ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ ,00 EURO NETTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO"

Transkrypt

1 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA FOUNDATION OF ASSISTANCE PROGRAMMES FOR AGRICULTURE Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) , fax.: (22) ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ ,00 EURO NETTO Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zaprasza do złożenia oferty: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. Obsługa dotyczy zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej. Nie dotyczy ona programu Fundusz Kapitałowy. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie umowy nastąpi pomiędzy dniem 10 lipca 2015 r. a dniem 17 lipca 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług prawniczych na rzecz Zamawiającego, wykonując je z należytą starannością, rzetelnością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą w wymiarze maksymalnie 25 godzin tygodniowo, przy czym liczba godzin w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 500. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy przekroczyło kwotę ,00 zł netto umowa ulega rozwiązaniu. W ramach opisanego wyżej godzinowego wymiaru świadczenia usług, Wykonawca zapewni dyżur osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, wpisanej na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, wpisanej na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Adwokacką. Dyżur świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego (w dacie publikacji niniejszego zapytania ofertowego mieszczącej się pod adresem: ul. Wspólna 30, Warszawa), w wymiarze co najmniej Strona 1

2 3 godzin przypadających pomiędzy godziną 09:00 a godziną 16:00 w każdym dniu roboczym w okresie obowiązywania umowy. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego w szczególności usługi polegające na: 1) reprezentowaniu Zamawiającego przed sądami, urzędami i innymi instytucjami; 2) reprezentowaniu Zamawiającego w sprawach pozasądowych, w szczególności we wszelkiego rodzaju negocjacjach; 3) udzielaniu porad prawnych; 4) sporządzaniu opinii prawnych; 5) opracowywaniu i sporządzaniu projektów pism w szczególności: a) umów, b) jednostronnych oświadczeń woli, c) regulaminów, d) uchwał, e) zarządzeń, 6) opiniowaniu projektów pism; 7) ocenie skutków prawnych zamierzonych lub dokonanych przez Zamawiającego czynności prawnych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do przedstawiania opinii prawnych na tematy wskazane przez Zamawiającego, dotyczące tematyki osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działań Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , umowy zawartej w dniu r. w Warszawie, powierzającej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wykonywanie zadań Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, oraz dotyczące wdrażanej od 2015 roku Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata Wykonawca zobowiązuje się również do wykonywania na rzecz Zamawiającego prac polegających na ocenie prawidłowości przeprowadzonych przez beneficjentów, w ramach Strona 2

3 realizowanej przez Zamawiającego funkcji instytucji wdrażającej, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz obowiązujące w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA procedury w zakresie: 1) osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ; 2) działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Usługi świadczone przez Wykonawcę polegać będą również na sprawdzaniu pod względem formalnoprawnym umów oraz doradztwie prawnym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Świadczenia pomocy prawnej, a w szczególności udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami w ramach zadań wykonywanych przez Fundację w zakresie wdrażania działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zgodnie z procedurami przyjętymi i zatwierdzonymi przez MRiRW i ARiMR w tym w szczególności: 1) uprawdzania i parafowania projektów aneksów do umów; 2) prowadzenia postępowań w sprawie skarg na czynności Fundacji do sądu; 3) nadzorowania sporządzania indosu weksla; 4) wspierania Zespołu Funduszy Strukturalnych w procesie weryfikacji wniosków o płatność w analizie składanych przez beneficjentów dokumentów. 2. Świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w tym w szczególności: Strona 3

4 1) udziału w spotkaniach oraz przygotowywanie pisemnych opinii na wybrane tematy i pojawiające się problemy, wymagające rozstrzygnięć i interpretacji Instytucji Pośredniczącej; 2) opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów wdrożeniowych przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą i inne podmioty zewnętrzne. Zgodnie z 1 pkt 18 umowy nr RYB/3/2009, Fundacja zobowiązuje się do opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów wdrożeniowych przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą dla osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna PO RYBY, w związku z czym każdy dokument wymagający opinii w zakresie prawnym, przekazywany jest do podmiotu świadczącego doradztwo prawne; 3) uczestniczenia w przygotowywaniu procedur i dokumentów wdrożeniowych przygotowywanych w Fundacji; Zgodnie z 1 pkt 4 umowy nr RYB/3/2009 Fundacja przygotowuje procedury w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5. Niektóre z zapisów dokumentów wymagają opinii oraz zatwierdzenia Doradcy Prawnego FAPA; 4) przygotowywania zarządzeń Dyrektora Fundacji związanych z wdrażaniem osi priorytetowej 5 PO RYBY; 5) uczestniczenie w zespole ds. nieprawidłowości; Na każdym z etapów wdrażania osi priorytetowej 5 (tj. na etapie obsługi wniosku o dofinansowanie podczas realizacji operacji) może wystąpić nieprawidłowość, dlatego też zgodnie z książką procedur Wykrywanie i wyjaśnianie oraz raportowanie nieprawidłowości, obsługa prawna uczestniczy między innymi w zespole ds. nieprawidłowości oraz jest członkiem komisji odwoławczej. 6) weryfikacja poprawności projektów umów i aneksów i ich parafowanie; Obsługa prawna prowadzi prace związane z weryfikacją projektów umów oraz aneksów. Formularz dokumentów jest standardowy wymaga sprawdzenia reprezentacji oraz danych beneficjenta. 3. Obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych i zapytań ofertowych udzielanych przez beneficjentów PROW i PO RYBY, która obejmuje interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w tym w szczególności: a) analizę wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinii Prezesa UZP; Strona 4

5 b) pomoc w kwestiach problematycznych, w tym analiza dokumentacji złożonej przez beneficjenta; c) przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych; d) uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczących problemów w badanych zamówieniach publicznych. 4. Świadczenia pomocy prawnej w zakresie działań: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w tym w szczególności: 1) udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z postępowaniem dotyczącym wyboru podmiotu wdrażającego dla ww. działań; 2) sporządzanie opinii prawnych; 3) opracowywanie i sporządzanie projektów pism, wzorów dokumentów; 4) opiniowanie projektów aktów prawnych. 5. Świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrożenia i realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w tym w szczególności: 1) udział w spotkaniach oraz przygotowywanie pisemnych opinii w przypadku pojawiających wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących przepisów prawa; 2) opiniowanie aktów prawnych i dokumentów wdrożeniowych związanych z wdrażaną od 2015 roku Krajową Siecią Obszarów Wiejskich na lata ; 3) udział w przygotowywaniu procedur oraz wzorów dokumentów dotyczących wdrożenia i realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW ; 4) opiniowanie projektów umów/aneksów realizowanych w ramach KSOW projektów pod względem formalno prawnym i ich parafowanie; 5) udział w procesie realizacji projektów doradztwo w przypadku pojawiających się problemów natury prawnej; 6) udział w kontrolach prowadzonych w Fundacji przez jednostki nadzorujące; 7) udział w pracach związanych z realizowanymi przez FAPA w ramach KSOW zamówieniami publicznymi, w tym udział w opracowaniu zasad prowadzenia kontroli projektów i zamówień publicznych realizowanych przez wnioskodawców KSOW, opiniowanie SIWZ, konstruowanie umów. Strona 5

6 6. Przygotowywania pełnomocnictw do podpisywania dokumentów. 7. Opiniowania problemów z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Fundacji. 8. Udziału w procesie poddawania się Fundacji kontrolom, przygotowywanie wyjaśnień, opinii na potrzeby kontroli zewnętrznych. 2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykona wyżej opisane usługi w okresie od daty zawarcia umowy (co nastąpi pomiędzy dniem 10 lipca 2015 r. a dniem 17 lipca 2015 r.) do dnia 31 grudnia 2015 r. 3. Miejsce realizacji zamówienia: 1) siedziba Zamawiającego - w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego mieszcząca się pod adresem: ul. Wspólna 30, Warszawa, lub, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 2) siedziba Wykonawcy. 2. Miejsce i sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa Informacja telefoniczna: (22) Informacja owa: 3. Warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia: Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką, lub b) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub c) prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134), lub d) prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o Strona 6

7 świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej lub e) prowadzi działalność w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 2) dysponowanie osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie poniższe wymagania: a) posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, wpisaną na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Adwokacką, b) posiadającą doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa zamówień publicznych, c) posiadającą doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów lub programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 4. Sposób przygotowania oferty: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć w siedzibie Zamawiającego: 1) wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co najmniej: a) nazwę i adres wykonawcy; b) adres oraz pozostałe dane kontaktowe wykonawcy; c) określoną w złotych polskich cenę brutto za wykonanie jednej godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, - w formie pisemnej, w oryginale; 2) jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika dokument pełnomocnictwa, - w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) oświadczenie wykonawcy stwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub odpowiedniej formy prawnej działalności, oraz wskazujący numer wpisu na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką lub właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia - w formie pisemnej, w oryginale; 4) oświadczenie wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, o dysponowaniu osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, wskazujące imię i nazwisko osoby spełniającej wskazane wymagania na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na dysponowaniu osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia - w formie pisemnej, w oryginale; Strona 7

8 Wyżej wskazane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (paczce) w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność. Koperta musi zawierać dopisek: ZAPYTANIE OFERTOWE kompleksowa obsługa prawna Fundacji 5. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 08 lipca 2015 r. do godziny 10:00, w sekretariacie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, pok O chwili wpływu oferty decyduje data i godzina jej złożenia w wyżej określonej siedzibie Zamawiającego. 6. Sposób oceny ofert: Zamawiający nie rozpatrzy ofert, które nie odpowiadają Opisowi przygotowania oferty (pkt. 4 niniejszego zapytania), lub pochodzących od wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3 niniejszego zapytania), lub złożonych po upływie terminu składania ofert. W przypadku ofert nieodpowiadających Opisowi przygotowania oferty (pkt. 4 niniejszego zapytania), lub pochodzących od wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3 niniejszego zapytania), Zamawiający nie dokona wezwania do uzupełnienia braków. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zawierającej najniższą cenę brutto za jedną godzinę zegarową wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Sposób informowania o wynikach postępowania ofertowego: Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania ofertowego drogą e-maliową lub za pośrednictwem faksu wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn; 2) Składając ofertę Wykonawca akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz akceptuje fakt, iż nie podlegają one jakimkolwiek zmianom czy negocjacjom na wniosek Wykonawcy; 3) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w okresie od dnia 10 lipca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Formularz ofertowy, 2. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Oświadczenie dot. posiadanych uprawnień, 3. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Oświadczenie dot. osób, 4. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy. Strona 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy (pieczątka firmowa wykonawcy) dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa, dnia Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani (pieczątka firmowa wykonawcy) Będąc upoważnionym/i do reprezentowania Wykonawcy: adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby): Nr NIP... Regon... nr tel.... nr fax.... Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:. tel. bezpośredni.. . W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę:. zł brutto(słownie: ) za jedną godzinę zegarową. Strona 9

10 Oświadczamy, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w tym z załączonym wzorem umowy, i nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 5. Akceptujemy warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Oferta została złożona na stronach i kolejno ponumerowanych od nr do nr. Wykaz załączników (oświadczenia i dokumenty): 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 1), Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że zarówno oferta jak i załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) Strona 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający: (pieczątka firmowa wykonawcy) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, oświadczamy, iż Wykonawca: (pieczątka firmowa wykonawcy) a)* posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką, lub b)* posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub c)* prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134), lub d)* prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej lub e)* prowadzi działalność w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do (*) Niepotrzebne skreślić reprezentowania wykonawcy) 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pieczątka firmowa wykonawcy) ul. Wspólna 30, Warszawa Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, oświadczamy, iż osoba: (pieczątka firmowa wykonawcy) a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych / posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Adwokacką*, b) posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa zamówień publicznych, c) posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów lub programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) (*) Niepotrzebne skreślić 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Umowa nr. zawarta w dniu roku w pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , Regon , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowaną przez., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,.... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, a po przeprowadzeniu konkursu ofert i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, o treści następującej: 1. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonania usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji. Obsługa dotyczy zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług prawniczych na rzecz Zamawiającego, wykonując je z należytą starannością, rzetelnością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego w szczególności usługi polegające na: 1) reprezentowaniu Zamawiającego przed sądami, urzędami i innymi instytucjami; 2) reprezentowaniu Zamawiającego w sprawach pozasądowych, w szczególności we wszelkiego rodzaju negocjacjach; 1. 13

14 3) udzielaniu porad prawnych; 4) sporządzaniu opinii prawnych; 5) opracowywaniu i sporządzaniu projektów pism - w szczególności: a) umów, b) jednostronnych oświadczeń woli, c) regulaminów, d) uchwał, e) zarządzeń, 6) opiniowaniu projektów pism; 7) ocenie skutków prawnych zamierzonych lub dokonanych przez Zamawiającego czynności prawnych. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) świadczenia pomocy prawnej, a w szczególności udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami w ramach zadań wykonywanych przez Fundację w zakresie wdrażania działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zgodnie z procedurami przyjętymi i zatwierdzonymi przez MRiRW i ARiMR; 2) świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ; 3) obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych i zapytań ofertowych udzielanych przez beneficjentów PROW i PO RYBY, która obejmuje interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) świadczenia pomocy prawnej w zakresie działań: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 5) świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrożenia i realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 6) przygotowywania pełnomocnictw; 7) opiniowania problemów z zakresu prawa pracy, dotyczących pracowników Fundacji; 8) udziału w procesie poddawania się Fundacji kontrolom, przygotowywanie wyjaśnień, opinii na potrzeby kontroli zewnętrznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy i załączników Wykonawca wyznacza następującą osobę (radcę prawnego lub adwokata) do stałej współpracy z Zamawiającym:.. Tel. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wskazana osoba posiada wiedzę, doświadczenie i wykształcenie, o których mowa w treści zapytania ofertowego. 14

15 2. Zmiana ww. osoby każdorazowo wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących nieobecnością ww. osoby w wymiarze przekraczającym 3 dni robocze, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz wyznaczy inną osobę. Wyznaczenie innej osoby każdorazowo wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca oświadcza, że każda z osób wyznaczanych do stałej współpracy z Zamawiającym posiada: a) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa zamówień publicznych, c) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów i/lub programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed upływem tego terminu w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa lub przekroczy kwotę ,00 zł netto. 2. Zamawiający może jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału. 3. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy i załączników świadczone będą w wymiarze maksymalnie 25 godzin, w każdym tygodniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita liczba godzin w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć W ramach opisanego wyżej godzinowego wymiaru świadczenia usług, Wykonawca zapewni dyżur osoby wskazanej w 2 ust. 1. Dyżur świadczony będzie we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego, w wymiarze co najmniej 3 godzin przypadających pomiędzy godziną 09:00 a godziną 16:00 w każdym dniu roboczym w okresie obowiązywania umowy. 5. Wyżej opisane usługi świadczone będą w siedzibie Zamawiającego, w dniu zawarcia niniejszej umowy mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, lub, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w siedzibie Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań powierzonych przez Zamawiającego niezwłocznie. W przypadku, gdyby planowany termin realizacji zadania miałby być krótszy niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, uzgadniając jednocześnie ostateczny termin realizacji zadania. 7. Jeżeli do realizacji powierzonego przez Zamawiającego zadania przewidziany został termin ustawowy lub sądowy, Wykonawca zobowiązany jest je zrealizować najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego przed upływem tego terminu

16 1. Za każdą pełną godzinę zegarową należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie.. zł (słownie:.). 2. Wynagrodzenie przypada do zapłaty za okres rozliczeniowy wynoszący jeden pełny miesiąc kalendarzowy. 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za pełny okres rozliczeniowy zostanie ustalona w odniesieniu do liczby godzin udokumentowanych zaakceptowanym przez Zamawiającego załącznikiem do faktury, określającym opis czynności, czas poświęcony na dokonanie czynności oraz datę ich wykonania. 4. Zapłata wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. 5. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest akceptacja przez Zamawiającego załącznika do faktury, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 6. Za datę płatności wynagrodzenia, strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 1) gdy przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą umową i jej integralnymi załącznikami, 2) nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy. 2. Zamawiający może skorzystać z wyżej opisanego w ust. 1 prawa odstąpienia w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia. 3. Wykonanie przez Zamawiającego prawa odstąpienia z powodu okoliczności wymienionych w ust. 1, uznaje się za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości stukrotności wynagrodzenia za pełną godzinę, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wobec wszelkich informacji, dokumentów czy materiałów, o których dowiedział się lub które zostały mu przekazane przez Zamawiającego podczas i w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Bez zgody Zamawiającego nie zostaną one ujawnione osobom trzecim w żadnej formie Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej umowy. 16

17 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do umowy Zapytanie ofertowe 17

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA FOUNDATION OF ASSISTANCE PROGRAMMES FOR AGRICULTURE 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) 623-19-01, fax.: (22) 623-19-09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA FOUNDATION OF ASSISTANCE PROGRAMMES FOR AGRICULTURE 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) 623-19-01, fax.: (22) 623-19-09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA CENOWA W związku z przetargiem nieograniczonym na. będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na Kętrzyn, 2014.12.05 Znak: ZO/4/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 1.Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie 2. Adres: 11-400 Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez:

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie: Skarbnika Województwa Józefy Chaleckiej zwanym

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa Nr... Załącznik nr 11 do SIWZ PROJEKT zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: WZÓR UMOWY - Zał. Nr 5 UMOWA zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłaszający przetarg

Ogłaszający przetarg Ogłaszający przetarg Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 6 tel./fax 89 751 4953, 89 751 4906 www.mwik.ketrzyn.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Doradztwo prawne/obsługa prawna na rzecz Beneficjenta projektu Współpraca Instytucjonalna współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na Usługę fryzjerską dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Piastów, dnia roku Znak pisma: ZP ZAPYTANIE OFERTOWE

Piastów, dnia roku Znak pisma: ZP ZAPYTANIE OFERTOWE Piastów, dnia 14.12.2015 roku Znak pisma: ZP.270.32.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONAWCY Wydział Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie uprzejmie prosi o podanie oferty cenowej na opracowanie: Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

Nazwa firmy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu Nazwa firmy Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz tel. 18 449 07 30 fax 18 443 07 31 email: sekretariat @soik.pl Nowy Sącz 04.12.2014 r. Publiczne zaproszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Znak sprawy: DOA.261.4.14.2015.MZ Częstochowa, 27.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Miejski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr 2/UM/G/2015. dotyczące wyposażenia głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Grójcu

Zapytanie ofertowe. nr 2/UM/G/2015. dotyczące wyposażenia głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Grójcu Zapytanie ofertowe nr 2/UM/G/2015 dotyczące wyposażenia głównego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Grójcu w ramach Projektu "Aktywna wieś - świetlica w Grójcu centrum integacji społecznej" realizowanego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS/341R/16/2012 Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OSR.BU Kunów ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: OSR.BU Kunów ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: OSR.BU.1.2014 Kunów. 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Kunów Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ zamówienia publicznego o wartości poniżej euro Gmina Łazy, 42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański tel 32 6729422, 67 29 326 fax.32 6729448 NIP : 649-22-68-348 REGON: 276258865 Łazy, 12.03.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax.

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO... pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. adres e-mail O F E R T A Ja, niżej podpisany... działając w imieniu 1...i na rzecz 2... z siedzibą... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r. Gdynia, dnia 11.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych Znak sprawy: GP. 271.6.2014.AK 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon: 56 621-21-00, 56 621-21-01 fax: 56 621-21-20; e-mail: info@lubicz.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22,

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 w.22, 692 960 861 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.262.14.2017 Nowy Targ, dnia 26.05.2017 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji WNP.6730.2012 Grajewo, 2012-12-17 OGŁOSZENIE Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W załączeniu: 1) formularz zapytania

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia do r.

Termin wykonania zamówienia do r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania teczek promocyjnych w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Płock dnia 20.05.2014r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 UMOWA zlecenia stałej obsługi

Bardziej szczegółowo

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro Płock dnia 12.09.2011r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego w miejscowości Borki 21-345 Borki.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego w miejscowości Borki 21-345 Borki. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego w miejscowości Borki 21-345 Borki. RIGRiOŚ.272.04.2013 Borki, 05.11.2013 r. Wójt Gminy Borki zwraca się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON ,

UMOWA. wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON , ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ UMOWA zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na zapewnienie cateringu w trakcie turnieju finałowego Brojce Enter The Game w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 Sulejówek, dnia 02.04.2014 r. Prowadzenie warsztatów psychologicznych i psychoedukacyjnych dla uczestników projektu Równy start w przyszłość realizowanego w

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa r.

Włoszczowa r. Gmina Włoszczowa - Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa NIP:6090002217 Włoszczowa 15.12.2016 r. OPS.KP.262.1.32.2016 Zapytanie ofertowe Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych WZÓR FORMULARZA OFERTY Załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy/ Fundacji EDUCARE et SERVIRE 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi: 1. wynajmu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Załącznik nr 1 Nr REGON firmy :... Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Adres e-mail: OFERTA 10-006 Olsztyn Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu roku, między:

Zawarta w dniu roku, między: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo