REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ Rozdział I Postanowienia Ogólne Art Niniejszy Regulamin określa: a) strukturę organizacyjną oraz tryb działania organów Studenckiej Poradni Prawnej, b) procedurę rekrutacji oraz prawa i obowiązki członków Poradni, c) zasady udzielania pomocy prawnej Klientom Poradni, 2. Szczegółowe reguły postępowania przy wykonywaniu obowiązków członka Poradni określa Kodeks Deontologiczny, stanowiący integralną część Regulaminu. Art Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: a) Poradni należy przez to rozumieć Koło Naukowe - Studencką Poradnię Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, b) dyżurze należy przez to rozumieć cotygodniowy, trwający jednorazowo 90 minut, czas pozostawania Zespołu w gotowości do przyjmowania Klientów, c) Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną niezdolną do pokrycia wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika procesowego, która w sprawie będącej przedmiotem udzielanej porady nie korzystała z usług profesjonalnego pełnomocnika, ani innego fachowego podmiotu świadczącego pomoc prawną oraz która - po zapoznaniu się z zasadami udzielania pomocy prawnej przez Poradnię - akceptuje je i prosi o udzielenie porady; za Klienta uważa się także osobę prawną, prowadzącą działalność pożytku publicznego, w szczególności w zakresie: ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony praw studenta oraz ochrony praw zwierząt.. d) członku Poradni należy przez to rozumieć studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który spełnił określone niniejszym Regulaminem wymagania oraz pomyślnie przeszedł proces rekrutacji do Poradni, e) Sekcji należy przez to rozumieć wyodrębnioną w strukturach Poradni grupę członków, udzielających pomocy prawnej z zakresu określonej gałęzi prawa, f) Zespole należy przez to rozumieć członków Poradni, przydzielonych do odbywania wspólnych dyżurów w ramach określonej Sekcji, strona 1 z 14

2 g) poradzie prawnej należy przez to rozumieć sporządzoną na piśmie opinię prawną, zawierającą analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy, odpowiedź na postawione przez klienta pytania oraz stosownie do charakteru sprawy niezbędne projekty pism procesowych. h) opiekunie naukowym należy przez to rozumieć pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który delegowany został do sprawowania merytorycznego nadzoru nad treścią porad prawnych udzielanych przez Poradnię; za opiekuna naukowego uznaje się także osobę posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze i praktykującą zawód prawniczy w zakresie, w jakim nadzoruje i wspiera udzielanie porad przez członków Poradni. Rozdział II Organizacja wewnętrzna Poradni Oddział 1 Organy Poradni Art Organami Poradni są: a) Zgromadzenie Ogólne Członków, b) Prezes Poradni, c) Wiceprezesi, d) Konwent. Oddział 2 Zgromadzenie Ogólne Członków Art Zgromadzenie Ogólne Członków jest najwyższym organem Poradni. 2. Zgromadzenie Ogólne Członków tworzą: a) członkowie Poradni dysponujący głosem stanowiącym. b) członkowie wspierający dysponujący głosem doradczym. 3. Prezes Poradni zaprasza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Kierownika Poradni oraz opiekunów naukowych. Art Zgromadzenie Ogólne Członków zwołuje Prezes Poradni w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku akademickim. strona 2 z 14

3 2. O planowanym terminie Zgromadzenia Ogólnego Członków Prezes Poradni zawiadamia członków Poradni nie później niż na 7 dni przed tą datą. 3. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie w siedzibie i na stronie internetowej Poradni. Art Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Członków należy: a) decydowanie o istotnych sprawach oraz kierunkach rozwoju Poradni, b) okresowa ocena działalności organów Poradni, c) wybieranie i odwoływanie Prezesa Poradni, d) decydowanie w sprawie zmiany Regulaminu, e) decydowanie w sprawie nadania tytułu członka wspierającego, f) rozpatrywanie uwag i wniosków zgłoszonych przez członków Poradni. Art Obradami Zgromadzenia Ogólnego Członków kieruje Prezes Poradni lub wyznaczona przez niego osoba. 2. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków wchodzą w życie z chwilą ich zatwierdzenia przez Kierownika Poradni. Art Kierownik Poradni oraz opiekunowie naukowi Poradni, o ile uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Członków, przedstawiają zalecenia i wskazówki dotyczące sposobu udzielana porad prawnych i funkcjonowania Poradni. Art Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Poradni lub 1/2 ogólnej liczby członków Konwentu, Prezes Poradni - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku - zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków rozpatruje szczególnie ważne sprawy dotyczące funkcjonowania oraz działalności Poradni. 3. W razie niezwołania przez Prezesa Poradni Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego w terminie, o którym mowa w ust 1, Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Konwent. Oddział 3 Prezes Poradni strona 3 z 14

4 Art Prezes Poradni kieruje pracami Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Prezesa Poradni należą wszelkie sprawy niezastrzeżone niniejszym Regulaminem dla innych organów Poradni, w szczególności: a. organizowanie pracy Poradni, b. nadzorowanie realizacji celów statutowych Poradni, c. zapewnienie właściwej reprezentacji Poradni w kontaktach z władzami Uniwersytetu Śląskiego, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, organizacji studenckich i kół naukowych, d. zapewnienie zaopatrzenia Poradni w niezbędne materiały biurowe, e. wydawanie zaświadczeń, o których mowa w art. 27 niniejszego Regulaminu, f. informowanie członków Poradni o podejmowanych przez Poradnię inicjatywach. Art Prezes Poradni, o ile uzna to za celowe i mogące usprawnić pracę Poradni, powierza wykonywanie określonych zadań Wiceprezesowi lub jednemu z członków Konwentu. 2. Powierzenie wykonywania zadań następuje w formie pisemnego zarządzenia Prezesa Poradni. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: a. jednoznaczne wskazanie osoby, której powierzane są zadania, b. szczegółowy zakres powierzanych jej zadań, c. określenie czasu, na jaki zostają powierzone zadania. 4. Osoba wykonująca zadania powierzone zobowiązana jest do konsultowania ich z Prezesem Poradni. Art Prezesem Poradni może zostać członek Poradni, który w chwili zgłoszenia swojej kandydatury: a. uzyskał, nawet warunkowo, wpis na czwarty rok studiów prawniczych, b. pozostaje członkiem Poradni przez okres co najmniej jednego semestru, c. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań i obowiązków. 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Poradni, możliwe jest odstąpienie od wymogu określonego w ust. 1 lit a. Art Prezesa Poradni wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Zgromadzenie Ogólne Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 2. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, głosowanie powtarza się. 3. Kadencja Prezesa Poradni trwa jeden pełny rok akademicki, poczynając od pierwszego dnia semestru zimowego. strona 4 z 14

5 4. Prezesa Poradni wybiera się w semestrze letnim roku akademickiego poprzedzającego okres jego kadencji. 5. Do chwili objęcia swej funkcji, wybrany kandydat wspomaga pracę Prezesa Poradni oraz Konwentu. Art Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatur oraz wyboru Prezesa Poradni określa uchwała Konwentu. Oddział 4 Wiceprezesi Art Prezes Poradni powołuje jednego lub dwóch Wiceprezesów. 2. Wiceprezes Poradni wspomaga pracę Prezesa Poradni oraz wykonuje powierzone mu przez niego zadania. 3. W sytuacjach niecierpiących zwłoki oraz w razie chwilowej niemożności sprawowania swoich funkcji przez Prezesa Poradni, Wiceprzewodniczący wykonuje zadania Prezesa Poradni, za wyjątkiem zadań o których mowa w art. 12 oraz art. 17 ust. 3 Regulaminu. Oddział 5 Konwent Art Konwent jest organem wykonawczym oraz opiniodawczym Poradni. 2. Konwent tworzą: a. Prezes Poradni, b. Wiceprezesi Poradni, c. Koordynatorzy sekcji. 3. Prezes Poradni, za zgodą Kierownika Poradni, może powołać w skład konwentu innego członka Poradni, o ile uzna to za celowe i mogące usprawnić pracę Poradni. Art Obrady Konwentu zwołuje Prezes Poradni w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na semestr. 2. Na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Konwentu, Prezes Poradni - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku - zwołuje obrady Konwentu. 3. O planowanym terminie obrad Konwentu Prezes Poradni zawiadamia członków Poradni nie później niż na 7 dni przed tą datą, w sposób określony w art. 6 ust. 3 Regulaminu. Art Uchwały Konwentu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Konwentu, w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin stanowi inaczej. strona 5 z 14

6 2. W razie nieuzyskania wymaganej większości, Prezes Poradni dysponuje głosem decydującym. Art Do zadań Konwentu należy: a. opiniowanie zamierzeń i projektów Prezesa Poradni, b. decydowanie o zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec członka Poradni, c. organizowanie kampanii informacyjnych propagujących prace Poradni, d. określanie bieżących priorytetów w pracach Poradni, e. zapoznawanie członków Poradni z kierunkami jej rozwoju, f. informowanie członków Poradni o uchwałach Konwentu, g. wyrażanie zgody na korzystanie z pomieszczeń Poradni przez członków innych kół naukowych. h. podejmowanie innych uchwał w sytuacjach przewidzianych Regulaminem. Art W razie nieuzyskania przez Konwent pozytywnej oceny Zgromadzenia Ogólnego Członków, osoby wchodzące w jego skład nie mogą w przyszłości pełnić funkcji Prezesa Poradni lub członka Konwentu. Art Organem pomocniczym Konwentu jest Sekretarz Poradni. 2. Sekretarz Poradni zapewnia obsługę materialno-techniczną prac Poradni. 3. Sekretarza powołuje Konwent w drodze uchwały. Sekretarz nie musi mieć statusu członka Poradni. 4. Sekretarz prowadzi oraz aktualizuje księgę Poradni. 5. Księga Poradni zawiera: a. ewidencję członków Poradni, b. akta członków Poradni, c. karty konwersatoryjne, d. harmonogram dyżurów, e. centralny rejestr prowadzonych spraw, f. akta spraw rozwiązanych. 6. Ewidencja członków Poradni zawiera następujące dane członka lub kandydata: a. imię i nazwisko, b. numer telefonu oraz adres , c. oznaczenie sekcji i zespołu, 7. Akta członków Poradni zawierają: a. adres do korespondencji, b. rok studiów, c. wzmiankę o udzielonych pochwałach, d. wzmiankę o udzielonych karach dyscyplinarnych, strona 6 z 14

7 e. informację o stażu działalności w Poradni, f. informację o osiągnięciach, g. informację o pełnionych funkcjach. 8. Ewidencja członków Poradni, karty konwersatoryjne, harmonogram dyżurów, centralny rejestr prowadzonych spraw, akta spraw rozwiązanych oraz harmonogram dyżurów są jawne i pozostają do wglądu członków Poradni. 9. Akta członków Poradni pozostają do wglądu Prezesa, właściwego Koordynatora, Konwentu oraz członka którego dotyczą. Oddział 6 Sekcje i Koordynatorzy Art Tworzy się następujące sekcje Poradni: a. Sekcja Prawa Administracyjnego b. Sekcja Prawa Cywilnego, c. Sekcja Prawa Karnego, d. Sekcja Prawa Pracy, e. Sekcja Praw Zwierząt. 2. Za zgodą Kierownika Poradni, Zgromadzenie Ogólne Członków tworzy nowe oraz znosi istniejące sekcje. Art Każdą sekcją kieruje jej Koordynator. 1. Koordynatorów powołuje Prezes Poradni z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków właściwej sekcji, po zasięgnięciu opinii Konwentu. 2. Koordynatora odwołuje Prezes Poradni: a. w razie rażącego zaniedbywania przez niego swoich obowiązków, b. w razie stwierdzenia trwałej niemożności współpracy, c. na uzasadniony wniosek połowy członków właściwej Sekcji. Art Koordynatorem może zostać członek Poradni, który w chwili wyboru: a. uzyskał, nawet warunkowo, wpis na czwarty rok studiów prawniczych, b. pozostaje członkiem Poradni przez okres co najmniej jednego semestru, c. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań i obowiązków. 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Poradni, możliwe jest odstąpienie od wymogu określonego w ust. 1 lit a. strona 7 z 14

8 Art Do zadań Koordynatora należy: a. organizacja pracy poszczególnych Zespołów, w szczególności badanie ilości rozwiązywanych spraw, przekazywanie między Zespołami różnych spraw, którymi z ważnych powodów Sekcja przyjmująca nie może się zająć, b. nadzorowanie prowadzenia ewidencji spraw przez Sekcję, c. kontrolowanie terminowości rozwiązywania spraw i zwracanie uwagi Prezesowi Poradni na powtarzające się przypadki nadmiernych opóźnień w rozwiązywaniu spraw, d. przekazywanie członkom Sekcji informacji pochodzących od opiekuna naukowego, e. informowanie opiekuna naukowego o sytuacji w Poradni oraz ilości spraw z danej dziedziny prawa f. stosowanie się do wskazówek opiekuna w sprawach dotyczących udzielania porad prawnych, g. badanie akt spraw rozwiązanych w zakresie ich kompletności i zgodności ze stanem faktycznym, h. sporządzanie semestralnego raportu z działalności ssekcji i przekazanie go Prezesowi Poradni. Raport taki zawierać powinien w szczególności liczbę rozwiązanych spraw, raporty z pracy poszczególnych Zespołów oraz wnioski dotyczące spraw organizacyjnych, związanych z udzielaniem porad przez Sekcję, i. współpraca z pozostałymi Kordynatorami, w tym przekazywanie spraw między Sekcjami. Rozdział III Członkostwo w Poradni Oddział 1 Prawa i obowiązki Członków Poradni Art Członek Poradni ma obowiązek: a. sumiennie i terminowo wykonywać zadania związane z pracą w Poradni, b. rzetelnie i systematycznie prowadzić ewidencję prowadzonych przez siebie spraw, c. przestrzegać przepisów Regulaminu oraz aktów wewnętrznych organów Poradni, d. uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Członków, e. uczestniczyć w seminariach, wykładach i szkoleniach organizowanych przez Poradnię, f. systematycznie odbywać określone harmonogramem dyżury Zespołu, g. godnie reprezentować i dbać o dobre imię Poradni. 2. Członek Poradni ma prawo: a. na zasadach określonych Regulaminem wybierać i być wybieranym do organów Poradni, b. zgłaszać swoje wnioski do organów Poradni, strona 8 z 14

9 c. uczestniczyć w pracach Zespołu, Sekcji oraz Zgromadzeniu Ogólnym Członków. 3. Na zasadach określonych w uchwale Konwentu, członek Poradni ma prawo do zaliczenia konwersatorium Praktyczne problemy stosowania prawa, Art Na wniosek członka Poradni, Prezes Poradni wydaje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w pracach Poradni. Art Utrata członkostwa w Poradni następuje: a. na wniosek członka Poradni, b. wskutek skreślenia członka Poradni z listy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, c. w razie zastosowania kary dyscyplinarnej, o której mowa w 34 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Oddział 2 Rekrutacja Art Członkiem Poradni może zostać student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który: a. jest wpisany co najmniej na trzeci rok studiów prawniczych, b. pomyślnie przejdzie proces rekrutacji na członka Poradni, c. zobowiąże się pisemnie do przestrzegania Regulaminu, d. odbędzie obowiązkowe szkolenie w zakresie zasad udzielania pomocy prawnej przez Poradnię e. uzyska pozytywną opinię Koordynatora po odbyciu okresu próbnego. 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Poradni, możliwe jest odstąpienie od wymogu określonego w ust. 1 lit a. Art Rekrutacja do Poradni odbywa się w pierwszym miesiącu każdego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust W razie konieczności uzupełnienia lub powiększenia liczby członków Poradni, Prezes Poradni, za zgodą Konwentu, zarządza dodatkową rekrutację. Art Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: a. Prezes Poradni, b. Koordynator właściwej Sekcji, strona 9 z 14

10 c. Opiekun naukowy sekcji. 2. Rekrutacja do Poradni obejmuje dwa etapy: a. rozwiązanie testu wyboru, sprawdzającego wiedzę merytoryczną kandydata z wybranych zagadnień prawnych, b. rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną, oceniającą zdolności interpersonalne oraz predyspozycje do pracy z Klientem Poradni. 3. Warunkiem uzyskania członkostwa jest pozytywne przejście obu etapów rekrutacji. 4. Szczegółowe zasady i przebieg rekrutacji określa uchwała Konwentu. Art Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, kandydat kierowany jest przez właściwego Koordynatora do odbycia miesięcznego okresu próbnego w Zespole Sekcji, 2. Po zakończeniu okresu próbnego, Koordynator Sekcji, po zasięgnięciu opinii członków właściwego zespołu, wystawia opinię kandydatowi na członka Poradni. 3. Uzyskanie członkostwa w Poradni następuje po zatwierdzeniu pozytywnej opinii Koordynatora przez Prezesa Poradni. Oddział 3 Odpowiedzialność dyscyplinarna Art Członek Poradni odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie Regulaminu oraz za zachowanie godzące w dobre imię Poradni. Art Karami dyscyplinarnymi są: a. upomnienie, b. nagana, c. zawieszenie w prawach członka Poradni, d. wydalenie członka z Poradni. Art Upomnienia udziela w formie ustnej Prezes Poradni lub właściwy rzeczowo Koordynator w razie naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni. O udzielonym upomnieniu czyni się wzmiankę w aktach osobowych osoby ukaranej. 2. Nagany udziela w formie pisemnej Prezes Poradni w razie rażącego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni, jeżeli członek swoją postawą i dotychczasową pracą udowodnił, iż mimo naruszenia Regulaminu, można liczyć na sumienne wykonywanie przez niego obowiązków członkowskich strona 10 z 14

11 w przyszłości. Informację o udzielonej naganie wraz z uzasadnieniem załącza się do akt osobowych członka Poradni. Art Zawieszenie w prawach członka Poradni następuje wskutek uchwały Konwentu, podjętej wobec kolejnego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni przez osobę, w stosunku do której zastosowano środki określone w 35 ust. 1 pkt a) i b) Regulaminu. 2. Uchwała o zawieszeniu członka Poradni zawiera: a. wskazanie wcześniej zastosowanej kary, b. okres, na jaki następuje zawieszenie, c. uzasadnienie uchwały. 3. Uchwałę o zawieszeniu załącza się do akt osobowych członka Poradni. O zawieszeniu członka czyni się wzmiankę we wszystkich zaświadczeniach wydawanych w trybie 28 Regulaminu. 4. W okresie zawieszenia, członek Poradni obowiązany jest wykonywać wszystkie swoje obowiązki, nie korzysta natomiast z przysługujących mu praw. Art Wydalenie członka z Poradni następuje wskutek uchwały Konwentu, podjętej wobec: a. rażącego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni, jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w 35 ust. 1 pkt b) Regulaminu, b. ponownego rażącego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni, c. ponownego naruszenia Regulaminu przez członka Poradni, względem którego zastosowano karę, o której mowa w 35 ust. 1 pkt c) Regulaminu. 2. Uchwała o wydaleniu członka z Poradni zawiera: a. wskazanie przyczyny wydalenia, b. uzasadnienie uchwały. 3. Od uchwały Konwentu przysługuje sprzeciw wnoszony do Kierownika Poradni w terminie 10 dni od dnia doręczenia uchwały Konwentu o wydaleniu z Poradni. 4. Kierownik Poradni, po wysłuchaniu zainteresowanego oraz Prezesa Poradni, wydaje zarządzenie w sprawie utrzymania w mocy lub uchylenia uchwały Konwentu. 5. O wydaleniu członka Poradni Prezes Poradni niezwłocznie informuje się władze uczelni. Art Za rażące naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności: a. przyjęcie w zamian za udzielenie porady korzyści majątkowej innej, aniżeli drobne, zwyczajowo przyjęte podarunki i prezenty, b. udzielenie Klientowi porady prawnej bez wcześniejszej akceptacji Opiekuna naukowego. strona 11 z 14

12 c. uchybienie obowiązkom członka Poradni wynikającym z Kodeksu deontologicznego, d. udzielanie Klientowi informacji o podmiotach świadczących odpłatą pomoc prawną, e. powtarzającą się, nieusprawiedliwioną nieobecność członka na dyżurze Zespołu. Rozdział IV Zasady udzielania pomocy prawnej Oddział 1 Harmonogram prac Poradni Art Poradnia udziela porad począwszy od trzeciego tygodnia semestru zimowego do końca zajęć edukacyjnych semestru letniego każdego roku akademickiego, z wyłączeniem przerw w zajęciach edukacyjnych ustalonych przez władze Uniwersytetu Śląskiego. 2. Szczegółowy harmonogram prac Poradni na dany semestr ustala Konwent w drodze uchwały. 3. Terminy dyżurów Zespołów ustala Koordynator właściwej Sekcji po wysłuchaniu członków Poradni. 4. W razie znacznego obciążenia członków Poradni sprawami, Koordynator może ograniczyć ilość lub zarządzić przerwę w przyjmowaniu nowych spraw przez poszczególne Zespoły. Oddział 2 Procedura udzielania porad Art Zgłaszanie nowych spraw przez Klientów następuje w godzinach pełnienia dyżurów przez Zespoły Poradni. 2. Zgłoszenie sprawy Poradni następuje wyłącznie na skutek: a. osobistej wizyty Klienta podczas dyżuru Zespołu właściwej rzeczowo Sekcji, b. nadesłania listownie na adres Poradni opisu zaistniałego problemu prawnego wraz z podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w 42 Regulaminu, c. nadesłania opisu zaistniałego problemu prawnego w sposób ustalony we wcześniej zawartym porozumieniu z Poradnią. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną( ). Art Warunkiem uzyskania pomocy prawnej przez Klienta jest spełnienie wymagań, o których mowa w 2 ust. 1 pkt c) Regulaminu oraz podpisanie stosownego oświadczenia. strona 12 z 14

13 Art Poradnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonej przez Klienta sprawy. 2. Opiekun naukowy może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania w szczególności w razie stwierdzenia: a. niespełniania przez Klienta wymagań, o których mowa w 2 ust. 1 pkt c) Regulaminu, b. nieprzydatności zgłoszonej sprawy dla celów dydaktyczno-naukowych, c. lekceważącego zachowania Klienta w stosunku do Poradni lub jej członków, d. wcześniejszego korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Poradnię w tej samej sprawie. 3. O nieprzyjęciu sprawy do rozpoznania zawiadamia Klienta właściwy Zespół, podając jednocześnie przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszonej sprawy. Art Zespół może odmówić przyjęcia sprawy, w której biegnie termin do złożenia środków zaskarżenia od orzeczenia, innego pisma procesowego lub w której biegnie inny termin, którego niezachowanie może narazić Klienta na negatywne konsekwencje prawne - jeżeli uzna, że udzielenie pomocy prawnej w wyznaczonym terminie nie jest możliwe. 2. W przypadku przyjęcia przez Zespół sprawy, o której mowa w ust. 1, możliwe jest odstąpienie od zasad określonych w 45 Regulaminu. Art Zespół przyjmujący zgłoszenie przygotowuje wyczerpujący opis przedstawionego zagadnienia prawnego wraz z jasno sprecyzowanymi pytaniami Klienta. W razie wystąpienia wątpliwości co do stanu faktycznego, Zespół umawia się na kolejne spotkanie z klientem, a gdyby okazało się to niemożliwe lub niecelowe, uzyskuje on niezbędne informacje telefonicznie lub listownie. 2. Przygotowany opis zagadnienia prawnego Zespół przedstawia do akceptacji Opiekunowi naukowemu. 3. Opiekun naukowy zatwierdza sprawę do rozpoznania poprzez złożenie podpisu pod przygotowanym opisem zagadnienia prawnego. 4. Po zatwierdzeniu sprawy, Zespół przygotowuje poradę prawną dla Klienta. 5. Przygotowanie porady następuje w terminie 21 dni od dnia przyjęcia sprawy przez Poradnię. 6. W razie, gdyby przygotowanie porady w terminie wskazanym w ust. 2 okazało się niemożliwe, Zespół informuje Klienta o przyczynach opóźnienia oraz podaje przewidywany termin ukończenia porady. 7. Przygotowaną poradę Zespół przedstawia opiekunowi naukowemu, który w przypadku braku zastrzeżeń zatwierdza ją swoim podpisem. Treść porady sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wydaje się Klientowi, drugi natomiast pozostawia się w dokumentacji Poradni. Art. 46 strona 13 z 14

14 1. Udzielenie porady prawnej polega na pisemnym sporządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego oraz przygotowaniu projektów niezbędnych pism procesowych. Treść udzielonej porady winna być zrozumiała i przedstawiać wszystkie możliwe warianty rozwiązania zagadnienia prawnego przedstawionego przez klienta. 2. Zespół udzielający porady prawnej przedstawia jej treść Klientowi oraz wyjaśnia pojawiające się wątpliwości. Art Na odmowę oraz sposób udzielenia pomocy prawnej przysługuje Klientowi skarga do Prezesa Poradni. 2. Skargę, o której mowa w ust. 1 złożyć można pisemnie lub ustnie, w godzinach dyżurowania Prezesa Poradni. Art Poradnie nie przyjmuje od Klientów oryginałów dokumentów. 2. W razie złożenia do akt sprawy dostarczonych przez Klienta kserokopii dokumentów, na jego pisemny wniosek wydaje mu się złożoną przez niego dokumentację. Rozdział IV Przepisy końcowe Art Wzory dokumentów, formularzy oraz oświadczeń używanych przez Poradnię określa Konwent w drodze uchwały. Art Poradnia zapewnia tajność i poufność powierzonych przez Klienta informacji oraz złożonych przez niego dokumentów. Art Poradnia prowadzi archiwum przyjętych do rozpoznania spraw. 2. Dokumentacja archiwalna ulega zniszczeniu po upływie 5 lat od zakończenia roku akademickiego, w którym prowadzone była sprawy. Art Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zatwierdzenia przez Rektora. strona 14 z 14

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia drugiego lutego dwa tysiące piętnastego roku (02.02.2015) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA (Stan prawny począwszy od dnia 5 listopada 2014 r.) 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka (zwanego dalej Komitetem),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity)

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo