z dnia 14 października 1993 r. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 14 dni od dnia ogłoszenia. TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 14 października 1993 r. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 14 dni od dnia ogłoszenia. TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY"

Transkrypt

1 Dzien nik Ustaw Nr Poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 października 1 r. zmi e niaj ące rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Na podstaw ie art. 0 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 0 sierpnia 11 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 1, poz. 0 i z 12 r. Nr, poz. 1) zarządza się, co n astępuj e: * 1. W rozporzą dz e niu Ministra Zdrowia i Opieki Społe cznej z dnia 1 kwietnia 12 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowi- skach pracy w publicznych zakład ac h opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr, poz. 12) załąc z nik otrzymuje brzmienie o kreś l one w załączniku do niniejszego ro z p orządzeni a. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 1 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Spo łeczn ej : A. Wojtyła Zał ącznik do rozpo rządzen ia M inistra Zdrowia i Opieki Społeczne j z dnia 1 paźdz iernika 1 r. (poz. ) TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe 2 I. Pracownicy działalności podstawowej Liczba lat pracy w zawodzie Zas t ępca ki erownika do spraw lecznictwa: ze sp o łu zak ł ad ów, zakładu, jednostki organizacyjnej ze s p o ł u zakładów lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny 2 Ordynator lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Zastę p ca ordynatora lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim lekarz i specjalizacja zawodowa II w dziedzinie medycyny klinicznej stopnia 10 Kierownik komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia udzielaniu świadczeń w działalno śc i podsta wowej i specjalizacja II stopnia Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego wyższe medyczne lub inne wyższe ) m ające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Ki erownik apteki z akładowej magister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia Za s tępca kierownika komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalno ś c i podsta wowej i specjalizacja I stopnia Zast ę pca ki erownika apteki zakładowej magister farmacji i specjalizacja I stopnia 10 Inspektor do spraw gospodarki lekiem magister farmacji i specjalizacja I stopnia

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. j Starszy: asystent, specjalista 12 Asystent, specjalista 1 Specjalista terapii uzależnień 1 Młodszy asystent - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia lub innej dziedzinie medycznej mającej zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku!) udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) - lekarz, lekarz dentysta - wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej 1 Lekarz ), lekarz dentysta ), farmaceuta ) wyższe medyczne 1 Kapelan szpitalny magister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego 1 Naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek szpitala klinicznego Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznych wyższe pielęgniarskie 2 ) lub inne wyższe 2 ) mające podstawowej i średnie medyczne 1 Zastępczyni naczelnej pielęgniarki, zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala klinicznego zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 1 Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 20 Przełożona pielęgniarek, zastępczyni przeło żonej pielęgniarek podstawowej i średnie medyczne 21 Kierownik izby porodowej lekarz, wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia średnie medyczne 22 Kierownik: centralnej sterylizacji, żłobka, komórki opiekuńczo-leczniczej dziennej, leczniczo-wychowawczej itp. wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej l)

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Kierownik sekcji statystyki medycznej i doku- wyższe medyczne lub inne wyższe mające za - mentacji chorych stosowanie przy wykonywaniu zadań na okreś - lonym stanowisku 1 ) 2 Kierownik techniczny pracowni stomatologi- średnie medyczne cznej, zespołu techników medycznych 2 Pielęgniarka (położna) oddziałowa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia- w szpitalu w szpitalu 2 Pielęgniarka (położna) koordynująca i nad- wyższe pielęgniarsk i e zorująca pracę innych pielęgniarek i położnych średnie medyczne 2 Starszy felczer, felczer, technik ortopedyczny średnie medyczne - 2 Specjalistka: pielęgniarka, położna średnie medyczne i specjalizacja 2 Starsza: pielęgniarka, położna wyższe pielęgniarskie średnie medyczne 0 Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna wyższe pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny -. środowiskowa średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny 1 Starszy pracownik socjalny wyższe o kierunkach określonych odrębnymi - przepisami średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- jalnych 2 Starszy: technik medyczny (dentystyczny, ap- średnie medyczne, szkoła masażystów teczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażys - ta itp.), opiekunka dziecięca, dietetyczka, hi - gienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna Perfuzjon ista - Starszy instruktor terapii uzależnień średnie ) oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Starszy instruktor oświaty zdrowotnej średnie medyczne Pielęgniarka środowiskowa, położna środo - średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny - wiskowa Pielęgniarka, położna, technik medyczny średnie medyczne, szkoła masażystów - (dentystyczny, apteczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), dietetyczka, opiekunka dziec i ęca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej Starszy statystyk medyczny, kierownik trans- średnie medyczne lub inne średnie portu wewnętrznego Pracownik socjalny średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- - jalnych 0 Instruktor terapii uzależnień podstawowe oraz kurs - szkolenie specjalis- - tyczne ) 1 Asystentka pielęgniarska ) szkoła asystentek pielęgniarskich - T

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Higienistka szpitalna Ó ) zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych - Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna średnie wykształcenie Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, - sekretarka medyczna Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie za- - pomoc dentystyczna wodowe Młodsza pielęgniarka ) kurs młodszych pielęgniarek - Przyuczona pielęgniarka ) kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejś- - ciowych Przyuczeni: dietetyczka, laborant, pomoc podstawowe oraz przeszkoienie w miejscu pracy - dentystyczna, dezynfektor i inni Sanitariusz szpitalny podstawowe 'oraz kurs kwalifikacyjny dla sanita - riuszy miesięcy Starsza: sal owa, pomoc laboratoryjna podstawowe oraz pr~eszkolenie w miejscu pracy 0 ~nitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, podstawowe oraz przeszkblenie w miejscu pracy - pomoc laboratoryjna 1 Operator sterylizatora podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu E - II. Pracownicy administracyjni. techniczni i ekonomiczni 1 Kierownik zakładu (zes połu zakładów, jedno- wyższe wykształcenie stki organizacyjnej zespołu zakładów) wyższe wykształ.cenie i specjalizacja Illub I stop- nia w dziedzinie medycyny lub szkolenie zagraniczne ) wyższe wykształcenie i ukonczona Szkoła Zdro- w ia Publicznego.Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego Zastępca kierownika zakładu wyższe o odpowiednim kielullk.u Główny księgowy wyższe ekonomiczne w służbach finansowo- -księgowych Zastępca głównego księgowego wyższe ekonomiczne średnie ekonomiczne Główny specjalista, asystent kierownika za- wyższe o odpowiednim kierunku kładu Radca prawny według odrębnych przepisów Kierownik komórki organizacyjnej wyższe o odpowiednim kierunku średnie o odpowiednim kierunku Starszy specjalista wyższe o odpowiednim kierunku Specjalista Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higie- wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ny pracy ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpie czeństwa i higieny pracy średnie oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpiec zeństwa i higieny pracy

5 Dzien nik Ustaw Nr Poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 października 1 r. zmi e niaj ące rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Na podstaw ie art. 0 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 0 sierpnia 11 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 1, poz. 0 i z 12 r. Nr, poz. 1) zarządza się, co n astępuj e: * 1. W rozporzą dz e niu Ministra Zdrowia i Opieki Społe cznej z dnia 1 kwietnia 12 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowi- skach pracy w publicznych zakład ac h opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr, poz. 12) załąc z nik otrzymuje brzmienie o kreś l one w załączniku do niniejszego ro z p orządzeni a. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 1 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Spo łeczn ej : A. Wojtyła Zał ącznik do rozpo rządzen ia M inistra Zdrowia i Opieki Społeczne j z dnia 1 paźdz iernika 1 r. (poz. ) TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe 2 I. Pracownicy działalności podstawowej Liczba lat pracy w zawodzie Zas t ępca ki erownika do spraw lecznictwa: ze sp o łu zak ł ad ów, zakładu, jednostki organizacyjnej ze s p o ł u zakładów lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny 2 Ordynator lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Zastę p ca ordynatora lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim lekarz i specjalizacja zawodowa II w dziedzinie medycyny klinicznej stopnia 10 Kierownik komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia udzielaniu świadczeń w działalno śc i podsta wowej i specjalizacja II stopnia Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego wyższe medyczne lub inne wyższe ) m ające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Ki erownik apteki z akładowej magister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia Za s tępca kierownika komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalno ś c i podsta wowej i specjalizacja I stopnia Zast ę pca ki erownika apteki zakładowej magister farmacji i specjalizacja I stopnia 10 Inspektor do spraw gospodarki lekiem magister farmacji i specjalizacja I stopnia

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. j Starszy: asystent, specjalista 12 Asystent, specjalista 1 Specjalista terapii uzależnień 1 Młodszy asystent - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia lub innej dziedzinie medycznej mającej zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku!) udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) - lekarz, lekarz dentysta - wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej 1 Lekarz ), lekarz dentysta ), farmaceuta ) wyższe medyczne 1 Kapelan szpitalny magister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego 1 Naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek szpitala klinicznego Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznych wyższe pielęgniarskie 2 ) lub inne wyższe 2 ) mające podstawowej i średnie medyczne 1 Zastępczyni naczelnej pielęgniarki, zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala klinicznego zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 1 Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 20 Przełożona pielęgniarek, zastępczyni przeło żonej pielęgniarek podstawowej i średnie medyczne 21 Kierownik izby porodowej lekarz, wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia średnie medyczne 22 Kierownik: centralnej sterylizacji, żłobka, komórki opiekuńczo-leczniczej dziennej, leczniczo-wychowawczej itp. wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej l)

7 Dziennik Ustaw Nr Poz Kierownik sekcji statystyki medycznej i doku- wyższe medyczne lub inne wyższe mające za - mentacji chorych stosowanie przy wykonywaniu zadań na okreś - lonym stanowisku 1 ) 2 Kierownik techniczny pracowni stomatologi- średnie medyczne cznej, zespołu techników medycznych 2 Pielęgniarka (położna) oddziałowa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia- w szpitalu w szpitalu 2 Pielęgniarka (położna) koordynująca i nad- wyższe pielęgniarsk i e zorująca pracę innych pielęgniarek i położnych średnie medyczne 2 Starszy felczer, felczer, technik ortopedyczny średnie medyczne - 2 Specjalistka: pielęgniarka, położna średnie medyczne i specjalizacja 2 Starsza: pielęgniarka, położna wyższe pielęgniarskie średnie medyczne 0 Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna wyższe pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny -. środowiskowa średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny 1 Starszy pracownik socjalny wyższe o kierunkach określonych odrębnymi - przepisami średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- jalnych 2 Starszy: technik medyczny (dentystyczny, ap- średnie medyczne, szkoła masażystów teczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażys - ta itp.), opiekunka dziecięca, dietetyczka, hi - gienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna Perfuzjon ista - Starszy instruktor terapii uzależnień średnie ) oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Starszy instruktor oświaty zdrowotnej średnie medyczne Pielęgniarka środowiskowa, położna środo - średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny - wiskowa Pielęgniarka, położna, technik medyczny średnie medyczne, szkoła masażystów - (dentystyczny, apteczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), dietetyczka, opiekunka dziec i ęca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej Starszy statystyk medyczny, kierownik trans- średnie medyczne lub inne średnie portu wewnętrznego Pracownik socjalny średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- - jalnych 0 Instruktor terapii uzależnień podstawowe oraz kurs - szkolenie specjalis- - tyczne ) 1 Asystentka pielęgniarska ) szkoła asystentek pielęgniarskich - T

8 Dziennik Ustaw Nr Poz Higienistka szpitalna Ó ) zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych - Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna średnie wykształcenie Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, - sekretarka medyczna Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie za- - pomoc dentystyczna wodowe Młodsza pielęgniarka ) kurs młodszych pielęgniarek - Przyuczona pielęgniarka ) kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejś- - ciowych Przyuczeni: dietetyczka, laborant, pomoc podstawowe oraz przeszkoienie w miejscu pracy - dentystyczna, dezynfektor i inni Sanitariusz szpitalny podstawowe 'oraz kurs kwalifikacyjny dla sanita - riuszy miesięcy Starsza: sal owa, pomoc laboratoryjna podstawowe oraz pr~eszkolenie w miejscu pracy 0 ~nitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, podstawowe oraz przeszkblenie w miejscu pracy - pomoc laboratoryjna 1 Operator sterylizatora podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu E - II. Pracownicy administracyjni. techniczni i ekonomiczni 1 Kierownik zakładu (zes połu zakładów, jedno- wyższe wykształcenie stki organizacyjnej zespołu zakładów) wyższe wykształ.cenie i specjalizacja Illub I stop- nia w dziedzinie medycyny lub szkolenie zagraniczne ) wyższe wykształcenie i ukonczona Szkoła Zdro- w ia Publicznego.Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego Zastępca kierownika zakładu wyższe o odpowiednim kielullk.u Główny księgowy wyższe ekonomiczne w służbach finansowo- -księgowych Zastępca głównego księgowego wyższe ekonomiczne średnie ekonomiczne Główny specjalista, asystent kierownika za- wyższe o odpowiednim kierunku kładu Radca prawny według odrębnych przepisów Kierownik komórki organizacyjnej wyższe o odpowiednim kierunku średnie o odpowiednim kierunku Starszy specjalista wyższe o odpowiednim kierunku Specjalista Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higie- wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ny pracy ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpie czeństwa i higieny pracy średnie oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpiec zeństwa i higieny pracy

9

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1 2 Starszy: dozorca, strażnik, portier podstawowe i przeszkolenie zawodowe 10 Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, podstawowe i przeszkolenie zawodowe - szatniarz, powielaczowy i inni Objaśnienia oznaczeń: I) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zakładu. 2) Za równorzędne z wykształceniem wyższym może być uznane imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pół roku i zakończone egzaminem (certyfikat). ) Dotyczy uznawanych imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkoleń w ośrodkach zagranicznych, trwających co najmniej pól roku i zakończonych egzaminem (certyfikat). ) Do czasu nabycia uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu. ) Dotyczy zakładu udzielającego wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzo-czaszki. ) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia. ) Rodzaj wykształcenia określają zasady naboru na kurs (szkolenie specjalistyczne) w zakresie terapii uzależnień, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. ) Inne wyższe, którego rodzaj pozwala na podjęcie specjalizacji, określone zarządzen i em Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w slużbie zdrowia i opiece społecznej. ) Kurs - szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień, na podstawie programu zatwierdzoneqo przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę : w WARSZAWIE: - punkt s przedaży Urzędu Rady M inistrów. al. Jana Chrystiana Szucha 2/, tel (egzemplarze bieżące oraz z lat 1-12), - ul. Kujawska 1 (Urząd Skarbowy), Polskie Sieci Elektroenergetyczne ul. Mysia 2, ul. 1 Sierpnia 21 (ZUS), księgarnia sądow a (budynek są dów ), al. Solidarności 12, tel w., księgarnia im. St. Żeromskiego, al. Solidarności 11, tel (egzemplarze z 12 r. i bieżące). księgarnia Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznych, Budowlanych i Ogólnoasortymentowych, ul. Żurawia 1 a, tel (egzemplarze z 12 r. i bieżące), Dom Wydawniczy ABC, ul. Zamenhofa 1, tel. 1 01, Księgarnia Bankowa, al. Solidarno śc i /, Księgarnia " Elinex" (budynek Ministerstwa Finansów), ul. Świętokrzyska 12, tel. --, " OMNIA" Sp. z 0.0. ul. Morsz yńska 1, Salon " Manager" ul. Wspólna, Ministerstwo Przemysiu i Handlu: ul. Wspólna (egzemplarze z 12 r. i bieżące) ; poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży : - BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 1 (urząd wojewódzki); BIAŁYSTOK : Wydawnictwo " Beta", ul. Świętojańska 1 p. 01 ; BiElSKO-BIAŁA : ul. Cieszyńska 10 (sąd), ul. Miczurina 2a (urząd wojewódzki); BYDGOSZCZ: BUiD " Lex et Labor', ul. Waly Jagiellońskie (sąd), Wały Jagielloński e (sąd) ; CIECHANOW: Zaklad Administracyjno-Gospodarczy Urz ę du Wojewódzkiego, ul. 1 Stycznia ; CIESZYN: Spółka Cywilna " Infolex", ul. Bobrecka 1; CHEŁM : ul. Obłońska 20a (izba skarbowa}; CZĘSTOCHOWA: ul Dąbrow skiego 2(2 (sąd) ; ElBLĄG: ul. Trybunalska 2 (sąd) ; GDAŃSK: ul. Nowe Ogrody 0; GDYNIA: pl. Konstytucji (sąd), Dom Wydawnictw ABC, ul. Świętojańska ; GLIWICE: ul. Powstańców Warszawy 2 (sąd) ; GORZOW WiElKOPOLSKI: ul. Jagiellończyka (urząd wojewódzki); JElENIA GORA: ul. Wojska Polskiego (sąd) ; KALISZ: ul. Wolno ści 1a (sąd) ; KATOWICE: ul. Andrzeja 1( 1 (sąd) ; KiElCE: ul. Gwardii Ludowej 12a (sąd), ul. Jana Pawia 11 (sąd) ; KOZłENICE: Firma " Kordas", ul. Lubelska 2; KOSZALIN: Prywatna firma gospodarcza " Boom-11 ", ul. Waryńskiego (sąd), Biuro Rachunkowo-Podatkowe, ul. Chopina ; KRAKOW: Księgarni e : " Interesik", ul. Basztowa 22, ul. Krowoderskich Zuchów 2, ul. Przy Rondzie (sąd), ul. Wadowicka 12; KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (urząd wojewódzki); LEGIONOWO: ul. Pilsudskiego b (ZUS); LUBLIN: ul. Krakowskie Przedmieście a, ul. Obrońców Pokoju 1 (sąd). Księgarnia Prawnicza, ul. Krakowskie Przedmieście (sąd) ; ŁOMIANKI : sklep firmowy " INFOR" ul. Warszawska 1 a; ŁODŻ : K sięg arni a " Interesik", ul. Dowborczyków (11, ul. sierpnia ( (urząd skarbowy). Zamenhofa 2 (ZUS). Dom Wydawnictw ABC, pl. Wolności 10(1 2, ul. Piotrkowska 10 (urząd wojewódzki); NOWY DWOR MAZOWIECKI: ul. Slowackiego 1 (sąd); NOWY SĄCZ: Zaklad Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 2; OLSZTYN: Prze ds ię biors two Handlowo - Usługowe " Regis", ul. Stare Miasto 22; OPOLE: Dom Wydawnictw ABC, pl. Wolno śc i (, ul. Piastowska 1 (urząd wojewódzki), " Ali Profin Business", ul. Ozimska 0; OSTROW WiElKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 (sąd) ; OTWOCK: ul. Armii Krajowej 2 (sąd) ; PIOTRKOW TRYBUNALSKI: ul. Slowackiego (sąd), ul. Wronia ; PIŁA: Zaklad Uslug Biurowych " Zubik", al. Niepodleglości 2; PŁOCK: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Kośc i uszki ; POZNAŃ : ul. Mlyńska la (sąd). Punkt Infor macyjno - Kolp o rt ażowy, ul. Galileusza, Dom Wydawnictw ABC, ul. Klasztorna 1; PRUSZKOW: firma " Drukan", ul. Jasna 2, ul. Kraszewskiego 22 (sąd) ; PRZEMYŚL: Zakład Obsługi Urz ędu Wojewódzkiego, PI. Dominikański ; RADOM: ul. Żeromskiego (urząd wojewódzki), ul. Piłsudskiego 10 (sąd); RZESZOW: pl. Śreniawitów (sąd) ; SIERADZ: pl. Wojewódzki (urząd wojewódzki); SKIERNIEWICE: ul. Konstytucji Maja (urząd wojewódzki); SŁUPSK : Agencja " STA HA", ul. Norwida 10(0, BUiD " Lex et Labo,' ul. Szarych Szeregów 1 (sąd) ; SOSNOWIEC: Dom Wydawnictw ABC, al. Zwycięstwa ; SUWAŁKI: ul. Noniewicza 10 (urząd wojewódzki); SZCZECIN: BUH " Starówka", ul. Koński Kierat 1(2, Księgarn ia " Kontrakt", ul. Odrowąża 2, MAWI- BIZNES CONSULTING Sp. z 0.0., Plac Kilińskiego, " BUCHALTER" Sp. z 0.0., ul. Monte Cassino, Ośrodek Szkoleniowo- Uslugowy Izby Skarbowej, ul. Roosevelta 1(2; ŚWIDNICA: pl. Grunwaldzki 1 (sąd), Księgarnia " EUREKA", ul. Długa 1; TARNOBRZEG: ul. Mickiewicza (urzą d wojewódzki); TARNOW: ul. Dąbrowskiego 2 (sąd), TORUŃ: BUiD "Lex et Labor" Fosa Staromiejska 12(1 (sąd) ; WŁOCŁAWEK: ul. Maja 1 (urząd wojewódzki); WÓŁOMIN: ul. Ogrodowa ; WROCŁAW : ul. Energetyczna (sąd), PHU "Paragraf" Księgarnia prawnicza ul. Sądowa 1, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe,,Andrew-Tag", księgarnia pl. P owstańców Warszawy 1; ZAMOŚC : ul. Partyzantów (urząd wojewódzki); ZiElONA GORA: pl. Słowiański 1 (sąd). Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska (1, 00- Warszawa P-l. Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska (1, 00- Warszawa, P-l, do 1 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Wydawca: Urząd Rady Ministrów Redakcja: Biuro Prawne, 00- Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/, P-2. Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00- Warszawa, ul. Powsińska ' j 1, P-1, tel i - -0, teleks 2 WW, telefaks (2) Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych " Tamka" S.A., Zakład nr 1, Warszall'{a, ul. Tamka. Zam ISSN 0-11 Cena 000 zł

z dnia 2 lutego 1994 r.

z dnia 2 lutego 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 21-276 - Poz. 74 i 75 organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 150-3291 - Poz. 736 w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej, w szczególności uzasadnia się okoliczność ustąpienia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

BRASTER S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 maja 2001 r. Nr 92 (1172) Poz. 19706-19850 ISSN 1426-580X Cena brutto 15,00 zł Poz. KRS 5201-5400 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 790 836 Poz. w KRS 9001 9500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 r. Nr 19(1602) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo