Strona 1 z 6. 1 Zamawiający zakłada, iż Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi od dnia 12 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 6. 1 Zamawiający zakłada, iż Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi od dnia 12 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) na świadczenie obsługi prawnej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie obsługi prawnej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Usługa wykonywana będzie od zawarcia umowy 1 do dnia 31 grudnia 2015 r. Niniejsze postępowanie będzie dwuetapowe. Do drugiego etapu postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy wykażą się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie osobiste świadczenie pomocy prawnej, w tym w siedzibie LCK w Lublinie, w godzinach pracy jednostki ( ) w wymiarze 16 godzin tygodniowo, minimum dwa razy w tygodniu, w dni ustalone z Zamawiającym, a w przypadkach niezwłocznej konsultacji na wezwanie Zamawiającego. Osobiste świadczenie usługi wyłącza możliwość posługiwania się przez Wykonawcę osobami trzecimi (nie dotyczy zastępstwa przed sądami w sytuacjach incydentalnych). Obsługa prawna winna być wykonywana w zakresie ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 637 z późn. zm.) i polegać ma w szczególności na: 1. udzielaniu bieżących porad prawnych oraz konsultacji pracownikom LCK w Lublinie w zakresie wykonywanych przez nich zadań, 2. przygotowywaniu opinii, analiz i ekspertyz prawnych, rekomendacji co do sposobu postępowania itp., 3. przygotowywaniu modeli współpracy, 4. wydawaniu ustnych i pisemnych opinii prawnych w terminie max. 10 dni od zgłoszenia, a w przypadku spraw o wysokim stopniu złożoności w terminie odrębnie uzgodnionym z Zamawiającym, 5. opiniowaniu pod względem formalno-prawnym projektów zawieranych umów cywilnoprawnych (przygotowywanie wzorów umów, negocjowanie postanowień umowy), zarządzeń oraz regulaminów, 6. informowaniu pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym funkcjonowania LCK w Lublinie, 7. przygotowywaniu i obsługa w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, 1 Zamawiający zakłada, iż Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi od dnia 12 stycznia 2015 r. Strona 1 z 6

2 8. przygotowywaniu projektów wystąpień do sądów, organów ścigania i innych instytucji w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, cywilnymi i karnymi, 9. reprezentowaniu Zamawiającego poprzez zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji i innymi organami orzekającymi na podstawie indywidualnych pełnomocnictw udzielanych przez Zamawiającego. Od Wykonawcy wymaga się znajomości w szczególności następujących przepisów prawa: 1. Ustawy o pracownikach samorządowych, 2. Ustawy o samorządzie województwa, 3. Ustawy Kodeks Pracy, 4. Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, 5. Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 6. Ustawy Prawo zamówień publicznych, 7. Ustawy o finansach publicznych, 8. Ustawy Kodeks Spółek Handlowych, 9. Ustawy Prawo Budowlane, 10. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca kancelaria radców prawnych, która dysponuje co najmniej 3 osobami, z których każda legitymuje się wykształceniem wyższym prawniczym, posiada wpis na listę radców prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, przy czym Zamawiający wskazuje wymagania szczegółowe dla poszczególnych osób i warunkuje, iż Wykonawca musi przedstawić 3 różnych radców prawnych co do poszczególnych punktów: 1) 1 radca prawny: a) posiadający doświadczenie w obsłudze prawnej (przez co najmniej 3 lata) jednostki/jednostek samorządu terytorialnego, b) który w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania prowadził co najmniej 15 spraw sądowych jako radca prawny lub aplikant przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi, c) który w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wykonywał obsługę prawną zamówień publicznych, prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. d) który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania reprezentował Zamawiającego/Zamawiających lub Wykonawcę/Wykonawców w co najmniej 3 postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą; 2) 1 radca prawny: a) który w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania obsługiwał prawnie sprawy pracownicze, tj. brał udział w stworzeniu co najmniej Strona 2 z 6

3 5 regulaminów pracy i wynagradzania, umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, porozumień zmieniających warunki pracy i płacy, b) który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania reprezentował pracodawców lub pracowników przed sądami pracy w co najmniej 10 sprawach z zakresu prawa pracy; 3) 1 radca prawny, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania zyskał doświadczenie: a) w obsłudze spraw gospodarczych, b) w obsłudze co najmniej 5 procesów inwestycyjnych budowa obiektów użyteczności publicznej i ich odbiór końcowy, c) w prowadzeniu co najmniej 5 spraw sądowych przed sądami administracyjnymi w szczególności w sprawach związanych z realizacją umów o dofinansowanie Projektów unijnych z perspektywy finansowej na lata (prowadzonych jako radca prawny lub jako aplikant radcowski). II. Wykaz kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 1. cena 50% w kryterium tym punkty będą przyznawane w następujący sposób: Liczba punktów = (cena najtańszej oferty : cena badanej oferty) x 50 pkt x 100% W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt. 2. Doświadczenie radcy prawnego 30% W kryterium tym punkty będą przyznawane w następujący sposób: 1) radca prawny, o którym mowa w pkt I.1): 1) za 4 letnie i dłuższe doświadczenie w obsłudze jednostki/jednostek samorządu terytorialnego, Wykonawca otrzyma 5 pkt, 2) za doświadczenie radcy prawnego w opiniowaniu/weryfikowaniu w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania co najmniej 40 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Wykonawca otrzyma 5 pkt; 2) radca prawny, o którym mowa w pkt I.2): 1) za 2-letnie doświadczenie radcy prawnego w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy jednostki/jednostek samorządu terytorialnego, Wykonawca otrzyma 5 pkt, 2) za 3-letnie i dłuższe doświadczenie radcy prawnego w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy jednostki/jednostek samorządu terytorialnego Wykonawca otrzyma 10 pkt; 3) radca prawny, o którym mowa w pkt I.3): Strona 3 z 6

4 1) za doświadczenie radcy prawnego w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania w obsłudze co najmniej 10 procesów inwestycyjnych budowa obiektów użyteczności publicznej i ich odbiór końcowy, Wykonawca otrzyma 5 pkt, 2) za doświadczenie radcy prawnego w realizacji co najmniej 3 projektów realizowanych ze środków unijnych z perspektywy finansowej na lata , Wykonawca otrzyma 5 pkt. W kryterium doświadczenie otrzymać można maksymalnie 30 pkt - 30%. UWAGA: W wykazywaniu doświadczenia w kryterium doświadczenie, Wykonawca winien przedstawić inne dane, aniżeli wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca wskaże te same dane co na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie uzyska punktów w kryterium doświadczenie. 3. rozmowa kwalifikacyjna 20% W kryterium tym będą przyznawane punkty w następujący sposób: 1) w czasie prowadzonej rozmowy Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca zna specyfikę pracy Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, zakres jego zadań i prowadzonych spraw oraz zasady funkcjonowania. W podkryterium tym Zamawiający będzie przyznawał Wykonawcy punkty w skali od 1 do 15. 2) W czasie prowadzonej rozmowy oceniana będzie także autoprezentacja każdego radcy, jakim dysponuje Wykonawca i którego wyznaczy do realizacji zamówienia, tj. w czasie 120 sekund każdy z radców prawnych zobowiązany będzie do przedstawienia swej osoby i dotychczasowej kariery zawodowej. W podkryterium tym Zamawiający będzie przyznawał Wykonawcy punkty w skali od 1 do 5. W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt 20%. Punkty będą obliczone na podstawie średniej arytmetycznej. Punkty jakie otrzyma każdy radca prawny w kryterium rozmowa kwalifikacyjna zostaną zsumowane, a następnie podzielone przez 3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni jedynie Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w niniejszym postępowaniu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie (na numer telefonu podany w ofercie). Przy ostatecznym wyborze Wykonawcy będzie brana pod uwagę zarówno cena (ranga 50%), doświadczenie (ranga 30%), jak również wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Wykonawcą (ranga 20%). Oferta zostanie wybrana w następujący sposób: Strona 4 z 6

5 Zamawiający dokonana zsumowania punktów, jakie Wykonawca otrzyma w poszczególnym kryterium i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty owo (na adres podany w ofercie). III. IV. Informacja na temat dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą: Wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z wzorem formularza cenowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych prawniczych i posiadaniu wpisu na listę radców prawnych, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 2. oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 3. CV, 4. wykaz informujący o doświadczeniu na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu sporządzony zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 5. wykaz informujący o doświadczeniu Wykonawcy w celu zdobycia punktów w kryterium doświadczenie Wykonawcy, sporządzony zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 6. jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie uprawniającym do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tą osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e. Wynagrodzenie Wykonawcy: Za wykonywaną usługę Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne, płatne z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury (14-dniowy termin płatności). Za prawidłowo wykonywaną usługę w miesiącu grudniu 2015 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne do dnia 23 grudnia 2015 r. W przypadku wykonywania usługi przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie w stosunku do przepracowanych dni. V. Termin składania ofert: Wykonawca winien złożyć ofertę do dnia 7 stycznia 2014 r. do godz Ofertę należy przesłać pocztą na adres Oferty niekompletne lub złożone po ww. terminie nie wezmą udziału w postępowaniu. Strona 5 z 6

6 VI. VII. Formalności przed zawarciem umowy: Jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie uprawniającym do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, przed zawarciem umowy, Wykonawca winien będzie dostarczyć Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające tą osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba upoważniona do kontaktu: Pani Kamila Donica tel , Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie /-/ Radosław Dudziński Strona 6 z 6

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215012-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 8 2013-04-26 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Obsługa prawna wszelkich inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA F/OG.261-1/2015 SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług - ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Legnicy POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo