Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

2 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,3,4/ / do użytku wewnętrznego- Protokół z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2005 roku przez Helenę M., Bożenę B. inspektorów Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz Jarosława S. podinspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, działających na podstawie upoważnień nr 15/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku oraz nr 16/2005 z dnia 04 maja 2005 roku. Zakres kontroli: 1. Przychody i wydatki środka specjalnego za lata Rozliczenie środków na wydatki budżetowe za miesiąc marzec 2005 rok. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Jadwiga Roszak, której Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Stargardzie Szczecińskim na okres od 1 września 1998 roku do 31 sierpnia 2003 roku Uchwałą nr 92/98 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 04 czerwca 1998 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10. Zarządzeniem nr 305/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 pani Jadwidze Roszak na okres od 01 września 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku. Główną księgową w Szkole Podstawowej nr 1 jest Helena Nagórna zatrudniona od 01 kwietnia 1996 roku na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. 2

3 Wnioski: 1. Nieprawidłowa klasyfikacja wydatków w ewidencji księgowej na 4210, 4260, 4300 jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz rozporządzenia Ministra Finansów w tej samej sprawie (Dz. U. z 2003 r. Nr 68 poz. 634 z póź. zm.) 2. W ewidencji księgowej Środka specjalnego odsetki bankowe ewidencjonowane były na koncie 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia zamiast na koncie 750 Przychody i koszty finansowe co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752) 3. W zakresie przestrzegania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76) stwierdzono uchybienie polegające na: - zaksięgowaniu w koszty w roku 2003 prenumeraty prasy na rok 2004, oraz prenumeraty na rok 2005 w koszty roku 2004, co jest niezgodne z art. 6 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy 4. Nieprawidłowości przy zawieraniu umów o dzieło polegające na: - zawieraniu umów o dzieło na świadczone usługi, które w myśl art. 750 KC nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło tylko umowy zlecenia gdyż charakter tych umów wskazuje, iż są to umowy starannego działania nie zaś umowy rezultatu. 5. Główna księgowa nie spełnia wymogu art. 35 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z póź. zm. - co do kwalifikacji. 3

4 1. Przychody i wydatki środka specjalnego. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwałą nr XVII/175/99 z 28 grudnia 1998 roku oraz uchwałą nr XXIII/230/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych w Stargardzie Szczecińskim określiły źródła przychodów środka specjalnego i cel na jaki powinny być przeznaczone. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zarządzeniem nr 1/2000 z dnia 17 stycznia 2000 roku określił źródła przychodów środka specjalnego i cel na jaki środki powinny być przeznaczone (załącznik nr 1). Na dzień 31 marca 2005 roku w szkole zatrudnionych było 41 nauczycieli na pełnym etacie, 7 nauczycieli na niepełnym etacie, pracownicy administracji 4 osoby na pełnym etacie, pracownicy obsługi 11 osób, w tym: 4 osoby na pełnym etacie i 7 osób na niepełnym (łącznie 6,12 etatu). Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych stanowi (załącznik nr 2). Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek na koniec roku 2002, 2003 i 2004, ewidencji syntetycznej i analitycznej, dokumentów źródłowych przychodowych i rozchodowych stwierdzono, co następuje: 1.1. Przychody środka specjalnego Rok Na przychody środka specjalnego składały się: 90,32% 0,03% 5,94% 3,71% wpłaywy z różnych opłat odsetki spadki,zapisy,darowizny dotacja UM Konto Wpływy z różnych opłat na kwotę 3.206,91 zł - za duplikaty legitymacji i świadectwa 265,00 zł - wpłaty na książki klasy I 1.102,00 zł - dożywianie uczniów, półkolonie zimowe wpłata ( ochrona danych ) 1.839,91 zł Konto Pozostałe odsetki na kwotę 16,87 zł Nieprawidłowo zaksięgowano odsetki na koncie 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, winno być na koncie 750 Przychody i koszty finansowe. Konto Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę ,60 zł 4

5 - przychody z tytułu wpłat za dodatkowe lekcje języka niemieckiego ,60 zł - darowizna od osób fizycznych na rzecz szkoły 2.808,00 zł - darowizna od ( ochrona danych )na zakup sprzętu sportowego 1.690,00 zł Konto Dotacja z UM na cele edukacji ekologicznej 2.000,00 zł W wyniku analizy dowodów wewnętrznych KP stwierdzono co następuje: - na wszystkich dowodach z 2002 roku umieszczono podpisy w pozycjach: wystawił, sprawdził, zatwierdził, otrzymał, - wpłaty od rodziców w kwocie 20,00 zł za miesiąc, za dodatkowe lekcje języka niemieckiego przyjmowane były w formie darowizny na dowodach KP (wysokość miesięcznej wpłaty określona została w Uchwale Rady Rodziców z dnia 20 września 2000 roku) - załącznik nr 3, - darowizny od osób fizycznych przyjmowane były na podstawie dowodów KP oraz bezpośrednich wpłat na rachunek bankowy środka specjalnego Wydatki środka specjalnego. Rok Na wydatki środka specjalnego składały się: 2,13% 0,49% 0,72% 3,07% 72,84% 28,67% 1,01% 14,61% 7,36% 12,55% Ubezpieczenia społecz FP pomoce dydaktycz zakup energii remonty zakup usług zdrowotnych delegacje wynagrodz. za j.niem. opł. za transport delegacji inne a) Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 ( plan 2.850,00 zł, wykonanie 2.480,74 zł ), które obejmowały zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. b) Składki na Fundusz Pracy 4120 ( plan 390,00 zł, wykonanie 339,92 zł ), które obejmowały zapłacone składki na FP z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. c) Zakup materiałów i wyposażenia 4210 ( plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł ), które obejmowały: 5

6 - zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i nagród na półkolonie zimowe 1.554,25 zł - zakup materiałów dla konserwatora ( farby, wałki, tapeta, wykładzina) 2.767,96 zł - prenumerata czasopism i literatury fachowej (Głos Szczeciński, Głos Nauczycielski, Płomyczek, Mój pies, Buchalter, Bibliotekarstwo, i inne) 3.005,52 zł - zakup druków, pieczątek i tonera do gabinetu dyrektora i księgowej 3.494,58 zł - zakup dekoracji świątecznej 1.871,51 zł - zakup środków czystości 583,28 zł - zakup artykułów żywnościowych i nagród dla delegacji z Niemiec 733,18 zł - zakup okna 2.299,99 zł - zakup wiązanek i nagród jubileuszowych 512,24 zł - zakup wyposażenia pracowni (chemicznej, komputerowej i gabinetu pielęgniarki ) 2.254,42 zł Nieprawidłowo na zakup materiałów i wyposażenia zaksięgowano kwotę 121,13 zł za wykonanie pieczątek winno być na 4300 zakup usług pozostałych. d) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 ( plan ,00 zł, wykonanie 9.658,48 zł), które obejmowały: - zakup kopiarki do pracowni języka niemieckiego 5.898,70 zł - zakup materiałów dydaktycznych ( konspekty, mapy, książki, instrumenty ) 3.497,53 zł - zakup monitora i klawiatury 262,25 zł e) Zakup energii 4260 ( plan ,00 zł, wykonanie 166,28 zł ), które obejmowały zapłacone rachunki za zużytą wodę i ścieki. f) Zakup usług remontowych 4270 ( plan 800,00 zł, wykonanie 716,33 zł), które obejmowały: - wymianę rury 607,76 zł - wymianę instalacji elektrycznej 108,57 zł g) Zakup usług zdrowotnych 4280 ( plan 250,00 zł, wykonanie 243,51 zł), które obejmowały badania profilaktyczne pracowników. 6

7 h) Zakup usług pozostałych 4300 ( plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł), które obejmowały: - wydatki poniesione z tytułu wypłat za lekcje języka niemieckiego ,14 zł - opłata za przesyłki pocztowe 76,30 zł - opłata za montaż okien 580,00 zł - opłata za wykonanie zdjęć do kroniki 181,23 zł - opłata za półkolonie zimowe 352,00 zł - opłata za depozyt kluczy w banku 1.200,00 zł - opłata za usługi gastronomiczne i transportowe delegacji z Niemiec 2.783,47 zł Nieprawidłowo zaksięgowano kwotę 580,00 zł za montaż okien na zakup usług pozostałych, winno być na zakup usług remontowych. i) Podróże służbowe krajowe 4410 ( plan 1.060,00 zł, wykonanie 1.034,73 zł ), które obejmowały delegacje krajowe. 7

8 1.3. Przychody środka specjalnego. Rok Na przychody środka specjalnego składały się: 92,12% 0,08% 4,01% 3,78% wpływy z różnych opłat odsetki spadki,zapisy,darowizny dotacja UM Konto Wpływy z różnych opłat na kwotę: 2.124,00 zł - za duplikaty legitymacji i świadectw 500,00 zł - dożywianie uczniów półkolonie zimowe ( ochrona danych ) 1.404,00 zł - wpłata dzieci za półkolonie zimowe 220,00 zł Konto Pozostałe odsetki na kwotę 43,97 zł Nieprawidłowo zaksięgowano odsetki na koncie 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, winno być na koncie 750 Przychody i koszty finansowe. Konto Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za dodatkowe lekcje języka niemieckiego ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za lekcje rytmiki 1.184,00 zł - darowizna od osób fizycznych na rzecz szkoły 4.460,00 zł Konto Dotacja z UM na cele edukacji ekologicznej 1.600,00 zł W wyniku analizy dowodów wewnętrznych KP stwierdzono co następuje: - na wszystkich dowodach z 2003 roku umieszczono podpisy w pozycjach: wystawił, sprawdził, zatwierdził, otrzymał. - wpłaty od rodziców w kwocie 20,00 zł za miesiąc, za dodatkowe lekcje języka niemieckiego przyjmowane były w formie darowizny na dowodach KP (wysokość miesięcznej wpłaty określona została w Uchwale Rady Rodziców z dnia 20 września 2000 roku) załącznik nr 3 8

9 - darowizny od osób fizycznych przyjmowane były na podstawie dowodów KP - darowizna za zajęcia z rytmiki przyjmowana była na dowodach KP od nauczyciela za całą grupę dzieci na podstawie listy uczestników załącznik nr Wydatki środka specjalnego. Rok ,13% 1,35% 0,39% 1,69% 0,78% 50,65% 12,43% 38,29% 9,34% 0,63% 4,60% 7,25% 6,29% 14,06% składki na ubezp. Społeczne materiały i wyposaż zakup energii zakup usług zdrowot wynagrodz za j niem pr. Szkoła ucząca się, półkolon opłaty bankowe FP zakup pomocy naukow i książek zakup usł remontowych podróże służbowe pobyt młodzieży z Niemiec szkolenia pracow inne Na wydatki środka specjalnego składały się: a) Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 ( plan ,00 zł, wykonanie 2.479,03 zł ), które obejmowały zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. b) Składki na Fundusz Pracy 4120 ( plan 380,00 zł, wykonanie 339,53 zł ), które obejmowały zapłacone składki na FP z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. c) Zakup materiałów i wyposażenia 4210 ( plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł ), które obejmowały: - zakup artykułów żywnościowych na półkolonie organizowane przez Szkołę w czasie ferii zimowych oraz dla uczestników biorących udział w konkursach warsztatach i prezentacjach teatralnych 1.241,71 zł - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach matematycznych, krajoznawczych i innych organizowanych przez Szkołę 839,59 zł 9

10 - zakup prasy oraz literatury fachowej na potrzeby nauczycieli i administracji (Głos Szczeciński, Głos nauczycielski, Mój pies, Płomyczek, Buchalter, Junior, Edukacja i dialog, Kodeks pracy, Ubezpieczenia w praktyce, Poradnik sfery budżetowej, Wychowanie w szkole podstawowej, Szkolnictwo przepisy prawne ) 5.374,85 zł - zakup środków czystości 910,85 zł - zakup materiałów na potrzeby konserwatora (klej, gładź, styropian, kołki, haki, zawieszki, płyty laminowane, farby, tapety, żarówki, ościeżnice, kłódki itp.) - zakup szafek meblowych, regałów zestawu komputerowego, czajnika, żaluzji - zakup materiałów biurowych (rachunki tusz, papier ksero, teczki, długopisy, itp.) - zakup materiałów na potrzeby nauczycieli (ortografia ćwiczenia, farby witrażowe, materiały dla uczniów na testy kompetencji, papier ksero, tusz, taśma) - zakup materiałów różnych tj.: dekoracji z okazji Świąt Wielkanocnych, i Bożego Narodzenia, zakup dyplomów, kwiatów, druków świadectw, kart rowerowych, balonów na festyn, kart katalogowych, ziemi kwiatowej, kaset 3.239,68 zł 3.842,18 zł 856,16 zł 985,50 zł 3.326,19 zł Nieprawidłowo zaksięgowano w koszty 2003 roku kwotę 376,60 zł, która dotyczyła zapłaty za prenumeratę czasopism na rok 2004, winna być zaksięgowana na koncie 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. d) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 ( plan 911,00 zł, wykonanie 910,79 zł ), które obejmowały zakup książek do biblioteki. e) Zakup energii 4260 ( plan 210,00 zł, wykonanie 209,89 zł ), które obejmowały zapłacone rachunki za zużytą wodę i ścieki oraz gaz. f) Zakup usług remontowych 4270 ( plan - 729,00 zł, wykonanie 728,61 zł ), które obejmowały wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu sanitarnym. g) Zakup usług zdrowotnych 4280 ( plan - 70,00 zł, wykonanie 70,00 zł), które obejmowały badania profilaktyczne pracowników. h) Zakup usług pozostałych 4300 ( plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł ), które obejmowały: - wydatki poniesione z tytułu wypłat za dodatkowe lekcje j. niemieckiego, rytmiki i inne poprzedzone zostały umowami zlecenia, w których określono czas trwania umowy i wynagrodzenie ,90 zł 10

11 - opłata za usługi transportowe, koszty przesyłek oraz koszty pobytu młodzieży z Niemiec 3.487,94 zł - dofinansowanie programu Szkoła ucząca się 1.250,00 zł - naprawa drukarki 102,48 zł - wykonanie przyłącza sieci komputerowej, prawo do używania programu komputerowego 849,00 zł - opłata za wykonanie zdjęć do kroniki 216,45 zł - oprawianie materiałów szkolnych 576,49 zł - opłata za rozmowy telefoniczne 173,05 zł - polisa ubezpieczeniowa oraz nagroda dla ucznia za zajęcie I miejsca w Zajęciach Teatralnych 116,00 zł - wyżywienie dzieci na półkoloniach 1.370,20 zł - wydatki poniesione z tytułu szkoleń pracowników 3.945,00 zł - opłaty, prowizje bankowe oraz depozyt kluczy 1.764,96 zł Nieprawidłowo na 4300 zakup usług pozostałych zaksięgowano kwotę 102,48 zł za naprawę drukarki, winno być zaksięgowane na 4270 zakup usług remontowych. i) Podróże służbowe krajowe 4410 ( plan 421,00 zł, wykonanie 420,63 zł ), które obejmowały delegacje krajowe. 11

12 1.5. Przychody środka specjalnego. Rok Na przychody środka specjalnego składały się: 90,87% 0,00% 5,07% 4,06% wpływy z różnych opłat odsetki spadki,zapisy,darowizny dotacja UM Konto Wpływy z różnych opłat na kwotę 3.134,50 zł - za duplikaty legitymacji i świadectwa 162,00 zł - dożywianie uczniów, półkolonie zimowe wpłata ( ochrona danych ) 1.954,50 zł - przychód z tytułu przygotowania lokalu wyborczego 500,00 zł - przychód z tytułu umowy prewencyjnej PZU 518,00 zł Konto Pozostałe odsetki na kwotę 3,00 zł Nieprawidłowo na koncie 700 sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia zaksięgowane zostały odsetki bankowe, winny być na koncie 750 przychody i koszty finansowe. Konto Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za dodatkowe lekcje z j. niemieckiego ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za lekcje rytmiki 6,924,00 zł - darowizny na rzecz szkoły 4.100,00 zł Konto Dotacja na cele ekologiczne 2.500,00 zł W wyniku analizy dowodów wewnętrznych KP stwierdzono co następuje: - na wszystkich dowodach z 2004 roku umieszczono podpisy w pozycjach: wystawił sprawdził, zatwierdził, otrzymał. 12

13 - wpłaty od rodziców w kwocie 20,00 zł za miesiąc za dodatkowe lekcje języka niemieckiego przyjmowane były w formie darowizny na dowodach KP, oraz wpłat na rachunek bankowy (wysokość miesięcznej wpłaty określona została w Uchwale Rady Rodziców z dnia 20 września 2000 roku, w kontrolowanym okresie wysokość wpłaty za j. niemiecki nie uległa zmianie - załącznik nr 3 - darowizny od osób fizycznych przyjmowane były na podstawie dowodów KP, oraz wpłat na rachunek bankowy - darowizny za zajęcia z rytmiki przyjmowane były na dowodach KP od nauczyciela za całą grupę dzieci na podstawie imiennych list wpłat, które stanowią załącznik nr Wydatki środka specjalnego. Rok ,26% 0,93% 3,67% 0,33% 54,87% 12,70% 46,39% 0,42% 8,89% 4,20% 6,06% 4,29% składki na ubezp społ zakup materiałów i w yposaż zakup energii podróże służbow e i inne w yjazdy dzieci do Niemiec zdjęcia, serw is ksero opłaty, prow izje pozostałe usługi 5,80% 2,30% FP zakup pomocy nauk i dydakt zakup usług remontow w ynagrodz za j. niem pr Szkoła ucząca się, półkol, in szkolenia prac spektakl bezpieczna szkoła 5,17% Na wydatki środka specjalnego składały się : a) Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 (plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł), które obejmowały zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów zleceń. b) Składki na Fundusz Pracy 4120 (plan 455,00 zł, wykonanie - 266,15 zł), które obejmowały zapłacone składki na FP z tytułu wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów zleceń. c) Zakup materiałów i wyposażenia 4210 (plan ,00 zł, wykonanie ,67 zł) - zakup artykułów żywnościowych na półkolonie organizowane przez szkołę w czasie ferii zimowych oraz dla uczestników biorących udział w konkursach warsztatach i prezentacjach teatralnych, poczęstunek dla młodzieży z Niemiec 2.227,36 zł 13

14 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z języka niemieckiego, ekologicznych i innych organizowanych przez Szkołę - zakup prasy oraz literatury fachowej na potrzeby nauczycieli i administracji (Przyroda, Biblioteka w szkole, Mój pies, Świerszczyk, Płomyczek, Głos Nauczycielski, Głos Szczeciński, Eko świat, Awans zawodowy, Poradnik sfery budżetowej, Buchalter, Podatki, Ubezpieczenie w praktyce, Karta nauczyciela, Refleksje) 631,66 zł 2.927,16 zł - zakup środków czystości 1.799,36 zł - zakup materiałów na potrzeby konserwatora (klej, pędzle, wałki, listwy, haki, zawieszki, zaprawa fugowa, farby, żarówki, baterie, wąż do umywalki drzwi, okno, gniazda elektryczne, klamki itp.) - wyposażenie (meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego, karnisze, rolety, biurka, lustra, suszarka) - zakup materiałów biurowych (rachunki, tusz, papier ksero, teczki, długopisy, itp) - zakup materiałów na potrzeby nauczycieli (ortografia ćwiczenia, farby witrażowe, materiały dla uczniów na testy kompetencji, papier ksero, tusz, taśma litery samoprzylepne, antyramy, tablice informacyjne, dyplomy, kasety) 8.795,65 zł 4.124,79 zł 2.328,09 zł 3.113,95 zł - zdjęcia do kroniki szkolnej 204,34 zł - zakup materiałów różnych (części do kserokopiarki, kurtki dla dzieci, materiały do wyposażenia apteczek, ziemia do kwiatów, kwiaty) 3.247,03 zł - materiały do dekoracji szkoły 202,28 zł Nieprawidłowo zaksięgowano w koszty 2004 roku prenumeratę czasopism na rok 2005, winno być zaksięgowane na koncie 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów. Nieprawidłowo na 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaksięgowano kwotę 204,34 zł za wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, winno być na 4300 zakup usług pozostałych. d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 (plan 600,00 zł, wykonanie 593,95 zł), które obejmowały zakup czasopism i książek do pracy z dziećmi, oraz radiomagnetofonu e) zakup energii 4260 (plan 220,00 zł, wykonanie 163,23 zł) - zakup energii elektrycznej 118,23 zł - prenumerata czasopisma 45,00 zł 14

15 Nieprawidłowo na zakup energii ujęto prenumeratę czasopisma, winna być na zakup materiałów i wyposażenia f) zakup usług remontowych 4270 (plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł), które obejmowały wykonanie robót remontowych łazienek, oraz położenie tynku mozaikowego w pomieszczeniu klasowym g) zakup usług zdrowotnych 4280 (plan - 16,00 zł, wykonanie - 16,00 zł), które obejmowały badanie okresowe pracownika h) Zakup usług pozostałych 4300 ( plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł ), które obejmowały: - wydatki poniesione z tytułu wypłat za dodatkowe lekcje j. niemieckiego, rytmiki, w których określono czas trwania umowy i wynagrodzeń ,53 zł - wydatki poniesione z tytułu umów o dzieło 350,00 zł - opłata za usługi transportowe (wyjazdy dzieci do Gerswalde), oraz koszty przesyłek 3.544,08 zł - dofinansowanie programu Szkoły uczącej się 300,00 zł - naprawa kserokopiarki 183,00 zł - opłata za wykonanie zdjęć do kroniki 322,53 zł - wyżywienie dzieci na półkoloniach, oraz opłata za pobyt dzieci z Niemiec na spotkaniu integracyjnym 2.180,80 zł - wydatki poniesione z tytułu szkoleń pracowników 1.690,00 zł - opłaty, prowizje bankowe oraz depozyt kluczy 1.441,47 zł - obsługa serwisowa, oraz naprawa kserokopiarki 665,79 zł - wywóz nieczystości 451,00 zł - zapłata za spektakl teatralny Bezpieczna szkoła 642,00 zł - pozostałe usługi (szycie tapicerki, kserokopie, ogłoszenia w prasie, bilety wstępu do ogrodu dendrologicznego) 818,18 zł Nieprawidłowo na 4300 zakup usług pozostałych zaksięgowano kwotę 183,00 zł za naprawę kserokopiarki winna być na 4270 zakup usług remontowych. Nieprawidłowo zakwalifikowano pracę jurora w ( ochrona danych ) jako umowę o dzieło zamiast umowę zlecenia. 15

16 h) Podróże służbowe krajowe 4410 ( plan 600,00 zł, wykonanie 28,60 zł ), które obejmowały delegacje krajowe. i) Różne opłaty i składki 4430 (plan 164,00 zł, wykonanie 164,00 zł ), które obejmowały opłatę polis ubezpieczeniowych. 2. Rozliczenie środków na wydatki budżetowe za miesiąc marzec za 2005r. Temat ten zbadano w oparciu o dokumenty źródłowe tj: faktury, wyciągi bankowe, delegacje służbowe, plan finansowy, sprawozdawczość, urządzenia księgowe i listy płac Stan środków na rachunku bankowym na dzień r ,73 zł (WB nr 0022/2005) Wpływy za miesiąc marzec wynosiły: otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego: - WB nr 0023/2005 z dnia ,00 zł - WB nr 0024/2005 za okres ,00 zł - WB nr 0029/2005 za okres ,00 zł - WB nr 0031/2005 z dnia ,00 zł - WB nr 0034/2005 za okres ,00 zł Razem: ,00 zł przelew z tytułu dzierżawy - stołówki 1.228,24 zł - sklepiku i boiska 280,00 zł Razem: 1.508,24 zł refundacja wydatków odsetki od depozytu 207,35 zł 0,69 zł Ogółem przychody: ,28 zł Rozchody za miesiąc marzec wyniosły: wypłacone wynagrodzenia pracowników ,88 zł zapomoga zdrowotna 600,00 zł potrącenia z list płac na kwotę 9.427,15 zł w tym: - składki PZU 1.440,00 zł - składki ZNP 183,15 zł - spłata pożyczki mieszkaniowej 3.864,00 zł - spłata pożyczki KZP 3.940,00 zł opłaty i prowizje bankowe 291,00 zł przekazane składki na ubezpieczenie społeczne ,71 zł przekazany podatek od osób fizycznych za m c luty ,87 zł 16

17 zapłacono rachunki na kwotę ,90 zł w tym: - za opiekę technologiczną systemu informatycznego 73,20 zł - opłata za telefony 874,32 zł - za wodę i ścieki 633,30 zł - monitorowanie szkoły 305,00 zł - serwis kserokopiarki 344,36 zł - za energię elektryczną 1.889,80 zł - wywóz śmieci 183,44 zł - za energię cieplną ,40 zł - zakup komputerów 6.071,00 zł - za gaz 122,07 zł - zakup druków 163,81 zł - opłata za czesne 1.200,00 zł - za naukę pływania 1.722,70 zł - za wyżywienie uczniów 3.239,50 zł - za szkolenie 80,00 zł przekazane dochody i odsetki do Urzędu Miejskiego 840,58 zł refundacja wydatków z tyt. dokształcania nauczycieli 2.770,00 zł realizacja czeku 1.720,68 zł Ogółem rozchody: ,77 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień r ,24 zł (WB nr 0037) Kontrolą objęto Raporty Kasowe za marzec 2005 r. - RK nr 4 za dzień r. - RK nr 5 za dzień r Na przychody składały się: - wpłata gotówki do kasy z banku z tytułu zrealizowanego czeku na kwotę 1.720,68 zł - wpłata z tytułu wynajmu boiska i sklepiku na kwotę 280,00 zł Rozchody ogółem 2.000,68 zł w tym: odzież ochronna i robocza wynikająca z przepisów BHP 118,00 zł zakup znaczków 100,10 zł zakup książek 26,00 zł naprawy i konserwacje 525,03 zł wyżywienie uczniów 400,00 zł wynagrodzenie pracownika (lista wypłat nr 505) 433,59 zł wypłacone delegacje 117,96 zł wpłata gotówki na rachunek bankowy z tytułu wynajmu boiska i sklepiku 280,00 zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 1) Do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj. faktury, rozliczenie wyjazdu służbowego, dowody wewnętrzne Kasa Przyjmie, bankowy dowód wpłaty. 17

18 2) Wszystkie dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3) Zakupione znaczki wpisane zostały do pocztowej książki nadawczej pod poz. 41 dnia r. 2.3 Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głównej. 1) Saldo konta 101 Kasa na dzień 31 marca 2005 r. wyniosło po stronie Wn 959,79 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 101 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 5.414, , , ,02 959,79 - Wykazane saldo konta 101 Kasa jest zgodne z saldem RK 5/2005 z dnia r. 2) Saldo konta 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Wn 1581,24 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 130 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,24 - Saldo konta 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych jest zgodne z WB nr 0037/2005 za okres marca 2005 r. 3) saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Wn 1121,38 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 222 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 840, , ,36 - Saldo konta 222 stanowi dochód jednostki budżetowej przekazany do Urzędu Miejskiego 18

19 4) Saldo konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Ma ,00 zł Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 223 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , ,00 Saldo konta 223 stanowią otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego. 5) Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetami na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Ma 7810,50 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 225 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,50 Wykazane saldo konta stanowią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku PIT - 4 za marzec 2005 r. (przekazano na rachunek US dnia r. WB nr 45/2005 ). 6) Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Ma 49832,19 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 229 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,19 Wykazane saldo konta stanowią składki na Ubezpieczenie Społeczne za marzec 2005, które zostały odprowadzone na rachunek ZUS (WB nr 40/2005 za okres 05 kwietnia 2005 r., oraz WB nr 41/2005 za okres kwietnia 2005 r.). 7) Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń na dzień 31 marca 2005 r. wyniosło 0,00 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 231 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , ,40 0,00 0,00 W trakcie kontroli sprawdzono składniki wynagrodzeń losowo wybranych pracowników z listy wypłat nr 1,2,3 / marzec / Na liście płac nr 1 zostały sprawdzone następujące pozycje odnoszące się do poszczególnych pracowników: 5, 15, 18, 26, 31, 45, 47, z listy nr 2 została sprawdzona pozycja 1 oraz z listy nr 3 pozycja

20 Sprawdzono poszczególne składniki wynagrodzenia wybranych osób z list płac tj. wynagrodzenie zasadnicze, premię, wysługę lat i in. a następnie porównano je z angażami w aktach osobowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 8) Saldo konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami na dzień 31 marca 2005 r. wyniosło po stronie Wn 29,15 zł Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień Roku 234 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 100,10 73,55 200,10 170,95 29,15 0,00 Saldo konta 234 stanowi zobowiązanie zakupionych znaczków znajdujących się na stanie sekretariatu zgodnie ze stanem pocztowej książki nadawczej poz.64 z dnia r. 9) Saldo konta 400 Koszty według rodzajów na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Wn ,03 zł Na saldo konta 400 składały się: 1) Dział Szkoły podstawowe 70,74% 12,64% 0,29% 1,33% 4,10% 8,49% 1,72% 0,21% 0,48% wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. wynagrodzenia składki na ubezp.społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i książek zakup energii usługi pozostałe zakupy inwestycyjne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,22 zł - składki na Fundusz Pracy ,04 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,02 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,63 zł - zakup energii ,65 zł - zakup usług remontowych ,23 zł - zakup usług pozostałych ,43 zł - opłaty za usługi internetowe ,96 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 20

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r.

Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. Zarządzenie Nr 128/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo