Analiza zjawiska bezdomności i formy wsparcia dla osób bezdomnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza zjawiska bezdomności i formy wsparcia dla osób bezdomnych"

Transkrypt

1 Analiza zjawiska bezdomności i formy wsparcia dla osób bezdomnych na terenie miasta i gminy Śrem w 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie

2 Zjawisko bezdomności będąc skrajnym przejawem wykluczenia społecznego, bez wątpienia sytuuje się w grupie problemów społecznych, gdyż dotyka ogółu społeczności, zakłóca jego prawidłowe funkcjonowanie, niosąc różnorodne zagrożenia egzystencjalne (L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność, Olsztyn 2002). Poza tym odbierane jest przez społeczeństwo jako naruszenie ładu i porządku, zagrożenie bezpieczeństwa i spokoju.

3 Bezdomność jako zjawisko jest poważną kwestią społeczną. Jest przykładem patologii społecznej i marginalizacji. W latach wcześniejszych traktowane było jako temat wstydliwy i ukrywany, postrzegane w kategoriach pasożytnictwa społecznego, interpretowanego jako konsekwencja indywidualnej dewiacji ludzi (M. Ambucewicz-Szcześniak, Bezdomność we współczesnej literaturze podmiotu, Polityka Społeczna, 2001, nr 1). Obecnie zjawisko bezdomności postrzegane jest jako zjawisko wielowymiarowe, niejednolite, niejednorodne. Niewątpliwie bezdomność jest częścią ludzkiego doświadczenia i ludzkiego losu. Świadomość tego może zaowocować refleksją nad kondycją psychiczną osób bezdomnych, a w efekcie tolerancją i akceptacją ich samych, a nie tylko ich sytuacji.

4 Znaczenie zjawiska bezdomności Zjawisko bezdomności to proces społeczny, w który zaangażowane są różne osoby i grupy osób, przede wszystkim te, które mają z osobami bezdomnymi bezpośredni kontakt z racji wykonywania zawodu, niosą im pomoc, decydują o zasadach dystrybucji środków (P. Poławski, Obrazy bezdomnych i bezdomności, Instytucjonalizacja reakcji na problem społeczny, Polityka Społeczna, 2001, nr 1). Powyższa definicja nie zawęża skali zjawiska wyłącznie do samych osób pozbawionych miejsca zamieszkania, ale poszerza o krąg o osoby zajmujące się zawodowo niesieniem pomocy osobom bezdomnym. Podkreśla wymiar tego zjawiska i konsekwencje dla społeczeństwa.

5 Definicja bezdomności Bezdomność 1) Względnie trwała sytuacja człowieka nieposiadającego własnego mieszkania albo w ogóle pozbawionego dachu nad głową (E. Moczuk, Bezdomność jako problem społeczny w świadomości osób bezdomnych, Polityka społeczna, 2000, nr 10). 2) Sytuacja osób, które z różnych przyczyn, czasowo lub trwale nie są w stanie zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne. (A. Przymeński, Bezdomność - Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania, Praca socjalna, 1997, Nr 3).

6 Definicja osoby bezdomnej Osoba bezdomna 1) Człowiek nieposiadający własnego mieszkania, z reguły bez zameldowania na terenie kraju, niemającego możliwości powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania (M. Pisarska, Miejskie Schornisko dla Bezdomnych Kobiet, Praca socjalna, 1993, nr 4). 2) Osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

7 Rodzaje bezdomności Bezdomność nie przejawia się wyłącznie brakiem dachu nad głową, ale związana jest z występowaniem specyficznego typu relacji jednostki ze społeczeństwem i wynika z braku umiejętności społecznych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym obowiązują pewne reguły, zasady, w którym osoby mają pewne prawa, ale i obowiązki. Istnieje wiele rozróżnień bezdomności. Do najbardziej prostych podziałów zalicza się: Osoby bezdomne z wyboru osoby o specyficznych predyspozycjach osobowościowych, przekonaniach, które nie pozwalają im nigdy osiedlić się na stałe, zadomowić; osoby świadomie odrzucające normy społeczne; Osoby bezdomne z przymusu osoby bezdomne z konieczności, które doświadczają bezdomności w wyniku zdarzenia losowego, posiadają osobistą przyczynę bezdomności, często uwikłani są w złożone konflikty rodzinne.

8 Przyczyny bezdomności Klasyfikacja uwarunkowań bezdomności, wskazana przez E. Moczuk, wyróżnia następujące przyczyny: wynikające z sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju; wynikające z sytuacji prawnej (możliwość eksmitowania lokatora za zaległości w opłatach czynszowych); wynikające z przyczyn związanych z patologiami (np. występowanie alkoholizmu, rozwodu, przemocy w rodzinie); wynikające z przyczyn natury socjopsychologicznej (świadomy wybór innego sposobu życia); wynikające z przyczyn osobowościowych (poczucia osamotnienia, wstydu) (E. Moczuk, Bezdomność jako problem społeczny w świadomości osób bezdomnych, Polityka społeczna, 2000, nr 10).

9 Pomoc osobom bezdomnym Pomoc społeczna, jako instytucja polityki społecznej państwa, ma za zadanie nieść pomoc jednostkom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

10 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji krysysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń przysługuje: Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych obok.

11 Wsparcie osób bezdomnych reguluje ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wymieniając świadczenia, które przysługują osobom bezdomnym: Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia, odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym. Pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i bytowych.

12 Właściwość miejscowa gminy Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nakłada na Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązek ustalenia właściwości miejscowej osoby ubiegającej się o pomoc. W przypadku osób bezdomnych właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

13 Osoby bezdomne korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie W roku 2007 Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem i udzielił pomocy w formie świadczeń 47 osobom bezdomnym, co stanowi 1,5% ogółu osób i rodzin korzystających z różnorodnych form wsparcia Ośrodka, z tego w wyniku podjętych działań i wsparcia 8 osób usamodzielniło się i powróciło do swoich środowisk rodzinnych lub zamieszkało z nowymi partnerami życiowymi. Spośród wskazanych powyżej bezdomnych 42 osoby skorzystały ze skierowania do Hostelu socjalnego w Nochowie, 3 osoby bezdomne przebywają na terenie innych gmin, a 2 osoby stały się osobami bezdomnymi z wyboru i prowadzą tułaczy i koczowniczy tryb życia.

14 Struktura osób bezdomnych Struktura płci osób bezdomnych Stan cywilny osób bezdomnych 9% 19% 2% 47% 91% Kobiety Mężczyźni 32% rozwiedzone zamężne/żonaci panny/kawalerowie separacja W gminie Śrem osoby bezdomne w przeważającej mierze stanowią rozwiedzeni mężczyźni w wieku od 46 do 55 lat, którzy zostali wymeldowani z miejsca zamieszkania i nie utrzymują kontaktów z rodziną ze względu na występujące konflikty.

15 Czas pozostawania osobą bezdomną krócej niż rok 1-3 lat 4-5 lat 6 lat i więcej Źródło utrzymania bezdomnych emerytura lub renta stała praca zasiłki OPS-u 4 bez stałego dochodu Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, że najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni pozostający osobami bezdomnymi powyżej 6 lat oraz nie posiadające stałego źródła utrzymania (55% osób bezdomnych). U osób tych wystąpił syndrom bezdomności, przystosowali się do warunków bezdomności oraz stracili motywację do podejmowania prób wychodzenia z bezdomności. Spośród wskazanych osób 4 osoby bezdomne ze względu na stan zdrowia i zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności otrzymują zasiłki stałe. 12 mężczyzn deklaruje podejmowanie prac dorywczych.

16 Struktura wieku bezdomnych W gminie Śrem najliczniejszą grupę stanowią osoby bezdomne w przedziale wiekowym od 36 do 55 lat, w wieku aktywności zawodowej Są to osoby rozwiedzione, które całkowicie zerwały więzi rodzinne i nie utrzymują żadnych kontaktów z najbliższą rodziną powyżej 55 lat 0 Wykształcenie osób bezdomnych Spośród wskazanych osób, 59% to osoby legitymujące się wykształceniem zawodowym, a 17% - wykształceniem średnim gimnazjalne 20 uzawodowione 15 Wśród tych osób, największa liczba mężczyzn pozostaje bez stałego źródła utrzymania oraz uzależniona jest od alkoholu. podstawowe zawodowe średnie

17 Przyczyny bezdomności na terenie gminy Śrem Bezdomność charakteryzuje się ogromną różnorodnością przyczyn jej występowania. Każdy przypadek osoby bezdomnej jest inny i dlatego przyjmuje się, że przyczyn bezdomności będzie tyle, ilu jest samych bezdomnych. Jednak grupowanie przyczyn bezdomności jest konieczne dla wyprowadzenia sytuacji dominujących, a co za tym idzie dla poszukiwania rozwiązań pomocy ponadindywidualnej. Wśród rejestrowanych w gminie Śrem przyczyn bezdomności wyróżnić można następujące: konflikty rodzinne i trwały rozpad związku małżeńskiego związany koniecznością opuszczenia mieszkania, bezrobocie i utrata źródeł utrzymania, uzależnienie alkoholowe, brak możliwości powrotu do mieszkania po powrocie z zakładu karnego, utrata mieszkania z powodu eksmisji za zaległości czynszowe, tzw. wolny wybór, osoby takie zrywają więzy rodzinne i wybierają nieustabilizowany tryb życia.

18 Pomoc osobom bezdomnym Pomoc dla osób bezdomnych i nie posiadających stałego miejsca pobytu realizowana jest w głównie w formie świadczeń niepieniężnych. Prowadzone jest dożywianie w formie gorącego posiłku oraz prowiantu. Posiłki wydawane są w Kuchni Społecznej. Koszt jednostkowy gorącego posiłku 2,88 zł, natomiast prowiantu 3,78 zł. Z tej formy pomocy w 2007 roku skorzystało 27 osób bezdomnych (o 12 osób więcej niż w 2006 roku) łączny koszt dożywiania ,50 zł. Udzielane są świadczenia w formie zasiłku stałego, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków, pokrycie kosztów przejazdu na leczenie uzależnień, wydanie dokumentów tożsamości, zakup środków czystości. Z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 47 osób bezdomnych. Przyznawana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, świadczonych przez wykwalifikowane opiekunki, Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba. Natomiast postępowanie administracyjne w sprawnie osób bezdomnych obejmowało wydanie 89 skierowań do Hostelu Socjalnego i Schroniska dla Kobiet. W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje środkami finansowymi na zabezpieczenie świadczeń dla osób bezdomnych.

19 Specjalista pracy socjalnej, na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, współpracując z Zespołami Pracy Socjalnej oraz Zespołami Interdyscyplinarnymi działającymi w Ośrodku Pomocy Społecznej, realizuje wsparcie osób bezdomnych, polegające na podejmowaniu działań z osobami bezdomnymi ukierunkowanymi na jak największy świadomy udział tych osób w procesie poprawy swojej sytuacji życiowej i wychodzenia z bezdomności oraz współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami osób bezdomnych. Ponadto dokonuje szczegółowej analizy sytuacji życiowej oraz indywidualnych cech osoby bezdomnej, która swoją postawą zgłasza gotowość do przystąpienia do indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności oraz kieruje osoby bezdomne do Schroniska w Nochowie i Schroniska dla kobiet i kobiet z dziećmi.

20 Indywidualny program wychodzenia z bezdomności Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ma na celu wsparcie klienta w procesie wychodzenia z bezdomności, zawiera szczegółowy zakres i rodzaj działań osoby bezdomnej w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, uwzględniając aktywne współdziałanie osoby bezdomnej oraz zakres i rodzaj działań pracownika socjalnego, polegający w szczególności na pracy socjalnej oraz pomocy m. in. w uzyskaniu należnych świadczeń, uzyskaniu pracy, podjęciu terapii lub leczenia, rozwiązaniu problemów mieszkaniowych i rodzinnych. Umowa w sprawie realizacji programu wychodzenia z bezdomności zostaje zawarta na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Z jedną osobą bezdomną powyższa umowa może zostać zawarta kilkukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Nad jego realizacją czuwa specjalista pracy socjalnej. W 2007 roku podpisano 95 umów w sprawie realizacji programu wychodzenia z bezdomności z 42 osobami bezdomnymi, z tego 25 osób wywiązało się ze zobowiązań zawartych w kontrakcie. Pozostałe osoby naruszyły postanowienia programu uniemożliwiając jego dalszą realizację.

21 Współpraca z instytucjami i organizacjami W ramach pracy socjalnej, prowadzonej z osobami bezdomnymi, podejmowana jest regularna współpraca w zakresie możliwości udzielenia pomocy rzeczowej, rozwiązywania problemów rodzinnych, rozwiązywania problemów uzależnień, rozwiązywania spraw mieszkaniowych, poszukiwania zatrudnienia z organizacjami pozarządowymi i instytucjami: Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie; Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Komendą Powiatową Policji w Śremie; Strażą Miejską w Śremie; Szpitalem w Śremie; Przychodniami Lekarza Rodzinnego na terenie miasta Śrem; Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Śremie; Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta w Śremie; Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie; Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie.

22 W 2007 roku w ramach prowadzonej pracy socjalnej odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji oraz przedstawicielami Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem i Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Celem spotkań była analiza sytuacji osób bezdomnych na terenie gminy Śrem i ustalenie zasad współpracy, szczególnie w okresie zimowym oraz sprawne podejmowanie interwencji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Dobra współpraca z powyższymi instytucjami i organizacjami umożliwiła natychmiastowe podjęcie przez 4 osoby bezdomne uzależnione od alkoholu stacjonarnego leczenia odwykowego na oddziale zamkniętym. Ponadto przez cały rok odbywają się systematyczne spotkania specjalisty pracy socjalnej Ośrodka i pracownika socjalnego Fundacji mające na celu wymianę informacji dotyczących osób bezdomnych znajdujących się w Hostelu socjalnym i Schronisku.

23 Wsparcie osób zagrożonych bezdomnością W ramach działań zapobiegawczych i prewencyjnych, w 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej podjął współpracę z Aresztem Śledczym w Śremie oraz Spółdzielnią Mieszkaniową w Śremie. Działania te miały na celu udzielenie wsparcia i pomocy osobom zagrożonym bezdomnością poprzez stałe i cykliczne spotkania ukierunkowane na nabycie umiejętności do pokonywania trudności oraz samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności, wykonaniu wyroku eksmisyjnego. W 2008 roku współpraca ta jest kontynuowana i wszystkie działania w ramach współpracy są realizowane.

24 Poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych udzielane jest osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu ochrony praw lokatorów, prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, a także terapię rodzinną.

25 Obywatelska Pomoc Prawna jest jedną z form wsparcia dla osób bezdomnych, realizowaną w Ośrodku Pomocy Społecznej; świadczy bezpłatne usługi osobom najbardziej potrzebującym rzetelnej informacji prawnej, którzy ze względu na sytuację społeczną i materialną, w jakiej się znaleźli, nie mają dostępu do informacji na temat przysługujących im praw oraz ma na celu umożliwienie przedstawienia dostępnych sposobów pomocy, zachęcenie osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej do korzystania z różnych uprawnień, z których mogą korzystać, ale nie zawsze wiedzą o ich istnieniu. W 2007 roku wśród osób bezdomnych dominowały zagadnienia związane z prawem rodzinnym, prawem pracy, sprawami emerytalno-rentowymi, prawem karnym.

26 ul. Okulickiego Śrem tel realizuje programy z zakresu reintegracji społecznej (odbudowywania i podtrzymywania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu) i reintegracji zawodowej (odbudowywania i podtrzymywania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnych.

27 porady prawne dla osób bezdomnych Od 2007 roku w Klubie Integracji Społecznej osoby korzystające ze wsparcia socjalnego mogą uzyskać porady prawne. Można zasięgnąć porad między innymi w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia, prawa karnego, cywilnego.

28 Znajdź swoje miejsce program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, realizowany w ramach Krajowego Programu Zabezpieczenie społeczne i integracja na lata , finansowany ze środków budżetu gminy Śrem. Do bezpłatnego udziału w programie zakwalifikowanych zostało 16 osób bezdomnych, przebywających w Hostelu Socjalnym w Nochowie.

29 Celem programu było budowanie samodzielności życiowej osób bezdomnych oraz podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i pełnienia określonych ról społecznych. Nabycie przez osoby bezdomne wiedzy na temat zjawiska bezdomności, jego przejawów, mechanizmów i uwarunkowań. Zmiana perspektywy postrzegania życia z tu i teraz na jutro i w przyszłości. Przełamanie bierności życiowej osób bezdomnych i rozbudzenie zainteresowania pracą. Wskazanie i nauka korzystania ze wsparcia społecznego w celu zapobieżenia izolacji i wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych. Rozwijanie motywacji do wyznaczania sobie celów życiowych i wskazywanie sposobów ich realizacji. Nabycie podstawowych umiejętności dot. zatrudnienia i poruszania się na rynku pracy. Nabycie wiedzy na temat życia codziennego w nowoczesnym społeczeństwie tzw. umiejętności przetrwania (m. in. gospodarowanie pieniędzmi, korzystanie z usług bankowych, poszukiwanie i urządzanie mieszkania). Edukacja w zakresie podstaw prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień związanych z mieszkalnictwem i ochroną praw lokatorów. Nabycie wiedzy na temat zdrowego i higienicznego stylu życia. Edukacja w zakresie problematyki uzależnień.

30 Adresatami programu były osoby bezdomne z terenu gminy Śrem, przebywające w Hostelu socjalnym w Nochowie. Do udziału w programie zostało zakwalifikowanych 16 osób bezdomnych, natomiast program zakończyło aktywnie uczestnicząc w zajęciach 7 osób bezdomnych. Z uczestnikami, którzy wyrazili gotowość i chęć udziału w programie zawarto kontrakt socjalny, aktywizujący ich do udziału w spotkaniach.

31 Partnerzy w realizacji projektu: Urząd Miejski w Śremie; Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Klub Pracy; Komenda Straży Miejskiej w Śremie; Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie; Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie Powiatowa Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności

32 Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów edukacyjnych, dzięki którym uczestnicy programu nabyli wiedzę, jak odnaleźć się w społeczności lokalnej i korzystać ze wsparcia społecznego oraz jak radzić sobie w życiu codziennym w nowoczesnym społeczeństwie. Program realizowany był w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie przy ul. Okulickiego 3 oraz w Klubie Pracy w ramach współpracy z PUP. Obejmował 50 godzin i realizowany były przez miesiąc kwiecień w blokach 3 4 godzinnych. Ponadto w ramach programu uczestnicy mieli zapewnione indywidualne poradnictwo prawne oraz dostęp do Internetu w zakresie poszukiwania ofert pracy.

33 Zamierzeniem programu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, pomoc w pokonaniu trudnej sytuacji życiowej osób dotkniętych problemem bezdomności oraz zintegrowanie tych osób i instytucji, które chcą pomóc osobom bezdomnym w osiągnięciu samodzielności życiowej poprzez ich aktywizację zawodową, rozwój osobisty i społeczny. Zrealizowany program odpowiedział na potrzeby społeczne osób bezdomnych i został zaakceptowany przez grupy społeczne, do których był skierowany, co potwierdziły ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników programu.

34 Znajdź swoje miejsce

35 Działania wobec bezdomnych W celu skutecznej walki ze zjawiskiem bezdomności nie wystarczą same rozwiązania prawne. Zjawisko bezdomności jest procesem rozwijającym się etapami i powoli. Do bezdomności prowadzi cały zespół nakładających się sił sprawczych. O tym, że ktoś staje się osobą bezdomną decyduje zespół postaw oraz zachowań, determinowanych predyspozycjami osobniczymi, sprzyjającymi sytuacjami społecznymi oraz sposobem funkcjonowania służb socjalnych. Bezdomność można uznać za końcowy etap niepowodzeń życiowych. Zatem wyjście z bezdomności nie może być pojmowane jako proste i jednorazowe działanie, lecz jako proces długofalowej pracy socjalnej.

36 Działania wobec bezdomnych Faktem jest to, że wraz z upływem czasu i przedłużającym się stanem bezdomności, tak sytuacja zewnętrzna jak i psychika osoby bezdomnej podlegają głębokim zmianom, których cofnięcie na każdym kolejnym etapie wychodzenia z bezdomności jest coraz trudniejsze. Jednocześnie wraz z kolejnymi fazami nawarstwiają się zjawiska patologiczne alkoholizm, konflikty z prawem, pogorszenie stanu zdrowia. Przepaść między bezdomnością a normalnością zaczyna pogłębiać się jeszcze bardziej. Po stronie bezdomnych kształtują się postawy roszczeniowe, po stronie społeczeństwa niechęci i izolacji. W działaniach na rzecz osób bezdomnych ważne są: praca z i nad osobą bezdomną oraz praca nad otoczeniem, by zmodyfikować szereg negatywnych opinii i stereotypów o tych osobach.

37 Potrzeby w zakresie bezdomności Prowadzenie w większym stopniu pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością; Odpowiedni zespół specjalistów realizujących profesjonalne wsparcie osób bezdomnych; Opracowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (poszukiwanie stałych miejsc zamieszkania, przydzielanie mieszkań z zasobów gminy, pomoc w nawiązaniu zerwanych stosunków rodzinnych, powrót do rodziny, udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, umożliwienie i pomoc w leczeniu uzależnień); Organizowanie mieszkań readaptacyjnych (chronionych, wspieranych) dla osób chcących wyjść z bezdomności; Udzielanie pomocy dla osób zagrożonych bezdomnością, które na skutek złej sytuacji finansowej nie są w stanie regulować czynszu za lokal mieszkalny bądź dopłaty po otrzymaniu dodatku mieszkaniowego celem zapobieżenia bezdomności (pomoc finansowa w zakresie świadczeń pomocy społecznej, zamiana mieszkań, możliwość odpracowania zaległości czynszowych);

38 Potrzeby w zakresie bezdomności Doskonalenie systemu informowania o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby bezdomne poprzez współprace z mediami i instytucjami: przychodnie, policja, staż miejska, zarządcy budynków; Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez organizowanie zatrudnienia socjalnego dla osób objętych programem wychodzenia z bezdomności; Objęcie osób bezdomnych zwiększoną opieką medyczną poprzez przeprowadzania badań profilaktycznych wśród osób bezdomnych, skuteczniejsza i sprawniejsza pomoc w leczeniu uzależnień; Zmiana stereotypu postrzegania osób bezdomnych poprzez umożliwianie podopiecznym Schronisk szersze uczestnictwo w życiu społecznym i zaangażowanie osób bezdomnych do prac na rzecz środowiska lokalnego;

39 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Udziela wsparcia i pomocy w godzinach urzędowania w siedzibie: Śrem, ul. Mickiewicza 40 tel w oddziale: Śrem, ul. Okulickiego 3 tel w godzinach: poniedziałki: wtorki - piątki: do w godzinach: poniedziałki: wtorki - piątki: do środy: Informacje o możliwości wsparcia i pomocy można również przeczytać na stronie internetowej

BEZDOMNOŚĆ. Analiza zbiorowości i formy wsparcia osób bezdomnych w gminie Śrem w 2006 roku. Opracowanie Maria Świdurska

BEZDOMNOŚĆ. Analiza zbiorowości i formy wsparcia osób bezdomnych w gminie Śrem w 2006 roku. Opracowanie Maria Świdurska BEZDOMNOŚĆ Analiza zbiorowości i formy wsparcia osób bezdomnych w gminie Śrem w 2006 roku. Opracowanie Maria Świdurska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie 1 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Jaworze 2010r. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 85 43-384 Jaworze tel: (33) 817 38 26; 502 788 275 gops@jaworze.pl I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Prawo-pomoc społeczna

Prawo-pomoc społeczna Prawo-pomoc społeczna W ramach działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA 2016-2020 Radlin, grudzień 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3 I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU BEZDOMNOŚCI.. 4 II. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety luty 2007 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.

Wyniki ankiety luty 2007 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. eksmisja rozwód utrata pracy opuszczenie zakładu karnego konflikty rodzinne stan zdrowia wypadek losowy Wyniki ankiety luty 7 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... 2012 r. GMINNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DLA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Środowiskowej Menu Działu: - Klasyfikacja Świadczeń Pomocy Społecznej - Priorytetowe zadania - Działania Wykaz rejonów Pracowników socjalnych - (PDF 93,6 KB) Grafik Pracy Pracowników Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Definicja: Wg. Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. osoba bezdomna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej. Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Pomoc społeczna. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej. Komu przysługuje świadczenie pieniężne? Pomoc społeczna Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp.

Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Liczenie osób bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Badanie dot. liczenia osób bezdomnych przebywających w Gorzowie Wlkp. zostało przeprowadzone w nocy 7/8 lutego 2013 r. W badaniu uczestniczyli: funkcjonariusze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Siedlce z dnia... sierpnia 2016 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Siedlce, sierpień 2016 r. Bezdomność jest zjawiskiem od wielu lat obecnym na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany NIP: 8661601485 REGON: 292695814 Telefony: Kierownik - 15864 74 59 Pracownicy socjalni - 15864 7946 Świadczenia rodzinne - 15864 7933

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Komu przysługuje pomoc społeczna? 1. Komu przysługuje pomoc społeczna? 2. Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o pomoc? 3. Jakie są procedury i zasady przyznawania pomocy? 4. Jakie są świadczenia z pomocy społecznej? Komu przysługuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ

PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ Załącznik do uchwały Nr XI/58/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 28.08.2007r. PROGRAM POMOCY OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ I. ADRESACI PROGRAMU Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ: 1. zasiłek stały, 2. zasiłek okresowy, 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy ZASIŁEK STAŁY Przysługuje osobie pełnoletniej:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo