Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN."

Transkrypt

1 Ceno numeru 5 grosza. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron REPUBLIKA Rok X I LÓDZ. PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 932 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN bezrobotnych przybyło już do miasta. Akcją kierują komu niści, którzy usiłowali demonstrować przed parlamentem. W Hyde Parku doszło do krwawych starć z policją. Silno oddziały policji na ulicach. 3-ch kobiet, dopuszczona była do izby gmin I WYSŁUCHANA PRZEZ POSŁÓW. Londyn, 27 października. Dziś popołudniu w Hyde Parku odbyła się olbrzymia demonstracja bezrobotnych, w której wzięło udział przeszło osób. Rozmaici mówcy przeważnie L pośród t. z. głodomorów" przybyłych do Londynu wygłaszał' przemówienia antypaństwowe, skierowane tak przeciwko rządowi jak istniejącemu ustrojowi Welklej Brytanjl. Nie będzie zniżki płac Warszawa, 27 października- (F) Jedno z pism stołecznych zamieściło pogłoskę o zamierzonem wprowadzeniu obniżki pensyj urzędników państwowych w związku z przewidzianym deficytem budżetowym. Jak się nasz warszawski korespondent poinformował w ministerstwie skarbu, wiadomość ta jest z gruntu fałszywa. Ministerstwo skarbu n'e omawało ani n'e ma zamiaru przeprowadzić sprawy obniżki pensyj urzędniczych. Srebrne 2-złotówki Warszawa, 27 października. Ukazało się rozporządzenie ministra skarbu o wycofaniu z obiegu dwuzłotowych monet srebrnych, które tracą moc prawnego środka płatniczego z dniem 3 stycznia 933 roku. Po tym terminie monety dwuzłotowe będą wymieniane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wszelkich należności w kasach urzędów skarbowych oraz oddziałach Banku Polskiego. Jednocześnie minister skarbu wydał rozporządzenie, ustalające nowy wzór monety srebrnej, wartości dwuch złotych. Londyn, 27 października. W czasie demonstracji do żadnych Marsz głodowy bezrobotnych na Lon zaburzeń nie doszło- Cały Park był dyn został dzisiaj zakończony. zamknięty przez policję, która była Około 3000 bezrobotnych z całego skonsygnowana w niezwykle wielkiej kraju przywędrowało wczoraj wieczorem liczbie około 000 osób. Gdy z nasta i w ciągu nocy do Londynu, gdzie zostali rozmieszczeni w rozmaitych gmachach użyteczności publicznej na peryferjach miasta. Bezrobotni szkoccy BYLI W DRODZE PRAWIE 4 TYGO DNIE I PRZESZLI 400 MIL ANGIEL SKICH PIECHOTĄ. Dzisiaj w południe z rozmaitych krańców miasta rozpocznie się demonstracyjny pochód przybyłych bezrobotnych wraz z bezrobotnymi Londynu. W Hyde Park odbędą się demonstracje i wygłoszone będą przemówienia. Ze strony komunistów czynione będą usiłowania ROZWINIĘCIA NASTĘPNIE POCHO DU DO PARLAMENTU, do czego jednak policja zdecydowana jest nie dopuścić. W dniu dzisiejszym służbę pełnić będzie 5000 policjantów. Bezrobotni starają się o to, aby ich delegacja, składająca się z 3 mężczyzn i niem zmroku demonstrujący opuszczał')trzech policjantów zostało zranionych park, tłum usiłował dostać się do śród kamieniami i butelkami, któremi tłum mleścia przed gmach parlamentu. Policja obrzucał szarżujących policjantów. Kil spędziła bezrobotnych w boczne kadziesiąt osób z pośród demonstran ulice- Doszło do gwałtownych starć. tów odniosło clężk>e obrażenia. Późnym wieczorem -spodziewane są dalsze zajścia. Miasto, zwłaszcza w śródmieściu przedstawia niecodzienny widok z powodu wielkiej Mość' Judzi na ulicach l wielkiej ilości policji, Pogotowie policyjne jest tak silne, że wątphwem jest, czy spokój zostanie poważniej zakłócony. Na zdjęciu widzimy jeden z oddziałów bezrobotnych, odbywających marsz głodowy. Na transparencie widnieje napis: Nie chcemy dobroczynności, lecz sprawiedliwości". Zajścia studenckie w Londyn, 27 października. Wahania funta sterlmga trwają nadal- Przy otwarciu notowano 3.27 i pół dolara za funt. Około południa kurs wynosił 3-26 a przy zamknięciu 3.28,/4. Londyn, 27 października. Norman Davis, który miał dzisiaj odjechać do Genewy, odłożył swój wyjazd do jutra i jeszcze w dniu dzisiejszym odbędzie rozmowę z Mac Domkiem ' ambasadorem japońskim. Powodem zwłoki w wyjeździe są niekorzystne wiadomości, otrzymane wczoraj z Japonji w związku.z angielskoamerkańskiemi wnioskami co do rozbrojenia na morzu, uzgodnionemi pomiędzy Mac Donaldem a Davisem. Japonja odrzucić miała stanowczo przyjęcie wniosków. Warszawie. Demonstracja przed gmachem min. oświaty. Bójka na dziedzińcu uniwersyteckim. Tłum endeków rozproszony przez policję. Warszawa, 27 października. Dnia 27 października na dziedzińcu uniwersytetu warszawskiego zebrało się w godz. 3 )4 około 2000 studentów w celu uczestniczenia w w ; ei;u zwołanym przez centralę akademickich Awantury w Bratnich Pomocy, Rektor uniwersytetu prof. Ujejski zakazał odbycia wiecu. Prezes centrali p. Węgliński oświadczył zebranym decyzję rektora i wezwał do rozejścia się. Mimo to kuku członków O. W. P. usi- Wiedniu trwałą. Mitieranctf biją wumunónt i anzerijfoanón>. Wiedeń, 27 października. Wskutek wczorajszych ekscesów, uniwersytet wiedeński został ponownie zamknięty. Ekscesy wczorajsze spowodowały interwencję dyplomatyczną posła amerykańskiego, który zjawił się wczoraj w urzędzie kanclerskim i wniósł zażalenie z powodu pobicia 4-ch studentów, obywateli amerykańskich, przez hitlerowców. Wobec tej interwencji minister oświaty Rintelen zawezwał do siebie rektora uniwersytetu, prof. Abla i zażądał energicznych kroków celem zapobieżenia dalszym wykroczeniom. Rektor Abel obiecał, żc wyrazi posłowi amerykańskiemu najgłębsze ubolewanie imieniem uniwersytetu z powodu pobicia obywateli amerykańskich. daleko idące. Wiedeń, 27 października. Dziś przed południem rektor uniwersytetu wiedeńskiego profesor Abel udał się do posła amerykańskiego, któremu wyraził ubolewanie z powodu pobicia studentów amerykańskich. Jak podają dzienniki rozmowa była prowadzona w tonie bardzo uprzejmym. Dziś przed południem miały miejsce awantury w politechnice. Rektor politechniki zarządził z tego powodu przymusowe legitymowanie się studentów u wejścia do uczelni. Na wszechnicy handlowe] Hitlerowscy studenci pobili kilku studentów w Krzyży. tej liczbie 5 rumunów. Studenci rumuńscy zwrócili się o opiekę do posła się ul- Mokotowską pod gmach minister Grupa z ulicy Szopena przedostała królestwa Rumunii. Rektor wszechnicy Na zebraniu studentów niemieckich handlowej zarządził spisanie protokułu stwa ośw'aty. Przed gmachem policja rektor Abel wygłosił przemówienie, w Do czasu dalszych zażądzeń, zarówno użyła sikawki motorowej rozpraszając którem wezwał studentów do spokoju, uniwersytet jak i wszechnica pozosta- studentów. Zatrzymano 5 osób. O g. gdyż ekscesy mogą wywołać ^utk^ją zamknięte. 5 min. 30 zapanował spokój. tych łowało przemawiać, jednakże próby te wobec zdecydowanego sprzeciwu rektora i studentów spełzły na niczem* W kuku miejscach dziedzińca wywiązały się między studentami bójki. KUku studentów zostało pobitych- Przy wejściu do uniwersytetu rzucono hasła Pod ministerstwo" Niech żyje strajk antyopłatowy". Przy bramie jeden ze studentów prze czytał rezolucję występującą przeciwko opłatom na wyższych uczelniach i wezwał studentów do udania się gmach ministerstwa oświaty. pod Kilka grup po 200 do 300 studentów udało s'ę Nowym Światem w kierunku Alei Jerozolimskich wznosząc okrzyki przeciwko opłatom, przeciwko rządo. wl oraz antyżydowskie. Na rogu ulicy Szopena policja rozproszyła studentów wpychając część w ul. Szopena, część zawracając w kierunku placu Trzech

2 Str.2 :28X 932. Dwa rząd u w Prusach? Spór konstytucyjny trwa w daiszynrs ciągu, J^ ^,, n, 2 7 V aź dz [ ertfk* I Wiz/ta m>n. Brauna u prezydenta Równocześnie Bayerischer Kurier" wv W dmu dzisiejszym krążyły pogło- Hkidenjurga ma s'ę odbyć dopiero pojffcża wąt-jwośei, czy ułaska\vten'c siei że prezydent Hindenburg po ostatnich wydarzeniach politycznych. m'ał Prasa demukratyczna podkreśla, że w I robotnika polskiego w Potempo ma Jut.~ijszem posiedzeniu rządu Rzeszy-'przez komisarza Prus sprawców tmrdu oświadczyć, źe nie podpisze żad eg) kejach Rzeszy przyjęto z uznaniem lo- j aicc prai ną wobec orzeczenia trybujalne stanowisko b. gabinetu pruskiego, uału lipsuego. n"weg3 dekre u riądu Papena. Na tem tla miał powsać konfl>kt miedzy rządem Papjna a prez. Tfintlenburgiem, HTMrfflliriTmwi HriMfT""""[ " I M I I W M I H I B W M I który uskarżać się mteł ponadto na niedes ate^zne informowani go o sytuacji Ustalenie granicy morskie] gosp _ d:rcz3 politycznej. W godz. popołudniowych ukazał się komunikat jawią iamiajacy, że Prezydent upoważnij miarodajne czynniki do W Dzienniku Ustaw" Nr. 92 z dnia' polskich rozciąga się pcza teren wód Warszawa, 27 października- J frzyrrrilowy pas wód terytorialnych oświadczenia, że n'e wyrażał żadnej te 27-go b- m. ukazało s*ę rozporządzeni zamkniętych Imją, łączącą cypel helsk* go rodzaju opinii i te kanclerz Papen cieszy s'c w dalszym dągu jego zaufaniem. W dalszym dagu toczą s'c rokowania między b- rządem pruskim ' komisarycznym rządem Prus. Rząd prusk' Wyrok w procesie Kontrola nad gospodarką ustawodawcze Prezydenta Rzeczypo-! z cyplem radłowsklm, który to obszar spom J o granicy morsk'ej państwa, również w ustawodawstwie niemlec- witego wglądu w organizacje ' działal- Ustalenie tej granicy w drodze ustawo-'k^i uważany był za wody wewnętrz- f n o ść pr/edsębiorstw państwowych 298 ^rcedsiębiorsup partsf tuo- roticfl- Warszawa, 27 października. (B) W najbliższych dińach ukaże sę rozporządzenie dotyczące wzmożenia kontroli finansowej nad gospodarką wszelkich przedsiębiorstw państwo wych- Kontrola zostanie powierzona majorowi Reichmanowi. który jest przydzelony do ministerstwa skarbu Chodzi tu o ujednostajnienie kontroli nad całokształtem gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz o zracjonalizowani tej gospodarki. Przeprowadzenie kontrol' finansowej wymagać będzie pewnych zarządzeń natury specjalnej, upoważniających kierownika kontrol' finansowej do całko dawczej czyn' zadość powszechnie 'st ne. Wydanie tych zarządzeń ma nastąniejącym normom międzynarodowym, Poza pasem wód terytorjalnych. ro- pi c w najbliższych dniach, które byłv przedmiotem obrad konferencji kodyfikacyjnej prawa międzyna stwa wprowadza pojęcie pasa przyleg Nowe nominacje zporządzenie o granicy morskiej pań-f Jest zdania, że rządowemu komisarzowi przysługują tylko kompetencje niezbędr.c do zapewn'en'a ładu i porząd Normy te n'e są jeszcze całkowicie Ponieważ w. m. Gdańsk należy do rodowego w Hadze w roku 930-ym. łego o szerokość' 3 m'l morskichw sądownictwie. ku w kvaju. Oprócz tych kwestj' wymieniają jako sprawę sporną kwestię haskiej n'e os'agnęto porozumienia, co rządzenie ustala również szerokość pacyjnego w Katowicach p. Jan Handzel został Warszawa, 37 października. ujednostajnione, gdyż na konferencji obszaru celnego Polski, zatem rozpo Dowiadujemy się, ze sędzia sądu apela komunikowania się prezydenta Brauna do jedolitej szerokości pasa wód tery sa przybrzeżnego w. m. Gdańska na 6 mianowany wiceprezesem sądu apelacyjnego l Jego rządu z komisarzem Rzeszy. torjalnych. Pon'cważ jednak w wlęk- j mh morsk'ch. Punkt ten odpowiada konminimum szero- wencji o zwalczaniu przemytnictwa to sadu apelacyjnego w Toruniu; sędzia sądu w Katowicach; sędzia sądu apelacyjni*.) w Toruniu Jerzy Wiśniewski - wiceprezesem Wvst ->/a!a propozycję utworzenia szóści wypadków za specjalnej centrali pr7y rządzie komisarycznym za pośrednictwem k'órej u- fę 3 mile morskie ( metra) dlate Helsinkach dn'a 9 sierpnia 925 roku prezesem sądu okręgowego w Poznania; sę kości wód terytorialnych przyjęto strewarów alkoholowych. podp'snnej w okręgowego w Poznaniu Marjan Karnlcki skutecznlone byłoby porozumienie. go leż rozporządzenie Prezydenta Rzen a nrzez Polskę i wszystkie inne państwa dzia sądu okręgowego w Katowicach kudolf Radlowski prezesem sadu okręgowego w Odnc*-? pronr zyrją ma s'ę zahć iczypospoltej określiło szerokość wód bałtvck'e, i j Toruniu; sędzia sądu okręgowego w P.rtsku jutrrejszem posiedzeniu gabinet Rzeszy terytorialnych Polsk' w tych właśnie Rozporządzeń e O gramcy morsk'ej Adam Bobkowski prezesem sądu okręgowerozmiarnch. określając jednocześnie wo- państwa wchodzi w żyde w 5 dni po Prasa wspomina o istnieniu zamiaru g 0 w Radomiu; sędzia sądu okręgowego w redukcji w najbliższym czas*e szelcu dy zatok* Puckiej, jako wody wewnę- Jego ogłoszeniu. Katowicach Artur Kieski wiceprezesem $ąministerstw pruskich i no ącren ł a t v c h trzne. r*scr*ów z odpowledniem' instytucjami Rzeszy Wysoki komisarz Rosfing i Warszawie Gdańsk peszjmistąicziife ocenia «lalsiu roiwól stosunków z PoIskq. gtomuni»tóvp ItfdsffcicA. Przed sądem łódzkim toczył się, Warszawa, 27 października. Ze swej strony pismo porusza sprawę poborów opłat kolejowych na tere jak, wiadomo, od 2 dni proces przeciw Z okazji pobytu wysokiego komisa. komunistom, których aresztowano w rza Ligi Narodów Rostinga w Warsza«nie Gdańska jedynie w walucie polskiej, swoim czisie za akcje wywrotową- na-wic podsekretarz sianu w min. spraw wskazując ną zaostrzenie stosunków terenie związków zawodowych zagranicznych p Józef Beck wydał polsko * gdańskich. W dniu wczorajszym adw. Pobranicki wystąpił z wnioskiem o zarżą, O godz. 7 m'n. 30 RosCng wraz z na kolejach w obrębię terytorium Gdań śniadanie- Om< wdając sprawę opłat w złotych d/cnie wizji lokalnej, aby stwierdzić, podsekretarzem stanu p. Józefem Beckiem udali się do Belwederu. gdz'e byli czenie Gazety Polskiej" wskazuje, że ska, to jamo p'smo twierdz', że oświad cr>r wvwiadowcv istotnie poprzez ścianę mogli słyszeć przebk rt»łjć przyjęci przez Marszałka Piłsudskiego uchwała rady ministrów pomyślana jest toczących się w lokalu zw. zawodowego. Odarisk, 27 października- -H>ść gospodarcza. na dłuższej audiencji. Jako środek represji a n'e jako koniecz- Sąd odbył wizję lokalną, poczem po Danzlger Volksstimmc" omawiając Powz ; ęc'e tej uchwały przed przyprzen.ćwicniu stron ogłosił wyrok, mo pobyt wysokiego komisarza Ugi Narodów p- RosUnga w Warszawie przyta jest tem bardz'ej dz'wne, że ze strony! iazdcm wysokiego komisarza Rostinga cą którego zostali skazani: Andrzej Janeczek. Idei Gliksman, Józef Zagozda i Marjem Zysman po 3 lata więzie denta,.voss'sche ZeUung" oceniające w Warszawie ma się przyczynić do nd- cza wywody warszawskiego korespon-, Polski oświadczano, ze pobyt Rostinga nia, oraz Chemja Lejzer Tobiasz, Rvfka Goldszlag, Emil Słoma, Moszek sunki polsko - gdańskie. pesymistvczn'e widoki na pomyślne sto- prężenia stosunków polsko - gdańskich, Grubsztejn, Chaim Rosenberg po 5 lat więzienia, (p) Naczelny komitet Przyśpieszenie biegu pociągów, łqczqcych Zachód z Dalekim Wschodem przei ł»oi$»«j. /unduszy pntnocw Aeirobofnum. Warszawa, 27 października- Warszawa, 27 października- Na ostatn ej europejskiej konferencj' (F) Jak s'ę dowiadujemy, nominacja rozkładów jazdy w Brukseli delegacja członków naczelnego komitetu dyrekcjij Poh.<r z łożyfa" wniosefwtpvawte7mia funduszu pomocy bezrobotnym, nastą- > n y r o z k? a d u j a z d y pociągów, łączących pć ma jeszcze w b eżącym tygodn'u. W z a c n ń d c D a l c k, m Wschodem, skład naczelnego komitetu wchodzi 5 s k ą d p o c, ą K, p n śpi e s z n e N r. 704/303 osób zaś w skład dyrekcji trzy osoby. 2304/703 skomunikowane są z podaga- Kandydatów na przewodniczącego n j ( u ł r z y m uj ą c e m ł połączenie z Dalekim naczelnego komitetu wymieniają b. mrn.. Wschodem (Władywostok - Mandżuria) _ Wiosek polski, zdążający do znacznego przyspieszenia biegu tych pociągów, omawiany będzie na specjalnej konferenej' w Berlinie, która zwołana została r.a dzień 6 'stopada. Na konferencja 4 udają s'ę z ramienia ministerstwa isaott^ca dyrektora departamentu p. Moskwa oraz radca ministerialny p. Zaborsk'. -o-l film został nagrodzony LUDZIE KRATAMI Jak wielką ewolucję przeszły po- ciąg' te na 'njach polskich świadczy fakt,»ż b'eg 'eh przyśpieszony został w ciągu ostatnich k'lku lat o około 6 godzin. Uoccnie wniosek polski proponuie Jalszfe przyśpieszenie biegu tych poda- i^'', du okresowego w Katowicach; sędrla sądu okresowego w Cieszynie Zdzisław Art* wiceprezesem sądu okręgowego w Katowicach; sędzia sądu okręgowego w Katowicach Władysław Ctregorczyk wiceprezesem sądu okręgowego w Katowicach; wiceprokuiator sądu apelacyjnego w Poznaniu Witold Broniewski _ wiceprezesem sądu okręgowego w Poznaniu; sędzia sądu apelacyjnego w Totuniu Alfred Scsirtski wiceprezesem sądu okręgowego w Poznaniu; wiceprezes sądu okręgowego w Wnn.e Walerjan Hauryłkiewicj sędzią sądu najwyższego; prokurator sądu najwyższego Anatol Wasikowski sędzia sądu najwyższego; prokurator sądu najwyższego Stanisław Staszewski sędz:a sądu najw\ższogo; wiceprokurator sądu apelacyjnego. w Lublinie Franciszek Buzicki prokuraticem sądu najwyższego: wiceprokurator sądu apelacyjnego w Warszawie Artur Miller prokuratorem sadu najwyższeg >; sedzu sądu okręgowego w Wi-nie Wincenty Szawlow.ski wiceprezesem s«tdu okr«s<w.'<j w IMwr.cm; sędzia sądu okrjgowego w Równem Jan Gawłowski wiceprezesem sądu okręgowego w Równem; sędzia sądu okręgowego we Lwowie Witold Madeyskl wiceprezesem sądu okręgowego we Lwowie; sędzia sądu okręgowego w Brzeżanach Edmund Oórniewicz wiceprezesem sądu okręgowego w Brzeżanach; wiceprokurator sądu okręgowego we Lwowie Stanisław Wondrausch wiceprezesem sądu okręgowego w Samborze; sędzia sądu okręgowego w Przemyślu Stanisław OroniewsKi wiceprezesem sądu okręgowego w Sanoku; sędzia sądu okręgowego w Czoitkowie Edward Cysarz wiceprezesem sadu okregowige w Przemyślu; wiceprokurator sądu okrętowego w Samborze Leonard Wędrychowski wiceprezesem sądu okresowego w Tarnopolu; wiceprokuiator sądu okręgowego we Lwowie Izydor Poech wiceprezesem sądu okręgowego w Przemyślu: sędzia sądu okręgowego w Stryju Stefan iehórznicki wiceprezesek sądu okręgowego w Stryju; wlceprokuratol sądu okręgowego w Stryju Longin Szcchowicł. wiceprezesem sądu okręgowego w Bydgoi szczy; sędzia sadu okręgowego w I^zes/.owic *r> sów na Uniach polskich o prawie 30 mi- go n S B w S "«s k zue W, c e p r e z e s e m s ą d u okrc * nut, coby dało s'ę osiągnąć z dniem 5 sierpnia 933 r. dzięk' wykorzystaniu waisławskiej in : i średnicowej- Wkrótce w klnio O Pjzatem wniosek polski proponuje rówt.eż przyspieszenie b'egu tych pociągów na li-njach obcych, tak. aby poda*. Splendid i -<tóry przychodź' do Paryża o 6 t minut «t2 rano przybywa? tam przed NAJWESELSZY film sezonu I północą poprzedniego dn'a. Jak się u- ^tosunkuja do tej prono'vcji obce zarządy kolejowe wykaże konferencja berlińska. Hooicr wgtfwizdang. Jiuto»reciiffewta pod tjrodem ftamirnf. Nowy Jork. 27 października. cam'. aby się dostać do sal' wiecowej. Prezydent Hoover przyjechał do Detrot, siedziby fabryk Forda, celem wymunistów, którzy znajdują podatny Demonstracje przypisują wpływom kogłoszenia wlelk'cj mowy wyborczej. grunt w bezroboczych masach robotników zredukowanych w zakładach For W chwili przejazdu Hoovcra przez ul'ce miasta, bezrobotni zgotował' wielką demonstrację, połączoną z gwizdam Na w'ecu. który s'ę odbył pod silną da. rzucan'em kamieni w kierunku auta ochrona policji bvło obecnych innno Prezydenta. Wobec grnźnei postawy zwolenników part!? Hbera'nej- W nretłumu w dzielnicy rcb^n ; c7.ej auto Pre- zvdium zasiadł Ford który osobiście zydenta musiało objechać bocznemi ul«- popiera kandydaturę Hoovera. p. t. w roli gł: HHroUd Llcyd (WMtMMW MMOTtWMWMf

3 298 :28.X 932 Str. 3 OD BISMARCKA DO PAPENA. Gdy w roku Pańskim 862-im były poseł pruski w Petersburgu, a aktualny poseł pruski w Paryżu Otto Edward Leopold hr. Bismarck von Schónhausen, z rozkazu Wilhelma I-go króla pruskiego, a niebawem cesarza Używając dzisiejszego języka pan Bismarck miał złą prasę, prasę niechętną K co gorzej lekceważącą' Gdy kładąc kres kryzysowi rządowemu, po obaleniu centrowca kanclerza Brflninga, były feldmarszałek armji cesarskiej, były wódz naczelny, a o- becny wybrany głosami lewicy prezydent Republiki Niemieckiej, generalpułkownik von Hindenburg und Beckendorf. powołał niespodziewanie na stanowisko kanclerza Rzeszy i komisarza prowizorycznego Prus pana barona von Pappena wybór ten spotkał się ze zgryźliwemł uwagami, z szyderczemi docinkami, z lekceważącą oceną większej części prasy niemieckiej i całej prawie prasy poza niemieckiej- Miał to być rząd przejściowy, miał się wywrócić na pierwszej przeszkodzie,. pan von Pappen miał być jedynie figurantem, jednem wielk«em nieporozumieniem w politycznem życiu Niemiec- Jego powołanie przyjęte było U tylko, jako próba rzucenia steru na prawo, jako spotęgowanie reakcji, jako wzmocnienie elementu junkierskiego, on sam miał być jedynie manekinem, figurantem, poruszanym ręką innego, tekturową maską, za którą kryło się oblicze von Schleichera. Taki W pierwszych tygodniach swego urzędowania baron von Pappen miał złą prasę. Prasę zgryźliwą, lekceważącą, niechętną. Nie mam bynajmniej na my*li porównywać von Pappena z von Bismarckiem, do tak śmiałej analogii brak potrzebnych przesłanek- Chcę jednak zwrócić uwagę na pewne analogie w związku z sytuacją w chwili objęcia władzy przez obu mężów stanu, na pewne analogie wyraźne w przyjęciu iakie im okazano, na pewne analogje wreszcie, dotyczące ich Hnji postępowania i ich, szkicowanych zaledwiecelów i planów. Gdy władze w Prusiech obejmował von Bismarck, Prusy przeżyły niedawno poniżenie ołomuniecklego policzka, wymierzonego im ręką Austrji, miały w życiu wewnętrznem dość mocne prą dy demokratyczne, żyły jeszcze echami wieku filozofji i 20 profesorów. W życiu ich wewnętrznem odczuwały się mocno tendencje liberalne, żyły jeszcze poglądy na owicie się dookoła austriackiego pnia, jako ośrodka wolnego, federacyjnego*, wszechnicmieekieffo państwa. a zarazem tej wielkiej komedji dziejowej, wzbudzał zrozumiałą reakcję, w sensie szukania oporu i instrumentu w dynastii, we władzy królewskiej, w autorytecie poza i ponad ludowym. Nad stanowiskiem zagranicznem ciążyło jeszcze Schwarcenbergowskie Ji łaut av» ir la Prusse et puls la demolir" trzeba poniżyć Prusy a później je zniszczyć, sam król pruski żywił zresztą skłonności lojalistyczne wobec Habsburgów, którym dał wyraz we włoskiej kampanji Napoleona III-go. B ; smarck rozpoczął swoje rządy od walki z parlamentem- Wbrew wyraźnym uchwałom seimu pruskiego, skierował politykę zagraniczną na samo niemieckiego, objął stanowisko prezesa pruskiego gabinetu ministrów, łącząc to stanowisko z teką ministra spraw zagranicznych, ówczesna opinja społeczna Prus, Niemiec i Europy do faktu tego odniosła się niemal indyferentnie, nie szczędząc, zresztą, nowemu sternikowi pruskiej nawy państwowej uwag szyderskich, zgryźliwych i docinków lekceważących. Powołanie pana Bismarcka było jedynie w oczach jego rówieśnych, wzięciem mocnego istne zupełnie tory, kursu na prawo", spotęgowaniem reakcji, wzmocnieniem wpływów baronowsko-junkierskich, zapowiedzią walki z sejmem pruskim- biorąc jednocześnie na wewnątrz kurs żelaznej ręki, gniotąc bez miłosierdzia wszelkie próby przeciwstawiania się woli rządu- W przededniu jego powołania król Wilhelm nosił się z myślą abdykacji nie czuł się bowiem na siłach utrzymać prestiż władzy, utrzymać prerogatywy dynastji i monarchii. Zdawało się bowiem, że liberalizm pruski wywróci tamę pruskiego absolutyzmu. Ta wzbierająca fala odepchnięta została przez Bismarcka, a raczej ten prąd rosnący prąd ambicji narodowej i nacjonalizmu, skierowany został w koryto wywyższenia Prus i wywyższenia dynastji, Bismarck przejął poprostu maksyjmalny program ówczesnych narodowców wszechniemieckich, by wtłoczyć go w ramy pruskiej racji stanu. Potrafił on uczynić to tak sprytnie, tak zgrabnie stanął na ich platformie, z taką maestrią podstawił dążenia Prus w miejsce dążeń wszechniemieckich, >ż wszechniemcy znaleźliby się w dzikiej sytuacji zwalczania tego, kto głosi? ich program i zamierzał wcielić ich żądania, o i!e nie poszliby z nim i za nim. Z nim i za nim, a więc pod jego rozkazami- Że zaś jednocześnie kurs twardej ręki i autorytet mocnego rządu imponował przeto Bismarck, a z nim i Prusy znaleźli się niebawem na czele ruchu zjednoczenia< Wszechniemiecki program początkowo idealistyczny, wyrosły z filozoficznego podłoża, zeskamotowany został przez Bismarcka, wysunięty jako cel Prus i narzucony królowi. Bismarck nie bawił się w parlamentaryzm; odrzucany rok rocznie w ciągu lat siedmiu, przez sejm pruski Badania laborałoryjne wykazały, że pasta do HboWODOL wytwarzana jest Z najdelikatniejszych sproszkowanych składników, nie naruszających emalji. Pasta do zębów ODOl* odznacza sk miłym, odświeżającym smakiem i nadaje $ebom olśniewającą białość, budżet państwowy, wprowadzał w życie i realizował na mocy uchwały posłusznej junkierskiej Izby Panów, zaś vota nieufności pomijał doskonaleni milczeniem< Bismarck, wbrew woli sejmu, ukuł świetną armję, przejęciem wszechniemieckiego programu, raczej wyczuwanym przez masy, niż jawnie im głoszonym zyskał popleczników w rozdzielonym na dziesiątki państw narodzie, szeregiem posunięć, a w ich liczbie projektowanem ograbieniem Danjł uśpił Austrię, by wreszcie stworzeniem związku północnego położyć podwaliny przyszłych zasięgów Prus. Nastąpiła wojna duńska. Po ograbieniu Danji nastąpiło wyzucie ze wspólnych zdobyczy habsburskiej Austrji, potem wojna austrjacko-pruska. Sadowa i pierwsze luźne jeszcze owinięcie się Niemiec koło pruskiego pn : a- Walki przedwyborcze w Oczywiście, że sprzyjało mu szczęście i jaskrawa nieudolność Bencdecka, naczelnego wodza wojsk austriackich, oraz psychiczne załamanie się wiedeńskiego burgu- No tak, ale szczęście sprzyja często silnym. Wszystko szło w szybk'em tempie: tajne sojusze z państwami południowoniemicckiemi, wojna francusko-pruska upór Napoleona III-go, uniemożliwiający sojusz włosko - francusko austriacki, Sedan, oblężenie Paryża.-..- i oto w lustrzanej sali wersalskiego pałacu proklamowane zostało Cesarstwo Niemieckie. Prusy wchłonęły szereg państewek, pozostałe owinęły się koło Prus, jako trzon, u osnowy i lwiej czę* ści niemieckiego Cesarstwa. Nastąpiło powolne, a za to skutecz' ne prusaczenie Niemiec WŁADYSŁAW L. EYERT. Niemczech Hitlerowcy napadli na Brueninga. Manifestacje Związku Niemców Zagranicznych" Berlin, 27 października. Ostatnio zaczynają nadchodzić donie sienią o powtarzających się zaburzeniach na tle walk przedwyborczych. W Bamberg po zgromadzeniu centrum, na którem przemawiał Bruening, grupa narodowych socjalistów i komunistów obrzuciła kamieniami samochód, w którym jechał Bruening. W samocho dzie zostały wybite szyby. B. kanclerz wyszedł bez szwanku. Berlin, 27 października. Związek niemców zagranicznych u- rządził wczoraj w Berlinie wielką manifestację na rzecz niemczyzny na Wschodzie. Na zgromadzeniu obecni byli liczni przedstawiciele władz, m. in. minister rolnictwa, Braun, który wygło sił przemówienie o znaczeniu akcji ko- Oczywiścc że i prądy wręcz przeciwne rosły w sile. Oczywiście, że lonizacyjnej dla utrzymania zawód roku 848*g0j tej wiosny ludów, niemczyzny nn wschodzie. Z powodu wystąpienia ks. Augusta Wilhelma na jednem ze zgromadzeń na rodowych socjalistów przeciwko kierownictwu Stahlhelmu, któremu zarzucał brak podstaw moralnych, biuro prasowe Stahlhelmu ogłosiło wczoraj niezwy kle ostre oświadczenie, oskarżające księ cla o zupełną bierność aż do roku 927 oraz o to, że przed trzema łaty przeszedł ze Stahlhelmu do narodowych socjalistów, a to z tego powodu, że nie liczono się z nim dostatecznie. Berlin, 27 października. Z racji pobytu sekretarza generalnego, Erica Drummonda, w Berlinie Germania" pisze, że nominację dyr. Tren delenburga na stanowisko wicesekretarza uważać można za niemal pewną. Podczas berlińskich dyskusji z Erie 'em Drummondem rozważana była pozatem kwestja utworzenia stałej komisji niemieckiej przy Lidze Narodów w Genewie. Berlin, 27 października Organizowane przez narodowych socjalistów ćwiczenia obrony przeciwlotniczej w Cassel zostały przez władze zakazane. W prasie ukazała s! ę wiadomość, że zakaz ten został wydany na skutek żądania francuskiego ambasadora w Berlinie. Biuro Conti wydało komunikat Zaprzeczający tej wiadomości 'wskazujący, że ministerstwo Re'chswehry uważało za niewłaściwe oddawać stronnictwu politycznemu sprzęt i zabudowania państwowe i n'e pozwoliło na odbywanie ćwiczeń. Stronnictwo narodowo - socjalistyczne. m'mo iż wiedziało o zapatrywaniach Re'chswehry na tę sprawę kontynuowało nadal propagandę tych ćwiczeń.

4 Str.4 :.28X 932. Ni 298 Dział oficjalny t.z.opn. Komunikat Nr. 88 System dyrektora Kohler Stosunki w fabrykach i biurach francuskich. Jeden pomiata drugim.-wzajemne licytowanie się w służalczości. Wszędzie panuje rygor koszarowy. J t a m a r g i n e s i e t r a g e d i i ż y r a r d o w s k i e j Bokserzy przyjeżdżają P.K.S-u jutro do ŁouZ'. Proces przeciwko Blachowskiemu stko byleby się nie narazić na tajną adno : Wydziału Gier i Dyscypliny zabójcy generalnego dyrektora zakla-itację tajnego wywiadowcy adnotację t. Z. U. P. N. z dn. 27 X 932 r. dów żyrardowskich ma dla polskieji która może kosztować utratę chleba, opinji publicznej znaczenie pierwszodnej rewelacji. nieznośna jeszcze i skutkiem specyficz Atmosfera zgęszcza się i staje wręcz ) Wyznacza.się zawody o wejście'-js', do klasy B gruny łódzkej. na dzień 30.' r z ę d n e J r e w e l a c " W toku bowiem przewodu sądowego wyszły na jaw rzeczy, które każdy, zw. grands chefs" wielkimi szefami, nego stosunku, jaki panuje pomiędzy t. października 932 r. Boisko TUR. godz. M-ta R. S. S. Sztern R. K- S. Huragan. kto bierze do ręki gazetę nazywa po a personelem robotniczym. W demokra. twornościami wolającemi o pomstę do [tycznej, liberalnej Francji każdy zwierz nieba. chnik uważa sobie za święty obowiązek Te wszystkie rewelacje dla ludzi, j traktowania swego podwładnego tak znających stosunki panujące w wielkich jak u nas traktuje się najnędzniejszego zakładach przemysłowych francuskich ciury i parobka. Szczególnie ci wielcy yr przestają być rewelacjami: są one szefowie, którzy tkwią przez cały dzień Jak się dowiadujemy. :drużyna pię ściars-ka śląskiego PKS-u przyjeżdża do'tylko odzwicrciadleniem tego, co zna za siedmiu wrotami wspaniałych gabi Łodzi w dniu jutrzejszym, t. j. w sobotę każdy, kto na miejscu we Francji przy-'netów i sal posiedzeń, jeśli wyjdą z za i zamieszka w hotelu Savoy, gdzie od- glądał się tamtejszemu regimowl pracy. cisza wydziału administracyjnego do będzie się również ważenie zawodników. Z procesu przeciwko Blachowskie- rozedrganych hukiem młotów i sapaniem maszyn sal warsztatowych nie Zaznaczyć należy, że kierownictwo klu- ( mu dowiedzieliśmy się. że w Żyrardowa I.K.P. wystarało się. by czołowi.bok wie istniał system donosów zwłocznie przystosowują się do ogólnego hałasu. Ich bystre oko dostrzeże serzy klubu Chmielewski i Garncza Ten system kwitnie prawie we irek, którzy zostali wyznaczeni do obo- wszystkich'wielkich fabrykach francus- wnet niewłaściwość w pracy tego lub?^?lt^v vp0znaniu ' m ( > f f I ' wy -,'l<ich: Istnieją-specjalni tajni agenci, coś jechać z Łodzi dopiero no meczu o druw rodzaju służby śledcze któ nwr synowe mistrzostwo Polski z RKSLem,]Z3ff&^mWiAf^SrScSS -wobec czego drużyna-lk-p. nie zostanie ale i jak myślą Agenci "mfenisia sie SymSadzr^^ Sędziowie punktowani na zav,odech P.P.G Polonia. Jak się dowiadujemy, na sędziów meczu bokserskiego o tytuł mistrza dru D ^ H ^ P^łódzcy żynowego Polski, który odbędzie się. w Zćcmzki niedzielę, w Grudziądzu # 9 ał f o s, f m S d z! n t o ' nawe wtedy, między Polonią z Warszawy a klubem\ les wolny - nie PO*woli sobie ' przysląsć, naodwrót. W tych wypaddach stare wygi warsztatowe zaczynają poniżające i niegodne uczciwego człowieka markowanie pracy: dłubią coś koło swoich przedmiotów obróbki P.P.G. z Grudziądza, zostali wyznaczeni prezes Ł.O.Z.B. p. Otto Łandeck i przew. spraw sęaz. p. Kordasz.. Pp. Landeok i Kordasz będą sprawować na. meczu P.P.G. Polonją funkcje sędziów pumiktowych.. Migdzyklubowe zawody bokserskie K P. Zjednoczone. W dniu dzisiejszym odbędą się w sali K.P. Zjednoczone przy ul. Przęcbąh.iainej Nr. 68 międzyklubowe zawody bokisersikie (początok o god;z. 9-ej, zorganizowane przez gospodarzy.... Program przewiduje dziesięć następujących walk: Graczyk (IKP) Brzęczek (Ziedn.), Graber (IKP) Michalak (Zj.), Sójka (ŁKS) Konikowsiki (Zjcdn.), Stokowski (ŁKS) Keller (Zj.), Białecki (IKP) Zielcrki (Zj.), Owczarek (IKP) Stanrkowski (Zj;), Sobański (ŁKS) Rajnert (Zi). Szml«to (Ł K-S.) Sapanowski (Zjcdn.). Ostrowski (G.) Sobosz (Zi.). Klimczak (Ł. K.S-) Marczewski (Zj-). Deydirące spotkanie o wejście do klasy B. Rozegrany ubiegłej niedzieli w Tomaszowie rewanżowy mecz piłkarski ó wejście do klasy B" między Tomaszowianką a KKS-em (Koluszki).-zakończył się zwycięstwem gospodarzy! w stosunku :0., Ponieważ pierwszy mecz wygrała. drużyna kohtszkowska, przeto decydują :-ca. rozgrywka odbędzie się prawdopo-.dobnie w Łodzi. Echa awantur na boisku w Sieradzu. Przed kilku dniami bawiła w Sieradzu komisja ŁOZPN-u w osobach prezesa Koncpki i przewodniczącego Wydziału Gier i Dysc. p.t Kalenbacha, ' która przesłuchała szereg działaczy w! związku z zajściami po meczuk.s: Strzelec Ź.KG.S. Dochodzenie w sprawie powyższych zajść zostało już ukończone i w najbliższych dniach spodziewać się należy decyzii władz.. MIESZKANIE 7-lopolioJowo komfortowe na I-em (pierwszem) piętrze DO WYNAJĘCIA, wprost od gospodarza. Zgłoszenia: Piotrkowska 40 do p. Hermana w dni powszednie od 0 2 i od 4-^6 popot innego robotnika. I pan..wielki szef" stara się przekrzyczeć warkot motorów i zgrzyt transmisyj. Zdawałoby się, że takie sceny megą przeżywać tylko robotnicy. Tak jednak znali, Ich twarze; nłe wolno, by robotni- nie jest. Pan wielki szef" potrafi zbecy' wiedzieli skąd grozi Im nlebezple- sztać słowami najbardziej obelżywemi czenstwo.. poważnego inżyniera. Potrafi to uczy- Juz sama obecność tych ludzi wy- J nić wobec robotników podwładnych twarzą atmosferę nieznośną. Pracownik owego inżyniera. I tak dalej: ze stop nie zatrudniony na akord, nawet wtedy, nia na stopień coraz niżej. gdy z winy zakładu nie ma w danej Jeden pomiata drugim, jeden stara chwili pracy nie ośmieli się nigdy od się być dla. drugiego psem. Taki jest począć ani na moment. Jeśli przy pracy duch.wczuwają się w ten duch nawet ludzie z natury łagodni, wrażliwi i nieskorzy do otwierania pyska z bylejakiej przyczyny. Te dwa momenty tajni agenci i wymyślający przy lada okazji zwierzch nicy powoli urabiają w robotniku i każdym pracowniku umysłowym od jeśli m'ożna,«to*ba zynają już Skońefconrt >ajwyższego"; -de^najn+fcszego serwk pracę na nowo udają bardzo zaafe-j Ilzm, u nas zupełnie niespotykany. rowanych koło samej maszyny wszy * I w Polsce dozorca, portjejr,, rojiot* 6Z-letni nauczyciel zboczeniec został s k a z a n y n o Tt tata więzienia. (as) Chato Joel Brandszteter sędziwy starzec w rytualnym stroju z siwą patrjarchalną brodą ' krzaczastemi brwiami, z pod których łyskają ostre spojrzenia czarnych oczu jest niewątpliwie unikatem ' to unikatem z wielu względów. Ten człowiek Uczy 62 lata, a oskarżony jest ó czyny lubieżne. Ten starzec praw'e jest nauczycielem szkoły religijnej, a dopuszczał się tych czynów ze swymi-uczniami malem* dziewczynkami- ' Przed wejściem do sali sądowej skupia się mała grupka dzieci: wesoło im. śm'eją się i dokazują, nawet powaga sądu na nich n'e działa. Ta. rozbawiona grupka dzieci to poszkodowani- Cheder, w którym wykładał" znakomity pan profesor" mieści się przy ul. U Listopada 62. W sierpniu roku 93 zgłosił się do komisarjatu policji ojciec jednego z uczniów i zameldował o nienaturalnych wybrykach nauczy, ctola. Wdrożone śledztwo ujawniło,' że oskarżony już od dłuższego czasu dopuszczał się czynów lubieżnych z dziewczętami i pederastji z chłopcami- Działo się to poprzednio, gdy terenem.działalności pedagoga był Lutomiersk i później już po doniesieniu karnem. gdy Brandszteter przeniósł się ze swym zakładem na Wiśniową Górę... Sprawa odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Oskarżony skazany został na dwa lała więzienia. Prokurator wniósł apelację, uważając wyrok za zbyt niski. Tomaszów - Mazowiecki ZAMACH SAMOBÓJCZY UMYSŁO- WO-CHOREJ. Od pewnego czasu częstym gośc'em tutejszego komisarjatu stała s'ę łodzianka 32-letn'a Janina Trojanowska. Umysłowo-chora, niewiasta ta narzuca się, swą miłością jednemu z miejscowych duchownych. Policja tutejsza odstawiała ją już kilkakrotne do Łodz' lecz Trojanowska zawsze wracała do Tomaszowa. Oncgdaj /nowu. zawiedziona w swej chorobliwej miłości, usiłowała Trojatowska pozbawić się życia. Została ona <.ddana pod upiekę rodziny. POBIŁ WŁAŚCICIELA DOMU. Właśc'c ; cl domu przy ul Marsz- Pil sudsk-iego 39. Sergjusz Rpzenhaum. stwierdź'!, że od ałuższcn>.-zasu jaki' niewykryty..-prawoa dokonywa kradzie. i/y na tereni: jego posesji. Podejrzewa jąc o to jednego z lokatorów, niejakiego Mierzejewskiego, Rozenbaum. chcąc się go pozbyć, oświadczył mu, że został wymeldowany. Mierzejewski sądząc, że przez ti itradł prawo do mieszkania, uderzy! właściciela domu tepem narzędziem w głowę- Poszkodowany /łożył zameldo wan'e w pofeji, która pociągnie Mierzejewskiego do odpowiedzialności karnej. nik nawet, czapkują swemu dyrektorowi. Ale to czapkowanie nie weszło u nas w krew pracownika i nie spaczyło jego charakteru. We Francji jest inaczej Pracownicy zjadają się nawzajem i nawzajem licytują In minus w zdobywaniu sympatii tego, kto może sobie pozwolić na wymyślanie największej Ilości ludziom. W biurach wesołej, lekkiej i beztroskiej, zdawałoby się. Francji. panuje rygor koszarowy. Dzwonek na początek, dzwonek na koniec pracy. Nie wolno wstać wcześniej od stołu, choćby cały dzień nie było roboty... Że tak jest o tem świadczy najlepiej.film. nąwskroś francuski, film, pąryżanina Claira, noszący, jakże dla francuskich ludzi pracy wielomówiąćy 'tytuł: Niech żyje wolność". Dość powiedzieć; że na początku tej głębokiej satyry na.współczesną Francję prący. reżyser i autor scenarjusza w jcdiiej osobie przyrównuje, wielką fabrykę dowiezienia, a robotników dó Więźniów. U nas tego niema. My nie znamy tych stosunków; Dla nas są.one potworne. Może dzieje s}ę to dlatego, że Jesteśmy krajem jeszcze słabo uprzemysłowionym. Gdzież nam do takiego wyuzdania wyzysku, jak we Francji... Te stosunki nawskroś francuskie przeszczepić próbował na grunt polski dyrektor Żyrardowa szwajcar z pochodzenia, a francuz z praktyki iidmi riistracyjnej. Szczepionka nie przyję-ła się. Doszło do katastrofy: do zabójstwa Do tęgo smutnego obrazu z wesołej Francji trzeba dorzucić T mimo wszystko '->- jeden promień jasny i całkiem francuski. Oto, lud francuski' żyje w ^akłąmanht:/swej równości ze.-wszystkiem.i stanami społecznemi. Liberte.- - F-g:vIHe, Fraternite. Przecież od tego hasła zaczyna się. nawet druczek do meldunków w Francji. --śledzony przez agentów, obrzui/ariy stekiem wyzwisk przez.zwierzchników, robotnik francuski i francuski, pracownik umysłowy umie odgraniczyć swą ambicję od tych zjawisk, wyrosłych dla ntego tylko na tle smutnej konieczności, jaką jest praca. I umie prywatnie rozmawiać pozornie jak równy z tym samym człowiekiem, przed którym się niedawno płaszczył i pod razy którego nadstawiał policzków. I ma humor ponadto... My tej zdolności jeszcze nie posjadamy. Dlatego system francuski. dia nas jest tylko ponury. Cii.. Bieg za lisem. W ubiegłą niedrielc odbył się. rorgnońzówany staraniem oficerów sztai>u O K. IV~.,Biej> ra «cm". Prsy sprzyjaiącoj pogodzie zebrało się o godzinie -ej na Placu Hallera znncz*ne.gronn miłośników sportu kontijgó, kfóre.odprowadza'o wyruszające za lisem" w póle jeźdźców'cywilnych i wojskowych, wśród którego ogólne 'zaciekawienie wzbudzała młodociana, bo zaledwie 2 lat licząca panna Irka Kehlnł.. Lisa kreował podporucznik Kawecki z" lo p. k. a. młody, lecz duło obiecujący jeździec, na małej zwinnej i nadzwyczaj rącej klaczy Roma". Bieg i>row&dsił, jako master, niedawno przybyły do naszego grodu, major Dmowski z lo p; a I.- - _ '. ' ( Funkcje gospodarczą, pod nieobecność szefa sztabu O.K. pełnił znany w szerokich kołach towarzyskich i sportowych.major dyplomowany Szlaszewski.,, i Trasa' biegu prowadri!:i od PIPCU Hpllora wzdłuż ulicy -go Listopada, Aleją Unji. I u- belikiei przez lasek Karólew, Zdrowie, Plac Ćwiczebny Mania, folwark Bruss. Po dliłgiem trppicniy Hsa', - który stajc myląc śla<ły, wprowadzał uczestników tiegu w błąd odszukała go grupa Jeźdźców w lasku przy Dolnym -Brusie. Po prawie półgodzinnych harep-ch..lis ' został schwytany przez kapitana OBRONA KRESÓW ZACHODNICH Solidaryzując się Z akcją Związku i Gayai 0 P a. i obrony kresów zachodnich, który na te W przyszłą niediisię, dnia 30 paźdz:ern-,ka, o ile dopisze pogoda, przewidziana ic-sl wspólna ienie całej Pulsk' oiganizuje tydzień po konna wycieczka towarzyska. święcony propagandzie zagadnień polijko-niemieck.' h. społeczeństwo tomaszowskie przystąpiło do utworzenia lo W związku z naszym artykułem p. t- W ą s ics śid i e n * e. kalnego kom'tetu..wśród chorych dzieci s/punla Anny Posiedzene organ'zacyine konvtglu V\arji 4 * komunikują : nam. że k'ern\vnidbęd/ie sie w magistracie dn. 29 b. m \iem odd^ału niemowlęcego jest,di% ( godz. 7.3 J Henryka Frenklowa.

5 Ns 298 :28.X 932 Z Str. 5 P KRONIKAH Pafdz>rn. Dziś Szymona [ Jutro Narcyza B. 28 I Wschód słońca Zachód słońca I Wschód księżyc* PJĄTEK I Zachód księżyca Długość dnia ' Ubyło dnia * Pożyczka miejska ma być skonwertowana. (i) Jak się dowiadujemy, przedstawiciele łódzkich towarzystw dobroczynnych zgłosili się do p. prez. Ziemięckiego i odbyli z nim konferencję w sprawie pożyczek obligacyjnych m. Łodzi- Prezydent Ziemięcki poinformował delegację, jak przedstawia się obecnie sprawa tych obligacyj i zapoznał ją z żądaniem ministerstwa, aby wszystkie pożyczki markowe zostały skonwertowame. Sprawa ta ma być załatwiona w najbliższym czasie. Informują nas, że w sprawie powyższej zarówno prywatni posiadacze obligacji, jak towarzystwa fhamtropijne odbyć mają w najbliższym czasie ponowną konferencję w magistracie, celem zlikwidowania niebalatwionei od tylu lat sprawy. Spis rocznika 92. Dziś, w piątek, dnia 28-go października r. b. powinni się zgłosić do spisu Już wówczas narzekano u nas powszechnie na ciasnotę. Lekarze i higje- w lokalu biura wojskowego (ul. Zawadzka Nr. ), w godzinach od 8-ej do 5-ej, mężczyźni rocznika 92, zamieszkali na terenie 4-go komisarjatu policji państwowej, których nazwiska roz Specjalne pociągi Orbisu poczynają się od liter: L, Ł, M, N oraz mężczyźni z terenu -go komisarjatu na lin ji t ó d i Warszawa n«cda uruchomione 3- o lóslopada. policji państwowej, których nazwiska rozpoczynają się od liter: G, H, Ch, I, Od dawna już zauważono, że w Pociąg powrotny wyjeżdżać będzie J. K. czwartek każdego tygodnia kiedy kup- Z Warszawy o g- 9.4 (już po zam sklepów) ' przybywać na stację Jutro, w sobotę, dnia 29-go paździer cy łódzcy jeżdżą do Warszawy na in knięcikaso, pociąg Łódź Warszawa jak i Łódź Fabryczną o godzinie nłka r. b. w godzinach od 8-ej do 3.30, powinni się stawić mężczyźni, zamieszkali na terenie 4-go komisarjatu poli pociąg powrotny wieczorny, są prze Pociąg składać się będzie z 3 wagonów t. zn. dwuch wagonów trzeciej klasy ' cji państwowej, których nazwiska rozpoczynają się od liter: O, P, R jednego wagonu mieszanego 2 i 3 klasy. oraz mężczyźni z terenu -go komisarjatu policji państwowej, których nazwiska rozpoczynają się od liter: L, Ł, M, N O. Każdy zgłaszający się do do spisu powinien być zameldowany w m. Łodzi i posiadać dowód osobisty, w braku do wodu osobistego metrykę urodzenia, względnie wyciąg z ksiąg stałej ludnośei wraz z innym dokumentem, stwierdzającym tożsamość czenie o rejestracji. osoby i zaświad Nowy dyrektor K.EŁ. Został nim dotychczasowy wicedyrektor, p Jan Ring. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarządu Kolei Elektrycznej Łódzkiej, na którem zamianowano dyrektorem K. E. Ł. dotychczasowego wicedyrektora, p- Jana Rłnga- Memorjał włókniarzy będzie wręczony marsz, sejmu. (i) Wczoraj w związku zawodowym włókniarzy Praca" odbyło się zebranie delegatów fabrycznych, zwołane celem uchwalenia i zatwierdzenia fcekstu memoriału, który ma być wręczony marszałkowi sejmu, Świłtalskiemu, bezpośrednio po otwarciu sesji sejmowej. Po długiej dyskusji uchwaflono, że.memorjał wręczy marszałkowi sejmu w dniu 3 listopada przewodniczący związku, poseł Waszkiewicz Dif ur«i aniele. Łódź w świetle statystyki. 605,287 mieszkańców. Miasto nasze zajmuje obszar 59 kim. kw. Przeszło 0 tys. osób na kim. Mniejszości narodowe stanowią 40,9 proc. Nocy cbi»iej*zej dyzuruią apteki; A. Potam (Plac Kościelny ]0), A. Chdreroiy (Pomór- Władze nadzorcze uwzględniają 'ch ka 2), E. Millera (Piotrkowska 46). M. Bp- prośbę, ponieważ przeciwne są obciąża toina (Piotrkowska 225), Z. Gorozyduejjo (Ptze- Jawl 59) G Antoniewicza (PabjaiV»oka 50). Wyniki p o w s z e c h n e g o s p i s u ludności. (i) Już blizko rok trwają prace nad zestawieniem wyników powszechnego spisu ludności, a dotąd nie są jeszcze znane ogólne rezultaty. Jest to żmudna praca i chyba nieprędko jeszcze będzie ukończona. Ale już dziś można zapoznać się z niektóremi cyframi, dotyczące - mi specjalnie naszego miasta, które w sposób bardzo interesujący odzwierciedlają zarówno zmiany, zaszłe u nas w ciągu 0 lat, jak i uwypuklają bardzo wyraziście oblicze Łodzi. O poważnym i ciągłym rozroście Łodzi świadczy w pierwszym rzędzie ogólna liczba ludności. Powszechny spis ludności wykazał, że w Łodzi mieszka obecnie osób., Jest to przyrost bardzo wielki, szcze Cyfry powyższe dają nam już pewne gólnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że w pojęcie o gęstości zaludnienia Łodzi. Ponieważ granice naszego miasta zamyka roku 92, kiedy przeprowadzono pierwszy spis ludności, w Łodzi mieszkało ją się w obszarze zaledwie 45,974 mieszkańców. W ciągu 59 kim. kwadr, dziesięciu lat więc wynika z tego, że na jednym kilometrze ilość mieszkańców wzrosła o 53,33 kwadratowym siedzi" u nas 0,259, osób, co procentowo wyraża się cyfrą 33,9. osób. Są to warunki fatalne. względem stoimy Pod tym Jeśli chodzi o przyrost naturalny, w na jednem z ostatnich miejsc w Polsce. Łodzi zanotowano od roku 92 do 93 Ludzie gnieżdżą się i duszą w ciasnych, poważną cyfrę 38,656 urodzeń i zamkniętych przestrzeniach. 80,655 zgonów. Nadwyżka urodzeń wynosi tedy 58,00, czyli względem warunki w ciągu ostatnich Jak dalece pogorszyły się pod tym 0 pełnione do najwyższych granic. Nasunęło to Wuru podróży Orbis" myśl uruchomienia własnego pociągu. Pociąg ten będzie kursował co czwartek począwszy od dnia 3 listopada. Będzie on wychodził z dworca Fabrycznego o g. 7.6 i przybywał do Warszawy około g (śc'sły czas przybycia pociągu nie został jeszcze ustalony przez ministerstwo komunikacji). Trasę swą pociąg będzie przebywał w rekordowym czasie i będzie zatrzymywał się tylko na trzy minuty w Koluszkach pozatem na żadnej innej stacji BUDŻET przyrost naturalny wyraża się cyfrą 2,8 proc. Należy zaznaczyć, że pod względem przyrostu naturalnego Łódź zajmuje jedno z naczelnych miejsc w Polsce. Mimo fatalnych warunków higienicznych i sanitarnych, które sprzyjają dużej śmiertelności wśród dzieci, rok rocznie przyrost naturalny Łodzi wynosi około 6000 esób, co świadczy, o tem, iż Łódź ma jeszcze przed sobą poważne widoki rozwoju. Jeśli przyrost ten się nie zmniejszy, a konjunktura gospodarcza poprawi się za 0 lat Łódź może już posiadać około miljona mieszkańców. O sile atrakcyjnej Łodzi jako środka przemysłowego świadczy stała nadwyżka imigracji (ludzie przybywający wewnątrz) w stosunku do emigracji (ludzie opuszczający na stałe nasze miasto). Nadwyżka ta wyniosła w ciągu ostatnie* go dziesięciolecia 2, proc. ogółu ludno ści.. lat świadczy fakt, iż w roku 92 na kim. kwadr, przypadało tylko 7,760,6 mieszkańców. Posiadacze wszystkich biletów będą miel' miejsca siedzące. Na powyższy pociąg sprzedawać będzie bilety wyłącznie Orbis", tak że bilety kupione w kasie na dworcu na ten pociąg nie będą ważne. Biuro Orb>s" pozatem w nadchodzącym sezon'e zimowym uruchomi cały szereg pociągów specjalnych w szczególności pociąg narciarski Łódź Zakopane. niści narzekali wówczas na fatalne warunki mieszkaniowe w Łodzi. Dziś więc, gdv powszechny spis ludności wykazał dalsze, tak, znaczne pogorszenie niechaj to bed.'ie wskazówką dla ty h, którzy decydują o rozplanowaniu naszego miasta, by skierowali ruch mieśz\?nicwy na przedmieścia i rozszerzyli panice Łodzi, a nie koncentrowali tego ru;nu w śródmieściu. Ponad dziesięć tysięcy ludzi na jednym kilometrze kwadratowym to cyfra doprawdy tragiczna. Niezmiernie interesującym szczegółem przytem jest ta okoliczność, że gęstość zaludnienia jest o wiele wyższa w dzień, aniżeli w nocy. Pozornie brzmi to jak paradoks. Ale musimy pamiętać o specyficznych warunkach naszego miasta, jako ośrodka przemysłowego, by uprzytomnić sobie, że w ciągu dnia, od godziny 9 rano do 6 po pół. ludność wzrasta o kilkadziesiąt tysięcy osób. W liczbie tej dominującą rolę odgrywają mieszkańcy osiedli podmiejskich, którzy mają w obrębie granic Łodzi swe warsztaty, lub też pracują tu, w fabrykach biurach i t.d. W ciągu dnia przybywa też znaczna ilość kupców, którzy na noc przeważnie wyjeżdżają do domu. Ten całodzienny, wahadłowy" ruch ludności nie da się ująć w zupełnie ścisłą cyfrę, w każdym razie zdołano określić, że waha się on w granicach tysięcy osób. Dokładny, jakościowy podział ludności naszego miasta na zasadzie spisu ludności jeszcze nie nastąpił. Narazie wyodrębniono tylko zgrubsza ludność, posługują się w mowie potocznej językiem polskim i niepolskim. W ankiecie opisowej 357,702 osoby w Łodzi podało język polski jako ojczysty, a język niepolski 247,765 osób. Pierwsza grupa stanowi tedy 59, proc, a druga 40,9 proc. Dodać należy praytem, że w roku 92 zastosowano inne kryterjum podziału: deklaracja przynależności narodowej. I jak wynikało ze spisu, ludności niepolskiej było wówczas w Łodzi 38, procent. Jeśli obecnie podział językowy przyjąć za odpowiednik narodowościowego, okaże się, że ludność niepolska wzrosła w stosunku do polskiej o 2,8 proc. Oto, co narazie zdołano ustalić w stosunku do naszego miasta na podstawie ostatniego spisu ludności. Oczywiście na jakiekolwiek zasadnicze wnioski jest jeszcze przedwcześnie. Dane szczegółowe, które rozpatrywane są obecnie dadzą nam dopiero dokładny obraz Łodzi. MIASTA NA WARSZTACIE...CJktop swoje pop stroić JYotelarsc doma atą ulg. - f P i d c m f a tyfusu i irnfpu. Sposób na kryzti*: iame kąpiele. (s) W dniu wczorajszym odbyło się razem ustala bardzo wysokie stawki I stanowił uwzględnić tę prośbę i poplenarne posiedzenie magistratu, na podatkowe ' cząwszy od dn>a listopada b- r. na bieżących którem rozpatrzono i aktualnych i uchwalono spraw z szereg dziedziny gospodarki miejskiej. Przewodniposiedzeniu. tak dla domów kategorp, 25 sle proc. hotelarskim, tylko 5 pobierać proc- podatku będzie od miast ho. To samo uczyniono na wczorajszem ] cały czas trwania kryzysu w przemyczył, w zastępstwie prez. Ziemięckiego. pierwszej, ważają mieszkania t- j. takich, i 2Jzbowe, w których ustało prze- tell. który wyjechał służbowo do Warszawy, wiceprez. Rapalski. hatera walk wolnościowych Z kolej, celem uczczenia pamięci bo Montwil- W pierwszym rzędzie, wobec kończących się prac przygotowawczych nad układaniem preliminarza budżetowego na rok 933/34, rozpatrzono sprawę stawek podatkowych komunalnego podatku od nieruchomości- Sprawa ta rok rocznie wywołuje bardzo poważne zatarg' pomiędzy magistratem a właścicielami nieruchomości, którzy systematycznie odwołują się od decyzji samorządu do urzędu wojewódzkiego, domagając się redukcji tego podatku. niu własności nieruchomej nadmiernemi podatkami. lwmo to magistrat, układając preliminarz budżetowy, za każdym no podatek miejski w wysokości 32 pół do 82 i pół proc. podatku państwowego, a dla domów II kategorii, które mają większe mieszkania lokale handlowe ustalono podatek miejsk w wysokości 07 i pół proc. podatku państwowego. Następnie rozpatrzono podanie związku właścicieli hoteli w Łodzi. Hotela się la - Mireck'ego. magistrat postanowi? ufundować wmurować d ojednego z domów na Polesiu Konstantynowskim, pamiątkową tablicę. W końcu zajęto się spraw- walki z, tyfusem brzusznym i innem' chorobami zakaźnem' na terenie Łodzi W toku dyslkusji okazało się. że choroby zakaźne szerzą się w naszeni mieśc'e. Ponieważ stwierdzono, że miesiąc propagandowych tanich kąpiel' w Łodz' dał pozytywne rezultaty, postanowiono przedłużyć tę akcje na dwa miesiące. Po dnia stycznia 933 w miejskich 'a- rze łódzcy w podaniu swem zobrazowali swą wyjątkowo złą sytuację- Wskutek kryzysu w przemyśle włókienniczym, do Lodzi przyjeżdża obecnie bardzo mało kupców. Z tych więc względów przemysł hotelarski w Łodzi znalazł się w bardzo t rudnem położę - nki i zmuszony będzie, w razte n'ezre-, kładach kąpielowych obowiązywać hędukowan'n podatków, przystąpić do da więc zniżone ceny. likwidacji swych przedsiębiorstw. I Po załatwieniu szeregu drobnych Po dłuższej dyskusji magistrat po-l spraw posiedzenie zamknięto.

6 Str : N? 298 Wszystkim, którzy tak licznie przyjęli udział w oddaniu ostatniej posługi drogim zwłokom.t s. T p. Hermana Edwarda Wernera a w szczególności Ks. Ks. Pastorom Wannagatowi i Schedlerowi za podniosłe słowa pociechy, p. mec. J. Gołkonttowi za wzruszające słowa poświęcone pamięci Zmarłego, Radzie Nadzorczej i Zarządowi K. E. Ł. za okazaną pomoc i życzliwość, p. prez. W. Hordliczce za wyrazy uznania wypowiedziane w imieniu Leśmierza, pp. Rachwalskiemu, Filtzerowi i Marciniakowi za serdeczne pożegnanie, współpracownikom i delegacji służby ruchu K. E. L., orkiestrze, Chórowi św. Trójcy i pracownikom K. E. Ł. za piękne pienia żałobne, jak również wszystkim tym, którzy w tych ciężkich dla nas chwilach okazali nam tyle serca i szczerego współczucia oraz tak szczodrze złożyli na mogile Zmarłego wieńce i kwiaty składają z głębi serca płynące podziękowanie pozostali w głębokim smutku Żona, Dzieci i Rodzina. MUZYKA /ZJUKA*9»a TEATR MIEJSKL Dziś, w piątek, premier* przygotowanego z wielkim nakładem pracy przez reż. J. Szyndlera trzyaktowego przeboju J. Devaia Mademoisolle''. W tytułowej roli tej wesołej i pogodnej komedji (granej przez dwa miesiące przy nadkompletach w Teatrze Nowym w Warszawie) ujrzymy zaatkomirta. artystkę dyr. SL Wysocką. W innych rolach: Chojnacka, Suchecka, Lenk, Madalińaki, Przybysz, UtinJk i mai W sobotę i w niedzielę wieczorem powtór*emie premiery. W sobotę o godzinie 4-ej po pol. raz jeszcze Jeden dla młodzieży szkolnej arcydzieło Calderona Ciirce" po cenach najniższych od 30 groszy do 2 rf TEATR KAMERALNY. Dziś i dna następnych wieczorem komedja J. S&rmenta Umiłowany Leopold", W niedzielę o godz. 5-ej po pot. po raz ostatni satyryczna Lichwa mieazloaoio wa'' B. Shawa. Ceny zniżone. W pełnych próbach pod rezysenją H S*l«- tyńskiego komedja.^rembrandt na sprzedaż". OPERETKA W TEATRZE POPULARNYM (Ogrodowa 8). Dziś o godzinie 8.5 wieczorem po raz 8-my wesoła operetka w 3-ch aktach Targ na dziewczęta" w wykonaniu najlepszych sił zespołu. TEATR POPULARNY W SALI GEYERA (Piotrkowska Nr. 295). W sobotę, dnia 29-go b. m., o godzinie 8.5 wieczorem premjera przygotowanej z wielkim nakładem pracy przez reżysera R. Urbańskiego, sztuki w 4-ch aktach p. t, Kredowe Koło" Klabunda. W niedzielę dwa przedstawienia Ceny od 50 groszy do 2 zł reatr MELODRAM" - PRZEJAZD 34. Dziś, w piątek, wieczorem po cenach zniżonych (od 30 gx. do zł. 50) owz w sobotę dwukrotnie: o godz. 4 po poł. I o 8.30 wieosorem wodewij Konstamtego Krumłowskiego Królowa Przedmieścia" w premierowej obsadzie. Dyrekcja Koncertów: Alfred Strauch. Teł SALA FILHARMONII. CZWARTEK, dnia 3-KO listopada 932 roku o godz wlecz. 6-ty Koncert Mistrzowski Wieczór kompozytorski Aleksander TANSNAN Kompozytor, Pianista i Dyrygent. Bilety już nabywać można w kasie Filharmonii. WIELKA REWJA MÓD W FlLHARMONJl!! W niedzielę, dn. 30 bm. o godz..5 odbędzie się dawno zapowiedziany pokaz mód oraz konfekcji damskiej. Rcwja ze względu na obfitość i różnorodność pokazów zapowiada się imponująco. Bilety przy kasie Filharmonii. Całkowity dochód przeznacza się na sieroty. Kupcy przed sądem. Eisensimldl loslal skaiany na % l a t a i v i «E i e n i a. (as) Cha. aktery styczna dla łódzkich wełny oraz od flrmy Abram Elsner, stosunków kupieckich sprawa rozegrała wzywający 40 do zapłacenia salda w się w dniu wczorajszym w S4dz*e o- wysokości ponad 0 tys. dolarów. hręgowym. Oskirżony Mojżesz Ri Zainterpelowany oskarżony, oświadczył lenszmidt. pjważny kupiec w poważnym Goldmanowi że resztujjącą sumę już wi^ku, odpowiadał za przywłaszczenie przywłaszczy! sobie. około 5 tysięcy dolarówprzywłaszczy! Przestępstwo zaczęło s'ę i rozwtnęc na tle zupełnie,normalnych" stosun ków handlowych między oskarżonym pośrednikiem w branży przędzy czesankowej, Goldman zmuszony był sumy niewypłacone przez oskarżonego pokryć wobec swych dostawców, gdyż ci grozili mu wytoczeniem skarg* sądowej. Między oskarżonym «poszkodowamysłowcem a Chahnem Goldmanem przenym powstał ostry spór, który zawiódł nabywcą przędzy przez 'ch (obaj są ludźmi religijnym') przed! J 'senszmidta sąd rabinack*. Eisenszmidt wpłacił na Pojęcia dostawcy, pracującego n? własną rękę pośrednika nie są w na :iych stosunkach handlowych dość roz graniczone: oskarożny by? z jednej strograniczone: oskarżony był z jednej strony spełniał funkcję dostawcy, bowiem 'nkasował ra^hunk' 00* swych klijentów przekazywał naieiności orzcdzalniom, iub hurtownikom- 6-go pażcziernka roku 929 wystawił Elsensztadt na ręce Goldmana pokwitowanie z odbioru poważnej sumy dolarów, jako pokrycie za dostawy przędzy w okres'e od 7 marca do 5 kwietnia tegoż roku. Ku zdziwieniu Goldmana, w marcu roku 930 otrzymał on monit od Łódzkiej czesaln' przędzalni rozprawie 3750 odia rów, które Goldman przyjął na pokrycie całej swej szkody- Goldman tłumaczył się przed sądem, że musiał przyjąć tę sumę i musiał się zgodzić na warunki oskarżonego, gdyż nie miał pewności, czy w przeciwnym razie nie straci wszystkiego. Obecnie jednak wytacza powództwo o resztę. Po długim i zawikłanym przewodzie, sąd wyn'6sł wyrok, skazujący Elsensztadta na dwa lata więzienia z utratą praw przyznający powództwo na rzecz Goldmana w wysokości 37 tys. złotych- Skazany nie złożył kaucji ustalonej przez sąd w wysokość' 5 tys. złotych został tedy aresztowany na sal' sądo wej- Czy możliwy jest podsłuch. każde słowo wypowiedziane z jedne} strony mogło być słyszane z drugiej. Obrona starała się wskazać na nie Wisia tokatna n> procesie Ctomunistutznum. (as) W procesie przeciwko Andrzejowi możliwość prowadzenia podsłuchu tą dro JanaszikowI i jego ośmiu towarzy gą, a tern samem na chwiejne podstawy szom - komunistom zapadła wczoraj niecodzienna aktu oskarżenia. uchwała sądu. Jak juz dono Aby rzecz tę zbadać gruntownie i siliśmy, jednym z głównych punktów ustalić stan faktyczny ponad wszełką aktu oskarżenia były rezultaty podsłuchu, jakiego z mieszkania dozorcy domu czy p. sędzia Ehrenkreutz. zarządził wątpliwość sad, któremu przewodni przy ul. Cegielnianej Nr. 9 dokonywali wizję lokalna obu pomieszczeń. wywiadowcy, notując wszystko, co dochodziło Około godziny 3.30, sąd w pełnym ich uszu z przyległego do mie składnic wraz z protokolantem, proku szkania dozorcy pokoju, w którym obradowali ratorem i zainteresowanymi obrońcami komuniści. Solanka, dzieląca oba udali się z gmachu sądu do domu przy lokale, ma być bardzo cienka tak, że tri. Cegielnianej Nr. 9. Po wizji lokałnej sad powrócił do gmachu sądowego i przewodniozący wznowił Toziprawę. Czy kobieta kochał potrafi.,.. da nam odpowiedź wielki film p, i. II U wy PROGRAM LÓDZKIFJ ROZCil OŚNI.POLSKIEGO RADIA". PIĄTEK, dnia 28 października 932 r. U.40.50: Caidzienny Przegląd Prasy Polskiej : Komunikat Meteor. Ol. Wojsk. St. Meteor, dla komun. lotn : Sygnał czasu z Warszawy He). nal z wieży Marjaekiei w Krakowie : Odczytanie proeratnu na dzień bieżący : Płyty gramofonowe : Komunikat meteorologiczny :50: Przerwa. 5: : Chwilka lotnicza i przeciwgazowa : Chwilka morska i kolonialna : Przegląd wydawnictw periodycznych" : Lekcja języka angielskiego (Linguaphone) : Płyty gramofonowe : Polskę platowce" wygł. płk Czesław Filipowicz : Muzyka lekka ze Lwowa. W przerwie: wiadomości bieżące : Odczytanie programu na dzień następny : Muzyka taneczna : Komunikat Izby Przem Handl. w Łodzi, repertuar teatrów : Feljeton p. t. Nad niedalekiem ciepłem morzem" wygł. Melchior Wańkowicz : Prasowy Dziennik Radjowy : Pogadanka muzyczna : Koncert symfoniczny z Filharmonii Warsz. Wykonawcy: Orkiestra filharmoniczna pod dyr. G. Fitelberga I Wilhelm Bakhaus (fort.). W przerwie: Feljeton lteracki p. t. Grób na wzgórzu" z powodu X-lecia śmierci Eugeniusza Małaczewsklego wygł. Kornel Makuszyński : Wiadomości sportowe : Dodatek do Prasowego Dz. Radiowego : Urzęd. Komun. Państw, lnst. Meteorologicznego i komunikat policyjny : Muzyka taneczna. AUDYCJE ZAGRANICZNE Helsingfors. Koncert symfon Oslo. Koncert symfoniczny Hamburg. Wieczór Mozarta Praga. Koncert symfoniczny Berlin. Koncert utworów Igora Straw'ńskiego z udz. kompozytora. SENSACYJNE PRZEDSTAWI LNIE DLA DZIECI W SCALI". W nadchodzącą niedzielę, dnia 30 b. m., punktualni* o godz. 3-ej po pot. odbędzie się rewelacyjne przedstawienie chlubnie znanego teatru dla dzieci i młodzieży w,,sccli". Tym razem, obok sensacyjnego programu, odbędą się ciekawe konkursy dla dzieci z nagrodami Bliższe szczegóły w ogłoszeniach i afiszach. Zgłoszenia dzieci do konkursu w piątek i 6ohrj. tę od godz. 5 7 w Scali''. Ceny od 50 firos-zy do 2 zf 50 gr. TRUPA WILEŃSKA w Teatrze Kameralnym, I-go Maja Nr, 2 Dziś o godzinie 9.5 wieczorem po cen: I najniższych Bunt w domu poprawczym", sztuka w 3-ch aiktach Piotra Marcina Lampla, Jutro, w sobotę o godzinie 4 po poł. (po cenach najniższych) i o godz. 9.5 wiecz.,,bunt w domu poprawczym".

7 Nr X. 932 Str. 7 Epokowy wynalazek 2 polaków. Na zwyczainym aparacie kryształkowym odbierać będziemy na głośnik audycie krajowe i zagraniczne. Zagadnienie telewizji zostało całkowicie rozwiązane. Rozmowa z wynalazcami p.p.t Wczoraj donosiliśmy o epokowym sposobność przekonać się, odbiór ten wynalazku dwu polaków, pp.: Jerzego jest bez porównania lepszy, niż za pośrednictwem aparatów lampowy cli. Heinricha i Kazimierza Skotnickiego. Wynalazcy uzyskali sposób na otrzymanie sztucznie wzmocnione, co powoduje Wynika to z tego, że lamy oddają fale odb>oru audycji radiowych na głośnik szmery i niedokładności- Za pośrednictwem detektora bez lamp, za pośrednictwem detektora kryształkowego. Jak się obecnie okazuje - 00-procentowo czyste. otrzymujemy przez głośnik dźwięk' Jeden z wynalazców, p. Jerzy Heinrich Na słuchawski zaś będziemy mogli odbierać za, pośrednictwem naszego apa jest generalnym komisarzem głównego urzędu statystycznego. Współpracownikowi A. B. C-" udało się uzyskać Wynalazek nasz jest drogą do rozratu stacje zagraniczne. wywiad z obu wynalazcami. wiązania szeregu zagadnień z dziedziny *<* radjofonji i innych. Przedewszystkiem Jest pan pierwszym dziennikarzem, z którym rozmawiamy na temat nareszcie całkowite rozwiązanie. sprawa telewizji będzie mogła znaleźć naszego wynalazku oświadcza z u- Dotychczas obraz, przesyłany drogą ra śmiechem p. Skotnicki. djową ukazywał się jako zamazany i Właśnie i dlatego chciałem otrzy niewyraźny. Działo się to wskutek tych mać jaknajbardziej wyczerpujące dane samych powodów, dla których lampowy odbiór oddaje niedokładnie dźwięki. Z relacyj prasowych, które się ukazały we wczorajszej prasie, wnioskować Całkowicie z natury czerpane fale, będą należy, że wynalazek panów stanowi wypadek niezwykły- Tak. Możemy w chwili obecnej śmiało powiedzieć, że Województwo dokonane przez nas odkrycie będzie miało dla ludzkości ogromne znaczenie- Muszę się zastrzec mówi dobitnym głosem inż. Skotnicki, że nie chodzi Ponieważ niejednokrotnie miały miejsce wypadki, że osoby starające się o tylko o przewrót w radjofonji- Zjawisko to będzie tylko następstwem naszego wynalazku, mającego znaczenie nie zapomogi z tytułu bezrobocia ' in., obliczalne w wielu innych dziedzinach. Przedewszystkiem wyjaśnię panom istotę naszego odkrycia. Narazie w za HeSnrichem I K. Skotnickim. mogły teraz swój wynalazek i traktują o jego sprzedaż? przenosić obrazy telewizji, oddając je z całą ostrością. Owszem, patent został już zgłoszony we wszystkich prawie krajach Jeżeli dotychczas osiągnęliśmy silę mikroamperów nie jest wykluczone, a raczej wszystko wskazuje na nie, to nie troszczmy się o to. europejskich. Jeżeli chodzi o spienięże to, że będziemy w najbliższym czasie Jaką sumę myślą panowie osiągnąć za ten wynalazek? mogli dojść do wyzwolenia jeszcze wię kszej energji. Stąd prowadzi prosta dro ga do Około miljona dolarów. Zresztą wyzyskania energji słoneczne], jest to rzecz niedająca się przewidzieć. o czem oddawna marzy ludzkość. Jeżeli dojdziemy do wyzwolenia mikroamperów będziemy mogli zapalić światło elektryczne bez kabli podziemnych. Narazie jest to jednak w dziedzinie projektu. Tak samo jednak tylko projektem było przed pięciu laty, gdy wraz z kolegą zabraliśmy się do eksperymentów, których wyniki dziś są tak doniosłe: Czy panowie już opatentowali nie udziela zapomóg. loleiu iwrocać si^ do właściwych uriędów i onsrfąjtfuccij. Zaraz zaczynamy audycję przerywa gene ralny komisarz spisowy i wynalazca w jednej osobie, pan Heinz głośnika połączonego rich. Za chwilę / kryształkiem rozbrzmiewa wspaniały głos orkiestry. Ani Jednego szmeru. Wszystkie dźw łęki wychodzą tak Jakby rozbrzmiewały w tym samym pokoju. dualnej z tytułu opieki społecznej, a mianowicie: umieszczanie w zakładach opiekuńczych, pomocy pieniężnej w Nie znam wynalazku. Miałem coprawda pewne o nim relacje. W tych zwracały si<j do władz adrmmstracyj naturze, ułatwień w przejazdach do nych z prośbą o wsparcie, urząd wojewódzki Łódzki komunikuje żc pomocy mieszkaniowej, pomocy dla z rezerwą, ze względu na naturalny miejsca pracy lub stałego zamieszkania, wypadkach zawsze odnosić się należy n>e udziela zapomóg, eksmitowanych, względnie odroczenia entuzjazm wynalazców, ludzi, dla których osiągnięcie celu jest wszystkiem stosowaniu do radjofonji- Dotychczas ani też pracy i w związku z tem nie eksmisyj, a w szczególności umieszczania w barakach dla bezdomnych za w życiu. Muszę zwrócić uwagę, że w najwyższa energja elektryczna, którą przyjmuje interesantów i podań. Celem udało się wyzwolić w aparacie kryształkowym wynosiła spraw zainteresowanych petentów, któ magistraty miast wydzielonych, uniknięcia w przyszłości przewlekania łatwiane są przez swoim czasie również w opinji publicznej sądzono, że do rewelacyjnych wyników doszedł ks. prałat Podbielski. 70 mikro-amperów. rzy tracą zupełnie bezużytecznie wiele t- j. m. Łodzi, Kalisza, Piotrkowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Pabjan'c. za Przy badaniu naukowem okazało się Nam udało się osiągnąć 0*000 mikroamperów, powiększając w ten sposób daje się do wiadomości co następuje: rządy gm j n wiejskich lub wydziały po* j jednak, że wynalazek jest pozbawiony czasu na załatwianie swych spraw, po wyzwoloną energję elektryczną około ) wszelkie sprawy pomocy indywidualnej, z tytułu bezrobocia, a mianowi niewydz'elonych oraz przez lokalne kozki w dziedzinie radjofonji dotychczas wiatowych sejmików, magistraty miast praktycznej wartości. Pozatem wynala 50krotnie. Uzyskaliśmy to dzięki wynalezieniu sposobu lepszego wykorzystania fali elektromagnetycznej. Obec i doraźnych, pośrednictwa pracy, pań- i sienią pomocy najbiedniejszym cie: zasiłków pieniężnych ustawowych mitety ' podkomitety obywatelskie n'e- były dokonywane za pośrednictwem ' wspaniale urządzonych laboratoriów i nie możemy na, zwyczajnym kryształkowym aparacie odbierać na głośnik gracji zarobkowej kontynentalnej lub, jewódzk* przychodzić może z pomocą stwowej pomocy żywnościowej, em'- j Wreszcie zaznacza się, że urząd wo- trudno wyobrazić sobie, ażeby przy szczupłych środkach technicznych można było dojść w tym zakresie do rze audycie z zasięgu polskich stacyj radiowych. Jak zresztą będzie pan miał czy rewelacyjnych. zamorskiej, oraz zapomóg i ulg kolejo- j indywidualną jedynie tym osobom, kłowych dla udających się do miejsca pra- i te, mają na podstawie obowiązujących cy i miejsca zamieszkania załatwiane j przepisów prawnych, tytuł do pomocy Są to moje uwagi ogólne, które są przez z funduszów państwowych, np. wete- jednakże nie przesądzają kwestji. Kiedy Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobo. ranom powstań narodowych, inwalidom osobiście zbadam rzecz, będę mógł wy Nowa choroba cla w Łodzi wojennym, osobom wybitnie zasłużoodnośnie zasiłków ustawowych w myśl \ nym dla Narodu Państwa, Jak również czył swoje wywody znakomity facho powiedzieć się konkretnie, zakoń została stwierdzona w Monachium () Lekarska prasa fachowa donosi ustawy o zabezpieczeniu na wypadek J b. skazańcom politycznym z czasów wiec. o wykryciu nowego złośliwego bakcyla, bezrobocia, przez urzędy gminne, magi-, zaborczych, optantom ' uchodźcom W świecie naukowym sprawa wynalazku pp. Jerzego Heinricha Kazi sprowadzającego jakąś nieznaną dotąd straty l wydziały powiatowe odnośnie przybyłym do kraju najdalej przed rokiem, osobom cywilnym poszkodowamierza Skotnickiego wywołała wielkie chorobę, w skutkach swych podobną do zapomóg doraźnych dla bezrobotnych, cholery i równie niebezpieczną. wreszcie przez nym wskutek działań wojennych- Przyczem podania w powyższych sprawach wiciele świata naukowego oczekują zba wrażenie. Narazie jednakże przedsta Wypadek tej choroby miał miejsce państwowe urzędy pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy, em'grai.f zarobkowej, ulg kolejowych dia ro go Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem szą się z pewną rezerwą co do jego należy wnosić do Urzędu Wojewódzkie- dania wynalazku i do tego czasu odno wartości praktycznej. w Monachium, gdzie jakaś pani, po spożyciu placka owocowego nagle zachorowała. Gdy wezwano do niej lekarza, dijagnoza jego brzmiała: cholera. W cztery godziny po zabraniu jej do szpitala, chora zmarła. Oczywiście, w zakładzie bakteriologicznym szpitala przeprowadzono dokładne badania, które wykryły, że zmarła nie była chora na cholerę, ale na zupełnie nieznaną chorobę- W laboratorium udało się również wyhodować kulturę bakcyla, który spowodował śmierć. Pod mikroskopem skonstatowano mnóstwo niebieskich, cieniutkich laseczek, leżących jedna obok drugiej. Bakcyl ten, jak się okazało, ma zdolność powstawania w sfermentowaniem cieście jabłkowem. Działanie jego jest zabójcze. Cały przebieg choroby, którą on wywołuje, do złudzenia przypomina cholerę. Równocześnie zmiany, jakie choroba powoduje w jelitach, przypominają, również tyfus brzuszny, ów niebieski bakcyl" (tak nazwano nowoodkryty mikrob) wykonywa podwójnie złośiliwą rolę- Odkrycie nowej i tak groźnej choroby, wywołało zrozumiałe poruszenie wśród kól lekarskich i oczywista I w najszerszych kołach społeczeństwa botników udających się do pracy, odroczenia eksmisyj i t. p. 2) wszelkie sprawy pomocy 'ndywi- właściwych starostw, magistratów u- rzędów gminnych. Przymusowe skanalizowanie domów. Csfre zarządzenia n>lad% administracyjnych. (a) Jak już donosiliśmy, p- wojewoda Łódzki, na podstawie rozporządzenia min. sp- wewn. wydal zarządzenie o przymusowem skanalizowaniu posesyj przyłączeniu ich do siec' kanałów miejskich, przyczem w pierwszej strefie podlegającej przymusowi objęty został teren ulic Piotrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Karola, oraz na tymże odcinku wszystkie ul'ce boczne na odcinku do najbliższej ulicy równoległej do Piotrkowskiej, a więc do ulicy Zachodniej, Al. Kościuszki, Wólczańskiej z drugiej zaś strony do Piłsudskiego < Sienkiewicza. Wspomniana pierwsza strefa miała być skanalizowana w trzech terminach, a mianowicie w pierwszym terminie do m-ca stycznia 932 r- druga do m-ca maja 932 r. oraz trzecia do mca czerwca 932 r. Skanalizowanych w ten sposób miało być 2S7 posesyj. Tymczasem dobrowolnie właściciele nieruchomości skanalizowali 20 posesji, zaś 67 pozostało jeszcze do skanalizowania. Na skutek wniesienia odpowiednio u- motywowanych podań 30 nieruchomo ści otrzymało odroczenie termmu skanalizowania do roku 933, zaś 37 posesyj podlega przymusowemu skanalizowaniu. Wobec takiego stanu rzeczy magistrat m. Łodzi zwrócif s'ę do władz administracyjnych, które korzystając z przysługujących im uprawnień, wydały zarządzenie mocą którego 50 nieruchomość' zostało już przymusowo skanalizowanych, zaś pozostałych 87 nieruchomość' skanalizowane być mają Jeszcze w ciągu 'stopada r. b. Przymusowe skanalizowanie nieruchomości podąga za sobą większe wydatki i koszta, które obciążają właśc'- ciel* posesyj. A więc na poddaszu domu w Mokotowie narodził się epokowy wynalazek, zwiastujący nowe jutro ludzkości! Opinia rzeczoznawcy. Kpt. Janusz Oroszkowski, dyr. polskiego instytutu radjo-technicznego. jeden z najwybitniejszych fachowców radjo-techniki w Europie oświadczył, co następuje: G n n P P CASINO Ostatnie dni i Gr«fq Garbo l Ramonom Novarrc Ceny miejsc zniżone zł.izo,.50 i Z.50 i* Pocz. o g. 4-ej. 00- fig ODIOD

8 Str X 932: Nr 298 Dziś ostatni kupon darmowy do Cyrku Staniew skieh Dziś umieszczamy ostatni darmowy kupon do Cyrku Stażewskich. Przypominamy jeszcze raz, iż program utrzymany na poziomie europejskim, budzi szczery zachwyt publiczności wypełniającej codzień Cyrk po brzeg - Bezpłatny Kupon do Cyrku dla Czytelników Republiki" i Ezpressu". Oddawca niniejszego kuponu w kasie Cyrku Stanlewskich przy zakupie jednego biletu otrzyma drugi analogiczny bilet bezpłatnie. Kupon ważny na piątek, dnia 28-go października na przedstawienie wieczorowe. Uwadze władz bezpieczeństwa. Dlaczego policjant bił chłopca? (i) Do redakcji naszej zgłosił się w dniu* wczorajszym p. Jan Pytltński, b. legionista I-ej brygady, oficer rezerwy, który opowiedział, co następuje: Przyjechał on wczoraj po raz pierwszy do Łodzi, interesownie, z Warszawy. W godzinach popołudniowych czekał na przystanku tramwajowym przy tbtegu umc Śródmiejskiej i Piotrkowskiej. I oto nagle zauważył, jak pełniący służbę obchodową funkcjonariusz pofacji bez najmniejszego zgoła powodu zbliżył się do małego chłopca, sprzedającego gazety i nie mówiąc ani słowa, i całej siły uderzył go w rękę pałką policyjną, ipoczem w dalszym ciągu, nic nie mówiąc, poszedł dalej. P. Pytliński obserwował całe adanzeme I widział, że chłopiec absolutnie nicwm nie zawinił Stał spokojnie na rogu i wykrzykiwał tytuły pism. P. Pytliński z oburzeniem opowiedział nam to zdarzanie, apelując za naiszem ipośredimctwem do władz, by ukrócili tego rodzaju wybryki, niczem nieuzasadnione, a świadczące, jego zdaniem, p karygodnej samowoli., Biedny chłopiec, który otrzymał tak bolesne uderzenie, przez piętnaście minut stał pobladły i zapłakany przy murze, nie mogąc wszyć ręką. Numer funkcjonariusza policji, kitóry bił bez powodu chłopca na ulicy jest 489- Adres p. Pytlińskiego jest nam znany. Nowy sklep trykotaży. Jutro nastąpi otwarcie w Łodzi nowego pięknego sklepu na rogu ulic Przejazd i Piotrkowskiej. Sklep ten o wspanialej architekturze budowała firma G. Sirnm, zaś firmą J. Reit, dostarczyła mebli- Sklep sprzedawać będzie wyroby znanych powszechnie zakładów przemysłu dzianego L. Piichal i S-ka. Firma jest wyłączną własnością jednego z pionierów łódzkiego przemysłu p. Leona Plihala i pozostaje pod sprężystem kierownictwem dyrektorów p. Karola (dział handlowy) i p. Brunona Plihalów (dział techniczny). Zasłużone to przedsiębiorstwo w 35-tym roku istnienia postanowiło zetknąć się bezpośrednio % rzeszami swych konsumentów uruchamiając własne źródło sprzedaży, zaopatrzone w największy w Polsce wybór trykotaży, bielizny i wyrobów pończoszniczych. Bezpośredni kontakt z klijentem umożliwi fabryce najdokładniejsze dostosowanie sic do wybrednych czasem wymagań i obsłużenia klijenta, dobrym towarem po najniższych cenach. W Dleknym magazynie Plihala znajdziemy bieliznę trykotową wełnianą, bawełniana i Jedwabną w gatunkach od najtańszych do najwykwlntniejszych. Z pośród szlagierów" plłhalowskich należy wyróżnić jedwabną bielizną damską pod marką Sikana" Jak również markę Elasticana" bielizna elastyczna. Firma posiada specjalny dział produkcji bielizny dla niemowląt, którą do niedawna sprowadzano Jeszcze z zagranicy. Poza własnemł wyrobami magazyn będzie zaopatrzony w wyroby pończosznicze znanej marki Turilla" (produkcji Eisert i Schweikert). rękawiczek wyrobu braci Radziejewskich, pończoch sportowych i skarpetek f-my O. Hau i f-my HUffer, wyroków dzianych (pułovery, swetry itd.) Teodora Buchotza. Nie ulega wątpliwości, iz placówka tą cieszyć się będzie wyjątkową frekwencją, przyczem publiczność będzie doskonale obsłużona, przez specjalnie fachowo wyszkolony personel. Dodać musimy, że wkrótce nastąpi otwarcie drugiego magazynu sprzedaży detalieaoael przy ul. Piotrkowskiej 36. TO, O C2EM SIĘ NIE MÓWI. Przestańcie oszukiwać siebie samych. - Czy prawda jest nieprzyzwoita. Ile jest panien w Danji. 0 tysięcy nielegalnych poronień. Uświadomienie seksualne młodzieży szkolnej. (lu) Publiczne rozważania na temat spędzania płodu zawsze poczytywane były za pewnego rodzaju nicprzyzwoitość. Jeżeli obecnie mów' s'c o tych rzeczach publicznie nietylko na zebraniach organizacyj lekarskich, lecz również na lamach prasy, to stało się to dlatego, że kwestja ta przestała już być tylko sprawą medycyny, przekształcając się w głębokie zjawisko społeczne, o którem nie można i nie wolno milczeć. Sprawa ta szczególnego rpzgłosu nabrała ostatnio w Danji, gdzie odbył się szereg procesów z powodu spędzania płodu. Duński kodeks karny z całą bezwzględnością karze za spędzanie płodu- Mimo to, prawo w większość' wypadków okazuje się bezsilne. to nie tylko dlatego, że sprawiedliwość nie może dosięgnąć wszystkich winowajców, lecz przedewszystkipm dlatego, że sędziowie przysięgli, nawet w tych wypadkach, gdy wina jest całkowicie dowiedziona i gdy podsądni sam przyznają się do niej, wbrew kodeksów', wydają wyroki u- niewiiiuiające i jakkolwiek ( przewodniczący stara się przekonać sędziów przysięgłych, że zdrowa logika wymaga wydania wyroku skazującego, przysięgli nie mogą jednakże postępować w takich wypadkach wbrew sumieniu, * rzecz charakterystyczna wyroki uniewinniające opinja publiczna wita z wielkim aplauzem. Cóż więc począć?.-- Ulegalizować spędzanie płodu? Wszak grozi to zwyrodnieniem narodu! A więc patrzeć na te przestępstwa przez palce?" W państwie praworządnem obydwa te wyjścia nie są możliwe. A tymczasem życie domaga się rozwiązania tego najbardziej palącego problemu, który wyciska piętno przestępcy niemal na połowie ludności danego kraju. Wystąpienie szeregu znakomitych wia się w ten sposób, że najwyżej 5 pisarzy w sprawie legalizacji poronień proc. panien w Danji, które osiągnęły posunęło sprawę naprzód o tyle. że o-25 rok życia, zachowały swą dziewiczość. Tak wygląda prawda. Można się padły wreszcie kagańce, uniemożliwiające dotychczas wypowiedzenie się w różnie zapatrywać na te sprawy, ale tej kwest}!.. U nas w Polsce orędownikiem nowej moralność' stał się Boy-Ze- stwierdzającą, ze wśród naszych dziew n'kt nie ukryje się przed tą prawdą, leński, jego miejsce zaś w Danji zajmuje znakomity lekarz kopenhaski dr. Melcych t. zw- moralny tryb życia- Oto dlacząt isnieje tylko 5 procent, prowadząler. Na jednem z ostatnich posiedzeń czego w Danji tak wielka jest ilość po lekarz ów ośmielił się wyjawić publicznie i bez osłonek to, o czem dotychczas mówiono tylko szeptem. Szanowni państwo! rzekł dr. Meller Przestańcie s'eb'e samych o- szukiwać. Jest to poprostu sprawa beznadziejna. Poco zamykać oczy na rzeczywistość, mówiąc, że wszystko idzie jaknajlepiej? Kogo chcemy w ten sposób nabrać"? Przecież tu chodzi o nas samych. Nieprzyzwoitośdą jest mówić o poronieniach". Zdanie to słyszałem niejednokrotnie. Twierdzę jednak, że nleprzyzwoltością Jest, a nawet zbrodnią milczeć w tej sprawie. I dalej lekarz kopenhaski przytoczył następujące fakty: Na ostatn'em posiedzeniu Towa; rzystwa Lekarskiego skonstatowano, że w ciągu ubiegłego roku do szpitali i klinik sprowadzono wskutek nieudanych zabiegów przeszło 0 tysięcy kobiet, którym musiano wytoczyć sprawy sądowe. A ile było takich operacyj w ciągu roku. które przeszły bez żadnych następstw? Ku czci St. Wyspiańskiego. Konkurs na najlepsze priemówlenie Z inicjatywy koła polonistów powstał międzyszkolny komitet, mający na celu uczczenie pamięci Stanisława Wyspiańskiego z racji nadchodzącej rocznicy. W skład komitetu weszli wszyscy nauczyciele poloniści szkól średnich ogólnokształcących, zawodowych i średnich. Na odbytem pierwszem posiedzeniu komitet obradował nad sprawą urządzenia międzyszkolnej akademji, której program wypełniłyby poszczególne szkoły- Urządzenie akademji międzyszkolnej nie wyklucza a- kademij szkolnych organizowanych przez poszczególne szkoły. Komitet rozpisał konkurs na najlepsze przemówienie, najlepsze prace konkursowe będą wygłoszone przez Jednego ucznia i Jedną uczen'cę na międzyszkolnej akademji. Rozważano również kwestję zużytkowania programów przygotowanych dla szkół średnich przy urządzaniu akademii w szkołach powszechnych. Następnie komitet uchwalił urządzenie akademji dla szerokich sfer społeczeństwa i postanowił powołać szeroki komitet, do którego weszłyby wszystkie organizacje szkolne, kulturalne i oświatowe- Komitet taki zostanie w najbliższym czasie powołany- Jak się, dowiadujemy, prelekcję na tej akademji wygłosi najprawdopodobniej znany autor i krytyk literacki, autor książki o Żeromskim p- t. Sercs Nienasycone", prof- dr- Stanisław A- damczewski. Einstein opuszcza Niemcy Słowa te wywołały na sali ogromne poruszenie. Ale dr. Meller nie poprzestał na tern. lecz ciągnął dalej: Moralność współczesna przedsta ronień. Dla większości kobiet niezamężnych ciąża Jest tragedją, a poronienie spowodowane jest warunkam' natury ekonomicznej: urodzić łatw, nakarmić trudno Niestety przeciwko faktom, przytoczonym przez dr- Mellera, nikt nie mógł zaprotestować. Cyfry te są prawdopodobnie charakterystyczne nietylko dla Danji, lecz dla całego półwyspu Skandynawskiego. Należy dodać, że w Danji każde dzidwiąfe dziecko przychodź' na świat poza małżeństwem", a w Szwecji każde siódme dziecko jest nieślubne. W Norwcgji sprawy te nie przedstawiają s'ę prawdopodobnie lepiej. Lekarze duńscy wysuwają więc szereg wniosków, zmierzających do naprawy tych stosunków. Przedewszystkiem żądają on' wprowadzenia do programu nauczania ostatniej klasy szkół średnich lekcyi anatomi' ' fizjolog]!. Lekarze domagają się. aby młodzież szkolna w o- statniej klasie dowiedziała się Jasno wyraźnie w Jak' sposób rozmnaża się ludzk ść i Jakie są przeciwko temu środki ochronne- Życie domaga się zmiany ogólnoprzvjętych pojęć o przyzwoitość'- D^es'ęć tysięcy wypadków nieudanych poronień w 7 ciągu jednego roku. świadczy dobitnie, jak wcześnie młodzież płci obojca zaczyna żyć ze sobą i jakie ciężkie wywołuje to następstwa. Drastyczne zagadnienie współczesnej moralności!!! porusza film p. t. prxenosxoc sic n a stałe da Ameryki. (lu). Od pewnego czasu krążą pogłoski o tern, jakoby najznakomitszy fi czenie dla einsteinowskiej teorji względ GABLE kowych, posiadających wyjątkowe zna zyk czasów obecnych, prof. Albert Einstein, zamierzał opuścić Niemcy i prze Możliwe, że jest to jedna z przyczyn, stworzyli niebywałe kreacje ności. nieść się na stałe do Ameryki. Rządowe skłaniających profesora Einsteina do wkrótce w CASINIEj czynniki niemieckie starały się zdementować te pogłoski, stwierdzając oficjal ny pewną jest rzeczą, że nie jest to opuszczenia Niemiec, ale z drugiej stro J nie, że nic podobnego nie może mieć przyczyna Jedyna. Mówi się bowiem o miejsca, a jednak... okazuje sig. że prasa, która pogłoski te notowała, więcej mogą zabezpieczyć znakomitemu profe W środę, dnia 26 października b. r., o jo, tern, że Niemcy w obecnej chwili nie AKAD. ODDZIAŁ ZW. STRZELECKIEGO. miała racji, niż rząd niemiecki. dżinie *9.30 w. odbyło się w lokalu przv ulicy sorowi nietylko odpowiednich warunków pracy, ale nawet egzystencji makiego oddziału związku strzeleckiego w Łodzii. Piotrkowskiej Nr. 08 ogólne zebranie akademic Dziś nie ulega już wątpliwości, że prof. Einstein opuszcza Niemcy, przenosząc się na stałe do Ameryki, gdzie łuje się ciągle na kryzys, na redukcję Oddz. Zw. Str*., p. Bagiński Witold, omaw.ając terialnej. Ministerstwo oświaty powo Na zebrami-u wygłosił referat prezes Ak. założenie ideowe wymienionej organizacji oraz obejmuje katedrę fizyki w jednym z uni budżetu, dodając wreszcie, że niejeden metody pracy wersytetów amerykańskich. Pruskie tylko Einstein znajduje w takiej" sytuacji. Skutkiem tej polityki profesor wie podziefoli się pracą w referatach; kultural- Po wyczerpującej dyskusji zebrani członko ministerjum oświaty wobec tego faktu ograniczyło się tylko do.stwierdzenia, Einstein musiał ostatnio nazbyt często no-oświatowym i W.F i P.W. że profesor Einstein nadal pozostaje odrywać się od swej naukowej pracy i DELA LIPINSKAJA W ŁODZI. członkiem Akademji Pruskiej i wyjeżdża do Ameryki tylko na okres zimowy. odczytami, by w ten sposób zdobyć do Dela Lipinskafa, mistrzyni charakterystycznych rozjeżdżać po prowincji z popularnymi Sławna międzynarodowa pieśniarka diseuse Dodaje się przytem, że Einstein jedzie datkowe źródło dochodów. chansons, której występy we wszystkich centrach muzycznych cieszą się ogromnem powodzeniem, wystąpi w przejeździe ptzez Polskę do Ameryki rzekomo tylko w tym celu, Przed odjazdem i z Niemiec profesor aby zblizka obserwować prace amerykańskich astronomów, którzy pod jasny odczyt na temat jego nowej teorji ru w sali Filharmonii w środę, dnia 2 listopada. Einstein wygłosił w Berlinie sensacyj tylko z jednym wieczorem prawdziwego humonym niebem Kalifornii i \rizony dokonali ostatnio sensacyjnych odkryć nau Zapowiedziany wiaczór wzbudził wielki* przestrzeni. zainteresowanie. Bilsty sprzedaje kasa Filharmonii. 00 Kobiety bez przyszłości w którym //to,

9 Kurjer Handlowo-Przemysłowy łódzkiego okręgu włókienniczego. (Barometr Mzie n) górę. Ostatni bilans dekadowy Banku Polskiego jest znamienny zsjśclem cyiry obiegu biletowego poniżej miliarda złotych. Tego nie było c-d szeregu lat w Polsce- Systematyczna redukcja kredytu, zarówno portfelu wekslowego a także lombardu papierów wartościowych.trwająca bez przerwy doprowadziła do tego stanu- Dla nas jest to objaw wysoce pocieszający. Niezaprzeczalnie, jak się o ł em mówi i pisze, w portfe.u Banku Polskiego Jest pewien odsetek materiału o o- graniczonej płynności; dotyczy to zwłaszcza weksli rolniczych, które wobec zupełnego załamania się wypłacalności w rolnictwie są sumam' predystynowanemi zgóry na taką czy inną pro. longatę. Z drugie] jednak strony rygorystyczna cenzura wszys k>ch bedaj banków emisyjnych doprowadziłaby dzisiaj zapewne do analogicznych wyników; wystarczy wskazać na znaczna portfele t. zw. weksli skarbowych albo innych obligów państwowych, które stały się śubsrrc.etn emisji w wielu państwach, a które jeżeli chodzi o ich wartość rea. li^acy-ną mają podobny charakter jak u nas weksle roln'ków. Da się przyjąć z duźem prawdopodobieństwem, że obecny stan obiegu nie przerasta potrzeby pieniężnej naszego obrotu gospodarczego. Zwłaszcza przy trwałej degresywnej tendencji obiegu biletów; to zabezpiecza złotego n'ezależnie od zestawienia portfelu Banku- Bibns Banku Polskiego, słusznie przez op'nję traktowany jako barometr walutowy idzie niezaprzeczalnie, ku pogt<dzie. Ostatnia dekada mim 0 wypłacenia ra'.y pożycżk' tytunlowej zamknęła s'ę bez odpływu z kruszców dewiz, ' Sian prócenowy pokryc'a wzrósł do 45 procent, czego dawno n*e było. Sł-wem, półcienie Banku Jest dzisiaj tego rrd^aju, że pozwala na bezwzględną szczerość (notabens sądzimy, że także w o wlels gerszem położeniu szczerość nie zaszkodzi, a może tylko pomóc). Pod tym kątem widzenia wypada wyrazić p"d adresem kierownictwa Banku Polskiego życzenie, aby Jedna pozycja bilansowa była bardziej przejrzyście publikowana. Mamy na myśli pożycie zbiorową, zatytułowaną inne passywa". Jest ona bardzo znaczna; wyn:si w ostatniej dekadzie bezmała 330 mlljnitów. Rozumbmy, że idealna spscyfkacja w bilansach dekadowych jest ze względów technicznych niemożliwa. Przydałaby się jednak pełniejsza niż d tgd. twierdzą np.. ie w,,'nnych passywach" prcęśc' mieszczą się także zobowiązania zagraniczne, w. szczególności r- zobowiązania takie-wyrażone w złotych; pożądane byłoby wiedzieć czy i w Jak'm st pniu,,'nne passywa" obciążają de facto r-k pieniędzy należności zagranicznych". Jest to koniec ne d'a uzyskania pełniejszego obrazo położenia walutowego. Dr. A- Z. NOTOWANIA BAWEŁNY. '! wv Jork. 26 ra dt. : ernlka. Loco 6.4o paździemik, listopad 6.26, grudzień Myczeń 6.3ó,'luiv 6.40, ma/rzec kwiecień 6.50, mrtj czerwiec lipiec 6.64, sierpień 6 68, wrzcilcfi październik fi 76. (- 2). Nowy Orlean, 26 października. Loco 6.36, AKCJE.. Na rynku akcyjnym większych obrotów dokonano akcjami Ban grudzień 6.3, stvczjń 6.34, marzec 6.44, maj 6.53.!:p : cc 6.64,-' październik 6.7. L! vc.orol, 26 października. Looo sty. ku Polskiego po kursach mocniejszych. rzeń 5 5. luty. 5.6, marzec 5 7. kwec'eń 5.8, n-aj 5.2tfi czerwiec 5.20, lipiec 5.2, sierpień 5.2, wrrcsiwi 5.2, pazdzicrniik 5.22, listopad 5.9,' grudzień 5.6 Bawełna egipska; Loco 7.72, październik 7.32, Islopad 7.37, grudzień 7.33, styc-eń 7.44, marząc 7.54, maj 7.6, lipiec Uoocr. 2fi października. Loco 7 08, październik 6.78, listopad 6.78, grudzień styczeń 6.7?). marzec 6.8i. mai 6.84, Upiec i Brema, 26 października. Loco 7 4, paździerra- 7.23, grudzień 7,23, styczeń 7.23, marzec 7 3?. mai lipioc 7,5. Alcksai-Hrja, 26 października. Listopad 4.7, stydzem "7. marzec Ashmouni: grud*'en 2,0, lity 2.08, kwiecień 2.2, czerwuec 2.7. r» iiimimiimmuimmimmmiinii T t * ITlTTTlTIT (TTTITTTT ZAGADNIENIE IMPORTU BAWEŁNY n i c zostało esz ze definitywnie rozwiązane. - JKinistetstwo c s e f z a n a opinię ntzemmslu.!dyr. J andet i SursM przyjeżdżają W związku z pojawieniem się w prasie szeregu sprzecznych wiadomości odnośnie importu bawełny, nasz warszawski korespondent gospodarczy pragnąc zasięgnąć dokładnych informacji u źródła, zwrócił się do dyrektora departamentu przemysłowego minister pochodzi ze stosunku z krajami, z któremi mamy bilans handlowy ujemny. W czasie kiedy panuje dążenie, aby import oprzeć na zasadach wzajemności, kiedy wszystkie państwa budują silne barykady zapór celnych automatycznie nasuwa się konieczność zastanowienia stwa przemysłu i handlu Kandla. się nad sposobami doraźnego uaktywnienia Pogłoski na temat zamierzeń rządowych bilansu handlowego. Na początku w sprawie importu bawełny I tego miesiąca zwołana została w miniskłoniły nas do postawienia p. dyrektorowi pytania, czy. są one istotnie zgo cja z udziałem przedstawicieli 'sterstw'e przemysłu i handlu konferenłódzkiedne z prawdą? Podobno p. dyrektor ji warszawskiej izby przemysłowo-handlowej i. przemysłowców bawełnianych. w najbliższych dn'ach udaje się z dyr. Turskim do Łodzi celem odbycia z Na konferencji tej podniesiono kilka możliwych przemysłowcami koncepcyj decydujących w tej mających na celu sprawie konferencji? poprawę obecnego stanu- W zrozumieniu powagi zagadnienia uczestnicy kon Zagadnieniem importu bawełny mówi dyr- Kandel zajmuje się ministerstwo przemysłu ' handlu oddawna. ferencji postanowili zagadnienie to poddać dokładej analizie, uzupełnić Je projektem W budżecie państwa zajmuje import własnym w czasie najbliższym bawełny pozycję nawet w okresie kryzysowym zakomunikować ministerstwu rezultaty przeszło 00 mujonów zł. I swych rozważań. Ministerstwo celowo Z centrali przemysłu polskieg B nriin Stfrosburger dokoopiowany do prezydium. Jak się dowiadujemy ze sfer zbliżo uych do central' przemysłu polskiego, zjazd prezesów, kierowników ' radców w najbliższym czasie prezydium tego prawnych organizacyj kupieckich w związku ma dokooptować w charakterze swego członka b. ministra, Henryrządku dziennym znajduje s'ę sprawa wielkich ośrodkach handlowych. Na poka Strasburgera, b. kom'sarza generałnegolfcdiijdtt^gjaffikjj- Jak wiado-, wym, sprawa postępowania egzekucyj scalenia i ryczałtu w podatku obroto poprzedni ne - skarbowego, egzekucyjno - sądo mo^wfj^ąmmn*w U wiceministrem przemysłu i handlu. Jednocześnie. dowiadujemy się, że posiedzenie rady centralnego związku przemysłu polskiego zostało odroczone na skutek nieukończenia prac przygotowawczych. Na posiedzeniu tem mana stąpić wybór prezesa centrali związku przemysłu polskiego na miejsce Stanisława ks. Lubomirskiego. Jako kandydaci wymienieni są ks. Janusz Radz'- wil i znany przemysłowiec poznański, Żychliński. W najbliższą sobotę i niedzielę w centralnym zw'azku kupców w Warszawie odbędzie się ogólno - polski wego, przyszłej ofdynlic^regze^ttcyitiej, kodeksu karnego, nowelizacji ustawy o zapobieganiu upadłościom w związku z unifikacją prawa upadłościowego, dalej kodyfikacja prawa gospodarczego, postulaty kupiectwa de lege ferenda, Ud- itd- Na zjazd centrala zaprosiła około 70 najpoważniejszych organizacyj. W poszczególnych związkach odbyły się już specjalne posiedzenia celem zajęcia stanowiska w kwestjach będących na porządku obrad. Dyrekcja okręgowa kole' państwowych w Warszawie przyznała uczestnikom ziazdu zn'żki kolejowe w drodze powrotnej. Giełda pieniężna. Na wczorajsżem zebraniu giełdy wa lutowo - dewizowej w Warszawie tendencja dla dewiz nieco mocniejsza, za wyjątkiem kursu dewiz na Nowy Jork, Nowy Jork-kabel i Pragę. Obroty były naogół zwiększone. Notowano: Belgia (+ 0), Holandia (+ 5), Londyn ( 25), Nowy Jork 8-93 ( 2), Nowy Jork-kabel 8.97 ( 2), Paryż (+ 2), Praga ( ). Sztokholm 55 (+ 50). Szwajcaria ( + 5). Gdańsk kurs orientacyjny (+5). W obrotach międzybankowych dewizy na Berlin 2.85 ( +. 5). W obrotach prywatnych: marka niemiecka 2-35 (+ 5), dolar gotówkowy 8.90,50 (+ 0). dolar złoty ( 00), rubel zloty ( 25). rubel srebrny.44 ( 2, bilon 0-63 proc. dolarowa , 7 proc. stabilizacyjna (+ 37). Listy zastawne i obligacje, banków państwowych bez zm'any- 4 i pół proc. ziemskie , 7 proc. z emskie dolarowe 5050 (+.50). 4 i pół proc. Warszawy 44.75, 8 proc. Warszawy , odcinki po 000 złotych (+ 25). 8 proc. Lublina proc Lublina proc- Łodzi ( 75). 0 proc. Siedlec 53 ( + 25). Tranzakcje dokonane a nienotowane: 3 proc. budowlana ( 0), 0 proc. kolejowa proc. pożyczka magistratu m. Warszawy w dolarach 4.50 (+ /8). 7 proc. śląska 42.5/8 (w dolarach), 8 proc- Dillonowska (w doi.), 7 proc. stabilizacyjna odcinki po 00 dolarów 59. RYNEK WALUTOWY W ŁODZL W dniu wczorajszym na łódzkim rynku wa lutowym ohracano dolarami po kursie 8 90 w rtaceriiu i 8.9 w żądaniu. Tendencja mocna. Notowano: Bank Polski Funt uległ da'szej zniżce do 29 w płaceniu i (+ 2.50). Tranzakcje dokonane a w żądaniu przy średmiem zapotrzebowaniu nienotowane: LMpopy 2.75 (+ 25). i dostatecznej podaży materiału, frank francuski 35 w płaceniu i 35 0 w ż.->dsniu, szwajcarski 72 Modrzejów 3 ( 25), Starachowice 8-25 w płaceniu t w żądaniu, marka niemiecka 8.30 ( 0). 2 i pół w płaceniu i 22 w żądaniu, szyling PAPIERY PROCENTOWE. Na rynku papierów procentowych przeważała austriacki 07' do 07 i pół. Popyt na waluty wsze'k'e(jo rodzaju mały. Ruble ztotc rlekka słabiej 4.60 w płaceniu tendencja mocniejsza, przy dużych obro i 4 62 w żadan ; u. dolary bez znvany 8.93 do tach 7 proc- stabilizacyjną. 4 i pół proc. Łódzkie lir<ty zastawne, na skutek spadku Warszawy l 8 proc. Warszawy. Notowano: 4 proc. dolarowa proc..utrzymuje się popyt na promjówki" przy n : e- kursu warszawskich, siadły do w pleceniu i 56 w żądaniu. Obroty Ustaro- średnie Nadal inwestycyjna 96 ( 50), serjowa i zmienionych kursach. (c) do Madzi. obrało drogę współpracy z przedstawicielami zainteresowanych przemysłów, aby w jaknajwickszym stopniu uwzględnić czynnik ciągłości produkcji. Wyjazd mól z dyr. Turskim do!.<* dzi ma na celu inne sprawy, a mianowicie sprawę eksportu produkcji włókienniczej i ze sprawą importu bawełny zupełnie się nie wiąże. Czy prawdą jest pytamy dalej że rząd zamierza scentralizować zakup bawełny i utworzyć centralę zakupu bawełny? Wśród wspomnianych przeze mnie koncepcyj między innem 5 podnoszona była również i taka możliwość. Jeśli wywołała ona tak' "wielkie poruszenie, zwłaszcza wśród sfer niedo* kładnie poinformowanych to muszę podkreślić, że sprawa ta traktowana była narówni z innem' możliwościami, w niczem niekrępującemi swobody wypowiedzenia s'ę przemysłowców. Balrdzo chętnie zatrzymamy się ńa każdym innym projekcie pochodzącym od zainteresowanego przemysłu, b Me bę> dzie on miał cechy realne ' da pomyślne rozwiązanie zagadnienia. Inicjatywą ministerstwa przemysłu i handlu.była wynikiem braku zainteresowania tą ważną kwestja ze strony przemysłu, mimo kilkakrotnie zwracanych uwag Miała ona na celu spowodowanie wszechstronnego zbadania planu?ągadnień państwowych i zabezpieczenia sk* w porę przed możliwością, koniunktury dla bilansu handlowego niepomyślną,, na jaką przy stale i szybko zmieniając cych s'ę obecnie międzynarodowych warunkach gospodarczych należy być przygotowanym- Wreszcie dodać mu; szę, że zupełnie zbyteczne są fllipik* prasy przeciwko monopolowi" importu bawełny. Używanie tego określenia świadomie wprowadza w błąd op'nję publiczną l może być usprawi:dliwl-ne pobieźnem traktowaniem zagadnień celowości środków, zmierzających dó jego rozwiązania. Koncepcja taka.może bvć pojmowana wyłącznie jako rezultat zbiorowej pracy sfer zainteresowanych z.uwzględnieniem interesów publicznych i jest zupełnie pozbawiona cech monopolu, jako takiego. Giełda zbożowa. Wczoraj na giełdzie zbożowej, w- Warszawie ogólny obrót wynosił -79; i pół tony. w tem żyto 233 i pół. Notó^-i wano za 00 klg. parytet wagon Warszawa: żyto -szy slandart 675 7,' standart ll-gi , pszenicą ' jara czerwona szklista jednolita zbierana owies jednolity , zbierany , jęczmień na kaszę 6 6.5Q browarny 7 8, gryka 7. 8, proso 8 9. groch nolnv z workiem?4 26. groch Victoria be-' 'uszka rzepak zimowy , s'emie lniane koniczyna; czerwc ia surowa bez grubej kaniankii 0 30, czerwona bez kanianki\p; czyst 97 nroc , biała surową" , bez kanianki o czyst. -97 proc ziemniaki jadalne , mąka ps/enna luksusowa 45 50,' mąka nszenna 4/ żytn'a.py.fl:' sitkowa i razowa po 22 24v- -rtrrby ps/nne szale -50. średrrie' to.,50. żvtnie , '..' : antlaum * PASTYLKACH przy niebezpieczeństwie zarażenia się dla ochrony przed chorobami z przeziębienia. 0o nabycia we wszystkichajtekod*

10 Str. 0 hgcik dla pań. Futra i kołnierze. Szalejąca w tym roku moda futer ma jedną dobrą stronę: futra, są bar. dzo tan'e. A tak rzadko zdarza się, aby coś, co jest modne, nie drożało odrazu w sposób przerażający. Taniość jest, oczywiście, względna, istnieje jednak tyle różnych gatunków futer, że w końcu można sobie dobrać coś dostępnego dla Weszeni. jeszcze drugi plus mody: lest praktyczna. Modne są bowiem kołnierze przypinane. Ten sam kołnierz można użyć do płaszcza jesiennego, do kostjumu, wreszcie założyć go na suknię wizytową, co znacznie podniesie jej elegancję. Modne są kołnierze szalowe, albo futrzane apaszki, wiązane z przodu. Do tych ostatnich nadają stę lepiej futra krótkowłose, jak foki, popielice, gronostaje. Pozatem najbardziej elegancko wyglądają lisy. Alaska, srebrne, naturalne, farbowane, puszystym swym włosem stanowią najkorzystniejsze tło dla glówk', przybranej ledwie dostrzegalną czapeczką i woalką- Są, oczywiście, duże różnice w gatunkach futer. Trzeba się znać na tern, gdyż nawet i cena niezawsze jest miarodajnym wskaźnikiem. Zalew rynku futrami rosyjsktemi przyczynili się.wprawdzie do obniżenia cen, ale spotęgował różnicę poziomów- Lipski e kara- 'kuły poznać można po jedwabistym w!os'e i miękkiej skórze pod spodem. Rosyjskie są sztywniejsze i pod spodem twardsze. Obniżenie cen sprawiło, że dziś nie opłaca się już płaszcz zimowy, gdyż futro wypada znacznie taniej. Ongiś futro było luksusem, na który nie każdy mógł sobie pozwolić, przedmiotem utarczek małżeńskich, marzeniem żon, a utrapieniem mężów- Dziś futro z krajowych czarnych cielaków, wcale ładnie się prezentujące, można mieć za 300 złotych. Najmodniejsze jednak są karakuły, łapki i popielice. Najlepszych gatunków zagranicznych, zwłaszcza lipskich jest stosunkowo niewiele w sprzedaży z powodu zakazów przywozu. Cena ich jest wysoka. Wiele natomiast znajduje się na rynku skór pochodzenia rosyjskiego, ładnych i tanich, niestety Jednak niezbyt trwałych. Lepiej Jest nabywać palta karakułowe ze skór wyprawianych w kraju, ponieważ są trwalsze. Lensze w gatunku są Już popielice rosyjskie, tan'e ' modne cały płaszcz można Już mleć za 200 'złotych. Jeśli się jednak dobierze mocne, dobre karakuły z całych skór, to ma się futro nieśmiertelne. Wiem, że dla wielu pań, lubiących zmianę, nlę będzie to wcale zaletą. Ale przecież można sobie, jeśli kogo stać na to, sprawić inne na zm'anę- A takie żelazne, pewne, nie niszczące się, dobre na każdą zawsze jest pożyteczne. Listy z Warszawy, pogodę, Anita. 932: I»icą*eK, Sobola i Niedziela :Ko 298 Ceny zniżone zł «i 2 - Wielkie arcydzieło dźwiękowe prod- Sowieckiej Sowkino Moskwa Ostatnie 3 dml! Pocz. o g. 4-ej MIŁOtt DOŃSKIEGO ff Moskwa łzom nie wierzy". Nowa powieść Ilji (lu) Mały, paryski hotelik Morctblanc". Właścicielką tych..umeblowanych pokoi" jest pani Monbart, a jej lokatorami banda nicponiów, krwiożerczych filozofów, rozprawiających na temat uszczęśliwienia ludzkości, a po chwili gotowych zamordować pierwszego lepszego lokatora pani Monbart. byle tyilko zdobyć kilka groszy na kawę i bulki Przyjrzyjmy się bliżej lokatorom te Erenburga. obowiązkowa nędza- Niech pani sobie go hoteliku:: Simona prostytutka, wyobrazi, że ktoś już nie może dłużej Kupfer wampir, Louis onanista i wytrzymać i podpala ten raj!... Co za niedoszły matkobójca gospodyni pani Monbart poprostu ścierwo, które należałoby dać medal za ratowanie gi ulga ogólna!... Takiemu człowiekowi nawet zdechnąć nie może, Outman nących". Potomkowie postawią mu pomnik. JeżeM tylko będą pomniki i potom panteista, a przytem syfllityk, PenUces ongiś komponował nokturny, dziś myje kowie. Nafta zapałki wydatki- ostatecznie, wcale nte tak wielkie. Ogień to statki w restauracji... Oto towarzystwo, wśród którego toczy się akcja nowej powieści Ilji Erenno, śmieci, a wybucha czysty, wesoły dziwna rzecz!... Rzucasz byle co, drewburga (llja Erenburg Moskwa łzom nie płomień potem nic z tego nie zostaje wierzy", Paryż 933 r.). rozumie pani 7 nic! niema nume Najsympatyczniejszą powieści jest malarz Mej. Nie robi żadnego świństwa, a dla bohaterów Erenburga znaczy to już bardzo wiele. Kocha się on w córce Inwalidy-fotografa, mieszkającego w tym samym hoteliku, ale ona kocha go również, niema wiec podstępu ani tragedji. Inaczej przedstawia sle sprawa z Heleną Gołublew. Helena opuszcza swego męża f przeprowadza sie poprostu do innego pokoju w tym samym hotelu. Wpierw mieszkała zgołwblewym. teraz z Bine. Mniejsza z tern, że Bine okazuje się prowokatorem i pewnego dnia znika, gdy robotnicy wykryli jego podwójne oblicze. Wtedy Helena zostaje sama. Na bruku. Malarz Mej, kochający córkę fotografa Annę-Marję wyjeżdża do Rosji. Znowu pozostaje samotna, opuszczona kobieta. Zresztą, któż jest szczęśliwy w tym nędznym hoteliku?... Mówi o tern Kupfer, jeden z bohaterów powieści: Anarchiści w ubiegłem stuleciu rzucali bomby gdzie popadło. Czyniono im z tego powodu wyrzuty: trzeba przygotować plan. wybrać odpowiednie miejsce" Ale oni mieli rację. Wszystko Co się dzieje w stolicy. (fitątm przyczyna Aruzysu. W frawiarni artystów Jlus:± domosvu Gmntltti. njirahoivia y i Górale". Po aresztowaniu wypuszczonego o-j tach religijnych tymrazem spełznie na becnie na wolność za kaucją bankiera; niczem. Słyszeliśmy niejeden już glos Kwinto. w Warszawie kursowała sklepikarzy, bynajmniej, n'e zdradzających światopoglądu masońskiego: Za anegdotka, wymieniająca przyczyny ciężkiej sytuacji gospodarczej, a więc: ruska było tak samo J dobrze było..." primo brak obiegowych pieniędzy; secundo nadmiernie wysokie ceny; Otwarta została również wystawa tertio niskie place zarobkowe; quarto n'skie ceny płodów rolnych; quln- Sztuk': pośmiertna W. Podkowiń- obrazów w Instytucie Propagandy to... Kwinto!.. Miało to znaczyć: nadużycia, defraudacje i t. d. To qu'nto ne: akwarelistów D'Ercevlllc'a, Kask'ego i T. Noskowskiego, oraz aktual zostało znowu wypuszczone za wysoką nelby, Adwentowicza, Kossowskiego, kaucją złotych, jednakże wta- Pękalskiego, Sokołowskiego ' Szul- jemmczeni szepczą po kawiarniach, że nie gotówka została złożona, a... place tej wartości, oszacowane cztery lata temu! Otwarte zostają na podstawie nowego rozporządzenia niektóre kategorie sklepów w niedzielę do 0 rano. Rozgorzała na tern tle nowa walka z zalewem żydowskim" wszczęta przez endecję, która wyraża obawę, że stracą na tern sklepikarze - chrześcijanie, gdyż jest to czas modłów kościelnych. Zdaje się jednak, że chęć zagrania na instynk- czewskiej. Pozatem wystawili swe prace medaljerzy czescy- Była bardzo dużo ludzi (zaproszonych). Znaczna część, jak zwykle, wyznaczyła sobte rendez-vous i, rozmawiając przeważnie pod ścianami, przeszkadzała oglądać obrazy. Jeżeli idzie o same prace malarskie, to 'poza zdradzającym duży talent obrazami zmarłego przedwcześnie Podkowińskiego i kilkoma, ciekawostkami" młodszych akwarelistów wystawa nic stanowiła większego ewenementu. Niektóre rzeczy były tak stylizowane, że w powiększe trzeba zniszczyć. Poco nam myśleć o izbie poselskiej, kiedy obok Montblanc. "Powinienem zniszczyć to, co jest dokoła mnie. mój świat, moje zmartwienia, mój wstyd- Mogę przynieść listę lokatorów nie znajdzie pani ani jednego szczęśliwego. Może ten dtureń Mej ze swą Dulcyneą?... Ale ta parka jutro wyjeżdża do miejsca dla nich odpowiedniejszego. Reszta pozostaje. Dwadzieścia trzy numery: w dwóch durnie, cztery puste, resztę numerów wypełnia postaetą w tej rów, ani ludzi, ani materaców! Wszystko inne to głupstwo- Udusić dziewczynę nudna hf stor ja ręka grzęźnie niczem w cieście. Z rewolweru strzelić też głupia rzecz. Ale gdy wybucha pożar, nte można ustać na miejscu. Jest to najdawniejsza namiętność..." Takie są oto przekonania jednego z bohaterów powieści Erenburga. Tak mówi nowy Zarathustra, nędzarz Kupfer, który w końcu rzeczywiście podipala nędzny hotelik. Erenburg jest pisarzem niespokojnym. Sieje niepokój. Buntuje, agituje, zbroi wszystkich przeciwko wszystkrm. Ostatnia jego powieść Moskwa łzom nte wierzy" Jest buntem przeciwko małemu, nędznemu hotelikowi..montblanc". A Montblanc" to przecie świat cały... BIEG MYŚLIWSKI Św. HUBERTA. Przód tradycyjnym biegiem myśliwskim Św. Huberta, który odbędzie MC dnia 3-go listo, pada b. r. na,.dołach", jako próbę i trening do tego biegu organiizntje się w niedzielę, dwa 30-go pazdr.icdnika wspólną wyciecękę konną w okolice Łodzi. Panie amazonki (nawet początkujące), jeźdźcy dżentelmeni, oficerowie i podchor rezerwy, oraz oficerowie garniizonu łódzkiego proszeni tą o wzięcie jalknaffoezrjkjszego udziału. Zbiórka na Placu Hallera o gedz niu mogłyby doskonale uchodzić za strachy na wróble. Wątpimy, czy dochodowo Impreza ta może przedstawiać jakąś wartość. Chyba, że wyręczy wystawę... kawiarnia" artystów, funkcjonująca w gmachu I.P.S. Ale to wątpliwe. Początkowo miała to być kawiarnia, w której produkowaliby się literaci i artyści, przyczem rzeczą pociągającą miały być nowe utwory własne, wykonywane niejako z miejsc. Natomiast zarząd kawiarni ułatwił sobie sytuację w ten sposób, że poprostu angażuje kabaretowe diwy i tak zapełnia program- Jeśli jeszcze dodać do tego, że niema fachowych kelnerów, a gospodarzem jest malarz nie można się dzi wic. jeśli goście zaczną się przenosić do zawodowych anstaltów"..- Więc ani kawiarnia, ani reflektancl na obrazy malarzy nie wzbogacą i będą w dalszym ciągu przymusowo głodować,» V A propos... Głodówka nie każdemu się wydaje zjawiskiem nieintratnem. Bo oto, jak wiadomo, ogłosił głodówkę inwalida Czemerls dla wymuszenia w ten sposób na skarbie koncesji na hurtownię tytoniową. Sądząc z sprostowania, ogłoszonego przez dyrekcję monopolu tytoniowego, niewiele wygra na tern naśladowca Gandhi'ego. choćby dlatego, że Gandhi walczy! o pariasów, a Czemeris o własna, koncesję- * * KOZAKA ff WOJSKO KU CZCI POLEGŁYM. W uzupełnieniu notatek, jakie ukazały eię w pismach wcw>r«j zych, wyjaśnić należy następujący porządek uroczystości wojskowych ku czci namięci zmarłych. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 2-ci w południe dnia -go listopada, w dzień W&zystktcłi Świętych, zbiórką delegacyj i oddziałów wojskowych oraz stowarzyszeń i organizacyj P. W. przy ul. Jerzego, obok kościoła garnizonowego. Stąd wyruszą deligacje i oddziały z wieńoarai na groby zmarłych; część oddziałów wciskowych uda się w pochodzie na cmentarz _ wojskowy na Zarzewie, gdzie o godzinie 5-ej odprawione będzie uroczyste nabożeństwo. Delegacja, udająca się na Zarzcw, złoży wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza obok Katedry Druga część delegacyj i organizacje P. W. udadzą się na cmentarz wojskowy na Dołach. W Dzień Zaduszny, t. i. 2-go listopada o godzinie 9-cj rano w kościele garnizonowym odprawione zostanie nabożeństwo żałobne za poległych, przyczem będzie wystawtana warta honorowa przy katafalku. Wzmianka, jakoby w dniu 2 listopada miał również odbyć się pochód oddziałów na cmentarze, nie odpowiada prawdzie. NOŻYKI DO GOLENIA RWO". W ostatnich czasach wielu łodzian zaobserwowalo na ulicach naszego miasta barwne i nader estetycznie wykonane plakaity, wyobrażające ostrze do golenia Ravo" na tle przedstawicieli wszystkich pięciu części świata, co świadczyć ma o jego rozpowszechnieniu. Nożyki te, ze względu na bardzo wysoką klace, produkowane są w wielkich ilościach i stanowią artykuł eksportu na cały świat. Nożyki te również w Polsce znane są we wszystkich dzielnicach kraju Aby nożyki te uprzystępnić wszystkim warstwom społeczeństwa, fabryka wypuściła na rynek 3 odmiany noży, a mianowicie:,j*ivo. Eztra" po gr. 25, Bivo de Luxe" po gr. 35 oraz Meislcrklinge' po gr, 45 za sztukę. TEATR JAR- W teatrze Jar" w dalszym ciągu arcyweaoła rewja Yo-Yo" Rewia ta bezsprzecznie należy do najlepszych widowisk, jakie Kiedykolwiek w Łodzi widzieliśmy, to też jest zupełnie zrozumiałe, że w Jarze ' codziennie są nadkomplety. KOMUNIKAT t. T. K. 2ydo-wiskiie Tow. Kr^ioznawczc w Polsce, oddział w Łodzi, ul Wólczańska Nr. 35, telefon 2-53 urządza; W piątek, dnia 28«go b. m o godnuie 2.3 w lokalu towarzystwa odczyt p. Sergiusza Nutkowicza n. t, Poprzez morza, kraje i miasta''. (Wrażenia z wycieczki do Bclgji, Holandii i Londynu). Wstęp wolny. W sobotę, dnia' 29-go b. m o godzin.c -el wycieczkę na wystawą obrazów,,now ej Generacji" w Golerji Sztuk Pięknych; tegoż samego dnia odbędzie się z okazji 3-lecia rstnieaa. łódzkiego oddziału w sali Oaza", Narutowicza Nr. 20 koncert - raut przy udziale wybitnych sił artystycznych. Przedsprzedaż Biletów' w sekretariacie towarzystwa. ZE STOW. TECHNIKÓW. W piątek, dnia 28 b. m, o godzinie 8-ej wieczorem w lokalu stowarzyszenia techników przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 02 p. inż. Juljan Eberhardt. b. minister, wygłosi bardzo interesujący odczyt na temat:..przebudowa Węzła Kolejowego Warszawskiego". Jeśli już mowa o artystach i głodówce, nte można pominąć istotnie wielkiego ewenementu sezonu, jakim było inauguracyjne przedstawienie w Teatrze artystów" na Karowej. Począwszy od samego gmachu nowego, skończywszy na wystawie Krakowiaków górali" wszystko naogót wywołało jaknajmilsze wrażenie. l>uży i o dużej artystycznej wartości nakład pracy reżysera i ^dekoratora został należycie oceniony przez publiczność, która nieomal każdy pomysłowy szczegół dekoracyjny, czy udała wstawkę kupletową entuzjastycznie oklaskiwała. Wobec tego jednak, że w repertuarze teatru tego są komedje muzyczne, warto zwrócić uwagę, że nie powinny aktorki niezawodowe śpiewaczki śpiewać pełnym głosem, szczególnie gdy całość stoi na wysokim poziomie. Życząc najlepszej przyszłości tej sympatycznej placówce, nie możemy nie wyrazić.obawy, że.700 miejsc po cenach od złotego nie znajdzie amatorów, jeśli dyrekcja nie zrewiduje kwestji repertuaru. Akropolis", następnie jedna z zawiłych komedji Shawa wytrzymają dziś w niewielkim może teatrze, zaś Teatr Artystów" musi wypośrodkować repertuar tak. by i złotówkowa" publiczność znalazła coś dla siebie. Jest to tembardziej ważne, że po wystawieniu Krakowiaków i górali" nie można wątpić w smak artystyczny, poziom i staranność wystawy. M. B-

11 M 298 ;28 X 932 Str. DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH! K U R J E R S Y B E R Y J S K I (POD WROGIM SZTANDAREM). Miedzy honorem. mlłoscią do ojczyzny a miłością braterską. B$ «rw OdtfJCSA W R O S J I Poświęcenia braterskie oto tło tego wielkiego filmu. Gustaw Molander realizator tego rewelacyjnego obrazu zdobył tym dziełem kinematografii złoty medal na rok 932, dla produkcji szwedzkiej. NADPROGRAM: Noc w sklepie lalek" caty w kolorach. Początek o godzinie 4 popołudniu. DZIŚ l DNI NASTĘPNYCH! Reżyserii arcymistrza Gezy v. Bolvary w rolach głównych: Liana HAlD I WHH FORST. Nadprogram: Aktualności krajowe i tyg. dźwiękowy. Początek o godz. 4 popołudniu w soboty, niedziele i śwjęta, poranki o godznie 2-ej Jest to film o kurym cały świat dzii mówi, a dwie pieśni Pas Lied ist aus' I Adieu meln klcincr Gardeoffzier". Jtąjdy dziś śpiewa; KINO-TEATR B ll-gl tydzień rekordowego powodzenia! Pierwszy polski film egzotyczny. Film wykonany całkowicie w Afryce p. t s P Ł E M P r a r i - Q L O S PUSTYNI" W rolach głównych asy polskiego ekranu NORA NEY. MARJA BOGDA. WlIOLD CONTI EUGENJIJSZ Fiarutou/icza 20 8 OSTATNIE LI NI. Początek o godz. 4-eJ. w sob., niedz. i święta o godz. 2-ei 20- BODO. ADAM BRODZISZ. OS f AT NIE L.NJ Uli IMIMU iii mmm Rćaumur, wynalazca termometru był wyjątkowo wszechstronnie utalentowanym przyrodnikiem Dnia 8-go b. m. upłynęło 75 lat od śmierci wynalazcy termometru Rcne AntoJne FerchauU de Reaumur'a. Rćaumur byl 6ynem radcy prezydialnego i według życzenia rodziców miał się poświęcić karjerze prawniczej. Młodzieniec nie czul Jednak najmniejszego powołania do tego zaw> du i zdołał uprosić ojea. by pozwolił mu na studiowanie matematyki i nauk przyrodniczych. Przy by wszy w roku 703 jako dwudziestoletni min dzieniec do Paryża, Kćaumur odrazu zyskuje sob t uznanie w sterach uczonych, przedstawiając do ich oceny trzy świetne roz prawy geometryczne. Bystrością umysłu I pracami naukoweml zdv bywa sobie taka. sławę, że zostaje już w roku 708 wybranym na członka Akademji Nauk ścisłych. 7.s zainteresowań iwmkowych Kćaiimur'a bvl % '<owo wielki. Z zapaleni oddawał się sudi. - zoologicznym; zwłaszcza życie zwierzaj morskich często było przedmiotem jego badan Naj-yiększy wszelako rozgłos zyskał sobie szeregiem doniosłych studjów technicznych. Zajmował się problemem papieru nieprzenikliw;- go dla powietrza i wody, produkcją drucików zło tych i powrożnictwem, pozatem badał zawartość złota w rzekach Francji. Ostatnim problemem zaj mowa) się prawdopodobnie ze specjalnego polecenia rządu francuskiego, który nagwalt potrzebował złota dla wylatania dziur w budżcce. Szczególnie doniosłe były jego badania nad produkcję żelaza. W r. 722 opubliko zał Rćaumur dzieło p. t. L'art do cenvertir le ler forgć «*n auler et l'art d'adoucir le fer łondu", w którem stworzył podstawy naukowe techniki wyrobu stł li i żelaza. Największy rozgłos zyskał sobie Rćaumur opra cowaniem metod dokładnego wyznaczenia temperatury. tfóżnice między temperaturą topienia lodu a tem peraturą parowania wody uczony francuski podzielił na osiemdziesiąt stopni, a dopiero nłecv później Celsjusz zaproponował podział tego *amego odcinka temperatury na sto części. Rćaumur'owi również przypada zasługa zbudowania pierwszych termometrów alkoholowych. Dla niu kowych metod badania wynalazek ten miał nusłychanie doniosłe znaczenie. Należy przecież p»- mictać, że jeszcze za czr.sów Rćaumur*a mierzo-io temperaturę liczbą kawałków węgla zużytych Ja rozpalenia ognia (!). Z ramienia Francuskiej Akademji Nauk opraco wał Rćaumur w ostatnich latach swego pracow'- tego życia olbrzymie dzieło encyklopedyczne p.»- Descriptiou des arts et mćtiers", w którem miały być opisane wszystkie dziedziny twórczości rzemieślniczej i technicznej. Dzieła tego zasłużony uczony już nie doprowadził do końca. Uzupełnione przez innych uczonych wyszło ono z druku w całości dopiero po jego śmierci. Uczony żył ł pracował przeważnie na wsi w swych posiadłościach Saintogne i Bercy pod P* ryżem. Dnia osiemnastego października 757 roku Rćaumur w czasie przejażdżki konnej spadł tak nieszczęśliwie z konia, że wkrótce po wypad'<:i wyzionął ducha. '.V historji nauk przyrodniczych pracami swemi zdobył nieśmiertelność. fb. t KRAINY JEZIOR I POTOKÓW OLBRZYM l JEUO POLOWA" Oryginalna ta para przybyła przed paru dniami do Brukseli Z E Ś W I A T A NABÓJ DYNAMITOWY W ŻELAZKU DO PRASOWANIA W miejscowości Kriwa koło Husztu na Rusi Podkarpackiej pewien dozorca schował w żelaz ku do prasowania nabój dynamitowy, którego chciał później użyć do łowienia ryb. Żelazko wy pożyczyła scbie bez jego wiedzy sąsiadka i po stawiła go na rozpalonym piecu. Wkrótce nastą pila eksplozja, która zdemolowała cae mieszka nie. 7-letnie dziecko sąsiadki zostało zabite, dru gie ciężko ranne. PRZESZŁO 2 MILJARDY LUDZI ŻYJE NA KULI ZIEMSKIEJ Pierwszą urzędową statyatykę o ludności kuli ziemskiej przynosi rocznik statystyczny Ligi Na rodćw na rok 932. Według tej statystyki liczba ludności na całej kuli ziemskiej wynosi 2 nrljar dy i niespełna 3 miljonów. Z tego przypada na Azję I UW miljonów, na Europę 506 m'jonów, na Amerykę 252 miljony, na Afrykę 42 m;ljo ny i na Australję 0 miljonów. PRODUKOWANIE AZOTNIAKU Z WODY Po produkcji azotniaku z powietrza przyszła kolej na nowe otikrycie, które pozwoli produko uać <uomak z wody morskiej. Odkrycia tego do Konał inżynier, pracujący w Norweskiem Towarzystwie Produkcji Nitratu Nowa metoda produkcjl została Już opatentowana i wkrótce mają się rozpocząć próby na wielką skalę. Według dotychczasowych obliczeń azotniak otrzymany tą drogą będzie kosztował dwa razy taniej, niż do tychczas, przy głosowaniu obecnych metod pro aukcji. MINISTER POWIEŚCIOPSARZEM Minister powieśclopisarzem, a raczej powieścio pisarz ministrem, nie zdarza się to zbyt często. Obecnie Francją ma takiego ministra, a jest n.m p. Jan Mistler, podsekretarz stanu sztuk pięknych Ten najmłodszy członek dzisiejszego rządu francuskiego dał się już poznać, jako autor dwóch powieścią w miarę, jak mu na to pozwala spełnia przed kilku dniami trzecią swo.ą ks.ąźkę La Maison du doeteur Clifton". Jest to zbiór nowel w stylu Edgara Poe. Obecnie pracuje nad sztuką teatralną i nowa powieścią w miarę, jak mu na to pozwala spema nie funkcyj minsterjalnych. ŻYWCEM ZACEMENTOWANY Okropny wyrok wykonany zosta, przez kole gów" na królu rumowym Józefie Bloom- Bloom dzięki swym zdolnościom organizacyjnym stał sę największym łzmugluem rumu w St. Zjedno czonych i zarabiał m.ljony. żył on ze swą żona Malowniczy widok rzeki Oulujolti w Finlandjl i dwoma córkami w ładnej willi, otoczony, pr.^ pychem. Ale jak to zwykle by*a im węce] kto posiada, tem więcej chci jeszcze mieć. Bloom nie zadowolił się szmuglem i zaczął sam wyrabiać napoje alkoholowe, stając się konkurentem bandy, która wyrób ten uważała za swój mono pol. Ponieważ mimo pogróżek nie zaniechał wy rebu, wydany został na niego okropny wyrok i wkrótce także wykonany. Konkurenci skrępowali Bluoma, rzucili do beczki, do której następni nalali p ynnsgo cementu. Beczkę później wy łowiono na wybrzeżu kolo New Jersey. PLAGA SZARAŃCZY Plaga szarańcy w Argentyn.e przybrała prze raża.ące rozm.ary- Przeszło 700 tysięcy htktaiów. pszenicy i bu uległo zniszczeniu. PIERWSZY CHARGE D'AFFAIRES PŁCI ŻEŃSKIEJ Po raz pierws:y w dzie.aoi dyplomacji amery kańskiej wydarzył się takt, iż kobieta ZOL i la ma nowaną na stanowisko ; harge d'jtia res. Podczas nieobecności posła Stanów Zjednoczonych w Sztokholmie funkcje jego powierzone zostały pani Francis Will.s jako charge d'affaires. Pani Willis peini pozatem normalna funkcję radcy lega cyjnego przy poselstwie arr.erykańskiem w stoli cy Szwecji. ZNICZE NAGROBKOWE Do akt Nr. 2550/932 r. OGŁOSZENIE. Komornik Sadu Grodzkiego w Łodzi, rewiru 2. zamieszkały w Łodzi, KORNWALLIJSKI -! P A L N I K I powierzam, ogrzew. 60 mtr. jw-cjj-. d s p a w a n i a (schwelsowanla) poszu przy ul. Piramowicza 7. na zasadzie nien e 6 atm. albo więcej w uoorym u. J_ art. 030 U. P. C. ogłasza, że w dniu stanie poszukiwany, kiwane 0 listopada 932 r. od godz. 0 rano z cellonu c Oferty do Adm. nln. p. pod,.l. a. OKAZYJNIE DO KUPNA. w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8 odbędzie sie sprzsdaż z przetargu publicz OSTATNIE NOWOŚCI PA 2". JO Zgłosić się tel od 9 8. nego ruchomości, należących do Nowego Teatru Popularnego i składają Wielki wybór. - Niskie ceny " P O L O " RYSKIE WlEULNSKlE. 25-2, Do akt. Nr. 867/932 r. ŻADAKIE WIEDZIE cych sic z kostiumów, żarówek. 2-ch Dekoracja mieszkań i sklepów. Na żądanie wysyła się OGŁOSZENIE. Do akt. Nr. 2622/932 r. ramp. kurtyny, reflektorów,, dekoracji Itp. oszacowanych na sumę zł. kolekcie do obejrzenia. Komornik Sadu urodzkiego w lo OGŁOSZENIE. dli, rewiru 9 zamieszkały w Łodzi Komornik Sadu Grodzkiego w Lo 375. ŻEROMSKIEGO 7 uf"gdańska Nr. 57 na zasadzie urt.jdzi. rewiru 2, zamieszkały w Łodzi Łódź, dnia 7 października 932 i. parter m U.P.C. ogłasza, że w dniu 8 li-'przy ul. Piramowicza 7 na Komornik: Poszukiwany TtL stopada 932 r. od godz. 0 rano wart. 030 U. P. ogłasza że w dn u ( ) Adam Jaroszyński Łodzi przy ul Stary Rym* II i Ko-8'listopada 932 r od god0 rano ściolnei 6 odb;dzle sic sprzedaż z'w Łodzi przy ul. Ćmcntarnei odbe pośrednik DROBNE ogłoszenia w..republice" przetargu publicznego ruchomości, na dzie się sprzedaż z przetargu L'ItS *a najlepszym i najtuńsz\m środkiem? S a m u e, i? T e n f r a ' s k, i W nc * ruchomości, należwyd? do Hu zetknięcia zainteresowanych stron Czystość" dających sic z wagi stołowej, wagi gona I Luizy małż. Frydrych lito Kto chce- l> znaleźć lokatora lub *ub dziesletnal. 6 worków cukru I 2 wor- dających sic z 0 stohków 4 ir/e el 'okatora. 2) znaleźć mieszkanie lub DLA SPRZEDAŻY TKANIN JED Piotrkowska 44. telefon ków cukru oszacowanych na suin«zł. mebli i maszyny do szycia ossco. pojedynczy pokoi. 3 sprzedać nieru- WABNYCH. Oferty proszę do RepubUkj_sub. Jedwabi 30-2 crzyimuje cvklinowanie. drutowanie, wanycli na sums - 7l.» 493. *".hi.mnść lub rzecz. 4> kupić cośkolwiek okazyjnie, 5> dostać posadę. 6 koi. Czvszc/enle»/.vh. froterowanie oraz sorzatar-.e biui po Łódź, dnia 2 pąiibieriillęa, 932 r. tttmmbtakmmhhmmbbhffbiabtm 795. Łódź, dnia 9 paźdz^rnlka 932 r. Komornik: ( ) Stanisław Przybora. Komot n'k: (-) Adam Jaroszyński. wyszukać pracownika niechaj poda drobne OKłos;.eni* do Republiki*'

12 I I Str. 2 28X :Nr.298 Teatr rewji J A R Dziś powtórzenie pręmjery p. t. Kilińskiego M> 24 M Telefon 25-3 «p Dojazd tramwajami: 4, 0, 6 i 7 S Y O f i Codziennie 2 przedstawienia o 8 0 wiecz. w sob., niedz. i święta o 6, 8 3 wiecz. Rewja pełna humoru, pieśni, piosenek i tańców. Udział biorą najwybitniejsze sity rewjowe z Warszawy z Wolińskim na czele. Jarglrls. WESOŁO DOWCIPNIE - MIŁO - TANIO PIKANTNIE. DOKTÓR 30-2 Ziomkowski chor. skórne, weneryczne I moczoptciowe». Sierpnia & przyjmuje do od 2 4 po pol. T od 8 9 w. w niedz. I święta od 0 -ei. Dla pań oddzielna poczekalnia. Dla niezamożnych ceny lecznic Doktór BERMAN choroby skórne, weneryczne i moczopłclowe Ceglelniana 5 tei Przyjmuje od 8 od 4 6, vr niedziele święta od 9. Dla niezamożnych ceny lecznic. Doktór 30 2 KLINGER Specjalista chorób wenerycznych skórnych I włosów (Porady seksualne) ANDRZEJA 2. TEŁ Przyjmuje od 9 I 5 8. w niedziele i święta od 0 2. Dr. med H, Lubicz Spec. chorób skórnych, wene rycznych I moczopłciowych Ceglelniana JYs 7 telefon 4-32 Przyjmuje od g , 5 8 w. niedziele i święta od 9 DOKTÓR 30-2 W.bagunowski Piotrkowska 70, tel CHOROBY SKÓRNE, WENERYCZNE MOCZOPŁCIOWE. Leczenie promieniami Roentgena, Przyjmuje od r.. do 2 i pól od 6 do 8 i pół wiecz. W niedzielę święta od 9.30 rano Oddzielna poczekalnia dla pań. Zagraniczna firma lonjalnej branży ko- POSZUKUJE do sprzedaży po sklepach ustosunkowanych AGENTÓW mających stalą klijentelę. Tylko poważni ref- Iektancl mogą się zgłosić w sobotę, 29.X pod adresem, ulica Południowa 20, m. 53, między godz. 7 9 wiecz Dr.E.Zboromirski Dyrektor Zakładu Fizyk. Metod Leczenia. 30 Al. T. Kościuszki 57 m. 39 V-te piętro winda. Przyjmuje codziennie od 6 do 8 wiecz W niedziele i święta od 0 do Dr. med. H.Różaner CHOROBY WENERYCZNE, MOCZO PŁCIOWE I SKÓRNE. POWRÓCIŁ NARUTOWICZA 9. Tel Ordynuje od 8 0 I od 5 8. Przedsiębiorstwa winne prowadzić Księgowość. Księgowość daje ulgi podatkowe. Ta rf^ckjsbp^ księgowość <RÓCONAl m m i u?0 /o ISZWAJCARSKAl Dr. pracy, umożliwia codzienne bilanse Zaprowadzenie w każdej chwili możliwe. Dla mniejszych przedslęb, polecam specjalną księgowość. Kartoteki dla składów. Sporządzanie bilansów. Kontrola ksiąg handlowych, Tanio Tanio O.R. Pfeiffer Łódź, Kopernika 57 Tel HELLER choroby skórne, weneryczne I moczopłclowe przeprowadził sle, na ul. Traugutta 8 Telefon przyjmuje do 0 rano I od 4 8 ppol. niedz. święta od do 2 po pot Dr W. BALICKA ul. Piotrkowska 200 róg Pustel Nr. tel Choroby skórne I weneryczne przyjmuje wyłącznie kobiety i dzieci od do 3 I od 7 do 8-ej DOKTÓR 40 2 H. Wołko wyski Cegielniana Ns 4 telefon Specjalista chorób wenerycznych moczopłciowych i skórnych Przyjmuje od godz. 8 2, 5 9 w niedzielę i święta od godziny 9. Dla pań oddzielna poczekalnia. DR. MED. Choroby dzieci. Tel ŚRÓDMIEJSKA 3, Dr. med. L. NITECKI SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH WENE RYCZNYCH I MOCZOPŁCIOWYCH NAWROT 32. Tei. 23.I8 przyjmuje od 8 0 rano I od 4 8 wieczór, w niedz. I święta od 9 2 LEKARZ - DENTYSTA f.horowitzwznowiła przyjęcia w lecznicy przy Górnym Rynku Piotrkowska 294 tel przyjmuje od 4 7 p. p. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEMYSŁ BAWEŁNIANY ADAM OSSER SPÓŁKA AKCYJNA w ŁODzP' podaje do wiadomości p-p. Akcjonoriuszów te w dniu 2 listopada 932 r. w lokalu Spółki przy ulicy Mińskiego Nr. 222 o godz. 6 odbędzie się NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARJUSZÓW z następującym porządkiem dziennym: ) Wybór Przewodniczącego 2) Wybory uzupełniające do Zarządu 3) Określenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu 4) Sprawa dotacji Jubileuszowego Funduszu Zapomogowego dla pracowników fabrycznych 5) Wolne wnioski Zgodnie z art 57 prawa akcyjnego, Akcjonariusze mogą zgłaszać dodatkowe wnioski, które będą pomieszczone w drugiem ogłoszeniu Kupno I sprzedaż 5 ZŁOTO. BIZUTERJE. kwity lombardowe kupuje I płaci najwyższe ceny. Zakład jubilerski L Fijałko. Piotrkowska ELEGANCKA PANI dba nietylko o modną suknię i okrycie, lecz przedewszystkiem - o MODNA FRYZURĘ i MODNY KOLOR WŁOSÓW, które wykona w renomowanym zakładzie fryzjerskim W. GRAUZAMA, Zielona 3 znanv mistrz fryzjerski B O L E S Ł A W. SALON MĘSKI MANICURE p. Lola z f. Pop CENY ZNIŻONE. II NADSZEDŁ Kierownik t k a l n i włoży do Interesu złotych LECZNICZY APTEKA ST. HAMBURG i S-ha 30-3 GŁÓWNA 80, TEL POSZUKUJĘ zajęcia w zakresie wszelkiej pracy biurowej.. Ofąrty; Skromne wynagrodzenie" POSZUKUJE się wykwalifikowanej freblanki z odpowiedniemi świadectwami do 5-letniej dziewczynki. Śródmiejska 6. lekarz-dentysta Turbowicz i więcej, jako cichy wspólnik z wspóll pracą. Zgłoszenia F. Sz." do administracji Republiki". 30-2! DO SPRZEDANIA Zakład fryzjerski Nauka I wychowanie dobrze prosperujący. Wiadomość w 2, 3, 4 I 5 POKOI z kuchnią i wygo sklepie materiałów piśmiennych. darni i piwnice do wynajęcia zataz u Przejazd gospodarza. Południowa 42. od 2 5 g, 28 JEUNE francaise ayant encore quelques heures libres cherche lecons. Te'.. PLX szamotowy przenośny okazyj nie kupię. Sub. W dobrym stanic". POKÓJ umeblowany z telefonem dla de 9 a 0 et 2 a 3. SPRZEDAM domek frontowy z ogro solidnego pana do wynajęcia. Skwerowa 6, m. 2, od godz. 0 rano do 4 ABSOLWENTKA Uniwersytetu War dem 70 m. kw. (30 minut od tram waju). Wiadomość Rzgowska 58 u po poł. szawskiego udziela lekcyj. Specialność: polski, hebrajski, łacina. Ceny gospodarza. 28, W KOLUSZKACH sklep do wynajęcia bardzo przystępne. Tel KARAKUŁOWE palta damskie oraz w dobrym punkcie, 20 metrów od stacji kolejowej. Wiadomość: Sklep tytoniowy I. Godlewska w Koluszkach fokowe, żrebcowe l piżmowcowe sprzedam za bezcen. Hotel Manteuffel 28 Zachodnia 45, pokój 7. 28! Rozmaite MASZYNA do pisania systemu MIESZKANIE wyremontowane 4 pok. Adler" w dobrym stanie do sprze z wszelkiemi wygodami front, III p dania. Oferty pod Adler". do oddania. Zgłosić się Moniuszki, 28 m. 5. Telefon MANICURE po 50 groszy. Pomorska 30, m. 2, od 4 8 pp. DUŻY, słoneczny, ładnie umeblowany IU pokój, z telefonem, z całodziennem mą W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM, Piotr utrzymaniem dla 2-ch ewent. -ej oso kowska 60 w podwórzu, są ceny obniżone. Manicure 60 gr.. strzyżenie zaopatrz się! wcześniej w bilet by do wynajęcia. Traugutta 4, m. 8, i przyjdź ze mną w niedzielę, 30 włosów 50 gr., golenie 30 gr., czesanie pań zł., strzyżenie 80 gr. Usuwa dn. 30 bm. o godz. 3 popołudniu ZŁOTYCH 40 pokój umeblowany z DO TEATRU DLA DZIECI niekrępującem wejściem przy rodzi dciski bez bólu. 3 w SCALI" Unie do oddania. Piotrkowska 44. m DOLARÓW potrzeba do obrotu gotówkowego. Duże zyski. Oferty na rewelacyjny program atrakcyj dla dzieci i młodzieży p. ti> ŁADNY pokój z wszelkiemi wygoda.protekcja" lewa oficyna II wejście. 28 NASZ KONKURS" mi do wynajęcia. Nawrot 34, m. 2. CHRONICZNIE chorym, niezakaźnym W części pierwszej nowe, niewidziane atrakcje! Nowi clowni, 2 POKOJE z kuchnią, duże, słonce: Kraków. -il i ' 29! stały pobyt tanio. Sanatorjum Salus" czarodzieje, humoryści, cudowne ne na I piętrze, front, z wszelkiemi PROTESTY na Częstochowę, Sosnowiec, inkasuje osobiście. Jadę jutro. dzieci, muzykalni lilipuci, miniaturowi tancerze itd., itd. jęcia. Łykowa 0 u gospodarza. 28 Dzwonić , 28 wygodami w nowym domu do wyna W części drugiej dostępne d a POKÓJ umeblowany dla pojedynczej wszystkich dzieci konkursy: tańca, śpiewu, deklamacji, gry na wańska 9, m. 2, tel od godz naprawiam. Cegielski, Traugutta nr. 6 osoby do wynajęcia od zaraz. Rad WIECZNE pióra, ołówki, zapalniczki różnych instrumentach i fotogeniczności. 2 5 popoł. 30 (Hotel Sąypy). 28 Zgłoszenia dzieci pragnących POKÓJ komfortowy z niektępującem PIES chart do odebrania za zwrotem wziąć udział w konkursach, w wejściem poszukiwany. Oferty pod kosztów. Łąkowa 32, Ślązak. 28 O. B." w administracji- 28 kancelarji teatru Scala'', w piątek, dn. 28 i sobotę, dn. 29 bm. POKÓJ ładnie umeblowany, niekrę- TYSIĄCE CHORYCH na katar żołądka, wzdęcia, kurcze, bóle. niestraw od godz. 5-ej do 7-ej popołudniu pujący, telefon, łazienka, wynajmę. -BJlety._ad_5gL.Kk do_2_zjl 50 &r. Sub.: Inżynier. 28 Lokale KTO POSZUKUJE mieszkania, lokalu fabrycznego, biurowego, pokoju z klatki schodowej, zgłasza się do jedynego pod względem organizacyjny.m biura POLRUCH" w LODZI. Al. Kościuszki 27. telefon 4-0. W WARSZAWIE, ul. Widok 9. telefon MAJSTER farbiarski na luźne i prze dzę poszukiwany. Oferty sub. Prze- dza". 28 ność, zgagę nudność, wymioty, brak apetytu, ogólne osłabienia etc. Odzyskało zdrowie używając ziółka sławnego na cały świat D-ra Dietla, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żądajcie bezpłatnie broszury pouczającej! Adres: Liszki Apteka. POTRZEBNA manikurzystka chrzęść Zagubione dokum. od zaraz ul. Kopernika 26. Rzeźnicki POTRZEBNA wykwalifikowana manikurzystka od zaraz do zakładu fryz jerskiejfo. Piotrkowska 59, w podwórzu. 28 kowska 69, zgubiła kwit kaucyjny FIRMA Grzegorz Szapowal", Piotr [BUCHALTER, doskonale obznajmiony Elektrowni Łódzkiej na zł z całokształtem buchalterji fabrycznej w farbiarnl-wykończalni zarobko po 200 zł. na A. H. Geczyńskiego, No- SKRADZIONO 2 weksle z klauzulami wej - poszukuje pracy. Oferty sub. womiejska 27. Powyższe unieważniam Księgowość fabryczna". 28 D. Frenkel. Narutowicza 35, telefon DO 6-LETNlEj dziewczynki potrzeb DO WYNAECIA sklep 29 mtr. kw. wraz 2 pok. i kuch. między Główną i na na popołudnie inteligentna panna JÓZtE KRAWIEC Kilińskiego. Oferty sub. Interes''. ze znajomością języka niemieckiego. POKÓJ umeblowany lub bez mebli z Zgłoszenia codziennie między 2 u wygodami do wynajęcia. Przejazd 77, woźnego firmy Karpaty", ul. 6-go m Sierpnia 7, front I piętro. 28 zgubił weksle In blanco z własnego wystawienia. 2 po 500, na 400, na 200, na 00 zł., żyrant Walerja Post, weksle unieważniam. 28 Redakcja I Adm. Piotrkowska 49. tlodz. przylać Redakcji 6-7 po not. TcL Adm. 3Ł4. Tel Red > Tłocznia: Konto P. K. O...Wyd Repor^ka- 6S.4C Prenumerata II. Republiki" od lutego 93 roku wynosi w Łodzi 4.00 ta odnoszenie do domu 40 trr.. z przesyłka pocz iowa w kraju zł zagranica zł. 0...Ezpress' I Republiki" wraz z odnoszeniem 7.00 złotych. n l~mmr,w%im ZWYCZAJNE: 2 er. za wiersz milimetrowy (na stronie to-szpalt) U Dl DSZEllld! W TEKŚCIE: 50 gr za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szpalt.) mmyiwuw.iib N A g T R j_ e J z J 2 _ z a w j e r s 2 mj j m e t r 0 wy, (na stronie 4-szpalt.) NEKROLOGI: 40 gr- za wiersz milimetiowy (na str. 4-szp.) Zaręc2 i zaślub, po tekście 0 zt. Za miejsce zastrzeżone specjalna dopłat?. Zamiejscowe o 50 proc zagraniczne o 00 oroc. drożej Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada Ogłoszenia specjalne o'50 proc. drożej. Drobne 5 gr Naimnicjsze zt.50 ooszuk pracy lu groszy najmniejsze zt. U0. Ogłoszenia adwokatów ryczałtem 25 zt. Słuszne reklamacje beda uwzględniane, o He wniesione beda najpóźniej w ciaicu tygodnia od ukazania sie nierwsztgo ogłoszenia, lub niezwłocznie po ukazaniu sle diuciero z tzedn ogłoszenia tej samej treści co pierwsze Omyłki, które zasadniczo cie zmieniają treścf ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrot* zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia. Za wydawcę: Wydawnictwo Republika ", Sp. z ogr. odp. i redaktor odojw. Waci aw Smólski. W druk...republiki", sp. z ojrr. odo. w Lodzi, Piotrkowska 49 i 6

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KO 52/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Andrzej Stępka w sprawie R. S. skazanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego

REGULAMIN. przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego REGULAMIN przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego 1 Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym,

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola realizowana przez: 1. sądy powszechne 2. sądy administracyjne 3. sądy powszechne i sądy administracyjne Polska? model

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp.............................................................. 11 CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO I. Powrót na mapę polityczną Europy Rozdział 1. Ziemie polskie w latach 1917

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET)

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Norweski Rzecznik Praw Obywatelskich (Sivilombudsmannen): KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Zapobiega torturom i nieludzkiemu traktowaniu osób pozbawionych wolności Krajowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. ZPOW-503-20/15 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej 1 w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak rozwiązywać kazusy?

Jak rozwiązywać kazusy? Jak rozwiązywać kazusy? Krótki przewodnik dla studentów SNP(Z) Prawo konstytucyjne Opracowano na podstawie: Polskie prawo konstytucyjne. Materiały, kazusy i orzecznictwo, pod red. M. Dąbrowskiego, J. Juchniewicz,

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

Konstytucja kwietniowa, 1935 r. 1

Konstytucja kwietniowa, 1935 r. 1 Konstytucja kwietniowa, 1935 r. 1 Źródło Konstytucja kwietniowa została uchwalona 23 marca 1935 r., prezydent Ignacy Mościcki podpisał ją miesiąc później, stąd wzięła się jej nazwa. Konstytucja ta ustanowiła

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 49/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I OBYWATELE

KONSTYTUCJA - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I OBYWATELE Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji ANKIETA USTROJOWA KONSTYTUCJA - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I OBYWATELE NARODOWE PISANIE KONSTYTUCJI 1 Ankieta ustrojowa wymiar sprawiedliwości 1. Czy sędziowie powinni

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 12 lutego 1944 r. Nr. 3 Część I DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz.: 4 z dnia 4 lutego 1944 r. o egzaminach sędziowskich przy Ministerstwie Sprawiedliwości...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2011. Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 11/2011. Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 11/2011 Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r. w sprawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 53 ust. 16 Statutu Polskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/215/91. z dnia 18 listopada 1991r. W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich

Uchwała Nr XVIII/215/91. z dnia 18 listopada 1991r. W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich Uchwała Nr XVIII/215/91 z dnia 18 listopada 1991r. W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast i Gmin Morskich Na podstawie art. 64 ust. 2 art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2801 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 52/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 25 listopada 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 250/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN

Bardziej szczegółowo

Książę William & Księżna Kate

Książę William & Księżna Kate 1 Książę William & Księżna Kate case study 2 ONA Dziewczyna pochodząca z klasy robotniczej zwykle nie ma dużych szans, by wspiąć się wyżej na drabinie społecznej. Ambicja rodziców Kate, aby żyć jak najlepiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14 Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz

Bardziej szczegółowo