Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy"

Transkrypt

1 Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie przejętych w drodze porozumień. 1 2 Siedziba Urzędu Gminy mieści się we wsi Rzeczenica. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : - radzie należy przez to rozumieć odpowiednio odpowiednio : Radę Gminy Rzeczenica 3 - wójcie, sekretarzu, skarbniku należy przez to rozumieć : Wójta Gminy Rzeczenica, Sekretarza Gminy Rzeczenica, Skarbnika Gminy Rzeczenica Regulamin organizacyjny urzędu gminy zwany dalej regulaminem określa : 1/ strukturę organizacyjną urzędu 2/ zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo urzędu 3/ ogólne zadania i kompetencje poszczególnych referatów i stanowisk pracy 4/ zasady i tryb funkcjonowania urzędu oraz związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników 5/ zasady kontroli wewnętrznej urzędu 4 5 W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i innych aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

2 Rozdział II struktura organizacyjna Urzędu Gminy W skład urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy : 6 1. Referat finansowo-ekonomiczny 2. samodzielne stanowiska pracy : - do spraw organizacyjnych - do spraw społeczno-administracyjnych - do spraw obsługi rady - Kierownik USC - do spraw inwestycji i przeciwdziałania bezrobociu - do spraw obrotu gruntami i nieruchomościami - do spraw budownictwa, planowania przestrzennego - do spraw obrony cywilnej i leśnictwa - do spraw rolnictwa, turystyki i promocji gminy - do spraw obsługi prawnej 1. Wewnątrz referatu nie tworzy się komórek organizacyjnych, lecz wyłącznie stanowiska pracy. 2. Podziału zadań pomiędzy referaty i stanowiska pracy dokonuje kierownik urzędu na wniosek sekretarza. 1. Pracą referatu kieruje kierownik referatu. 2. Kierownik referatu organizuje pracę referatu oraz kontroluje wykonywanie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników Schemat organizacyjny oraz strukturę zatrudnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3 Rozdział III Zasady Podziału Zadań i Kompetencji Pomiędzy Kierownictwo Urzędu. 10 Wójt jest kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 11 Wójt kieruje pracą urzędu przy pomocy sekretarza i skarbnika Do zadań i kompetencji Wójta należy przede wszystkim : 1/ kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie urzędem gminy 2/ reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz 3/ przedkładanie radzie gminy projektów uchwał 4/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej 5/ upoważnienie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji, o których umowa w pkt 4. 6/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy ( niezastrzeżonych do kompetencji innych organów gminy ) 7/ zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom urzędu 8/ wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy 9/ organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof. 3. Do zadań i kompetencji sekretarza gminy należy przede wszystkim : 1/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz organizacja pracy urzędu 2/ wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego urzędu : a/ opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, b/ sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w urzędzie

4 c/ nadzorowanie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac urzędu, d/ dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników, e/ planowanie kosztów utrzymania urzędu i akceptowanie wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy, f/ przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców, g/ wykonywanie innych prac zleconych przez wójta. 4. Do zadań i kompetencji skarbnika gminy należy przede wszystkim : 1/ opracowywanie zakresów czynności dla pracowników referatu finansowoekonomicznego 2/ realizowanie budżetu gminy 3/ przygotowanie projektu budżetu i dokonywanie jego analizy i bieżące informowanie wójta o jego realizacji 4/ dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych 5/ informowanie rady gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy 6/ nadzór nad prowadzeniem rozliczeń z sołectwami 7/ nadzór nad realizacją ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej 8/ skarbnik gminy pełni jednocześnie funkcje kierownika referatu finansowo-ekonomicznego Rozdział IV Zadania i Kompetencje poszczególnych referatów i Samodzielnych Stanowisk Pracy 1.W celu wykonywania zadań referaty i samodzielne stanowiska pracy wykonują następujące czynności i działania natury ogólnej : 13

5 1/ przygotowują projekty uchwał organów gminy oraz zarządzeń wójta, opracowują projekty budżetu gminy w części dotyczącej ich zakresu działania, 2/ opracowują prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw, 3/ zapewniają właściwą i terminową realizację zadań 4/ w zakresie wykonywania zadań współdziałają z innymi komórkami urzędu oraz z innymi jednostkami organizacjami urzędu i instytucjami 5/ zapewniają obsługę merytoryczną właściwych komisji Rady 6/ rozpatrują i załatwiają interpelacje i wnioski radnych oraz skargi wnioski obywateli 7/ przygotowują projekty decyzji administracyjnych 8/ realizują zadania obrony cywilnej określone w odrębnych przepisach 9/ wykonują na polecenie wójta inne zadania w sprawach nie objętych zakresem działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy. 2.Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska ds. organizacyjnych należy w szczególności : 1/ zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu tj. prowadzenie kancelarii, archiwum zakładowego, biblioteki urzędowej, łącznicy telefonicznej i faksowej oraz spraw związanych z zaopatrzeniem w środki rzeczowe, materiały biurowe, druki i pieczęcie 2/ prowadzenie spraw osobowych pracowników 3/ nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli 4/ prowadzenie i udostępnianie obywatelom zbioru przepisów prawnych 5/ czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji 6/ prowadzenie spraw socjalnych gminy. 2.Do kompetencji i zadań samodzielnego stanowiska do spraw społeczno-administracyjnych należy w szczególności : 1/ prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu 2/ wydawanie dokumentów tożsamości 3/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony

6 4/ współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 3.Do kompetencji i zadań kierownika urzędu stanu cywilnego należy w szczególności : 1/ załatwianie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów 2/ prowadzenie obsługi samorządów mieszkańców wsi 3/ prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach i zbiórkach publicznych. 4/ w zakresie ewidencji działalności gospodarczej w szczególności : - inicjowanie przedsięwzięć i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w zakresie handlu, usług, przetwórstwa płodów rolnych oraz działalności produkcyjnej. - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, - wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi. 4. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw obsługi rady należy w szczególności : 1/ obsługa rady, komisji rady i narad wójta 2/ nadzór nad rozpatrywaniem interpelacji i wniosków radnych, 3/ nadzór nad wykonywaniem uchwał organów gminy, 4/ organizacja przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. 5.Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw inwestycji, przeciwdziałania bezrobociu należy w szczególności : 1/ planowanie i realizacja inwestycji gminnych, 2/ organizowanie prac interwencyjnych i publicznych 3/ wykonywanie obowiązków administratora strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczenica,

7 4/ pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, 5/ nadzór nad pracą sieci komputerowej Urzędu Gminy, 6. Do kompetencji i zadań samodzielnego stanowiska do spraw obrotu gruntami i nieruchomościami należy w szczególności : 1/ gospodarka gruntami komunalnymi o raz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy, 2/ współpraca z zakładem gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki lokalami. 7. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw budownictwa i planowania przestrzennego należy w szczególności : 1/ koordynacja zarządzania siecią dróg gminnych i lokalnych oraz współpraca z zarządami dróg publicznych, 2/ przygotowywanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacja, 3/ uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną, 4/ ustalanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym, 5/ uzgadnianie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami, 6/ przygotowywanie decyzji o ustalaniu lokalizacji, 7/ przygotowywanie umów zawieranych przez gminę, 8/ nadzór nad pracami inwestycyjnymi gminy łącznie z budownictwem komunalnym. 8. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw obrony cywilnej i leśnictwa należy : 1/ prowadzenie spraw gminy w zakresie obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach, 2/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i ochrony przeciwpożarowej, 3/ wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew oraz nasadzenia,

8 4/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, 9. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw rolnictwa, turystyki i promocji gminy należy w szczególności : 1/ realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki oraz bazy materialnej tych placówek, 2/ realizacja zadań związanych z kulturą i kulturą fizyczną, 3/ prowadzenie spraw związanych z promocją i strategią gminy 4/ współpraca w zakresie rozszerzania działalności agroturystycznej, 5/ kierowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Rzewnicy, 6/ nadzór nad funkcjonowaniem pól namiotowych i zapewnienia bezpieczeństwa kąpieliska nad jeziorem, 7/ prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie gminy, 8/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, 9/ realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, 10/ wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 10. Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy w szczególności : 1/ opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń wydawanych przez Wójta, 2/ wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami sądowymi i przed innymi organami w ramach udzielonego pełnomocnictwa 3/ udzielenie porad prawnych i pomocy prawnej organom Rady Gminy i radnym, 4/ udzielanie pomocy pracownikom urzędu w interpretacji przepisów prawnych, 5/ opiniowanie umów o charakterze cywilno-prawnym, 6/ udzielanie opinii prawnej w sprawach prowadzonych przez urząd, 7/ prowadzenie szkoleń pracowniczych.

9 Rozdział V - Zasady i Tryb Funkcjonowania Urzędu oraz Podstawowe Prawa Pracowników i Pracodawców. 14 Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny prac oraz stosować się do poleceń służbowych, które dotyczą pracy jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności : 1/ rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 2/ przestrzegać ustalonego czasu pracy, 15 3/ należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczące pracy, 4 / przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych wewnętrznych obowiązujących aktów normatywnych, 5/ przestrzegać przepisów oraz zasad bhp i przepisów p. poż., 6/ dbać o mienie zakładu pracy, 7/ przestrzegać tajemnicy służbowej, 8/ przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników oraz przestrzegać zasad współżycia społecznego, 9/ podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz poprzez samokształcenie zawodowe. 16 Pracodawca jest zobowiązany w szczególności : 1/ zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2/ organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 3/ zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki,

10 4/ terminowo wypłacać wynagrodzenie, przelewem dla pracowników posiadających konto bankowe lub w kasie Urzędu dla pracowników którzy konta nie posiadają, 5/ ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 6/ zaspokajać, w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników 7/ prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Rozdział VI Określenie czasu pracy 1. Określa się czas pracy urzędu : Poniedziałek 7,30 16,00 Wtorek piątek 7,15 15, Czas pracy pracowników nie może przekraczać 40 godz. na tydzień. 3.Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedzielę i święta. 5.Przepisu ust. 3 nie stosuje się do kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat oraz w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach. 5.Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 6.Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie. Rozdział VII Dyscyplina pracy 1.Przybycie do pracy pracownik stwierdza złożeniem własnoręcznego podpisu na liście obecności. 18

11 2.Pracownik w razie konieczności wyjścia z pracy celem załatwienia spraw służbowych powinien o tym zawiadomić przełożonego służbowego, wpisać do książki ewidencji nieobecności godzinę wyjścia i powrotu, cel wyjścia oraz zamieścić swój podpis. 3.W razie konieczności wyjścia dla załatwienia spraw osobistych w czasie pracy, pracownik powinien uzyskać zezwolenie kierownika referatu, wpisać do książki nieobecności w czasie pracy godzinę wyjścia oraz zamieścić swój podpis, zaś po przybyciu do pracy wpisać faktyczną godzinę powrotu. 4.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. 5.Pracownik opuszczający pomieszczenia biurowe obowiązany jest każdorazowo poinformować współpracowników pozostających o miejscu swego pobytu i godzinie powrotu. W przypadku gdy pracownik sam zajmuje pomieszczenie obowiązany jest zostawić taką informację przełożonemu służbowemu. 6.Przebywanie na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą przełożonego. 7.Czas przebywania w zakładzie pracy po godzinach pracy powinien być rejestrowany w sposób i na zasadach przyjętych przez pracodawcę. 8.Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu mienie i stanowisko pracy. 9.Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni zobowiązany jest : 1/ zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, 2/ sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia elektroniczne, 3/ zamknąć wszystkie drzwi i okna, 10.Niedziela oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. 11.Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę lub święto pracodawca udziela innego dnia wolnego od pracy w tygodniu. 12.W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę, na wniosek pracownika, udzielany jest mu w tym samym wymiarze czas wolny od pracy. 13.W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 14.Udzielanie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę może nastąpić także bez wniosku pracownika ; w takim przypadku udziela się czasu wolnego od pracy najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego. 15.Wprowadza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy.

12 16.W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie zakładu pracy awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie szkody. 17.Zabrania się wynoszenia z zakładu pracy narzędzi, części zamiennych i innych materiałów stanowiących własność pracodawcy lub jemu powierzonych. 18.Zabrania się wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy lub z wykorzystaniem narzędzi lub urządzeń należących do pracodawcy bez jego wyraźnej zgody. 19.Zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie zakładu pracy. 20.Palenie papierosów jest dozwolone tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. 21.Pracownik będący w stanie po spożyciu alkoholu nie może być dopuszczony przez przełożonych do wykonywania pracy. 22.Pracownicy obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 23.Szczególnym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest : 1/niedbałe wykonywanie pracy, a także prac związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, 2/nie przybycie do pracy, spóźnianie lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia, 3/zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 4/nie wykonywanie poleceń przełożonych, 5/niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i interesantów 6/nie przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, 7/nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 8/stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo spożywanie alkoholu w czasie lub miejscu pracy. 24. Pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, w której rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 25.Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawcę.

13 Rozdział VIII Obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników urzędu Obowiązki i prawa pracowników zatrudnionych w urzędzie określają : - ustawa o pracownikach samorządowych, - kodeks pracy. 2.Do obowiązków pracownika urzędu należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych gminy, z uwzględnieniem interesu państwa, interesów gminy oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególności : - przestrzeganie prawa, - wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, - informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym, - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami, - zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego. 3.Pracownik urzędu jest odpowiedzialny za dokładną znajomość przepisów prawnych, dotyczących załatwianych spraw i przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw oraz należyte przechowywanie akt, rejestrów i ewidencji. Rozdział IX Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 2.Pracodawca jest obowiązany informować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

14 3.Pracodawca przeprowadza na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakładzie pracy a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia się pracownikom. 4.Wstępnym badaniom lekarskim podlegają : 1/ osoby przyjmowane do pracy, 2/ pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, 5. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. 6.Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim zgodnie z odrębnymi przepisami. 7.Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. 8.Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę. 9.Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz przepisami przeciwpożarowymi. 10.Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. 11.Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 12.Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w zakładzie pracy, a także odzież i obuwie robocze. 13.Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych. 14.Pracownik obowiązany jest w szczególności : 1/ wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych,

15 2/ używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem, 3/ poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim, 4/ brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział X Termin, miejsce i czas wypłaty 21 1.Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu pod koniec miesiąca. 2.Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy lub przelewem na konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody. 3.Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. 4.Wypłata wynagrodzenia dokonuje się w godzinach pracy. XI Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy Pracownik, który się spóźnił do pracy, powinien natychmiast po przybyciu zgłosić kierownikowi referatu przyczynę spóźnienia. 2.O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn wiadomych pracownik powinien powiadomić kierownika referatu przed dniem przewidywanej nieobecności. 3.Uznanie nieobecności w pracy (nie przybycie do pracy, spóźnienie, przedwczesne opuszczenie pracy) za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną należy do kierownika referatu, który orzeka po wysłuchaniu wyjaśnienia pracownika. 4.W stosunku do pracowników samodzielnych usprawiedliwienia te należą do wójta. XII Urlopy

16 23 1.Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. XIII Kary za naruszenie dyscypliny i porządku. 1.W sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 2.Karę porządkową upomnienia za przewinienie mniejszej wagi wymierza bezpośredni przełożony pracownika samorządowego i zawiadamia go o tym na piśmie Pracownik samorządowy może w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu odwołać się do wójta, który decyduje o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu. 4.Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powołuje się komisje dyscyplinarne. 5.Do pracowników urzędu nie będących pracownikami mianowanymi w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych mają zastosowanie kary przewidziane w rozdziale 6 ( art.18, 1 do 113) Kodeksu Pracy. XIV Obsługa interesantów Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach szczegółowych. 2.Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 3.Odpowiedzialnośc za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych urzędu oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

17 4.Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są : - udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów, - rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu, a pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia, - informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy, - powiadamianie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w wypadku zaistnienia takiej konieczności, - informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć. 5.Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej lub . 6.Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw. XV Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych Na podstawie upoważnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. 2.W zakresie nieuregulowanych w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 3.W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum lokalnego. Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej sprawie dla gminy. Tryb przeprowadzania referendum określają ustawy. 4.Organy samorządu gminy wydają akty prawne powszechnie obowiązujące (przepisy gminne).

18 5.Akty prawne wymienione w pkt 4 ustanawiają : 1/ Rada Gminy w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa i statutem gminy, 2/ Wójt Gminy w formie zarządzeń porządkowych w przypadkach określonych w art. 41 ust2 ustawy o samorządzie gminnnym. Zarządzenie wydane przez Wójta Gminy podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy w trybie art. 41wyżej cytowanej ustawy. 6.Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa i statutem gminy. 7.Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydawania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa i statutem gminy. 8.Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Zarządzenia te nie posiadają mocy przepisów gminnych. 9.Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwych jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami prawa i statutem gminy. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego. 10.Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 11.Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego. 12.Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu, znajdujących się w siedzibie urzędu gminy. 13.Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące przepisów gminnych mogą być podane do publicznej wiadomości o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. XVI Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli. 1.Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. 3.Właściwym do rozpatrzenia skargi i wniosku dotyczącego zadań lub działalności :

19 - organów Rady Gminy jest Wojewoda w sprawach zleconych - Wójta - Rada Gminy - Pracownika Urzędu Wójt. 4.Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz.od Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy urzędu. 6.Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły, które należy przekazać do inspektora ds. organizacyjnych. 7.Rejestr skarg i wniosków prowadzi inspektor ds. organizacyjnych. W rejestrze ewidencjonuje się skargi wpływające do urzędu oraz skargi zgłoszone w czasie przyjęć przez Wójta i poszczególnych pracowników. XVII Zasady podpisywania pism i decyzji Wójt osobiście podpisuje : - zarządzenia, decyzje oraz pisma, - odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski parlamentarzystów 2.Wójt może upoważnić poszczególnych pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji wójta. XVIII Regulamin kontroli wewnętrznej. 29

20 1.Regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Rzeczenicy zwany dalej regulaminem określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy. 2.Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są : - komisja rewizyjna Rady Gminy we wszystkich sprawach zleconych przez Radę Gminy, oraz na podstawie planu pracy, - Wójt, Sekretarz, Skarbnik w sprawach funkcjonowania urzędu i ich organów, - Wójt Gminy w sprawach związanych z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników mianowanych, - Kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych. 3.Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na : - ustaleniu stanu faktycznego, - badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normowanymi, - ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych, - wskazaniu sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zaleceniach pokontrolnych, - wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy. 4.System oraz formy kontroli wewnętrznej. 1/Kontrola wewnętrzna może mieć charakter : - kontroli wstępnej polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem, ma na celu zapobieganie niepożądanych lub nielegalnym działaniom, - kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonania w celu stwierdzenia, czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami ( normami, przepisami itp.). W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami. - kontroli następnej obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlającej czynności już dokonane,

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY ZAŁĄCZNIK Nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W 1 WÓJT GMINY SG 1 SEKRETARZ GMINY Rp 1/3 RADCA PRAWNY RF 1 SKARBNIK GMINY STANOWISKA: ZK - ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR

w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności pracowników OSiR ZARZĄDZENIE NR 6/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu Organizacyjnego dla Obiektów/Działów OSiR oraz wzoru zakresu czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Zdunach. I Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Zdunach. I Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Zdunach Załącznik nr 3 I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Zdunach ustala porządek wewnętrzny w Urzędzie jako zakładzie pracy. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W MORDACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W MORDACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W MORDACH I. Postanowienia wstępne. 1. 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Mordach zwany dalej Regulaminem określa: a) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.

UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. UCHWAŁA NR XXVI/245/06 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Łużnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RUCIANEM-NIDZIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RUCIANEM-NIDZIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RUCIANEM-NIDZIE Ruciane-Nida,4 września 2002 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie

Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 35/2013 z dnia 20 września 2013 r. I. Postanowienia Ogólne: 1 Radcowie Prawni wchodzący

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Gminy RóŜan z dnia 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Gminy RóŜan z dnia 17 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Gminy RóŜan z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w RóŜanie. Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Na podstawie 5 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r. REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej niebędącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ Załącznik do zarządzenia Nr OR-0152-11 /09 Burmistrza Białej z dnia 15 czerwca 2009r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Na art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Siedlisko REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej komisją, jest organem Rady Gminy powoływanym do przeprowadzenia kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 września 2013 r. STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Sołectwo Krzyżówka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura, ramowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo