DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Trzcianka na rok nr IV/22/03 Rady Gminy Bia³oœliwie z dnia 19 lutego 2003 roku o zatwierdzeniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie gminy Bia³oœliwie nr VI/41/2003 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Armii Poznañ w Luboniu nr IV/31/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2003 roku zmieniaj¹ca Uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów w mieœcie i gminie Wronki oraz ustalenia ich granic i obwodów nr VI/53/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr III/22/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leœnego od osób fizycznych w drodze inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso nr 65/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku uchylaj¹ca Uchwa³ê Rady Miejskiej w Œremie w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej w D¹browie nr 66/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku zmieniaj¹ca Uchwa³ê w sprawie za³o enia Publicznego Gimnazjum w D¹browie nr 67/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie za³o enia Gimnazjum w Zbrudzewie nr 68/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie za³o enia Gimnazjum w Nochowie nr 69/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie przekszta³cenia Gimnazjum nr 1 w Œremie z oddzia³ami klasowymi w Szkole Podstawowej w Nochowie nr VI/59/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 Maja 1998 roku w sprawie sprzeda y komunalnych lokali mieszkalnych nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy Trzemeszno nr VIII/46/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y jak i w miejscu sprzeda y oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda y, podawania i spo ywania napojów alkoholowych na terenia miasta i gminy Trzemeszno nr IV/32/03 Rady Miejskiej erkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr XIV/129/2000 Rady Miejskiej erkowa z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli, regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak e wysokoœci szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nr IV/33/03 Rady Miejskiej erkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom po³o onym w Chrzanie nr IV/32/03 Rady Miejskiej erkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie okreœlenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznan¹ pomoc w do ywianiu uczniów w 2003 roku

2 6664 Poz ZARZ DZENIE 1329 nr 17/03 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 marca 2003 roku o przyjêciu informacji o przebiegu wykonania bud etu Miasta i Gminy Szamocin w roku INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI 1330 nr WCC/990B/1723/W/OPO/2003/AJ z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby koncesjonariusza ENERGOOPTIM Bartkowiak i Wspólnicy w Poznaniu OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE 1331 z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miejskiej w Chodzie y UCHWA A Nr V/38/03 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Trzcianka na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 110, art. 122 oraz art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957) Rada Miejska Trzcianki uchwala, conastêpuje: 1. Uchwala siê dochody bud etu Gminy Trzcianka na rok 2003 w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y. 2. Uchwala siê wydatki bud etu Gminy Trzcianka na rok 2003 w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y. 1. Wydatki bie ¹ce, w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ z³ 2) dotacje z³ 3) wydatki na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów z³ 4) rezerwê z tytu³u udzielonego porêczenia kredytu z³ 2. Wydatki maj¹tkowe w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y. 3. Uchwala siê dotacje otrzymane do bud etu w kwocie z³ oraz dotacje przekazywane z bud etu w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y. 4. Uchwala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do uchwa³y. 5. Uchwala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumienia z Zarz¹dem Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do uchwa³y. 6. Zatwierdza siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r., zamykaj¹ce siê kwotami: 1) przychody z³,

3 6665 Poz ) wydatki z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y. 7. Uchwala siê wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do uchwa³y. 8. Okreœla siê dochody z tytu³u op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y Uchwala siê deficyt w wysokoœci z³. 2. ród³em pokrycia jest emisja obligacji komunalnych w wysokoœci z³, oraz kredyt bankowy w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y. 3. Uchwala siê sp³atê kredytów w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y. 10. Uchwala siê przychody i wydatki zak³adów bud etowych i œrodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do uchwa³y. 11. Uchwala siê wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 12 do uchwa³y. 12. Uchwala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 13 do uchwa³y Okreœla siê wysokoœæ sumy, do której Burmistrz Trzcianki mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na kwotê z³. 2. Upowa nia siê Burmistrza Trzcianki do zaci¹gania kredytów i po yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud etowego do wysokoœci kwoty z³. 3. Upowa nia siê Burmistrza Trzcianki do zaci¹gania d³ugu i sp³at zobowi¹zañ okreœlonych w bud ecie. 14. Upowa nia siê Burmistrza Trzcianki do dokonywania przeniesieñ wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u, z wyj¹tkiem zmian wynagrodzeñ osobowych i pochodnych od wynagrodzeñ, dotacji i wydatków maj¹tkowych, które powoduj¹ zmiany ogólnych kwot wy ej wymienionych pozycji. 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Trzcianki. 16. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) mgr Grzegorz Bogacz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. DOCHODY 2003 Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i ³owiectwo 4.000, pozosta³a dzia³alnoœæ 4.000, wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 4.000, Leœnictwo 6.000, pozosta³a dzia³alnoœæ 6.000, wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 6.000, Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomoœciami , wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci , dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze 084 wp³ywy ze sprzeda y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych , pozosta³e odsetki 2.000, Administracja publiczna , urzêdy wojewódzkie ,00

4 6666 Poz dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , wp³ywy z ró nych dochodów , Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3.510, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.510,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 3.510,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , obrona cywilna 1.000,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 1.000,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami stra miejska , grzywny, mandaty i inne kary pieniê ne od ludnoœci , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej , wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych , podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej , odsetki z tytu³u nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 2.000,00 wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 podatek od nieruchomoœci , podatek rolny , podatek leœny , podatek od œrodków transportowych , wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 7.000, odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at ,00 wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych ,00 oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 podatek od nieruchomoœci , podatek rolny , podatek leœny 2.300, podatek od œrodków transportowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wp³ywy z op³aty targowej , wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe 1.000, wp³ywy z op³aty miejscowej 8.000, wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw , podatek od czynnoœci cywilnoprawnych , odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at , wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw , wp³ywy z op³aty skarbowej , wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu , udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa , podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych , Ró ne rozliczenia , czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego , subwencje ogólne z bud etu pañstwa , czêœæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z bud etu pañstwa , czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin ,00

5 6667 Poz subwencje ogólne z bud etu pañstwa , ró ne rozliczenia finansowe , pozosta³e odsetki , Oœwiata i wychowanie , licea ogólnokszta³c¹ce ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 662 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ (umów) ,00 miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych pozosta³a dzia³alnoœæ , dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) , Opieka spo³eczna , domy pomocy spo³ecznej ,00 dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 075 Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami oœrodki pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , gospodarka œciekowa i ochrona wód , wp³ywy z ró nych dochodów , pozosta³a dzia³alnoœæ 6.000, dywidendy i kwoty ze zbycia praw maj¹tkowych 6.000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , biblioteki ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ¹ce 232 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami ,00 samorz¹du terytorialnego Razem ,00 WYDATKI 2003 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i ³owiectwo 7.036, izby rolnicze 7.036, wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 7.036, Transport i ³¹cznoœæ , drogi publiczne gminne , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug remontowych ,00

6 6668 Poz zakup us³ug pozosta³ych , rezerwy , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomoœciami , op³aty na rzecz bud etu pañstwa 3.040, zakup us³ug pozosta³ych , pozosta³a dzia³alnoœæ , zakup energii 150, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , Dzia³alnoœæ us³ugowa , plany zagospodarowania przestrzennego , zakup us³ug pozosta³ych , cmentarze 6.950, zakup materia³ów i wyposa enia 50, zakup energii 400, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6.500, Administracja publiczna , urzêdy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 2.800, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 5.400, rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 5.000, podró e s³u bowe zagraniczne 2.000, ró ne op³aty i sk³adki 500, urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 7.890, ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii , zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe , podró e s³u bowe zagraniczne 2.000, ró ne op³aty i sk³adki , odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego 1.000, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , pozosta³a dzia³alnoœæ , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 6.900, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 800, podró e s³u bowe zagraniczne 3.000, ró ne op³aty i sk³adki 200, Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3.510, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.510, zakup materia³ów i wyposa enia 1.500, zakup us³ug pozosta³ych 2.010, Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ochotnicze stra e po arne ,00

7 6669 Poz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.600, zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 5.400, zakup us³ug remontowych 8.000, zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 3.700, ró ne op³aty i sk³adki , obrona cywilna 1.000, zakup us³ug pozosta³ych 1.000, stra miejska , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 3.000, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 2.400, zakup materia³ów i wyposa enia 4.000, zakup us³ug remontowych 4.000, zakup us³ug pozosta³ych 7.000, podró e s³u bowe krajowe 1.000, ró ne op³aty i sk³adki 3.500, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.400, pozosta³a dzia³alnoœæ 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 5.000, Obs³uga d³ugu publicznego , obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego , odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoœciowych oraz po yczek i kredytów , Ró ne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy , Oœwiata i wychowanie , szko³y podstawowe , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup leków i materia³ów medycznych 1.350, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek , zakup energii , zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe , ró ne op³aty i sk³adki 4.453, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , przedszkola przy szko³ach podstawowych , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 2.509, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.983, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.243, sk³adki na Fundusz Pracy 718, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek 500, zakup energii 1.050, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 1.619, gimnazja , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy ,00

8 6670 Poz zakup materia³ów i wyposa enia , zakup leków i materia³ów medycznych 1.100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek , zakup energii , zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 1.900, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , dowo enie uczniów do szkó³ , zakup us³ug pozosta³ych , licea ogólnokszta³c¹ce , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe , pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami ,00 samorz¹du terytorialnego 4440 odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , Ochrona zdrowia , przeciwdzia³anie alkoholizmowi ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ¹ce 2310 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami ,00 samorz¹du terytorialnego 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materia³ów i wyposa enia 3.750, zakup us³ug pozosta³ych , pozosta³a dzia³alnoœæ 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 5.000, Opieka spo³eczna , sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej , sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne , zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , œwiadczenia spo³eczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , dodatki mieszkaniowe , œwiadczenia spo³eczne , zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze , œwiadczenia spo³eczne , oœrodki pomocy spo³ecznej , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 2.600, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 8.720, zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 6.000, zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 700, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze , zakup us³ug pozosta³ych , pozosta³a dzia³alnoœæ 5.520, ró ne op³aty i sk³adki 5.520, Edukacyjna opieka wychowawcza , œwietlice szkolne , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 8.789, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 9.869,00

9 6671 Poz zakup materia³ów i wyposa enia 9.225, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek 700, zakup us³ug pozosta³ych , odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , przedszkola , dotacja podmiotowa z bud etu dla zak³adu bud etowego , zakup materia³ów i wyposa enia 2.600, zakup us³ug remontowych , kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie y szkolnej , zakup us³ug pozosta³ych , dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 9.167, zakup us³ug pozosta³ych 9.167, pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy ,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , gospodarka œciekowa i ochrona wód , zakup us³ug pozosta³ych , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , oczyszczanie miast i wsi , zakup us³ug pozosta³ych , utrzymanie zieleni w miastach i gminach , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug remontowych 3.000, zakup us³ug pozosta³ych , ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14500, op³aty na rzecz bud etów jednostek samorz¹du terytorialnego , schroniska dla zwierz¹t , zakup us³ug pozosta³ych , oœwietlenie ulic, placów i dróg , zakup energii , zakup us³ug remontowych , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , pozosta³a dzia³alnoœæ , zakup materia³ów i wyposa enia 6.000, zakup energii 3.000, zakup us³ug pozosta³ych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 7.190, zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , ró ne op³aty i sk³adki 790, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , biblioteki , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury , muzea , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury , Kultura fizyczna i sport , instytucje kultury fizycznej , dotacja przedmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 400, zakup us³ug pozosta³ych , ró ne op³aty i sk³adki 70,00 Razem ,00

10 6672 Poz Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. DOTACJE OTRZYMYWANE DO BUD ETU Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan 750 Administracja publiczna , urzêdy wojewódzkie ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3.510, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.510,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom 3.510,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 1.000, obrona cywilna 1.000,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom 1.000,00 gmin) ustawami 801 Oœwiata i wychowanie , pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 203 bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) , licea ogólnokszta³c¹ce ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 662 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du ,00 terytorialnego 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 finansów publicznych 853 Opieka spo³eczna , sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami oœrodki pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -porozumienie , biblioteki ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ¹ce realizowane na 232 podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego ,00 Razem ,00

11 6673 Poz DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUD ETU Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 801 Oœwiata i wychowanie , pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy ,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego Starostwo Powiatowe 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdzia³anie alkoholizmowi , dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami ,00 samorz¹du terytorialnego Urz¹d Miasta w Pile 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , przedszkola , dotacja podmiotowa z bud etu dla zak³adu bud etowego Gminne Przedszkola Publiczne pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy ,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego Starostwo Powiatowe - utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy L.O. w Trzciance 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury ,00 Trzcianecki Dom Kultury biblioteki , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury , biblioteki - porozumienie ,00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery I³lakowiczówny muzea , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury ,00 Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka 926 Kultura fizyczna i sport , instytucje kultury fizycznej , dotacja przedmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Oœrodek Sportu i Rekreacji Razem ,00

12 6674 Poz Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. WYDATKI 2003 ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna , urzêdy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 2.800, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 5.400, Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3.510, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.510, zakup materia³ów i wyposa enia 1.500, zakup us³ug pozosta³ych 2.010, Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 1.000, obrona cywilna 1.000, zakup us³ug pozosta³ych 1.000, Opieka spo³eczna , sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej , sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne , zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , œwiadczenia spo³eczne , Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze , œwiadczenia spo³eczne , oœrodki pomocy spo³ecznej , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 300, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 5.000, zakup materia³ów i wyposa enia 9.000, zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 4.000, ró ne op³aty i sk³adki 700, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 7.000,00 Razem ,00

13 6675 Poz Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. WYDATKI 2003 ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEÑ MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 801 Oœwiata i wychowanie , licea ogólnokszta³c¹ce , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , biblioteki , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury ,00 Razem ,00 Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. WYDATKI MAJ TKOWE 2003 Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan 600 Transport i ³¹cznoœæ , drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 budowa drogi do Sapy , Gospodarka mieszkaniowa , pozosta³a dzia³alnoœæ , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 wykup gruntów , Dzia³alnoœæ us³ugowa 6.500, cmentarze 6.500, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6.500,00 ogrodzenie cmentarza w Bia³ej 2.500,00 projekt techniczny cmentarza komunalnego w Trzciance 4.000, Administracja publiczna , urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 remont Ratusza , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania , Oœwiata i wychowanie , szko³y podstawowe , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 budowa kot³owni przy Szkole Podstawowej w Przy³êkach , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 zakup oprogramowania i sprzêtu komputerowego , licea ogólnokszta³c¹ce , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 budowa sali widowiskowo - sportowej przy L.O ,00

14 6676 Poz Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , gospodarka œciekowa i ochrona wód , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 budowa wodoci¹gów wiejskich , oœwietlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 Oœwietlenie Bia³a ,00 Oœwietlenie Rychlik ,00 Oœwietlenie omnica 1.000,00 Oœwietlenie Radolin 2.600,00 Oœwietlenie Stobno 8.000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 wykup budynku na œwietlicê w Straduniu ,00 Razem ,00 Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. PRZYCHODY I WYDATKI 2003 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ,00 fundusz obrotowy na pocz¹tek roku 5.000, wp³ywy z ró nych op³at ,00 Razem ,00 WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej , zakup materia³ów i wyposa enia ,00 zakup worków na nieczystoœci 1.500,00 zakup ³awek 4.000,00 zakup krzewów do obsadzeñ 6.000, zakup us³ug pozosta³ych ,00 wywóz pojemników na szk³o i plastiki ,00 popularyzacja wiedzy o œrodowisku 3.000,00 wywóz kontenerów na wsiach 4.000,00 utrzymanie terenów zielonych ,00 Razem ,00

15 6677 Poz Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 600 Transport i ³¹cznoœæ , drogi publiczne gminne , zakup materia³ów i wyposa enia ,00 So³ectwo Pokrzywno 1.000,00 So³ectwo Przy³êki 3.000,00 So³ectwo Runowo 4.000,00 So³ectwo Rychlik 710,00 So³ectwo Sarcz 2.037,00 So³ectwo Siedlisko 7.000,00 So³ectwo Straduñ 1.500,00 So³ectwo Wapniarnia I 800,00 So³ectwo Wapniarnia III 2.777, zakup us³ug pozosta³ych ,00 So³ectwo Bia³a ,00 So³ectwo Biernatowo 2.000,00 So³ectwo omnica 5.000,00 So³ectwo Niekursko 2.000,00 So³ectwo Nowa Wieœ 3.400,00 So³ectwo Przy³êki 1.900,00 So³ectwo Radolin 6.297,00 So³ectwo Siedlisko 2.000,00 So³ectwo Smolarnia 3.080,00 So³ectwo Teresin 1.340,00 So³ectwo Wapniarnia I 1.100, Gospodarka mieszkaniowa 150, pozosta³a dzia³alnoœæ 150, zakup energii 150,00 So³ectwo Stobno 150, Dzia³alnoœæ us³ugowa 450, cmentarze 450, zakup materia³ów i wyposa enia 50,00 So³ectwo Stobno 50, zakup energii 400,00 So³ectwo Stobno 400, Administracja publiczna , urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.208, zakup materia³ów i wyposa enia 1.000,00 So³ectwo Bia³a 50,00 So³ectwo Biernatowo 50,00 So³ectwo Górnica 50,00 So³ectwo omnica 50,00 So³ectwo Niekursko 50,00 So³ectwo Nowa Wieœ 50,00 So³ectwo Pokrzywno 50,00 So³ectwo Przy³êki 50,00 So³ectwo Radolin 50,00 So³ectwo Runowo 50,00 So³ectwo Rychlik 50,00 So³ectwo Sarcz 50,00 So³ectwo Siedlisko 50,00 So³ectwo Smolarnia 50,00 So³ectwo Stobno 50,00 So³ectwo Straduñ 50,00 So³ectwo Teresin 50,00 So³ectwo Wapniarnia I 50,00 So³ectwo Wapniarnia III 50,00 So³ectwo Wrz¹ca 50,00

16 6678 Poz zakup us³ug pozosta³ych 8.208,00 So³ectwo Bia³a 513,00 So³ectwo Biernatowo 513,00 So³ectwo Górnica 513,00 So³ectwo omnica 513,00 So³ectwo Niekursko 513,00 So³ectwo Nowa Wieœ 513,00 So³ectwo Pokrzywno 513,00 So³ectwo Radolin 513,00 So³ectwo Sarcz 513,00 So³ectwo Siedlisko 513,00 So³ectwo Stobno 513,00 So³ectwo Straduñ 513,00 So³ectwo Teresin 513,00 So³ectwo Wapniarnia I 513,00 So³ectwo Wapniarnia III 513,00 So³ectwo Wrz¹ca 513, pozosta³a dzia³alnoœæ 9.680, zakup materia³ów i wyposa enia 7.380,00 So³ectwo Bia³a 700,00 So³ectwo Górnica 1.000,00 So³ectwo Pokrzywno 500,00 So³ectwo Przy³êki 600,00 So³ectwo Runowo 500,00 So³ectwo Siedlisko 980,00 So³ectwo Straduñ 1.900,00 So³ectwo Stobno 1.200, zakup us³ug pozosta³ych 2.300,00 So³ectwo Runowo 300,00 So³ectwo Siedlisko 1.400,00 So³ectwo Stobno 600, Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 2.000, ochotnicze stra e po arne 2.000, zakup materia³ów i wyposa enia 2.000,00 So³ectwo Niekursko 2.000, Oœwiata i wychowanie , szko³y podstawowe , zakup materia³ów i wyposa enia 8.700,00 So³ectwo Biernatowo 2000,00 So³ectwo omnica 1.000,00 So³ectwo Niekursko 1.000,00 So³ectwo Pokrzywno 1.000,00 So³ectwo Przy³êki 2.000,00 So³ectwo Radolin 1.000,00 So³ectwo Rychlik 200,00 So³ectwo Siedlisko 500, zakup us³ug pozosta³ych 1.500,00 So³ectwo Bia³a 1.500, gimnazja 500, zakup materia³ów i wyposa enia 500,00 So³ectwo Siedlisko 500, Edukacyjna opieka wychowawcza 2.600, przedszkola 2.600, zakup materia³ów i wyposa enia 2.600,00 So³ectwo Bia³a 1.000,00 So³ectwo omnica 500,00 So³ectwo Runowo 400,00 So³ectwo Rychlik 200,00 So³ectwo Siedlisko 500, Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , oczyszczanie miast i wsi , zakup us³ug pozosta³ych ,00 So³ectwo Bia³a 750,00 So³ectwo Górnica 1.000,00 So³ectwo omnica 2.000,00

17 6679 Poz So³ectwo Nowa Wieœ 1.000,00 So³ectwo Runowo 2.500,00 So³ectwo Siedlisko 4.667,00 So³ectwo Straduñ 1.500,00 So³ectwo Stobno 1.500,00 So³ectwo Wapniarnia I 297,00 So³ectwo Wrz¹ca 300, utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.610, zakup materia³ów i wyposa enia 4.410,00 So³ectwo Bia³a 400,00 So³ectwo Górnica 400,00 So³ectwo Niekursko 200,00 So³ectwo Radolin 60,00 So³ectwo Runowo 650,00 So³ectwo Rychlik 200,00 So³ectwo Siedlisko 1.500,00 So³ectwo Straduñ 200,00 So³ectwo Teresin 800, zakup us³ug pozosta³ych 2.200,00 So³ectwo Biernatowo 700,00 So³ectwo Runowo 1.500, oœwietlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 So³ectwo Bia³a ,00 So³ectwo omnica 1.000,00 So³ectwo Radolin 2.600,00 So³ectwo Rychlik ,00 So³ectwo Stobno 8.000, pozosta³a dzia³alnoœæ 1.617, zakup us³ug pozosta³ych 1.617,00 So³ectwo Teresin 1.617, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby , zakup materia³ów i wyposa enia ,00 So³ectwo Bia³a 1.737,00 So³ectwo omnica 3.397,00 So³ectwo Nowa Wieœ 2.427,00 So³ectwo Przy³êki 800,00 So³ectwo Runowo 2.200,00 So³ectwo Siedlisko 1.500, zakup energii 7190,00 So³ectwo Bia³a 750,00 So³ectwo Biernatowo 450,00 So³ectwo omnica 870,00 So³ectwo Niekursko 500,00 So³ectwo Nowa Wieœ 1.000,00 So³ectwo Pokrzywno 450,00 So³ectwo Przy³êki 800,00 So³ectwo Runowo 500,00 So³ectwo Siedlisko 1.000,00 So³ectwo Teresin 200,00 So³ectwo Wrz¹ca 670, zakup us³ug remontowych ,00 So³ectwo Nowa Wieœ ,00 So³ectwo Pokrzywno 4.207, zakup us³ug pozosta³ych ,00 So³ectwo Bia³a 1.800,00 So³ectwo Biernatowo 927,00 So³ectwo Niekursko 3.000,00 So³ectwo Przy³êki 300,00 So³ectwo Teresin 720,00 So³ectwo Wrz¹ca 4.092, ró ne op³aty i sk³adki 790,00 So³ectwo Bia³a 150,00 So³ectwo Biernatowo 60,00

18 6680 Poz So³ectwo omnica 70,00 So³ectwo Niekursko 50,00 So³ectwo Nowa Wieœ 100,00 So³ectwo Pokrzywno 80,00 So³ectwo Przy³êki 50,00 So³ectwo Runowo 35,00 So³ectwo Siedlisko 120,00 So³ectwo Wrz¹ca 75, Kultura fizyczna i sport , zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , zakup materia³ów i wyposa enia ,00 So³ectwo omnica 1.000,00 So³ectwo Niekursko 1.787,00 So³ectwo Nowa Wieœ 500,00 So³ectwo Radolin 980,00 So³ectwo Runowo 935,00 So³ectwo Siedlisko 5.000,00 So³ectwo Stobno 197,00 So³ectwo Stobno 1.427,00 So³ectwo Teresin 200,00 So³ectwo Wrz¹ca 150, zakup energii 400,00 So³ectwo Siedlisko 400, zakup us³ug pozosta³ych 5.197,00 So³ectwo Gómica 1.397,00 So³ectwo Siedlisko 1.500,00 So³ectwo Siedlisko 2.000,00 So³ectwo Wrz¹ca 300, ró ne op³aty i sk³adki 70,00 So³ectwo Stobno 70,00 Razem ,00 DOCHODY 2003 Z TYTU U OP AT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. DOCHODY Z TYTU U OP AT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej , wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw , wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,00 Razem ,00

19 6681 Poz WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia , przeciwdzia³anie alkoholizmowi ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ¹ce 2310 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy ,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materia³ów i wyposa enia 3.750, zakup us³ug pozosta³ych , Opieka spo³eczna , zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , œwiadczenia spo³eczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie y szkolnej , zakup us³ug pozosta³ych , Kultura fizyczna i sport 4.752, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.752, zakup us³ug pozosta³ych 4.752,00 Razem ,00 Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 2003 Nazwa Plan Przychody Rozchody 931 przychody ze sprzeda y innych papierów wartoœciowych ,00 0, przychody z zaci¹gniêtych po yczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0, sp³aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów 0, ,00 saldo ,00

20 6682 Poz Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. PLANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAK ADÓW BUD ETOWYCH I ŒRODKÓW SPECJALNYCH 2003 Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Œrodki pieniê ne na pocz¹tek roku 600 Transport i ³¹cznoœæ drogi publiczne gminne drogi publiczne gminne - plan 854 Edukacyjna opieka wychowawcza œwietlice szkolne œwietlice szkolne - plan Przychody Razem W tym: dotacje Razem Rozchody w tym: Pozosta³e 11 i pochodne wydatki Œrodki pieniê ne na koniec roku 4.980, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 razem , ,00 0, ,00 0, , ,00 Œrodki Przychody Rozchody Œrodki obrotowe W tym: obrotowe Dzia³ Rozdzia³ Nazwa W tym: na pocz¹tek Razem Razem 11 i Pozosta³e na koniec dotacje roku pochodne wydatki roku 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przedszkola przedszkola - plan , , , , , , ,00

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 92 Poznañ, dnia 18 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1869 nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W REMIE

RADY MIEJSKIEJ W REMIE DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 62 Poznañ, dnia 18 kwietnia 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1233 nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych KRAJOWA RADA ZARZ DÓW DRÓG POWIATOWYCH Przy cza. Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE. za 2005 rok

WYKONANIE. za 2005 rok Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE dochodów i wydatków w układzie działów, rozdział ów i paragrafów za 2005 rok Plan po zmianach na 2005r. DOCHODY WYDATKI, w tym : Wykonanie Plan po Wykon. Wynagr.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo