Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11"

Transkrypt

1 Bartosz Bobkowski/AG Robert Lewandowski zagra dziś z Borussią przeciw Manchesterowi City. Jeśli się dobrze spisze, być może zdobędzie wymarzony kontrakt na Wyspach * 11 dziś sport Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325 tys., nr 2411 Śmieci pokonały rząd Zasypią nas foliówki i plastikowe butelki * 4 F. Mazur/AG Będzie film. Jak jasnowidze i spirytyści wywalczyli wolną Polskę * 8 Marek Oleksicki * 1918 rok. Ignacy Paderewski przyjeżdża do Poznania, płomienną mową porusza Polaków, którzy przeganiają zaborców Zawdzięczamy to grupie polskich spirytystów, którzy ochronili Paderewskiego, przyszłego premiera II RP, przed mentalnym atakiem demonicznego medium doktora Abusego, pracującego dla pruskiej armii. Taką wersję historii zobaczymy w thrillerze Hiszpanka, do którego dziś zaczną się zdjęcia. Jego nastrój zapowiadają ekspresjonistyczne rysunki. HAZARD Z BIEDY Polacy grają, by mieć na życie i spłacić pożyczki. 41 proc. hazardzistów zaczęło grać, gdy pojawiły się dziury w domowym budżecie. Oto pierwszy w Polsce raport o uzależnionych od gier na pieniądze Wol ny dzień to świę te pra wo * Try bu nał Kon sty tu cyj ny sta nął wczo raj po stro nie pra cow ni ków i orzekł, że je śli świę to wy pa da wwe e kend, ma ją oni pra wo do dodat ko we go wol ne go. A to dla te go, że prze pi sy, któ re na to nie poz wa - la ją, są nie zgod ne z kon sty tu cją Ani ta Kar wow ska * Żona miała zagrożoną ciążę. Przeleżała w szpitalu siedem miesięcy. Jaki ja by łem szczę śli wy, że nie ma jej w domu! Miałem w końcu pełen komfort grania. Na pogrzebie babci zastanawiałem się tylko, czy przelali jej eme ry tu rę. Że bym miał za co grać. To wyznania nałogowych hazardzistów. 50 tys. Po la ków jest uza leż nio - nych od gier, ko lej ne 200 tys. właś nie popada w nałóg wynika z raportu*. Badacze przez niemal rok odwiedzali ka sy na i sa lo ny gier, sprawdzali, kto gra i ile to pi w tym pie nię dzy (Po la cy rocznie wydają na hazard kilka miliardów zło tych, a pań stwo z po dat ków od gier ścią ga ok. 1,5 mld zł). Główny wniosek: polski hazard ma dwa ob li cza. Pier wsze to ele gan ckie ka sy na w pre sti żo wych bu dyn kach naj wię kszych miast, gdzie gra się prze - de wszystkim w ruletkę, pokera i Black Jacka. Ekskluzywny klimat, darmowy drink na wejściu, dy skret ni kru pie rzy. Aby wejść do gry, cza sem wy star czą 2 zł. Ale przy sto łach dla VIP-ów stawki za czy na ją się od zł. Klien ci to do brze ubra ni, oby ci lu dzie. Ka dra kierownicza opowiada Jolanta Kalka, współautorka raportu z Fundacji CBOS. Na dru gim bie gu nie są sa lo ny gier w mia ste czkach i dwor co wych za uł - kach. Stojące w nich automaty, do których wystarczy wrzucić groszy, by za grać, le pią się od bru du. Tu przesiadują uczniowie, studenci, robotnicy i bez ro bot ni oni od gier na pie niądze uzależniają się najczęściej. Głów ną przy czy ną ha zar du w Pol - sce jest bie da. 41 proc. gra czy przy znało, że ro bi to, by za ła tać dziu rę w domowym budżecie. Emocji i rozrywki szu ka za led wie proc. gra czy. Najwięcej uzależnionych jest w wieku lata. Młodzi dzię ki wy gra nej podnoszą poczucie własnej wartości. Nagle mają pieniądze na zagraniczne wyjazdy i wyjścia do klubów. Widzą, że to im po nu je zna jo mym, wcią ga ją się w grę co raz bar dziej mó wi dr Jolan ta Ce le buc ka, spe cja li sta te ra pii uzależnień. Za czy na ją od SMS-owych lo te rii i gier na pie nią dze on li ne. Z cza sem zaczynają chodzić do salonów gier albo na wyścigi. Sprawdzianu często nie zda ją ro dzi ce, któ rzy z wy gra nych przez nastolatka pieniędzy cieszą się, bo w do mu do dat ko wy grosz się przyda, bo dziec ko jest za rad ne. Gra cze do koń ca wma wia ją so bie i bli skim, że nie są uza leż nie ni. Otrzeźwienie przynosi dopiero bankructwo. Nie mia łem już si ły grać. Chcia łem się za bić. Nie mia łem na pa pie ro sy, na colę. Przegrałem wszystko, chyba cztery pożyczki jwziąłem z banku i puściłem to opowiada jeden z bohaterów badania, którego do terapii namówił pracodawca. Z hazardu uzależnieni mogą leczyć się w ra mach NFZ, np. na szpi tal nych oddziałach psychoterapii albo skorzystać z pomocy w ośrodkach leczenia uzależnień (są w każdym województwie). Nie ma re gu ły, ile trwa te ra pia na oddziałach psychoterapeutycznych to od mie sią ca do trzech mie się cy. Wa runek: do gry nie moż na wró cić już ni gdy. * Pro jekt zre a li zo wa ny przez Fun da cję Cen trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej pod pa tro na tem Kra jo we go Biu ra ds. Prze ciw dzia ła nia Na rko ma nii Obowiązek oddawania pracownikom ta kie go dnia uchy lo no w 2011 r. Mia ło to związek z wprowadzeniem do kalen da rza ko lej ne go świę ta Trzech Króli. Wniosek o przywrócenie obowiąz ku od da wa nia dnia wol ne go za wypadające w weekend święto złożyła do Trybunału Solidarność. Związek ar gu men to wał, że no we prze pi sy łamią za sa dę rów no ści wo bec pra wa, a tak że po wo du ją nie rów ne trak to - wanie pracowników, nawet w jednej fir mie. Uza sad niał też, że zmia na z 2011 r. jest sprzecz na z Ko dek sem pracy. Konstytucja daje pracownikom pra wo dni wol nych od pra cy nie dziel i świąt pań stwo wych i koś ciel nych, wskazanych w Ustawie o dniach wolnych od pra cy. Po nad to w Ko dek sie pracy przewidziano pięciodniowy tydzień pracy. pap

2 metro 2 Cytatdnia W ho mo sek su a liz mie naj wię ksze zna cze nie od gry wa od po wied nie wy cho wa nie psy cho sek su al ne w do mu. Z ca łą pew no ścią moż na go le czyć, a na wet trze ba, bo nikt z tych lu dzi nie czu je się praw dzi wie szczę śli wym we wnętrz nie na pi sa ła na pro fi lu na Fa ce bo o ku El żbie ta Haś ko, uczą ca wy cho wa nia do ży cia w ro dzi nie w gim na zjum w Wią zow ni cy. Jej wypowiedź jako niepoprawną politycznie, cytowały wczoraj media. Tej pani nikt nie po mo że, bo na głu po tę nie ma le kar stwa sko men to wał w TOK FM dr An drzej Dep ko, wi ce - pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Sek su al nej. Metro z pilotem BAŚNIOWY SEN TEFAŁEN Dlaczego wykreowanym przez TVN światem zajmują się publicyści i blogerzy od prawa do lewa? Maja Staniszewska, pcm * * 15 lat temu, 3 października 1997 roku o pierwszym wydaniem Faktów, nowego programu informacyjnego przygotowywanego przez zespół pod kierunkiem Tomasza Lisa i Grzegorza Miecugowa, wystartowała nowa telewizja TVN. Pięć lat później wraz z ostatnią edycją ludycznego Big Brothera i pierwszym sezonem Kasi i Tomka, serialu komediowego o życiowych perypetiach dwojga trzydziestolatków z Warszawy, zaczęła się budowa wizerunku nowoczesnej telewizji dla wielkomiejskiego odbiorcy. W następnych latach TVN produkował seriale właśnie o nich młodych, wykształconych, pięknie mieszkających i pięknie ubranych, mających ciekawą pracę, bogate życie uczuciowe i towarzyskie, podróżujących po świecie mieszkańcach Warszawy. Taka była Magda M., szukająca miłości prawniczka singielka mieszkająca przy Wiejskiej i mająca przyjaciela geja oraz niezdecydowanego ukochanego. Tacy byli bohaterowie Teraz albo nigdy!, Usta usta i Przepisu na życie. Taka jest starsza koleżanka Magdy M. z Prawa Agaty, o premierowych Lekarzach nie wspominając. Ci ostatni tylko tym różnią się od reszty, że nie mieszkają w Warszawie. Maciej Zienkiewicz/AG Prawniczka grana przez Agnieszkę Dygant w Prawie Agaty" to typowa bohaterka serialowa TVN: atrakcyjna, wykształcona, ambitna przedstawicielka wolnego zawodu z wielkiego miasta Bohaterowie to niemający przyziemnych problemów przedstawiciele wolnych zawodów, z dużą ilością wolnego czasu, który poświęcają na życie uczuciowe. To zwykle zaradne, dzielne kobiety z wielkim apetytem na życie, które świetnie radzą sobie z takimi drobnostkami jak utrata pracy, a cierpią, bo nie mogą znaleźć wielkiej miłości. Choć ostatnio w serialach TVN potrzeba tej wielkiej miłości jakby przygasła, a ważniejsza jest praca, nie chodzi jednak o pieniądze, ale spełnienie zawodowe. Np. uznana prawniczka zamiast piąć się po szczeblach kariery w wielkiej korporacji prawniczej wybiera małą kancelarię i kontakty z prawdziwymi ludźmi. Mają liberalne poglądy, są aktywni (fitness, skałki, ostatnio taniec na rurze), niemal nikt nie pali papierosów, co najwyżej popijają winko. Matki są aktywne zawodowo, a dzieci w ogóle nie przeszkadzają im w karierze, m.in. dzięki wspaniałym partnerom (niekoniecznie mężom), którzy dzielą domowe obowiązki. Perfekcyjna Pani Domu Małgorzata Rozenek wybrana przez stację do roli PPD, tłumaczy Polkom, jak sprzątać domy i jak je upiększać. TVN nie pokazuje prawdziwego domu prowadzącej, ale wynajętą na tę okazję willę. Czy to oznacza, że Rozenek ma w domu bałagan? Niekoniecznie. Być może jest po prostu nie dość perfekcyjna. Bo świat kreowany przez TVN ma być piękny. To zresztą świat osobny gwiazdy TVN pojawiają się w programach TVN, w których promują TVN. Świat wykreowany przez stację jest tak wyrazisty, że analizą, co gra w duszy widza TVN, zajmują się publicyści od prawa do lewa. Na lewicowych blogach np. czytamy, że TVN ogląda Biurowa Klasa Średnia (skrót BKŚ), która powstała u nas zamiast właściwej klasy średniej, od której odstaje kulturowo. BKŚ pracuje w wielkich korporacjach, dobrze zarabia, ale nie ma wielkich aspiracji, zadowala się rozrywką typu Szymon Majewski Show czy Mam talent. I co ciekawe, BKŚ, choć głosuje na Platformę Obywatelską, to jest raczej konserwatywna w kwestiach obyczajowych, np. w prawach gejów (czyli związki partnerskie tak, ale adopcja dzieci przez gejów to już za daleko), roli kobiety w rodzinie (niech kobieta pracuje i zarabia, ale w domu ma być posprzątane). Prawicowi publicyści i blogerzy uznają widzów TVN za Młodych, Wykształconych z Wielkich Miast, którzy głosują na PO i bezrefleksyjnie powtarzają, co usłyszeli w TVN albo przeczytali w Gazecie Wyborczej. Jak napisał w lipcu w głośnym tekście Alfabet leminga w Uważam Rze Robert Mazurek lemingi Polsat uważają za obciach, a TVN24 jest biblią dostosowaną do ich poziomu, czyli w obrazkach. I prawicowcy, i lewicowcy zgodnie uważają, że TVN oglądają lemingi z całego kraju, które niekoniecznie mieszkają w wielkich miastach, ale chciałyby, i którym imponuje caffe latte w starbuniu, spożywanie suszi i popijanie czinti. O tym, że wyborca PO to także wyborca TVN, miał powiedzieć również Małgorzacie Rigamoti z Wprost Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji. Wyłaniający się z jej tekstu Miszczu, leming z TVN obraz Miszczaka przypomina Christofa, reżysera reality show, którego nieświadomym bohaterem był Truman Burbank z Truman Show. W TVN wszystko musi być dopracowane i pod kontrolą. Przykład z tekstu Rigamoti, polityczny, to rozwód stacji z jedną z jej największych gwiazd Szymonem Majewskim. Lemingi nie chcą, żeby się specjalnie śmiano z Platformy Obywatelskiej mówi w tym tekście Miszczak. Grzegorz Miecugow, zastępca dyrektora programowego TVN24, wyjawił ostatnio w Gazecie Wyborczej teorię (nazwał ją dosyć obrazoburczą ), że największą słabością mediów jest odbiorca, bo jest winny tabloidyzacji przekazu. Telewizje komercyjne zwracają się w stronę większości, która woli naparzankę powiedział Miecugow, który 11 lat temu prowadził pierwszą edycję Big Brothera. Podsiebierska/AKPA Prezentem urodzinowym TVN jest nowe studio Faktów z wielką ścianą ekranów i nowym stołem prezenterskim, który, jak złośliwie piszą w komentarzach internauci, oby zawsze był czysty (słynny dialog Kamila Durczoka z niejakim Rurku ). Prezentem dla niej mogą być też najnowsze badania Nielsen Audience Measurement dla Wirtualnemedia.pl, które pokazują, że choć wszystkie główne stacje telewizyjne zanotowały we wrześniu spadki oglądalności, to TVN wciąż jest liderem zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w najważniejszej dla reklamodawców grupie lat. Przy postępującej fragmentaryzacji rynku telewizyjnego kanały tematyczne odbierają widzów klasycznym telewizjom. Co gorsza, młodzi często w ogóle nie używają telewizora. Dziś w biurze trudno znaleźć trzy osoby, które poprzedniego wieczora oglądały ten sam serial i rozmawiają o tym przy automacie z kawą. Co dziś musi znaleźć się w śnie TVN, aby ludzie się nie obudzili? * Z listów do Metra MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI NIE ZNA PRAWA Od 2006 r. obowiązuje przepis z Ustawy o opłatach skarbowych, w myśl którego organizacje pozarządowe zwolnione są z opłat m.in. za uzyskanie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie przy ul. Czerniakowskiej w ogóle o tym nie wiedzą. Obeszłam wszystkie możliwe okienka i stanowiska nikt nie umiał mi powiedzieć, dlaczego nie mogę uzyskać bezpłatnie tego dokumentu. Dla Fundacji 30 zł to niebagatelny wydatek, a są sytuacje, kiedy nie wystarcza e-krs. Poradzono mi, abym wystąpiła z wnioskiem na piśmie o możliwość skorzystania z bezpłatnego KRS. Tłumaczyłam urzędnikom, że to oni są ustawowo zobowiązani do wydrukowania tego dokumentu bez opłaty, ale nikt nawet nie chciał sprawdzić przepisu! A jakby tu przyszła jakaś starsza osoba i chciała wypisy organizacji pozarządowych, to też musiałabym jej wydrukować? pytała pani w okienku. Za co ci ludzie biorą pensje? Czy nie można by zobowiązać urzędników do doszkalania się? Jeśli to obywatel, nie znając przepisów, czegoś nie dopatrzy jest karany. Jeśli to urząd nie przestrzega prawa, no to strata obywatela. Ciągle petent traktowany jest jak głupek, jak natręt, który zakłóca błogi spokój urzędników. Kiedy to się skończy? Rozgoryczona Eska DLACZEGO METRO NIE POGRUBIŁO KOBIETY? Lubię czytać waszą gazetę, jest dla mnie źródłem inspiracji, przedstawia wiele aktualnych problemów. Niestety, zauważam w artykułach brak dbałości o te wartości, które często sami promujecie jako istotne. Przykład: poniedziałkowe wydanie, strona 11, zdjęcie z Maratonu Warszawskiego pt. Zabiegana Warszawa. Jest doskonałe ujęcie z piękną perspektywą, podkreślające przesłanie biegu budujący przykład wspólnoty celu. Ale podpis... Grubym drukiem podano w nim nazwisko zwycięzcy, potem drugie i trzecie miejsce wśród panów, a na końcu, prawie niezauważalne w tym kontekście, stwierdzenie: wśród kobiet najszybsza była... i nazwisko. Nie ujmujcie zasług kobiecie, sytuując ją bez pogrubionego druku na końcu stawki! Owszem, wymieniliście nazwisko, ale dlaczego nie na równi ze zwycięzcą w kategorii mężczyzn? I dlaczego nie podano nazwisk kobiet zajmujących drugie i trzecie miejsce, jak w przypadku męskiej stawki zawodników? Moje pytanie brzmi: czy podpis przygotowywał mężczyzna, czy kobieta? Taki mały socjologiczny sondaż. Mirosława a Więckowska OD REDAKTORKI: Intuicja pani nie zawiodła podpis przygotowywał mężczyzna. A ponieważ dla mężczyzn najważniejsze są wyniki, ustawił w podpisie zawodników według osiągniętych podczas biegu czasów. Jedynej w tym wyliczeniu zawodniczki nie pogrubił, bo słyszał a nawet czytał w Metrze! że kobiety tego nie lubią. Adres redakcji: Warszawa, ul. Czerska 8/10; , tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Redaktor naczelny: Waldemar Paś, Redaktor prowadzący: Katarzyna Kęsicka, Dyrektor artystyczny: Magdalena Mamajek-Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Reklama: tel , Promocja: Urszula Kosik, tel , Kolportaż: Wojciech Piwoński, tel , ISSN , Druk: AGORA SA., Wydawca: AGORA SA Miasta, w których ukazuje się wydawany przez Agorę SA dziennik Metro : Aglomeracja Śląska, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra 2 RP

3 p metro Imieniny obchodzą: Dionizy, Dominik, Franciszek, Janina, Paweł 3

4 4 wydarzenia Na bi li nas w bu tel kę * Rząd zre zy gno wał z wal ki z pla sti - ko wy mi bu tel ka mi i fo lio wy mi to reb - ka mi, któ re za śmie ca ją Pol skę. Bo śmie cić jest ta niej To mógł być prze łom w wal ce z za sy - pującą nas górą śmieci. Wczoraj rząd pod na ci skiem UE, któ ra gro zi nam ka - rami, uchwalił nowe prawo dotyczące opakowań. Cel: jak najmniej plastikowych butelek po napojach, kartonów po so kach czy pu szek po pi wie na wy - sypiskach śmieci. Bo opakowania to 4,6 mln ton od pa dów rocz nie. Wszyst kich śmie ci pro du ku je my rocz nie 12 mln ton. Od zy sku je się 10 proc., a opa ko wań 40 proc. Według zaleceń Unii recyklingowi powinno podlegać 60 proc. Spo so by są zna ne od lat: za ka zać rozdawania torebek foliowych w sklepach, sprzedawać napoje w zwrotnych, szkla nych bu tel kach, a nie pla - stikach, które rozkładają się przez kilkaset lat. Usta wa, któ ra nic nie zmie nia Rząd nie sko rzy stał z szan sy. W no wej Usta wie o opa ko wa niach (przy go to - wywało ją przez kilka lat Ministerstwo Środowiska) definitywnie wycofał się z walki z foliówkami. Początkowo pomysł był ta ki, że by je opo dat ko wać. Kosztowałyby 40 groszy, więc ludzie by ich nie brali. Zaprotestował jednak pre mier Tusk, oba wia jąc się, że ude - rzy to w star szych klien tów. Dziś re - sort śro do wi ska uwa ża, że prob lem roz wią zał się sam, bo wie le skle pów pod naciskiem opinii publicznej samo wprowadziło opłaty za torebki. A co z butelkami? Sklepy o powierzchni po wy żej 25 m kw. ma ją obo wią zek sprzedawać napoje zarówno w jednorazowych plastikach i kartonach, jak i w szkla nych bu tel kach. Po to, że by świa - do my klient miał wy bór. Skle py ma ją też obowiązek przyjmować z powrotem szklane butelki. Nowe prawo ten obowiązek podtrzymuje i dodatkowo grozi sklepikarzom dotkliwymi karami od 5 tys. do pół mi lio na zło tych (do tej po ry by ło to kil ka set zło tych). Ale tyl ko za odmowę przyjęcia z powrotem butelek wielokrotnego użytku. Czy to coś da? Mi ni ster stwo Śro do - wiska samo przyznaje, że sklepikarze ła two mo gą obejść te obo wiąz ki. Bo wystarczy, że obok litrowego soku pomarańczowego w kartonie wystawią na półce małą szklaną buteleczkę z sokiem ma li no wym dla dzie ci. A obok dwuli tro wej pep si w pla sti ku pepsi wszklanej butelce opojemności 0,25 ml. I już będzie spełniony ustawowy wymóg dania wyboru klientowi. Od spraw dza nia skle pów jest in spek - cja handlowa. Mieliśmy tylko jedną skargę. Wysłaliśmy do sklepu pismo, że by by ły też pro duk ty w opa ko wa - niach zwrot nych. Cze ka my na in for - macje o wykonaniu zaleceń informuje zastępca wojewódzkiego inspektora handlowego na Mazowszu Andrzej Sawicki. Scho dy ro bią się też, je śli klient ze - chce zwró cić bu tel ki do skle pu. Za dar - mo nie bę dzie prob le mów, go rzej je - śli za żą da zwro tu ka u cji. Są skle py, w których trzeba pokazać paragon na dowód, że napoje kupiliśmy właśnie w nich. Sklep to nie punkt sku pu bu - telek. Zwraca kaucję, jeśli wcześniej ją pobrał tłumaczy Sawicki. Wo lą po tłuc niż znów użyć Ta usta wa nic nie zmie ni. W Niem - czech, Nor we gii czy Au strii pła ci się eurocentów kaucji za każdą butelkę, również plastikową. Po wypiciu napoju można ją wrzucić do automatu, któ ry wy da ta lon na tę sa mą su mę. Ta lo nem moż na za pła cić przy ko lej - nych zakupach. Taki system zachęca lu dzi do zwro tu opa ko wań mó wi Je - rzy Ziaja, szef Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. Rząd tłu ma czy, że na ta ki sy stem nas nie stać. Według resortu środowiska kosztowałby 2,5-3 mld zł rocznie. Rząd pieniędzy nie da. Zaś producenci napojów zmuszeni do zbiórki butelek przerzuciliby koszty na klientów. Według ministerstwa kaucja za butelkę wynosi ła by wte dy na wet 1 zł. Po za tym nie ma gwarancji, że puste butelki wrócą do skle pów. Bo fir mom ta niej jest je po tłuc, za wieźć do hu ty i prze to pić na no we. Ma riusz Ja ło szew ski Zasrana Polsko bez ka ry * Transparent Dziękujemy ci zasrana Pol sko ob ra ża pań stwo, ale nie jest przestępstwem uznała prokuratura. Wy pier...ł nas Urząd Skar bo wy W-Wa Tar gó wek na kwo tę zło tych. Dziękujemy ci zasrana Polsko taki banner powieszono na budynku salonu Fia ta w Za mo ściu pod ko niec ma ja. Firma Car Management protestowała w ten spo sób prze ciw ko de cy zji urzędu skarbowego, który w ostatniej chwili zawiesił wypłacenie jej podatku VAT. Trans pa rent to po mysł Pio tra Tymochowicza, znanego doradcy ds. wi ze run ku. Na czel nik lu bel skie go urzędu skarbowego zawiadomił prokuraturę, że banner publicznie znieważa RP i pomawia skarbówkę. Prokuratura umorzyła właśnie śledztwo. Faktycznie, doszło do znieważenia państwa. Jednak przestępstwo to może być popełnione tylko umyślnie tłumaczy Ewa Pizun, zastępczyni proku ra to ra re jo no we go w Za mo ściu. Z uzasadnienia decyzji wynika, że autorzy banneru nie zamierzali znieważyć RP. Ich in ten cją by ło zwró ce nie uwagi na swoją sytuację. Nie mogli uzyskać zwro tu po dat ku, któ ry we dług nich im się na le żał wy jaś nia Pi zun. Ina czej ma się spra wa z po mó wie - niem urzędu skarbowego. Tu prokuratura nie dopatrzyła się ważnego interesu społecznego w ściganiu właścicieli salonu samochodowego. Urząd skarbowy może zaskarżyć decyzję do prokuratury. ka, gw Wi la nów tyl ko ze smar tfo nem * Chcesz się do wie dzieć cze goś o po - mni kach przy ro dy z ogro du pa ła cu w Wilanowie? Przyjdź ze smartfonem, bo trze ba ze ska no wać kod QR. To dy - skryminacja tych, którzy takich cacek nie mają oburzają się zwiedzający. Zabytkowy ogród pałacu królewskiego w stołecznym Wilanowie przeszedł rewitalizację i elektroniczną rewolucję. Przy pomnikach przyrody stanęły tab li czki z ko dem QR. To ma ły kwa - dracik, który przypomina kody przy cenach. Trzeba go zeskanować smartfonem, czyli nowoczesnym telefonem komórkowym, który łączy się z interne tem. Wte dy na ekra nie wy świet li się zaprogramowana informacja. Pod cho dzę do drze wa. Na tab licz - ce czy tam, że to li pa po mni ko wa. I ty - le. A poniżej długa instrukcja, jak zeska no wać fo to kod, po brać de ko der, wejść na da ny adres in ter ne to wy opo - wia da pani Mar ta z Kra ko wa, któ ra w sobotę z córką zwiedzała ogrody. Skanuję, wchodzę i czytam, że lipa ma 200 lat. I tyle. Instrukcja zajmuje więcej miej sca niż to zda nie. Według pani Marty to dyskryminacja ze wzglę du na wiek, bo star si lu dzie nie poradzą sobie z technologią. A poza tym nie wszyst kich stać na smar tfo ny. Jaka dyskryminacja?! Naszym celem było przyciągnięcie nowej młodej publiczności i oswajanie tej nieco starszej z nowinkami technologicznymi odpowiada Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie. wk, gw na pew no waż ne Iwa nisz wi li bie rze Gru zję. Opo zy cyj - na ko a li cja Gru ziń skie Ma rze nie zdo by - ła w wy bo rach par la men tar nych ok. 54 proc. gło sów i wy prze dzi ła Zjed no czo ny Ruch Na ro do wy pre zy den ta Mi che i la Sa a kasz wi le go po da ła ko mi sja wy - bor cza po prze li cze niu da nych z 18,48 proc. lo ka li. Rzą dzą ce ugru po wa nie ZRN otrzy ma ło 41,5 proc. gło sów. Twór - cą zwy cię skie go Gru ziń skie go Ma rze - nia jest naj bo gat szy czło wiek w kra ju, mi liar der Bi dzi na Iwa nisz wi li (na zdj.). STR / AFP Chciał sprze dać ner kę, za pła ci 600 zł. Pro ku ra tu ra chce wa run ko wo umo rzyć spra wę biz nes me na, któ ry za - miesz czał w sie ci ogło sze nie o chę ci sprze da ży swo jej ner ki in for mu je rzecz ni czka Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Kra ko wie Bo gu sła wa Mar cin kow ska. 40-let ni męż czyz na przy znał się do wi - ny, wy jaś nił, że był zdes pe ro wa ny trud - ną sy tu a cją fi nan so wą, i zo bo wią zał się, że nie bę dzie już za miesz czał ta - kich ogło szeń. Męż czyz na bę dzie mu - siał wpła cić 600 zł na cel spo łecz ny. W Pol sce za han del or ga na mi i ogło - sze nia o or ga nach na sprze daż gro zi do ro ku wię zie nia. Związ kow cy blo ko wa li po ko jo wo. Z bra ku cech prze stęp stwa sto łecz na pro ku ra tu ra umo rzy ła śledz two ws. za blo ko wa nia Sej mu w ma ju przez NSZZ S. De cy zja jest pra wo moc na; mar sza łek Sej mu od niej się nie od - wo ła ła. Związ kow cy za blo ko wa li wyj - ścia z Sej mu po de ba cie o pod wyż - sze niu wie ku eme ry tal ne go do 67 lat. Pro ku ra tu ra uzna ła, że nie do - szło do sto so wa nia prze mo cy lub groź by bez praw nej wo bec po słów, bo ma ni fe sta cja mia ła cha rak ter po ko jo - wy, a blo ka da nie ozna cza sto so wa - nia prze mo cy. Ser bia za ka zu je tę czo wej ma ni fe - sta cji. Wła dze Bel gra du za ka za ły prze pro wa dze nia za pla no wa nej na so bo tę ma ni fe sta cji mniej szo ści sek - su al nych, po wo łu jąc się na wzglę dy bez pie czeń stwa. Pod czas pa ra dy ge - jów w 2010 r. w star ciach po li cji ze skraj ną pra wi cą ran nych zo sta ło 150 osób. W ze szłym ro ku pa ra da zo sta ła za ka za na. pap, kęs Ro dzi ce wy gra li z ZUS * Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że pol ski ZUS mu si za pła - cić 12 tys. euro odszkodowania matce opiekującej się chorym dzieckiem za to, że ode brał jej wcześ niej przy zna - ną emeryturę. Rze szow ski ZUS w 2001 r. przy znał wcześniejszą emeryturę Albinie Rusin, gdyż jej cho re dziec ko wy ma ga ło stałej opieki. Pewna emerytury kobieta zrezygnowała z pracy. Potem jednak lekarz-orzecznik stwierdził, że dziecko nie wymaga stałej obecności matki i ZUS cofnął świadczenie. Pani Albina została na lodzie. Zaskarżyła decyzję ZUS do są du, ale prze gra ła w obu in - stancjach, a Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia kasacji. Wniosła więc sprawę do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka w Strasburgu. Try bu nał uznał wczo raj, że Pol ska na - ru szy ła kon wen cję o ochro nie praw człowieka i podstawowych wolności. Stwier dza ona m.in., że ni ko go nie moż - na pozbawiać własności, chyba że przemawia za tym interes publiczny. Zwrócił uwa gę na prze wle kłość spra wy: pol - skie sądy rozpatrywały sprawę przez ponad 20 miesięcy, a matka pozostawa ła bez środ ków do ży cia. W podobnej sprawie inna Polka Maria Mo skal wy gra ła już w 2009 r. Try - bu nał orzekł wte dy, że błąd wła dzy pu - blicz nej, w tym wy pad ku ZUS, nie mo - że być na pra wia ny ze szko dą dla oby - wa te la. Nie mo że go też po zba wiać środ ków do ży cia. W Trybunale czeka ponad 120 podobnych skarg pol skich ro dzi ców. pap R E K L A M A Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje osób, u których aktualnie występują bolące AFTY w jamie ustnej do udziału w eksperymencie leczniczym. Zgłoszenia telefoniczne: , , bezpłatna infolinia: Lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Pawińskiego 5 (Warszawa-Ochota), w godz Zapraszamy również do rejestracji na stronie: Udział w eksperymencie obejmuje 3 wizyty w ośrodku połączone z badaniem jamy ustnej, stosowanie produktu leczniczego na afty oraz konsultację stomatologiczną połączoną z zabiegiem leczniczym zaleconym przez stomatologa. POŻYCZKI NA MAŁE I DUŻE WYDATKI INFOLINIA: * WARSZAWA I TEL WARSZAWA II TEL *KOSZT POŁĄCZENIA WG STAWKI OPERATORA POŻYCZKODAWCA: BIP SP. Z. O.O

5 Co ona robi przed lustrem i za ile? metro 5 Kosmetyki za 1411 zł i 57 minut w łazience Rano: Płatki przeciw cieniom 15 min 15 zł Żel oczyszczający 2 min 30 zł Tonik 10 s 15 zł Krem ujędrniający 10 s 68 zł Krem stymulująco-ochronny 10 s 36 zł Preparat uwydatniający policzki 5 s 118 zł Pomadka z peelingiem 10 s 27 zł Pomadka powiększająca usta 3 s 30 zł Ampułki regenerujące przeciwzmarszczkowe 5 s 91 zł W ciągu dnia: Woda termalna 2 s 31 zł Bibułki matujące 4 s 26 zł AFP, Michał Bieniek Wieczorem: Zmywacz do tuszu wodoodpornego 1 min 40 zł Krem poprawiający kontur oka 10 s 215 zł Kapsułki ujędrniające 5 s 96 zł Wypełniacz zmarszczek mimicznych 5 s 71 zł Przeciwzmarszczkowe żelowe płatki 30 min 15 zł Pianka do demakijażu 10 s 78 zł Chusteczki oczyszczające 10 s 20 zł Peeling mineralny 3 min 132 zł Tonik 10 s 15 zł Krem z kawiorem i perłą 10 s 92 zł Krem opalizujący 10 s 30 zł Kuracja do ust 4 min 30 zł Balsam 3 s 20 zł Krem naprawczy 10 s 70 zł Kobieta o cerze mieszanej bez problemów ze skórą. Ceny pochodzą ze sklepu internetowego z kosmetykami (również profesjonalnymi), które w perfumeriach są droższe Kobiety, nie dajcie się zwariować * Firmy kosmetyczne wmawiają nam, że jeżeli będziemy wytrwale stosować kremy, żele, maski, to zachowamy młodość. Większość kobiet to kupuje i inwestuje w kolejne, coraz droższe preparaty R E K L A M A Z naszych wyliczeń, które prezentujemy w infografice, wynika, że kobieta po czterdziestce, jeżeli nie będzie oszczędzać na same preparaty wyda ponad 1,4 tys. zł (niektóre z nich starczą na kilka miesięcy, ale inne zaledwie na kilka razy). Użycie wszystkich żeli i kremów (w wersji maksimum, bo np. peelingu nie stosuje się codziennie) zajmie jej prawie godzinę dziennie. A co by było, gdybyśmy dodali do tego pielęgnację biustu, dłoni, stóp, paznokci, pośladków itd.? Krem nawilżający zwykła ściema Dr n. med. Tomasz Wasyłyszyn, dermatolog z Warszawy, uważa, że te wszystkie kosmetyki nie są potrzebne. Wyrabianie w kobietach obsesji, że skóra wymagała nawilżenia, jest podyktowane interesem firm kosmetycznych. Woda stanowi najtańszy składnik kremów, więc kremy nawilżające są tanie w produkcji. Smarując twarz kremem nawilżającym, możemy sprawić, że cera dojrzała jest na kilka godzin spuchnięta, więc gładsza. Nie ma to jednak nic wspólnego ze zdrowiem. Natomiast dla cery łojotokowej krem nawilżający jest szkodliwy. Widzę to na co dzień u moich pacjentek. Gdyby woda stanowiła remedium na wszystkie problemy skóry, to niepotrzebne byłyby kremy ani tym bardziej dermatolodzy. To prawda, że z wiekiem skóra ma coraz mniej wody, ale kiedy się w nią tę wodę wciśnie na siłę, to nie pomoże. Wasyłyszyn zaleca swoim pacjentom mycie twarzy zwykłym mydłem oraz nakładanie na dzień niewielkiej warstwy białej wazeliny, która chroni przed wiatrem czy mrozem, gdyż nie zawiera wody. Jeżeli skóra jest przesuszona można używać kremu tłustego, ale nie nawilżającego. No to podsumujmy: mycie twarzy mydłem 2 razy dziennie, 10 s, 5 zł; smarowanie wazeliną 1 raz dziennie, 5 s, 1 zł smarowanie kremem 1 raz dziennie, 5 s, 1 zł. zk

6 6 Gospodarka źródło: GPW WIG +0,53% WIG20 +0,64% Z ban kiem moż na wy grać * Pre ce den so wy wy rok w spra wie ubez pie cze nia ni skie go wkła du włas - ne go w kre dy cie hi po tecz nym. Bank mu siał zwró cić klien tce kil ka na ście ty się cy zło tych nie słusz nie po bra - nych skła dek! Ubezpieczenie niskiego wkładu własne go to ogrom ny prob lem dla osób, któ re ku pi ły dom lub miesz ka nie w ca ło ści za pie nią dze ban ku. Dziś banki niechętnie udzielają takich kredy tów, ale jesz cze w la tach większość klientów przychodziła po nie bez gro sza przy du szy. A ban ki prześcigały się w oferowaniu kredytów na 100 proc. war to ści nie ru cho - mo ści, a zda rza ły się na proc. Tajemnica łatwych pieniędzy tkwiła we wpi sy wa nych do umów kre dy - towych klauzul o dodatkowym ubezpieczeniu, za które musi płacić klient ubezpieczeniu niskiego wkładu własne go. Klient pła ci je, do pó ki nie ui ści pew nej czę ści kre dy tu. Po ko lej ne skład ki bank zgła sza się co dwa-trzy la ta, a klient mu si wy sup łać naj czę - ściej 3-5 tys. zł. Klien tom naj bar dziej nie po do ba się to, że bank ubez pie cza ich kredyt, płaci składkę i dopiero potem żąda jej refundacji. Płacą bowiem za coś, z cze go nie ma ją ko rzy ści. Bo po li sa chro ni bank, a nie klien ta. Kontrowersji było tak dużo, że Polska Iz ba Ubez pie czeń ze Związ kiem Ban ków Pol skich uchwa li ła w br. re - ko men da cję, któ ra zo bo wią zu je fi - nansistów, by nie ubezpieczali klientów za ich ple ca mi i nie żą da li po tem za to za pła ty. Jed nak wię kszość klien tów skład - ki grzecz nie pła ci, bo wy po wie dze - nie kre dy tu mog ło by przy nieść znacz nie wię cej strat niż za pła ce nie raz na parę lat kilkutysięcznej składki. Tym cza sem oka zu je się, że war - to wal czyć o swo je. Złe obyczaje Multibanku Pani Kin ga po szła na woj nę z ban kiem i pra wo moc nie ją wy gra ła. Mia ła w Multibanku kredyt hipoteczny we fran kach, za cią gnię ty w 2007 r., i to nie ma ły 285 tys., czy li 800 tys. zł. W stycz niu 2011 r. bank po raz dru - gi zwró cił się do niej z proś bą o za - płatę składki ubezpieczeniowej, wyno szą cej 3,5 proc. od kwo ty nie spła - co ne go, bra ku ją ce go wkła du włas - ne go. Po in for mo wał ją, że do ko - nał płat no ści skład ki (...) w to wa rzy - stwie ubez pie cze nio wym wska za - nym w umo wie kre dy to wej, w wy - so ko ści 4709 zł, na ko lej ny okres ubez pie cze nio wy. Pani Kin ga oświad czy ła, że do pó ki bank nie sce - du je na nią praw z po li sy, bę dzie uznawała pobieranie składek za bezpraw ne, bo nie po in for mo wał jej o in nych moż li wo ściach za bez pie - cze nia kre dy tu i nie do star czył jej przed podpisaniem umowy do wglądu. Bank zagroził wypowiedzeniem kre dy tu, więc w od po wie dzi zło ży - ła we wroc ław skim są dzie po zew prze ciw BRE Ban ko wi. USD 3,1759 Sąd wios ną br. uwzględ nił jej po - wódz two w ca ło ści. Uza sad nił, że bank za cho wał się sprzecz nie z do - bry mi oby cza ja mi, bo przy pod pi - sywaniu umowy celowo zmierzał do zde zo rien to wa nia klien tki. Sąd ape - la cyj ny pod trzy mał wy rok. Pani Kin ga pod kre śla, że jest on pre - ce den so wy i otwie ra dro gę in nym klien tom do do ma ga nia się zwro tu po bra nych nie słusz nie skła dek. Praw ni cy są jed nak ostroż ni. Nie moż na wy klu czyć, że spo ry wpływ na decyzję sądu miał sposób sprzedaży kredytu i niedoinformowanie klientki, a nie wy łącz nie fakt, że bank do - łączył do kredytu polisę dotyczącą niskie go wkła du mó wi je den z nich. Polskie Jadło popłynęło na frankach Tym cza sem kło pot z kre dy tem we frankach ma sieć restauracji Polskie Ja dło. Dwa ty god nie te mu bank BNP Paribas wypowiedział jej umowę kredytową. Spółka złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarciu układu. Teraz dostanie czas na dogadanie się z wierzycielami. Bez tego grozi jej likwidacja, a majątek sprzeda syndyk. W 2008 ro ku bank sam przy szedł do nas, że byś my za cią gnę li kre dyt w szwaj car skiej wa lu cie przy kur - sie 2,08 zł za fran ka. Te raz nie jest skłonny do negocjacji i zażądał spłaty ok. 4 mln zł w cią gu 30 dni ża li się Jan Koś ciusz ko, pre zes fir my. gw EURO 4,1014 Ro sja nie go nią Go o gle * Yan dex to ro syj ska wy szu ki war ka, któ ra ma am bi cję stać się trze cią si - łą w prze szu ki wa niu sie ci. Właś nie za o fe ro wa ła prze glą dar kę Yan dex Brow ser Yan dex jest dla Ro sjan tym, czym dla nas Go o gle miej scem, gdzie szu ka się informacji. Moskiewska firma ma ponad 60 proc. udzia łu w ryn ku obej mu - jącym m.in. Rosję, Białoruś, Kazachstan i Ukrainę. Tak jak Google, skupuje mniejsze przedsiębiorstwa oferujące gotowe rozwiązania i technologie, i udo stęp nia te sa me usłu gi. W tym ty - godniu wzbogaciła je o przeglądarkę. Wykorzystuje w niej rozwiązania kupione od konkurencji, np. znaną z Opery funkcję szybszego ładowania stron czy skanowanie pobieranych plików Kaspersky Lab. Dziś na globalnym rynku przeglądarek liderami są Internet Explorer Micro sof tu i Chro me Go o gle a (po ok. 32 proc. udzia łów; da ne z ran kin gu Stat - Counter), którym po piętach depcze Fi re fox Mo zil li (25 proc.), po nim są Sa - fa ri i Ope ra. Yan dex od dwóch lat in - deksuje zagraniczne zasoby internetowe, wkrót ce mo że więc za go ścić u nas. Wschodząc do Polski i sąsiadujących z Ro sją kra jów, zy ska po le do zwię ksze - nia udziałów w globalnym rynku. tad CHF 3,3881 kurs średni NBP na do bre i na złe Dat sun wra ca na taś mę. Nis san wskrze si sta rą mar kę Dat sun. Pod jej ban de rą chce pro du ko wać i sprze da wać ta nie au ta (po 3-5 tys. dol.) na ryn ki roz - wi ja ją ce się. To ko lej ne po dej ście wiel - kie go kon cer nu do ta kich ryn ków jak In - die, Bra zy lia czy Chi ny, gdzie wciąż re la - tyw nie nie wiel ki pro cent po pu la cji jeź dzi sa mo cho da mi. JP Mor gan Cha se oskar żo ny o def - ra u da cje. Pro ku ra tor ge ne ral ny No we - go Jor ku oskar ża zna ny ame ry kań ski bank JP Mor gan Cha se o sprze nie wie - rze nie 20 mld dol. na le żą cych do klien - tów. Oszu stwa miał się do pu ścić bank Be ar Ste arns, któ ry w 2008 r. zo stał prze ję ty przez JP Mor gan. Oskar że nie do ty czy ob li ga cji za bez pie czo nych kre - dy ta mi hi po tecz ny mi, ja kie Be ar Ste arns sprze da wał klien tom w la tach Zda niem pro ku ra to ra bank oszu ki wał klien tów na te mat ja ko ści ob li ga cji i nie prze strze gał przed ry zy kiem zwią za nym z za ku pem. U Ma dzia rów na au to ma tach nie po - grasz. Zde cy do wa ną wię kszo ścią wę - gier scy de pu to wa ni prze gło so wa li cał ko - wi ty za kaz urzą dza nia gier na au to ma - tach po za ka sy na mi. No we pra wo, któ - re ma wejść w ży cie jesz cze w paź dzier - ni ku, za ka zu je pro wa dze nia dzia łal no - ści obej mu ją cej au to ma ty do gry wszel - kim pod mio tom gos po dar czy mi po za ka - sy na mi, któ re ma ją od po wied nią li cen - cję. Obec nie na Wę grzech dzia ła ją trzy ta kie ka sy na. Zda niem rzą du, au to ma - ty do gry sta no wią za gro że nie dla naj u - boż szych oby wa te li, któ rzy prze gry wa ją na nich pie nią dze. Rzecz nik kan ce la rii pre mie ra Ja nos La zar po wo łał się rów - nież na bez pie czeń stwo na ro do we, nie po dał jed nak szcze gó łów. pap, gw O G Ł O S Z E N I A. D R O B N E KKUPIĘ książeczkę mieszk Chwilówki Pożyczki. Bez BIK Koleżankę na prywatkę z zamie Konsolidacja Kredytów do zł, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów BP kawalerka 20 mă, 1200 zł, KOLEŻANKĘ WYS. ZAROBKI Specjalna oferta dla firm. AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka zaświadczenie mă Bartycka 4/4 winda pok. Prometeusz Kredyty Kupię książeczkę mieszk ciche 335 tys.!!! Warszawa, ul. Wolska 68/72 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auta kupię Masażystki bez doświadczenia, Tel Esperal odtrucia terapia-alkohol, skutecznie KAŻDE całe i uszkodzone SUPER ZAROBKI, , PILNIE tel pok,28m 2,Grzybowska 1500zł, Kredyty trudne i prywatne OSOBY STARSZE - lekarz GERIATRA Aaaaa Absolutnie każde auto Na prywatkę W-wa W.zarobki Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1pok,umeblowane.1400 zł.tel aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie POŻYCZKA CHWILÓWKA na dowód bez porady, konsultacje, wizyty domowe NZOZ AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA Pilnie zatrudnię KONSTRUKTORA 73mĂ W-wa Centrum Wspólna Dojazd gratis, tanio GWARANCJA bit, bez wychodzenia z domu, na telefon, Przychodnia Wolska tel ZAŚWIADCZENIA ODZIEŻY damskiej-zakład w Mińsku z dojazdem do klienta, do 2000 w 15 min., Mazowieckim.Tel pok. cegła Ogrodowa 420tys AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV od 10 tys pod zastaw nieruchomości SONY PHILIPS inne tanio masz zabezpieczenie (sprzęt RTV, AAA AUTOKASACJA Pomoc kuch.-bar.saska Kępa GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł POMOC w kuchni z prawem jazdy do baru BP 2 pok. 62 m 2 blisko metro komputer, itp.)- dostajesz gotówkę Aa Przeprowadzki małe duże Tel ZAŚWIADCZENIE CAFE BAO LONG ul. Smocza 18/3 1pok. widna kuchnia, 231 tys pok. 43 m 2 Cybisa dla 4 studiujących ANTENA montaż ; 22/ tel POŻYCZKA POD ZASTAW AaaAUTO SKUP WARSZAWA zł+liczniki+kaucja , PROTEZY z miękką wyściółką, Szkolimy bezpłatnie kandydatów do pracy Lodówek niedrogo ; NIERUCHOMOŚCI (hipoteki) bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez przedpłat, z zadłużeniami. bezklamrowe, szkieletowe z przyssawkami, Auto kupię każde z lat 97/2012 w nieruchomościach. Gwarantujemy PRALKĘ LODÓWKĘ korony tanio Super ceny, gotówka współpracę po zakończeniu szkolenia. TANIO SZYBKO GWARANCJA Auto - Skup po 1998r. Podejmiemy współpracę z EMERYTAMI. Okazja 149mĂ/6900/mĂ 5 pok. nowe Tel Szczegółowe warunki: PRZEPROWADZKI 24H Protezy zębowe, Proteza całkowita 300zł, Super ceny, gotówka Kontakt: Żytnia/ Skwer Wysz. tel BP 1/2 domu 50mĂ, Radość, Trudne konsolidacje, pożyczki Proteza szkieletowa 500zł, naprawa protez. AUTO-SKUP, WSZYSTKIE.Tel Szwaczki zatrudnię. Stała praca. Odzież damska. Tel.: lub Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie AAAMasaż Sara 27l Bródno AG Masaże tylko dla Panów A Najlepsze masażystki 18-40l BABCIA WYMASUJE ka masaż A-Z 100zł priv MASAŻ aktywny AG Masaże tylko dla Panów Masaże i nie tylko Mokotów Masaże Żoliborz. Tel MASAŻ francuski dojrzała MASAŻ Kasia Bródno MASAŻ NA 4 RĘCE Masaż odprężający Mokotów t MASAŻ-SUPER 120 zł Masaż z Kamilem dla pań A-Z Masaż z niespodzianką Nastolatka dla Pana B5 100 zł Odlotowy masaż Legionowo Odprężający masaż *Ola niczego Ci nie odmówi full szczupłe * puszyste Mokotów Aaaa Luksusowy DOM OPIEKI KUPIĘ MERCEDESA "KACZKĘ" 208, 307, 310, 408, 608 itd. Stan obojętny Kupię Mercedes 124, 190, stan obojętny , Kupię: Polonez, Fiat 125P, Łada, KAŻDY stan obojętny, , KUPIĘ - złomowanie aut do 1 tyś zł , KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu i rocznika, także nieopłacone Kupię każde, zwalniam z OC, SKUP KAŻDY STAN gotówka Uszkodzone, zniszczone, Osobowe,Vany,zastepcze.Tanio Wypożyczalnia aut AAA AAA MASAŻYSTKĘ na prywatkę wys. zarobki, zakwaterowanie AAA Zdecydowaną każdą dziewczynę od 18 lat, codziennie duże pieniądze Agencja Ochrony zatrudni Pracowników ochrony bez licencji, tel.: AHU - bezpłatne szkolenia Ambitne młode os. BOK 15zł/h Asystentkę stomatologiczną z doświadczeniem Ursynów Autoryzowany Dealer Skody w Wesołej zatrudni na stanowisko: MAGAZYNIER w dziale części zamiennych - warunkiem przyjęcia jest znajomość programów z Grupy Volkswagena. Kontakt: Tel: /22/ wew. 101, mail: Do dystrybucji perfum. Tel EKOTRADE poszukuje specjalisty w zakresie projektowania i kosztorysowania systemów alarmowych, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej. CV przesyłać na adres: Ekspedientki z zakwaterow Firma sprzątająca zatrudni PRACOWNIKÓW do serwisu sprzątającego. Praca w sklepie SIMPLE, ul. Kobielska. Tel.: ; Firma sprzątająca zatrudni PRACOWNIKÓW (mile widziane Panie) do serwisu sprzątającego. Praca w CH Arkadia, sklep SATURN. Tel.: ; HYDRAULIKA bez nałogów zatrudnię Tel: SZYJĄCYM W ZAKŁADZIE na WOLI Dobre warunki TYNKARZY na AGREGAT gips, cem.- wap. tel., UBEZPIECZENIA WIEK Zadbaną, atrakcyjną na LUX prywatkę, super zarobki z zamieszkaniem Zarabiaj na Trejdoo Zlecę roboty murarskie, tynkarskie tel , Z licencją POF - ochrona obiektów obowiązkowej ochrony - tel Poszukuję pracy dodatkowej jako opiekunka nad starszymi osobami od 5.00 do 8.00 rano i w godzinach wieczornych od do Tel.: Aang DZIECI MATURA dojazd NIEMIECKI , ANGIELSKI PODSTAWOWA GIMNAZJUM DOŚWIADCZENIE TANIO Chemia nauczyciel matur Wola MATEMATYKA pedagog, tel Pianino, keyboard, dojazd, Kurs projektowania i szycia T BPSopot-centrum 3p-123 i 78m BPUrsynów Puławska/Las/Żołny Dom 200/3035mĂ Łochów. Tel Jaktorów 2147mĂ Tel., działek budowlanych 50km od W-wy a55 zł/mă, prąd, woda, tel Działki nad jeziorami, blisko Warszawy tel BP Działka rolna i budowlana, kier. Wyszków 30 km od Warszawy, tel BP 2 POK 43m WYPOSAŻONE, przy RATUSZU 1700zł+media mĂ, nowe, wyposażone, ochrona, 10 min do metra, 1000 zł plus opłaty, BP 18mĂ meble 1150zł, BP 1pok.meble, Madalińskiego,T BP 2 pok., Sielecka, Meble, Przy Łazienkach 40m solidnym BP 85 mă,chomiczówka, 499tys, BP 56mĂ 3pok. blisko metra, pok. balkon Reymonta 282tys pok. z kuchnią 52 m BP 2 pok. umeb. g-ż, po 16.00, pok.,umebowane.1690zł. Tel Kwatery tel , BP Dom 200 m2 Żoliborz na biuro, firmę bez pośr. od grudnia tel Aaaaaaaaaaaaaaa KUPIĘ lub WYNAJMĘ każde 1, 2, 3 pok. PILNIE; Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie Aaaaa dziś każde wynajmiemy Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, A Chcesz wynająć od Dziś? Al. KEN 44 m 2 witryny wyn Do wynajęcia pawilon 50mĂ+ogródek, media,witryny ul. Bonifacego T Hala 220m 2,biuro+hala, Wawer, AA GIPSY malowanie gwar.vat CYKLINA BEZPYŁOWO A-Z Cyklina*lakier*układam,bezpył., Gaz, podłączenie kuchenek, t BP 2 pok. Puławska nowe AGD Gładź, malowanie, zab. k-g MALARZ EKSPRES ; MALOWANIE gipsy gwarancja vat BP KWATERY240/mcPiaseczno OKNA A-Z serwis NAPRAWA BP Ursynów metro meble AGD Wyjazd za granicę, PILNIE SPRZADAM, tanio! meble, RTV, bibeloty, markowa odzież Al.Jerozolimskie 11/19 lok aaaa SKUP KSIĄŻEK aaaa ANNUM. PL,MONETY,MEDALE, BANKNO- TY, ZNACZKI, ZŁOTO, SREBRO. WYCENA- SKUP ANTYKWARIAT NUMIZMATYCZNY 22/ UL.E.PLATER 25 Antykwariat, książki, dojazd, Antykwariat kupi książki i inne Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki militaria porcelana monety brązy Antykwariat ul. Dąbrowskiego , KUPIMY każde mieszkanie MONETY, MEDALE, ORDERY Pilnie wynajmę każde bez prowizji SKUP BIBELOTY STAROCIE ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie SKUP KSIĄŻEK SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel SKUP złomu (maszyn wraków piecy grzejników i in.)demontaż dojazd SREBRO KUPIĘ bdb CENA ZNACZKI i POCZTÓWKI Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: dni w tygodniu 7:00-21:00 PRAWNICY USłUGI PRAWNE TEL Tłumacz., przysięgłe angielski Aaaaaa Przeprowadzki tanio Aaaaaa przeprowadzki wywóz Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz piachu, czarnoziemu, tel., Kontener na gruz, śmieci, PRZEPROWADZKI!!! TANIO!!! Transport-meble AGD inne PRANIE DYWANÓW SPRZĄTANIE piwnic, garaży, wywóz gruzu, mebli AGD, śmieci, i inne tapicerki Wróżka Celina Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h DOJAZD 0zł SERWIS TANI Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h tani serwis 18zł/h dojazd 0zł Aaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY 24h DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł Studio Kopiowania,film,video,DVD, Poszukuję świadka zdarzenia w wypadku samochodowym z udziałem 3 samochodów przy ul. Jana Pawła (Hala Mirowska) z dnia r.Proszę o kontakt

7 7 Kultura Odejdź od kompa Oto sztu ka, któ ra ży je Weź udział w ko la cji z mię so żer ny mi ro śli na mi i w war szta tach hodowli grzybów rozkładających ludzkie ciało. Krakowskie Reminiscencje Teatralne biorą się za bioart. Początek już w pią tek Piotr Gusz kow ski * * Tegoroczna edycja może przynieść rewolucję. Organizatorzy zapowiadają budowanie tożsamości Reminiscencji jako festiwalu eksperymentującego i zaangażowanego społecznie. Właśnie pod czas tej im pre zy po raz pier - wszy w Krakowie zaprezentowane zosta ną efek ty ar ty stycz nych po szu ki - wań prowadzonych w ramach bioartu sto sun ko wo mło de go kie run ku w sztuce, który jednych intryguje, innych obu rza. Au stra lij czyk Ste larc, traktujący własne ciało niczym genetycz ną chi me rę, przed sta wi Me at, Metal & Code: Engineering Chimeras, a ar tyst ka z USA Jae Rhim Lee po pro - wadzi warsztat związany z jej ostatnią pracą Infinity Burial Project, która umożliwia utylizację zwłok przy użyciu grzy bów ja dal nych. Spe cjal ną atrakcją będzie kolacja performatywna z me nu dla róż nych ga tun ków. Poza bioartem na Reminiscencjach nie za brak nie spek ta kli te a tral nych, pokazów tańca współczesnego czy artystycznych spacerów po Krakowie. Fe sti wal po trwa od 5 do 11 paź dzier ni - ka. Więcej: krt-festival.pl. Zbry tyj skim ar ty stą Joh nem O Shea roz ma wia Piotr Gusz kow ski Za cznij my od po cząt ku: czym w ogó le jest bio art? To nurt sztuki używający jako podstawowej materii rozmaitych form życia, procesów biologicznych i etycznych aspektów naukowych eksperymentów. Często bywa łączony ze sztu ką no wych me diów, gdzie czas oraz wymykający się kontroli MATERIAŁY PRASOWE MATERIAŁY PRASOWE proces odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu dzieła i jego odbiorze. Artysta inicjujący taki proces jest więc kimś w rodzaju choreografa lub reżysera, a nie malarza czy rzeźbia rza jak go się tra dy cyj nie po - WYSTAWA. Po ni ci do kłęb ka i z po wro - tem. Od piąt ku w to ruń skim Cen - trum Sztu ki Współ czes nej Zna ki cza su wy sta wa do ko nań Tho ma - sa Bayr le, nie miec kiego przed sta - wi ciela pop-ar tu. Od po ło wy lat 60. two rzy ręcz nie i przy uży ciu naj - skrom niej szych środ ków bar dzo zło żo ne strukturalne obrazy. W Krakowie będzie można zobaczyć przedstawienia i spektakle taneczne, ale także Stelarca. Australijski artysta zadziwił już świat, wszczepiając sobie w przedramię ucho. Wciąż przeprowadza nowe eksperymenty ze swoim ciałem i nowymi technologiami aż strach pomyśleć, co pokaże tym razem strzega. W 2008 roku widziałem w Liverpoolu, jak Yann Marussich połykał podczas pokazu pewną substan cję, po czym z je go skó ry są czył się ni czym krew nie bie ski płyn. To było niezwykle wciągające i zarazem THOMAS BAYRLE dziwne przeżycie. Odbiorca nie musi posiadać specjalnej wiedzy, żeby zrozumieć bioart, wystarczy ciekawość konieczna do obcowania ze sztuką. Jak ty się zna laz łeś w tym nur cie? Od po wiedź da je se ria prac Ear on Arm Stelarca, wykorzystującego współczesną naukę dokładniej inżynierię tkankową. Stelarc stawia ważne pytania, które i mnie nurtują. Od lat sta ram się an ga żo wać mo ją twórczość w problematykę uboju zwierząt, produkcji żywności czy biotechnologii. Czym kie ro wa li ście się, ukła da jąc pro gram sek cji po świę co nej bio ar - to wi na Re mi ni scen cjach? We współ pra cy z Mo ni ką Bak ke or ga ni zu ję per for ma tyw ną ko la - cję Me nu for Com pa nion Spe - cies. Za cie ka wił nas zwią zek lu - dzi z in ny mi ga tun ka mi, szcze gól - nie pod czas je dze nia przy sto le. Zna le źliś my wie le za ska ku ją cych fak tów na te mat zna nych dań, za - pro si liś my też spe cjal nych go ści czy li mię so żer ne ro śli ny. W me - nu znaj dzie się wie le róż nych prze pi sów. Me ta bo lic So up to ro dzaj gu la szu bio tech, któ re go głów nym skład ni kiem są ko mór ki ma cie rzy ste zwie rząt w pro ce sie ich włas ne go tra wie nia. Black Mar ket Pud ding wy pro du ko wa - no przy uży ciu krwi ży wej świ ni, co sta wia kon su men ta w nie ty po - wej etycz nie sy tu a cji sko ro krew po cho dzi od ży we go zwie rzę cia, je dząc ją, sta je my się pa so ży ta mi. Te i in ne osob li we po my sły ku li - nar ne ka żą na no wo przy jrzeć się ist nie ją ce mu łań cu cho wi po kar - mo we mu. * FESTIWAL. Ju tro ru sza so poc ki Jazz Fe - sti val. W Spa ti fie bez płat nym kon cer tem Ame ry ka ni na Chri sa Dah lgre na (na zdj.) i mło de go przed sta wi cie la ro dzi mej sce ny eks pe ry men tal nej Wa cła wa Zim - pe la roz pocz nie się ka me ral na jaz zo wa uczta, z zaskakującym udziałem liry korbowej. de pe sze kul tu ral ne Ana the ma kon cer tu je. Bi le ty na gdyń ski i war szaw ski kon cert bry tyj - skie go zes po łu Ana the ma zo sta ły wy - prze da ne. Chło pa ków z Li ver po o lu, któ - rzy szczy cą się gra niem de ath i art roc - ka moż na, zo ba czyć jesz cze dziś w Byd gosz czy w ha li Asto ria al bo 6 października w ka to wic kim Me ga Klu bie. Dzie ci do fa bryk i bu do wy ro bo - tów. Czy pra ca w fa bry ce mo że być cie ka wa? Tak, ale pod wa run kiem, że za trud nio ne są w niej ro bo ty i au to ma - ty, wy rę cza ją ce zwy kłe go czło wie ka. W Gdy ni, w ra mach pro jek tu Ro bo - CAMP, mło dzi in ży nie ro wie bę dą pro - gra mo wać ta kie ma szy ny. Za ję cia dla dzie ci w wie ku 6-13 lat po trwa ją 10 ty - god ni. Raz w ty god niu, po dwie go dzi - ny, mło dzi kur san ci w dwu i trzy o so - bo wych gru pach zaj mą się bu do wa - niem włas ne go ro bo ta. Mo że to być me cha nicz ny gór nik, któ ry sa mo dziel - nie wy drą ży tu nel w ko pal ni. Za ba wa nie bę dzie prze szka dzać w na u ce. Ma - li tech ni cy po zna ją za sa dy dzia ła nia urzą dzeń elek trycz nych i na u czą się pod staw pro gra mo wa nia. Po czą tek war szta tów dziś. Więcej: robocamp.pl No wo ści pły to we. Je śli ktoś cze ka na naj no wszy krą żek Ce li ne Dion, to właś nie ogło szo no, że ów po ja wi się w skle pach 5 li sto pa da. Wy daw ca za - po wia da, że fran cu sko ję zycz ny Sans At ten dre, nad któ rym pra co wa no pięć lat, jest pe łen emo cji, wy mow - nych tek stów i po ry wa ją cych me lo dii. Za graj na Wo od stoc ku. Wczo raj roz - po czę ły się ko lej ne, pią te już eli mi na - cje do Przy stan ku Wo od stock. Or ga ni - za to rzy Fa bry ka Zes po łów, Fun da cja WOŚP i Ow siak net.pl za pra sza ją wszyst kie zes po ły na mię dzy na ro do wą ba ta lię o Naj pięk niej szy Fe sti wal Świa - ta. W tym ro ku od bę dą się dwa fi na ły pol ski we Wroc ła wiu i eu ro pej ski w Ber li nie. Zgło sze nia sa przyj mo wa ne do 28 lu te go. Na ich pod sta wie ju ry wy bie rze pół fi na - li stów, któ rzy po ka żą, na co ich stać na kon cer tach w czte rech mia stach: Po zna niu, Lub li nie, Ol szty nie i Za brzu. eb R E K L A M A Dol no ślą ska Fun da cja Roz wo ju Ochro ny Zdro wia we Wroc ła wiu in for mu je, że na ra chun ku ban ko wym Fun da cji fun kcjo nu je sub kon - to dla Łu ka sza Hat ła sa pod ha słem Hat łas. Pan Łu kasz od wczes ne go dzie ciń stwa cho ro wał na nie wy dol ność ne rek. Na sku tek wo do ner cza zo sta ły usu nię te obie ner ki. Od te go mo men tu był trzy ra zy w ty god niu dia li zo wa ny. W 2009 ro ku miał prze szczep ner ki. W lu tym 2010 r. zdia - gno zo wa no u nie go ostre za pa le nie wą tro by ty pu C. Nad to stwier dzo no nad ciś nie nie tęt ni cze oraz wtór ną nad czyn ność przy tar czyc. W tym ro ku wy kry to po stę pu ją cą cho ro - bę koś ci po le ga ją cą na obu stron nej mar twi cy ja ło wej głów koś ci udo wych wraz z obec - no ścią mar twia ków i zła mań pod chrzęs nych. Stan zdro wia pa na Łu ka sza wy ma ga kon ty nu a cji spe cja li stycz ne go le cze nia i opie ki. Wszyst ko to łą czy się z du ży mi wy dat ka mi, stąd nasz apel do wszyst kich lu dzi do brej wo li o wpła ty choć by naj drob niej szych kwot. Dol no ślą ska Fun da cja Roz wo ju Ochro ny Zdro wia Bank Pe kao S.A. I Od dział Wroc ław z do pi skiem da ro wiz na na ce le ochro ny zdro wia Hat łas NOWY KREDYT o bankowy i pozabankowy o gotówkowy i konsolidacyjny o na oświadczenie do 50 tys. o szybkie pożyczki bez BIK do 12 tys. o chwilówki na dowód o dla firm i rolników bez BIK bez ZUS, US (komornik) o pomoc zadłużonym BIK komornik ul. Jasna 1 IV p. pok. 409 tel KREDYTY SZYBKO I SKUTECZNIE, NAJLEPIEJ W MIEŚCIE kredyty na oświadczenie 3 kredyty gotówkowe w 2 h 3 kredyty konsolidacyjne do 10 lat (płacisz mniej o połowę niż płaciłeś 3 bez bik, bez zdolności 3 kredyty dla firm na oświadczenie do Zadzwoń i umów się z doradcą Al. Wilanowska 361, paw. 27 m lub % skuteczności Jesteśmy po to, by tobie było lżej

8 8 kultura Pa de rew ski i atak złych mo cy * Rok 1918, schy łek I woj ny świa - to wej. Gru pa jas no wi dzów i spi ry - ty stów usi łu je chro nić Igna ce go Ja - na Pa de rew skie go przed ata kiem nie miec kie go me dium, do kto ra Abu - sem. Nie praw do po dob ne? To naj - no wszy film Łu kasza Bar czy ka Hisz pan ka O szcze gó łach fa bu ły twór cy fil mu nie chcą mó wić. Wia do mo, że in try - ga os nu ta jest wo kół wy zwo leń czej walki Polaków pod koniec pierwszej woj ny świa to wej, tuż przed wy bu - chem powstania wielkopolskiego. Ale jako historycznego raczej tego filmu trak to wać nie na le ży. Wszyst ko za - czy na się bo wiem od przy by cia do Po - znania Paderewskiego, o którego duszę ro ze gra się wal ka po mię dzy spi - rytystami a doktorem Abusem, pracującym na zlecenie pruskiej armii. Historia potraktowana jest tu z dystan sem. My jej nie od twa rza my, ale tworzymy opowiada Łukasz Barczyk, reżyser filmu, autor scenariusza i jednocześnie producent. Chcemy pokazać hi sto rię ja ko za gad kę, coś, co po - dob nie jak rze czy wi stość kre o wa ne jest przez umysł i punkt wi dze nia, a co za tym idzie pod le ga kry tycz ne mu, a cza sa mi iro nicz ne mu spoj rze niu. Czasami będzie więc śmiesznie, czasami strasznie mówi Barczyk. I zapowiada, że możemy spodziewać się czegoś z pogranicza kryminału i thrillera. Obsada zapowiada się międzynarodowo. Amerykanin Crispin Glover, znany m.in. z Truposza i Alicji w Krainie Cza rów, za gra dr. Man fre da Abu - sego niemieckiego jasnowidza i hipnotyzera. Jego postać ma nawiązywać do bohatera filmu Doktor Mabuse z 1922 r. w reżyserii Fritza Langa, czołowego twórcy niemieckiego ekspresjonizmu w kinematografii (po ten nurt chce sięgnąć także Barczyk). Spośród polskich aktorów na ekranie pojawią się m.in. Ja kub Gier szał, Jan Pe szek i Sonia Bohosiewicz. Polaka możemy się też spodziewać w roli Ignacego Pade rew skie go, ale kto nim bę dzie eki - pa na ra zie trzy ma w se kre cie. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grud nia 1918 r. w Po zna niu. Woj ska powstańcze wyzwoliły spod władzy niemieckiej niemal całą Wielkopolskę. Polskie pra wo do tych ziem usan kcjo no wał później traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. Ja ko pre mier i mi ni ster spraw za - granicznych podpisywał go Ignacy Jan Paderewski, jeden z największych pianistów swojej epoki. Wcześniej, wykorzystując liczne znajomości w świecie polityki, wspierał on dążenia Polski do odzyskania niepodległości. Jak zostanie pokazany w filmie, dowiemy się 27 grudnia 2013 ro ku pre mie rę Hisz pan ki za - planowano na 95. rocznicę wybuchu powsta nia. Pier wszy klaps pad nie na pla - nie już dziś. War to wspom nieć, że wy - konaniem efektów specjalnych zajmie się zasłużone studio Platige Image. El żbie ta Ba la no Śliw ko wy prze bo jo wy jazgot * Je śli ist nie je w Pol sce zes pół, któ - ry po tra fi wy cis nąć coś cie ka we go z char czą cych, prze ste ro wa nych gi - tar, to z ca łą pew no ścią jest to właś - nie Plum re kla mu je wy daw ca naj - no wsze go al bu mu tria. Kon cer tem w po znań skiej Fa bri ce gru pa roz po - czy na klu bo wą tra sę po kra ju Jedni dostrzegają w nich spadkobierców brzmie nia So nic Yo uth, dru dzy wskazują na inspirację zespołami Shellac czy Polvo, jeszcze inni przywołują echa mu zy ki Qu e ens Of The Sto ne Age. Każda z tych grup, reprezentująca nieco inny segment amerykańskiego niezależnego rocka, miała wpływ na braci Piekoszewskich, którzy pod koniec lat 90. założyli w Stargardzie Szczecińskim grupę Plum. Zamiłowanie do hałaśliwych gi tar sły chać na każ dym z pię ciu albumów wydanych pod śliwkowym szyldem. Przełomowym zdaniem samych muzyków, rezydujących obecnie w Poznaniu był ubiegłoroczny krążek Hoax. Płytę nagrano i wyprodukowano w pełni profesjonalnie, w grupie poja wił się no wy czło wiek. Obok bra ci gi - tarzysty Rafała oraz wokalisty i basisty Mar ci na za per ku sją za siadł Adam Na - stawski, który zmienił Zbyszka Jasińskiego. W tym składzie został zarejestrowany także materiał na tegoroczny album zatytułowany Emergence, odbie ra ny rów nie en tu zja stycz nie jak wspomniany Hoax. Energiczne i rytmiczne, jazgotliwe, a zarazem przebojowe numery Plum będzie można usłyszeć podczas październikowej trasy koncertowej, która obejmie dziesięć miast. Mi chał Kar pa 3.10 Po znań, Fa bri ka, 4.10 To ruń, enerde, 5.10 Ka lisz, Pod Mu za mi, 7.10 Wroc ław, Fa lan ster, 9.10 Kra ków, Re, Piotr ków Try bu nal ski, Spi ra la, War sza wa, Po wię ksze nie, Alek san drów Ku jaw ski, Fa do Gdy nia, Des de mo na, Zie lo na Gó ra, Zie lo na Ja dło daj nia. me tro pa tro nat 3, 2, 1... WFF Wo o dy, jak żyć? * Mo wa oczy wi ście o Wo o dym Al le nie. Ame ry kań ski re ży ser sły ną cy z po - czu cia hu mo ru jest do brym du - chem fran cu skiej ko me dii Pa ryż Man hat tan. Do ra dza głów nej bo - ha ter ce po szu ku ją cej ide al ne go męż - czyz ny Zakochana w filmach Allena farmaceutka romantyczka Alice nieco idealizuje podejście do życia patrzącego na Materiały promocyjne nią z pla ka tu twór cy An nie Hall. Właściwie ma na je go pun kcie pew ną ob se sję. Rów nie za baw ne, co traf ne spostrzeżenia nowojorskiego reżysera pomagają dziewczynie zmagać się z co dzien no ścią od lat. Jed nak że by odnaleźć prawdziwą miłość, bohaterka bę dzie mu sia ła po rzu cić do tych - czasową filozofię, pozostając jednak w duchu Allena. Wszystko za sprawą pewnego spotkania! Paryż-Manhattan to najbardziej allenowska ze wszystkich komedii, wktórych wystąpił Woody Allen przekonuje nas dystrybutor. Okazja do zweryfikowa nia tej te zy od piąt ku w ki nach. guszp Wy bierz fil my, wy przedź in nych * Chcesz zo ba czyć ra pu ją cych Mon - gol czy ków al bo za sta no wić się, jak bar dzo je steś my po wią za ni eko no - micz nie? Ju tro ru sza przed sprze daż bi le tów na War szaw ski Fe sti wal Fil - mo wy. Jak zwy kle bę dą ko lej ki, więc o wej ściów ki trze ba za dbać wcześ - niej Jak co roku przedsprzedaż organizowana jest w Empiku Juniorze przy ul. Marszałkowskiej 116/122 (I piętro). Z boga tym pro gra mem fe sti wa lu moż na za poz nać się na stro nie Wff.pl, gdzie oprócz opi sów fil mów, zdjęć czy lin - ków do zwia stu nów znaj du je się rów - nież za kład ka Mój WFF. Dzię ki niej moż na przy go to wać spe cjal ny wy - druk (for mu larz do stęp ny tak że na miej scu), któ ry bę dzie po sia dał kod uła twia ją cy zło że nie za mó wie nia. Przedsprzedaż biletów potrwa do 11 paź dzier ni ka (w godz ). W trak - cie fe sti wa lu bę dzie kon ty nu o wa na w ka sach Ki no te ki i Mul ti ki na Zło te Tarasy. guszp po daj da lej odpręż się Ser decz ne po dzię ko wa nia dla Pani pra cu ją cej u złot ni ka na 1 Ma ja w Ka - to wi cach, któ ra zna laz ła i od da ła klu - czy ki z mo je go sa mo cho du. Po zdra - wiam, Pa ti z biu ra Wi dzia łem Cię 29 wrześ nia w par ku Cho rzow skim (WPKiW) ok. 16. Mia łaś czer wo no-po ma rań czo wą bluz kę, póź - niej za ło ży łaś bia ło-czar ne po zio me pa - ski, a ja Cię mi ja łem z cór ką idą cą obok ró żo we go wóz ka. Póź niej ok. 17 mi ja łaś mnie w dro dze na tram waj. Pro szę Cię, odez wij się: te ria.pl. Fa ce cie w sza rej ko szul ce, czar nej kur tce, z ciem nym ple ca kiem Pu ma. Strasz nie się cie szę, że uda ło mi się wy wo łać Twój uśmiech 28 wrześ nia o godz na sta cji me tra Ka ba ty. Gdy byś miał ocho tę kie dyś się jesz cze po uś mie chać i po roz ma wiać, na pisz: ona_me 24 wrześ nia zgu bi łam sza ry por - tfel w cen trum Ka to wic. By ły w nim waż ne do ku men ty, w tym do wód i le gi - ty ma cja stu den cka. Zna laz cę pro szę o zwrot po cztą na adres z do wo du. Go rą ce po zdro wie nia dla Zu zi, któ ra pew nie sie dzi obok mnie. Mi łe go dnia! zwie rza ki do adop cji Mo ka mło da, ślicz na, we so ła, ale ni czy ja. Uwiel bia za ba wy, po tra fi cho dzić na smy czy, jest po słusz na, bar - dzo ład nie pod ró żu je w sa mo cho - dzie. Do sko na le do ga du je się z in - ny mi psa mi, swo ją mi skę udo stęp ni - ła też dwóm bez dom nym ko tom. Su - nia ma oko ło trzech lat i wa ży 15 kg. Kon takt: tel , Ra - dom MATERIAŁY PRASOWE Ogór ku, od ty lu lat bu dzisz mój uśmiech na twa rzy, gdy Cię wi dzę. Szko da tyl ko, że nie po tra fi my ze so bą już roz ma wiać. Ogór ko wa da ma Ser decz ne po zdro wie nia dla Lo li-krej - zo LI, któ ra do star cza mi wie le uśmie chu każ de go dnia. Dzię ki, że je steś. Po la Wy trwa ła Ju sty no Gniad.! Cie szę się, że przy ję łaś prze pro si ny. Dzię ku ję za to, że zgo dzi łaś się znów zmie rzać do istot ne go wy da rze nia. Wspól nie prze zwy cię ży my trud no ści z pro mie nia - mi po ko ju i ra do ści. Ko cham Was! Szczę śli wy Mi chał An ge li ko, w dniu two ich 16. uro dzin ży czę Ci speł nie nia wszyst kich ma - rzeń, du u u u u żo szczę ścia, mi ło ści i cze go tyl ko so bie za pra gniesz. I oczy - wi ście sa mych 5 z pol skie go - M. Ma gdo, chcę Ci uro czy ście oznaj mić, że Cię ko cham naj bar dziej na świe cie i na dal bę dziesz się ze mną mę czyć. Bu zia ki Twój Ka mil Rę dzin! W dniu uro dzin ży czy my Ci dal sze go roz wo ju ge niu szu ma te ma - tycz ne go, pie nię dzy, je dze nia, mi ło ści, pro cen tów, wix, speł nie nia ma rzeń Ki nia to nie - zwy kłej uro dy ow cza rek. Ma ok. 3 lat. Nie cze ka już na po wrót wła ści - cie la, któ ry ją po rzu cił, cze ka na no wy dom. Ma cu - dow ny cha rak ter, jest mą dra, kar na, po słusz na. Po tra fi też bro nić tych, któ rych ko cha, ma sil ny cha rak ter. Bę dzie do brym stró żem i przy ja cie - lem. Kon takt: tel , Ka to wi ce MATERIAŁY PRASOWE i zna jo mo ści ma py świa ta! We lo ve YOU! AKMWW Pa u lin ko, dasz się za pro sić na ran dkę w śro dę? Je śli się zga dzasz, puść mi oczko bę dę wy pa try wał. Twój Le szek W po nie dzia łek 24 wrześ nia w au to - bu sie li nii 525 oko ło godz. 17 zna le zio - no pen dri ve a. By ły tam wy kła dy z far - ma cji. ar ka diusz.mo ra no On yo ur bir thday to day, most pe o ple will wish that you earn lots of mo ney, but I wish you we alth. Most pe o ple will wish you fun ti mes but I wish you he al - thy ti mes. Most pe o ple will wish you de light but I wish you pu re joy. Most pe o ple will wish you ma ny friends, but I wish that we al ways stay to ge ther. Wszyst kie go naj lep sze go Kot ku! Mi sia Po zdro wie nia dla kla sy 2FB ju tro nie ma żad nej kar tków ki. Krzy siu RPK jest the best Dro ga Agniesz ko! Mam na dzie ję, że to czy tasz, bo chcia łem za cząć Twój dzień, uświa da mia jąc To bie i ca łe mu świa tu, jak bar dzo Cię ko cham. Twój M. Chcesz po zdro wić, prze pro sić, po dać da lej? Pisz: me ra.pl Le on to psiak w ty - pie ow czar ka ma li no - is. Tra fił do schro ni - ska ja ko szcze niak, wy chu dzo ny i cho ry. Te raz, już zdro wy, cze ka na włas ne - go od po wie dzial ne go opie ku na. Pie sek jest spo koj ny,sko ry do za ba wy, lu bi kon takt z czło wie kiem. Będzie śred niej wiel ko ści. Kon takt: tel , Kra ków MATERIAŁY PRASOWE Wię cej zwie rza ków do adop cji: Ca - fe a ni mal.pl horoskop Ba ran Dzi siaj Two je pla ny na ran dkę nie co przy blak ną. Oka że się, że nie masz co li czyć na czy jąś obec - ność. Byk Dzi siaj masz szan sę na no wą mi łość i sza lo ny flirt. W Two ich po czy na niach wspie ra Cię go rą ca We - nus. Bliź nię ta Dzi siaj bę dziesz mu - siał pod po rząd ko wać się re gu łom, któ rych nie lu bisz. Nie bę dzie to ła twe, ale in ne go wyj ścia nie ma. Rak To bę dzie bar dzo uda ny dzień, któ ry pra wie w ca ło ści bę dzie na le - żał do Cie bie, Ra ku. Dzi siaj wszyst ko bę dzie Ci się uda wać. Lew Dzi siaj wy buch nie otwar - ty kon flikt po mię dzy Two i mi współ pra cow - ni ka mi. Nie wchodź w to i trzy maj się na bo - ku. Pan na Masz dzi siaj szczę śli - wą rę kę do wszyst kie go i wszyst kich. Cze go się tkniesz, za mie ni się w suk ces i zło to. Wa ga Uwa żaj na pseudo - przyjaciół i fał szy wych ko le gów w miej scu pra cy. Dzi siaj mo żesz mieć do czy nie nia ze złą wo lą in nych. Skor pion Pod wpły wem pla - net sta niesz się bar dziej po dat ny na uczu - cia i emo cje, dzi siaj za pra gniesz luk su su i na mięt no ści. Strze lec Two ja ro dzi na po now - nie bę dzie usi ło wa ła wejść Ci na gło wę. Nie daj się usta wiać i po u czać. Ko zio ro żec Dzień bę dzie dla Cie bie przy chyl ny, je że li cho dzi o spra wy Two - ich uczuć. Mo żesz ukła dać ro man tycz ne pla ny na przy szłość. Wod nik W tym dniu mo żesz czuć, że je steś na ży cio wym za krę cie. Nie pani kuj, wszyst ko uda Ci się po roz wią zy - wać. Ry by To bar dzo do bry dzień na za ła twia nie spraw służ bo wych. Szef spoj rzy na Cie bie przy chyl nym okiem. Poznaj szczegóły przepowiedni Wyślij SMS o treści METRO pod numer (2,46 zł z VAT)

9 kultura re cen zja: książ ka 9 Oli via lu bi bas Najpierw zachwyciła widzów polsatowskiego show, potem własnym sumptem wydała debiutancki album. Teraz Olivia Anna Livki wraca z jego reedycją wzbogaconą o trzy utwory Zar tyst ką roz ma wia Mi chał Kar pa EMI Jak z Opo la tra fi łaś do Ber li na? Ta historia ma początek w Jordanii, gdzie po zna li się moi ro dzi ce. Ma ma pracowała jako piosenkarka, ojciec był inżynierem. Ja urodziłam się w Opolu, później wyjechaliśmy na południe Niemiec. Tam się wychowałam, chodziłam do szkoły, a do Berlina wybrałam się na studia filmoznawcze. Ale w pew nym mo men cie mu zy ka sta ła się waż niej sza niż film. Stanęłam przed wyborem: realizować się fil mo wo czy pójść w mu zy - kę, której poświęcałam coraz więcej czasu. Wygrała muzyka, ale nie porzuciłam miłości do kina i sztuki wideo. Ostatnio wymyśliłam całą koncepcję teledysku do singla Abby Ab by. Mam na dzie ję, że na tym nie skończy się moja przygoda z ruchomym obrazem. Prze czy ta łem gdzieś, że wy da jąc nie za leż nie de biu tan cką pły tę, sta - wi łaś czo ła Ti ta ni co wi prze my słu mu zycz ne go. Dla cze go za tem te - raz zde cy do wa łaś się na re e dy cję al bu mu pod skrzy dła mi du żej wy - twór ni? W ubiegłym roku rozmawiałam z kilkoma znanymi firmami fonograficznymi, ale nie miałam przekonania. Lu dzie cze ka li na mo ją pły tę, dla te go The Na me Of The Girl Is... postanowiłam wydać własnym sumptem. Można jednak powiedzieć, że to było wydanie dla wtajemniczonych: bez promocji, szerokiej dystrybucji, z nadzieją, że przyjdzie moment na prawdziwą premierę. EMI oka za ło się wy twór nią, do któ - rej artystycznie najbardziej pasuję. Nie ku si ło cię, że by przy oka zji wzno wie nia zmie nić czy po pra wić nie któ re nu me ry? Nawet jeśli bym chciała, ograniczały mnie fi nan se (śmiech). Nagranie materiału sfinansowałam z własnej kieszeni, także każda kolejna piosenka, ma ste ring czy miks to do dat ko - we koszty. Dlatego właśnie na reedycji są tylko trzy bonusowe numery, na wię cej nie by ło mnie stać. Po za tym nieskończone poprawianie utworu to pułapka. W pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie: dość. Na gry wa jąc w stu dio ży we in stru - men ty, par tie au to ma tu per ku syj - ne go czy elek tro nicz ne efek ty, mia - łaś kom fort cza su i spo ko ju. Jak ra - dzisz so bie z opa no wa niem te go wszyst kie go na sce nie? W pewnym momencie stanęłam przed dylematem, czy tworzyć elektroniczne sample na sce nie, czy ra - czej po sta wić na per for man ce wo - kalno-basowy. Wybrałam to drugie pew ne rze czy od twa rzam, ale nie tracę kontaktu z publicznością. Widziałam już niejednego artystę, który zma gał się ze wszyst ki mi sprzę ta - mi. Dla mnie prio ry te tem są pio sen - ki i komunikacja. Kiedy jestem na sce nie śpie wam, tań czę i gram na kilku instrumentach. Któ ry jest two im ulu bio nym? Zdecydowanie bas, ale cały czas szu kam no wych brzmień, mo im Olivia Anna Livki: Priorytetem są dla mnie piosenki i komunikacja. Kiedy jestem na scenie śpiewam, tańczę i gram na kilku instrumentach ostatnim odkryciem są afrykańskie bębny. Na dal sa ma przy go to wu jesz sce - nicz ne stro je? Z po mo cą ma my, któ ra jest ta ką al - ternatywną Tiną Knowles [amerykańska projektantka mody, matka Beyoncé oraz Solange Knowles]. Za gra łaś na nie za leż nym OFF Fe sti - va lu, ale i przed kon cer tem Len - ny ego Kra vit za. Co wy cią gnę łaś z tak róż nych do świad czeń? Bar dzo lu bię du że sce ny moż na poczuć potęgę dźwięku. Na OFF-ie mieliśmy problem techniczny, laptop odmówił posłuszeństwa i nie wszyst ko wy szło tak, jak chcia łam. Dostałam porządną lekcję. Z kolei przed koncertem Kravitza nie byłam w stanie przewidzieć, czy tzw. mainstreamowa publiczność mnie zaakceptuje. No i sporym wyzwaniem było występowanie na jednej scenie z takim artystą. Wróć my do pły ty jej ty tuł od ra zu przy wo dzi na myśl kon cer to wy al - bum The Na me Of The Band Is Tal - king He ads. David Byrne, lider legendarnych Talking Heads, jest człowiekiem, któremu muzycznie zawdzięczam najwięcej. Podobnie jak Brianowi Eno, który zresztą współpracował z Gadającymi Głowami. Od nich najwięcej nauczyłam się, jeśli chodzi o możliwości aranżu i produkcji. Wiele dało mi również słuchanie nagrań Johna Cale a, Quincy Jonesa, ale i Bernarda Herrmanna, który komponował muzykę do filmów Alfreda Hitchcocka. Wpla tasz w swo je tek sty za sły sza - ne cy ta ty, ta kie jak np. ten o sza ta - nie, któ ry ma 33 la ta i miesz ka w Tel Awi we. Gdzie je sły szysz? Paradoksalnie teksty, które wydają się abstrakcyjne i śmieszne, często padają w bardzo osobistych i niekoniecznie wesołych sytuacjach. We so ło mu sisz pew nie wspo mi nać udział w pro gra mie Must Be The Mu sic. Tyl ko Mu zy ka. Decyzja, żeby pójść do telewizji, była podyktowana brakiem środków na dokończenie płyty. Miałam nadzieję, że dzięki programowi więcej ludzi o mnie usłyszy. Problem polegał na tym, że nie by ła to kwe stia wy - łącznie jednego wystąpienia, temat cią gnął się kil ka mie się cy, był dla mnie sporym mentalnym poświęceniem. Nie ma jed nak wąt pli wo ści, że Must Be The Mu sic przy spie szył wydanie albumu, pozwolił grać więcej koncertów i robić nowe rzeczy. Chociaż z drugiej strony nie przeceniałabym roli tego show. Z re gu ły ścież ka te le wi zyj na pro - wa dzi z ni szy do głów ne go nur tu kul tu ry, ty zy ska łaś sym pa tię fa nów al ter na ty wy. Przed sta wi ciel pew nej nie miec - kiej wy twór ni wi dział mnie kie dyś jako alternatywną Lady Gagę (śmiech). Nie mu sia ła bym kom po - nować, pisać tekstów, byłabym po prostu śpiewającą dziewczyną z gita rą. Ale po sta wi łam na swo im. Po - czekałam i nie żałuję! Dzięki temu dzi siaj gram dla lu dzi, któ rzy czu ją moją muzykę. * Co ma do powiedzenia Anna German * Pio sen ki An ny Ger man by ły ozdo - bą fe sti wa li w Opo lu i So po cie, do - tar ły na wet do Włoch. Ce nio na w Pol sce, uwiel bia na w Związ ku Ra - dziec kim we szła do hi sto rii pio sen - ki. O jej ży ciu prze czy ta my w książ ce An na Ger man o so bie. Trud no tę pu bli ka cję uznać za peł no wy mia ro wą bio gra fię, to ra - czej zbiór cy ta tów przed ru ko wa - nych z pe e re low skiej pra sy. Au - tor ka prze wer to wa ła pis ma mu - zycz ne, ko bie ce, do tar ła na wet do wy wia dów z Ger man udzie lo - nych ra dziec kim mediom. Spo ro tu pry wat nych fo to gra fii, ko res - pon den cji oraz do ku men tów. Bra ku je nato miast pun ktu wi dze - nia sa mej bio gra fist ki, któ ra od - da jąc głos An nie Ger man, zre zy - gno wa ła z oce ny. I na tym po zor - nym obiek ty wiz mie tra ci ca ła pu - bli ka cja za miast opo wie ści o pa sjo nu ją cym ży ciu pio sen kar - ki do sta je my la ko nicz ne i szab lo - no we ko men ta rze. Jest o tym, co Ger man są dzi o za wo dzie pio - sen ka rza, stro ju estra do wym czy po pu lar no ści, w sty lu gdy je - stem na estra dzie, sta ram się na wią zać ze słu cha cza mi bez - poś red ni kon takt. Ta kich tru iz - mów znaj dzie my, nie ste ty, wię - cej. Ale są i jas ne stro ny książ ki. Nie do sta tecz nie przy bli żo na syl - wet ka An ny Ger man co kol wiek jed nak mó wi o bo ha ter ce tych po wierz chow nych do cie kań. Moż - na się do wie dzieć, że wiel ki prze - bój Tań czą ce Eu ry dy ki po cząt - ko wo nie po do bał się na kon cer - tach, że lu dzie pro te sto wa li (na piś mie!) prze ciw ko bar dziej ryt - micz nym pio sen kom. Nie któ re słowa głów nej bo ha ter ki są na pew no war te przy to cze nia. Na przy kład: Nie wiem, czy wy pa da się przy znać, że bar dzo lu bię Be - at le sów. Kon rad Woj cie chow ski Ma rio la Pryz wan, An na Ger man o so bie, wy daw nic two MG BEZPIECZNY KREDYT!!! 3 gotówki bez zaświadczeń 3 spłata kredytów plus gotówka 3 specjalne oferty dla emerytów Warszawa, ul. Ogrodowa 37, tel , POŻYCZKI CHWILÓWKI zł bez zaświadczeń tel Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit KREDYTY BANKOWE JASNE ZASADY, SZYBKO I SKUTECZNIE akceptujemy wszystkie źródła dochodu TYLKO U NAS KREDYTY DLA TAXI I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ DLA WOLNYCH ZAWODÓW NA OŚWIADCZENIE ul. Kondratowicza 25 (I p.) , , NOWA PLATFORMA KREDYTOWA æ GOTÓWKOWY DO 100 TYS. æ KONSOLIDACYJNY 200 tys. na 120 m-cy, centrum redukcji rat æ HIPOTECZNY dużo ofert z różnych banków æ KREDYTY DLA FIRM ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: Tel , ul. Żelazna PSYCHOLOG konsultacje psychologiczne pomoc w: depresji, nerwicy, kryzysie życiowym (rozwód, utrata pracy) wizyta: 60 min/90 PLN; 90 min/120 PLN Al. Jerozolimskie 44, lok tel KREDYTY R E K L A M A Mokotowska REALIZACJA W 1 DZIEŃ GOTÓWKI na oświadczenie (bez zaświadczeń) bez zdolności kredytowej do 30 tys. KONSOLIDACJE do zł spłata posiadanych kredytów oraz dodatkowa gotówka płacisz raty mniejsze o 50% Elastyczne procedury BIK ZADZWOŃ I ZAPYTAJ SIĘ O SZCZEGÓŁY NASZEGO DORADCY Tel , Warszawa-Centrum, ul. Mokotowska 51/53, lok. 59 (przy ul. Pięknej) NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁAT GOTÓWKA W 15 MIN. ægotówka CHWILÓWKA pożyczka 5000 zł bez BIK æczyścimy BIK ZAPRASZAMY: Pon.-Pt.: Tel , ul. Żelazna POGOTOWIE KREDYTOWE!!! ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ POMOŻEMY!!! KREDYTY TRUDNE PROFESJONALNIE!!! UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) , ,

10 REKLAMA

11 11 Newsdnia Agnieszka Radwańska od zwycięstwa 6:2, 6:3 z Chinką Shuai Zhang rozpoczęła start w turnieju WTA w Pekinie. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Hiszpanką Dominguez Lino. sport Le wan dow ski w Man che ste rze Bu do wa zes po łu za set ki mi lio nów eu ro mnie nie in te re su je. Wy da wa nie ta kich pie nię dzy na trans fe ry i pen sje to sza leń stwo. Bar dziej fa scy nu je mnie roz wi ja nie mło dych pił ka rzy mó wił Jürgen Klopp, tre ner Bo rus sii. Opo wia dał o spon so rowanym przez Ka tar czy ków Pa ris Sa int-ger ma in, ale je go sło wa świet nie pa su ją tak że do dzi siej sze go ry wa la PIŁ KA NOŻ NA * Obie dru ży ny kil ka lat te mu pod - bo jem Li gi Mi strzów się nie zaj mo - wały. Borussii w oczy zaglądało bankruc two, Ci ty za jrza ła w oczy dru ga li ga. Niem cy sa mi się z ba gna wy cią - gnę li, ku pu jąc ta nio, nie wie le wy da - jąc na pen sje i sprze da jąc gwia zdy za duże pieniądze. Anglików za włosy chwy ci li szej ko wie ze Zjed no czo - nych Emi ra tów Arab skich, dzię ki któ rym na Eti had Sta dium przy by - li piłkarze, jakich w historii klubu nie by ło. Dziś obu klu bom ma rzy się sta łe miej sce w eli cie, w któ rej nie by li ni - gdy (Ci ty) lub tra fia li do niej in cy den - talnie (Borussia). Jedyny triumf na kontynencie City to Pu char Zdo byw ców Pu cha rów (1970), wy stę py w Pu cha rze Eu ro py za czy na ją się na pier wszej run dzie w 1968 r., a koń czą na fa zie gru po wej poprzedniego sezonu. Mało, zwłaszcza że aż pięć an giel skich zes po łów podnosiło trofeum, a trzy cieszyły się z nie go wię cej niż raz. Borussia raz grała w finale i raz trofeum zdobyła, w kraju z góry na dortmundczy ków pa trzeć mo że nie tyl ko Bay - ern Monachium (dziewięć razy w finale, czte ry trium fy), ale tak że Ham burg (dwa finały, jedno zwycięstwo). Po dzisiejszym meczu możemy już wie dzieć, któ ry zes pół jest bli żej ce lu. Ce nie ni pił ka rze Ci ty mu szą udo - wodnić, że tworzą wielką drużynę, ci z Borussii chcą jeszcze pokazać, że nie odstają od zespołów uważanych za faworytów LM. Ro bert Le wan dow ski w osta t nich mie sią cach czy tał w ga ze tach nie - miec kich i an giel skich, że pa trzą na niego wysłannicy potęg Premier Lea gue. I pew nie tak by ło, trud no so - bie wyobrazić, by zespoły z Mancheste ru i Lon dy nu igno ro wa ły trze cie - go strzelca Bundesligi, który w sierpniu skoń czył do pie ro 24 la ta. To mło dy i do bry na past nik, któ ry strze la mnó stwo go li w Niem czech. Mam jed nak w ka drze czte rech snaj - pe rów mó wił wczo raj tre ner Ro - ber to Man ci ni py ta ny o trans fer Po - la ka. Dziś Le wan dow ski do sta nie MARTIN MEISSNER / AP Ro bert Le wan dow ski bram kę w LM już strze lił, w me czu z Ajak sem Am ster dam szansę na zademonstrowanie trenero wi Ci ty, że po ra dził by so bie w je - go dru ży nie. Każ dy gol strze lo ny w Man che ste - rze będzie dla obserwujących go klubów wart wię cej niż tra fie nia w me - czach ze sła be u sza mi i śred nia ka mi Bundesligi. Polak twierdzi, że gra na Wyspach jest jego marzeniem. Droga, by je speł nić, pro wa dzi przez gó rę w środ ku po la, ja ką jest Yaya To u re, i łok cie sto pe ra Vin cen ta Kom pa - ny ego, najlepszego piłkarza Premier Le a gue po przed nie go se zo nu. Je śli Le wan dow ski po ra dzi so bie z ni mi, po ra dzi so bie z każ dym. Nie ma zna - cze nia, że na po la kar ne mi strzów An - glii teoretycznie dostać się łatwo. City w 9 meczach tego sezonu pozwoliło ry wa lom na strze le nie aż 17 go li, ani razu nie kończyło spotkania bez straty bram ki. Wię cej niż go la na mecz tra - cą jed nak w tym se zo nie tak że Re al Madryt, Chelsea i Manchester United. To po pro stu nie jest czas wiel kich de - fensorów. Jeśli mistrzowie Anglii przegrają, po dwóch kolejkach będą mieli zero punktów, a Bo rus sia sześć. Choć Niem - cy dwa ra zy zmie rzą się jesz cze z naj - sil niej szym w gru pie Re a lem, a Ci ty na Santiago Bernabeu już grało, piłkarze Kloppa będą zdecydowanie bliżej 1/8 finału. Łatwiej też będzie rozmawiać z Lewandowskim o przedłużeniu wygasającego w 2014 r. kontraktu. Gdyby Borus sia prze trwa ła w LM do wios ny, gdyby także wtedy eliminowała rywali, spor to wych ar gu men tów za odej - ściem Po lak nie znaj dzie. Środa w LM. Grupa A: Dynamo Kijów Di na mo Za grzeb (20.45); Por to Pa ris St. Ger ma in (20.45, ka nał 109 plat for my n). Gru pa B: Schal ke Mon tpel lier (20.45); Ar se nal Olym pia kos Pi re us (20.45, nsport). Gru pa C: Ze nit St. Pe ter sburg Mi lan (18., nsport); An der lecht Ma la - ga (20.45). Gru pa D: Man che ster Ci ty Bo rus sia Do rtmund (20.45, TVP1, npre - mium); Ajax Am ster dam Re al Ma dryt (20.45, npremium3). Multiliga Mistrzów (20.40, ka nał 108 plat for my n). Wczorajsze mecze zakończyły się po zamknięciu wydania. Mi chał Szad kow ski Pro bierz prze grał z pił ka rza mi * Tre ner Mi chał Pro bierz zre zy gno - wał z pra cy w Wi śle z po wo du kon - flik tu z pił ka rza mi. Kra ko wia nie na ra zie nie ogło si li na zwi ska na stęp cy, a już w pią tek cze ka ich pre sti żo wy mecz z Le gią War sza wa Bar dzo praw do po dob ne, że do sto - li cy dru ży na z Re y mon ta po je dzie z tym cza so wym szko le niow cem, np. Tomaszem Kulawikiem (już dwa ra zy peł nił ta ką fun kcję). Na gieł - dzie kan dy da tów od ra zu po ja wił się Fran ci szek Smu da, któ ry w Wi - śle pra co wał już dwa ra zy i na do - da tek jest bli skim zna jo mym Bo gu - sła wa Cu pia ła, wła ści cie la klu bu. Kil ka ty god ni te mu by ły se lek cjo - ner nieoficjalnie mówił, że chce jeszcze od po cząć, ale w paź dzier ni ku zamierza wrócić do zawodu. I to najchęt niej do po u kła da ne go klu bu, któ rym Wi sła po mi mo osta t nich prob le mów fi nan so wych na pew - no jest. Cu pia ło wi ra czej by nie od - mó wił. Te raz nie jest naj waż niej sze, kto po - prowadzi drużynę w piątek przeciwko Le gii, ale ja ką dro gą pój dzie Wi sła. W poprzednim sezonie właściciel klubu do ło żył część pie nię dzy. W tym by - ły zaległości z wypłatami dla piłkarzy. Ponoć Wisła jest dla Cupiała ukochanym dziec kiem. Mu si więc dla dru ży - ny zna leźć szyb ko do bre go tre ne ra, by za cząć od ra biać stra ty do czo łów - ki. Zimą powinien wzmocnić drużynę, by włączyła się do walki o europejskie pu cha ry. To ozna cza, że Cu piał musiałby znów sięgnąć głęboko do kieszeni. Dla Pro bie rza to pier wsza po waż - na po raż ka w ro li szko le niow ca. Do tej po ry tam, gdzie pra co wał, od no - sił mniej sze lub wię ksze suk ce sy. Po - lo nię By tom ura to wał przed spad - kiem z II ligi i z ekstraklasy. Z Widzewem ja ko be nia min kiem ob ro nił się przed spad kiem. ŁKS prze jął na osta - t nim miej scu, zo sta wił na 11. Prze - szedł do grec kie go Ari su Sa lo ni ki, któ ry był w stre fie spad ko wej. Wy - grał m.in. z Pa na thi na i ko sem Ate ny i szyb ko dru ży na wy do sta ła się nad kre skę. O tym, ile zna czył dla Ja giel - lo nii Bia ły stok, świad czy wy bra nie Probierza na trenera 90-lecia klubu. Bia ło sto cza nie zdo by li Pu char Pol - ski, za ję li czwar te miej sce w li dze, odro bi li 10 pun któw ka ry za ko rup - cję i za gra li w eu ro pej skich pu cha - rach. Najważniejszy powód porażki Probie rza w Wi śle to je go sil ny, a ra czej trudny charakter. W innych klubach pił ka rze mu się pod po rząd ko wy wa - li. W Wi śle do szło do kon flik tu ze starszymi zawodnikami, którym nie pa so wał styl pro wa dze nia dru ży ny. Nie po dro dze by ło mu z Łu ka szem Gar gu łą, któ re go zu peł nie skre ślił i od sta wił od skła du za brak za an ga - żo wa nia. Nie mógł zna leźć tak że wspól ne go ję zy ka z Ser ba mi Ivi cą Iliewem i Marko Jovanoviciem. -Kiedy pa trzy łem na to, jak pre zen tu ją się po szcze gól ni pił ka rze, to za da - wałem sobie pytanie, czy czasem nie bra ku je im am bi cji. Wy da je mi się, że nie wszy scy da li z sie bie 100 proc. uwa ża Ra do sław Gi le wicz, eks pert pił kar ski, któ ry oglą dał mecz z Pia - stem. An drzej Klem ba Szyb ciej, wy żej, da lej PIŁ KA NOŻ NA. For na lik w An glii. Se - lek cjo ner pił kar skiej re pre zen ta cji Pol ski Wal de mar For na lik po le ciał do An glii, aby obej rzeć mecz wy stę pu ją ce go w Wol ver - ham pton Sła wo mi ra Pesz ki na za ple czu Pre mier Le a gue. W śro dę uzu peł ni skład ka dry na to wa rzy skie spot ka nie z RPA, któ re od bę dzie się 12 paź dzier ni ka, i z An - glią w eli mi na cjach MŚ, czte ry dni póź niej. PIŁ KA NOŻ NA. 16-la tek w ka drze Le - chii. Bez Pio tra Broż ka po je cha li we wto - rek ra no do Bia łe go sto ku na mecz 1/8 fi na łu Pu cha ru Pol ski pił ka rze Le chii. Za - miast le we go ob roń cy tre ner gdań skie go zes po łu Bo gu sław Kacz ma rek po wo łał do skła du za led wie 16-let nie go wy cho - wan ka Adria na Bie law skie go. PIŁ KA NOŻ NA. Bal lack koń czy ka - rie rę. By ły ka pi tan re pre zen ta cji Nie - miec Mi cha el Bal lack ogło sił roz brat zza wo do wą ka rie rą. 36-let ni pił karz wy - stę po wał w: Ka i ser sla u tern, Bay e rze Le ver ku sen, Bay er nie Mo na chium i Chel sea. Osta t nim je go klu bem było po now nie Le ver ku sen. Nie daw no ne go - cjo wał kon trakt z klu ba mi z USA i Au stra - lii, ale roz mo wy za koń czy ły się fia skiem. TE NIS. Na dal wró ci w grud niu. Czwar ty w ran kin gu te ni si stów Ra fa el Na dal po dłu giej nie o bec no ści spo - wo do wa nej kon tu zją ko la na za po wie - dział, że do gry wró ci pod ko niec grud nia. Wy stą pi wte dy w po ka zo - wym tur nie ju w sto li cy Zjed no czo nych Emi ra tów Arab skich Abu Za bi. Na da - la za brak nie więc w koń czą cym se - zon te ni si stów Ma ster sie i w fi na le Pu cha ru Da vi sa. TE NIS. Fi nał Pu cha ru Da vi sa w Pra dze. Fi nał te go rocz nej edy cji Pu - cha ru Da vi sa, w któ rym Cze si za gra ją z Hisz pa nią, od bę dzie się w dniach li sto pa da w Pra dze. W tej sa - mej ha li doj dzie dwa ty god nie wcześ - niej do fi na ło we go spot ka nia Pu cha ru Fe de ra cji, w któ rym Czesz ki zmie rzą się z Ser bka mi. PIŁ KA RĘCZ NA. Przy zna li się do ko rup cji. Gwia zda świa to wej pił ki ręcz nej Ni ko la Ka ra ba tić i oś miu je - go ko le gów z zes po łu Mon te pel lier HB, za trzy ma nych w nie dzie lę przez fran cu ską po li cję, przy znali się do ko rup cyj nych za rzu tów. Za wod ni cy ze zna li, że wraz ze swo i mi ro dzi na - mi ob sta wi li za kła dy pod czas ma jo - we go me czu z dru ży ną Ces son-se vi - gne. Gro zi im do pię ciu lat wię zie - nia. NOWY NUMER JUŻ W SPRZEDAŻY + SUSAN SONTAG: dzienniki czarownicy + Zachowuj się albo giń. O poradnikach savoir-vivre u + Dlaczego JEREMY EMU CLARKSONOWI wolno więcej? OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY 1 RP Magazyn KSIĄŻKI można kupić także z audiobookiem LÁSKA NEBESKÁ MARIUSZA SZCZYGŁA Cena KSIĄŻEK 9,99 zł, z audiobookiem 19,99 zł (w tym 8% VAT) DOSTĘPNY W APP STORE Cena pobrania 1,59 euro

12 p WAE 1 12 metro Imieniny obchodzą: Dionizy, Dominik, Franciszek, Janina, Paweł

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Wy daw ca: Ago ra SA Au to rzy: Piotr To czy ski, sa mo dziel ny ana li tyk ryn ku (roz dział I)

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo