Część IV SIWZ WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część IV SIWZ WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 Część IV SIWZ WZÓR UMOWY

2 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH NA RZECZ PSE S.A. zawarta w dniu [... ] roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działająca pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: a zwaną dalej Wykonawcą po przeprowadzeniu postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 1 CHARAKTER I PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca wykonywać będzie na rzecz Zamawiającego usługi pomocy prawnej w zakresie każdorazowo zleconym przez Zamawiającego (Usługi). 2. Usługi polegać będą na świadczeniu usług prawnych w zakresie reprezentowania Spółki przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym i NSA w sprawach związanych z posadowieniem urządzeń przesyłowych na nieruchomościach osób trzecich położonych w następujących województwach [pakiet 1: mazowieckim, łódzkim i podlaskim; pakiet 2: śląskim, opolskim i małopolskim; pakiet 3: kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim; pakiet 4: świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim; pakiet 5: zachodnio-pomorskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim], w szczególności w sprawach dotyczących: a. zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości; b. ustanowienia służebności przesyłu; c. usunięcia urządzeń przesyłowych z nieruchomości; 3. Usługi polegać będą uzupełniająco na świadczeniu innych usług prawnych na rzecz PSE S.A. obejmujących w szczególności: a. udzielanie porad prawnych m.in.: w formie pisemnej, telefonicznej i ; b. udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa; c. sporządzanie opinii i analiz prawnych; d. sporządzanie i opiniowanie wzorów umów oraz doradztwo w zakresie umów, przygotowywanie i opiniowanie aneksów do umów; e. reprezentowanie Spółki w postępowaniach administracyjnych związanych z posadowieniem urządzeń przesyłowych; f. sporządzanie projektów pism procesowych; g. sporządzanie projektów dokumentów; h. udzielanie wsparcia prawnego w zakresie projektowanych krajowych lub wspólnotowych regulacji prawnych; i. doradztwo w trakcie negocjacji biznesowych; j. opiniowanie normatywnych aktów wewnętrznych Spółki.

3 4. Zlecenie wykonania Usługi w zakresie innym niż wymieniony w ust. 2 i 3 wymaga zgody Wykonawcy. 5. Wykonawca będzie świadczył Usługi z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego i/lub adwokata, w szczególności tajemnicy zawodowej. 2 ZASADY WYKONYWANIA UMOWY 1. Zamawiający zleca usługi przy wykorzystaniu Wniosku o zamówienie usługi prawnej (Wniosek), przesłanego Wykonawcy na piśmie, pocztą elektroniczną (skan) lub faksem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnej zmiany wzoru wniosku. Zmiana wzoru nie stanowi zmiany Umowy. 2. Wykonawca będzie wykonywać Usługi na warunkach określonych w SIWZ oraz we Wniosku. 3. Wykonawca będzie przyjmował wnioski w dni robocze w godz do W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu realizacji określonego we Wniosku, Wykonawca niezwłocznie (nie później niż dwie godziny od chwili otrzymania Wniosku) poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny braku możliwości realizacji w terminie określonym we Wniosku oraz podaniem możliwego terminu realizacji, jeśli charakter zleconej czynności pozwala na wykonanie jej w późniejszym terminie. 5. Brak odpowiedzi Wykonawcy w czasie dwóch godzin od chwili otrzymania Wniosku, uznaje się za przyjęcie zlecenia określonego we Wniosku. 6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie realizacji zlecenia może odbywać się w dowolnej formie, bezpośredniej lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefon, fax, ). 7. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy będą: a. ze strony Zamawiającego - [... ], tel.: [... ], mail [... ]; b. ze strony Wykonawcy - [... ], tel.: [... ], mail [... ], przy czym Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie niniejszej Umowy. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna z chwilą pisemnego poinformowania o niej drugiej Strony. 8. Zamawiający zleca Usługi zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji oraz na podstawie pełnomocnictw obowiązujących u Zamawiającego na dzień zlecenia usługi. 9. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w każdym przypadku, w którym jest to niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca niezwłocznie zgłasza konieczność zmiany treści udzielonych pełnomocnictw oraz konieczność udzielenia pełnomocnictw w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia jednostkowego. 3 WYNAGRODZENIE 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, za Usługi, o których mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według stawki godzinowej wynoszącej.. zł netto (słownie: ) za jedną godzinę pracy.. 2. Przez godzinę pracy polegającej na świadczeniu usług prawnych, rozumie się faktycznie wykonywaną pracę. Wynagrodzenie nie należy się w szczególności za czas dojazdu do siedziby Zamawiającego, czas dojazdu na posiedzenia Sądu lub do organu administracyjnego oraz czas poświęcony na przygotowanie i przekazanie (oddanie) Zamawiającemu dokumentów dotyczących zleceń, w tym akt spraw sądowych. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, powiększone zostanie o należny podatek VAT.

4 4. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w 1, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych na rzecz Zamawiającego w związku ze świadczeniem usług prawnych. Zwrotowi podlegać będą: opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, administracyjne, koszty tłumaczeń, koszty podróży służbowych związane z realizacją spraw zleconych przez Zamawiającego. 5. Wydatki inne niż określone w ust. 4 powinny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 6. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 1 za zapewnienie Zamawiającemu zastępstwa procesowego w jednej sprawie w I instancji nie będzie wyższe niż., a za zastępstwo procesowe w jednej sprawie w II instancji nie będzie wyższe niż 7. Wykonawcy nie przysługuje zasądzony na rzecz Zamawiającego zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego. Wykonawca zobowiązany jest wnosić w każdym postępowaniu o zasądzenie przez sąd na rzecz Zamawiającego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 8. Przyjmuje się, że zastępstwo procesowe w I lub II instancji oznacza reprezentowanie Zamawiającego przed sądem powszechnym I lub II instancji lub wojewódzkim sądem administracyjnym, które kończy się przygotowaniem krótkiej opinii prawnej zawierającej jednoznaczną rekomendację co do dalszych działań Zamawiającego w szczególności zasadności lub braku zasadności składania apelacji/skargi kasacyjnej. 9. Sporządzenie skargi kasacyjnej oraz reprezentacja przed Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym rozliczane jest według stawki godzinowej określonej w ust. 1 bez wskazywania maksymalnej wartości całkowitego wynagrodzenia. 10. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zasądzenia przez Sąd od Zamawiającego jakichkolwiek należności pieniężnych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać niezwłocznie numer rachunku, na który Zamawiający przekaże zasądzone należności. W przypadku zasądzenia na rzecz Zamawiającego jakichkolwiek należności pieniężnych Wykonawca zobowiązany jest wezwać niezwłocznie stronę postępowania do uiszczenia zasądzonych należności podając numer rachunku wskazany przez Zamawiającego. 11. Zamawiający przekaże w terminie 2 dni roboczych od otrzymania opinii prawnej, o której mowa w ust. 8, decyzję w zakresie składania lub nie składania środka zaskarżenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powyższą opinię prawną w terminie pozwalającym na pozyskanie stanowiska Zamawiającego i skuteczne złożenie środka zaskarżenia. W przypadku nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego Zamawiający przekaże Wykonawcy stanowisko w terminie 5 dni roboczych od otrzymania opinii prawnej. 4 RAPORTOWANIE 1. Wykonawca będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca przedstawiać Zamawiającemu w formie pisemnej lub em raport za miesiąc bieżący obejmujący szczegółowy wykaz Usług wykonanych przez Wykonawcę (Raport). Raport obejmować będzie następujące informacje: numer Wniosku nadany przez Zamawiającego, liczbę godzin poświęconych w danym miesiącu na realizację zlecenia wraz z opisem pozwalającym na weryfikację wykonanych czynności, wskazanie prawnika, który prowadzi sprawę, koszt usługi w danym miesiącu oraz łączny koszt danego zlecenia, wysokość wydatków, o których mowa w 3 ust. 4 poniesionych przy realizacji danej Usługi, jeżeli wydatki takie wystąpiły. 2. Zamawiający przedstawi uwagi do Raportu w terminie trzech dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia dodatkowych uwag w późniejszym terminie. 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Raportu, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedstawi stosowne wyjaśnienia. W przypadku niewyjaśnienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez

5 Zamawiającego uwag przyjmuje się, że usługi nie zostały wykonane. Wykonawca nie uwzględnia tych kosztów w fakturze za dany miesiąc. 4. Wykonawca po wykonaniu pracy zgodnie z treścią Wniosku wpisze na druku wniosku rzeczywistą ilość godzin poświęconą na jego realizację. Zamawiający potwierdzi odbiór pracy poprzez podpisanie druku Wniosku, które będzie również stanowiło akceptację ilości godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag po zaakceptowaniu wykonanych prac w przypadku późniejszego stwierdzenia innej ilości godzin realizacji danej Usługi. 5 FAKTUROWANIE I PŁATNOŚĆ 1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane Usługi w danym miesiącu w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Raportu, o którym mowa w 4 ust. 3 niniejszej Umowy. 2. Raport, o którym mowa w 4 ust. 3 niniejszej Umowy będzie stanowił załącznik do faktury wskazanej w ust Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 6 KORZYSTANIE Z PRAC I AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 1. Zamawiający ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania wyników świadczonej usługi pomocy prawnej zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do opinii, analiz, pism procesowych oraz innych opracowań, sporządzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej umowy, w zakresie w jakim stanowić one będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą dostarczenia utworu Zamawiającemu. 3. Przejście majątkowych praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: a. utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. korzystanie w całości lub części w tym poprzez łączenie z innymi utworami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki (prawa zależne). 4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.1 jest zawarte w wynagrodzeniu określonym w 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 7 POUFNOŚĆ I ZAKAZ KONKURENCJI 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszelkich niedostępnych publicznie informacji i dokumentów przekazanych przez lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz uzyskanych w trakcie świadczenia usługi w związku z realizacją

6 poszczególnych zleceń. Ujawnienie takich informacji może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, szczegółowo określający rodzaj, zakres i cel, dla którego uchyla się obowiązek zachowania tajemnicy oraz podmiot, któremu dane mają zostać udostępnione. 2. Wykonawca nie będzie świadczył na rzecz i podmiotów trzecich usług pomocy prawnej powodujących konflikt interesów dla Zamawiającego. 3. Wykonawcy nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli: udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub sprawie z nią związanej, d. brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną, e. osoba fizyczna lub przedsiębiorca, przeciwko której prowadzi sprawę jest jego klientem, choćby w innej sprawie, f. dokumenty lub informacje, które pozyskał od Zamawiającego związane byłyby ze sprawą innego klienta, które dawałyby temu klientowi jakiekolwiek korzyści lub przewagę w sprawie. 4. Nie dopełnienie warunków, o których mowa w ust. 1-3 powyżej stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i uprawnia Zamawiającego do jej rozwiązania z możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym. 5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do zwrotu każdego przekazanego mu dokumentu. 6. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz akt spraw sądowych w terminie 14 dni od wykonania czynności określonych każdorazowo we Wniosku. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Wniosek oraz rozliczyć wszystkie koszty i wydatki poniesione przy realizacji usługi określonej we Wniosku. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dochowanie powyższego terminu, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wydłużenie terminu na zwrot dokumentów lub akt spraw sądowych. 7. Dokumenty i akta spraw sądowych, o który mowa w ust. 6, powinny zawierać protokół zdawczo-odbiorczy zawierający szczegółowy wykaz chronologicznie ułożonych dokumentów. 8. Wykonawca odpowiada za szkody będące następstwem zniszczenia bądź zgubienia dokumentów lub akt spraw sądowych przekazanych przez Zamawiającego. 9. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa ma charakter poufny i Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, nie ujawniać osobom trzecim informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, obowiązujących w Polsce dla odpowiedzialności zawodowego radcy prawnego lub adwokata. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych w razie naruszenia przez Wykonawcę: a. terminu wykonania Usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 500 zł za każdy dzień opóźnienia, b. zasad poufności zł za każde naruszenie; c. nie złożenie w terminie środka zaskarżenia zł za każde naruszenie w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wnoszeniu środka zaskarżenia i poinformowaniu o decyzji Wykonawcy; d. za naruszenia określone w 7 ust zł za każde naruszenie. e. za nieprzekazanie dokumentów i akt sprawy w terminie określonym w 7 ust zł za każdy dzień opóźnienia..

7 3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawił opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na kwotę co najmniej zł (słownie: pięć milionów złotych) wystawioną przez [podać nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego] i zobowiązuje się do jej posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do pokrycia szkód powstałych w związku z niewywiązaniem się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w 3 ust. 11, w tym w szczególności zwrotu kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia [... ] do dnia [... ], z zastrzeżeniem, że usługi zlecone w okresie jej obowiązywania wykonywane są do zakończenia czynności określonych w zleceniu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a. naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w 7 ust. 1 do 3 Umowy, b. niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, c. braku posiadania w trakcie trwania Umowy opłaconej polisy, o której mowa w 8 ust. 4 niniejszej Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy, w trybie o którym w ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie naliczone zgodnie z 5 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszone o wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w 8 ust. 2 niniejszej Umowy. 4. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z przysługujących mu praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza rezygnacji z korzystania z tych praw w przyszłości. 5. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone jedynie w zakresie i na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności: a. zmiana zasad rozliczeń, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie, b. zmiana obowiązującej stawki VAT. 6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku i na tle Umowy rozstrzygane będą według prawa polskiego przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy korporacyjne dla adwokatów i radców prawnych. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo