ZAPYTANIE OFERTOWE. Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Nr RWZP 147/U-2/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Nr RWZP 147/U-2/2015"

Transkrypt

1 AKCPEPTUJĘ Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Gospodarczego Sławomir Wasilewski Łódź, dn. 02 lipca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Nr RWZP 147/U-2/ Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kopcińskiego Łódź tel fax Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi. Zakres usługi obejmuje w szczególności: a) udzielanie informacji prawnych, porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych; b) występowanie przed wszystkimi sądami, w tym administracyjnymi, urzędami, w tym organami administracji rządowej i samorządowej oraz przygotowywanie pism procesowych w tych postępowaniach; c) zapewnienie innej niż określona w pkt. b) reprezentacji w zakresie czynności faktycznych i prawnych; d) analiza i opiniowanie przedstawianych przez Zamawiającego projektów umów, pism, wewnętrznych aktów prawnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów; e) bieżące doradztwo prawne związane z działalnością Oddziału, f) bieżące doradztwo prawne związane z działalnością organów Oddziału, w tym Dyrektora Oddziału i Rady Oddziału, w szczególności uczestnictwo w posiedzeniach Rady; g) bieżące informowanie o zmianach przepisów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego; h) zapewnienie obsługi w języku polskim; i) przekazywanie przez Wykonawcę danych niezbędnych do prowadzenia przez Zamawiającego Rejestru Spraw Sądowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału ; j) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą (drogą telefoniczną i elektroniczną); k) zapewnienie dyżuru jednego radcy prawnego/adwokata wyznaczonego do realizacji zamówienia w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Oddziału tj. 8:00 do 16:00, przez pięć dni w tygodniu przez siedem godzin, w siedzibie Zamawiającego, a nadto w zależności od potrzeb i okoliczności również w lokalach w Łodzi: przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi i ul. Kopcińskiego 69/71 oraz w Delegaturach Oddziału; 1

2 l) stosowanie procedur obowiązujących w ŁOW NFZ w zakresie niezbędnym do załatwiania spraw, w tym przestrzeganie oznaczonych terminów załatwiania spraw; w pozostałym zakresie przestrzeganie następujących terminów załatwiania spraw: sprawy bieżące, sprawy pilne bez względu na stopień skomplikowania - dnia następnego po dniu otrzymania sprawy, z wyjątkiem spraw, które wymagają natychmiastowej interwencji, sprawy skomplikowane do 7 dni kalendarzowych, sprawy szczególnie skomplikowane do 14 dni kalendarzowych. Każdorazowo terminy uzgadniane są z Naczelnikiem Wydziału Prawno Organizacyjnego i Gospodarczego lub z inną wyznaczoną osobą m) windykacja należności Świadczenie pomocy prawnej obejmować winno zakres niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego, w szczególności związany z działalnością ustawową i statutową Zamawiającego, z uwzględnieniem przede wszystkim obowiązujących przepisów prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, finansów publicznych, zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, prawa administracyjnego Obsługa prawna ma być świadczona osobiście przez jednego radcę prawnego/adwokata przez pięć dni w tygodniu, w godzinach wskazanych w pkt 2.1 podpunkt k, z tym że Zamawiający w przypadkach uzasadnionych potrzebami Oddziału przewiduje możliwość zmiany harmonogramu pracy Wykonawca i osoba wykonująca przedmiot zamówienia przez okres obowiązywania umowy nie może świadczyć pomocy prawnej na rzecz: a) świadczeniodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zmn.) lub ubiegają się o zawarcie takich umów; b) właścicieli, pracowników lub osób współpracujących ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów; c) organów podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t.j.dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zmn.); d) organów jednostek samorządu terytorialnego; e) organów zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 j.t.); f) właścicieli akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt b Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez jednego radcę prawnego/adwokata posiadającego minimum 24 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług obsługi prawnej, w tym co najmniej 6 miesięcy jako radca prawny lub adwokat Doświadczenie oceniane będzie na zasadach wskazanych w pkt 10 zapytania ofertowego Adwokat albo radca prawny, realizujący przedmiot zamówienia, zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług, objętych przedmiotem zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z pozostałymi radcami prawnymi świadczącymi usługi prawne na rzecz Zamawiającego Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do koordynowania realizacji czynności będących przedmiotem zamówienia jest Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego i Gospodarczego lub inna wyznaczona osoba Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom. 3. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 3.1. Zamówienie zostanie udzielone na okres od 1 sierpnia 2015r. do 31 grudnia 2015r Wielkość zamówienia Zamawiający ustala na 749 godzin z tym, że przewiduje się możliwość ustalenia przerwy w świadczeniu usług, pod warunkiem że nie przekroczy ona 10 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy. Okres uzgodnionej przerwy uznaje się za realizację przedmiotu umowy. 2

3 3.3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, Łódź, a w razie konieczności także: - ul. Kopcińskiego 56, Łódź, - ul. Kopcińskiego 69/71, Łódź, - al. Armii Krajowej 15, Piotrków Trybunalski(Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim), - ul. Jagiellońska 29, Skierniewice (Delegatura w Skierniewicach), - Plac Wojewódzki, Sieradz (Delegatura w Sieradzu). 4. Warunki udziału w postępowaniu: 4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie usługi obsługi prawnej przez co najmniej 24 miesiące, dysponuje jednym radcą prawnym lub adwokatem, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie usługi obsługi prawnej przez co najmniej 24 miesiące, w tym co najmniej 6 miesięcy jako radca prawny lub adwokat, posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5. Dokumenty jakie Wykonawca winien załączyć do oferty: 5.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 zapytania ofertowego, Wykonawca winien załączyć do oferty: wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem referencji potwierdzających należyte wykonanie niniejszych usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do zapytania ofertowego, wykaz wskazujący osobę, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia tj. realizowała osobiście przedmiot zamówienia (pkt 2.3 i 2.7 zapytania), wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do zapytania ofertowego oraz załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę wskazaną w wykazie doświadczenia, o którym mowa pkt 2.5; opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Ponadto do oferty należy załączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze, dokument pełnomocnictwa winien być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6. Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty na cały zakres zamówienia. Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (tj. osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 3

4 Oferta musi być zapakowana w zamkniętą, nieprzezroczystą kopertę/opakowanie. Koperta/opakowanie winno być oznaczone nazwą Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nr RWZP 147/U-2/2015. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 5. zapytania ofertowego. 7. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy ul. Kopcińskiego 58, Łódź, Budynek B, Dział Gospodarczy, pok. nr 24, w godzinach pracy, tj. 8:00-16:00. Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2015r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 8. Termin ważności oferty: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Opis sposobu obliczenia ceny : 9.1. Do porównania złożonych ofert przyjmuje się cenę brutto oferty Cenę brutto oferty stanowi skalkulowana przez Wykonawcę cena brutto 1 godziny świadczenia usługi pomnożona przez przeliczeniową ilość godzin świadczenia usługi w ciągu realizacji zamówienia (749 godzin) Zmiana stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę Cena określona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszelkie elementy kalkulacji ceny, a w szczególności koszty poniesione w trakcie postępowania o zamówienia publiczne i w trakcie realizacji zamówienia, w tym koszty podróży służbowych i noclegów związanych z realizacją zamówienia Ceny winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów jakie zaoferuje Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie, zasady oceny ofert oraz wyboru oferty: 10.1 Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: Cena - 70%, Doświadczenie 30 % Liczba punktów w kryterium Cena obliczana będzie wg wzoru: C m = P : P m 70 pkt gdzie: m oznacza kolejną badaną ofertę w kryterium Cena, C m oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium Cena, P oznacza cenę brutto najtańszej oferty, P m oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi Liczba punktów w kryterium Doświadczenie obliczana będzie w następujący sposób: za wykazanie wykonanych/wykonywanych usług obsługi prawnej przez każdą osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, trwającej: 24 miesiące: powyżej 24 do 36 powyżej 36 do 48 powyżej 48 4

5 miesięcy: miesięcy: miesięcy: radca prawny/adwokat 0 punktów 10 punktów 10 punktów 10 punktów Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o wyżej przedstawione kryteria zgodnie ze wzorem: O = C + D gdzie: O ilość punktów badanej oferty C liczba punktów w kryterium Cena D liczba punktów w kryterium Doświadczenie Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 11 Informacja o formalnościach: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany warunków zamówienia lub ich odwołania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty, w tym wypadku stronom prowadzonego postępowania nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować do p. Joanny Dobrzyńskiej, tel lub p. Małgorzaty Kucharskiej-Marszałek, tel Załączniki: 1. formularz ofertowy zał. 1; 2. wykaz wykonanych usług zał. 2a, 3. wykaz osób zał. 2b, 4. projekt umowy zał. 3. 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ ZATWIERDZAM Łódź, dn. 21.08.2013 r. Dyrektor ŁOW NFZ Jolanta Kręcka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 8 2013-04-26 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Obsługa prawna wszelkich inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo