str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW"

Transkrypt

1 Rok IX Nr 28 (424) r. ISSN INDEX ,00 z³ (VAT 0%) Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW str. 17 Smocza Kraina str. 4 Nowe kwalifikacje, praca, przedsiêbiorczoœæ dla bezrobotnych kobiet str. 6 Piknik So³tysów str. 8 KÊPNO str. 9 KÊPNO Co wydarzy³o siê w cieniu Baszty? str. 12 Festyn integracyjny w Ochêdzynie str. 12 Stra ackie umiejêtnoœci docenione po raz kolejny str. 13 Po ar na Osiedlu Bursztyn str. 17

2 2 11 lipca 2007 aktualnoœci Stan jakoœci wody W zwi¹zku z zainteresowaniem mieszkañców Gminy Wieruszów stanem jakoœci wody wodoci¹gowej przeznaczonej do spo ycia oraz nag³aœnianymi przez prasê przypadkami ska- eñ wody pitnej w innych gminach zwrócono siê do Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie o przedstawienie analizy badañ wody, wykonywanych na terenie Gminy Wieruszów w latach Na podstawie uzyskanych informacji zawiadamiamy, e obecnie woda do picia pochodz¹ca z wodoci¹gów na terenie Gminy nie budzi zastrze eñ co do jakoœci. UWAGA NA TOKSOKAROZÊ! Na podstawie otrzymanej informacji od Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie dotycz¹cej wystêpowania zwiêkszonej liczby zachorowañ na Toksokarozê, zwracamy siê do wszystkich mieszkañców Gminy Wieruszów o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad: - odrobaczanie psów i kotów - co najmniej 4 razy w roku przy pomocy preparatów zalecanych przez lekarzy weterynarii; - nie dopuszczanie do kontaktów dzieci z nieznanymi zwierzêtami; - zabezpieczenie piaskownic i placów zabaw dla dzieci przed kontaktem ze zwierzêtami; - sprz¹tanie odchodów zwierz¹t z terenów publicznych i prywatnych przez w³aœcicieli; - okresowa wymiana piasku w piaskownicach;- mycie r¹k przed jedzeniem, po zabawie na placu zabaw lub w piaskownicy, pracach ogrodniczych i kontakcie ze zwierzêtami;- u ywanie gumowych rêkawic przy wykonywaniu prac w ziemi;- obcinanie paznokci dzieciom; - mycie warzyw i owoców pod bie ¹c¹ wod¹; - unikanie karmienia dzieci na placach zabaw i piaskownicach. Rodzinie, s¹siadom, znajomym, ksiê om oraz wszystkim, którzy okazali wspó³czucie, zamówili msze œwiête i uczestniczyli w ostatnim po egnaniu na wieczny spoczynek œp. kochanej onie, mamie teœciowej i babci serdeczne podziêkowanie sk³adaj¹ pogr¹ ony w a³obie m¹, synowie, synowe i wnukowie Bawcie siê, róbcie zdjêcia i przesy³ajcie do Redakcji! Podzielcie siê informacjami! Pochwalcie siê przed innymi! Drodzy czytelnicy Na terenie, na którym ukazuje siê nasza gazeta dzieje siê wiele ciekawych rzeczy- organizujecie festyny, zabawy, konkursy, obchody ale ka da uroczystoœæ musi mieæ odbiorców- widzów, dla których jest przecie robiona bez tego nie ma ona sensu. Przysy³ajcie do nas informacje o planowanych wydarzeniach. Za poœrednictwem Tygodnika poinformujcie wspó³mieszkañców i goœci o tym co bêdzie siê dzia³o niech przyjd¹ i doceni¹ trud w³o ony w przygotowanie! Niestety nie jesteœmy w stanie wszêdzie dojechaæ- na co siê skar ycie. Nie wynika to z naszej winy czy braku chêci a z tego, e w redakcjach pracuje tylko kilka osób, a gazeta jest w waszych kioskach co œrodê wiêc mamy ma³o czasu na jej opracowanie i z³o enie. Dlatego zwracamy siê do Was z proœb¹, byœcie w kilku s³owach opisywali co siê dzia³o ( mo ecie napisaæ od myœlników- a my to rozbudujemy). Zróbcie ciekawe zdjêcia i materia³ przeœlijcie do redakcji na adres mailowy lub dostarczcie na p³ytach lub dyskietkach. Pochwalcie siê przed innymi wasz¹ miejscowoœci¹, powiedzcie innym o swoich inicjatywach przedstawcie ciekawe osoby lub opiszcie sukcesy i problemy. Zapraszamy do wspó³pracy- przecie macie siê czym pochwaliæ! Redakcja ITP Samoobrona chce wyborów Prezydium Samoobrony zdecydowa³o wieczorem, e partia opuszcza koalicjê. Wiceszef Samoobrony Janusz Maksymiuk zapowiedzia³, e jego partia chce przyspieszonych wyborów i - jeœli w Sejmie nie bêdzie wiêkszoœci - to jest gotowa poprzeæ wniosek o samorozwi¹zanie Izby. Prezydium Samoobrony podjê³o decyzjê o opuszczeniu koalicji po tym, jak w poniedzia- ³ek prezydent odwo³a³ szefa tej partii Andrzeja Leppera z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa w zwi¹zku z dzia³aniami prowadzonymi przez CBA. Premier Jaros³aw Kaczyñski wyjaœnia³ w TVP1, i nie mo e wykluczyæ, e Andrzej Lepper uczestniczy³ w dzia³alnoœci o charakterze przestêpczym Szef SLD Wojciech Olejniczak zapowiedzia³, e klub SLD z³o- y we wtorek wniosek o samorozwi¹zanie Sejmu. Wiceszef Samoobrony Krzysztof Filipek, poinformowa³, e we wtorek o godz zbierze siê klub Samoobrony, który - jak zaznaczy³ - podejmie definitywn¹ decyzjê o wyjœciu z koalicji. Maksymiuk podkreœli³, e nie Drodzy czytelnicy! bêdzie powrotu do koalicji PiS- Samoobrona-LPR. Nie ma i nie bêdzie koalicji PiS-Samooobrona-LPR. Poprzemy wniosek o wczeœniejsze wybory nawet we wtorek - zapewni³. - Je eli bêdzie rz¹d mniejszoœciowy, to on nie bêdzie móg³ normalnie funkcjonowaæ, dlatego najlepszym wyjœciem s¹ wybory - oceni³ Maksymiuk. Jak zaznaczy³, programu Solidarnego Pañstwa nie podejmie siê realizowaæ ani PO, ani PSL. Zdaniem Maksymiuka, premier Jaros³aw Kaczyñski nie mia³ adnych argumentów, aby dymisjonowaæ Leppera. - Decyzja o dymisji Leppera by³a pospieszna i nieuprawniona - podkreœli³. Przyzna³ jednoczeœnie, e nie uwa a i, ca³a akcja by³a inspirowana przez premiera. Pytany, czy jest mo liwoœæ powrotu Leppera do rz¹du, Maksymiuk powiedzia³: - To nie jest zabawa w kotka i myszkê. Nie ma powrotu do koalicji. Maksymiuk zapewni³ te, e jest przekonany, e PiS nie uda siê wyci¹gn¹æ z klubu Samoobrony pos³ów, którzy mieliby popieraæ rz¹d PiS. - Nie ma mowy o adnym wyci¹ganiu naszych pos³ów - podkreœli³. Jednak nie wszyscy liderzy Samoobrony chc¹ wyjœcia z koalicji. Europose³ Samoobrony Ryszard Czarnecki powiedzia³, e bêdzie przekonywa³ pos³ów swojej partii, aby na wtorkowym posiedzeniu klubu nie podejmowali decyzji o wychodzeniu z koalicji. - Jeœli na klubie bêdzie g³osowanie tajne, to wiêkszoœæ pos³ów nie zag³osuje za wyjœciem z koalicji, ale jeœli to bêdzie wiec poparcia dla Leppera, to klub przez aklamacjê poprze opuszczenie koalicji - oceni³ Czarnecki. Jego zdaniem program Solidarnego Pañstwa mo e byæ realizowany tylko przez koalicjê PiS-Samoobrona-LPR. - Je eli wyjdziemy z koalicji, to fundujemy Polsce nowe wybory i prawdopodobne zwyciêstwo libera³ów z PO i lewicy. To by³oby najgorsze rozwi¹zanie - podkreœli³ eurodeputowany. Zdaniem Czarneckiego, wyjœciem kompromisowym by³oby nieobsadzanie stanowiska wicepremiera do czasu wyjaœnienia zarzutów wobec Leppera. Dymisja wicepremiera Leppera W przypadku wicepremiera Leppera, wbrew temu, co teraz mówi, nie chcia³ siê podaæ do dymisji - powiedzia³ premier Jaros³aw Kaczyñski. - W œwietle tych dokumentów, które widzia³em, jasnym jest, e pan Lepper znajduje siê w krêgu podejrzanych - podkreœli³ premier.- Nie jest to dla nas politycznie wygodne, to jest bardzo niewygodne, ale zasady s¹ zasadami. Ja wyraÿnie powiedzia³em, e CBA bêdzie pilnowaæ zaplecza rz¹du - doda³ premier. - Powrót szefa Samoobrony Andrzeja Leppera do rz¹du jest mo liwy tylko jeœli Samoobrona zostanie w rz¹dzie i Lepper zostanie oczyszczony z zarzutów - powiedzia³ tak e Jaros³aw Kaczyñski.- Gdyby by³y spe³nione dwa warunki. Samooobrona by zosta³a w tym rz¹dzie, a nastêpnie prokuratura, czy te s¹d uzna³yby, e Andrzej Lepper jest niewinny, to wtedy tak, ale to tylko wtedy. Bez wyjaœnienie tej sprawy nie - powiedzia³ szef rz¹du w TVP1 pytany czy mo liwy jest powrót do rz¹du Leppera.- To jest powa na sprawa, tam chodzi o wielomilionowe ³apówki. To nie s¹ drobnostki - doda³.- Pañstwo siê zbyt spiesz¹. To s¹ pierwsze godziny po podjêtej decyzji - odpowiedzia³ wieczorem premier Jaros³aw Kaczyñski, pytany czy mo na siê spodziewaæ wniosku o samorozwi¹zanie Sejmu.Jak doda³ szef rz¹du, o dymisji Andrzeja Leppera poinformowa³ telefonicznie wicepremiera Romana Giertycha i bêdzie z nim jeszcze we wtorek rozmawia³na wniosek premiera Jaros³awa Kaczyñskiego prezydent Lech Kaczyñski odwo³a³ Andrzeja Leppera z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów oraz z funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Podjêta decyzja wynika z faktów, które wysz³y na jaw w zwi¹zku z dzia³aniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotycz¹cymi korupcji na wielk¹ skalê. W zwi¹zku z t¹ spraw¹ zosta³y aresztowane dwie osoby - poinformowa³ rzecznik rz¹du Jan Dziedziczak.Centralne Biuro Antykorupcyjne potwierdza zatrzymanie i aresztowanie dwóch osób - Piotra R. i Andrzeja K., podejrzanych o korupcjê i powo³ywanie siê na wp³ywy w jednym z ministerstw.temistokles Brodowski z CBA powiedzia³, e osoby te zosta³y zatrzymane przez CBA, a w niedzielê, decyzj¹ s¹du, zosta³y aresztowane. Ludzie listy piszcie Ilustrowany Tygodnik Powiatowy jest wydawany dla Was, by przedstawiæ Wam lokalne aktualnoœci, sprawy, którymi yje nasze spo³eczeñstwo, problemy, z którymi siê boryka. Na naszych ³amach jest miejsce dla wszystkich, chcemy wiedzieæ; co myœlicie, co Wam siê podoba, a co nie. Dlatego przypominamy, e specjalnie dla Was za³o yliœmy skrzynkê kontaktow¹ na któr¹ mo ecie przesy³aæ to, czym zechcecie siê z nami podzieliæ. Mog¹ to byæ ciekawostki z Waszego miejsca zamieszkania wraz ze zdjêciami, wasze opinie na tematy dotycz¹ce regionu czy komentarze do artyku³ów zamieszczanych w gazecie. Chcesz siê wypowiedzieæ na naszych ³amach? Pochwaliæ siê swoj¹ miejscowoœci¹? Pisz. Najciekawsze listy opublikujemy. NIEZALE NE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przyby³, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, REDAKCJA w WIERUSZOWIE: Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) , (0 62) , tel./fax (0 62) , ODDZIA REDAKCJI w KÊPNIE: Kêpno, ul. Koœciuszki 9. tel./fax (0 62) , REDAGUJE ZESPÓ : Jerzy Przyby³ - redaktor naczelny, tel (ca³¹ dobê), Magdalena Bendziñska - Kêpno, tel , Ryszard Têsiorowski - sport, tel DZIA MARKETINGU: tel , STALE WSPÓ PRACUJ : Iwona Gruszka, Piotr Przyby³, Ariel Pelikan, Henryk Doros³awski, Kazimierz B³aszczak, Maria abuda DRUK: AGORA Pi³a ---istnieje od 1999r. -- Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytu³ów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci og³oszeñ, reklam i artyku³ów sponsorowanych. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

3 reklama 11 lipca

4 4 11 lipca 2007 kêpno Festyn w Rakowie 15 lipca 2007 zapraszamy na festyn który oddbêdzie siê w Rakowie UWAGA! Mieszkañcy Gminy êka Opatowska w dniu r. w RAKOWIE w godz. od do podczas Festynu Zak³adów Miêsnych, w siedzibie Towarzystwa Przyjació³ Rakowa. Bêdzie pobierana krew /honorowo/ na potrzeby Szpitala w Ostrzeszowie i szpitali w Wielkopolsce Kobiety i mê czyÿni w wieku lat Proszeni s¹ o zg³aszanie siê po lekkim posi³ku z dowodem osobistym. Smocza Kraina W niedzielê, 8 lipca w Bralinie odby³ siê Festyn Promocyjny Fundacji L.G.D. Smocza Kraina Program festynu by³ bardzo bogaty, co pozwoli³o okolicznym mieszkañcom spêdziæ mi³e popo³udnie wraz z rodzin¹. Dla najm³odszych nie zabrak³o rozrywki takiej jak jazda bryczk¹, na kucu, konkurencje zrêcznoœciowe czy dmuchane zamki. Wyœmienity nastrój dope³ni³a bardzo ³adna pogoda. Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymacjê honorowego dawcy krwi. Ma wykonane bezp³atnie: grupê krwi i z wpisem do dowodu osobistego, badania przeciwcia³, anty HIV i anty HCV, badania HBs, RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV test ki³owy z mo liwoœci¹ odpisów. Dla oddaj¹cych krew talon ywnoœciowy. Sport w Kêpnie w latach 20 tych i póÿniej Klub Sportowy Polonia istnia³ ju w latach , zasadnicz¹ dyscyplin¹ by³a pi³ka no na. W Sokole uprawiano lekkoatletykê, tenis, gimnastykê i pi³ke no n¹. W latach dzia³a³ klub pilki no nej 08, który wszed³ w sk³ad Klubu Polonia. Pi³k¹ no na zajmowa³ siê te Klub Sportowy Stella dzia³aj¹cy w latach a jego prezesem by³ L. Wieczorek. Od roku 1931 dzia³a³ Klub Sportowy im. I.Paderewskiego, którym kierowa³ F. Ociepka. Po wojnie organizacje sportowe powsta³y ju w roku Kolejarze zorganizowali klub Ruch a wojskowi Poloniê. Oba te kluby po³¹czy³y siê w 1946 roku tworz¹c klub Zjednoczeni., którego prezesem by³ dr S. Zimniak..Uprawiano lekkoatletykê i pi³kê no n¹. Nieco póÿniej powsta³y kluby bran owe z inicjatywy zwi¹zków zawodowych. A by³y to: Ogniwo, Unia, Spójnia, Kolejarz, Gwardia poza pi³k¹ no na uprawia³y siatkówkê, koszykówkê,. By³y te kluby m³odziezowe licealny Concordia, i Szko³y Zawodowej nr 1 Czarni. W tamtych latach sportowcy kêpiñscy mieli do dyspozycji stadion sportowy, basen k¹pielowy oraz sale gimnastyczne.. Stadion sportowy oraz sala gimnastyczna powstaóla z inicjatywy Soko³a w latach Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów pana J.Adamskiego. K¹cik psychologiczny (11) Pedofile s¹ wœród nas... Drodzy czytelnicy! Powiedzmy przemocy seksualnej stop.czym jest pedofilia? Pedofilia to wykorzystywanie pod wzglêdem seksualnym dzieci niezale nie od wieku.dziœ telewizja krzyczy, coraz to nowe grupy strajkuj¹ chc¹c wiêcej i wiêcej, a ja pytam dlaczego ludzie nie tworz¹ manifestacji i nie walcz¹ z pedofilami? Tylko przechodz¹ nad tym okropnym zjawiskiem do porz¹dku dziennego. Prof. Zbigniew Lew Stanowicz uwa a e na 100 doros³ych przypada 1 pedofil.skutki wykorzystywania dzieci pozostawiaj¹ prêgê na psychice wykorzystywanego dziecka, dla niego nic ju nie jest takie same.do rozpowszechniania pornogrfi i do kontaktów z innymi pedofilami s³u y internet. Najczêœciej jest u ywany.policja w wielu przypadkach jest bezsilna.jak pomóc je eli podejrzewamy gdy dziecko jest wykorzystywane seksualnie? Proponujê zg³oœiæ fakt na anonimow¹ b³êkitn¹ linie. Myœlê, e warto zareagowaæ poniewa brak reakcji jest zgod¹ na pedofiliê.pomó my wykorzystywanym dzieciom. Daria Ciszek Studentka psychologii Specjalizacja Psychologia Kliniczna Je eli masz za sob¹ podobne doœwiadczenia, zdarzenia, które odmieni³y twoje ycie i spojrzenie na œwiat, zweryfikowa³y twoje myœlenie o nim i uczyni³y z ciebie innego cz³owieka podziel siê nimi! Czekamy na twoj¹ historiê pod adresem lub Redakcja Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ul. Koœciuszki 6, Kêpno

5 kêpno Mandat czyha na ka dego Ukarany mo esz zostaæ prawie za wszystko. Taryfikator mandatów cz. 3. Lubisz sobie pobalowaæ w nocy, budz¹c przy tym pó³ osiedla, albo zapaliæ tam, gdzie nie wolno? Sprawia ci frajdê dra nienie psa, a mo e chcia³byœ sobie pobrykaæ po wydmach? Uwa aj, bo mo e ciê to trochê kosztowaæ. 500 z³otych - Sprzeda wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 i na terenie szkó³, placówek oœwiatowo-wychowawczych - Niszczenie umocnieñ brzegowych 300 z³otych - Biwakowanie na wydmach - Amatorski po³ów raka b³otnego lub raka szlachetnego 250 z³otych - Doprowadzenie psa przez dra - nienie lub p³oszenie do tego, e staje siê niebezpieczny 200 z³otych - Zak³ócenie spoczynku nocnego - Niezachowanie œrodków ostro - noœci przy trzymaniu psa - Nieusuwanie lub niezabezpieczenie w obrêbie budynków urz¹dzeñ lub materia³ów stwarzaj¹cych niebezpieczeñstwo powstania po aru - Amatorski po³ów ryb bez posiadania wymaganych dokumentów i w okresie ochronnym - Brak rejestracji sprzêtu p³ywaj¹cego s³u ¹cego do po³owu ryb - Niszczenie ogrodzeñ wydm i lasu 150 z³otych - Wywo³anie zgorszenia w miejscu publicznym - Umyœlnie uszkodzenie lub usuniêcie og³oszenia wystawionego publicznie przez instytucjê pañstwow¹ albo samorz¹dow¹ - Nieuwidacznianie informacji o szkodliwoœci spo ywania alkoholu w punkcie sprzeda y - Utrudnianie okresowych czyszczeñ komina lub niedokonanie naprawy uszkodzeñ komina i przewodów dymowych - U ywanie ci¹gnika lub innej maszyny bez nale ytego zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie œródleœnym albo w odleg³oœci mniejszej ni 100 m od granicy lasu - Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami w lesie lub na terenie œródleœnym albo w odleg³oœci mniejszej ni 100 m od granicy lasu - Korzystanie z otwartego p³omienia w lesie lub na terenie œródleœnym albo w odleg³oœci mniejszej ni 100 m od granicy lasu otych - Picie napojów alkoholowych w miejscach objêtych zakazem ich spo ywania - Sprzeda wyrobów tytoniowych w postaci papierosów luzem, bez opakowania - Palenie w placówkach oœwiatowo-wychowawczych - Nieumieszczenie przez w³aœciciela, administratora, dozorcy lub u ytkownika nieruchomoœci tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci - Niewyposa enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u ¹ce do zbierania odpadów komunalnych - Niezbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych - Amatorski po³ów ryb o wymiarach ochronnych i w odleg³oœci mniejszej ni 50 m od budowli i urz¹dzeñ hydrotechnicznych piêtrz¹cych wodê - Niszczenie roœlinnoœci ochronnej na brzegach wód morskich i œródl¹dowych - Niszczenie p³otków faszynowych - Zdejmowanie chrustu z wydm - Niszczenie tablic informacyjno- -ostrzegawczych na wydmach i w lasach 50 z³otych - Zaœmiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub zieleñca - Palenie w zak³adach opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach zak³adów pracy oraz innych obiektach u ytecznoœci publicznej, w ma³ych jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraÿnie wyodrêbnionymi miejscami - Chodzenie lub przebywanie na wydmach Pieszy te mo e zostaæ ukarany Nawet jeœli nie masz prawa jazdy - uwa aj Mandat mo e zap³aciæ nie tylko kierowca samochodu. Przepisy o ruchu drogowym obowi¹zuj¹ tak- e amatorów rowerów i motorowerów. Co wiêcej - równie piesi musz¹ stosowaæ siê do kodeksu drogowego. Naruszenie przez rowerzystê obowi¹zku przewo enia dziecka do lat 7 na dodatkowym siode³ku - 50 z³ Nieust¹pienie przez rowerzystê korzystaj¹cego z drogi dla rowerów i pieszych pierwszeñstwa pieszym - 50 z³ Naruszenie przez kieruj¹cego rowerem lub motorowerem zakazu: - jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - 50 z³ - czepiania siê pojazdów - Naruszenie przez kieruj¹cego rowerem na przejeÿdzie dla rowerzystów zakazu wje d ania bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd z³ 2. Przepisy o ruchu pieszych Wchodzenie na jezdniê bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd - na przejœciach dla pieszych - 50 z³ - w innych miejscach - Wchodzenie na jezdniê spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczaj¹cej widocznoœæ drogi - Przechodzenie przez jezdniê w miejscu, gdzie stoj¹ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i oddzielaj¹ce drogê dla pieszych lub chodnik od jezdni - 50 z³ Niestosowanie siê do znaków drogowych dotycz¹cych ruchu pieszych - 50 z³ Przechodzenie przez jezdniê w miejscach ograniczonej widocznoœci drogi: - na obszarze zabudowanym - 50 z³ - na obszarze niezabudowanym - Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie siê bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdniê lub torowisko - 50 z³ Przebieganie przez jezdniê - 50 z³ Chodzenie po torowisku - 50 z³ Wchodzenie na torowisko przy opuszczonych zaporach/pó³zaporach, lub gdy rozpoczêto ich opuszczanie - Naruszenie przez pieszego/pieszych: - obowi¹zku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza - 50 z³ - obowi¹zku poruszania siê po lewej stronie drogi (w przypadku poruszania siê po poboczu) - 50 z³ - obowi¹zku poruszania siê po jezdni jeden za drugim - 50 z³ - obowi¹zku korzystania z przejœæ dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdniê lub torowisko - 50 z³. Korzystanie z dróg niedostêpnych dla pieszych - 50 z³ Naruszenie przepisów dotycz¹cych ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 z³ Niestosowanie siê do sygna³ów œwietlnych przez: - wejœcie na przejœcie dla pieszych przy czerwonym œwietle z³ Super Express z dnia (numer 95) Autor: SE 11 lipca OFERTA WAKACYJNA DLA DZIECI Z MIASTA I GMINY KÊPNO Wakacje 2007 w Kêpnie- Zielone wakacje z profilaktyk¹ Mikorzyn. Czas trwania Zielonych wakacji z profilaktyk¹ obejmuje okres:1 turnus od dnia 2-13 lipca 2007 roku - obejmuje dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³ :w Mikorzynie, Olszowie, Kierznie, Myjomicach, Œwibie, oraz dzieci z Mianowic. II turnus od dnia lipca 2007 roku - obejmuje dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³ :Kr¹ kowy, Hanulin oraz wsie: Osiny, Szklarka Mielêcka, Borek Mielêcki. Uczestnicy dzieci z 1-3 klasy z wiosek Gminy Kêpno Organizator; Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno,Program Zielonych wakacji z profilaktyk¹ obejmuje min.;- wyjazd na basen kryty w Oleœnicy,- wyjazd do ZOO we Wroc³awiu,- do kina w Kêpnie,- wyjazd do Go³uchowa. W programie uwzglêdniono spotkania;- z przedstawicielami policji w ramach programu Razem bezpieczniej,- z przedstawicielami stra y po arnej pogadanki na temat bezpieczeñstwa p.po, udzia³ w æwiczeniach OSP gaszenie po aru,- nauka udzielania pierwszej pomocy - spotkanie dzieci z Burmistrzem, Przewodnicz¹cym Rady Gminy lub Sekretarzem pogadanka o samorz¹dzie gminnym, wiosce. Zajêcia dla uczestników bêd¹ odbywaæ siê codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach od 9 do 15. Zielone wakacje z profilaktyk¹ s¹ bezp³atne- Wakacje OSP w JastarniW dniach 1-14 lipca 2007 odbêdzie siê obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Jastarni dla cz³onków M³odzie owych Dru yn Po arniczych z gminy Kêpno. w warsztatach udzia³ weÿmie 20 osób. Zajêcia obejmowaæ bêd¹ szkolenie z zakresu p.po, ratownictwa medycznego, zajêcia rekreacyjne, wycieczki. Obóz zosta³ dofinansowany równie z bud etu gminy. Organizatorami wyjazdu s¹ Zarz¹d Oddzia- ³u-Miejsko-Gminnego w Kêpnie, OSP Kepno, OSP Jastarnia, Burmistrz Miasta i gminy Kepno. - Warsztaty muzyczne dla cz³onków OSP w Mikorzynie. W dniach 24 czerwca 1 lipca 2007 odbêd¹ siê warsztaty muzyczne dla 40 cz³onków M³odzie owej Orkiestry Dêtej w Kêpnie. Podczas warsztatów uczestnicy bêd¹ doskonalili grê na instrumentach dêtych. Warsztaty zakoñcz¹ siê koncertem orkiestry na oœrodku wypoczynkowym Mikora. - Wakacje organizowane przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w KêpnieM- GOPS organizuje wypoczynek letni dla dzieci i m³odzie y z terenu miasta i gminy Kêpno - w Mikorzynie w terminie od 2-11 lipca 2007 dla 25 osób;- w Zakopanem w terminie 2-12 sierpnia 2007 dla 35 osób.- Kêpiñski Oœrodek Sportu i Rekreacji od po³owy lipca do koñca sierpnia na obiektach Kêpiñskiego Oœrodka Sportu i rekreacji organizowane bêd¹ nastêpuj¹ce gry i konkursy dla dzieci i m³odzie y:- Turniej Pla owej Pi³ki Siatkowej;- Turniej Pr¹dopi³ki Wodnej;- wakacyjny Turniej Pi³ki No nej dru yn podwórkowych;- Turniej Gier i zabaw w wodzie;- Zawody p³ywackie;- Samorz¹dowa Biblioteka Publiczna w Kêpnie w okresie wakacji od poniedzia³ku do pi¹tku w godz zaprasza dzieci i m³odzie do korzystania z przygotowanych przez bibliotekê zajêæ. Bêdzie mo na korzystaæ z internetu i gier planszowych, braæ udzia³ w zajêciach plastycznych i uczestniczyæ w g³oœnym czytaniu.- Po yteczne wakacje Zespó³ Szkó³ z Mikorzyna w ramach wspó³pracy z Rad¹ So³eck¹ z³o y³ wniosek do programu Po yteczne Wakacje do Fundacji Wspomagania Wsi. Z otrzymanego grantu w wysokoœci 3000,00 z³ zostan¹ zorganizowane zajêcia dla 15 osób w wieku lat, w terminie lipca 2007r. Zajêcia bêd¹ kontynuacjê ubieg³orocznych wykopalisk i odbywaæ siê bêd¹ pod okiem Dyrektora Muzeum Ziemi Kêpiñskiej. - Gimnazjum w Kr¹ kowach Podczas wakacji 14osobowa grupa m³odzie y z Gimnazjum w Kr¹ kowach + dwóch opiekunów weÿmie udzia³ w ogólnopolskiej akcji II edycji Przystanku PAT organizowanej przez wydzia³ Prewencji Kryminalnej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Przystanek PAT odbêdzie siê w dn do w Nidzicy.- Szko³a Podstawowa w Œwibie organizuje 24 czerwca 2007 dla dzieci i m³odzie y festyn na boisku szkolnym, podczas którego zorganizowane zostan¹ gry, zabawy i konkursy oraz liczne atrakcje dla dzieci. Podobny festyn zostanie zorganizowany równie w sierpniu.- Urz¹d Miasta i Gminy w Kêpnie udzieli³ równie dotacji na letni wypoczynek dzieci i m³odzie y po³¹czony z profilaktyk¹ nastêpuj¹cym stowarzyszeniom: - KST DOM na XIV M³odzie owy Rajd Rowerowy po Ziemi Wielkopolskiej z warsztatami psychologicznymi w drodze, który odbêdzie siê w lipcu Kwota dofinansowania 12000,00 z³- COR UNUM- na obóz terapeutyczno-profilaktyczny dla dzieci i m³odzie y z Oratorium Effatha w Kêpnie. Obóz odbêdzie siê w miejscowoœci Walim w terminie 6-15 lipca 2007r. Kwota dofinansowania 21420,00 z³. Zawody Sportowo - Po arnicze w Opatowie W dniu 2 lipca 2007r. na boisku w Opatowie odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze 2007r. W zmaganiach udzia³ wziê³o 26 dru yn po arniczych podzielonych na 4 kategorie wiekowe. W kategorii M³odzie owych Dru- yn Po arniczych wystartowa³o 6 dru yn dziewczêcych oraz 7 dru yn ch³opiêcych. W kategorii seniorów wystartowa³o 5 dru- yn kobiecych oraz 8 dru yn mêskich. Wyniki konkurencji æwiczenia bojowe oraz sztafeta - przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: M³odzie owe Dru yny Po arnicze- Dziewczêta, I miejsce OSP êka Opatowska, II miejsce OSP Opatów, III miejsce OSP Trzebieñ, IV miejsce - OSP Piaski, V miejsce OSP Raków, VI miejsce OSP Siemianice M³odzie owe Dru- yny Po arnicze Ch³opcy, I miejsce OSP êka Opatowska, II miejsce OSP Opatów, III miejsce OSP, IV miejsce - OSP Piaski, V miejsce OSP Raków, VI miejsce OSP Trzebieñ, V miejsce OSP Siemianice, VI miejsce OSP Biadaszki Seniorzy Dru yny Kobiece, I miejsce OSP Piaski, II miejsce OSP Trzebieñ, III miejsce OSP Opatów, IV miejsce OSP Raków, V miejsce - OSP Biadaszki Seniorzy Dru yny Mêskie, I miejsce OSP Opatów, II miejsce OSP êka Opatowska, III miejsce OSP Trzebieñ, IV miejsce OSP Piaski i OSP Raków, V miejsce OSP Biedaszki, VI miejsce OSP Siemianice, VII miejsce OSP Szalonka Komisje sêdziowsk¹ na Gminnych zawodach Sportowo - Po arniczych obs³ugiwali Stra acy z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Kêpnie. Fundatorem pucharów i nagród by³ Urz¹d Gminy w êce Opatowskiej. Zawody przebieg³y sprawnie i szybko dziêki organizatorom oraz Komisji Sêdziowskiej, w atmosferze rywalizacji sportowej Fair- Play.

6 6 11 lipca 2007 kêpno Nowe kwalifikacje, praca, przedsiêbiorczoœæ dla bezrobotnych kobiet Od poniedzia³ku, 2 lipca, trwa dwutygodniowe szkolenie Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiêbiorczoœæ dla Bezrobotnych Kobiet zorganizowane przez kêpiñskie starostwo i Powiatowy Urz¹d Pracy. Grant na w³asna dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Dwadzieœcia dziewiêæ kobiet z powiatu kêpiñskiego ma szansê uzyskaæ grant na za³o enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. W miniony poniedzia³ek, 2 lipca, rozpocz¹³ siê w Powiatowej Bibliotece Publicznej dwutygodniowy kurs z zakresu ekonomi, finansów, marketingu, prawa i psychologii. Organizacj¹ przedsiêwziêcia zajê³o siê Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy. Projekt opracowa³a Szko³a G³ówna Handlowa, a realizowany jest pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej. Zaœ na terenie Wielkopolski koordynacja projektu zajmuje siê Izba Przemys³owo -Handlowa Po³udniowej Wielkopolski. Udzia³ w proponowanych dwutygodniowych szkoleniach to bardzo dobry sposób na podniesienie w³asnych kwalifikacji zawodowych. Poza tym, co trzecia osoba, która z³o y wniosek i napisze prosty biznes plan otrzyma bezzwrotne dofinansowanie na za³o enie i prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, w wysokoœci ok z³. Obecnie trwaj¹ starania, aby zwiêkszyæ kwotê dofinansowania. Program skierowany jest do kobiet, które ukoñczy- ³y 30 lat, posiadaj¹ minimum œrednie wykszta³cenie, s¹ bezrobotne lub planuj¹ zmieniæ miejsce pracy. Program Europejskiego Funduszu Spo³ecznego daje szansê na rozpoczêcie dzia³alnoœci na w³asny rachunek i podniesienie kwalifikacji. Celem projektu jest równie wzbudzenie wœród kobiet postaw przedsiêbiorczych, przekonanie bezrobotnych kobiet do za³o enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, a tak e wzbogacenie ich wiedzy o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pracy, dostosowanie do zmieniaj¹cych siê warunków rynku pracy, podniesienie samoœwiadomoœci kobiet do w³asnego potencja³u i mo liwoœci wp³ywania na otaczaj¹c¹ je rzeczywistoœæ w œrodowisku lokalnym. Ponadto, ka da z uczestniczek bierze udzia³ w warsztatach psychologicznych, gdzie specjaliœci w dziedzinie psychologii i treningów interpersonalnych ucz¹, jak skutecznie negocjowaæ, jak dobrze zorganizowaæ sobie pracê, w jaki sposób uodporniæ siê na stres. Poza g³ównym celem szkoleñ, jakim jest napisanie biznes planu, uczestniczki otrzymaj¹ bezp³atne materia³y szkoleniowe przygotowane w taki sposób, aby mo na z nich korzystaæ równie po zakoñczeniu szkoleñ. Informacje przekazywane na zajêciach bêd¹ dotyczyæ zarówno zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, jak i zagadnieñ dotycz¹cych prawa pracy czy rozliczania podatkowego. Po zakoñczeniu szkoleñ ka da uczestniczka otrzyma zaœwiadczenie oraz dyplom ukoñczenia szkolenia. Przewidziane jest zorganizowanie drugiej edycji szkolenia w sierpniu lub paÿdzierniku. Szczegó³owych informacji na temat szkolenia oraz drugiej edycji udziela: Powiatowy Urz¹d Pracy, Iwona Rataj i Jolanta Gomó³ka, tel oraz Starostwo Powiatowe w Kêpnie, Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu, Marek Potarzycki, tel Na woja ach w Gospodarstwie Agroturystycznym w Brzeziu Zarz¹d Rejonowy PZERiI w Bralinie zorganizowa³ wycieczkê szkoleniow¹ dla zarz¹dów kó³ ze swojego rejonu w piêknym oœrodku agroturystycznym Wigwamy pod ksiê ycem w Brzeziu. Na terenie oœrodka znajduje siê jeden bardzo du y i kilka mniejszych wigwamów, w których w czasie deszczu lub nadmiernego s³oñca mo na wspaniale wypocz¹æ. Atrakcj¹ niebywa³¹ jest w³asna waluta czyli tzw. cacyki i lunary, nie zawsze wygodne dla klientów, ale emeryci zawsze potrafi¹ sobie poradziæ. Autokar refundowany przez zarz¹d a na wstêp i wy ywienie kupowaliœmy cacyki. Wstêp na teren oœrodka przez bramkê elektroniczn¹ po wrzuceniu 1 cacyka. Na pocz¹tku przeszliœmy do sali biesiadnej gdzie mogliœmy z apetytem skosztowaæ swojskiego chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym (to tradycyjne powitanie chlebem prawie we wszystkich gospodarstwach agroturystycznych, ale receptura zawsze owiana tajemnic¹ a smak niezapomniany). Dyskutowaliœmy na ró ne tematy przede wszystkim dotycz¹ce pracy w ko³ach wymienialiœmy doœwiadczenia z realizacji planowanych i organizowanych zadañ w poszczególnych ko- ³ach. Przewodnicz¹cy Zarz. Rej. w Bralinie A. Leœniarek omówi³ plany zarz¹du, planowane wycieczki a nade wszystko dziêkowa³ za wspania³¹ pracê w ko³ach na rzecz ludzi jesieni, oraz osobom, które na co dzieñ wspó³pracuj¹ z Zarz¹dem Rejonowym w Bralinie J. Wróblewskiej z Klubu Seniora Pod urawiem w Kêpnie oraz U. Rozwadowskiej by³ej kier. OPC w Kêpnie oraz redakcji Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego. Potem w grupkach mniejszych lub wiêkszych spacerowaliœmy po 4 hektarowym oœrodku zwiedzaj¹c i podziwiaj¹c tor do jazdy quadami, wnêtrza wigwamów scenê z parkietem do tañca, domek na drzewie, plac zabaw, staw z pomostami, podziemia, tamê i wiele innych ciekawych atrakcji. Pogoda jak na zamówienie, humory wszystkim dopisywa³y wiêc przyszed³ czas na œpiewanie a chêtni mogli pl¹saæ przy muzyce. Nieco póÿniej obiad za co najmniej 2 cacyki. W dawnych œredniowiecznych piwnicach ( podziemiach) magazyn win, kilka ma³ych sal gdzie mo na by³o w kameralnym nastroju zjeœæ obiad. W drodze powrotnej modliliœmy siê w katedrze kaliskiej. I ja tam by³am... Ma a

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton

PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo