ISSN Kraków, nr 81, maj czerwiec 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1640-5307 Kraków, nr 81, maj czerwiec 2008"

Transkrypt

1 ISSN Kraków, nr 81, maj czerwiec 2008 FOTO TOMASZ ŻYŁKO

2 2 Zapraszamy!

3 aktualności w numerze Wydaje: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Adres redakcji: Biuro Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Kraków ul. Szlak 61 tel./fax Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz Sprawy związane z PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU załatwiane są w poniedziałek w godz oraz od wtorku do piątku w godz Porad prawnych dla członków samorządu z zakresu PRAWA PRACY PRAWA MEDYCZNEGO udziela radca prawny Zbigniew Cybulski we wtorki w godz , w środy w godz Telefon: Porad prawnych dla członków samorządu z zakresu: PRAWA CYWILNEGO PRAWA RODZINNEGO PRAWA KARNEGO PRAWA PRACY udziela adwokat Monika Cała w poniedziałki w godz Telefon: Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w pierwszą środę miesiąca Kasa czynna codziennie od Uprzejmie informujemy o zmianie konta bieżącego - aktualnie posiadamy konto bieżące w Krakowskim Banku Spółdzielczym, I Oddział w Krakowie, nr rachunku: Wszystkie wpłaty składek prosimy kierować na ww. nr rachunku bankowego. mgr Anna Sas, Skarbnik Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 81, maj czerwiec 2008 Msza na Wawelu 4 Spotkanie klasowe w Częstochowie 4 Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania 4 zmian do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prawnie Opinia prawna 5 Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy 6 Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia 8 Rejestracja i prowadzenie niepublicznego zakładu 9 opieki zdrowotnej wspomnienia 50 lat Pielęgniarstwa Parafialnego 12 rozmaitości Pielgrzymka na Jasną Górę 17 Co dalej z zawodem pielęgniarskim? 18 Komunikat w sprawie wymiany zaświadczeń 19 zawodowo Informacje Komisji Kształcenia 20 Etyka rozważania wprowadzające 22 Ocena i pomiar jakości życia 24 zależnej od stanu zdrowia Woda a pacjent dializowany 27 na wesoło Żarty i anegdoty 30 ogłoszenia Ankieta i konkursy 32 3

4 aktualności Msza na Wawelu Z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia r. o godz. 930 w Katedrze Wawelskiej odbyła się msza święta w intencji Pracowników Służby Zdrowia celebrował uroczystość ks. Infułat Władysław Gasidło. We mszy św. uczestniczyła Pani Minister Zdrowia Ewa Kopacz, pielęgniarki i położne oraz inni Pracownicy Ochrony Zdrowia. W Kazaniu ks. Infułat przekazał, że praca wszystkich pracowników Służby Zdrowia jest bardzo odpowiedzialna, wymaga wielkiego serca i dobroci, cierpliwości, pochylenia się nad każdym człowiekiem, niezależnie od jego narodowości, przekonań, koloru skóry itp. Tak jak samarytanin nie przeszedł obojętnie wobec cierpiącego, tak i pracownicy medyczni powinni być uwrażliwieni na pomoc choremu człowiekowi. Kończąc kazanie, ksiądz przekazał życzenia całemu środowisku medycznemu. Anna Sas FOTO TOMASZ ŻYŁKO Nieistniejące już Liceum Medyczne w Częstochowie, rocznik z wychowawcą mgr. Haliną Drej organizuje po 30 latach spotkanie klasowe w Częstochowie. Zbiórka dn r. godz , dom handlowy Puchatek od ul Warszawskiej. Pilny kontakt z organizatorkami spotkania: Małgorzata Puchała (Romankiewicz), tel , Komunikat W sprawie obowiązku zgłaszania zmian do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych W imieniu Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków samorządu o ponowne złożenie wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej. Konieczność złożenia takich wniosków związana jest z aktualizacją danych, które muszą być wprowadzone do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. Złożenie wniosku nie jest związane z wymianą dokumentu prawa wykonywania zawodu. Do wniosku należy dołączyć kserokopie: kursów z zakresu kształcenia podyplomowego, dyplomów wyższych uczelni, świadectw pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu. Wiosek można pobrać ze strony internetowej MOIPIP: w biurze Izby lub od Pełnomocników Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Danuta Adamek 4

5 prawnie Opinia prawna dotycząca konsekwencji prawnych braku wymiany zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki bądź położnej na zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), pielęgniarka, położna, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 28 grudnia 1999 r. uzyskała zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, powinna uzyskać we właściwej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, według wzoru ustalonego zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy (szczegółowo określa to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r., Dz. U. Nr 97. poz. 1137), do dnia 31 grudnia 2001 r. Zaświadczenie wydane na podst. przepisów obowiązujących przed ww. datą traci moc po upływie terminu określonego w ust. 1. Analizując kwestię konsekwencji prawnych braku wymiany zaświadczenia na zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami (wzorem) wskazać należy w pierwszym rzędzie, iż brak takiego stwierdzenia nie jest z pewnością powodem skreślenia pielęgniarki czy położnej z listy członków okręgowej rady. Przyczyny skreślenia wymienia nowiem art. 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.), oraz art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o zawodach [...], a w przepisach tych przyczyna w postaci braku aktualnego zaświadczenia nie występuje. Brak takiego zaświadczenia nie uniemożliwia również wykonywania zawodu pielęgniarki bądź położnej, ponieważ z art. 11 ust. 1 ustawy o zawodach [...] wynika, iż zawód pielęgniarki, położnej wykonywać może osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Utrata mocy zaświadczenia jest zaś jedynie utratą mocy przez dokument, który to prawo potwierdza. Okoliczność ta nie wpływa również na kwestię posiadania przez członka samorządu czynnego i biernego prawa wyborczego. Jak wynika bowiem z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie [...] prawa te przysługują wszystkim członkom izby, z wyłączeniem jedynie, w przypadku czynnego prawa wyborczego osób zawieszonych w prawie wykonywania zawodu, odnośnie natomiast biernego prawa wyborczego osób ukaranych karami dyscyplinarnymi wymienionymi w art. 39 ust. 1 pkt 2,3 i 4 przedmiotowej ustawy. Generalnie stwierdzić można, iż brak aktualnego zaświadczenia będzie miał znaczenie w sytuacji, gdy dana regulacja wiązać będzie określone konsekwencje prawne z legitymowaniem się przez pielęgniarkę bądź położną takim zaświadczeniem. Na marginesie wskazać należy, iż ani art. 37 ustawy o zawodach [...], o którym była mowa na wstępie, ani postanowienia uchwały nr 25/III/2000 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2000 roku w sprawie określenia ramowych zasad postępowania w sprawach stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej [...] nie określają w zasadzie kto, tj. czy członek samorządu, czy okręgowa rada ma wystąpić z inicjatywą dokonania wymiany. W art. 37 ww. ustawy wskazane jest, że pielęgniarka lub położna powinna uzyskać zaświadczenie we właściwej okręgowej radzie. Warszawa, dnia 15 maja 2007 r. Sporządził: radca prawny Paweł Dudkiewicz nr 81, maj czerwiec

6 prawnie Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Warszawa, dnia 19 marca 2008 r. GPP I08 Pani Danuta Adamek Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, Kraków 6 Odpowiadając na Pani pismo z dnia r. (do Głównego Inspektoratu Pracy wpłynęło w dniu 19 lutego 2007 r.), dotyczącego zmiany umowy o pracę na umowę cywilno prawną, Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art ustawy z dnia r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94), przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 11 art. 22 Kodeksu Pracy stanowi, iż zatrudnienie w warunkach określonych w 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Natomiast zgodnie z art Kodeksu Pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w 1. Należy wskazać, iż stosunek pracy posiada szczególne cechy, które pozwalają na jego odróżnienie od innych stosunków prawnych do niego zbliżonych, a mianowicie umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło. Stosunek pracy wyróżnia się koniecznością osobistego wykonania pracy, podporządkowaniem pracownika pracodawcy, wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko, a ponadto odpłatnością pracy. W razie ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce. stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania, możliwość zastąpienia pracownika osobą trzecią), nie jest możliwa ocena, że zawarta została umowa o pracę. Dla ustalenia, że stron nie łączył stosunek pracy nie jest konieczne precyzyjne nazwanie łączącej strony umowy cywilnoprawnej. Zasada osobistego świadczenia pracy oznacza, że pracownik winien wykonywać pracę na rzecz pracodawcy osobiście i nie może tego obowiązku spełniać za pośrednictwem innej osoby. Pracownik nie może samowolnie zamiast osobistego wykonywania pracy powierzyć jej wykonania innej osobie, będącej pracownikiem tego pracodawcy. Zasada ciągłości świadczenia pracy w ramach stosunku pracy polega na tym, że zobowiązanie pracownika nie polega na jednorazowym wykonaniu pewnej czynności lub na wykonaniu ich zespołu składającego się na określony rezultat, lecz wiąże się z wykonaniem określonych czynności w powtarzających się odstępach czasu, w okresie istnienia trwałej więzi łączącej pracownika z pracodawcą. Wykonywanie pracy przez pracownika odbywa się pod kierownictwem pracodawcy. Zasada podporządkowania pracownika polega zwłaszcza na obowiązku stosowania się do poleceń przełożonego, które pozostają w związku z wykonywaną pracą, tj. jej organizacją! przebiegiem. Praca świadczona w ramach stosunku pracy winna być wykonywana przez pracownika w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Nie rodzą stosunku pracy takie umowy, jak np. umowa o dzieło, zlecenie lub umowa agencyjna, mimo że ich przedmiot jest pozornie bardzo zbliżony do umowy o pracę. Właściwym przedmiotem umowy o pracę jest świadczenie pracy w sposób ciągły powtarzający się polegający na oddaniu swojej zdolności do pracy do dyspozycji innego podmiotu. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie i dostarczenie pewnego dzieła (rezultatu pracy), natomiast umowy zlecenia i umowy agencyjnej

7 prawnie wykonanie określonej czynności lub załatwienie powierzonej sprawy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że późniejsze wykonywanie umowy cywilnoprawnej w sposób typowy dla stosunku z zakresu prawa pracy doprowadza do zmiany łączącej strony więzi prawnej. Świadczenie pracy w ramach umowy o pracę różni się od pracy świadczonej na podstawie wymienionych wyżej umów cywilnoprawnych również tym, że pracownik jest podporządkowany pracodawcy co do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy oraz podlega innym rygorom przewidzianym w przepisach o dyscyplinie pracy. Najczęściej łączne występowanie tych cech powinno przesądzić o kwalifikacji zawartej umowy. Natomiast wykonujący dzieło lub zlecenie działa w zasadzie samodzielnie. Cywilnoprawne umowy o świadczenie usług nie muszą być z reguły wykonywane osobiście przez osobę zobowiązującą się wykonać określone czynności lub dzieło. Zakwalifikowaniu umowy o świadczenie usług jako umowy o pracę nie stoi na przeszkodzie ani nazwa umowy, określająca ją jako umowę cywilnoprawną, ani też postanowienia umowy wskazujące na charakter stosunku cywilnoprawnego, lecz o takim zakwalifikowaniu umowy decyduje jedynie sposób wykonywania pracy, a szczególnie realizowanie przez strony nawet wbrew postanowieniom zawartej umowy tych cech, które charakteryzują umowę o pracę i odróżniają tę umowę od innych umów o świadczenie usług. Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania umowy o świadczenie usług jako umowy o pracę jest ustalenie, że cechy istotne dla umowy o pracę mają charakter przeważający. Kodeks pracy, dążąc do zapewnienia skuteczniejszej ochrony interesów pracownika, nakazuje uznawać nawiązany stosunek prawny nawet wbrew woli wyrażonej przez strony w treści zawartej umowy za stosunek pracy, jeśli tylko pracownik podjął się wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy za wynagrodzeniem. Nieokreślenie w podstawie nawiązania stosunku pracy wysokości wynagrodzenia lub zasad jego ustalania nie stanowi podstawy do przyjęcia, że nie doszło do zawarcia stosunku pracy. O wyborze podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony, kierując się nie tyle przesłanką przedmiotu zobowiązania, ile sposobu jego realizacji. O tym jakiego wyboru podstawy zatrudnienia dokonały strony decyduje zatem ich zgodny i świadomy zamiar z chwili dokonywania czynności prawnej. Przepis art Kodeksu Pracy ma na celu wzmocnienie ochronnej funkcji prawa pracy poprzez wyeliminowanie zjawiska zwalniania pracowników, a następnie powierzania im przez dotychczasowego pracodawcę wykonywania tych samych zadań co w ramach umowy o pracę, ale już w ramach umowy cywilnoprawnej. Taka zmiana nie jest dopuszczalna nawet przy pełnej akceptacji ze strony pracownika. Odróżnienie umowy o pracę od cywilnoprawnych umów o świadczenie usług ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia uprawnień osoby świadczącej pracę. Uprawnienia pracownicze, takie jak szczególna ochrona wynagrodzenia, płatny urlop wypoczynkowy, świadczenia ubezpieczeniowe w przypadku niezdolności do pracy i inne, przysługują bowiem z mocy przepisów prawa pracy tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i nie znajdują zastosowania do osób świadczących pracę na podstawie innych umów. p.o. DYREKTORA Departamentu Prawnego mgr Wojciech Gonciarz POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO W Krakowie powstało stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego 17 kwietnia 2008 w siedzibie MOIPIP odbyło się pierwsze zebranie, na którym wyznaczono kierunki działania: 1. Prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego. 2. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia. 3. Dbanie o wysoką etykę zawodową członków Stowarzyszenia. 4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego. 5. Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności. 6. Ratownictwo i ochrona ludności. 7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy z całej Polski, którzy pracują w zespołach wyjazdowych, oddziałach SOR oraz jako dyspozytorzy do stowarzyszenia. Następne zebranie odbędzie się 6 czerwca 2008 o godz w Krakowie ul Szlak 61 (w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych). nr 81, maj czerwiec

8 prawnie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Warszawa, dnia r. CF/DSOZ/HKL/2008/075/0303/W/05433 Pan Tadeusz Wadas Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Dotyczy pisma znak: MOA/265/08 Szanowny Panie W odpowiedzi na w/w pismo uprzejmie informuję i wyjaśniam: Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej może być przyjęta przez świadczeniodawcę związanego umową z NFZ o udzielanie świadczeń w danym ich zakresie - zgodnym merytorycznie z treścią deklaracji wyboru, jedynie we własnym imieniu. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością zapewnienia dla świadczeniobiorcy pełnej dostępności do świadczeń zgodnie z warunkami zawartej umowy. Sytuacja przedstawiona w piśmie Pana Przewodniczącego jest niezgodna z przepisami określającymi warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Deklaracja wyboru w treści załączonej do pisma nie może stanowić podstawy finansowania umowy w zakresie: świadczenia pielęgniarki póz, gdyż nie zawiera danych uprawnionego świadczeniodawcy POZ - strony umowy z NFZ, który ją przyjął. Realizacja przez pielęgniarkę poz, zleceń zaordynowanych pacjentkom (pensjonariuszkom DPS) przez lekarza zatrudnionego w AG AERGOTUM Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. możliwa będzie dopiero w sytuacji, gdy podmiot udzielający, w ramach umowy z NFZ, świadczeń w zakresie: świadczenia pielęgniarki poz, przyjmie deklaracje wyboru świadczeniobiorców, dla których zlecenia te zostały wystawione. W uzasadnieniu powyższego stanowiska odsyłam do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz , ze. zm.) zwanej dalej ustawą, dotyczących zasad dokonywania wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (art. 28 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 pkt. 13, 25 i 28 i art. 56 ustawy) oraz do przepisów rozdziału 6 zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm. 1 ). Zwracam jednocześnie Pańską uwagę na fakt, iż NFZ mając na celu poprawę dostępności do świadczeń dla osób dotkniętych choroba, lub jej skutkami; potrzebujących (bez względu na wiek) ciągłej opieki pielęgniarskiej realizowanej w domu chorego (bez względu na to czy jest to dom prywatny czy też ma formę instytucjonalną) wprowadził w roku 2008 zmiany w kontraktowaniu świadczeń pielęgniarki POZ. Rekomenduję środowisku zawodowemu pielęgniarek ich wykorzystanie w organizacji opieki pielęgniarskiej nad pensjonariuszami DPS-ów, zaś do Pana Przewodniczącego zwracam się z prośbą o czynne uczestnictwo w tym procesie. Z pewnością wsparcie informacyjne, doradztwo oraz pomoc organizacyjna ze strony Izby Pielęgniarek i Położnych przyczynić się może do sprawnego wdrożenia wprowadzonych zmian, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Powracając na koniec raz jeszcze do treści Pańskiego pisma oraz korespondencji do niego załączonej, informuję, że zgłoszone nieprawidłowości podlegać będą wyjaśnieniu przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Z poważaniem Z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Medycznych Jacek Grabowski Do wiadomości: Pani Maria Janusz Dyrektor Małopolskiego OW NFZ 1 Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 105/2007/DSOZ z dnia 5 grudnia 2007 r.; Nr 1/2008/DSOZ z dnia 4 stycznia 2008 r. oraz nr 17/2008/DSOZ z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniającymi zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 8

9 prawnie Rejestracja i prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Zbigniew Cybulski, radca prawny Pielęgniarki i położne zamierzające udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej mają do wyboru trzy formy działalności polegające na prowadzeniu niepublicznego zakładu opieki zakłady opieki zdrowotnej lub wykonywaniu zawodu w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. W niniejszym artykule omówimy zasady zakładania, rejestracji i prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej może być utworzony m. in. przez: krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną spółkę niemającą osobowości prawnej. nr 81, maj czerwiec 2008 Podmiot zakładający zakład opieki zdrowotnej jest jego organem założycielskim, zgodnie z powyższymi przepisami mogą nim być m.in.: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółki prawa handlowego zarówno osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo akcyjna) czy kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna). Zakład opieki zdrowotnej może udzielać świadczeń jedynie w pomieszczeniach spełniających wymagania określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o ZOZ pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej powinny odpowiadać określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, które opisane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r., nr 213 poz z pózn. zm.). Podmiot będący organem założycielskim powinien posiadać tytuł prawny do budynku lub lokalu (prawo własności, umowa najmu, umowa użyczenia), w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne. Dokument stwierdzający tytuł prawny należy załączyć do wniosku o wpis Zakładu. Do wniosku należy również załączyć postanowienie organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Zakładu. Również personel udzielający świadczeń medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej musi spełniać określone przepisami prawa wymagania. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ZOZ w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach m. in. w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Szczególne kwalifikacje zawodowe wymagane są od osób kierujących zakładami opieki zdrowotnej. Kwalifikacje te precyzuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U.2000 r., nr 44 poz. 520 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem: kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej (zespołu zakładów opieki zdrowotnej), co do zasady może być wyłącznie osoba mająca wyższe wykształcenie i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie lub posiadająca wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie bądź posia- 9

10 prawnie 10 dająca wyższe wykształcenie i szkolenie zagraniczne i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie. W stosunku do osób kierujących niektórymi zakładami opieki zdrowotnej rozporządzenie wymaga jednak szczególnych kwalifikacji: kierownikiem zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego lub zakładu świadczącego usługi pielęgnacyjno opiekuńcze oraz w zakresie promocji zdrowia w miejscu zamieszkania podopiecznego powinna być pielęgniarka posiadająca wykształcenie wyższe pielęgniarskie i co najmniej dwa lata stażu pracy w zawodzie albo pielęgniarka posiadająca inne wyższe wykształcenie mające zastosowanie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i co najmniej 3 lata stażu pracy w zakładzie opieki zdrowotnej. kierownikiem zakładu opiekuńczo leczniczego, leczniczo wychowawczego powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie. kierownikiem żłobka powinna być osoba posiadająca wykształcenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie albo osoba posiadająca wykształcenie średnie medyczne i kurs specjalistyczny oraz co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie. Do wniosku o wpis Zakładu do rejestru należy dołączyć oświadczenie Organu założycielskiego wskazujące osobę kierownika Zakładu oraz jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań związanych z tym stanowiskiem. Aktem regulującym funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej jest jego statut, który określa ustrój Zakładu oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w ustawie o ZOZ. Statut nadaje Zakładowi jego organ założycielski. Statut określa w szczególności: 1) nazwę zakładu odpowiadającą zakresowi udzielanych świadczeń; 2) cele i zadania zakładu; 3) siedzibę i obszar działania; 4) rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 5) organy zakładu i strukturę organizacyjną; 6) formę gospodarki finansowej. Zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę właściwego terytorialnie dla siedziby Zakładu. Podstawą wpisu do rejestru jest stwierdzenie przez organ prowadzący rejestr, że zakład opieki zdrowotnej spełnia wymagania w zakresie pomieszczeń, kwalifikacji personelu i statutu. Wpis do rejestru, odmowa wpisu lub skreślenie z rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej. Zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających z świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna zawiera, co najmniej: 1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości; 2) oznaczenie zakładu opieki zdrowotnej ze wskazaniem komórki organizacyjnej zakładu, w której udzielono świadczeń zdrowotnych; 3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; 4) datę sporządzenia. Zakład udostępnia dokumentację medyczną: 1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; 2) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru; 4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; 6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 7) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; 8) zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska

11 prawnie i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1) do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę w wysokości ustalanej przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej w regulaminie porządkowym, z tym, że maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej określa, ustalany przez kierownika zakładu, regulamin porządkowy. Regulamin powinien określać w szczególności: 1) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej; 2) organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym; 3) warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania; 4) prawa i obowiązki pacjenta; 5) obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta. Postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. Podmiot składający wniosek o wpis Zakładu do rejestru zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową w wysokości 217 zł. Wnioski o rejestrację niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Województwa Małopolskiego można składać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów, w Krakowie: ul. Basztowa 22; pok. nr 567 tel , w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, pok. nr 202, tel w. 2322; , w Tarnowie, al. Solidarności 5 9, Tarnów, pok. nr 704, tel Bliższe informacje na temat rejestracji Zakładów można znaleźć na stronie: nr 81, maj czerwiec

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem w

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111)

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111) NR 5 (111) ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 Boże Narodzenie to święto miłości to czas pojednania czas dziecięcej radości! to czas na prezenty pod choinką schowane to piękne kolędy przy stole śpiewane

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Specjalistycznej Kliniki Chirurgii Plastycznej położonej przy ul. Królewicza Jakuba 37 w Warszawie Zważywszy, że: podstawową - prawną oraz etyczną - powinnością

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307 Kraków nr 75 Kwiecień - Maj 2007 Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Wydaje: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka Sekretarz: Małgorzata Hrycak OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000 tel. 74 842-33-25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r.

Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Druk nr 3488 Warszawa, 15 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo