2. tel., fax., - adwokat/radca prawny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/ podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: a /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ wpisanym do rejestru prowadzonego przez, Wydział pod numerem / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą NIP, REGON: zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Instytutu CZMP. 2. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych ZP/83/2014 oraz treścią oferty Wykonawcy. 2 Termin i sposób realizacji usługi 1. Usługa będzie realizowana w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zapewnia obsługę prawną Zamawiającego przez co najmniej 2 osoby, które posiadają wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U poz. 637) lub ustawą z dnia 25 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U poz. 635), z których jedna ma co najmniej pięcioletnie, a druga co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata. 3. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego. Osoba o stosownych kwalifikacjach sprawuje bieżącą obsługę prawną w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, z wyłączeniem sobót, przez 4 godziny dziennie według uzgodnionego przez strony harmonogramu. 4. Przez co najmniej dwa dni w tygodniu bieżącą obsługę prawną określoną w ust. 3 sprawuje adwokat lub radca prawny o minimalnych kwalifikacjach określonych w ust. 2. W przypadku obecności adwokata lub radcy prawnego przez jedynie dwa dni w tygodniu nie dopuszcza się, aby były to dwa kolejne dni danego tygodnia. 5. W razie braku możliwości obecności osoby wykonującej obsługę prawną w ustalonym z Zamawiającym terminie, konieczne jest uprzednie uzgodnienie odstępstwa od harmonogramu z Zamawiającym. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego kontaktu oraz konsultacji telefonicznych i drogą elektroniczną (faks, ) z Wykonawcą poza godzinami pobytu w siedzibie Zamawiającego. 7. Osobami do kontaktu ze strony Wykonawcy wyznacza się: 1. tel., fax., - adwokat/radca prawny 2. tel., fax., - adwokat/radca prawny 3. tel., fax., Wykonawcy przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany umowy polegającej na zmianie danych kontaktowych przez złożenie pisemnego oświadczenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zaopiniowania przekazanych przez Zamawiającego spraw w następujących terminach: 1. sprawy bieżące, sprawy pilne bez względu na stopień skomplikowania: w tym samym dniu, pod warunkiem ich otrzymania do godziny 10.00, po ich otrzymaniu po godz w dniu następnym, z wyjątkiem spraw, które wymagają natychmiastowej interwencji; 2. sprawy skomplikowane, wymagające dodatkowych konsultacji - do 5 dni, z zastrzeżeniem pkt 3; 3. sprawy szczególnie skomplikowane - wymagane jest określenie terminu realizacji nie dłuższego niż 10 dni i niezwłoczne poinformowanie na piśmie o tym fakcie kierownika komórki merytorycznej Zamawiającego; 4. w konieczności uzupełnienia wcześniej wydanej opinii - w tym samym dniu. 1

2 3 Zakres usługi 1. Kompleksowa obsługa prawna polega na w szczególności na udzielaniu porad prawnych, konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów umów i aktów prawnych, udziale i pomocy w negocjacjach, egzekucji wierzytelności, obniżaniu opłaty stosunkowej ustalonej przez komorników sądowych, zastępstwie prawnym i procesowym. 2. Obsługa prawna winna być prowadzona w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, jak i poza jego siedzibą w zależności od bieżących potrzeb i rodzaju prowadzonej sprawy. 3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1. stałe doradztwo prawne dla wszystkich komórek organizacyjnych Zamawiającego; 2. opinie, porady, analizy prawne, wyjaśnienia i interpretacje przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa ubezpieczeniowego, prawa z zakresu ochrony zdrowia, prawa dot. funkcjonowania jednostek naukowych i wszelkie inne; 3. opracowanie i opiniowanie pod względem redakcyjnym, formalnoprawnym i merytorycznym wewnętrznych aktów prawnych (takich jak: statut, regulaminy, zarządzenia, polecenia, instrukcje, procedury itp.); 4. zapewnienie pomocy prawnej w sprawach formalno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Zamawiającego (sprawy rejestracyjne, statutowe, przekształcenia itp.); 5. redagowanie umów cywilnoprawnych na udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych, doradztwo prawne w sprawach organizacji i przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych; 6. sporządzanie umów zgodnie z potrzebami Zamawiającego, zapewnienie obsługi prawnej przy zawieraniu wszystkich umów, w szczególności przez doradztwo prawne i opiniowanie wszystkich umów pod względem formalnoprawnym, potwierdzone parafą radcy prawnego lub adwokata; 7. przygotowanie, opiniowanie i doradztwo prawne w zakresie kontraktów, ugód przedsądowych i sądowych, porozumień; 8. analizowanie (pod kątem poprawności formalnoprawnej) i przedkładanie Dyrektorowi Instytutu lub jego Zastępcom propozycji rozstrzygnięć w zakresie inicjowanych przez kierowników działów Zamawiającego lub podmioty zewnętrzne zmian do obowiązujących umów lub kwestii ich ewentualnego wcześniejszego zakończenia, przygotowywanie stosownych aneksów; 9. uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach, rokowaniach oraz ważnych posiedzeniach zwoływanych przez Dyrekcję; 10. doradztwo i reprezentacja prawna Zamawiającego wobec podmiotów zewnętrznych, w tym w sprawach związanych z realizacją umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartych z NFZ, sprawach odszkodowawczych, sporach z ubezpieczycielami, sprawach windykacyjnych i komorniczych; 11. przygotowywanie pozwów, pism przygotowawczych i procesowych; 12. występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniach sądowych, administracyjnych, przed Krajową Izbą Odwoławczą, Komisją ds. Zdarzeń Medycznych oraz przed innymi organami orzekającymi; 13. opiniowanie na wniosek Zamawiającego treści korespondencji Zamawiającego z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi; 14. w przypadku sporu z podmiotem zewnętrznym (dotyczącego w szczególności interpretacji zawartej umowy, warunków gwarancji jakości, zasadności nałożenia kar umownych) obowiązek prowadzenia korespondencji z ww. podmiotem w porozumieniu z działem Zamawiającego, którego dany problem dotyczy; 15. udzielanie pomocy prawnej w zakresie obsługi Rady Naukowej; 16. prowadzenie rejestru spraw bieżących związanych z obsługą Zamawiającego oraz spraw sądowych i administracyjnych (np. w formie dzienników korespondencyjnych), monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie dotyczącym Zamawiającego i bieżące informowanie o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego oraz bieżąca aktualizacja istniejących wykazów aktów, a także przekazywanie na bieżąco informacji prawnej o wprowadzonych przez ustawodawcę zmianach komórkom merytorycznym; 17. bieżące monitorowanie interpretacji przepisów prawnych i informowanie komórek, których zmiany dotyczą; 18. współudział w opracowywaniu planu strategicznego Zamawiającego w zakresie analizy prawnej; 19. doradztwo prawne z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach, realizacja zadań objętych zarządzeniem wewnętrznym Zamawiającego w sprawie zasad udzielania zamówień, a w szczególności: 2

3 1) opiniowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) sporządzanie i parafowanie projektów oraz zawieranych umów na potrzeby procedur zamówień publicznych, 3) opracowywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców w procedurze udzielania zamówienia - dotyczące projektów umów i pozostałe w zakresie formalnoprawnym, 4) ocena poprawności wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, 5) opracowywanie korespondencji związanej z odwołaniami i uczestnictwo w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami okręgowymi, 6) wydawanie opinii w zakresie interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do niej; 20. doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, w szczególności: 1) udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa pracy zgodnie z zapotrzebowaniem, 2) sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, 3) przygotowywanie projektów pism z zakresu prawa pracy, 4) sporządzanie oraz opiniowanie wzorów dokumentów związanych z przepisami prawa pracy, 5) występowanie przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami stosownie do potrzeb, z siedzibą również poza Łodzią w sprawach dot. prawa pracy, 6) opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących prawa pracy np. uchwał, regulaminów (m.in. Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin ZFŚS), zarządzeń oraz innych dokumentów pod względem formalnoprawnym, merytorycznym i redakcyjnym, 7) opracowywanie i opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, 8) przygotowywanie pism do Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych oraz uczestnictwo w postępowaniach przed tymi instytucjami, 9) doradztwo prawne w sprawach związanych z problematyką ochrony danych osobowych, 10) doradztwo prawne w sprawach związanych z problematyką ZFŚS, 11) uczestnictwo w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji; 21. doradztwo w zakresie problematyki związanej z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych; 22. sporządzanie kwartalnych sprawozdań i zestawień dla Dyrekcji Zamawiającego o przebiegu, etapie i spodziewanych rezultatach toczących się spraw z powództwa Zamawiającego oraz dla których Zamawiający jest stroną pozwaną; 23. informowanie w formie pisemnej (wraz z uzasadnieniem) niezwłocznie po powzięciu takiej informacji Dyrekcji Zamawiającego o wyrokach i postanowieniach w sprawach, których stroną jest Zamawiający, a które zapadły w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej itp.; 24. sporządzanie kwartalnych sprawozdań dla Działu Rachunkowości o przebiegu i etapie toczących się spraw dotyczących windykacji należności - raport ten winien być przedstawiony w formie pisemnej w terminie do 15 danego miesiąca za miesiąc poprzedni i przekazany Z-cy Głównego Księgowego; 25. przejęcie przez Wykonawcę będących w toku postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej oraz przekazanie kopii dokumentacji z przejęcia tych spraw Dyrektorowi Zamawiającego. (Postępowania w toku na dzień r.: Roszczenia o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę przed Sądem oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi 68 spraw. Sprawy gospodarcze i inne 28 spraw Sprawy przed Sądem Pracy 1 sprawa szczegółowy i aktualny wykaz zostanie przekazany wyłonionemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy); 26. pomoc przy udzielaniu wyjaśnień wobec podmiotów kontrolujących w trakcie i po zakończeniu kontroli Zamawiającego przez podmioty do tego upoważnione; 27. przygotowywanie pełnomocnictw dla pracowników Instytutu i osób występujących po stronie Wykonawcy stosownie do okoliczności, informowanie z wyprzedzeniem Działu Rachunkowości o konieczności dokonywania stosownych opłat; 28. wykonywanie innych prac z zakresu obsługi prawnej wynikających z bieżącej działalności Zamawiającego; 29. doradztwo prawne w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnych; 30. opiniowanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia orzeczenia sądu lub innego organu zasadności możliwości wniesienia środka odwoławczego zmierzającego do zmiany lub uchylenia orzeczenia co do istoty sprawy. 3

4 4 Warunki świadczenia usługi 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1. wykonywania obsługi prawnej w sposób zapewniający terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu szczególnej staranności wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodowej, 2. znajomości wszystkich regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego. 2. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego świadczenia obsługi prawnej, a także informować o zmianach stanu faktycznego i prawnego związanego z obsługą prawną. 3. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy uzyskane informacje, a w szczególności: 1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w trakcie świadczenia obsługi prawnej, a także materiały i dokumenty udostępnione przez Zamawiającego, 2. Zamawiający nie będzie ujawniał osobom trzecim ani w inny sposób upowszechniał opracowań, dokumentów i materiałów przygotowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to informacji jawnych, podlegających udostępnieniu czy publikacji. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej/adwokackiej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności w zakresie dochowania koniecznych terminów wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności poprzez monitorowanie i przestrzeganie terminów dotyczących postępowań sądowych, apelacyjnych, odwoławczych i windykacyjnych. 5. W przypadku zbiegu reprezentowania Zamawiającego i innego podmiotu Wykonawca, w sprawach spornych między tymi podmiotami, zobowiązany jest do zapewnienia bezstronnego reprezentowania Zamawiającego. 6. Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, egzekucyjne oraz inne koszty administracyjne poniesione w związku z czynnościami podejmowanymi przez Wykonawcę w związku z wykonaniem obsługi prawnej, ponosić będzie bezpośrednio Zamawiający. 7. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać odpowiednie środki w terminach i wysokości określonych przez Wykonawcę na rachunek odpowiedniego sądu, notariusza, komornika lub innych podmiotów uprawnionych. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wniesienia stosownej opłaty i jej wysokości w terminie umożliwiającym jej wniesienie przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania terminów udzielenia odpowiedzi na korespondencję podmiotów zewnętrznych i informowania Zamawiającego o ich zbliżającym się upływie z odpowiednim wyprzedzeniem. 9. W ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich materiałów i dokumentów, jakie posiada w związku z realizacją niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania prowadzonych przez siebie spraw osobie fizycznej lub prawnej, wskazanej przez Zamawiającego w momencie wygaśnięcia niniejszej umowy. 5 Wynagrodzenie 1. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, z wyłączeniem wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 wynosi PLN /słownie: PLN/ i składają się na nie miesięczne zryczałtowane wynagrodzenia z tytułu wykonywania niniejszej umowy. 2. Oprócz wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w przypadku sprawowania zastępstwa procesowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U nr 163 poz z późn. zm.) lub Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U nr 163 poz z późn. zm.) w minimalnej wysokości ustalonej w ww. rozporządzeniu. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 przysługuje Wykonawcy w zasądzonej wysokości w razie prawomocnego zasądzenia tych kosztów na rzecz Zamawiającego, po uprawomocnieniu się orzeczenia i po wyegzekwowaniu całości kosztów od dłużnika, na podstawie odrębnej faktury. Wynagrodzenie to obejmuje podatek VAT. 4. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1-3, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów na rzecz Wykonawcy. 5. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto. 6. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy. 7. W dniu podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem VAT wynosi. PLN /słownie: PLN/. 4

5 6 Warunki płatności 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 2. Wykonawca za wykonaną usługę wystawi fakturę VAT z dołu w PLN, w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca.(Wpisana zostanie sankcja za przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) 5. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7 Ubezpieczenie 1. Wykonawca potwierdza, że: 1. adwokaci realizujący umowę posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności adwokata zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U poz. 635), oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U nr 217, poz. 2134). 2. radcowie prawni realizujący umowę posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności radcy prawnego zgodnie z art ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach pranych (Dz.U poz. 637) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U nr 217, poz. 2135). 2. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekazuje Zamawiającemu ważne polisy, o których mowa w ust. 1. Uwierzytelnione kopie polis wraz z dowodami ich opłacenia stanowią załączniki do niniejszej umowy. 3. W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży uwierzytelnioną kopię nowej polisy ubezpieczeniowej OC nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8 Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszył postanowienia niniejszej umowy, w szczególności w przypadku: a) nieprzedłożenia przez Wykonawcę uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej OC, o której mowa w 7; b) nieterminowego realizowania lub niezrealizowania usługi przez Wykonawcę; c) ujawnienia tajemnicy, o której mowa w 4 ust. 3 pkt Kary umowne 1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków w określonych w 2 ust. 3-4 i 6 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o 500,00 PLN za każdy dzień pozostawania bez obsługi prawnej. 2. Za opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy w terminach określonych w 2 ust. 8 Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 5 ust. 7, w przypadku : - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy; - rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i wypadki wynikłe z winy Wykonawcy oraz za szkody spowodowane utratą mienia, uszkodzeniem ciała lub śmiercią w trakcie realizacji niniejszej umowy. 10 Zakaz działalności konkurencyjnej 1. Wykonawca może prowadzić usługi analogiczne lub podobne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na rzecz rynkowych konkurentów Zamawiającego chyba, że spowodowałoby to naruszenie interesu Zamawiającego. 2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 przez Wykonawcę lub jego personel, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 3. Wykonawca nie będzie przekazywał, rozpowszechniał, ani w jakikolwiek sposób udostępniał informacji dotyczących sposobu wykonywania umowy, techniki pracy, wynagrodzeń, zespołu Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa. 5

6 11 Zmiany umowy Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1. zmiany terminu obowiązywania umowy; 2. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 3. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 4. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy. 12 Inne postanowienia Umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 2 ust. 7 i 10 ust Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji Umowy, a także do rezygnacji z zamówienia jakiejkolwiek usługi będącej przedmiotem umowy. 3. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym między innymi: A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej umowy. D. Nie dokona jakiejkolwiek innej czynności skutkującej zarządzaniem bądź administrowaniem wierzytelnościami wynikającymi lub związanymi z realizacją niniejszej umowy. 4. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 5. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 6. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. Strony postanawiają, że jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie skierowany do mediatora, celem przeprowadzenia mediacji. Mediatora wybiera Zamawiający. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) strony będą ponosić po połowie/ w równych częściach. Powyższe nie dotyczy kosztów ponoszonych przez same strony w związku z mediacją (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzyści itp.), które każda strona ponosi za siebie. Jeżeli sporu nie uda się zakończyć w drodze mediacji w terminie 30 dni od momentu jej rozpoczęcia, sprawa może zostać skierowana do Sądu Powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 9. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Osoba ta nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy. 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. za Zamawiającego za Wykonawcę 6

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez:

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie: Skarbnika Województwa Józefy Chaleckiej zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: WZÓR UMOWY - Zał. Nr 5 UMOWA zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa Nr... Załącznik nr 11 do SIWZ PROJEKT zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ Zawarta w dniu. pomiędzy: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP 527-267-68-95 reprezentowanym przez Petra Kvapila Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA CENOWA W związku z przetargiem nieograniczonym na. będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2012

UMOWA NR SOA/... /2012 Załącznik nr 4/1 do SIWZ Świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Gminy Miasto Ustka w latach 2013-2014 - WZÓR zadania 1 UMOWA NR SOA/... /2012 zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ zawarta w Warszawie w dniu.. stycznia 2016 r. pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowane na

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY CZ. 1 UMOWA NR../2014

WZÓR UMOWY CZ. 1 UMOWA NR../2014 WZÓR UMOWY CZ. 1 Załącznik nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR../2014 Zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska Centrum Hewelianum, jednostką budżetową, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SIWZ WZÓR UMOWY 9 - ZMIANA - ZP/19/2015

SIWZ WZÓR UMOWY 9 - ZMIANA - ZP/19/2015 Załącznik Nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWY - ZMIANA Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/19/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamawiającym Wykonawcą Usługi prawnicze polegające na wykonaniu stałej obsługi prawnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu ust. 1 3.

Zamawiającym Wykonawcą Usługi prawnicze polegające na wykonaniu stałej obsługi prawnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu ust. 1 3. Umowa Załącznik Nr 8 do SIWZ W dniu. r. w Łowiczu, pomiędzy :.. zwanym dalej Zamawiającym a zwaną dalej Wykonawcą, o świadczenie stałej obsługi prawnej została zawarta umowa następującej treści: 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY CZ. 2 UMOWA NR../2014

WZÓR UMOWY CZ. 2 UMOWA NR../2014 Załącznik Nr 6b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY CZ. 2 UMOWA NR../2014 Zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska Centrum Hewelianum, jednostką budżetową, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2 Umowa zawarta w dniu...2015 r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 UMOWA zlecenia stałej obsługi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów:

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów: Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH NR.. zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy : Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, NIP: 851 19 91 734,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej zawarta w dniu. roku w Łodzi na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 7 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wersja elektroniczna dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentu. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza Państwa do przedstawienia oferty na usługę badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

CZEŚĆ II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław tel. / fax. (4871) 37-09-997, http://www.iitd.pan.wroc.pl NIP: 896-000-56-96;

Bardziej szczegółowo

Umowa o Obsługę Prawną

Umowa o Obsługę Prawną Załącznik nr 2 wzór Umowy o Obsługę Prawną Umowa o Obsługę Prawną W dniu. roku pomiędzy : Gminą Byczyna - Urząd Miejski w Byczynie z siedzibą 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, NIP : 751-10-04 089, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ NR 0411/1/ /2016. Zawarta w Kobierzycach w dniu..maja 2016r.pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ NR 0411/1/ /2016. Zawarta w Kobierzycach w dniu..maja 2016r.pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ NR 0411/1/ /2016 Zawarta w Kobierzycach w dniu..maja 2016r.pomiędzy: Gminnym Centrum Kultury i Sportu, Kobierzyce 55 040, ul. Ludowa7, reprezentowanym przez: 1. ArturaCierczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych Załącznik nr 5 do SWKO Zawarta w dniu... r. w Strzelinie, pomiędzy: Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-35-587,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Miastem Gliwice, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

WZÓR UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ WZÓR Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ zawarta w dniu. 2013 r. w Gdyni w wyniku prowadzonego postępowania nr w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy dot. części 1 i 2 UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo