z dnia 14 października 1993 r. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 14 dni od dnia ogłoszenia. TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 14 października 1993 r. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 14 dni od dnia ogłoszenia. TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY"

Transkrypt

1 Dzien nik Ustaw Nr Poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 października 1 r. zmi e niaj ące rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Na podstaw ie art. 0 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 0 sierpnia 11 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 1, poz. 0 i z 12 r. Nr, poz. 1) zarządza się, co n astępuj e: * 1. W rozporzą dz e niu Ministra Zdrowia i Opieki Społe cznej z dnia 1 kwietnia 12 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowi- skach pracy w publicznych zakład ac h opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr, poz. 12) załąc z nik otrzymuje brzmienie o kreś l one w załączniku do niniejszego ro z p orządzeni a. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 1 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Spo łeczn ej : A. Wojtyła Zał ącznik do rozpo rządzen ia M inistra Zdrowia i Opieki Społeczne j z dnia 1 paźdz iernika 1 r. (poz. ) TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe 2 I. Pracownicy działalności podstawowej Liczba lat pracy w zawodzie Zas t ępca ki erownika do spraw lecznictwa: ze sp o łu zak ł ad ów, zakładu, jednostki organizacyjnej ze s p o ł u zakładów lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny 2 Ordynator lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Zastę p ca ordynatora lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim lekarz i specjalizacja zawodowa II w dziedzinie medycyny klinicznej stopnia 10 Kierownik komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia udzielaniu świadczeń w działalno śc i podsta wowej i specjalizacja II stopnia Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego wyższe medyczne lub inne wyższe ) m ające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Ki erownik apteki z akładowej magister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia Za s tępca kierownika komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalno ś c i podsta wowej i specjalizacja I stopnia Zast ę pca ki erownika apteki zakładowej magister farmacji i specjalizacja I stopnia 10 Inspektor do spraw gospodarki lekiem magister farmacji i specjalizacja I stopnia

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. j Starszy: asystent, specjalista 12 Asystent, specjalista 1 Specjalista terapii uzależnień 1 Młodszy asystent - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia lub innej dziedzinie medycznej mającej zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku!) udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) - lekarz, lekarz dentysta - wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej 1 Lekarz ), lekarz dentysta ), farmaceuta ) wyższe medyczne 1 Kapelan szpitalny magister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego 1 Naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek szpitala klinicznego Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznych wyższe pielęgniarskie 2 ) lub inne wyższe 2 ) mające podstawowej i średnie medyczne 1 Zastępczyni naczelnej pielęgniarki, zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala klinicznego zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 1 Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 20 Przełożona pielęgniarek, zastępczyni przeło żonej pielęgniarek podstawowej i średnie medyczne 21 Kierownik izby porodowej lekarz, wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia średnie medyczne 22 Kierownik: centralnej sterylizacji, żłobka, komórki opiekuńczo-leczniczej dziennej, leczniczo-wychowawczej itp. wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej l)

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Kierownik sekcji statystyki medycznej i doku- wyższe medyczne lub inne wyższe mające za - mentacji chorych stosowanie przy wykonywaniu zadań na okreś - lonym stanowisku 1 ) 2 Kierownik techniczny pracowni stomatologi- średnie medyczne cznej, zespołu techników medycznych 2 Pielęgniarka (położna) oddziałowa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia- w szpitalu w szpitalu 2 Pielęgniarka (położna) koordynująca i nad- wyższe pielęgniarsk i e zorująca pracę innych pielęgniarek i położnych średnie medyczne 2 Starszy felczer, felczer, technik ortopedyczny średnie medyczne - 2 Specjalistka: pielęgniarka, położna średnie medyczne i specjalizacja 2 Starsza: pielęgniarka, położna wyższe pielęgniarskie średnie medyczne 0 Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna wyższe pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny -. środowiskowa średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny 1 Starszy pracownik socjalny wyższe o kierunkach określonych odrębnymi - przepisami średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- jalnych 2 Starszy: technik medyczny (dentystyczny, ap- średnie medyczne, szkoła masażystów teczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażys - ta itp.), opiekunka dziecięca, dietetyczka, hi - gienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna Perfuzjon ista - Starszy instruktor terapii uzależnień średnie ) oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Starszy instruktor oświaty zdrowotnej średnie medyczne Pielęgniarka środowiskowa, położna środo - średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny - wiskowa Pielęgniarka, położna, technik medyczny średnie medyczne, szkoła masażystów - (dentystyczny, apteczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), dietetyczka, opiekunka dziec i ęca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej Starszy statystyk medyczny, kierownik trans- średnie medyczne lub inne średnie portu wewnętrznego Pracownik socjalny średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- - jalnych 0 Instruktor terapii uzależnień podstawowe oraz kurs - szkolenie specjalis- - tyczne ) 1 Asystentka pielęgniarska ) szkoła asystentek pielęgniarskich - T

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Higienistka szpitalna Ó ) zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych - Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna średnie wykształcenie Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, - sekretarka medyczna Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie za- - pomoc dentystyczna wodowe Młodsza pielęgniarka ) kurs młodszych pielęgniarek - Przyuczona pielęgniarka ) kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejś- - ciowych Przyuczeni: dietetyczka, laborant, pomoc podstawowe oraz przeszkoienie w miejscu pracy - dentystyczna, dezynfektor i inni Sanitariusz szpitalny podstawowe 'oraz kurs kwalifikacyjny dla sanita - riuszy miesięcy Starsza: sal owa, pomoc laboratoryjna podstawowe oraz pr~eszkolenie w miejscu pracy 0 ~nitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, podstawowe oraz przeszkblenie w miejscu pracy - pomoc laboratoryjna 1 Operator sterylizatora podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu E - II. Pracownicy administracyjni. techniczni i ekonomiczni 1 Kierownik zakładu (zes połu zakładów, jedno- wyższe wykształcenie stki organizacyjnej zespołu zakładów) wyższe wykształ.cenie i specjalizacja Illub I stop- nia w dziedzinie medycyny lub szkolenie zagraniczne ) wyższe wykształcenie i ukonczona Szkoła Zdro- w ia Publicznego.Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego Zastępca kierownika zakładu wyższe o odpowiednim kielullk.u Główny księgowy wyższe ekonomiczne w służbach finansowo- -księgowych Zastępca głównego księgowego wyższe ekonomiczne średnie ekonomiczne Główny specjalista, asystent kierownika za- wyższe o odpowiednim kierunku kładu Radca prawny według odrębnych przepisów Kierownik komórki organizacyjnej wyższe o odpowiednim kierunku średnie o odpowiednim kierunku Starszy specjalista wyższe o odpowiednim kierunku Specjalista Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higie- wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ny pracy ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpie czeństwa i higieny pracy średnie oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpiec zeństwa i higieny pracy

5 Dzien nik Ustaw Nr Poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 października 1 r. zmi e niaj ące rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Na podstaw ie art. 0 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 0 sierpnia 11 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 1, poz. 0 i z 12 r. Nr, poz. 1) zarządza się, co n astępuj e: * 1. W rozporzą dz e niu Ministra Zdrowia i Opieki Społe cznej z dnia 1 kwietnia 12 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowi- skach pracy w publicznych zakład ac h opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr, poz. 12) załąc z nik otrzymuje brzmienie o kreś l one w załączniku do niniejszego ro z p orządzeni a. 2. Rozporządzeni e wchodzi w ż ycie po upływi e 1 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Spo łeczn ej : A. Wojtyła Zał ącznik do rozpo rządzen ia M inistra Zdrowia i Opieki Społeczne j z dnia 1 paźdz iernika 1 r. (poz. ) TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje zawodowe 2 I. Pracownicy działalności podstawowej Liczba lat pracy w zawodzie Zas t ępca ki erownika do spraw lecznictwa: ze sp o łu zak ł ad ów, zakładu, jednostki organizacyjnej ze s p o ł u zakładów lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny 2 Ordynator lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Zastę p ca ordynatora lekarz, lekarz dentysta ) i specjalizacja II stopnia Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim lekarz i specjalizacja zawodowa II w dziedzinie medycyny klinicznej stopnia 10 Kierownik komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia udzielaniu świadczeń w działalno śc i podsta wowej i specjalizacja II stopnia Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego wyższe medyczne lub inne wyższe ) m ające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Ki erownik apteki z akładowej magister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia Za s tępca kierownika komórki organizacyjnej - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalno ś c i podsta wowej i specjalizacja I stopnia Zast ę pca ki erownika apteki zakładowej magister farmacji i specjalizacja I stopnia 10 Inspektor do spraw gospodarki lekiem magister farmacji i specjalizacja I stopnia

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. j Starszy: asystent, specjalista 12 Asystent, specjalista 1 Specjalista terapii uzależnień 1 Młodszy asystent - wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia lub innej dziedzinie medycznej mającej zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku!) udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia - wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające podstawowej oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) - lekarz, lekarz dentysta - wyższe medyczne lub inne wyższe ) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej 1 Lekarz ), lekarz dentysta ), farmaceuta ) wyższe medyczne 1 Kapelan szpitalny magister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego 1 Naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek szpitala klinicznego Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznych wyższe pielęgniarskie 2 ) lub inne wyższe 2 ) mające podstawowej i średnie medyczne 1 Zastępczyni naczelnej pielęgniarki, zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala klinicznego zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 1 Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia 20 Przełożona pielęgniarek, zastępczyni przeło żonej pielęgniarek podstawowej i średnie medyczne 21 Kierownik izby porodowej lekarz, wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia średnie medyczne 22 Kierownik: centralnej sterylizacji, żłobka, komórki opiekuńczo-leczniczej dziennej, leczniczo-wychowawczej itp. wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej l)

7 Dziennik Ustaw Nr Poz Kierownik sekcji statystyki medycznej i doku- wyższe medyczne lub inne wyższe mające za - mentacji chorych stosowanie przy wykonywaniu zadań na okreś - lonym stanowisku 1 ) 2 Kierownik techniczny pracowni stomatologi- średnie medyczne cznej, zespołu techników medycznych 2 Pielęgniarka (położna) oddziałowa zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w dzia- w szpitalu w szpitalu 2 Pielęgniarka (położna) koordynująca i nad- wyższe pielęgniarsk i e zorująca pracę innych pielęgniarek i położnych średnie medyczne 2 Starszy felczer, felczer, technik ortopedyczny średnie medyczne - 2 Specjalistka: pielęgniarka, położna średnie medyczne i specjalizacja 2 Starsza: pielęgniarka, położna wyższe pielęgniarskie średnie medyczne 0 Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna wyższe pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny -. środowiskowa średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny 1 Starszy pracownik socjalny wyższe o kierunkach określonych odrębnymi - przepisami średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- jalnych 2 Starszy: technik medyczny (dentystyczny, ap- średnie medyczne, szkoła masażystów teczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażys - ta itp.), opiekunka dziecięca, dietetyczka, hi - gienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna Perfuzjon ista - Starszy instruktor terapii uzależnień średnie ) oraz kurs - szkolenie specjalistyczne ) Starszy instruktor oświaty zdrowotnej średnie medyczne Pielęgniarka środowiskowa, położna środo - średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny - wiskowa Pielęgniarka, położna, technik medyczny średnie medyczne, szkoła masażystów - (dentystyczny, apteczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), dietetyczka, opiekunka dziec i ęca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej Starszy statystyk medyczny, kierownik trans- średnie medyczne lub inne średnie portu wewnętrznego Pracownik socjalny średnie medyczne lub szkoła pracowników soc- - jalnych 0 Instruktor terapii uzależnień podstawowe oraz kurs - szkolenie specjalis- - tyczne ) 1 Asystentka pielęgniarska ) szkoła asystentek pielęgniarskich - T

8 Dziennik Ustaw Nr Poz Higienistka szpitalna Ó ) zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych - Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna średnie wykształcenie Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, - sekretarka medyczna Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana średnie lub podstawowe oraz przeszkolenie za- - pomoc dentystyczna wodowe Młodsza pielęgniarka ) kurs młodszych pielęgniarek - Przyuczona pielęgniarka ) kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejś- - ciowych Przyuczeni: dietetyczka, laborant, pomoc podstawowe oraz przeszkoienie w miejscu pracy - dentystyczna, dezynfektor i inni Sanitariusz szpitalny podstawowe 'oraz kurs kwalifikacyjny dla sanita - riuszy miesięcy Starsza: sal owa, pomoc laboratoryjna podstawowe oraz pr~eszkolenie w miejscu pracy 0 ~nitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, podstawowe oraz przeszkblenie w miejscu pracy - pomoc laboratoryjna 1 Operator sterylizatora podstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu E - II. Pracownicy administracyjni. techniczni i ekonomiczni 1 Kierownik zakładu (zes połu zakładów, jedno- wyższe wykształcenie stki organizacyjnej zespołu zakładów) wyższe wykształ.cenie i specjalizacja Illub I stop- nia w dziedzinie medycyny lub szkolenie zagraniczne ) wyższe wykształcenie i ukonczona Szkoła Zdro- w ia Publicznego.Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego Zastępca kierownika zakładu wyższe o odpowiednim kielullk.u Główny księgowy wyższe ekonomiczne w służbach finansowo- -księgowych Zastępca głównego księgowego wyższe ekonomiczne średnie ekonomiczne Główny specjalista, asystent kierownika za- wyższe o odpowiednim kierunku kładu Radca prawny według odrębnych przepisów Kierownik komórki organizacyjnej wyższe o odpowiednim kierunku średnie o odpowiednim kierunku Starszy specjalista wyższe o odpowiednim kierunku Specjalista Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higie- wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ny pracy ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpie czeństwa i higieny pracy średnie oraz ukończone szkolenie dla pracow- w służbie ników służby bezpieczeństwa i higieny pracy bezpiec zeństwa i higieny pracy

9

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1 2 Starszy: dozorca, strażnik, portier podstawowe i przeszkolenie zawodowe 10 Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, podstawowe i przeszkolenie zawodowe - szatniarz, powielaczowy i inni Objaśnienia oznaczeń: I) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zakładu. 2) Za równorzędne z wykształceniem wyższym może być uznane imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pół roku i zakończone egzaminem (certyfikat). ) Dotyczy uznawanych imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkoleń w ośrodkach zagranicznych, trwających co najmniej pól roku i zakończonych egzaminem (certyfikat). ) Do czasu nabycia uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu. ) Dotyczy zakładu udzielającego wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzo-czaszki. ) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia. ) Rodzaj wykształcenia określają zasady naboru na kurs (szkolenie specjalistyczne) w zakresie terapii uzależnień, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. ) Inne wyższe, którego rodzaj pozwala na podjęcie specjalizacji, określone zarządzen i em Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w slużbie zdrowia i opiece społecznej. ) Kurs - szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień, na podstawie programu zatwierdzoneqo przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę : w WARSZAWIE: - punkt s przedaży Urzędu Rady M inistrów. al. Jana Chrystiana Szucha 2/, tel (egzemplarze bieżące oraz z lat 1-12), - ul. Kujawska 1 (Urząd Skarbowy), Polskie Sieci Elektroenergetyczne ul. Mysia 2, ul. 1 Sierpnia 21 (ZUS), księgarnia sądow a (budynek są dów ), al. Solidarności 12, tel w., księgarnia im. St. Żeromskiego, al. Solidarności 11, tel (egzemplarze z 12 r. i bieżące). księgarnia Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznych, Budowlanych i Ogólnoasortymentowych, ul. Żurawia 1 a, tel (egzemplarze z 12 r. i bieżące), Dom Wydawniczy ABC, ul. Zamenhofa 1, tel. 1 01, Księgarnia Bankowa, al. Solidarno śc i /, Księgarnia " Elinex" (budynek Ministerstwa Finansów), ul. Świętokrzyska 12, tel. --, " OMNIA" Sp. z 0.0. ul. Morsz yńska 1, Salon " Manager" ul. Wspólna, Ministerstwo Przemysiu i Handlu: ul. Wspólna (egzemplarze z 12 r. i bieżące) ; poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży : - BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 1 (urząd wojewódzki); BIAŁYSTOK : Wydawnictwo " Beta", ul. Świętojańska 1 p. 01 ; BiElSKO-BIAŁA : ul. Cieszyńska 10 (sąd), ul. Miczurina 2a (urząd wojewódzki); BYDGOSZCZ: BUiD " Lex et Labor', ul. Waly Jagiellońskie (sąd), Wały Jagielloński e (sąd) ; CIECHANOW: Zaklad Administracyjno-Gospodarczy Urz ę du Wojewódzkiego, ul. 1 Stycznia ; CIESZYN: Spółka Cywilna " Infolex", ul. Bobrecka 1; CHEŁM : ul. Obłońska 20a (izba skarbowa}; CZĘSTOCHOWA: ul Dąbrow skiego 2(2 (sąd) ; ElBLĄG: ul. Trybunalska 2 (sąd) ; GDAŃSK: ul. Nowe Ogrody 0; GDYNIA: pl. Konstytucji (sąd), Dom Wydawnictw ABC, ul. Świętojańska ; GLIWICE: ul. Powstańców Warszawy 2 (sąd) ; GORZOW WiElKOPOLSKI: ul. Jagiellończyka (urząd wojewódzki); JElENIA GORA: ul. Wojska Polskiego (sąd) ; KALISZ: ul. Wolno ści 1a (sąd) ; KATOWICE: ul. Andrzeja 1( 1 (sąd) ; KiElCE: ul. Gwardii Ludowej 12a (sąd), ul. Jana Pawia 11 (sąd) ; KOZłENICE: Firma " Kordas", ul. Lubelska 2; KOSZALIN: Prywatna firma gospodarcza " Boom-11 ", ul. Waryńskiego (sąd), Biuro Rachunkowo-Podatkowe, ul. Chopina ; KRAKOW: Księgarni e : " Interesik", ul. Basztowa 22, ul. Krowoderskich Zuchów 2, ul. Przy Rondzie (sąd), ul. Wadowicka 12; KROSNO: ul. Bieszczadzka 1 (urząd wojewódzki); LEGIONOWO: ul. Pilsudskiego b (ZUS); LUBLIN: ul. Krakowskie Przedmieście a, ul. Obrońców Pokoju 1 (sąd). Księgarnia Prawnicza, ul. Krakowskie Przedmieście (sąd) ; ŁOMIANKI : sklep firmowy " INFOR" ul. Warszawska 1 a; ŁODŻ : K sięg arni a " Interesik", ul. Dowborczyków (11, ul. sierpnia ( (urząd skarbowy). Zamenhofa 2 (ZUS). Dom Wydawnictw ABC, pl. Wolności 10(1 2, ul. Piotrkowska 10 (urząd wojewódzki); NOWY DWOR MAZOWIECKI: ul. Slowackiego 1 (sąd); NOWY SĄCZ: Zaklad Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 2; OLSZTYN: Prze ds ię biors two Handlowo - Usługowe " Regis", ul. Stare Miasto 22; OPOLE: Dom Wydawnictw ABC, pl. Wolno śc i (, ul. Piastowska 1 (urząd wojewódzki), " Ali Profin Business", ul. Ozimska 0; OSTROW WiElKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 (sąd) ; OTWOCK: ul. Armii Krajowej 2 (sąd) ; PIOTRKOW TRYBUNALSKI: ul. Slowackiego (sąd), ul. Wronia ; PIŁA: Zaklad Uslug Biurowych " Zubik", al. Niepodleglości 2; PŁOCK: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Kośc i uszki ; POZNAŃ : ul. Mlyńska la (sąd). Punkt Infor macyjno - Kolp o rt ażowy, ul. Galileusza, Dom Wydawnictw ABC, ul. Klasztorna 1; PRUSZKOW: firma " Drukan", ul. Jasna 2, ul. Kraszewskiego 22 (sąd) ; PRZEMYŚL: Zakład Obsługi Urz ędu Wojewódzkiego, PI. Dominikański ; RADOM: ul. Żeromskiego (urząd wojewódzki), ul. Piłsudskiego 10 (sąd); RZESZOW: pl. Śreniawitów (sąd) ; SIERADZ: pl. Wojewódzki (urząd wojewódzki); SKIERNIEWICE: ul. Konstytucji Maja (urząd wojewódzki); SŁUPSK : Agencja " STA HA", ul. Norwida 10(0, BUiD " Lex et Labo,' ul. Szarych Szeregów 1 (sąd) ; SOSNOWIEC: Dom Wydawnictw ABC, al. Zwycięstwa ; SUWAŁKI: ul. Noniewicza 10 (urząd wojewódzki); SZCZECIN: BUH " Starówka", ul. Koński Kierat 1(2, Księgarn ia " Kontrakt", ul. Odrowąża 2, MAWI- BIZNES CONSULTING Sp. z 0.0., Plac Kilińskiego, " BUCHALTER" Sp. z 0.0., ul. Monte Cassino, Ośrodek Szkoleniowo- Uslugowy Izby Skarbowej, ul. Roosevelta 1(2; ŚWIDNICA: pl. Grunwaldzki 1 (sąd), Księgarnia " EUREKA", ul. Długa 1; TARNOBRZEG: ul. Mickiewicza (urzą d wojewódzki); TARNOW: ul. Dąbrowskiego 2 (sąd), TORUŃ: BUiD "Lex et Labor" Fosa Staromiejska 12(1 (sąd) ; WŁOCŁAWEK: ul. Maja 1 (urząd wojewódzki); WÓŁOMIN: ul. Ogrodowa ; WROCŁAW : ul. Energetyczna (sąd), PHU "Paragraf" Księgarnia prawnicza ul. Sądowa 1, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe,,Andrew-Tag", księgarnia pl. P owstańców Warszawy 1; ZAMOŚC : ul. Partyzantów (urząd wojewódzki); ZiElONA GORA: pl. Słowiański 1 (sąd). Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska (1, 00- Warszawa P-l. Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska (1, 00- Warszawa, P-l, do 1 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Wydawca: Urząd Rady Ministrów Redakcja: Biuro Prawne, 00- Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/, P-2. Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00- Warszawa, ul. Powsińska ' j 1, P-1, tel i - -0, teleks 2 WW, telefaks (2) Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych " Tamka" S.A., Zakład nr 1, Warszall'{a, ul. Tamka. Zam ISSN 0-11 Cena 000 zł

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r. Dz.U.99.0.00 2007.09.20 zm. Dz.U.07.160.116 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 0 poz. 00 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Taryfikator kwalifikacyjny I. Pracownicy Działalności Podstawowej Stanowisko Kategoria zaszeregowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca 1999 r.

z dnia 29 marca 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 30-1734- Poz. 300 300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk

Bardziej szczegółowo

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, O KTÓRYCH MOWA W 1 ROZPORZĄDZENIA, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH Lp. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

A N E K S nr 1/2006 do Regulaminu wynagradzania. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu

A N E K S nr 1/2006 do Regulaminu wynagradzania. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu A N E K S nr /006 do Regulaminu wynagradzania Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Elblągu W Regulaminie wynagradzania SPSZOZ Szpital Miejski w Elblągu,

Bardziej szczegółowo

podstawowe i przeszkolenie w miejscu

podstawowe i przeszkolenie w miejscu Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Lp. Kategoria zaszeregowania Stanowisko 1 I robotnik niewykwalifikowany: terenowy, gospodarczy, sprzątaczka, szwaczka, praczka, pomoc laboratoryjna, sanitariusz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 52-2865- Poz. 543 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Dziennik Ustaw Nr 52-2865- Poz. 543 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Dziennik Ustaw Nr 5-865- Poz. 54 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 999 r. (poz. 54) TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Załącznik nr Kategoria

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lutego 1994 r.

z dnia 2 lutego 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 21-276 - Poz. 74 i 75 organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Ilekro w rozporzdzeniu jest mowa o wykształceniu:

Ilekro w rozporzdzeniu jest mowa o wykształceniu: ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 0,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Pracow nik - płeć. Pracownik - rok urodzenia. L.p. Grupa personelu - nazwa

Arkusz1. Strona 1. Pracow nik - płeć. Pracownik - rok urodzenia. L.p. Grupa personelu - nazwa Arkusz1 L.p. Pracow nik - płeć Pracownik - rok urodzenia Grupa personelu - nazwa 1 K 1988 Pielęgniarki 2 K 1961 Pielęgniarki 3 M 1951 Obsługa 4 K 1966 Niższy personel medyczny 5 K 1961 Lekarze medycyny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia... Projekt ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia... w sprawie rodzajów stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na tych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce tel. 25 632 27 97, faks 25 632 42 60 e-mail: spzoz@spzoz-siedlce.pl www.spzoz-siedlce.pl zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w poszczególnych ch organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 lipca 011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 769

Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 769 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

grupa personelu pielęgniarka oddziałowa ratownik medyczny ratownik medyczny medyczny ratownik medyczny lekarze pielęgniarka oddziałowa pielęgniarki

grupa personelu pielęgniarka oddziałowa ratownik medyczny ratownik medyczny medyczny ratownik medyczny lekarze pielęgniarka oddziałowa pielęgniarki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce tel. 25 632 27 97, faks 25 632 42 60 e-mail: spzoz@spzoz-siedlce.pl www.spzoz-siedlce.pl Wykaz stanowisk pracy pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista pracowników Zamawiającego (5 stron)

Załącznik nr 2. Lista pracowników Zamawiającego (5 stron) Załącznik nr 2. Lista pracowników Zamawiającego (5 stron) L.p. Pracownik - płeć Pracownik - data urodzenia Stanowisko - nazwa 1 M 1966-10-31 Młodszy asystent 2 K 1964-04-04 Lekarz Kierujący Pododdziałem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Dziennik Ustaw Nr 159 9355 Poz. 954 954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

5 Dozorca, strażnik i inni pracownicy z wykształceniem podstawowym III - V

5 Dozorca, strażnik i inni pracownicy z wykształceniem podstawowym III - V Dziennik Ustaw Nr 8 171 Poz. i 1 Dozorca, strażnik i inni pracownicy z wykształceniem podstawowym III V 6 Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu IIIII ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Dz.U..59.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 29 lipca 20 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych (Dz. U. z dnia sierpnia 20 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 954

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 954 Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu Na podstawie art. 77 1, oraz 4 Kodeksu pracy ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 8 czerwca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 8 czerwca 1999 r. Dz.U.99.52.543 2000.01.01 zm. Dz.U.00.38.437 1 2001.01.01 zm. Dz.U.01.71.743 1 2003.01.01 zm. Dz.U.03.59.531 1 2004.01.01 zm. Dz.U.04.117.1227 1 2005.01.01 zm. Dz.U.05.98.826 1 2006.01.01 zm. Dz.U.06.127.892

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 304 OBWIESZCZENIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 304 OBWIESZCZENIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 304 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę Nazwa Komórki organizacyjnej 2015

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę Nazwa Komórki organizacyjnej 2015 Nazwa Komórki organizacyjnej 25 Oddział wewnętrzny Oddział Ginekologicznoołożniczy Oddział Neonatologiczny Oddział Chirurgii Urazowo ortopedycznej Oddział Dziecięcy Grupa zawodowa lekarze średni personel

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

2. Pracownicy gospodarczy i pozostali pracownicy obsługi

2. Pracownicy gospodarczy i pozostali pracownicy obsługi Dziennik Ustaw Nr 8 0 Poz. 9 i 9 2 Konserwator urządzeń nie wymienionych pod lp., palacz kotłów parowych i wodnych powyżej 00 C Rzemieślnik w zawodzie technicznym: hydraulik, ślusarz, tokarz, frezer, spawacz,

Bardziej szczegółowo

a) kapitału i kwot niezbędnych do utrzymania rozszerzenia d) należności licencyjnych i honorariów,

a) kapitału i kwot niezbędnych do utrzymania rozszerzenia d) należności licencyjnych i honorariów, Dziennik Ustaw Nr 28 877 Poz. 126 Artykuł 2 Popieranie i dopuszczanie inwestycji 1. Każda z U mawiających się Stron będzie popierać na swoim terytorium inwestycje inwestorów drugiej Umawiającej się Strony

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 954) Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 149 11592 Poz. 1003 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 1995 r. 010100 pełny zakres, w tym ruch osobowy, 010130 pełny zakres" 010620 pełny zakres, w tym ruch osobowy"

z dnia 20 kwietnia 1995 r. 010100 pełny zakres, w tym ruch osobowy, 010130 pełny zakres 010620 pełny zakres, w tym ruch osobowy Monitor Polski Nr 22 369 Poz. 2&8 268 ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym. Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. z mocą od dnia 1 marca 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. z mocą od dnia 1 marca 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 56-3080- Poz. 595 b) w lp. 5 po wyrazach "Starszy mistrz" dodaje się wyrazy "Przełożona pielęgniarek", c) w lp. 6 po wyrazie "Mistrz" dodaje się wyrazy "Specjalista działalności opiekuńczo-terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE I. Postanowienia ogólne 2 1 Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o przepisy: 1. kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 6 148 Poz. 100. z dnia 22 grudnia 1994 r. 2. Osobom odbywającym szkolenie poborowych oraz. ubioru ćwiczebnego.

Monitor Polski Nr 6 148 Poz. 100. z dnia 22 grudnia 1994 r. 2. Osobom odbywającym szkolenie poborowych oraz. ubioru ćwiczebnego. Monitor Polski Nr 6 148 Poz. 100 100 ZARZĄDZENIE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Struktura wiekowa i zawodowa wszystkich zatrudnionych pracowników

Struktura wiekowa i zawodowa wszystkich zatrudnionych pracowników Struktura wiekowa i zawodowa wszystkich zatrudnionych pracowników L.p. Data urodzenia Płeć K/M Stanowisko - nazwa 1 15.05.1945 M Robotnik gospodarczy 2 06.09.1945 M Ordynator 3 10.05.1948 K Kierownik pracowni

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r. Dz.U.03.4.42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

"Końcówkę kwot przypadających do wypłaty zaokrągla. się w górę do pełnych 100 zł.";

Końcówkę kwot przypadających do wypłaty zaokrągla. się w górę do pełnych 100 zł.; Dziennik Ustaw Nr 84-1144 - Poz. 495 i 496. Organy emerytalne wymienione w ust. 1 pkt 1 i mogą zawrzeć porozumienie z Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie upoważnienia właściwych oddziałów

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. ( tekst jednolity ) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 0 lipca 011 r.

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08 Authorities responsible for certifying that the diplomas, certificates and other qualifications held by nurses responsible for general care fall within one of the categories referred to in Directive 77/452/EEC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ NAKRYĆ GŁOWY. Mundur wyjściowy damski. Mundur wyjściowy męski

Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ NAKRYĆ GŁOWY. Mundur wyjściowy damski. Mundur wyjściowy męski Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 Załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. (poz. 169) WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPS w Suwałkach TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH Poziom Poziom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 169 9858 Poz. 1014 Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

21. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do spraw

21. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do spraw Dziennik Ustaw Nr 17-80 Poz. 8 19. Nie wniesione w terminie kredytowane opłaty konsularne należne od stron zamieszkałych lub mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej podlegają egzekucji w trybie przepisów

Bardziej szczegółowo

I stopnia. Dziennik Ustaw Nr 84-4558- Poz. 939 "ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI" WZORY RYSUNKOWE ODZNAKI. Załącznik nr 1

I stopnia. Dziennik Ustaw Nr 84-4558- Poz. 939 ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI WZORY RYSUNKOWE ODZNAKI. Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 84-4558- Poz. 939 WZORY RYSUNKOWE ODZNAKI I stopnia Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. (poz. 939) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5

Poziom Poziom Minimalne wymagania kwalifikacyjne 1) Stanowisko umiejętności zawodowe (w latach) 1 2 3 4 5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPS w Suwałkach TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH Poziom Poziom

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 1305

Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 1305 Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 1305 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lipca 1998r. Nr 83 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 533 - z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Załącznik do Zarządzenia nr 266 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Legnica

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 8 pkt ustawy z dnia czerwca 9 r. Kodeks pracy Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku Lp. Stanowisko funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Klisowska Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Pani Izabela Klisowska Wydział Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Lp.

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Komunikat aktualizujący nr z dnia 0 kwietnia 07 r. do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. ( Spółka ) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 07 r. decyzją nr DPI/WE/40/4/5/7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo