1 Warszawa kwiecień 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Warszawa kwiecień 2011 r."

Transkrypt

1 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni i sytuacji ekonomicznej Spółdzielni, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Przedmiotem działalności Zarządu oprócz realizacji planu finansowo-gospodarczego i kulturalnego były sprawy związane z porządkowaniem stanu prawnego gruntów, zarządzanie Majątkiem Wspólnym, działalność społeczno kulturalna, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WYNIK FINANSOWY 1. Wartość rzeczowych aktywów trwałych netto Spółdzielni zamyka się kwotą ,31 zł RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w zł) Zmiana Wartość netto ogółem w tym: , , ,05 1. Budynki , , ,53 2.Prawo wieczystego użytkowania gruntu , , ,00 3. Pozostałe środki trwałe , , ,52 4. Środki trwałe w budowie , ,00 Majątek trwały stanowiły: - 18 budynków mieszkalnych, - garaż wielopoziomowy, - 3 pawilony wolno stojące, m 2 prawa użytkowania wieczystego gruntów, z czego na koniec 2010 r. około 138 tys. m 2 było wpisanych do księgi wieczystej. 2. Wynik finansowy Spółdzielni Wynik finansowy działalności Spółdzielni za 2010 rok zamknął się dodatnio - kwotą ,86 zł (różnica pomiędzy przychodami i kosztami Spółdzielni), która przechodzi do rozliczenia w 2010 roku. Wynik finansowy Spółdzielni w 2009 r. zamknął się również dodatnio, kwotą ,19 zł. II. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Na dzień 31 grudnia 2010 roku Spółdzielnia zrzeszała ogółem członków. W ciągu 2010 roku skreślono z rejestru 40 członków na skutek: - zbycia lokalu - 12 członków - zgonu - 21 członków - wypowiedzenia członkostwa - 7 członków

2 2 Przyjęto w poczet członków 25 członków, z tytułu: - nabycia lokalu - 11 członków - otrzymania lokalu w spadku - 9 członków - darowizn - 2 członków - współczłonkostwa - 1 członka - podziału majątku - 1 członka - roszczenia o ustanowienie lok. Prawa - 1 członka W oparciu o zapisy ustawy "o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw" z dnia 14 czerwca 2007 r., w 2010 roku członkowie Spółdzielni złożyli 6 wniosków o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu. Do roku, na podstawie tej ustawy zawarto 208 umów na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Do końca 2009 r na wniosek zainteresowanych potwierdzono 148 umów - aktami notarialnymi. Po zmianie ustawy umów takich nie zawierano. Aktualnie status własnościowego prawa do lokalu ma 96% ogólnej liczby mieszkań. W 2010 roku założono 52 księgi wieczyste na mieszkania spółdzielcze własnościowe. Na 19 grudnia 2010r., 329 lokali miało założone księgi wieczyste. Od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost obrotu własnościowym prawem do lokali mieszkalnych na rynku wtórnym. W 2010 roku w tym trybie zmieniło właściciela 24 mieszkania i 5 miejsc postojowych na parkingu wielopoziomowym. III. GOSPODARKA ZASOBAMI Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni składają się 18 budynków mieszkalnych z ilością mieszkań o powierzchni użytkowej m 2 - w tym - 13 budynków z wielkiej płyty oddanych do użytkowania w latach , - 4 budynki oddane do użytkowania w latach , - 1 budynek oddany do użytkowania w 2008r. Ponadto: - garaż wielopoziomowy na 310 stanowisk, - garaż podziemny pod budynkiem Lazurowa 14D na 50 stanowisk, - garaż podziemny pod budynkiem Siemiatycka 3 na 34 stanowiska, - 66 boksów garażowych w budynkach Lazurowa 14(a, b, c), Siemiatycka 3, - 2 pawilony handlowe o powierzchni użytkowej łącznie 1.834m 2, - pawilon administracyjny wraz z lokalami użytkowymi własnościowymi MPWiK i ZEC o powierzchni użytkowej 1.646m Gospodarka remontowa w 2010 roku. Konserwacja obca Plan kosztów Wykonanie Wykonanie Wyszczególnienie 2010 r. w 2010 r. w % Konserwacja i rem. bież.hydroforni , ,65 92,44 Przeglądy i naprawa kominów , ,20 102,43 Konserwacja i napr.sprz.(kosiarki itp.) 2 000, ,35 80,12 Konserwacja i naprawy domofonów , ,00 100,07 inne , ,99 146,94 Razem , ,19 121,30

3 3 Remonty lp. Wyszczególnienie Plan kosztów na 2010 r. [zł.] Wykonanie na dzień r. [zł.] Wykonanie w % 1 Renowacja balustrad balkonowych , ,73 145, Przygotowanie projektów do wymiany pionów kanalizacyjnych, wymiany c.w. i cyrkulacji, wymiany instalacji gazowej oraz remontu instalacji c.o. w budynkach Siemiatycka 5-15 Naprawa elewacji ściany płd. S11, S13 + inne miejscowe Remont lub naprawa obróbek blacharskich z wymianą rynien R13 oraz na części R11, R12, R14 i R , ,61 57, , ,23 102, , ,85 132,09 5 Wymiana okienek piwnicznych , ,45 99, Renowacja chodników i ciągów pieszo - jezdnych Remont podłoży wejść do budynków R12, R13, R14, R14A Wymiana opasek przy R12A, R13, R14, R14A Przygotowanie podziału terenu na nieruchomości Usunięcie przecieków do garażu podziemnego L14D , ,78 7, , ,99 102, , ,46 15, ,00 0,00 0, , ,01 68,98 11 Rezerwa , ,40 59,24 Razem , ,51 117,31 12 Fundusz celowy wymiany dźwigów , ,23 111,26 Gospodarka remontowa prowadzona była w oparciu o plan remontów zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Renowacja balustrad balkonowych. W marcu 2010 roku ogłoszono przetarg na wykonanie wymiany balustrad logii w budynkach: Siemiatycka 7, 9 i 15 oraz Rozłogi 11,12 i 13. Wybór wykonawców dokonała Komisja przetargowa w kwietniu ub.r., która zaproponowała, aby zakres prac 2010 r. podzielić na 2 firmy. Podpisano umowy: - z firmą CHODRUM s.c. z Choszczówki Stojeckiej k. Mińska Mazowieckiego, na wykonanie wymian w budynkach Siemiatycka 7 i 9, - z Firmą Ogólnobudowlaną Andrzej Mielcarz z Bydgoszczy na wykonanie wymian w budynkach Siemiatycka 15, Rozłogi 12,11 i 13. Wymiana została zakończona z niewielkim poślizgiem terminowym, uzasadnionym warunkami pogodowymi.

4 4 Zgodnie z podpisanymi umowami, za część robót wystawiono faktury i zapłacono po ich zakończeniu i odbiorze, pozostała część zapłaty była fakturowana w grudniu 2010 roku z terminem płatności w styczniu 2011 r. Przygotowanie projektów do wymiany pionów kanalizacyjnych, wymiany c.w. i cyrkulacji, wymiany instalacji gazowej oraz remontu instalacji c.o. w budynkach Siemiatycka Ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektów jw. spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem SIWZ odebrały 23 firmy, z czego 7 złożyło oferty. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu negocjacji, na wykonawcę projektów wymiany wybrała firmę MAG INSTAL Sp. z o.o. z Warszawy. Z firmą tą została zawarta umowa na wykonanie projektów wymiany pionów kanalizacyjnych, wymiany zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji, wymianę instalacji gazowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania za kwotę zł, z terminem realizacji do końca 2010r. W dniach listopada 2010 r. firma wykonała inwentaryzację instalacji hydraulicznych w budynkach Siemiatycka Do końca ub. roku firma przekazała opracowane pojedyncze egzemplarze projektów w poszczególnych branżach. Do końca stycznia 2011 r. firma przekazała komplety uzgodnionych projektów branżowych na poszczególne budynki wraz z kosztorysami inwestorskimi. Naprawa elewacji ściany południowej budynków Siemiatycka 11 i 13 oraz innych miejscowych. Dokonano napraw elewacji przy wejściach i zsypach budynków Siemiatycka 5,7,9, 11 i 13. W trakcie wymiany balustrad balkonowych dokonano napraw elewacji w dostępnych miejscach. Niestety, stan techniczny elewacji ocieplonych styropianem pogarsza się, konieczne były pilne naprawy w budynkach Siemiatycka 7 i 9, a także naprawa narożnika północno-zachodniego w budynku Siemiatycka 11. Remont lub naprawa obróbek blacharskich z wymianą rynien w budynkach: Rozłogi 13 oraz na części Rozłogi 11, 12,14 i 15. Wiosną ub. r. wykonano w terminie awaryjnym naprawę rynien i obróbek blacharskich w tych budynkach. W ramach konkursu ofert wybrano wykonawcę remontu obróbek blacharskich z wymianą rynien na części niższej budynku Rozłogi 12 i Rozłogi 15 (z miejscowymi naprawami papy i przesmarowaniem części niższej), Rozłogi 13 i ok. 50% strony zachodniej Rozłogi 11. Na wiosnę 2011 r. został zakończony remont obróbek i wymiana rynien na budynku Rozłogi 11 i wykonamy remont obróbek z wymianą rynien na budynku Rozłogi 14. Wymiana okienek piwnicznych. Wymiany okienek piwnicznych dokonała firma: AGRAPLAST Sp. z o.o. z Warszawy, która jako jedyna złożyła ofertę ważną i spełniającą warunki zamówienia. Po negocjacjach techniczno-cenowych podpisano umowę z terminem wykonania r. Realizacja umowy przedłużyła się ze względu na trudności z dotarciem do wielu okienek (zabudowane korytarze piwnic).

5 5 Renowacja chodników i ciągów pieszo-jezdnych. Wykonano jedynie naprawę nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Lazurowej w rejonie kiosku z częściami samochodowymi. Zarząd podjął decyzję o nie realizowaniu zadania w roku ubiegłym, przeznaczając większe środki na obróbki blacharskie i wymianę rynien. Remont podłoży wejść do budynków Rozłogi 12A,13,14 i 14A. Wykonano remont wejścia do budynku Rozłogi 12 A klatka I z wymianą zadaszenia, wykonano remonty wejść do budynku Rozłogi 13 klatka II i III z podfundamentowaniem, poprawiono podesty przy wejściach do budynków Rozłogi 14 i 14A. Dodatkowo poprawiono i wzmocniono zadaszenia nad wejściami do budynku Rozłogi 15. Wymiana i naprawa opasek przy budynkach Rozłogi 12A, 13, 14, 14A. Wymieniono i naprawiono opaskę przy budynku Rozłogi 12A, dalsze prace były wstrzymane ze względu na zwiększenie środków na wymianę rynien. Przygotowanie podziału terenu na nieruchomości. Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Dzielnicy Bemowo nie zakończyła regulacji gruntów do końca 2010 roku i zadanie nie mogło być realizowane. Usunięcie przecieków do garażu podziemnego Lazurowa 14D. Wykonano ekspertyzę dotyczącą ustalenia przyczyn przecieków do garażu podziemnego w budynku przy ul. Lazurowej 14D. Na tej podstawie został wykonany projekt techniczny usunięcia przecieków. W ramach konkursu ofert wybrano na wykonawcę robót firmę AllBud z Warszawy. Firma wykonała uszczelnienie najgorszego miejsca przecieku przez dylatację do tej pory uszczelnienie jest skuteczne. Dalsze prace będą kontynuowane w 2011 r. Rezerwa. Wykonano naprawę lejów zsypowych w budynkach: Siemiatycka 15 i Rozłogi 12a klatka II. Wykonano naprawę szczelin dylatacyjnych poddasza w budynkach: Rozłogi 15, 12, 13, 11 i 14. Wymieniono wywiewki kanalizacyjne budynku Siemiatycka15. Wymiana wind. We wrześniu 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na wymianę dźwigów w budynkach: Rozłogi 12 A I klatka oraz Siemiatycka 9 dźwig meblowy. Przetarg wygrała WINDA WARSZAWA Sp. z o.o. Dźwig osobowy w budynku Rozłogi 12A klatka I został uruchomiony 21 grudnia 2009r. - zapłata nastąpiła w lutym 2010 r. Zgodnie z umową, wymiana dźwigu 1000 kg w budynku Siemiatycka 9 została wykonana do końca lutego 2010 r.- zapłata nastąpiła w marcu 2010 r. We wrześniu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wymianę wind o udźwigu 500 kg w budynkach: Siemiatycka 15, Rozłogi 14A klatka III i Rozłogi 15 klatka V, z terminem wykonania do końca roku i terminem płatności w 2011 roku.

6 6 SIWZ pobrało 9 firm, z czego 3 złożyły oferty. Do wymiany wind wybrano firmę Winda Warszawa Sp. z o.o., dotychczasowego wykonawcę wymian wind, z którą podpisano umowę z terminem realizacji na r. W dniu r. windy zostały odebrane przez inspektorów UDT i oddane do eksploatacji. 2. Roczne koszty działalności operacyjnej zasobów wyniosły ,72 zł. Koszty te obejmują eksploatację podstawową, media, koszty działalności Klubu YOGI, Klubu Seniora, eksploatację dźwigów oraz odpisy na fundusz remontowy. Na powyższą kwotę składają się: 1) Media ,74 zł. 2) Dźwigi ,55 zł. 3) Eksploatacja ,43 zł. 3. Koszty (wydatki) centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych w 2010 roku wyniosły ,40 zł i były wyższe w stosunku do 2009 roku o 15,7%. Koszty centralnego ogrzewania w 2010r Budynek Opł.st.CO Ilość.GJ Koszty CO p.u.lokali śr.st.zł/m2/mc GJ/m2 S15 (101) 31584, , , ,13 1,75 0,457 podz. S13 (102) 31584, , , ,33 1,72 0,444 podz. S11 (103) 33013, , , ,78 2,43 0,709 S9 (104) 30326, , , ,08 2,16 0,624 S7 (105) 31698, , , ,14 2,40 0,712 S5 (106) 33013, , , ,29 2,30 0,657 R14a (107) 52325, , , ,20 2,04 0,586 R12a (108) 52325, , , ,81 1,86 0,518 R12 (109) 42788, , , ,97 1,78 0,478 podz. R15 (110) 38530, , , ,09 1,88 0,539 R13 (111) 20731, , , ,14 2,07 0,590 R14 (112) 18678, , , ,55 1,59 0,424 podz. R11 (113) 25509, , , ,32 1,61 0,427 podz. L14A (201) 11046,96 850, , ,64 1,12 0,314 ciepł. L14B (202) 15877, , , ,64 1,14 0,318 ciepł. L14C (203) 14219,87 999, , ,64 1,14 0,310 ciepł. L14D (204) 12981, , , ,69 1,14 0,329 ciepł. S3 (206) 13450, , , ,18 0,99 0,284 ciepł , , , ,60 1,79 0,502

7 7 4. W 2010 roku w lokalach mieszkalnych zużyto m 3 wody, której koszt dostawy wyniósł ,60 zł. Budynek Koszty pobranej wody zł Koszt wody roczny na osobę zł zużycie indywid. w okresie w m 3 ilość osób w budynku średnie zużycie miesięczne na osobę w m3 zużycie roczne na osobę w m3 S15 (101) 69342,40 350, ,8 46,1 S13 (102) 63703,20 338, ,7 44,6 S11 (103) 70854,80 361, ,0 47,6 S9 (104) 68096,00 362, ,0 47,7 S7 (105) 63551,20 305, ,4 40,2 S5 (106) 65230,80 329, ,6 43,3 R14a (107) ,20 331, ,6 43,6 R12a (108) ,60 300, ,3 39,5 R12 (109) 88578,00 328, ,6 43,2 R15 (110) 93951,20 329, ,6 43,4 R13 (111) 39884,80 316, ,5 41,7 R14 (112) 33417,20 283, ,1 37,3 R11 (113) 51634,40 285, ,1 37,5 L-14A(201) 30392,40 337, ,7 44,4 L-14B(202) 45030,00 398, ,4 52,4 L-14C(203) 39611,20 356, ,9 47,0 L-14D(204) 33835,20 302, ,3 39,8 S3 (206) 38152,00 328, ,6 43,3 RAZEM ,60 328, ,6 43,2 Stawka na dostawę wody: 7,6 zł/m 3 5. Koszty podgrzewania wody w 2010 roku wyniosły ,27 zł I były wyższe w stosunku do 2009 roku o 4,7%.

8 Analiza kosztów podgrzewania wody w okresie: Budynek koszty ogółem zł Ilość osób koszty ogółem na osobę zł ilość m3 podgrz. wody ilość m3 na osobę koszt podgrza nia 1m3 - zł S15 (101) , , ,3 11,3 S13 (102) , , ,2 12,2 S11 (103) , , ,7 11,4 S9 (104) , , ,0 12,1 S7 (105) , , ,2 10,3 S5 (106) , , ,7 11,9 R14a (107) , , ,8 11,1 R12a (108) , , ,3 16,3 R12 (109) , , ,5 12,8 R15 (110) , , ,5 10,6 R13 (111) , , ,9 11,6 R14 (112) , , ,4 15,6 R11 (113) , , ,4 15,8 L14A (201) , , ,0 9,5 L14B (202) , , ,6 7,3 L14C (203) , , ,2 9,0 L14D (204) , , ,4 9,3 S3 (206) , , ,4 9, , , ,9 11,8 6. Zaległości czynszowe. Zaległości mieszkańców z tytułu wnoszenia opłat za używanie lokali mieszkalnych, garaży i miejsc postojowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły łącznie ,70 zł (zaległości na koniec 2009 roku wynosiły ,79 zł ). Zaległości w opłatach za lokale użytkowe na koniec 2010 r wyniosły ,21 zł (zaległości na koniec 2009 r wynosiły ,30 zł). Oprócz zaległości bieżących istnieją jeszcze należności zasądzone przez sąd w postępowaniu upominawczym. Ogólna kwota tych należności na koniec 2010 roku wynosi ,51 zł (w tym lokale użytkowe ,01). Zarząd prowadzi rozmowy z dłużnikami, rozkłada na raty zobowiązania, informuje o możliwości uzyskania pomocy

9 9 od organów samorządowych. Okazuje się jednak, że wiele zobowiązań podjętych przez dłużników nie jest wykonywane. Spółdzielnia skierowała na drogę sądową 8 spraw o zapłatę należności czynszowych. Pomimo 5 prawomocnych wyroków eksmisyjnych Spółdzielnia nie może odzyskać lokali, gdyż Urząd Dzielnicy Bemowo nie dysponuje lokalami na ten cel. Spółdzielnia skierowała pozwy przeciwko m. st. Warszawa w wyniku czego w 2010 roku odzyskała kwotę ,00 zł (łącznie z kosztami sądowymi). W 2009 roku odzyskano ,47 zł. 7. Parking wielopoziomowy Koszty działalności parkingu w 2010 roku zamknęły się kwotą ,11 zł. Plan kosztów przewidywał na działalność w 2010 r. kwotę ,14 zł Wpływy z tytułu : -opłat eksploatacyjnych, wynajmu miejsc, dopłat za przemieszczenia zimowe, osiągnęły kwotę ,49 zł. Różnica w kwocie 3949,38 zł przeznaczona zostanie na odbudowę funduszu remontowego, z którego sfinansowano częściowo koszty jego budowy (uchwała nr 5 ZP z 2002 roku) Poniższa tabela przedstawia strukturę wykorzystania miejsc postojowych na parkingu wielopoziomowym. Stanowiska wykupione przez członków Spółdzielni Ilość 142 Średnioroczna ilość stanowisk wynajmowanych 78 Ilość przemieszczeń zimowych 33 Średnioroczna ilość stanowisk wolnych 84 W czerwcu 2010 r., Walne Zgromadzenie uchwałą nr 6 zaakceptowało przedstawioną koncepcję budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na parkingu wielopoziomowym i upoważniło Zarząd do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. W październiku ub. roku pracownia projektowa przygotowała i złożyła w urzędzie Dzielnicy Bemowo niezbędną dokumentację dla uzyskania warunków zabudowy. Niestety do końca 2010 r. Urząd Dzielnicy nie wydał warunków zabudowy dla tego obiektu, Spółdzielnia odebrała je 8 marca 2011 r. a uprawomocniły się z dniem 7 kwietnia 2011r. IV. Struktura organizacyjna administracji Spółdzielni Administracja Spółdzielni, w roku 2010, działała w oparciu o strukturę organizacyjną zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą z dnia r. Prezes i Z-ca Prezesa Spółdzielni z powołania Rady Nadzorczej, wykonywali obowiązki Dyrektora i Z-cy Dyrektora Spółdzielni. W skład ścisłego kierownictwa administracji Spółdzielni wchodzi również Główny Księgowy. Schemat Organizacyjny Administracji przewiduje: W pionie Prezesa Spółdzielni, samodzielne stanowiska:

10 d/s członkowsko-mieszkaniowych, d/s osobowych, d/s organizacyjno-samorządowych, Kierownik Klubu YOGI 10 W pionie Zastępcy Prezesa ds. Technicznych, stanowiska: Administratora/magazyniera, z podporządkowaniem mu 14-tu (13,75 etatu) gospodarzy budynków, St. mistrza d/s techniczno-budowlanych, z podporządkowaniem mu 6 -ciu (5,25 etatu) konserwatorów, W pionie Głównego Księgowego samodzielne stanowiska: Zastępcy Głównego Księgowego, księgowego, d/s czynszów, windykacji i wkładów mieszkaniowych d/s analiz ekonomicznych i rozliczeń, d/s płac i kasy. Według stanu na koniec roku 2010, zatrudnienie w Spółdzielni w przeliczeniu na etaty przedstawiało się następująco: - na stanowiskach nierobotniczych 11,8 etatu - na stanowiskach konserwatorów 5,25 etatu - na stanowiskach gospodarzy domów 13,75 etatu - na stanowisku sprzątaczki pomieszczeń biurowych 1 etat Łącznie na koniec ubiegłego roku stan zatrudnienia wyniósł 31,8 etatu (średniorocznie 32,8 etatu). W związku z koniecznością zapewnienia zastępstw zawierano w tym zakresie umowy o pracę na czas określony, oraz na podstawie umowy zlecenia. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, fundusz płac w wysokości zł, został wykonany w 99,14%. W wykonanym funduszu płac mieści się również wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej, zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej zatwierdzonym uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia z dnia r. Zarząd Spółdzielni funkcjonował w składzie: Henryk Piast Tadeusz Kordos Maciej Woźniak - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni - Z-ca Prezesa Dyrektor Techniczny - Członek Zarządu Zarząd działał w oparciu o Regulamin Zarządu uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli (uchwała nr 7 z dnia r). Do kompetencji Prezesa Zarządu należy: reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz, organizowanie toku prac Zarządu Spółdzielni oraz nadzór ogólny nad działalnością całej Spółdzielni. Występuje w odniesieniu do pracowników, jako pracodawca oraz przewodniczy na posiedzeniach Zarządu. Do kompetencji Z-cy Prezesa Zarządu należy: nadzór nad działalnością pionu techniczno-eksploatacyjnego w tym administracji, sprawy związane z dostawami mediów oraz działalności remontowej realizowanej środkami funduszu remontowego, zastępowanie Prezesa Zarządu w okresach jego nieobecności.

11 11 Członek Zarządu w ramach Regulaminu Zarządu : współpracuje z Radą Nadzorczą, sprawuje kontrolę wewnętrzną, nadzoruje postępowania przetargowe, uczestniczy w rozpatrywaniu skarg i wniosków członków Spółdzielni.. W 2010 roku, Zarząd odbył 51 posiedzeń protokołowanych i podjął 46 uchwał nierozerwalnie związanymi z jego funkcjami. Przedmiotem posiedzeń Zarządu w 2010 roku były sprawy i zagadnienia realizowane według planu pracy Zarządu na 2010 rok; w szczególności Zarząd zajmował się na swych posiedzeniach sprawami: członkowsko-mieszkaniowymi; wdrażaniem nowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym kwestie przekształceń praw lokatorskich do lokali na własnościowe, unormowania prawnego i podziału gruntów, samodzielność lokali,ewidencja budynków, nowelizacja Statutu i regulaminów; zawieraniem umów na wykonawstwo robót i usług; bieżącymi zagadnieniami remontowo-eksploatacyjnymi; rozpatrywaniem wniosków oraz zażaleń Członków, głównie w sprawach technicznych, dotyczących zajmowanych mieszkań (w tym centralnego ogrzewania oraz rozliczeń centralnego ogrzewania i wody); rozstrzyganiem spraw sygnalizowanych przez pracowników administracji. Zarząd współpracował z Komisją Statutową, która przygotowała zmiany do Statutu, wynikające ze zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2009 roku, które zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2010r. i zarejestrowane przez Sąd Gospodarczy w sierpniu 2010 r. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za 2009 rok, udzieliło absolutorium Zarządowi, przyjęło kierunki działania Spółdzielni na rok 2010/11 V. GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WSPÓŁNYM Od początku istnienia MW Spółdzielnia uzyskała z tytułu sprzedaży składników majątku zł. Przez cały okres istnienia ostatniego składnika majątku, trwają starania o uregulowanie stanu prawnego działek i przeniesienie ich własności na spółdzielnie zarządzające tym majątkiem proporcjonalnie do ich udziału. Nieruchomość przy ul Białowiejskiej stanowi obszar o powierzchni m 2, w tym m 2 stanowi powierzchnia ogrodzona, m 2 stanowi powierzchnię wyłączoną ze względu na usytuowanie pod linią wysokiego napięcia. Na terenie znajdują się dwie hale o powierzchni po 670 m 2 (w złym stanie technicznym), stacja transformatorowa, dwie wiaty, kontenery biurowe. Teren został przekazany w 1976 roku, MSM STARÓWKA w użytkowanie wieczyste pod budowę bazy remontowej. W 1991 roku MSM STARÓWKA wystąpiła o przeprowadzenie komunalizacji tego terenu i przekazanie go aktem notarialnym w użytkowanie wieczyste na jej rzecz. W 1995 roku Pełnomocnik Współwłaścicieli MW wystąpił do Gminy Warszawa Centrum o założenie KW i ujawnienie, jako właściciela Gminy. W lipcu 2003 r., Urząd m.st. Warszawy złożył wniosek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa X wydział Ksiąg Wieczystych o założenie KW dla nieruchomości przy ul Białowiejskiej 1/3.

12 12 We wrześniu 2003 r., Sąd oddalił wniosek ze względu na nieuregulowany stan prawny działek. Z roszczeniami wystąpili również dawni właściciele - w 2004 roku poprzedni właściciele odzyskali wyrokiem sądu działki o powierzchni 1.816m 2. W kwietniu 2004 r., Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych (współwłaściciele MW) wystosowali pismo do Urzędu m.st. Warszawy, w którym zadeklarowano, że spółdzielnie wykonają na swój koszt dokumenty geodezyjne, od których Sąd uzależnił założenie KW. Opracowanie zostało wykonane w maju 2005 r za kwotę zł i włączone w koszty działalności MW. Zgodnie z umową, Biuro Geodezyjne złożyło dokumentację w Urzędzie Dzielnicy Wola. Z opracowanej dokumentacji wynika, że tylko w jednej księdze wieczystej jest wpisany Urząd Dzielnicy Wola, jako właściciel. W pozostałych figurują dawni właściciele. Zarządy spółdzielni postanowiły prowadzić działania dwukierunkowo: 1. Na podstawie przygotowanych map żądać uregulowania stanu prawnego nieruchomości. 2. Wystąpić do Urzędu Dzielnicy Wola o uzyskanie warunków zabudowy na tym terenie. W lipcu 2007r. zawarto umowę na opracowanie operatu z rzeczoznawcą majątkowym, który przedłożył go na Zebraniu MW w dniu r. Według operatu oszacowana wartość rynkowa prawa własności gruntu wynosi zł, zaś wartość roszczeń zł. Dwie spółdzielnie zainteresowane są wykupem roszczeń od pozostałych spółdzielni. Są to SM Starówka i SM KOŁO. Roszczenia zostaną ustalone w drodze negocjacji. W styczniu 2009 r. spółdzielnie zawarły umowy z Kancelarią prawną "Joanna Kotkowska -Pyzel' Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 19/25, na obsługę prawną Majątku Wspólnego: - umowa na obsługę bieżącą z wynagrodzeniem ryczałtowym 1200 zł netto miesięcznie, - umowa na regulację stanu prawnego nieruchomości, za którą ustalono wynagrodzenie w postaci zaliczki w wysokości zł netto oraz dodatkowe w wysokości 0,6% wartości nieruchomości, jaka zostanie uregulowana i przyjęta do obliczenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste - ale nie więcej niż zł. Koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości będą wymagały dofinansowania ze strony Spółdzielni -Współwłaścicieli Majątku Wspólnego. Zawarcie umowy na regulację prawną nie wyklucza starań spółdzielni "Starówka" i "Koło" do przeniesienia udziałów innych spółdzielni na ich rzecz. W marcu 2009 r., Zarząd Majątkiem Wspólnym zlecił Kancelarii prawnej przygotowanie pozwu przeciwko m.st. Warszawa o złożenie oświadczenia woli w sprawie: - ustanowienia na rzecz spółdzielni współwłaścicieli prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej przy ul. Białowiejskiej1/3, - zobowiązanie m.st. Warszawy do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz spółdzielni budynków i budowli, - ustalenie wysokości opłat rocznych w wysokości 3% wartości gruntu. W kwietniu 2009r. kancelaria prawna skierowała pozew przeciwko m.st. Warszawa i spółdzielnie wniosły opłaty od wpisu sądowego w wysokości zł, z czego na naszą Spółdzielnię przypadło zł.

13 13 Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 23 lipca 2009 r. Ze względu na opóźnioną odpowiedź na pozew, sąd odroczył rozprawę na 20 października 2009 r., która również nie odbyła się ze względu na chorobę sędziego. Na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 r. Urząd Miasta St. Warszawy wystąpił z propozycją przystąpienia do rozmów w celu zawarcia ugody. Sąd wyznaczył termin rozprawy na 18 marca 2010 r, dając stronom czas na podjęcie rozmów pozwalających na przygotowanie propozycji ugody sądowej. Propozycja ugody była istotna, gdyż obserwując dokonywane przez Urząd Miasta wyceny nieruchomości, można było oczekiwać, że wartość nieruchomości zostanie oszacowana na kwotę od mln zł. Wielką niewiadomą jest również zwolnienie z pierwszej opłaty, której wysokość może wynieść od 4,5 mln zł do 15 mln zł. Dla naszej Spółdzielni kwota ta może wynieść od 280 tys. zł do 900 tys. zł. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3%, wyniesie od 500 tys. zł do 1,7mln zł. Dla naszej Spółdzielni może być to kwota od 33 tys. zł do 108 tys. zł. Przychody z Majątku Wspólnego nie sfinansują takich obciążeń i konieczne będzie sięgnięcie do kieszeni członków współwłaścicieli MW. Zasadnym staje się rozważenie, czy ponosić koszty porządkowania stanu prawnego i czekać na sprzedaż czy zbyć udział, za mniejszą kwotę i zamknąć ten rozdział. Na Zebraniu Współwłaścicieli Majątku Wspólnego w dniu r., większość Zarządów Spółdzielni opowiedziała się za nie podejmowaniem uchwał o powołaniu spółki i zbyciu udziałów przynajmniej do czasu ogłoszenia wyroku przez sąd pierwszej instancji. W 2010 roku miasto Stołeczne Warszawa nie przedłożyło żadnych propozycji ugody pomimo, że odbyły się 2 rozprawy przed sądem rejonowym. Dalsze potyczki zostały przeniesione na 2011 rok. We wrześniu 2010 r, Współwłaściciele postanowili powołać pełnomocnika, który mógłby składać oświadczenia woli w imieniu wszystkich Spółdzielni, co ułatwiłoby postępowanie przeciwko M. St. Warszawa. Na Zebraniu Współwłaścicieli Majątku Wspólnego w dniu 8 lutego 2011 r. zostały przedstawione wyniki działalności MW w 2010 roku i propozycja planu działalności na 2011 rok. Majątek Wspólny na 31 grudnia 2010 r. wykazał dodatni wynik finansowy brutto w wysokości ,87 zł. Przychody osiągnęły kwotę ,00 zł Koszty zamknęły się kwotą ,51 zł Dodatni wynik finansowy został osiągnięty w wyniku zwiększonego wynajmu powierzchni magazynowych i terenu, oraz zmniejszenia kosztów zarządu nieruchomością. Zadłużenie najemców z tytułu niezapłaconego czynszu wraz z odsetkami za zwłokę wynosi ,40. Dodatkowo na należności trudnościągalne utworzono odpis aktualizujący w wysokości 160,770,85 zł. Należności na rzecz spółdzielni Współwłaścicieli MW ,57 zł. Prognoza działalności Majątku Wspólnego na 2011 rok nie jest optymistyczna i wszystko wskazuje, że należy się liczyć z koniecznością dofinansowania Majątku przez Współwłaścicieli. Sprawozdanie Pełnomocnika Współwłaścicieli Majątku Wspólnego stanowi załącznik nr 1. do sprawozdania Zarządu. VI. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA Działalność społeczną i kulturalno-oświatową w 2010 roku, Spółdzielnia prowadziła w Klubie YOGI, w oparciu o roczny plan merytoryczno-finansowy. Koszty działalności Klubu w 2010 roku zamknęły się kwotą ,55 zł.

14 14 Wpływy osiągnęły kwotę ,27 zł (w tym wpływy od lokali mieszkalnych w wysokości ,14 zł). Działalność ta jest obciążona podatkiem dochodowym, który wyniósł 5.259,61 zł. Środki na działalność pochodziły z wpływów od lokali mieszkalnych - 0,03zł/m 2 p.u oraz wpływów na ten cel od lokali użytkowych, jak i ze środków poza spółdzielczych (wynajem sali ). W roku 2010 Klub YOGI, tak jak w latach poprzednich, propagował kulturę i sport wśród mieszkańców naszego osiedla. Najwięcej uwagi poświęcono dzieciom naszej Spółdzielni, które uczestniczą w zajęciach sportowych, w pracowni modelarskiej, zajęciach kulturalno-oświatowych itp. W ramach kosztów działalności kulturalno-oświatowej finansowane jest również utrzymanie placów zabaw na terenie Spółdzielni. Na terenie naszej Spółdzielni działa Klub Seniora. Działalność Klubu Seniora finansowana jest z wpłat na fundusz społeczno-kulturalny w wysokości 0,01zł/m 2 p.u od lokali mieszkalnych. Na siedzibę Klubu Seniora adaptowano pomieszczenia w budynku Rozłogi 14A. Imprezy masowe odbywają się w Klubie YOGI. W 2010 roku, nasi seniorzy brali udział w imprezach organizowanych na terenie naszej Spółdzielni (wieczorki taneczne, wieczór wigilijny) jak również uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez inne kluby i organizacje oraz zorganizowali wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej i Żelazowej Woli. W grudniu 2010 r Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin Klubu Seniora w SML-W ROZŁOGI, a na zwołanym przez Zarząd Spółdzielni, Zebraniu Klubu Seniora został wybrany nowy pięcioosobowy Zarząd Klubu Seniora. Rozliczenie finansowe działalności Klubu Seniora w 2010 roku przedstawia się następująco: 1. Wpływy ,05 zł 2. Saldo z roku poprzedniego ,72 zł 3. Koszty ,69 zł 4. Saldo na koniec 2010r ,08 zł 5. Podatek dochodowy ,76 zł 6. Kwota do przeniesienia na 2011r ,32 zł VII Pomoc społeczna dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej Na terenie naszej Spółdzielni w budynku R13 zlokalizowany jest magazyn prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Sąsiedzkiej, w którym jest udzielana pomoc rzeczowa osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej z południowej części Dzielnicy Bemowo. Osoby takie mogą otrzymać tam żywność, środki czystości, odzież. Stowarzyszenie boryka się jednak z trudnościami finansowymi, gdyż Urząd m.st. Warszawy przydziela małe środki na działalność tej placówki. Wszyscy chętni mogą wspomóc działalność Stowarzyszenia przekazując na jego rzecz kwotę do 1% podatku (KRS ). VIII. Kontynuowanie prac związanych z uporządkowaniem spraw majątkowych. Dnia 8 grudnia 2005 r Sąd Okręgowy V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił ostatecznie apelację złożoną w listopadzie 2003 r., dotyczącą wniosku Gminy Bemowo z 2000 r. o wpis Spółdzielni, jako użytkownika wieczystego do Ksiąg Wieczystych na

15 15 podstawie aktu notarialnego. W 2003 r. wniosek ten został oddalony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych. W styczniu 2005r., Spółdzielnia wystąpiła do Delegatury Geodezji i Katastru w Dzielnicy Bemowo o wprowadzenie zmiany dotyczącej ujawnienia budynków w katastrze, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (arkusze danych ewidencyjnych budynków zostały złożone w Urzędzie Dzielnicy Bemowo w grudniu 2004 roku). Ujawnienie budynków było niezbędne do zakładania ksiąg wieczystych na mieszkania spółdzielcze własnościowe. Jednocześnie zintensyfikowano działania dotyczące uregulowania ujawnionych nieprawidłowości w stanie prawnym naszych nieruchomości. Na wystosowane pisma do: Prezydenta Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Naczelnika Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa, Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie m.st. Warszawy, odpowiedzi udzielił jedynie Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie m. st. Warszawy. Jednocześnie Urząd próbował przerzucić na Spółdzielnię koszty prac geodezyjnych przy tworzeniu wyrysów i map. We wrześniu 2007 r. Spółdzielnia jednoznacznie odpowiedziała, że nie posiada środków na ten cel i zażądała wykonania tych opracowań przez Delegaturę. W sierpniu 2008 roku zostały skierowane pisma do Prezydenta m.st. Warszawy, Biura Gospodarki Nieruchomościami, Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Po pisemnej interwencji w listopadzie 2008 r oraz zażaleniu na bezczynność organów wystosowanym w styczniu 2009 r., Spółdzielnia otrzymała 23 stycznia 2009 roku lakoniczną odpowiedź z Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz bardziej szczegółową 2 lutego 2009 roku w odpowiedzi na skargę na bezczynność organu, przekazaną przez Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami. Od marca 2009r Delegatura przyśpieszyła swoje działania i przy ścisłej współpracy z Zarządem Spółdzielni kierowane były wnioski do sądu o wpis do księgi wieczystej, w wyniku, czego na koniec 2009 r. wpisanych było do księgi wieczystej 39 działek na 62 objęte aktem notarialnym. W ciągu 2010 roku wpisano do księgi wieczystej dalszych 10 działek Na koniec 2010 roku stan regulacji wyglądał następująco: Działki wpisane do KW Wysłane wnioski o wpis do KW Konieczne wnioski o sprostowan ia Brak dokumentów wywłaszcz. Razem Ilość działek pow. m X. Bezpieczeństwo i porządek Od sierpnia 2005 roku w Dzielnicy Bemowo, istnieje program Bezpieczne Osiedle. Grupa VI tego programu obejmuje teren SM Lazurowa i SML-W ROZŁOGI Pomimo stałej współpracy z dzielnicowym oraz opiekunem ze strony Straży Miejskiej wciąż występują: 1) wybryki chuligańskie, 2) włamania, 3) napady, 4) kradzieże wyposażenia dźwigów i budynków,

16 16 5) niszczenie elewacji przez bezkarnych grafficiarzy, 6) niszczenie szyb i okien, 7) narkomania. Sprawcy tych wykroczeń czują się bezkarni, gdyż brak jest zdecydowanej reakcji służb porządkowych. W dalszym ciągu dużym problemem są zniszczenia dokonywane przez wandali i zakłócanie ciszy nocnej i porządku przez lokale nocne na ul. Okrętowej. Pomimo wprowadzenia strefy zamieszkania na terenie osiedla uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2007 z dnia r (w rozumieniu przepisów Prawo o ruchu drogowym ), Straż Miejska ma trudności interpretacyjne zapisów ustawy prawo o ruchu drogowym i uporczywie myli strefę zamieszkania z drogą wewnętrzną. W maju 2010 roku sprawą tą zajmowała się komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Rady Dzielnicy Bemowo. Pomimo postawionego wniosku przez Spółdzielnię, aby prawnicy Urzędu Dzielnicy przygotowali opinię prawną w tej sprawie, nie otrzymaliśmy dotąd odpowiedzi. XI Lustracja W dniu 16 grudnia 2008 roku została zawarta umowa z Krajową Radą Spółdzielczą na przeprowadzenie lustracji pełnej Spółdzielni w okresie r. Ze względu na opóźnione prace przy sporządzaniu sprawozdania finansowego umowa została przedłużona do końca kwietnia 2009 r. W protokole lustracji, lustratorzy stwierdzili, że: Sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra. Nie występują zjawiska stanowiące zagrożenie w zachowaniu płynności finansowej i prawidłowym funkcjonowaniu Spółdzielni w przyszłości, co lustratorzy stwierdzają na podstawie osiągniętych wyników finansowych oraz prowadzonej przez Spółdzielnię polityki gospodarczej, w badanym okresie." W przesłanym przez Krajową Radę Spółdzielczą, liście polustracyjnym sformułowano 6 wniosków polustracyjnych: 1. Wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni, dostosowując jego zapisy do obowiązujących ustaw u.p.s. i o.s.m. Realizacja: Komisja Statutowa powołana na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2009r. opracowała zmiany do Statutu i przedłożyła je do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. 2. Ujednolicić numerację członkowską i prowadzić jeden rejestr członków. Realizacja: Wniosek zostanie zrealizowany w 2011 roku po całkowitym wdrożeniu nowego systemu informatycznego. W grudniu 2010 r. zawarto umowę na instalację i wdrożenie z firmą SoftHard S.A. Obecnie trwają intensywne prace wdrożeniowe systemu. 3. Prowadzić nadal systematyczne działania w zakresie windykacji należności Spółdzielni, w celu maksymalnego zmniejszenia zaległości w opłatach za użytkowanie lokali.

17 17 Realizacja: Na bieżąco kierowane są wezwania do zapłaty, rozmowy z dłużnikami a przypadku braku regulacji należności kierowane są wnioski do sądu o nakaz zapłaty a następnie do komornika. 4. Dokonać "ocechowania" środków trwałych i wyposażenia trwałego biura. Realizacja: Ocechowanie zostało wykonane. 5. Przestrzegać postanowień art.93 1b ustawy Prawo Spółdzielcze, dotyczącego corocznego przekazywania podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informacji o realizacji wniosków polustracyjnych. Realizacja: Informacja o stanie realizacji wniosków została wysłana do Krajowej Rady Spółdzielczej we wrześniu 2009r i w maju 2010 r wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie. 6. Przestrzegać obowiązku odprowadzania składek na Krajową Radę Spółdzielczą, zgodnie z treścią uchwały Nr 12/2004 II Kongresu Spółdzielczości w związku z art. 266 ustawy Prawo Spółdzielcze. Realizacja: Składki za 2009r zostały odprowadzone i będą odprowadzane za lata następne. Następna lustracja Spółdzielni przewidywana jest w 2012 roku. W grudniu 2010 roku został zakupiony nowy system informatyczny dla Spółdzielni i po jego wdrożeniu zostanie zrealizowany wniosek nr 2. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2009 z dnia r. dokonano wyboru biegłego rewidenta. Buchalter Sp. z o.o. dokonała w okresie od r do r. badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni. Z badania biegły rewident sporządził raport i opinię, z którą zapoznał Radę Nadzorczą. W przedłożonych dokumentach biegły rewident stwierdził, że: w oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI za rok 2009, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku wydaliśmy opinię niezależnego Biegłego Rewidenta -bez zastrzeżeń. W grudniu 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że za rok 2010 nie będzie zlecane badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i sama dokona jego oceny. Zarząd SML-W ROZŁOGI Henryk Piast Tadeusz Kordos Maciej Woźniak

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,PRZECŁAW - ZIELONE POLE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. W 2014 r. Zarząd Spółdzielni działał w składzie: Do dnia 14.01.2014 r. Jerzy Trędowicz Danuta Kuszmider

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo