UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"

Transkrypt

1 UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, reprezentowanym przez : mgr inż. Stanisława Bielskiego - Dyrektora, zwanym w treści umowy Zamawiającym, a reprezentowanym przez:. zwanym w treści umowy Wykonawcą 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej wraz z reprezentacją przed organami sądowymi w sprawach karnych i cywilnych. 2. Usługi świadczone w ramach w/w obsługi prawnej obejmują: Zakres I: 1) Udzielanie bieżącego doradztwa prawnego i konsultacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: a) opiniowanie oraz przygotowywanie umów, pism i innych dokumentów; b) przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach sądowych, w których Zamawiający jest stroną postępowania; c) udzielanie konsultacji i prowadzenie (forma zastępstwa procesowego ) postępowań sądowych Zamawiającego z zakresu prawa pracy; d) udzielanie konsultacji w rozstrzyganiu bieżących problemów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 2) Doradztwo prawne w sprawach związanych z przeprowadzeniem procedury konkursowej na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ określonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.654),

2 3) Doradztwo prawne w sprawach związanych z przeprowadzeniem zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w trybie konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz ze zm.). 4) Doradztwo prawne w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnych; 5) Opiniowanie oraz opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Pracy, Regulaminie wynagrodzeń, Statucie i innych wewnętrznych aktach prawnych i pomoc w dostosowaniu ich do obowiązującej od r ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); 6) opiniowanie zmian w Rejestrze prowadzonym przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Rejestrów Zakładów Opieki Zdrowotnej; 7) Opiniowanie zmian w KRS i innych dokumentach rejestrowych; 8) Doradztwo prawne w zakresie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w zakresie prawnych aspektów realizacji umów z NFZ oraz w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 9) Doradztwo prawne w zakresie współpracy z organem założycielskim; 10) Reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw i przy innych czynnościach prawnych, w których Zamawiający uzna udział Wykonawcy za wskazany. Doradztwo obejmuje w szczególności porady prawne, sporządzanie opinii i informacji prawnych. Zakres II: 1) Udzielanie bieżącego doradztwa prawnego i konsultacji w zakresie problematyki cywilno prawnej i gospodarczej, w tym w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, działalności leczniczej ubezpieczeń zdrowotnych;

3 2) Konsultacje pism, konsultacje oraz przygotowywanie projektów umów, dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych oraz wydawanie opinii i informacji prawnych, w zakresie określonym w pkt. 1. 3) Zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, urzędami i innymi organami w zakresie określonym w pkt. 1. 4) Wykonywanie innych czynności obsługi prawnej zleconych przez Zamawiającego. 2 Współpraca stron i przekazywanie danych 1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie wykonywania postanowień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ramach działań wynikających z niniejszej umowy wszelkich wymaganych prawem czynności, niezbędnych do skutecznej ochrony interesów Zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) przekazywania Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 2) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji o zdarzeniach mających związek lub mogących mieć wpływ na poprawność świadczonych przez Wykonawcę usług, 3) Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie czynności technicznych, związanych ze zleceniem np. kserowanie dokumentów, wysyłanie faxów, listów poleconych itp., 4) uiszczania opłat sądowych,skarbowych w prowadzonych przez Wykonawcę sprawach sądowych,administracyjnych i innych. 4. Zamawiający będzie formułował swoje pytania i przedstawiał problemy bezpośrednio Wykonawcy w czasie pobytu w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną. 5. Wykonawca podczas świadczenia usług będzie opierał się na informacjach, dokumentach, ocenach udostępnionych przez Zamawiającego. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w wynikach swojej pracy powstałe na skutek przekazania przez Zamawiającego błędnych lub niepełnych informacji, nie przekazania dokumentów bądź przekazania ich niekompletnych,

4 bądź przekazania dokumentów i informacji w terminie uniemożliwiającym należyte wykonanie pracy. 3 Terminy i zasady realizacji prac 1. Umowa została zawarta na okres od 01 września 2011r do dnia 31 grudnia 2012r. 2. Bezpośrednim Wykonawcą umowy będzie., wpisany na listę radców prawnych/adwokatów prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych/Adwokatów w.. pod nr rejestracyjnym.. 3. Wykonywanie usługi będzie odbywało się : a) w czasie niezbędnym do załatwienia spraw poza siedzibą Zamawiającego, w szczególności w sądach i innych organach (urzędach), b) w czasie przygotowywania się do tych czynności, c) w czasie przeznaczonym na wykonywanie pozostałych zadań, objętych umową wymienionych w jej 1 ust Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z umowy stosownie do potrzeb Zamawiającego w swojej siedzibie, oraz w siedzibie Zamawiającego w dniach i godzinach ustalonych przez strony, przynajmniej jeden dzień roboczy w tygodniu wcześniej ustalony. 6. W czasie niemożności wykonywania usługi przez Wykonawcę z ważnej przyczyny, Wykonawca wyznaczy zastępcę - radcy prawnego/adwokata, który przejmie wykonywanie usługi w sposób określony przez strony w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, iż zastępstwo musi być wcześniej ustalone z Zamawiającym. 7. Prace realizowane przez Wykonawcę będą konsultowane na bieżąco z Zamawiającym i przekazywane adresatom na zasadach ustalonych 2 ust. 4 po uzyskaniu jego akceptacji. 8. Tryb realizacji opisany w ust. 7 nie dotyczy sytuacji, w których zachodzi konieczność niezwłocznego podjęcia działań. W takich sytuacjach Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o dokonanych czynnościach w możliwie najkrótszym terminie. 4 Warunki i terminy płatności

5 1. Z tytułu realizacji prac objętych niniejszą umową, Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto zł, (słownie złotych:.. ) 2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny wymienionej w ust. 1 przez okres obowiązywania umowy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wizyty u Zamawiającego w ramach niniejszej umowy oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego przed sądami i innymi organami, instytucjami i urzędami właściwymi ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów podróży radcy prawnego do miejsca rozprawy będącej poza siedzibą Wykonawcy, kurierów, opłat sądowych i skarbowych, tłumaczeń i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez Wykonawcę w trakcie świadczenia usług związanych z niniejszą umową np., wynagrodzeń biegłych sądowych. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów, jednakże Wykonawca ma obowiązek wcześniej ustalić je z Zamawiającym, bądź poinformować Zamawiającego o konieczności opłat, ich wysokości oraz terminie i sposobie wpłaty. Kwota za dojazdy na rozprawy rozliczana będzie odrębnie wg następującej zasady ilość kilometrów liczona od siedziby Zamawiającego tj, Szpital Ogólny, Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 do miejsca rozprawy rozliczana wg stawki obowiązującej przez cały okres umowy tj 0,25 zł netto za 1 km. 5. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz egzekucyjnego w wysokości określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych/adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz.1349 z późn. zm.) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w terminie 7 dni od ich ściągnięcia od dłużnika. 6. Wynagrodzenie określone w ust.1, płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę na konto wskazane w fakturze. 7. Strony dopuszczają możliwość zmiany stawki VAT, w przypadku jej zmiany przez ustawodawcę. 8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień tej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te zostały

6 przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określono warunki takiej zmiany. 5 Należyta staranność Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy do należytej staranności, wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. 6 Poufność 1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania informacji, o których dowiedzą się przy okazji realizacji niniejszej umowy, zwłaszcza dotyczące ich działalności, bez pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że będzie to niezbędne ze względu na toczące się postępowania przez sądami lub urzędami. 2. Wykonawca oświadcza, że z mocy ustawy o radcach prawnych/adwokatach zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnicą objęte są wszelkie informacje, o których Wykonawca dowiedział się w związku lub przy okazji świadczenia usług. 3. Wykonawca oświadcza, że wykonywanie umowy nie pozostaje w konflikcie interesów z przedmiotem jego działalności. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej. 7 Rozwiązanie umowy 1. Umowa niniejsza wygasa w przypadku: 1) likwidacji Wykonawcy lub Zamawiającego, z dniem likwidacji, 2) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub Zamawiającego z datą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 8 Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. Strony mogą dochodzić kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie drugiej

7 w wysokości 10 % liczone od wartości rocznego wynagrodzenia netto. 2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku: a) nie zapewnienia przez Wykonawcę zastępstwa, o którym mowa w 3 ust. 6 w wysokości 10% liczone od wartości wynagrodzenia miesięcznego netto za każdy dzień, b) za ujawnienie tajemnicy o której mowa w 6 ust. 2 w wysokości 10 % liczone od wartości rocznego wynagrodzenia netto. 3. Jeżeli kara nie pokryje szkody, strona uprawniona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikłe z winy Wykonawcy oraz za szkody spowodowane utratą mienia, uszkodzeniem ciała lub śmiercią w trakcie realizacji niniejszej umowy. 5. Wykonawca obsługi prawnej jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa w trakcie realizacji niniejszej umowy. 9 Postanowienia końcowe 1. Strony niniejszej umowy będą dążyć do ugodowego załatwienia spraw wynikających w związku z wykonywaniem tej umowy. 2. Spory, których strony nie rozwiążą polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o radcach prawnych, kodeksu cywilnego. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo