Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od 1.01.2011r."

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od r. Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 z 1997 r., poz. 721 z późn. zmianami) oraz par. 9 ust. 2 statutu Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (Załącznik nr 4 do uchwały nr 1416/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2010 r.) wprowadza się niniejszy Regulamin Organizacyjny. Załącznik do uchwały Nr 1416/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2010 r. Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady działania Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zwanej dalej Filharmonią. 2. Organizatorem Filharmonii jest Województwo Małopolskie. Filharmonia wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem RIK 5/ Filharmonia działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 906/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2009 roku. Rozdział II Organizacja wewnętrzna Filharmonii 2 1. Strukturę organizacyjną Filharmonii tworzą następujące komórki organizacyjne oraz wydzielone stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw używają symboli: 1) Zespoły artystyczne: a) Orkiestra (AO); b) Chór Mieszany (AM); c) Chór Chłopięcy (ACH); 2) Dział Organizacji Pracy Artystycznej (NA); 3) Dział Upowszechniania Muzyki (NU); 4) Radca Prawny (NR); 5) Sekcja ds. Pracowniczych (NP); 6) Sekretariat (NS); 7) Stanowisko ds. Public Relations (ZPR);

2 8) Dział Organizacji Widowni i Marketingu (ZO); 9) Dział Administracyjno-Gospodarczy (ZG); 10) Samodzielne stanowisko ds. BHP i ochrony p.poż. (ZB); 11) Dział Księgowości (GK). 2. Schemat organizacyjny Filharmonii został określony w załączniku do niniejszego Regulaminu. 3. Dyrektor Naczelny i Artystyczny w drodze zarządzenia może wyodrębnić i znosić, w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska, a także zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań. Rozdział III Zarządzanie Filharmonią 3 1. Filharmonią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Naczelny i Artystyczny. 2. Dyrektor Naczelny i Artystyczny kieruje pracą Filharmonią przy pomocy Zastępcy Dyrektora, a także Głównego Księgowego Dyrektor Naczelny i Artystyczny odpowiada za merytoryczną i finansową działalność Filharmonii, zapewniając prawidłowe i terminowe wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa. 2. Do zakresu działania Dyrektora Naczelnego i Artystycznego należy w szczególności: 1) określanie strategii Filharmonii; 2) zapewnienie realizacji celów statutowych poprzez wyznaczanie zadań artystycznych, organizacyjnych i finansowych oraz nadzorowanie ich wykonania przez poszczególne komórki organizacyjne i wydzielone stanowiska; 3) ustalanie kierunków działalności artystycznej Filharmonii oraz planów repertuarowych; 4) ustalanie polityki informacyjnej i promocyjnej w kraju i za granicą, dotyczącej Filharmonii oraz prowadzonych zespołów artystycznych; 5) planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Orkiestry oraz dbałość o zapewnienie jej wysokiego poziomu artystycznego; 6) kierownictwo i nadzór w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 7) ustalanie i prowadzenie polityki zarządzania zasobami ludzkimi i ich rozwoju; 8) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Filharmonii pracowników, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora; 9) czuwanie nad przestrzeganiem norm i zasad etycznych w Filharmonii; 10) nadzorowanie działalności Filharmonii w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących gospodarowania środkami finansowymi; 11) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 12) zarządzanie majątkiem Filharmonii, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia Filharmonii w instrumenty muzyczne; 13) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń. 3. Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu podlegają bezpośrednio komórki organizacyjne i stanowiska pracy wymienione w 2 ust. 1 pkt Do składania w imieniu Filharmonii oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny lub osoba przez niego upoważniona. 5. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego i Artystycznego zastępuje go Zastępca Dyrektora. 5

3 1. Zastępca Dyrektora, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, realizuje wyznaczone cele Filharmonii. W porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym ustala plany działalności merytorycznej i finansowej. Współdziałając z Głównym Księgowym kieruje Filharmonią w zakresie gospodarki finansowej. 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 1) przejmowanie obowiązków Dyrektora Naczelnego i Artystycznego pod jego nieobecność w przekazanym zakresie; 2) nadzór nad stroną organizacyjną prób i koncertów w Filharmonii oraz organizowanych przez Filharmonię; 3) nadzór nad przygotowaniem projektów umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych; 4) inicjowanie i opiniowanie działalności reklamowej i promocyjnej; 5) kreowanie polityki marketingowej i strategii promocyjnej Filharmonii oraz nadzór nad wdrożeniem projektów przyjętych do realizacji; 6) nadzór nad przygotowywaniem materiałów i informacji o działalności artystycznej Filharmonii dla potrzeb sprawozdawczości oraz mediów, w tym internetu; 7) gospodarowanie majątkiem Filharmonii oraz dbałość o rozwój Filharmonii w aspekcie ekonomiczno-finansowym; 8) prowadzenie polityki sponsoringowej Filharmonii i nadzór nad jej realizacją; 9) planowanie i nadzorowanie sprawozdawczości finansowej i administracyjnej; 10) nadzór nad całością spraw administracyjnych Filharmonii; 11) nadzór nad realizacją zamówień publicznych. 3. Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne i stanowiska pracy wymienione w 2 ust. 1 pkt Rozdział IV Ciała doradcze i opiniodawcze 6 1. Przy Filharmonii działa Rada Artystyczno-Programowa, zwana dalej Radą, jako ciało opiniodawcze i doradcze Dyrektora Naczelnego i Artystycznego w sprawach związanych z działalnością artystyczną Filharmonii. 2. Radę powołuje Dyrektor Naczelny i Artystyczny. 3. W skład Rady wchodzą: 1) z urzędu: Dyrektor Naczelny i Artystyczny, Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego, Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego oraz Koncertmistrzowie; 2) pięć osób wybranych na ogólnym zebraniu Orkiestry; 3) cztery osoby wybrane na ogólnym zebraniu Chóru Mieszanego; 4) po jednej osobie delegowanej przez działające w Filharmonii stowarzyszenia twórcze, związki zawodowe i Radę Pracowników; 5) przedstawiciel Organizatora, jeśli został delegowany. 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z uprawnieniami opiniodawczymi lub w charakterze obserwatora. 5. Rada opiniuje: 1) plany repertuarowe i inne zamierzenia programowo-artystyczne; 2) organizację pracy artystycznej i wykorzystanie kadr artystycznych; 3) propozycje kształcenia i doskonalenia kadr artystycznych. 6. Rada może wyrażać opinię w innych sprawach wniesionych pod jej obrady. 7. Rada ma prawo wyrazić swoją opinię o pracowniku na jego żądanie. 8. Pracą Rady kieruje Dyrektor Naczelny i Artystyczny, jako jej przewodniczący. 9. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego regulaminu. 10. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie częściej jednak niż raz na kwartał. 11. Kadencja Rady Artystyczno-Programowej trwa dwa lata.

4 Rozdział V Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy 7 Zespoły artystyczne wykonują następujące zadania: 1. 1) Orkiestra wykonuje koncerty symfoniczne i oratoryjne; 2. 2) Chór Mieszany wraz z Orkiestrą wykonuje koncerty oratoryjne oraz repertuar muzyki chóralnej; 3. 3) Chór Chłopięcy uczestniczy w wykonaniu muzyki oratoryjnej oraz wykonuje własny repertuar; 4. 4) Zespoły artystyczne wymienione w pkt. 1-3 dokonują nagrań audiowizualnych muzyki symfonicznej i oratoryjnej. 1. Pracą Orkiestry kieruje Dyrektor Naczelny i Artystyczny. 2. Pracą Chóru Mieszanego kieruje Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego. 3. Pracą Chóru Chłopięcego kieruje Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego Do zadań Dyrygenta - Chórmistrza Chóru Mieszanego należy w szczególności: 9 1) udział w przygotowaniu dzieł muzycznych w szczególności poprzez: a) opracowanie części wokalnej dzieła zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym; b) opracowywanie harmonogramów prób we współpracy z Działem Organizacji Pracy Artystycznej; c) nadzorowanie wspólnych prób Chóru Mieszanego z solistami i Orkiestrą; 2) przygotowanie samodzielnego repertuaru Chóru Mieszanego. 2. Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego odpowiada za organizację pracy i poziom artystyczny Chóru Mieszanego. 3. Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego zobowiązany jest do ścisłej i stałej współpracy z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym w zakresie spraw kadrowo-artystycznych Do zadań Dyrygenta - Kierownika Chóru Chłopięcego należy w szczególności: 1) udział w przygotowaniu dzieł muzycznych w szczególności poprzez: a) opracowanie części wokalnej dzieła zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym; b) opracowywanie harmonogramów prób we współpracy z Działem Organizacji Pracy Artystycznej ; c) nadzorowanie wspólnych prób Chóru Chłopięcego z solistami i Orkiestrą; d) współpracę z Dyrygentem - Chórmistrzem Chóru Mieszanego w zakresie prób i koncertów w przypadku wspólnego wykonania dzieła artystycznego; 2) przygotowanie samodzielnego repertuaru Chóru Chłopięcego. 2. Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego jest odpowiedzialny za dyscyplinę członków chóru, ich bezpieczeństwo podczas prób i koncertów, szczególnie podczas wyjazdów zespołu. 3. Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego dokłada starań, by pozyskiwać dobrych wykonawców,

5 dysponujących odpowiednim głosem i muzykalnością Do zadań Działu Organizacji Pracy Artystycznej należy w szczególności: 1) sporządzanie planów repertuarowych we współpracy z osobami kierującymi zespołami artystycznymi Filharmonii, przedstawianie ich Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu do akceptacji oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji planów artystycznych; 2) prowadzenie kartoteki wykonawców i wykonań; 3) przygotowywanie projektów umów z dyrygentami i solistami oraz innych umów wynikających z planu repertuarowego, a także ustalanie, w porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym, warunków umów z zaproszonymi artystami; 4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków umów dotyczących koncertów zagranicznych oraz nadzorowanie przebiegu tournées zagranicznych zespołów artystycznych Filharmonii; 5) przygotowywanie projektów umów dotyczących nagrań audiowizualnych oraz organizowanie i nadzorowanie realizacji nagrań, 6) prowadzenie ewidencji umów stosownych do zakresu wykonywanych zadań; 7) sprawowanie opieki nad gośćmi krajowymi i zagranicznymi Filharmonii; 8) zabezpieczanie sal koncertowych na realizację koncertów poza siedzibą Filharmonii, przy współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym; 9) zabezpieczanie instrumentów na koncerty (przewóz i strojenie), przy współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym; 10) redagowanie programów, druków, afiszy i innych materiałów promocyjnych dotyczących działalności krajowej Filharmonii; 11) prowadzenie biblioteki nutowej Filharmonii. 2. Pracami Działu Organizacji Pracy Artystycznej kieruje Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej Do zadań Działu Upowszechniania Muzyki należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem koncertów dla młodzieży szkolnej, koncertów dla dzieci oraz audycji szkolnych zgodnie z planem usługowym Filharmonii, w tym w szczególności: a) inicjowanie i przygotowywanie umów o wykonanie audycji szkolnych; b) ustalanie programów audycji, wyznaczanie tras koncertowych muzyków i konferansjerów audycji; c) sporządzanie umów o dzieło z artystami dodatkowo angażowanymi oraz wykonawcami koncertów dla młodzieży i koncertów dla dzieci, a także prowadzenie ewidencji tych umów; 2) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem koncertów i realizacją innych projektów artystycznych stosownie do zamówień, a w szczególności: a) sporządzanie kalkulacji finansowych i ustalanie warunków umów z kontrahentami; b) ustalanie warunków umów o dzieło z dodatkowo angażowanymi artystami; c) sporządzanie sprawozdań z imprez oraz dokonywanie rozliczeń imprez. 2. Dział Upowszechniania Muzyki odpowiada za właściwy poziom audycji szkolnych i innych projektów artystycznych, wykonanie planu finansowego w ramach swej działalności oraz za organizację i dokumentację w zakresie swych działań. 3. Pracą Działu Upowszechniania Muzyki kieruje Kierownik Działu Upowszechniania Muzyki Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 1. 1) udzielanie kierownictwu Filharmonii opinii i porad prawnych oraz informowanie o istotnych zmianach przepisów prawnych; 2. 2) występowanie jako pełnomocnik Filharmonii w postępowaniu sądowym, administracyjnym

6 oraz przed innymi organami orzekającymi w spornych sprawach; 3. 3) informowanie Dyrektora Naczelnego i Artystycznego o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa w Filharmonii i skutkach tych uchybień; 4. 4) sprawowanie nadzoru w zakresie egzekucji należności. 2. Radca Prawny opiniuje w szczególności: 1. 1) zarządzenia, regulaminy i inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora; 2. 2) sprawy indywidualne skomplikowane pod względem prawnym; 3. 3) wszystkie umowy zawierane przez Filharmonię; 4. 4) rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem; 5. 5) odmowę uznania zgłoszonych roszczeń; 6. 6) zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym; 7. 7) zawarcie ugody w sprawach majątkowych; 8. 8) umorzenie wierzytelności. 3. Zakres i zasady obsługi prawnej określa ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.). 1. Do zadań Sekcji ds. Pracowniczych należy: 1) opracowywanie i realizacja polityki kadrowej oraz organizacji czasu pracy we współdziałaniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym oraz kierownikami komórek organizacyjnych; 2) prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej pracowników Filharmonii, wynikających z prawa pracy; 3) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy; 4) prowadzenie ewidencji umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobami doangażowanymi do zespołów artystycznych; 14 5) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów Filharmonii, a także gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy współpracy z Działem Księgowości. 2. Sekcja ds. Pracowniczych współpracuje w zakresie prowadzonych spraw z komórkami organizacyjnymi Filharmonii, związkami zawodowymi działającymi w Filharmonii, Organizatorem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami. 3. Pracą Sekcji ds. Pracowniczych kieruje Kierownik Sekcji ds. Pracowniczych Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 1) obsługa sekretarska telefoniczna, telefaksowa i owa Dyrekcji Filharmonii; 2) obsługa korespondencji i dokumentacji służbowej Filharmonii zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżących działań Dyrekcji oraz zespołów artystycznych Filharmonii; 4) przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji w sprawach formalnych i proceduralnych; 5) obsługa spraw zleconych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego oraz jego zastępcę; 6) prowadzenie ewidencji oraz gromadzenie i przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych; 7) gromadzenie i przechowywanie korespondencji z pracowniczymi organizacjami związkowymi działającymi przy Filharmonii oraz Radą Pracowników Filharmonii; 8) koordynacja okresowych praktyk studenckich w Filharmonii; 9) prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej Filharmonii; 10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady Artystycznej Filharmonii;

7 11) prowadzenie książki kontroli oraz przechowywanie dokumentacji w zakresie kontroli Filharmonii przeprowadzanych przez organa kontroli; 12) prowadzenie Archiwum Zakładowego Filharmonii. 2. Pracą Sekretariatu kieruje Kierownik Sekretariatu. 16 Do zadań Stanowiska ds. Public Relations należy w szczególności: 1) realizacja polityki informacyjnej Filharmonii m.in. poprzez: e) opracowywanie medialnej strategii informacyjnej; f) inicjowanie wywiadów z artystami; g) prowadzenie strony internetowej Filharmonii; h) organizowanie konferencji prasowych, spotów reklamowych; 2) przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów barterowych z mediami patronackimi Do zadań Działu Organizacji Widowni i Marketingu należy w szczególności: 1) przygotowywanie i realizacja programu promocji i reklamy koncertów Filharmonii; 2) przygotowywanie projektów działań marketingowych oraz realizacja projektów przyjętych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego; 3) przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów sponsorskich; 4) prowadzenie ewidencji umów stosownych do zakresu wykonywanych zadań; 5) dystrybucja afiszy oraz zaproszeń i wejściówek na koncerty; 6) prowadzenie sprzedaży biletów na koncerty. 2. Dział Organizacji Widowni i Marketingu odpowiada za: 1) prawidłowe przygotowanie koncertów pod względem organizacyjnym; 2) prawidłowy przebieg koncertów, a w szczególności za zabezpieczenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa p. poż. 3. Pracą Działu Organizacji Widowni i Marketingu kieruje Kierownik Działu Organizacji Widowni i Marketingu Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Filharmonii, a w szczególności poprzez: a) zarządzanie nieruchomościami użytkowanymi przez Filharmonię; b) zapewnienie utrzymania infrastruktury technicznej; c) gospodarowanie mieniem ruchomym Filharmonii, w tym w zakresie instrumentów muzycznych i strojów koncertowych; d) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia; e) prowadzenie magazynu materiałów biurowych, gospodarczych i technicznych; f) prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i obcym, z wyłączeniem wyjazdów na koncerty zagraniczne; 2) przygotowanie i realizacja zamówień publicznych. 2. Pracą Działu Administracyjno-Gospodarczego kieruje Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego. 19

8 Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. BHP i ochrony p. poż. należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także nadzór i kontrola przestrzegania przez pracowników Filharmonii obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie; 2) opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie BHP i ochrony p. poż., w tym instrukcji stanowiskowych, oraz zaleceń dotyczących przestrzegania przepisów i zasad BHP i ochrony p. poż.; 3) przeprowadzanie instruktażu przyjmowanych do pracy pracowników oraz organizowanie okresowych szkoleń w zakresie BHP i ochrony p. poż.; 4) organizowanie badań lekarskich pracowników oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie; 5) nadzór nad wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą oraz nad przestrzeganiem norm ich użytkowania; 6) uczestniczenie w komisjach powypadkowych, sporządzanie i prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz nadzorowanie przebiegu postępowania powypadkowego; 7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych; 8) współpraca w dziedzinie BHP i ochrony p. poż. z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Filharmonii, społecznym inspektorem pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami kontroli i nadzoru w tym zakresie. 1. Główny Księgowy nadzoruje całokształt działalności finansowej Filharmonii i jest za nią odpowiedzialny. 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych i nadzór nad ich realizacją; 2) prowadzenie rachunkowości; 3) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości, a w szczególności: a) nadzór i kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Filharmonii; b) dokonywanie wstępnej oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym; 20 c) dokonywanie kontroli kompletności dokumentów realizowanych operacji gospodarczych i finansowych; d) sporządzanie obowiązujących sprawozdań; 4) realizacja zadań w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych; 5) bieżąca analiza budżetu Filharmonii. 3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Filharmonii oraz przestrzeganie zasad gospodarki finansowej określonych przepisami prawa. 4. Główny Księgowy współpracuje z Organizatorem, bankiem depozytariuszem i innymi instytucjami w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej Filharmonii Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: 1) prowadzenie obsługi finansowej i kasowej Filharmonii;

9 2) przedstawianie zgodnie z zatwierdzonym planem kont sytuacji majątkowo-finansowej Filharmonii oraz ustalanie wyniku finansowego; 3) ustalanie na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu majątkowego Filharmonii; 4) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie wynagrodzeń (wynagrodzeń, honorariów oraz zasiłków); 5) prowadzenie Kasy Głównej Filharmonii; 6) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami regulacji prawnych i wewnętrznych. 2. Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy. Rozdział VI Postanowienia końcowe Pracownik Filharmonii obowiązany jest do wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego i jest przed nim odpowiedzialny za ich terminowe i rzetelne wykonanie. 2. W szczególnych przypadkach polecenie może wydać przełożony wyższego stopnia. Pracownik jest wówczas obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym poleceniu bezpośredniego przełożonego. 3. W razie wątpliwości co do zasadności wydanego polecenia, pracownik może żądać potwierdzenia na piśmie, co nie wstrzymuje obowiązku jego wykonania. Ostateczna decyzja co do wykonania polecenia należy do Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Zasady organizacji pracy, porządek wewnętrzny oraz wzajemne obowiązki pracowników i pracodawcy określa Regulamin Pracy. 2. Szczegółowy wykaz uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy określają indywidualne zakresy czynności. 24 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wydania. Załączniki Regulamin organizacyjny 2010.pdf Data: :35:41 Rozmiar: k Liczba odwiedzin: 374 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Administrator Podmiotu Elżbieta Marlikowska Czas wytworzenia: :08:35 Czas publikacji: :08:35

10 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r. STATUT Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Filharmonia im. Karola Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl Regulamin organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regulamin Organizacyjny Opery Krakowskiej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Opery Krakowskiej, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORKIESTRĄ

ROZDZIAŁ I ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORKIESTRĄ Załącznik do Zarządzenia Nr 5964/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO Na podstawie ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie Regulamin organizacyjny Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Załącznik do uchwały nr 1329/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ FILHARMONII IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ FILHARMONII IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ FILHARMONII IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do uchwały Nr XLVIII/522/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24.10.2006 REGULAMIN ORGANIZACYJNY STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY w Stargardzie Szczecińskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną, przedmiot i zakres działania oraz kompetencje Wyszkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM W KATOWICACH Załącznik do uchwały nr 2633/190/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.09.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM W KATOWICACH KATOWICE 2012 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2010 Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Filharmonia Koszalińska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jest wojewódzką samorządową instytucją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku DRUK Nr 23/18 UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia instytucji kultury:

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje:

Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. uchwala, co następuje: Uchwała Nr / / Rady Gminy Tczew z dnia grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum

W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. Statut Muzeum UCHWAŁA NR LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/1478/14 Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny - Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna

Regulamin Organizacyjny - Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna Załącznik do zarządzenia Nr EK.0050...2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia... 2016 r. Regulamin Organizacyjny - Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna - 1 - Regulamin Organizacyjny - Archetti Orkiestra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne S T A T U T Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2006 r. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 27 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXX/195/10 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie:utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU MYŚLI TWÓRCZEJ LAMUS W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Klub Myśli Twórczej LAMUS działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. załącznik do uchwały nr XIV/390/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowego w Lesznie Statut Muzeum Okręgowego w Lesznie I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Instytucji Kultury POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS z siedzibą w Warszawie

Regulamin Organizacyjny Instytucji Kultury POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS z siedzibą w Warszawie Załącznik do zarządzenia nr 7/2008 z dnia 4 czerwca 2008 Dyrektora Naczelnego Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w sprawie nadania Instytucji Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie załącznik do uchwały nr LI/987/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Statut Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ORNECIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ORNECIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy akt prawny ustalający organizację oraz zakres działania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZŁOCIENIECKIEGO OŚRODKA KULTURY Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Złocieniecki Ośrodek Kultury, zwany dalej ZOK" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo