Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności Mielec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności Mielec Tel. (17) NIP: Faks: (17) REGON: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS Wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN Numer postępowania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę serwera i zasilacza UPS (CPV: , ) Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzam: Mielec, dnia 30 czerwca 2015 r.

2 - 2 - I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Mielec, ul. Wolności 44, telefon: ; faks: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp". III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera i zasilacza UPS. Opis potrzeb Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): , IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Do 30 dni od dnia podpisania umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 1.3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

3 - 3 - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, wg wzoru na zał. nr 5 do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

4 - 4 - dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, lub że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. B pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz

5 - 5 - informacji za pomocą faksu. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec. 6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 6.1 Informatyk p. Robert Puła, tel.: w zakresie merytorycznym; 6.2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej p. Jacek Skiba, tel w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych. VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://bip.mpgk.mielec.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ e ofertę działa/ ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153

7 - 7 - poz. 1503)" i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Na ofertę składają się: a) formularz oferty ( zał. nr 2); b) formularz kosztorysu ofertowego ( zał. nr 3 ) c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru ( zał. nr 4 ); d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (zał. nr 5); e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp; f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8 - 8 - g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, lub że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; h) oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ; i) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec, pokój nr 206 (sekretariat) w terminie do dnia r. do godziny Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy oraz opisane: nazwa (firma)wykonawcy adres wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec Oferta na dostawę serwera i zasilacza UPS Nie otwierać przed dniem r., godz Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA". Koperty oznaczone ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

9 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali Konferencyjnej, pokój nr 202, w dni r. o godzinie Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 2. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego. 3. Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

10 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację całego zamówienia i zaoferowanego terminu płatności. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena waga kryterium: 90 %; b) termin płatności ( minimalny: 14 dni, maksymalny: 30 dni) waga kryterium: 10 %. Ad. a) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: cena oferowana minimalna brutto C = X 100 pkt X 90%. cena badanej oferty brutto Ad. b) W kryterium najdłuższy termin płatności zostanie zastosowany wzór: termin płatności określony w ofercie badanej TP = X 100 pkt X 10% najdłuższy zaoferowany termin płatności Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 90 punktów) oraz termin płatności (maksymalnie 10 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów). XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń".

11 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2. W przypadku udzielenia zamówienia podmiotowi wpisanemu do ewidencji działalności gospodarczej zamawiający, przed podpisaniem umowy, zażąda złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu.2015 r. w Mielcu pomiędzy: zwanym/ą dalej Wykonawcą

12 a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wolności 44, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł, reprezentowanym przez: Prezes Zarządu - Marek Bąbała zwanym dalej Zamawiającym w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera i zasilacza UPS Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia.r. i SIWZ stanowiącymi załączniki do umowy. 2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy przez niego dostarczony jest fabrycznie nowy i posiada konieczne certyfikaty bezpieczeństwa i oznaczenia wyrobu znakiem CE oraz że został dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: netto..zł (słownie:.00/100 złotych) podatek VAT:..zł (słownie:.00/100 złotych) brutto..zł (słownie:.00/100 złotych) 3 W ramach wynagrodzenia określonego w 2 wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wykonawcy w ciągu dni od otrzymania faktury VAT.

13 Podstawę wystawienia faktury stanowi sporządzony przy udziale stron protokół odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, - za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, - za opóźnienie w usuwaniu wad, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie faktury VAT. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego Na sprzęt stanowiący przedmiot umowy Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. 2 Szczegółowe warunki gwarancji zostaną przez Wykonawcę określone w załączonej do przedmiotu umowy karcie gwarancyjnej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 7. 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie gwarancji. 7 Strony ustalają następujące warunki gwarancji i serwisu: 1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić pisemnie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie wykonawcy przez pracownika Zamawiającego.

14 Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości przekazania uszkodzonego urządzenia do serwisu bez oryginalnego opakowania producenta ( dotyczy zasilacza UPS). 8 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku kara umowna z 5 ust Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 upzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego.

15 XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) upzp. XXII. ZMIANY W UMOWIE Zgodnie z art.144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 2) zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę.

16 Przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera i zasilacza UPS o poniższych minimalnych parametrach technicznych: Serwer Lp. Wyszczególnienie Wymagania techniczne minimalne 1 Obudowa Obudowa typu RACK z możliwością instalacji co najmniej 26 dysków 2.5" Hot Plug, posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera; posiadająca szyny ruchome z ramieniem na kable do montażu w szafie rackowej. 2 Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 3 Procesor Dwa procesory dwunastordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 4 Pamięć RAM 256 GB pamięci RAM typu RDIMM ECC o częstotliwości pracy min 2133MHz, płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej po wypełnieniu jej kośćmi pamięci, powinno znajdować się jeszcze co najmniej 8 wolnych slotów przeznaczonych dla pamięć RAM. 5 Wbudowane porty - Porty zewnętrzne: min 2 x USB 3.0 (tył); min 1 x USB 2.0 (przód); VGA (przód + tył); min 1 x RS Porty wewnętrzne 6 x PCIe 3.0; 1 x USB Interfejsy sieciowe Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet. Dodatkowa karta zainstalowana w gnieździe PCI Express z dwoma portami SFP+ 10GbE Karty sieciowe: wbudowana i dodatkowa mają być oparte na chipsecie tego samego dostawcy. 7 Kontroler dysków Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy: - możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50, 60; - posiadający pamięć cache min 2GB, - osiągający transfer 12Gb/s - obsługujący dyski SATA, SAS, NLSAS, SSD i SED. 8 Wewnętrzna pamięć masowa 9 Fakultatywnie: System diagnostyczny Zainstalowane 26 dysków: - 2 x min 200GB SAS Prędkość obrotowa obr/min Typ obudowy Hot-Plug - 10 x min 600GB SAS Prędkość obrotowa obr/min Typ obudowy Hot-Plug - 10 x min 1,2TB SAS Prędkość obrotowa obr/min Typ obudowy Hot-Plug - 4 x min 400GB SAS SSD Typ obudowy Hot-Plug Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, wyświetlający informacje o stanie maszyny: procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze,

17 adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. 10 Zasilacze Dwa redundantne zasilacze typu Hot-Plug o mocy co najmniej 1100W każdy. 11 Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 12 Karta zarządzająca Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, OS przez VNC, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie, - możliwość zrzucania logów do zewnętrznego serwera Syslog. 13 Gwarancja Min 7 lat gwarancji producenta realizowanej w siedzibie Spółki, z czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta serwera - dokumenty potwierdzające załączyć do umowy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zasilacz UPS Lp. Wyszczególnienie Wymagania techniczne minimalne 1 Obudowa Obudowa typu RACK max 2U z klamrami do montażu w szafie rach 19 2 Oprogramowanie Wspierające systemy operacyjne: Windows Hyper-V Server 2012 R2 VMware ESXi Server 6.0 Wymagane funkcje oprogramowania: Wykonywanie bezpiecznego, niewymagającego ingerencji operatora, zamknięcia systemu operacyjnego podłączonej maszyny. Rejestracja zdarzeń. 3 Interfejsy USB, RS-232 komunikacyjne 4 Architektura UPSa Line-interactive

18 Karta zarządzająca Wbudowana karta zarządzająca z interfejsem 10/100BaseT(RJ45). Obsługiwane protokoły: ipv4, tcp/ip, ntp, smtp, snmp, http, https. 6 Moc rzeczywista Co najmniej 2700W 7 Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania Co najmniej 8 x IEC320 C13 (10A) 8 Zimny start Tak 9 Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak 10 Sinus podczas Tak pracy na baterii 11 Zakres napięcia 230 V wejściowego w trybie podstawowym 12 Gwarancja Min 2 lata gwarancji producenta

19 Załącznik nr 2 OFERTA z dnia... Dane Wykonawcy: Nazwa (firma)... siedziba... nr telefonu..., nr faksu... internet: REGON... Do: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44, Mielec 1. Oferujemy realizację zamówienia dotyczącego dostawy serwera i zasilacza UPS zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( nr postępowania: ) za kwotę: brutto... zł. (słownie...) w tym kwota netto wynosi...zł (słownie...) 2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu oferty stanowi załącznik nr Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, uwzględniliśmy w cenie ofertowej wszystkie elementy składające się na jej wysokość i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 8. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:... (imię nazwisko, stanowisko) 9. Oświadczamy, że w rozliczeniach obowiązywać będzie dniowy termin płatności ( minimalny: 14 dni, maksymalny: 30 dni ). 10. Wskazanie części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcom Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

20 Załącznik nr 3 Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Formularz kosztorysu ofertowego L.p. Nazwa 1. Serwer: model: nazwa producenta: Oferowany okres gwarancji ( min. 7 lat): Cena jednostkowa brutto [zł] Ilość 1 szt. Wartość brutto [zł] 2. Zasilacz UPS: model: nazwa producenta: 1 szt. Oferowany okres gwarancji ( min. 2 lata): Razem : brutto... zł. (słownie...) w tym kwota netto wynosi...zł (słownie...) Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo