Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy"

Transkrypt

1 Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie przejętych w drodze porozumień. 1 2 Siedziba Urzędu Gminy mieści się we wsi Rzeczenica. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : - radzie należy przez to rozumieć odpowiednio odpowiednio : Radę Gminy Rzeczenica 3 - wójcie, sekretarzu, skarbniku należy przez to rozumieć : Wójta Gminy Rzeczenica, Sekretarza Gminy Rzeczenica, Skarbnika Gminy Rzeczenica Regulamin organizacyjny urzędu gminy zwany dalej regulaminem określa : 1/ strukturę organizacyjną urzędu 2/ zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo urzędu 3/ ogólne zadania i kompetencje poszczególnych referatów i stanowisk pracy 4/ zasady i tryb funkcjonowania urzędu oraz związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników 5/ zasady kontroli wewnętrznej urzędu 4 5 W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i innych aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

2 Rozdział II struktura organizacyjna Urzędu Gminy W skład urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy : 6 1. Referat finansowo-ekonomiczny 2. samodzielne stanowiska pracy : - do spraw organizacyjnych - do spraw społeczno-administracyjnych - do spraw obsługi rady - Kierownik USC - do spraw inwestycji i przeciwdziałania bezrobociu - do spraw obrotu gruntami i nieruchomościami - do spraw budownictwa, planowania przestrzennego - do spraw obrony cywilnej i leśnictwa - do spraw rolnictwa, turystyki i promocji gminy - do spraw obsługi prawnej 1. Wewnątrz referatu nie tworzy się komórek organizacyjnych, lecz wyłącznie stanowiska pracy. 2. Podziału zadań pomiędzy referaty i stanowiska pracy dokonuje kierownik urzędu na wniosek sekretarza. 1. Pracą referatu kieruje kierownik referatu. 2. Kierownik referatu organizuje pracę referatu oraz kontroluje wykonywanie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników Schemat organizacyjny oraz strukturę zatrudnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3 Rozdział III Zasady Podziału Zadań i Kompetencji Pomiędzy Kierownictwo Urzędu. 10 Wójt jest kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 11 Wójt kieruje pracą urzędu przy pomocy sekretarza i skarbnika Do zadań i kompetencji Wójta należy przede wszystkim : 1/ kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie urzędem gminy 2/ reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz 3/ przedkładanie radzie gminy projektów uchwał 4/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej 5/ upoważnienie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji, o których umowa w pkt 4. 6/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy ( niezastrzeżonych do kompetencji innych organów gminy ) 7/ zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom urzędu 8/ wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy 9/ organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof. 3. Do zadań i kompetencji sekretarza gminy należy przede wszystkim : 1/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz organizacja pracy urzędu 2/ wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego urzędu : a/ opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, b/ sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w urzędzie

4 c/ nadzorowanie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac urzędu, d/ dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników, e/ planowanie kosztów utrzymania urzędu i akceptowanie wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy, f/ przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców, g/ wykonywanie innych prac zleconych przez wójta. 4. Do zadań i kompetencji skarbnika gminy należy przede wszystkim : 1/ opracowywanie zakresów czynności dla pracowników referatu finansowoekonomicznego 2/ realizowanie budżetu gminy 3/ przygotowanie projektu budżetu i dokonywanie jego analizy i bieżące informowanie wójta o jego realizacji 4/ dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych 5/ informowanie rady gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy 6/ nadzór nad prowadzeniem rozliczeń z sołectwami 7/ nadzór nad realizacją ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej 8/ skarbnik gminy pełni jednocześnie funkcje kierownika referatu finansowo-ekonomicznego Rozdział IV Zadania i Kompetencje poszczególnych referatów i Samodzielnych Stanowisk Pracy 1.W celu wykonywania zadań referaty i samodzielne stanowiska pracy wykonują następujące czynności i działania natury ogólnej : 13

5 1/ przygotowują projekty uchwał organów gminy oraz zarządzeń wójta, opracowują projekty budżetu gminy w części dotyczącej ich zakresu działania, 2/ opracowują prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw, 3/ zapewniają właściwą i terminową realizację zadań 4/ w zakresie wykonywania zadań współdziałają z innymi komórkami urzędu oraz z innymi jednostkami organizacjami urzędu i instytucjami 5/ zapewniają obsługę merytoryczną właściwych komisji Rady 6/ rozpatrują i załatwiają interpelacje i wnioski radnych oraz skargi wnioski obywateli 7/ przygotowują projekty decyzji administracyjnych 8/ realizują zadania obrony cywilnej określone w odrębnych przepisach 9/ wykonują na polecenie wójta inne zadania w sprawach nie objętych zakresem działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy. 2.Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska ds. organizacyjnych należy w szczególności : 1/ zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu tj. prowadzenie kancelarii, archiwum zakładowego, biblioteki urzędowej, łącznicy telefonicznej i faksowej oraz spraw związanych z zaopatrzeniem w środki rzeczowe, materiały biurowe, druki i pieczęcie 2/ prowadzenie spraw osobowych pracowników 3/ nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli 4/ prowadzenie i udostępnianie obywatelom zbioru przepisów prawnych 5/ czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji 6/ prowadzenie spraw socjalnych gminy. 2.Do kompetencji i zadań samodzielnego stanowiska do spraw społeczno-administracyjnych należy w szczególności : 1/ prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu 2/ wydawanie dokumentów tożsamości 3/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony

6 4/ współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 3.Do kompetencji i zadań kierownika urzędu stanu cywilnego należy w szczególności : 1/ załatwianie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów 2/ prowadzenie obsługi samorządów mieszkańców wsi 3/ prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach i zbiórkach publicznych. 4/ w zakresie ewidencji działalności gospodarczej w szczególności : - inicjowanie przedsięwzięć i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w zakresie handlu, usług, przetwórstwa płodów rolnych oraz działalności produkcyjnej. - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, - wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi. 4. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw obsługi rady należy w szczególności : 1/ obsługa rady, komisji rady i narad wójta 2/ nadzór nad rozpatrywaniem interpelacji i wniosków radnych, 3/ nadzór nad wykonywaniem uchwał organów gminy, 4/ organizacja przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. 5.Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw inwestycji, przeciwdziałania bezrobociu należy w szczególności : 1/ planowanie i realizacja inwestycji gminnych, 2/ organizowanie prac interwencyjnych i publicznych 3/ wykonywanie obowiązków administratora strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczenica,

7 4/ pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, 5/ nadzór nad pracą sieci komputerowej Urzędu Gminy, 6. Do kompetencji i zadań samodzielnego stanowiska do spraw obrotu gruntami i nieruchomościami należy w szczególności : 1/ gospodarka gruntami komunalnymi o raz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy, 2/ współpraca z zakładem gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki lokalami. 7. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw budownictwa i planowania przestrzennego należy w szczególności : 1/ koordynacja zarządzania siecią dróg gminnych i lokalnych oraz współpraca z zarządami dróg publicznych, 2/ przygotowywanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacja, 3/ uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną, 4/ ustalanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym, 5/ uzgadnianie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami, 6/ przygotowywanie decyzji o ustalaniu lokalizacji, 7/ przygotowywanie umów zawieranych przez gminę, 8/ nadzór nad pracami inwestycyjnymi gminy łącznie z budownictwem komunalnym. 8. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw obrony cywilnej i leśnictwa należy : 1/ prowadzenie spraw gminy w zakresie obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach, 2/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i ochrony przeciwpożarowej, 3/ wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew oraz nasadzenia,

8 4/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, 9. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw rolnictwa, turystyki i promocji gminy należy w szczególności : 1/ realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki oraz bazy materialnej tych placówek, 2/ realizacja zadań związanych z kulturą i kulturą fizyczną, 3/ prowadzenie spraw związanych z promocją i strategią gminy 4/ współpraca w zakresie rozszerzania działalności agroturystycznej, 5/ kierowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Rzewnicy, 6/ nadzór nad funkcjonowaniem pól namiotowych i zapewnienia bezpieczeństwa kąpieliska nad jeziorem, 7/ prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie gminy, 8/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, 9/ realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, 10/ wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 10. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy w szczególności : 1/ opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń wydawanych przez Wójta, 2/ wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami sądowymi i przed innymi organami w ramach udzielonego pełnomocnictwa 3/ udzielenie porad prawnych i pomocy prawnej organom Rady Gminy i radnym, 4/ udzielanie pomocy pracownikom urzędu w interpretacji przepisów prawnych, 5/ opiniowanie umów o charakterze cywilno-prawnym, 6/ udzielanie opinii prawnej w sprawach prowadzonych przez urząd, 7/ prowadzenie szkoleń pracowniczych.

9 Rozdział V - Zasady i Tryb Funkcjonowania Urzędu oraz Podstawowe Prawa Pracowników i Pracodawców. 14 Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny prac oraz stosować się do poleceń służbowych, które dotyczą pracy jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności : 1/ rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 2/ przestrzegać ustalonego czasu pracy, 15 3/ należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczące pracy, 4 / przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych wewnętrznych obowiązujących aktów normatywnych, 5/ przestrzegać przepisów oraz zasad bhp i przepisów p. poż., 6/ dbać o mienie zakładu pracy, 7/ przestrzegać tajemnicy służbowej, 8/ przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego, 9/ podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz poprzez samokształcenie zawodowe. 16 Pracodawca jest zobowiązany w szczególności : 1/ zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2/ organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 3/ zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki,

10 4/ terminowo wypłacać wynagrodzenie, przelewem dla pracowników posiadających konto bankowe lub w kasie Urzędu dla pracowników którzy konta nie posiadają, 5/ ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 6/ zaspokajać, w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników 7/ prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Rozdział VI Określenie czasu pracy 1. Określa się czas pracy urzędu : Poniedziałek 7,30 16,00 Wtorek piątek 7,15 15, Czas pracy pracowników nie może przekraczać 40 godz. na tydzień. 3.Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedzielę i święta. 5.Przepisu ust. 3 nie stosuje się do kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat oraz w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach. 5.Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 6.Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie. Rozdział VII Dyscyplina pracy 1.Przybycie do pracy pracownik stwierdza złożeniem własnoręcznego podpisu na liście obecności. 18

11 2.Pracownik w razie konieczności wyjścia z pracy celem załatwienia spraw służbowych powinien o tym zawiadomić przełożonego służbowego, wpisać do książki ewidencji nieobecności godzinę wyjścia i powrotu, cel wyjścia oraz zamieścić swój podpis. 3.W razie konieczności wyjścia dla załatwienia spraw osobistych w czasie pracy, pracownik powinien uzyskać zezwolenie kierownika referatu, wpisać do książki nieobecności w czasie pracy godzinę wyjścia oraz zamieścić swój podpis, zaś po przybyciu do pracy wpisać faktyczną godzinę powrotu. 4.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. 5.Pracownik opuszczający pomieszczenia biurowe obowiązany jest każdorazowo poinformować współpracowników pozostających o miejscu swego pobytu i godzinie powrotu. W przypadku gdy pracownik sam zajmuje pomieszczenie obowiązany jest zostawić taką informację przełożonemu służbowemu. 6.Przebywanie na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą przełożonego. 7.Czas przebywania w zakładzie pracy po godzinach pracy powinien być rejestrowany w sposób i na zasadach przyjętych przez pracodawcę. 8.Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu mienie i stanowisko pracy. 9.Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni zobowiązany jest : 1/ zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, 2/ sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia elektroniczne, 3/ zamknąć wszystkie drzwi i okna, 10.Niedziela oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. 11.Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę lub święto pracodawca udziela innego dnia wolnego od pracy w tygodniu. 12.W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę, na wniosek pracownika, udzielany jest mu w tym samym wymiarze czas wolny od pracy. 13.W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 14.Udzielanie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę może nastąpić także bez wniosku pracownika ; w takim przypadku udziela się czasu wolnego od pracy najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego. 15.Wprowadza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy.

12 16.W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie zakładu pracy awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie szkody. 17.Zabrania się wynoszenia z zakładu pracy narzędzi, części zamiennych i innych materiałów stanowiących własność pracodawcy lub jemu powierzonych. 18.Zabrania się wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy lub z wykorzystaniem narzędzi lub urządzeń należących do pracodawcy bez jego wyraźnej zgody. 19.Zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie zakładu pracy. 20.Palenie papierosów jest dozwolone tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. 21.Pracownik będący w stanie po spożyciu alkoholu nie może być dopuszczony przez przełożonych do wykonywania pracy. 22.Pracownicy obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 23.Szczególnym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest : 1/niedbałe wykonywanie pracy, a także prac związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, 2/nie przybycie do pracy, spóźnianie lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia, 3/zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 4/nie wykonywanie poleceń przełożonych, 5/niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i interesantów 6/nie przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, 7/nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 8/stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo spożywanie alkoholu w czasie lub miejscu pracy. 24. Pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, w której rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 25.Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawcę.

13 Rozdział VIII Obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników urzędu Obowiązki i prawa pracowników zatrudnionych w urzędzie określają : - ustawa o pracownikach samorządowych, - kodeks pracy. 2.Do obowiązków pracownika urzędu należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy, z uwzględnieniem interesu państwa, interesów gminy oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególności : - przestrzeganie prawa, - wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, - informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym, - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami, - zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego. 3.Pracownik urzędu jest odpowiedzialny za dokładną znajomość przepisów prawnych, dotyczących załatwianych spraw i przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw oraz należyte przechowywanie akt, rejestrów i ewidencji. Rozdział IX Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 2.Pracodawca jest obowiązany informować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

14 3.Pracodawca przeprowadza na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakładzie pracy a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia się pracownikom. 4.Wstępnym badaniom lekarskim podlegają : 1/ osoby przyjmowane do pracy, 2/ pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, 5. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. 6.Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim zgodnie z odrębnymi przepisami. 7.Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. 8.Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę. 9.Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz przepisami przeciwpożarowymi. 10.Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. 11.Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 12.Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w zakładzie pracy, a także odzież i obuwie robocze. 13.Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych. 14.Pracownik obowiązany jest w szczególności : 1/ wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych,

15 2/ używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem, 3/ poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim, 4/ brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział X Termin, miejsce i czas wypłaty 21 1.Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu pod koniec miesiąca. 2.Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy lub przelewem na konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody. 3.Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. 4.Wypłata wynagrodzenia dokonuje się w godzinach pracy. XI Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy Pracownik, który się spóźnił do pracy, powinien natychmiast po przybyciu zgłosić kierownikowi referatu przyczynę spóźnienia. 2.O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn wiadomych pracownik powinien powiadomić kierownika referatu przed dniem przewidywanej nieobecności. 3.Uznanie nieobecności w pracy (nie przybycie do pracy, spóźnienie, przedwczesne opuszczenie pracy) za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną należy do kierownika referatu, który orzeka po wysłuchaniu wyjaśnienia pracownika. 4.W stosunku do pracowników samodzielnych usprawiedliwienia te należą do wójta. XII Urlopy

16 23 1.Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. XIII Kary za naruszenie dyscypliny i porządku. 1.W sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 2.Karę porządkową upomnienia za przewinienie mniejszej wagi wymierza bezpośredni przełożony pracownika samorządowego i zawiadamia go o tym na piśmie Pracownik samorządowy może w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu odwołać się do wójta, który decyduje o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu. 4.Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołuje się komisje dyscyplinarne. 5.Do pracowników urzędu nie będących pracownikami mianowanymi w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych mają zastosowanie kary przewidziane w rozdziale 6 ( art.18, 1 do 113) Kodeksu Pracy. XIV Obsługa interesantów Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach szczegółowych. 2.Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 3.Odpowiedzialnośc za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych urzędu oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

17 4.Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są : - udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów, - rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu, a pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia, - informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, - powiadamianie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w wypadku zaistnienia takiej konieczności, - informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć. 5.Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej lub . 6.Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw. XV Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych Na podstawie upoważnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. 2.W zakresie nieuregulowanych w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 3.W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum lokalnego. Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej sprawie dla gminy. Tryb przeprowadzania referendum określają ustawy. 4.Organy samorządu gminy wydają akty prawne powszechnie obowiązujące (przepisy gminne).

18 5.Akty prawne wymienione w pkt 4 ustanawiają : 1/ Rada Gminy w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa i statutem gminy, 2/ Wójt Gminy w formie zarządzeń porządkowych w przypadkach określonych w art. 41 ust2 ustawy o samorządzie gminnnym. Zarządzenie wydane przez Wójta Gminy podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy w trybie art. 41wyżej cytowanej ustawy. 6.Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa i statutem gminy. 7.Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydawania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa i statutem gminy. 8.Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Zarządzenia te nie posiadają mocy przepisów gminnych. 9.Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwych jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami prawa i statutem gminy. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego. 10.Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 11.Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego. 12.Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu, znajdujących się w siedzibie urzędu gminy. 13.Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące przepisów gminnych mogą być podane do publicznej wiadomości o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. XVI Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli. 1.Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. 3.Właściwym do rozpatrzenia skargi i wniosku dotyczącego zadań lub działalności :

19 - organów Rady Gminy jest Wojewoda w sprawach zleconych - Wójta - Rada Gminy - Pracownika Urzędu Wójt. 4.Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz.od Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy urzędu. 6.Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły, które należy przekazać do inspektora ds. organizacyjnych. 7.Rejestr skarg i wniosków prowadzi inspektor ds. organizacyjnych. W rejestrze ewidencjonuje się skargi wpływające do urzędu oraz skargi zgłoszone w czasie przyjęć przez Wójta i poszczególnych pracowników. XVII Zasady podpisywania pism i decyzji Wójt osobiście podpisuje : - zarządzenia, decyzje oraz pisma, - odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski parlamentarzystów 2.Wójt może upoważnić poszczególnych pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji wójta. XVIII Regulamin kontroli wewnętrznej. 29

20 1.Regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Rzeczenicy zwany dalej regulaminem określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy. 2.Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są : - komisja rewizyjna Rady Gminy we wszystkich sprawach zleconych przez Radę Gminy, oraz na podstawie planu pracy, - Wójt, Sekretarz, Skarbnik w sprawach funkcjonowania urzędu i ich organów, - Wójt Gminy w sprawach związanych z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników mianowanych, - Kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych. 3.Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na : - ustaleniu stanu faktycznego, - badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normowanymi, - ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych, - wskazaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zaleceniach pokontrolnych, - wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy. 4.System oraz formy kontroli wewnętrznej. 1/Kontrola wewnętrzna może mieć charakter : - kontroli wstępnej polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem, ma na celu zapobieganie niepożądanych lub nielegalnym działaniom, - kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonania w celu stwierdzenia, czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami ( normami, przepisami itp.). W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami. - kontroli następnej obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlającej czynności już dokonane,

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY mpwik Wodoc Miejskie Pn~ $ i biorst'wo iąg ów I Kana zacji Spółka z o. o. Sp, ZO.O. JAWORZNO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej. Jadwigi w Jerzmanowicach REGULAMIN PRACY Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Podstawa prawna: art. 104

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo