KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO"

Transkrypt

1 KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO Jarosław Działek Polskie Towarzystwo Geograficzne 11 stycznia 2011

2 KAPITAŁ I KAPITAŁY źródło:

3 KAPITAŁ I KAPITAŁY źródło:

4 KAPITAŁ I KAPITAŁY źródło:

5 KAPITAŁ I KAPITAŁY źródło:

6 KAPITAŁ I KAPITAŁY klasyczne czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał kapitał - dobra finansowe lub materialne, którymi moŝna dysponować dla prowadzenia działalności przynoszącej dochód. nowe rodzaje kapitałów : kapitał ludzki kapitał społeczny kapitał kulturowy kapitał symboliczny kapitał intelektualny

7 KAPITAŁ I KAPITAŁY Źródło: Walukiewicz, 2007

8 KAPITAŁ I KAPITAŁY klasyczne modele wzrostu nie wyjaśniały w pełni obserwowanych róŝnic w tempie wzrostu gospodarczego państw lub regionów wzrost znaczenia czynników społecznych, kulturowych, politycznych i psychologicznych w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych homo socio-economicus, a nie tylko homo economicus zmiany w gospodarce powodują wzrost znaczenia powiązań sieciowych postfordowska organizacja pracy, gospodarka oparta na wiedzy, szybki przepływ informacji to, co się posiada waŝne było w czasach przednowoczesnych, to co się wie w czasach nowoczesnych, natomiast to, kogo się zna w czasach ponowoczesnych (Rymsza, 2007)

9 KROKI MILOWE ROZWOJU KONCEPCJI 1916 Lyda Judson Hanifan, The community center 1974 Mark S. Granovetter, Getting a job: a study of contacts and careers 1980 Pierre Bourdieu, Le capital social: notes provisoires 1986 Pierre Bourdieu, The forms of capital 1988 James Coleman, Social capital in the creation of human capital 1993 Robert D. Putnam i inni, Demokracja w działaniu 2000 Robert D. Putnam, Samotna gra w kręgle

10 KAPITAŁ SPOŁECZNY NAUKOWA MODA? naukowa moda? stare pojęcia ubrane w nowe szaty tak, ale istotnym novum jest to, Ŝe powiązania społeczne i normy traktowane są jako pewien zasób (indywidualny, kolektywny) intuicyjny charakter w teorii łatwy do zastosowania w strategiach rozwoju, w praktyce trudny we wdroŝeniu

11 GRANOVETTER SIŁA LUŹNYCH WIĘZI jaka jest najlepsza strategia poszukiwania pracy przy uŝyciu zasobów powiązań społecznych? mniej skutecznym rozwiązaniem jest informowanie się jedynie wśród rodziny czy przyjaciół (wykorzystanie mocnych więzi), a lepsze wyniki daje zwrócenie się do dalszych znajomych (wykorzystanie luźnych więzi) osoby połączone mocnymi więziami mają podobne zainteresowanie, spędzają ze sobą duŝo czasu, mają wspólnych przyjaciół; istnieje większe prawdopodobieństwo powtarzania się tych samych informacji; dodatkowo czują się zobligowane do znalezienia jakichkolwiek informacji, stąd teŝ mogą zadowolić się rozwiązaniami mniej optymalnymi siła luźnych więzi (strength of weak ties) polega na tym, Ŝe łączy róŝne zgrupowania jednostek o silnych powiązaniach i umoŝliwiających przepływ nowych informacji (zasobów) między nimi; problemem moŝe być wiarygodność informacji, stąd teŝ rośnie rola zaufanie, które zmniejsza ryzyko oszustwa R.Burt koncepcja dziur strukturalnych

12 &&& ### ###

13

14 BOURDIEU UJĘCIE KLASOWE składa się z dwóch elementów: samej relacji społecznej oraz zasobów dostępnych dzięki tej relacji Kapitał społeczny to zbiór rzeczywistych lub potencjalnych zasobów, które związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków znajomości i wzajemnego uznania innymi słowy, z przynaleŝnością do grupy które umoŝliwiają kaŝdemu ze swoich członków wsparcie dzięki posiadanemu przez całą zbiorowość kapitałowi. (Bourdieu, 1986: ) ujęcie konfliktowe: kapitał społeczny łączy przedstawicieli wyŝszych klas społecznych, dzięki czemu mogą lepiej wykorzystać zasoby dostępne tym klasom, powodując jeszcze większe upośledzenie niŝszych klas społecznych wyŝsze klasy społeczne świadomie inwestują w kapitał społeczny (np. poprzez organizację przyjęć, członkostwo w klubach, strategie matrymonialne, itp.), po to, by jeszcze lepiej spoŝytkować zgromadzone przez nie pieniądze, wiedzę i władzę

15 BOURDIEU UJĘCIE KLASOWE

16

17 COLEMAN KAPITAŁ SPOŁECZNY A LUDZKI jaki jest wpływ kapitału społecznego na kapitał ludzki? analizując przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, zwrócił uwagę na rolę kapitału społecznego w rodzinie i lokalnej społeczności kapitał społeczny w kontekście szkoły: zobowiązania i oczekiwania rodziców wobec dzieci, powiązania rodzin ze szkołą, tworzenie się pozytywnego klimatu wokół szkoły, gdzie wszystkie strony są zainteresowane sukcesem, wzmocnienie norm dopingujących uczniów do wysiłku wskaźniki: obecność rodziców, ich uczestnictwo w Ŝyciu szkoły (PTA), mobilność rodzin, szkoły a lokalna społeczność (prywatne szkoły wyznaniowe) silne i gęste powiązania mocnymi więziami wewnątrz danej grupy (tzw. domknięcie) zwiększać mają poziom zaufania między jej członkami, wzmacniać normy wewnątrzgrupowe i prowadzić do większej efektywności jej członków duŝe zasoby kapitału społecznego rodzinnego w niektórych grupach etnicznych, np. azjatyckiej, które w USA osiągają sukcesy edukacyjne

18

19 COLEMAN ASPEKT FUNKCJONALNY kapitał społeczny jak krzesło definiowane przez swoją funkcję funkcjonalny aspekt kapitału społecznego, który albo umoŝliwia łatwiejsze podejmowanie wspólnych działań, albo przyczynia się do obniŝenia ich kosztów. Im większa intensywność powiązań i im wyŝsze zaufanie tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się oddolnych inicjatyw oraz niŝsze koszty ich realizacji. kapitał społeczny ma głównie pozytywne oddziaływanie, przyczyniając się np. do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. [Kapitał społeczny] stanowi pewien aspekt struktury społecznej i ułatwia niektóre działania jednostek, które są wewnątrz takiej struktury ( ) Ułatwia osiąganie celów, które nie mogłyby zostać osiągnięte w przypadku jego braku lub zostałyby osiągnięte, ale większym kosztem. ( ) Stanowi dla aktorów wartość tych aspektów struktury społecznej, które jako zasoby mogą być przez tych aktorów uŝyte do realizacji ich interesów. (Coleman, 1990: 302, 304, 305)

20 PUTNAM WŁOCHY I USA skąd biorą się róŝnice w sprawności instytucji samorządowych we włoskich regionach? zwrócił uwagę na związek pomiędzy poziomem sprawności instytucjonalnej a poziomem rozwoju gospodarczego, uznając przy tym, Ŝe wynika to z wpływu nieznanego trzeciego czynnika. czynnikiem wyjaśniającym ma być kapitał społeczny: Kapitał społeczny odnosi się tu do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania. (Putnam i in., 1995: 258) w analizie posługuje się jednak terminem regionalnej wspólnoty obywatelskiej i mówi obywatelskości (civicness), która obejmuje zaangaŝowanie społeczne (uczestnictwo w stowarzyszeniach, czytelnictwo gazet) i polityczne (uczestnictwo w wyborach, niewielki udział głosowania preferencyjnego)

21

22 PUTNAM jakie są zasoby kapitału społecznego w Stanach Zjednoczonych? zauwaŝa stałą tendencję spadkową członkostwa w najwaŝniejszych amerykańskich organizacjach społecznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, obrazując to tytułową metaforą samotnej gry w kręgle, optymistyczna wizja kapitału społecznego: Kapitał społeczny sprawia, Ŝe jesteśmy mądrzejsi, zdrowsi, bezpieczniejsi, bogatsi, potrafimy lepiej rządzić w sprawiedliwej i stabilnej demokracji. (Putnam, 2000: 290) Dla Putnama kapitał społeczny staje się więc dobrem korzystnie wpływającym niemal na wszystko: kapitał ludzki, produktywność, sukces gospodarczy, demokratyczny rząd czy samą demokrację, a takŝe na ludzkie zdrowie i szczęście oraz, generalnie na wszystkie aspekty ludzkiego Ŝycia. (Rymsza, 2007: 37)

23

24 PUTNAM DWA KAPITAŁY SPOŁECZNE wzorem dwóch rodzajów więzi wyróŝniono kapitał społeczny wiąŝący i pomostowy (bonding and bridging), czasem określany jako zamknięty i otwarty lub wykluczający i włączający: Ryzykując pewne nadmierne uproszczenie, moŝna za Putnamem wydzielić dwa główne typy kapitału społecznego: pierwszy typ, który zbliŝa do siebie ludzi, którzy juŝ się dobrze znają (nazwiemy go kapitałem wiąŝącym) oraz drugi, który spaja osoby lub grupy, które wcześniej się nie znały (Putnam nazywał go kapitałem pomostowym, a my przyjmujemy za nim ten termin). (Gittell, Vidal, 1998: 15) Niektóre formy kapitału społecznego są, z wyboru czy z konieczności, skierowane do wewnątrz i mają na celu wzmacnianie wewnętrznych toŝsamości i jednorodności grup. Przykładami kapitału społecznego wiąŝącego są etniczne bractwa studenckie, przykościelne kółka czytelnicze kobiet czy modne stowarzyszenia typu country club. Inne sieci wychodzą na zewnątrz i obejmują ludzi o zróŝnicowanym społecznym pochodzeniu. Przykładami takiego kapitału społecznego pomostowego będą ruchy praw człowieka, wiele organizacji młodzieŝowych czy ekumeniczne organizacje religijne. (Putnam, 2000: 22)

25 ZAUFANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE zaufanie istotny aspekt kapitału powiązań społecznych: Zaufanie napędza współpracę. Im większy poziom zaufania w obrębie społeczności, tym większe prawdopodobieństwo współpracy. Z kolei współpraca powiększa zaufanie. (Putnam i in., 1995: 265) dwa rodzaje zaufania: osobiste i społeczne Ten pierwszy typ to zaufanie gęste, totalnie i bezwarunkowo stowarzyszone z obiektem, który daje partnerowi bardzo szeroki zakres zaufania i wiąŝe się z duŝym ładunkiem pozytywnych wzajemnych emocji. (...) W drugim przypadku zaufanie jest funkcją cech obiektu. Dostęp do zaufania jest potencjalnie otwarty i nie jest tak silnie predeterminowany przynaleŝnością grupową. (Bartkowski, 2003: 73-74) promień zaufania, nakładające się kręgi zaufania: Tradycyjne społeczeństwa składają się z róŝnych segmentów, to znaczy z duŝej liczby identycznych, samoistnych jednostek społecznych jak wioski czy plemiona. Natomiast nowoczesne społeczeństwa składają się z duŝej liczby nakładających się na siebie grup społecznych, które pozwalają na przynaleŝność do rozmaitych grup i wiele róŝnych toŝsamości. (Fukuyama, 1999)

26 KAPITAŁY SPOŁECZNE dwa wymiary analizy kapitału społecznego: aspekt strukturalny (powiązania, sieci) oraz aspekt normatywny, nazywany równieŝ kulturowym, poznawczym bądź kognitywnym, czyli zaufanie i inne normy społeczne, zasięg oddziaływania powiązań i norm oraz wynikający z tego ich charakter: kapitał społeczny wiąŝący i zaufanie osobiste kapitał społeczny pomostowy i zaufanie społeczne (uogólnione) kapitał społeczny łączący i zaufanie do instytucji

27 KAPITAŁY SPOŁECZNE aspekt kapitału społecznego charakter i zasięg kapitału społecznego wspólnotowy zrzeszeniowy instytucjonalny autor koncepcji mocne więzi luźne więzi - Granovetter, 1974 aspekt strukturalny aspekt normatywny ograniczenia sieci dziury strukturalne - Burt, 1990 zakorzenienie autonomia - Woolcock, 1998 kapitał społeczny wiąŝący krótki promień zaufania zaufanie osobiste kapitał społeczny pomostowy długi promień zaufania zaufanie społeczne kapitał społeczny łączący Putnam, Fukuyama, 1997 zaufanie do instytucji róŝni autorzy

28 CO TO JEST KAPITAŁ SPOŁECZNY? KAPITAŁ SPOŁECZNY to sieci powiązań społecznych róŝnego rodzaju, które łączą jednostki lub grupy z tych samych (powiązania wiąŝące) lub róŝnych środowisk (powiązania pomostowe), którym towarzyszą normy zaufania i wzajemności.

29 KRYTYKA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO nowe ujęcie starych koncepcji socjologicznych, niedookreślenie pojęcia: w jednej definicji zarówno jego determinanty, jak równieŝ potencjalne konsekwencje, nadmiernie optymistyczne pojmowanie kapitału społecznego jako coś z natury dobrego, trudności w operacjonalizacji wynikające równieŝ z problemów definicyjnych

30 KRYTYKA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO funkcjonalistyczne ujęcie kapitału społecznego mówiono nie tylko, co to jest kapitał społeczny, ale równieŝ czemu ma słuŝyć i jakie przynosi korzyści jednostkom, grupom lub całym społecznościom. niezrozumienie pośredniczącej roli kapitału społecznego, gdy zasoby, które moŝna było pozyskać za jego pośrednictwem identyfikowano z samym kapitałem. Stąd waŝne jest rozróŝnienie samych zasobów [osiąganych dzięki kapitałowi społecznemu] ze zdolnością do ich osiągnięcia dzięki członkostwu w róŝnych strukturach społecznych, na co zwrócił Bourdieu, ale zostało przemilczane przez Colemana. Zrównanie kapitału społecznego z zasobami otrzymanymi dzięki niemu moŝe łatwo prowadzić do tautologii. (Portes, 1998: 5)

31 KRYTYKA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO z tym związane były błędy w operacjonalizacji, regiony z duŝymi zasobami kapitału społecznego powinny być według teorii bezpieczniejsze i lepiej rozwinięte pod względem gospodarczym, więc jako wskaźniki kapitału społecznego dobierano wskaźniki przestępczości i poziomu rozwoju gospodarczego, tam gdzie były one wysokie, uznawano, Ŝe zasoby kapitału społecznego są równieŝ wysokie. sukces miast i regionów dawał się właściwie utoŝsamić z posiadaniem zasobów kapitału społecznego, a do osiągnięcia tegoŝ sukcesu niezbędny jest tenŝe kapitał społeczny (Zarycki, 2000: 46)

32 NEGATYWNY KAPITAŁ SPOŁECZNY z tym związane jest rozumienie kapitału jako czegoś z gruntu dobrego, którego zasoby trzeba bez wahania maksymalizować społeczności z wyŝszymi zasobami kapitału społecznego były skazane na sukces, musiały być bezpieczniejsze i lepiej zarządzane, ich otoczenie czystsze i zadbane, a mieszkańcy zamoŝniejsi i zadowoleni z Ŝycia. stwierdzono istnienia negatywnego kapitału społecznego (Kaźmierczak, 2007), którego uosobieniem stały się organizacje typu mafijnego, w których panuje silne więzi grupowe i zaufanie osobiste uwaga: nie ma mowy o dobrym lub złym kapitale społecznym, a jedynie o pozytywnych negatywnych dla danej zbiorowości skutkach kapitału społecznego. bo czy moŝna mówić o negatywnym kapitale ekonomicznym, gdy zostaje on wykorzystany do zakupu broni, lub negatywnym kapitale ludzkim, gdy wiedza o systemach zabezpieczeń zostaje wykorzystana podczas napadu na bank? w przypadku grup przestępczych kapitał społeczny przynosi im samym korzyści, ale zdecydowanie odmienne są skutki dla reszty społeczeństwa.

33 NEGATYWNY KAPITAŁ SPOŁECZNY zjawisko ograniczania zasobów kapitału społecznego do zamkniętej sieci moŝe dotyczyć grup o silnej spójności wewnętrznej przez: ograniczanie dostępu do zasobów osobom spoza grupy, czego przykładem mogą być korporacje zawodowe, Ŝądania udziału w zyskach z działalności, np. poprzez naleganie, by zatrudnić bliskich lub znajomych, występowanie silnej kontroli społecznej ograniczającej autonomię jednostek i zmuszającej niezaleŝne jednostki do przyjęcia norm grupy lub do jej opuszczenia, pojawienie się sytuacji, w których indywidualny sukces moŝe być postrzegany jako zagroŝenie dla spójności grupy. Mancur Olson w ksiąŝce The rise and decline of nations (1982) zauwaŝył, Ŝe wiele organizacji działa jako grupy interesu, dąŝące do realizacji własnych wpływów kosztem wspólnego dobra, np. związki zawodowe, korporacje zawodowe czy grupy lobbingowe

34 DETERMINANTY KAPITAŁ SPOŁECZNY ODDZIAŁYWANIE SKUTKI wpływ na gęstość interakcji SIECI POWIĄZAŃ mobilizacja innych zasobów WPŁYW POZYTYWNY oraz ich jakość ZAUFANIE lub ograniczanie dostępu do nich WPŁYW NEGATYWNY o róŝnym zasięgu i intensywności relacji

35 NA CO MA WPŁYW? kapitał ludzki i intelektualny rozwój społeczeństwa obywatelskiego procesy demokratyzacji sprawność instytucji publicznych poziom zdrowia rozwój gospodarczy przedsiębiorczość

36 JAK WPŁYWA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY? kapitał powiązań społecznych pozwala uczestnikom sieci korzystać z zasobów zgromadzonych przez innych jej członków; jednostka nie musi opierać się tylko na własnym dorobku czy kupować zasoby na rynku, ale moŝe skorzystać z zasobów krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych, członków tego samego stowarzyszenia, itp. dostęp do róŝnych zasobów zaleŝy od rodzaju powiązań społecznych wiąŝących lub pomostowych powiązania wiąŝące stanowią bazę dla jednostki, ale oparcie tylko na nich napotyka na barierę braku nowych zasobów pienięŝnych czy informacyjnych powiązania pomostowe, mniej pewne ze względu na swój luźniejszy charakter, swoją wartość ukazują wtedy, gdy dostarczają zasoby, których brakuje w zamkniętych grupach. Wstępne korzyści z intensywnej integracji wewnątrz wspólnoty, muszą ustąpić z czasem miejsca rozleglejszym powiązaniom poza wspólnotą: zbyt duŝo lub zbyt mało w kaŝdym wymiarze w danym momencie osłabia wzrost gospodarczy. (Woolcock, 1998; 175) Mogą istnieć róŝne typy kapitału społecznego, a ich zasoby powinny być optymalizowane, a nie maksymalizowane (Woolcock, 1998: 158). sieci powiązań umoŝliwiają równieŝ koordynację działań w społecznościach lokalnych

37 JAK WPŁYWA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY? kapitałspołeczny wiążący kapitałspołeczny pomostowy rodzaj więzi mocne więzi luźne więzi charakter grupy relatywnie homogeniczna relatywnie heterogeniczna przykłady stowarzyszenia grupy rodzinne, pozarządowe, kluby przyjacielskie, sąsiedzkie sportowe, artystyczne zaufanie osobiste uogólnione (społeczne) ujęcie przestrzenne zamykające się wewnątrz wychodzące na zewnątrz wpływ na rozwój negatywny pozytywny W innych ujęciach pozytywny wpływ zapewniać ma odpowiednia kombinacja obu rodzajów kapitału społecznego (Woolcock, 1998; Sabatini, 2005)

38 JAK WPŁYWA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY? autonomia (= kapitał społeczny pomostowy) Źródło: Woolcock, 1998: 172. słaba silna zakorzenienie (= kapitał społeczny wiążący) słabe amoralny indywidualizm anomia silne amoralny familiaryzm możliwości społeczne

39 JAK WPŁYWA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY? zaufanie wg Piotra Sztompki (2005) redukuje obawy co do nieprzewidywalnych zachowań innych uczestników: zaufanie mobilizuje ludzi do działania, uwalniając kreatywną, swobodną, innowacyjną, przedsiębiorczą aktywność; dzieje się tak, poniewaŝ interakcje są uwolnione od lęków i podejrzeń, dlatego są bardziej spontaniczne i otwarte, zaufanie zmniejsza potrzebę kontrolowania i monitorowania posunięć innych; obdarzenie zaufaniem ( kredyt zaufania ) przez innych zawiesza społeczny nadzór i kontrolę, dając więcej miejsca na nonkonformizm, oryginalność, innowacyjność, wolność działania, zaufanie wzmacnia zachowania prospołeczne i zachęca do zaangaŝowania w róŝne stowarzyszenia; tym samym, jak twierdzi R. Putnam, wzrost zaufania zwiększa równieŝ gęstość sieci międzyludzkich powiązań, zaufanie wzmacnia więzi jednostki ze wspólnotą (czyli powiązania społeczne wiąŝące), prowadząc do współpracy, wzajemnej pomocy oraz gotowości do poświęcania się na rzecz innych, zaufanie wzmacnia równieŝ tolerancję i akceptację obcych (czyli powiązania społeczne pomostowe).

40 JAK WPŁYWA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY? Pozytywny wpływ kapitału społecznego na rozwój gospodarczy: KAPITAŁ SPOŁECZNY powiązania społeczne (element strukturalny) umoŝliwiają dostęp do zasobów finansowych, wiedzy obecnych w sieci powiązań ułatwiają podejmowanie zbiorowych działań zaufanie (element normatywny) redukuje koszty transakcji, zmniejszając potrzebę kontroli ułatwia przepływ informacji redukuje niepewność zachowań innych uczestników Ŝycia społecznego Rozwój koncepcji ukazał jednak moŝliwość negatywnego wpływu róŝnych rodzajów kapitałów, np. kapitału społecznego wiąŝącego

41 JAK WPŁYWA NA ROZWÓJ GOSPODARCZY? 1. Im większa gęstość powiązań społecznych w danej zbiorowości tym większe moŝliwości skorzystania z zasobów kapitałów innego rodzaju (fizycznego, ekonomicznego, ludzkiego). 2. Przy takiej samej gęstości powiązań społecznych, im większe zasoby kapitałów innego rodzaju zgromadzone są w sieci tym większe moŝliwości wykorzystania ich przez daną zbiorowość. 3. Im większa gęstość powiązań pomostowych tym większe moŝliwości skorzystania z nowych zasobów kapitałów innego rodzaju niedostępnych w danej zbiorowości. 4. Optymalna kombinacja powiązań wiąŝących i pomostowych powinna sprzyjać zarówno skorzystaniu z zasobów spoza sieci, jak równieŝ ich odpowiedniemu rozprowadzeniu wewnątrz sieci. 5. Im wyŝszy poziom zaufania w sieci powiązań wiąŝących i pomostowych tym bardziej ułatwione korzystanie z zasobów kapitałów innego rodzaju zgromadzonych w sieciach, wewnątrz i na zewnątrz jej struktury, a tym samym większa skłonność do podejmowania kontaktów, mniejsze koszty kontroli, większa przedsiębiorczość i kreatywność uczestników sieci.

42 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE Bank Danych Regionalnych (GUS) zespoły artystyczne członkowie zespołów artystycznych koła (kluby) członkowie kół (klubów) kluby sportowe (łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) członkowie klubów sportowych fundacje stowarzyszenia i organizacje społeczne Baza ngo.pl Stowarzyszenia Klon/Jawor aktywne organizacje pozarządowe organizacje poŝytku publicznego Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego członkowie ruchów, stowarzyszeń i innych grup kościelnych Diagnoza Społeczna liczba przyjaciół działania na rzecz społeczności lokalnej członkostwo w organizacjach, stowarzyszeniach, itp. udział w zebraniach publicznych (poza miejscem pracy) moŝna ufać większości ludzi czy w postępowaniu z ludźmi ostroŝności nigdy za wiele Polski Generalny SondaŜ Społeczny spotkania w celach towarzyskich z krewnymi, sąsiadami, innymi znajomymi wyjścia do kawiarni lub restauracji uczestnictwo w mszach i naboŝeństwach członkostwo w związkach zawodowych

43 WSKAŹNIK: STOW_NGO.PL POWIATY O WARTOŚCI POW. MEDIANY

44 WSKAŹNIK: OPP_NGO.PL POWIATY O WARTOŚCI POW. MEDIANY

45 WSKAŹNIK: KOSC_CZLONK PODZIAŁ NA KWARTYLE

46 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE wskaźniki składowe główne stow_gus 0,897 art_czlonk 0,544 0,573 zaint_ czlonk 0,457 sport_ czlonk 0,455 0,762 stow_ngo.pl 0,909 opp_ngo.pl 0,823 kosc_ czlonk 0,821 czlonk_stow 0,587 udzial_spol 0,679-0,522 udzia_zebr 0,681 przyjaciele 0,598 zaufanie_diagnoza 0,592 kapitałspołeczny pomostowy kapitałspołeczny wiąŝący formalny 1. składowa - nieformalny 3. składowa 2. składowa

47 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE 1. składowa formalny kapitał społeczny pomostowy 2. składowa nieformalny kapitał społeczny wiąŝący 3. składowa nieformalny kapitał społeczny pomostowy Zasoby kapitału społecznego najwyŝsze wysokie średnie (pow. przeciętnej) średnie (pon. przeciętnej) niskie najniŝsze granice regionów historycznych granice województw granice podregionów

48 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE kombinacja 1. składowej (formalny kapitał społeczny pomostowy) i 2. składowej (nieformalny kapitał społeczny wiąŝący) LEGENDA: kapitałspołeczny pomostowy (1. składowa) niski średni wysoki kapitałspołeczny wiąŝący (2. składowa) wysoki średni niski granice regionów historycznych granice województw granice podregionów/powiatów

49 ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO Podregiony Ziem Zachodnich i Północnych według wielkości zasobów kapitału społecznego pomostowego oraz wiąŝącego kapitał społeczny pomostowy (1. składowa) niski (N=5) średni (N=6) wysoki (N=7) wysoki (N=1) opolski kapitał społeczny wiążący (2. składowa) średni (N=6) niski (N=11) ełcki gliwicki stargardzki szczeciński wałbrzyski gorzowski legnickogłogowski nyski wrocławski koszaliński zielonogórski jeleniogórski słupski elbląski olsztyński Szczecin Wrocław

50 ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ZróŜnicowanie zasobów kapitału społecznego pomostowego oraz wiąŝącego w regionach historycznych na poziomie powiatów zabór austriacki kapitał społeczny wiążący kapitał społeczny pomostowy niski średni wysoki wysoki 14,3% 34,7% 22,4% średni 8,2% 2,0% 10,2% niski 8,2% zabór rosyjski kapitał społeczny wiążący kapitał społeczny pomostowy niski średni wysoki wysoki 4,2% 11,8% 14,6% średni 22,2% 11,1% 2,1% niski 18,1% 9,0% 6,9% zabór pruski kapitał społeczny wiążący kapitał społeczny pomostowy niski średni wysoki wysoki 11,0% 12,3% 2,7% średni 20,5% 11,0% 5,5% niski 21,9% 6,8% 8,2% Ziemie Zachodnie i Północne kapitał społeczny wiążący kapitał społeczny pomostowy niski średni wysoki wysoki 2,7% 4,4% 5,3% średni 11,5% 13,3% 9,7% niski 15,0% 18,6% 19,5%

51 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE regionów historycznych nie moŝna uznać za jednoznaczne determinanty wielkości zasobów kapitału społecznego wewnętrznie zróŝnicowane zgodność hipotez z rzeczywistością: kapitał społeczny wiąŝący: wysokie zasoby w dawnym zaborze austriackim, raczej niskie na Ziemiach Zachodnich i Północnych; kapitał społeczny pomostowy: pewną zgodność moŝna zaobserwować w przypadku zaboru austriackiego i Ziem Zachodnich i Północnych (zasoby powyŝej przeciętnej) i rosyjskiego (z reguły niskie zasoby) niezgodność hipotez z rzeczywistością: kapitał społeczny wiąŝący: na obszarach dawnego zaboru pruskiego i rosyjskiego przewidywano raczej jego wysoki poziom, a spotkać moŝna obszary z całego spektrum wartości z niewielką przewagą obszarów o niskich lub średnich zasobach; kapitał społeczny pomostowy: niskie zasoby w dawnym zaborze pruskim, zwłaszcza w Wielkopolsce, gdzie spodziewano się odwrotnej sytuacji

52 DETERMINANTY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO Poziom urbanizacji: kapitał społeczny wiąŝący bardziej charakterystyczn y dla obszarów wiejskich, a pomostowy dla obszarów zurbanizowanych (choć są wśród nich wyjątki) y = -0,028x + 1,667 r 2 = 0,338

53 DETERMINANTY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO Struktura gospodarcza: występowania zasobów róŝnych rodzajów kapitału społecznego nie moŝna wiązać wyłącznie z dychotomicznym podziałem na obszary wiejskie i miejskie, ale równieŝ z cechami regionalnych gospodarek kapitał społeczny wiążący kapitałspołeczny pomostowy niski średni wysoki wysoki 1,5% 12,3% średni 6,2% 4,6% 10,8% niski 16,9% 6,2% 41,5% granice regionów historycznych granice województw granice powiatów

54 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE silne pozytywne zaleŝności pomiędzy kapitałem pomostowym a kapitałem ludzkim, aktywnością ekonomiczną oraz znaczeniem usług w regionalnej gospodarce, silna negatywna zaleŝność pomiędzy kapitałem pomostowym a znaczeniem przemysłu w regionalnej gospodarce, silna pozytywna zaleŝność pomiędzy tradycyjnym stylem Ŝycia (rodziny wielodzietne, poparcie dla partii konserwatywnych) a kapitałem wiąŝącym, destrukcyjny wpływ migracji na kapitał wiąŝący, a w mniejszym stopniu na kapitał pomostowy destrukcyjny wpływ bezrobocia na obie formy kapitału społecznego, pozytywne korelacje ze wszystkimi typami kapitału dla podregionów dawnej Galicji, negatywna korelacja z kapitałem wiąŝącym dla podregionów Ziem Zachodnich

55 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE Korelacje zaobserwowane pomiędzy kapitałem społecznym a miarami wzrostu gospodarczego nie znajdują odzwierciedlenia w modelach wzrostu gospodarczego po uwzględnieniu pozostałych czynników wzrostu kapitału ekonomicznego i ludzkiego wzrost wartości podatku PIT na na 1 osobę w wieku produkcyjnym w latach ,0% 125,0% 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% -3,0-3,0 WAZA WAZA WAWM TROJ TROJ WAWS WAWS LEGN LEGN KRKM POZN SOSN SOSN WALB WALBKRSN PRZM CHLM -2,0-2,0-1,0-1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,03,0 nieformalny kapitał kapitał społeczny społeczny pomostowy wiąŝący (2. (1. składowa) WAWM y = 8,66x + 60,7 r 2 = 0,177 y = -7,59x + 60,7 r 2 = 0,136 3,0 4,0

56 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE Modele regresji dla wzrostu wartości podatku PIT w latach na 1 osobę w wieku produkcyjnym (1) (2a) (2b) (2c) (2d) stała 3,152*** 3,203*** 3,412*** 3,193*** 3,468*** wartośćpit w 2000 r. -0,308** -0,329** -0,324** -0,314** -0,334** nakłady inwestycyjne 0,516*** 0,525*** 0,486*** 0,514*** 0,485*** wyższe wykształcenie 0,595*** 0,638*** 0,593*** 0,602*** 0,605*** obszary metropolitalne 0,410*** 0,403*** 0,408*** 0,406*** 0,403*** formalny kapitałspołeczny pomostowy (1. składowa) -0,046-0,004 nieformalny kapitałspołeczny wiążący (2. składowa) -0,089-0,090 nieformalny kapitałspołeczny pomostowy (3. składowa) -0,024-0,029 skorygowane R 2 0,711 0,707 0,712 0,707 0,703 błąd standardowy 0,157 0,158 0,156 0,158 0,159 oszacowania Uwagi: tabela zawiera współczynniki β dla wszystkich zmiennych niezaleŝnych zastosowanych w poszczególnych modelach; ***, ** oraz * oznaczają współczynniki korelacji istotne na poziomie odpowiednio 1%, 5% i 10%. Źródło: badania własne.

57 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE y = 16,6x + 146,0 r 2 = 0,513 Modele regresji dla poziomu przedsiębiorczości dla powiatów grodzkich uwzględniające kapitał ekonomiczny i ludzki (a) oraz kapitał społeczny (b) poziom przedsiębiorczości (a) (b) stała 61,340*** 81,140*** nakłady inwestycyjne wyższe wykształcenie 0,780*** 0,513*** formalny kapitałspołeczny pomostowy (1. składowa) 0,289** nieformalny kapitałspołeczny wiążący (2. składowa) -0,238** nieformalny kapitałspołeczny pomostowy (3. składowa) 0,227*** skorygowane R 2 0,603 0,658 błąd standardowy oszacowania 24,81 23,01 Uwagi: tabela zawiera współczynniki βtylko dla istotnych statystycznie zmiennych niezaleŝnych zastosowanych w poszczególnych modelach; ***,** oraz * oznaczająwspółczynniki korelacji istotne na poziomie odpowiednio 1%, 5% i 10%. Źródło: badania własne.

58 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE nie moŝna potwierdzić hipotezy o wpływie (pozytywnym bądź negatywnym) kapitału społecznego na rozwój gospodarczy w polskim kontekście społecznogospodarczym w modelach wzrostu gospodarczego ani kapitał społeczny pomostowy, ani wiąŝący nie przynoszą Ŝadnego dodatkowego bezpośredniego wpływu na obecnym poziomie rozwoju w Polsce najbardziej istotne są zasoby kapitału ekonomicznego i kapitału ludzkiego nie moŝna wskazać regionów, dla których kapitał społeczny odgrywałby szczególnie pozytywną lub negatywną rolę w polskich warunkach moŝna mówić o silnym sprzęŝeniu kapitału społecznego pomostowego z kapitałem ludzkim wykazano związki pomiędzy kapitałem społecznym a postawami przedsiębiorczymi

59 ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE czy kapitał społeczny będzie odgrywał rolę w rozwoju gospodarczym Polski w miarę zmian struktury gospodarczej kraju? J. Czapiński (2009) twierdzi, Ŝe okaŝe się on niezbędny, gdy Polska osiągnie wyŝszy poziom PKB, dalszy rozwój nowoczesnej gospodarki wymagać będzie w Polsce modernizacji społecznej rozumianej jako wyjście z wąskich wspólnot molekularnych, otwarcie się na innych i rozwój współpracy między róŝnymi podmiotami i grupami, czyli przejście od społeczeństwa opartego na kapitale ludzkim i kapitale społecznym wiąŝącym do takiego, gdzie główną rolę odgrywa kapitał społeczny pomostowy, czy moŝliwe jest budowanie (inwestowanie?) kapitału społecznego pomostowego, który jest wynikiem długotrwałych, naturalnych procesów społecznych?

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY ***

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY *** MACIEJ FRYKOWSKI Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim PAWEŁ STAROSTA ** Uniwersytet Łódzki KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY *** STRESZCZENIE Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI TOMASZ ZARYCKI KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO", rok XLVIII, nr 2, 2004 s. 45-65. Pojęcie kapitału społecznego zadomowiło się na dobre w polskim dyskursie

Bardziej szczegółowo

KONCEPTUALIZACJA I OPERACJONALIZACJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

KONCEPTUALIZACJA I OPERACJONALIZACJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO INICJATYWY Z UDZIAŁEM OSÓB 50 PLUS A ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W WOJ. LUBUSKIM DIAGNOZA I EWALUACJA Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edyta Mianowska Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW POLSKIEJ WSI, JAK GO MIERZYĆ I CZY WARTO INWESTOWAĆ W JEGO WZMOCNIENIE?

CZYM JEST KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW POLSKIEJ WSI, JAK GO MIERZYĆ I CZY WARTO INWESTOWAĆ W JEGO WZMOCNIENIE? ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA SOCIOLOGICA 37, 2011 Uniwersytet Łódzki CZYM JEST KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW POLSKIEJ WSI, JAK GO MIERZYĆ I CZY WARTO INWESTOWAĆ W JEGO WZMOCNIENIE? Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY. DEFINIOWANIE, POMIAR I TYPY

KAPITAŁ SPOŁECZNY. DEFINIOWANIE, POMIAR I TYPY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 1 (LXVIII) 20 Katarzyna Sierocińska * KAPITAŁ SPOŁECZNY. DEFINIOWANIE, POMIAR I TYPY Pojęcie kapitału społecznego funkcjonuje w naukach społecznych stosunkowo od

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią Raport podsumowujący Piotr Mikiewicz Jon Torfi Jonasson Gestur Gudmundsson Kristjana Stella Blondal Dagmara Margiela Korczewska red. Piotr Mikiewicz Wrocław

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY Recenzent: prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY EULALIA SKAWIŃSKA Wstęp, podrozdz. 2.1 2.2, 2.3.1, 2.3.3 2.3.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1 9.1, Rozdz. 10 Zakończenie ROMUALD I. ZALEWSKI

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce

Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce Wstęp Procesy decydujące o rozwoju społeczno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2007 r.

Warszawa, październik 2007 r. KAPITAŁ SPOŁECZNY IN STATU NASCENDI ROLA LOKALNYCH ORGANIZACJI GRANTOWYCH W ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA PODSTAWIE ANALIZY EFEKTÓW IV EDYCJI PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE KOŃCOWY RAPORT

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku 38 Dr Krzysztof Janc 15 Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku Wstęp Człowiek i jego zdolności adaptacyjne są czynnikiem sprawczym kształtującym współczesną przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny szkoły

Kapitał społeczny szkoły Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej dr inż. Aneta Anna Wiktorzak Instytut Badań Systemowych PAN Kapitał społeczny szkoły Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie Czytelnikowi

Bardziej szczegółowo

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Przedsiębiorczość społeczna... 5 1. Ekonomia społeczna pojęcia podstawowe... 5 2. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce... 12 3. Charakterystyka instytucji ekonomii

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego... 177 Dr Władysława Jastrzębska Dr Małgorzata Lechwar Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNO KULTUROWE A KAPITAŁ SPOŁECZNY. GŁOS W DEBACIE O WIELOKULTUROWOŚCI

ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNO KULTUROWE A KAPITAŁ SPOŁECZNY. GŁOS W DEBACIE O WIELOKULTUROWOŚCI Zróżnicowanie etniczno kulturowe Pogranicze. a kapitał Studia społeczny Społeczne. Tom XX (2012) 7 Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku email: u.ag@interia.pl ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNO KULTUROWE

Bardziej szczegółowo

ISS. Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek. Dorota Osipowicz. Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46.

ISS. Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek. Dorota Osipowicz. Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46. ISS Instytut Studiów Społecznych Institute for Social Studies Uniwersytet Warszawski * University of Warsaw Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46 Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych Przykład

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny

Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny Andrzej Klimczuk Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny Wprowadzenie W prowadzonych współcześnie debatach nad ważnymi problemami krajowymi dostrzega się potrzebę poszukiwania sposobów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych: przykład branży gier komputerowych Klimczuk, Andrzej

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych: przykład branży gier komputerowych Klimczuk, Andrzej www.ssoar.info Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych: przykład branży gier komputerowych Klimczuk, Andrzej Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego

Spis treści. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego Spis treści Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego 1 Spis treści 2 Spis treści Jacek Lewicki Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego Przykład miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego AT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET ŚLĄSKI w KATOWICACH WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Małgorzata Wójcik Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany negatywnych stereotypów etnicznych. Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Autorzy: Jakub Głowacki Jerzy Hausner Krzysztof Jakóbik Krzysztof Markiel AmbroŜy Mituś Michał śabiński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SZCZECINA 2007

GOSPODARKA SZCZECINA 2007 GOSPODARKA SZCZECINA 2007 DIAGNOZA I PERSPEKTYWY ROZWOJU W UJĘCIU KRÓTKO- I ŚREDNIOOKRESOWYM Raport Grupy G-14 Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Stanisława Flejterskiego wykonana na zlecenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

5. Przedsiębiorczość absolwentów

5. Przedsiębiorczość absolwentów Przedsiębiorczość absolwentów 160 Izabela Kowalska-śakieta Łukasz Kutyło 5. Przedsiębiorczość absolwentów 5.1 Wprowadzenie W poniŝszym rozdziale zostaną poruszone kwestie dotyczące przedsiębiorczości absolwentów.

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo