Patologia rynku pracy w województwie opolskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patologia rynku pracy w województwie opolskim"

Transkrypt

1 Patologia rynku pracy w województwie opolskim 161 Patologia rynku pracy w województwie opolskim Założenia metodologiczne badań Celem prezentowanych badań jest ukazanie rozmaitych rodzajów zjawisk patologicznych i skali ich występowania na rynku pracy całego województwa opolskiego. Szczególnie ważne będzie zaprezentowanie niewłaściwego funkcjonowania tego rynku jako swoistej przestrogi dla młodych ludzi, którzy właśnie wchodzą na ten rynek lub w bardzo krótkim czasie to uczynią. Zagadnienie powyższe wydaje się szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej musimy podejmować walkę o pozostanie młodych ludzi na rodzimym rynku pracy. Masowe migracje ludzi młodych do pracy za granicą wymuszają podejmowania takich działań. Badania oparto na analizie danych zastanych, które uzyskano w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu oraz w rejonowych sądach pracy województwa opolskiego. Prezentowane zagadnienie jest o tyle istotne, że współcześnie w Polsce coraz częściej ujawniane są nieprawidłowości związane z łamaniem przepisów prawa pracy skodyfikowanych w Kodeksie Pracy. Dla pełnego zrozumienia prezentowanej problematyki należy przybliżyć najważniejsze terminy i pojęcia charakterystyczne dla podejmowanego tutaj problemu badawczego. Podstawowe terminy Cechą konstytutywną pracy ludzkiej jest to, że jej cel bezpośredni lub pośredni stanowi pozyskiwanie środków służących podtrzymaniu egzystencji gatunku ludzkiego i świata, zwiększanie szans przeżycia w danym środowisku przez jego opanowanie i przetworzenie. We współczesnych systemach

2 162 rynkowych istnieje tendencja do definiowania pracy ludzkiej jako aktywności skutkującej wymiernymi społecznie korzyściami wycenianymi na rynku w postaci dochodu. Praca, jako czynność służąca podtrzymaniu egzystencji jednostek i grup społecznych, musi być w każdym społeczeństwie zakotwiczona w systemie wartości 1, aby wystarczająco duża część społeczeństwa wierzyła, że jest ona aktywnością niezbędną. Systemy społeczne, które nie potrafiłyby nadać pracy znaczenia wykraczającego poza samo tylko zdobywanie dóbr materialnych, byłyby skazane na zagładę. Badania nad znaczeniem pracy dotyczą m.in. norm włączenia w pracę i obowiązku pracy. Norma włączenia w pracę określa odpowiedzialność społeczeństwa jako całości i pewnych jego podmiotów za zapewnienie jednostce szans uzyskania kwalifikacji zawodowych i za stworzenie miejsc pracy. Norma obowiązku pracy nakłada na jednostkę powinność podjęcia pracy i wykonywania jej w dobrej wierze. Warto tutaj odwołać się do pojęcia samorealizacji w pracy, które pojawiło się w Europie w XIX w. a oznacza spełnienie się jednostki poprzez pracę, umożliwiając pełen rozwój osobisty i realizację zdolności. Stosunek do pracy dotyka zagadnienia zadowolenia z pracy. Badania socjologiczne pokazują, że większość pracujących jest bardzo zadowolona lub raczej zadowolona z wykonywanej pracy (zwykle powyżej 60% odpowiedzi). Zjawisko to jest wyjaśniane na wiele sposobów, ostatnie interpretacje czerpią argumenty z teorii racjonalnego wyboru 2. Wraz ze zmianą społeczną zmienia się również charakter pracy człowieka. Socjologowie tradycyjnie zajmują się wpływem technicznego rozwoju narzędzi pracy na czynności i odczucia człowieka związane z pracą. Obecnie mamy wyraźne przesunięcie z obszarów pracy fabrycznej na obszar pracy związanej z użyciem komputera i transmisji informacji. To powoduje zmianę wymagań co do kwalifikacji siły roboczej i rosnącą potrzebę ciągłego dokształcania się 3. 1 J. Szczepański pisze: wartością będziemy nazywali dowolny przedmiot materialny lub idealny, ideę lub instytucję, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus. Wartościami są te przedmioty lub stany rzeczy, które jednostkom i grupom zapewniają równowagę psychiczną, dają zadowolenie, dążenie do nich lub ich osiągnięcie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku, lub te, które są niezbędne do utrzymania wewnętrznej spójności grupy, jej siły i jej znaczenia wśród innych grup ; J. S z c z e p a ń s k i, Elementarne pojęcia socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s W. K o z a k, Praca. W: Encyklopedia socjologii, t. 3, red. H. Domański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s Tamże, s. 177.

3 Patologia rynku pracy w województwie opolskim 163 Socjalizacja do pracy jest rozpatrywana jako proces dokonujący się zanim jednostka podejmie pracę poprzez wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, oraz jako socjalizacja właściwa odbywająca się już w środowisku pracy. W środowisku pracy jest to przedstawianie kolejnych stadiów rozwoju kariery pracownika. W gospodarce rynkowej praca ludzka jest oferowana i poszukiwana na rynku pracy. Wycenia się ją ze względu na stopień zapotrzebowania i poziom wymaganych kwalifikacji. Zjawiskiem ubocznym, ale doniosłym w skutkach, jest równoczesne funkcjonowanie wielu rynków pracy. Kategoria rynku pracy zaczęła być powszechnie stosowana w latach 80. XX w. Ekonomia odkryła, że rynek pracy jest innym rodzajem rynku niż pozostałe; przede wszystkim jest instytucją społeczną, a dopiero w drugiej kolejności mechanizmem wymiany i alokacji. Podmioty rynku stosują wobec pracy jako dobra wymienialnego przede wszystkim kryteria ekonomiczne, ale również kryteria odnoszące się do sprawiedliwości społecznej, wzorów zachowań określanych jako faire i nie-faire, akceptowanych i nieakceptowanych. W wymiarze społecznym oznacza to, że w odniesieniu do pracy ludzie definiują popyt i podaż w kategoriach nie wyłącznie ekonomicznych, lecz i ważnych dla siebie wartości, w tym przede wszystkim zasady czy idei solidaryzmu społecznego. Skutkiem jest m.in. mała elastyczność płac i uporczywe utrzymywanie się bezrobocia, które łatwiej jest spowodować niż zwalczyć. W oszacowaniach konsekwencji mechanizmu konkurencji i wymiany na rynku pracy podkreśla się dwa aspekty: po pierwsze konstytutywność bezrobocia dla uporczywego utrzymywania się obszarów nędzy w nawet bardzo bogatych krajach, po drugie zjawisko junk-job, czyli zapotrzebowanie na coś, co można nazwać ochłapem pracy, pracą byle jaką. Zapotrzebowanie to utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet wydaje się wzrastać w związku z rozwojem usług. Praca byle jaka oznacza czynności wymagające niskich kwalifikacji i krótkiego przyuczenia, niestandardowe formy zatrudnienia, relatywnie niskie i zmienne płace, niestabilność kontraktu o pracę. W Polsce po 1989 r. praca stała się dobrem ograniczonym, towarem deficytowym, co uwidacznia się w wysokiej stopie bezrobocia. W nowych warunkach relatywnie wzrosła wartość pracy. Jest to wzrost powolny, ale w niektórych grupach zawodowych już widoczny 4. Ze względu na fakt, że bezrobocie w Polsce utrzymuje się permanentnie na wysokim poziomie, ok. 15%, rynek pracy stał się miejscem wielu nieprawidłowości wynikających z łamania norm i zasad jego prawidłowego funk- 4 Tamże, s

4 164 cjonowania. Należy przy tym dodać, iż ze względu na obecny wzrost migracji zarobkowych Polaków na obce rynki pracy, z roku na rok notuje się spadek liczby występujących na polskim rynku pracy nieprawidłowości, jak również samego wskaźnika bezrobocia. Niemniej jednak możemy nadal mówić o wielu przypadkach patologii rynku pracy, w tym występujących w województwie opolskim. Zdefiniowanie pojęcia patologia społeczna nastręcza wiele problemów. Sam termin patologia pochodzi z nauk medycznych, gdzie oznacza stan chorobowy organizmu biologicznego, który należy leczyć, stosując odpowiednie środki terapeutyczne. Przetransportowanie terminu patologia na grunt nauk społecznych mogłoby sugerować, że społeczeństwo jest traktowane jak pacjent. Zaopatrzenie jednak słowa patologia przydawką społeczna sugeruje zmianę układu, do którego pojęcie to się odnosi. Wstępnie przyjmuje się, że termin patologia społeczna odnosi się do zjawisk społecznych ocenianych negatywnie czy też traktowanych jako niepożądane 5. Te zjawiska społeczne nazywamy zjawiskami patologicznymi. Jacek Wódz pisze: za zjawiska patologiczne w konkretnej społeczności znajdującej się w okresie zmiany społecznej będziemy uważać: a) te zjawiska społeczne, które są niezgodne z wzorami zachowań (czy postaw) zawartymi w systemach normatywnych badanej społeczności; b) te zjawiska społeczne, które występują z zwiększającym się (większym niż w stanie przed zmianą lub w poprzednim etapie zmiany) nasileniem ilościowym; c) te zjawiska, które są dysfunkcjonalne, mają wyraźnie zakłócający wpływ na poszczególne, istotne w danej zbiorowości elementy dokonujących się zmian społecznych (jej celów), a więc np. na tworzenie nowych struktur społecznych w o- kresie zmiany społecznej 6. Adam Podgórecki stwierdził natomiast: przez patologię społeczną należy rozumieć ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w zasadniczej, nie dającej się pogodzić, sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane 7. Powyższe definicje wskazują, że zjawiska patologiczne to takie, które są niezgodne z przyjętym jako obowiązujący i akceptowanym w danej społeczności systemem normatywnym. W Słowniku nauk społecznych norma definiowana jest na trzy sposoby, jako: a) zasada społeczna; b) najczęstsze 5 A. G a b e r l e, Patologia społeczna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993, s J. W ó d z, Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne, Ossolineum, Wrocław 1973, s A. G a b e r l e, dz. cyt., s. 15.

5 Patologia rynku pracy w województwie opolskim 165 zachowanie określonej grupy; c) najczęściej odgrywane role w określonej grupie. Norma społeczna jest również tutaj określana jako wzór, którego ważność polega na powszechnej akceptacji społeczeństwa. Zatem normy społeczne wyznaczają zasady funkcjonowania danej społeczności. Jeśli te społecznie akceptowane normy nie są przestrzegane przez jednostki, to mamy do czynienia ze zjawiskami patologii społecznej. Normy społeczne regulują całość życia społecznego, w tym wyznaczają zasady i reguły funkcjonowania rynku pracy. Te skodyfikowane zasady i reguły tworzą kodeks pracy, a ich nieprzestrzeganie podlega sankcji formalnej. Mamy wówczas do czynienia z łamaniem norm prawnych normy prawne, inaczej prawo, to sformalizowane wzajemne obowiązki i uprawnienia, które stosownie do istniejącego, nagromadzonego doświadczenia społecznego, podtrzymują dany system społeczny 8. Jan Szczepański stwierdził: z socjologicznego punktu widzenia, prawo jest zespołem norm i sankcji sformalizowanych, regulujących zachowania jednostek, działalność instytucji, zrzeszeń celowych itd. oraz ustalających sformalizowane zasady współżycia społecznego 9. W tym kontekście łamanie norm prawnych zawartych w kodeksie pracy to przestępstwo. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że opracowanie dotyczy wszelkich przejawów nieprawidłowości związanych z rynkiem pracy, będziemy mówić o zjawiskach patologicznych, w sensie ogólnym, występujących na rynku pracy. Przez to pojęcie będziemy rozumieć wszelkie nieprawidłowości rynku pracy zgłaszane zarówno w Okręgowej Inspekcji Pracy, jak i poszczególnych sądach pracy województwa opolskiego. W prezentowanej pracy patologia rynku pracy rozumiana jest jako wszelkie te zjawiska, które wiążą się z zachowaniami osób będących w stosunku pracy i które są wynikiem łamania obowiązujących zasad regulujących prawidłowe funkcjonowanie tego rynku. Problemy badawcze Głównym problemem badawczym jest wskazanie zjawisk patologicznych występujących na rynku pracy województwa opolskiego i określenie ich skali. Szczegółowe problemy badawcze to: 1. Skala zjawisk patologicznych występujących na rynku pracy w województwie opolskim. 8 A. P o d g ó r e c k i, Zarys socjologii prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, s J. S z c z e p a ń s k i, dz. cyt., s. 533.

6 Rodzaje zjawisk patologicznych występujących na rynku pracy Opolszczyzny. 3. Częstotliwość występowania zjawisk patologicznych w firmach prywatnych i państwowych. 4. Najczęściej występujące zjawiska związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem rynku pracy. 5. Płeć pokrzywdzonych na rynku pracy. 6. Łamanie praw w stosunku do pracowników z różnym stażem. 7. Najczęściej wykonywane zadania Okręgowej Inspekcji Pracy z zawartych w Ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. 8. Najczęściej nieprzestrzegane i trafiające pod rozstrzygnięcia sądu artykuły kodeksu pracy. Metody i techniki badań empirycznych Powyżej zostały zdefiniowane istotne dla tematu badań pojęcia. Obecnie pojęcia te należy zaadaptować na grunt badań empirycznych, co wiąże się ze sformułowaniem ich definicji operacyjnych. W badaniach empirycznych nie wystarczy bowiem tylko zdefiniowanie głównych pojęć, ale należy sprecyzować operacje badawcze, które pozwolą orzec, czy zjawisko określane przez odnośne pojęcie występuje czy nie 10. W tym wypadku chodzi o ustalenie zjawisk patologicznych występujących na rynku pracy województwa opolskiego. Zatem funkcją definicji operacyjnej jest wskazanie, co i w jaki sposób będziemy badać. Otóż badane będą wszystkie te zjawiska, które nie mieszczą się w ramach przyjętych przepisów pracy i kodeksu pracy. Te zjawiska, które są zgłaszane jako nieprawidłowe w Okręgowej Inspekcji Pracy, sądach pracy i są uznane przez te instytucje za naruszające lub łamiące przepisy kodeksu pracy, w związku z czym wszczyna się postępowanie, którego celem jest wyznaczenie sankcji i przywrócenie zasad respektujących normy kodeksu pracy. Badając obraz dysfunkcjonalności wojewódzkiego rynku prac, uzyskano dane zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Pierwsze pozwalają określić skalę zjawisk patologicznych występujących na rynku pracy, natomiast jakościowe umożliwiają nazwanie i opisanie tych zjawisk. Przy gromadzeniu danych ilościowych wykorzystano sprawozdania i zestawienia roczne ukazujące skalę występowania danego rodzaju zjawisk patologicznego w ciągu określonego roku. Takie ilościowe zestawienia roczne zgłaszanych spraw są gromadzone 10 R. M a y n t z, K. H o l m, P. Hüb n e r, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, przekł. W. Lipnik, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 24.

7 Patologia rynku pracy w województwie opolskim 167 zarówno w Okręgowej Inspekcji Pracy, jak i sądach pracy. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, która jest określana, jako: [...] sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie zlokalizowanych, w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której dane zjawisko występuje 11. Przyjmując w badaniach metodę sondażu diagnostycznego, zastosowano dwie techniki badań socjologicznych analizę dokumentów oraz obserwację uczestniczącą. Główną bazą badawczą są źródła zastane, które można podzielić na kilka kategorii: Dane sądów pracy: 1) repertoria, czyli rejestracja wszystkich spraw wpływających do sądu. Każda sprawa ma określony symbol, co pozwala na nazwanie konkretnego zjawiska łamania normy prawnej skodyfikowanej w postaci artykułu kodeksu pracy. Dzięki tej rejestracji można również odczytać ostateczny wynik postępowania, jeśli sprawa została zamknięta; 2) roczne zestawienia wszystkich spraw wpływających do poszczególnych rejonowych sądów pracy w danym roku kalendarzowym. Dzięki temu można określić liczbę spraw danego rodzaju rozpatrywanych przez każdy sąd w danym roku. Dane Okręgowej Inspekcji Pracy: 1) roczne sprawozdania Okręgowej Inspekcji Pracy; 2) pisemne skargi, jakie wpłynęly do Okręgowej Inspekcji Pracy, w tym skargi anonimowe (skargi są podzielone na kilka kategorii według rodzaju zgłaszanej nieprawidłowości); 3. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. Należy podkreślić, że zadania okręgowej inspekcji pracy są odmienne niż sądu pracy. W związku z tym sprawy zgłaszane do Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu są inne od tych zgłaszanych w Sądzie Pracy. Sąd bowiem zajmuje się łamaniem norm prawnych. W tym szczególnym przypadku chodzi o łamanie prawa pracy skodyfikowanego w postaci kodeksu pracy. Natomiast podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu) jest nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 11 T. P i l c h, Zasady badań pedagogicznych, wyd. 2 popr. i rozsz., wyd. Żak, Warszawa 1995, s. 98.

8 168 Do podstawowego zakresu działania Państwowej (Okręgowej) Inspekcji Pracy należą: 1) nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, oraz inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym; 2) nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców wymagań bezpieczeństwa i higieny przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy, a także przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia; 3) analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegającym tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa pracy; 4) ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w kodeksie pracy, a także innych wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, gdy ustawa tak stanowi, oraz udział w postępowaniu w tych sprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego; 5) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej dziedzinie; 6) udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy; 7) wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; 8) nadzór i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę; 9) nadzór i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i u- czniów niebędących pracownikami; 10) nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez jednostki organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne

9 Patologia rynku pracy w województwie opolskim 169 na innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 11) nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę przy wykonywaniu pracy na terenie zakładu pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez osoby przebywające w zakładach karnych i w zakładach poprawczych oraz zadań i prac wykonywanych przez żołnierzy w czynnej służbie. Nadzorem i kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy są objęci wszyscy pracodawcy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne 12. Z zaprezentowanych fragmentów ustawy dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że jest to organ nadzorująco-kontrolny, który szczególne przypadki naruszenia prawa pracy może kierować za zgodą pokrzywdzonego do Sądu Pracy. W związku z powyższym wyniki prezentowanych badań uwzględniają zarówno te nieprawidłowości, których rozwiązane leży w gestii Państwowej (Okręgowej) Inspekcji Pracy, jak i te, które znalazły się w sądzie i w stosunku do których wyrok już zapadł lub wkrótce zapadnie. W pierwszej części zawarta jest analiza danych uzyskanych w Sądzie Okręgowym w Opolu pochodzących z wydziałów pracy sądów rejonowych z obszaru województwa opolskiego. Sądy te są zlokalizowane w następujących miastach: Strzelce Opolskie, Prudnik, Olesno, Nysa, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg i Opole. Druga zawiera analizę danych uzyskanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Są to przede wszystkim dwa odrębne sprawozdania z działalności Inspektoratu na terenie województwa opolskiego obejmujące 2005 r. (sprawozdanie sporządzone w marcu 2006 r.) oraz 2006 r. (sprawozdanie z marca 2007 r.). Obydwa dokumenty przygotowane zostały przez Okręgowego Inspektora Pracy Wiesława Bakalarza na podstawie systematycznie gromadzonych przez Inspektorat danych statystycznych odnoszących się do wszystkich aspektów działalności opolskiej placówki inspekcji pracy. Spośród bardzo wielu informacji zawartych w tych obszernych sprawozdaniach wyselekcjonowano te kwestie, które wiążą się z patologizacją opolskiego rynku pracy. Najogólniej rzecz ujmując, skoncentrowano się na przypadkach naruszeń praw pracowniczych, zdecydowanie mniej miejsca poświęcając zagadnieniom zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukazano również, w jaki sposób Okręgowa Inspekcja Pracy przy 12 Ustawa z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity).

10 170 użyciu dostępnych jej środków prawnych może zapobiegać niepożądanym zjawiskom. Zarówno dane sądowe, jak i te uzyskane w Państwowej Inspekcji Pracy dotyczą 2005 i 2006 r., są więc danymi najbardziej aktualnymi, które pokazują skalę występowania wszelkich nieprawidłowości na rynku pracy województwa opolskiego r. Analiza danych z Rejonowego Sądu Pracy Zestawione w Sądzie Okręgowym dane pokazują, że w 2005 r. wpłynęło ogółem do sądów rejonowych 3959 spraw z zakresu nieprzestrzegania prawa pracy. Z poprzedniego, a więc 2004 r., pozostało 1409 spraw. W sumie zatem wpisano Z tej liczby załatwiono ogółem 4408 spraw, w tym uwzględniono w całości lub części 1551, zawarto ugodę w 355, oddalono 456, w 153 zwrócono pozew, a w 34 odrzucono, do innej jednostki przekazano 199 spraw. Na okres następny pozostało 960 spraw 13. Uwzględniając dane statystyczne z poszczególnych sądów rejonowych, stwierdzić można, że najwięcej spraw w 2005 r. z zakresu prawa pracy wpłynęło do Sądu Rejonowego w Opolu Do tego z 2004 r. pozostało tam 713, co daje łącznie 1989 spraw. Ogółem załatwiono 1432 sprawy, a pozostało na okres następny spraw 557. Wśród spraw załatwionych uwzględniono w całości lub części 401, zawarto ugodę w 160 przypadkach, oddalono 138 spraw, zwrócono 45 i odrzucono 9, do innej jednostki przekazano 51 spraw. Drugi co do ilości spraw dotyczących prawa pracy, które wpłynęły w 2005 r., był Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu. Łącznie do Wydziału Pracy tego sądu wpłynęło w 2005 r. 649 spraw. Z poprzedniego roku pozostało kolejnych 251, co daje w sumie 900 spraw. W tym czasie załatwiono 746 spraw, na następny okres pozostało 154. Spośród spraw załatwionych 226 uwzględniono w całości lub części, zawarto ugodę w 94 przypadkach, 13 Ogólna liczba spraw, które wpłynęły, równa się sumie wszystkich załatwionych spraw plus pozostałych na następny okres. Suma spraw załatwionych uwzględnia też pozostałe niewyszczególnione tutaj po zwrocie w tym sprawy, które zakończyły się niemerytorycznym załatwienie, takim jak: umorzenie, przekazanie do innych sądów, wydziałów, połączenie spraw o tożsamych stanach faktycznych. Uwagi te dotyczą wszystkich przeprowadzonych tutaj analiz.

11 Patologia rynku pracy w województwie opolskim 171 oddalono 75 pozwów, zwrócono 54, odrzucono 6, do innej jednostki przekazano 52 sprawy. Kolejny pod względem ilości zarejestrowanych spraw z zakresu prawa pracy jest Sąd Rejonowy w Prudniku. W roku 2005 wpłynęło tam ogółem 688 spraw. Z poprzedniego roku zostało 75, co daje w sumie 763. Spośród tych spraw załatwiono 737, natomiast 26 pozostało na okres następny. Wśród załatwionych 398 uwzględniono w całości lub części, zawarto ugodę w 4 sprawach, oddalono 43 pozwy, zwrócono 21, odrzucono 4, do innej jednostki przekazano 24 sprawy. Czwartym w kolejności sądem jest Sąd Rejonowy w Nysie. W roku 2005 do tego Sądu wpłynęły 463 sprawy związane z prawem pracy. Z roku 2004 pozostało 92 sprawy, co daje łącznie 555. Z tego załatwiono 495, pozostało na następny okres 60. Spośród spraw załatwionych 228 uwzględniono w całości lub części, zawarto ugodę w 33 przypadkach, oddalono 56 pozwów, zwrócono 22, odrzucono 2, do innej jednostki przekazano 40 spraw. Następny na liście jest Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W roku 2005 do Wydziału Pracy tego sądu wpłynęło 255 spraw a kolejnych 88 pozostało do załatwienia z poprzedniego okresu. W sumie spośród 343 spraw załatwiono 286, w tym 54 uwzględniono w całości lub części, zawarto ugodę w 22 sprawach, oddalono 41 pozwów, zwrócono 5, odrzucono 4, do innej jednostki przekazano 11 spraw. Na następny okres pozostało 57. W Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Brzegu zarejestrowano w 2005 r. 260 spraw nowych. Z poprzedniego okresu pozostało kolejnych 79, co daje łącznie 339 spraw. Z tej liczby załatwiono 278, w tym uwzględniono w całości lub części 80 spraw, zawarto ugodę w 13 sprawach, oddalono 44, zwrócono jeden pozew, odrzucono 3, do innej jednostki przekazano 7 spraw. Na okres następny pozostało 61. Do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kluczborku w 2005 r. wpłynęło 206 spraw, a z poprzedniego roku pozostało 99, co daje łącznie 305 spraw. Z tej liczby załatwiono 273 sprawy, w tym uwzględniono w całości lub części 111, zawarto ugodę w 26 przypadkach, oddalono 37 pozwów, zwrócono 4, odrzucono 6, przekazano do innej jednostki 8. Na okres następny pozostały 32 sprawy. Sądem Rejonowym, gdzie wpłynęło w 2005 r. najmniej spraw związanych z prawem pracy, był sąd w Oleśnie. Odnotowano tam 162 nowe sprawy. Z poprzedniego okresu było 12 spraw, a zatem w sumie 174 sprawy. Załatwiono 161 spraw, w tym uwzględniono w całości lub części 53 przypadki, zawarto ugodę 3 razy, oddalono 22 pozwy, zwrócono 1, przekazano do innej jednostki 6 spraw, Na okres następny pozostało 13 spraw.

12 172 Wszystkie sprawy, które wpływają do wydziałów pracy poszczególnych sądów są znakowane odpowiednim symbolem określającym konkretne artykuły prawa pracy skodyfikowane w kodeksie pracy. Rejestracja spraw i nadanie jej symbolu następuje w odpowiednim repertorium. Pierwszym rodzajem spraw są te związane z wypowiedzeniem umowy o pracę symbol 401. W województwie opolskim zarejestrowano w 2005 r. 318 takich spraw, do których dołączono 155 przeniesionych z poprzedniego roku (2004). Dało to łącznie 473 sprawy. W tym dotyczących kobiet było 232, a mężczyzn 241. Załatwiono 198 spraw dotyczących kobiet i 178 mężczyzn. Łącznie zatem załatwiono 376, w tym uwzględniono w całości lub części 65, zawarto ugodę w 45 przypadkach, oddalono 128 spraw, zwrócono 15 pozwów, odrzucono jeden. Na następny rok pozostały 34 sprawy dotyczące kobiet i 63 mężczyzn. Symbolem 402 oznaczone są sprawy dotyczące umowy o pracę bez wypowiedzenia: z winy pracownika takich spraw w 2005 r. było łącznie 213, z tego kobiet dotyczyło 64, a mężczyzn 149. Spraw kobiet załatwiono razem 44, a mężczyzn 120. Z tego u kobiet uwzględniono w całości lub części 13, zawarto ugodę w 9 przypadkach, oddalono 6 pozwów, zwrócono jeden. Na o- kres następny pozostało 20 spraw. W odniesieniu do mężczyzn uwzględniono w całości lub części 35 pozwów, zawarto ugodę w 30 sprawach, oddalono 25, zwrócono 2, odrzucono 1 pozew. Na następny okres przeniesiono 29 spraw; bez winy pracownika spraw takich zarejestrowano w 2005 r. 10 w stosunku do kobiet i 19 do mężczyzn. W odniesieniu do kobiet załatwiono 8, w tym zawarto ugodę w 2 przypadkach, oddalono 3, pozostawiono na okres następny 2 sprawy. W odniesieniu do mężczyzn załatwiono 13 spraw, w tym zawarto ugodę w 5 przypadkach, oddalono 2 pozwy, zwrócono jeden, na następny okres pozostało 6 spraw; przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na zdrowie w 2005 r. zarejestrowano tylko jedną taką sprawę w odniesieniu do mężczyzny; z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę w 2005 r. spraw takich w całym województwie opolskim zarejestrowano 44. Z tej liczby załatwiono 38, w tym uwzględniono w całości lub części 20, zawarto ugodę w 6 przypadkach, oddalono jeden pozew. Na następny okres pozostało 6 spraw.

13 Patologia rynku pracy w województwie opolskim 173 Pod symbolem 404 rejestrowane są sprawy związane z innym sposobem ustania stosunku pracy. W roku 2005 zgłoszono 7 nieprawidłowości w tym zakresie, które dotyczyły kobiet i 10 dotyczących mężczyzn. W odniesieniu do kobiet załatwiono 6 spraw, w tym uwzględniono w całości lub części 2, oddalono 2, a jedna pozostała na okres następny. W odniesieniu do mężczyzn załatwiono 9 spraw, zawarto ugodę w jednym przypadku, oddalono 4, a jedna pozostała na okres następny. Symbol 405 to sprawy o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy i o wydanie niewłaściwego świadectwa pracy. W roku 2005 nowych spraw wpłynęło 57, a z poprzedniego okresu pozostało 27. Z ogólnej liczby 84 spraw załatwiono 62, w tym uwzględniono w całości lub części 16, zawarto ugodę w 9 przypadkach, oddalono kolejnych 9 spraw, zwrócono 5 i odrzucono 2 pozwy. Na okres następny pozostawiono 22 sprawy. Symbol 406 oznacza sprawy o nawiązanie stosunku pracy i roszczenia o odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej. Tego typu nieprawidłowości w 2005 r. w stosunku do kobiet zgłoszono 6, natomiast mężczyzn 4. Załatwiono 5 spraw kobiet i 2 mężczyzn. Na okres następny przeniesiono łącznie 3 sprawy. Symbol 407 związany jest z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy. W roku 2005 nieprawidłowości w tym segmencie zanotowano łącznie 36, w tym 19 w stosunku do kobiet i 17 wobec mężczyzn. Załatwiono 15 spraw kobiet i 12 mężczyzn. Na okres następny przeniesiono 9 spraw. Kolejnym rodzajem spraw są te związane z wynagrodzeniem za pracę symbol 408. W województwie opolskim w 2005 r. nieprawidłowości związane z tym przepisem zarejestrowano w stosunku do kobiet 1298 razy, natomiast mężczyzn 924 razy. W odniesieniu do kobiet załatwiono 1074 sprawy, w tym uwzględniono w całości lub części 374, zawarto ugodę w 117 przypadkach, oddalono 26 pozwów, zwrócono 20, odrzucono 4, przekazano do innej jednostki 41 spraw. Pozostały na okres następny 224 sprawy. W przypadku mężczyzn załatwiono 755 spraw, w tym uwzględniono w całości lub części 244, zawarto ugodę w 56 przypadkach, oddalono 31 pozwów, zwrócono 32, odrzucono 2, przeniesiono do innej jednostki 32 sprawy. Pozostało na okres następny 169 spraw. Symbol 409 oznacza nieprawidłowości w wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe. W roku 2005 takich spraw zarejestrowano 94. Załatwiono 73, w tym uwzględniono w całości lub części 26 spraw, zawarto ugodę w 13 przypadkach, oddalono 7 pozwów, zwrócono 4, odrzucono 1. Na okres następny pozostało 21 spraw.

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM

PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM 1 2 PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Szczepankowskiej

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE SPOSOBEM NA DOBRĄ PRACĘ I EFEKTYWNOŚĆ FIRM

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE SPOSOBEM NA DOBRĄ PRACĘ I EFEKTYWNOŚĆ FIRM 1 ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE SPOSOBEM NA DOBRĄ PRACĘ I EFEKTYWNOŚĆ FIRM podrecznik_pop.indd 1 2007-02-16 08:30:32 2 podrecznik_pop.indd 2 2007-02-16 08:30:32 3 ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE SPOSOBEM NA DOBRĄ PRACĘ

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Mgr Magdalena Wilgatek Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. Izabeli

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska SPRAWOZDANIE dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp RAPORT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska 1. Wstęp Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym w mniejszym lub większym stopniu praktycznie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy

Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Orczyka Poznań 2011 Projekt badawczy sfinansowany ze środków Członków Klubu Partnera

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI Nr 4/2002

SPIS TRECI Nr 4/2002 SPIS TRECI Nr 4/2002 autor tytuł strona Wystpienie Prezesa Najwyszej Izby Kontroli w Sejmie: Analiza wykonania budetu pastwa i załoe polityki pieninej w 2001r. Sprawozdanie z działalnoci Najwyszej Izby

Bardziej szczegółowo