Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY"

Transkrypt

1 Jordanowska wzór umowy deweloperskiej z dnia r. Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY Dnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sienkiewicza numer 34a, przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej Spółki Cywilnej we Wrocławiu, przy ulicy Sienkiewicza numer 34 a stawili się: , córka, PESEL, według oświadczenia zamieszkała: działająca w imieniu Spółki JORDANOWSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-034), przy ulicy Ołtaszyńskiej numer 82/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , jako Pełnomocnik na podstawie Pełnomocnictwa Aktu Notarialnego Repertorium A numer, sporządzonego dnia roku w tut. Kancelarii Notarialnej przed notariuszem i oświadcza, że pełnomocnictwo nie zostało odwołane, nie wygasło oraz, że jest uprawniona do zawarcia niniejszej umowy Spółka JORDANOWSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu posiada numery: REGON: , NIP: oświadcza, że Spółka JORDANOWSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nie utraciła osobowości prawnej, nie została w stosunku do niej ogłoszona upadłość ani nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie jest w stanie likwidacji ani nie zostało wszczęte postępowanie układowe ani naprawcze Spółka JORDANOWSKA Spółka z ograniczoną

2 2 odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu zwana jest w dalszej części Umowy DEWELOPEREM, , syn, PESEL:, zamieszkały: 3., córka, PESEL:, według oświadczenia zamieszkała: ad 2) i ad 3) zwani są w dalszej części Umowy NABYWCĄ Stawający ad 1) jest notariuszowi osobiście znany, a tożsamość stawających ad 2) i ad 3) notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych: UMOWA DEWELOPERSKA OPIS NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Deweloper oświadcza, że na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Jordanowskiej 71, realizuje przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą Jordanowska, zwane dalej Przedsięwzięciem Deweloperskim Przedsięwzięcie Deweloperskie polega na: wybudowaniu niepodpiwniczonego, czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z jedną klatką schodową i dźwigiem osobowym, oznaczonego na Załączniku numer 1, zwanego dalej Budynkiem, wybudowaniu w Budynku na kondygnacjach nadziemnych 24 (dwudziestu czterech) samodzielnych lokali mieszkalnych, w tym 12 (dwunastu) lokali mieszkalnych dwuizbowych, 8 (ośmiu) lokali mieszkalnych trzyizbowych oraz 4 (czterech) lokali mieszkalnych czteroizbowych, wraz z ogródkami wygrodzonymi z terenu Nieruchomości za pomocą gabionów wypełnionych naturalnym kamieniem, położonymi na poziomie parteru oraz balkonami położonymi na pozostałych kondygnacjach nadziemnych Budynku; ostateczna liczba lokali mieszkalnych może ulec zmianie w następstwie jednostkowych przypadków połączenia lub podziału lokali w toku ich wyodrębniania i sprzedaży,-

3 wybudowaniu na każdej kondygnacji nadziemnej Budynku 2 (dwóch) komórek lokatorskich, to jest łącznie 8 (ośmiu) komórek lokatorskich; wybudowaniu na terenie Nieruchomości, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w ust. 2 lit. a) poniżej 29 (dwudziestu dziewięciu) miejsc postojowych naziemnych dla samochodów osobowych, zagospodarowaniu terenu Nieruchomości zgodnie z definicją tego terminu zawartą w ust. 2 lit. a) poniżej; wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej Deweloper oświadcza, że: a) jest właścicielem nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ulicy Jordanowskiej numer 71, stanowiącej działkę numer 3/2, obręb Oporów, o powierzchni 0,2188 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/ /4 (zwanej dalej Nieruchomością ); b) w dziale III opisanej księgi wieczystej numer WR1K/ /4 wpisane są wzmianki o wnioskach oraz roszczenia o ustawienie odrębnej własności i przeniesienie prawa własności lokali na nabywców, które nie dotyczą Lokalu będącego przedmiotem niniejszej Umowy i nie mają wpływu na skuteczność niniejszej umowy; c) w dziale IV opisanej księgi wieczystej numer WR1K/ /4 wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 złotych, na rzecz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział 3 we Wrocławiu, ustanowiona na zabezpieczenie spłaty przez Dewelopera kredytu zaciągniętego w celu częściowego sfinansowania Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper oświadcza także, że: a) Przedsięwzięcie Deweloperskie zostanie zrealizowane na Nieruchomości, opisanej w ust. 2 lit. a) powyżej; b) Dla realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Prezydent Wrocławia wydał na rzecz spółki TCC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu decyzję numer 4582/2014 z dnia 22 września 2014 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która to decyzja jest ostateczna; c) Decyzją numer 6243/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku, Prezydent Wrocławia przeniósł ze spółki TCC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na Dewelopera decyzję numer 4582/2014 z dnia 22 września 2014 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia

4 4 na budowę; d) Dla części zespołu urbanistycznego Oporów i Mokronowska we Wrocławiu, obejmującego teren, na którym zostanie zrealizowane Przedsięwzięcie Deweloperskie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia numer XXIV/882/08 z dnia 11 września 2008 roku, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; e) Nieruchomość wolna jest od wszelkich innych ograniczeń, obciążeń i roszczeń osób trzecich, poza opisanymi w Umowie, f) Przeciwko Deweloperowi nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące Nieruchomości, a także nie ciążą na Deweloperze długi, co do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r. ze zmianami), a stan wpisów w księdze wieczystej numer WR1K/ /4 do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie uległ zmianie; g) Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej od strony ul. Jordanowskiej; h) Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową o średnicy 400 milimetrów oraz sieć gazową wysokiego ciśnienia o średnicy DN200 PN 6,3 MPa.- 4. Deweloper oświadcza, iż rozpoczęcie prac budowlanych w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego nastąpiło w dniu 01 kwietnia 2015 roku oraz, że zakończenie prac budowlanych w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku Deweloper oświadcza, iż Przedsięwzięcie Deweloperskiego zrealizowane zostanie w VI etapach wskazanych w Harmonogramie Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zwanym dalej Harmonogramem i stanowiącym Załącznik numer 9 do Umowy W celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Budynku, Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany stanu wpisów w dziale III księgi wieczystej numer WR1K/ /4 prowadzonej dla Nieruchomości, poprzez ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności na rzecz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie dostawy wody, odbioru nieczystości płynnych, dostawy gazu, energii elektrycznej, Internetu, czy połączeń telekomunikacyjnych w celu ustanowienia między innymi służebności gruntowych i służebności przesyłu, które to prawa umożliwią położenie niezbędnych sieci i przyłączy doprowadzających media oraz wstęp przedstawicieli dostawców mediów na przedmiotową Nieruchomość, a także konserwację, modernizację, rozbudowę sieci lub przyłączy Przedsięwzięcie Deweloperskie jest współfinansowane ze środków

5 5 pochodzących z kredytu bankowego udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 3 we Wrocławiu. W związku z powyższym Nieruchomość została obciążona na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 3 we Wrocławiu hipoteką zabezpieczającą spłatę kredytu zaciągniętego przez Dewelopera celem zapewnienia współfinansowania Przedsięwzięcia Deweloperskiego. Zgodnie z promesą Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 3 we Wrocławiu, która stanowi Załącznik numer 3 do Umowy, bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności Lokalu, opisanego w 4 ust. 1 lit. a) Umowy wraz z udziałami w Nieruchomości Wspólnej, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w 3 ust. 2 lit. a) Umowy, po wpłacie przez Nabywcę Ceny Całkowitej (zdefiniowanej w dalszej części Umowy) DOKUMENTY 2. Do Umowy okazano: wydruk księgi wieczystej powołanej w 1 tej umowy ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia - wydruk z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki powołanej w komparycji ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia Do umowy deweloperskiej Aktu notarialnego Repertorium A numer 12793/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, sporządzonej przed notariuszem Iwoną Łacną z tut. Kancelarii Notarialnej okazano: wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki numer 3/2, z dnia 13 maja 2015 roku, decyzję Prezydenta Wrocławia numer 4582/2014 z dnia 22 września 2014 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Budynku w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego dla Spółki TCC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zaświadczenie numer 10450/2014 z dnia 28 października 2014 roku stwierdzające, że decyzja Prezydenta Wrocławia numer 4582/2014 z dnia 22 września 2014 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę jest ostateczna, decyzję Prezydenta Wrocławia numer 6243/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku przenoszącą na Dewelopera decyzję Prezydenta Wrocławia numer 4582/2014 z dnia 22 września 2014 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Budynku w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, ----

6 6 - Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Jordanowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 05 maja 2015 roku, na którym podjęto uchwałę numer 01/05/2015 o wyrażeniu zgody na zbywanie przez Spółkę nieruchomości, tj. samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, związanych z Przedsięwzięciem Deweloperskim Jordanowska

7 7 OŚWIADCZENIA STRON Deweloper oświadcza, iż na żądanie Nabywcy, w terminie uzgodnionym przez Strony, zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu biura sprzedaży Dewelopera położonym w: Panorama Nieruchomości, ul. Kazimierza Wielkiego 27, Wrocław z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości,-- b) kopią aktualnego odpisu Dewelopera z Krajowego Rejestru Sądowego, c) kopią ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia numer 4582/2014 z dnia 22 września 2014 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Budynku w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego, ---- d) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, e) projektem architektoniczno-budowlanym dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper oświadcza, że: a) Używane w niniejszej Umowie pojęcie Nieruchomość Wspólna oznacza nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, to jest Nieruchomość, części Budynku oraz urządzenia, które nie będą służyć wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział Nabywcy w Nieruchomości Wspólnej zostanie obliczony zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wysokość udziału Nabywcy w Nieruchomości Wspólnej zostanie ustalona w umowie ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia własności tego Lokalu na Nabywcę, o której mowa w 14 Umowy; b) Umowa podlega w całości regulacji Ustawy z dnia szesnastego września dwa tysiące jedenastego roku ( r.) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwanej dalej Ustawą o ochronie praw nabywcy ), z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie sprzedaży w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego nastapiło po dniu jej wejścia w życie Nabywca oświadcza, że: a) Zapoznał się z całością Przedsięwzięcia Deweloperskiego, zastosowanymi rozwiązaniami architektonicznymi, materiałowymi i założeniami funkcjonalno użytkowymi całości i poszczególnych części Przedsięwzięcia Deweloperskiego; b) Przyjmuje do wiadomości, że niektóre rozwiązania architektoniczno

8 8 budowlane Budynku oraz zagospodarowania Nieruchomości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego lub jego części, w szczególności w następstwie postępowania o uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, opracowania projektów wykonawczych lub nadzoru autorskiego projektanta, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wpłyną na obniżenie umówionego standardu wykonania Lokalu, Budynku lub na podwyższenie Ceny Całkowitej, chyba że zmiany takie zostaną ustalone przez Strony w odrębnej umowie; c) Odebrał prospekt informacyjny wraz z załącznikami, zapoznał się z ich treścią i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń Nabywcy oświadczają, że nabycia dokonają za środki pochodzące z ich majątku wspólnego PRZEDMIOT UMOWY 4. Nabywca oświadcza, że po zapoznaniu się z lokalizacją i sposobem zagospodarowania Nieruchomości, projektem Budynku, rzutami wszystkich kondygnacji Budynku oraz lokali, dokonał wyboru: a) lokalu mieszkalnego, zwanego w Umowie Lokalem", oznaczonego numerem porządkowym, o projektowej powierzchni użytkowej wynoszącej m², który zostanie wykończony w standardzie deweloperskim opisanym w Załączniku numer 8 do Umowy, usytuowanego na kondygnacji Budynku ( piętrze), składającego się z: ; rzut kondygnacji i Lokalu, stanowi Załącznik numer 2 do Umowy; do opisanego Lokalu przylegać będzie balkon, o projektowej powierzchni m2 urządzenie służące do wyłącznego użytku właściciela Lokalu; - b) komórki lokatorskiej numer, przynależnej do Lokalu, położonej na kondygnacji nadziemnej w Budynku, zwanej w dalszej części Umowy Komórką Lokatorską ; c) miejsca postojowego nadziemnego położonego na terenie Nieruchomości oznaczonego na planie sytuacyjnym Nieruchomości stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy numerem porządkowym oraz kolorem żółtym, zwanego w dalszej treści Umowy Miejscem Postojowym Nadziemnym. Miejsce Postojowe Nadziemne przyznane zostanie do wyłącznego korzystania przez Nabywcę, z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej

9 9 1. Deweloper zobowiązuje się: a) wybudować Budynek na warunkach określonych w Umowie, w standardzie opisanym w Załączniku numer 8 do Umowy; b) wybudować w Budynku na rzecz Nabywcy, na warunkach określonych w Umowie Lokal wraz z przynależną do Lokalu Komórką Lokatorską i wykończyć go w standardzie deweloperskim opisanym w Załączniku numer 8 do Umowy, a także ustanowić na rzecz Nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, to jest Miejsc Postojowych Nadziemnych, z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej; c) ustanowić odrębną własność Lokalu i przenieść na Nabywcę własność Lokalu wraz z odpowiadającym jemu udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym zgodnie z 3 ust. 2 lit. a) Umowy, w stanie bez obciążeń hipotecznych wraz z przynależną Komórką Lokatorską oraz prawem do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, to jest Miejsc Postojowych Nadziemnych, z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej Ustanowienie na rzecz Nabywcy odrębnej własności Lokalu i przeniesienie własności Lokalu wraz z przynależną do Lokalu Komórką Lokatorską wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym zgodnie z 3 ust. 2 lit. a) Umowy, a także prawem do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, to jest Miejsc Postojowych Nadziemnych, z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej nastąpi, pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę 100% Ceny Całkowitej, na warunkach opisanych w 7 Umowy, z zastrzeżeniem 8 Umowy Nabywca zobowiązuje się: a) do dokonania Odbioru Lokalu zgodnie z procedurą opisaną w 9 Umowy; -- b) nabyć prawo własności Lokalu w stanie bez obciążeń hipotecznych, poza innymi obciążeniami wskazanymi w Umowie, wraz z przynależną Komórką Lokatorską wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczonym zgodnie z 3 ust. 2 lit. a) Umowy oraz prawem do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, to jest Miejsc Postojowych Nadziemnych z wyłączeniem innych współwłaścicieli Nieruchomości Wspólnej; c) do zapłaty Ceny Całkowitej w wysokości i terminach wskazanych w 6 i 7 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 8 Umowy, przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia własności Lokalu na Nabywcę CENA

10 Strony ustalają, że całkowita cena nabycia brutto, zwana dalej Ceną Całkowitą, z zastrzeżeniem 8 Umowy, stanowi kwotę złotych brutto i obejmuje: a) Cenę sprzedaży Lokalu wykończonego w standardzie deweloperskim opisanym w Załączniku numer 8 do Umowy, wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, obliczanym zgodnie z 3 ust. 2 lit. a) Umowy, zwaną dalej Ceną Lokalu, która wynosi zł. brutto, b) Cenę Komórki Lokatorskiej, która wynosi: zł brutto c) Cenę ustanowienia prawa do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, to jest 2 Miejsc Postojowych Nadziemnych, zwaną dalej Ceną Miejsc Postojowych Nadziemnych, która wynosi: brutto Do Ceny Całkowitej został doliczony podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa W przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do obowiązujących w chwili zawarcia Umowy, mającej wpływ na Cenę Całkowitą, Deweloper pisemnie zawiadomi o tej zmianie Nabywcę, wskazując jednocześnie nową wysokość Ceny Całkowitej. Jeżeli zmiana stawki podatku VAT spowoduje zmianę Ceny Całkowitej, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, ze skutkami opisanymi w 12 ust. 6 Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia od Dewelopera, nie później niż do dnia30 kwietnia 2017 roku SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA POCZET CENY Deweloper oświadcza, że stosownie do przepisów Ustawy o ochronie praw nabywcy, Deweloper dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego założył otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zapłata przez Nabywcę poszczególnych transz na poczet Ceny Lokalu, opisanych w ust. 2 poniżej, nastąpi na założony dla Nabywcy w ramach rachunku powierniczego otwartego rachunek indywidualny numer Zapłata przez Nabywcę Ceny Miejsc Postojowych Nadziemnych oraz Komórki Lokatorskiej, nastąpi na rachunek Dewelopera numer Cenę Lokalu w kwocie zł brutto Nabywcy solidarnie zobowiązują się

11 11 zapłacić Deweloperowi w następujących wysokościach i terminach: L.p. TRANSZA KWOTA TERMIN PŁATNOŚCI 1 70% zł brutto 2 20% zł brutto 3 10% zł brutto 7 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy 7 dni liczonych od dnia otrzymania przez Nabywcę informacji od Dewelopera o zakończeniu V etapu budowy zgodnie z Załącznikiem numer 9 do niniejszej umowy 7 dni liczonych od dnia otrzymania przez Nabywcę informacji od Dewelopera o zakończeniu VI etapu budowy zgodnie z Załącznikiem numer 9 do niniejszej umowy Nabywca zobowiązuje się zapłacić Deweloperowi Cenę Miejsca Postojowego Nadziemnego w kwocie zł brutto w następujących wysokościach i terminach: -- L.p. TRANSZA KWOTA TERMIN PŁATNOŚCI 1 70% zł brutto 2 20% zł brutto 3 10% zł brutto 7 dni liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy 7 dni liczonych od dnia otrzymania przez Nabywcę informacji od Dewelopera o zakończeniu V etapu budowy zgodnie z Załącznikiem numer 9 do niniejszej umowy 7 dni liczonych od dnia otrzymania przez Nabywcę informacji od Dewelopera o zakończeniu VI etapu budowy zgodnie z

12 12 Załącznikiem numer 9 do niniejszej umowy Cena Komórki Lokatorskiej w kwocie zł brutto zostanie zapłacona przez Nabywcę w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania przez Nabywcę informacji od Dewelopera o zakończeniu VI etapu budowy, zgodnie z Załącznikiem numer 9 do niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia Strony postanawiają, że Deweloper będzie informował Nabywcę o zakończeniu danego etapu budowy mailowo lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Nabywcy wskazany w komparycji niniejszej umowy na co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem danego etapu budowy, na co Nabywca wyraża zgodę Nabywca oświadcza, że zapoznał się z harmonogramem Przedsięwzięcia Deweloperskiego, stanowiącym Załącznik numer 9 do Umowy oraz harmonogramem płatności, określonym w ust. 2 powyżej i zobowiązuje się do terminowej realizacji wszystkich płatności na rzecz Dewelopera W przypadku opóźnienia w realizacji płatności, Deweloper uprawniony jest do naliczenia Nabywcy odsetek ustawowych Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w dniu 17 marca 2015 roku Deweloper zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (dalej Rachunek Powierniczy ) w myśl której: a) Środki Nabywcy z tytułu zawarcia umowy deweloperskiej będą wpłacane przez Nabywcę lub przez osoby trzecie działające na jego rzecz, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na indywidualny rachunek Nabywcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej; b) Chwila spełnienia świadczenia w przypadku wpłat dokonanych w oddziałach lub agencjach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest data pieczęci uwidoczniona na dowodzie wpłaty, natomiast w przypadku wpłat bezgotówkowych lub gotówkowych dokonywanych w innych bankach lub w urzędach pocztowych jest nią dzień dokonania rozrachunku wpłaconej kwoty na indywidualnym rachunku Nabywcy, prowadzonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; c) Pierwsza wpłata Nabywcy może być wniesiona na indywidualny rachunek Nabywcy nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych od dnia

13 13 dostarczenia przez Dewelopera do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokumentów w postaci notarialnego wypisu albo notarialnego odpisu zawartej z Nabywcą umowy deweloperskiej oraz oświadczenia Dewelopera o zawarciu umowy deweloperskiej; d) W oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpłaty na indywidualny rachunek Nabywcy mogą być dokonywane na podstawie ustnej dyspozycji wpłaty; e) Środki pieniężne zgromadzone na indywidualnym rachunku Nabywcy są oprocentowane. Odsetki od środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku Nabywcy przysługują Deweloperowi i zostaną mu przekazane po zakończeniu okresu obrachunkowego; f) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wypłaci Deweloperowi środki zgromadzone na indywidualnym rachunku Nabywcy po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego zgodnie z Harmonogramem. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz Dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane; g) Wszelkie koszty związane z prowadzeniem Rachunku Powierniczego oraz indywidualnego rachunku Nabywcy ponosi Deweloper; h) Na pisemny wniosek Nabywcy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekaże Nabywcy informacje dotyczącą wpłat i wypłat zaewidencjonowanych na przypisanym do niego indywidualnym rachunku Nabywcy; i) W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Nabywcę w trybie art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy, warunkiem wypłaty na rzecz Nabywcy środków pieniężnych z indywidualnego rachunku Nabywcy jest przedłożenie w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz potwierdzeniem Dewelopera, że zostało mu ono doręczone oraz oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej o treści jak opisano w Załączniku nr 11 do umowy deweloperskiej; oświadczenie Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba że zostanie złożone w obecności

14 14 uprawnionego pracownika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; j) W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera w trybie art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy, warunkiem wypłaty na rzecz Nabywcy środków pieniężnych z indywidualnego rachunku Nabywcy jest przedłożenie w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej złożonego przez Dewelopera w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej o treści jak opisano w Załączniku nr 11 do umowy deweloperskiej; oświadczenie Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba że zostanie złożone w obecności uprawnionego pracownika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; k) W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekaże Nabywcy środki pieniężne znajdujące się na przypisanym do niego indywidualnym rachunku Nabywcy w sposób wskazany przez Nabywcę w oświadczeniu w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej; l) W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej, która była przedmiotem przelewu wierzytelności na rzecz banku kredytującego Nabywcę na zabezpieczenie kredytu udzielonego Nabywcy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie występuje do banku kredytującego Nabywcę o potwierdzenie kwoty do przekazania na rachunek banku kredytującego; m) Przekazanie po odstąpieniu od umowy deweloperskiej przez jedną ze stron środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku Nabywcy nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do pięciu dni roboczych, po potwierdzeniu przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, że Deweloper i Nabywca spełnili wszystkie warunki do przekazania środków pieniężnych po odstąpieniu od umowy deweloperskiej; n) W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej w trybie innym niż na postawie art. 29 Ustawy o ochronie praw nabywcy, warunkiem wypłaty na rzecz Nabywcy środków pieniężnych z indywidualnego rachunku Nabywcy jest przedłożenie w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna następujących dokumentów: złożonego w formie aktu notarialnego oświadczenia stron umowy deweloperskiej o rozwiązaniu umowy deweloperskiej, zgodnych oświadczeń stron umowy deweloperskiej o sposobie podziału środków

15 15 pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na przypisany do niego indywidualny rachunek Nabywcy, złożonych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pisemnego oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po rozwiązaniu umowy deweloperskiej, o treści jak opisano w Załączniku nr 11 do umowy deweloperskiej złożonego w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba że to oświadczenie Nabywca złoży w obecności uprawnionego pracownika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OBMIAR LOKALU Przed dniem odbioru Lokalu, Deweloper dokona obmiaru powykonawczego Lokalu, celem ustalenia jego rzeczywistej powierzchni użytkowej. Obmiar zostanie wykonany przez uprawnionego geodetę, a jego wynik będzie stanowić podstawę do ustalenia rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu w umowie ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia jego własności na Nabywcę Strony zgodnie postanawiają, że ustalenie rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu dla potrzeb niniejszej Umowy zostanie dokonane przez uprawnionego geodetę w oparciu o Polską Normę PN-ISO 9836:1997 z uwzględnieniem następującej zasady obmiaru: powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.- 3. W przypadku, gdy w wyniku obmiaru powykonawczego Lokalu zostanie stwierdzone, iż występuje różnica pomiędzy projektowaną powierzchnią użytkową, a rzeczywistą powierzchnią użytkową Lokalu, Strony zgodnie postanawiają, że: a) w przypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu jest wyższa od projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) Umowy, o nie więcej niż 2 % (dwa procent) projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, Cena Lokalu pozostanie bez zmian; b) w przypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu jest wyższa od projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) Umowy, o więcej niż 2 % (dwa procent) projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy, ze skutkami opisanymi w 12 ust. 6 Umowy, w terminie 14 (czternaście) dni od daty zawiadomienia o dokonaniu obmiaru powykonawczego, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2017 roku. W przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie określonym powyżej,

16 16 Deweloper podwyższy Cenę Lokalu w oparciu o cenę metra kwadratowego Lokalu, w ten sposób, że podwyższona Cena Lokalu obliczona będzie jako iloczyn ceny metra kwadratowego Lokalu oraz rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu wyrażonej w metrach kwadratowych; cena metra kwadratowego Lokalu zostanie obliczona jako iloraz Ceny Lokalu oraz projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) Umowy; c) w przypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu jest niższa od projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) Umowy, o nie więcej niż 2 % (dwa procent) projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, Cena Lokalu pozostanie bez zmian; d) w przypadku, gdy rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu jest niższa od projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) Umowy, o więcej niż 2 % (dwa procent) projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy, ze skutkami opisanymi w 12 ust. 6 Umowy, w terminie 14 (czternaście) dni od daty zawiadomienia o dokonaniu obmiaru powykonawczego, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2017 roku. W przypadku nie skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie określonym powyżej, Deweloper obniży Cenę Lokalu w oparciu o cenę metra kwadratowego Lokalu, w ten sposób, że obniżona Cena Lokalu obliczona będzie jako iloczyn ceny metra kwadratowego Lokalu oraz rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu wyrażonej w metrach kwadratowych; cena metra kwadratowego Lokalu zostanie obliczona jako iloraz Ceny Lokalu oraz projektowanej powierzchni użytkowej Lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 lit. a) Umowy W przypadku o, którym mowa w zdaniu drugim ust. 3 lit. b) powyżej albo w zdaniu drugim ust. 3 lit. d) powyżej, rozliczenie Ceny Lokalu nastąpi przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia własności tego Lokalu na Nabywcę, poprzez odpowiednio podwyższenie albo obniżenie ostatniej wpłaty Ceny Całkowitej wskazanej w 7 ust. 2 Umowy. Korekta Ceny Lokalu w trybie opisanym w niniejszym ustępie powoduje automatycznie zmianę Ceny Całkowitej i nie wymaga zmiany Umowy Deweloper powiadomi na piśmie Nabywcę, w terminie 14 (czternaście) dni przed planowanym dniem odbioru Lokalu, o rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu ustalonej w następstwie obmiaru powykonawczego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a w przypadku o którym mowa w zdaniu drugim w ust. 3 lit. b) powyżej albo w zdaniu drugim w ust. 3 lit. d) powyżej, o odpowiednio podwyższonej albo obniżonej Cenie Lokalu oraz wysokości ostatniej wpłaty Ceny Całkowitej, przekazując jednocześnie zaktualizowaną treść harmonogramu płatności, o którym mowa w 7 ust. 2 Umowy

17 ODBIÓR LOKALU Nabywca zobowiązuje się do dokonania odbioru Lokalu. Odbiór Lokalu nastąpi po zakończeniu przez Dewelopera robót budowlanych dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego i po otrzymaniu przez Dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku oraz dokonaniu przez Nabywcę wpłaty Ceny Całkowitej w wysokości i na warunkach określonych w Umowie Odbiór Lokalu dokonywany jest w obecności Nabywcy W czynności odbioru Lokalu może uczestniczyć tylko jedna osoba trzecia wyznaczona przez każdą ze Stron Umowy Nabywca może przystąpić do użytkowania Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, po dokonaniu odbioru Lokalu i wykonaniu w Lokalu prac wykończeniowych, o których mowa w 10 Umowy Przedmiotem odbioru Lokalu będą Lokal wykonany zgodnie ze standardem deweloperskim określonym w Załączniku numer 8 do Umowy Deweloper powiadomi Nabywcę o terminie odbioru Lokalu w formie pisemnej albo za pomocą poczty elektronicznej, zawiadomieniem wysłanym na co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym terminem odbioru Lokalu. Odbiór Lokalu nastąpi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 roku W przypadku nieprzystąpienia przez Nabywcę do odbioru Lokalu w pierwszym terminie odbioru Lokalu, Deweloper w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni powiadomi Nabywcę o kolejnym terminie odbioru Lokalu, przy czym w przypadku ponownego nieprzystąpienia przez Nabywcę do odbioru Lokalu, Deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie 11 ust. 2 Umowy Opłaty eksploatacyjne, w szczególności za tzw. media obciążają Nabywcę od dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru Lokalu. Stan liczników zostanie podany w protokole odbioru Lokalu

18 18 9. Z odbioru Lokalu sporządza się protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady Lokalu. Deweloper zobowiązany jest, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz przyczynach odmowy. W przypadku uznania wad, Deweloper zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu. W razie stwierdzenia wad, których usunięcie nie jest możliwe w powyższym terminie, Deweloper może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad informując o nim Nabywcę i uzasadniając przyczyny opóźnienia W przypadku, gdy Deweloper nie uzna zgłoszonych przez Nabywcę wad, Strony wspólnie powołają niezależnego biegłego z zakresu budownictwa. Jeżeli z opinii biegłego wynikać będzie, że do usunięcia wad zobowiązany jest Deweloper, Deweloper usunie te wady w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania opinii biegłego, chyba, że z powodu braku możliwości wykonania prac zgodnie z wymogami warunków technicznych wykonania i odbioru robót lub terminów produkcji i dostaw elementów, urządzeń bądź części składowych Lokalu, usunięcie tych wad wymaga odpowiedniego, innego terminu; w takim wypadku Deweloper poinformuje Nabywcę o wyznaczeniu odpowiedniego innego terminu usunięcia wad. Strony postanawiają, że koszty sporządzenia opinii przez biegłego obciążają w całości Dewelopera wyłącznie, gdy z opinii wynika, że do usunięcia tych wad zobowiązany jest Deweloper; w przeciwnym wypadku koszty sporządzenia opinii przez biegłego ponosi w całości Nabywca PRACE WYKOŃCZENIOWE Nabywca zobowiązuje się do wykonania w Lokalu we własnym zakresie i na własny koszt prac wykończeniowych obejmujących wykonanie: a) powierzchni ścian łazienki do wysokości co najmniej 2,0 m, które powinny być zmywalne i odporne na działanie wilgoci; b) posadzek łazienki, kabiny natryskowej lub wanny i ustępu, które powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie; c) kuchni lub wnęki kuchennej, która powinna być wyposażona w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew; d) innych prac wskazanych do wykonania w Lokalach przez inspektorat nadzoru budowlanego w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, w którym znajduje się Lokal

19 19 2. Nabywca zobowiązuje się wykonać prace wykończeniowe w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty odbioru Lokalu Nabywca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Dewelopera o niewykonaniu prac wykończeniowych w Lokalu przed terminem wskazanym w ust. 2 powyżej. Jeżeli Nabywca nie zawiadomi na piśmie Dewelopera o niewykonaniu prac wykończeniowych w Lokalu, na 2 (dwa) tygodnie przed terminem wskazanym w ust. 2 powyżej, uważa się, że prace wykończeniowe w Lokalu Nabywca wykonał Nabywca przyjmuje do wiadomości, że brak terminowego wykonania prac wykończeniowych określonych w ust. 2 powyżej, może skutkować utratą pozwolenia na użytkowanie dla całego Budynku Nabywca odpowiada za szkodę wyrządzoną Deweloperowi z powodu niewykonania prac wykończeniowych w Lokalu w terminie określonym w niniejszym paragrafie ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ DEWELOPERA Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do wydania Lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera zgodnie z ust. 1-2 powyżej, warunkiem wypłaty na rzecz Nabywcy środków pieniężnych z indywidualnego rachunku Nabywcy jest przedłożenie w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie następujących dokumentów: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Dewelopera w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz

20 20 oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od Umowy o treści jak opisano w Załączniku numer 11 do Umowy; oświadczenie Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba że zostanie złożone w obecności uprawnionego pracownika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Po dostarczeniu do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, w przypadku dokonania przez Nabywcę chociażby jednej wpłaty na indywidualny rachunek Nabywcy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zablokuje na rachunku środki pieniężne w wysokości odpowiadającej kwocie wpłaconej przez Nabywcę na przypisanym do niego indywidualnym rachunku Nabywcy; po dokonaniu blokady, środki pieniężne Nabywcy nie mogą być wypłacone przez Dewelopera W przypadku odstąpienia od Umowy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekaże Nabywcy środki pieniężne znajdujące się na przypisanym do niego indywidualnym rachunku Nabywcy w sposób wskazany przez Nabywcę w oświadczeniu w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej W przypadku odstąpienia od Umowy, która była przedmiotem przelewu wierzytelności na rzecz banku kredytującego Nabywcę na zabezpieczenie kredytu udzielonego Nabywcy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie występuje do banku kredytującego Nabywcę o potwierdzenie kwoty do przekazania na rachunek banku kredytującego Przekazanie po odstąpieniu od Umowy przez Dewelopera środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku Nabywcy nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do pięciu dni roboczych, po potwierdzeniu przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, że Deweloper i Nabywca spełnili wszystkie warunki do przekazania środków pieniężnych po odstąpieniu od Umowy W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Deweloperowi, w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej, oświadczenie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, obejmujące zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu przez

21 21 Nabywcę, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia W przypadku odstąpienia przez Dewelopera od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w ust. 1-2 powyżej, Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną w wysokości 5 % Ceny Całkowitej, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy Dewelopera wskazany w nocie obciążeniowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna nie podlega kumulacji z powodu odstąpienia od Umowy z więcej niż jednej przyczyny opisanej w ust. 1 i ust. 2 powyżej ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ NABYWCĘ 12. Podstawy do odstąpienia od umowy przez nabywcę w trybie art. 29 ustawy o ochronie praw nabywcy: 1. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy: a) Jeżeli Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy; b) Jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o ochronie praw nabywcy; c) Jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy o ochronie praw nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; d) Jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy; e) Jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o ochronie praw nabywcy; f) W przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu, w terminie określonym w Umowie W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. a) e) powyżej, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. f) powyżej, przed skorzystaniem

WZÓR PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY

WZÓR PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY ZAŁĄCZNIK Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu [ ] czerwca 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dziennik Ustaw z 2011 roku poz.232 nr 1377 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia [***] dwa tysiące piętnastego roku ([***] 2015r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem [***] stawili się:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /2017

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /2017 Repertorium A numer /2017 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące siedemnastego roku (.2017r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: --------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2016

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2016 Repertorium A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia ************* w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, przed *******,

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Deweloper oświadcza, że: ------------------------------------------------------------------- 1) na

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy., przed notariuszem. stawili się:-------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo