Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

2 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,3,4/ / do użytku wewnętrznego- Protokół z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2005 roku przez Helenę M., Bożenę B. inspektorów Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz Jarosława S. podinspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, działających na podstawie upoważnień nr 15/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku oraz nr 16/2005 z dnia 04 maja 2005 roku. Zakres kontroli: 1. Przychody i wydatki środka specjalnego za lata Rozliczenie środków na wydatki budżetowe za miesiąc marzec 2005 rok. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Jadwiga Roszak, której Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Stargardzie Szczecińskim na okres od 1 września 1998 roku do 31 sierpnia 2003 roku Uchwałą nr 92/98 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 04 czerwca 1998 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10. Zarządzeniem nr 305/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 pani Jadwidze Roszak na okres od 01 września 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku. Główną księgową w Szkole Podstawowej nr 1 jest Helena Nagórna zatrudniona od 01 kwietnia 1996 roku na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. 2

3 Wnioski: 1. Nieprawidłowa klasyfikacja wydatków w ewidencji księgowej na 4210, 4260, 4300 jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz rozporządzenia Ministra Finansów w tej samej sprawie (Dz. U. z 2003 r. Nr 68 poz. 634 z póź. zm.) 2. W ewidencji księgowej Środka specjalnego odsetki bankowe ewidencjonowane były na koncie 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia zamiast na koncie 750 Przychody i koszty finansowe co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752) 3. W zakresie przestrzegania ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76) stwierdzono uchybienie polegające na: - zaksięgowaniu w koszty w roku 2003 prenumeraty prasy na rok 2004, oraz prenumeraty na rok 2005 w koszty roku 2004, co jest niezgodne z art. 6 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy 4. Nieprawidłowości przy zawieraniu umów o dzieło polegające na: - zawieraniu umów o dzieło na świadczone usługi, które w myśl art. 750 KC nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło tylko umowy zlecenia gdyż charakter tych umów wskazuje, iż są to umowy starannego działania nie zaś umowy rezultatu. 5. Główna księgowa nie spełnia wymogu art. 35 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z póź. zm. - co do kwalifikacji. 3

4 1. Przychody i wydatki środka specjalnego. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwałą nr XVII/175/99 z 28 grudnia 1998 roku oraz uchwałą nr XXIII/230/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych w Stargardzie Szczecińskim określiły źródła przychodów środka specjalnego i cel na jaki powinny być przeznaczone. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zarządzeniem nr 1/2000 z dnia 17 stycznia 2000 roku określił źródła przychodów środka specjalnego i cel na jaki środki powinny być przeznaczone (załącznik nr 1). Na dzień 31 marca 2005 roku w szkole zatrudnionych było 41 nauczycieli na pełnym etacie, 7 nauczycieli na niepełnym etacie, pracownicy administracji 4 osoby na pełnym etacie, pracownicy obsługi 11 osób, w tym: 4 osoby na pełnym etacie i 7 osób na niepełnym (łącznie 6,12 etatu). Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych stanowi (załącznik nr 2). Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2004 roku. Na podstawie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek na koniec roku 2002, 2003 i 2004, ewidencji syntetycznej i analitycznej, dokumentów źródłowych przychodowych i rozchodowych stwierdzono, co następuje: 1.1. Przychody środka specjalnego Rok Na przychody środka specjalnego składały się: 90,32% 0,03% 5,94% 3,71% wpłaywy z różnych opłat odsetki spadki,zapisy,darowizny dotacja UM Konto Wpływy z różnych opłat na kwotę 3.206,91 zł - za duplikaty legitymacji i świadectwa 265,00 zł - wpłaty na książki klasy I 1.102,00 zł - dożywianie uczniów, półkolonie zimowe wpłata ( ochrona danych ) 1.839,91 zł Konto Pozostałe odsetki na kwotę 16,87 zł Nieprawidłowo zaksięgowano odsetki na koncie 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, winno być na koncie 750 Przychody i koszty finansowe. Konto Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę ,60 zł 4

5 - przychody z tytułu wpłat za dodatkowe lekcje języka niemieckiego ,60 zł - darowizna od osób fizycznych na rzecz szkoły 2.808,00 zł - darowizna od ( ochrona danych )na zakup sprzętu sportowego 1.690,00 zł Konto Dotacja z UM na cele edukacji ekologicznej 2.000,00 zł W wyniku analizy dowodów wewnętrznych KP stwierdzono co następuje: - na wszystkich dowodach z 2002 roku umieszczono podpisy w pozycjach: wystawił, sprawdził, zatwierdził, otrzymał, - wpłaty od rodziców w kwocie 20,00 zł za miesiąc, za dodatkowe lekcje języka niemieckiego przyjmowane były w formie darowizny na dowodach KP (wysokość miesięcznej wpłaty określona została w Uchwale Rady Rodziców z dnia 20 września 2000 roku) - załącznik nr 3, - darowizny od osób fizycznych przyjmowane były na podstawie dowodów KP oraz bezpośrednich wpłat na rachunek bankowy środka specjalnego Wydatki środka specjalnego. Rok Na wydatki środka specjalnego składały się: 2,13% 0,49% 0,72% 3,07% 72,84% 28,67% 1,01% 14,61% 7,36% 12,55% Ubezpieczenia społecz FP pomoce dydaktycz zakup energii remonty zakup usług zdrowotnych delegacje wynagrodz. za j.niem. opł. za transport delegacji inne a) Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 ( plan 2.850,00 zł, wykonanie 2.480,74 zł ), które obejmowały zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. b) Składki na Fundusz Pracy 4120 ( plan 390,00 zł, wykonanie 339,92 zł ), które obejmowały zapłacone składki na FP z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. c) Zakup materiałów i wyposażenia 4210 ( plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł ), które obejmowały: 5

6 - zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i nagród na półkolonie zimowe 1.554,25 zł - zakup materiałów dla konserwatora ( farby, wałki, tapeta, wykładzina) 2.767,96 zł - prenumerata czasopism i literatury fachowej (Głos Szczeciński, Głos Nauczycielski, Płomyczek, Mój pies, Buchalter, Bibliotekarstwo, i inne) 3.005,52 zł - zakup druków, pieczątek i tonera do gabinetu dyrektora i księgowej 3.494,58 zł - zakup dekoracji świątecznej 1.871,51 zł - zakup środków czystości 583,28 zł - zakup artykułów żywnościowych i nagród dla delegacji z Niemiec 733,18 zł - zakup okna 2.299,99 zł - zakup wiązanek i nagród jubileuszowych 512,24 zł - zakup wyposażenia pracowni (chemicznej, komputerowej i gabinetu pielęgniarki ) 2.254,42 zł Nieprawidłowo na zakup materiałów i wyposażenia zaksięgowano kwotę 121,13 zł za wykonanie pieczątek winno być na 4300 zakup usług pozostałych. d) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 ( plan ,00 zł, wykonanie 9.658,48 zł), które obejmowały: - zakup kopiarki do pracowni języka niemieckiego 5.898,70 zł - zakup materiałów dydaktycznych ( konspekty, mapy, książki, instrumenty ) 3.497,53 zł - zakup monitora i klawiatury 262,25 zł e) Zakup energii 4260 ( plan ,00 zł, wykonanie 166,28 zł ), które obejmowały zapłacone rachunki za zużytą wodę i ścieki. f) Zakup usług remontowych 4270 ( plan 800,00 zł, wykonanie 716,33 zł), które obejmowały: - wymianę rury 607,76 zł - wymianę instalacji elektrycznej 108,57 zł g) Zakup usług zdrowotnych 4280 ( plan 250,00 zł, wykonanie 243,51 zł), które obejmowały badania profilaktyczne pracowników. 6

7 h) Zakup usług pozostałych 4300 ( plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł), które obejmowały: - wydatki poniesione z tytułu wypłat za lekcje języka niemieckiego ,14 zł - opłata za przesyłki pocztowe 76,30 zł - opłata za montaż okien 580,00 zł - opłata za wykonanie zdjęć do kroniki 181,23 zł - opłata za półkolonie zimowe 352,00 zł - opłata za depozyt kluczy w banku 1.200,00 zł - opłata za usługi gastronomiczne i transportowe delegacji z Niemiec 2.783,47 zł Nieprawidłowo zaksięgowano kwotę 580,00 zł za montaż okien na zakup usług pozostałych, winno być na zakup usług remontowych. i) Podróże służbowe krajowe 4410 ( plan 1.060,00 zł, wykonanie 1.034,73 zł ), które obejmowały delegacje krajowe. 7

8 1.3. Przychody środka specjalnego. Rok Na przychody środka specjalnego składały się: 92,12% 0,08% 4,01% 3,78% wpływy z różnych opłat odsetki spadki,zapisy,darowizny dotacja UM Konto Wpływy z różnych opłat na kwotę: 2.124,00 zł - za duplikaty legitymacji i świadectw 500,00 zł - dożywianie uczniów półkolonie zimowe ( ochrona danych ) 1.404,00 zł - wpłata dzieci za półkolonie zimowe 220,00 zł Konto Pozostałe odsetki na kwotę 43,97 zł Nieprawidłowo zaksięgowano odsetki na koncie 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, winno być na koncie 750 Przychody i koszty finansowe. Konto Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za dodatkowe lekcje języka niemieckiego ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za lekcje rytmiki 1.184,00 zł - darowizna od osób fizycznych na rzecz szkoły 4.460,00 zł Konto Dotacja z UM na cele edukacji ekologicznej 1.600,00 zł W wyniku analizy dowodów wewnętrznych KP stwierdzono co następuje: - na wszystkich dowodach z 2003 roku umieszczono podpisy w pozycjach: wystawił, sprawdził, zatwierdził, otrzymał. - wpłaty od rodziców w kwocie 20,00 zł za miesiąc, za dodatkowe lekcje języka niemieckiego przyjmowane były w formie darowizny na dowodach KP (wysokość miesięcznej wpłaty określona została w Uchwale Rady Rodziców z dnia 20 września 2000 roku) załącznik nr 3 8

9 - darowizny od osób fizycznych przyjmowane były na podstawie dowodów KP - darowizna za zajęcia z rytmiki przyjmowana była na dowodach KP od nauczyciela za całą grupę dzieci na podstawie listy uczestników załącznik nr Wydatki środka specjalnego. Rok ,13% 1,35% 0,39% 1,69% 0,78% 50,65% 12,43% 38,29% 9,34% 0,63% 4,60% 7,25% 6,29% 14,06% składki na ubezp. Społeczne materiały i wyposaż zakup energii zakup usług zdrowot wynagrodz za j niem pr. Szkoła ucząca się, półkolon opłaty bankowe FP zakup pomocy naukow i książek zakup usł remontowych podróże służbowe pobyt młodzieży z Niemiec szkolenia pracow inne Na wydatki środka specjalnego składały się: a) Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 ( plan ,00 zł, wykonanie 2.479,03 zł ), które obejmowały zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. b) Składki na Fundusz Pracy 4120 ( plan 380,00 zł, wykonanie 339,53 zł ), które obejmowały zapłacone składki na FP z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe lekcje języka niemieckiego. c) Zakup materiałów i wyposażenia 4210 ( plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł ), które obejmowały: - zakup artykułów żywnościowych na półkolonie organizowane przez Szkołę w czasie ferii zimowych oraz dla uczestników biorących udział w konkursach warsztatach i prezentacjach teatralnych 1.241,71 zł - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach matematycznych, krajoznawczych i innych organizowanych przez Szkołę 839,59 zł 9

10 - zakup prasy oraz literatury fachowej na potrzeby nauczycieli i administracji (Głos Szczeciński, Głos nauczycielski, Mój pies, Płomyczek, Buchalter, Junior, Edukacja i dialog, Kodeks pracy, Ubezpieczenia w praktyce, Poradnik sfery budżetowej, Wychowanie w szkole podstawowej, Szkolnictwo przepisy prawne ) 5.374,85 zł - zakup środków czystości 910,85 zł - zakup materiałów na potrzeby konserwatora (klej, gładź, styropian, kołki, haki, zawieszki, płyty laminowane, farby, tapety, żarówki, ościeżnice, kłódki itp.) - zakup szafek meblowych, regałów zestawu komputerowego, czajnika, żaluzji - zakup materiałów biurowych (rachunki tusz, papier ksero, teczki, długopisy, itp.) - zakup materiałów na potrzeby nauczycieli (ortografia ćwiczenia, farby witrażowe, materiały dla uczniów na testy kompetencji, papier ksero, tusz, taśma) - zakup materiałów różnych tj.: dekoracji z okazji Świąt Wielkanocnych, i Bożego Narodzenia, zakup dyplomów, kwiatów, druków świadectw, kart rowerowych, balonów na festyn, kart katalogowych, ziemi kwiatowej, kaset 3.239,68 zł 3.842,18 zł 856,16 zł 985,50 zł 3.326,19 zł Nieprawidłowo zaksięgowano w koszty 2003 roku kwotę 376,60 zł, która dotyczyła zapłaty za prenumeratę czasopism na rok 2004, winna być zaksięgowana na koncie 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. d) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 ( plan 911,00 zł, wykonanie 910,79 zł ), które obejmowały zakup książek do biblioteki. e) Zakup energii 4260 ( plan 210,00 zł, wykonanie 209,89 zł ), które obejmowały zapłacone rachunki za zużytą wodę i ścieki oraz gaz. f) Zakup usług remontowych 4270 ( plan - 729,00 zł, wykonanie 728,61 zł ), które obejmowały wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu sanitarnym. g) Zakup usług zdrowotnych 4280 ( plan - 70,00 zł, wykonanie 70,00 zł), które obejmowały badania profilaktyczne pracowników. h) Zakup usług pozostałych 4300 ( plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł ), które obejmowały: - wydatki poniesione z tytułu wypłat za dodatkowe lekcje j. niemieckiego, rytmiki i inne poprzedzone zostały umowami zlecenia, w których określono czas trwania umowy i wynagrodzenie ,90 zł 10

11 - opłata za usługi transportowe, koszty przesyłek oraz koszty pobytu młodzieży z Niemiec 3.487,94 zł - dofinansowanie programu Szkoła ucząca się 1.250,00 zł - naprawa drukarki 102,48 zł - wykonanie przyłącza sieci komputerowej, prawo do używania programu komputerowego 849,00 zł - opłata za wykonanie zdjęć do kroniki 216,45 zł - oprawianie materiałów szkolnych 576,49 zł - opłata za rozmowy telefoniczne 173,05 zł - polisa ubezpieczeniowa oraz nagroda dla ucznia za zajęcie I miejsca w Zajęciach Teatralnych 116,00 zł - wyżywienie dzieci na półkoloniach 1.370,20 zł - wydatki poniesione z tytułu szkoleń pracowników 3.945,00 zł - opłaty, prowizje bankowe oraz depozyt kluczy 1.764,96 zł Nieprawidłowo na 4300 zakup usług pozostałych zaksięgowano kwotę 102,48 zł za naprawę drukarki, winno być zaksięgowane na 4270 zakup usług remontowych. i) Podróże służbowe krajowe 4410 ( plan 421,00 zł, wykonanie 420,63 zł ), które obejmowały delegacje krajowe. 11

12 1.5. Przychody środka specjalnego. Rok Na przychody środka specjalnego składały się: 90,87% 0,00% 5,07% 4,06% wpływy z różnych opłat odsetki spadki,zapisy,darowizny dotacja UM Konto Wpływy z różnych opłat na kwotę 3.134,50 zł - za duplikaty legitymacji i świadectwa 162,00 zł - dożywianie uczniów, półkolonie zimowe wpłata ( ochrona danych ) 1.954,50 zł - przychód z tytułu przygotowania lokalu wyborczego 500,00 zł - przychód z tytułu umowy prewencyjnej PZU 518,00 zł Konto Pozostałe odsetki na kwotę 3,00 zł Nieprawidłowo na koncie 700 sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia zaksięgowane zostały odsetki bankowe, winny być na koncie 750 przychody i koszty finansowe. Konto Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za dodatkowe lekcje z j. niemieckiego ,00 zł - przychody z tytułu wpłat za lekcje rytmiki 6,924,00 zł - darowizny na rzecz szkoły 4.100,00 zł Konto Dotacja na cele ekologiczne 2.500,00 zł W wyniku analizy dowodów wewnętrznych KP stwierdzono co następuje: - na wszystkich dowodach z 2004 roku umieszczono podpisy w pozycjach: wystawił sprawdził, zatwierdził, otrzymał. 12

13 - wpłaty od rodziców w kwocie 20,00 zł za miesiąc za dodatkowe lekcje języka niemieckiego przyjmowane były w formie darowizny na dowodach KP, oraz wpłat na rachunek bankowy (wysokość miesięcznej wpłaty określona została w Uchwale Rady Rodziców z dnia 20 września 2000 roku, w kontrolowanym okresie wysokość wpłaty za j. niemiecki nie uległa zmianie - załącznik nr 3 - darowizny od osób fizycznych przyjmowane były na podstawie dowodów KP, oraz wpłat na rachunek bankowy - darowizny za zajęcia z rytmiki przyjmowane były na dowodach KP od nauczyciela za całą grupę dzieci na podstawie imiennych list wpłat, które stanowią załącznik nr Wydatki środka specjalnego. Rok ,26% 0,93% 3,67% 0,33% 54,87% 12,70% 46,39% 0,42% 8,89% 4,20% 6,06% 4,29% składki na ubezp społ zakup materiałów i w yposaż zakup energii podróże służbow e i inne w yjazdy dzieci do Niemiec zdjęcia, serw is ksero opłaty, prow izje pozostałe usługi 5,80% 2,30% FP zakup pomocy nauk i dydakt zakup usług remontow w ynagrodz za j. niem pr Szkoła ucząca się, półkol, in szkolenia prac spektakl bezpieczna szkoła 5,17% Na wydatki środka specjalnego składały się : a) Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 (plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł), które obejmowały zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów zleceń. b) Składki na Fundusz Pracy 4120 (plan 455,00 zł, wykonanie - 266,15 zł), które obejmowały zapłacone składki na FP z tytułu wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów zleceń. c) Zakup materiałów i wyposażenia 4210 (plan ,00 zł, wykonanie ,67 zł) - zakup artykułów żywnościowych na półkolonie organizowane przez szkołę w czasie ferii zimowych oraz dla uczestników biorących udział w konkursach warsztatach i prezentacjach teatralnych, poczęstunek dla młodzieży z Niemiec 2.227,36 zł 13

14 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z języka niemieckiego, ekologicznych i innych organizowanych przez Szkołę - zakup prasy oraz literatury fachowej na potrzeby nauczycieli i administracji (Przyroda, Biblioteka w szkole, Mój pies, Świerszczyk, Płomyczek, Głos Nauczycielski, Głos Szczeciński, Eko świat, Awans zawodowy, Poradnik sfery budżetowej, Buchalter, Podatki, Ubezpieczenie w praktyce, Karta nauczyciela, Refleksje) 631,66 zł 2.927,16 zł - zakup środków czystości 1.799,36 zł - zakup materiałów na potrzeby konserwatora (klej, pędzle, wałki, listwy, haki, zawieszki, zaprawa fugowa, farby, żarówki, baterie, wąż do umywalki drzwi, okno, gniazda elektryczne, klamki itp.) - wyposażenie (meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego, karnisze, rolety, biurka, lustra, suszarka) - zakup materiałów biurowych (rachunki, tusz, papier ksero, teczki, długopisy, itp) - zakup materiałów na potrzeby nauczycieli (ortografia ćwiczenia, farby witrażowe, materiały dla uczniów na testy kompetencji, papier ksero, tusz, taśma litery samoprzylepne, antyramy, tablice informacyjne, dyplomy, kasety) 8.795,65 zł 4.124,79 zł 2.328,09 zł 3.113,95 zł - zdjęcia do kroniki szkolnej 204,34 zł - zakup materiałów różnych (części do kserokopiarki, kurtki dla dzieci, materiały do wyposażenia apteczek, ziemia do kwiatów, kwiaty) 3.247,03 zł - materiały do dekoracji szkoły 202,28 zł Nieprawidłowo zaksięgowano w koszty 2004 roku prenumeratę czasopism na rok 2005, winno być zaksięgowane na koncie 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów. Nieprawidłowo na 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaksięgowano kwotę 204,34 zł za wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej, winno być na 4300 zakup usług pozostałych. d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 (plan 600,00 zł, wykonanie 593,95 zł), które obejmowały zakup czasopism i książek do pracy z dziećmi, oraz radiomagnetofonu e) zakup energii 4260 (plan 220,00 zł, wykonanie 163,23 zł) - zakup energii elektrycznej 118,23 zł - prenumerata czasopisma 45,00 zł 14

15 Nieprawidłowo na zakup energii ujęto prenumeratę czasopisma, winna być na zakup materiałów i wyposażenia f) zakup usług remontowych 4270 (plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł), które obejmowały wykonanie robót remontowych łazienek, oraz położenie tynku mozaikowego w pomieszczeniu klasowym g) zakup usług zdrowotnych 4280 (plan - 16,00 zł, wykonanie - 16,00 zł), które obejmowały badanie okresowe pracownika h) Zakup usług pozostałych 4300 ( plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł ), które obejmowały: - wydatki poniesione z tytułu wypłat za dodatkowe lekcje j. niemieckiego, rytmiki, w których określono czas trwania umowy i wynagrodzeń ,53 zł - wydatki poniesione z tytułu umów o dzieło 350,00 zł - opłata za usługi transportowe (wyjazdy dzieci do Gerswalde), oraz koszty przesyłek 3.544,08 zł - dofinansowanie programu Szkoły uczącej się 300,00 zł - naprawa kserokopiarki 183,00 zł - opłata za wykonanie zdjęć do kroniki 322,53 zł - wyżywienie dzieci na półkoloniach, oraz opłata za pobyt dzieci z Niemiec na spotkaniu integracyjnym 2.180,80 zł - wydatki poniesione z tytułu szkoleń pracowników 1.690,00 zł - opłaty, prowizje bankowe oraz depozyt kluczy 1.441,47 zł - obsługa serwisowa, oraz naprawa kserokopiarki 665,79 zł - wywóz nieczystości 451,00 zł - zapłata za spektakl teatralny Bezpieczna szkoła 642,00 zł - pozostałe usługi (szycie tapicerki, kserokopie, ogłoszenia w prasie, bilety wstępu do ogrodu dendrologicznego) 818,18 zł Nieprawidłowo na 4300 zakup usług pozostałych zaksięgowano kwotę 183,00 zł za naprawę kserokopiarki winna być na 4270 zakup usług remontowych. Nieprawidłowo zakwalifikowano pracę jurora w ( ochrona danych ) jako umowę o dzieło zamiast umowę zlecenia. 15

16 h) Podróże służbowe krajowe 4410 ( plan 600,00 zł, wykonanie 28,60 zł ), które obejmowały delegacje krajowe. i) Różne opłaty i składki 4430 (plan 164,00 zł, wykonanie 164,00 zł ), które obejmowały opłatę polis ubezpieczeniowych. 2. Rozliczenie środków na wydatki budżetowe za miesiąc marzec za 2005r. Temat ten zbadano w oparciu o dokumenty źródłowe tj: faktury, wyciągi bankowe, delegacje służbowe, plan finansowy, sprawozdawczość, urządzenia księgowe i listy płac Stan środków na rachunku bankowym na dzień r ,73 zł (WB nr 0022/2005) Wpływy za miesiąc marzec wynosiły: otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego: - WB nr 0023/2005 z dnia ,00 zł - WB nr 0024/2005 za okres ,00 zł - WB nr 0029/2005 za okres ,00 zł - WB nr 0031/2005 z dnia ,00 zł - WB nr 0034/2005 za okres ,00 zł Razem: ,00 zł przelew z tytułu dzierżawy - stołówki 1.228,24 zł - sklepiku i boiska 280,00 zł Razem: 1.508,24 zł refundacja wydatków odsetki od depozytu 207,35 zł 0,69 zł Ogółem przychody: ,28 zł Rozchody za miesiąc marzec wyniosły: wypłacone wynagrodzenia pracowników ,88 zł zapomoga zdrowotna 600,00 zł potrącenia z list płac na kwotę 9.427,15 zł w tym: - składki PZU 1.440,00 zł - składki ZNP 183,15 zł - spłata pożyczki mieszkaniowej 3.864,00 zł - spłata pożyczki KZP 3.940,00 zł opłaty i prowizje bankowe 291,00 zł przekazane składki na ubezpieczenie społeczne ,71 zł przekazany podatek od osób fizycznych za m c luty ,87 zł 16

17 zapłacono rachunki na kwotę ,90 zł w tym: - za opiekę technologiczną systemu informatycznego 73,20 zł - opłata za telefony 874,32 zł - za wodę i ścieki 633,30 zł - monitorowanie szkoły 305,00 zł - serwis kserokopiarki 344,36 zł - za energię elektryczną 1.889,80 zł - wywóz śmieci 183,44 zł - za energię cieplną ,40 zł - zakup komputerów 6.071,00 zł - za gaz 122,07 zł - zakup druków 163,81 zł - opłata za czesne 1.200,00 zł - za naukę pływania 1.722,70 zł - za wyżywienie uczniów 3.239,50 zł - za szkolenie 80,00 zł przekazane dochody i odsetki do Urzędu Miejskiego 840,58 zł refundacja wydatków z tyt. dokształcania nauczycieli 2.770,00 zł realizacja czeku 1.720,68 zł Ogółem rozchody: ,77 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień r ,24 zł (WB nr 0037) Kontrolą objęto Raporty Kasowe za marzec 2005 r. - RK nr 4 za dzień r. - RK nr 5 za dzień r Na przychody składały się: - wpłata gotówki do kasy z banku z tytułu zrealizowanego czeku na kwotę 1.720,68 zł - wpłata z tytułu wynajmu boiska i sklepiku na kwotę 280,00 zł Rozchody ogółem 2.000,68 zł w tym: odzież ochronna i robocza wynikająca z przepisów BHP 118,00 zł zakup znaczków 100,10 zł zakup książek 26,00 zł naprawy i konserwacje 525,03 zł wyżywienie uczniów 400,00 zł wynagrodzenie pracownika (lista wypłat nr 505) 433,59 zł wypłacone delegacje 117,96 zł wpłata gotówki na rachunek bankowy z tytułu wynajmu boiska i sklepiku 280,00 zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 1) Do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj. faktury, rozliczenie wyjazdu służbowego, dowody wewnętrzne Kasa Przyjmie, bankowy dowód wpłaty. 17

18 2) Wszystkie dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3) Zakupione znaczki wpisane zostały do pocztowej książki nadawczej pod poz. 41 dnia r. 2.3 Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głównej. 1) Saldo konta 101 Kasa na dzień 31 marca 2005 r. wyniosło po stronie Wn 959,79 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 101 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 5.414, , , ,02 959,79 - Wykazane saldo konta 101 Kasa jest zgodne z saldem RK 5/2005 z dnia r. 2) Saldo konta 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Wn 1581,24 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 130 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,24 - Saldo konta 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych jest zgodne z WB nr 0037/2005 za okres marca 2005 r. 3) saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Wn 1121,38 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 222 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 840, , ,36 - Saldo konta 222 stanowi dochód jednostki budżetowej przekazany do Urzędu Miejskiego 18

19 4) Saldo konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Ma ,00 zł Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 223 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , ,00 Saldo konta 223 stanowią otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego. 5) Saldo konta 225 Rozrachunki z budżetami na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Ma 7810,50 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 225 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,50 Wykazane saldo konta stanowią zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku PIT - 4 za marzec 2005 r. (przekazano na rachunek US dnia r. WB nr 45/2005 ). 6) Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Ma 49832,19 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 229 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,19 Wykazane saldo konta stanowią składki na Ubezpieczenie Społeczne za marzec 2005, które zostały odprowadzone na rachunek ZUS (WB nr 40/2005 za okres 05 kwietnia 2005 r., oraz WB nr 41/2005 za okres kwietnia 2005 r.). 7) Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń na dzień 31 marca 2005 r. wyniosło 0,00 zł. Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień roku 231 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , ,40 0,00 0,00 W trakcie kontroli sprawdzono składniki wynagrodzeń losowo wybranych pracowników z listy wypłat nr 1,2,3 / marzec / Na liście płac nr 1 zostały sprawdzone następujące pozycje odnoszące się do poszczególnych pracowników: 5, 15, 18, 26, 31, 45, 47, z listy nr 2 została sprawdzona pozycja 1 oraz z listy nr 3 pozycja

20 Sprawdzono poszczególne składniki wynagrodzenia wybranych osób z list płac tj. wynagrodzenie zasadnicze, premię, wysługę lat i in. a następnie porównano je z angażami w aktach osobowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 8) Saldo konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami na dzień 31 marca 2005 r. wyniosło po stronie Wn 29,15 zł Symbol konta Obroty za III/2005 Obroty narastająco od pocz. Saldo na dzień Roku 234 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 100,10 73,55 200,10 170,95 29,15 0,00 Saldo konta 234 stanowi zobowiązanie zakupionych znaczków znajdujących się na stanie sekretariatu zgodnie ze stanem pocztowej książki nadawczej poz.64 z dnia r. 9) Saldo konta 400 Koszty według rodzajów na dzień 31 marca 2005 r. wynosiło po stronie Wn ,03 zł Na saldo konta 400 składały się: 1) Dział Szkoły podstawowe 70,74% 12,64% 0,29% 1,33% 4,10% 8,49% 1,72% 0,21% 0,48% wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. wynagrodzenia składki na ubezp.społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i książek zakup energii usługi pozostałe zakupy inwestycyjne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,22 zł - składki na Fundusz Pracy ,04 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,02 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,63 zł - zakup energii ,65 zł - zakup usług remontowych ,23 zł - zakup usług pozostałych ,43 zł - opłaty za usługi internetowe ,96 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 20

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne: od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. Or.0050.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w ZSO w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...2010

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA SKARBNIKA. (Księga obrotów pieniężnych)...

KSIĄŻKA SKARBNIKA. (Księga obrotów pieniężnych)... KSIĄŻKA SKARBNIKA (Księga obrotów pieniężnych)... INSTRUKCJA dla prowadzącego Książkę Skarbnika Do prowadzenia księgowości wystarczy książka skarbnika, gdzie zapisuje się chronologicznie wszystkie przychody

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. Or.0050.33.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. Or.0050.68.2016 ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 19.08.2016 Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku. I. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego - Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. Or.0050.35.2015 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne: od... do...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015 Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin I. PRZYCHODY PLANOWANE PRZYCHODY LP.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Główną księgową jest Teresa Trypuć zatrudniona na czas nieokreślony od 1 września 2001r. w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj.: ¾ etatu.

Główną księgową jest Teresa Trypuć zatrudniona na czas nieokreślony od 1 września 2001r. w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj.: ¾ etatu. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,3/0910-1/2004 -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Stargard Daty skrajne od... do... Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE. Lp. Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE. Lp. Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego: Za usługi ksero, internetowe Zwroty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do... Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od 14.01.2014

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku.

Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 20.08.2012 r. Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku. I.Wykonanie

Bardziej szczegółowo