ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ ,00 EURO NETTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO"

Transkrypt

1 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA FOUNDATION OF ASSISTANCE PROGRAMMES FOR AGRICULTURE Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) , fax.: (22) ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ ,00 EURO NETTO Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zaprasza do złożenia oferty: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. Obsługa dotyczy zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej. Nie dotyczy ona programu Fundusz Kapitałowy. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie umowy nastąpi pomiędzy dniem 10 lipca 2015 r. a dniem 17 lipca 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług prawniczych na rzecz Zamawiającego, wykonując je z należytą starannością, rzetelnością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą w wymiarze maksymalnie 25 godzin tygodniowo, przy czym liczba godzin w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 500. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy przekroczyło kwotę ,00 zł netto umowa ulega rozwiązaniu. W ramach opisanego wyżej godzinowego wymiaru świadczenia usług, Wykonawca zapewni dyżur osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, wpisanej na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, wpisanej na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Adwokacką. Dyżur świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego (w dacie publikacji niniejszego zapytania ofertowego mieszczącej się pod adresem: ul. Wspólna 30, Warszawa), w wymiarze co najmniej Strona 1

2 3 godzin przypadających pomiędzy godziną 09:00 a godziną 16:00 w każdym dniu roboczym w okresie obowiązywania umowy. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego w szczególności usługi polegające na: 1) reprezentowaniu Zamawiającego przed sądami, urzędami i innymi instytucjami; 2) reprezentowaniu Zamawiającego w sprawach pozasądowych, w szczególności we wszelkiego rodzaju negocjacjach; 3) udzielaniu porad prawnych; 4) sporządzaniu opinii prawnych; 5) opracowywaniu i sporządzaniu projektów pism w szczególności: a) umów, b) jednostronnych oświadczeń woli, c) regulaminów, d) uchwał, e) zarządzeń, 6) opiniowaniu projektów pism; 7) ocenie skutków prawnych zamierzonych lub dokonanych przez Zamawiającego czynności prawnych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do przedstawiania opinii prawnych na tematy wskazane przez Zamawiającego, dotyczące tematyki osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działań Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , umowy zawartej w dniu r. w Warszawie, powierzającej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wykonywanie zadań Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, oraz dotyczące wdrażanej od 2015 roku Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata Wykonawca zobowiązuje się również do wykonywania na rzecz Zamawiającego prac polegających na ocenie prawidłowości przeprowadzonych przez beneficjentów, w ramach Strona 2

3 realizowanej przez Zamawiającego funkcji instytucji wdrażającej, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz obowiązujące w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA procedury w zakresie: 1) osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ; 2) działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Usługi świadczone przez Wykonawcę polegać będą również na sprawdzaniu pod względem formalnoprawnym umów oraz doradztwie prawnym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Świadczenia pomocy prawnej, a w szczególności udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami w ramach zadań wykonywanych przez Fundację w zakresie wdrażania działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zgodnie z procedurami przyjętymi i zatwierdzonymi przez MRiRW i ARiMR w tym w szczególności: 1) uprawdzania i parafowania projektów aneksów do umów; 2) prowadzenia postępowań w sprawie skarg na czynności Fundacji do sądu; 3) nadzorowania sporządzania indosu weksla; 4) wspierania Zespołu Funduszy Strukturalnych w procesie weryfikacji wniosków o płatność w analizie składanych przez beneficjentów dokumentów. 2. Świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w tym w szczególności: Strona 3

4 1) udziału w spotkaniach oraz przygotowywanie pisemnych opinii na wybrane tematy i pojawiające się problemy, wymagające rozstrzygnięć i interpretacji Instytucji Pośredniczącej; 2) opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów wdrożeniowych przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą i inne podmioty zewnętrzne. Zgodnie z 1 pkt 18 umowy nr RYB/3/2009, Fundacja zobowiązuje się do opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów wdrożeniowych przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą dla osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna PO RYBY, w związku z czym każdy dokument wymagający opinii w zakresie prawnym, przekazywany jest do podmiotu świadczącego doradztwo prawne; 3) uczestniczenia w przygotowywaniu procedur i dokumentów wdrożeniowych przygotowywanych w Fundacji; Zgodnie z 1 pkt 4 umowy nr RYB/3/2009 Fundacja przygotowuje procedury w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5. Niektóre z zapisów dokumentów wymagają opinii oraz zatwierdzenia Doradcy Prawnego FAPA; 4) przygotowywania zarządzeń Dyrektora Fundacji związanych z wdrażaniem osi priorytetowej 5 PO RYBY; 5) uczestniczenie w zespole ds. nieprawidłowości; Na każdym z etapów wdrażania osi priorytetowej 5 (tj. na etapie obsługi wniosku o dofinansowanie podczas realizacji operacji) może wystąpić nieprawidłowość, dlatego też zgodnie z książką procedur Wykrywanie i wyjaśnianie oraz raportowanie nieprawidłowości, obsługa prawna uczestniczy między innymi w zespole ds. nieprawidłowości oraz jest członkiem komisji odwoławczej. 6) weryfikacja poprawności projektów umów i aneksów i ich parafowanie; Obsługa prawna prowadzi prace związane z weryfikacją projektów umów oraz aneksów. Formularz dokumentów jest standardowy wymaga sprawdzenia reprezentacji oraz danych beneficjenta. 3. Obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych i zapytań ofertowych udzielanych przez beneficjentów PROW i PO RYBY, która obejmuje interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w tym w szczególności: a) analizę wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinii Prezesa UZP; Strona 4

5 b) pomoc w kwestiach problematycznych, w tym analiza dokumentacji złożonej przez beneficjenta; c) przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych; d) uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczących problemów w badanych zamówieniach publicznych. 4. Świadczenia pomocy prawnej w zakresie działań: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w tym w szczególności: 1) udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z postępowaniem dotyczącym wyboru podmiotu wdrażającego dla ww. działań; 2) sporządzanie opinii prawnych; 3) opracowywanie i sporządzanie projektów pism, wzorów dokumentów; 4) opiniowanie projektów aktów prawnych. 5. Świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrożenia i realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w tym w szczególności: 1) udział w spotkaniach oraz przygotowywanie pisemnych opinii w przypadku pojawiających wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących przepisów prawa; 2) opiniowanie aktów prawnych i dokumentów wdrożeniowych związanych z wdrażaną od 2015 roku Krajową Siecią Obszarów Wiejskich na lata ; 3) udział w przygotowywaniu procedur oraz wzorów dokumentów dotyczących wdrożenia i realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW ; 4) opiniowanie projektów umów/aneksów realizowanych w ramach KSOW projektów pod względem formalno prawnym i ich parafowanie; 5) udział w procesie realizacji projektów doradztwo w przypadku pojawiających się problemów natury prawnej; 6) udział w kontrolach prowadzonych w Fundacji przez jednostki nadzorujące; 7) udział w pracach związanych z realizowanymi przez FAPA w ramach KSOW zamówieniami publicznymi, w tym udział w opracowaniu zasad prowadzenia kontroli projektów i zamówień publicznych realizowanych przez wnioskodawców KSOW, opiniowanie SIWZ, konstruowanie umów. Strona 5

6 6. Przygotowywania pełnomocnictw do podpisywania dokumentów. 7. Opiniowania problemów z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Fundacji. 8. Udziału w procesie poddawania się Fundacji kontrolom, przygotowywanie wyjaśnień, opinii na potrzeby kontroli zewnętrznych. 2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykona wyżej opisane usługi w okresie od daty zawarcia umowy (co nastąpi pomiędzy dniem 10 lipca 2015 r. a dniem 17 lipca 2015 r.) do dnia 31 grudnia 2015 r. 3. Miejsce realizacji zamówienia: 1) siedziba Zamawiającego - w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego mieszcząca się pod adresem: ul. Wspólna 30, Warszawa, lub, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 2) siedziba Wykonawcy. 2. Miejsce i sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa Informacja telefoniczna: (22) Informacja owa: 3. Warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia: Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką, lub b) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub c) prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134), lub d) prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o Strona 6

7 świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej lub e) prowadzi działalność w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 2) dysponowanie osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie poniższe wymagania: a) posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, wpisaną na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Adwokacką, b) posiadającą doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa zamówień publicznych, c) posiadającą doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów lub programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 4. Sposób przygotowania oferty: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć w siedzibie Zamawiającego: 1) wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co najmniej: a) nazwę i adres wykonawcy; b) adres oraz pozostałe dane kontaktowe wykonawcy; c) określoną w złotych polskich cenę brutto za wykonanie jednej godziny zegarowej przedmiotu zamówienia, - w formie pisemnej, w oryginale; 2) jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika dokument pełnomocnictwa, - w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) oświadczenie wykonawcy stwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub odpowiedniej formy prawnej działalności, oraz wskazujący numer wpisu na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką lub właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia - w formie pisemnej, w oryginale; 4) oświadczenie wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, o dysponowaniu osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, wskazujące imię i nazwisko osoby spełniającej wskazane wymagania na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na dysponowaniu osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia - w formie pisemnej, w oryginale; Strona 7

8 Wyżej wskazane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (paczce) w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność. Koperta musi zawierać dopisek: ZAPYTANIE OFERTOWE kompleksowa obsługa prawna Fundacji 5. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 08 lipca 2015 r. do godziny 10:00, w sekretariacie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, pok O chwili wpływu oferty decyduje data i godzina jej złożenia w wyżej określonej siedzibie Zamawiającego. 6. Sposób oceny ofert: Zamawiający nie rozpatrzy ofert, które nie odpowiadają Opisowi przygotowania oferty (pkt. 4 niniejszego zapytania), lub pochodzących od wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3 niniejszego zapytania), lub złożonych po upływie terminu składania ofert. W przypadku ofert nieodpowiadających Opisowi przygotowania oferty (pkt. 4 niniejszego zapytania), lub pochodzących od wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3 niniejszego zapytania), Zamawiający nie dokona wezwania do uzupełnienia braków. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zawierającej najniższą cenę brutto za jedną godzinę zegarową wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Sposób informowania o wynikach postępowania ofertowego: Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania ofertowego drogą e-maliową lub za pośrednictwem faksu wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn; 2) Składając ofertę Wykonawca akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz akceptuje fakt, iż nie podlegają one jakimkolwiek zmianom czy negocjacjom na wniosek Wykonawcy; 3) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w okresie od dnia 10 lipca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Formularz ofertowy, 2. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Oświadczenie dot. posiadanych uprawnień, 3. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Oświadczenie dot. osób, 4. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy. Strona 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy (pieczątka firmowa wykonawcy) dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa, dnia Ja niżej podpisany/ My niżej podpisani (pieczątka firmowa wykonawcy) Będąc upoważnionym/i do reprezentowania Wykonawcy: adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby): Nr NIP... Regon... nr tel.... nr fax.... Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:. tel. bezpośredni.. . W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę:. zł brutto(słownie: ) za jedną godzinę zegarową. Strona 9

10 Oświadczamy, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w tym z załączonym wzorem umowy, i nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 5. Akceptujemy warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Oferta została złożona na stronach i kolejno ponumerowanych od nr do nr. Wykaz załączników (oświadczenia i dokumenty): 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 1), Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że zarówno oferta jak i załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) Strona 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający: (pieczątka firmowa wykonawcy) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, oświadczamy, iż Wykonawca: (pieczątka firmowa wykonawcy) a)* posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką, lub b)* posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisany na listę prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych, lub c)* prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134), lub d)* prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej lub e)* prowadzi działalność w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do (*) Niepotrzebne skreślić reprezentowania wykonawcy) 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pieczątka firmowa wykonawcy) ul. Wspólna 30, Warszawa Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie zakupu usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, oświadczamy, iż osoba: (pieczątka firmowa wykonawcy) a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych / posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Adwokacką*, b) posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa zamówień publicznych, c) posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów lub programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. (miejscowość, data) (podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) (*) Niepotrzebne skreślić 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Umowa nr. zawarta w dniu roku w pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , Regon , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , reprezentowaną przez., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,.... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, a po przeprowadzeniu konkursu ofert i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, o treści następującej: 1. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonania usług polegających na zapewnieniu stałej i kompleksowej obsługi prawnej Fundacji. Obsługa dotyczy zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej. 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług prawniczych na rzecz Zamawiającego, wykonując je z należytą starannością, rzetelnością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego w szczególności usługi polegające na: 1) reprezentowaniu Zamawiającego przed sądami, urzędami i innymi instytucjami; 2) reprezentowaniu Zamawiającego w sprawach pozasądowych, w szczególności we wszelkiego rodzaju negocjacjach; 1. 13

14 3) udzielaniu porad prawnych; 4) sporządzaniu opinii prawnych; 5) opracowywaniu i sporządzaniu projektów pism - w szczególności: a) umów, b) jednostronnych oświadczeń woli, c) regulaminów, d) uchwał, e) zarządzeń, 6) opiniowaniu projektów pism; 7) ocenie skutków prawnych zamierzonych lub dokonanych przez Zamawiającego czynności prawnych. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) świadczenia pomocy prawnej, a w szczególności udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami w ramach zadań wykonywanych przez Fundację w zakresie wdrażania działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zgodnie z procedurami przyjętymi i zatwierdzonymi przez MRiRW i ARiMR; 2) świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrażania osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ; 3) obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych i zapytań ofertowych udzielanych przez beneficjentów PROW i PO RYBY, która obejmuje interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) świadczenia pomocy prawnej w zakresie działań: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 5) świadczenia pomocy prawnej w zakresie wdrożenia i realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 6) przygotowywania pełnomocnictw; 7) opiniowania problemów z zakresu prawa pracy, dotyczących pracowników Fundacji; 8) udziału w procesie poddawania się Fundacji kontrolom, przygotowywanie wyjaśnień, opinii na potrzeby kontroli zewnętrznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera zapytanie ofertowe stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy i załączników Wykonawca wyznacza następującą osobę (radcę prawnego lub adwokata) do stałej współpracy z Zamawiającym:.. Tel. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wskazana osoba posiada wiedzę, doświadczenie i wykształcenie, o których mowa w treści zapytania ofertowego. 14

15 2. Zmiana ww. osoby każdorazowo wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących nieobecnością ww. osoby w wymiarze przekraczającym 3 dni robocze, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz wyznaczy inną osobę. Wyznaczenie innej osoby każdorazowo wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca oświadcza, że każda z osób wyznaczanych do stałej współpracy z Zamawiającym posiada: a) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa zamówień publicznych, c) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej projektów i/lub programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed upływem tego terminu w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa lub przekroczy kwotę ,00 zł netto. 2. Zamawiający może jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału. 3. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy i załączników świadczone będą w wymiarze maksymalnie 25 godzin, w każdym tygodniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita liczba godzin w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć W ramach opisanego wyżej godzinowego wymiaru świadczenia usług, Wykonawca zapewni dyżur osoby wskazanej w 2 ust. 1. Dyżur świadczony będzie we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego, w wymiarze co najmniej 3 godzin przypadających pomiędzy godziną 09:00 a godziną 16:00 w każdym dniu roboczym w okresie obowiązywania umowy. 5. Wyżej opisane usługi świadczone będą w siedzibie Zamawiającego, w dniu zawarcia niniejszej umowy mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, lub, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w siedzibie Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań powierzonych przez Zamawiającego niezwłocznie. W przypadku, gdyby planowany termin realizacji zadania miałby być krótszy niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, uzgadniając jednocześnie ostateczny termin realizacji zadania. 7. Jeżeli do realizacji powierzonego przez Zamawiającego zadania przewidziany został termin ustawowy lub sądowy, Wykonawca zobowiązany jest je zrealizować najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego przed upływem tego terminu

16 1. Za każdą pełną godzinę zegarową należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie.. zł (słownie:.). 2. Wynagrodzenie przypada do zapłaty za okres rozliczeniowy wynoszący jeden pełny miesiąc kalendarzowy. 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za pełny okres rozliczeniowy zostanie ustalona w odniesieniu do liczby godzin udokumentowanych zaakceptowanym przez Zamawiającego załącznikiem do faktury, określającym opis czynności, czas poświęcony na dokonanie czynności oraz datę ich wykonania. 4. Zapłata wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. 5. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest akceptacja przez Zamawiającego załącznika do faktury, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 6. Za datę płatności wynagrodzenia, strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 1) gdy przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą umową i jej integralnymi załącznikami, 2) nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy. 2. Zamawiający może skorzystać z wyżej opisanego w ust. 1 prawa odstąpienia w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia. 3. Wykonanie przez Zamawiającego prawa odstąpienia z powodu okoliczności wymienionych w ust. 1, uznaje się za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości stukrotności wynagrodzenia za pełną godzinę, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wobec wszelkich informacji, dokumentów czy materiałów, o których dowiedział się lub które zostały mu przekazane przez Zamawiającego podczas i w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Bez zgody Zamawiającego nie zostaną one ujawnione osobom trzecim w żadnej formie Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej umowy. 16

17 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do umowy Zapytanie ofertowe 17

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP 2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo