REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ Rozdział I Postanowienia Ogólne Art Niniejszy Regulamin określa: a) strukturę organizacyjną oraz tryb działania organów Studenckiej Poradni Prawnej, b) procedurę rekrutacji oraz prawa i obowiązki członków Poradni, c) zasady udzielania pomocy prawnej Klientom Poradni, 2. Szczegółowe reguły postępowania przy wykonywaniu obowiązków członka Poradni określa Kodeks Deontologiczny, stanowiący integralną część Regulaminu. Art Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: a) Poradni należy przez to rozumieć Koło Naukowe - Studencką Poradnię Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, b) dyżurze należy przez to rozumieć cotygodniowy, trwający jednorazowo 90 minut, czas pozostawania Zespołu w gotowości do przyjmowania Klientów, c) Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną niezdolną do pokrycia wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika procesowego, która w sprawie będącej przedmiotem udzielanej porady nie korzystała z usług profesjonalnego pełnomocnika, ani innego fachowego podmiotu świadczącego pomoc prawną oraz która - po zapoznaniu się z zasadami udzielania pomocy prawnej przez Poradnię - akceptuje je i prosi o udzielenie porady; za Klienta uważa się także osobę prawną, prowadzącą działalność pożytku publicznego, w szczególności w zakresie: ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony praw studenta oraz ochrony praw zwierząt.. d) członku Poradni należy przez to rozumieć studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który spełnił określone niniejszym Regulaminem wymagania oraz pomyślnie przeszedł proces rekrutacji do Poradni, e) Sekcji należy przez to rozumieć wyodrębnioną w strukturach Poradni grupę członków, udzielających pomocy prawnej z zakresu określonej gałęzi prawa, f) Zespole należy przez to rozumieć członków Poradni, przydzielonych do odbywania wspólnych dyżurów w ramach określonej Sekcji, strona 1 z 14

2 g) poradzie prawnej należy przez to rozumieć sporządzoną na piśmie opinię prawną, zawierającą analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy, odpowiedź na postawione przez klienta pytania oraz stosownie do charakteru sprawy niezbędne projekty pism procesowych. h) opiekunie naukowym należy przez to rozumieć pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który delegowany został do sprawowania merytorycznego nadzoru nad treścią porad prawnych udzielanych przez Poradnię; za opiekuna naukowego uznaje się także osobę posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze i praktykującą zawód prawniczy w zakresie, w jakim nadzoruje i wspiera udzielanie porad przez członków Poradni. Rozdział II Organizacja wewnętrzna Poradni Oddział 1 Organy Poradni Art Organami Poradni są: a) Zgromadzenie Ogólne Członków, b) Prezes Poradni, c) Wiceprezesi, d) Konwent. Oddział 2 Zgromadzenie Ogólne Członków Art Zgromadzenie Ogólne Członków jest najwyższym organem Poradni. 2. Zgromadzenie Ogólne Członków tworzą: a) członkowie Poradni dysponujący głosem stanowiącym. b) członkowie wspierający dysponujący głosem doradczym. 3. Prezes Poradni zaprasza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Kierownika Poradni oraz opiekunów naukowych. Art Zgromadzenie Ogólne Członków zwołuje Prezes Poradni w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku akademickim. strona 2 z 14

3 2. O planowanym terminie Zgromadzenia Ogólnego Członków Prezes Poradni zawiadamia członków Poradni nie później niż na 7 dni przed tą datą. 3. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez ogłoszenie w siedzibie i na stronie internetowej Poradni. Art Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Członków należy: a) decydowanie o istotnych sprawach oraz kierunkach rozwoju Poradni, b) okresowa ocena działalności organów Poradni, c) wybieranie i odwoływanie Prezesa Poradni, d) decydowanie w sprawie zmiany Regulaminu, e) decydowanie w sprawie nadania tytułu członka wspierającego, f) rozpatrywanie uwag i wniosków zgłoszonych przez członków Poradni. Art Obradami Zgromadzenia Ogólnego Członków kieruje Prezes Poradni lub wyznaczona przez niego osoba. 2. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków wchodzą w życie z chwilą ich zatwierdzenia przez Kierownika Poradni. Art Kierownik Poradni oraz opiekunowie naukowi Poradni, o ile uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Członków, przedstawiają zalecenia i wskazówki dotyczące sposobu udzielana porad prawnych i funkcjonowania Poradni. Art Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Poradni lub 1/2 ogólnej liczby członków Konwentu, Prezes Poradni - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku - zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków rozpatruje szczególnie ważne sprawy dotyczące funkcjonowania oraz działalności Poradni. 3. W razie niezwołania przez Prezesa Poradni Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego w terminie, o którym mowa w ust 1, Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Konwent. Oddział 3 Prezes Poradni strona 3 z 14

4 Art Prezes Poradni kieruje pracami Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Prezesa Poradni należą wszelkie sprawy niezastrzeżone niniejszym Regulaminem dla innych organów Poradni, w szczególności: a. organizowanie pracy Poradni, b. nadzorowanie realizacji celów statutowych Poradni, c. zapewnienie właściwej reprezentacji Poradni w kontaktach z władzami Uniwersytetu Śląskiego, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, organizacji studenckich i kół naukowych, d. zapewnienie zaopatrzenia Poradni w niezbędne materiały biurowe, e. wydawanie zaświadczeń, o których mowa w art. 27 niniejszego Regulaminu, f. informowanie członków Poradni o podejmowanych przez Poradnię inicjatywach. Art Prezes Poradni, o ile uzna to za celowe i mogące usprawnić pracę Poradni, powierza wykonywanie określonych zadań Wiceprezesowi lub jednemu z członków Konwentu. 2. Powierzenie wykonywania zadań następuje w formie pisemnego zarządzenia Prezesa Poradni. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: a. jednoznaczne wskazanie osoby, której powierzane są zadania, b. szczegółowy zakres powierzanych jej zadań, c. określenie czasu, na jaki zostają powierzone zadania. 4. Osoba wykonująca zadania powierzone zobowiązana jest do konsultowania ich z Prezesem Poradni. Art Prezesem Poradni może zostać członek Poradni, który w chwili zgłoszenia swojej kandydatury: a. uzyskał, nawet warunkowo, wpis na czwarty rok studiów prawniczych, b. pozostaje członkiem Poradni przez okres co najmniej jednego semestru, c. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań i obowiązków. 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Poradni, możliwe jest odstąpienie od wymogu określonego w ust. 1 lit a. Art Prezesa Poradni wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Zgromadzenie Ogólne Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 2. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, głosowanie powtarza się. 3. Kadencja Prezesa Poradni trwa jeden pełny rok akademicki, poczynając od pierwszego dnia semestru zimowego. strona 4 z 14

5 4. Prezesa Poradni wybiera się w semestrze letnim roku akademickiego poprzedzającego okres jego kadencji. 5. Do chwili objęcia swej funkcji, wybrany kandydat wspomaga pracę Prezesa Poradni oraz Konwentu. Art Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatur oraz wyboru Prezesa Poradni określa uchwała Konwentu. Oddział 4 Wiceprezesi Art Prezes Poradni powołuje jednego lub dwóch Wiceprezesów. 2. Wiceprezes Poradni wspomaga pracę Prezesa Poradni oraz wykonuje powierzone mu przez niego zadania. 3. W sytuacjach niecierpiących zwłoki oraz w razie chwilowej niemożności sprawowania swoich funkcji przez Prezesa Poradni, Wiceprzewodniczący wykonuje zadania Prezesa Poradni, za wyjątkiem zadań o których mowa w art. 12 oraz art. 17 ust. 3 Regulaminu. Oddział 5 Konwent Art Konwent jest organem wykonawczym oraz opiniodawczym Poradni. 2. Konwent tworzą: a. Prezes Poradni, b. Wiceprezesi Poradni, c. Koordynatorzy sekcji. 3. Prezes Poradni, za zgodą Kierownika Poradni, może powołać w skład konwentu innego członka Poradni, o ile uzna to za celowe i mogące usprawnić pracę Poradni. Art Obrady Konwentu zwołuje Prezes Poradni w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na semestr. 2. Na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Konwentu, Prezes Poradni - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku - zwołuje obrady Konwentu. 3. O planowanym terminie obrad Konwentu Prezes Poradni zawiadamia członków Poradni nie później niż na 7 dni przed tą datą, w sposób określony w art. 6 ust. 3 Regulaminu. Art Uchwały Konwentu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Konwentu, w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin stanowi inaczej. strona 5 z 14

6 2. W razie nieuzyskania wymaganej większości, Prezes Poradni dysponuje głosem decydującym. Art Do zadań Konwentu należy: a. opiniowanie zamierzeń i projektów Prezesa Poradni, b. decydowanie o zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec członka Poradni, c. organizowanie kampanii informacyjnych propagujących prace Poradni, d. określanie bieżących priorytetów w pracach Poradni, e. zapoznawanie członków Poradni z kierunkami jej rozwoju, f. informowanie członków Poradni o uchwałach Konwentu, g. wyrażanie zgody na korzystanie z pomieszczeń Poradni przez członków innych kół naukowych. h. podejmowanie innych uchwał w sytuacjach przewidzianych Regulaminem. Art W razie nieuzyskania przez Konwent pozytywnej oceny Zgromadzenia Ogólnego Członków, osoby wchodzące w jego skład nie mogą w przyszłości pełnić funkcji Prezesa Poradni lub członka Konwentu. Art Organem pomocniczym Konwentu jest Sekretarz Poradni. 2. Sekretarz Poradni zapewnia obsługę materialno-techniczną prac Poradni. 3. Sekretarza powołuje Konwent w drodze uchwały. Sekretarz nie musi mieć statusu członka Poradni. 4. Sekretarz prowadzi oraz aktualizuje księgę Poradni. 5. Księga Poradni zawiera: a. ewidencję członków Poradni, b. akta członków Poradni, c. karty konwersatoryjne, d. harmonogram dyżurów, e. centralny rejestr prowadzonych spraw, f. akta spraw rozwiązanych. 6. Ewidencja członków Poradni zawiera następujące dane członka lub kandydata: a. imię i nazwisko, b. numer telefonu oraz adres , c. oznaczenie sekcji i zespołu, 7. Akta członków Poradni zawierają: a. adres do korespondencji, b. rok studiów, c. wzmiankę o udzielonych pochwałach, d. wzmiankę o udzielonych karach dyscyplinarnych, strona 6 z 14

7 e. informację o stażu działalności w Poradni, f. informację o osiągnięciach, g. informację o pełnionych funkcjach. 8. Ewidencja członków Poradni, karty konwersatoryjne, harmonogram dyżurów, centralny rejestr prowadzonych spraw, akta spraw rozwiązanych oraz harmonogram dyżurów są jawne i pozostają do wglądu członków Poradni. 9. Akta członków Poradni pozostają do wglądu Prezesa, właściwego Koordynatora, Konwentu oraz członka którego dotyczą. Oddział 6 Sekcje i Koordynatorzy Art Tworzy się następujące sekcje Poradni: a. Sekcja Prawa Administracyjnego b. Sekcja Prawa Cywilnego, c. Sekcja Prawa Karnego, d. Sekcja Prawa Pracy, e. Sekcja Praw Zwierząt. 2. Za zgodą Kierownika Poradni, Zgromadzenie Ogólne Członków tworzy nowe oraz znosi istniejące sekcje. Art Każdą sekcją kieruje jej Koordynator. 1. Koordynatorów powołuje Prezes Poradni z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków właściwej sekcji, po zasięgnięciu opinii Konwentu. 2. Koordynatora odwołuje Prezes Poradni: a. w razie rażącego zaniedbywania przez niego swoich obowiązków, b. w razie stwierdzenia trwałej niemożności współpracy, c. na uzasadniony wniosek połowy członków właściwej Sekcji. Art Koordynatorem może zostać członek Poradni, który w chwili wyboru: a. uzyskał, nawet warunkowo, wpis na czwarty rok studiów prawniczych, b. pozostaje członkiem Poradni przez okres co najmniej jednego semestru, c. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań i obowiązków. 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Poradni, możliwe jest odstąpienie od wymogu określonego w ust. 1 lit a. strona 7 z 14

8 Art Do zadań Koordynatora należy: a. organizacja pracy poszczególnych Zespołów, w szczególności badanie ilości rozwiązywanych spraw, przekazywanie między Zespołami różnych spraw, którymi z ważnych powodów Sekcja przyjmująca nie może się zająć, b. nadzorowanie prowadzenia ewidencji spraw przez Sekcję, c. kontrolowanie terminowości rozwiązywania spraw i zwracanie uwagi Prezesowi Poradni na powtarzające się przypadki nadmiernych opóźnień w rozwiązywaniu spraw, d. przekazywanie członkom Sekcji informacji pochodzących od opiekuna naukowego, e. informowanie opiekuna naukowego o sytuacji w Poradni oraz ilości spraw z danej dziedziny prawa f. stosowanie się do wskazówek opiekuna w sprawach dotyczących udzielania porad prawnych, g. badanie akt spraw rozwiązanych w zakresie ich kompletności i zgodności ze stanem faktycznym, h. sporządzanie semestralnego raportu z działalności ssekcji i przekazanie go Prezesowi Poradni. Raport taki zawierać powinien w szczególności liczbę rozwiązanych spraw, raporty z pracy poszczególnych Zespołów oraz wnioski dotyczące spraw organizacyjnych, związanych z udzielaniem porad przez Sekcję, i. współpraca z pozostałymi Kordynatorami, w tym przekazywanie spraw między Sekcjami. Rozdział III Członkostwo w Poradni Oddział 1 Prawa i obowiązki Członków Poradni Art Członek Poradni ma obowiązek: a. sumiennie i terminowo wykonywać zadania związane z pracą w Poradni, b. rzetelnie i systematycznie prowadzić ewidencję prowadzonych przez siebie spraw, c. przestrzegać przepisów Regulaminu oraz aktów wewnętrznych organów Poradni, d. uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Członków, e. uczestniczyć w seminariach, wykładach i szkoleniach organizowanych przez Poradnię, f. systematycznie odbywać określone harmonogramem dyżury Zespołu, g. godnie reprezentować i dbać o dobre imię Poradni. 2. Członek Poradni ma prawo: a. na zasadach określonych Regulaminem wybierać i być wybieranym do organów Poradni, b. zgłaszać swoje wnioski do organów Poradni, strona 8 z 14

9 c. uczestniczyć w pracach Zespołu, Sekcji oraz Zgromadzeniu Ogólnym Członków. 3. Na zasadach określonych w uchwale Konwentu, członek Poradni ma prawo do zaliczenia konwersatorium Praktyczne problemy stosowania prawa, Art Na wniosek członka Poradni, Prezes Poradni wydaje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w pracach Poradni. Art Utrata członkostwa w Poradni następuje: a. na wniosek członka Poradni, b. wskutek skreślenia członka Poradni z listy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, c. w razie zastosowania kary dyscyplinarnej, o której mowa w 34 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Oddział 2 Rekrutacja Art Członkiem Poradni może zostać student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który: a. jest wpisany co najmniej na trzeci rok studiów prawniczych, b. pomyślnie przejdzie proces rekrutacji na członka Poradni, c. zobowiąże się pisemnie do przestrzegania Regulaminu, d. odbędzie obowiązkowe szkolenie w zakresie zasad udzielania pomocy prawnej przez Poradnię e. uzyska pozytywną opinię Koordynatora po odbyciu okresu próbnego. 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Poradni, możliwe jest odstąpienie od wymogu określonego w ust. 1 lit a. Art Rekrutacja do Poradni odbywa się w pierwszym miesiącu każdego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust W razie konieczności uzupełnienia lub powiększenia liczby członków Poradni, Prezes Poradni, za zgodą Konwentu, zarządza dodatkową rekrutację. Art Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: a. Prezes Poradni, b. Koordynator właściwej Sekcji, strona 9 z 14

10 c. Opiekun naukowy sekcji. 2. Rekrutacja do Poradni obejmuje dwa etapy: a. rozwiązanie testu wyboru, sprawdzającego wiedzę merytoryczną kandydata z wybranych zagadnień prawnych, b. rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną, oceniającą zdolności interpersonalne oraz predyspozycje do pracy z Klientem Poradni. 3. Warunkiem uzyskania członkostwa jest pozytywne przejście obu etapów rekrutacji. 4. Szczegółowe zasady i przebieg rekrutacji określa uchwała Konwentu. Art Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, kandydat kierowany jest przez właściwego Koordynatora do odbycia miesięcznego okresu próbnego w Zespole Sekcji, 2. Po zakończeniu okresu próbnego, Koordynator Sekcji, po zasięgnięciu opinii członków właściwego zespołu, wystawia opinię kandydatowi na członka Poradni. 3. Uzyskanie członkostwa w Poradni następuje po zatwierdzeniu pozytywnej opinii Koordynatora przez Prezesa Poradni. Oddział 3 Odpowiedzialność dyscyplinarna Art Członek Poradni odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie Regulaminu oraz za zachowanie godzące w dobre imię Poradni. Art Karami dyscyplinarnymi są: a. upomnienie, b. nagana, c. zawieszenie w prawach członka Poradni, d. wydalenie członka z Poradni. Art Upomnienia udziela w formie ustnej Prezes Poradni lub właściwy rzeczowo Koordynator w razie naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni. O udzielonym upomnieniu czyni się wzmiankę w aktach osobowych osoby ukaranej. 2. Nagany udziela w formie pisemnej Prezes Poradni w razie rażącego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni, jeżeli członek swoją postawą i dotychczasową pracą udowodnił, iż mimo naruszenia Regulaminu, można liczyć na sumienne wykonywanie przez niego obowiązków członkowskich strona 10 z 14

11 w przyszłości. Informację o udzielonej naganie wraz z uzasadnieniem załącza się do akt osobowych członka Poradni. Art Zawieszenie w prawach członka Poradni następuje wskutek uchwały Konwentu, podjętej wobec kolejnego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni przez osobę, w stosunku do której zastosowano środki określone w 35 ust. 1 pkt a) i b) Regulaminu. 2. Uchwała o zawieszeniu członka Poradni zawiera: a. wskazanie wcześniej zastosowanej kary, b. okres, na jaki następuje zawieszenie, c. uzasadnienie uchwały. 3. Uchwałę o zawieszeniu załącza się do akt osobowych członka Poradni. O zawieszeniu członka czyni się wzmiankę we wszystkich zaświadczeniach wydawanych w trybie 28 Regulaminu. 4. W okresie zawieszenia, członek Poradni obowiązany jest wykonywać wszystkie swoje obowiązki, nie korzysta natomiast z przysługujących mu praw. Art Wydalenie członka z Poradni następuje wskutek uchwały Konwentu, podjętej wobec: a. rażącego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni, jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w 35 ust. 1 pkt b) Regulaminu, b. ponownego rażącego naruszenia Regulaminu albo zachowania godzącego w dobre imię Poradni, c. ponownego naruszenia Regulaminu przez członka Poradni, względem którego zastosowano karę, o której mowa w 35 ust. 1 pkt c) Regulaminu. 2. Uchwała o wydaleniu członka z Poradni zawiera: a. wskazanie przyczyny wydalenia, b. uzasadnienie uchwały. 3. Od uchwały Konwentu przysługuje sprzeciw wnoszony do Kierownika Poradni w terminie 10 dni od dnia doręczenia uchwały Konwentu o wydaleniu z Poradni. 4. Kierownik Poradni, po wysłuchaniu zainteresowanego oraz Prezesa Poradni, wydaje zarządzenie w sprawie utrzymania w mocy lub uchylenia uchwały Konwentu. 5. O wydaleniu członka Poradni Prezes Poradni niezwłocznie informuje się władze uczelni. Art Za rażące naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności: a. przyjęcie w zamian za udzielenie porady korzyści majątkowej innej, aniżeli drobne, zwyczajowo przyjęte podarunki i prezenty, b. udzielenie Klientowi porady prawnej bez wcześniejszej akceptacji Opiekuna naukowego. strona 11 z 14

12 c. uchybienie obowiązkom członka Poradni wynikającym z Kodeksu deontologicznego, d. udzielanie Klientowi informacji o podmiotach świadczących odpłatą pomoc prawną, e. powtarzającą się, nieusprawiedliwioną nieobecność członka na dyżurze Zespołu. Rozdział IV Zasady udzielania pomocy prawnej Oddział 1 Harmonogram prac Poradni Art Poradnia udziela porad począwszy od trzeciego tygodnia semestru zimowego do końca zajęć edukacyjnych semestru letniego każdego roku akademickiego, z wyłączeniem przerw w zajęciach edukacyjnych ustalonych przez władze Uniwersytetu Śląskiego. 2. Szczegółowy harmonogram prac Poradni na dany semestr ustala Konwent w drodze uchwały. 3. Terminy dyżurów Zespołów ustala Koordynator właściwej Sekcji po wysłuchaniu członków Poradni. 4. W razie znacznego obciążenia członków Poradni sprawami, Koordynator może ograniczyć ilość lub zarządzić przerwę w przyjmowaniu nowych spraw przez poszczególne Zespoły. Oddział 2 Procedura udzielania porad Art Zgłaszanie nowych spraw przez Klientów następuje w godzinach pełnienia dyżurów przez Zespoły Poradni. 2. Zgłoszenie sprawy Poradni następuje wyłącznie na skutek: a. osobistej wizyty Klienta podczas dyżuru Zespołu właściwej rzeczowo Sekcji, b. nadesłania listownie na adres Poradni opisu zaistniałego problemu prawnego wraz z podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w 42 Regulaminu, c. nadesłania opisu zaistniałego problemu prawnego w sposób ustalony we wcześniej zawartym porozumieniu z Poradnią. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zgłoszenie sprawy drogą elektroniczną( ). Art Warunkiem uzyskania pomocy prawnej przez Klienta jest spełnienie wymagań, o których mowa w 2 ust. 1 pkt c) Regulaminu oraz podpisanie stosownego oświadczenia. strona 12 z 14

13 Art Poradnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonej przez Klienta sprawy. 2. Opiekun naukowy może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania w szczególności w razie stwierdzenia: a. niespełniania przez Klienta wymagań, o których mowa w 2 ust. 1 pkt c) Regulaminu, b. nieprzydatności zgłoszonej sprawy dla celów dydaktyczno-naukowych, c. lekceważącego zachowania Klienta w stosunku do Poradni lub jej członków, d. wcześniejszego korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Poradnię w tej samej sprawie. 3. O nieprzyjęciu sprawy do rozpoznania zawiadamia Klienta właściwy Zespół, podając jednocześnie przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszonej sprawy. Art Zespół może odmówić przyjęcia sprawy, w której biegnie termin do złożenia środków zaskarżenia od orzeczenia, innego pisma procesowego lub w której biegnie inny termin, którego niezachowanie może narazić Klienta na negatywne konsekwencje prawne - jeżeli uzna, że udzielenie pomocy prawnej w wyznaczonym terminie nie jest możliwe. 2. W przypadku przyjęcia przez Zespół sprawy, o której mowa w ust. 1, możliwe jest odstąpienie od zasad określonych w 45 Regulaminu. Art Zespół przyjmujący zgłoszenie przygotowuje wyczerpujący opis przedstawionego zagadnienia prawnego wraz z jasno sprecyzowanymi pytaniami Klienta. W razie wystąpienia wątpliwości co do stanu faktycznego, Zespół umawia się na kolejne spotkanie z klientem, a gdyby okazało się to niemożliwe lub niecelowe, uzyskuje on niezbędne informacje telefonicznie lub listownie. 2. Przygotowany opis zagadnienia prawnego Zespół przedstawia do akceptacji Opiekunowi naukowemu. 3. Opiekun naukowy zatwierdza sprawę do rozpoznania poprzez złożenie podpisu pod przygotowanym opisem zagadnienia prawnego. 4. Po zatwierdzeniu sprawy, Zespół przygotowuje poradę prawną dla Klienta. 5. Przygotowanie porady następuje w terminie 21 dni od dnia przyjęcia sprawy przez Poradnię. 6. W razie, gdyby przygotowanie porady w terminie wskazanym w ust. 2 okazało się niemożliwe, Zespół informuje Klienta o przyczynach opóźnienia oraz podaje przewidywany termin ukończenia porady. 7. Przygotowaną poradę Zespół przedstawia opiekunowi naukowemu, który w przypadku braku zastrzeżeń zatwierdza ją swoim podpisem. Treść porady sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wydaje się Klientowi, drugi natomiast pozostawia się w dokumentacji Poradni. Art. 46 strona 13 z 14

14 1. Udzielenie porady prawnej polega na pisemnym sporządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego oraz przygotowaniu projektów niezbędnych pism procesowych. Treść udzielonej porady winna być zrozumiała i przedstawiać wszystkie możliwe warianty rozwiązania zagadnienia prawnego przedstawionego przez klienta. 2. Zespół udzielający porady prawnej przedstawia jej treść Klientowi oraz wyjaśnia pojawiające się wątpliwości. Art Na odmowę oraz sposób udzielenia pomocy prawnej przysługuje Klientowi skarga do Prezesa Poradni. 2. Skargę, o której mowa w ust. 1 złożyć można pisemnie lub ustnie, w godzinach dyżurowania Prezesa Poradni. Art Poradnie nie przyjmuje od Klientów oryginałów dokumentów. 2. W razie złożenia do akt sprawy dostarczonych przez Klienta kserokopii dokumentów, na jego pisemny wniosek wydaje mu się złożoną przez niego dokumentację. Rozdział IV Przepisy końcowe Art Wzory dokumentów, formularzy oraz oświadczeń używanych przez Poradnię określa Konwent w drodze uchwały. Art Poradnia zapewnia tajność i poufność powierzonych przez Klienta informacji oraz złożonych przez niego dokumentów. Art Poradnia prowadzi archiwum przyjętych do rozpoznania spraw. 2. Dokumentacja archiwalna ulega zniszczeniu po upływie 5 lat od zakończenia roku akademickiego, w którym prowadzone była sprawy. Art Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zatwierdzenia przez Rektora. strona 14 z 14

STATUT Studencko Nauczycielska Edukacja Cyfrowa

STATUT Studencko Nauczycielska Edukacja Cyfrowa STATUT Studenckiego Koła Naukowego Studencko Nauczycielska Edukacja Cyfrowa z siedzibą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków, 2016 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu

Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia maja 2012 r. Regulamin działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Organizacji: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania STATUT Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Wspierania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE,,KLINIKA PRAWA W KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W BYDGOSZCZY Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Artykuł 1 Charakter i cele SKNH UW Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej Kołem Naukowym) działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Branży Infrastruktury zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia pomocy prawnej oraz działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej z dnia 18 listopada 2015 roku

Regulamin świadczenia pomocy prawnej oraz działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej z dnia 18 listopada 2015 roku STUDENCKA PORADNIA PRAWNA - Koło Naukowe WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, pok. 39 tel. 032 359 14 22 e - mail: spp@us.edu..pl Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r.

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r. Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 1523 UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dział I Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. (M.P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm. 1 ) Na podstawie art. 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Spółdzielni działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwanej dalej Uczelnią tworzą Samorząd Doktorantów Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Ilekroć w przepisach Regulaminu starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Niniejszy Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000368557, której akta rejestrowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROŚNIE Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej

Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej I. Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Energetyków AGH przyjmuje nazwę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie Na podstawie art.43 ust. 2 oraz art.15 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 1 Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest najwyższym organem kontrolnym Związku Nauczycielstwa Polskiego powołanym do kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega.

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku Rozdział I Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Załącznik do Uchwały nr... REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Przedszkolu należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

STATUT Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

STATUT Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA STATUT Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Statut jest statutem Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA założonego dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH UL. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo