DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Trzcianka na rok nr IV/22/03 Rady Gminy Bia³oœliwie z dnia 19 lutego 2003 roku o zatwierdzeniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie gminy Bia³oœliwie nr VI/41/2003 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Armii Poznañ w Luboniu nr IV/31/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2003 roku zmieniaj¹ca Uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów w mieœcie i gminie Wronki oraz ustalenia ich granic i obwodów nr VI/53/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr III/22/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leœnego od osób fizycznych w drodze inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso nr 65/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku uchylaj¹ca Uchwa³ê Rady Miejskiej w Œremie w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej w D¹browie nr 66/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku zmieniaj¹ca Uchwa³ê w sprawie za³o enia Publicznego Gimnazjum w D¹browie nr 67/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie za³o enia Gimnazjum w Zbrudzewie nr 68/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie za³o enia Gimnazjum w Nochowie nr 69/VIII/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie przekszta³cenia Gimnazjum nr 1 w Œremie z oddzia³ami klasowymi w Szkole Podstawowej w Nochowie nr VI/59/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 Maja 1998 roku w sprawie sprzeda y komunalnych lokali mieszkalnych nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy Trzemeszno nr VIII/46/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y jak i w miejscu sprzeda y oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda y, podawania i spo ywania napojów alkoholowych na terenia miasta i gminy Trzemeszno nr IV/32/03 Rady Miejskiej erkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr XIV/129/2000 Rady Miejskiej erkowa z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli, regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak e wysokoœci szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nr IV/33/03 Rady Miejskiej erkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom po³o onym w Chrzanie nr IV/32/03 Rady Miejskiej erkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie okreœlenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznan¹ pomoc w do ywianiu uczniów w 2003 roku

2 6664 Poz ZARZ DZENIE 1329 nr 17/03 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 marca 2003 roku o przyjêciu informacji o przebiegu wykonania bud etu Miasta i Gminy Szamocin w roku INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI 1330 nr WCC/990B/1723/W/OPO/2003/AJ z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby koncesjonariusza ENERGOOPTIM Bartkowiak i Wspólnicy w Poznaniu OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE 1331 z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miejskiej w Chodzie y UCHWA A Nr V/38/03 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia bud etu Gminy Trzcianka na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 110, art. 122 oraz art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957) Rada Miejska Trzcianki uchwala, conastêpuje: 1. Uchwala siê dochody bud etu Gminy Trzcianka na rok 2003 w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y. 2. Uchwala siê wydatki bud etu Gminy Trzcianka na rok 2003 w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y. 1. Wydatki bie ¹ce, w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ z³ 2) dotacje z³ 3) wydatki na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów z³ 4) rezerwê z tytu³u udzielonego porêczenia kredytu z³ 2. Wydatki maj¹tkowe w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y. 3. Uchwala siê dotacje otrzymane do bud etu w kwocie z³ oraz dotacje przekazywane z bud etu w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y. 4. Uchwala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do uchwa³y. 5. Uchwala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze porozumienia z Zarz¹dem Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do uchwa³y. 6. Zatwierdza siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r., zamykaj¹ce siê kwotami: 1) przychody z³,

3 6665 Poz ) wydatki z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y. 7. Uchwala siê wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do uchwa³y. 8. Okreœla siê dochody z tytu³u op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y Uchwala siê deficyt w wysokoœci z³. 2. ród³em pokrycia jest emisja obligacji komunalnych w wysokoœci z³, oraz kredyt bankowy w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y. 3. Uchwala siê sp³atê kredytów w wysokoœci z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y. 10. Uchwala siê przychody i wydatki zak³adów bud etowych i œrodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do uchwa³y. 11. Uchwala siê wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 12 do uchwa³y. 12. Uchwala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w kwocie z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 13 do uchwa³y Okreœla siê wysokoœæ sumy, do której Burmistrz Trzcianki mo e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na kwotê z³. 2. Upowa nia siê Burmistrza Trzcianki do zaci¹gania kredytów i po yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud etowego do wysokoœci kwoty z³. 3. Upowa nia siê Burmistrza Trzcianki do zaci¹gania d³ugu i sp³at zobowi¹zañ okreœlonych w bud ecie. 14. Upowa nia siê Burmistrza Trzcianki do dokonywania przeniesieñ wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u, z wyj¹tkiem zmian wynagrodzeñ osobowych i pochodnych od wynagrodzeñ, dotacji i wydatków maj¹tkowych, które powoduj¹ zmiany ogólnych kwot wy ej wymienionych pozycji. 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Trzcianki. 16. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) mgr Grzegorz Bogacz Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. DOCHODY 2003 Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i ³owiectwo 4.000, pozosta³a dzia³alnoœæ 4.000, wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 4.000, Leœnictwo 6.000, pozosta³a dzia³alnoœæ 6.000, wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 6.000, Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomoœciami , wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci , dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze 084 wp³ywy ze sprzeda y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych , pozosta³e odsetki 2.000, Administracja publiczna , urzêdy wojewódzkie ,00

4 6666 Poz dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , wp³ywy z ró nych dochodów , Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3.510, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.510,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 3.510,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , obrona cywilna 1.000,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych 1.000,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami stra miejska , grzywny, mandaty i inne kary pieniê ne od ludnoœci , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej , wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych , podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej , odsetki z tytu³u nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 2.000,00 wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 podatek od nieruchomoœci , podatek rolny , podatek leœny , podatek od œrodków transportowych , wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 7.000, odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at ,00 wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych ,00 oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych 031 podatek od nieruchomoœci , podatek rolny , podatek leœny 2.300, podatek od œrodków transportowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wp³ywy z op³aty targowej , wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe 1.000, wp³ywy z op³aty miejscowej 8.000, wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw , podatek od czynnoœci cywilnoprawnych , odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at , wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw , wp³ywy z op³aty skarbowej , wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu , udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa , podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych , Ró ne rozliczenia , czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego , subwencje ogólne z bud etu pañstwa , czêœæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z bud etu pañstwa , czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin ,00

5 6667 Poz subwencje ogólne z bud etu pañstwa , ró ne rozliczenia finansowe , pozosta³e odsetki , Oœwiata i wychowanie , licea ogólnokszta³c¹ce ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 662 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ (umów) ,00 miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych pozosta³a dzia³alnoœæ , dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) , Opieka spo³eczna , domy pomocy spo³ecznej ,00 dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu 075 Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,00 innych umów o podobnym charakterze sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami oœrodki pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê 201 zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych ,00 zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , gospodarka œciekowa i ochrona wód , wp³ywy z ró nych dochodów , pozosta³a dzia³alnoœæ 6.000, dywidendy i kwoty ze zbycia praw maj¹tkowych 6.000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , biblioteki ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ¹ce 232 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami ,00 samorz¹du terytorialnego Razem ,00 WYDATKI 2003 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i ³owiectwo 7.036, izby rolnicze 7.036, wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 7.036, Transport i ³¹cznoœæ , drogi publiczne gminne , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug remontowych ,00

6 6668 Poz zakup us³ug pozosta³ych , rezerwy , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomoœciami , op³aty na rzecz bud etu pañstwa 3.040, zakup us³ug pozosta³ych , pozosta³a dzia³alnoœæ , zakup energii 150, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , Dzia³alnoœæ us³ugowa , plany zagospodarowania przestrzennego , zakup us³ug pozosta³ych , cmentarze 6.950, zakup materia³ów i wyposa enia 50, zakup energii 400, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6.500, Administracja publiczna , urzêdy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 2.800, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 5.400, rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 5.000, podró e s³u bowe zagraniczne 2.000, ró ne op³aty i sk³adki 500, urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 7.890, ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii , zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe , podró e s³u bowe zagraniczne 2.000, ró ne op³aty i sk³adki , odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego 1.000, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , pozosta³a dzia³alnoœæ , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 6.900, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 800, podró e s³u bowe zagraniczne 3.000, ró ne op³aty i sk³adki 200, Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3.510, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.510, zakup materia³ów i wyposa enia 1.500, zakup us³ug pozosta³ych 2.010, Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa , ochotnicze stra e po arne ,00

7 6669 Poz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.600, zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 5.400, zakup us³ug remontowych 8.000, zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 3.700, ró ne op³aty i sk³adki , obrona cywilna 1.000, zakup us³ug pozosta³ych 1.000, stra miejska , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 3.000, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 2.400, zakup materia³ów i wyposa enia 4.000, zakup us³ug remontowych 4.000, zakup us³ug pozosta³ych 7.000, podró e s³u bowe krajowe 1.000, ró ne op³aty i sk³adki 3.500, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 3.400, pozosta³a dzia³alnoœæ 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 5.000, Obs³uga d³ugu publicznego , obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego , odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoœciowych oraz po yczek i kredytów , Ró ne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy , Oœwiata i wychowanie , szko³y podstawowe , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup leków i materia³ów medycznych 1.350, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek , zakup energii , zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe , ró ne op³aty i sk³adki 4.453, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych , przedszkola przy szko³ach podstawowych , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 2.509, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.983, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.243, sk³adki na Fundusz Pracy 718, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek 500, zakup energii 1.050, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 1.619, gimnazja , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy ,00

8 6670 Poz zakup materia³ów i wyposa enia , zakup leków i materia³ów medycznych 1.100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek , zakup energii , zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 1.900, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , dowo enie uczniów do szkó³ , zakup us³ug pozosta³ych , licea ogólnokszta³c¹ce , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli , zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe , pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami ,00 samorz¹du terytorialnego 4440 odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , Ochrona zdrowia , przeciwdzia³anie alkoholizmowi ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ¹ce 2310 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami ,00 samorz¹du terytorialnego 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materia³ów i wyposa enia 3.750, zakup us³ug pozosta³ych , pozosta³a dzia³alnoœæ 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 5.000, Opieka spo³eczna , sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej , sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne , zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , œwiadczenia spo³eczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , dodatki mieszkaniowe , œwiadczenia spo³eczne , zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze , œwiadczenia spo³eczne , oœrodki pomocy spo³ecznej , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 2.600, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 8.720, zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 6.000, zakup us³ug pozosta³ych , podró e s³u bowe krajowe 5.000, ró ne op³aty i sk³adki 700, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze , zakup us³ug pozosta³ych , pozosta³a dzia³alnoœæ 5.520, ró ne op³aty i sk³adki 5.520, Edukacyjna opieka wychowawcza , œwietlice szkolne , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 8.789, wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , sk³adki na Fundusz Pracy 9.869,00

9 6671 Poz zakup materia³ów i wyposa enia 9.225, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek 700, zakup us³ug pozosta³ych , odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , przedszkola , dotacja podmiotowa z bud etu dla zak³adu bud etowego , zakup materia³ów i wyposa enia 2.600, zakup us³ug remontowych , kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie y szkolnej , zakup us³ug pozosta³ych , dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 9.167, zakup us³ug pozosta³ych 9.167, pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ¹ce 2320 realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy ,00 jednostkami samorz¹du terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , gospodarka œciekowa i ochrona wód , zakup us³ug pozosta³ych , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , oczyszczanie miast i wsi , zakup us³ug pozosta³ych , utrzymanie zieleni w miastach i gminach , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup us³ug remontowych 3.000, zakup us³ug pozosta³ych , ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14500, op³aty na rzecz bud etów jednostek samorz¹du terytorialnego , schroniska dla zwierz¹t , zakup us³ug pozosta³ych , oœwietlenie ulic, placów i dróg , zakup energii , zakup us³ug remontowych , wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , pozosta³a dzia³alnoœæ , zakup materia³ów i wyposa enia 6.000, zakup energii 3.000, zakup us³ug pozosta³ych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 7.190, zakup us³ug remontowych , zakup us³ug pozosta³ych , ró ne op³aty i sk³adki 790, wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , biblioteki , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury , muzea , dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury , Kultura fizyczna i sport , instytucje kultury fizycznej , dotacja przedmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , zakup materia³ów i wyposa enia , zakup energii 400, zakup us³ug pozosta³ych , ró ne op³aty i sk³adki 70,00 Razem ,00

10 6672 Poz Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia r. DOTACJE OTRZYMYWANE DO BUD ETU Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan 750 Administracja publiczna , urzêdy wojewódzkie ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 3.510, urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 3.510,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom 3.510,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 1.000, obrona cywilna 1.000,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom 1.000,00 gmin) ustawami 801 Oœwiata i wychowanie , pozosta³a dzia³alnoœæ ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 203 bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) , licea ogólnokszta³c¹ce ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 662 realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du ,00 terytorialnego 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 finansów publicznych 853 Opieka spo³eczna , sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami oœrodki pomocy spo³ecznej ,00 dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z 201 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom ,00 gmin) ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -porozumienie , biblioteki ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ¹ce realizowane na 232 podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego ,00 Razem ,00

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 88 Poznañ, dnia 14 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ DU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 1831 nr 10/2004 z dnia 20 maja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 18 grudnia 2001 r. Nr 102 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY W SMÊTOWIE GRANICZNYM: 1966 Nr XX/130/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przekszta³cenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Gdañsk, dnia 15 stycznia 2003 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY MIASTA HELU: 77 Nr XLI/295/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud etowego...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 26 listopada 2003 r. Nr 149 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY WICKO: 2628 Nr X/52/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka

Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka Informacja z X Sesji X Sesja odby³a siê w dniu 25 paÿdziernika 2007 r. W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1634 ñ nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo