Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN."

Transkrypt

1 Ceno numeru 5 grosza. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron REPUBLIKA Rok X I LÓDZ. PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 932 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN bezrobotnych przybyło już do miasta. Akcją kierują komu niści, którzy usiłowali demonstrować przed parlamentem. W Hyde Parku doszło do krwawych starć z policją. Silno oddziały policji na ulicach. 3-ch kobiet, dopuszczona była do izby gmin I WYSŁUCHANA PRZEZ POSŁÓW. Londyn, 27 października. Dziś popołudniu w Hyde Parku odbyła się olbrzymia demonstracja bezrobotnych, w której wzięło udział przeszło osób. Rozmaici mówcy przeważnie L pośród t. z. głodomorów" przybyłych do Londynu wygłaszał' przemówienia antypaństwowe, skierowane tak przeciwko rządowi jak istniejącemu ustrojowi Welklej Brytanjl. Nie będzie zniżki płac Warszawa, 27 października- (F) Jedno z pism stołecznych zamieściło pogłoskę o zamierzonem wprowadzeniu obniżki pensyj urzędników państwowych w związku z przewidzianym deficytem budżetowym. Jak się nasz warszawski korespondent poinformował w ministerstwie skarbu, wiadomość ta jest z gruntu fałszywa. Ministerstwo skarbu n'e omawało ani n'e ma zamiaru przeprowadzić sprawy obniżki pensyj urzędniczych. Srebrne 2-złotówki Warszawa, 27 października. Ukazało się rozporządzenie ministra skarbu o wycofaniu z obiegu dwuzłotowych monet srebrnych, które tracą moc prawnego środka płatniczego z dniem 3 stycznia 933 roku. Po tym terminie monety dwuzłotowe będą wymieniane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wszelkich należności w kasach urzędów skarbowych oraz oddziałach Banku Polskiego. Jednocześnie minister skarbu wydał rozporządzenie, ustalające nowy wzór monety srebrnej, wartości dwuch złotych. Londyn, 27 października. W czasie demonstracji do żadnych Marsz głodowy bezrobotnych na Lon zaburzeń nie doszło- Cały Park był dyn został dzisiaj zakończony. zamknięty przez policję, która była Około 3000 bezrobotnych z całego skonsygnowana w niezwykle wielkiej kraju przywędrowało wczoraj wieczorem liczbie około 000 osób. Gdy z nasta i w ciągu nocy do Londynu, gdzie zostali rozmieszczeni w rozmaitych gmachach użyteczności publicznej na peryferjach miasta. Bezrobotni szkoccy BYLI W DRODZE PRAWIE 4 TYGO DNIE I PRZESZLI 400 MIL ANGIEL SKICH PIECHOTĄ. Dzisiaj w południe z rozmaitych krańców miasta rozpocznie się demonstracyjny pochód przybyłych bezrobotnych wraz z bezrobotnymi Londynu. W Hyde Park odbędą się demonstracje i wygłoszone będą przemówienia. Ze strony komunistów czynione będą usiłowania ROZWINIĘCIA NASTĘPNIE POCHO DU DO PARLAMENTU, do czego jednak policja zdecydowana jest nie dopuścić. W dniu dzisiejszym służbę pełnić będzie 5000 policjantów. Bezrobotni starają się o to, aby ich delegacja, składająca się z 3 mężczyzn i niem zmroku demonstrujący opuszczał')trzech policjantów zostało zranionych park, tłum usiłował dostać się do śród kamieniami i butelkami, któremi tłum mleścia przed gmach parlamentu. Policja obrzucał szarżujących policjantów. Kil spędziła bezrobotnych w boczne kadziesiąt osób z pośród demonstran ulice- Doszło do gwałtownych starć. tów odniosło clężk>e obrażenia. Późnym wieczorem -spodziewane są dalsze zajścia. Miasto, zwłaszcza w śródmieściu przedstawia niecodzienny widok z powodu wielkiej Mość' Judzi na ulicach l wielkiej ilości policji, Pogotowie policyjne jest tak silne, że wątphwem jest, czy spokój zostanie poważniej zakłócony. Na zdjęciu widzimy jeden z oddziałów bezrobotnych, odbywających marsz głodowy. Na transparencie widnieje napis: Nie chcemy dobroczynności, lecz sprawiedliwości". Zajścia studenckie w Londyn, 27 października. Wahania funta sterlmga trwają nadal- Przy otwarciu notowano 3.27 i pół dolara za funt. Około południa kurs wynosił 3-26 a przy zamknięciu 3.28,/4. Londyn, 27 października. Norman Davis, który miał dzisiaj odjechać do Genewy, odłożył swój wyjazd do jutra i jeszcze w dniu dzisiejszym odbędzie rozmowę z Mac Domkiem ' ambasadorem japońskim. Powodem zwłoki w wyjeździe są niekorzystne wiadomości, otrzymane wczoraj z Japonji w związku.z angielskoamerkańskiemi wnioskami co do rozbrojenia na morzu, uzgodnionemi pomiędzy Mac Donaldem a Davisem. Japonja odrzucić miała stanowczo przyjęcie wniosków. Warszawie. Demonstracja przed gmachem min. oświaty. Bójka na dziedzińcu uniwersyteckim. Tłum endeków rozproszony przez policję. Warszawa, 27 października. Dnia 27 października na dziedzińcu uniwersytetu warszawskiego zebrało się w godz. 3 )4 około 2000 studentów w celu uczestniczenia w w ; ei;u zwołanym przez centralę akademickich Awantury w Bratnich Pomocy, Rektor uniwersytetu prof. Ujejski zakazał odbycia wiecu. Prezes centrali p. Węgliński oświadczył zebranym decyzję rektora i wezwał do rozejścia się. Mimo to kuku członków O. W. P. usi- Wiedniu trwałą. Mitieranctf biją wumunónt i anzerijfoanón>. Wiedeń, 27 października. Wskutek wczorajszych ekscesów, uniwersytet wiedeński został ponownie zamknięty. Ekscesy wczorajsze spowodowały interwencję dyplomatyczną posła amerykańskiego, który zjawił się wczoraj w urzędzie kanclerskim i wniósł zażalenie z powodu pobicia 4-ch studentów, obywateli amerykańskich, przez hitlerowców. Wobec tej interwencji minister oświaty Rintelen zawezwał do siebie rektora uniwersytetu, prof. Abla i zażądał energicznych kroków celem zapobieżenia dalszym wykroczeniom. Rektor Abel obiecał, żc wyrazi posłowi amerykańskiemu najgłębsze ubolewanie imieniem uniwersytetu z powodu pobicia obywateli amerykańskich. daleko idące. Wiedeń, 27 października. Dziś przed południem rektor uniwersytetu wiedeńskiego profesor Abel udał się do posła amerykańskiego, któremu wyraził ubolewanie z powodu pobicia studentów amerykańskich. Jak podają dzienniki rozmowa była prowadzona w tonie bardzo uprzejmym. Dziś przed południem miały miejsce awantury w politechnice. Rektor politechniki zarządził z tego powodu przymusowe legitymowanie się studentów u wejścia do uczelni. Na wszechnicy handlowe] Hitlerowscy studenci pobili kilku studentów w Krzyży. tej liczbie 5 rumunów. Studenci rumuńscy zwrócili się o opiekę do posła się ul- Mokotowską pod gmach minister Grupa z ulicy Szopena przedostała królestwa Rumunii. Rektor wszechnicy Na zebraniu studentów niemieckich handlowej zarządził spisanie protokułu stwa ośw'aty. Przed gmachem policja rektor Abel wygłosił przemówienie, w Do czasu dalszych zażądzeń, zarówno użyła sikawki motorowej rozpraszając którem wezwał studentów do spokoju, uniwersytet jak i wszechnica pozosta- studentów. Zatrzymano 5 osób. O g. gdyż ekscesy mogą wywołać ^utk^ją zamknięte. 5 min. 30 zapanował spokój. tych łowało przemawiać, jednakże próby te wobec zdecydowanego sprzeciwu rektora i studentów spełzły na niczem* W kuku miejscach dziedzińca wywiązały się między studentami bójki. KUku studentów zostało pobitych- Przy wejściu do uniwersytetu rzucono hasła Pod ministerstwo" Niech żyje strajk antyopłatowy". Przy bramie jeden ze studentów prze czytał rezolucję występującą przeciwko opłatom na wyższych uczelniach i wezwał studentów do udania się gmach ministerstwa oświaty. pod Kilka grup po 200 do 300 studentów udało s'ę Nowym Światem w kierunku Alei Jerozolimskich wznosząc okrzyki przeciwko opłatom, przeciwko rządo. wl oraz antyżydowskie. Na rogu ulicy Szopena policja rozproszyła studentów wpychając część w ul. Szopena, część zawracając w kierunku placu Trzech

2 Str.2 :28X 932. Dwa rząd u w Prusach? Spór konstytucyjny trwa w daiszynrs ciągu, J^ ^,, n, 2 7 V aź dz [ ertfk* I Wiz/ta m>n. Brauna u prezydenta Równocześnie Bayerischer Kurier" wv W dmu dzisiejszym krążyły pogło- Hkidenjurga ma s'ę odbyć dopiero pojffcża wąt-jwośei, czy ułaska\vten'c siei że prezydent Hindenburg po ostatnich wydarzeniach politycznych. m'ał Prasa demukratyczna podkreśla, że w I robotnika polskiego w Potempo ma Jut.~ijszem posiedzeniu rządu Rzeszy-'przez komisarza Prus sprawców tmrdu oświadczyć, źe nie podpisze żad eg) kejach Rzeszy przyjęto z uznaniem lo- j aicc prai ną wobec orzeczenia trybujalne stanowisko b. gabinetu pruskiego, uału lipsuego. n"weg3 dekre u riądu Papena. Na tem tla miał powsać konfl>kt miedzy rządem Papjna a prez. Tfintlenburgiem, HTMrfflliriTmwi HriMfT""""[ " I M I I W M I H I B W M I który uskarżać się mteł ponadto na niedes ate^zne informowani go o sytuacji Ustalenie granicy morskie] gosp _ d:rcz3 politycznej. W godz. popołudniowych ukazał się komunikat jawią iamiajacy, że Prezydent upoważnij miarodajne czynniki do W Dzienniku Ustaw" Nr. 92 z dnia' polskich rozciąga się pcza teren wód Warszawa, 27 października- J frzyrrrilowy pas wód terytorialnych oświadczenia, że n'e wyrażał żadnej te 27-go b- m. ukazało s*ę rozporządzeni zamkniętych Imją, łączącą cypel helsk* go rodzaju opinii i te kanclerz Papen cieszy s'c w dalszym dągu jego zaufaniem. W dalszym dagu toczą s'c rokowania między b- rządem pruskim ' komisarycznym rządem Prus. Rząd prusk' Wyrok w procesie Kontrola nad gospodarką ustawodawcze Prezydenta Rzeczypo-! z cyplem radłowsklm, który to obszar spom J o granicy morsk'ej państwa, również w ustawodawstwie niemlec- witego wglądu w organizacje ' działal- Ustalenie tej granicy w drodze ustawo-'k^i uważany był za wody wewnętrz- f n o ść pr/edsębiorstw państwowych 298 ^rcedsiębiorsup partsf tuo- roticfl- Warszawa, 27 października. (B) W najbliższych dińach ukaże sę rozporządzenie dotyczące wzmożenia kontroli finansowej nad gospodarką wszelkich przedsiębiorstw państwo wych- Kontrola zostanie powierzona majorowi Reichmanowi. który jest przydzelony do ministerstwa skarbu Chodzi tu o ujednostajnienie kontroli nad całokształtem gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz o zracjonalizowani tej gospodarki. Przeprowadzenie kontrol' finansowej wymagać będzie pewnych zarządzeń natury specjalnej, upoważniających kierownika kontrol' finansowej do całko dawczej czyn' zadość powszechnie 'st ne. Wydanie tych zarządzeń ma nastąniejącym normom międzynarodowym, Poza pasem wód terytorjalnych. ro- pi c w najbliższych dniach, które byłv przedmiotem obrad konferencji kodyfikacyjnej prawa międzyna stwa wprowadza pojęcie pasa przyleg Nowe nominacje zporządzenie o granicy morskiej pań-f Jest zdania, że rządowemu komisarzowi przysługują tylko kompetencje niezbędr.c do zapewn'en'a ładu i porząd Normy te n'e są jeszcze całkowicie Ponieważ w. m. Gdańsk należy do rodowego w Hadze w roku 930-ym. łego o szerokość' 3 m'l morskichw sądownictwie. ku w kvaju. Oprócz tych kwestj' wymieniają jako sprawę sporną kwestię haskiej n'e os'agnęto porozumienia, co rządzenie ustala również szerokość pacyjnego w Katowicach p. Jan Handzel został Warszawa, 37 października. ujednostajnione, gdyż na konferencji obszaru celnego Polski, zatem rozpo Dowiadujemy się, ze sędzia sądu apela komunikowania się prezydenta Brauna do jedolitej szerokości pasa wód tery sa przybrzeżnego w. m. Gdańska na 6 mianowany wiceprezesem sądu apelacyjnego l Jego rządu z komisarzem Rzeszy. torjalnych. Pon'cważ jednak w wlęk- j mh morsk'ch. Punkt ten odpowiada konminimum szero- wencji o zwalczaniu przemytnictwa to sadu apelacyjnego w Toruniu; sędzia sądu w Katowicach; sędzia sądu apelacyjni*.) w Toruniu Jerzy Wiśniewski - wiceprezesem Wvst ->/a!a propozycję utworzenia szóści wypadków za specjalnej centrali pr7y rządzie komisarycznym za pośrednictwem k'órej u- fę 3 mile morskie ( metra) dlate Helsinkach dn'a 9 sierpnia 925 roku prezesem sądu okręgowego w Poznania; sę kości wód terytorialnych przyjęto strewarów alkoholowych. podp'snnej w okręgowego w Poznaniu Marjan Karnlcki skutecznlone byłoby porozumienie. go leż rozporządzenie Prezydenta Rzen a nrzez Polskę i wszystkie inne państwa dzia sądu okręgowego w Katowicach kudolf Radlowski prezesem sadu okręgowego w Odnc*-? pronr zyrją ma s'ę zahć iczypospoltej określiło szerokość wód bałtvck'e, i j Toruniu; sędzia sądu okręgowego w P.rtsku jutrrejszem posiedzeniu gabinet Rzeszy terytorialnych Polsk' w tych właśnie Rozporządzeń e O gramcy morsk'ej Adam Bobkowski prezesem sądu okręgowerozmiarnch. określając jednocześnie wo- państwa wchodzi w żyde w 5 dni po Prasa wspomina o istnieniu zamiaru g 0 w Radomiu; sędzia sądu okręgowego w redukcji w najbliższym czas*e szelcu dy zatok* Puckiej, jako wody wewnę- Jego ogłoszeniu. Katowicach Artur Kieski wiceprezesem $ąministerstw pruskich i no ącren ł a t v c h trzne. r*scr*ów z odpowledniem' instytucjami Rzeszy Wysoki komisarz Rosfing i Warszawie Gdańsk peszjmistąicziife ocenia «lalsiu roiwól stosunków z PoIskq. gtomuni»tóvp ItfdsffcicA. Przed sądem łódzkim toczył się, Warszawa, 27 października. Ze swej strony pismo porusza sprawę poborów opłat kolejowych na tere jak, wiadomo, od 2 dni proces przeciw Z okazji pobytu wysokiego komisa. komunistom, których aresztowano w rza Ligi Narodów Rostinga w Warsza«nie Gdańska jedynie w walucie polskiej, swoim czisie za akcje wywrotową- na-wic podsekretarz sianu w min. spraw wskazując ną zaostrzenie stosunków terenie związków zawodowych zagranicznych p Józef Beck wydał polsko * gdańskich. W dniu wczorajszym adw. Pobranicki wystąpił z wnioskiem o zarżą, O godz. 7 m'n. 30 RosCng wraz z na kolejach w obrębię terytorium Gdań śniadanie- Om< wdając sprawę opłat w złotych d/cnie wizji lokalnej, aby stwierdzić, podsekretarzem stanu p. Józefem Beckiem udali się do Belwederu. gdz'e byli czenie Gazety Polskiej" wskazuje, że ska, to jamo p'smo twierdz', że oświad cr>r wvwiadowcv istotnie poprzez ścianę mogli słyszeć przebk rt»łjć przyjęci przez Marszałka Piłsudskiego uchwała rady ministrów pomyślana jest toczących się w lokalu zw. zawodowego. Odarisk, 27 października- -H>ść gospodarcza. na dłuższej audiencji. Jako środek represji a n'e jako koniecz- Sąd odbył wizję lokalną, poczem po Danzlger Volksstimmc" omawiając Powz ; ęc'e tej uchwały przed przyprzen.ćwicniu stron ogłosił wyrok, mo pobyt wysokiego komisarza Ugi Narodów p- RosUnga w Warszawie przyta jest tem bardz'ej dz'wne, że ze strony! iazdcm wysokiego komisarza Rostinga cą którego zostali skazani: Andrzej Janeczek. Idei Gliksman, Józef Zagozda i Marjem Zysman po 3 lata więzie denta,.voss'sche ZeUung" oceniające w Warszawie ma się przyczynić do nd- cza wywody warszawskiego korespon-, Polski oświadczano, ze pobyt Rostinga nia, oraz Chemja Lejzer Tobiasz, Rvfka Goldszlag, Emil Słoma, Moszek sunki polsko - gdańskie. pesymistvczn'e widoki na pomyślne sto- prężenia stosunków polsko - gdańskich, Grubsztejn, Chaim Rosenberg po 5 lat więzienia, (p) Naczelny komitet Przyśpieszenie biegu pociągów, łqczqcych Zachód z Dalekim Wschodem przei ł»oi$»«j. /unduszy pntnocw Aeirobofnum. Warszawa, 27 października- Warszawa, 27 października- Na ostatn ej europejskiej konferencj' (F) Jak s'ę dowiadujemy, nominacja rozkładów jazdy w Brukseli delegacja członków naczelnego komitetu dyrekcjij Poh.<r z łożyfa" wniosefwtpvawte7mia funduszu pomocy bezrobotnym, nastą- > n y r o z k? a d u j a z d y pociągów, łączących pć ma jeszcze w b eżącym tygodn'u. W z a c n ń d c D a l c k, m Wschodem, skład naczelnego komitetu wchodzi 5 s k ą d p o c, ą K, p n śpi e s z n e N r. 704/303 osób zaś w skład dyrekcji trzy osoby. 2304/703 skomunikowane są z podaga- Kandydatów na przewodniczącego n j ( u ł r z y m uj ą c e m ł połączenie z Dalekim naczelnego komitetu wymieniają b. mrn.. Wschodem (Władywostok - Mandżuria) _ Wiosek polski, zdążający do znacznego przyspieszenia biegu tych pociągów, omawiany będzie na specjalnej konferenej' w Berlinie, która zwołana została r.a dzień 6 'stopada. Na konferencja 4 udają s'ę z ramienia ministerstwa isaott^ca dyrektora departamentu p. Moskwa oraz radca ministerialny p. Zaborsk'. -o-l film został nagrodzony LUDZIE KRATAMI Jak wielką ewolucję przeszły po- ciąg' te na 'njach polskich świadczy fakt,»ż b'eg 'eh przyśpieszony został w ciągu ostatnich k'lku lat o około 6 godzin. Uoccnie wniosek polski proponuie Jalszfe przyśpieszenie biegu tych poda- i^'', du okresowego w Katowicach; sędrla sądu okresowego w Cieszynie Zdzisław Art* wiceprezesem sądu okręgowego w Katowicach; sędzia sądu okręgowego w Katowicach Władysław Ctregorczyk wiceprezesem sądu okręgowego w Katowicach; wiceprokuiator sądu apelacyjnego w Poznaniu Witold Broniewski _ wiceprezesem sądu okręgowego w Poznaniu; sędzia sądu apelacyjnego w Totuniu Alfred Scsirtski wiceprezesem sądu okręgowego w Poznaniu; wiceprezes sądu okręgowego w Wnn.e Walerjan Hauryłkiewicj sędzią sądu najwyższego; prokurator sądu najwyższego Anatol Wasikowski sędzia sądu najwyższego; prokurator sądu najwyższego Stanisław Staszewski sędz:a sądu najw\ższogo; wiceprokurator sądu apelacyjnego. w Lublinie Franciszek Buzicki prokuraticem sądu najwyższego: wiceprokurator sądu apelacyjnego w Warszawie Artur Miller prokuratorem sadu najwyższeg >; sedzu sądu okręgowego w Wi-nie Wincenty Szawlow.ski wiceprezesem s«tdu okr«s<w.'<j w IMwr.cm; sędzia sądu okrjgowego w Równem Jan Gawłowski wiceprezesem sądu okręgowego w Równem; sędzia sądu okręgowego we Lwowie Witold Madeyskl wiceprezesem sądu okręgowego we Lwowie; sędzia sądu okręgowego w Brzeżanach Edmund Oórniewicz wiceprezesem sądu okręgowego w Brzeżanach; wiceprokurator sądu okręgowego we Lwowie Stanisław Wondrausch wiceprezesem sądu okręgowego w Samborze; sędzia sądu okręgowego w Przemyślu Stanisław OroniewsKi wiceprezesem sądu okręgowego w Sanoku; sędzia sądu okręgowego w Czoitkowie Edward Cysarz wiceprezesem sadu okregowige w Przemyślu; wiceprokurator sądu okrętowego w Samborze Leonard Wędrychowski wiceprezesem sądu okresowego w Tarnopolu; wiceprokuiator sądu okręgowego we Lwowie Izydor Poech wiceprezesem sądu okręgowego w Przemyślu: sędzia sądu okręgowego w Stryju Stefan iehórznicki wiceprezesek sądu okręgowego w Stryju; wlceprokuratol sądu okręgowego w Stryju Longin Szcchowicł. wiceprezesem sądu okręgowego w Bydgoi szczy; sędzia sadu okręgowego w I^zes/.owic *r> sów na Uniach polskich o prawie 30 mi- go n S B w S "«s k zue W, c e p r e z e s e m s ą d u okrc * nut, coby dało s'ę osiągnąć z dniem 5 sierpnia 933 r. dzięk' wykorzystaniu waisławskiej in : i średnicowej- Wkrótce w klnio O Pjzatem wniosek polski proponuje rówt.eż przyspieszenie b'egu tych pociągów na li-njach obcych, tak. aby poda*. Splendid i -<tóry przychodź' do Paryża o 6 t minut «t2 rano przybywa? tam przed NAJWESELSZY film sezonu I północą poprzedniego dn'a. Jak się u- ^tosunkuja do tej prono'vcji obce zarządy kolejowe wykaże konferencja berlińska. Hooicr wgtfwizdang. Jiuto»reciiffewta pod tjrodem ftamirnf. Nowy Jork. 27 października. cam'. aby się dostać do sal' wiecowej. Prezydent Hoover przyjechał do Detrot, siedziby fabryk Forda, celem wymunistów, którzy znajdują podatny Demonstracje przypisują wpływom kogłoszenia wlelk'cj mowy wyborczej. grunt w bezroboczych masach robotników zredukowanych w zakładach For W chwili przejazdu Hoovcra przez ul'ce miasta, bezrobotni zgotował' wielką demonstrację, połączoną z gwizdam Na w'ecu. który s'ę odbył pod silną da. rzucan'em kamieni w kierunku auta ochrona policji bvło obecnych innno Prezydenta. Wobec grnźnei postawy zwolenników part!? Hbera'nej- W nretłumu w dzielnicy rcb^n ; c7.ej auto Pre- zvdium zasiadł Ford który osobiście zydenta musiało objechać bocznemi ul«- popiera kandydaturę Hoovera. p. t. w roli gł: HHroUd Llcyd (WMtMMW MMOTtWMWMf

3 298 :28.X 932 Str. 3 OD BISMARCKA DO PAPENA. Gdy w roku Pańskim 862-im były poseł pruski w Petersburgu, a aktualny poseł pruski w Paryżu Otto Edward Leopold hr. Bismarck von Schónhausen, z rozkazu Wilhelma I-go króla pruskiego, a niebawem cesarza Używając dzisiejszego języka pan Bismarck miał złą prasę, prasę niechętną K co gorzej lekceważącą' Gdy kładąc kres kryzysowi rządowemu, po obaleniu centrowca kanclerza Brflninga, były feldmarszałek armji cesarskiej, były wódz naczelny, a o- becny wybrany głosami lewicy prezydent Republiki Niemieckiej, generalpułkownik von Hindenburg und Beckendorf. powołał niespodziewanie na stanowisko kanclerza Rzeszy i komisarza prowizorycznego Prus pana barona von Pappena wybór ten spotkał się ze zgryźliwemł uwagami, z szyderczemi docinkami, z lekceważącą oceną większej części prasy niemieckiej i całej prawie prasy poza niemieckiej- Miał to być rząd przejściowy, miał się wywrócić na pierwszej przeszkodzie,. pan von Pappen miał być jedynie figurantem, jednem wielk«em nieporozumieniem w politycznem życiu Niemiec- Jego powołanie przyjęte było U tylko, jako próba rzucenia steru na prawo, jako spotęgowanie reakcji, jako wzmocnienie elementu junkierskiego, on sam miał być jedynie manekinem, figurantem, poruszanym ręką innego, tekturową maską, za którą kryło się oblicze von Schleichera. Taki W pierwszych tygodniach swego urzędowania baron von Pappen miał złą prasę. Prasę zgryźliwą, lekceważącą, niechętną. Nie mam bynajmniej na my*li porównywać von Pappena z von Bismarckiem, do tak śmiałej analogii brak potrzebnych przesłanek- Chcę jednak zwrócić uwagę na pewne analogie w związku z sytuacją w chwili objęcia władzy przez obu mężów stanu, na pewne analogie wyraźne w przyjęciu iakie im okazano, na pewne analogje wreszcie, dotyczące ich Hnji postępowania i ich, szkicowanych zaledwiecelów i planów. Gdy władze w Prusiech obejmował von Bismarck, Prusy przeżyły niedawno poniżenie ołomuniecklego policzka, wymierzonego im ręką Austrji, miały w życiu wewnętrznem dość mocne prą dy demokratyczne, żyły jeszcze echami wieku filozofji i 20 profesorów. W życiu ich wewnętrznem odczuwały się mocno tendencje liberalne, żyły jeszcze poglądy na owicie się dookoła austriackiego pnia, jako ośrodka wolnego, federacyjnego*, wszechnicmieekieffo państwa. a zarazem tej wielkiej komedji dziejowej, wzbudzał zrozumiałą reakcję, w sensie szukania oporu i instrumentu w dynastii, we władzy królewskiej, w autorytecie poza i ponad ludowym. Nad stanowiskiem zagranicznem ciążyło jeszcze Schwarcenbergowskie Ji łaut av» ir la Prusse et puls la demolir" trzeba poniżyć Prusy a później je zniszczyć, sam król pruski żywił zresztą skłonności lojalistyczne wobec Habsburgów, którym dał wyraz we włoskiej kampanji Napoleona III-go. B ; smarck rozpoczął swoje rządy od walki z parlamentem- Wbrew wyraźnym uchwałom seimu pruskiego, skierował politykę zagraniczną na samo niemieckiego, objął stanowisko prezesa pruskiego gabinetu ministrów, łącząc to stanowisko z teką ministra spraw zagranicznych, ówczesna opinja społeczna Prus, Niemiec i Europy do faktu tego odniosła się niemal indyferentnie, nie szczędząc, zresztą, nowemu sternikowi pruskiej nawy państwowej uwag szyderskich, zgryźliwych i docinków lekceważących. Powołanie pana Bismarcka było jedynie w oczach jego rówieśnych, wzięciem mocnego istne zupełnie tory, kursu na prawo", spotęgowaniem reakcji, wzmocnieniem wpływów baronowsko-junkierskich, zapowiedzią walki z sejmem pruskim- biorąc jednocześnie na wewnątrz kurs żelaznej ręki, gniotąc bez miłosierdzia wszelkie próby przeciwstawiania się woli rządu- W przededniu jego powołania król Wilhelm nosił się z myślą abdykacji nie czuł się bowiem na siłach utrzymać prestiż władzy, utrzymać prerogatywy dynastji i monarchii. Zdawało się bowiem, że liberalizm pruski wywróci tamę pruskiego absolutyzmu. Ta wzbierająca fala odepchnięta została przez Bismarcka, a raczej ten prąd rosnący prąd ambicji narodowej i nacjonalizmu, skierowany został w koryto wywyższenia Prus i wywyższenia dynastji, Bismarck przejął poprostu maksyjmalny program ówczesnych narodowców wszechniemieckich, by wtłoczyć go w ramy pruskiej racji stanu. Potrafił on uczynić to tak sprytnie, tak zgrabnie stanął na ich platformie, z taką maestrią podstawił dążenia Prus w miejsce dążeń wszechniemieckich, >ż wszechniemcy znaleźliby się w dzikiej sytuacji zwalczania tego, kto głosi? ich program i zamierzał wcielić ich żądania, o i!e nie poszliby z nim i za nim. Z nim i za nim, a więc pod jego rozkazami- Że zaś jednocześnie kurs twardej ręki i autorytet mocnego rządu imponował przeto Bismarck, a z nim i Prusy znaleźli się niebawem na czele ruchu zjednoczenia< Wszechniemiecki program początkowo idealistyczny, wyrosły z filozoficznego podłoża, zeskamotowany został przez Bismarcka, wysunięty jako cel Prus i narzucony królowi. Bismarck nie bawił się w parlamentaryzm; odrzucany rok rocznie w ciągu lat siedmiu, przez sejm pruski Badania laborałoryjne wykazały, że pasta do HboWODOL wytwarzana jest Z najdelikatniejszych sproszkowanych składników, nie naruszających emalji. Pasta do zębów ODOl* odznacza sk miłym, odświeżającym smakiem i nadaje $ebom olśniewającą białość, budżet państwowy, wprowadzał w życie i realizował na mocy uchwały posłusznej junkierskiej Izby Panów, zaś vota nieufności pomijał doskonaleni milczeniem< Bismarck, wbrew woli sejmu, ukuł świetną armję, przejęciem wszechniemieckiego programu, raczej wyczuwanym przez masy, niż jawnie im głoszonym zyskał popleczników w rozdzielonym na dziesiątki państw narodzie, szeregiem posunięć, a w ich liczbie projektowanem ograbieniem Danjł uśpił Austrię, by wreszcie stworzeniem związku północnego położyć podwaliny przyszłych zasięgów Prus. Nastąpiła wojna duńska. Po ograbieniu Danji nastąpiło wyzucie ze wspólnych zdobyczy habsburskiej Austrji, potem wojna austrjacko-pruska. Sadowa i pierwsze luźne jeszcze owinięcie się Niemiec koło pruskiego pn : a- Walki przedwyborcze w Oczywiście, że sprzyjało mu szczęście i jaskrawa nieudolność Bencdecka, naczelnego wodza wojsk austriackich, oraz psychiczne załamanie się wiedeńskiego burgu- No tak, ale szczęście sprzyja często silnym. Wszystko szło w szybk'em tempie: tajne sojusze z państwami południowoniemicckiemi, wojna francusko-pruska upór Napoleona III-go, uniemożliwiający sojusz włosko - francusko austriacki, Sedan, oblężenie Paryża.-..- i oto w lustrzanej sali wersalskiego pałacu proklamowane zostało Cesarstwo Niemieckie. Prusy wchłonęły szereg państewek, pozostałe owinęły się koło Prus, jako trzon, u osnowy i lwiej czę* ści niemieckiego Cesarstwa. Nastąpiło powolne, a za to skutecz' ne prusaczenie Niemiec WŁADYSŁAW L. EYERT. Niemczech Hitlerowcy napadli na Brueninga. Manifestacje Związku Niemców Zagranicznych" Berlin, 27 października. Ostatnio zaczynają nadchodzić donie sienią o powtarzających się zaburzeniach na tle walk przedwyborczych. W Bamberg po zgromadzeniu centrum, na którem przemawiał Bruening, grupa narodowych socjalistów i komunistów obrzuciła kamieniami samochód, w którym jechał Bruening. W samocho dzie zostały wybite szyby. B. kanclerz wyszedł bez szwanku. Berlin, 27 października. Związek niemców zagranicznych u- rządził wczoraj w Berlinie wielką manifestację na rzecz niemczyzny na Wschodzie. Na zgromadzeniu obecni byli liczni przedstawiciele władz, m. in. minister rolnictwa, Braun, który wygło sił przemówienie o znaczeniu akcji ko- Oczywiścc że i prądy wręcz przeciwne rosły w sile. Oczywiście, że lonizacyjnej dla utrzymania zawód roku 848*g0j tej wiosny ludów, niemczyzny nn wschodzie. Z powodu wystąpienia ks. Augusta Wilhelma na jednem ze zgromadzeń na rodowych socjalistów przeciwko kierownictwu Stahlhelmu, któremu zarzucał brak podstaw moralnych, biuro prasowe Stahlhelmu ogłosiło wczoraj niezwy kle ostre oświadczenie, oskarżające księ cla o zupełną bierność aż do roku 927 oraz o to, że przed trzema łaty przeszedł ze Stahlhelmu do narodowych socjalistów, a to z tego powodu, że nie liczono się z nim dostatecznie. Berlin, 27 października. Z racji pobytu sekretarza generalnego, Erica Drummonda, w Berlinie Germania" pisze, że nominację dyr. Tren delenburga na stanowisko wicesekretarza uważać można za niemal pewną. Podczas berlińskich dyskusji z Erie 'em Drummondem rozważana była pozatem kwestja utworzenia stałej komisji niemieckiej przy Lidze Narodów w Genewie. Berlin, 27 października Organizowane przez narodowych socjalistów ćwiczenia obrony przeciwlotniczej w Cassel zostały przez władze zakazane. W prasie ukazała s! ę wiadomość, że zakaz ten został wydany na skutek żądania francuskiego ambasadora w Berlinie. Biuro Conti wydało komunikat Zaprzeczający tej wiadomości 'wskazujący, że ministerstwo Re'chswehry uważało za niewłaściwe oddawać stronnictwu politycznemu sprzęt i zabudowania państwowe i n'e pozwoliło na odbywanie ćwiczeń. Stronnictwo narodowo - socjalistyczne. m'mo iż wiedziało o zapatrywaniach Re'chswehry na tę sprawę kontynuowało nadal propagandę tych ćwiczeń.

4 Str.4 :.28X 932. Ni 298 Dział oficjalny t.z.opn. Komunikat Nr. 88 System dyrektora Kohler Stosunki w fabrykach i biurach francuskich. Jeden pomiata drugim.-wzajemne licytowanie się w służalczości. Wszędzie panuje rygor koszarowy. J t a m a r g i n e s i e t r a g e d i i ż y r a r d o w s k i e j Bokserzy przyjeżdżają P.K.S-u jutro do ŁouZ'. Proces przeciwko Blachowskiemu stko byleby się nie narazić na tajną adno : Wydziału Gier i Dyscypliny zabójcy generalnego dyrektora zakla-itację tajnego wywiadowcy adnotację t. Z. U. P. N. z dn. 27 X 932 r. dów żyrardowskich ma dla polskieji która może kosztować utratę chleba, opinji publicznej znaczenie pierwszodnej rewelacji. nieznośna jeszcze i skutkiem specyficz Atmosfera zgęszcza się i staje wręcz ) Wyznacza.się zawody o wejście'-js', do klasy B gruny łódzkej. na dzień 30.' r z ę d n e J r e w e l a c " W toku bowiem przewodu sądowego wyszły na jaw rzeczy, które każdy, zw. grands chefs" wielkimi szefami, nego stosunku, jaki panuje pomiędzy t. października 932 r. Boisko TUR. godz. M-ta R. S. S. Sztern R. K- S. Huragan. kto bierze do ręki gazetę nazywa po a personelem robotniczym. W demokra. twornościami wolającemi o pomstę do [tycznej, liberalnej Francji każdy zwierz nieba. chnik uważa sobie za święty obowiązek Te wszystkie rewelacje dla ludzi, j traktowania swego podwładnego tak znających stosunki panujące w wielkich jak u nas traktuje się najnędzniejszego zakładach przemysłowych francuskich ciury i parobka. Szczególnie ci wielcy yr przestają być rewelacjami: są one szefowie, którzy tkwią przez cały dzień Jak się dowiadujemy. :drużyna pię ściars-ka śląskiego PKS-u przyjeżdża do'tylko odzwicrciadleniem tego, co zna za siedmiu wrotami wspaniałych gabi Łodzi w dniu jutrzejszym, t. j. w sobotę każdy, kto na miejscu we Francji przy-'netów i sal posiedzeń, jeśli wyjdą z za i zamieszka w hotelu Savoy, gdzie od- glądał się tamtejszemu regimowl pracy. cisza wydziału administracyjnego do będzie się również ważenie zawodników. Z procesu przeciwko Blachowskie- rozedrganych hukiem młotów i sapaniem maszyn sal warsztatowych nie Zaznaczyć należy, że kierownictwo klu- ( mu dowiedzieliśmy się. że w Żyrardowa I.K.P. wystarało się. by czołowi.bok wie istniał system donosów zwłocznie przystosowują się do ogólnego hałasu. Ich bystre oko dostrzeże serzy klubu Chmielewski i Garncza Ten system kwitnie prawie we irek, którzy zostali wyznaczeni do obo- wszystkich'wielkich fabrykach francus- wnet niewłaściwość w pracy tego lub?^?lt^v vp0znaniu ' m ( > f f I ' wy -,'l<ich: Istnieją-specjalni tajni agenci, coś jechać z Łodzi dopiero no meczu o druw rodzaju służby śledcze któ nwr synowe mistrzostwo Polski z RKSLem,]Z3ff&^mWiAf^SrScSS -wobec czego drużyna-lk-p. nie zostanie ale i jak myślą Agenci "mfenisia sie SymSadzr^^ Sędziowie punktowani na zav,odech P.P.G Polonia. Jak się dowiadujemy, na sędziów meczu bokserskiego o tytuł mistrza dru D ^ H ^ P^łódzcy żynowego Polski, który odbędzie się. w Zćcmzki niedzielę, w Grudziądzu # 9 ał f o s, f m S d z! n t o ' nawe wtedy, między Polonią z Warszawy a klubem\ les wolny - nie PO*woli sobie ' przysląsć, naodwrót. W tych wypaddach stare wygi warsztatowe zaczynają poniżające i niegodne uczciwego człowieka markowanie pracy: dłubią coś koło swoich przedmiotów obróbki P.P.G. z Grudziądza, zostali wyznaczeni prezes Ł.O.Z.B. p. Otto Łandeck i przew. spraw sęaz. p. Kordasz.. Pp. Landeok i Kordasz będą sprawować na. meczu P.P.G. Polonją funkcje sędziów pumiktowych.. Migdzyklubowe zawody bokserskie K P. Zjednoczone. W dniu dzisiejszym odbędą się w sali K.P. Zjednoczone przy ul. Przęcbąh.iainej Nr. 68 międzyklubowe zawody bokisersikie (początok o god;z. 9-ej, zorganizowane przez gospodarzy.... Program przewiduje dziesięć następujących walk: Graczyk (IKP) Brzęczek (Ziedn.), Graber (IKP) Michalak (Zj.), Sójka (ŁKS) Konikowsiki (Zjcdn.), Stokowski (ŁKS) Keller (Zj.), Białecki (IKP) Zielcrki (Zj.), Owczarek (IKP) Stanrkowski (Zj;), Sobański (ŁKS) Rajnert (Zi). Szml«to (Ł K-S.) Sapanowski (Zjcdn.). Ostrowski (G.) Sobosz (Zi.). Klimczak (Ł. K.S-) Marczewski (Zj-). Deydirące spotkanie o wejście do klasy B. Rozegrany ubiegłej niedzieli w Tomaszowie rewanżowy mecz piłkarski ó wejście do klasy B" między Tomaszowianką a KKS-em (Koluszki).-zakończył się zwycięstwem gospodarzy! w stosunku :0., Ponieważ pierwszy mecz wygrała. drużyna kohtszkowska, przeto decydują :-ca. rozgrywka odbędzie się prawdopo-.dobnie w Łodzi. Echa awantur na boisku w Sieradzu. Przed kilku dniami bawiła w Sieradzu komisja ŁOZPN-u w osobach prezesa Koncpki i przewodniczącego Wydziału Gier i Dysc. p.t Kalenbacha, ' która przesłuchała szereg działaczy w! związku z zajściami po meczuk.s: Strzelec Ź.KG.S. Dochodzenie w sprawie powyższych zajść zostało już ukończone i w najbliższych dniach spodziewać się należy decyzii władz.. MIESZKANIE 7-lopolioJowo komfortowe na I-em (pierwszem) piętrze DO WYNAJĘCIA, wprost od gospodarza. Zgłoszenia: Piotrkowska 40 do p. Hermana w dni powszednie od 0 2 i od 4-^6 popot innego robotnika. I pan..wielki szef" stara się przekrzyczeć warkot motorów i zgrzyt transmisyj. Zdawałoby się, że takie sceny megą przeżywać tylko robotnicy. Tak jednak znali, Ich twarze; nłe wolno, by robotni- nie jest. Pan wielki szef" potrafi zbecy' wiedzieli skąd grozi Im nlebezple- sztać słowami najbardziej obelżywemi czenstwo.. poważnego inżyniera. Potrafi to uczy- Juz sama obecność tych ludzi wy- J nić wobec robotników podwładnych twarzą atmosferę nieznośną. Pracownik owego inżyniera. I tak dalej: ze stop nie zatrudniony na akord, nawet wtedy, nia na stopień coraz niżej. gdy z winy zakładu nie ma w danej Jeden pomiata drugim, jeden stara chwili pracy nie ośmieli się nigdy od się być dla. drugiego psem. Taki jest począć ani na moment. Jeśli przy pracy duch.wczuwają się w ten duch nawet ludzie z natury łagodni, wrażliwi i nieskorzy do otwierania pyska z bylejakiej przyczyny. Te dwa momenty tajni agenci i wymyślający przy lada okazji zwierzch nicy powoli urabiają w robotniku i każdym pracowniku umysłowym od jeśli m'ożna,«to*ba zynają już Skońefconrt >ajwyższego"; -de^najn+fcszego serwk pracę na nowo udają bardzo zaafe-j Ilzm, u nas zupełnie niespotykany. rowanych koło samej maszyny wszy * I w Polsce dozorca, portjejr,, rojiot* 6Z-letni nauczyciel zboczeniec został s k a z a n y n o Tt tata więzienia. (as) Chato Joel Brandszteter sędziwy starzec w rytualnym stroju z siwą patrjarchalną brodą ' krzaczastemi brwiami, z pod których łyskają ostre spojrzenia czarnych oczu jest niewątpliwie unikatem ' to unikatem z wielu względów. Ten człowiek Uczy 62 lata, a oskarżony jest ó czyny lubieżne. Ten starzec praw'e jest nauczycielem szkoły religijnej, a dopuszczał się tych czynów ze swymi-uczniami malem* dziewczynkami- ' Przed wejściem do sali sądowej skupia się mała grupka dzieci: wesoło im. śm'eją się i dokazują, nawet powaga sądu na nich n'e działa. Ta. rozbawiona grupka dzieci to poszkodowani- Cheder, w którym wykładał" znakomity pan profesor" mieści się przy ul. U Listopada 62. W sierpniu roku 93 zgłosił się do komisarjatu policji ojciec jednego z uczniów i zameldował o nienaturalnych wybrykach nauczy, ctola. Wdrożone śledztwo ujawniło,' że oskarżony już od dłuższego czasu dopuszczał się czynów lubieżnych z dziewczętami i pederastji z chłopcami- Działo się to poprzednio, gdy terenem.działalności pedagoga był Lutomiersk i później już po doniesieniu karnem. gdy Brandszteter przeniósł się ze swym zakładem na Wiśniową Górę... Sprawa odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Oskarżony skazany został na dwa lała więzienia. Prokurator wniósł apelację, uważając wyrok za zbyt niski. Tomaszów - Mazowiecki ZAMACH SAMOBÓJCZY UMYSŁO- WO-CHOREJ. Od pewnego czasu częstym gośc'em tutejszego komisarjatu stała s'ę łodzianka 32-letn'a Janina Trojanowska. Umysłowo-chora, niewiasta ta narzuca się, swą miłością jednemu z miejscowych duchownych. Policja tutejsza odstawiała ją już kilkakrotne do Łodz' lecz Trojanowska zawsze wracała do Tomaszowa. Oncgdaj /nowu. zawiedziona w swej chorobliwej miłości, usiłowała Trojatowska pozbawić się życia. Została ona <.ddana pod upiekę rodziny. POBIŁ WŁAŚCICIELA DOMU. Właśc'c ; cl domu przy ul Marsz- Pil sudsk-iego 39. Sergjusz Rpzenhaum. stwierdź'!, że od ałuższcn>.-zasu jaki' niewykryty..-prawoa dokonywa kradzie. i/y na tereni: jego posesji. Podejrzewa jąc o to jednego z lokatorów, niejakiego Mierzejewskiego, Rozenbaum. chcąc się go pozbyć, oświadczył mu, że został wymeldowany. Mierzejewski sądząc, że przez ti itradł prawo do mieszkania, uderzy! właściciela domu tepem narzędziem w głowę- Poszkodowany /łożył zameldo wan'e w pofeji, która pociągnie Mierzejewskiego do odpowiedzialności karnej. nik nawet, czapkują swemu dyrektorowi. Ale to czapkowanie nie weszło u nas w krew pracownika i nie spaczyło jego charakteru. We Francji jest inaczej Pracownicy zjadają się nawzajem i nawzajem licytują In minus w zdobywaniu sympatii tego, kto może sobie pozwolić na wymyślanie największej Ilości ludziom. W biurach wesołej, lekkiej i beztroskiej, zdawałoby się. Francji. panuje rygor koszarowy. Dzwonek na początek, dzwonek na koniec pracy. Nie wolno wstać wcześniej od stołu, choćby cały dzień nie było roboty... Że tak jest o tem świadczy najlepiej.film. nąwskroś francuski, film, pąryżanina Claira, noszący, jakże dla francuskich ludzi pracy wielomówiąćy 'tytuł: Niech żyje wolność". Dość powiedzieć; że na początku tej głębokiej satyry na.współczesną Francję prący. reżyser i autor scenarjusza w jcdiiej osobie przyrównuje, wielką fabrykę dowiezienia, a robotników dó Więźniów. U nas tego niema. My nie znamy tych stosunków; Dla nas są.one potworne. Może dzieje s}ę to dlatego, że Jesteśmy krajem jeszcze słabo uprzemysłowionym. Gdzież nam do takiego wyuzdania wyzysku, jak we Francji... Te stosunki nawskroś francuskie przeszczepić próbował na grunt polski dyrektor Żyrardowa szwajcar z pochodzenia, a francuz z praktyki iidmi riistracyjnej. Szczepionka nie przyję-ła się. Doszło do katastrofy: do zabójstwa Do tęgo smutnego obrazu z wesołej Francji trzeba dorzucić T mimo wszystko '->- jeden promień jasny i całkiem francuski. Oto, lud francuski' żyje w ^akłąmanht:/swej równości ze.-wszystkiem.i stanami społecznemi. Liberte.- - F-g:vIHe, Fraternite. Przecież od tego hasła zaczyna się. nawet druczek do meldunków w Francji. --śledzony przez agentów, obrzui/ariy stekiem wyzwisk przez.zwierzchników, robotnik francuski i francuski, pracownik umysłowy umie odgraniczyć swą ambicję od tych zjawisk, wyrosłych dla ntego tylko na tle smutnej konieczności, jaką jest praca. I umie prywatnie rozmawiać pozornie jak równy z tym samym człowiekiem, przed którym się niedawno płaszczył i pod razy którego nadstawiał policzków. I ma humor ponadto... My tej zdolności jeszcze nie posjadamy. Dlatego system francuski. dia nas jest tylko ponury. Cii.. Bieg za lisem. W ubiegłą niedrielc odbył się. rorgnońzówany staraniem oficerów sztai>u O K. IV~.,Biej> ra «cm". Prsy sprzyjaiącoj pogodzie zebrało się o godzinie -ej na Placu Hallera znncz*ne.gronn miłośników sportu kontijgó, kfóre.odprowadza'o wyruszające za lisem" w póle jeźdźców'cywilnych i wojskowych, wśród którego ogólne 'zaciekawienie wzbudzała młodociana, bo zaledwie 2 lat licząca panna Irka Kehlnł.. Lisa kreował podporucznik Kawecki z" lo p. k. a. młody, lecz duło obiecujący jeździec, na małej zwinnej i nadzwyczaj rącej klaczy Roma". Bieg i>row&dsił, jako master, niedawno przybyły do naszego grodu, major Dmowski z lo p; a I.- - _ '. ' ( Funkcje gospodarczą, pod nieobecność szefa sztabu O.K. pełnił znany w szerokich kołach towarzyskich i sportowych.major dyplomowany Szlaszewski.,, i Trasa' biegu prowadri!:i od PIPCU Hpllora wzdłuż ulicy -go Listopada, Aleją Unji. I u- belikiei przez lasek Karólew, Zdrowie, Plac Ćwiczebny Mania, folwark Bruss. Po dliłgiem trppicniy Hsa', - który stajc myląc śla<ły, wprowadzał uczestników tiegu w błąd odszukała go grupa Jeźdźców w lasku przy Dolnym -Brusie. Po prawie półgodzinnych harep-ch..lis ' został schwytany przez kapitana OBRONA KRESÓW ZACHODNICH Solidaryzując się Z akcją Związku i Gayai 0 P a. i obrony kresów zachodnich, który na te W przyszłą niediisię, dnia 30 paźdz:ern-,ka, o ile dopisze pogoda, przewidziana ic-sl wspólna ienie całej Pulsk' oiganizuje tydzień po konna wycieczka towarzyska. święcony propagandzie zagadnień polijko-niemieck.' h. społeczeństwo tomaszowskie przystąpiło do utworzenia lo W związku z naszym artykułem p. t- W ą s ics śid i e n * e. kalnego kom'tetu..wśród chorych dzieci s/punla Anny Posiedzene organ'zacyine konvtglu V\arji 4 * komunikują : nam. że k'ern\vnidbęd/ie sie w magistracie dn. 29 b. m \iem odd^ału niemowlęcego jest,di% ( godz. 7.3 J Henryka Frenklowa.

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009 B0001 Dziennik Bałtycki 05.01.1963 str. 5 kol. 1 Wychodząc z założenia, że różne są właściwości i różne możliwości zakładów pracy, organizatorzy konkursu przedstawili do wyboru szereg propozycji, ujętych

Bardziej szczegółowo

STANO S O I. ZA SKI GO

STANO S O I. ZA SKI GO o lłuąelł ZAW ElłA l'. y Ą 8 DODATCU Ul.USTlłOWA EGG OpłAta pocztow ai.cezo.aa ryezałtedj Nr. S Niedziela, dnia S stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 DZERlłllC Telefony:

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOLNA REDAKCJI

PRACA SZKOLNA REDAKCJI Rok IX. Warszawa* Wrzesień 1931 r. Nr. 7 PRACA SZKOLNA DODATEK -MIESIĘCZNY Jfci&^Efii D0>GŁO5U ŃAUCZYCIELSKIEOOr KjigE POŚWIĘCONY SPRAWOM Mp Ml MEDAGCKJONOWDAKTYCZhIYM W1MM9 wrmagmzpraktykacszkolwą. M

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo