Część IV SIWZ WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 Część IV SIWZ WZÓR UMOWY

2 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH NA RZECZ PSE S.A. zawarta w dniu [... ] roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działająca pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: a zwaną dalej Wykonawcą po przeprowadzeniu postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 1 CHARAKTER I PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca wykonywać będzie na rzecz Zamawiającego usługi pomocy prawnej w zakresie każdorazowo zleconym przez Zamawiającego (Usługi). 2. Usługi polegać będą na świadczeniu usług prawnych w zakresie reprezentowania Spółki przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym i NSA w sprawach związanych z posadowieniem urządzeń przesyłowych na nieruchomościach osób trzecich położonych w następujących województwach [pakiet 1: mazowieckim, łódzkim i podlaskim; pakiet 2: śląskim, opolskim i małopolskim; pakiet 3: kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim; pakiet 4: świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim; pakiet 5: zachodnio-pomorskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim], w szczególności w sprawach dotyczących: a. zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości; b. ustanowienia służebności przesyłu; c. usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości; 3. Usługi polegać będą uzupełniająco na świadczeniu innych usług prawnych na rzecz PSE S.A. obejmujących w szczególności: a. udzielanie porad prawnych m.in.: w formie pisemnej, telefonicznej i ; b. udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa; c. sporządzanie opinii i analiz prawnych; d. sporządzanie i opiniowanie wzorów umów oraz doradztwo w zakresie umów, przygotowywanie i opiniowanie aneksów do umów; e. reprezentowanie Spółki w postępowaniach administracyjnych związanych z posadowieniem urządzeń przesyłowych; f. sporządzanie projektów pism procesowych; g. sporządzanie projektów dokumentów; h. udzielanie wsparcia prawnego w zakresie projektowanych krajowych lub wspólnotowych regulacji prawnych; i. doradztwo w trakcie negocjacji biznesowych; j. opiniowanie normatywnych aktów wewnętrznych Spółki.

3 4. Zlecenie wykonania Usługi w zakresie innym niż wymieniony w ust. 2 i 3 wymaga zgody Wykonawcy. 5. Wykonawca będzie świadczył Usługi z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego i/lub adwokata, w szczególności tajemnicy zawodowej. 2 ZASADY WYKONYWANIA UMOWY 1. Zamawiający zleca usługi przy wykorzystaniu Wniosku o zamówienie usługi prawnej (Wniosek), przesłanego Wykonawcy na piśmie, pocztą elektroniczną (skan) lub faksem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnej zmiany wzoru wniosku. Zmiana wzoru nie stanowi zmiany Umowy. 2. Wykonawca będzie wykonywać Usługi na warunkach określonych w SIWZ oraz we Wniosku. 3. Wykonawca będzie przyjmował wnioski w dni robocze w godz do W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu realizacji określonego we Wniosku, Wykonawca niezwłocznie (nie później niż dwie godziny od chwili otrzymania Wniosku) poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny braku możliwości realizacji w terminie określonym we Wniosku oraz podaniem możliwego terminu realizacji, jeśli charakter zleconej czynności pozwala na wykonanie jej w późniejszym terminie. 5. Brak odpowiedzi Wykonawcy w czasie dwóch godzin od chwili otrzymania Wniosku, uznaje się za przyjęcie zlecenia określonego we Wniosku. 6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie realizacji zlecenia może odbywać się w dowolnej formie, bezpośredniej lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefon, fax, ). 7. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy będą: a. ze strony Zamawiającego - [... ], tel.: [... ], mail [... ]; b. ze strony Wykonawcy - [... ], tel.: [... ], mail [... ], przy czym Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie niniejszej Umowy. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna z chwilą pisemnego poinformowania o niej drugiej Strony. 8. Zamawiający zleca Usługi zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji oraz na podstawie pełnomocnictw obowiązujących u Zamawiającego na dzień zlecenia usługi. 9. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w każdym przypadku, w którym jest to niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca niezwłocznie zgłasza konieczność zmiany treści udzielonych pełnomocnictw oraz konieczność udzielenia pełnomocnictw w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia jednostkowego. 3 WYNAGRODZENIE 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, za Usługi, o których mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według stawki godzinowej wynoszącej.. zł netto (słownie: ) za jedną godzinę pracy.. 2. Przez godzinę pracy polegającej na świadczeniu usług prawnych, rozumie się faktycznie wykonywaną pracę. Wynagrodzenie nie należy się w szczególności za czas dojazdu do siedziby Zamawiającego, czas dojazdu na posiedzenia Sądu lub do organu administracyjnego oraz czas poświęcony na przygotowanie i przekazanie (oddanie) Zamawiającemu dokumentów dotyczących zleceń, w tym akt spraw sądowych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, powiększone zostanie o należny podatek VAT.

4 4. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w 1, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych na rzecz Zamawiającego w związku ze świadczeniem usług prawnych. Zwrotowi podlegać będą: opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, administracyjne, koszty tłumaczeń, koszty podróży służbowych związane z realizacją spraw zleconych przez Zamawiającego. 5. Wydatki inne niż określone w ust. 4 powinny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 1 za zapewnienie Zamawiającemu zastępstwa procesowego w jednej sprawie w I instancji nie będzie wyższe niż., a za zastępstwo procesowe w jednej sprawie w II instancji nie będzie wyższe niż 7. Wykonawcy nie przysługuje zasądzony na rzecz Zamawiającego zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego. Wykonawca zobowiązany jest wnosić w każdym postępowaniu o zasądzenie przez sąd na rzecz Zamawiającego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 8. Przyjmuje się, że zastępstwo procesowe w I lub II instancji oznacza reprezentowanie Zamawiającego przed sądem powszechnym I lub II instancji lub wojewódzkim sądem administracyjnym, które kończy się przygotowaniem krótkiej opinii prawnej zawierającej jednoznaczną rekomendację co do dalszych działań Zamawiającego w szczególności zasadności lub braku zasadności składania apelacji/skargi kasacyjnej. 9. Sporządzenie skargi kasacyjnej oraz reprezentacja przed Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym rozliczane jest według stawki godzinowej określonej w ust. 1 bez wskazywania maksymalnej wartości całkowitego wynagrodzenia. 10. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zasądzenia przez Sąd od Zamawiającego jakichkolwiek należności pieniężnych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać niezwłocznie numer rachunku, na który Zamawiający przekaże zasądzone należności. W przypadku zasądzenia na rzecz Zamawiającego jakichkolwiek należności pieniężnych Wykonawca zobowiązany jest wezwać niezwłocznie stronę postępowania do uiszczenia zasądzonych należności podając numer rachunku wskazany przez Zamawiającego. 11. Zamawiający przekaże w terminie 2 dni roboczych od otrzymania opinii prawnej, o której mowa w ust. 8, decyzję w zakresie składania lub nie składania środka zaskarżenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powyższą opinię prawną w terminie pozwalającym na pozyskanie stanowiska Zamawiającego i skuteczne złożenie środka zaskarżenia. W przypadku nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego Zamawiający przekaże Wykonawcy stanowisko w terminie 5 dni roboczych od otrzymania opinii prawnej. 4 RAPORTOWANIE 1. Wykonawca będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca przedstawiać Zamawiającemu w formie pisemnej lub em raport za miesiąc bieżący obejmujący szczegółowy wykaz Usług wykonanych przez Wykonawcę (Raport). Raport obejmować będzie następujące informacje: numer Wniosku nadany przez Zamawiającego, liczbę godzin poświęconych w danym miesiącu na realizację zlecenia wraz z opisem pozwalającym na weryfikację wykonanych czynności, wskazanie prawnika, który prowadzi sprawę, koszt usługi w danym miesiącu oraz łączny koszt danego zlecenia, wysokość wydatków, o których mowa w 3 ust. 4 poniesionych przy realizacji danej Usługi, jeżeli wydatki takie wystąpiły. 2. Zamawiający przedstawi uwagi do Raportu w terminie trzech dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia dodatkowych uwag w późniejszym terminie. 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Raportu, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedstawi stosowne wyjaśnienia. W przypadku niewyjaśnienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez

5 Zamawiającego uwag przyjmuje się, że usługi nie zostały wykonane. Wykonawca nie uwzględnia tych kosztów w fakturze za dany miesiąc. 4. Wykonawca po wykonaniu pracy zgodnie z treścią Wniosku wpisze na druku wniosku rzeczywistą ilość godzin poświęconą na jego realizację. Zamawiający potwierdzi odbiór pracy poprzez podpisanie druku Wniosku, które będzie również stanowiło akceptację ilości godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag po zaakceptowaniu wykonanych prac w przypadku późniejszego stwierdzenia innej ilości godzin realizacji danej Usługi. 5 FAKTUROWANIE I PŁATNOŚĆ 1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane Usługi w danym miesiącu w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Raportu, o którym mowa w 4 ust. 3 niniejszej Umowy. 2. Raport, o którym mowa w 4 ust. 3 niniejszej Umowy będzie stanowił załącznik do faktury wskazanej w ust Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 6 KORZYSTANIE Z PRAC I AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 1. Zamawiający ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania wyników świadczonej usługi pomocy prawnej zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do opinii, analiz, pism procesowych oraz innych opracowań, sporządzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej umowy, w zakresie w jakim stanowić one będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą dostarczenia utworu Zamawiającemu. 3. Przejście majątkowych praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: a. utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. korzystanie w całości lub części w tym poprzez łączenie z innymi utworami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki (prawa zależne). 4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.1 jest zawarte w wynagrodzeniu określonym w 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 7 POUFNOŚĆ I ZAKAZ KONKURENCJI 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszelkich niedostępnych publicznie informacji i dokumentów przekazanych przez lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz uzyskanych w trakcie świadczenia usługi w związku z realizacją

6 poszczególnych zleceń. Ujawnienie takich informacji może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, szczegółowo określający rodzaj, zakres i cel, dla którego uchyla się obowiązek zachowania tajemnicy oraz podmiot, któremu dane mają zostać udostępnione. 2. Wykonawca nie będzie świadczył na rzecz i podmiotów trzecich usług pomocy prawnej powodujących konflikt interesów dla Zamawiającego. 3. Wykonawcy nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli: udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej, d. brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną, e. osoba fizyczna lub przedsiębiorca, przeciwko której prowadzi sprawę jest jego klientem, choćby w innej sprawie, f. dokumenty lub informacje, które pozyskał od Zamawiającego związane byłyby ze sprawą innego klienta, które dawałyby temu klientowi jakiekolwiek korzyści lub przewagę w sprawie. 4. Nie dopełnienie warunków, o których mowa w ust. 1-3 powyżej stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i uprawnia Zamawiającego do jej rozwiązania z możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym. 5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do zwrotu każdego przekazanego mu dokumentu. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz akt spraw sądowych w terminie 14 dni od wykonania czynności określonych każdorazowo we Wniosku. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Wniosek oraz rozliczyć wszystkie koszty i wydatki poniesione przy realizacji usługi określonej we Wniosku. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dochowanie powyższego terminu, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wydłużenie terminu na zwrot dokumentów lub akt spraw sądowych. 7. Dokumenty i akta spraw sądowych, o który mowa w ust. 6, powinny zawierać protokół zdawczo-odbiorczy zawierający szczegółowy wykaz chronologicznie ułożonych dokumentów. 8. Wykonawca odpowiada za szkody będące następstwem zniszczenia bądź zgubienia dokumentów lub akt spraw sądowych przekazanych przez Zamawiającego. 9. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa ma charakter poufny i Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, nie ujawniać osobom trzecim informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, obowiązujących w Polsce dla odpowiedzialności zawodowego radcy prawnego lub adwokata. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych w razie naruszenia przez Wykonawcę: a. terminu wykonania Usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 500 zł za każdy dzień opóźnienia, b. zasad poufności zł za każde naruszenie; c. nie złożenie w terminie środka zaskarżenia zł za każde naruszenie w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wnoszeniu środka zaskarżenia i poinformowaniu o decyzji Wykonawcy; d. za naruszenia określone w 7 ust zł za każde naruszenie. e. za nieprzekazanie dokumentów i akt sprawy w terminie określonym w 7 ust zł za każdy dzień opóźnienia..

7 3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawił opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na kwotę co najmniej zł (słownie: pięć milionów złotych) wystawioną przez [podać nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego] i zobowiązuje się do jej posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do pokrycia szkód powstałych w związku z niewywiązaniem się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w 3 ust. 11, w tym w szczególności zwrotu kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia [... ] do dnia [... ], z zastrzeżeniem, że usługi zlecone w okresie jej obowiązywania wykonywane są do zakończenia czynności określonych w zleceniu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a. naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w 7 ust. 1 do 3 Umowy, b. niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, c. braku posiadania w trakcie trwania Umowy opłaconej polisy, o której mowa w 8 ust. 4 niniejszej Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy, w trybie o którym w ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie naliczone zgodnie z 5 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszone o wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w 8 ust. 2 niniejszej Umowy. 4. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z przysługujących mu praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza rezygnacji z korzystania z tych praw w przyszłości. 5. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone jedynie w zakresie i na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności: a. zmiana zasad rozliczeń, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie, b. zmiana obowiązującej stawki VAT. 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku i na tle Umowy rozstrzygane będą według prawa polskiego przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy korporacyjne dla adwokatów i radców prawnych. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

CZĘŚĆ IV WZÓR UMOWY. Część IV SIWZ Wzór Umowy - Świadczenie usług prawniczych na rzecz PSE S.A. w zakresie bieżącej obsługi prawnej - 1 -

CZĘŚĆ IV WZÓR UMOWY. Część IV SIWZ Wzór Umowy - Świadczenie usług prawniczych na rzecz PSE S.A. w zakresie bieżącej obsługi prawnej - 1 - CZĘŚĆ IV WZÓR UMOWY - 1 - UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH NA RZECZ PSE S.A. w zakresie bieżącej obsługi zawarta w dniu [... ] roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2 Umowa zawarta w dniu...2015 r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13 Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonanie tłumaczenia dokumentów związanych z projektem ( 1 ust. 1) zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru, który powinien

3 1. Wykonanie tłumaczenia dokumentów związanych z projektem ( 1 ust. 1) zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru, który powinien UMOWA Umowa zawarta w dniu.. 2014 roku w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo