Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej Zabrze Znak sprawy 91 /EZP/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Obsługę prawną szpitala w zakresie prowadzonej działalności Zabrze dn r. 1

2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Obsługę prawną szpitala w zakresie prowadzonej działalności Spis treści : Rozdział 1 Zamawiający Rozdział 2 Opis przedmiotu Zamówienia Rozdział 3 Opis sposobu przygotowania oferty Rozdział 4 Opis sposobu obliczania ceny oferty Rozdział 5 Wymagania Zamawiającego Rozdział 6 Dokumenty wymagane od Wykonawców Rozdział 7 Kryteria oceny Rozdział 8 Termin realizacji zamówienia Rozdział 9 Składanie ofert Rozdział 10 Tryb udzielania wyjaśnień Rozdział 11 Termin związania ofertą Rozdział 12 Otwarcie ofert Rozdział 13 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami Rozdział 14 Zagadnienia dotyczące umowy Rozdział 15 Środki odwoławcze Załączniki ( 1 9) - załącznik nr 1 formularz oferty - załącznik nr 2 oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ustawy pzp - załącznik nr 3 oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy pzp - załącznik nr 4 a,b,c projekty umowy - załącznik nr 5 formularz cenowy - załącznik nr 6 pakiet - załącznik nr 7 Wykaz usług - załącznik nr 8 Wykaz osób - załącznik nr 9 Wykaz spraw 2

3 I. ZAMAWIAJĄCY Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, Zabrze Tel. / Fax. 032/ Strona internetowa : Adres do kontaktów z Zamawiającym : II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług prawnych w podziale trzy pakiety: Pakiet nr 1 związany z bieżącą obsługa szpitala w ogólnym zakresie, a w szczególności : a) doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej, b) doradztwo prawne w zakresie inwestycji budowlanych prowadzonych przez Zleceniodawcę, c) doradztwo prawne w zakresie projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez Zleceniodawcę, d) doradztwo prawne w zakresie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych, e) negocjacje z osobami i podmiotami wskazywanymi przez Zleceniodawcę, f) wydawanie opinii prawnych w sprawach wynikających z działalności Zleceniodawcy oraz interpretacji przepisów prawa, g) opiniowanie projektów umów, h) sporządzanie projektów umów, uchwał, protokołów oraz innych dokumentów objętych zakresem usług, i) reprezentację Zleceniobiorcy przed organami administracji państwowej i samorządowej, także przed Krajową Izbą Odwoławczą, j) przygotowywanie wezwań do zapłaty, pozwów, odpowiedzi na pozwy i innych pism procesowych, k) dochodzenie należności Zleceniodawcy na drodze sądowej i egzekucyjnej, 3

4 l) opiniowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych takich jak: regulaminy pracy, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i tym podobnych, m) inne czynności określone w drodze wzajemnych ustaleń. n) doradztwo w zakresie badań klinicznych i pomocy publicznej o) reprezentację Zamawiającego przed sądami w zakresie spraw gospodarczych niewymagających udziału mediatora oraz z zakresu zamówień publicznych, oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą). Pakiet nr 2 związany z prawem medycznym, a w szczególności: a) opiniowanie i opracowanie warunków i treści umów cywilno-prawnych medycznych (kontraktów, umów o świadczenie usług medycznych) pod kątem organizacyjnym i merytorycznym, b) opinie prawne w zakresie spraw cywilnych i egzekucyjnych c) opiniowanie i pomoc w opracowaniu wzorów dokumentacji medycznej, w tym historii choroby dla poszczególnych Oddziałów w danej jednostce organizacyjnej, d) opiniowanie i kontrola prawna dokumentacji medycznej tworzenie mechanizmów i wzorców wpływających na zgodność dokumentacji z przepisami prawa, e) ocena i nadzór nad sporządzaniem dokumentacji medycznej w zakresie zabezpieczającym interesy formalno-prawne S.C.C.S dla celów sądowych, prokuratorskich, orzeczniczych, szkoleniowych, f) wydawanie opinii prawnych odnośnie praw pacjentów oraz opiniowanie spraw dotyczących zgody zastępczej przedstawiciela ustawowego, faktycznego opiekuna na badania bądź zabieg dla osoby małoletniej lub z powodu stanu psychicznego pacjenta oraz odmawiających zgód ze względów światopoglądowych (świadkowie Jehowy) bądź osób z którym brak kontaktu; g) wykonywane osobiście, konsultacje i udzielanie odpowiedzi oraz niezbędne szkolenia personelu lekarskiego, pielęgniarskiego Zleceniodawcy w zakresie w zakresie prawa medycznego a w szczególności praw pacjenta oraz zgód pacjenta na poszczególne zabiegi, h) badanie i opiniowanie pod względem formalnym akt prokuratorskich i sądowych przekazanych do SCCS o wydanie opinii, i) opiniowanie zarządzeń, aktów wewnętrznych pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania i utrzymania akredytacji w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, j) opiniowanie procedur zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO: Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskowego, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, k) współpraca ze służbami finansowymi w analizie ilościowej, jakościowej i finansowej spraw odszkodowawczych przekazywanych do ankiet i rankingów zewnętrznych (np. Bezpieczny Szpital ), l) opiniowanie, konsultowanie i prowadzenie spraw z zakresu BHP dotyczących pacjentów 4

5 m) windykacja należności za pobyt pacjentów n) prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód przedsądowych i przed wszczęciem postępowania przed Wojewódzka komisja ds. zdarzeń medycznych wykonywane osobiście. o) prawne wspieranie procesów decyzyjnych, jako elementów warunkujących ważność decyzji strategiczne doradztwo prawne dla minimalizowania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, Pakietu nr 3 związany z prawem pracy, w zakresie wszelkich roszczeń i sporów pracowniczych. 2. Wymagania dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z pkt.1 : Zamawiający wymaga by zleceniobiorca wyznaczył co najmniej 1 osobę, a maksymalnie 2 spełniającą/spełniające wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji do wykonywania zadań wynikających z przedmiotu zamówienia, w szczególności osoba/osoby te będą odbywać dyżury u Zamawiającego (w przypadku dwóch osób wymagana jest jednoczasowa obecność) zgodnie z wymogami SIWZ; zmiana tej osoby/osób wymagać będzie zgody zamawiającego. dla Pakietu nr 1 a. praca w co najmniej 2 dni robocze (do uzgodnienia środy i piątki ) od w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego a przypadkach szczególnych potrzeb Zamawiającego również ponad te dni lub te godziny, b. osobisty udział w naradach, zebraniach, spotkaniach naukowych itp., c. dostępność pod telefonem od Pon. Piątku w godz dla Pakietu nr 2 a. praca w co najmniej 3 dni robocze (do uzgodnienia poniedziałki, wtorki i czwartki ) od 7.30 do w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego a przypadkach szczególnych potrzeb Zamawiającego również ponad te dni lub godziny, b. osobisty udział w spotkaniach z personelem medycznym, c. dostępność pod telefonem od Pon. Piątku w godz dla Pakietu nr 3 a. praca w co najmniej 1 dzień roboczy (do uzgodnienia czwartek ) od w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego a 5

6 przypadkach szczególnych potrzeb Zamawiającego również ponad te dni lub godziny, 4. CPV Wykluczamy możliwość składania ofert wariantowych. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi ustawy prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji. Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim. Ofertę stanowią załączniki : nr 1, nr 5 i nr 6 oraz inne oświadczenia woli podpisane przez Wykonawcę. W załączniku nr 2 oświadczenie art.22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na własnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych może też polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca winien spełniać wszystkie warunki wymagane w punkcie V. Oferta winna być podpisana przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania firmy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Wszystkie kartki Oferty winny być połączone w sposób trwały uniemożliwiający ich wysunięcie się,ponumerowane a każda kartka podpisana /zgodnie z pkt.6/. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę /zgodnie z pkt.6/. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający rozumie - wadliwy wynik działania arytmetycznego przy założeniu,że właściwie podana jest liczba jednostek miar i cena jednostkowa netto. 6

7 Jeżeli cena oferty lub części zamówienia (Pakiet ) podano rozbieżnie słownie i liczbą lub podano różne ceny w różnych częściach oferty, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 11. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 12. Wykonawca nie może złożyć kilku alternatywnych Ofert. 13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 14. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści. 15. Koperta ma być zaadresowana na : Śląskie Centrum Chorób Serca Zamówienia Publiczne Ul. Marii Curie-Skłodowskiej Zabrze oraz oznaczona napisem : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ SZPITALA W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 16. Koperta musi być również opisana nazwą i adresem wykonawcy. 17. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt3 ustawy Prawo zamówień publicznych ) ; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt3. ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7

8 9) Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 18. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 8

9 przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 9

10 11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 19. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą ( tylko dla postępowań gdzie wymagano wadium ); 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 20. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 21. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały tylko wówczas kiedy nie podlegały otwarciu i zużyciu podczas testowania. Wniosek winien być złożony do 7 dni od zakończenia postępowania. 10

11 22. W związku z art. 8 ust. 3 ustawy część informacji z treści oferty nie może być udostępniane innym uczestnikom przetargu ( wg art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ), jeżeli wykonawca zastrzegł,że nie mogą być ujawnione dlatego też : - nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informacje zastrzeżoną powinny być w wykazie załączników wyróżnione graficznie, - dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę - zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji. IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 1. Zasady ogólne określenia ceny oferty Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość dostawy przedmiotu zamówienia na dzień jego dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i harmonogramem dostaw. 1.3 Jeżeli cena zostanie przedstawiona w innej walucie niż w pln zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP na dzień otwarcia. 1.4 Jeżeli wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej rabaty, upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w Ofercie musi uwzględnić je w ostatecznej cenie Oferty. 1.5 Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie mogą podlegać korektom po roku wykonywania kontraktu o współczynnik inflacji. 1.6 Przy wyliczeniu ceny przyjmuje się zasadę że wartość brutto tworzy cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość powiększona o VAT. V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt.2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 11

12 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: dla Pakietu nr 1: a. dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako: a) wykonanie min. 2 usług bieżącej obsługi prawnej w podmiotach leczniczych w rodzaju lecznictwo szpitalne w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej o wartości minimum ,- zł każda usługa, w tym: min. na rzecz 1 SP ZOZ, min. 1 na rzecz podmiotu będącego jednostką z sektora finansów publicznych realizującego inwestycję w postaci budowy szpitala świadczoną przez okres co najmniej 12 m-cy; usługa co najmniej 1 obsługi prawnej musi obejmować doradztwo w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzenia badań klinicznych, b) wykonanie min. 2 usług polegających na reprezentowaniu klienta (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej) w sprawach z zakresu zamówień publicznej przed Krajową Izbą Odwoławczą, wygranych przez klienta. b. zapewniają minimum 1 osobę, a maksymalnie 2 osoby odpowiedzialną/e za świadczenie usług o poniższych uprawnieniach i kwalifikacjach: Wymogi: a) wpis na listę radców prawnych /adwokatów (w przypadku wykonawców innych niż osoby fizyczne wpis na listę dotyczy wszystkich osób wskazanych jako osoby, które będą świadczyły usługi dla zamawiającego); b) posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień adwokata lub radcy prawnego; c) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi minimum 2 podmiotów leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej tym min. 1 SP ZOZ w rodzaju leczenie szpitalne, d) co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie obsługi procesu budowy obiektu budowlanego szpitala, w jednostce sektora finansów publicznych e) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów leczniczych, których podmiotem tworzącym jest Minister Zdrowia f) znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie rozmów, negocjacji i sporządzanie dokumentów; dla Pakietu nr 2 : a. dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie min. 2 usług obsługi prawnej w podmiotach leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej o wartości minimum ,- zł, 12

13 b. zapewniają minimum 1 osobę, a maksymalnie 2 osoby odpowiedzialną/e za świadczenie usług o poniższych uprawnieniach i kwalifikacjach: Wymogi: a) wpis na listę radców prawnych /adwokatów (w przypadku wykonawców innych niż osoby fizyczne wpis na listę dotyczy wszystkich osób wskazanych jako osoby, które będą świadczyły usługi dla zamawiającego), b) posiadanie od co najmniej 10 lat uprawnień adwokata lub radcy prawnego, c) co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi 1 podmiotu leczniczego, którego organem tworzącym jest Minister Zdrowia oraz co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie obsługi 1 podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, d) osobiste przeprowadzenie min. 2 spraw z tytułu błędu lekarskiego w tym min. 1 sprawę z zakażeń szpitalnych z wyrokiem pozytywnym (oddalającym), oraz 3 sprawy z zakresu zdarzeń medycznych (przed Wojewódzka Komisją ds. Zdarzeń Medycznych) z orzeczeniem oddalającym z wynikiem jak wyżej ( zgodnie z załącznikiem nr 9 ), e) osobiste przeprowadzenie obsługi prawnej w zakresie przygotowywania dokumentacji medycznej w związku z wezwaniami upoważnionych organów i instytucji oraz podmiotów niebędących osobami fizycznymi w ilości co najmniej 120 szt. z okresu od 2011r. do upływu terminu składania ofert. dla Pakietu nr 3 : 1) dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie min. 2 usług obsługi prawnej w podmiotach leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej o wartości minimum 9.000,- zł każda usługa, w tym: min. 1 podmiot leczniczy prowadzący szpital, 2) zapewniają minimum 1 osobę, a maksymalnie 2 osoby odpowiedzialną/e za świadczenie usług o poniższych uprawnieniach i kwalifikacjach: Wymogi: a) wpis na listę radców prawnych /adwokatów, b) posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień adwokata lub radcy prawnego, c) udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi minimum 2 jednostek podmiotów leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej w tym min. 1 SP ZOZ 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie czy załączone do oferty dokumenty - zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt.1 specyfikacji spełniają postawione przez zamawiającego warunki w pkt Ocena będzie polegała na stwierdzeniu czy Wykonawca spełnia postawione w pkt. 2 warunki udziału w postępowaniu tzn. w szczególności: 13

14 dla Pakietu nr 1: 1) czy w Wykazie usług wyszczególniono co najmniej wykonanie min. 2 usług obsługi prawnej w podmiotach leczniczych w rodzaju lecznictwo szpitalne w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej o wartości minimum ,- zł każda usługa, w tym: min. jedna na rzecz SP ZOZ, min. 1 na rzecz podmiotu będącego jednostką z sektora finansów publicznych realizującego inwestycję w postaci budowy szpitala świadczoną przez okres co najmniej 12 m-cy; usługa co najmniej 1 obsługi prawnej musi obejmować doradztwo w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzenia badań klinicznych, wykonanie min. 2 usług polegających na reprezentowaniu klienta (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej) w sprawach z zakresu zamówień publicznej przed Krajową Izbą Odwoławczą, wygranych przez klienta. 2) czy załączono wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i czy treść złożonego oświadczenia potwierdza, że osoba/y ta/e posiadają: a) wpis na listę radców prawnych /adwokatów (w przypadku wykonawców innych niż osoby fizyczne wpis na listę dotyczy wszystkich osób wskazanych jako osoby, które będą świadczyły usługi dla zamawiającego); b) od co najmniej 5 lat uprawnień adwokata lub radcy prawnego; c) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi minimum 2 podmiotów leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej tym min. 1 SP ZOZ, d) co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie obsługi procesu budowy obiektu budowlanego szpitala, w jednostce sektora finansów publicznych e) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów leczniczych, których podmiotem tworzącym jest Minister Zdrowia f) znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie rozmów, negocjacji i sporządzanie dokumentów; 3) czy złożone oświadczenie potwierdza, że osoby wskazane w wykazie osób realizujących zlecenia posiadają uprawnienia wymagane zapisami SIWZ, dla Pakietu nr 2 : 1) czy w Wykazie usług wyszczególniono min. 2 usługi obsługi prawnej w podmiotach leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej, którego organem tworzącym jest Minister Zdrowia o wartości 14

15 minimum ,- zł każda usługa, w tym: min. jedna na rzecz SP ZOZ i czy załączono potwierdzenie należytego wykonania usługi, 2) czy załączono Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i czy treść złożonego oświadczenia potwierdza, że osoba/y ta/e posiadają: a) wpis na listę radców prawnych /adwokatów (w przypadku wykonawców innych niż osoby fizyczne wpis na listę dotyczy wszystkich osób wskazanych jako osoby, które będą świadczyły usługi dla zamawiającego), b) od co najmniej 10 lat uprawnień adwokata lub radcy prawnego, c) co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi 1 podmiotu leczniczego, którego organem tworzącym jest Minister Zdrowia oraz co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi 1 podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, 3) czy załączono oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające osobiste przeprowadzenie min. 2 spraw z tytułu błędu lekarskiego w tym min. 1 sprawę z zakażeń szpitalnych z wyrokiem pozytywnym (oddalającym), oraz 3 sprawy z zakresu zdarzeń medycznych (przed Wojewódzka Komisją ds. Zdarzeń Medycznych) z orzeczeniem oddalającym z wynikiem jak wyżej ( zgodnie z załącznikiem nr 9, przy czym do załącznika nr 9 należy dołączyć orzeczenia po dokonaniu ich anonimizacji ) a także osobiste przeprowadzenie obsługi prawnej w zakresie przygotowywania dokumentacji medycznej w związku z wezwaniami upoważnionych organów i instytucji oraz podmiotów niebędących osobami fizycznymi w ilości co najmniej 150 szt. z okresu od 2011 r. do upływu terminu składania ofert ( zgodnie z załącznikiem nr 9). 4) czy złożone oświadczenie potwierdza, że osoby wskazane w wykazie osób realizujących zlecenia posiadają uprawnienia wymagane zapisami SIWZ, dla Pakietu nr 3 : 1) czy w Wykazie usług wyszczególniono min. 2 usług obsługi prawnej w podmiotach leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej o wartości minimum 9.000,- zł każda usługa, w tym: min. na rzecz 1 SP ZOZ, 2) czy załączono wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i czy treść złożonego oświadczenia potwierdza, że osoba/y ta/e posiadają: b) wpis na listę radców prawnych /adwokatów, c) od co najmniej 5 lat uprawnień adwokata lub radcy prawnego, 15

16 d) udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi minimum 2 jednostek podmiotów leczniczych w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy o działalności leczniczej w tym min. 1 SP ZOZ 3) czy złożone oświadczenie potwierdza, że osoby wskazane w wykazie osób realizujących zlecenia posiadają uprawnienia wymagane zapisami SIWZ, dla wszystkich pakietów - czy złożono wypełnione i podpisane oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych - czy dokumenty załączone na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odpowiadają zapisom wskazanym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących formy składanych dokumentów. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. W przypadku kiedy podmioty o których mowa w pkt.4 będą brały udział w realizacji części zamówienia wymaga się przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich dokumentów wymienionych w rozdz.vi pkt.2 specyfikacji. 7. W przypadku kiedy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się od tego podmiotu przedłożenia : informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada on rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy przedstawią ofertę zgodną w wymogami ustawy i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom wymagamy następujące dokumenty : 1) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 ). 16

17 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagamy następujące dokumenty : 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 3) 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały : 17

18 1) Wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną ) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1. 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 5. 3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6. 4) Wypełnione i podpisane oświadczenia wymagane zapisami specyfikacji. 5) Wykaz spraw zgodnie z wymogami specyfikacji dot. Pakietu nr 1 sprawy przed KIO 6) Wykaz spraw zgodnie z wymogami specyfikacji (załącznik nr 9): - dla Pakietu nr 2- wystąpień przed sądami, organami orzekającymi w sprawie zdarzeń medycznych oraz wykazu i sygnatur spraw w zakresie przygotowywania dokumentacji medycznej w związku z wezwaniami upoważnionych organów i instytucji. 4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 5. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym 18

19 podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasoby których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. VII. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami : 1. Cena 60 % 2. Właściwości Wykonawcy 40 % Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w Formularzu oferty. Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru : cena najniższa spośród złożonych ofert P = x 100 cena badanej oferty Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. Stosowana punktacja pkt. Kryterium właściwości wykonawcy zostanie ocenione na podstawie przedstawionych oświadczeń, dokumentów i wykazów zawierających informacje na temat posiadanego doświadczenia oraz numery spraw i jednostek dla których były prowadzone : 19

20 Dla Pakietu nr 1 Doświadczenie jako Radca Prawny lub adwokat: od 6 do 8 lat - 5 pkt.; pow.8 lat - 20 pkt., (w przypadku wykonawców nie będących osobami fizycznymi ocenie będzie podlegać doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę jako mającej świadczyć usługi na rzecz zamawiającego). Doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych: od 4 do 5 lat.- 5pkt, pow. 5 lat - 20 pkt. Dla Pakietu nr 2 Doświadczenie jako Radca Prawny lub adwokat: od 11 do 20 lat 5 pkt, powyżej 20 lat - 20 pkt. (w przypadku wykonawców nie będących osobami fizycznymi ocenie będzie podlegać doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę jako mającej świadczyć usługi na rzecz zamawiającego) Doświadczenie w obsłudze jednostki służby zdrowia, której organem tworzącym jest Minister Zdrowia : od 6 do 10 lat 5 pkt., powyżej 10 lat - 20 pkt. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z tytułu błędu lekarskiego, zakażeń szpitalnych, wystąpień przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych: powyżej 4 spraw wygranych dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 10 pkt. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji medycznej w związku z wezwaniami upoważnionych organów i instytucji w okresie od 2011 r. do upływu terminu składania ofert: od 200 do 500 szt. 5 pkt., powyżej 500 szt. 20 pkt. Dla Pakietu nr 3 Doświadczenie jako Radca Prawny lub adwokat: od 6 do 10 lat - 10 pkt., pow. 10 lat 20 pkt. ( w przypadku wykonawców nie będących osobami fizycznymi ocenie będzie podlegać doświadczenie osoby wskazanej przez wykonawcę jako mającej świadczyć usługi na rzecz zamawiającego). Doświadczenie w obsłudze jednostek służby zdrowia: od 5 do 10 lat - 10pkt, pow. 10 lat 20 pkt. Oferta najlepsza otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej. Termin płatności wynosi 7 dni od otrzymania faktury. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która uzyska największą ilość punktów za kryteria przyjęte do oceny. VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia : w ciągu 24 m-cy od daty wskazanej w umowie. 20

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo