Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL /12 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podstawowego wsparcia pomostowego określa szczegółowe zasady realizacji Projektu w zakresie przyznawania wsparcia a w szczególności warunki udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego. 2. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim. Regulamin jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi aktami prawnymi oraz dokumentami programowymi regulującymi zasady udzielania wsparcia finansowego w ramach działania 6.2 PO KL. Wszelkie zmiany w obowiązującym prawodawstwie mogą wpłynąć na zmianę treści Regulaminu. 3. Informacje o ewentualnych zmianach Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Projektu: po uprzednim uzyskaniu zgody IP. 4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. 5. Projekt jest realizowany przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", na podstawie umowy nr POKL /12 dofinansowanie realizacji Projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (Instytucją Pośredniczącą). 6. Ogólne zasady realizacji projektu wyznaczają dokumenty programowe, tj.: - Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. zmieniony decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K (2009) 6607; - Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2013 roku; - System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2013 roku; - Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania PO KL z dnia 19 lipca 2011 roku; - Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. - Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z dnia ); - Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z dnia ); - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311). - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 83 z ), - Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999, - Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 12), - Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4); oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 1

2 - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223), - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz. 1598), - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726), - ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 nr 153 poz. 952 z późn. zm.); 7. Projekt jest realizowany w terminie od 1 grudnia 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku. 8. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje: wsparcie doradczo-szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej dla 40 osób, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla 32 osób, do wysokości max 40 tys. zł/uczestnik Projektu, zgodnie z budżetem wniosku o dofinansowanie, (Wniosek o dofinansowanie Projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych przewiduje wsparcie dla 32 Uczestników Projektu w wysokości do max 40 tys. zł/uczestnik projektu przyznanej przez członków KOW w kwocie wynikającej z założeń biznesplanu i potrzeb Uczestnika Projektu), podstawowe wsparcie pomostowe finansowe dla 32 osób, do wysokości 1 500,00 zł/m-c/uczestnik Projektu, zgodnie z budżetem wniosku o dofinansowanie, (Podstawowego wsparcia pomostowego finansowego wypłacanego w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego w formie miesięcznych transz w kwocie nie większej niż 1 500,00 zł). podstawowe wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla 32 osób: - szkolenie z zakresu prawidłowego wykorzystania dotacji zajęcia grupowe - doradztwo indywidualne-biznesowe zajęcia indywidualne (Podstawowe wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania aneksu do umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych) 9. Formy wsparcia określone w 1 pkt. 8 są realizowane na obszarze podregionu konińskiego województwa wielkopolskiego (powiat gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, Powiat m. Konin, wrzesiński). 10. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej beneficjenta oraz w Biurze projektu. 11. Siedziba Biura projektu mieści się w Ślesinie, przy ul. Żwirki i Wigury 17, tel adres Informacje nt. Projektu zamieszczane są na stronie internetowej: 2 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie. Beneficjent/Projektodawca/Operator wsparcia finansowego podmiot realizujący Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.2 POKL, tj.. Biuro projektu Biuro Projektodawcy/Realizatora Projektu ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin. 2

3 Dokumenty programowe dokumenty stanowiące podstawę realizacji Projektu. Są to w szczególności Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Doradztwo (indywidualne/grupowe) - usługa udzielona Uczestnikowi/om Projektu/ Beneficjentowi/om pomocy, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. Doradztwo indywidualne nie obejmuje pomocy indywidualnej opiekuna. Działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 października 2010 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220 poz. 1447). Dla potrzeb Wytycznych przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz partnerskich, a także członkostwo w spółdzielniach. Dzień przystąpienia do Projektu dzień podpisania przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o świadczenie usługi szkoleniowodoradczej w Projekcie. Dzień roboczy należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm); Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub data zarejestrowania w KRS. Dzień skutecznego doręczenia UP informacji za dzień skutecznego doręczenia uznaje się: 1) w przypadku odbioru osobistego datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem UP, 2) w przypadku przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, 3) w przypadku poczty elektronicznej (jeśli UP udostępnił Beneficjentowi adres ) datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej ( ) 4) w przypadku firm kurierskich datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, 5) w drodze elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu- datę poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej 6) przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów- datę odbioru osobistego potwierdzony podpisem pełnomocnika w zależności, która z dat wskazanych w ppkt. od 1) do 6) jest wcześniejsza. Dzień zarejestrowania działalności gospodarczej dzień uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Instytucja Pośrednicząca (w skrócie IP) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Instytucja Zarządzająca (w skrócie IZ) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. Menadżer/ka Projektu osoba zarządzająca Projektem. Komisja Oceny Wniosków (w skrócie KOW) komisja, która dokona oceny wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, której zasady działania określa Regulamin Komisji Oceny Wniosków. Podstawowe wsparcie pomostowe pomoc finansowa, która stanowi bezzwrotną pomoc finansową przyznawaną w formie comiesięcznego dofinansowania w kwocie nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma ona ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielana jest na wniosek beneficjenta ostatecznego (beneficjenta pomocy) składany do przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i przysługuje wyłącznie uczestnikom projektu, którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Podstawowe Wsparcie pomostowe obejmuje również pomoc szkoleniowo-doradczą. Wsparcie pomostowe stanowi przychód Uczestnika projektu Pomoc de minimis w ramach Działania 6.2 PO KL pomoc de minimis dotyczy przyznania uczestnikowi projektu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa). Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane Uczestnikowi projektu do momentu rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy de minimis Projekt przedsięwzięcie realizowane na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą. W województwie wielkopolskim umowa o dofinansowanie w ramach Działania 6.2. W niniejszym Regulaminie pod tym pojęciem rozumie się Projekt pt. Strefa Młodych Przedsiębiorczych realizowany przez w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Skuteczne doręczenie do siedziby beneficjenta oznacza możliwość złożenia dokumentów: - osobiście lub poprzez pełnomocnika w szczególności w przypadku osób niepełnosprawnych w siedzibie Biura projektu w Ślesinie przy ul. Żwirki i Wigury 17, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 08:00-16:00, - za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od uczestnika, który pojawił się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych (np. długi czas oczekiwania w kolejce do złożenia dokumentów) efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie 3

4 urzędowania Biura projektu. Za termin złożenia dokumentów w terminie w przypadku ich dostarczenia kurierem lub osobiście uznawana będzie data ich dotarcia do wskazanej wyżej siedziby Biura projektu w okresie trwania procesu naboru przewidzianym w niniejszym Regulaminie, zaś w przypadku ich wysyłki Pocztą Polską decydować będzie data stempla pocztowego, a zatem nie będzie ona mogła być późniejsza niż ostatni wyznaczony dzień przyjmowania dokumentów. Składniki majątku trwałego przede wszystkim są to urządzenia techniczne oraz inne środki przeznaczone do długotrwałego użytkowania (powyżej 12 miesięcy), w tym: programy komputerowe o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, jak również inne wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie, które ujęte jest w prowadzonej ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej (sprzęt, wyposażenie biura itp.). Strona internetowa Projektu strona internetowa Projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych, na której będą umieszczane szczegółowe informacje dotyczące Projektu, tj. Środki obrotowe oznacza to środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Uczestnik Projektu (w skrócie UP, Bezpośredni odbiorca wsparcia) osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, która podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie. W trakcie realizacji Projektu Uczestnik Projektu może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu. Uczestnik Projektu, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej na użytek Wytycznych nazywany jest Uczestnikiem Projektu Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wsparcie kapitałowe dla nowopowstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielane do wysokości PLN na osobę 3 Uprawnieni do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości ubiegać się mogą UP, którzy odbyli obowiązkowe wsparcie szkoleniowodoradcze w ramach Projektu i otrzymali na piśmie od Beneficjenta potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% zajęć. Wyjątek stanowią osoby przeszkolone w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu Strefa Młodych Przedsiębiorczych, jednak nabyta wiedza powinna zostać poparta odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. 2. Beneficjent wystawia UP potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach w ramach obowiązkowego wsparcia szkoleniowodoradczego. 3. zastrzega sobie jednak prawo do niewyrażenia zgody na wniosek Uczestnika Projektu w zakresie odstąpienia od uczestnictwa w obowiązkowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, jeżeli odbyte przez Uczestnika Projektu szkolenia/doradztwo odbiegały swym zakresem merytorycznym i programowym od przedmiotowego wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 4. O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą ubiegać się UP, których przedmiot planowanej działalności (lub UP) podlega wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz z późn.zm.). 4 Wysokość i cel wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 32 UP w wysokości maksymalnie ,00 zł na każdego z nich. 2. UP, któremu przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu powinien dokonać rejestracji działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.) po zakończeniu realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego, po otrzymaniu informacji o przyznaniu wsparcia finansowego ze strony Beneficjenta, tj. w terminie do 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. Beneficjent jest zobowiązany do wskazania w treści pisemnego zawiadomienia o wynikach ostatecznej oceny, terminu, do którego uczestnik projektu powinien dokonać rejestracji działalności gospodarczej. Co do zasady uczestnik projektu powinien rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od UP. 4. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestników /Uczestniczki projektu planowany jest w okresie kwiecień 2014 r. 5 4

5 Katalog wydatków kwalifikujących się do finansowania w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Wsparcie finansowe, które przyznane będzie w trakcie realizacji Projektu może być przeznaczone w szczególności na wydatki inwestycyjne, m.in. na: a) składniki majątku trwałego b) wyposażenie c) koszty prac remontowych i budowlanych, d) środki obrotowe e) zakup strony internetowej 2. Jednocześnie obowiązują następujące zasady udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zgodnie Wytycznymi: a) o dofinansowanie zakupu środków transportowych, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznesplanie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.); 3. Zakup rzeczy używanych zakupywanych ze środków wsparcia na rozwój przedsiębiorczości jest możliwy po spełnieniu wszystkich następujących warunków: a) sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie; b) sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków krajowych lub wspólnotowych; c) cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 4. Zaplanowane koszty prac remontowych i budowlanych powinny być związane wyłącznie z dostosowaniem budynków i pomieszczeń do rodzaju prowadzonej działalności. Zakup prac budowlanych i remontowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, najmu lub dalszej sprzedaży jest wykluczony. 5. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie może być wykorzystywane m.in. do pokrycia bieżących kosztów operacyjnych (np. czynsz, ubezpieczenia), na spłatę zobowiązań Beneficjenta Pomocy, które zostały zaciągnięte przed datą złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 6. Wydatki ponoszone w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Beneficjenci Pomocy rozliczają w kwotach brutto, łącznie z podatkiem VAT, bez względu na to, czy są/planują być płatnikami podatku VAT. Jednakże UP ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani są określić, już na etapie biznesplanu, czy zamierzają zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. W momencie podpisania Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, Uczestnik Projektu powinien zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany decyzji dotyczącej statusu podatnika, po uzyskaniu zgody beneficjenta (operatora wsparcia finansowego). 6 Wnioskowanie o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej 1. UP składa do Beneficjenta (operatora wsparcia finansowego) Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji (załącznik nr 1) wraz ze stosownymi załącznikami w siedzibie Biura Projektu przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin. 2. Każdy UP otrzyma pisemną informację o terminie składania Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji wraz z wymaganymi załącznikami do w/w wniosku, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zakończenia podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego. 3. W skład załączników do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji (dokumentów aplikacyjnych) wchodzą: a. Potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, (załącznik nr 2) b. Kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu 1 c. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych d. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA/KRUS 2 1 Dokument należy dostarczyć po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem firmy 5

6 e. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 3)/lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 4); f. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5); g. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de mini mis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalności w sektorze transportu drogowego-równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (załącznik nr 25) h. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski) (załącznik nr 6); i. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 7); j. Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych (załącznik nr 8); k. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź też złożeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej (załącznik nr 9); l. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (załącznik nr 10); m. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 11). n. oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych załącznik nr 12). Wymogi formalne zobowiązują do zachowania następujących zasad: a. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych wymaganymi podpisami i parafkami. b. Kopie dokumentów wymagają potwierdzenie za zgodność z oryginałem, przez co rozumie się zaopatrzenie każdej ze stron dokumentu klauzulą za zgodność z oryginałem wraz z czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub zaopatrzeniem pierwszej strony klauzulą za zgodność z oryginałem od str. do str. wraz z czytelnym podpisem oraz parafowaniem i numerowaniem pozostałych stron. c. Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie lub czytelnym pismem odręcznym i parafowane na każdej ze stron. Składanie wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji 1. UP składają w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie, wypełniony i podpisany Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji wraz z załącznikami w siedzibie Biura projektu przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin. 2. Dokumenty należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w niniejszym regulaminie w słowniku pojęć. 3. Nabór Wniosków nie będzie trwał krócej niż 4 dni robocze od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej beneficjenta (operatora wsparcia finansowego). Beneficjent zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu składania wniosków. 4. W celu zapewnienia równego dostępu do Projektu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. 5. Wnioski złożone przed lub po terminie ich przyjmowania, wyznaczonym przez Beneficjenta i ogłoszonym na stronie internetowej, nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od potencjalnego UP, który pojawi się w biurze w 2 J.w. 6

7 godzinach przyjmowania dokumentów, jednak z przyczyn niezależnych (długi czas oczekiwania, kolejka) efektywne złożenie dokumentów nastąpi po wyznaczonych godzinach przyjmowania dokumentów. 6. Jeden UP może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji. 7. Każdy złożony, w wyznaczonym terminie i miejscu Wniosek otrzyma Numer Ewidencyjny Wniosku. Każdy UP otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji w formie papierowej lub elektronicznej. 8. Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji powinien być wypełniony czytelnie, w języku polskim. Każde pole powinno być wypełnione. Pozostawienie jakiegokolwiek pola pustego stanowić będzie błąd formalny. Każde pole, które nie dotyczy danego UP należy uzupełnić formułą nie dotyczy. 9. Koperta zawierająca Wniosek powinna być zaklejona i opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji w Projekcie: Strefa Młodych Przedsiębiorczych, zawierać dane adresowe osoby składającej Wniosek oraz być zaadresowana do Biura Projektu przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin. 7 Tryb rozpatrywania Wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji 1. Rozpatrywaniem Wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji zajmuje się powołana w tym celu Komisja Oceny Wniosków. Jej powołanie szczegółowo określone jest w Regulaminie KOW (załącznik nr 16). 2. Członkowie KOW są osobami posiadającymi wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadającymi odpowiednie wykształcenie, które umożliwia prawidłową ocenę przedmiotowych wniosków. 3. W skład Komisji wchodzą: pracownicy Beneficjenta (operatora wsparcia finansowego); eksperci powołani przez Beneficjenta (w tym ewentualni eksperci zewnętrzni niezatrudnieni w ramach umowy o pracę u Beneficjenta) w liczbie trzech, dokonujący oceny merytorycznej; fakultatywnie wydelegowani pracownicy IP w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń KOW. Komisja Oceny Wniosków jest odpowiedzialna za: Ocenę kompletności oraz poprawności Wniosków wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej, w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę weryfikacji formalnej wniosku, Ocenę merytoryczną Wniosków. 4. Oceny formalnej na podstawie Karty weryfikacji formalnej (załącznik nr 14) i oceny merytorycznej na podstawie Karty oceny merytorycznej (załącznik nr 15) Wniosków dokonują członkowie KOW w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia naboru Wniosków. 5. Ocena formalna Wniosków polega na ocenie kompletności oraz poprawności Wniosków wraz z załącznikami, w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę weryfikacji formalnej (załącznik nr 14). Ocena formalna odbywa się w dwóch etapach: po pierwszym etapie oceny formalnej, w przypadku wystąpienia uchybień, UP pisemnie wzywany jest do dokonania poprawek/uzupełnień formalnych w terminie do 5 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia UP zawiadomienia o konieczności wniesienia poprawek we Wniosku. drugi etap oceny formalnej następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia poprawek. Wniosek zostaje odrzucony bez dokonania oceny, gdy: a) został złożony poza wyznaczonym terminem składania wniosków, b) siedziba działalności gospodarczej uczestnika/czki projektu będzie znajdować się poza terenem województwa wielkopolskiego, c) profil działalności gospodarczej przedstawiony we wniosku jest inny niż wskazany w formularzu rekrutacyjnym, d) działalność gospodarcza prowadzona przez uczestnika nie może uzyskać dofinansowania ze względu na profil działalności podlegający wykluczeniu zgodnie z zasadą de minimis, 7

8 6. Na zwołanym posiedzeniu KOW ponownie dokonuje oceny formalnej Wniosku. W przypadku nieuzupełnienia poprawek w odpowiednim terminie lub uzupełnienia dokumentów w sposób niewłaściwy, Wniosek jest odrzucany na etapie oceny formalnej. Powtórna ocena formalna jest wiążąca i ostateczna, nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy. 7. Oświadczenia złożone przez UP nie podlegają korekcie formalnej. UP zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, nie zaś ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 8. Poprawki/uzupełnienia, o których mowa w ust. 5, UP mogą składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w niniejszym Regulaminie w słowniku pojęć: 9. Koperta zawierająca poprawki/uzupełnienia powinna być zaklejona i opatrzona następującym sformułowaniem: Poprawki do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji w Projekcie: Strefa Młodych Przedsiębiorczych, zawierać dane adresowe osoby składającej Wniosek oraz być zaadresowana do Biura Projektu przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin. 10. Każdy UP otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia poprawek/uzupełnień w formie papierowej lub elektronicznej. 11. Poprawki/uzupełnienia powinny być wypełnione czytelnie, w języku polskim. Każde pole powinno być wypełnione. Pozostawienie jakiegokolwiek pola pustego stanowić będzie błąd formalny. Każde pole, które nie dotyczy danego UP należy uzupełnić formułą nie dotyczy. 12. Poprawki/uzupełnienia złożone po terminie ich składania nie będą rozpatrywane. 13. Po zakończeniu drugiego etapu oceny formalnej Wniosku i pozytywnej oceny formalnej Wnioski podlegają ocenie merytorycznej. 14. Oceny merytorycznej dokonuje KOW, wyłącznie w przypadku wniosków spełniających wymogi formalne wraz z załącznikami, w oparciu o przygotowaną i podpisaną Kartę oceny merytorycznej wniosku (załącznik nr 15). 15. Wniosek oceniany jest przez 2 losowo wybranych członków KOW, którzy są wybierani przez Przewodniczącego KOW lub jego Zastępcę spośród osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zawodowe do prawidłowej oceny Wniosku. Ocenę końcową stanowią dwie dokonane oceny, z których wyliczana jest średnia arytmetyczna. 16. Ocena Wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w Dokumentach programowych oraz założeniami wniosku o dofinansowanie Projektu. 17. Kryteria oceny merytorycznej prowadzonej przez KOW dotyczą: a) racjonalności b) celowości c) operacyjności d) wykonalności Ocena: maksymalnie 30 pkt./kryterium. Przy podejmowaniu decyzji Komisja Oceny Wniosków weźmie pod uwagę predyspozycję do prowadzenia działalności gospodarczej zweryfikowane na etapie rekrutacji. Zostanie dokonana ocena osobistych predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej na bazie Kart Obserwacji Trenerów. 18. W trakcie oceny merytorycznej Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Jeżeli liczba punktów przyznana przez dwóch członków KOW różni się na etapie oceny merytorycznej więcej niż 30% maksymalnej liczby punktów (przy czym ocena jednego z nich wynosi minimum 60% ogólnej liczby punktów), Wniosek zostaje poddany dodatkowej ocenie przez trzeciego członka KOW, który zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia swojej oceny w polach Karty oceny merytorycznej wniosku (załącznik nr 15) wyznaczonych do tego celu. Ocena tej osoby stanowi ocenę ostateczną projektu. 19. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem lub/i mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny w każdej z Kart Oceny Merytorycznej Wniosku (załącznik 15). 20. KOW może odrzucić Wniosek w przypadku, gdy stwierdzi, że opisana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub stwierdzi inne naruszenia zasad i przepisów, które uniemożliwiają przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Podstawę do nieudzielenia pomocy na każdym etapie wsparcia stanowi również złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę. 21. Na etapie przyznawania wsparcia koszty, które KOW uzna za nieuzasadnione (np. niezwiązane z działalnością lub zawyżone względem stawek rynkowych) może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania. 22. Jedynym kryterium przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości jest liczba punktów otrzymanych na etapie oceny przez KOW. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane są jedynie UP, których Wnioski uzyskały pozytywną ocenę KOW. 23. Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych Wniosków, Beneficjent przekazuje drogą elektroniczną i pisemną każdemu UP informacje o ilości przyznanych punktów w danym kryterium wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyznanej oceny. Ponadto do informacji dołącza kserokopie Karty weryfikacji formalnej wniosku (załącznik nr 14) i Karty oceny merytorycznej wniosku 8

9 (załącznik nr 15) zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na tym etapie przyznawania wsparcia Beneficjent nie upublicznia listy rankingowej ocenionych Wniosków. 8 Procedura odwoławcza dla Uczestników Projektu od oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji 1. UP, którego wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji został oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów niewystarczającą do dofinansowania, lub otrzymał obniżoną kwotę dofinansowania, ma możliwość złożenia do Beneficjenta, Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania informacji, w którym przedstawia wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia, odnosząc się do uzasadnień KOW (wyjaśnienia/informacje nie mogą wskazywać nowych okoliczności, w stosunku do tych, które uprzednio stanowiły podstawę oceny Wniosku). 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 1, UP mogą składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w niniejszym Regulaminie w słowniku pojęć: 3. Koperta zawierająca Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinna być zaklejona i opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w Projekcie: Strefa Młodych Przedsiębiorczych, zawierać dane adresowe osoby składającej Wniosek oraz być zaadresowana do Biura Projektu przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin. 4. Osoby, które pojawią się w Biurze Projektu w wyznaczonych godzinach przyjmowania Wniosków z gotowym do złożenia kompletem dokumentów zostaną przyjęte. W przypadku długiego oczekiwania w kolejce do Biura Projektu celem złożenia dokumentów zgłoszeniowych w wyznaczonym terminie, przyjęte zostaną wszystkie osoby, które przybędą do siedziby i które na żądanie otrzymają potwierdzenia przybycia. Powyższe potwierdzenie uprawnia do osobistego złożenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wyznaczonym terminie potwierdzenia nie będą wydawane. 5. Każdy UP otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia poprawek/uzupełnień w formie papierowej lub elektronicznej. 6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien być wypełniony czytelnie, w języku polskim. Każde pole powinno być wypełnione. Pozostawienie jakiegokolwiek pola pustego stanowić będzie błąd formalny. Każde pole, które nie dotyczy danego UP należy uzupełnić formułą nie dotyczy. 7. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożone po terminie ich składania nie będą rozpatrywane. 8. Członkowie KOW w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania odwołań od oceny merytorycznej wniosków oceniają wszystkie Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, zwracając uwagę na ich treść. Powtórnej ocenie podlegają części Wniosku, będące przedmiotem odwołania, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1. Jeżeli z treści Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wynika jednoznacznie, która część oceny wniosku została zakwestionowana, Wniosek podlega w całości powtórnej ocenie. 9. Powtórna ocena nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku, gdy liczba punktów przyznana w trybie odwoławczym jest niższa niż pierwotnie przyznana liczba punktów, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów. 10. Powtórna ocena wniosku nie może być dokonana przez tych samych członków KOW, którzy uczestniczyli w pierwszej ocenie. 11. Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia wszystkich odwołań przez KOW przekazuje do UP pisemną informację o sposobie rozpatrzenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, do której załączone jest szczegółowe uzasadnienie przyznanych punktów, ilość przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach oceny. 12. Przewodniczący KOW w terminie 5 dni roboczych od zakończenia posiedzenia KOW sporządza protokół z posiedzenia KOW wraz z listą rankingową wniosków wybranych do dofinansowania. 13. Beneficjent w terminie 5 dni roboczych przekazuje, IP protokół z posiedzenia KOW wraz z listą wniosków wybranych do dofinansowania. 14. Beneficjent upubliczni listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania na stronie internetowej projektu, w jego siedzibie w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z zachowaniem zasad ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 9 Umowa na otrzymanie bezzwrotnej dotacji 1. Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji podpisywane są z UP po zatwierdzeniu protokołu KOW przez IP. 2. Umowa na otrzymanie bezzwrotnej dotacji będą zawierane zgodnie ze wzorem (załącznik nr 17). 3. Przez podpisaniem Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji UP zobowiązany jest dostarczyć dokumenty (załączniki), które są niezbędne do jej zawarcia: 9

10 a) zatwierdzony przez KOW Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji sporządzonego przez UP wraz z załącznikami (załącznik nr 1), b) uaktualniony Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji (załącznik nr 8), c) dokumenty poświadczające zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia, d) kopia nadania numeru REGON, e) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA), KRUS f) zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (załącznik nr 6), g) Dane o pomocy de minimis i pomocy publicznej na te same koszty kwalifikowane (załącznik nr 5), h) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 13). i) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5) j) Oświadczenie o proponowanej formie zabezpieczenia (zgodnie z pkt. 7) 4. Niezłożenie wszystkich wymaganych załączników przez UP w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek UP wskazany termin może ulec wydłużeniu. Brak złożenia wymaganych załączników lub pisemnego wniosku o wydłużenie do określonego terminu, skutkuje poinformowaniem kolejnej osoby z listy rezerwowej o rekomendacji do dofinansowania. 5. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Beneficjent zobowiązany jest przekazać Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania Umowy. 6. UP jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w rodzaju oraz w terminie określonym w Umowie na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. Wybór formy zabezpieczenia należy do UP, który składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem Umowy. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to: a) Weksel in blanco z poręczeniem jednej osoby i deklaracją wekslową (zgodnie z obowiązującym wzorem), gdzie poręczycielem może być osoba fizyczna (również osoba, która ma prawo do pobierania emerytury), nie będąca małżonkiem Beneficjenta pomocy (nie dotyczy osób mających rozdzielność majątkową), prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 3 000,00 zł brutto/miesięcznie (z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony zawartej co najmniej 3 miesiące przed podpisaniem poręczenia), b) Weksel in blanco z poręczeniem dwóch osób i deklaracją wekslową (zgodnie z obowiązującym wzorem), gdzie poręczycielem może być osoba fizyczna (również osoba, która ma prawo do pobierania emerytury), nie będąca małżonkiem Beneficjenta pomocy (nie dotyczy osób mających rozdzielność majątkową), prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 1 500,00 zł brutto/miesięcznie (z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony zawartej co najmniej 3 miesiące przed podpisaniem poręczenia), c) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). d) blokada rachunku bankowego. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: - przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu ostatnich 3-ch miesięcy, - przez Poręczyciela mającego przyznane prawo do emerytury w wysokości nie niższej niż 1.500,00 zł brutto/miesięcznie na okres nie krótszy niż 2 lata liczone począwszy od dnia podpisania poręczenia, decyzji o przyznaniu emerytury oraz dokumentu poświadczającego wysokość emerytury za co najmniej 3 ostatnie miesiące. - przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych dokumentów: aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), zaświadczenie z US o nie zaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia), 10

11 w przypadku, gdy Uczestnik Projektu oraz Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy o udzielenie jednorazowej dotacji i złożenia zabezpieczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela. 7. Uzgodnienie formy zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym do podpisania Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. 8. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji musi być wniesione w wysokości odpowiadającej całości dofinansowania przyznanego UP w umowie. 9. Ewentualne koszty ustanowienia zabezpieczenia nie mogą być pokrywane ze środków dotacji. 10. Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy, na pisemny wniosek UP, zostaje zwrócony UP lub komisyjnie zniszczony, po wypełnieniu wszelkich zobowiązań określonych w Umowie na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, w szczególności po całkowitym i ostatecznym rozliczeniu się z UP z przyznanych środków oraz utrzymaniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy, w rozumieniu zapisów ust Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę stanowi podstawę do rozwiązania przez Beneficjenta Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. 12. UP korzystający ze wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na UP. Dopuszcza się dostarczenie dokumentów poświadczających nieprzerwane pozostawanie w rejestrze przedsiębiorców bez zawieszenia działalności lub/i zaświadczenie z ZUS o nieprzerwanym okresie prowadzenia działalności (pozostawanie w rejestrze płatników ZUS). 10 Wypłata i wydatkowanie środków w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane jest przez O.K. centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w formie jednorazowej dotacji, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia pomiędzy O.K. centrum Języków Obcych Sp. z o. a UP Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji w oparciu o warunki zawarte w tej Umowie. Dotacja wypłacana jest uczestnikowi projektu przez O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. w systemie zaliczkoworefundacyjnym w następujący sposób: a) zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji b) płatność końcowa, w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż pozostała część kwoty dotacji, w wysokości wynikającej z rozliczonej inwestycji. Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 2. Warunkiem wypłaty środków, o których mowa w ust. 1, jest dostępność środków na finansowanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości na rachunku bankowym Beneficjenta. 3. Środki finansowe zostaną przekazane UP dopiero po złożeniu przez UP zabezpieczenia, o którym mowa w 9 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 4. Wydatkowanie środków powinno nastąpić w terminie określonym w Umowie, na podstawie zatwierdzonego Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, który stanowi szczegółowy kosztorys wydatków objętych wsparciem finansowym na rozwój przedsiębiorczości. 5. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach wsparcia finansowego UP powinien ponieść po podpisaniu Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, jednakże z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, UP może sfinansować wydatki ze środków własnych i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. Aby wydatki były uznane za kwalifikowane muszą być wydatkowane po złożeniu Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy UP ponosi na własne ryzyko. 6. Zmiany dotyczące przesunięć w zakresie wydatków w zaakceptowanym przez Beneficjenta Harmonogramie rzeczowofinansowy inwestycji są dopuszczalne bez sporządzania aneksu do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości do wysokości nie przekraczającej 5% zakładanej wartości wydatku. Konieczne jest natomiast przekazanie do Beneficjenta w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmian pisemnej informacji wraz z uzasadnieniem. 7. Pozostałe zmiany, które są wprowadzane do Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji wymagają uprzedniej zgody Beneficjenta oraz sporządzenia aneksu do Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. UP może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę ww. Harmonogramu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów bądź usług 11

12 przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wniosku, informuje pisemnie UP o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 11 Rozliczanie się z UP ze środków w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków powinno nastąpić w terminie określonym w Umowie na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania ostatniego zakupu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych i sytuacjach niezależnych od UP termin ten może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Zmiana tego terminu wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 2. Rozliczenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nastąpi poprzez złożenie: a) Oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (załącznik nr 8), b) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych) (załącznik nr 24). c) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, takimi jak: a. kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, b. kopie wyciągów bankowych lub potwierdzeń przelewów z rachunku Uczestnika Projektu potwierdzających dokonanie płatności lub inne dokumenty (w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, lub w oryginale w odniesieniu do wydruków elektronicznie generowanych z systemu bankowości internetowej) potwierdzające dokonanie płatności c. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac d. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania e. innych dokumentów wskazanych przez Beneficjenta 3. UP zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 w wersji papierowej w Biurze projektu Za termin złożenia rozliczenia uznaje się termin dostarczenia dokumentów do Biura projektu. Dokumenty dostarczone faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą uwzględniane. 4. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych) (załącznik nr 24) wzywa UP do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 5. może odrzucić wydatki i uznać je za niekwalifikowane jeżeli nie są zgodne z zatwierdzonym Harmonogramem lub jeśli zmiany zostały dokonane niezgodnie z ww. zasadami. 6. W Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załącznik nr 24) mogą zostać wskazane jedynie wydatki faktycznie poniesione 3 ze środków w ramach przyznanej dotacji. 7. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się: a) datę obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta Pomocy ponoszącego wydatek dokonany przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą, b) datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu w przypadku wydatków pieniężnych dokonanych kartą kredytową lub innym dokumentem płatniczym o odroczonej płatności, c) datę faktycznego dokonania płatności w przypadku wydatków pieniężnych dokonywanych gotówką. 8. W przypadku wydatków wykazywanych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem obowiązują następujące zasady: a) płatności bezgotówkowe dokonywane w walutach obcych jako kurs przeliczeniowy do przeliczeń walutowych przyjmuje się kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank UP do realizacji transakcji (wskazany na potwierdzeniu wystawionym przez bank lub na wyciągu bankowym), 3 Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od UP do innego podmiotu. 12

13 b) płatności uiszczane gotówką w walutach obcych należy przeliczać na złoty wedle kursu, po którym waluta została zakupiona (wskazana na dowodzie zakupu waluty). 9. UP ma obowiązek archiwizowania i udostępniania dokumentacji w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., IZ, IP lub innych podmiotów zgodnie z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , jest uprawniony do monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznawanych UP przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. 12 Uprawnieni do uzyskania wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych po założeniu działalności gospodarczej oraz jego przeznaczenie 1. Ze wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych po założeniu działalności gospodarczej korzystać mogą UP, który łącznie spełniają poniższe warunki: a) rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu, b) byli objęci obowiązkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach Projektu i otrzymali od beneficjenta potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% usług szkoleniowo-doradczych) lub złożyli zaświadczenie potwierdzające wiedzę do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i otrzymali bezzwrotną dotację w ramach projektu; 2. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej we wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców lub datę zarejestrowania w KRS. 3. Z usług doradczych po założeniu działalności gospodarczej w zakresie wsparcia pomostowego korzystać mogą wyłącznie UP, którzy otrzymali wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości i finansowego wsparcia pomostowego. 4. Przedmiotowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu do umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego (załącznik nr 23) w postaci usług doradczych. 5. W ramach Projektu przewidziano udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla 32 UP. 6. Wsparcie pomostowe opierać się będzie na usługach doradczych i pomocy w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa. Polegać będzie ono na możliwości korzystania z porad doradcy (w zakresie porad prawnych, księgowych i marketingowych, rozwiązywania problemów UP w prowadzonej działalności gospodarczej) podczas dyżurów prowadzonych w Biurze projekt. Każdy z UP ma możliwość wykorzystania w ciągu realizacji wsparcia pomostowego 4h doradztwa indywidualnego i 6h doradztwa (szkolenia) grupowego. 7. UP, który skorzystał z usług szkoleniowo-doradczych po założeniu działalności gospodarczej w zakresie wsparcia pomostowego otrzyma wystawione przez Beneficjenta Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (załącznik nr 2). 8. Wsparcie o którym mowa w ust. 5 stanowi pomoc de minimis i udzielane jest w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. nr 239 poz z późn. zm.). 13 Uprawnieni do uzyskania podstawowego finansowego wsparcia pomostowego 1. UP, którzy chcą ubiegać się o podstawowe finansowe wsparcie pomostowe muszą spełniać poniższe warunki: a) rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu, b) byli objęci obowiązkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach Projektu i otrzymali od beneficjenta potwierdzenie uczestnictwa w minimum 80% usług szkoleniowo-doradczych lub złożyli zaświadczenie potwierdzające wiedzę do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej; 2. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznaje się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej we wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców lub datę zarejestrowania w KRS. 3. Z podstawowego finansowego wsparcia pomostowego korzystać mogą wyłącznie UP którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną. 14 Zasady realizacji podstawowego finansowego wsparcia pomostowego 1. W ramach Projektu przewidziano udzielenie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w postaci wsparcia finansowego w łącznej kwocie maksymalnej wynoszącej ,00 zł przy czym przyjęto, że całość środków w ramach 13

14 przedmiotowej formy wsparcia wypłacona zostanie po przeprowadzeniu pełnej procedury odwoławczej, o której mowa w 15 niniejszego Regulaminu oraz podjęciu przez IP ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu protokołu KOW. W ramach Projektu przewidziano udzielenie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego dla 32 UP w maksymalnej kwocie 1 500,00 zł miesięcznie dla każdego z nich, zgodnie z budżetem wniosku o dofinansowanie. 2. Przedmiotowe wsparcie pomostowe udzielane jest w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, wypłacone miesięcznie w kwocie do 1 500,00 zł, zgodnie z budżetem wniosku o dofinansowanie. 3. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 2 może być przeznaczone na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat niezależnych od poziomu przychodów (kosztów stałych), które są niezbędne i związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. 4. UP ubiegają się o podstawowe wsparcie pomostowe na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 18), złożonego przez UP do Beneficjenta w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Składanie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego UP składają w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie, wypełniony i podpisany Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w siedzibie Biura projektu przy ul. Żwirki i Wigury 17, Ślesin. Dokumenty należy złożyć zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w niniejszym regulaminie w słowniku pojęć. Do Wniosku powinny być załączone następujące dokumenty: 1. Potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, 2. kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu, 3. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru 4. oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, 5. biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (w tym spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS 3 7. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego -równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub 8. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis W przypadku Uczestników projektu którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną wymagany jest tylko załącznik nr 7/ załącznik nr 8 oraz oświadczenie, że pozostałe załączniki nie uległy zmianie. 6. Dostarczenie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego odbędzie się na zasadach tożsamych z opisem dostarczania Wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji.. 7. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego odbędzie się na zasadach tożsamych z oceną Wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji określonych w 7 pkt. 1-6, na podstawie Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19). 8. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego prowadzona będzie przez KOW na podstawie Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20), 9. Wsparcie w pełnej wysokości do 1500,00 zł miesięcznie przewidziane jest dla 32 UP. 10. Podstawowe finansowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie przez Beneficjenta w ratach. Pierwsza rata wsparcia zostanie wypłacona w terminie 7 dni od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Środki finansowe mogą zostać przekazane UP dopiero po złożeniu przez UP zabezpieczenia, o którym mowa w 9 pkt Procedura odwoławcza dla Uczestników Projektu od oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 14

15 1. UP, którego wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów nieuprawniającą do uzyskania wsparcia, lub otrzymał obniżoną kwotę dofinansowania, ma możliwość złożenia do Beneficjenta Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 5 dni roboczych, w którym przedstawia wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia, odnosząc się do uzasadnień KOW (wyjaśnienia/informacje nie mogą wskazywać nowych okoliczności, w stosunku do tych, które uprzednio stanowiły podstawę oceny Wniosku). Ma tutaj zastosowanie taka Procedura jak ta opisana w 8 Procedura odwoławcza dla Uczestników Projektu od oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji. 16 Weryfikacja i zatwierdzanie rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków 1. Weryfikacja złożonych przez UP dokumentów dotyczących wydatkowania otrzymanych środków następuje w okresie do 4 tygodni od dnia ich wpłynięcia do siedziby Biura Projektu. Okres ten dotyczy każdej przedłożonej wersji tych dokumentów. 2. W przypadku konieczności złożenia przez UP dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień termin weryfikacji rozliczeniu zostaje wstrzymany do dnia dostarczenia do Biura Projektu przedmiotowych dokumentów lub wyjaśnień. 3. Błędy formalne lub oczywiste błędy rachunkowe znajdujące się w rozliczeniu mogą być poprawiane lub uzupełniane przez poprzez przekreślanie i dokonanie korekty na dokumencie wraz z parafowaniem. Beneficjent nie może natomiast uzupełniać Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych), jeżeli nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. Dopuszcza się wnoszenie poprawek przez w podsumowaniach oraz pozostałych polach, tj. numer dokumentu, data zapłaty lub VAT. 4. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków, których Beneficjent nie może skorygować zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3,UP zostaje wezwany do poprawy, przesłania brakujących informacji lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. terminie. 5. Dokumenty rozliczeniowe zweryfikowanie pozytywnie zostają zatwierdzone przez o czym UP zostaje poinformowany w formie pisemnej. 6. Informacja o wynikach weryfikacji dokumentów rozliczeniowych zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach i uwzględnia w szczególności: a) nazwę podmiotu, którego dotyczy, b) informację o wysokości zatwierdzonych wydatków uznanych za kwalifikowane oraz wydatków uznanych za niekwalifikowane wraz z uzasadnieniem (jeżeli wystąpią), c) informacje na temat dokonanych przez Beneficjenta korekt, o ile ich zakres dotyczy ust. 3 i 4 (nie wymaga więc wezwania UP do korekty). 7. Dokumenty rozliczeniowe mogą zostać zatwierdzone z pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowanych o wydatki niekwalifikowane, w przypadku przedstawienia przez UP kosztów rozliczonych niezgodnie z zasadami przedstawionymi w Monitoring i kontrola 1. Działalność założona przez UP podlega kontroli w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. Kontrola ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji przedsięwzięcia oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji przedsięwzięcia oraz poniesione wydatki, przedstawione przez UP w dokumentach rozliczeniowych, są zgodne ze stanem faktycznym. 2. UP ma obowiązek archiwizowania i udostępniania dokumentacji w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez Beneficjenta, IP, IZ lub innych podmiotów zgodnie z Systemem Realizacji POKL - Zasady kontroli w ramach POKL Podczas kontroli weryfikowany jest określony w ust. 1 stan faktyczny poniesionych wydatków na moment prowadzenia kontroli, przede wszystkim w zakresie: a) prowadzenia działalności gospodarczej, b) dokonania zakupu towarów lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, 15

16 c) wykorzystania zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznes planem, d) oznaczenia miejsca prowadzonej działalności gospodarczej oraz zakupionego z dotacji sprzętu i wyposażenia informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z odpowiednimi, prawidłowo przedstawionymi logotypami. 4. UP powinien posiadać środki zakupione z otrzymanej dotacji wykazane w dokumentacji rozliczeniowej. W przypadku nieposiadania środków, które zostały wykazane w dokumentacji rozliczeniowej zakupionych w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub towarów nabytych w celu dalszej sprzedaży, UP powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów czy produktów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych rzeczy. 5. Na zakończenie realizacji projektu, każdy Uczestnik który otrzymał wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, aby poświadczyć fakt prowadzenia działalności gospodarczej minimum 12 miesięcy, musi dostarczyć do Biura projektu zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na ubezpieczenie społeczne z którego będzie jasno wynikało, iż działalność gospodarcza prowadzona była NIEPRZERWALNIE przez kolejnych 12 miesięcy oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami skarbowymi oraz uaktualniony wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej. 18 Zwrot środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. UP, który otrzymał wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: a) prowadził działalność gospodarczą, przez okres krótszy niż 12 miesięcy 4 liczony od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, b) otrzymane środki w części lub w całości wykorzysta niezgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, c) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości, e) naruszył inne warunki Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. 2. W przypadku konieczności zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, UP dokonuje zwrotu przedmiotowych środków wraz z odsetkami, na odpowiedni rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w wezwaniu, o którym mowa w ust W przypadku niedokonania zwrotu przez UP środków w wyznaczonym terminie, Beneficjent podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków finansowych, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności środków stanowiących zabezpieczenie Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji. 4. Uczestnik projektu (beneficjent pomoc), który otrzymał wsparcie pomostowe ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania beneficjenta (operatora wsparcia finansowego) lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: a) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, b) otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, c) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w niniejszych Wytycznych, e) naruszył inne warunki umowy. 5. Punkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 19 Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej 4 Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 16

17 1. Co do zasady, w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji nie ma możliwości dokonywania zmiany formy prowadzenia działalności. Dopuszczalna jest jedynie sytuacja polegająca na zmianie formy prowadzenia działalności - z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę cywilną, partnerską lub jawną w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: przedmiot działalności spółki cywilnej/partnerskiej/jawnej, utworzonej w wyniku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości na podstawie zaakceptowanego biznesplanu oraz przedstawionej w nim struktury wydatków; przekształcenie w spółkę cywilną/ partnerską/ jawną, jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług); zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie Aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym Uczestnikiem Projektu, po uzyskaniu akceptacji beneficjenta oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii IP. 20 Postanowienia końcowe 1. Beneficjent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, a w szczególności zobowiązania poczynione przez UP wobec osób trzecich. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają zastosowanie zapisy Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez IP2. 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zamian do Regulaminu, w szczególności, gdy Instytucja Zarządzająca i/ lub Pośrednicząca dokona zmian w procedurach realizacji Projektów lub dokumentach programowych. Regulamin z dokonanymi zmianami będzie dostępny na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze Projektu. 5. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępny jest w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej Projektu Załączniki: 1. Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji 2. Potwierdzenie wykonania usługi doradczo szkoleniowej 3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis 4. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 6. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 7. Wzór Biznesplanu 8. Harmonogram rzeczowo finansowy 9. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych 10. Oświadczenie o niekaralności 11. Oświadczenie o braku zobowiązań 12. Oświadczenie o dacie złożenia wniosku o zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej 13. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 14. Karta weryfikacji formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 15. Karta oceny merytoryczno-technicznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 16. Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 17. Umowa na otrzymanie bezzwrotnej dotacji 18. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 19. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 20. Karta oceny merytoryczno - technicznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 21. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego 22. Umowa o udzielenie wsparcia doradczo szkoleniowego 23. Aneks do umowy o udzielenie wsparcia doradczo szkoleniowego 24. Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych 25. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 17

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO WYTYCZNE DOTYCZĄCE CE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Moja firma realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Lepszy Start II MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego I. Warunki ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 1. Odbycie poradnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU OD POMYSŁU DO SUKCESU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl

05 01, naswoimlepiej@lodygowice.pl. www.lodygowice.pl REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO w ramach projektu Na swoim lepiej 1 Projekt projekt Na swoim lepiej realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL, Projektodawca/Beneficjent

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1 PO KL, Poddziałanie 8.1.2 JEDNORAZOWA

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca Karta oceny formalnej Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki otrzymywania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Listopad 2013r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wsparcie finansowe termin wydatkowania środków Wydatkowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RECEPTA NA ZATRUDNIENIE

RECEPTA NA ZATRUDNIENIE REGULAMIN - przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, - podstawowego wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu RECEPTA NA ZATRUDNIENIE współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu..

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. Strona1 UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-018/09-00

Bardziej szczegółowo