Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od 1.01.2011r."

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie obowiązujący od r. Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 z 1997 r., poz. 721 z późn. zmianami) oraz par. 9 ust. 2 statutu Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (Załącznik nr 4 do uchwały nr 1416/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2010 r.) wprowadza się niniejszy Regulamin Organizacyjny. Załącznik do uchwały Nr 1416/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2010 r. Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady działania Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, zwanej dalej Filharmonią. 2. Organizatorem Filharmonii jest Województwo Małopolskie. Filharmonia wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem RIK 5/ Filharmonia działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 906/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2009 roku. Rozdział II Organizacja wewnętrzna Filharmonii 2 1. Strukturę organizacyjną Filharmonii tworzą następujące komórki organizacyjne oraz wydzielone stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw używają symboli: 1) Zespoły artystyczne: a) Orkiestra (AO); b) Chór Mieszany (AM); c) Chór Chłopięcy (ACH); 2) Dział Organizacji Pracy Artystycznej (NA); 3) Dział Upowszechniania Muzyki (NU); 4) Radca Prawny (NR); 5) Sekcja ds. Pracowniczych (NP); 6) Sekretariat (NS); 7) Stanowisko ds. Public Relations (ZPR);

2 8) Dział Organizacji Widowni i Marketingu (ZO); 9) Dział Administracyjno-Gospodarczy (ZG); 10) Samodzielne stanowisko ds. BHP i ochrony p.poż. (ZB); 11) Dział Księgowości (GK). 2. Schemat organizacyjny Filharmonii został określony w załączniku do niniejszego Regulaminu. 3. Dyrektor Naczelny i Artystyczny w drodze zarządzenia może wyodrębnić i znosić, w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska, a także zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań. Rozdział III Zarządzanie Filharmonią 3 1. Filharmonią zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Naczelny i Artystyczny. 2. Dyrektor Naczelny i Artystyczny kieruje pracą Filharmonią przy pomocy Zastępcy Dyrektora, a także Głównego Księgowego Dyrektor Naczelny i Artystyczny odpowiada za merytoryczną i finansową działalność Filharmonii, zapewniając prawidłowe i terminowe wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa. 2. Do zakresu działania Dyrektora Naczelnego i Artystycznego należy w szczególności: 1) określanie strategii Filharmonii; 2) zapewnienie realizacji celów statutowych poprzez wyznaczanie zadań artystycznych, organizacyjnych i finansowych oraz nadzorowanie ich wykonania przez poszczególne komórki organizacyjne i wydzielone stanowiska; 3) ustalanie kierunków działalności artystycznej Filharmonii oraz planów repertuarowych; 4) ustalanie polityki informacyjnej i promocyjnej w kraju i za granicą, dotyczącej Filharmonii oraz prowadzonych zespołów artystycznych; 5) planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Orkiestry oraz dbałość o zapewnienie jej wysokiego poziomu artystycznego; 6) kierownictwo i nadzór w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 7) ustalanie i prowadzenie polityki zarządzania zasobami ludzkimi i ich rozwoju; 8) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Filharmonii pracowników, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora; 9) czuwanie nad przestrzeganiem norm i zasad etycznych w Filharmonii; 10) nadzorowanie działalności Filharmonii w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących gospodarowania środkami finansowymi; 11) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 12) zarządzanie majątkiem Filharmonii, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia Filharmonii w instrumenty muzyczne; 13) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń. 3. Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu podlegają bezpośrednio komórki organizacyjne i stanowiska pracy wymienione w 2 ust. 1 pkt Do składania w imieniu Filharmonii oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny lub osoba przez niego upoważniona. 5. W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego i Artystycznego zastępuje go Zastępca Dyrektora. 5

3 1. Zastępca Dyrektora, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, realizuje wyznaczone cele Filharmonii. W porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym ustala plany działalności merytorycznej i finansowej. Współdziałając z Głównym Księgowym kieruje Filharmonią w zakresie gospodarki finansowej. 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 1) przejmowanie obowiązków Dyrektora Naczelnego i Artystycznego pod jego nieobecność w przekazanym zakresie; 2) nadzór nad stroną organizacyjną prób i koncertów w Filharmonii oraz organizowanych przez Filharmonię; 3) nadzór nad przygotowaniem projektów umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych; 4) inicjowanie i opiniowanie działalności reklamowej i promocyjnej; 5) kreowanie polityki marketingowej i strategii promocyjnej Filharmonii oraz nadzór nad wdrożeniem projektów przyjętych do realizacji; 6) nadzór nad przygotowywaniem materiałów i informacji o działalności artystycznej Filharmonii dla potrzeb sprawozdawczości oraz mediów, w tym internetu; 7) gospodarowanie majątkiem Filharmonii oraz dbałość o rozwój Filharmonii w aspekcie ekonomiczno-finansowym; 8) prowadzenie polityki sponsoringowej Filharmonii i nadzór nad jej realizacją; 9) planowanie i nadzorowanie sprawozdawczości finansowej i administracyjnej; 10) nadzór nad całością spraw administracyjnych Filharmonii; 11) nadzór nad realizacją zamówień publicznych. 3. Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne i stanowiska pracy wymienione w 2 ust. 1 pkt Rozdział IV Ciała doradcze i opiniodawcze 6 1. Przy Filharmonii działa Rada Artystyczno-Programowa, zwana dalej Radą, jako ciało opiniodawcze i doradcze Dyrektora Naczelnego i Artystycznego w sprawach związanych z działalnością artystyczną Filharmonii. 2. Radę powołuje Dyrektor Naczelny i Artystyczny. 3. W skład Rady wchodzą: 1) z urzędu: Dyrektor Naczelny i Artystyczny, Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego, Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego oraz Koncertmistrzowie; 2) pięć osób wybranych na ogólnym zebraniu Orkiestry; 3) cztery osoby wybrane na ogólnym zebraniu Chóru Mieszanego; 4) po jednej osobie delegowanej przez działające w Filharmonii stowarzyszenia twórcze, związki zawodowe i Radę Pracowników; 5) przedstawiciel Organizatora, jeśli został delegowany. 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z uprawnieniami opiniodawczymi lub w charakterze obserwatora. 5. Rada opiniuje: 1) plany repertuarowe i inne zamierzenia programowo-artystyczne; 2) organizację pracy artystycznej i wykorzystanie kadr artystycznych; 3) propozycje kształcenia i doskonalenia kadr artystycznych. 6. Rada może wyrażać opinię w innych sprawach wniesionych pod jej obrady. 7. Rada ma prawo wyrazić swoją opinię o pracowniku na jego żądanie. 8. Pracą Rady kieruje Dyrektor Naczelny i Artystyczny, jako jej przewodniczący. 9. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego regulaminu. 10. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie częściej jednak niż raz na kwartał. 11. Kadencja Rady Artystyczno-Programowej trwa dwa lata.

4 Rozdział V Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy 7 Zespoły artystyczne wykonują następujące zadania: 1. 1) Orkiestra wykonuje koncerty symfoniczne i oratoryjne; 2. 2) Chór Mieszany wraz z Orkiestrą wykonuje koncerty oratoryjne oraz repertuar muzyki chóralnej; 3. 3) Chór Chłopięcy uczestniczy w wykonaniu muzyki oratoryjnej oraz wykonuje własny repertuar; 4. 4) Zespoły artystyczne wymienione w pkt. 1-3 dokonują nagrań audiowizualnych muzyki symfonicznej i oratoryjnej. 1. Pracą Orkiestry kieruje Dyrektor Naczelny i Artystyczny. 2. Pracą Chóru Mieszanego kieruje Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego. 3. Pracą Chóru Chłopięcego kieruje Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego Do zadań Dyrygenta - Chórmistrza Chóru Mieszanego należy w szczególności: 9 1) udział w przygotowaniu dzieł muzycznych w szczególności poprzez: a) opracowanie części wokalnej dzieła zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym; b) opracowywanie harmonogramów prób we współpracy z Działem Organizacji Pracy Artystycznej; c) nadzorowanie wspólnych prób Chóru Mieszanego z solistami i Orkiestrą; 2) przygotowanie samodzielnego repertuaru Chóru Mieszanego. 2. Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego odpowiada za organizację pracy i poziom artystyczny Chóru Mieszanego. 3. Dyrygent - Chórmistrz Chóru Mieszanego zobowiązany jest do ścisłej i stałej współpracy z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym w zakresie spraw kadrowo-artystycznych Do zadań Dyrygenta - Kierownika Chóru Chłopięcego należy w szczególności: 1) udział w przygotowaniu dzieł muzycznych w szczególności poprzez: a) opracowanie części wokalnej dzieła zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym; b) opracowywanie harmonogramów prób we współpracy z Działem Organizacji Pracy Artystycznej ; c) nadzorowanie wspólnych prób Chóru Chłopięcego z solistami i Orkiestrą; d) współpracę z Dyrygentem - Chórmistrzem Chóru Mieszanego w zakresie prób i koncertów w przypadku wspólnego wykonania dzieła artystycznego; 2) przygotowanie samodzielnego repertuaru Chóru Chłopięcego. 2. Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego jest odpowiedzialny za dyscyplinę członków chóru, ich bezpieczeństwo podczas prób i koncertów, szczególnie podczas wyjazdów zespołu. 3. Dyrygent - Kierownik Chóru Chłopięcego dokłada starań, by pozyskiwać dobrych wykonawców,

5 dysponujących odpowiednim głosem i muzykalnością Do zadań Działu Organizacji Pracy Artystycznej należy w szczególności: 1) sporządzanie planów repertuarowych we współpracy z osobami kierującymi zespołami artystycznymi Filharmonii, przedstawianie ich Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu do akceptacji oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji planów artystycznych; 2) prowadzenie kartoteki wykonawców i wykonań; 3) przygotowywanie projektów umów z dyrygentami i solistami oraz innych umów wynikających z planu repertuarowego, a także ustalanie, w porozumieniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym, warunków umów z zaproszonymi artystami; 4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków umów dotyczących koncertów zagranicznych oraz nadzorowanie przebiegu tournées zagranicznych zespołów artystycznych Filharmonii; 5) przygotowywanie projektów umów dotyczących nagrań audiowizualnych oraz organizowanie i nadzorowanie realizacji nagrań, 6) prowadzenie ewidencji umów stosownych do zakresu wykonywanych zadań; 7) sprawowanie opieki nad gośćmi krajowymi i zagranicznymi Filharmonii; 8) zabezpieczanie sal koncertowych na realizację koncertów poza siedzibą Filharmonii, przy współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym; 9) zabezpieczanie instrumentów na koncerty (przewóz i strojenie), przy współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym; 10) redagowanie programów, druków, afiszy i innych materiałów promocyjnych dotyczących działalności krajowej Filharmonii; 11) prowadzenie biblioteki nutowej Filharmonii. 2. Pracami Działu Organizacji Pracy Artystycznej kieruje Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej Do zadań Działu Upowszechniania Muzyki należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem koncertów dla młodzieży szkolnej, koncertów dla dzieci oraz audycji szkolnych zgodnie z planem usługowym Filharmonii, w tym w szczególności: a) inicjowanie i przygotowywanie umów o wykonanie audycji szkolnych; b) ustalanie programów audycji, wyznaczanie tras koncertowych muzyków i konferansjerów audycji; c) sporządzanie umów o dzieło z artystami dodatkowo angażowanymi oraz wykonawcami koncertów dla młodzieży i koncertów dla dzieci, a także prowadzenie ewidencji tych umów; 2) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem koncertów i realizacją innych projektów artystycznych stosownie do zamówień, a w szczególności: a) sporządzanie kalkulacji finansowych i ustalanie warunków umów z kontrahentami; b) ustalanie warunków umów o dzieło z dodatkowo angażowanymi artystami; c) sporządzanie sprawozdań z imprez oraz dokonywanie rozliczeń imprez. 2. Dział Upowszechniania Muzyki odpowiada za właściwy poziom audycji szkolnych i innych projektów artystycznych, wykonanie planu finansowego w ramach swej działalności oraz za organizację i dokumentację w zakresie swych działań. 3. Pracą Działu Upowszechniania Muzyki kieruje Kierownik Działu Upowszechniania Muzyki Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 1. 1) udzielanie kierownictwu Filharmonii opinii i porad prawnych oraz informowanie o istotnych zmianach przepisów prawnych; 2. 2) występowanie jako pełnomocnik Filharmonii w postępowaniu sądowym, administracyjnym

6 oraz przed innymi organami orzekającymi w spornych sprawach; 3. 3) informowanie Dyrektora Naczelnego i Artystycznego o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa w Filharmonii i skutkach tych uchybień; 4. 4) sprawowanie nadzoru w zakresie egzekucji należności. 2. Radca Prawny opiniuje w szczególności: 1. 1) zarządzenia, regulaminy i inne akty wewnętrzne wydawane przez Dyrektora; 2. 2) sprawy indywidualne skomplikowane pod względem prawnym; 3. 3) wszystkie umowy zawierane przez Filharmonię; 4. 4) rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem; 5. 5) odmowę uznania zgłoszonych roszczeń; 6. 6) zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym; 7. 7) zawarcie ugody w sprawach majątkowych; 8. 8) umorzenie wierzytelności. 3. Zakres i zasady obsługi prawnej określa ustawa z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.). 1. Do zadań Sekcji ds. Pracowniczych należy: 1) opracowywanie i realizacja polityki kadrowej oraz organizacji czasu pracy we współdziałaniu z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym oraz kierownikami komórek organizacyjnych; 2) prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej pracowników Filharmonii, wynikających z prawa pracy; 3) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy; 4) prowadzenie ewidencji umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobami doangażowanymi do zespołów artystycznych; 14 5) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów Filharmonii, a także gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy współpracy z Działem Księgowości. 2. Sekcja ds. Pracowniczych współpracuje w zakresie prowadzonych spraw z komórkami organizacyjnymi Filharmonii, związkami zawodowymi działającymi w Filharmonii, Organizatorem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami. 3. Pracą Sekcji ds. Pracowniczych kieruje Kierownik Sekcji ds. Pracowniczych Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 1) obsługa sekretarska telefoniczna, telefaksowa i owa Dyrekcji Filharmonii; 2) obsługa korespondencji i dokumentacji służbowej Filharmonii zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżących działań Dyrekcji oraz zespołów artystycznych Filharmonii; 4) przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji w sprawach formalnych i proceduralnych; 5) obsługa spraw zleconych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego oraz jego zastępcę; 6) prowadzenie ewidencji oraz gromadzenie i przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych; 7) gromadzenie i przechowywanie korespondencji z pracowniczymi organizacjami związkowymi działającymi przy Filharmonii oraz Radą Pracowników Filharmonii; 8) koordynacja okresowych praktyk studenckich w Filharmonii; 9) prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej Filharmonii; 10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady Artystycznej Filharmonii;

7 11) prowadzenie książki kontroli oraz przechowywanie dokumentacji w zakresie kontroli Filharmonii przeprowadzanych przez organa kontroli; 12) prowadzenie Archiwum Zakładowego Filharmonii. 2. Pracą Sekretariatu kieruje Kierownik Sekretariatu. 16 Do zadań Stanowiska ds. Public Relations należy w szczególności: 1) realizacja polityki informacyjnej Filharmonii m.in. poprzez: e) opracowywanie medialnej strategii informacyjnej; f) inicjowanie wywiadów z artystami; g) prowadzenie strony internetowej Filharmonii; h) organizowanie konferencji prasowych, spotów reklamowych; 2) przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów barterowych z mediami patronackimi Do zadań Działu Organizacji Widowni i Marketingu należy w szczególności: 1) przygotowywanie i realizacja programu promocji i reklamy koncertów Filharmonii; 2) przygotowywanie projektów działań marketingowych oraz realizacja projektów przyjętych przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego; 3) przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów sponsorskich; 4) prowadzenie ewidencji umów stosownych do zakresu wykonywanych zadań; 5) dystrybucja afiszy oraz zaproszeń i wejściówek na koncerty; 6) prowadzenie sprzedaży biletów na koncerty. 2. Dział Organizacji Widowni i Marketingu odpowiada za: 1) prawidłowe przygotowanie koncertów pod względem organizacyjnym; 2) prawidłowy przebieg koncertów, a w szczególności za zabezpieczenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa p. poż. 3. Pracą Działu Organizacji Widowni i Marketingu kieruje Kierownik Działu Organizacji Widowni i Marketingu Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Filharmonii, a w szczególności poprzez: a) zarządzanie nieruchomościami użytkowanymi przez Filharmonię; b) zapewnienie utrzymania infrastruktury technicznej; c) gospodarowanie mieniem ruchomym Filharmonii, w tym w zakresie instrumentów muzycznych i strojów koncertowych; d) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia; e) prowadzenie magazynu materiałów biurowych, gospodarczych i technicznych; f) prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i obcym, z wyłączeniem wyjazdów na koncerty zagraniczne; 2) przygotowanie i realizacja zamówień publicznych. 2. Pracą Działu Administracyjno-Gospodarczego kieruje Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego. 19

8 Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. BHP i ochrony p. poż. należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także nadzór i kontrola przestrzegania przez pracowników Filharmonii obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie; 2) opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie BHP i ochrony p. poż., w tym instrukcji stanowiskowych, oraz zaleceń dotyczących przestrzegania przepisów i zasad BHP i ochrony p. poż.; 3) przeprowadzanie instruktażu przyjmowanych do pracy pracowników oraz organizowanie okresowych szkoleń w zakresie BHP i ochrony p. poż.; 4) organizowanie badań lekarskich pracowników oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie; 5) nadzór nad wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą oraz nad przestrzeganiem norm ich użytkowania; 6) uczestniczenie w komisjach powypadkowych, sporządzanie i prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz nadzorowanie przebiegu postępowania powypadkowego; 7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych; 8) współpraca w dziedzinie BHP i ochrony p. poż. z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Filharmonii, społecznym inspektorem pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami kontroli i nadzoru w tym zakresie. 1. Główny Księgowy nadzoruje całokształt działalności finansowej Filharmonii i jest za nią odpowiedzialny. 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych i nadzór nad ich realizacją; 2) prowadzenie rachunkowości; 3) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości, a w szczególności: a) nadzór i kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Filharmonii; b) dokonywanie wstępnej oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym; 20 c) dokonywanie kontroli kompletności dokumentów realizowanych operacji gospodarczych i finansowych; d) sporządzanie obowiązujących sprawozdań; 4) realizacja zadań w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych; 5) bieżąca analiza budżetu Filharmonii. 3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Filharmonii oraz przestrzeganie zasad gospodarki finansowej określonych przepisami prawa. 4. Główny Księgowy współpracuje z Organizatorem, bankiem depozytariuszem i innymi instytucjami w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej Filharmonii Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: 1) prowadzenie obsługi finansowej i kasowej Filharmonii;

9 2) przedstawianie zgodnie z zatwierdzonym planem kont sytuacji majątkowo-finansowej Filharmonii oraz ustalanie wyniku finansowego; 3) ustalanie na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu majątkowego Filharmonii; 4) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie wynagrodzeń (wynagrodzeń, honorariów oraz zasiłków); 5) prowadzenie Kasy Głównej Filharmonii; 6) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami regulacji prawnych i wewnętrznych. 2. Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy. Rozdział VI Postanowienia końcowe Pracownik Filharmonii obowiązany jest do wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego i jest przed nim odpowiedzialny za ich terminowe i rzetelne wykonanie. 2. W szczególnych przypadkach polecenie może wydać przełożony wyższego stopnia. Pracownik jest wówczas obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym poleceniu bezpośredniego przełożonego. 3. W razie wątpliwości co do zasadności wydanego polecenia, pracownik może żądać potwierdzenia na piśmie, co nie wstrzymuje obowiązku jego wykonania. Ostateczna decyzja co do wykonania polecenia należy do Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Zasady organizacji pracy, porządek wewnętrzny oraz wzajemne obowiązki pracowników i pracodawcy określa Regulamin Pracy. 2. Szczegółowy wykaz uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy określają indywidualne zakresy czynności. 24 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wydania. Załączniki Regulamin organizacyjny 2010.pdf Data: :35:41 Rozmiar: k Liczba odwiedzin: 374 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Administrator Podmiotu Elżbieta Marlikowska Czas wytworzenia: :08:35 Czas publikacji: :08:35

10 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE POLSKIE RADIO SZCZECIN SA Zakres kompetencji i odpowiedzialności w Polskim Radiu Szczecin SA Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo