str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW"

Transkrypt

1 Rok IX Nr 28 (424) r. ISSN INDEX ,00 z³ (VAT 0%) Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW str. 17 Smocza Kraina str. 4 Nowe kwalifikacje, praca, przedsiêbiorczoœæ dla bezrobotnych kobiet str. 6 Piknik So³tysów str. 8 KÊPNO str. 9 KÊPNO Co wydarzy³o siê w cieniu Baszty? str. 12 Festyn integracyjny w Ochêdzynie str. 12 Stra ackie umiejêtnoœci docenione po raz kolejny str. 13 Po ar na Osiedlu Bursztyn str. 17

2 2 11 lipca 2007 aktualnoœci Stan jakoœci wody W zwi¹zku z zainteresowaniem mieszkañców Gminy Wieruszów stanem jakoœci wody wodoci¹gowej przeznaczonej do spo ycia oraz nag³aœnianymi przez prasê przypadkami ska- eñ wody pitnej w innych gminach zwrócono siê do Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie o przedstawienie analizy badañ wody, wykonywanych na terenie Gminy Wieruszów w latach Na podstawie uzyskanych informacji zawiadamiamy, e obecnie woda do picia pochodz¹ca z wodoci¹gów na terenie Gminy nie budzi zastrze eñ co do jakoœci. UWAGA NA TOKSOKAROZÊ! Na podstawie otrzymanej informacji od Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie dotycz¹cej wystêpowania zwiêkszonej liczby zachorowañ na Toksokarozê, zwracamy siê do wszystkich mieszkañców Gminy Wieruszów o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad: - odrobaczanie psów i kotów - co najmniej 4 razy w roku przy pomocy preparatów zalecanych przez lekarzy weterynarii; - nie dopuszczanie do kontaktów dzieci z nieznanymi zwierzêtami; - zabezpieczenie piaskownic i placów zabaw dla dzieci przed kontaktem ze zwierzêtami; - sprz¹tanie odchodów zwierz¹t z terenów publicznych i prywatnych przez w³aœcicieli; - okresowa wymiana piasku w piaskownicach;- mycie r¹k przed jedzeniem, po zabawie na placu zabaw lub w piaskownicy, pracach ogrodniczych i kontakcie ze zwierzêtami;- u ywanie gumowych rêkawic przy wykonywaniu prac w ziemi;- obcinanie paznokci dzieciom; - mycie warzyw i owoców pod bie ¹c¹ wod¹; - unikanie karmienia dzieci na placach zabaw i piaskownicach. Rodzinie, s¹siadom, znajomym, ksiê om oraz wszystkim, którzy okazali wspó³czucie, zamówili msze œwiête i uczestniczyli w ostatnim po egnaniu na wieczny spoczynek œp. kochanej onie, mamie teœciowej i babci serdeczne podziêkowanie sk³adaj¹ pogr¹ ony w a³obie m¹, synowie, synowe i wnukowie Bawcie siê, róbcie zdjêcia i przesy³ajcie do Redakcji! Podzielcie siê informacjami! Pochwalcie siê przed innymi! Drodzy czytelnicy Na terenie, na którym ukazuje siê nasza gazeta dzieje siê wiele ciekawych rzeczy- organizujecie festyny, zabawy, konkursy, obchody ale ka da uroczystoœæ musi mieæ odbiorców- widzów, dla których jest przecie robiona bez tego nie ma ona sensu. Przysy³ajcie do nas informacje o planowanych wydarzeniach. Za poœrednictwem Tygodnika poinformujcie wspó³mieszkañców i goœci o tym co bêdzie siê dzia³o niech przyjd¹ i doceni¹ trud w³o ony w przygotowanie! Niestety nie jesteœmy w stanie wszêdzie dojechaæ- na co siê skar ycie. Nie wynika to z naszej winy czy braku chêci a z tego, e w redakcjach pracuje tylko kilka osób, a gazeta jest w waszych kioskach co œrodê wiêc mamy ma³o czasu na jej opracowanie i z³o enie. Dlatego zwracamy siê do Was z proœb¹, byœcie w kilku s³owach opisywali co siê dzia³o ( mo ecie napisaæ od myœlników- a my to rozbudujemy). Zróbcie ciekawe zdjêcia i materia³ przeœlijcie do redakcji na adres mailowy lub dostarczcie na p³ytach lub dyskietkach. Pochwalcie siê przed innymi wasz¹ miejscowoœci¹, powiedzcie innym o swoich inicjatywach przedstawcie ciekawe osoby lub opiszcie sukcesy i problemy. Zapraszamy do wspó³pracy- przecie macie siê czym pochwaliæ! Redakcja ITP Samoobrona chce wyborów Prezydium Samoobrony zdecydowa³o wieczorem, e partia opuszcza koalicjê. Wiceszef Samoobrony Janusz Maksymiuk zapowiedzia³, e jego partia chce przyspieszonych wyborów i - jeœli w Sejmie nie bêdzie wiêkszoœci - to jest gotowa poprzeæ wniosek o samorozwi¹zanie Izby. Prezydium Samoobrony podjê³o decyzjê o opuszczeniu koalicji po tym, jak w poniedzia- ³ek prezydent odwo³a³ szefa tej partii Andrzeja Leppera z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa w zwi¹zku z dzia³aniami prowadzonymi przez CBA. Premier Jaros³aw Kaczyñski wyjaœnia³ w TVP1, i nie mo e wykluczyæ, e Andrzej Lepper uczestniczy³ w dzia³alnoœci o charakterze przestêpczym Szef SLD Wojciech Olejniczak zapowiedzia³, e klub SLD z³o- y we wtorek wniosek o samorozwi¹zanie Sejmu. Wiceszef Samoobrony Krzysztof Filipek, poinformowa³, e we wtorek o godz zbierze siê klub Samoobrony, który - jak zaznaczy³ - podejmie definitywn¹ decyzjê o wyjœciu z koalicji. Maksymiuk podkreœli³, e nie Drodzy czytelnicy! bêdzie powrotu do koalicji PiS- Samoobrona-LPR. Nie ma i nie bêdzie koalicji PiS-Samooobrona-LPR. Poprzemy wniosek o wczeœniejsze wybory nawet we wtorek - zapewni³. - Je eli bêdzie rz¹d mniejszoœciowy, to on nie bêdzie móg³ normalnie funkcjonowaæ, dlatego najlepszym wyjœciem s¹ wybory - oceni³ Maksymiuk. Jak zaznaczy³, programu Solidarnego Pañstwa nie podejmie siê realizowaæ ani PO, ani PSL. Zdaniem Maksymiuka, premier Jaros³aw Kaczyñski nie mia³ adnych argumentów, aby dymisjonowaæ Leppera. - Decyzja o dymisji Leppera by³a pospieszna i nieuprawniona - podkreœli³. Przyzna³ jednoczeœnie, e nie uwa a i, ca³a akcja by³a inspirowana przez premiera. Pytany, czy jest mo liwoœæ powrotu Leppera do rz¹du, Maksymiuk powiedzia³: - To nie jest zabawa w kotka i myszkê. Nie ma powrotu do koalicji. Maksymiuk zapewni³ te, e jest przekonany, e PiS nie uda siê wyci¹gn¹æ z klubu Samoobrony pos³ów, którzy mieliby popieraæ rz¹d PiS. - Nie ma mowy o adnym wyci¹ganiu naszych pos³ów - podkreœli³. Jednak nie wszyscy liderzy Samoobrony chc¹ wyjœcia z koalicji. Europose³ Samoobrony Ryszard Czarnecki powiedzia³, e bêdzie przekonywa³ pos³ów swojej partii, aby na wtorkowym posiedzeniu klubu nie podejmowali decyzji o wychodzeniu z koalicji. - Jeœli na klubie bêdzie g³osowanie tajne, to wiêkszoœæ pos³ów nie zag³osuje za wyjœciem z koalicji, ale jeœli to bêdzie wiec poparcia dla Leppera, to klub przez aklamacjê poprze opuszczenie koalicji - oceni³ Czarnecki. Jego zdaniem program Solidarnego Pañstwa mo e byæ realizowany tylko przez koalicjê PiS-Samoobrona-LPR. - Je eli wyjdziemy z koalicji, to fundujemy Polsce nowe wybory i prawdopodobne zwyciêstwo libera³ów z PO i lewicy. To by³oby najgorsze rozwi¹zanie - podkreœli³ eurodeputowany. Zdaniem Czarneckiego, wyjœciem kompromisowym by³oby nieobsadzanie stanowiska wicepremiera do czasu wyjaœnienia zarzutów wobec Leppera. Dymisja wicepremiera Leppera W przypadku wicepremiera Leppera, wbrew temu, co teraz mówi, nie chcia³ siê podaæ do dymisji - powiedzia³ premier Jaros³aw Kaczyñski. - W œwietle tych dokumentów, które widzia³em, jasnym jest, e pan Lepper znajduje siê w krêgu podejrzanych - podkreœli³ premier.- Nie jest to dla nas politycznie wygodne, to jest bardzo niewygodne, ale zasady s¹ zasadami. Ja wyraÿnie powiedzia³em, e CBA bêdzie pilnowaæ zaplecza rz¹du - doda³ premier. - Powrót szefa Samoobrony Andrzeja Leppera do rz¹du jest mo liwy tylko jeœli Samoobrona zostanie w rz¹dzie i Lepper zostanie oczyszczony z zarzutów - powiedzia³ tak e Jaros³aw Kaczyñski.- Gdyby by³y spe³nione dwa warunki. Samooobrona by zosta³a w tym rz¹dzie, a nastêpnie prokuratura, czy te s¹d uzna³yby, e Andrzej Lepper jest niewinny, to wtedy tak, ale to tylko wtedy. Bez wyjaœnienie tej sprawy nie - powiedzia³ szef rz¹du w TVP1 pytany czy mo liwy jest powrót do rz¹du Leppera.- To jest powa na sprawa, tam chodzi o wielomilionowe ³apówki. To nie s¹ drobnostki - doda³.- Pañstwo siê zbyt spiesz¹. To s¹ pierwsze godziny po podjêtej decyzji - odpowiedzia³ wieczorem premier Jaros³aw Kaczyñski, pytany czy mo na siê spodziewaæ wniosku o samorozwi¹zanie Sejmu.Jak doda³ szef rz¹du, o dymisji Andrzeja Leppera poinformowa³ telefonicznie wicepremiera Romana Giertycha i bêdzie z nim jeszcze we wtorek rozmawia³na wniosek premiera Jaros³awa Kaczyñskiego prezydent Lech Kaczyñski odwo³a³ Andrzeja Leppera z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów oraz z funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Podjêta decyzja wynika z faktów, które wysz³y na jaw w zwi¹zku z dzia³aniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotycz¹cymi korupcji na wielk¹ skalê. W zwi¹zku z t¹ spraw¹ zosta³y aresztowane dwie osoby - poinformowa³ rzecznik rz¹du Jan Dziedziczak.Centralne Biuro Antykorupcyjne potwierdza zatrzymanie i aresztowanie dwóch osób - Piotra R. i Andrzeja K., podejrzanych o korupcjê i powo³ywanie siê na wp³ywy w jednym z ministerstw.temistokles Brodowski z CBA powiedzia³, e osoby te zosta³y zatrzymane przez CBA, a w niedzielê, decyzj¹ s¹du, zosta³y aresztowane. Ludzie listy piszcie Ilustrowany Tygodnik Powiatowy jest wydawany dla Was, by przedstawiæ Wam lokalne aktualnoœci, sprawy, którymi yje nasze spo³eczeñstwo, problemy, z którymi siê boryka. Na naszych ³amach jest miejsce dla wszystkich, chcemy wiedzieæ; co myœlicie, co Wam siê podoba, a co nie. Dlatego przypominamy, e specjalnie dla Was za³o yliœmy skrzynkê kontaktow¹ na któr¹ mo ecie przesy³aæ to, czym zechcecie siê z nami podzieliæ. Mog¹ to byæ ciekawostki z Waszego miejsca zamieszkania wraz ze zdjêciami, wasze opinie na tematy dotycz¹ce regionu czy komentarze do artyku³ów zamieszczanych w gazecie. Chcesz siê wypowiedzieæ na naszych ³amach? Pochwaliæ siê swoj¹ miejscowoœci¹? Pisz. Najciekawsze listy opublikujemy. NIEZALE NE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przyby³, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, REDAKCJA w WIERUSZOWIE: Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) , (0 62) , tel./fax (0 62) , ODDZIA REDAKCJI w KÊPNIE: Kêpno, ul. Koœciuszki 9. tel./fax (0 62) , REDAGUJE ZESPÓ : Jerzy Przyby³ - redaktor naczelny, tel (ca³¹ dobê), Magdalena Bendziñska - Kêpno, tel , Ryszard Têsiorowski - sport, tel DZIA MARKETINGU: tel , STALE WSPÓ PRACUJ : Iwona Gruszka, Piotr Przyby³, Ariel Pelikan, Henryk Doros³awski, Kazimierz B³aszczak, Maria abuda DRUK: AGORA Pi³a ---istnieje od 1999r. -- Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytu³ów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci og³oszeñ, reklam i artyku³ów sponsorowanych. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

3 reklama 11 lipca

4 4 11 lipca 2007 kêpno Festyn w Rakowie 15 lipca 2007 zapraszamy na festyn który oddbêdzie siê w Rakowie UWAGA! Mieszkañcy Gminy êka Opatowska w dniu r. w RAKOWIE w godz. od do podczas Festynu Zak³adów Miêsnych, w siedzibie Towarzystwa Przyjació³ Rakowa. Bêdzie pobierana krew /honorowo/ na potrzeby Szpitala w Ostrzeszowie i szpitali w Wielkopolsce Kobiety i mê czyÿni w wieku lat Proszeni s¹ o zg³aszanie siê po lekkim posi³ku z dowodem osobistym. Smocza Kraina W niedzielê, 8 lipca w Bralinie odby³ siê Festyn Promocyjny Fundacji L.G.D. Smocza Kraina Program festynu by³ bardzo bogaty, co pozwoli³o okolicznym mieszkañcom spêdziæ mi³e popo³udnie wraz z rodzin¹. Dla najm³odszych nie zabrak³o rozrywki takiej jak jazda bryczk¹, na kucu, konkurencje zrêcznoœciowe czy dmuchane zamki. Wyœmienity nastrój dope³ni³a bardzo ³adna pogoda. Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymacjê honorowego dawcy krwi. Ma wykonane bezp³atnie: grupê krwi i z wpisem do dowodu osobistego, badania przeciwcia³, anty HIV i anty HCV, badania HBs, RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV test ki³owy z mo liwoœci¹ odpisów. Dla oddaj¹cych krew talon ywnoœciowy. Sport w Kêpnie w latach 20 tych i póÿniej Klub Sportowy Polonia istnia³ ju w latach , zasadnicz¹ dyscyplin¹ by³a pi³ka no na. W Sokole uprawiano lekkoatletykê, tenis, gimnastykê i pi³ke no n¹. W latach dzia³a³ klub pilki no nej 08, który wszed³ w sk³ad Klubu Polonia. Pi³k¹ no na zajmowa³ siê te Klub Sportowy Stella dzia³aj¹cy w latach a jego prezesem by³ L. Wieczorek. Od roku 1931 dzia³a³ Klub Sportowy im. I.Paderewskiego, którym kierowa³ F. Ociepka. Po wojnie organizacje sportowe powsta³y ju w roku Kolejarze zorganizowali klub Ruch a wojskowi Poloniê. Oba te kluby po³¹czy³y siê w 1946 roku tworz¹c klub Zjednoczeni., którego prezesem by³ dr S. Zimniak..Uprawiano lekkoatletykê i pi³kê no n¹. Nieco póÿniej powsta³y kluby bran owe z inicjatywy zwi¹zków zawodowych. A by³y to: Ogniwo, Unia, Spójnia, Kolejarz, Gwardia poza pi³k¹ no na uprawia³y siatkówkê, koszykówkê,. By³y te kluby m³odziezowe licealny Concordia, i Szko³y Zawodowej nr 1 Czarni. W tamtych latach sportowcy kêpiñscy mieli do dyspozycji stadion sportowy, basen k¹pielowy oraz sale gimnastyczne.. Stadion sportowy oraz sala gimnastyczna powstaóla z inicjatywy Soko³a w latach Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów pana J.Adamskiego. K¹cik psychologiczny (11) Pedofile s¹ wœród nas... Drodzy czytelnicy! Powiedzmy przemocy seksualnej stop.czym jest pedofilia? Pedofilia to wykorzystywanie pod wzglêdem seksualnym dzieci niezale nie od wieku.dziœ telewizja krzyczy, coraz to nowe grupy strajkuj¹ chc¹c wiêcej i wiêcej, a ja pytam dlaczego ludzie nie tworz¹ manifestacji i nie walcz¹ z pedofilami? Tylko przechodz¹ nad tym okropnym zjawiskiem do porz¹dku dziennego. Prof. Zbigniew Lew Stanowicz uwa a e na 100 doros³ych przypada 1 pedofil.skutki wykorzystywania dzieci pozostawiaj¹ prêgê na psychice wykorzystywanego dziecka, dla niego nic ju nie jest takie same.do rozpowszechniania pornogrfi i do kontaktów z innymi pedofilami s³u y internet. Najczêœciej jest u ywany.policja w wielu przypadkach jest bezsilna.jak pomóc je eli podejrzewamy gdy dziecko jest wykorzystywane seksualnie? Proponujê zg³oœiæ fakt na anonimow¹ b³êkitn¹ linie. Myœlê, e warto zareagowaæ poniewa brak reakcji jest zgod¹ na pedofiliê.pomó my wykorzystywanym dzieciom. Daria Ciszek Studentka psychologii Specjalizacja Psychologia Kliniczna Je eli masz za sob¹ podobne doœwiadczenia, zdarzenia, które odmieni³y twoje ycie i spojrzenie na œwiat, zweryfikowa³y twoje myœlenie o nim i uczyni³y z ciebie innego cz³owieka podziel siê nimi! Czekamy na twoj¹ historiê pod adresem lub Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ul. Koœciuszki 6, Kêpno

5 kêpno Mandat czyha na ka dego Ukarany mo esz zostaæ prawie za wszystko. Taryfikator mandatów cz. 3. Lubisz sobie pobalowaæ w nocy, budz¹c przy tym pó³ osiedla, albo zapaliæ tam, gdzie nie wolno? Sprawia ci frajdê dra nienie psa, a mo e chcia³byœ sobie pobrykaæ po wydmach? Uwa aj, bo mo e ciê to trochê kosztowaæ. 500 z³otych - Sprzeda wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 i na terenie szkó³, placówek oœwiatowo-wychowawczych - Niszczenie umocnieñ brzegowych 300 z³otych - Biwakowanie na wydmach - Amatorski po³ów raka b³otnego lub raka szlachetnego 250 z³otych - Doprowadzenie psa przez dra - nienie lub p³oszenie do tego, e staje siê niebezpieczny 200 z³otych - Zak³ócenie spoczynku nocnego - Niezachowanie œrodków ostro - noœci przy trzymaniu psa - Nieusuwanie lub niezabezpieczenie w obrêbie budynków urz¹dzeñ lub materia³ów stwarzaj¹cych niebezpieczeñstwo powstania po aru - Amatorski po³ów ryb bez posiadania wymaganych dokumentów i w okresie ochronnym - Brak rejestracji sprzêtu p³ywaj¹cego s³u ¹cego do po³owu ryb - Niszczenie ogrodzeñ wydm i lasu 150 z³otych - Wywo³anie zgorszenia w miejscu publicznym - Umyœlnie uszkodzenie lub usuniêcie og³oszenia wystawionego publicznie przez instytucjê pañstwow¹ albo samorz¹dow¹ - Nieuwidacznianie informacji o szkodliwoœci spo ywania alkoholu w punkcie sprzeda y - Utrudnianie okresowych czyszczeñ komina lub niedokonanie naprawy uszkodzeñ komina i przewodów dymowych - U ywanie ci¹gnika lub innej maszyny bez nale ytego zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie œródleœnym albo w odleg³oœci mniejszej ni 100 m od granicy lasu - Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami w lesie lub na terenie œródleœnym albo w odleg³oœci mniejszej ni 100 m od granicy lasu - Korzystanie z otwartego p³omienia w lesie lub na terenie œródleœnym albo w odleg³oœci mniejszej ni 100 m od granicy lasu otych - Picie napojów alkoholowych w miejscach objêtych zakazem ich spo ywania - Sprzeda wyrobów tytoniowych w postaci papierosów luzem, bez opakowania - Palenie w placówkach oœwiatowo-wychowawczych - Nieumieszczenie przez w³aœciciela, administratora, dozorcy lub u ytkownika nieruchomoœci tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci - Niewyposa enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u ¹ce do zbierania odpadów komunalnych - Niezbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych - Amatorski po³ów ryb o wymiarach ochronnych i w odleg³oœci mniejszej ni 50 m od budowli i urz¹dzeñ hydrotechnicznych piêtrz¹cych wodê - Niszczenie roœlinnoœci ochronnej na brzegach wód morskich i œródl¹dowych - Niszczenie p³otków faszynowych - Zdejmowanie chrustu z wydm - Niszczenie tablic informacyjno- -ostrzegawczych na wydmach i w lasach 50 z³otych - Zaœmiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub zieleñca - Palenie w zak³adach opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach zak³adów pracy oraz innych obiektach u ytecznoœci publicznej, w ma³ych jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraÿnie wyodrêbnionymi miejscami - Chodzenie lub przebywanie na wydmach Pieszy te mo e zostaæ ukarany Nawet jeœli nie masz prawa jazdy - uwa aj Mandat mo e zap³aciæ nie tylko kierowca samochodu. Przepisy o ruchu drogowym obowi¹zuj¹ tak- e amatorów rowerów i motorowerów. Co wiêcej - równie piesi musz¹ stosowaæ siê do kodeksu drogowego. Naruszenie przez rowerzystê obowi¹zku przewo enia dziecka do lat 7 na dodatkowym siode³ku - 50 z³ Nieust¹pienie przez rowerzystê korzystaj¹cego z drogi dla rowerów i pieszych pierwszeñstwa pieszym - 50 z³ Naruszenie przez kieruj¹cego rowerem lub motorowerem zakazu: - jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - 50 z³ - czepiania siê pojazdów - Naruszenie przez kieruj¹cego rowerem na przejeÿdzie dla rowerzystów zakazu wje d ania bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd z³ 2. Przepisy o ruchu pieszych Wchodzenie na jezdniê bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd - na przejœciach dla pieszych - 50 z³ - w innych miejscach - Wchodzenie na jezdniê spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczaj¹cej widocznoœæ drogi - Przechodzenie przez jezdniê w miejscu, gdzie stoj¹ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i oddzielaj¹ce drogê dla pieszych lub chodnik od jezdni - 50 z³ Niestosowanie siê do znaków drogowych dotycz¹cych ruchu pieszych - 50 z³ Przechodzenie przez jezdniê w miejscach ograniczonej widocznoœci drogi: - na obszarze zabudowanym - 50 z³ - na obszarze niezabudowanym - Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie siê bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdniê lub torowisko - 50 z³ Przebieganie przez jezdniê - 50 z³ Chodzenie po torowisku - 50 z³ Wchodzenie na torowisko przy opuszczonych zaporach/pó³zaporach, lub gdy rozpoczêto ich opuszczanie - Naruszenie przez pieszego/pieszych: - obowi¹zku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza - 50 z³ - obowi¹zku poruszania siê po lewej stronie drogi (w przypadku poruszania siê po poboczu) - 50 z³ - obowi¹zku poruszania siê po jezdni jeden za drugim - 50 z³ - obowi¹zku korzystania z przejœæ dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdniê lub torowisko - 50 z³. Korzystanie z dróg niedostêpnych dla pieszych - 50 z³ Naruszenie przepisów dotycz¹cych ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 z³ Niestosowanie siê do sygna³ów œwietlnych przez: - wejœcie na przejœcie dla pieszych przy czerwonym œwietle z³ Super Express z dnia (numer 95) Autor: SE 11 lipca OFERTA WAKACYJNA DLA DZIECI Z MIASTA I GMINY KÊPNO Wakacje 2007 w Kêpnie- Zielone wakacje z profilaktyk¹ Mikorzyn. Czas trwania Zielonych wakacji z profilaktyk¹ obejmuje okres:1 turnus od dnia 2-13 lipca 2007 roku - obejmuje dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³ :w Mikorzynie, Olszowie, Kierznie, Myjomicach, Œwibie, oraz dzieci z Mianowic. II turnus od dnia lipca 2007 roku - obejmuje dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³ :Kr¹ kowy, Hanulin oraz wsie: Osiny, Szklarka Mielêcka, Borek Mielêcki. Uczestnicy dzieci z 1-3 klasy z wiosek Gminy Kêpno Organizator; Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno,Program Zielonych wakacji z profilaktyk¹ obejmuje min.;- wyjazd na basen kryty w Oleœnicy,- wyjazd do ZOO we Wroc³awiu,- do kina w Kêpnie,- wyjazd do Go³uchowa. W programie uwzglêdniono spotkania;- z przedstawicielami policji w ramach programu Razem bezpieczniej,- z przedstawicielami stra y po arnej pogadanki na temat bezpieczeñstwa p.po, udzia³ w æwiczeniach OSP gaszenie po aru,- nauka udzielania pierwszej pomocy - spotkanie dzieci z Burmistrzem, Przewodnicz¹cym Rady Gminy lub Sekretarzem pogadanka o samorz¹dzie gminnym, wiosce. Zajêcia dla uczestników bêd¹ odbywaæ siê codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach od 9 do 15. Zielone wakacje z profilaktyk¹ s¹ bezp³atne- Wakacje OSP w JastarniW dniach 1-14 lipca 2007 odbêdzie siê obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Jastarni dla cz³onków M³odzie owych Dru yn Po arniczych z gminy Kêpno. w warsztatach udzia³ weÿmie 20 osób. Zajêcia obejmowaæ bêd¹ szkolenie z zakresu p.po, ratownictwa medycznego, zajêcia rekreacyjne, wycieczki. Obóz zosta³ dofinansowany równie z bud etu gminy. Organizatorami wyjazdu s¹ Zarz¹d Oddzia- ³u-Miejsko-Gminnego w Kêpnie, OSP Kepno, OSP Jastarnia, Burmistrz Miasta i gminy Kepno. - Warsztaty muzyczne dla cz³onków OSP w Mikorzynie. W dniach 24 czerwca 1 lipca 2007 odbêd¹ siê warsztaty muzyczne dla 40 cz³onków M³odzie owej Orkiestry Dêtej w Kêpnie. Podczas warsztatów uczestnicy bêd¹ doskonalili grê na instrumentach dêtych. Warsztaty zakoñcz¹ siê koncertem orkiestry na oœrodku wypoczynkowym Mikora. - Wakacje organizowane przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w KêpnieM- GOPS organizuje wypoczynek letni dla dzieci i m³odzie y z terenu miasta i gminy Kêpno - w Mikorzynie w terminie od 2-11 lipca 2007 dla 25 osób;- w Zakopanem w terminie 2-12 sierpnia 2007 dla 35 osób.- Kêpiñski Oœrodek Sportu i Rekreacji od po³owy lipca do koñca sierpnia na obiektach Kêpiñskiego Oœrodka Sportu i rekreacji organizowane bêd¹ nastêpuj¹ce gry i konkursy dla dzieci i m³odzie y:- Turniej Pla owej Pi³ki Siatkowej;- Turniej Pr¹dopi³ki Wodnej;- wakacyjny Turniej Pi³ki No nej dru yn podwórkowych;- Turniej Gier i zabaw w wodzie;- Zawody p³ywackie;- Samorz¹dowa Biblioteka Publiczna w Kêpnie w okresie wakacji od poniedzia³ku do pi¹tku w godz zaprasza dzieci i m³odzie do korzystania z przygotowanych przez bibliotekê zajêæ. Bêdzie mo na korzystaæ z internetu i gier planszowych, braæ udzia³ w zajêciach plastycznych i uczestniczyæ w g³oœnym czytaniu.- Po yteczne wakacje Zespó³ Szkó³ z Mikorzyna w ramach wspó³pracy z Rad¹ So³eck¹ z³o y³ wniosek do programu Po yteczne Wakacje do Fundacji Wspomagania Wsi. Z otrzymanego grantu w wysokoœci 3000,00 z³ zostan¹ zorganizowane zajêcia dla 15 osób w wieku lat, w terminie lipca 2007r. Zajêcia bêd¹ kontynuacjê ubieg³orocznych wykopalisk i odbywaæ siê bêd¹ pod okiem Dyrektora Muzeum Ziemi Kêpiñskiej. - Gimnazjum w Kr¹ kowach Podczas wakacji 14osobowa grupa m³odzie y z Gimnazjum w Kr¹ kowach + dwóch opiekunów weÿmie udzia³ w ogólnopolskiej akcji II edycji Przystanku PAT organizowanej przez wydzia³ Prewencji Kryminalnej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Przystanek PAT odbêdzie siê w dn do w Nidzicy.- Szko³a Podstawowa w Œwibie organizuje 24 czerwca 2007 dla dzieci i m³odzie y festyn na boisku szkolnym, podczas którego zorganizowane zostan¹ gry, zabawy i konkursy oraz liczne atrakcje dla dzieci. Podobny festyn zostanie zorganizowany równie w sierpniu.- Urz¹d Miasta i Gminy w Kêpnie udzieli³ równie dotacji na letni wypoczynek dzieci i m³odzie y po³¹czony z profilaktyk¹ nastêpuj¹cym stowarzyszeniom: - KST DOM na XIV M³odzie owy Rajd Rowerowy po Ziemi Wielkopolskiej z warsztatami psychologicznymi w drodze, który odbêdzie siê w lipcu Kwota dofinansowania 12000,00 z³- COR UNUM- na obóz terapeutyczno-profilaktyczny dla dzieci i m³odzie y z Oratorium Effatha w Kêpnie. Obóz odbêdzie siê w miejscowoœci Walim w terminie 6-15 lipca 2007r. Kwota dofinansowania 21420,00 z³. Zawody Sportowo - Po arnicze w Opatowie W dniu 2 lipca 2007r. na boisku w Opatowie odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze 2007r. W zmaganiach udzia³ wziê³o 26 dru yn po arniczych podzielonych na 4 kategorie wiekowe. W kategorii M³odzie owych Dru- yn Po arniczych wystartowa³o 6 dru yn dziewczêcych oraz 7 dru yn ch³opiêcych. W kategorii seniorów wystartowa³o 5 dru- yn kobiecych oraz 8 dru yn mêskich. Wyniki konkurencji æwiczenia bojowe oraz sztafeta - przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: M³odzie owe Dru yny Po arnicze- Dziewczêta, I miejsce OSP êka Opatowska, II miejsce OSP Opatów, III miejsce OSP Trzebieñ, IV miejsce - OSP Piaski, V miejsce OSP Raków, VI miejsce OSP Siemianice M³odzie owe Dru- yny Po arnicze Ch³opcy, I miejsce OSP êka Opatowska, II miejsce OSP Opatów, III miejsce OSP, IV miejsce - OSP Piaski, V miejsce OSP Raków, VI miejsce OSP Trzebieñ, V miejsce OSP Siemianice, VI miejsce OSP Biadaszki Seniorzy Dru yny Kobiece, I miejsce OSP Piaski, II miejsce OSP Trzebieñ, III miejsce OSP Opatów, IV miejsce OSP Raków, V miejsce - OSP Biadaszki Seniorzy Dru yny Mêskie, I miejsce OSP Opatów, II miejsce OSP êka Opatowska, III miejsce OSP Trzebieñ, IV miejsce OSP Piaski i OSP Raków, V miejsce OSP Biedaszki, VI miejsce OSP Siemianice, VII miejsce OSP Szalonka Komisje sêdziowsk¹ na Gminnych zawodach Sportowo - Po arniczych obs³ugiwali Stra acy z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Kêpnie. Fundatorem pucharów i nagród by³ Urz¹d Gminy w êce Opatowskiej. Zawody przebieg³y sprawnie i szybko dziêki organizatorom oraz Komisji Sêdziowskiej, w atmosferze rywalizacji sportowej Fair- Play.

6 6 11 lipca 2007 kêpno Nowe kwalifikacje, praca, przedsiêbiorczoœæ dla bezrobotnych kobiet Od poniedzia³ku, 2 lipca, trwa dwutygodniowe szkolenie Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiêbiorczoœæ dla Bezrobotnych Kobiet zorganizowane przez kêpiñskie starostwo i Powiatowy Urz¹d Pracy. Grant na w³asna dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Dwadzieœcia dziewiêæ kobiet z powiatu kêpiñskiego ma szansê uzyskaæ grant na za³o enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. W miniony poniedzia³ek, 2 lipca, rozpocz¹³ siê w Powiatowej Bibliotece Publicznej dwutygodniowy kurs z zakresu ekonomi, finansów, marketingu, prawa i psychologii. Organizacj¹ przedsiêwziêcia zajê³o siê Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy. Projekt opracowa³a Szko³a G³ówna Handlowa, a realizowany jest pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej. Zaœ na terenie Wielkopolski koordynacja projektu zajmuje siê Izba Przemys³owo -Handlowa Po³udniowej Wielkopolski. Udzia³ w proponowanych dwutygodniowych szkoleniach to bardzo dobry sposób na podniesienie w³asnych kwalifikacji zawodowych. Poza tym, co trzecia osoba, która z³o y wniosek i napisze prosty biznes plan otrzyma bezzwrotne dofinansowanie na za³o enie i prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, w wysokoœci ok z³. Obecnie trwaj¹ starania, aby zwiêkszyæ kwotê dofinansowania. Program skierowany jest do kobiet, które ukoñczy- ³y 30 lat, posiadaj¹ minimum œrednie wykszta³cenie, s¹ bezrobotne lub planuj¹ zmieniæ miejsce pracy. Program Europejskiego Funduszu Spo³ecznego daje szansê na rozpoczêcie dzia³alnoœci na w³asny rachunek i podniesienie kwalifikacji. Celem projektu jest równie wzbudzenie wœród kobiet postaw przedsiêbiorczych, przekonanie bezrobotnych kobiet do za³o enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, a tak e wzbogacenie ich wiedzy o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pracy, dostosowanie do zmieniaj¹cych siê warunków rynku pracy, podniesienie samoœwiadomoœci kobiet do w³asnego potencja³u i mo liwoœci wp³ywania na otaczaj¹c¹ je rzeczywistoœæ w œrodowisku lokalnym. Ponadto, ka da z uczestniczek bierze udzia³ w warsztatach psychologicznych, gdzie specjaliœci w dziedzinie psychologii i treningów interpersonalnych ucz¹, jak skutecznie negocjowaæ, jak dobrze zorganizowaæ sobie pracê, w jaki sposób uodporniæ siê na stres. Poza g³ównym celem szkoleñ, jakim jest napisanie biznes planu, uczestniczki otrzymaj¹ bezp³atne materia³y szkoleniowe przygotowane w taki sposób, aby mo na z nich korzystaæ równie po zakoñczeniu szkoleñ. Informacje przekazywane na zajêciach bêd¹ dotyczyæ zarówno zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, jak i zagadnieñ dotycz¹cych prawa pracy czy rozliczania podatkowego. Po zakoñczeniu szkoleñ ka da uczestniczka otrzyma zaœwiadczenie oraz dyplom ukoñczenia szkolenia. Przewidziane jest zorganizowanie drugiej edycji szkolenia w sierpniu lub paÿdzierniku. Szczegó³owych informacji na temat szkolenia oraz drugiej edycji udziela: Powiatowy Urz¹d Pracy, Iwona Rataj i Jolanta Gomó³ka, tel oraz Starostwo Powiatowe w Kêpnie, Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu, Marek Potarzycki, tel Na woja ach w Gospodarstwie Agroturystycznym w Brzeziu Zarz¹d Rejonowy PZERiI w Bralinie zorganizowa³ wycieczkê szkoleniow¹ dla zarz¹dów kó³ ze swojego rejonu w piêknym oœrodku agroturystycznym Wigwamy pod ksiê ycem w Brzeziu. Na terenie oœrodka znajduje siê jeden bardzo du y i kilka mniejszych wigwamów, w których w czasie deszczu lub nadmiernego s³oñca mo na wspaniale wypocz¹æ. Atrakcj¹ niebywa³¹ jest w³asna waluta czyli tzw. cacyki i lunary, nie zawsze wygodne dla klientów, ale emeryci zawsze potrafi¹ sobie poradziæ. Autokar refundowany przez zarz¹d a na wstêp i wy ywienie kupowaliœmy cacyki. Wstêp na teren oœrodka przez bramkê elektroniczn¹ po wrzuceniu 1 cacyka. Na pocz¹tku przeszliœmy do sali biesiadnej gdzie mogliœmy z apetytem skosztowaæ swojskiego chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym (to tradycyjne powitanie chlebem prawie we wszystkich gospodarstwach agroturystycznych, ale receptura zawsze owiana tajemnic¹ a smak niezapomniany). Dyskutowaliœmy na ró ne tematy przede wszystkim dotycz¹ce pracy w ko³ach wymienialiœmy doœwiadczenia z realizacji planowanych i organizowanych zadañ w poszczególnych ko- ³ach. Przewodnicz¹cy Zarz. Rej. w Bralinie A. Leœniarek omówi³ plany zarz¹du, planowane wycieczki a nade wszystko dziêkowa³ za wspania³¹ pracê w ko³ach na rzecz ludzi jesieni, oraz osobom, które na co dzieñ wspó³pracuj¹ z Zarz¹dem Rejonowym w Bralinie J. Wróblewskiej z Klubu Seniora Pod urawiem w Kêpnie oraz U. Rozwadowskiej by³ej kier. OPC w Kêpnie oraz redakcji Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego. Potem w grupkach mniejszych lub wiêkszych spacerowaliœmy po 4 hektarowym oœrodku zwiedzaj¹c i podziwiaj¹c tor do jazdy quadami, wnêtrza wigwamów scenê z parkietem do tañca, domek na drzewie, plac zabaw, staw z pomostami, podziemia, tamê i wiele innych ciekawych atrakcji. Pogoda jak na zamówienie, humory wszystkim dopisywa³y wiêc przyszed³ czas na œpiewanie a chêtni mogli pl¹saæ przy muzyce. Nieco póÿniej obiad za co najmniej 2 cacyki. W dawnych œredniowiecznych piwnicach ( podziemiach) magazyn win, kilka ma³ych sal gdzie mo na by³o w kameralnym nastroju zjeœæ obiad. W drodze powrotnej modliliœmy siê w katedrze kaliskiej. I ja tam by³am... Ma a

7 kêpno BARANOWSKIE PEJZA E Tegoroczny plener malarski to ju XVIII spotkanie z artystami dokumentuj¹cymi na swych p³ótnach nasz region. Na zaproszenie organizatorów tj. Urzêdu Gminy w Baranowie i Towarzystwa Rozwoju Gminy Baranów odpowiedzia³o 14 twórców: Barbara Chowañska - Najwer, Franciszek Dziadek, Irena Gruszka, Krystyna Jasiñska, Ma³gorzata Kacperek, Andrzej Kacperek, Marek Kamecki, Bernd Meyse, Herbert Muller, Janusz Oblizajek, Boles³aw Polnar, Ma³gorzata Rosiñska i Edyta Rutkowska. W trakcie dwóch tygodni pleneru powsta³y obrazy oddaj¹ce piêkno i specyfikê po³udniowych krañców Wielkopolski. Efekty prac poszczególnych artystów mo na by³o podziwiaæ w trakcie wystawy poplenerowej. Ró norodne techniki i bogactwo tematów poszczególnych prac wzbudzi³y ogromne zainteresowanie wœród zaproszonych goœci. Wizyta Wêgierskiej M³odzie y w naszej gminie 11 lipca 2007 Ocean s Thirteen 7 W kinie SOKOLNIA od r. /Pt-œr/ Godz. seansów: 17.00, Cena biletów: 12z³ Film z napisami Gatunek: Komedia sensacyjna Re yseria: Steven Soderbergh Scenariusz: Brian Koppelman, David Levien Obsada: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Al Pacino Rok produkcji: 2007 Produkcja: USA D³ugoœæ: 122 min. Bezwzglêdny w³aœciciel kasyna Willy Bank (Al. Pacino) nie mia³ pojêcia, w co siê pakuje, kiedy zadar³ z Reubenem Tishkoffem (Elliott Gould), przyjacielem i mentorem Danny ego Oceana, na skutek czego pogr¹ ony w depresji Reuben w ciê kim stanie trafi³ do szpitala. Bank przeliczy³ siê... i to bardzo. Wprawdzie unieszkodliwi³ jednego z cz³onków Jedenastki Oceana, ale pozostali maj¹ siê ca³kiem dobrze i obrali sobie jeden cel: dobraæ siê Bankowi do skóry w³aœnie tej nocy, która mia³a byæ dla niego najwiêkszym tryumfem - podczas otwarcia jego nowego kasyna, nie bez kozery nazwanego Bank. Ich strategia jest dwojaka. Najpierw pogr¹ ¹ go finansowo, udowadniaj¹c, e kasyno nie zawsze wygrywa. Ale to przecie tylko pieni¹dze. Nokautuj¹cy cios spadnie na osobisty powód do dumy i radoœci Banka: jego reputacjê jedynego w³aœciciela hoteli, który otrzyma³ nagrodê Five Diamond Award, przyznawan¹ przez Royal Review Board, za ka dy ze swoich hoteli. Plan jest skomplikowany, niebezpieczny i niemal niemo liwy do wykonania, ale gdy chodzi o cz³onka ich ekipy, dla Jedenastki Oceana nie ma adnych ograniczeñ. Od dnia 2 lipca 2007 roku w Gminie êka Opatowska po raz pierwszy przebywa 13-osobowa grupa wêgierskiej m³odzie y z partnerskiej Gminy Újlõrincfalva. W ci¹gu tygodniowego pobytu (do 9 lipca 2007r.) m³odzie bêdzie zwiedza³a Gminê, ogl¹da³a okolicê a przede wszystkim poznawa³a polskich rówieœników i ich codzienne ycie. Dnia 9 lipca 2007 roku w ramach wymiany, m³odzie polska uda siê na Wêgry gdzie spêdzi tydzieñ ze swoimi wêgierskimi przyjació³mi. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Powiat otrzyma³ III transzê dotacji w ramach Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w wysokoœci ,00 z³ dla projektów p.n. Stypendium dla uczniów szkó³ Ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ w roku szkolnym 2006/ 2007 oraz Stypendia dla studentów w roku akademickim 2006/2007 wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud etu pañstwa. Dziêki otrzymanemu dofinansowaniu pomoc¹ stypendialn¹ zostanie objêtych 326 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i 28 studentów z terenu powiatu kêpiñskiego. Wszelkich informacji dotycz¹cych stypendiów udziela Wydzia³ Oœwiaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Kêpnie tel Informacja Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w êce Opatowskiej Gminny Oœrodek Pomocy Spo- ³ecznej w êce Opatowskiej informuje, e od dnia 13 sierpnia 2007 roku, rodziny zainteresowane do ywianiem dzieci w szko- ³ach mog¹ sk³adaæ wnioski wraz z wymaganymi dokumentami o dochodach netto za poprzedni miesi¹c : - wnioski sk³adane w sierpniu 2007 r winny mieæ za³¹czone dokumenty o dochodach za m-c lipiec wnioski sk³adane we wrzeœniu 2007 r winny mieæ za³¹czone dokumenty o dochodach za m-c sierpieñ 2007 Wnioski nale y sk³adaæ w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w êce Opatowskiej. Planowany czas rozpoczêcia do- ywiania - 10 wrzeœnia 2007 roku Rodzinny Rajd Samochodowy W sobotê, 7 lipca odby³ siê XVI Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy organizowany przez TKKF,,Przemys³aw w Kêpnie. W klasyfikacji generalnej zwyciê y³ Marcin Woch z za³og¹. Zawodnicy tradycyjnie ju wystartowali z kêpiñskiego rynku, który na ten czas zosta³ wy³¹czony z normalnego ruchu drogowego. Trasa prowadzi³a przez gminy Baranów, Bralin, Perzów i Kêpno. Rajd goœci³ tak e w powiecie ostrzeszowskim, u podnó a Kobylej Góry. W sumie zawodnicy musieli przejechaæ 82 km. Na ca³ej trasie w 12 miejscach czeka³y na zawodników punkty kontrolne, na których musieli wykazaæ siê ró nymi umiejêtnoœciami sprawnoœciowymi. Drugie miejsce wywalczy³ sta³y uczestnik kêpiñskiej imprezy Krzysztof Banaœ. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê Barbara Chwo³ka, która wyprzedzi³a na mecie Katarzynê Kuberê. Impreza jak zwykle wzbudzi³a du e zainteresowanie mieszkañców gmin przez które przebiega³a trasa rajdu. DO KINA Z ITP! Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawid³owo na zadane przez nas pytanie czeka bilet do kina. Które urodziny obchodzi w tym roku George Clooney? Na odpowiedÿ czekamy pod numerem tel. (062) lub Zawiadomienie o wy³o eniu operatu opisowo-kartograficznego Zawiadamia siê, e w lokalu Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kêpnie, po³o onego w Kêpnie przy ul. Staszica 12/parter/, w terminie od w godzinach 9.00 do 15.30, zostanie wy³o ony do wgl¹du dla osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrêbu ewidencyjnego KÊP- NO, po³o onego w jednostce ewidencyjnej KÊPNO, obejmuj¹cego zasiêgiem ark. ewidencyjny nr 13 tj. teren Rynku wraz z przyleg³ymi ulicami. Obszar opracowania ograniczaj¹ ulice: : od zachodu- ul. Zamkowa,Koœcielna; Mickiewicza; od po³udnia ul. Szpitalna, Skoœna, Polna od wschodu: Ob. Pokoju, Kwiatowa; od pó³nocy Rzeka Niesob, ul. Orzeszkowej, Strumykowa, Broniewskiego.

8 8 11 lipca 2007 kêpno 75 lat OSP Donaborów W niedzielê, 1 lipca Ochotnicza Stra Po arna w Donaborowie obchodzi- ³a 75-lecie istnienia.po uroczystej mszy œw. stra acy przemaszerowali pod salê OSP, gdzie nadano odznaczenia wys³u onym cz³onkom OSP. Po uroczystoœci zorganizowano zabawê taneczn¹. Piknik So³tysów Na terenie Kêpiñskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w sobotê, 7 lipca mia³ miejsce V Powiatowy Piknik So³tysów i Samorz¹dowców. Na pikniku wspaniale bawi³o siê oko³o 150 osób. Imprezê otworzy³ prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego, so³tys Mroczenia Andrzej Wawrzyniak, który przypomnia³ kim w³aœciwie s¹ so³tysi. So³tysi s¹ jedn¹ z najstarszych, jeœli w ogóle nie najstarsz¹ instytucj¹ Pañstwa Polskiego, funkcjonuj¹ca od XIII po XXI wiek. So³tysi przetrwali Piastów, Jagiellonów, Pañstwo Krzy ackie, Andegawenów, Wazów, królów elekcyjnych, pañstwo rozbiorowe i PRL. Dziœ podstaw¹ prawn¹ so³tysów jest s³ynna ustawa samorz¹dowa z 8 marca 1990 roku. So³tysów w Polsce jest oko³o 40 tys. Wiêkszoœæ z nich jest w Krajowym Stowarzyszeniu So³tysów. Inicjatorem i za³o ycielem KSS by³ senator, rolnik i so³tys spod K³odawy (koniñskie) Ireneusz Niewiarowski. Mia³o to miejsce w maju 1994 roku w Licheniu. Trzy lata póÿniej powsta³o w Mi³oœciwiu (pow. wrzeœnia) Stowarzyszenie So³tysów Województwa Wielkopolskiego. W ci¹gu krótkiego czasu to w³aœnie stowarzyszenie do którego nale ¹ równie so³tysi powiatu kêpiñskiego, sta³o siê najliczniejszym stowarzyszeniem w kraju, a Rady Powiatowe So³tysów we Wrzeœni, Œrodzie i Kêpnie nale ¹ do najlepszych w Wielkopolsce. W listopadzie ubieg³ego roku odby³y siê wybory samorz¹dowe po których zawsze nastêpuj¹ wybory na so³tysów. Zmiany s¹ w oko³o 20 % so³ectw. W powiecie kêpiñskim 14% so³tysów stanowi¹ kobiety. Prezes Wawrzyniak powita³ so³tysów i zaproszonych goœci wœród których znaleÿli siê starosta kêpiñski Jerzy Trzmiel, sekretarz starostwa Marian Lorenz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Andrzej Stachowiak, sekretarz UMiG Kêpno Zdzis³aw Mendel, z-ca wójta gm. Baranów Jan Tyc, w-ce przewodnicz¹cy Rady Gminy Baranów Zofia Latusek, w-c przewodnicz¹cy Rady Gminy Bralin Jerzy Bzymek oraz Stanis³aw Balcerzak. Wielkopolsk¹ Izbê Rolnicz¹ reprezentowa³ cz³onek Powiatowej Rady So³tysów êki Opatowskiej Dariusz G¹szczak. Z gm. Perzów na piknik przyby³a wójt gminy Barbara Kucharska. Gminê Rychtal reprezentowa³ wójt Czes³aw Balcerzak oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy Adam Bakalarz. Z Trzcinicy przybyli wójt gm. Grzegorz Hadzik oraz skarbnik gm. Grzegorz Baraniak. Spó³dzielczy Bank Ludowy w Kêpnie reprezentowa³ prezes Adam Hofman oraz w-ce przewodnicz¹cy rady nadzorczej tego banku so³tys Œwiby Józef Moñka oraz cz³onek tej rady, so³tys Joanki Tadeusz Szlezynger. To w³aœnie w tym banku so³tysi powiatu kêpiñskiego maj¹ swoje konta. Ponadto przybyli kierownik biura powiatowego ARiMR Ilona Skiba oraz Kazimierz Klein prezes ostatniego ocala³ego SKR-u, gdzie so³tysi na jego stacji diagnostycznej dokonuj¹ przegl¹du swoich samochodów. Radê nadzorcz¹ SKR-u reprezentowa³ so³tys Szklarki Mielêckiej Eugeniusz Sowicki. Catering czyli inaczej po staropolsku jad³o zabezpieczy³a Restauracja Kamiñski Marian Kamiñski. Po krótkich wyst¹pieniach starosty Jerzego Trzmiela i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Andrzeja Stachowiaka nast¹pi³a zabawa taneczna do której przygrywa³ zespó³ GRA D z Hanulina. Od lewej: Dariusz G¹szczak, Ilona Skiba, Stanis³aw Balcerzak, Andrzej Wawrzyniak. Od lewej: z-c wója Jan Tyc oraz prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego, so³tys Mroczenia Andrzej Wawrzyniak.

9 kêpno 11 lipca 2007 V edycja Turnieju Zak³adowego o Puchar Prezesa Soko³a Œwiba W minion¹ sobotê i niedzielê w Œwibie odby³ siê dwudniowy festyn pi³karski. W sobotê turniej dru yn 7 osobowych rocznika 1993 i m³odsi a wieczorem odby³a siê zabawa taneczna oraz koncert zespo³u Wenus. W niedzielê odby³ siê w godzinach popo³udniowych turniej siedmioosobowych dru yn zak³adowych. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a druzyna reprezentuj¹ca zak³ad pracy Kurzawa Meble Œwiba, drugie miejsce zajê³a dru yna Skorupa Meble Swiba, trzecie miejsce zajê³a dru yna Jarstol Myœliwiec Œwiba a czwarte dru yna Chemomet Kêpno. Najlepszym zawodnikiem zosta³ Kucharzak Jaros³aw z dru yny Skorupa Meble, najlepszym bramkarzem Marcin K³obutowski z dru yny Kurzawa Meble. Bezpoœrednio po turnieju odby³a siê licytacja mebli, których darczyñcami byli przyjaciele klubu. W sobotê i w niedzielê wieczorem. do tañca przygrywa³ zespó³ Magic. Humory i pogoda dopisa³a bawi¹cym siê mieszkañcom Œwiby i okolic. Organizatorem festynu i turnieju by³ Ludowy Zespó³ Sportowy w Œwibie, który dziêkuje uczestnikom za wspania³¹ zabawê, mi³¹ atmosferê wiêc do zobaczenia na kolejnych zabawach czy festynach w naszej ma³ej ojczyÿnie. red Kurzawa Meble - Œwiba Tim Marek - Kierzno 9 Firma Rybak - Kierzenko Skorupa Meble - Œwiba Wersal - Jankowy Jarstol - Œwiba Chemomet - Kêpno Najlepszy Bramkarz Marian K³obutowski z Meble Kurzawa odbiera nagrodê z r¹k prezesa Soko³a Œwiba.

10 10 11 lipca 2007 wieruszów Toborek Ktokolwiek chcia³by szukaæ miejscowoœci czy chocia by miejsca o nazwie Toborek, na pewno go nie znajdzie. Czym jest i gdzie znajduje siê Toborek wiedz¹ ju dziœ tylko nieliczni. A Toborek to po prostu niewielkie uroczysko poœród pól i ³¹k, gdzieœ na pó³nocno zachodnich krañcach wieruszowskiego powiatu. Niegdyœ, przed wieloma laty, mo e jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹, lub jeszcze dawniej, w Toborku wydobywano torf. Dziêki temu powsta³o tu sporych rozmiarów wyrobisko, które z czasem nape³ni³o siê wod¹, zaros³o tatarakiem, wodnymi liliami i trzcin¹ a na jego brzegach zapuœci³y korzenie i rozros³y siê olszyny i wierzby. Z czasem, obok istniej¹cego ju sporego, naturalnego prawie jeziorka wykopano dwa stawy, które z za- ³o enia mia³y s³u yæ do hodowli karpi. Jak tylko siêgnê pamiêci¹, gospodarka rybacka nikomu nigdy nie przynios³a tu adnego dochodu. Co zarybiono któryœ ze stawów œwie ym narybkiem, to zanim karpie zd¹ y³y osi¹gn¹æ stosown¹ do po- ³owu wagê, ju zosta³y co do jednego prawie wy³owione na wêdkê i szereg innych wymyœlnych sposobów przez okolicznych wêdkarzy amatorów. Celowa³a w tym zw³aszcza m³odzie z okolicznych wsi. Proceder ten, który dziœ nazwano by k³usownictwem, uprawiany by³ przez ca³e lata, mo e nawet nie z chêci zysku czy potrzeby z³owienia œwie- ej ryby na obiad czy kolacjê, ale dla swoistego hazardu i co tu ukrywaæ przyjemnoœci oraz zabicia wolnego czasu. Tak wiêc kolejni dzier awcy rybnych stawów w Toborku zmieniali siê jak w kalejdoskopie, wytrwawszy tu co najwy- ej jeden sezon. Mniejszy z rybnych stawów z czasem zamieni³ siê w letnie k¹pielisko, oblegane przez amatorów p³ywania i pluskania siê w wodzie w upalne, letnie dni. Na tym zaimprowizowanym k¹pielisku panowa³a swoista hierarchia. Doroœli i starsza m³odzie korzystali do woli z wodnych i s³onecznych k¹pieli, zalegaj¹c w co lepszych miejscach na otaczaj¹cej to niewielkie jeziorko ³¹ce. M³odsi i dzieci mogli jedynie brodziæ przy brzegu na najp³ytszej w tym miejscu wodzie i przysi¹œæ gdzieœ dalej od brzegu tego wiejskiego k¹pieliska. Wy³amanie siê z panuj¹cych niepisanych zasad koñczy³o w najlepszym przypadku awantur¹ a niekiedy wrzuceniem niesfornego delikwenta na najg³êbsz¹ wodê z wysokiego brzegu stawu. Jeœli wrzucony na g³êbinê delikwent nie umia³ p³ywaæ, na³yka³ siê najpierw mêtnej wody, nakrzycza³, nawymachiwa³ rêkami, nie czuj¹c pod nogami gruntu, a nie wyci¹gnêli go stamt¹d ci, którym woda w ca³ym stawie siêga³a ledwo do piersi, czyli najstarsi. Po takiej nauczce niesforny i zawadzaj¹cy gówniarz ju wiedzia³, gdzie jego miejsce i jakie zasady obowi¹zuj¹ nad Toborkiem podczas korzystania z wodnych i s³onecznych k¹pieli. Gdy by³em jeszcze ma³ym ch³opcem, dzieckiem prawie, nauczyæ siê p³ywaæ. O mo liwoœci spokojnej nauki p³ywania w Toborku nie mog³em nawet pomarzyæ. Do nauki p³ywania wybra³em wiêc nasz przydomowy staw w którym na co dzieñ p³ywa³y kaczki i gêsi. Woda mia³a tu kolor smo³y i zawiesistoœæ równ¹ ciechociñskiej solance. Mimo tych niedogodnoœci po kilku dniach prób i b³êdów jako tako opanowa³em sztukê utrzymywania siê na powierzchni. To zachêci³o mnie do prób nurkowania, po których ca³a rodzina musia³a mnie szorowaæ i po wielokroæ op³ukiwaæ, by moje cia³o przybra³o normalny kolor po tych podwodnych penetracjach w towarzystwie k¹pi¹cych siê tu w najlepsze kaczek i gêsi. Po pewnym czasie oœmieli³em siê do tego stopnia, e któregoœ lipcowego czy sierpniowego dnia uda³em siê nad brzeg Toborka, wyj¹tkowo w tym dniu oblê onego przez amatorów k¹pieli z bli szej i dalszej okolicy. Rozwali³em siê na trawie jak najbli ej brzegu wœród opalaj¹cych siê i kurz¹cych papierosy m³odzieñców. Wówczas mieli oni wszyscy oko³o dwudziestu lat i w pe³ni korzystali z praw m³odoœci. Dziœ, po ponad trzydziestu latach jakie minê³y od tamtego dnia, s¹ oni ju statecznymi ojcami rodzin, dziadkami, niektórzy znanymi w³aœcicielami firm i zak³adów w naszej okolicy i gdzie indziej. Wówczas jednak byli to, jakby powiedzia³ H³asko; piêkni dwudziestoletni, którzy z góry patrzyli na pêtaj¹cego siê nad brzegami Toborka dzieciaka, zak³ócaj¹cego im wypoczynek i pods³uchuj¹cego tematy doros³ych rozmów. Postanowili nauczyæ mnie moresu. - Do wody go! wykrzykn¹³ jeden. Inni z aprobat¹ przyjêli rzucone has³o. Wystraszony, w pierwszej chwili zerwa³em siê z miejsca i co si³ w nogach zacz¹³em uciekaæ w kierunku nieodleg³ych zabudowañ. Ale gdzie mi tam by³o do nich! Ju po kilkunastu krokach zosta³em dopadniêty, obezw³adniony i z rozmachem wrzucony w odmêty k¹pielowego jeziorka. Zrazu poszed³em na samo dno. Po chwili jednak woda sama wynios³a mnie na powierzchniê. Z pewnym zdziwieniem stwierdzi³em, e na g³êbokiej wodzie p³ywa siê o wiele ³atwiej i swobodniej. Spokojnie wiêc skierowa³em w stronê brzegu k¹pieliska, bez najmniejszego wysi³ku utrzymuj¹c siê na powierzchni. Moi przeœladowcy z zainteresowaniem obserwowali me poczynania z wysokiej skarpy stawu. Do dziœ widzê ich zawiedzione i zdziwione miny. Nie uda³o im siê mnie nastraszyæ, a co najgorsze, nie topi³em siê i nie wzywa³em pomocy, lecz spokojnie p³yn¹³em do brzegu stawu. Zawiedzeni odwrócili siê na piêcie i wrócili na swe dawne miejsca by dalej oddawaæ siê kurzeniu papierosów i leniwym rozmowom oraz opalaæ siê w ciep³ych promieniach letniego s³oñca. Moja osoba w jednej chwili przesta³a ich interesowaæ. Od tej pory mog³em ju przychodziæ nad Toborek kiedy tylko chcia³em, kapaæ siê do woli i le eæ nad brzegiem tam, gdzie mi siê tylko spodoba³o. Z czasem k¹pielisko w Toborku straci³o sw¹ popularnoœæ. Nikt ju nie przychodzi³ tu w upalne letnie dni, by och³odziæ siê w mêtnej nieco, ale zawsze ch³odnej wodzie. Gdy dziœ, po latach, zachodzê nad brzeg uroczyska, wydaje mi siê ono o wiele mniejsze, ni to zapamiêtane z dzieciñstwa. Otaczaj¹ce ca³y Toborek krzaki i drzewa s¹ jakby wy sze, trzciny i tataraki bardziej gêste a lustro wody o wiele mniejsze, ni przed laty. Na wodnej tafli najwiêkszego jeziorka pojawi³y siê kêpy bia³o ó³tych nenufarów, których, mogê przysi¹c, nie by³o tu jeszcze w latach mojego beztroskiego dzieciñstwa. Jedynie zawsze obecny tu œwiat wodnego ptactwa nie zmieni³ siê prawie wcale. Gdzieœ w przybrze nych szuwarach od czasu do czasu zatrzepocze czy zaskrzeczy dzika kaczka a po spokojnej toni toborkowego jeziorka p³ywaj¹ jak dawniej ³yski; lœni¹co czarne wodne ptaki, kiwaj¹ce rytmicznie pokrytymi bia³ymi piórkami g³ówkami, jakby na potwierdzenie tego, e wracaj¹ tu ka dego roku i nigdzie nie zamierzaj¹ siê st¹d wynosiæ. Zdaj¹ siê prawie mówiæ, e w Toborku, mimo zachodz¹cych zmian, bêdzie im zawsze najlepiej. G. Szymañski Zagraniczne woja e emerytów z Wieruszowa Grupa emerytów z PZERiI w Wieruszowie by³a na wycieczce zagranicznej w Austrii. W dniach lipca organizowana jest wycieczka emerytów do Warszawy. Organizator obieca³ relacjê z wyprawy. W planach jest równie wyjazd wraz z wnukami do Antonina. Impreza planowana jest na sierpieñ. Wac³aw G¹siorowski w cieniu napoleoñskiej legendy Wac³aw G¹siorowski urodzi³ siê 27 czerwca 1869 roku w Warszawie. Po ukoñczeniu gimnazjum klasycznego, w wieku 15 lat musia³ rozpocz¹æ pracê zarobkow¹, by móc sam siê utrzymaæ. Z tego powodu zawiesi³ naukê szkoln¹, a dalsz¹ wiedzê zdobywa³ ju samodzielnie. Pracowa³ m.in. jako pomocnik aptekarza. Tamten czas opisa³ w wydanej w 1900 roku powieœci zatytu³owanej Pigularz. Trafi³ póÿniej do armii carskiej, w której odby³ niespe³na 2-letni¹ s³u - bê wojskow¹. Napisa³ wówczas pierwsz¹ piêcioaktow¹ sztukê pt. Szare ycie, która zosta³a nagrodzona w konkursie Kuriera Warszawskiego i wystawiona w teatrze Rozmaitoœci w listopadzie 1892 roku. Gdy wyszed³ z wojska, pracowa³ jako ksiêgowy i buchalter. W tamtym czasie da³ siê poznaæ jako znakomity organizator konspiracji niepodleg³oœciowej w zaborze rosyjskim, m.in. organizowa³ tajne czytelnie w Rawie i Warszawie. Od 1890 roku G¹siorowski pisa³ satyryczne obrazki m.in. do Muchy, Kolców, Przegl¹du Tygodniowego, Wêdrowca, Tygodnika Ilustrowanego. W póÿniejszym czasie powstawa³y jego opowiadania i kalendarzyki humorystyczne pod pseudonimem Wacek lub G¹sior. Pisa³ równie do Kuriera Warszawskiego i wydawa³ w³asne pismo pt. Strumieñ, nawi¹zuj¹ce swoim klimatem do m³odopolskiego nurtu dekadentyzmu. Jednak bli szy kontakt z tzw. arcykap³anami m³odopolszczyzny go rozczarowa³. Od tej pory bardziej interesuje siê wizytami w lwowskich i krakowskich bibliotekach, które dostarcz¹ mu materia³ów do studiów nad histori¹ Polski i œwiata i zaowocuj¹ napisaniem przez niego interesuj¹cych ksi¹ ek. Przynios³y mu one s³awê, lecz i gniew zaborców. Napaœæ na G¹siorowskiego zaczê³a siê od czasu opublikowania przez niego kompromituj¹cej carat powieœci Ugodowcy, któr¹ pod pseudonimem Wies³aw Sclavus drukowa³ w lwowskim S³owie Polskim. Przypomnijmy, e jej treœæ stanowi¹ wydarzenia zwi¹zane z przyjazdem do Warszawy cara Miko³aja II. andarmeria carska w szybkim czasie odkry³a, kim jest naprawdê jej autor, w wyniku czego musia³ on w 1899 roku uciekaæ do Lwowa. Odt¹d przez 30 lat pisarz tu³a³ siê po œwiecie. Jego emigracyjna wêdrówka wiod³a przez Francjê, Hiszpaniê, Szwajcariê i W³ochy. W czasie podró y wiele zwiedza³ i intensywnie siê kszta³ci³. Pracowa³ m.in. w polskiej bibliotece w Rapperswilu, gdzie dokona³ wielu odkryæ wœród poloniców. Interesowa³y go bardzo szlaki napoleoñskie, które stara³ siê zobaczyæ. By³ m.in. na Elbie i Korsyce. Wyjazdy w te miejsca zaowocowa³y silnie w jego pracy literackiej. Historyczne ksi¹ ki G¹siorowskiego, które pisa³ przez ca³e ycie, w znacznej mierze powstawa³y pod urokiem dzie³ Henryka Sienkiewicza. Obfituj¹ one w wiele barwnych przygód, w których nie brak ciekawych opisów scen batalistycznych. Wymieniæ tutaj nale y m.in. takie dzie³a jak: Huragan (1902 r.), Rok 1809 (1903 r.), Szwole erowie gwardii (1910 r.), Pani Walewska (1904 r.), Czarny Genera³ (1904 r.). Powstania Listopadowego dotycz¹ m.in. ksi¹ ki: Ksiê na owicka (1908 r.), Emilia Plater (1910 r.), Bem (1911 r.), Mi- ³oœæ królewicza (1931 r.). Wspó³czesna pisarzowi krytyka nie szczêdzi³a mu jednak ostrych s³ów. Dla jednych by³ zbyt antynapoleoñski, odmalowa³ przecie Napoleona w Hiszpanii w czarnych barwach. Dla innych znów by³ zbyt napoleoñski: w dobie triumfuj¹cego organicznikostwa oœmiela siê przypominaæ szar- ê straceñców pod Somosierr¹, burze nadziei niepodleg³oœciowych, które rozb³ys³y pod napoleoñskimi or³ami, w ogóle imiê genialnego szaleñca, który jedn¹ bitw¹ i jednym traktatem zmienia³ mapê Europy. Krytycy ka ¹ t³umaczyæ mu siê z zawartoœci prawdy historycznej w jego dzie³ach, z ka dego nazwiska, faktu i wydarzenia. Na emigracji, w 1904 roku G¹siorowski osiad³ w Pary u, gdzie rozwin¹³ dzia³alnoœæ literack¹ i spo³eczn¹ wœród polskiej emigracji. Nale y odnotowaæ, e wydarzenia rewolucji 1905 roku i rozwój ruchu robotniczego budzi³y jego nieufnoœæ i niechêæ. W 1909 roku za³o y³ we Francji Komitet Francusko-Polski, zaœ rok póÿniej powo³a³ do ycia Towarzystwo Literacko-Artystyczne. Obraz Francji zawar³ zaœ w ksi¹ ce Babilon, któr¹ wyda³ w 1912 roku. Z wielkim zaanga owaniem redagowa³ równie za³o ony przez siebie w roku 1914 tygodnik Polonia, który ukazywa³ siê w dwu jêzykach - polskim i francuskim, i by³ przez pewien czas jedyn¹ trybun¹ sprawy polskiej we Francji. W lutym 1915 roku powsta³ w Pary u Komitet Wolnej Polski, w ramach którego G¹siorowski wraz z innymi polskimi patriotami propagowa³ sprawê polsk¹ na Zachodzie i zabiega³ o to, by jak najwiêcej Polaków wstêpowa³o ochotniczo do armii francuskiej. Kiedy 5 listopada 1916 roku okupacyjne w³adze niemieckie w Królestwie Polskim zaczê³y aktem z tego dnia kreowaæ pañstwo polskie, ca³kowicie zale ne od Niemców, G¹siorowski stanowczo zaprotestowa³. 11 listopada 1916 roku pojawi³a siê Deklaracja lozañska polityków polskich za granic¹, któr¹ ten podpisa³ wraz z Romanem Dmowskim i innymi. Gdy w 1917 roku prezydent Francji Poincaré wyda³ dekret zezwalaj¹cy na formowanie siê armii polskiej, G¹siorowski zaci¹gn¹³ siê do niej jako pierwszy w randze porucznika. Uda³ siê tak- e z ramienia Komitetu Narodowego Polski w Pary u do USA w celu przeprowadzenia rekrutacji ochotników polskich. Misjê G¹siorowskiego polecono opiece wybitnego pianisty i gor¹cego patrioty Ignacego Paderewskiego, który ju od d³u szego czasu przebywa³ w Stanach Zjednoczonych. Wac³aw G¹siorowski cieszy³ siê wœród Polonii du ym uznaniem, czego dowodem by³o mianowanie go dyrektorem Kolegium Polskiego w Cambridge Springs w Pensylwanii, na którym wyk³ada³ historiê i literaturê polsk¹. Stêskniony za Ojczyzn¹ wróci³ do Polski w roku 1930 i zamieszka³ w Konstancinie pod Warszaw¹. W Polsce wspó³inicjowa³ powstanie Zwi¹zku Dziennikarzy i Publicystów Emigracyjnych, którego zosta³ prezesem w roku Za³o y³ tak e Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej we Francji. W 1938 roku otrzyma³ nagrodê im. Elizy Orzeszkowej za ca³okszta³t twórczoœci. Za swoje dokonania literackie Polska Akademia Literatury odznaczy³a go Z³otym Wawrzynem Literackim. Wac³aw G¹siorowski zmar³ 30 paÿdziernika 1939 roku w Konstancinie. (esgie)

11 Zasady ogólne i przepisy porz¹dkowe Brak pasów bezpieczeñstwa (kierowca i pasa erowie) - Jazda motocyklem lub motorowerem bez he³mu ochronnego - Przewo enie dzieci bez fotelików ochronnych lub w foteliku, ale na przednim siedzeniu pojazdu wyposa onego w poduszkê powietrzn¹ dla pasa era z³ Przewo enie osoby w stanie nietrzeÿwoœci, po spo yciu alkoholu lub œrodka dzia³aj¹cego podobnie, na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza bocznym wózkiem z³ Nieusuniêcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie by³o zabitego lub rannego z³ Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagaj¹cego od kieruj¹cego trzymania w rêku s³uchawki lub mikrofonu z³ Nieust¹pienie miejsca nadje d aj¹cemu pojazdowi szynowemu z³ W³¹czanie siê do ruchu Uniemo liwienie w³¹czenia siê do ruchu autobusowi sygnalizuj¹cemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wyje d aj¹cego z zatoki na jezdniê z³ Nieust¹pienie pierwszeñstwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas w³¹czania siê do ruchu z³ Prêdkoœæ i hamowanie Przekroczenie dopuszczalnej prêdkoœci - do 10 km/h - do 50 z³ - o km/h - od 50 do - o km/h - od 100 do 200 z³ - o km/h - od 200 do 300 z³ - o km/h - od 300 do 400 z³ - o 51 km/h i wiêcej - od 400 do 500 z³ Jazda z prêdkoœci¹ utrudniaj¹c¹ ruch innym kieruj¹cym - od 50 do 200 z³ Hamowanie w sposób zagra aj¹cy bezpieczeñstwu ruchu lub utrudniaj¹cy go - od 100 do 300 z³ Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skrêcaniem z³ Zawracanie: - w warunkach zagra aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu lub utrudniaj¹cych go - od 200 do 400 z³ - w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych z³ Brak lub b³êdne sygnalizowanie manewru z³ Wymijanie, omijanie i cofanie Naruszenie zakazu cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach z³ informacje Uwa aj, albo p³aæ Jesteœmy pewni, e wszyscy nasi czytelnicy je d ¹ ostro nie i rozs¹dnie. Gdyby jednak kogoœ z pañstwa ponios³a u³añska fantazja, na wszelki wypadek prezentujemy taryfikator mandatów. Omijanie pojazdu oczekuj¹cego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymaga³o to wjechania na czêœæ jezdni przeznaczon¹ dla przeciwnego kierunku ruchu z³ Omijanie pojazdu, który zatrzyma³ siê w celu ust¹pienia pierwszeñstwa pieszemu z³ Wyprzedzanie Wyprzedzanie: - z niew³aœciwej strony z³ - bez zachowania bezpiecznego odstêpu z³ - pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym z³ Naruszenie zakazu wyprzedzania: - na przejœciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów lub bezpoœrednio przed nimi z³ - przy doje d aniu do wierzcho³ka wzniesienia z³ - na zakrêtach oznaczonych znakami ostrzegawczymi z³ - na skrzy owaniach z³ - na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpoœrednio przed nimi z³ Zwiêkszenie prêdkoœci przez kieruj¹cego pojazdem wyprzedzanym z³ Przecinanie siê kierunków ruchu Naruszenie obowi¹zku zatrzymania pojazdu tak, aby umo liwiæ pieszym swobodny dostêp do pojazdów komunikacji publicznej - Jazda wzd³u lub po chodniku lub przejœciu dla pieszych pojazdem silnikowym z³ Naruszenie zakazu: - obje d ania opuszczonych zapór/pó³zapór oraz wyje d ania na przejazd, jeœli opuszczanie ich zosta³o rozpoczête lub podnoszenie nie zosta³o zakoñczone z³ - wje d ania na przejazd, jeœli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy z³ - wjazdu na skrzy owanie, jeœli na skrzy owaniu lub za nim nie mam miejsca do kontynuowania jazdy z³ Nieust¹pienie pierwszeñstwa: - pieszym znajduj¹cym siê na przejœciu z³ - na skrzy owaniu pieszym przy skrêcaniu w drogê poprzeczn¹ z³ - rowerowi znajduj¹cemu siê na przejeÿdzie dla rowerzystów z³ - rowerowi przy przeje d aniu przez drogê dla rowerów poza jezdni¹ z³ Niezatrzymanie pojazdu w celu przejœcia przez jezdniê osoby niewidomej, u ywaj¹cej specjalnego znaku lub osoby niepe³nosprawnej ruchowo z³ kazu wyprzedzania innych pojazdów przy zmniejszonej przejrzystoœci powierza - Nadu ywanie sygna³ów dÿwiêkowych i œwietlnych - U ywanie sygna³ów dÿwiêkowych na obszarze zabudowanym - U ywanie tylnych œwiate³ przeciwmg³owych przy normalnej przejrzystoœci powietrza - Brak wymaganych œwiate³ w czasie jazdy przy zmniejszonej przejrzystoœci powietrza z³ Holowanie Naruszenie przez kieruj¹cego warunków holowania poprzez: - niew³aœciwe oznakowanie holu miêdzy pojazdami lub brak oznakowania - 50 z³ - brak w pojeÿdzie holuj¹cym œwiate³ mijania - - niezachowanie w³aœciwej odleg³oœci miêdzy pojazdami holowanym a holuj¹cym - - nieprawid³owe po³¹czenie pojazdu holowanego z holuj¹cym z³ - brak lub niew³aœciwe oznakowanie pojazdu holowanego z³ Holowanie pojazdu: - którego kierowca nie ma uprawnieñ do kierowania z³ Autostrady i drogi ekspresowe Wjazd na autostradê lub drogê ekspresow¹ pojazdem, dla którego nie s¹ one przeznaczone z³ Naruszenie zakazu: - zawracania, cofania z³ - zatrzymania lub postoju w miejscach innych ni wyznaczone z³ Nieusuniêcie z drogi pojazdu unieruchomionego oraz nieostrze enie innych uczestników ruchu z³ Brak lub niew³aœciwe sygnalizowanie postoju uszkodzonego pojazdu silnikowego z³ Zatrzymanie i postój Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach niedostatecznej widocznoœci lub w sposób utrudniaj¹cy ruch - od 100 do 300 z³ Zatrzymywanie pojazdu: - na jezdni obok linii przerywanej oraz obok linii ci¹g³ej wyznaczaj¹cej krawêdÿ jezdni - - w odleg³oœci mniejszej ni 10 m od znaku lub sygna³u drogowego, je eli pojazd je zas³ania - - przy lewej krawêdzi jezdni - - na pasie miêdzy jezdniami - - w odleg³oœci mniejszej ni 15 m od s³upka lub tablicy oznaczaj¹cej przystanek, a na przystanku za zatok¹ - na ca³ej jej d³ugoœci - - na drodze dla rowerów - - w tunelu, na moœcie lub na wiadukcie z³ - na przejœciu dla pieszych lub przejeÿdzie dla rowerzystów oraz w odleg³oœci mniejszej ni 10 m przed nimi - od 100 do 300 z³ - na przejeÿdzie kolejowym lub tramwajowym, na skrzy owaniu oraz w odleg³oœci mniejszej ni 10 m od nich z³ Brak lub niew³aœciwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku z³ Naruszenie obowi¹zku zatrzymania pojazdu: - na jezdni jak najbli ej jej krawêdzi i równolegle do niej - - poza jezdni¹ w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - od 150 do 300 z³ Naruszenie zakazu postoju: - w miejscach utrudniaj¹cych wjazd lub wyjazd - - w miejscach utrudniaj¹cych dostêp do lub wyjazd innego prawid³owo zaparkowanego pojazdu - - w strefie zamieszkania w miejscach innych ni wyznaczone - U ywanie œwiate³ zewnêtrznych Jazda bez wymaganych œwiate³: - od zmierzchu do œwitu z³ - bez wymaganych œwiate³ w okresie od dnia 1 paÿdziernika do ostatniego dnia lutego - Uwaga! Od 16 kwietnia 2007 r. obowi¹zuje nakaz jazdy na œwiat³ach mijania przez ca³y rok. Za niestosowanie siê do nakazu grozi mandat - od 20 do 500 z³ - pojazdami niewyposa onymi w œwiat³a mijania - 50 z³ - w tunelu - - przez kieruj¹cego motocyklem lub motorowerem - Nieu ywanie wymaganego oœwietlenia podczas zatrzymania lub postoju przy niedostatecznej widocznoœci - od 150 do 300 z³ Naruszenie warunków u ywania przednich œwiate³ przeciwmgielnych - U ywanie pojazdów w ruchu drogowym Oddalenie siê kieruj¹cego od pojazdu, którego silnik jest w ruchu - 50 z³ Ozdabianie tablic rejestracyjnych lub umieszczanie napisów, znaków lub przedmiotów ograniczaj¹cych ich widocznoœæ - 50 z³ Pozostawienie pojazdu z w³¹czonym silnikiem podczas postoju na terenie zabudowanym-. Zakrywanie: - tablic rejestracyjnych lub innych tablic lub znaków, które powinny byæ widoczne- - œwiate³ i urz¹dzeñ sygnalizacyjnych z³ Przewóz osób - w liczbie przekraczaj¹cej liczbê miejsc okreœlonych w dowo- 11 lipca Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza Naruszenie przez kieruj¹cego pojazdem innym ni silnikowy zadzie rejestracyjnym pojazdu - - pojazdem nieprzystosowanym do tego celu - od 100 do 300 z³ Kieruj¹cy Kierowanie pojazdem przez osobê nieposiadaj¹c¹ wymaganych dokumentów - 50 z³ za ka - dy wymagany dokument, nie wiêcej ni 250 z³ Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobê nieposiadaj¹c¹: - uprawnieñ wymaganych dla danego rodzaju pojazdu z³ - uprawnieñ do kierowania pojazdami z³ Inne wykroczenia Dopuszczanie przez w³aœciciela, posiadacza, u ytkownika lub prowadz¹cego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej: - mimo braku dokumentów stwierdzaj¹cych dopuszczenie pojazdu do ruchu - 50 z³ - niewyposa onego w wymagane urz¹dzenia lub przyrz¹dy - od 50 do 200 z³ - przez osobê bez wymaganych uprawnieñ z³ Znaki i sygna³y drogowe Niestosowanie siê do znaków: - zakaz u ywania sygna³ów dÿwiêkowych - - pierwszeñstwo dla nadje d aj¹cych z przeciwka - - zakaz postoju - - zakaz zatrzymywania siê - - strefa ograniczonego postoju - - ograniczenie prêdkoœci - - linia pojedyñcza ci¹g³a - - linia krawêdziowa ci¹g³a - - linia przystankowa - - niezatrzymanie pojazdu w zwi¹zku ze znakiem Stop - - linia podwójna ci¹g³a z³ - zakaz wjazdu - od 100 do 250 z³ - nakaz jazdy z³ Czy kary s¹ wysokie? Kierowcy na pewno tak uwa- aj¹, ale stró e prawa maj¹ swoje zdanie. - Niektóre przewinienia powinny byæ karane jeszcze surowiej. Na przyk³ad rozmawianie przez komórkê, za które grozi obecnie 200 z³ mandatu i 0 punktów karnych - uwa a podinsp. Wojciech Pasieczny (50 l.) z Wydzia³u Ruchu Drogowego warszawskiej policji. Nie tylko policja Do kontroli w ruchu drogowym upowa niona jest tylko policja, jednak w niektórych, œciœle okreœlonych sytuacjach kontrolowaæ mog¹ równie : pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego - pojazdy ciê arowe; funkcjonariusze Stra y Granicznej i celnicy - pojazdy przeje d aj¹ce przez granicê i znajduj¹ce siê w strefie nadgranicznej; umundurowani stra nicy leœni i pracownicy stra y parków narodowych (musz¹ mieæ upowa nienia wydane przez policjê); pracownicy zarz¹dów dróg - ich uprawnienia dotycz¹ tylko pojazdów prze³adowanych lub niszcz¹cych jezdniê; stra nicy miejscy - kontroluj¹ tylko kierowców, którzy nie stosuj¹ siê do zakazu ruchu w obu kierunkach i naruszaj¹ przepisy o postoju pojazdów. Uprawnienia stra ników dotycz¹ tak e ruchu pieszych, rowerów, motorowerów i pojazdów zaprzêgowych. Super Express z dnia (numer 93)

12 12 11 lipca 2007 wieruszów Festyn integracyjny w Ochêdzynie 30 czerwca br. na terenie OSP w Starym Ochêdzynie odby³ siê festyn integracyjny Polska-Bia³oruœ. Wziê³y w nim udzia³ dzieci przebywaj¹ce w Pichlicach w ramach Miêdzynarodowego Obozu Parafiadowego oraz uczniowie z terenu Gminy Sokolniki. O godzinie imprezê rozpocz¹³ Wójt Gminy Sokolniki, witaj¹c przyby³ych goœci, po czym nast¹pi³a czêœæ artystyczna w wykonaniu dzieci z Polski i Bia³orusi. Kolejnym punktem programu by³ poczêstunek, po którym odby³y siê liczne konkurencje sportowe i konkursy z nagrodami. Doskona³¹ zabawê zapewnia³y wszystkim równie sta³e atrakcje, czyli: figloraj, dmuchany zamek, euro-bunge, bufet oraz grill. Festyn zakoñczy³a zabawa taneczna przy muzyce zespo³u Bakcyl. Wszystkim dopisywa³y humory i jeszcze przed koñcem tego festynu zastanawiali siê kiedy bêdzie nastêpny. (red) Konfliktowa œcie ka rowerowa Tylko dla mi³oœników jazdy ekstremalnej Tylko dla mi³oœników jazdy ekstremalnej taki znak powinien stan¹æ na pocz¹tku œcie ki rowerowej biegn¹cej przez Klatkê. Niby coœ wybudowano - ale chyba nie o to chodzi³o. Na proœbê So³tysa Klatki- Franciszka Figiela pojechaliœmy obejrzeæ sporn¹ drogê. To co zobaczyliœmy nie napawa optymizmem. Go³ym okiem widaæ partactwo (mówi¹c delikatnie nie przytaczaj¹c siarczystych s³ów mieszkañców, którzy zobaczyli mnie jak robiê zdjêcia). Ale od pocz¹tku. Od kilku lat trwaj¹ rozmowy na temat koniecznoœci naprawy drogi powiatowej w Klatce. Mieszkañcy skar yli siê, e jest za w¹sko, e droga jest w z³ym stanie technicznym, ma ubytki obrze a. W tej sprawie stanowisko zaj¹³ Radny Stanis³aw Oœródka zwracaj¹c siê w roku 2005 z interpelacj¹ do Przewodnicz¹cej Rady Powiatu - Henryki Soko³owskiej. Radny zdawa³ sobie sprawê z tego, e na rok 2005 modernizacja drogi nie zosta³a ujêta w bud ecie, ale prosi³ o priorytetowe potraktowanie sprawy w roku Spraw¹ zajmowa³a siê Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i Samorz¹dnoœci w Wieruszowie. W efekcie koñcowym œcie - ka posta³a. Teoretycznie, bo jest w tak fatalnym stanie, e praktycznie nie dla siê po niej przejechaæ. Gdy popada - robi siê z tego jedno wielkie bajoro, w którym mo na ugrzêzn¹æ. No coœ dla mi³oœników ekstremalnej jazdy rowerowej i taplania siê w b³ocie. Innych mieszkañców to nie interesuje. So³tys siê wœcieka i z oburzeniem mówi, e to wstyd, co z tego, e œcie ka rowerowa jest, skoro nie nadaje siê do u ycia. Kto to wykona³? To zmarnowane pieni¹dze! To siê nazywa œcie k¹ rowerow¹?! Zapraszam tu wykonawców ( i zleceniodawców, a tak e odbiorców) na przeja d kê - szczególnie jak popada. Wra enia bêd¹ niezapomniane. Kiedyœ t¹ drog¹ jeÿdzi³ do domu pan Starosta teraz ju nie jeÿdzi, czy dlatego, e droga nie nadaje siê do u ytku? A mo e droga jest taka, w³aœnie dlatego, e Starosta jeÿdzi inn¹ tras¹ - gdyby pomyka³ t¹ - pewnie zaraz by j¹ zrobili - doprowadzaj¹c do stanu u ywalnoœci. Œcie ka rowerowa w Klatce to doskona³y przyk³ad zmarnowanych pieniêdzy i partactwa (albo kombinatorstwa), coœ zrobiliale byle jak, na odp.ol, byle jakie materia³y, byle jakie wykonawstwo. A podobno komuna (dla której takie dzia³ania by³y typowe) ju siê skoñczy³a. Widaæ nie w Klatce. (red) CO WYDARZY O SIÊ W CIENIU BASZTY? W dniach 7 i 8 lipca w Boles³awcu obchodzono Dni Gminy Boles³awiec, które uczczono zorganizowaniem obfituj¹cego w liczne atrakcje festynu. Imprezê zainicjowano w sobotnie po³udnie w sposób doœæ burzliwy licznymi konkurencjami rycerskimi turniejem bojowym, ³uczniczym, biegiem dam i giermków oraz zapasami. W ten sposób publicznoœæ mog³a przenieœæ siê w czasie i zasmakowaæ atmosfery œredniowiecznych zamków. Do wytworzenia odpowiedniego nastroju przyczyni³o siê doskona³e miejsce - w cieniu boles³awskiej baszty. Widzowie mogli poznaæ kulisy bitwy przymierzyæ zbrojê czy podj¹æ próbê w³adania broni¹. Okazuje siê, e sprzêt, którego u ywa siê w mistyfikacjach œredniowiecznych pojedynków znacznie ró ni siê od tego, którego u ywali rycerze wieków œrednich. Obecnie rêkawica wa y oko³o kilogram, miecz dwa. Dawniej akcesoria wojownika wa y³y kilkakrotnie wiêcej. Dziœ sprzêt taki produkuje siê tak, aby w walce nikomu nie sta³a siê krzywda, zatem narzêdzia walki przystosowane s¹ do budowy i fizycznej kondycji zawodników. Po po³udniu rozegrano mecz pi³karski o Puchar Przewodnicz¹cej Rady Gminy. Do pi³karskiego pojedynku stanê³y m³odzie owe zespo³y z Boles³awca i d ar, a smaku zwyciêstwa skosztowa³a pierwsza z wymienionych dru yn, odbieraj¹c puchar z r¹k Pani Przewodnicz¹cej Justyny Lipskiej. Wieczorem mogli bawiæ siê przy muzyce zespo³u Bakcyl. Nastêpnego dnia festyn rozpocz¹³ siê po po³udniu od koncertu Orkiestry Dêtej ze d ar, która zagra³a pod batut¹ kapelmistrza Tadeusza Pietrasa. Nastêpnie widownia ponownie doœwiadczy³a œredniowiecznych klimatów, obserwuj¹c pojedynki rycerskie oraz pokazy rycerzy w pe³nych zbrojach, które odbywa³y siê na has³o Bij!. Niebawem odby³ siê mecz o Puchar Wójta, w którym rywalizowa³y dwa zespo³y: Baszta Boles³awiec i Hetman d ary. Zwyciêski zespó³ otrzyma³ puchar z r¹k Pana Wójta Leszka Dominasa. Festyn uœwietni³y pokazy stra ackie, w których prezentowano akcje ratunkowe. Ponadto, zespo³y Echo z Kluczborka oraz Wielebny Blus sprawi³y, e impreza okaza³a siê przyjemn¹ nie tylko dla oka, ale i dla ucha. W trakcie trwania wymienionych pokazów, koncertów i walk ka dy móg³ zakupiæ los i uczestniczyæ w wieczornym losowaniu. Loteria okaza³a siê szczególnie atrakcyjna za spraw¹ wczeœniejszych zapewnieñ organizatorów, którzy obiecywali, e ka dy los jest pe³ny. Ponadto, uczestnicy stale mogli korzystaæ z bufetów oraz stoisk z kie³baskami. Na dzieci czeka³a specjalna niespodzianka namiastka weso³ego miasteczka, na któr¹ sk³ada³ siê dmuchany zamek oraz kilka karuzel. Swoistym podsumowaniem tej oryginalnej imprezy by³a trwaj¹ca do póÿna zabawa, podczas której parkiet zape³ni³ siê roztañczonymi parami. W czasie trwania festynu dla mi- ³oœników wêdkarstwa odby³y siê specjalne zawody, w których zwyciê y³ Zbigniew Strzelczyk z Mieleszyna. Zwyciêzca w nagrodê otrzyma³ puchar ufundowany przez wójta gminy Boles³awiec Leszka Dominasa. A. Rybczak

13 wieruszów 11 lipca STRA ACKIE UMIEJÊTNOŒCI DOCENIONE PO RAZ KOLEJNY W ubieg³¹ niedzielê 8 lipca na stadionie w Galewicach odby³y siê zawody sportowo-po arnicze zorganizowane przez miejscow¹ jednostkê OSP Galewice we wspó³udziale OSP Niwiska. W zawodach wziê³y udzia³ wszystkie jednostki z terenu gminy Galewice, w sumie przyby³o zatem 11 dru yn. Rywalizowano w trzech kategoriach: seniorzy, seniorki oraz m³odzie owa dru yna po arnicze w doœæ nietypowym przedziale wiekowym lat. Wœród seniorów pierwsze miejsce zajêli zawodnicy ze Spóla, drugie z Wêglewic, a trzecie zdobyli stra acy z Osieka. Poza podium znalaz³y siê dru yny w nastêpuj¹cej kolejnoœci: Osowa, Niwiska, Brzózki, Biadaszki, Galewice, Ostrówek Rybka oraz Kaski. W kategorii seniorek pierwsze miejsce przypad³o dru ynie z Wêglewic, drugie zawodniczkom ze Spóla. Spoœród m³odzie owych dru- yn po arnych pierwsz¹ lokatê zajê³a jednostka z Galewic, drugi¹ stra acy z Osieka. Zaszczytn¹ funkcjê g³ównego sêdziego zawodów pe³ni³ kpt. Grzegorz Misiek. Ze stanowiskiem komentatora doskonale radzi³ sobie Miros³aw Krzy anowski. Oprócz grona sympatyków, zawody sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili m.in.: w³adze stra ackie, w-ce prezes zarz¹du powiatowego oraz prezes zarz¹du gminnego OSP, wy ej wymieniony Miros³aw Krzy anowski, wójt gminy Galewice Lech Baliñski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Andrzej uraw oraz cz³onek zarz¹du w³adz powiatowych Józef Wróbel. Dru yny, które uplasowa³y siê na najwy szych lokatach, zosta- ³y nagrodzone dyplomami oraz pami¹tkowymi pucharami. Nagrody wrêczone zosta³y przez sêdziego g³ównego zawodów, organizatorów oraz przedstawicieli w³adz gminnych i starostwa. Ca³a impreza stra acka oby³a siê bez zbêdnych konfliktów czy nieporozumieñ. Wszystkim przyby³ym na galewicki stadion dopisa³y dobre nastroje, a sprzymierzeñcem stra aków i widowni okaza³a siê tak e pogoda. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. W istocie w zawodach sportowo-po arniczych nie ma wygranych oraz przegranych wszyscy, którzy bior¹ udzia³, s¹ zwyciêzcami. A. Rybczak KTO ZAWINI? Na zdjêciu obok prezentujemy znak drogowy, który sta³ siê przyczyn¹ licznych kontrowersji. Znak postawiony zosta³ zdaniem osób prosz¹cych o interwencjê w sposób nieprawid³owy, a za przyczyn¹ nadgorliwych policjantów, kierowcy parkuj¹cy w pobli u zmuszeni zostali do zap³acenia mandatów. Jest to przypadek ³amania prawa, czego przyczyn¹ padli niewinni ludzie. Jak mo na usprawiedliwiæ bezrefleksyjnoœæ policjantów? Kto zwróci kierowcom pieni¹dze za bezpodstawnie wydane im mandaty o ile oka e siê, e prawda le y po œrodku? Ciekawe, czy doczekaj¹ siê przeprosin i rekompensaty... Szczegó³y w przysz³ym tygodniu. Na marginesie pragnê dodaæ, e policjanci dostawali bia³ej gor¹czki, gdy podj¹³em interwencjê na proœbê jednego z kierowców (nota bene policjanta). Szczytem wszystkiego by³y groÿby pod moim adresem ze strony Naczelnika prewencji wieruszowskiej policji. Dodaæ nale y, e szanowny Pan Naczelnik jest rzecznikiem prasowym, zatem osob¹, która powinna wspó³pracowaæ z pras¹, a jego aroganckie i agresywne zachowania skierowane we mnie przekraczaj¹ wszelkie dopuszczalne granice prawa. Wyt³umaczeniem mo e byæ tylko to, e Pan Naczelnik ma syndrom wyczerpania zawodowego i powinien coœ z tym zrobiæ, poniewa jego zachowanie okazuje siê niebezpiecznym nie tylko dla innym, ale i dla niego samego. J.Przyby³

14 14 11 lipca 2007 wieruszów Powitanie Wakacji 2007 W dniu 21 czerwca 2007r. w Œwietlicy Socjoterapeutycznej w Wieruszowie- Podzamczu przy ul. Kêpiñskiej 53 odby³o siê uroczyste powitanie wakacji 2007r, zorganizowane przez pracowników Œwietlicy. W uroczystoœci udzia³ wziê³y dzieci wraz z zaproszonymi rodzicami. Wœród zaproszonych goœci byli: Prezes Stowarzyszenia Profilaktycznego Alternatywa Pan Micha³ Gasztych oraz Pani Ewelina Soko³owska przedstawicielka Warsztatów Terapii Zajêciowej. Wszystkich zgromadzonych przywita- ³a kierownik Œwietlicy Pani Aleksandra Kolanek. Dla uczestników imprezy zorganizowano wiele atrakcji, m.in. przedstawienie taneczne w wykonaniu dzieci ze Œwietlicy, gry, zabawy i konkursy sportowe z nagrodami i dyplomami. Organizatorzy imprezy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ sponsorom: Panu J. Pilarzowi - Z.P.H.U. Piekarnictwo Cukiernictwo, Panu J. Przyby³ - Sklep Spo ywczo-przemys³owy, Hurtowni Augusto-Zomoch, Panu S. Baraniak i A. Cierlak - Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego BHX s.c., S. Walczak, W. Ochota - P.P.U.H. KRY- STAN s.c., Pani M. Go³yga-Fikus - Sklep Spo ywczy Mini-Market Zapraszamy wszystkie dzieci z Podzamcza i Wieruszowa do uczestnictwa w zajêciach rekreacyjno - rozrywkowych prowadzonych w Œwietlicy Socjoterapeutycznej która jest czynna codziennie od godz G³ód w Polsce to fakt! Drodzy Czytelnicy! A 30 % dzieci w Polsce cierpi z g³odu i niedo ywienia. Trzeba je natychmiast nakarmiæ. Wiêkszoœæ z nich ma mniej ni 12 lat. yj¹ w nêdzy i ubóstwie. Mieszkaj¹ tu obok nas. Bardzo czêsto na tej samej ulicy, a nawet w domu obok. G³ód i niedo ywienie ci¹gle dotyka wiele polskich dzieci. Przera aj¹ce jest to, e ich liczba ci¹gle wzrasta. Rodzice, czêsto z ma³ych miejscowoœci, regionów o du ym bezrobociu, nie mog¹ im zapewniæ nawet jednego ciep³ego posi³ku dziennie, nawet jednej kanapki do szko³y, nawet jednej kromki chleba. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Maciuœ stara siê walczyæ z g³odem i pomagaæ tym, którzy tej pomocy potrzebuj¹ najbardziej. Ubogie, wielodzietne rodziny w Polsce maj¹ coraz mniej pieniêdzy na podstawowe artyku³y ywnoœciowe, takie jak chleb, ziemniaki czy mleko. Skutkiem tego jest niedo ywienie, a co gorsze, tak- e i g³ód. Pomoc socjalna jest bardzo czêsto niewystarczaj¹ca. Razem mo emy jednak nakarmiæ wiele g³odnych dzieci! Wszyscy wiemy, e g³ód i niedo ywienie ograniczaj¹ prawid³owy rozwój fizyczny i intelektualny dzieci. G³odne dzieci czêsto cierpi¹ na bóle brzucha i apatiê. G³ód bardzo boli! Mo e tak e doprowadziæ do wielu chorób, a nawet œmierci dziecka! Nale y siê temu przeciwstawiæ! Dziêki Pañstwa pomocy Fundacja mo e nakarmiæ wiele g³odnych dzieci. Fundacja bêdzie mog³a dotrzeæ do najubo szych regionów Polski i do najubo szych rodzin. Ka da wp³ata dokonana na konto Fundacji, ka de 30, 50 lub otych pomo e zapewniæ ciep³e posi³ki dla kilkudziesiêciu g³odnych dzieci. Liczy siê ka da z³otówka! Dla tych z Pañstwa, którzy chc¹ pomóc biedniejszym od siebie podajemy adres i numer konta Fundacji: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Maciuœ ul. 1 Armii Wojska Polskiego Gdynia nr konta: Dwa tysi¹ce wniosków o renty strukturalne Rolnicy z³o yli 2067 wniosków w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie renty strukturalnej z nowego PROW. ARiMR przyjmuje takie wnioski od 25 czerwca br. Od z³o enia kompletnego wniosku ARiMR ma 40 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia o spe³nieniu warunków przez wnioskodawcê, co jednak nie mo e nast¹piæ wczeœniej ni po zatwierdzeniu przez PROW przez Komisjê Europejsk¹. Rolnik, który otrzyma postanowienia bêdzie musia³ w ci¹gu pó³ roku zaprzestaæ dzia³alnoœci rolniczej i udokumentowaæ zbycie gospodarstwa, po czym ARiMR w ci¹gu 30 dni wyda decyzjê przyznaj¹c¹ rentê strukturaln¹. Komisja Europejska zg³osi³a uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w tym uwagê, wynikaj¹c¹ z interpretacji przez Komisjê Europejsk¹ przepisów rozporz¹dzenia Rady (WE) 1698 z dnia 20 wrzeœnia 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), dotycz¹c¹ przekazywania gruntów rolnych wy- ³¹cznie na dzia³alnoœæ rolnicz¹. Zgodnie z ni¹, gospodarstwo rolne bêdzie mog³o byæ przekazane przez producenta rolnego ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹ tylko na cele zwi¹zane z dalszym prowadzeniem dzia³alnoœci rolniczej, a nie jak dotychczas równie na zalesienie lub na cele zwi¹zane z ochrona przyrody. W latach , na ok. 0,5 mln hektarów przekazanych za rentê strukturaln¹ w ca³ym kraju, na cele ochrony przyrody i na zalesianie rolnicy przekazali zaledwie 68 hektarów gruntów rolnych i dotyczy³o to tylko 8 rolników w województwie warmiñsko-mazurskim (w tym 7 przypadków przekazania na zalesianie i 1 na ochronê przyrody). Agencja wyp³aca ju renty strukturalne ponad 50 tys. osobom, które uzyska³y j¹ w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podstawowa wysokoœæ renty strukturalnej przyznawanej na nowych zasadach wynosiæ bêdzie 150% najni szej emerytury. O renty mog¹ ubiegaæ siê rolnicy, którzy ukoñczyli 55 lat, lecz nie osi¹gnêli wieku emerytalnego i nie maj¹ ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz prowadzili nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpoœrednio poprzedzaj¹cych z³o enie wniosku o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlegali ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 5 lat. Przejmuj¹cy gospodarstwo musi mieæ mniej ni 40 lat w przypadku nastêpcy albo mniej ni 50 lat w przypadku przejmuj¹cego na powiêkszenie gospodarstwa, a tak e musi posiadaæ kwalifikacje zawodowe uprawniaj¹ce do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. W bud ecie PROW na lata przewidziano na renty strukturalne ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z bud etu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z bud etu krajowego). ARiMR jest agencj¹ p³atnicz¹ UE dla PROW Rados³aw Iwañski, Rzecznik Prasowy ARiMR WAKACYJNY FESTYN W GALEWICACH Gminny Oœrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Galewice oraz Urz¹d Gminy Galewice zapraszaj¹ na festyn, który 15 lipca 2007 roku odbêdzie siê na boisku sportowym w Galewicach. W programie: otwarcie i powitanie goœci wystêp uczennic Gimnazjum w Galewicach uczestnik Szansy na sukces PINOKIO teatr dla dzieci po³¹czony z konkursami i zabawami mecz pi³ki no nej samorz¹dowcy kontra so³tysi i rady so³eckie wystêp zespo³u ludowego z Czarno y³ OPOJOWIANIE wystêp tancerzy scen ³ódzkich w programie Gor¹ce kubañskie rytmy koncert Andrzeja Rybiñskiego Nie liczê godzin i lat Fina³ loterii fantowej losowanie g³ównych nagród wystêp zespo³u dance dysco polo MAXELL 21:00 zabawa taneczna przy zespole BAKCYL pokaz sztucznych ogni Ponadto, organizatorzy przewiduj¹ nastêpuj¹ce atrakcje: wielk¹ loteriê fantowa od sponsorów, quady spalinowe dla dzieci i doros³ych, weso³e miasteczko, ogródki piwne, ma³¹ gastronomiê, stoiska handlowe. FIKCYJNA ŒCIE KA ROWEROWA Czy mo liwe jest, aby œcie ka rowerowa istnia³a wy³¹cznie w sposób teoretyczny czy raczej fikcyjny? Tak, a dowodem na to jest zdjêcie zamieszczone obok, przedstawiaj¹ce pseuodoœcie kê rowerow¹ w Wieruszowie. Oznaczenia tworz¹ iluzjê, bo w istocie szlak rowerowy zarós³ traw¹ i nie nadaje siê do u ytkowania. Czy by wyznaczona œcie ka okaza³a siê zbêdna i nie uczêszczana, czy mo e raczej nie przemyœlano w³aœciwie trasy jej przebiegu? Póki co, korzystaæ mog¹ z niej osoby poszukuj¹ce nowych wra eñ b¹dÿ sytuacji absurdalnych. GDZIE DIABE MÓWI DOBRANOC Z zamieszczonego obok zdjêcia trudno wywnioskowaæ, gdzie je wykonano. Dwie dziewczynki And elika i Sylwia prezentuj¹ pozosta³oœæ po znaku, który kiedyœ wskazywa³, dok¹d trafiæ. Obecnie znajduj¹c siê na rozdro u nie wiadomo, któr¹ drogê wybraæ. Metod¹ prób i b³êdów mo na dowiedzieæ siê, e droga polna prowadzi na Makowszczyznê, a asfaltow¹ dotrzeæ mo na do Wiewiórek. Zastanawiamy siê, komu i na co potrzebna by³a tablica znaku... red.

15 Redakcja Tygodnika Powiatowego W Wieruszowie wieruszów Klatka, dnia 9 lipca 2007 r. Mieszkañcy wsi Klatka gmina Wieruszów Marzeniem tutejszego spo³eczeñstwa jest, aby w naszej wsi i do Fabryki P³yt Wiórowych zrobiono chodnik lub œcie kê rowerow¹, aby ka dy pieszy i rowerzysta móg³ siê bezpiecznie czuæ i poruszaæ na tej œcie ce rowerowej. Te starania czynimy od 30 lat, prze yliœmy po skoñczonej wojnie czterech so³tysów, trzech burmistrzów, dwóch przewodnicz¹cych powiatowej rady narodowej i dwóch starostów. Oprócz wy ej wymienionych w³adz, przez ojców naszych wybierani byli radni do powiatu i gminy, przecie nie jesteœmy bezludn¹ wysp¹. Jedno jest pewne nie mamy si³y przebicia. Zastanawiamy siê, co robiæ, na ten cel nie ma pieniêdzy ani wieœ, ani tez gmina ani powiat. Wprawdzie na po³owie wsi zrobiono coœ w rodzaju œcie ki rowerowej, postawiony jest te znak œcie ka rowerowa. Nie wiemy, kto taki projekt nam wymyœli³. Chcemy te zakomunikowaæ, e po wykoñczeniu tej œcie ki jakiœ dowcipniœ posypa³ œcie kê wiórkami opi³ków elaza i wszyscy, którzy jechali t¹ œcie k¹ mieli przebite opony i dêtki. Pewnie wszyscy, którzy korzystali z tej œcie ki, musieli reperowaæ swoje rowery. Uwa amy, e taka prowizoryczna œcie ka powinna byæ oddzielona pasem ci¹g³ym aby tiry na ni¹ nie wje d a- ³y. To jest zwyk³e poszerzenie jezdni, a nie œcie ka. Jechaæ rowerem to jedynie strach, a nie wygoda. Uwa amy, e w naszej gminie jesteœmy dzieckiem od macochy, poniewa w Pieczyskach nad torem po lewej stronie do paru domów i do lasu wykonano nie tylko œcie kê, ale przejazd do samochodów, szeroki na oko³o osiem metrów. Dalej, za Chobaninem zrobiono po³¹czenie dwóch dróg polnych do Osowy w ³adn¹ drogê asfaltow¹. Wszystkie podatki p³acimy do gminy, a z funduszów mo emy dostaæ do korzystania rocznie jedynie arówki oœwietleniowe. Mamy radna wybran¹ z Ku nicy Skakawskiej, przyje d a wprawdzie do nas na zebrania wiejskie, które odbywaj¹ siê raz w roku jest ni¹ Pani Aniela Korczak. Ona raczej wiêcej dba o Ku nicê, podobno chce wybudowaæ chodnik gdzieœ w pole, do ³¹k. Mo e zmieni swoje zdanie na jak¹œ inwestycjê w Klatce lub w Mieleszynie, inaczej na wybory do Ku nicy nie pojedziemy. Chcemy z powrotem nale eæ do Obwodowej Komisji w Pieczyskach, wtedy prêdzej dorobimy siê swojego radnego. Ku nicê proponujemy przenieœæ do Podzamcza, niech gmina punkt wyborczy zlikwiduje w Ku nicy, bêd¹ zmniejszone wydatki na dobro gminy, a my siê zmieœcimy jeszcze w Pieczyskach i bêdzie to na dobre dla wyborców Klatki i Mieleszyna. Radzimy te podzieliæ siê drogami tak, aby wysz³a do nas œcie ka rowerowa wg projektu innego autora. Ten obecny dla nas siê nie nadaje. Mieszkañcy wsi Klatka Sposób na lipnych bezrobotnych Od dawna wiadomo, e czêœæ osób zarejestrowanych w urzêdach pracy nie chce pracowaæ. Czêœæ pobiera zasi³ki, pracuj¹c w tym czasie na czarno, czêœæ korzysta z przys³uguj¹cego bezrobotnym ubezpieczenia zdrowotnego i zasi³ków socjalnych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem bezrobotni, którzy nie przyjm¹ oferty pracy z urzêdu, s¹ skreœlani na trzy miesi¹ce. Np. PUP w aganiu w czerwcu wykreœli³ 206 osób niechc¹cych siê zatrudniæ. Ale przy proponowaniu indywidualnych ofert pracy trudno oszacowaæ liczbê udaj¹cych bezrobotnych. Mo na to jednak zrobiæ. Sposób znaleÿli pracownicy s³upskiego poœredniaka. Zorganizowali targi dla bezrobotnych z regionu. Zg³osi³y siê do nich 53 du e firmy oferuj¹ce siedemset miejsc pracy. Dodatkowe 2,3 tys. ofert przygotowali poœrednicy pracy gotowi od razu daæ pracê np. kierowcom, mechanikom, handlowcom, w administracji, budownictwie, a nawet w wojsku czy policji. Urzêdnicy rozes³ali zaproszenia do 6 tys. 146 bezrobotnych. Tylko piêæset osób chcia³o rozmawiaæ o zatrudnieniu, trzysta z nich zdecydowa³o siê na pracê. Wiêkszoœæ bezrobotnych przyjecha³a, ale w ogóle nie chcia³a s³yszeæ o adnej pracy - mówi rzecznik prasowy PUP w S³upsku Marcin Horbowy. 458 osób przyjecha³o powiadomiæ nas, e w³aœnie znaleÿli pracê, ale zapomnieli nas o tym powiadomiæ, wiêc na miejscu musieliœmy ich wykreœlaæ. Pozosta³e 1 tys. 305 osób, które nie stawi³o siê na spotkanie, zosta³o karnie wy³¹czonych ze statusu osób bezrobotnych - dodaje rozmówca gazety.po odebraniu zasi³ków i zaprzestaniu op³acania sk³adek zdrowotnych s³upski poœredniak miesiêcznie nie bêdzie siê dawa³ naci¹gn¹æ na ok. 140 tys. z³. S³upski pomys³ targów spodoba³ siê urzêdnikom w ministerstwie pracy. To poka e faktyczny stan bezrobotnych w kraju. S³upski przyk³ad natchn¹³ nas, by realizowaæ podobne akcje dla wszystkich urzêdów pracy. Powstanie nawet ca³y program, by stworzyæ bezrobotnym warunki do pracy - nieoficjalnie zdradza wysoki urzêdnik w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Tymczasem urzêdnicy ze S³upska poszli o krok dalej. Niebawem bêd¹ wrêczaæ bezrobotnym specjalne karty. Z nimi skieruj¹ ludzi do zak³adów oferuj¹cych pracê. Bezrobotny, by nie straciæ statusu osoby bezrobotnej, bêdzie musia³ mieæ na karcie potwierdzenie od pracodawcy, e ten nie chce go zatrudniæ. (PAP) Pomó my Kamilowi Kamilek Wiœniewski ma 8 lat i jest uczniem Szko³y Podstawowej nr 2 w Wieruszowie. Nie mo e uczêszczaæ na zajêcia do szko³y, ma mózgowe pora enie dzieciêce, niedow³ad wiotki koñczyn dolnych, przewlek³¹ niewydolnoœæ oddechow¹, i przepuklinê oponowo-rdzeniow¹. Porusza siê na wózku inwalidzkim. Jego ycie uzale nione jest od specjalistycznej aparatury, najwa niejszym urz¹dzeniem jest koncentrator tlenu, który Kamil ma wypo yczony i musi go zwróciæ. Chcemy pomóc Kamilkowi z zakupie koncentratora tlenu. Przy³¹czcie siê do nas!!! Kamilek jest wœród nas, chce byæ z nami, pomó my Kamilkowi. Wp³aty mo na dokonaæ na konto wyodrêbnionych wp³ywów przy koncie Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Wieruszowie. Numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. O1 w Wieruszowie Kamil Samorz¹d Uczniowski, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkó³ nr 2 w Wieruszowie. 11 lipca III Mistrzostwa M³odych w Biegu na Orientacjê Od przedszkola do Seniora Termin: Zawody zostan¹ rozegrane w terminie lipca 2007r. Rodzaj imprezy sportowej: Zawody indywidualne, trzy etapowe. Klasyfikacja koñcowa po 3 etapach. Centrum zawodów: Centrum zawodów bêdzie siê znajdowaæ przy posesji pañstwa Krzy ostaniaków- leœniczówka Szustry/k Pichlic Organizatorzy: G³ównym organizatorem imprezy jest m³odzie klubów z terenu gminy Sokolniki, pomocy w zorganizowaniu zawodów udzielaj¹ kluby BnO i RS z gminy Sokolniki. Kategorie wiekowe: Kategorie wiekowe, jakie s¹ przewidziane to wy³¹cznie te, które wchodz¹ w sk³ad kategorii zaliczanych do Pucharu MENiS w RS. S¹ to kolejno: K-10, M-10,K-12,M-12, K-14,M-14E Dodatkowo zostan¹ rozegrane zawody w kategorii: Open1 ( dla zawodników pocz¹tkuj¹cych, niezrzeszonych), Open2 ( dla zawodników starszych- zaawansowanych). Przebieg zawodów: Rodzaje biegów na poszczególnych etapach oraz godziny ich rozgrywania: Etap 1 (12.07) bieg œredniodystansowy -start o godz Etap 2 (13.07) bieg klasyczny - start o godz Sprint (13.07) bieg sprinterski -start o godz Etap 3 (14.07) bieg klasyczny -start o godz Bieg sprinterski jest przewidziany wy³¹cznie dla kategorii M-14 E. Bêdzie to jednoczeœnie impreza pokazowa, w której udzia³ wezm¹ reprezentanci Polski w radioorientacji sportowej. Zg³oszenia: Zg³oszenia nale y kierowaæ do kierownika sekretariatu- Sylwii Howis do dnia 8 lipca na adres: Tyble Ma³e 95, Sokolniki. Istnieje mo liwoœæ przes³ania zg³oszenia na adres owy Mistrzostw M³odych W zg³oszeniu powinny znaleÿæ siê informacje o uczestniku: imiê i nazwisko, rok urodzenia, przynale noœæ klubowa oraz czy dany zawodnik bêdzie zostawa³ na noclegach. Istnieje mo liwoœæ zg³oszenia siê wy³¹cznie na wybrane etapy. Zakwaterowanie: Organizatorzy zapewniaj¹ nocleg w szkole w Pchlicach. Ka dy zawodnik powinien posiadaæ ciep³y koc lub œpiwór. Jest zapewniony dostêp do bie ¹cej wody i wc. Op³ata startowa: Op³ata startowa od zawodnika wynosi 8 z³. Cena wpisowego przy udziale tylko w wybranych etapach jest taka sama. Op³atê nale y uiœciæ w centrum zawodów- w sekretariacie. Sekretariat: Sekretariat bêdzie znajdowa³ siê w centrum (obok posesji p. Krzyzostaniaków) i bêdzie czynny w godzinach: ; Kontakt z sekretariatem- tel Wszystkie informacje bêd¹ równie dostêpne na stronie Mistrzostw: Informacje dodatkowe: Organizatorzy nie ubezpieczaj¹ zawodników. Odpowiadaj¹ za to macierzyste kluby. Szczegó³owe informatory o trasach i zawodach oraz inne wa ne informacje zostan¹ przekazane kierownikom ekip bezpoœrednio w centrum zawodów- sekretariacie. Ma³y Chróœæin w œwiecie miêdzynarodowej pi³ki no nej Dru yna pi³karska z Domu Pomocy Spo³ecznej w Chróœcinie-Wsi w dniach lipca 2007r goœci³a w Toruniu, gdzie po eliminacjach w Kozienicach zakwalifikowa³a siê do Miêdzynarodowego Turnieju Pi³ki No nej Seni Cup Te presti owe zawody pi³karskie rozgrywane s¹ ju od czternastu lat a dru yny bior¹ce w nim udzia³ s¹ reprezentantami oœmiu pañstw w tym Polski. Dru yna nasza mia³a wiêc okazjê zagraæ z dwoma dru ynami z Rosji, dru yn¹ z Wêgier i zespo³ami z Polski. Ta wspania³a impreza to nie tylko pi³ka no na ale tak e imprezy towarzysz¹ce na których uczestnicy turnieju mogli poznaæ siê nawzajem, zaprzyjaÿniæ a niejednokrotnie wymieniæ adresy do korespondencji, a bariery jêzykowe nie stanowi³y adnej trudnoœci. Uczestnicy Turnieju zaproszeni zostali przez organizatorów do Torñskiego teatru Baj Pomorski na przedstawienie wielo jêzykowe a tak e na imprezê integracyjn¹ w starym forcie z grilem, zabaw¹ oraz pokazami teatru ognia z Torunia. Pomimo nienajlepszej pogody atmosfera na stadionie by³a gor¹ca a mecze rozgrywane miêdzy dru ynami sta³y na bardzo wysokim poziomie. Mamy nadziejê, e w przysz³ym roku bêdziemy mogli ponownie wzi¹æ udzia³ w turnieju. Jednoczeœnie chcielibyœmy bardzo serdecznie podziêkowaæ Panu Eugeniuszowi Sarnowskiemu za zaanga owanie, poœwiêcony czas i wysi³ek jaki w³o y³ w treningi naszej dru yny oraz Dyrektorowi Gimnazjum w Boles³awcu Panu Karolowi Grela za wypo yczenie strojów pi³karskich dla uczestników turnieju. Bardzo dziêkujemy. Bo ena Ferdynus

16 16 11 lipca 2007 wieruszów Dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania 13 lipca 2007 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia Miêdzy Prosn¹ a Wart¹ wezm¹ udzia³ w konferencji regionalnej w Parzêczewie. Konferencja Kierunki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w województwie ³ódzkim organizowana jest przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w odzi. Podczas konferencji zostan¹ przedstawione nastêpuj¹ce tematy: Wspieranie rozwoju turystyki przez Urz¹d Marsza³kowski w odzi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata mo liwoœci wspierania turystyki. Wojewódzki System Informacji Turystycznej. Za³o enia metodologiczne programu Rozwoju Turystyki Województwa ódzkiego. Mo - liwoœæ rozwoju turystyki aktywnej i kulturowej w województwie ³ódzkim. Tego typu konferencja jest jedn¹ z mo liwoœci spotkania siê przedstawicieli 14 Lokalnych Grup Dzia³ania z woj. ³ódzkiego (program Leader+) i przedstawienia swoich planów z zakresu rozwoju turystyki na obszarze dzia³ania grupy oraz wymiany doœwiadczeñ. Oœrodki zdrowia do remontu Inwestycja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud et pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W czerwcu br. powiat wieruszowski rozpocz¹³ realizacjê robót budowlanych w ramach projektu Ograniczenie emisji i zastosowanie biomasy w kot³owniach wiejskich budynków u ytecznoœci publicznej dofinansowanego w wysokoœci 55 % z funduszy strukturalnych UE. W ramach projektu realizowana jest przebudowa kot³owni z opalanych wêglem na opalane biomas¹, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie œcian, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 5 budynkach oœrodków zdrowia w Czastarach, Sokolnikach, Galewicach, ubnicach, Lubczynie. Zakoñczenie realizacji robót budowlanych planowane jest na r. Wartoœæ projektu ,39 z³ w tym wartoœæ robót budowlanych wynosi ,39 z³. Projekt uzyska³ równie wsparcie finansowe do 40% kosztowy kwalifikowanych, w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi. Po ar na Osiedlu Bursztyn W Wieruszowie po po arze na osiedlu Bursztyn do szpitala trafi³ z rozleg³ymi poparzeniami 39 letni mieszkaniec Wieruszowa, który dzisiejsz¹ noc spêdza³ w gara u przy ulicy Wschodniej tam w³aœnie wybuch³ po ar. Poszkodowany dziwnym trafem a mo e nawet cudem nie zgin¹³ w p³omieniach. Stan jego okreœla siê jako powa ny. Okolicznoœci wypadku bada policja. Red. Zdjêcia R.Zych. Najlepsi absolwenci szkó³ z terenu Gminy ubnice Kolejnym termomodernizowanym obiektem bêdzie Oœrodek Zdrowia w Czastarach Dobiegaja koñca prace przy Oœrodku Zdrowia w Galewicach. Na VIII sesji rady Gminy w ubnicach w dniu 29 czerwca zosta³y wrêczone wyró nienia i nagrody dla najlepszych absolwentów szkó³ z terenu Gminy ubnice.nagrody wrêczy³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy w ubnicach Pan Henryk Warga a wyró nienia w formie statuetek - absolwenta Wójt Gminy ubnice Eugeniusz Ksi¹ ek. W gronie najlepszych absolwentów znaleÿli siê Jakub Betka jako najlepszy absolwent Publicznego Gimnazjum w ubnicach; Karolina Œwi¹tek,jako najlepszy absolwent Zespo³u Szkó³ w Dzietrzkowicach oraz Daniel Strzelczyk,jako najlepszy absolwent Zespo³u Szkó³ Wójcinie. Przewodnicz¹cy Rady wraz Wójtem podziêkowali zaproszonym rodzicom za wzorowe wychowanie dzieci, wrêczaj¹c listy gratulacyjne. Wychowawcom i dyrektorom szkó³ wrêczaj¹c okolicznoœciowe podziêkowania za wysi³ek w³o ony w nauczanie i wychowanie którego rezultatem by³o uzyskanie wysokich wyników przez absolwentów. Anna Zych Ocieplanie budynku Oœrodka Zdrowia w Sokolnikach

17 wieruszów Sympatyczni goœcie W dniu 6 lipca 2007 r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie odwiedzi³a 50-osobowa grupa dzieci z Bia³orusi. M³odzie przybywa³a na dwutygodniowym obozie w Pichlicach. Dzieci z Bia³orusi ju po raz drugi odwiedzi³y Pichlice, w gminie Sokolniki. W tym roku goœcili na dwutygodniowym obozie parafialnym. Prosto z Pichlic dzieci uda³y siê do Warszawy na tegoroczn¹ Parafiadê. Wizyta w Starostwie Powiatowym by³a jednym z elementów zapoznania z naszym krajem uczestników obozu. Organizatorem pobytu m³odych Bia³orusinów by³ proboszcz Parafii Mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela w Pichlicach, ks. Józef Kaczmarek. Podczas pobytu dzieci w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie honory gospodarza pe³ni³ Józef Wróbel, etatowy Cz³onek Zarz¹du Powiatu Wieruszowskiego i Stefan Pietras, Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego. M³odzi goœcie z Bia³orusi otrzymali mapy i foldery promuj¹ce powiat wieruszowski. Chyba zostanê starost¹. W gabinecie starosty jest fajnie. 11 lipca Jubileusz 50-lecia Po ycia Ma³ eñskiego w Gminie Galewice W dniu 15 czerwca 2007r. w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury w Galewicach odby³a siê uroczystoœæ 50-lecia Po ycia Ma³ eñskiego. Medalami Za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie uhonorowano 33 pary z terenu Gminy Galewice. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Gminy Galewice: Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Pan Marian Wojcieszak, Wójt Gminy Galewice -Pan Lech Baliñski oraz z-ca Kierownika USC - Pani Eugenia Sobczak. Uroczyste spotkanie dostojni Jubilaci rozpoczêli odnowieniem przysiêgi ma³ eñskiej. Wójt Gminy odznaczy³ obecne na spotkaniu pary medalami Za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie przyznane przez Prezydenta RP a Przewodnicz¹cy Rady Gminy Galewice obdarowa³ ka d¹ z par bukietem czerwonych ró. Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³ program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Galewicach przygotowany przez Pani¹ Katarzynê Staszczyk i Monikê Wojtera. Przy jubileuszowym torcie, blasku œwiec i lampce szampana dostojni jubilaci ocierali ³zy wzruszenia, e by³o im dane doczekaæ tak piêknej chwili. Organizatorzy ycz¹ Jubilatom doczekania kolejnych jubileuszy. Pami¹tkowe zdjêcie przed siedzib¹ Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Pierwszy z prawej ks. Józef Kaczmarek. Spotkanie rozpoczê³o siê piosenk¹.

18 18 11 lipca 2007 informacje Pi³ka siatkowa Kolejny sukces siatkarzy GOK Czastary Znakomicie spisali siê siatkarze mistrza powiatu wieruszowskiego GOK Czastary w turnieju jaki rozegrany zosta³ w Skomlinie. Nasi siatkarze po zwyciêstwie w Wieruszowskiej Lidze Siatkówki odnieœli kolejny sukces i w finale pokonali gospodarzy. W pierwsz¹ niedzielê lipca br. odby³y w Skomlinie (powiat wieluñski) XXXVII Powiatowe Igrzyska Ziemi Wieluñskiej. Wœród wielu dyscyplin lekkoatletyka, pi³ka rêczna, koszykówka najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê turniej pi³ki siatkowej, do którego zg³osi³o siê a 11 dru yn. Wœród nich znalaz³a siê najlepsza dru yna powiatu wieruszowskiego, siatkarze GOK Czastary. Przed turniejem jednak to nie siatkarze z Czastar uznawani byli za faworyta turnieju. Wszyscy zgodnie za tak¹ dru ynê uznawali gospodarzy Irex Skomlin, z³o on¹ w ca³oœci z juniorów WKS Wieluñ mistrzów Wieluñskiej Ligi Amatorskiej. Siatkarze z Czastar pod wodz¹ Marka Dudki g³adko przebrnêli rozgrywki grupowe, natomiast w pó³finale nie dali szans ukom z Wielunia, wygrywaj¹c 2:0 W finale spotkali siê wiêc mistrzowie lig amatorskich z powiatów wieluñskiego i wieruszowskiego. Pierwszy set 25:20 wygrywaj¹ juniorzy z Wielunia. W drugim secie od pocz¹tku prowadzi dru yna z Czastar i wygrywa seta 25:23. Tie-breaka (turniej rozgrywano do dwóch wygranych setów) lepiej zaczynaj¹ juniorzy z Wielunia, którzy nie oddaj¹ prowadzenia do stanu 14:10. W tym momencie, zbyt pewni zwyciêstwa pope³niaj¹ jednak b³êdy, œwietnie w bloku gra Dawid Wydra a reszta dru yny z Czastar œwietnie broni w polu i GOK doprowadza do remisu. Pierwsz¹ pi³kê meczow¹ maj¹ Czastary, ale Irex siê broni i za chwilê równie ma pi³kê meczow¹. Koñcówkê lepiej nerwowo wytrzymuj¹ Czastary wygrywaj¹c 18:16 i ca³y mecz 2:1. Wyniki meczów pó³fina³owych: Irex Skomlin Krzyworzeka 2:0 GOK Czastary uk Wieluñ 2:0 Mecz o trzecie miejsce uk Wieluñ Krzyworzeka 2:0 Mecz o pierwsze miejsce GOK Czastary Irex Skomlin 2:1 Klasyfikacja koñcowa: GOK Czastary Irex Skomlin uk Wieluñ Krzyworzeka Biuro Porad Obywatelskich w Wieruszowie NIE KA DY CHCE I WIE JAK CI POMÓC MY CHCEMY I WIEMY!!! UDZIELANE PRZEZ NAS PORADY S : - BEZP ATNE - WYCZERPUJ CE - POUFNE - BEZSTRONNE - RZETELNE - NIEZALE NE - AKTUALNE - OGÓLNODOSTÊPNE ZAPRASZAMY PRZYMUJEMY: poniedzia³ek: wtorek: œroda: Adres: ul. Sportowa 4, Wieruszów, tel. (62) fax (62) , Bocianie ciekawostki O bocianie w wierzeniach, kulturze i historii W wielu kulturach (staro ytna Grecja, Macedonia, Bu³garia, muzu³mañskie kraje Bliskiego Wschodu, Maroko) obecne by³o przeœwiadczenie, e pod postaci¹ bociana ukrywaj¹ siê ludzie zmarli albo przechodz¹cy jakieœ tajemnicze przemiany. Na przyk³ad grecki filozof i matematyk Pitagoras ( p.n.e.) uwa a³, e w bocianach przebywaj¹ dusze zmar³ych poetów. A historyk Plutach (45-125) podaje fakt skazania w Tesalii cz³owieka na œmieræ za zabicie bociana, co mog³o wi¹zaæ siê z wiar¹ w po czêœci ludzk¹ istotê tego ptaka. Nadal popularne jest w œwiecie arabskim przekonanie, e w bociany wcielaj¹ siê dusze zmar³ych muzu³manów, którym za ycia nie by³o dane dope³niæ obowi¹zku pielgrzymki do Mekki, wiêc pielgrzymuj¹ w ptasim ciele. St¹d muzu³manie maj¹ do bociana wielki szacunek, a zabicie tego ptaka równowa ne jest zabiciu cz³owieka. Z owym szacunkiem okazywanym przez muzu³manów wi¹ e siê jednak historia antybocianich wyst¹pieñ. Mianowicie gdy Imperium Tureckie okupowa³o Grecjê wprowadzi³o tam urzêdow¹ ochronê bocianich gniazd, mimowolnie czyni¹c z bociana symbol obcego ucisku. Gdy w 1821 r. wybuch³o powstanie, zwyciêscy Grecy w odruchu zemsty pozbywali siê tak e bocianich gniazd. Na przyk³ad w Atenach, Patras i Seres nie ocala³o ani jedno gniazdo. Wrogim symbolem okaza³ siê bocian tak e na Ukrainie, gdy bolszewicy-aktywiœci walcz¹c o nowoczesnoœæ kolektywizowanych wsi zrzucali bocianie gniazda, które wydawa³y im siê oznak¹ nêdzy i zacofania. W Mo³dawii bocian mia³ wiêcej szczêœcia, bo sta³ siê znakiem hodowców winoroœli i wytwórców win. A to za spraw¹ miejscowej legendy o bocianie, który do oblê onej twierdzy przyniós³ winogrona, a posileni nimi obroñcy zdo³ali pokonaæ wroga. Wœród bardzo wielu ludów z ró nych rejonów Europy bocian by³ uwa any za ptaka przynosz¹cego szczêœcie, pomyœlnoœæ w rodzinie, dobry urodzaj itp. Holenderska nazwa bociana ooievaar pochodzi od staroniemieckiego odobero przynosz¹cy szczêœcie (ode szczêœcie, baren dawaæ). By³o tak e przekonanie, e obecnoœæ bociana na dachu budynku chroni od uderzenia pioruna. (Bocian w dawnej Germanii by³ ptakiem Tora, bóstwa którego atrybutem by³y pioruny.) Jednak ten przes¹d nie zyska³ potwierdzenia w rzeczywistoœci przyczyn¹ œmierci w gnieÿdzie ok. 3% bocianich piskl¹t jest w³aœnie pora enie piorunem. Powiadano, e bocian mo e zemœciæ siê za doznan¹ krzywdê, przynosz¹c do ludzkiego obejœcia yw¹ mijê (co jest prawdopodobne, bo ywi siê tak e wê ami) albo wzniecaj¹c ogieñ. Z drugiej strony, w œredniowiecznych miastach Europy Zachodniej bocianie gniazdo mia³o chroniæ dom przed po arem. Najwybitniejszy przyrodnik staro ytnoœci, grecki filozof Arystoteles ( p.n.e.) uwa a³, e bociany, znikaj¹ce gdzieœ jesieni¹, zapadaj¹ w sen zimowy. PóŸniej istnia³ te pogl¹d, e mniejsze ptaki sw¹ wêdrówkê do Afryki mog¹ odbywaæ na grzbietach bocianów. Dlaczego bociany nie chc¹ lataæ nad morzem? Wiadomo, e nasze bociany w drodze na zimowiska przelatuj¹ nad Turcj¹, Syri¹, Libanem i Izraelem. Czemu nie skracaj¹ sobie drogi lec¹c nad Morzem Œródziemnym wprost nad Nil? Przecie nawet ma³e ptaszki, mucho³ówki i pokrzewki nie oblatuj¹ morza dooko³a, a przelatuj¹ nad nim w kilka lub kilkanaœcie godzin. Bocianie skrzyd³a s¹ tak skonstruowane, e mog¹ wykorzystywaæ pr¹dy unosz¹cego siê w górê powietrza. S¹ d³ugie i w porównaniu z innymi rodzajami ptaków bardzo szerokie. Podobne maj¹ sêpy, kondory, pelikany i najbli si krewniacy bocianów. Wielka powierzchnia skrzyde³ doskonale chwyta wznosz¹cy siê strumieñ powietrza. Bociany podró uj¹ w przestworzach tak samo jak lotniarze, wykorzystuj¹c ruchy powietrza. Ale opór jaki wywo³uj¹ tak du e skrzyd³a sprawia, e machanie nimi wymaga du ego wysi³ku. Spróbujcie pomachaæ lotni¹! Szybowanie na nieruchomo rozpostartych skrzyd³ach w unosz¹cym siê w górê powietrzu to lot prawie za darmo, zaœ ka de uderzenie skrzyd³em to kosztowny wydatek energii. Przed po³udniem, zw³aszcza w s³oneczne dni, powierzchnia ziemi rozgrzewa siê, od niej nagrzewa siê powietrze. A skoro jest ciep³e unosi siê w górê. W sprzyjaj¹cych warunkach powstaj¹ szybko wiej¹ce pionowo strugi silnego wiatru (kominy termiczne), w których kr¹ ¹c bocian mo e wznieœæ siê na wysokoœæ wielu setek metrów nie wk³adaj¹c w to adnego wysi³ku. Nastêpnie, wci¹ bez poruszania skrzyd³ami, szybuje posuwaj¹c siê do przodu o oko³o dziesiêæ metrów na ka dy metr utraty wysokoœci. Natrafiwszy na kolejne miejsce gdzie powietrze unosi siê, znowu nabiera wysokoœci. Tak mo e wêdrowaæ godzinami, ledwo kilka razy machn¹wszy skrzyd³ami. Nad pustynnymi regionami Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu mocno rozgrzanego powietrza nie brakuje, wiêc podró, choæ d³u sza jest bardzo oszczêdna. Natomiast nad morzem trudno o wznosz¹ce siê pr¹dy powietrzne, a jeœli nawet powstaj¹ to maj¹ zbyt ma³¹ energiê, by przydaæ siê bocianom. Nad wodami przewa aj¹ wiatry poziome, wiêc bociany musia³yby niemal bez przerwy machaæ skrzyd³ami. Jednak ich budowa zupe³nie nie jest przystosowana do takiego sposobu latania. Dlatego wêdruj¹ nad l¹dem trwa to d³u ej ale jest bardzo tanie i bezpieczne. Ptak, który nie mo e œpiewaæ Bocian bia³y prawie wcale nie odzywa siê. W œwiecie ptaków nale y pod tym wzglêdem do wyj¹tków. Jego krtañ dolna narz¹d g³osowy wszystkich ptaków jest tak uwsteczniona, e nie wytwarza dÿwiêków. Dlaczego bocian zosta³ tak pokrzywdzony przez los? Nie jest to krzywda ale raczej oszczêdnoœæ. Bocianowi przez wiêksz¹ czêœæ ycia komunikacja g³osowa zupe³nie nie jest potrzebna. yje na otwartych terenach, jest du y i wyj¹tkowo kontrastowo ubarwiony, wiêc widaæ go z bardzo daleka do utrzymania kontaktu ze wspó³plemieñcami i bli szymi krewnymi wystarcz¹ sygna³y wzrokowe. Jedynie na gnieÿdzie zdarza siê bocianowi coœ powiedzieæ. Dobrze wszystkim znana jest ceremonia witania siê ptaków. S³u y ona rozpoznawaniu siê partnerów, wygaszaniu wzajemnej agresji i powstrzymywaniu odruchów obrony gniazda przed intruzem. Gdy jeden z nich stoi na gnieÿdzie, a drugi przylatuje, odbywa siê rytua³ gestów g³ow¹, szyj¹ i skrzyd³ami, któremu towarzyszy g³oœne, d³ugie klekotanie dziobem. Przy tym bociany czasem wydaj¹ ciche dÿwiêki wytwarzane przez wypuszczanie powietrza z tchawicy. Najczêœciej jest to krótki szumi¹cy œwist albo podobny do g³oœnego szeptu syk, rzadziej chrapliwe mrukniêcie. G³oœniej i doœæ czêsto odzywaj¹ siê pisklêta domagaj¹ce siê od rodziców karmienia ni to miaucz¹ ni sycz¹, œwiszcz¹ i chrapliwie popiskuj¹, zdarza siê im tak e klekotaæ. Opracowa³: Tomasz Cofta ( ród³o

19 rozrywka 11 lipca Poziomo: 7. epidemia 8. czarownik 9. czarna owca 10. zając 11. reguła 14. flirt 19. powieść Marii Terleckiej 20. naprawdę duży strumień 21. razem z kadzidłem i złotem 22. podziałka 24. rózga 26. tor 29. obraża i poniża 31. pokrywa łąkę 32. pani 33. kiernoz 34. wieczne miasto 35. narzędzie kuchenne np. do siekania mięsa 38. ze śniegu 40. pomieszczenie 43. pozostawił ją na brzegu 44. przepływa przez Poznań 45. pysk 46. ulica dla pieszych 50. subiekcja 53. luźne ugrupowanie artystów 54. zawój 55. dziedzina 56. ptak śpiewający z rodziny drozdowatych Pionowo: 1. defilada 2. zielone warzywo 3. wyspa na Atlantyku 4. odbył aplikację ale nie ma nominacji 5. zastój 6. powieść Bolesława Prusa 11. legat 12. wielki kamień 13. tragedia 15. okładka lub muzyczna 16. człowiek kształcący się w jakiejś dziedzinie 17. odzienie 18. siostra syna 23. przyszła żaba 25. duża wyspa na Morzu Śródziemnym 27. złota spełnia życzenia 28. pusta kula jardów kwadratowych 31. podarunek 35. sproszkowany tytoń uprzednio wysuszony, wciągany nosem, pobudza do kichania 36. boczna część czoła 37. ankra 38. fach 39. powała, sufit 41. strzał z jedenastki 42. pnącza na których poruszał się Tarzan 47. zajmuje się m. in. ochroną środowiska 48. pogromca 49. chwyt w zapasach 50. talizman 51. stukot 52. coś otrzymanego za darmo, bezpłatnie Szkocja. Wojna dwóch klanów. Z jednego zamku w kłębach dymu wylatuje kula armatnia. Trafia w drugi zamek i burzy część krużganka. Po chwili z drugiego zamku, również w płomieniach ognia, wylatuje kula armatnia. Trafia w basztę zamku, zamieniając ją w kupę gruzu. I tak na zmianę walczą cały tydzień. Potem nagle cisza. Jeden dzień, drugi... W końcu z pierwszego zamku krzyczą: - Hej, wy tam!!! Dlaczego nie strzelacie? - Nie możemy!!! Kula jest po waszej stronie... Na kole ratunkowym płynie po morzu ocalały z katastrofy morskiej Anglik. Dopływa do niego Francuz, ocalały z zatoniętego przed godziną innego statku. - Długo pan już tak pływa? - pyta Francuz. - Od miesiąca. - I jak pan to wytrzymuje? - Sam się sobie dziwię. Ale szczególnie nudzę się w weekendy. Rozmowa dwóch najlepszych przyjaciółek: - A co tam u Twojego narzeczonego, gadamy już z pół godziny, a Ty nie wspomniałaś o nim ani słowem? - Aaaa, mam z nim pewne problemy... - Znowu ten jego nałóg? Mówiłaś przecież, że zmusiłaś go, żeby przestał grać? - Jakby Ci to powiedzieć... Właśnie, kiedy namówiłam go do rzucenia hazardu, powiedział, że nie zaryzykuje małżeństwa ze mną... Dzwonek do drzwi - mały Jaś otwiera, po chwili przybiega do Ojca: - Tato, ten komputer naprawdę przyniósł Mikołaj? - Oczywiście, - Bo facet mówi że jakieś raty niezapłacone! - Halo, taxi? - Tak. - Czy zawieziecie mnie do stolicy Niemiec? - Oszalał pan? Wie pan, jak daleko leży Berlin? - Oooo, stolica Niemiec - Berlin... Sześć liter... pasuje! Dotychczasowe samoloty szkoleniowe (awaryjne, słynące z częstego spadania) wymieniono na nowsze, nowoczesne i niezawodne. Po niedługim czasie spytano jednego z pilotów: - I co, lepiej? Jest jakaś różnica? Ma³y Chiñczyk pyta mamê: - Mamusiu, sk¹d siê wzi¹³em? - Znalaz³am ciê w kapuœcie pekiñskiej. - Och! Niebo a ziemia... - odparł pilot. - Czy mogę zostać członkiem waszego klubu wędkarskiego? - A czy szanowny Pan ma kartę wędkarską? - Nie - W takim razie mogę panu zaproponować członkowstwo pasywne... - Będę mógł łowić? - Niestety nie... ale może pan za to do woli zbierać robaki...! Leniwiec obudził się późnym rankiem. Otworzył oko. Porozmyślał o tym przez godzinę. Otworzył drugie oko. Postanowił zerknąć co tam ciekawego na parkowych alejkach. Wyjrzał poza klatkę, popatrzył na dróżkę... - Hmm... nic nowego - pomyślał. - Jak zwykle tylko te rozmazane, kolorowe smugi... Naukowcy z Politechniki Poznańskiej zbudowali genialny pojazd, mogący poruszać się w każdym terenie. Hit. Z kwatery głównej NATO przyjechała delegacja ekspertów, zeby dokonać oceny i przygotować grunt pod ewentualne negocjacje dotyczące wprowadzenia pojazdu do uzbrojenia wojsk Sojuszu. Oglądają, mlaskają, cmokają, w końcu przedstawiciel Niemiec mówi do Francuza: - Czego też ci Polacy nie wymyślą, żeby nie dokończyć budowy autostrady A-2... W całej Europie przeprowadzono prosty test. Było tylko jedno pytanie: Ile to jest 10 x 100 gramów? Prawie we wszystkich krajach 99% ankietowanych odpowiedziało, że jest to 1 kilogram. Jedynie w Polsce i w Rosji ponad 95% odpowiedzi brzmiało - 1 litr... Baran (20 III-20 IV) Mo e siê zdarzyæ, e czêœæ twoich planów po prostu nie wypali. Jednak nie jest to powód, aby siê za³amywaæ. Po pewnym czasie mo e siê okazaæ, e wcale na tym nie straci³eœ. Ktoœ spoœród twoich bliskich zastanawia siê nad wa n¹ decyzj¹. Jeœli zostaniesz poproszony o radê, odpowiedz szczerze. Byk (21 IV-20 V) Nie porywaj siê z motyk¹ na s³oñce, nie planuj zbyt wiele. Nastaw siê raczej na przeprowadzanie ma³ych zmian ma- ³ymi kroczkami - tak bêdzie zdecydowanie lepiej. Nied³ugo mo esz mieæ drobne problemy ze zdrowiem. Nie bêd¹ powa ne, ale raczej uci¹ liwe. Nie jest to jednak powód, dla którego nie powinieneœ pójœæ do lekarza. BliŸniêta (21 V-20 VI) Z ostatnich rodzinnych perypetii uda³o ci siê wyjœæ obronn¹ rêk¹, ju wkrótce siê o tym przekonasz. Bliscy przyznaj¹ ci racjê, co mo e ciê trochê zdziwiæ. Mo esz spodziewaæ siê intratnej propozycji od Kozioro ca. Jednak b¹dÿ przeciwny spó³ce z Wag¹, bo wszyscy na tym stracicie. Przygotuj siê na nowe wyzwanie. Rak (21 VI-21 VII) Czeka siê okres wzglêdnej stagnacji, ale pracowitej. Nie spodziewaj siê zmian. Poœwiêæ ten czas na rzetelne wype³nianie obowi¹zków i z³apanie paru g³êbszych oddechów. Spêdzaj wiêcej czasu z rodzin¹, odpoczywajcie wspólnie. Wstrzymaj siê tak e od podejmowania wszelkich decyzji, które nie s¹ nagl¹ce. Lew (22 VII-21 VIII) Szykuje siê powa na zmiana. Jeœli m¹drze to rozegrasz, to bêdzie to zmiana zdecydowanie na lepsze. Warto poradziæ siê partnera. W sprawach finansowych zaczyna byæ nieciekawie, ale nie popadaj w panikê. Przysz³oœæ szykuje ma³¹ niespodziankê, która zasili twoje konto nienajgorsz¹ sumk¹. Panna (22 VIII-21 IX) Zastanów siê dobrze, czy nikogo ostatnio nie obrazi³eœ. Nie wydaje ci siê? To zastanów siê jeszcze raz. Mo e siê okazaæ, e jednak nadepn¹³eœ komuœ nieÿle na odcisk. Nie ma jednak co rozpamiêtywaæ - po prostu nie rób tego wiêcej, a wszystko bêdzie dobrze. Nie rób niczego wbrew sobie, przemyœl sprawê dok³adnie. Waga (22 IX-22 X) Ktoœ bêdzie próbowa³ postawiæ ci twarde ultimatum. Jeœli bêdzie to ktoœ z rodziny, zastanów siê dobrze i postaraj spe³niæ proœbê. Jeœli to ktoœ obcy - nie przejmuj siê zbytnio. Staraj siê unikaæ dra liwych tematów, a zw³aszcza roztrz¹sania dawno zamkniêtych spraw. Nikomu to nie s³u y, a najmniej tobie. Skorpion (23 X-21 XI) I znowu wysz³o na to, e choæbyœ nie wiem, ile siê stara³, to i tak tego nie doceni¹. Byæ mo e nie warto wk³adaæ we wszystko tyle wysi³ku, skoro efekt ten sam, a raczej poœwiêcaæ czas rodzinie i w³asnym zainteresowaniom. W swoich odpowiedziach b¹dÿ jednak dyplomatyczny i nie zatrzaskuj sobie furtki. Strzelec (22 XI-20 XII) Nie popadaj w przesadn¹ samokrytykê, wcale nie jest z tob¹ tak Ÿle, jak ktoœ chce ci wmówiæ. Zamiast przejmowaæ siê komentarzami pod swój temat spokojnie rób swoje. Finanse w najbli szej przysz³oœci nie bêd¹ wygl¹daæ zbyt dobrze, czeka ciê sporo wydatków. Jednak ich odk³adanie tylko zwiêkszy kwoty, które trzeba zap³aciæ. Kozioro ec (21 XII-19 I) Uda³o ci siê za egnaæ kolejny konflikt. To dobrze, tak trzymaj. Zyskujesz w ten sposób opiniê cenionego mediatora, ale tak e wymierne korzyœci. Nie przeceniaj jednak swoich zdolnoœci i nie skacz na g³êbok¹ wodê. Pomalutku, powolutku, wszystko w swoim czasie siê rozwi¹ e, a ty skonsumujesz profity. Wodnik (20 I-19 II) Musisz pamiêtaæ, e bycie asertywnym czasem siê op³aca. Taki czas w³aœnie siê zbli a. Na wszelkie próby do³o enia ci dodatkowej odpowiedzialnoœci bez wymiernych zysków odpowiadaj grzecznie, lecz zdecydowanie. Taka postawa byæ mo e przysporzy ci niechêtnych, ale z pewnoœci¹ szacunek. Ryby (20 II-19 III) Szykuj¹ siê wreszcie z utêsknieniem wyczekiwane wakacje. Dobrze wiesz, e zas³u y³eœ na nie, wiec wykorzystaj wolny czas na maksimum. Wypoczywaj, ile tylko siê da. Przysz³oœæ szykuje bowiem przed tob¹ kolejne wyzwania, przyda siê zatem zapas si³, by wzi¹æ byka za rogi. Od twojej energii bêdzie zale a³o wtedy wiele spraw.

20 20 11 lipca 2007 og³oszenia drobne INFORMATOR POWIATOWY Telefony alarmowe: Stra po arna Pogotowie ratunkowe Policja Informacja PKP Kêpno - ul. Dworcowa 7, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Dworcowa, tel.(062) Wieruszów - ul. Kolejowa, tel. (062) , Informacja PKS Kêpno - ul. Broniewskiego, tel.(062) Ostrzeszów - ul. Sienkiewicza, tel. (062) Wieruszów - ul. Wroc³awska, tel. ( Komenda Powiatowa Policji Kêpno - Chojêcin Szum 8a, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Zamkowa 27, tel. (062) Wieruszów - ul. KuŸnicka 28A, tel. (062) Pogotowie energetyczne Kêpno - ul. M³yñska 10, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Grabowska 39, tel. 991 Wieruszów - ul. Boles³awiecka 8, tel.(062) Pomoc drogowa Kêpno - Chojêcin Szum 6d, tel. (062) Galewice - ul. M. Konopnickiej 1, tel. (062) , lub , /obejmuje powiat wieruszowski/ Szpitale Kêpno - ul. Szpitalna 7, tel. (062) Ostrzeszów - Al. Wolnoœci 4, tel. (062) Wieruszów - ul. Warszawska 104, tel.(062) Starostwo Powiatowe Kêpno - ul. Koœciuszki 5, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) Wieruszów - ul. Rynek 1-7 tel.(062) Urz¹d Miasta Kêpno - ul. Koœciuszki 5a, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Zamkowa 31, tel. (062) Wieruszów - Rynek 1-7, tel.(062) , Urz¹d Skarbowy Kêpno - ul. Rynek 4, tel. (062) Ostrzeszów - ul. Grabskiego 1, tel. (062) Wieruszów - Rynek 12-13, tel. (062) Urz¹d Stanu Cywilnego Kêpno - ul. Koœciuszki 7, tel. (062) Ostrzeszów - Rynek - Ratusz, tel. (062) Wieruszów - Rynek 1-7 tel.(062) MEDYCZNE Gabinet Terapii Naturalnej SO- MODO masa, korekcja krêgos³upa, irydodiagnostyka (diagnozowanie z têczówki oka), homeopatia, zio³olecznictwo, akupunktura, bioenergoterapia. Kêpno, ul. Wroc³awska 5 ( poligon ). Tel. (062) (b) W. Wojciechowski diagnoza komputerowa w 30 minut, terapia antynikotynowa i antyalkoholowa, nerwice i depresje. Tel. (062) (b) NIERUCHOMOŒCI -SPRZEDAM Sprzedam mieszkanie w Kêpnie, IV piêtro, pow. 37 m2, 2 pokoje. Tel lub (25.07) Sprzedam 1.20 ha gruntów w tym 0,47 ha lasu, to jest 3 dzia³ki; dzia³ka 0,43 ha lasu, dzia³ka 0,57 ha grunt w tym 0,04 ha lasu, dzia³ka 0,20 ha ³¹ka. Tel (25.07) Sprzedam 2 ha gruntu ornego + 0,64 ha (mo liwoœæ podzia- ³u na dwie dzia³ki) w miejscowoœci Pichlice. Wszystkie media, w pobli u las, woda. Tel Dzwoniæ po (25.07) Sprzedam dom w stanie surowym w Osinach ko³o Kêpna 200 m kw., powierzchnia dzia³ki 10 arów. Tel po (18.07) Sprzedam dzia³kê na terenie Wieruszowa o pow. 416 m2. Tel (18.07) Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokojowe na IV piêtrze. Cena do uzgonienia. Wiadomoœæ tel lub (11.07) Sprzedam 3 hale o pow. 900 m. kw. ka da, po³o one na 4,5 ha ziemi w Olszowie k/ Kêpna. Hale s¹ po generalnym remoncie (teren utwardzony, ogrodzony, pr¹d, si³a, woda, telefon). Przygotowane pod ka dy rodzaj produkcji po³o one przy trasie S 8.Tel (11.07) Sprzedam 8 ha ziemi po³o onej w Olszowie k/kêpna przy trasie S-8. Tel (11.07) Sprzedam dzia³kê o pow. 49 arów ze swobodnym dojazdem w odleg³oœci 100 m od Zalewu przy M³ynie (spalonym) w Boles³awcu z 40 metrowym pasem dostêpu do koryta rzeki Prosny. Tel (06) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Boles³awcu o pow. 4 ary. Tel (05) Sprzedam dwie dzia³ki budowlane w Kierznie powierzchnia do uzgodnienia. Tel (06) Sprzedam dzia³ki budowlane w Piaskach gmina Boles³awiec o pow. 0,32 ha. Tel (06) NIERUCHOMOŒCI -KUPIÊ /ZAMIENIÊ Kupiê mieszkanie w Wieruszowie o pow. 50 m2 lub zamieniê na kawalerkê(ii piêtro)24 m2. Tel (11.07) Kupiê dom w Wieruszowie lub okolicy mo liwa zamiana na M-5 na parterze (58 m2). Tel (11.07) Kupiê siedlisko w okolicy Wieruszowa lub Kêpna. Tel (11.07) Kupiê lub wynajmê mieszkanie 2- pokojowe w Wieruszowie (11.07) NIERUCHOMOŒCI - WYNAJMÊ /DO WYNAJÊCIA Do wynajêcia lokal na sklep lub biuro. Tel (25.07) Do wynajêcia mieszkanie blisko Wieruszowa 2 pokoje z kuchni¹ i ³azienka. Tel (18.07) Lokal handlowy do wynajêcia o pow. 30 m2 w Wieruszowie na ul. Warszawskiej. Tel lub (18.07) Szukam do wynajêcia od zaraz mieszkania lub dom na okres 4 miesiêcy z pe³nym wyposa eniem w Wieruszowie lub Kêpnie. Tel (18.07) Wynajmê 2-3 pokojowe mieszkanie w Kêpnie, Wieruszowie lub okolicy, przynajmniej na rok. Tel (18.07) Wynajmê lokal w Wieruszowie o pow. 100 m2 na ul. Prusa 2.Tel (18.07) MOTORYZACYJNE - SPRZEDAM VW Golf 96 r., 1,9 TDI, 5 drzwi, wspomaganie, central zamek, szyberdach, benzyna, sprowadzony, zarejestrowany, cena Tel (18.07) VW Polo 99 r., 1000 poj., 3 drzwi, czerwony metalik, klima., central. zamek, wspomaganie, bezwypadkowy, sprowadzony, zarejestrowany, cena z³. Tel (18.07) VW Bora Combi, 1,9 TDI, czarny metalik, klima., pe³na elektryka, sprowadzony, zarejestrowany, cena 29. z mo liwoœci¹ zamiany. Tel (18.07) Fiat Ciguecento instalacja gazowa, rok prod. 1994, niebieski. Cena do uzgodnienia. Tel lub (11.07) Sprzedam samochód Lublin, 1997r. kolor niebieski, serwisowany, oryginalna zabudowa do przewozu art. spo ywczych, cena do uzgodnienia. Tel: (07) PRACA DAM Przyjmê szwaczki do pracy OD ZA- RAZ. TEL (25.07) Przyjmê do pracy w PIZZERI Pepo w Wieruszowie w charakterze sprzedawca- kelner. Tel MIXSO KRET Posadzki maszynowe w domach i mieszkaniach Krótkie terminy giczne wa ne 5 lat. Tel (25.07) Szukam pracy : opieka nad dzieckiem, opieka nad starsz¹ osob¹, jako gospodyni domowa. Tel (18.07) SPRZEDAM Sprzedam ch³odziarkê do mleka, akordeon 120 basów Honer, gitarê hawajsk¹ now¹, organy ze wzmacniaczem. Tel lub (25.07) Sprzedam sieczkarniê jednorzêdow¹ do kukurydzy MEX II firmy POTTINGER. Cena do uzgodnienia. Tel (25.07) Sprzedam pilnie pi³ê tarczow¹ z prowadnic¹, blat roboczy 85x120 cm. Moc silnika 11KW. Cena 850 z³ ( do uzgodnienia). Tel (25.07) Sprzedam kuca walijskiego, klacz ze Ÿrebakiem tel (25.07) Sprzedam 4 baranki i 1 owieczkê z tego roku. Tel (dzwoniæ po 20.00) (25.07) Sprzedam strusie lub zamieniê na klacz, kuca odsadka lub inne propozycje. Tel (25.07) Sprzedam pasiekê 20 uli Tel (25.07) Sprzedam komplet urz¹dzeñ do produkcji p³otów betonowych. Tel (18.07) Sprzedam wypoczynek 3+2+1, czarna miêkka skóra na dêbowych stela ach oraz komody dêbowe. Tel lub (18.07) Sprzedam szczeniêta rasy owczarek niemiecki po rodowodowych rodzicach FCI wolnych od dysplazji HD A po rodzicach z czo³owych hodowli niemieckich i czeskich. Po odchowaniu zapewniamy wyszkolenia z pos³uszeñstwa i obrony. Wiadomoœæ: Kêpno, tel. 062/ , kom (11.07) Sprzedam czêœci do kombajnu Class Mercur: skrzynia biegów, bêben, odrzutnik, wytrz¹sacz z wa³ami, ko³a jezdne oraz paski. Tel lub wieczorem (11.07) Sprzedam Solarium Ergoline Turbo Power. Tel (11.07) Pilnie sprzedam nowy, mia³owy piec do centralnego ogrzewania. Tel (11.07) Poszukujemy odbiorców betonu sypkiego w atrakcyjnej cenie oraz innych materia³ów ogólnobudowlanych. Przedstawiciel tel , (4.07) Sprzedam pawilon handlowy przyczepê kempingow¹. 6,5 m x 2,4 m. Cena 2600 z³. Parcice. Tel , (0 62) (4.07) Sprzedam œrutownik bijakowy nowy. Tel (21.07) Sprzedam mieszarkê now¹. Tel (21.07) Sprzedam zbiornik o pojemnoœci 35 ton. Tel (21.07) US UGI Balkony, tarasy, schody z tralek betonowych, kolumny, ozdoby. Tel , , kom (25.07) lub (18.07) Przyjmê do pracy na okres niw kombajnistów. Tel (18.07) Przyjmê uczennicê w zawodzie krawiec. Zak³ad Krawiecki DORA -Galewice, Parkowa 12a, Bardzo dobre warunki pracy i p³acy. Tel (18.07) Zatrudniê hydraulika lub osobê niewykwalifikowan¹ do przyuczenia w zawodzie. Tel (18.07) Firma handlowa z bran y meblowej zatrudni magazyniera. Dobre warunki pracy i p³acy. Tel (11.07) Poszukujemy do zespo³u muzycznego osoby graj¹cej na instrumentach klawiszowych. Tel (11.07) PRACA SZUKAM 20 latek poszukuje pracy jako kierowca z wykszta³ceniem mechanicznym, posiada prawo jazdy kat. B i C oraz testy psycholo- US UGI KOMPUTEROWEmasz problem z komputerem- zadzwoñ- dojazd Wieruszów i okolice gratis. Dodatkowo PRZEPI- SYWANIE PRAC dyplomowych, magisterskich i innych oraz sprzeda komputerów. Atrakcyjne ceny. Tel (25.07) Przed³u anie i zagêszczanie w³osów. Tel (25.07) Firma ogólnobudowlana wykonuje us³ugi: ocieplanie budynków, tynkowanie, wykañczanie wnêtrz. Tel (11.07) Firma budowlana z d³ugoletnim doœwiadczeniem w Niemczech i Austrii przyjmie zlecenia prac budowlanych i remontowych. Tel , (11.07) Przezwajanie silników, naprawa elektronarzêdzi Celma, Bosch, Makita w rozliczeniu przyjmê spalone silniki lub kupiê. Baranów. Tel lub ( ) RÓ NE Zagubiono legitymacjê studenck¹ Wy szej Szko³y Zarz¹dzania Edukacja we Wroc³awiu Wydzia³ Kêpno Dominik Kowalczyk zam. Niwiska 48, Galewice lub na tel red (18.07) Zagubiono legitymacje studenck¹ Szko³y G³ównej S³u by Po arniczej w Warszawie na nazwisko Paulina Okoñ. Tel (11.07) Zgubiono legitymacjê studenck¹ o numerze na nazwisko Leszczyñska Anna. Uczciwego znalazcê proszê o kontakt : (11.07) Zagubiono legitymacjê studenck¹ Uniwersytetu Wroc³awskiego na nazwisko Karolina Ciesielska. Tel (5.07) Angielski korepetycje od podstaw. Tel (21.07) Wró ka na wczeœniejsze zapisy. Wró y z kart, r¹k, fotografii. Wiad. tel. (062) (b) BHP mgr in. specjalista prowadzi doradztwo, szkolenia, ocena ryzyka zawodowego. Wiad. tel. (062) (b) TOWARZYSKIE Rencista poszukuje powa nej i mi- ³ej samotnej pani w wieku lat z podstawow¹ znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego, która przyjdzie do mojego domu. Mo liwe ma³- eñstwo. Posiadam dom jednorodzinny z ogródkiem, auto. Tel. (062) (11.07) Kawaler bez na³ogów, szczery, uczciwy, lat 35, 180 cm, pozna uczciw¹, szczer¹ i niepal¹c¹ pani¹ w wieku lat, która pragnie za³o yæ szczêœliw¹ katolick¹ rodzinê. Tel dzwoniæ po godz. 18-tej, prosiæ Janka, e mail: (04). ODDAM ZA DARMO Psy szczeniêta podwórkowe. Tel (25.07) OG OSZENIA DROBNE 10 z³, 15 z³ (pogrubione) za 3 emisje ZAPRASZAMY

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Szanowni Państwo, Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Trans - Południe współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2013 Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej 1. Prawo do należności na pokrycie kosztów podróży służbowej przysługuje pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo