstw ludu śląskiego; rozwiązania organizacji mniejszościowej Jungdeutsche Partei, a w szczególności piętnuje działalność prezesa tej organizacji senatora Wiesnera, która nie licuje z godnością przezeń piastowaną i -z przysięgą złożoną» jako członka Senatu. R. p. -, J Zawiadamiamy naszych Szanownych Odbiorców dzienników i Inserentów, że p. KAROL WINTER dotychczasowy kierownik naszego Oddziału w Chorzowie 1., z dniem dzisiejszym niema praw a inkasowania jakichkolwiek naszych należności. Administracja Polonji I Siedmiu Groszy. Katowice, dnia 16 kwietnia 1936 r. Dziennikarze z lupssawji w Kalowitath Bawiąca w Polsce wycieczka dziennikarzy jugosłowiańskich przybędzie również do Katowic w niedzielę, 19 bm. 0 sodz. 22,06. W ycieczce towarzyszy radca M. S. Z., p Glinka. Dziennikarze jugosłowiańscy zabawią na Śląsku jedną dobę. Sadzenie drzewek w Chorzowie W dniu wczorajszym odbyła się w Chorzowie uroczystość sadzenia drzewek. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką dizieca szkolnych na górze Wyzwolenia, poczem dzieci udały się pochodem z drzewkami do kościoła paraf} atego" w Chorzowie III, gdzie ks. prałat Sżwajnoch poświęcił drzewka. Następnie na drodze między Chorzowem III a Matiejkowlcami nastąpiło sadzenie drzewek, w święcie sadzenia drzewek uczestniczyło dzieci Zarządca orzym usow y wpłaci! 250 tysięcy zł. Zarządca Przymusowy majątków ł zakładów ks. Pszczyńskiego wpłacił w dniu 18 kwietnia br. Urzędowi Skarbowemu w Katowicach, tytułem w yegzekwowanej nadw yzk i dochodu dalszą ratę w wysokości zł. Łączna wpłata wynosi dotychczas sume l złotych-

3 Kr. io? » S I E D E M G R O S Z T* Str. S Bral zastrzelił brała P l w m 0 w Pt äff«wac H<ria DniF na.ziemi. Trzy kule trafiły w triur,. 7 ¾ i okno, dwie pozostałe natomiast o Ci z iły śmiertelnie śp. Ehrenfrieda, dak podaje zabójca, bezpośrednim po- Ä to braciszek!, Erzed Sądem Grodzkim w Katowicach ^anął w d^ju wczorajszym Klemens Nart aj z Bykowiny, kilkakrotnie karany za mbne kradzieże. 'dar 1 7 wypadek bratobójstwa w y- g_^yl się w piątek popoi. w Piotrowiw pow. pszczyńskim. Dr? k ty c zn e g 0 dnia okoto grodz. 16,15.. ybyi na miejscowy posterunek poli-, mieszkaniec Piotrowic, Wilhelm Knop, nr, jprzy ul- Wodnej 18 i oświadczył, że ie? ^ll^oma minutami w mieszkaniu u rodziców zastrzelony został jego dnj Ehrenfried, liczący 34 lata. Zbrodni w f?ał lego brat Alfred, liczący zaled- N *at w czasie kłótni. rmv miejsce zbrodni udało się kilku, bantów, którzy zastali w kuchni lev y 6 Ua podłodze zwłoki Ehrenfrieda m..pa- Przybyły jeszcze przed policją ejscowy lekarz stwierdził zgon. Śmierć usiała nastąpić natychmiast po w y- zale. p, Ehrenfried Knop miał bokti? 111 dwie rany postrzałowe w piersiach, ;m re spowodowały natychmiastową frp!fr^ - *^uz obok zwłok stał zabójca Al-.u Knop, który przyznał się natychast do zabicia brata, wskazując na le- >k y, na stole rewolwer, jako narzędzie.rodni. Obok zwłok leżał sztylet, niesltrwawiony. W czasie przesłuchania na policji za- bó p.ma podał, iż po wyjściu rodziców, menfried, który żył z nim w niezgodzie c ^mdczył, że go pobije. By zabezpiesoi Alfred udał się na strych, gdzie uk Wany miał nabity rewolwer, który Pod marynarka i następnie zszedł kuchni. W tedy Ehrenfried rzucić się»i?* ha niego z sztyletem w ręku. Na to, jed wydobył rewolwer, z którego kakrotnie wystrzelił w stronę brata. żp s,ze dochodzenia policji wykazały, zabójca wystrzelić musiał pieciokrote> o czem świadczą łuski, jakie pozo- V, Akt oskarżenia z a rzu cał N aw rafow i Kler emensowi, że w dniu 20 sty c zn ia hr. r ;iradł sw e g o b ra ta, J a n a N a w ra ta, za- J.erając mu 100 zl. gotó w k i. S ąd skazał mensa Nawrata na 3 m iesiące are sztu. (by) # / 0 o > JEST i O D O B R A ^ w i m m. m m m m. i. BRACIA IOIKO _Te!,32 K n U H Ó W Tel. 3$ OpGODn t WARUnKI PŁAjnÓŚCI! Przyjmujemy obligacje Pożyczki Narodowej i Inwestycyjnej zjazdu inspektorów szkolnych. W dniach 17 i 18 bm. obradował w Katod a c h w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzlego zjazd Inspektorów szkolnych Woj. ślą- Ryleg0 poświęcony programowi nauczania w ^kołach powszechnych. Prace zjazdowe p r o wadeone były pod kierownictwem wizytatora»wisterjataego, p. Dańcowicza, przy wspóltów ^struktorów poszczególnych pnzedmio- Złodziej dwukrotnie ukarany W dniu 29 lu teg o b r. w jednej z re- stauracyj katowickich sk rad ł niejaki Em il R ichter kupcowi L eopoldow i B ro d zie z Katowic z kieszeni palta p o rtfel, zaw iera iący 140 zł. O becni w re sta u ra c ji goście złapali jednak zło d zie ja szk a na gorącym uczy n ku i w y g a rb o w a li m u skórę. W d o d atk u K ichter o d p o w ia d a ć m usiał za sw ój czyn Sądem G rodzkim w K atow icach, który sk azał go n a 3 m iesiące b ezw zg lę d n ego a re sztu. Ł(b y ) wodem zbrodni były zatargi z bratem o podział majątku. Śp. Ehrenfried przebywał przez 12 lat w Ameryce, skąd przysyłał rodzicom większe sumy w dolarach. W róciwszy przed czterema laty do domu, Ehrenfried upomniał się o część majątku, którą mu wreszcie przyznano w kwocie zł., na podstawie wyroku Sądu Okręgowego. Częścią tą zabity nie był jednak zadowolony i ciągle z braćmi się kłócił, co wreszcie stało się powodem tragedji. Morderca Alfred Knop odstawiony został jeszcze wieczorem tego samego dnia do więzienia sądowego w Mikołowie, gdzie przesłuchany został przez sędziego, a następnie osadzony w więzieniu śledczem. Rabusie i żłodziele W dniu wczorajszym zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach w y rok w procesie o napady, włamania i kradzieże, których dopuścili, się na terenie Giszowca i okolicy, niejaki Eryk Wieczorek, Wilhelm Ruski i Józef Cieślok z Giszowca. Na podstąwie zeznań świadków, sąd nabrał przekonania o winie oskarżonych i skazał Eryka Wieczorka na łączną karę dwuch lat więzienia, a Wilhelma Ruskiego i Józefa Cieśloka, każdego na łączną karę więzienia przez rok. Wieczorek na rozprawę nie zjawił się, wobec czego wyrok przeciw niemu zapadł zaocznie. Cieślok i Ruski zapowiedzieli apelację od wyroku. Oskarżeni o udział w napadach, Rudolf Marzec i Rudolf Sojka z Giszowca zostali uniewinnieni z braku dowodów winy. (by) Concordia Knurów. Mupcy obowiązani są fl przedłożenia Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach już w poprzednich komunikatach zwracała uwagę kupców rejestrowanych, iż w myśl 65 rozporządzenia 0 rejestrze handlowym, obowiązani oni są przedstawić sądowi rejestrowemu do poświadczenia inwentarz i bilans, sporządzone na koniec roku obrotowego. Oprócz przedstawienia inwentarza i bilansu, kupiec rejestrowy winien złożyć odpis bilansu do akt sądu. Dokumenty te winny być podpisane przez kupca i księgowego. Obowiązek przedstawienia inwentarzy i bilansów dotyczy inwentarzy 1 bilansów, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1935 r., przyczem winny one być przedłożone sądowi rejestrowemu w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Innemi słowy, każdy kupiec rejestrowy, zamykający rok - obrotowy 31 grudnia 1935 r. winien był przedstawić inwentarz i bilans najdalej do 31 marca 1936 r. sądowi rejestrowemu. Osoby prawne, a więc przedewszystkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i akcyjno-kotnandytowe, w ciągu dwuch tygodni, po zatwierdzeniu rocznego bilansu przez organ do tego powołany. Jeżeli z mocy szczególnego przepisu prawa przedsiębiorstwo jest obowiązane składać w określonym terminie roczne bilanse w ładzy administracyjnej, równo- i b i l s m s B i cześnie należy uskutecznić przedstawienie inwentarza. i bilansu sądowi rejestrowemu. Izba nadmienia, że do dopełnienia tego obowiązku, sąd rejestrowy w myśl art Przepisów Wprowadzających Kodeks Handlowy może zmusić kupca grzywną powtarzalną, dochodzącą do 500 złotych. Ze względu na to, iż wielu kupców rejestrowych, jak informuje sąd rejestrow y, nie dopełniło do tej pory obowiązku wyżej wymienionego, Izba ponownie zwraca uwagę wszystkim firmom, które jeszcze nie przedłożyły bilansów i inwentarzy, ażeby niezwłocznie spełniły ciążący na nich obowiązek, celem uniknięcia niepotrzebnych kosztów. e Kto otrzyma zamówienia państwowe? Komisja Prawna Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach na posiedzeniu swem w dniu 15 bm., odbytem pod przewodnictwem radcy dr. J. Zagórowskiego i przy udziale rzeczoznawców z ramienia przemysłów, zainteresowanych w dostawach i robotach dla Państwa i samorządów rozpatrzyła projekt rozporządzenia Rady Ministrów o dostawach i DARMO Dodajemy błony kupującym FOTOAPARAT K odak, W eila I in n e o d z ł. 2,5 0 ty g e d n. NA RAW! B ez zaliczki! Grimm i Kamieński Tel & StOUM 6 3-go Maja 23 robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządów. oraz instytucyj prawa publicznego. W wyniku tych obrad zostały opracowane szczegółowe uwagi do poszczególnych postanowień projektu, m. in< dotyczące ograniczeń w stosunku do o- sób, którym nie wolno udzielać zamówień państwowych, terminów zatwierdzenia zamówień przez władze nadzorcze, podziału dostaw lub robót między przemysł i rzemiosło, w celu uniknięcia preferencyj, sprawy wadjów, przedkładania bilansów przez starających się o dostawy i wyciągów z rejestru handlowego, cesji i wierzytelności dostawców, odszkodowań umownych i zaliczek. Następnie rozpatrzono wniosek w sprawie nowelizacji prawa patentowego i sprawę przechowywania dokumentów przez P. K. O. w terminie, zgodnym z postanowieniami Kodeksu Handlowego, W obu sprawach ustalono opinię, jaką wydać ma Izba Przem. Handlowa. Tępienie szczurów Zamząd Policji Miejskiej zawiadamia, że W dniach 30 kwietnia i 1 maja 1936 r. odbędzie się na terenie miasta Katować ogólne tępienie szczurów. Do tępienia szczurów obowiązani są przystąpić wszyscy właściciele lub zarządcy nie. ruchomości i zabudowań, właściciele piekarń, zakładów masarskich i innych zakładów, przetw a rzających produkty spożywcze, zakładów fabrycznych, właściciele stajen, obór, chlewów, składów itp. Zaświadczenia do nabycia trudźmy wydaje M agistrat Zarząd Policji Miejskiej przy ul. Pocztowej 2, pokój 71, w dniach 27, 28 i 29 kwietnia br. Osoby, uchylające się od wyłożenia trutki w dniach 30 kwietnia i 1 maja, pociągnięte będą do odpowiedzialności karnej z art. 22 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalczaniu, która przewiduje grzywnę do zł, wizgi, karę 3 miesięcy aresztu. Uroczystości L O. P. P» na Śląsku Urządzany corocznie Tydzień L. O. P. P.", poświęcony propagandzie lotnictwa i obrony przećiwlotniczo-gazowej, odbędzie się w roku bieżącym nie w miesiącu maju, jak to miało miejsce w latach poprzednich, lecz jesionią w dniach od 24 września do 1 października. Okręg śląski L. O. P. P. zadecydował wobec tego, że urządzany również co rok Wojewódzki Dzień Lotniczy odbędzie się w roku bieżącym w dniu 1 czerwca. Połączony on będzie z otwarciem nowego lotniska L. O. P. P. w Bielsku i zorganizowanej przez śląski Okrąg L O. P. P. Szkoły Pilotów. (W ka) Nasza stała czytelniczka, p.. Agnieszka Olszówkowa z Bogucic, obchodziła 18-go bm. 79-lecie swych urodzin. Dnia 19 bm. obchodzi nasz stały czytelnik, p. Adolf Górek z Knurowa 50-lecie swych urodzin. Wyroäny m podpali! domostwo rodziców W dniu 17 bm., o godz. 16-tej_ wybuchł p o ż a r w domu A lek san d ra Solspiwa w Piekarach Śląskich (Rocha 6). Ogień pow stał w jednej i tej samej chwili n a s tr y chu dom u, o ra z w p iw n icy. Ponadto z a p aliła się sz o p a, zapełniona słomą i drzewem. Nic też dziwnego, że ogień rozszerzył się bardzo szybko, przyczem a k z nienawiści d o macochy cja ratunkowa napotykała na wielkie trudności. Ogień strawił całą szopę, natomiast udało się ugasić ogień, który objął dom mieszkalny. ' Na podstawie okoliczności, w jakich wybuchł pożar nie trudno było się domyśleć, że ogień został podłożony przez złośliwą osobę. Wnet też stwierdzono, że czynu tego dopuścił się 22-letni Paweł Solipiwo, syn właściciela nieruchomości- Podpalacz został przytrzymany. W czasie przesłuchania podał, że podpalił zabudowania rodziców z nienawiści do macochy,

4 93), STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Wybitny lekarz polski z Poznańskiego, dr. Żorski, zmuszony był wyjechać do Meksyku. Po szeregu niesamowitych przygód zaprzyjaźni! się z sławnymi naczelnikami szczepów Indjan, z którymi podstępnie został porwany przez korsarzy i wywieziony na bezludną wyspę. Ody po kilkunastu latach wrócili do Meksyku, trwały tam krwawe walki o panowanie. Z jednej strony był Meksykańczyk Juarez, prezydent, z drugiej zaś cesarz Maksymiljan austrjacki, popierany przez Francuzów. W jakiś czas później orski i jego towarzysze zostali podstępnie uwięzieni w klasztorze w Santa Jaga przez zakonnika imieniem Hilario. Hilario uwięzi! również Korteja i jego córkę Józefę. W tym czasie do zamku Rodriganda w Poznańskiem przybył z Meksyku Sępi Dziób, strzelec prerji opowiada o bohaterach powieści. Do Meksyku wybiera się t nim porucznik Robert Helmer, syn towarzysza niedoli Żorskiego, sternika Helmera. Ubrany dziwacznie Sępi Dziób wsiadł do przedziału I klasy, w którym siedział porucznik Ravenow. Zaczepiony ł znieważony Sępi Dziób wymierzył taki policzek Ravenowi, że ten runął jak długi na podłogę przedziału. * Tak, mój kochasiu! zaśm iał Się Sępi D ziób. P ierw szy policzek b y ł za draba, a drugi za psa! Jeżeli on chce jeszcze jakieś now e przezw isko w ym yślić, odpow iem mu znowu tak, jak poprzednio. R avenow porwał się z ziem i. T w arz poczęła go piec, oczy z w ściekłości nab iegły mu krwią. ICanaljo! zasyczał, odchodząc praw ie od zm ysłów w skutek gniewu. Ja cię-zad u szę! R zucił się pow tórnie na Sępiego D zioba pom im o tego, że powinien być przekonany o bezskuteczności w i e l i usiłow ań pokonania silniejszego gś, sieb ie przeciw nika jedną ręką. Strzelec podniósł się z siedzenia I i łapiąc g o lew ą ręką za krtań, po- 6 trząsł nim, jak gruszką, m ów iąc: < Kanalją mnie przezyw a? D o brze, jeżeli koniecznie sobie życzy, m u szę mu zrobić tę przyjem ność. P rzycisnął g o do kąta i prawą ręką w ym ierzył mu dwa policzki. Z największą flegm ą usiadł znowu, jakby nic się nie stało. Porucznik kipiał cały. Pierś podnosiła mu się gw ałtow nie, z nosa polała mu się krew. N ie m ógł.wydobyć z siebie ani słowa. D opiero po jakieś chwili porwał się znowu z siedzenia. W łaśn ie gw izd lok om otyw y dał znak, że stacja się zbliża. R avenow rzucił się do okna i otw ierając je szybko, zaw ołał: K onduktor! Tutaj do m nie! W łaśn ie p ociąg stanął na stacji. W ołan y usłyszał ten w rzask. P o śpiesznie zb liżył się, pytając: C zego pan sobie życzy? O tw órz pan i przyprow adź naczelnika stacji, ale natychm iast. K iedy się ten zbliżył, w yskoczył R avenow z wagonu, m ów iąc: O to m oja karta w izytow a. Jestem hrabią R avenow, nadporucznikiemnie. Zostałem napadnięty w w ago - Przez kogo? spytał naczelnik, iwołając jakiegoś k olegę. Przez tego człow ieka 1 Porucznik w skazał palcem na spokojnie siedzącego Sęp iego D zioba. Przez tego? spytał naczelnik. Jakże ośm iela się on jechać w w a gon ie pięrwszej klasy? Obaj urzędnicy przystąpili bliżej,.chcąc baczniej obejrzeć Am erykanina. Jak pan się tu dostałeś? - spytał surow o naczelnik stacji. Jak? Przez drzw i! odparł S ę pi D ziób, śm iejąc się. Ma pan bilet pierwszej klasy? - M a! odrzekł konduktor. T o ciekaw e! zam ruczał naczelnik. Panie hrabio, wolno gpytać, co to był za napad? mi ' Napadł na mnie i począł mnie bić. Prawda to? - spytał Urzędnik Am erykanina. - T ak jest! odrzekł tenże z uśm iechem. D laczego, co za powód? Przezw ał mnie drabem, psem i kanalją; za każde przezwisko dostał policzek odem nie. P rzezyw a łeś g o pan w ten sposób? spytał naczelnik, zwracając się do porucznika. N aturalnie! - odrzekł tenże. P roszę tylko popatrzeć na tego człow ieka. Z taką hołotą mam jechać, płacąc bilet pierw szej k lasy? A czy ja nie zapłaciłem także tyle? spytał Sępi Dziób. Czy m oże jestem obdarty, albo jaką zaraźliwą słabością d otknięty? T eg o nie widać. A lb o m ożem pijany? mm*#*# Przycisną! go do k ąta., - T rzebab y to sk onstatow ać. K on statu jcie, ile w am się podoba. W tej chw ili m aszynista dał znak, że czas przeznaczony upłynął. R avenow zwrócił się do naczelnika, m ów iąc: M oi panow ie, dom agam się surow ego ukarania tego zuchw alca! Zuchwalca? przerwał mu S ę pi D ziób. Czy chcesz m oże jeszcze oberw ać czw arty policzek? Cicho! krzyknął na niego naczelnik. Jeżeli się pan hrabia dom aga ukarania te g o człow ieka, w takim razie prosiłbym o przerw anie dalszej jazdy i zdanie sprawozdania do protokułu. N a to nie mam czasu. M uszę o oznaczonej god zinie stan ąć w rezydencji. N ie m ogę zaniedbać w ażnych spraw dla te g o zuch w alca! T o prawda, to nieprzyjem n e! N ie w id zę w ogóle potrzeby przeprowadzania jakiegoś protokułu. K aż g o pan poprostu aresztow ać. P roszę bardzo! Przystąpił do drzw i w agon u, w ołając: Proszę w ysiąść! ' D laczego? A resztuję pana! D o djabła, ja m uszę się staw ić w oznaczonym czasie w B erlinie. T o mnie nic nie obchodzi! A leż ja nie jestem w inien, tylko ten hrabia. T o się pokaże W takim razie on także musi Wysiąść. _ Rozporządzenia w tym w zględzie nje należą do pana. Ja się w ylegitym u ję! * Na to będzie dosyć czasu potom. D o pioruna, ja.ch cę teraz! M ilcz pan! W ysiąd ziesz pän dobrowolnie, czy mam zaw ołać robotników do pom ocy? Zwracam panu uw agę, że za w szelkie szkody, w ynikłe z tego za trzym ania m nie, będzie pan od pow iedzialny! Co? G rozić chcesz mi pan może. W ysiadać! Sępi D ziób zarzucił swój w orek i strzelbę na plecy, w ziął sw oją trąbę i w ysk oczył z w agonu. T ym czasem naczelnik dał znak św istaw ką, hrabia w skoczył do w agonu i pociąg ruszył. N iezadługo zjaw ił się żandarm m iejscow y w kancelarji naczelnika, dokąd Sępiego D zioba zaprowadzono. O bejrzał on aresztanta od stóp do g ło w y, pytając: Pan w ypoliczkow ałeś hrabiego RaVenowa? T ak! odrzekł Sępi Dziób. D laczego? B o m nie obraził, j W jaki sposób? N azw ał mnie drabem, psem i k analją! P ow inieneś go pan zaskarżyć, ale nie bić zaraz po tw arzy. D laczegóż on się nie poskarżył, jeżeli był pewnym, że nie siedzę w w łaściw ym w ag on ie, tylk o zaczął zaraz p rzezyw ać m nie? M a pan legitym acje przy sobie? N aturalnie! - P roszę je pokazać! Chciałem je już pokazać naczelnikowi, ale nie chciał ich przeglądnąć. H a, sam sobie w inien! W yciągnął całą paczkę papierów, podając je żandarm ow i. T en że, skończyw szy przeglądać, zaw ołał m im o- w o li: N iechże to piekło ogarnie! T o strasznie głupia h istorja! D laczego? spytał zaciekaw iony naczelnik. T en frak i to przeklęte ubranie m usiałoby k ażd ego w błąd w prow a dzić. W ie pan naczelnik, kto to jest ten pan?. N o? Strzelec preryj i am erykański oficer, kapitan! T o niem ożliw a! T ak jest! T y le rozum iem jeszcze po francusku. Jest zarazem posłem prezydenta M eksyku, Juareza! U rzędnik k olejow y zbladł. N apraw dę? spytał. W aż-, ne te legitym a cje? Tak jest! Jest naw et polecenie od pruskiego d elegata, pana M agnusa. K tob y to pom yślał? N o cóż? sp ytał Sępi D ziób, A leż panie kochany, dlaczego się pan tak ubrał? sp ytał naczelnik. N ie w olno m i m oże ubierać się, jak mi się podoba? O, w oln o, ale to ubranie pańskie w inno, że w ziąłem pana za kogo innego. U branie? H a! Proszę się nie wym aw iać. N ie ubranie, tylko pan sam jesteś w inien. J a? C hciałem się przecież w ylegitym ować, nie przyjąłeś pan tego, a w ięc ten» sam em zaw iniłeś. A co tęraz? N aturalnie jest pan w oln y! * odrzekł żandarm. A ja się spodziew am, że pan kapitan w ybaczy mi, jeżeli go poproszę o łaskaw e zapom nienie tej nieprzyjem nej historji! odezw ał się naczelnik stacji. N iechże i tak będzie! odparł Sępi Dziób. N ie należę do ludzi m ściw ych i mam za poczciw e serce, ale jak inni to osądzą, te g o nie w iem. Inni? W olno spytać, kogo pan ma na m yśli? W łaściw ie tylko pod tajemnicą urzędow ą m ogę to panu pow iedzieć, że jadę do kanclerza. N aczeln ik cofnął się o krok w stecz. D o B ism arką? zaw ołał przerażony. Tak jest! Spodziew am się, że nie uczyni pan w zm ianki o tern fatalnem zajściu. Przeciw nie. M uszę to naw et dokładnie opow ied zieć. U rzęd n ik zbladł jak ściana. S zeroko rozwartem i oczam i popatrzył na A m erykanina, pytając: M oże to konferencja? T ak jest, naw et w ażne dyplom atyczne posiedzenie, na którem nie będę m óg ł być obecnym z pańskiej w i ny. Gdybyś pan był zaraz przeglądał m oje legitym acje... Mój B oże, w takim razie jestem zg u b io n y! T ak sam o sądzę. Co za n ieszczęście! Co teraz robić? N ic! Przecież pan nie będzie żądał, abym dla pokrycia pańskiej głup o ty płacił m oże teraz ek stra-pociągl Ekstra-pociąg? T oby się dato zrobić! Zaraz zatelegrafuję do następnej stacji. M am g o m oże sam zapłacić? P anie kapitanie, te g o nie żądam. N ie, a cóż? T o moja rzecz, pan będzie miał do rozporządzenia lokom otyw ę i jeden w a gon bezpłatnie. T ak, to co innego. T en pociąg pow iezie pana, jeżeli w cześn iej nie zdoła dopędzić posp ieszn ego, aż do M agdeburga. Sępi D ziób począł sobie trzeć nos na znak uciechy. Z szczególn ie figlarną m iną zapytał: Czy ten hrabia nie powiedział panu, że udaje się do B erlina? Tak jest! M usi także jechać przez M agdeburg? T ak! M usi tam w ysiąść, jest tam w ięk szy przystanek? T ak! A ja m ogę dopędzić go przed M agdeburgiem? M oże go pan w yprzedzić na jednej z poprzednich stacyj. W ięc m ogę prędzej przybyć do M agdeburga,niż ów hrabia? T ak! To dobrze. W takim razie zgadzam się.. W ięc pozw oli pan, że zatelegrafuję? zaw ołał ucieszony naczelnik. P roszę! I nie w spom ni pan o m oim b łędzie? N o, rozzłościło mnie to trochę, ale zechcę zapom nieć. Pow iedz mi pan, ma pan w y sok ie dochody? Nie! A taki specjalny pociąg jest drogi? Będę m usiał przez dłuższy czas spłacać jego koszt. H m, w łaściw ie zasłużyłeś pan na to, ale przecież żal mi pana. M ożebyśm v te koszty w spólnie pokryli pół na pół? Ciąg d alszy nastąpi

5 Ä T. I O l g S I E D E M G R O S Z Y * St. s U M l WBOSNC najlepsze jakość! materiałów damskich na płatw ę, kostjumy, suknie, komplety w najmodniejszych wiązaniach, kolorach i zachwycających deseniach po zadziwiająco niskich cenach i w olbrzymim wyborze znajdziecie tylko w firmie KATOWICE, Plac M. Piłsudskiego 4 (Rynek). H ełm rały «w a d * w wiezieniu gretkiem Z Ateny donoszą: Skazany na długoletnie więzienie zbrodniarz, Marinos, zwabił do swej eeli zwiedzającego więzienie deputowanego, Eftaxiasa, poczem wyjął rewolwer, gro«zabójstwem deputowanego i popełnieniem samobójstwa, jeżeli nie zostanie ułaskawiony. Celem u wełnienia steroryzowanego de- Patownaego zwołano nadzwyczajne pojedzenie rady ministrów. Przed celą ustawiono karabin maszy- 1,0 wy, z którego zbrodniarza zastrzelono, raniac jednocześnie w głowę dep. Eftaxia- Sa> Rana okazała się lekka.!le wypito spirytusu Z W arszawy donoszą: Zamknięcia rachunkowe roczne mob^polu spirytusowego za okres O kazują dalsze bardzo poważne zwiększenie zbyta spirytusu. Wyniki przeszły ^ szelkie oczekiwania. Przewidywano bowiem zbyt 51 mili. litrów spirytusu 100 Proc., sprzedano zaś 54 mili. czyli o 7 tni i. więcej m i w roku ub. Jest to zbyt. zbliżający się już do okresu najlepszej koniunktury. W najlepszych bowiem latach zbyt wynosi? 60 mili. litrów rocznie. Na specjalną uwagę zasługuje zwiększenie sprzedaży spirytusu na cele t- zw. niekonsumevjne. Sprzedaż ta Wzrosła z 19 proc. do 42 proc. N adrenia pod zw ałam i śniegu Pociągi utknęły w zaspach Z Berlina donoszą: Południowe Niemcy, a przedewszystkiem Nadrenja i południowa część Westfalii nawiedzone zostały katastrofalną śnieżycą. Nadzwyczaj silne opady śnieżne, jakie zaznaczyły się w piątek popol, w ciągu nocy na sobotę przybrały rozmiary katastrofalnej śnieżycy, połączonej z gwałtownym huraganem. Ze wszystkich stron nadchodzą wiadomości o strasznych spustoszeniach, 0 - raz przerwach w komunikacji. W niektórych okręgach huragan przybrał rozmiary, jakich nietylko o tej porze roku, ale nawet w miesiącach zimowych od dziesiątek lat nie zanotowano. Dyrekcja kolejowa w Wuppertal donosi, że przeszkody w komunikacji kolejowej przybrały rozmiary, jakich jeszcze nigdy nie notowano. W szystkie linie telegraficzne i telefoniczne, prowadzące przez Wuppertal zostały bez wyjątku zniszczone. Komunikacja kolejowa ustała w całym okręgu. Ograniczony ruch pasażerski zdołano wielkiemi wysiłkami utrzymać jedynie na linii Hagen Duesseldori, a częściowo także Duesseldorf Kolonja. Pociągi kursują jednakże z wlelogodzlnnem opóźnieniem. W iele miast 1 miasteczek pozbawionych jest wszelkiej komunikacji. Na licznych szosach i drogach ustała komunikacja automobilowa i kołowa. W wielu miejscowościach wstrzymano także komunikację tramwajową. Tysiące drzew zostało połamanych, lub powyrywanych z korzeniami, wskutek czego drogi stały się nie do przebycia nawet w tych okolicach, gdzie niema większych zasp śnieżnych. Warstwa śniegu wynosi przeciętnie 60 do 80 cm., jednakże w niektórych miejscach utworzyły się kilkumetrowe zaspy śnieżne. W sadach I ogrodach wyrządzone zostały olbrzymie szkody, śnieg topnieje bardzo szybko, wobec czego istnieje niebezpieczeństwo powodzi. Rzeki poczynają wzbierać. Na Moze- 11 stan wody podniósł się o metr, a na Renie o 70 cm. Hiszpańską gwardią cywilną CK«g$iC ee Z Madrytu donoszą: Strajk generalny został oficjalnie zakończony o północy. Pomimo to rząd postanowił przedłużyć o dni 30 stan wyjątkowy. Na ulicach panuje zupełny spokój. Patrole rewidują rzadkich przechodniów. Wojsko znajduje się w koszarach w stanie ostrego pogotowia. Dzienniki ukazały się, lecz nie były sprzedawane spowodu strajku sprzedawców. We wszystkich miastach dokonano licznych aresztowań wśród członków faszystowskiej Falangi Hiszpańskiej. W Madrycie policja dokonała licznych rewizyj w domach prywatnych, aresztując członków organizacyj faszystowskich pod zarzutem, nieprawnego posiadania broni. Wszyscy aresztowani staną przed sądem doraźnym. W miejscowości Puerto de Santa Maria podczas rozruchów podpalono kościół. Premjer Azana oświadczył, że w Madrycie aresztowano trzech pułkowników, Intrygi no dworze Negusa BBeH rci o mcimaaielai l e z q k ó w 2 Rzymu donoszą:»giomale dttalia donosi z Dżfbuttł, Przybył tam oficer belgijski, Berard, ^óry służył dotychczas w armji Negu- Sa- Niebawem opuścić mają armię abisyńską pozostali oficerowie belgijscy. Berard odmówił udzielenia informa- Cyj o obecnych stosunkach w Abisynii zwracając uwagę, że wielu jego rodaków znajduje się jeszcze w Abisynjl. Stwierdził on jedynie, że w Abisynii panuje atmosfera nieprzyjazna dla oficerów europejskich. Wedle innych wiadomości, nadeszłych z Addis-Abeby, panują tam ciągłe intrygi dworskie, które rozwijają się w atmosferze podejrzeń, plotek 1 oszczerstwa. Cesarz spowodu ostatnich klęsk wojskowych otoczony jest. pogardą 1 ma przeciw sobie trzy stronnictwa, z których pierwsze, najsilniejsze, posiada skrajną orientację anglofilską, drugie, grupujące się wokół rasów Kassy i Sejuma, w y różnia się nieustępliwością i ksenofobią, a trzecie, nieposiadające wyraźnego programu politycznego, usiłuje skorzystać z ogólnego zamieszania i ma za przywódców Ato Horenzo Tezzazi, oraz Rosjanina lotnika, majora Babiczewa. Celem ukrócenia intryg, cesarz kazał aresztować trzech krewnych cesarzowej, z których dwom z trudem udało się uniknąć rozstrzelania. Ostatnio znowu aresztowano 5 wybitnych osobistości. Nazwiska ich dotychczas nie są znane, Równocześnie wydano rozporządzenie, przewidujące karę ucięcia języka dla tych, którzy ośmielą się mówić o wojnie, lub o klęskach abisyńsbich. Rozmowy uliczne są podsłuchiwane. W takiej atmosferze wciąż zdarzają się wypadki fałszywej denuncjacji na podłożu zemsty osobistej. ru w y c ią c i m speefalną K A W Ę zbożową dowódców oddziałów gwardjl cywilnej. Zostali oni osadzeni w więzieniu wojskowem. Udzielono dymisji 60-ciu oficerom gwardjl cywilnej. Naskutek zeznania pewnego tntyntera, który widział osobnika, strzelającego z za węgła ambasady brazylijskiej, policja z pozwolenia ambasadora dokonała rewizji w gmachu ambasady. W piwnicy zwieziono rewolwer i naboje. Aresztowano szofera i palacza ambasady. Obaj kategorycznie wypierają się wszelkiej winy. Z Madrytu donoszą: Gil Robles oświadczył, że Action Popolar powstrzyma się od udziału w wyborach elektorów prezydenta. W dzielnicy podmiejskiej pięciu braci, należących do organizacji faszystowskiej zostało napadniętych przez komunistów, którzy dwuch braci zabili. Slaski Instytut R zem ieśln lao - Przem ysłowy w Katowicach organizuje na miesiąc maj 1936 roku KURS PRZYGOTOWAWCZY 6 0 EGZAMINU CZELADNICZEGO dla kandydatów którzy z ważnych powodów nieukonczyli dokształcającej szkoły zawodowej. Spieszne zgłoszenia przyjmuje 1wyczerpujących tnformacyj udziela wyżej wymieniony Instytut mieszczący się w Katowicach w gmachu SI. Technicznych Zakładów Naukowych przy ul. Krasińskiego 3. pokój nr. 15, Godz. urzędowe od 8-mei do 15-tej, w soboty od 8-mej do (Telefon nr ) TAK SAMO.- Państwo Babińscy wybrali się do Wioch. We Florencji oglądają wnęrrze starego zamczyska. Przewodnik oprowadza,ch po komnatach, objaśniając: -7 Ta sala, jadalna, znajduje się w takim staple, jak przed 400-tu laty. Pani Babińska wzdycha głęboko i mówi: Tak, tak nasz gospodarz też nie chce nam robić remontu. n ie z b it y d o w ó d. Teraz jestem przekonany, że na Marsie hueszkają ludzie, bo u- Czeni skonstatowali, źe s9 tam podziemne doły. 7 - Ależ te doły mogły byc również dobrze rozkopane przez zwierzęta. T~. Dąj pokój, tam gdzie się pod sobą dołki kopie, tam niezawodnie muszą mieszkać ludzie. też racja. Nauczycielka w szkole zadaje dzieciom pytanie: Powiedzcie mi, kiedy matka jest najszczęśliwsza? Pierwszego, gdy tara przynoś- niemądre! odpowiada Feluś. 28 Tak... matka moja żyje jeszcze... odrzekł, jakby niechętnie. Ale jak dobrze mówi pan po niemiecku! rzekła Gertruda ze zdziw ieniem. Spojrzał jej w oczy. Jestem N iem cem! odpow iedział krótko. N iem cem? Sądząc z w yglądu pana i z w y m ow y. muszę mu w ierzyć, choć przecież nazw isko pana brzmi całkiem z am erykańska. P rzez chw ilę w ahał się, uznał jednak, że pow i nien w yp ow ied zieć się szczerze. Istotnie, rzekł ale John Knight em zostałem dopiero w Ameryce. Do mej pel nol et no soi m ieszkałem w Austrii i n azyw ałem się Hans Ritter. Jaka szkoda że pan zam erykanizow ał sw e nazw isko. I ja tego żałuję, miałem jednak poważne ku temu pow ody. M oże jednak nadejdzie dzień, w którym powrócę do mego imienia ojczystego i nazwiska, czego gorąco pragnę. Narazić jednak m uszę b yć Johnem Kniigbt'em i proszę panią bardzo. tak mnie n azyw ać. Skinęła głow ą na znak zgody. Jego w ygląd i w zięcie się było dla niej dostateczna rękojmią, że zmiana nazwiska nie stała w łączności z żadnym wystęn^'"m arn ^"'' rriw ością. Dobrze, będę pana nazyw ała Johnem Knightem... A le muszę mż iść do leśniczów ki. W stała i nndoja mu rękę. B y ł tak oczarow any, źe odw ażył się na nowa prośbę. 25 W połow ie drogi przystanęła na polanie, którą przerzyna strumyk i gdzie stała ław eczka, na której nieraz od p oczyw ał nieboszczyk jej ojciec. Ze zdumieniem dostrzegła sied zącego na ław eczce m łodego m ężczyznę, tego sam ego, z którym zam ieniła spojrzenie, gdy jechał sam ochodem. Zamiast kurtki skórzanej, miał teraz na sobie eleganckie sak palto, a zam iast rozw ichrzonych w ło só w widać było na głow ie starannie ułożony przedział. Obok niego leżał na ła w eczce słom k ow y kapelusz. Gertruda pokraśniała. Nieznajomy szybko pow stał i grzecznie się skłonił. 1 on rów nież poznał am azonkę, której konia przestraszył jego samochód. Mam w rażenie, rzekł - źe zająłem miejsce pani. Oddaję je i proszę zarazem o przebaczenie za strach, jakiego napędziłem w ierzchow cow i pani, przejeżdżając sam ochodem przez sz o sę. Gertruda szybko opanow ała wzruszenie, choć serce jej biło, jak młot. Och, to drobnostka. Kasztanek mój musiał b yć czem ś zdenerw ow any, gd yż zazw yczaj nie lęka się przejeżdżających sam ochodów. Proszę, niech pan siada. Ja tylko chw ilę odpocznę, poczem idę do leśniczów ki. P ozw oli pani że się nrzedstaw ię jako M sąsiad z w p Martens. Jeśli się nie mylę, mam zaszczyt rozm awiać z panną Gertruda Ramin, właścicielką D w orów. Gertruda szeroko otw orzyła oczy. Pan... pan jest mister Knight?

6 Str. 6. S I E D E M G R O S Z Y * Mała dziewczynka łotewska Na najdalszym krańcu Łotwy, w Trapene, zdała od liuji kolejowej, a nawet od o-staitniej stacji autobusu pocztowego, pr zjeżdżającego w odległości 25-ciu kilometrów, mieszka rodzina wieśniaków. Od kilku generaoyj nie odznaczała się ta rodzina niczem nadzwyczajnem. Wszyscy rej członkowie byli zdrowi I normalni, nie było wśród nich ani jednego epileptyka, ani obłąkanego. A jednak najmłodsza, dziesięcioletnia córka tej rodziny 0 - kazuje dziwne właściwości. liga jest dzieckiem fizycznie zdirowem, ale niedorozwiniętem. Jeszcze dziś z trudem kształtuje słowa i wymawia zdania. Nie ulega wątpliwości, źe mała liga jest najmniej udanem dzieckiem z całej rodziny. dy &to& inny patrzy na te&bt Pierwszy nauczyciel w szkole ztwrócił uwagę na dziwne właściwości ligi. Niedorozwinięte dziecko nie mogło się w żaden sposób nauczyć czytać. Jeżeli jednak stanął obok ligi nauczyciel i wpatrywał się w tekst, leżący przed ligą, dziewczynka zaczynała czytać płynnie i wyraźnie. W tej chwili, iw której nauczyciel odwrócił się lub zaprzątnął czem innem myśli, Ilka milkła i była tak tępa, jak przedtem. Zdumiony tym objawem nauczyciel pomówił 7. lekarzem doktorem Kleiubergem. Ten wziął ligę pod baczną obserwację, zanotował kilka charakterystycznych momentów i nakłonił nauczyciela i rodziców, aby obserwowali dziewczynkę podczas czytania, pisania I ćwiczeń rachunkowych, a następnie zapisywali wszystko, co zauważą. Coraz częściej zjawiał się w szkole lub w domu u rodziny i zajmował się dziwnemi, zdradzali emi przez ligę właściwościami. <gadania i doświadczenia Doktór Kleinberg zorjentował się, że ma przed sobą wypadek przenoszenia myśli, a raczej transpozycji zdolności jednego mózgu na drugi, bez posługiwania się mową. Po pewnym czasie zredagował staranne sprawozdanie z tego, co zaobserwował u ligi i wysłał je do Rygi, do swego starego profesora, Ferdynanda Neureitera, dyrektora Instytutu medycyny sądowej na uniwersytecie. Profesor Neureifer przeczytał sprawozdanie i zażądał dalszych szczegółów. Pewnego dnia wysłał pieniądze dla Mgi i jej matki i sprowadził obie do Rygi. Gdy dziecko przybyło do stolicy, utworzono komitet, składający się z lekarzy, prawników i kilku wykształconych laików, uchodzących za zdecydowanych sceptyków. Przedewszystlkiem szło o to, aby wykluczyć wszelką możliwość autosugestji czyta głośno myśli Innych ludzi u każdego z badaczy. Najpierw przeprowadzono badania w Rydze, następnie powtórzono je w Trapene, aby wypróbować wpływ środowiska. Stwierdzono, że dziewczynka jest niedorozwinięta, a jej poziom umysłowy jest znacznie niższy, aniżeli innych normalnych dzieci w tym wieku. Stacja odßloteza Gdy jednak ktokolwiek z obecnych czytał w myśli wiersz łub prozę nawet w nieznanym języku w tym samym pokoju, w którym przebywała liga, wówczas dziewczynka powtarzała dokładnie i bez błędu głośno ów tekst, czytany w myśli przez drugą osobę. Osoba ta stawała się dla ligi pewnego rodzaju stacją nadawczą, ona zaś sama zamieniała się automatycznie w stację odbiorczą. Recepty i trudne działania matematyczne, skomplikowane plany jazdy powtarzała liga, o ile stała w oddaleniu 3-ch do 4-ch metrów od czytającej (w myśli) osoby. Doświadczenia z małą ligą wywołały silne wrażenie w kołach naukowych w Rydze. Choć podobnych faktów metapsychologji zanotowano już bez liku, oficjalna nauka uniwersytecka nie chce zazwyczaj zwrócić na nie uwagi, przechodzi nad niemi do porządku. W Rydze profesor Neuireiter zmuszony został do uznania realności faktów i sam podał je do wiadomości publicznej. Usłyszymy zapewne niebawem o dalszych doświadczeniach, jeśli mala liga nie straci swych dziwnych zdolności. B ia ła p ięciu chłopców Z Berlina donoszą:' W Gzamym Lesie odbywała wycieczkę pod kie mrukiem nauczy ciel a grupa uczniów angielskich, chłopców w wieku od lat. O zmiieraobu wycieczka masz ero wato do schroniska, jednakże wśród mgły i śniegu m C z s s r E B i i m 3 t e s l straciła orientację- W w yniku wycieńczenia, i mrozu czterech uczniów zm arło przed udzieleniem im pom ocy, p iąty zm arł w szpitalu, a stan szóstego jest krytyczny- Przeć cały czas błądzenia wycieczka znajdowała sie w małej odległości od dwuch hoteli, jednakże mgła i Nr. 107 rę, 4. 36, TAŃSZY OD CYTRYN O DELIKATNYM SMAKU MATURALNEGO KWASU Z CYTRYNY ŻĄDAĆ W SKLEPACH KOlOfUAUlYCH I DROGERIACH. SP.AKC.CA8RYK CHEMICZNYCH» R A D O C H A «W S O S N O W C U S8B8B8 zaw ierucha trie pozw oliły zorientować się błądzącym, k tórzy przeżyli tragedie kilkaset metrów od zacisznego schronienia. Późnym wieczorem chłopcy by faik zmęczeni, że nie mieli siły błądzić dated- W ów czas to nastąpiła śm ierć czterech z nich. w o ła n ia innych o ratunek sprow adziły m ieszkańców m ałej w ioski Hoisgmnd» k tó rzy pośpieszyli z pom ocą. C h o lera w Siamfa Z Londynu donoszą: Według oficjalnego komunikatu rządu Sjamskiego, zmarło w Sjamie w ciągu o* statnich miesięcy 1530 osób na cholerę. Przeszło 5 milionów mieszkańców Sjamu zostało poddanych ochronnemu szczepieniu przeciw cholerze. 0 oderwanie Górnego &#ka od Polski Aresztowania i rewizje wśród spiskowców niemieckich Z Warszawy donoszą: Koła dobrze poinformowane udzieliły prasie następujących informacyj. Śledztwo w sprawie nielegalnej organizacji niemieckiej na Górnym Śląsku toczy się w dalszym ciągu. Dotychczas aresztowano 140 osób. Ucieczka znacznej liczby spiskowców na terytorium Rzeszy Niemieckiej pozwalała początkowo przypuszczać, iż nielegalna organizacja niemiecka została w pełni zlikwidowana i pozbawiona przewodnictwa. W toku śledztwa okazało się, że jest inaczej. Pewna liczba przywódców spisku pozostała w granicach państwa polskiego i nie zaprzestała działalności organizacyjnej wśród mniejszości niemieckiej. Między obecnie aresztowanymi spiskowcami znajdować się mają również niektórzy przywódcy spisku. Jak się obecnie okazuje, powstanie nielegalnej organizacji niemieckiej na Śląsku, posiada tło nie pozbawione znamion sensacji politycznej. W ładze partji hitlerowskiej w Niemczech poświęcały już od kilku lat baczną uwagę życiu mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, TU WYCIĄĆ* pragnąc ją zglajchszaltować i poddać całkowicie pod wpływy hitleryzmu. Za punkt wyjścia do działalności w tym kierunku uznały hitlerowskie władze partyjne okoliczność, iż w roku 1937 wygasa górnośląska konwencja genewska. W y gaśnięcie tej konwencji zmusi legalne organizacje niemieckie na Śląsku, jak np. Volksbund do reorganizacji i ograniczenia swej działalności, celem przystosowania się do obowiązujących w państwie polskiem przepisów o stowarzyszeniach. Hitlerowcy pragną, aby rok 1937 zastał Niemców śląskich zglajchszaltowanych w grupach o jednolitym froncie. Rokowania o utworzenie jednolitego frontu niemieckiego na Śląsku prowadzone były w Gdańsku, oraz na terytorium państwa niemieckiego. Przeszło rok trwające zabiegi o doprowadzenie do porozumienia między przywódcami niemieckich związków i organizacyj na Śląsku nie dały wyniku. Rozbieżności były zbyt wielkie. Przywódcy organizacyj niehitlerowskich nie chcieli poddać się pod komendę hitleryzmu. Hitlerowskie władze partyjne w Niemczech, nie mogąc osiągnąć porozumienia u góry, postanowiły wytworzyć, na Śląsku ruch masowy u dołu o wielkiej sile dynamicznej i atrakcyjności, głoszonych haseł. Jako najbardziej atrakcyjne hasło, mające pozyskać Niemców w szelkich odcieni politycznych i społecznych uznano propagandę oderwania Górnego Śląska od państwa polskiego. Hasło to znalazło istotnie posłuch wśród Niemców śląskich zwłaszcza wśród młodego pokolenia i doprpwadziło w krótkim czasie do wielkiego wzrostu niemieckiej organizacji spiskowej. Zdemaskowanie spisku hitlerowskiego przez władze polskie zahamowało antypaństwową działalność tej organizacji na Śląsku, ale jak się 0 - becnie okazało nie zlikwidowało jej całkowicie. Dokonane ostatnio rewizje i a- resztowania wśród Niemców śląskich, w yw ołały popłoch nietylko wśród mniejszości niemieckiej na Śląsku, ale i po drugiej stronie granicy. Hitlerowcy obawiają się, iż tym razem wpadły w ręce polskie istotnie ważne dokumenty i w ażne nici sieci spiskowej przeciw Polsce. 26 Trochę mu było w styd tego amerykańsńkiego nazw iska i w olałby stokroć przedstawić się jako Hans Ritter. Narazi«jednak b yło to niem ożliwe b ez długich w yjaśnień. R zekł w ięc po chw ili w a hania: Tak jest, jestem John Knight i proszę panfą o udzielenie mi pozw olenia na podtrzym yw anie sąsiedzkich stosunków z Dworam i. Gertruda ukryła w zruszenie. Czuła się szczęśliw ą, że ten człow iek, akurat ten, m ieszkał od niej 0 miedzę. D ziw i pana zapew ne, że jestem tak zm ieszana, m ówiono mi jednak, że w illę M artens nab y ł jakiś starszy pan. Uśm iechnął się. Tak bardzo m łody już nie jestem! odpow ied ział swobodnie. Ale wyobrażałam sobie, że ów Amerykanin jest od pana bez porównania starszy.. W idzę, że spotkało panią rozczarowanie, mimo to jednak proszę o pozwolenie mi złożenia w iz y ty w e Dw orach w najbliższych dniach. Skinęła głów ką. Sąsiadowi nie wolno odmówić. Nie wolno mi jednak d łu ż e j pana zatrzym yw ać... W stała, chcąc odejść. On jednak znów spojrzał na nią błagalnie. Niech pani jeszcze chwil ^ p o zo sta n ie! p r o s ił. To ja raczej powinienem ustąpić miejsca 1 pozw olić nani swobodnie odpocząć. Gertruda uśm iechnęła się zalotnie. 27 Jako sąsiedzi pow inniśm y ży ć ze sobą w zgodzie! odpowiedziała. Pozostanę jeszcze parę minut. Spojrzał jej w o czy z w dzięcznością i zdaw ał sftę b y ć oczarow an y jej w dziękiem i prostotą. P rześliczne to m iejsce tutaj, jakby stw orzo ne do odpoczynku! rzekł u szczęśliw ion y. Istotnie! odparła. Ojciec mój lubił tutaj od p oczyw ać i ja też je lubię. Jestem w ięc w obrębie majątku D w o ry? «zapytał. Tak jest! W skazał na m łody listek dębow y, jaki imał w butonierce i rzekł: Popełniłem zatem drobną kradzież w lesie i proszę o łagodny w ym iar kary! Jeśli tylko mój leśniczy nie zobaczy, ujdzie to panu bezkarnie! rzekła, chowając nosek w bukiet k w iatów m ajow ych. M ów iono mi, że ojciec pani um arł? zapytał ze w spółczuciem. Tak jest, przed dw om a laty! odpow iedziała. w zruszona tem pytaniem. Umarł wkrótce po śm ierci mej matki, zostałam w ię c sam a jedna... Rozumiem ból pani i ciężką stratę, jaką pani zamłodu poniosła, sam bowiem straciłem ojca i to w ów czas, gdy go najwięcej potrzebowałem. Kochałem go bardzo... Ale matką pozostała panu. Przesunął ręką no czole, jakby chciał odpędzić jakąś m yśl niemiłą. U u m o % OBAWA. Pacjent leży na stole operacyjnym, drżąc jak w febrze. W sąsiednim pokoju chirurg myje ręce. Siostro, wiecej alkoholu prosi chirurg. Na litość boską, panie profesorze, czy nie mógłby pan zostawić tego na później denerwuje się pacjent. Pan się upije i co będzie? ON MOŻE. Ile panią kosztował ten kapelusik panno Irko? 50 złotych. Pani pensja porwała na taki drogi kapelusz? Moja, jak moja, ale dyrektora. SŁUSZNIE! Kelner: Jaśnie part zapłacił za gęś, ale zapomniał o mnie... Gość: Ludożercą nie jestem. KULTURA. Włoch. Powinniście się ukorzyć przed naszą kulturą, bo z naszego szczepu wyszli najwięksi ludzie. Abisyńczyk. Właśni#. cale wasze nieszczęście^ że ci wielcy ludzie już_, wyszli,

7 Miałem bardzo ciężkie zadanie, bo matorjalna sytuacja tej kobiety była bardzo ^papaczltwa, z drugiej zaś strony lękałem o jej przyszłość. Ostrzegałem ją więc, todziłem podwoić wysiłki w szukaniu Pracy na miejscu, bodajby nawet fizyczn i. podkreślałem wszystkie nlebezpleczeń-,wa> jakie jej grożą. Nic więcej nie mogłem jej poradzić. Nie napisała już nfc I... wyjechała. Po Kilku miesiącach otrzymałem od niej fist Ze Lwowa, list będący jedną wielką skar- % Ust skropiony rrawnenti łzami, tchnąy goryczą f niewysłowionym żalem do wszystkich ludzi. Cóż się okazało? Oto dostała ona Pracę w pewnym składzie, z którego właścicielem komiwojażer ów utrzymywał stosunki handlowe. Warunki miano omópóźniej. Ponieważ nie miała ona gdzie mieszkać, ani nie posiadała; pienię-?zy _ na wynajęcie jakiegoś mieszkania, Komiwojażer ów, raz jeszcze zapewniaj ą ją o swej bezinteresowności, udzielił pożyczki w wys. 30 zł. na wynajęcie S!irthnnego pokoiku. Po kilkunastu dniach okazało się, że 0Prócz całodziennego skromnego utrzymania będzie ona otrzymywać narazie" 3 zł. miesięcznie. Komiwojażer ów utrzymywał z nią kontakt i zapewniał ją, że wkrótce dostanie podwyżkę i będzie jakoś iy,a. Tak więc nieszczęśliwa nietylko nie z Z A K O N N I K I E M PIGUŁKI REFORMACKIE stosują się :,Alto r e g u l u j ą c e ŻOŁĄDEK, *RŻV c ier pien ia c h W Ą T R O.B Y, n a d m ie r n e j O T Y Ł O Ś C I, UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY» PR2Y SKŁONNOŚCIACH p o OBSTRUKCJI SĄ ŁAGODNYMI ŚRODKIEM p rzeczy sz cza ją cy m.m irca t-a iiiw u u jsa MOJ*, Gawęda Tomka Banały Raz jeszcze powtarzam, że wierzę, iż chłopiec ten nie kocha Pani zbyt mocno, ale też w jego pamięci nie zatarł się jeszcze obraz matki, którą bardzo kochał i która jego kochała jafco je d p a k a i pu \M ś& d lę $ & k B s g ł r o o ^ o f t f e n m... Raztomaäte m o w ojok przygody ma brach, w marszu, zia biwaku i wszędy przygody, mieroz bardzo nieśnie. Opowia ta pora takich, jakie mnie samymu sśe przyfcrefjyły. Nosz kapitan Rowecki był bardzo ezporobliwym człowiekiem 1 «wśród powinien mu kiedyś po mfcrd pomnik postawić, że był tak dbały o oszczędności w wojskowym budżecie. Szewcowi kompanijnemu Dudkowi nazdoł raz TZa teifeft abceaa masła od tulejów" i mazgajów", ponieważ s a wieła sztyftów wbäjoi do naszych ąkarboiów. Te przez WQs naprawiane bóciory nic nie są w a ż ne, jużbyoh wotoł mieć w marsza bóty a hfezp-.ńskij fcikwlzycyi, bo te spemmośtią sńe były tak zagwożdż&ne, s okróm tego jest to marnowanie mierna państwowego, bo poco teła *T PRZEZNACZENIE S. K. Czasy są mogła zwrócić pożyczki swemu dobroczyńcy", ate nawet w dalszym ciągu zabane zostały jej wszelkie nadzieje. Z tego gwoździ wbijać niepotrzebałe, pnteea płacący o wartości kobiety, I w którem pogrze arajo ciężkie, o pracę jest istotnie barto trudno, ale czy sądzi Pani, te to tyl- dłużała się u niego oa drobne stany też okresu pochodzi drugi jej list, w którym pisze, że nie prosi mnie o radę, bo kiem. podatki obywatel tyź jest poniekąd człowie 0 /ia Śląsku, te nar Innych dzielnicach, czekała na podwyżkę. Tymczasem dobroczyńca" zabierał ją od czasu do czasu już jej nic nie pomoże i wyraża żal, że nrnych miastach jest inaczej? W szę- Jednego date miefldany xe wal Ktitew&t pomaszyrować na długsze ćwśczynła do obozu Zle jest to samo, wszędzie głód i brak do kina, zapraszał na spacery, kupował mnie nie usłuchała. Czy się nie załamała barakowego nad jedną rzyką. Niebo było z r acy. a tyle jest zdrowych I silnych rąk, drobiazgi I stawał się... coraz bardziej psychicznie, czy żyje jeszcze, a jeżeli żyje ołowiu i porucznik S. padół, że toydzle pluta i J 6 ludzi naprawdę zdolnych, talentów, natarczywy. Gdy to nie pomagało, zaczął to jak? Oto pytanie, na które niema odpowiedzi. niebie, pomedykowoł chwila i oświadczył ze zmoloiiemy, ale kapitan rczejzdrzo! sie jeny po ^fpujących się w bezczynności! Jest tsfawać zakochanego, obiecywał małżeństwo, aż wreszcie osiągnął cel. Młoda, Niechżesz ta pratwd<ziwa 1 wstrząsa stanowczością, ze jaką i nosz,ypim" (czys Pol- ani dziewczyną młodą, energiczną i in- '"."gentną i być może, że zdołałaby Pani dwudziestoletnia dziewczyna zbłądziła. jąca opowieść będzie dla Pani przestrogą ski Instj'tsit Meteorologiczny) fwsvmtjby tego, zyć swojej dołi w innem mieście, skoro W dbceen mieście, wśród obcych ludzi nie przed nierozważnym krokiem, niech Pani pędzi eć nie tporadziył, łże dyśzcn itie bydzie. Wyczerpała już Pani wszelkie środki miała nikogo, przed kim mogłaby się nie ufa tak bardzo mężczyznom, bo jakkolwiek znajdują się wśród nich również I rychłyk: Załedwiechmy wymaszyrowall za wieś, jak poczto mżyć, a za pora minut gleba ć sposoby uzyskania posady, ale przecież zwierzyć, kto mógłby Ją obronić przód jak z kónewki. W szyjscy wyglądalichmy, jak.'/'"si sobie Pani zdawać sprawę z tego, niebezpieczeństwem i pomóc do wyzwolenia się spod wpływów tego protekto Lepiej nie wierzyć mężczyźnie aż do kariusi ze spaszconymi na dół nosami «złapali uczciwi, to jednak jest ich znikoma ilość. utopce. Ucichły śpjywkl J weseb przed chwilą taki wyjazd iw nieznane" zawsze jest R e z o n y t niebezpieczeństwem, grożą- ra. Z tą chwilą zaczęła się jej gehenna. chwili, w 'której odejdzie wraz z kobietą terazki jak za pogrzebem po bagnistyj drodze. «m kofelecäe. Możliwe, że pan, o którym Człowiek ten, zrazu czuły i troskliwy, zobaczywszy skutki swego czynu, zaczął ją nem zaufaniem na własną zgubę, wstyd, Idymy tak, idymy, aże nogle kleryś za mną od ołtarza, niż obdarzyć go bezgranicz- Kapitan wyglądoł bardzo markotnie. ahi pisze, wzruszony Pani niedolą i cią*- Pogonią w poszukiwaniu pracy, chce zaniedbywać, a potem zmienił adres, czy hańbę i poniewierkę. zaiwołoł: Panie kapral, jo traca moje zole" i.l pomóc bezinteresownie. To jest moż- też wogóle wyjechał 1 ślad po n8m zaginął. Do tego wielkiego nieszczęścia doprzeciętnie silną i energiczną, ale wielko jednym szcewllcu ledwie jeszce wisiała prey Być może, że jest Pani kobietą nie (podeszw y)! Patrza, i d ^ ro w d y podeszwa na We. ale również możliwe jest, te ma krąfleku (obcasie), że wyglądało to tak, jak y jakiś interes, że Chce Panią wykozystać. W dzisiejszych ciężkich czasach dna t godna współczucia kobieta została towi lowelasów i uwodzicieli nie oprze sie byczą. Poszełech zameldować o tym kapitanoszło drogie, a mianowicie redukcja. Biemiejskiej podtlocie I szatańskiemu spry szczupak z otwartym pyskiem góniący za zdo ^ypadki takie zdarzają się bardzo czę- sama i opuszczona na bruku obcego miasta, w którem straciła to, co stanowi jakiem! zdążają o n i d o celu. jakby sie w słup soli obródyl, potym sóm obej- n a w e t silna kobieta, jeżeli nie zna dróg', wi. Tyn popatrzoł na mle przez chwila, - Dam Pani tego przykład. zrzoł nieszczęsne szcewikl, sprzezywoł Strzelca od kapuścianych głów" i trąbbokńw", ze Około 2 lata temu do rubryk! W «żfey oczy napisała list pewna młoda ko- se przed wymarszem nie obejrzał dokładnie ;eta z jednego z miast powiatowych na W i E Ü H f i, B 5 Sensacja G órn. Śląska swych papuci", czy im czego nie brakuje i ^ąslcu. Znajdowała się ona w takich sa- wkońcu koocet m a slednąć m wozte bagażowym. warunkach, jak PanŁ Oprócz dal- ą najtańsze ceny mebli w Firmie ^yćh krewnych, z łaskł których tyła, Cle* wsl s C te a id ra lm Z i ę b l i Cóż tu długo godać: Jakoś zaraza przyszła miała nikogo bliskiego, a chleb co- CHOBZdW I. ul. D w orcow a 4. 2-gi dom z ul. Wolności. na nasze obuwie, bo jakechmy dochodzfe abo "zrenny, który spożywała, skropiony był Najtańsze ceny. Największy wybór. Dogodne warunki. prędzyj dokuldykowah do wyznaczónego astd» aż jej się to wreszcie «przykrzyło, miejsca postoju nocnego w iesie, już jeny coś z dziesięciu strzelców miało ow wie jako-tako tym czasie poznała on a pewnego w porządku, a i z tych skarżył sie jetfyn po komiwojażera Jednej z większych firm we drugim, że mu woda poezyno do bótów przeciekać. Kapitan ksóu 5 przezywoł, ale co było wowie. Człowiek ów udawał wielkie współcznete i oświadczył gotowość bez- W a e o e f i a i p a s t e r ß robić! Szewcowi Dudkowi, tym«lagramenc- ^tereso^yjgej pomocy w formie posady kimu gizdowi", kozoł w tyj chwuj" napocząć T. Tmłe, w której pracował Aby wzbu- robota z reperowaniem obwwio I niewatno mu NIEPOROZUMIENIA". Że ma?- pitka. Kontrast uczuć Pani i zmarłej matki tego chłopca jest zbyt jaskrawy, aby wszystkich zoli" namowo nie przybije. Naron/. w tej dziewczynie większe zaufanie, było p?edzyj przestać abo odpocznąć, zatrim n w,adczy{, że po powrocie do Lwowa żeństwach, które «powodu trudności materialnych muszą, sobie odmawiać nieje tego ten Chłopiec nie odczuł. Musi to bjył sie barok jak nigdy w życiu, bo ktapoł Pfzedłoży szefowi jej świadectwa i do- Mero wtedy, gdy tein się zgodzi, da jej dnokrotnie -najniezbędniejszych rzeczy, Pani zrozumieć i, rrnienić swe postępowanie. skó przeiz cołko noc. J«ż dzień sie rpbjył, jak, swym szewsädm młoticiem od popotednia i bli-s tem znać. Napozór wszystko było w porzadko kiedy panuje harmonijna zgoda, rz9diku. to jest rzeczą jasną, nie mniej jednak skończył ostatnio pora. Aże pięć paczek drew A teraz druga rzecz, niemniej ważna. nianych kołków i coś ze trzy paczki gwoździ zgodne współżycie w wysokim stopniu. Po opływie dwóch tygodni dostała ona Wszelkie spory i kłótnie małżeńskie muszą być Jaknajstaranniej maskowane, tak, wiela ich jeny clicioł, I nic już terazki o szporo- spotrzebowoł. Kapitan wydowol" Dudkowi, zależy od dobrej woli małżonków I Od fon iczn ą depeszę: Posada jest, przy- wzajemnego zrozumienia się. ieadżać natychmiast". Wtedy to kobieta żeby dzieci o tem nie wiedziały. Jak to waniu n e spómhtoł Dzlepjyro jak wszystkie Wa ziwróciła się do mnie z prośbą o radę. Wychodząc zamąż za człowieka dość wygląda, żeby rodzice załatwiali swe porachunki osobiste i wymyślali sobie na bóty podzolowane wyrychtowane stały w jednym rzędzie, Dudek fygnón kole gulaszicano- znacznie starszego, a przytem wdowca ny pod wozem bagażowym, przykrył sie deką i zasnón snem sprawiedliwego. Nasz nocleg z kilkunastoletnim synem, musiała się wzajem przy dziecku, które już wszystko Pani zastanowić nad tem, jakie bierze rozumie? Tego rodzaju spraiwy wpływają na diziecko bardzo demoralizująco. Nie tyż nie był rajskim odpoczynkiem, bo jakóż Pani na siebie obowiązki, musiała Pani wiedzieć, że powinna Pani być nietylko wnika ono w sedno sprawy, nie zastanawia się nad tem, kto ma rację i, zależnie żoną dla tego człowieka, ale również matką dla jego syna. Rzecz oczywista, że od nastroju, czy sytuacji, staje po stronie chłopiec ten nie żywi do Pani takiego jednej, lub drugiej, choć o tem nie mówi, głębokiego uczucia, jakie żywił do swej, ani tego nie okazuje. Niech więc Pani stosunkowo nie tak dawno «zmarłej matki. Nie dziwię się też, że Pani nie kocha go tak, jakby kochała właśńe dziecko, ale przecież nie może Pani być taką przysłowiową, złą macochą, znęcającą się nad dzieckiem, bo przez to kopie Pani tylko przepaść między sobą, a dzieckiem i mężem. Chłopiec ten jeszcze nie wie, co to jest nienawiść i dlatego należałoby już teraz starać się przywiązać go do siebie, pozyskać go sobie dobrocią, dobrem słowem i traktowaniem, jednem słowem sercem, aby sobie zapewnić jego miłość, przywiązanie i szacunek na przyszłość. Z każdym rokiem staje on się starszy, ućzucia jego krystalizują się, zaczyna sobie coraz bardziej uświadamiać, że dzieje mu się krzywda, że oprócz ojca, który jest tylko gościem w domu, nie ma nikogo bliskiego, komu mógłby się zwierzyć ze swych chłopięcych trosk, kto mógłby go zrozumieć i pomóc mu. Jeżeli ten stan będzie trwał dalej, to jego uczucie do Pani stanie się nienawistne. Będzie to dla Pani bardzo niebezpieczne. Pisze Pani, że mąż Panią kocha, ale kocha również swego syna z pierwszego małżeństwa, dzieli więc swe uczucia sprawiedliwie między dwie najbliższe mu osoby i winna Pani te jego uczucia szanować. I mąż bowiem, widząc ciągle złe obchodzenie się Pani z jego synem, stanie wreszcie w jego obronie, a wtedy przegra Pani na całej linji ] pogrzebie Pani szczęście trojga osób. przynajmniej w obecności swego pasierba unika wszelkich sprzeczek z mężem, niech się Pani inaczej ustosunkuje do tego chłopca, a napewno wróci w domu spokój i zapanuje taka atmosfera, w której wszystkim Wam będzie dobrze ó n t on ZROZPACZONA HELA. Czy tiarze czony naprawdę Panią kochał, czy też był to tylko z jego strony przelotny flirt, na to trudno odpowiedzieć. Fakt, że był o Panią zazdrosny przemawiałby za tem, iż żywił on d o Pani głębsze uczucie, z drugiej jednak strony, gdyby tak było, to z tak błahego powodu nie pogniewałby się na tak długo ; dałby jakiś znak życia o sobie. Teraz musi Pani czekać, aż on nawiąże z Panią kontakt. Musi się Pani zachowywać z rezerwą i, broń Boże, nie narzucać się, bo to j nie wypada i źle świadczy o kobiecie, a nadto mężczyźni tego nie lubią. Na przyszłość winna Pani pamiętać, że narzeczeni nie powinni sobie robić na złość, powinni unikać wszystkiego, co może drażnić drugą stronę i t. d. Jeżeli narzeczony miał czas zajęty pracą zawodową, to nie powinna Pani była chodzić na zabawy z innymi kawalerami. Teraz się ani przekonała,. jak nie subtelni byli ci znajomi Pani, którzy specjalnie w obecności narzeczonego podkreślali, że się dobrze z Panią bawili i zapraszali Panią na inne zabawy. To narzeczonego bolało i mógł się na Panią obrazić. Niech więc Pani w przyszłości tak nie postępuje. IR.-SKL mógto być itiaczyj: pod nisklnti namiotami na ziemi, przemoczynl. Radzi odmaiszyrowafichmy rano po w ypiciu gorącyj kawy dalij ku tyj rzyce do baraków, te j miały być te ćwiczenia. Dzień sie wypogodziyt, ale zaś nastoł wieczór, zauimechmy do baraków przysztaoaii. SMź tego. sturbowani siarónem, ebnet posztchmy spać. W naszyj barace tyż światło zgasło i echo sie zrobjyło, ale nie na długo, bo po, chwili poczto sie coś ruszać $ stękać w e wszystkich kątach: Dyć, pieróna tendego! poczftn kieryś, wygadować przeca ta nie idzie spać. wszystkie stecztó* (ptidy) musiały sie tu na kontrola zebrać! luks! tyż sie jargać poczfit Panie plutonowy, Sroka wszysfflde skoczki ze sw ego sztrozaka na mnie strzepuje! U mnie już Foxtrota poczynają tańcować! T o jeszce nic, bo na mle sie uwzieny, jak glisty na trupa.» Lamio było coroz większe. Widzlołetii, jak podchrąży Bystrzycki przy świetle elekstrycznyj latarki z małyj saprycki dmucho* po swoim wyrku. Plutonowy kozol wtedy zaśwjycić I w tedy wszyjscychmy rozpoczll gón" (polowanie) na Skoczki, czy co to ta. było i zakatrupil'chmy z pora regimentów tego giździarstwa. Mlelichmy, potym jakiś czas pokoj od te go p&skustwa, zato ale nastała Snkszo plaga. W dachu naszyj baraki tyż musiało być zamaio gwoździ, iak w Dudkmvych bólach, bo jak kleregoś dnia w nocy zaś dysze łoł na dworze, poczto chnet przećieteć przez roztomalte dziury 1 szpary w dachu i woda ciurkiem spływała na nasze łóżka. Strzelcy podstawiali swe mantle, menażki, a nawet bóty, jakby im chodziło O zebranie jaklgoś drogocennego nektaru, i w e soło pultałi sie w marasie, bo pomiewoż podłoga była z udepfanyj gliny, woda nie mogła w ziemia wsiąkać i ebnet sie jlj na pora coi uzbjyrało, a że nakóniec o rety! nasze zleleźne łóżka poczty tonąć w rozmokły] glinie i coroz głębtj sie zapadać. Na szczęście dysze ust ot nad ranem, bo tnaczyj mogła być kata Nastała potym pjyictso pogoda, ale ulewielachmy już ś nij mieli, bo nosz czas minón i I musielichmy wracać do koszar. Wracalichmy markotni, bo jednak było wesoło w tym obozie nad rzyką i wiela miłych rzecy echmy tam i #% % %. 9 0 >im ł»

8 Str. 8 SIEDEM GROSZY*' Nr & Ja&ic s p ę d z i m y u r l o p? P o św iętach W ielkanocnych zaczynamy już zazw yczaj m yśleć, ja k i gdzie sp ę dzim y urlop, okres zasłużonego w ypoczynku po całym roku pracy, kłopotów i przykrości. K ażdy chciałby u rząd zić sobie jaknajlepiej ten jeden w roku m iesiąc o d se p aro w a n ia się od szarzyzny norm alnych pow szednich w y d arzeń ; p rag n ie n ia te n iezaw sze d ają się, niestety, zre aliz o w ać, dlatego też lepiej o d razu n ag iąć je do sw ych m ożliw ości życiow ych... i fin an sow ych. Ludzie, zap a d a ją c y na zdrow iu, potrzebujący letniej kuracji, sp ędzają urlopy w odpow iednich uzdrow iskach. Na przestrzeni o statn ich la t dało się zauw ażyć w reszcie p rzy sto so w anie uzd ro w isk do ogólnej konju n k tu ry ; z je dm ej strony zm niejszono w y g ó ro w ane d aw n iej opłaty klim atyczne, ceny kąpieli, zab ieg ó w i t. d., z drugiej zaś p ensjo n aty zredukow ały nieżyciow e zupełnie ceny z a u trzym anie i pokoje. Już d ośw iad czen ie roku ubiegłego w y k azało celow ość tej polityki; np. sezony w io sen n y i jesienny, daw n iej b. słabe, dzięki tanim cenom pobytu, ściągnęły do uzd ro w isk pokaźn ą liczbę k uracjuszy. R ów nież w tym roku, jak słychać, w iele osób nosi się z m yślą spędzenia urlopu w okresie poza sezonem głów nym, w łaśnie z uw agi na zn aczn ą różnicę w k o sztach. O ile idzie o ceny p en sjo n ató w w u zd ro w isk ach n a n ad ch o d zący sezon, o p ła ta za dzienny p obyt (pokój i u trzy m anie) w dobrym pensjonacie w ah a ć się będzie w g ran icach od 5 zł. do 15 zł., z a leżnie od uzdrow iska, sezonu i sto p n ia kom fortu. M a c! m o r z e m D la osób zdrow ych, dla których urlop m a być jedynie odpoczynkiem, nie zaś kuracją, p ersp ekty w y są niesłychanie różnorodne. Jak co roku w ięc tłum y podążą n iew ątpliw ie nad m orze, gdzie w arunki m ieszkaniow e nie uległy. w p raw d zie znaczniejszej popraw ie, ale ceny, daw niej p o p ro stu horendialne, spadły już w roku ubiegłym do m ożliw ego poziom u. W y ja śn ić tylko trzeba jedno nieporozum ienie. O tóż utarło się fałszyw e zupełnie p rześw iadczenie, że nad nasze m orze jechać m ożna jedynie w lipcu. O tóż d o św ia d czenie o statn ich la t w ykazało, że w łaśnie czerw iec i sierpień, n a w e t w rzesień, są tam cieple i pogodne, czasem n aw et ładniejsze niż lipiec. No i ceny niższe... W góry, w góry m i ł y ß r a c i e..!** D ru g a fala u rlo p o w có w popłynie w przeciw nym kierunku, n a południe, w góry. T a try, B eskidy, C zarnohora, jak corocznie, oży w ią się tłum em turystów, szukających piękna górskiego krajobrazu, w ędrujących od schroniska do schroniska, jaik i zw ykłych sta ły c h gości stacy j klim atycznych i uzd ro w isk górskich. W 0- statn ich lalach dało się zau w aży ć zn aczne zm niejszenie frekw encji w m iejsco w o ściach w iększych i droższych, n ato m iast duży napływ do uzd ro w isk m niejszych, tań szy ch o raz do letn isk górskich. Szukam y spokoju, ciszy, no i m ożliw ych dla n aszej kieszeni cen! W tym roku Z ak o pane, k tó re o sta tn io sezon letni m iało dość slaby, spodziew a się dużego zjazdu w zw iązku z uruchom ieniem kolejki na K asprow y. N iew ątpliw ie też H uculszczyzna, coraz p o p u larn iejsza w śród społeczeństw a, ściągnie pokaźny zastęp sp rag n io ROWERY, W ózki Dziee ę te Radja i wszelkie części rowerowe tanio do nabycia w firmie: H. S M A C Z N Y CMORZdW i. TARN. GÓRY Wolności 40. Krakowska 20. Przyjmujemy także obligacje pożyczkowe. Splata ratami jg» S Zł. miesięczni?. sese W ß i a l y m d fo o r& ti M ów iąc o urlopach, nie podobna pom inąć i dw orów, które poczęły skutecznie konkuro w ać z pensjonatam i na całym terenie kraju. D otknięte ciężkim kryzysem g o sp o d a rstw a w iejskie poczęty ła ta ć " sw e budżety, p rzy jm u jąc w okresie la ta p łatnych gości. D w ory przem ieniły się w ten sposób jak g d y b y w pen sjo n aty. Ale to nie to sam o. W arunki życia są zgoła inne, niż w uzdrow isku czy letnisku, in n a atm osfera, inne przyjem ności, których nie d o sta rc zy żaden pensjonat. Są 9* nych odpo czy nk u w śró d pięknego k rajo b razu górskiego. ipoc s& t e g z o t y z m S podziew ać się też należy dużego n a pływ u n a Polesie. T a m ało zn ana połać kraju, pod w zględem m alow niczości i różnorodności k rajo b razu p rzedstaw ia się niezw ykle atrakcy jn ie: z uw agi na niem al pierw otne w arunki i stosunki, P olesie ma też p o sm ak zupełnego egzotyzm u. W ładze i instytucje tu ry sty czn e p racu ją obecnie nad k w estją zap ew n ien ia na tym terenie należytych w aru n k ó w pobytu. Z a pew ne, nie b ędzie tam kom fortu, ale b ę dzie przepięknie i bard zo, b ard z o tanio. S kierow anie m aso w eg o ruchu tu ry sty c zn e g o n a Polesie, p o siad ać będzie także olbrzym ie znaczenie społeczne i g o sp o d a r cze, złagodzi m oże choć częściow o stra s z ną klęskę głodu, ja k a dotknęła tę piękną ziem ię. C oraz w iększe zain tereso w an ie b udzi pojezierze W ileńskie, którego m a low nicze jezio ra ściągały już w ostatnich la ta c h liczne rzesze osób, szu k ający ch cichego i pięknego u stro n ia dw ory skrom ne, są n a w e t pałace. P obyty w e dw orach m ają g o rących zw olenników i fanatycznych przeciw ników. P ra w d a jest, jak zw ykle, p o śro d k u ; jedne dw ory p ro w a d zą sw ój p ro ceder pen sjo n ato w y dobrze, inne źle. W każdym razie pobyty w d w o rach są coraz popularniejsze. Ceny za p o b y t w ah a ją się od 3 do 8 zł. od o so by dziennie. Numer 3-ci ilustrowanego zeszytu p. t Jeśli idzie o letn isk a podm iejskie, to w tym roku nie w iedzieć cz em u,. są one naogół d ro g ie i p o n ad to w iększość m iesz PRH60DT BEZROBOTNEGO ERONEM" jest do nabycia we wszystkich agenturach i miejscach sprzedaży SIEDMIU GROSZY Cena zeszytu 30 groszy. Oryginalny skok do wody dwuch egipskich pływaków w Aleksandrji. k ań je st już w y najętych. Ja k zw ykle, na letniska te ja d ą przew ażn ie rodziny z dziećm i, a m ężow ie d o jeżd żają z m iast n a niedziele i św ięta. Komu b u d że t pozw oli i kto będzie m iał chęć po tem u, ten spędzi urlo p p o za g ranicam i k raju. W pierw szym rzędzie w ięc w ycieczki m orskie n a n aszych s ta t kach, n astęp n ie w y jazd y z w ycieczkam i lub indyw idualne do krajów, do których m ożliw e je st uzyskanie p aszp o rtó w t. zw. turystycznych, a w ięc, jak obecnie do A ustrji, C zechosłow acji, Jugosław jł, Bułgarji, Ru'munji, W ęgier, ew entualnie Ł o t- w y, E sto n ji i Finlandiji. Ja k słychać, m ożliw e są w najbliższym czasie now e restrykcje p aszp o rto w e, w o b ec czego niew iadom o jeszcze, czy w sezonie letnim i do tych k rajó w w y jazd b ęd zie m ożliw y. U rlopow icze w roku bieżącym korzy sta ć b ę d ą w szerokiej m ierze z szeregu ułatw ień i pom ocy inform acyjnej w ładz, o rg a n iz a c y j tu ry sty c zn y c h i b iu r podróży. - P ro je k to w a n y je st szereg ulg, pobytów ry czałto w y ch i t. d., ab y każd y szary człow iek zazn ać m ógł zasłu żo nego w ypoczynku. S te. Talleyrand i wierzytiete Talleyrand, wieczny minister francuski, byt znany z tego, że włóczył nietylko jedną nogę za sobą, lecz również olbrzymią ilość długów. Stąd wyśmiewano go, że ma nogę za krótką, a zobowiązania za długie. Naturalnie nie było mowy, aby był kiedykolwiek w stanie posplacać wszystkie swoje długi. Wyrobił sobie opinję dłużnika, który nie płaci wcale zobowiązań. Prowadząc pewnego razu długą debatę Z wierzycielami, usłyszał od jednego z nich n a s t zdanie: Kto płaci swoje długi, pomnaża swoje dobra. Talleyrand jednak, nie wyprowadzony z równowagi, z miejsca odrzekł: jest to wierutne kłamstwo puszczone w świat przez wierzycieli., i i ; Niedzielna nowelka Siedmiu Groszy" T rz a s n ą ł drzw iam i i w y szedł.na m iasto. Po ruchliw ych ulicach kroczył bez celu, zaw zięty bój tocząc z m yślam i złow rogiem u On, R om an D rw ęcki, zn an y.pół św iatu jako jeden z najsław n iejszy ch b ak terjo ło g ó w, pojął za żonę kobietę piękn ą i z dobrego dom u, tylko... O tóż to w łaśnie, to jedno słow o ty lk o staje się często pow odem kłótni i w aśni, które u p rzy k rzają mu i ta k już ciężki ż y w o t.' A nna, z dom u Ł ozińska, o becnie dokto ro w a D rw ęcka, była kobietą, w której n a p ra w d ę m ożna się było zakochać. Z zew n ą trz zachw ycająca, w n ętrze sw oje d u ch o w e kryla starannie, m ając w każdej chw ili na pokaz dobroć, łagodność, cierpliw ość, w ytrw ałość, sum ienność, w ierność, spokój, czułość i g o rą c ą m i łość, w stydliw ie ham ow aną. P o roku w spólnego pożycia dopiero okazała- sw oje p raw d ziw e oblicze duchow e, w łaściw ie niejakie. A nna D rw ęcka w cale niczem już teraz nie przypom inała R om anow i Ł ozińskiej... T eraz b y ła to kob ie ta n a w sk ro ś próżna, nerw ow a w n ajw y ższy m stopniu, zd ep raw o w an a i p erfid n a, d o p a tru ją c a się w e w szystkiem zaw sze i- w szędzie ja k ie g o ś p o d stę p u. Anna D rw ęcka sk ry sta liz o w a ła się jako niew ia s ta o obliczu anielskiem, a o duszy skam ieniałej, o m ózgu p ta sim i o sercu zwiierzęcem. K obieta ta k m ało stk o w a, ja k ą b y ła A nna D rw ęcka, nie m o g ła w żaden sp o sób d o stro ić się do c h a rak te ru ta k w ielkiego uczonego, jakim był R om an. Był to człow iek, stale p o g rąż o n y w m yślach, pow ażny, stateczn y i przedew szystkiem b a r dzo p raco w ity. Nie m ógł tedy A nnie odd aw a ć się bez reszty, a to w łaśnie p rzy czyniało się n ajczęściej do p rzy k ry ch n ie porozum ień. A nna p o p ro stu nie w a h a ła się za rz u c a ć mu, że jej już nie kocha... Rom an, często m edytujący nad jakiem ś pow ażnem zagadnieniem, potrafił jeść nożem (o z g ro z o!), nie zdjąć kapelusza, w szedłszy do m ieszkania, lub czytając, kiw ać się ja k żyd n a szab asie. N a czynioim mu p rzez d ro b n o stk o w ą m ałżonkę w ym ów ki zły, że mu p rze rw an o tok m yśli, um iał się n aw e t żachnąć. No, ale trudno... I to już było pow odem d o stra s z liw ej aw antury, do sp azm aty cznych p taczówj, trw ający ch w nieskończoność. I d o p ie ro. w tedy, kiedy R om an n a p ra w d ę chciałby o d p o c z ą ć przy boku sw ej zony, sta w ało się to niem ożliw ością. O św iad c zała mu o n a w ręcz, że się doń całkow icie już zraziła, że nie m a dla niej nigdy d obrego słow a, że tylko ślęczy nad sw o ją sz k arlaty n ą, czy też innym tyfusem, co w niej b u d zi w strę t. Czyż więc pro feso r doktó r R om an D rw ęcki m iał dla św iętego spokoju zo sta ć fo rd anserem, buchalterem, czy w reszcie jakim kolw iekb ąd ź innym filistrem i najprzeciętniejszym w św iecie zjad aczem chleba??? P oniew aż je d n ak D rw ęcki n ap ra w d ę głęboko kochał sw o ją żonę, o d czu w ał to w szy stk o tern bo leśniej. I po każd ej ta kiej kłótni, p rzejm o w ał się tern b ard zo, ^wychodziła w koszuli n ośnjężony balkon. nie m ógł o d n aleźć u traconeg o sp o k o ju i p o trzebnej m u koniecznie do p ra c y idealnej ró w n o w ag i, cz u ł się fataln ie. A nalizo w ał to w szy stk o p o sw ojem u, ro zu m em rzec m ożna g e n ju sz a dokładni, szczeg ó ło w o, a p rz e d ew szy stk iem logie**» nie. I to było źle. N ie um iał się R om an zniżyć d o cieniutkiej urny sto w oś ci -swej m ałżonki, ro zebrać to sam o w p o d o b n y sposób, ja k to czyniła D rw ęcka. S ta ra ł się, ale nap ró żno. Z łośliw a n ie w iasta p o tra fiła b y ć nieobliczalna. W n erw ac h sw oich niepoham o w a n a u m ia ła z a ry zy k o w ać w szy stk o, czegoby b a rd z o ż a ło w ała już n a z a ju trz. Z d arza ło się, że w zim ie w trak c ie sprzeczki w y ch o d z iła w k oszuli n a o śn ieżony b alk o n. A lbo innym razem c isk a ła 0 ziemię nowiutki serwis z japońskiej porcelany. A R om an był za w sze sp o k o jn y i zró w now ażony. W w y p ad k a ch takich p y ta ł tylko: N inko, co ty robisz?... M ity g o w ał ją delikatnie, p e rsw a d u ją c 1 tłum acząc, ab y się zasta n o w iła, ro zw a żyła rzecz n a zim no, a n ap e w n o dojdzie do w niosku, że p rzecie nie m a najm niejszego p o w o d u do ro b ien ia takich scysyj. W giośnem łkaniu unieszczęśliw iom ej gubiły się ła g o d n e sło w a z ro z p aczo n eg o w dziecinny sp o só b p ro fe so ra : Bój się Boga, A nulkol... T a k idąc bez celu po ruchliw ych ulicach tętn iąceg o życiem m iasta, nie z w ra cał n a nic u w ag i. Ludzie p o sz tu rk iw a li go, p rzesu w a ją c z jednej stro n y chodnika n a drugą. R om an p o d d a w a ł się w artk iemu p rąd o w i tłu m ią płynącego, po ząrę*

9 Nr SIEDEM G R O SZ A Str. 9 Gmatwanina angielskich tylnie Do P ła c h ty b ry ty jsk ie j (p eerage), w cistem tego s ło w a zn aczen iu n ależą p ra g n ie p o za k się ciem W alji książęta (dukes), m a rg ra fo w ie (M arguess), h ra b io wie (earls), w ic e h ra b io w ie (viscounts) i baronow ie. D o sz la c h ty zalicza się te ż Pew ną ilość (p eere sses) dam, k tó re na P odstaw ie w ła s n e g o p ra w a, ty tu ł sz lachecki p o sia d ają i u ży w a ją. W ro z sz e rz o nym pojęciu sz la c h ty zalicza się do tej rów nież ż o n y sz lac h cic ó w o ra z ich s y nów i córki, k tó re p o siad ają ty tu ł lo rd a, W zględnie la d y. W ła śc iw ą sz lac h tę nazy w a się p e e rs (po łacinie p a re s ). W y ra z lo rd z tytułem szlacheckim, lako tak im, niema nic wspólnego. D o p iero w śre d n io w ie c z u zaczęto się nim posługiw ać. Istn ieje bow iem b a rd z o w iele urzędów, z k tó re m i ty tu ł lo rd a je st Z w iązany. P ie rw o tn ie wyraz lord oznaczał dający chleb pan". Pierwszym lo rd e m sk a rb u państwa jest prem ier, p ie rw sz y m lo rd em adm iralicji je st m inister m a ry n a rk i, p o zate m p o sia d a ty tuł lo rd a m o rsk ie g o 4 u rzęd n ik ó w m in iste rstw a m a ry n a rk i. D alej istnieje lord-strażnik pieczęci, Lord Llen-Benant, Lord C hief Justice, w y ż si u rzędnicy m i n iste rstw a m a ry n a rk i, kilku wyższych u- rzędnik ó w m in iste rstw a sp raw ied liw o ści oraz sę d zió w p o sia d a ty tu ł lo rd a. L o rd M aior to b u rm istrz, p re z y d e n t m ia sta W 21 miastach Anglii, Irlandii i Walji 1 w 6 miastach Australii rz ą d z i; L o rd P ro v e n t W 6 m ia sta ch Szkocji, L o rd R e k to r w szkockich u n iw e rsy te ta c h. O b y d w aj anglik ań scy a rc y b isk u p i i 40 b isk u p ó w K ościoła a n g lik ań sk ieg o posiada tytuł lorda. T y tu ł lo rd a b y w a dalej u ż y w a n y zw y c zajem an g ielsk im z a stę p cz o zam ia st ty tu łó w m a rq u e s, earl, v isc o u n t i b aro n. N a js ta rsz y sy n k się cia dulce, m a rk iz i lo rd u ż y w a drugiego im ienia swego ojca, n a js ta rs z y sy n najstarszego syna trzeciego tytułu swego dziadka w y ra z lo rd. T y tu ły te g o ro d za ju są tylko grzecznościow em u ty tu łam i. U ży w an ie ty tu łu la d y p o d leg a ty m sa m y m p ra w i dłom, jak I lorda. M ło d szy ch sy n ó w i córki ro d ó w sz lac h ec k ich ty tu łu je się tha honourable. Istn ieje 5 g ru p sz lach ty. S zla ch ta k ró le w sk a A nglii, k tó ra o trz y m a ła ty tu ły szlacheckie p rz e d połączen iem się dw uch p a rla m en tó w angielskiego i szkockiego w roku T a sz la c h ta je st szlach tą c a łe go im perium. D ru g ą g ru p ę sta n o w i sz lac h ta W ielk iej B ry ta n ii. T y m n adano Cegielnia Dom mieszkalny i gospodarczy 20 mórg roli w okolicy Chełm- -n k. Mysłowic na dogodnych warunkach sprzedamy, lub wydzierżawimy. Zgłoszenia do S ie d m iu G ro szy " pod Cegielnia.' szlaaełaecleieta i ła m szlachectwo po roku Szlachta królestwa Irlandii, która posiadała tytuły z przed i po połączeniu się Irlandii z Anglją rok Piątą grupę szlachta połączonych królestw Wielkiej Brytanji i Przedstawicieli i sprzedawców po domach na każdy powiat w celu sprzedaży Extraktu na piwo poszuktije Zgł. Fabryka Kawy Słodowej 1 Cykorji w Krotoszynie Wikp. Irlandii, k tó ra u zn an ą z o s ta ła po roku S zk o ccy p e ars* w y b ie ra ją dla k a ż d e go p arla m en tu 16 p rzed staw ic ie li do Izb y W y ż sz ej. W Szkocji nie nadaje się już obecnie ty tu łó w szlacheckich, tak, że sz lac h ta je st n a w y m arc iu. Irla n d c z y c y w y b ie ra li 28 p rzed staw ic ie li do Izb y W y ż sz ej. N ow e ty tu ły szlacheckie u d zielano w ó w czas, gdy 3 ze sz la c h ty w y m a r ło, g d y ż ty tu ł o b o w ią z y w a ł tylko do śm ierci. Z chw ilą stw o rzenia n iep o d leg łego p a ń s tw a irlan d zk ieg o nie m ianuje się już n o w y ch p e a rs. T y tu ły b a rc - nett i k n ig h t (ry c erz) są to ty lk o ty tu ły h o n o ro w e a nie szlacheckie. S Ü 1 m m r n Zwłoki zmarłego w Londynie am basadora v. Hoescha zostały przewiezione do Niemiec na angielskim torpedowcu Scout". t i r a f O l e s i a w w o l t ę W iększość ludzi jest zdania, że pismo m a sz y n o w e nie z d ra d z a ż a d n y c h. cech indywidualnych osoby piszącej. W sk u tek tego anonim o w cy w szelk ieg o a u to ra m en tu posłu g u ją się ta k ch ętn ie m a sz y n ą w swem niezbyt chwalebnem rzemiośle. M niem anie to je st je d n ak m ylne, o czem najlepiej w ie d z ą rz e c z o z n a w c y sztuki i techniki pisania na maszynie. A lbow iem pod ty m w zg lęd em istnieje p ew n ego ro dzaju grafologja, p o zw a lająca określić typ i markę maszyny,jej wiek i inne cechy, a n a w e t osobę piszącą, rz e c z y ta k w ażne p rz y stw ie rd z an iu autentyczności dowodów. K ażda m a szy n a, w m iarę zu ży cia, posiad a nieprawidłowości, jak odchylenie n ie k tó ry c h czcionek w p ra w o, w lew o, w w a m «! « górę, czy wdół, mocniejsze uderzenie n ie k tó ry ch czcionek tylko w górnej, lub tylko w dplnej połowie i t. d. N ajłatw iej je st stw ie rd z ić te b rak i na odbitce p rzez kalkę, albo jeszcze ła tw iej na m a try c y do pow ielania. Jest rz e c z ą niem ożliw ą, b y dw ie m a sz y n y, choćby jednakowe co do pochodzenia i wieku, posiadały identyczne odchylenia. M ożem y więc określić n iety lk o m a rk ę i. w iek m a szy n y na podsta w ie k ro ju liter, ich o d stępów, odległości w ie rs z y itp, ale m o ż em y ponad to posłu g iw a ć się m a szy n o p ism em n a podob ie ń stw o odcisków daktyloskopijnych, dla stwierdzenia identyczności tej czy innej maszyny. Ale n iety lk o m a szy n ę, lecz ró w n ież d o b rze i osobę, p isz ącą p o zn a ć m ożna na I B ' w «e a * ^? H w r 8 0? B B m w e ż r g? najlepszej jak o ści w w ielkim w y b o rze i n a d o g o d n y c h w a ru n k a c h poleca K A T O W I C E MARJACKA 2 1, TELEFON U w aga: S przedaż za gotów kę, n a raty 1 obligacje pożyczek państw ow ych p o d sta w ie jej pism a. T a k np. o d stę p y w ie rsz y p o czątk o w y ch, sp o só b z n a k o w a nia, p isan ia ułam ków, p o d k re śle n ia itp. są c h a ra k te ry sty c z n e dla k ażd ej o so b y piszącej. G łęb sze zb adan ie pism a pozw oli o kreślić, czy je st ono biegłe, c z y pow olne. P r z y piśm ie biegłem o d stę p y p o m iędzy różnem i literam i są n iejed n akow e i zależ ą od tego, czy dw ie są siad u jące lite ry u d erz o n e z o s ta ły palcam i tej sam ej ręki, c z y obu rąk. R z eczo z n a w c a p o zn a z ła t w o ścią, czy pism o w y k o n an e z o sta ło jedn y m palcem, c z y kilkom a. S posób p o p ra w ia n ia o m y łe k p rz e z n ak ład anie lite r lub p rz e z w y c ie ra n ie, je st niem niej c h a ra k te ry s ty c z n y i p o sia d a w iele cech in d y w i dualn y ch. N adm ienić w y p a d a, że o ile chodzi o m a sk o w an ie m a szy n o w e g o pism a, je st ono o w iele ła tw iejsze, aniżeli m a sk o w a nie ręk o p isu. Z m iana c h a ra k te ru pism a ręczn eg o daje w p ra w d z ie p ew n e sz an se u k ry c ia się jego a u to ra, ale m im o to fakt, że pism o je st m a sk o w an e, rz u c a się g ra fologow i n a ty c h m ia st w oczy, co m a olb rzy m ie znaczenie. O w iele trudniej je st n ato m ia st p o rad z ić sobie z m ask o w an em m a szy n o p ism em, z w ła sz c z a w w y p ad k u, g d y na jednej i tej sam ej m a szy n ie pisało kilka osób. N iezbitym je d n ak p o zo staje fakt, źe g rafologja w za sto so w a n iu do m a szy n o - p ism a zy sk u je co ra z w ięk sze znaczenie ze w zg lęd u n a c o ra z sz e rsz e z a sto so w a nie m a szy n do pisania. Arka N efo iacbf lerfla Znany zoolog angielski, lord Moyne, prezes Angielskiego Tow arzystwa Zoologicznego, powrócił w tych dniach do ojczyzny z podróży naokoło świata na swym jachcie luksusowym Rozaora". Głównym celem podróży lorda Moyne były Indje i archipelag austral-azyjsm. W podróży powrotnej na pokładzie pięknego jachtu znalazła się istna arka Noego. Z ekspedycji wgląb dżungli indyjskiej zabrał lord Moyne ze sobą na pokład statku tuzin pięknych gibbonsów (małpy). W Indochinach udało mu się złapać rzadki okaz małpy langura. W Nowej G win ej nabył okaz dzikiego kraka. Z innych wysp zabrano piękne egzemplarze w ę żów, żmij, jaszczurek, a naw et olbrzymiego pytona. Cały swój połów ofiarował lord Moyne ogrodowi zoologicznemu w Londynie. P O Ń C Z O C H Y G U M O W E Opaski bmwzne, Paw ruplwrowe (Bruchbänder) w najrozmaitszych formach i gatunkach poleca: K A T O W IC E Z am kow a 1 róg Rynku. Telef Fachowa obsługa. Najniższe ceny. Uwaga: Specjalne opaski dla kobiet ciężarnych. kich tro tu a ra c h. Byt podobny do źdźbła, unoszonego n a w zb u rzo n y ch falach spien ionej rzeki. P o czu ł się skruszony, b ie d ny, w y nędzniały, m izerny w raz z całym sw oim n au k o w y m dorobkiem, ze sw oją sta w ą, z p ra c ą, ze w szystkiem. Nie k ła n ia ł się nikom u, chociaż co chw ila k to ś u ch y lał k apelusza, p o z d ra w iając d o k to ra D rw ęckiego. Ludzie znali go ja k o d z iw a k a, nie p rzy w iązu jącego w iele z n a c z e n ia do codziennego i n u d n e go życia, do p rz y zw o ity c h form to w a rzy sk ich i t. d. W u szach b rzm iały mu je szcze słow a rozeźlonej Ninki: Z abierz klucz od m ieszk an ia, bo słu żąca w yszła, a i ja też w yjdę... Co się stolo? Nie lubił straszn ie, ja k N inka sam a g d ziek o lw iek w ychodziła, zw łaszcza, kiedy była ta k p o d en erw o w an a. M ęczyła go ta myśl, czuł się n a w e t z lekka podniecony. N agle n a tk n ą ł się na tłum łudzi, kom e n tu jący ch żyw o ja k iś w y p ad ek. D o p iero te ra z zo rje n ło w ał się Rom an, gdzie isię znajduje. Oto p rze d ła źn ią m iejską sta ła k a re tk a pogoto w ia, o to c z o n a szczelnie jakiem ś zbiegow iskiem. Co się stało? Co się stało??? P rz ep rasz am p a n a ozwał się Rom a n do k tó reg o ś z ciżby co się tu ta j stało? Ja k a ś m łoda k o b ieta popełn iła w w an n ie łaźni m iejskiej sam o b ó jstw o, p rzec in a ją c sobie żyły u rąk i p o d rz y n a ją c g a rd ło. I znaleziono ją w w an n ie, napełnionej po b rzegi krw ią d o d ał jak iś p rzy g o d n y inform ator. I niew iadom o, ja k się n az y w a, bo n ie zn alezio n o żadnych dokum entów u zu pełn ił jeszcze kto ś inny. R om anow i k rew uderzyła do głowy. C zy to nie N inka??? Ależ to szaleństw o... A je d n ak ona je st zdolna do ta k ieg o k roku. T e ra z n apew no m ogłaby już ciężko żało w ać sw ego idiotycznego p o stę p o w a nia, ale m oże zapóźno. R om an zblad : M ów iła, żebym z a b rał klucz od m ieszk an ia, bo w ychodzi... I w kłótni już k ilk a krotnie p o w ied ziała, że nie chce w cale żyć, bo nie m a dla kogo... W tym czasie je d n ak sam ochód p o g o to w ia ruszył, a żądna sensacji g aw ied ź p o częła się rozchodzić. R om an był zgubiony. A.jed u a k. nie tra c ą c zim nej krw i. w p a d ł do najbliższej budki telefonicznej i p o łączył się ze szpitalem. D ow iedział się b ow iem także o d p rzy g o d n y c h inform atorów, źe d e s p e ra tk ę zaw ieziono do szpita la m iejskiego. H allo, hallo! T u red a k cja G łosu L udu. D oszła n a s w iadom ość, że ja k a ś m łoda k o b ie ta popełniła sa m o b ó j stw o w łaźni m iejskiej. Co o tern panom w iadom o? O w szem je s t w tej chwili ma stole operacy jn y m. N adzieje je d n ak u trz y m a n ia jej p rz y życiu są m inim alne. A ja k się n azy w a i ja k w y g ląd a??? W rzeczach jej, k tó re znaleziono w kabinie, niem a żadnych dokum entów. Jest b lo n d y n k ą w w ieku około 25 l a t To. nie Ninka, H D o k tó r D rw ęcki niczego już w ięcej nie -słyszał. R zucił słuchaw kę i w ybiegł n a ulicę. Z atrz y m ał p ie rw sz ą lepszą ta k só w k ę i rzucił szo fero w i: Uli-ca H oża. Ja k z w a rjo w a n y w y sia d ł i, g n a ją c po sześć schodów, sta n ą ł przed drzw iam i sw eg o m ieszkania. Z adzw onił. N ikt się nie -odzyw a. Z ad zw o n ił jeszcze raz. C isza... Jeszc ze raz...! W reszcie w ybiegł n a p o d w ó rze, gdzie w ychodziły o k n a pokoju Anulki. Ciem no. P o d n ió sł ja k iś kam ień i, nie z a sta n a w ia ją c się w iele, g rzm o tn ął nim w okno. B-rzęk tłuczonej szyby rozległ się donośnie. Bez skutku. W p a d ł sp o w ro tem do czek ającej nań taksó w k i. Do sz p ita la m iejskiego. S ługa p a n a p ro fe so ra o z w a ł się odźw ierny, zd ziw io n y niezw ykłą w izytą d o k to ra D rw ęckiego. D rw ęcki p o p ro sił le k a rz a dyżu rn eg o. T e n z a in try g o w a n y odw iedzinam i uczonego, który z d ra d z a ł w d o d atk u taki pow a ż n y niepokój z pełnym szacunkiem zap ro w a d ził g o do pokoju, w którym leżała nieszczęsna sam obójczyni. Już było po op eracji. Ciało jej n ak ry to śnieżmem p rześcieradłem. D rw ęcki chw iejnym krokiem zbliżył się do łó żk a i nerw ow ym ruchem zd a rł okrycie. T o n i e Nink a...'f Ja tłum aczył przybyły m łodem u lekarzow i przyszedłem zobaczyć taki ciekaw y w y p ad ek, bo w łaśnie teraz p racuję nad zak ażen iam i tętn ic i żył. Ależ b ard z o prosim y sum! to w ał się lek arz dyżurny. «Bo w łaśn ie.,, Stella

10 io drużyn Udowych w walce o punhly W szystkie drużyny Lig! Państwowej stają dzisiejszej niedzieli do rozgrywek o mistrzostwo. Przed dwoma tygodniami, kiedy Liga ruszyła do mistrzostw, przewidywanie wyników, ze względu na brak danych o formie drużyn, było dość trudne. Dziś nie jest lepiej. Każdy z zespołów ligowych wykorzystał okres świąteczny na wyszlifowanie swej formy, przesunięcia w drużynie, czy nawet zmiany graczy. Z pięciu dzisiejszych spotkań za najpewniejszego faworyta zdaje się uchodzić lwowska Pogoń, która na własmem boisku zmierzy się z ŁKS-em. Lwowianie w spotkaniach z Wackerem, reprezentującym przecież ekstra klasę, wypadli pierwszorzędnie, czego bynajmniej nie można powiedzieć o ŁKS-ie, mimo jego sukcesu z Holsteinern. Najciekawsze spotkanie to Ruch Garbarnia w Krakowie. Ruch jest podobno w formie; tak przynajmniej mówią świadkowie jego sukcesów w Halle, Dreźnie 1 Lipsku, ale Garbarnia też nie jest słaba; wygrała z Budai'em, a pozatem zawsze była drużyną twardą przy dobrym poziomie technicznym, zwłaszcza na własnem boisku. Coprawda więcej danych przemawia za mistrzem Polski, wynik jednak jest niepewny. Legja warszawska odwiedzi Śląsk. Wydaje się, że Śląsk spotkanie to powinien wygrać. Nie był wprawdzie w czasie świątecznego turnieju w nadzwyczajnej formie, ale z Legją jest znacznie gorzej. Jest to zespół mało scementowany, mający najsilniejszy punkt w Martynie. W W arszawie Warta zagra z Warszawianką. Pozornie więcej danych na wygraną ma drużyna poznańska. Nie należy Jednak zapominać, źe Warszawianka zawsze była drużyną niespodzianek I zwycięstwa odnosiła nawet wtedy, gdy na nie najmniej liczono. Wreszcie ostatnie spotkanie benjaminka Ligi z Wisłą, na gruncie katowickim. W szystkie drużyny polskie cierpią na impotencję strzałową, ale w Dębią jest pod tym względem gorzej, niż gdzieindziej. Zadawalająca obrona, bardzo dobra pomoc i nieumiejący strzelać atak to zespół Dębu. Najlepszy strzelec drużyny, Kesner, ma mało skłonności do gry przemyślanej, tak, że jego silny i celny strzał, oraz wcale duża szybkość w grze, wychodzi tylko na ich korzyść z przeciwnikiem słabym. Dużo zależeć będzie w ataku benjaminka od środkowego napastnika Koszeckiego; jeżeli potrafi on odpowiednio rozdzielać piłki, to przy dobrej grze Hermana 1 Kesnera, atak Dębu nte Wiadomości zagraniczne W Czemiowcach gościła ostatnio Rewera stanisławowska. Rozegrała ona dw a mecze z miejscową Makkabią 1 drożyną Dragosz Vo- da. Z Maikkabią Rewera w ygrała po nieciekaw ej grze 2:1. Natorn&st w spotkaniu z Dragosiz Vodą poniosła klęskę w stosunku 0:10- Klęska Rewery, jak nam komunikują, w yw arta bardzo przykre wrażenie wśród miejscowej Polonji, która. licznie przybyła na mecz. W Budapeszcie odbyły się zawody tenisow e z udziałem pierwszej rakiety świata, Anglika Perry*ego. W grze pojedynczej panów P erry w ygrał z Szigetim 6:3 4:6 6:1 6:3, w grze podwójnej para węgierska Szifeeti Gabrowltz wygrała z parą P erry Arjetomski 3:6 7:5 6:3..,. zwa\ ars&1 Związek Narciarski dy- SKwatof litował na przeciąg roku Szw ajcarów : Lassuera Jeana i Leuibę Ren», za start na Wielkiej skoczni narciarskiej w Plamicy (Jugosław ia). Jak wiadomo, Międzynarodowa Federacja Narciarską zabroniła naroiarm m startu na skoczniach, mających większy rozbieg m 80 metrów- B mistrz świata w boksie Maks Schmeto g wyjechał M do Ameryki, gdzie w dato 17 cz erwca stoczy mecz że slynti'vrti murzynem Joe Louisem. Scbmełitig nta nadzieję, że mecz rozstrzygnie' na swoją korzyść- Włoski Automobil Klub zabronił automobitóisitom włoskim startowania w państwach, stosujących sankcje wobec Włoch. Najbliższe wielkie wyścigi automobilowe w Tunisie, Barcelonie. Linas-Monthlhery >td. nie będą zatem obesłane przez, doskonałych włoskich kierow ców- Międzynarodowe wojskowe zawody konne, które miały się rozpocząć w czwartek w Niceo, przy udziale ekip Francji, Hiszpanii, Czechosłowacji» Irlandii. Portugalii, Szw ajcar# i Polski, kilktwmomw utows» powinien być gorszy od ataków Innych zespołów ligowych. Wszystkie mecze rozegrane zostaną o godz, 16-tej. M d i a r a i e d n a k Śląskiem O polskim Jak już swego czasu donosiliśmy, do Ł- Z. O. P. N. wpłynęła, propozycja od Slaska Opolskiego aa rozegranie meczu piłkarskiego e reprezentacją Łodzi. Obecnie jak sie dowiadujemy, projekt ten został definitywnie sfinalizowany. tak, że nic nie stoi na przeszkodzie przyjazdowi drożyny niemieckiej. Chodzi jedynie o ustalenie terminu, z których Ł, Z- O- P. N, przewiduje terminu 21 maja- P ngłelscy piłkarze umiał» do Polski w ma'# W czwartek odbyła się w Londynie w lokalu znanego angielskiego klubu pierwszej ligi zawodowej Chelsea konferencja, w której wzięb udział delegaci krakowskiej Wisły: red. Oturubańslti i red. Hauptman oraz kierownik klubu Chelsea, Knighton. Na konferencji ustalono definitywnie warunki, na zasadzie których Chelsea przybędzie na dwa mecze do Polsld. Pierwszy mecz odbędzie się dnia 23 maja w miejscu jeszcze nie ustalonem. Drugi mecz odbędzie się dnia 24 maja w Krakowie w ramach uroczystośti jubileuszowych Wisły. Projektowana wyprawa Garbami do Fraocil i Belgii W czasie swego pobytu w Belgii, Wisie, krakowska nawiązała pertraktacje w imveniiu Garbami, z niektóremi drużynami befeijskiemj w sprawie ewentualnego w yjazdu G arbarni do Befeji. Belgowie w yrazi! w zasadzie zg olę i prawdopodobnie wyjazd Garbarni nastąpi w okresie Zielonych Świat- Belgowie ze swej strony «zwrócił s ę do kilku klubów francuskich, czy nie zechciałyby również zagrać i Garbi.rrniiia. Rotkowamia w tej spraw ie trw ają. Ewentualny wyjazd drużyny krakowskiej trw ałby około 10 dtni- Oiwarclc sezonu lehboauefycznego w e»«ezbseaeasam Prezes PZtA toż. zealiewsti wrętzy Wardc nagrodę Dziś w Poznaniu na Stadjoide Miejskim nastąpi uroczyste otwarcie sezonu lekkoatletycznego, oraz wręczenie W ar d e nagrody lekkoatlctycznej za najlepszą lokatę za okres ostatnich piętiu lat. Na uroczystość przyjechał fundator nagrody, prezes P. Z. L. A., inż. Znajdowski, który wręczy ją przedstawicielowi W arty. Organizacja, na szeroką miarę zakrojonych zawodów, spoczywać będzie w wypróbowanych rękach członków Okręgowego Związku Lekkoatletycznego, który ułożył następujący program : Godz. 11 Skold o tyczce. Godz. 11,30 oficjalne rozpoczęcie zawodów Pomorze Poznań. Godz. 12,1g defilada, w której weźmie udziel około 300 zawodniczek i zawodników w kolejności następującej: reprezentacja Pomorza, repr. Poznania, uczestniczki biegu na przełaj o mistrzostwo Polski, uczestnicy wiosennego biegu na przełaj, zawodniczki i zawodnicy Warty. W dalszym ciągu programu nastąpią przemówienia, wręczenie nagrody, wciągnięcie flagi, start młodzików do biegu na przełaj, start pan, start aenjorów, sztafeta 4 X 1W> m jako ostatnia konkurencja zawodów Pomorze Poznań. Organizatorzy zmobilizowali powyżej 100 sędziów, których zadaniem będzie przeprowadzenie wszystkich konkurenęyj w jaknajkrótszym czasie, Z lekkie! atletyki światowej Amerykanie ustanów # toż przypuszczalną reprezentację lekkoatietyczną na Igrzyska O limp i js,kle w Berlinie. 100 mtr.: Mettcaife, Peacock. Jesse Ovens; 200 mtr. Mettcaife. Jesse Ovens, George Anderson; 400 mtr. Eddie O'Brien, Luvfele, Ellin w ood; 800 mhr- Eastman. Hornbostel, Robinson; 1500 mtr- Cunningham, Vetizke, Mangan; 5000 mtr. Nor dell. Sears; mtr- Ottey i Lash; 110 plotki - Allen, Morreau C ope; 400 plotki - Hardin, Moore, Oliver; 3000 mtr. z przeszkodami Mc Cluskey, Manning; maraton Dengis. Kelley, Paw son; skok wzwyż Cornelius, Johnson, M arty. Burke; skok wdaä Jesse Ovens, Peacock, Olson; tyczka Brown. Meadows, Safton; trójskok Romero, Wi-lkims, Bowman; dysk Dunn. Carpenter. Laibor.de; kula Torrance, Lyman, Zeitz; oszczep Gonglow, Mottram 0 Del; młot Dreyer. Tishon, Croixhank; dziesięctobój Clark. Coffman, Barwamger-.... Doskonały znawca lekkie) atletyki światowej, dziennikarz szwajcarski Schumacher w zestawieniu najlepszych mlociarzy świata, podaje Więckowskiego z wynikiem 51 mtr. Jak wiadiomo. W ięckowski rzuca o 10 mtr. mniej. mm ś l i s i «a a KS. 07 Siemianowice Si- KS. Strzelec Szarlej, grają na boisku KS. Bytkóiw. Zawody rozpoczynają się o godz W Szopienicach, odbędą się dzisiaj na bobku H- K. S, Szopienice (pomiędzy dw orcami) bardzo ciekawe zawody o mistrzostwo. O go-dz. 14-tej zmierzą się dwaj miejscowi ryw ale KS. Naprzód 35 KS-..Wilhelmina Szopienice, a o godz KS- Orzeł" Wełnowiec KS-»J4 Szopienice- Otwarcie sezonu kolarskiego na Śląsku nastąpi dziś w Katowicach, o g Zbiórka W a rz y koło hali targowej. Klub Kajakowy Katowice urządza otw arcie sezonu wycieczką po Czarnej Pnzemazy z Mysłowic do Nowego Bierunia- Zbiórka uczestników w Katowicach na dworem, o godzinie 7 ramo. Tow. Gimn..Sokół Brzozowice-Kamień, urządza dzóś, w sali p. Nowaika Wie- ozór ćwiczeń gimnastycznych. Początek o godz. 18--ej. T- S.,J0 Rybnik, gra dziś z KS. Błyskawica z kop. Emma. Skład zarządu KS- Naprzód 1912 Załęże" w Katowicach W ybrany na waloem zebraniu w dniu 29 marca br.: Balcer Leon prezes, Spyra Franciszek I- wiceprezes, JBraarstotit L«łwjik ö.wiesereees» Püwka Pomyłki, które popełniają ludzie, sporządzający tabelę najlepszych rezultatów, powstają naskutek błędnych imformacyj agency] prasowych. W roku uh. jeżeli chodzi o polskich zawodników, kilka podobnych pomyłek zrobił H- Borowik- - Najlepsze wyniki uzyskane w tym rokn przez lekkoatletów am erykańskich; 100 y. Fitoh 9,7; 440 y. Williams 48,2; 800 y. Eastman 1-55,4; 120 y. - Kirkpatrick 14.4, Moore 14.4 i Allen 145; skok w dal Clark 7-59, Okoń 7-44 (Ovens na hali 7 60); w zw yż Johnson Marty 2.00, Smith 1.96; tyczka Sewton 4.22, Meadows 4.22, Roy 4 21, Mauger 419, Wanmerdann 4.19; dysk C arpenter 51-03, Dun 48-57; oszczep Rowland 6502; kuła -Sam Francis 15.78; 4X100 Uniw ersytet Texas Na drugich eliminacyjnych zawodach przedolimpijskich Brazylii w Sam Paulo, de Almeyda uzyskał na 100 mtr Mendes w skoku w z w yż 1.90 (pięciu zawodników powyżej 1.S0), Oliweyna w skoku wdał 7-28 (rekord Bryzylji), Naban w miocie Wyniki pań słabe, stojące na poziioniie drogiej klasy polskiej. Alojzy sekretarz, Golus Leon zast. sekr Bańczyk Edmund skarbnik, Woźnicą Konrad gospodarz, Szuster Józef kierownik sekcji piłki nożnej, toż. Olszak Feliks. W e dekind Robert, Bazam Leon ławnicy. W szelką korespondencje uprasza się kierować: Piwko Alojzy. Katowice Magistrat, ul, Młyńska nr. 4- T. S. Śląsk" Kończyce Poniatowski Godula 3:0 (2:0). Mecz odbył się przy znacznej przewadze miejscowych, którzy dominowali nad A-klasowym przedwiam eni doskonałą techniką i kondycją. Śląsk" junj, P oniatow ski" jufli- 6:3 2, 3 ł 4 maja Robotnicze Towarzystwo Turystyczne Przyjaciele P rzyrody organizuje wycieczkę do W arszaw y. Koszt"wycieczki, a przejazdami, mieszkaniem i utrzymaniem wynosi 20 zł. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Śląskiego Robotniczego Komitetu Sportowego. Katowice, ui- Pierackiego 14. tek do dnia 23 bm. PZP. Nowy Bytom KPW. Katowice 22:4 (3:2). Zawody o mistrzostwo Śląska w koszykówce, rozegrane na boisku KPW. Sędziował p. Szymański- Loskówna 1 Sediaczkówna, zawodniczki Sokola Chorzów, stertują w niedzielę w biegu na przełaj o mfetrrostw o Polski w Poznaniu. i $ 5. PłoŁrowice KPW. Płofmrto»» Niedziela sportow a Program medaäeinycfti k n p r«sportowy«#! przedstaw ia się następująco: W W arszawie b ied capraełą) o robotmeęe mistrzostwo stolicy; dwa biegi kolarskie otw arcia seeosa Orkarsu na 50 i 100 kra.; pokaz gimnastyczny z udziałem oisnoiócayków; walne zebranie P. Z. T. K- W Lodzi rewanżowy me*ą zapaśniczy W arszawa - Łódź. W Krakowie mecz figowy Garbarnia Ruch b ie d n&praela! o mistrzostwo okręg«oraz trój mecz siatkówki kobiecej. W Katowicach walne zebranie Połskięge Związku Atletycznego, mecz o mistrzostwo Ligi Dąb Wisła* W Świętochłowicach moc* ligowy Śląsk Leg ja. W Poznaniu bieg napneetai pań o m istrzostwo Polski, mecz lekkoatletyczny Pom orze Poznań i doroczny bieg tw rz e ła j o puhaar redakcji Kuriera Poznańskiego - W e Lwowie mecz ligowy Pogoń ŁKS. W Zakopanem m istrzostwa okręgu krakowskiego w kombinacji alpejskiej- Będą I» ostatnie konkurencje narciarskie w sezonie, W Bydgoszczy otwarcie sezonu szybow o* wego- W Atenach zakończenie międzynarodowego turnieju tenisowego z udziałem P o lak ó w Spart w Zagłębiu D r a w sk ie m DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE O misbraostiwo klasy A grają: W Czeladzi Sanmacja CKS. W Będzinie o godz- 11 oa botetou Z agf* bfejniti Brynica Zaglętoanka. o godz- 15JO Urn ja Hafcoaih. W GrodźCji Zagłębie Soiv*y. W MHowicach Płomień gra koleżeński mecz z Placówką- W Sosnowa: ma stedw to PoScydmeso KS. o godz mecz o mistrzostwo klasy 9 pomiędzy Semsonom j T. S- Sosnowiec. o godzinie 9.15 ipreedmecz o mtełracstwo ktosy G.Malkkaibi Sosnowiec Strzelecki KS- Soarsowwo. Na stadionie policyjnego KS- o godz e tmssraostwo kl B KS. Brymca S trz e m * szyoa RKiS- Czarni Sosnowiec. KS. S te w lee Nłwfca 2- T. O- S- Ncrdtia Sosmwiiee. Bilety wwme m obydwie in w ezy. Wieczorowe wydanie Siedmiu Groszy codziennie o godz. 20-tej. Sprzedawcy zgłaszać się mogą od godz. 19,30 w pcrtjerni Katowice, ul Sobieskiego 11 grały w koszykówkę z wynikiem 16:22 (7:1!) dla KPW. W siatkówce w ygrało ZS- 2:0. KS. Garbarnia Rybnik F- K. S- Biraw ka Jaśkowico 0:1 (0:1). KPW» Katowice uruchomiło treningi lekkoatletyczne, na boisku własmem, przy ui; Bankowej. Treningi te odbywają się w e wtorki i oiątiki od godz. 16-tej. 22 BM. OTWARCIE KURSU BOKSERSKIEGO W CHORZOWIE. Kurs bokserski, organizowany w Chorzowie przez Policyjny K. S. rozpocznie się 22 kwietnia 0 godz. 18 w Szkole Handlowej, pray ul. Urbanowicza, uroczysłem otwarciem, którego dokona ntiejslq komendant Policji Kom. Zientek. Na otwarcie kursu przybędą również: Główny Komendant Połicji Woj. ŚL żółtaszek, prezes Policyjnego K. S. tosp. Jeziorski I znany działacz na niwie sportu bokserskiego na Śląsku, kom. Maślanka. DZISIEJSZE IMPREZY LEKKOATLETYCZNE NA ŚLĄSKU. Na czoło dzisiejszych imprez lekkoatletycznych na Śląsku wysuw ają się zawody lekkoatletyczne, organizowane staraniem naszej redakcji j K. S. Wyzwolenie iw Łagiewnikach. W zawodach tych udział brać mogą sportowcy stowarzyszeni, jak i niestowarzyszeni. Zgłoszenia przyjmuje K. S. Wyzwolenie do godz. 12,30. Program zawodów przewiduje biegi naprzełaj 5000 m., 3000 m., i tysiąc im. oraz biegi na bieżni, wzgi. na boisku frawiastem 60, m. Biegi krótkie, t. zw. sprinty, odbywać będą się w ramach zawodów o nagrodę firmy Sport w Katowicach. Dla najlepszego zawodnika w biega <raprzelaj na 5000 m., redakcja nasza ufundowała nagrodę (figurkę na marmurowym postumencie). Pozatem zwycięzcy otrzymają dyplomy. W Rybniku odbędą się biegi naprzełaj o mistrzostwo O. M. P. ma trasach 3000 i 1500 m. W Katowicach organizuje biegi naprzełaj SOZI.A. o nagrody Polskiego Radja. W Bystrej, Chybiu, Dziedzicach i Jaworzu, odbędą się biegi napnzelaj organizowane przez Z. S. W yszła z druku maleńka broszurka, zawierająca dokładne terminarze i tabele rozgrywek piłkarskich: Ligi Państwowej, śląskiej, śląskiej klasy A (wszystkie grupy), śląskiej Ligi B (wszystkie 4 grupy). Broszurka ta sprzedawana będzie o a boiskach w cenie 20 gr. za egzempiane, ;

11 W WIEKU KAMIENNYM. *HE CHCĄ TRACIĆ WPRAWY. Wiesz, Eła, dyszałam właśnie, jak mój "'łż powiedział: reasumując wszystko, cośmy Powiedzieli"... Jestem pewna, że musiałybyśmy Z -vkać na koniec dyskusji do rana. Chodźmy atne do domu. ( Rew Yorker") W HOTELU. Boy hotelowy puka do drzwi numeru? Pardon, zapomniałem, kiedy mam pana budzić, o G-ej, czy o 7-ej rano? A która teraz godzina? Piąta rana* GfLe łv,e ji. WTE»Y To moja najlepsza dafctjrtograflca! Pisze pięć słów na godzinę. ( Lustige Blaetter*, Berfki) Dlaczego d państwo z partem zawsze, wychodząc z domu i wracając, nie idą po chodniku, lecz chodzą po ogrodzeniu skweru? Widzisz, oni dawniej mieszkali na trzedem piętrze i obecnie nie chcą tracić nabytej wprawy,, ( Humorist'*, Londyn) WYKRĘCIŁ SIĘ Proszą parna, mów* uczeń jednej ze szkół lwowskich, meldując sie do głosu. - moja siostra ma odrę. Musisz natychmiast ow iścić fctasą oświadcza nauoz/ciet i nie wołno ci tat diłsutgo przychodzić do sizkoły. aż siostra wyzdrowieje. Uczeń, którego siostra jest chora na odr* % mistą wielce zadowoloną opuszcza klasą. Proszą pana! zgłasza s*ę po wyjścia tego ucznia jeden z jego kolegów. Czy pam wie, że ta siostra, która ma odrą, mieszka w Krakowie? ZWOLENNIK KOMFORTU. Kupujący: Czy mógłbym pana jeszcze prosić, żeby mi pan wmontował w chłodnicę gwizdek, ostrzegający o zagotowaniu się wody w radiatorze. Jestem zwolennikiem komfort«w automobiłiżmie. '( Smith's Weekly" Sydney) ZNA MYŚLIWYCH Ofi'EN T L i n e 8u*a>» SV>!N C523 -ińncr - Proszę. jeżę,! z d =,,* i5 się, a wzięcie dziaiu w,e, pod,6d,,= e k, Swia.a, ^ * czy w umówionej cenie biletu będzie wliczony również bilet na dojazd do K atów * z Siemia- 0 * %. _ Co praw a natural Widocznie poczuł, że nie potrafi kłamać! nowie, gdzie stale mieszkam? ( The Humorist" Londyn). luidiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiuiiimiuiiuiiiiiiiiiiimiuiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniuiiiuuii

12 S tr. 12 S I E D E M G R O S Z Y 1 N r. IQ MERTOM. za najlepszy uznany i przez miljony używany, jest prawdziwera dobrodziejstwem w każdym domu, przy pracy i sporcie. Pamiętaj zawsze o MERSBICIU J *.. EX PR ESS I I. U li Pro$pe^ t i, Cenn,k' KROMCZYŃSKI POZNAŃ, ŚW. MARCIN 47 C M o r t a " ea«b88e$eobta r w c f f WYPŁACAMY GOTÓWKA wysoką prowizję akwizytorom przy sprzedaży radjo i fotoaparatów. Zgłoszenia osobiste do godz. 11-ej rano. Grimm i Kamieński, Katowice, 3-go Maja POSZUKUJE się INŻYNIERA fachowca w dtzicdttilitie samochodowej w c e k kontro samochodów 2 razy miesięcznie za wynagrodzeń lern nmestęcznetm 50 zł. Oferty do Skrytki pocztowej 127 Katowice. ' 3960 CHOLEWKARZE zaraiz do sitałej pracy potrzebni, krajacz i stoper. Ludwik Cembała, Cholewkarz. Żywlfec, ul. Komorowskich POSZUKUJĘ fryzjerkę. Szczerba, Siemianowice, Bytomska POSZUKUJEMY trzy wymowne, energiczne parne poiwyżej 26 felt, do tektoej pracy zewnętrznej. Zarobek dteiieminy dio 30 ad. (Pierwszeństwo mężaititó, wdowy.) Dotychczasowy zawód obojętny. Zgłoszenia z dowodiami codziennie 10 1 i Katowice, Kościuszki 2, m AGENCI, solidni i przedsiębiorcy, znajdą korzystną współpracę w SI. Domu Rad jo wy m, A. Kukulski, Katowice, 3 Maja f ASTĘPCY we wszystkich laska poszukiwani dla sprzedaży miejscowościach poważnego artykułu za wysoką prowizją. Zgłoszenia pisemne pod Technika do Tow. Reklamy M ę- dzyn., Katowice, Plac M. Piłsudskiego UCZEŃ szewski potrzebny w Katowicach. Oferty,Siedem Groszy'1 pod 2183d PAN SE reprezentacyjne mogą się zgłosić do prcoagandy poilcupnego artykułu między znaj > mymi, za wysoktem wynagrcidizenćesn. Zgłoszenia od godz Sikorski, Katowiiee, ud. O "' teka 17, I miętro PRAWNIKA, skarżyć, ściągać należności i biurowego, prowadzić rachimkowość i Sktadmcę przyjmie zaraz firma Katowiidka. Pismo na maszynie, kaucja zd. (poręczenie) wymaganie. Zgłoszenia: Siedem Groszy SŁUŻĄCA z praktyką, niie poniżej 25 lat,, może ssę zgłosić. Katowice-1.igota, od soboty do 25 godz. 4 7, Paoiewniicka 9, m DOBRY czatadinilk krawiecki na maile i duże sztuki może się ztaraz zgłosić. Pinlkos Paweł, zakład krawiecki, Brzezie n. O., koto Rybnika P O S S U I S M Ą - m i / Ł C T 1 = ^ 1 CZELADNIK fryzjerski postukuje posady od zaraz lub późnej. Zgłoszenia. Siedem Groszy pod nr MŁODY EMERYT państwowy, uczciwy, pracowity, poszukuje.posady biurowej. Oferty' Siedem Groszy pod.nr nneszfiariia m mmmiw -imir m u 1m u w i w i p... 1«w w iih iw im ig T PRÓŻNY pokój ewemtl. pokój z kuchimą wprost od gospodarza poszukuje młode bezdzietne małżeństwo. Oferty Siedem Groszy1' pod 261 Id. t 3956 MIESZKANIE, 1-pokojowe hub sam pokój z nie- Icrępująicem wejściem natychmiast poszukiwane w nowym łub starym domu w Katowicach, od gospodarza. Dzielnica Placu Miarki, Park Kościuszki Zgłoszenia Siedem Groszy pod Szybko 2 195d POSZUKUJĘ względnie zamienię mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią na większe w Katowicach. Oferty Siedem Groszy pod Zamiana" POSZUKUJĘ dwa pokoje z kuchnią w Chorzowie lub okolicy. Zgłoszenia Siedem Groszy Chorzów, pod Mieszkanie a w s f c i a w. UCZ SIĘ STENOGRAFJI, maszynopisma, korespondencji w obu językach, a znajdziesz po sadę. Katowice, P lebiscytowa 4, m POSADĘ otrzymać można noipewmo po wyuczeni«się pisania na maszynie, stenografjii w az korespondencji poblco-niem. Katowree, Zabrska 16, m KUPIĘ tokarkę używaną. Oferty Polonia, Rybnik pod 20" MOTOCYKL, bardzo dobrze utrzymany, kunie. Oferty z podaniem wamnków do Siedmiu Groszy11 pod POSZUKIWANY powiietreny młot, w dtobrvm etanie, o wadze bałby 100/120 kg. Ofeny z podäm m t cemy oraz w^zetóch dian y cii tcchniicznych pożądane arjemtacyjine rysunki sub: Młot Biuro Ogłoszeń Renoma w Częstochowie I I W O T H P g g ^ B a Ę ą g s iif KTO POŻYCZY 400 zł. studentowi Pcćlitecbniki na ukończenie studjów. Zwrot i procentami po wakacjach. Łaskawe szybkie oferty proszę kierować pod Student do Siedmiu Groszy I O to środek do pronto, k tó reg o uźywo każdo dzielno gospodyni, oszczędzają ca s w q bieliznę. Do moczenia bielizny: H E N K O, soda do prania i bielenia. MASZYNY Słngera damska 60, krawiecka 100, szewska 120 zł. sprzeda: Rybnik, Wiejska 2 la SPRZEDAM budowisko i materjał budowlany. Katowice, Krasińskiego MOTOCYKL 500 ccm. sportówka z przyczepką kompletna tanio do sprzedania. Mickiewicza 31 w podwórzu SPRZEDAM motocykl Railamgh, 350 ccm. Barański, Modraejów, Powstańców MEBLE bez pośnediniiatwa baindliamza. Sypailnśa dębowa 220 zt. Atehoniowe c*d 400 zł., kuchnie od 100 zł. Dostawa bezpłatna. Wyrób Mebli Masyw, Katowice, Piłsudskiego SPRZEDAM tetra» samochód Ford, półtonowy. Katowśce, Bnymowslka MOTOCYKL 500 cm. i przyczepkę sportową sprzedam. Grenda, Katowice, Dyrekcyjna CZAPKI WOJSKOWE, studenckie i inne tylko z wytwórni F. Tabaka, Katowice, 3-go Maja 29, telefon LODOWNIE domowe najtaniej na raty sprzedaje Katowice, Głowacka 24a, m SINGER maszyny do szydła, krawieckie, szewskie, damskie, sprzeda Okazyjnie. Rybnik, Wiejska 2 l a MEBLEM! Obecne hasto Zniżamy ceny1'. Kupujcie tylko meble solidne. Pierwszorzędne wykonanie. Najniższe ceny. 10 fet gwarancji. Dostaw a bezpłatna. Sypialnie dębowe 250 zł. Sypialnie mahoniowe i orzechowe od 500 zł. Kuchnie od 100 zł. Wielki wybór jadalni, gabinetów, sypialni o szlachetnych farmerach w luksusowem wykonaniu, tylko w firmie NAJ TAŃSZE ŹRÓDŁO MEBLI, Katowice, jedynie ul. Starowiejsika 3 (naprzeciwko kościoła e- wangemiokiego). Żadnej fiiji na G. Śląsku nie posiadamy WAPNO budowlane w bryłach, pierwszego gatunku, tłuste o dużej wydajności. Wapienniki Brynica", Czeladź, telefon MASZYNY do szycia Singera i inne specjalne mereżkark:, dziurkarki, plisówkt, okrętki ROWERY poleca okazyjnie Secondhandmachine", Katowice, Gliwicka 24a MASZYNY do pisania, wszelkie systemy, tamo sprzedam. Katowice, Dworcowa 18 Remont" w a p n o " STRZE.MIESZ YCKIE", ROMANA DOBRZAŃSKIEGO jest najlepsze i najtańsze. Katowice, Mikułowska 44. Tel , , Strzemieszyce NARYBEK karpia (Strych) każdej wielkości oddaje: Dominium Jarza-bkowice, p. Golasowice, G. śl UWAGA! Okazyjne nabycie taatogo kuchennego pieca. Moony, puiaiktyciziny, najoszczędniejszy w ópaśamu. Wolny Oskar, Wielkie Hajduki, Sobieskiego MOTOCYKL B. S. A., 500 ccm, suipersport z pnzyczepką, w.najlepszym stanie, tanio do sprzedania. Oferty Siedem Groszy pod nr SPORTOWE PODRĘCZNIKI, MAPY etc. w największym wyborze w Księgarni Mikulskiego, Kaitowice, M arócka 2. SKŁAD GŁÓWNY GL. KSIĘGARNI WOJSKOWEJ. 3992» O K O J g lir a B E M Ł POKÓJ umeblowany, w śródmieściu, łazienka, telefon, winda, dife pana od 1 maja do wynajęt a. ^ Zgłoszenia do Siedmiu Groszy" pod nr. W LESISTEJ okolicy, blisko Katowic, poszukuję umeblowanego pokoju na 2 osoby. Oferty Siedem Groszy'1 pod Bankowiec 2190d 4004 K. O K A E E «H A N D L O W E OKAZJA! Spowodu choroby sprzedam Skład spożywczy w dobrem położeniu, bardzo tanio. Oferty Polonia, Rybnik pod Spożywczy" POSZUKUJĘ Składu kolonialnego z kompletnem urządzeniem, w dobrej miejscowości. Oferty Siedem Groszy" pod tir KIOSK koto kąpieliska, rochiliiwe miejsce, dlo wynajęcia. Oferty dlo Admanilefracjł.^Siedmiu Groszy, Bielsko SKLEP w Brzęczikowicaich przy głównej ułicy od zaraz do wyniaijęaa. Oferty dlo Siedem Groszy pad Sklep 2194d MLECZARNIĘ, nowocześnie urządzaną, w śródmieściu Chorzowa, dobrze prosperującą,»powodu choroby maitki sprzedam. Obrót mieoięceny zł. Oferty Siedem Groszy Chorzów, ipod. Mleceanma SKLEP odstąpię, nadający się tea 'krótkie towary. Zgłoszenia Siedem Groszy1' pod Centrum 2165d STOLARNIĘ, dobrze uinządizoną, w Katowicach, S p r z e d a m, wydzierżawię lub przyjmę wspólnika dio robót budowlanych. Oferty Siedem Groszy pod 2125d SKŁAD rzieźnłicka z warsztatami, centrum Łaziska Górne, od zaraz do wynajęcia. Zgłoszenia Karwat, Łaziska Górne, ul. Wiejska SKŁAD papieru okazyjnie sprzedam. Helena Lasok, Ciionzów II, Krzyżowa m a u r n m w m M M H a & M v i XLitwvu'GU'j-u ill -pi'tduifcxl p u ö»u'vw. ł 1 loir eisowaoych w godzinach KAWALER, lait 26, prawdapadlobnfe przystojny, rzemieślniik, posaulruje panny dto łat 25. Posag pożądany w calu spłaty Łaskawe zgłoszenia Siiediem Groszy pad '^Przyszłość BIURO MATRYMONIALNE podaje Table rękę do BOGACTWA I SZCZĘŚLIWEGO MAŁŻEŃ STWA. W stąp z zaufaniem i z fotograf ją do naszego biura w Ka*owocach, Szopena 16,-teł , a wskażą Table dabrą partję. Dyskrecja zapewniona. Ptey koirespondiencji załączyć znaczek pocztowy za 1 zł. na odipoiwfedż KAWALER szofer, lat 26; na stałej poeacfeie w poważnej firmie, posiadający 1-pokojowe mneszikianie, paignie zap'oemad pomnę dobrego charakteru i zalet. C d maitrymanjótlny. Oferty Siedem Groszy pod Lat d STARSZY PAN w wieku lat 45, posiadający własny skład warzywno-owocowy, magiel, mieszkanie i cóikę 10-cio letnią, pozna parnią do lat 40 w celu maitrymonj ałnym. Cośtooilwrek gotówki potrzeba. Oferty Siiedem Groszy Chorzów pod Solidna RZEMIEŚLNIK, lat 21, pozna pannę w celu matrymanjałmym, 'kitóra dapom'oże dio założenia sa- m'odizt'elneigo warsizitaitu. Zgłoszenia Siedem Groszy pod ZAMOŻNE pairtje z różnych sfer. Oferty Siedem Groszy11 Sosnowiec sub Szczęścić KAWALER z gotówką, lat 31, ożeni się z panną wagi. wdową, właścicielką dioibrae prosperującego iinitc.-.su, lub gotówką. Oferty dio Siedem Groszy pod 2i80d M i E ł ^ t / m i i a w o i w g s s 2 POKOJE, kuchniia, lub 1 pokój z kuchnią do wynajęcia. Wełnowiec, Janasa DWA POKOJE i kuchnia ta n a dio wynajęcia. Zgtosaenila; Walenty Janota, lmiielm, Kol. Wioska m m m n r - P / m c e i e BIURO TRANSAKCJA, Katowcse, Kościuszki nr. 2, poleca kamienice, damy, gospodarstwa, parcele, składy, mieszkania w oikoitcy Katowic i ma całym śląśku przyjmuje ogłoszenia takowych do sprzedaży. DOM, murowany, 5 dmkaicyj, 3 morgi pala, zabudowania, cena zł., gotówką 1.500, reszta na kilka feił KAMIENICA, mowa, 9 timkacyj,ogród, cena złotych, gotówką DOM, piętrowy, nowy, 6 ubilkacyj przedpokoje, skład, ogródek, cena złotych. WILLA, morwa, 7 ubilkaicyj, ogrodiu m3 (w Jastrzębia), cena złotych, gotówką 2.000, reszta hipoteka na klitkanaśoie lat. Sprzeda Transakcja, Kaitowtoe, Kościuszki 2, 3993 SPRZEDAM diom jednopiętrowy. Piotrowice, ul. Myslowitika 11. PARCELĘ pod budowę w Katowicach lub ma oeryferji kupię za gotówkę. Pośrednicy nie wykluczeni. Zgłoszenia Siedem Groszy" pod KUPIĘ dom 1 piekarnią, okolica Katowic, wplata Oferty Polonia", Rybnik pod Gotówka DOM czynszowy ze składem frontowym i magazynami spedycyjmemi sprzedam. Dogodne warunki. Dochód z domu 250, zł. miesięcznie. Zgłoszenia Siedem Groszy, Chorzów pod Egzystencja" DOMEK z ogrodem i stodołą za zł. zaraz do sprzedania. Gemza, Miasteczko, Dworcowa 12a, powiat Tarnowskie Góry PARCELE w centrum Piotrowic, Miarki 6 sprzedam NOWY DOM piętrowy, 6 ubikacyj w centrum 3 minuty od dworca Piotrowice, Miarki 6, sprzedam PARCELĘ w Panewniku sprzedam. ZŁ 1.40 za m2. Oferty Siedem Groszy" pod Zaraz" DOM, 7 polka, z placem budowlanym i oigrodiern tanio sprzediaan. Ktażnaca, Józefa PARCELĘ budowlaną w Hanewnllku spnzedaen, tnfonmacje: Bykowiną, Damrota 3, nu A i. A. :... / - 2E2 NOWY damelk z 3 pokojami w Ptotiowńcach, ul. Krasińskiego 29, dio spraediamiiia SPRZEDAM diom raowy, bamdizo tanio, 10 ubikacyj, slkitep, punkt dobry. Wiadomość: Czeladź, Staszica 27. KAMIENICA, piętrowa, z agrodem sprzedam łanio w Piotrowicach, Marszalka Piłsudskiego nr PARCELĘ budowlaną w pobliżu ognodlu Kadoszowskfego przy głównej ulicy łanio sprzedam. Oferty Siedem Groszy, Chorzów pad P. B WILLA, Bielska, zł. Gospodarstwo zł. spnzedoi: Birzcaina, Bielska, Solna KUPIĘ damek piętrowy z ogródkiem lub parcelę w akoilvcy Katowic. Oferty Siedem Groszy p ad 2184d SPRZEDAM dam, morga ziemi. Jeziorowski,, Zarzecze, to to Mślkalowa. 40(.3 SPRZEDAM dam, 6 Ubikacyj, z tptaceim 70 prętów few. Będzin, Krakowska PLAC budicrwlany w Zabrzu, ms, zamień ę na plac budowifemy w paw. katawiicikiim, świętochlawickim lub pszozyńsklm. Rojek Franciszek, Świętochłowice, Sienkiewicza OKAZJA! Parceila m kwadmatowych W Uizdiroavislcu Jaworze, Śląsk Cieszyński, zasadzona dirzcwikami, ogradizioma, da spnzedainśa. Oferty E. Diziędziel, W aptetoa ZAMIENIĘ chromowany rower balonowy na akordjon. Zgłoszenia Siedem Groszy" pod B MAGLE ręczne i motorowe udoskonalonej konstrukcji, wyrabia fabryka B. Kępczyńskiego, Łódź, Podrzeczna 33. Egzystuje od r PIANINO wynajmę lub tanio sprzedam. Katowice, Rynek 8, m HARMONjE, akardjamy, wyrabiam, sprzedaję, reperuję. Zace, masy, części. Sosnowiec, I-go Maja 13. Rutkowski ZARĘCZYNY z p. Sołtys K em Piotrem odwołuję. Pyka Berta, Siemianowice, Korfantego KOSZULE PYJAMY szyje na miiare najtaniej. T atrą, Katowice, Teatralną 7, 3991

13 Ftancsk dostał cd dedżaka polecenie zawiezienia bardzo ważnego meldunku * Dtidi de Ecda Mohenia- Dojadł przeto dziarsko muła i aa zwierzu rączym, hożym wespół z Ciapkiem powędrują tam gdzie trzeba światem Bożym*. Lecz «Hm kilka staj ujechał, już zaczyna się strzelanie. Muł pod wpyłem huku arma ani ch wili nie ustanie. Obsypani pociskami uciekają ile wlezie: Froncek na swym wartkim mule Ciapka zaś otucha wiezie. Nagle pada straszna salwa, tnąc mu muła na połowę Zad i ogon martwy upa& Froncek trzyma tylko #xvę, I aa przedniej tej połowie nie ustaje w galopadzie... Ody mul serce ma i głowę *- to cóż mu po głupim zadzie??? Zziajał Fronet się straszliwie, a mul takie łaknie wody ach przydałoby się źródło dla wytchnięcia i ochłody Nb I patrzcie niedaleki natrafili na rzeczułkę. Zjadłby Froncek sobie teraz, z dobrą szynką świeżą bułkę. A dopiero potem z chęcią napiłby się zimnej wody Me cóż ten muł tak długo korzysta z tej ochłody??? Aż tu przyszedł Rotteriba pod nosidlem" w kabłąk zgięły, aby do wsi przynieść wody... No" i strachem został zdjęty! t! Krzyknął, zfpnął i zapiszczał, westchnął, jęknął, sięknął, prychnął, Froncek słysząc te pomrnki spytał: - Któż to tutaj kichnął^ A urjrzawszy Abłsyna, wpatrzonego w zad mułowy obejrzawszy się raptownie teraz spostrzegł brak połowy*. IADDiiś AB&Bi Potem szybko zsiadł z potwor* i biednemu Rotteribie tak skierował tę fontannę, ie m centymetr oto Gbybto A muł cięgiem tylko pije, bezustannie, ciągle, stale w że niedługo rzeczka wyschnie, w *A dyć «stobt *WW" P" Potem Froncek musiał pieszo dojść do celu swej podróży. Chociaż z Ciapkiem mu się jednał cza» okropnie w drodze <&sżyl Ale zato już na miejscu spotkał od nas redaktora i mu wszystko opowiedział. Było wczoraj to z wieczora*«

14 Str. 14 SIEDEM GROSZY1 Nr k ROLNICTWO OGRODNICTWO DROBNY ROLNIK-DZIAŁKOWIEC-PSZCZELARZ* czej należy przesłać około 30 pszczół, które trzeba skompletować częściowo zpośród wracających z pożytku. Wysyłkę należy uskutecznić w sposób podany jak przy zarazie roztoczowej. Przy podejrzeniu innych chorób pszczół dorosłych jak: zaparzenie, majówka, czar Doznajmy choroby pszczół na zaraza, ewentualne zatrucia, których do 40 pszczół, okazujących objawy choobjawy są naogół dobrze znane pszcze- roby, przesyłkę oznakować i załączyć larzom, należy przesłać do badania w dokładny opis zauważonych objawów Pracowni Rozpoznaw czej w Bydgoszczy chorobowych. Zgiilec europejski C horuje n ajc z ę śc ie j czerw 3 4 -d n io - w y. Zalcażione la rw y leżą jużto jeszcze zw inięte n a dnie kom órki, jużto obrócone g rzbietem do jej ujścia. Ciało chorych la rw je st bairdziej p rześw itu ją ce, niż larw zd row ych, tak, iż w y raźn ie u w id aczn ia się ż ó łtaw a z a w a rto ś ć p rzew o d u p o k arm o w e go. S k ó rk a je st słabo n ap ięta i g ran ice p o sz czeg ó ln y ch pierścieni m niej w y raźn ie zazn aczone. P óźniej la rw a żółknie i uleg a gnilnem u ro zkładow i, a chory czerw zam ienia się w b e z k sz ta łtn ą, w o d n istą m asę. G nilnem u ro zk ład o w i to w arz y szy często silny, k w a śn y zapach. W dalszym przeb ieg u ch o ro b y ro z p a d o w a m a sa w y sycha, staje s ^ ciem niejsza (ż ó łto -b ro n zo - w a ) i wkońcsu zasy ch a w gład k i strup, ułożony n a dmie kom órki. R zadziej z d a rz a się zgnilec eu ro p ejsk i u c z erw ia sta r szego, już zask lep io n eg o. Inne ch o ro b y c z e rw ia (p o z a zgnilcem ), jak: czerw w o rk o w a ty (S a c b ro o t), czerw zw apniały, czerw skam ieniały (dw ie o sta tn ie ch o ro b y są w y w o łan e przez g rz y b k i), z d a rz a ją się w P olsce b ard z o rzadko. W razie stw ie rd z en ia p rz y przegląd zie p la stró w p o d ejrz an e g o ula w yżej w ym ienionych zm ian chorobow ych, należy jeden, lub w razie, g d y zm iany ch o ro b o w e są m ało ch a rak te ry sty czn e, kilka k aw a łk ó w p la stró w ze zm ieniionem czerw iem w ielkości m niejw ięcej dłoni p rz e sła ć w celu u sta lenia o sta te czn e g o ro zp o z n an ia do Weterynaryjnej Pracowni Rozpoznawczej w Bydgoszczy. P rz y p rzesy łan iu m a terja łu do b a d a n ia n ależy p am iętać, ab y k ażd y k aw a łek w o* azczyny był dokład n ie o w in ięty w p a p ie r n ieprzem akalny i o zn a czony w sposób, poz w a lając y u stalić b ez tru d n o ści, z jakiego ula pochodzi. C ałość zaś przesyłki w inna b y ć z a p ak o w a n a do d rew n ian eg o pudełka lub tektu ro w ego i z a o p a trz o n a w pism o, p o d ające d o k ład n y a d re s n ad a w cy, w y szczególnienie ilości i o zn a k o w a n ia przesyłek próbnych, w reszcie krótkie stre-r szczenię zauw ażonych o b ja w ó w ch o ro b o w ych. Zaraza roztoczowa Choroba ta nie została dotychczas stwierdzona na terenie Polski. Ponieważ jednak chorują na nią z całą pewnością pszczoły w sąsiadujących z Polską państwach, przeto należy liczyć się z jej w y stąpieniem i u nas. Przyczyną choroby jest mikroskopijny robaczek, należący do pajęczaków. Wnika on do pierwszej pary tchawek pszczoły, rozmnażając się w nich, u- trudnia oddychanie i w następstwie możność latania, co prowadzi do śmierci pszczoły. Charakterystycznym objawem przy tej chorobie jest czołganie się połączone z typowem podskakiwaniem pszczół; na desce wylotowej lub na ziemi przed ulem znajdujemy pszczoły, które utraciły zdolność do lotu pszczół okazujących takie objawy należy zebrać do niewielkiego pudełka, zabić przez włożenie kawałka waty, napojonej chloroformem lub eterem 1 przesłać do badania w Pracowni R ozpoznawczej w B ydgoszczy. Biegunka pszczela Przyczyny, wywołujące chorobę, mogą być wielorakie: warunki klimatyczne, rodzaj pożytku, nieodpowiedni pokarm (przedewszystkiem miód spadziowy), wreszcie niedopatrzenia przy zabezpieczaniu uli na zimę. Choroba przebiega najczęściej z objawami silnej biegunki. Pszczoły osłabione z rozdętemi odwłokami chodzą leniwie po plastrach, ścianach ula, desce wylotowej, zanieczyszczając obficie odchodami ul i plastry, czego, jak wiadomo, nie robią nigdy _pszczoły zdrowe. Do badania mikroskopowego w Pracowni Rozpoznaw Pasieka w kwietniu Jesteśmy obecnie we właściwej wiośnie. Jak w całej przyrodzie, tak i w pasiece, powodzenie, dochód i ostatecznie zadowolenie zależeć będzie od naszych wiosennych zabiegów. Cala praca pasiecznika na wiosnę dałaby się streścić w trzech słowach: zapasy żywności, ciepło, m atka. Podstawową czynnością pasiecznika w obecnym czasie, to dostateczna żyw ność w ulu. Jeśli zatem, nie zostawił pszczelarz w jesieni tyle, by do pierwszego pożytku wystarczyło, niech da teraz przynajmniej dwa kilogramy m-iodu, lub cukru. Nie można w tym wypadku skąpić, żałować", bo takie postępowanie mści się potem okrutnie. Wobec braku zapasu matka przestaje czerwić, rodzina pszczelna nie tylko nie rozwija się, ale często cofa się w powiększeniu ilości robotnic. Co to znaczy, zrozumie każdy, kto sobie uprzytomni, że tylko silny pień naznosi nektaru tyle, że można mu będzie nadmiar miodu, jako dochód, odebrać. Nie wolno dawać głodującemu pniowi codziennie po odrobinie! Takie postępowanie jest karygodnem niedbalstwem i prowadzi nieuchronnie do zaguby pnia; raczej odrazu pszczoły wydusići Znałem pszczelarza", karmiącego swe pszczoły głodujące codziennie jednym kieliszkiem miodu! Skutek tego był taki, że do paru tygodni pszczół żywych w ulach nie było. Wszystkie bowiem przez takie podkarmianie, pobudzane do wylotu w zimnych wiatrach wiosennych, zginęły! Niechże ten przykład dla każdego będzie przestrogą. A zatem pierwszą troską twą bartniku teraz, niech będzie: każdy pień musi mleć obecnie dwa kilogramy zapasów w ulu. Drugim warunkiem powodzenia w pasiecznictwie, to ciepło w ulu na wiosnę. Obecnie robią pszczoły pierwszy oblot, o ile nie uczyniły tego już w marcu. Ta chwila, jest nietylko dla pszczół radosną, ale i dla pasiecznika, który cieszy się, że jego rodzina pszczela doczekała Szczęśliwie ciepła i słońca. Ale też tu często zaczyna się nieszczęście. Oto, niejeden bartnik, już teraz rozbiera gniazdo, poprawia, liczy ramka itp. Niech Bóg broni! Tego obecnie robić nie wolno! Jakże łatwo zaziębić czerw i sprowadzić gnilec! Jeśli, pszczelarzu, zaopatrzyłeś w jesieni należycie pszczoły, obecnie bądź spokojny. Chcesz się dowiedzieć, czy jest czerw, popatrz czy pszczoły noszą pyłek na nóżkach. Jeśli noszą, to dowód, że i matka w ulu jest i czerw. Trzecią wreszcie rzeczą, od której zależy jakość pasieki w przyszłości, to dobra, płodna matka. Nigdy nie trzymajcie matki, dłużej, niż trzy lata. A co zrobić, gdy w ulu w kwietniu matki niema? Nie opłaci się takiego pnia doglądać; pociechy z niego nie będzie. W dzień ciepły, nad wieczorem, powyjmujcie ostrożnie ramki z pszczołami, skropcie je rządkiem miodem lub syropem z cukru i wstawcie tym pniom, które słabo wylatują, silnie podkurzając (ale nie z garnka, tylko miejcie podkurzacz z mieszkiem). Róbcie to szybko, by gniazda nie oziębić; tym sposobem, uratujecie osierocone pnie. Ks. DubaniowskL Sekcja ekspertów ślęskich W roku 1929 był zw o łan y pierwszy Ogólny Kongres Hodowców Królików, k tó ry się o d b y ł w K atow icach. N a k o n g resie tym w yłoniono szereg kom isyj, m. i,n. kom isję sta n d a rto w ą, k tó ra u sta liła m etody, o b o w iązujące w całym k raju przy ocenie królików przez eksp ertó w k ró lik arskich, k tó rzy tw o rz ą specjalne zrzeszenie p. n. Związek Ekspertów Drobiarstwa przy Cent. Kom. Hod. Drobiu w Polsce. N a tem że posiedzeniu zo stał o p raco w a n y w zo rzec oceny królików w P olsce. N a n a stępnym zjeźózie ek sp ertó w w T o ru n iu w dniu 4 listo p ad a 1933 r. ro zp a trz o n o ponow nie przyjęte w zorce i w p ro w adzo n o jeszcze pew ne popraw ki. W dniu 29 stycznia 1936 r. odbyło się zebranie ekspertów w K atow icach, na którem byli obecni: prezes k rajo w ego zw iązku ek sp ertó w p. prof. Trybulski z W a r- Koń ochwacony Bardzo często u gospodarzy spotykać się można z ochwaceniem konia. Jaki jest sposób wyleczenia go? Przy ochwacie bardzo jest wskazane stosowanie zimnych okładów na kopyta w postaci gliny z octem, lodu, śniegu itp., lecz okłady te muszą być stosowane bez przerwy W ciągu 2 dni i nocy, nie może to być w y konywane w rzece lub stawie, lecz tylko w stajni. Jeżeli koń nie został jeszcze wyleczony, należy zwrócić uwagę na stan całej korony rogowej, która po ochwacie zostaje zdeformowana, a mianowicie: podszew kopyta staje się płaska lub nawet wypukła, co powstaje z powodu deformacji kości kopytowej. O ile się zauważy zmiany, należy konia podkuć na grubsze podkowy, głęboko buchtowane, podkuć go małemi gwoździami i codzień używać do lekkiej jazdy po miękkiej drodze. W kopyta codzień wcierać wazelinę w ciągu całego miesiąca. Gruźlica drobiu Ponieważ ludność wiejska stale obcuje z drobiem, wskazanem jest podać do wiadomości objaśnienia w sprawie gruźlicy drobiu. Otóż mylne jest zdanie ogólne w społeczeństwie, że gruźlica drobiu, czyli suchoty są niebezpieczne tylko dla ptactwa. Jeden ze znanych baterjologów polskich, dr. Berkowski, na zasadzie w łasnych badań i doświadczeń i na zasadzie spostrzeżeń francuskich, duńskich i niemieckich uczonych (Kocha, Chretiewa, Rajmonda i innych) opisał szczegółowo istotę tej choroby i jej zaraźliwość W stosunku do ludzi. Mianowicie chodzi o to, że gruźlicę ptactwa obecnie nie można uważać za chorobę nieszkodliwa, stwierdzono bez żadnych wątpliwości, że przechodzić ona może nawet na ludzi przez styczność z chorym drobiem i przez spożycie zaraźliwych jaj. Badania naukowe wykazały, że zniesione przez chore kury jaja, zawierały w sobie laseczniki gruźlicy, i że nawet w gotowanych jajach na miękko znajdowały się bakterje żyjące, co nie miało miejsca z chwilą gotowania ich na twardo. Na 1,474 badanych kurników okazało się, że czwarta ich część jest zarażona gruźlicą. Zjawisko to ma olbrzymie znaczenie praktyczne i poucza, ażeby z wielką starannością oczyszczać zarażone kurniki, całkowicie w yw ozić z nich ziemię i przeprowadzać całkowitą dezynfekcję, jeżeli chcemy rzeczywiście gruźlicę drobiu wytępić. bydła, czy koni, chów drobiu. Wartość zyskana ze sprzedaży drobiu w Stanach Ameryki wynosi tyle, co wartość z hodowli koni, siedmiokrotnie natomiast przewyższa wartość z hodowli owiec, a 9-krotnie z hodowli trzody. W Europie na czołowych miejscach stoją Anglja, Francja, Niemcy i Banja, gdzie drób hoszawy; przedstawiciel śl. Izby Rolniczej duje nawet ludność mieiska w ogródkach, p. inż. Buchta i prezes śl. Hod. Drób. In- otoczonych wysoką siatką, wentarza p. komisarz Bargiel. M. in. po- Jakie osiągamy korzyści z chowu drowołano do życia samodzielną Sekcję Eks- biu? W pierwszym rzędzie naturalnie japertów śląskich przy C. K. H. D. War- ja, które możemy korzystnie odstawiać szawa. W uznaniu zasług, położonych dla do miast lub spółdzielni jajczarskich. Narozwoju drobiarstwa na Śląsku stępnie smaczne, wartościowe mięso, zamianowała Sekcja Ekspertów śląskich szczególnie od sztuk specjalnie na ten p. prof. Trybulskiego prezesem honoro- Cel tuczonych (np. kapłony i pulardy). wym, wręczając mu artystycznie wy o- Produkty uboczne, jak puch i pióra czyd ^» oi S n szczą i przerabiają do użytku specjalne nie należy zapomijest wysokowartow r n m m m m m pow inni się zgłosić u p rez esa. Wreszcie i z kości, czy też ze skorupek od jaj, mamy pożytek. Drobno zmełte na mąkę są bardzo polecane, jako dodatek do paszy dla kur, cieląt i prosiąt. Czy opłaca się w gospodarstwie Przy chowie drobiu powinniśmy się trzymać zasady: Najtaniej i najprościej. <1i o w a ć k m y Dobrą^ rolę odgrywa w łasny spryt, umiejętność wykorzystania odpadków gospodarczych, w.., w*, zm ysł do sporządzenia so- Bardzo często spotykamy się u go- Zresztą czeka na niego całe gospospodarzy z twierdzeniem, iż kur nie opla- darstwo, Troska o zasiewy, zbiory, sta- bie samemu różnych potrzebnych sprzęci się hodować, chyba tylko tyle, co dla rania o.inwentarz, zabudowania, opłacę- tów, staranna opieka nad inwentarzem i siebie ną obiad od wielkiego święta. Je- nie podatków i t. d. i t. d. pewna.. wiedza,. osiągana - przez praktykę, - - szcze gospodyni większą przykłada wage. Przywiązała się do swoich kokoszek, Mylisz się kochany gospodarzu, tak książek i czasopism. Kury błaha i babska rzecz! czy też czytanie odpowiednich, łatwych owszem, dba o nie sypie poślad, wiosną nie jest. Kraj rolniczy, jak Polska, winien dążyć do zwalczania obecnego kryzysu nasadza kwoki i chlubi się ze swoich dobrych niosek. Natomiast gospodarz z lek płatniejszych gałęzi gospodarstwa. Zro Przez podniesienie gospodarstwa i w y- Hodowla drobiu jest jedną z najpo ceważeniem patrzy na starania żony, bo zumiała to zagranica, gdzież: on i kury? p. y Ameryce korzystanie naturalnych swych bogactw, gospodarz traktuje na rowm z hodowlą Karol Doering. ß ru k iee i nakładę Zakładów.Graficznych i Wydawniczych Bolonia 5, A* w Katowicach, ~ Redaktor odpowiedzialny; Stanislaw N o g a j,

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH PULS BIZNESU (2013-10-09 Autor: KATARZYNA KAPCZYŃSKA Str.: 7) GAZETA WSPÓŁCZESNA (2013-10-09 Autor:. IKA Str.: 2) KURIER KOLEJOWY (2013-10-06 Autor:. RW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Powtórka z poprzednich zajęć Forma pisemna przewidziana dla celów dowodowych a forma pisemna pod rygorem nieważności

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku Ul. Żytnia 4/6 80-749 Gdańsk tel. (58) 6905938 W N I O S E K

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku Ul. Żytnia 4/6 80-749 Gdańsk tel. (58) 6905938 W N I O S E K KARTA USŁUGI Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości Nr 0008/2011/BM Data zatwierdzenia: 07.07.2011 1/1 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Członek zarządu spółki handlowej, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na podstawie art. 116 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 S t r o n a

Spis treści. 4 S t r o n a Spis treści POZNAJ POSTĘPOWANIE SĄDOWE... 7 Sąd powszechny, sąd polubowny - co wybrać?... 8 Sąd polubowny... 8 Sąd powszechny... 9 Jaki wybór?... 9 Właściwy tryb postępowania A raczej, czy zawsze będzie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Krajowy Rejestr Sądowy zawiera istotne dane i informacje o przedsiębiorcy, między innymi w zakresie składu jego organów, siedziby, kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

(telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz

(telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz .. (imię i nazwisko przedsiębiorcy) (miejscowość, data)..... (adres siedziby firmy). (NIP). (telefon kontaktowy) Wójt Gminy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1936 i bilans otwarcia likwidacji na dzień 1 stycznia r.

1936 i bilans otwarcia likwidacji na dzień 1 stycznia r. Śląska Biblioteka Publiczna 2im f SL. m r, u 12. Sprawozdanie firmy jr Slqsko-Dqbrowskie Kolejowe Towarzystwo Eksploatacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KATOWICE za rok operacyjny 1936 i bilans

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. skierowane przez Zleceniodawcę w dniu 17 września 2015 r. o godzinie 12:02 w ramach abonamentu Lex Secure Twoja Opieka Prawna

OPINIA PRAWNA. skierowane przez Zleceniodawcę w dniu 17 września 2015 r. o godzinie 12:02 w ramach abonamentu Lex Secure Twoja Opieka Prawna Sopot, dnia 18 września 2015 r. Sygn.: W-0000001 OPINIA PRAWNA skierowane przez Zleceniodawcę w dniu 17 września 2015 r. o godzinie 12:02 w ramach abonamentu Lex Secure Twoja Opieka Prawna Przedmiot odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Ferdynand szuka parasolnika 2017 TEST Z MATEMATYKI Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM V Ds. 17/12 11.01.13 LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę 16 firm pracujących przy budowie fabryki komputerów Lenovo

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej

Zarządzenie Nr / j /2014. Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej Zarządzenie Nr / j /2014 Dyrektora Generalnego Służby W ięziennej z dnia 3? marca 2014 r. w sprawie postępowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej z dokumentacją zdarzeń mogących wystąpić w Służbie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego sądowego

Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego sądowego System zarządzania bezpieczeństwem. w organizacjach lotnictwa cywilnego Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 18 marca 2014 Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.),

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.), Jelenia Góra, dnia grudnia 2008r. I A 021 / 86 /08 III F 31 / 15 /08 Zarządzenie Nr 81 / 08 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów przejazdu wypłacanych prokuratorom, urzędnikom,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/ Trasa Nr 7. UMOWA PRZEWOZU Nr...

- WZÓR- Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/ Trasa Nr 7. UMOWA PRZEWOZU Nr... - WZÓR- Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2013/2014 - Trasa Nr 7. UMOWA PRZEWOZU Nr... zawarta w dniu... 2013 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.08.12 15:19:25 +02'00' 11446 Poz. 982 982 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZEC2YPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZEC2YPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. I C -------/ 16, WYROK W IMIENIU RZEC2YPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 201 7 r. Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Poslowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku Sprawa: odpowiedź na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego na remont pomieszczeń sanitarnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem Informacje dla ucznia SPRAWDZIAN PRÓBNYW SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ferie zimowe w górach

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Ryszard Sadaj. O kaczce, która chciała dostać się do encyklopedii. Ilustrował Piotr Olszówka. Wydawnictwo Skrzat

Ryszard Sadaj. O kaczce, która chciała dostać się do encyklopedii. Ilustrował Piotr Olszówka. Wydawnictwo Skrzat Ryszard Sadaj O kaczce, która chciała dostać się do encyklopedii Ilustrował Piotr Olszówka Wydawnictwo Skrzat O kaczce, która chciała... Kaczka Kiwaczka (nazywana tak od dystyngowanego sposobu chodzenia,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, Warszawa, t +48 (022) , +48 (022) , f +48 (022) ,

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, Warszawa, t +48 (022) , +48 (022) , f +48 (022) , Świadczenia pieniężne przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Niniejsze opracowanie jest

Bardziej szczegółowo