2. tel., fax., - adwokat/radca prawny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/ podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: a /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ wpisanym do rejestru prowadzonego przez, Wydział pod numerem / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą NIP, REGON: zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Instytutu CZMP. 2. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych ZP/83/2014 oraz treścią oferty Wykonawcy. 2 Termin i sposób realizacji usługi 1. Usługa będzie realizowana w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zapewnia obsługę prawną Zamawiającego przez co najmniej 2 osoby, które posiadają wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U poz. 637) lub ustawą z dnia 25 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U poz. 635), z których jedna ma co najmniej pięcioletnie, a druga co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata. 3. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego. Osoba o stosownych kwalifikacjach sprawuje bieżącą obsługę prawną w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, z wyłączeniem sobót, przez 4 godziny dziennie według uzgodnionego przez strony harmonogramu. 4. Przez co najmniej dwa dni w tygodniu bieżącą obsługę prawną określoną w ust. 3 sprawuje adwokat lub radca prawny o minimalnych kwalifikacjach określonych w ust. 2. W przypadku obecności adwokata lub radcy prawnego przez jedynie dwa dni w tygodniu nie dopuszcza się, aby były to dwa kolejne dni danego tygodnia. 5. W razie braku możliwości obecności osoby wykonującej obsługę prawną w ustalonym z Zamawiającym terminie, konieczne jest uprzednie uzgodnienie odstępstwa od harmonogramu z Zamawiającym. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego kontaktu oraz konsultacji telefonicznych i drogą elektroniczną (faks, ) z Wykonawcą poza godzinami pobytu w siedzibie Zamawiającego. 7. Osobami do kontaktu ze strony Wykonawcy wyznacza się: 1. tel., fax., - adwokat/radca prawny 2. tel., fax., - adwokat/radca prawny 3. tel., fax., Wykonawcy przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany umowy polegającej na zmianie danych kontaktowych przez złożenie pisemnego oświadczenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanych przez Zamawiającego spraw w następujących terminach: 1. sprawy bieżące, sprawy pilne bez względu na stopień skomplikowania: w tym samym dniu, pod warunkiem ich otrzymania do godziny 10.00, po ich otrzymaniu po godz w dniu następnym, z wyjątkiem spraw, które wymagają natychmiastowej interwencji; 2. sprawy skomplikowane, wymagające dodatkowych konsultacji - do 5 dni, z zastrzeżeniem pkt 3; 3. sprawy szczególnie skomplikowane - wymagane jest określenie terminu realizacji nie dłuższego niż 10 dni i niezwłoczne poinformowanie na piśmie o tym fakcie kierownika komórki merytorycznej Zamawiającego; 4. w konieczności uzupełnienia wcześniej wydanej opinii - w tym samym dniu. 1

2 3 Zakres usługi 1. Kompleksowa obsługa prawna polega na w szczególności na udzielaniu porad prawnych, konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów umów i aktów prawnych, udziale i pomocy w negocjacjach, egzekucji wierzytelności, obniżaniu opłaty stosunkowej ustalonej przez komorników sądowych, zastępstwie prawnym i procesowym. 2. Obsługa prawna winna być prowadzona w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, jak i poza jego siedzibą w zależności od bieżących potrzeb i rodzaju prowadzonej sprawy. 3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1. stałe doradztwo prawne dla wszystkich komórek organizacyjnych Zamawiającego; 2. opinie, porady, analizy prawne, wyjaśnienia i interpretacje przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa ubezpieczeniowego, prawa z zakresu ochrony zdrowia, prawa dot. funkcjonowania jednostek naukowych i wszelkie inne; 3. opracowanie i opiniowanie pod względem redakcyjnym, formalnoprawnym i merytorycznym wewnętrznych aktów prawnych (takich jak: statut, regulaminy, zarządzenia, polecenia, instrukcje, procedury itp.); 4. zapewnienie pomocy prawnej w sprawach formalno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Zamawiającego (sprawy rejestracyjne, statutowe, przekształcenia itp.); 5. redagowanie umów cywilnoprawnych na udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, doradztwo prawne w sprawach organizacji i przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych; 6. sporządzanie umów zgodnie z potrzebami Zamawiającego, zapewnienie obsługi prawnej przy zawieraniu wszystkich umów, w szczególności przez doradztwo prawne i opiniowanie wszystkich umów pod względem formalnoprawnym, potwierdzone parafą radcy prawnego lub adwokata; 7. przygotowanie, opiniowanie i doradztwo prawne w zakresie kontraktów, ugód przedsądowych i sądowych, porozumień; 8. analizowanie (pod kątem poprawności formalnoprawnej) i przedkładanie Dyrektorowi Instytutu lub jego Zastępcom propozycji rozstrzygnięć w zakresie inicjowanych przez kierowników działów Zamawiającego lub podmioty zewnętrzne zmian do obowiązujących umów lub kwestii ich ewentualnego wcześniejszego zakończenia, przygotowywanie stosownych aneksów; 9. uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach, rokowaniach oraz ważnych posiedzeniach zwoływanych przez Dyrekcję; 10. doradztwo i reprezentacja prawna Zamawiającego wobec podmiotów zewnętrznych, w tym w sprawach związanych z realizacją umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartych z NFZ, sprawach odszkodowawczych, sporach z ubezpieczycielami, sprawach windykacyjnych i komorniczych; 11. przygotowywanie pozwów, pism przygotowawczych i procesowych; 12. występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniach sądowych, administracyjnych, przed Krajową Izbą Odwoławczą, Komisją ds. Zdarzeń Medycznych oraz przed innymi organami orzekającymi; 13. opiniowanie na wniosek Zamawiającego treści korespondencji Zamawiającego z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi; 14. w przypadku sporu z podmiotem zewnętrznym (dotyczącego w szczególności interpretacji zawartej umowy, warunków gwarancji jakości, zasadności nałożenia kar umownych) obowiązek prowadzenia korespondencji z ww. podmiotem w porozumieniu z działem Zamawiającego, którego dany problem dotyczy; 15. udzielanie pomocy prawnej w zakresie obsługi Rady Naukowej; 16. prowadzenie rejestru spraw bieżących związanych z obsługą Zamawiającego oraz spraw sądowych i administracyjnych (np. w formie dzienników korespondencyjnych), monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie dotyczącym Zamawiającego i bieżące informowanie o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego oraz bieżąca aktualizacja istniejących wykazów aktów, a także przekazywanie na bieżąco informacji prawnej o wprowadzonych przez ustawodawcę zmianach komórkom merytorycznym; 17. bieżące monitorowanie interpretacji przepisów prawnych i informowanie komórek, których zmiany dotyczą; 18. współudział w opracowywaniu planu strategicznego Zamawiającego w zakresie analizy prawnej; 19. doradztwo prawne z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach, realizacja zadań objętych zarządzeniem wewnętrznym Zamawiającego w sprawie zasad udzielania zamówień, a w szczególności: 2

3 1) opiniowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) sporządzanie i parafowanie projektów oraz zawieranych umów na potrzeby procedur zamówień publicznych, 3) opracowywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców w procedurze udzielania zamówienia - dotyczące projektów umów i pozostałe w zakresie formalnoprawnym, 4) ocena poprawności wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, 5) opracowywanie korespondencji związanej z odwołaniami i uczestnictwo w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami okręgowymi, 6) wydawanie opinii w zakresie interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do niej; 20. doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, w szczególności: 1) udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa pracy zgodnie z zapotrzebowaniem, 2) sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, 3) przygotowywanie projektów pism z zakresu prawa pracy, 4) sporządzanie oraz opiniowanie wzorów dokumentów związanych z przepisami prawa pracy, 5) występowanie przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami stosownie do potrzeb, z siedzibą również poza Łodzią w sprawach dot. prawa pracy, 6) opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących prawa pracy np. uchwał, regulaminów (m.in. Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin ZFŚS), zarządzeń oraz innych dokumentów pod względem formalnoprawnym, merytorycznym i redakcyjnym, 7) opracowywanie i opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, 8) przygotowywanie pism do Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych oraz uczestnictwo w postępowaniach przed tymi instytucjami, 9) doradztwo prawne w sprawach związanych z problematyką ochrony danych osobowych, 10) doradztwo prawne w sprawach związanych z problematyką ZFŚS, 11) uczestnictwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji; 21. doradztwo w zakresie problematyki związanej z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych; 22. sporządzanie kwartalnych sprawozdań i zestawień dla Dyrekcji Zamawiającego o przebiegu, etapie i spodziewanych rezultatach toczących się spraw z powództwa Zamawiającego oraz dla których Zamawiający jest stroną pozwaną; 23. informowanie w formie pisemnej (wraz z uzasadnieniem) niezwłocznie po powzięciu takiej informacji Dyrekcji Zamawiającego o wyrokach i postanowieniach w sprawach, których stroną jest Zamawiający, a które zapadły w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej itp.; 24. sporządzanie kwartalnych sprawozdań dla Działu Rachunkowości o przebiegu i etapie toczących się spraw dotyczących windykacji należności - raport ten winien być przedstawiony w formie pisemnej w terminie do 15 danego miesiąca za miesiąc poprzedni i przekazany Z-cy Głównego Księgowego; 25. przejęcie przez Wykonawcę będących w toku postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej oraz przekazanie kopii dokumentacji z przejęcia tych spraw Dyrektorowi Zamawiającego. (Postępowania w toku na dzień r.: Roszczenia o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę przed Sądem oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi 68 spraw. Sprawy gospodarcze i inne 28 spraw Sprawy przed Sądem Pracy 1 sprawa szczegółowy i aktualny wykaz zostanie przekazany wyłonionemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy); 26. pomoc przy udzielaniu wyjaśnień wobec podmiotów kontrolujących w trakcie i po zakończeniu kontroli Zamawiającego przez podmioty do tego upoważnione; 27. przygotowywanie pełnomocnictw dla pracowników Instytutu i osób występujących po stronie Wykonawcy stosownie do okoliczności, informowanie z wyprzedzeniem Działu Rachunkowości o konieczności dokonywania stosownych opłat; 28. wykonywanie innych prac z zakresu obsługi prawnej wynikających z bieżącej działalności Zamawiającego; 29. doradztwo prawne w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnych; 30. opiniowanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia orzeczenia sądu lub innego organu zasadności możliwości wniesienia środka odwoławczego zmierzającego do zmiany lub uchylenia orzeczenia co do istoty sprawy. 3

4 4 Warunki świadczenia usługi 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1. wykonywania obsługi prawnej w sposób zapewniający terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu szczególnej staranności wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodowej, 2. znajomości wszystkich regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego. 2. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego świadczenia obsługi prawnej, a także informować o zmianach stanu faktycznego i prawnego związanego z obsługą prawną. 3. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy uzyskane informacje, a w szczególności: 1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w trakcie świadczenia obsługi prawnej, a także materiały i dokumenty udostępnione przez Zamawiającego, 2. Zamawiający nie będzie ujawniał osobom trzecim ani w inny sposób upowszechniał opracowań, dokumentów i materiałów przygotowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to informacji jawnych, podlegających udostępnieniu czy publikacji. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej/adwokackiej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności w zakresie dochowania koniecznych terminów wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności poprzez monitorowanie i przestrzeganie terminów dotyczących postępowań sądowych, apelacyjnych, odwoławczych i windykacyjnych. 5. W przypadku zbiegu reprezentowania Zamawiającego i innego podmiotu Wykonawca, w sprawach spornych między tymi podmiotami, zobowiązany jest do zapewnienia bezstronnego reprezentowania Zamawiającego. 6. Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, egzekucyjne oraz inne koszty administracyjne poniesione w związku z czynnościami podejmowanymi przez Wykonawcę w związku z wykonaniem obsługi prawnej, ponosić będzie bezpośrednio Zamawiający. 7. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać odpowiednie środki w terminach i wysokości określonych przez Wykonawcę na rachunek odpowiedniego sądu, notariusza, komornika lub innych podmiotów uprawnionych. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wniesienia stosownej opłaty i jej wysokości w terminie umożliwiającym jej wniesienie przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania terminów udzielenia odpowiedzi na korespondencję podmiotów zewnętrznych i informowania Zamawiającego o ich zbliżającym się upływie z odpowiednim wyprzedzeniem. 9. W ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich materiałów i dokumentów, jakie posiada w związku z realizacją niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania prowadzonych przez siebie spraw osobie fizycznej lub prawnej, wskazanej przez Zamawiającego w momencie wygaśnięcia niniejszej umowy. 5 Wynagrodzenie 1. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, z wyłączeniem wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 wynosi PLN /słownie: PLN/ i składają się na nie miesięczne zryczałtowane wynagrodzenia z tytułu wykonywania niniejszej umowy. 2. Oprócz wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w przypadku sprawowania zastępstwa procesowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U nr 163 poz z późn. zm.) lub Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U nr 163 poz z późn. zm.) w minimalnej wysokości ustalonej w ww. rozporządzeniu. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 przysługuje Wykonawcy w zasądzonej wysokości w razie prawomocnego zasądzenia tych kosztów na rzecz Zamawiającego, po uprawomocnieniu się orzeczenia i po wyegzekwowaniu całości kosztów od dłużnika, na podstawie odrębnej faktury. Wynagrodzenie to obejmuje podatek VAT. 4. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1-3, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów na rzecz Wykonawcy. 5. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto. 6. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy. 7. W dniu podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi. PLN /słownie: PLN/. 4

5 6 Warunki płatności 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 2. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi fakturę VAT z dołu w PLN, w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca.(Wpisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) 5. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Ubezpieczenie 1. Wykonawca potwierdza, że: 1. adwokaci realizujący umowę posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności adwokata zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U poz. 635), oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U nr 217, poz. 2134). 2. radcowie prawni realizujący umowę posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności radcy prawnego zgodnie z art ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach pranych (Dz.U poz. 637) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U nr 217, poz. 2135). 2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekazuje Zamawiającemu ważne polisy, o których mowa w ust. 1. Uwierzytelnione kopie polis wraz z dowodami ich opłacenia stanowią załączniki do niniejszej umowy. 3. W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży uwierzytelnioną kopię nowej polisy ubezpieczeniowej OC nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8 Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszył postanowienia niniejszej umowy, w szczególności w przypadku: a) nieprzedłożenia przez Wykonawcę uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej OC, o której mowa w 7; b) nieterminowego realizowania lub niezrealizowania usługi przez Wykonawcę; c) ujawnienia tajemnicy, o której mowa w 4 ust. 3 pkt Kary umowne 1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków w określonych w 2 ust. 3-4 i 6 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o 500,00 PLN za każdy dzień pozostawania bez obsługi prawnej. 2. Za opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy w terminach określonych w 2 ust. 8 Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 5 ust. 7, w przypadku : - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy; - rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikłe z winy Wykonawcy oraz za szkody spowodowane utratą mienia, uszkodzeniem ciała lub śmiercią w trakcie realizacji niniejszej umowy. 10 Zakaz działalności konkurencyjnej 1. Wykonawca może prowadzić usługi analogiczne lub podobne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na rzecz rynkowych konkurentów Zamawiającego chyba, że spowodowałoby to naruszenie interesu Zamawiającego. 2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 przez Wykonawcę lub jego personel, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 3. Wykonawca nie będzie przekazywał, rozpowszechniał, ani w jakikolwiek sposób udostępniał informacji dotyczących sposobu wykonywania umowy, techniki pracy, wynagrodzeń, zespołu Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa. 5

6 11 Zmiany umowy Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1. zmiany terminu obowiązywania umowy; 2. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 3. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 4. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy. 12 Inne postanowienia Umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 2 ust. 7 i 10 ust Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia jakiejkolwiek usługi będącej przedmiotem umowy. 3. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym między innymi: A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej umowy. D. Nie dokona jakiejkolwiek innej czynności skutkującej zarządzaniem bądź administrowaniem wierzytelnościami wynikającymi lub związanymi z realizacją niniejszej umowy. 4. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 5. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 6. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. Strony postanawiają, że jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie skierowany do mediatora, celem przeprowadzenia mediacji. Mediatora wybiera Zamawiający. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) strony będą ponosić po połowie/ w równych częściach. Powyższe nie dotyczy kosztów ponoszonych przez same strony w związku z mediacją (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści itp.), które każda strona ponosi za siebie. Jeżeli sporu nie uda się zakończyć w drodze mediacji w terminie 30 dni od momentu jej rozpoczęcia, sprawa może zostać skierowana do Sądu Powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 9. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Osoba ta nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy. 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. za Zamawiającego za Wykonawcę 6

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów:

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów: Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY - zmieniony Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r.

Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Załącznik nr 3 do Regulamin konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 16.06.2015r. Wzór Umowy Umowa o świadczenie usług brokerskich zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo