INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016"

Transkrypt

1 INFORMATOR OŒWIATOWY 2015/2016 Szko³a WILIAMS posiada uprawnienia szko³y publicznej Wystawiamy zaœwiadczenia: ZUS, KRUS, MOPS i inne. Liceum Ogólnokszta³c¹ce Szko³y Policealne Studia I i II stopnia Studia podyplomowe

2 ZAJÊCIA ODBYWAJ SiÊ W SYSTEMIE ZAOCZNYM Liceum Ogólnokszta³c¹ce (nauka za darmo) Nauka w liceum trwa 3 lata dla absolwentów oœmioletniej szko³y podstawowej oraz gimnazjum a uczniowie którzy ukoñczyli zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ mog¹ zostaæ przyjêci na 3 semestr liceum. Zajêcia prowadzone s¹ w systemie zaocznym. Ukoñczenie liceum umo liwia uzyskanie wykszta³cenia œredniego oraz œwiadectwa dojrza³oœci po zdaniu egzaminu maturalnego, a to stanowi wa ny krok w dalszej karierze zawodowej s³uchacza. TCE Ó E R WK ZYKOW Y JÊ WE!!! S R KU O N A I BR W ASNE PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE JÊZYKOWA INFORMATYCZNA

3 ZAJÊCIA ODBYWAJ SiÊ W SYSTEMIE ZAOCZNYM Szko³y Policealne: (nauka za darmo bez matury) KIERUNKI: - administracja - BHP Po ukoñczeniu nabywasz uprawnienia Inspektora BHP - rachunkowoœæ - ochrona osób i mienia - informatyka - asystent prawny

4 ZAJÊCIA ODBYWAJ SiÊ W SYSTEMIE ZAOCZNYM nauka za darmo Administracja Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajêcia prowadzone s¹ w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytu³ technika administracji oraz kwalifikacjê obs³uga klienta w jednostkach administracji. Celem kszta³cenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjêcia pracy w zawodzie, w tym do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; sporz¹dzania dokumentów dotycz¹cych spraw administracyjnych; prowadzenia postêpowania administracyjnego. W ramach programu prowadzone s¹ zajêcia m.in. z prawa w tym prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa administracyjnego i finansów publicznych, ekonomiki przedsiêbiorstw, statystyki, rachunkowoœci, techniki biurowej, organizacji pracy biurowej, a tak e zawodowy jêzyk obcy. Absolwent posiadaj¹cy tytu³ technika administracji uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest przygotowany do podjêcia zatrudnienia w administracji rz¹dowej, jednostkach samorz¹du terytorialnego w urzêdach marsza³kowskich, urzêdach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w przedsiêbiorstwach, organach organizacji spo³ecznych i zak³adach us³ugowych nie wymagaj¹cych innych specjalistycznych kwalifikacji. BHP Nauka w Szkole trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajêcia prowadzone s¹ w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytu³ technika bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz kwalifikacjê zarz¹dzanie bezpieczeñstwem w œrodowisku pracy. Celem kszta³cenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do wykonywania zadañ realizowanych w s³u bie bezpieczeñstwa i higieny pracy w tym: oceniania stopnia zagro eñ i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne wystêpuj¹ce w œrodowisku pracy; rozwi¹zywania bie ¹cych problemów technicznych i organizacyjnych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i ergonomi¹ w skali zak³adu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; wspó³uczestniczenia w ustalaniu okolicznoœci, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowania i prowadzenia szkoleñ z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy. W ramach programu prowadzone s¹ zajêcia m.in. z toksykologii, podstaw ergonomii i fizjologii pracy, analizy i oceny zagro eñ, prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeñstwa pracy, zajêcia praktyczne, a tak e zawodowy jêzyk obcy. Technik rachunkowoœci Czas trwania nauki: 4 semestry (2 lata). Zajêcia prowadzone s¹ w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytu³ technika rachunkowoœci. S³uchacz po ukoñczeniu szko³y przygotowany jest do wykonywania zadañ zawodowych z zakresu: prowadzenia rachunkowoœci, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeñ, rozliczania sk³adek pobieranych przez ZUS, prowadzania analizy finansowej. biurowej, prowadzenia biura rachunkowego, prowadzenia biura wynagrodzeñ i podatków.

5 ZAJÊCIA ODBYWAJ SiÊ W SYSTEMIE ZAOCZNYM nauka za darmo Technik ochrony fizycznej osób i mienia Nauka trwa 4 semestry (2 lata). Zajêcia prowadzone s¹ w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytu³ technika ochrony fizycznej osób i mienia. S³uchacz po ukoñczeniu Szko³y przygotowany jest do wykonywania zadañ zawodowych z zakresu: organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, ochrony obszarów, obiektów i urz¹dzeñ podlegaj¹cych obowi¹zkowej ochronie, ochrony wartoœci pieniê nych, zabezpieczenia imprez masowych. Technik informatyk Nauka trwa 4 semestry (2 lata). Zajêcia prowadzone s¹ w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytu³ technik informatyk. Istnieje mo liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu pañstwowego potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w Krakowie uzyskuj¹c: dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje w zawodzie technik informatyk: E.12 - Monta i eksploatacje komputerów osobistych oraz urz¹dzeñ peryferyjnych; E Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami wraz z suplementem w jêzyku polskim i angielskim (kierunek do wyboru, takie kierunki s¹ opisane w rozporz¹dzeniu klasyfikacja zawodów Technik informatyk ; nale y wybraæ profil) S³uchacz po ukoñczeniu szko³y wykazuje siê znajomoœci¹: Z zagadnieñ teoretycznych: systemów operacyjnych, urz¹dzeniami techniki komputerowej, sieci komputerowych, witryny i aplikacji internetowych, systemów baz danych, jêzykiem angielskim zawodowym w bran y informatycznej. Z zagadnieñ praktycznych: administrowaniem sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowaniem i monta em lokalnych sieci komputerowych, administrowaniem bazami danych, programowaniem aplikacji internetowych. Asystent prawny Nauka trwa 2 semestry (1 rok). Zajêcia prowadzone s¹ w systemie zaocznym. S³uchacz po ukoñczeniu Szko³y posiada umiejêtnoœci z zakresu: zasad funkcjonowania kancelarii prawnej oraz obiegu dokumentów, przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, znajomoœci prawa rynków finansowych Unii Europejskiej, znajomoœci organizacji pracy kancelarii prawnej oraz obs³ugi prawnej.

6 PARTNER SZKO Y WILIAMS Wy sza Szko³a Stosunków Miêdzynarodowych WSSMiA i Amerykanistyki w Warszawie STUDIA LICENCJACKIE 1. Administracja rz¹dowa i samorz¹dowa 2. Amerykanistyka 3. Bezpieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe 4. Doradztwo personalne i zarz¹dzanie personelem 5. Dyplomacja i stosunki miêdzynarodowe 6. Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem 7. Biznes i przywództwo 8. Ekonomia mened erska STUDIA MAGISTERSKIE 1. Administracja rz¹dowa i samorz¹dowa 2. Bezpieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe 3. Doradztwo personalne i zarz¹dzanie personelem 4. Edukacja publiczna 5. Politologia: Amerykanistyka 6. Polityka zdrowotna w Polsce i UE 7. Zarz¹dzanie farmacj¹ 8. Zarz¹dzanie finansami 9. Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem 10. Zarz¹dzanie w administracji 11. Biznes i przywództwo 12. Ekonomia mened erska STUDIA DOKTORANCKIE YORK UNIVERSITY jest amerykañsk¹ uczelni¹, która g³ówn¹ siedzibê ma w Stanach Zjednoczonych. Posiada te afiliacjê innych uniwersytetów, m.in. Tel Awiw University, Moscow State University, The International University of Business & Law, Volgograd State University, a tak e wielu innych uczelni akredytowanych przez UNESCO. Zapisy w sekretariacie szko³y: Szko³a dla Doros³ych WILIAMS, ul.reformacka 27A, Che³m tel ,

7 PARTNER SZKO Y WILIAMS Wy sza Szko³a Komunikowania, Politologii i Stosunków Miêdzynarodowych w Warszawie Filia w Che³mie STUDIA PODYPLOMOWE Kierunki pedagogiczne 1. Autyzm 2. Bibliotekoznawstwo 3. Edukacja dla bezpieczeñstwa z dydaktyk¹ pierwszej pomocy 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (oligofrenopedagogika) 5. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 6. Doradztwo zawodowe 7. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapi¹ Kierunki zwi¹zane z opiek¹ zdrowotn¹ 18. Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej 19. Opieka farmaceutyczna 20. Logopedia 21. Neurologopedia 22. Zarz¹dzanie w s³u bie zdrowia 8. Pedagogika opiekuñcza - wychowawcza z pomoc¹ psychologiczno pedagogiczn¹ 9. Pedagogika przedszkolna Marii Montessori 10. Przygotowanie pedagogiczne 11. Surdopedagogika 12. Terapia Pedagogiczna 13. Terapia zajêciowa 14. Wczesne nauczanie jêzyka obcego 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 16. Wychowanie do ycia w rodzinie z edukacj¹ seksualn¹ 17. Zarz¹dzanie oœwiat¹ Kierunki administracyjne 23. Administracja publiczna 24. E - administracja 25. Kontrola zarz¹dcza 26. Samorz¹d terytorialny Kierunki pozosta³e 27. Bezpieczeñstwo narodowe i zarz¹dzanie kryzysowe 28. Logistyka 29. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 30. Zarz¹dzanie kancelari¹, archiwum zak³adowym i sk³adnic¹ akt Nie znalaz³eœ interesuj¹cego kierunku, ZADZWOÑ!!! Zajêcia odbywaj¹ siê z wykorzystaniem nowoczesnych technik kszta³cenia w formie e-learningowej.mo liwoœæ ca³kowitego sfinansowania studiów z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO!!! Promocje: - Studenci studiuj¹cy jednoczeœnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymuj¹ zni kê 50% czesnego za tañszy kierunek - Absolwenci studiów podyplomowych i licencjackich WSKPiSM i WSSMiA otrzymuj¹ 50 % zni ki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zni ki czesnego za pozosta³e kierunki. Zapisy w sekretariacie szko³y: Szko³a dla Doros³ych WILIAMS, ul.reformacka 27A, Che³m tel ,

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU Nowe kierunki kszta³cenia proponowane w roku szkolnym 2007/2008 Technika Zawodowe 4 letnie przygotowuj¹ce do zawodów: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU technik weterynarii Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Staszica

Bardziej szczegółowo

Informator na rok szkolny 2014/2015

Informator na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 1 Nak³ad: 700 szt. Druk: Zak³ady Graficzne Drukarz Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5 tel. 14 621-22-46, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Andrzej Brejnak Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczoœci w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum

Projekt podstawy programowej podstaw przedsiêbiorczoœci w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum 312 Tomasz Rachwa³ Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Joanna Kude³ko Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Mariola Tracz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

NIEPE NOSPRAWNOή DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Drogi terapii Nr 11 Gdañsk 2013 Komitet Naukowy doc. dr hab. Jaros³aw Balvin (Uniwersytet w Zlín ), prof.

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo