Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?"

Transkrypt

1 Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów do dofinansowania w ramach pierwszej rundy aplikacyjnej Działania 2.3 SPO WKP. Okazało się, iż popularność właśnie tego działania wśród przedsiębiorców była wyjątkowo duża i związana z możliwością bezpośredniego wsparcia inwestycji w firmach. Jednakże, skomplikowane procedury i trudne do spełnienia kryteria wyboru projektów sprawiły, iż spośród blisko 6500 złożonych aplikacji, do oceny merytorycznej dopuszczonych zostało jedynie 3831 wniosków. Po kolejnym etapie selekcji techniczno-ekonomicznej i merytorycznej pozytywnie zaopiniowano nieco ponad 1100 projektów, z których do dofinansowania rekomendowano Instytucji Zarządzającej 727 wniosków na łączną kwotę około 400 milionów złotych. Oznacza to, iż statystycznie, jedynie co dziesiąta złożona przez przedsiębiorcę aplikacja spełniła wszystkie wymagane kryteria i może liczyć na unijne wsparcie. Kto je ostatecznie otrzymał i w jakiej wysokości winno okazać się w terminie do 30 dni od daty przekazania przez PARP raportu do Instytucji Zarządzającej czyli do 1 kwietnia bieżącego roku. Najczęściej popełniane błędy W trakcie procedury oceny projektów o wsparcie unijne w ramach działania 2.3 SPO WKP przewidziano etap oceny formalnej (przeprowadzany na poziomie Regionalnych Instytucji Finansujących) oraz etap weryfikacji techniczno-ekonomicznej i merytorycznej, dokonywany przez PARP. Pierwsze wyniki zakończonej właśnie procedury naboru skłaniają do przedstawienia najczęściej popełnianych błędów, zarówno natury formalnej, jak i merytorycznej. Analiza formalna najistotniejszym powodem odrzucenia aplikacji był brak obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie tj. dokumenty finansowe, sprawozdanie z otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, harmonogram rzeczowo - finansowy, pozwolenie budowlane, promesa kredytowa (w przypadkach, gdy jest wymagana, czy poprawnie wypełniony Biznes Plan. Inną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosków było przygotowanie formularza aplikacyjnego niezgodnie z załączoną instrukcją, gdzie pola nie odnoszące się bezpośrednio do przedkładanego projektu przedsiębiorcy pozostawiali nie uzupełnione, co decydowało o konieczności ich odrzucenia. Wreszcie trzecią przyczyną dyskwalifikacji było nieodpowiednie podpisanie, bądź parafowanie wniosków tj. złożenie oświadczeń przez osoby reprezentujące firmy, a zgodnie z dokumentami rejestrowymi do tego nieupoważnione. Inne, najczęściej spotykane uchybienia to niezgodność przedkładanych oryginałów dokumentów z ich kopiami, wreszcie nie kwalifikowanie się przedsiębiorcy do otrzymania wsparcia (np. starali się o nie mikroprzedsiębiorcy, dla których przewidziano możność ubiegania się o środki w ramach działania 3.4 ZPORR) oraz uwzględnienie w wydatkach kwalifikowanych działań niezgodnych z dokumentami programowymi (czyli takich, które nie mogą podlegać refundacji). Analiza techniczno-ekonomiczna na tym etapie oceny najczęściej występującymi błędami były: niezgodność projektu z celami programu przedsiębiorcy zapominali, iż powodem starania się o środki nie powinien być sam zakup robót budowlanych, nieruchomości, czy też środka transportu, ale przeprowadzenie tych działań w zgodzie z naczelnym celem tj. 1

2 wsparciem rozwoju firmy i wzmocnieniem jej konkurencyjnej pozycji na rynku. Stąd, odrzuceniu podlegały te aplikacje, które w sposób niewystarczający udowadniały ww. korelację, a było to w zasadzie niemożliwe bez ujęcia w projekcie zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, służących zwiększeniu produkcji, czy też oferowanych usług definicja projektu niezgodna z celami działania projektodawcy dość często przedkładali wnioski dotyczące inwestycji, których realizacja została rozpoczęta przed jego złożeniem, bądź też związane one były z przeniesieniem dotychczasowej działalności w inne miejsce. Tego typu projekty nie mogły podlegać dalszej ocenie ze względu na fakt, iż działanie 2.3 obejmuje jedynie wsparcie nowych inwestycji charakterystyka projektu uniemożliwiająca jego szczegółową ocenę ten błąd był dość powszechny, gdyż wnioskodawcy w sposób zbyt lakoniczny i mało precyzyjny przedstawiali własne potrzeby, przedmiot inwestycji, cele podejmowanych działań oraz wskaźniki monitorujące ich osiągnięcie. Ponadto, przedsiębiorcy przedkładali niespójne ze sobą dokumenty (biznes plan, harmonogram rzeczowo-finansowy itp.) oraz listy zadań inwestycyjnych, nie mające zbyt wiele wspólnego z bieżącymi potrzebami firmy źle obliczona wartość wsparcia, o którą ubiega się przedsiębiorca niepoprawnie policzona wartość i podana informacja na temat pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis uzyskanej na realizację projektu wnioskodawcy przygotowywali tę informację niezgodnie ze wzorcem umieszczonym na liście załączników oraz instrukcją zamieszczoną na stronach PARP oraz Ministerstwa Gospodarki niewykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym błędem popełnianym nagminnie przez aplikujących był brak rzetelnej i obiektywnej oceny własnej sytuacji ekonomicznej oraz posiadanych zasobów technicznych, niezbędnych do wdrożenia wniosku. Bardzo często zdarzało się, iż widoczny był brak pokrycia zakładanych zewnętrznych źródeł finansowania w promesie kredytowej, leasingowej bądź w dokumencie potwierdzającym korzystanie z funduszy inwestycyjnych. Wnioskodawcy składali też projekty, których nie byli w stanie zrealizować, ponieważ np. wartość wydatków kwalifikowanych kilkakrotnie przekraczała wartość ich rocznych przychodów. Jednocześnie, zapominano, iż wsparcie jest refundacją poniesionych wydatków. Tak więc przedsiębiorca musi zapewnić wystarczające źródła finansowania dla swojego projektu. Takie finansowanie powinno być widoczne w sprawozdaniach finansowych (środki własne, kredyt, leasing, inne źródła finansowania).wreszcie, zauważalny był brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia wśród kadry przedsiębiorstwa, która miałaby zajmować się wdrażaniem inwestycji brak gotowości projektu do realizacji zdarzało się, iż przedsiębiorcy załączali do wniosków nieważne pozwolenia na budowę, bądź też podawali nieprawdziwe informacje o tym, iż dokument ten nie jest wymagany przez polskie prawo budowlane. Niekiedy, Wnioskodawcy uzależniali decyzję o rozpoczęciu inwestycji od spełnienia dodatkowych, niezależnych od niego warunków takich jak na przykład uzyskanie dofinansowanie z innego programu pomocowego. Analiza merytoryczna oceniający skupiali się na weryfikacji projektów pod kątem ich zgodności z poszczególnymi kryteriami, którym przyporządkowano odpowiednie wartości punktowe. Elementy, które najczęściej decydowały o słabej, bądź negatywnej ocenie aplikacji to m.in.: wpisanie nie dotyczy w miejscu, gdzie określa się np. posiadane nagrody/wyróżnienia krajowe lub międzynarodowe, czy informacje na temat realizacji polityk horyzontalnych, zastosowania technologii ICT w realizowanym projekcie 2

3 lakoniczny opis uzyskanych nagród lub wyróżnień oraz certyfikatów jakości ISO, za które można uzyskać punkty niezgodność danych we wniosku pomiędzy np. liczbą nowych miejsc pracy a tymi danymi zawartymi w Biznes Planie nierealne założenia dla poprawy konkurencyjności brak lub słaba informacja nt. poprawy BHP nieprawidłowe opinie o innowacyjności technologii będącej przedmiotem projektu brak opinii w ogóle, opinia bez informacji o zakresie i okresie stosowania technologii, opinia dotycząca niewielkiego wycinka projektu a więc nie dotycząca przedmiotu projektu. Co zrobić, aby złożyć odpowiednio przygotowany wniosek o wsparcie? 1. Niezbędna dokumentacja Obok oczywistych i łatwych do skompletowania przez Wnioskodawcę dokumentów takich jak: aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej i REGON, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, kopie sprawozdań finansowych, kopie deklaracji PIT lub CIT oraz VAT, przedsiębiorca zobligowany jest także do załączenia w zależności od specyfiki inwestycji: kopii promesy kredytowej, dokumentu potwierdzającego ubieganie się o finansowanie projektu ze środków Funduszu Inwestycyjnego, kopii promesy zawarcia umowy leasingu. Może się także zdarzyć, iż wartość dofinansowania w ramach planowanego działania nie przekroczy zł, w tym przypadku żaden z ww. dokumentów nie będzie dołączany do wniosku aplikacyjnego. Konieczność przedłożenia kopii promesy kredytowej lub umowy leasingowej wymagać będzie odpowiednio wcześniejszego przygotowania pełnej dokumentacji, biznesplanu i załączników, gdyż w szczególności banki będą bardzo restrykcyjnie przestrzegać warunków udzielenia promesy. Przedsiębiorca starając się o promesę w ramach działania 2.3 SPO WKP musi uzyskać ją pośród ściśle określonej przez MGiP listy banków, dostępnej w Informatorze w pkt 12. Oprócz uzyskania obietnicy kredytowania inwestycji przez bank, dodatkowym obowiązkiem wnioskodawcy jest zdobycie jego akceptacji dla treści całego wniosku poprzez złożenie pod pełną dokumentacją podpisów z pieczęciami upoważnionego przedstawiciela banku. Znakomita większość akredytowanych banków żąda więc, aby zarówno biznes plan, jak i aplikacja były gotowe do wglądu w terminie minimum 14 dni przed datą zakończenia naboru. Więcej na temat zasad współpracy z bankami w zakresie pozyskania kredytu znajduje się w specjalnym dodatku pt... Inne załączniki wymagane od beneficjentów to: 3

4 pełnomocnictwo wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli potrzeba), kopia umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej), kopia pozwolenia na budowę (jeśli wymaga tego polskie prawo, nie dotyczy przypadku planowania nabycia nieruchomości), kopia operatu szacunkowego (dotyczy przypadku nabycia nieruchomości), oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środków trwałych na korzystającego (jeśli dotyczy), oświadczenie o kwalifikowalności VAT (dotyczy projektów, w których VAT jest kosztem kwalifikowanym czyli nie ma prawnej możliwości jego odzyskania), deklaracja wnioskodawcy o niekaralności; w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna lub spółka jawna deklarację przedstawiają wszyscy wspólnicy, w przypadku osób prawnych deklarację przedstawiają osoby będące członkami organów zarządzających albo wspólnicy Wnioskodawcy nie posiadającego organu zarządzającego; zgodnie z KRS Wnioskodawcy (w załączonym formacie dla osób fizycznych lub dla Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi) oświadczenie o braku przesłanek do stwierdzenia niezgodnego z celem wykorzystania środków publicznych w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia zgodnie z art. 30 d ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych (w wymaganym w wytycznych formacie). Harmonogram rzeczowo-finansowy Zawartość harmonogramu rzeczowo-finansowego musi być w pełni skorelowana z biznesplanem. Należy w nim określić czasowy plan wdrożenia inwestycji, w podziale na konkretne działania oraz przyporządkowane im wydatki kwalifikowane. Należy przy tym pamiętać, że zadaniem wnioskodawcy jest jak najbardziej uszczegółowione zaprezentowanie wszelkich kosztów, tak aby przekonać donatora o słuszności (kwalifikowalności) każdego z nich. Stąd, kiedy prowadzone są prace inwestycyjne w postaci np. robót budowlanych, przedsiębiorca nie może ograniczyć się do lapidarnego potwierdzenia ich istnienia, a powinien dokładnie wyspecyfikować każdą kategorię planowanych prac. Przykład: Firma x zajmująca się świadczeniem usług gastronomicznych zamierza otworzyć kolejną restaurację, której uruchomienie uzależnione jest od wykonania niezbędnych prac budowlanych oraz zakupu części środków trwałych. Aby harmonogram finansowo-rzeczowy (jak i Biznes Plan) były w tym zakresie poprawnie wypełnione, przedsiębiorstwo musi szczegółowo przedstawić zakładane w projekcie działania, opisując iż przeprowadzone będą: roboty rozbiórkowe, budowa ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek, wykończenie ścian wewnętrznych oraz wymiana instalacji sanitarnej i wodnej. Zakupy środków trwałych obejmą zaś: stoliki 50 sztuk, krzesła 200 sztuk, hokery 10 sztuk, chłodziarki 3 sztuki, lodówki 2 sztuki... etc. Informacja dotycząca otrzymania pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis Informacja ta sporządzana jest na formularzu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr. 191, poz. 1960). Dokument ten jest w swojej konstrukcji dość mocno skomplikowany i choć wypełnić go (w całości lub częściowo) muszą wszyscy starający się o dotację, to merytorycznie odnosi się on jedynie do tych przedsiębiorców, którzy w jakikolwiek sposób korzystali w ostatnich 3 latach z pomocy publicznej. Więcej 4

5 informacji na temat zasad obliczania pomocy de minimis znajduje się w Grupie 4/5, Rady 4. a także na stronie internetowej Problemy, które pojawiają się przy wypełnianiu tegoż formularza wiążą się przede wszystkim ze złą interpretacją poszczególnych jego punktów, np. przedsiębiorcy nie wiedzą, iż w przypadku gdy nie otrzymali oni na tę samą inwestycję (o której wsparcie się starają) innych pieniędzy publicznych, wypełniają tylko informacje w I części formularza dotyczące danych firmy oraz na końcu składają podpis poprzez osobę uprawioną do reprezentowania Wnioskodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od procedury uproszczonej udzielenia zamówienia Musi być wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO WKP na lata (Dz. U. Nr 197, poz z późniejszymi zmianami). Obowiązkiem beneficjenta jest wyszczególnienie w nim wszystkich tych kosztów, które nie będą podlegać w projekcie procedurze uproszczonej udzielania zamówień publicznych. Procedura uproszczona udzielania zamówień stosuje się do ubiegających się o wsparcie, którzy nie są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz oraz Nr 145, poz. 1537) i jednocześnie udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w projekcie realizowanym przy wsparciu ze środków pochodzących z SPO WKP przekracza równowartość EUR. Stosowanie przez ubiegającego się o wsparcie procedury uproszczonej od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania realizacji projektu ze środków SPO-WKP. Zapoznanie się z zawartością procedury jest o tyle ważne, że została ona znowelizowana z dniem 1 stycznia 2005 roku i ogranicza zakres jej stosowania, a zatem wprowadzenie zmian jest korzystne dla ubiegających się o wsparcie w ramach programu. Formularz jest bardzo prosty, ma formę oświadczenia i nie wymaga jakichś szczególnych instrukcji wypełniania. Ważnym jest, aby przed jego złożeniem, dokładnie zapoznać się z zasadami procedury uproszczonej, tak by w trakcie realizacji inwestycji stosować odpowiednie zapisy Prawa zamówień publicznych. Oświadczenie na temat wpływu projektu na BHP W załączniku tym należy wybrać właściwą dla danej inwestycji opcję: bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa warunków BHP, w wyniku realizacji projektu dodatkowym rezultatem podejmowanych działań będzie poprawa poziomu BHP w przedsiębiorstwie, w wyniku realizacji projektu nie przewiduje się poprawy poziomu BHP w przedsiębiorstwie. Oczywistym jest, że preferowane w procesie wyboru projektów będą te z nich, których efektem będzie bezpośrednie lub dodatkowe polepszenie warunków higieny pracy. Odpowiednie uzasadnienie pozytywnego efektu wdrożenia zadania na zasady BHP w firmie mogą dać przedsiębiorcy dodatkowe 5 punktów w procesie oceny merytorycznej. Uzyskanie ich możliwe będzie wtedy, gdy Wnioskodawca wykaże, iż realizacja projektu wpłynie na implementację w firmie prawodawstwa unijnego w zakresie BHP, przedstawionego w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO WKP. 5

6 Wśród najważniejszych spośród 32 dyrektyw unijnych, które mogą zostać wkomponowane w ideę projektu można wymienić: dyrektywę nr 391/1989/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 183 z ) dyrektywę nr 63/1995/WE z dnia 5 grudnia 1995 zmieniającą dyrektywę nr 655/1989/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 155 z ) dyrektywę nr 58/1992/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 245 z ) oraz dyrektywę nr 37/1998/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszącego się do maszyn (Dz. Urz. UE L 080 z ). Mikroprzedsiębiorstwa Ostatnim załącznikiem merytorycznym odnoszącym się jednak tylko do grupy mikroprzedsiębiorców działających krócej niż 3 lata na rynku i ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o kryterium prowadzenia działalności gospodarczej opartej o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym jest jeden z dokumentów poświadczających tego typu działanie tj.: 1) opinia jednostki naukowej nt. prowadzonej technologii, 2) potwierdzenie przyznania nie wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została opatentowana za granicą lub w Polsce 3) decyzja o udzieleniu patentu na stosowaną na co dzień technologię, 4) oświadczenie mikroprzedsiębiorcy określające okres stosowania w Polsce technologii, w oparciu o którą prowadzi działalność gospodarczą, przygotowane na podstawie: dostępnych badań literatury, powszechnie dostępnych publikacji, patentów, standardów, norm, wyników przeszukiwania baz danych, raportów marketingowych lub własnej oceny sytuacji rynkowej. Firmy niejednokrotnie korzystały z opinii o innowacyjności technologii będącej przedmiotem projektu. Jednak bardzo często opinia ta nie zawierała informacji o zakresie i okresie stosowania technologii lub dotyczyła niewielkiego wycinka projektu a więc nie dotyczyła przedmiotu projektu. 2. Biznes plan Jest to standardowy formularz, którego większość założeń, pytań i formuł (choć częstokroć przemieszana) powinna być znana wszystkim tym, którzy wcześniej aplikowali np. o środki programu PHARE, czy też starali się o fundusze z działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa. Najważniejsze odrębności związane z działaniem 2.3. SPO WKP dotyczą: 6

7 SEKCJA A oprócz podstawowych informacji nt. instytucji wnioskodawcy, należy podać dokładną lokalizację przedsięwzięcia, które decyduje m.in. o miejscu złożenia wniosku. Jeżeli mamy do czynienia z inwestycją, w której część elementów instalowana jest w różnych miejscach prowadzonej działalności firmy, wówczas decydujące dla realizacji projektu, a tym samym dla miejsca złożenia wniosku, jest miejsce umieszczenia największej wartościowo części tego projektu. W opisie umiejscowienia inwestycji, należy też podać status prawny nieruchomości, której zadanie dotyczy. Konieczne jest określenie formy władania nieruchomością. Jeśli jest ona dzierżawiona, to na jaki okres i jakie są ograniczenia (np. okres wypowiedzenia)? Kwestia ta jest bardzo ważna, gdyż podlega ona ocenie w kontekście zachowania celów projektu. W praktyce oznacza to, że dofinansowanie inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy pod warunkiem, że zobowiąże się on do jej utrzymania w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia działań przewidzianych umową dotacji. SEKCJA B charakterystyka działalności wnioskodawcy (punkt B.1) musi zostać wypełniony bardzo rzetelnie. W opisie działalności nie wolno ograniczyć się jedynie do wymienienia podstawowych działań firmy. Należy podać każdą prowadzoną (zarejestrowaną) działalność firmy, nie zapominając o określeniu udziału procentowego każdej z nich w obrotach ogólnych oraz zaangażowaniu odpowiedniej liczby pracowników. Nowością w stosunku do innych wzorców biznesplanu jest umieszczenie punktu B.3, gdzie należy opisać podstawowe produkty/usługi/towary oferowane na rynku w chwili złożenia wniosku oraz te, które przestały być oferowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyjaśniając przy tym, dlaczego nie są już oferowane). Istotne jest także, aby określić faktyczny poziom sprzedaży produktów i usług. Dodatkowo, należy je wymienić w kolejności, w jakiej przychody z ich sprzedaży w ostatnim czasie stanowiły udział w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/produktów podobnych można je grupować ze względu na charakterystyczne cechy oraz jednakowe jednostki miary. Oceny pozycji firmy na rynku Kolejną zauważalną różnicą jest sprawa oceny pozycji firmy na rynku w kontekście funkcjonującej konkurencji. Punkt ten bardzo rozbudowano, żądając od wnioskodawcy bardzo szczegółowego rozpoznania otoczenia, w którym funkcjonuje na co dzień. Służyć to ma budowie przekonania wśród ekspertów, że zamierzona inwestycja zmieni pozycję konkurencyjną nie tylko firmy beneficjenta, ale także przyczyni się do głębszych zmian w całym sektorze prowadzonej przez niego działalności. Dlatego też, prezentując podstawowe oferty instytucji wnioskodawcy względem działającej konkurencji, oczekuje się analizy porównawczej produktów, czy usług w takich obszarach jak: jakość, cena, reklamy/promocja i grupy klientów. Ponadto, należy szczegółowo scharakteryzować każdego z dostawców dla najważniejszych elementów oferty firmy beneficjenta. Nie można także zlekceważyć bardzo istotnego punktu w procesie oceny wniosków B.6, gdyż prawidłowa i dogłębna analiza potrzeb inwestycyjnych będzie kluczem potwierdzającym zgodność planowanej inwestycji z kryteriami merytorycznymi programu, ujętymi w Uzupełnieniu SPO WKP. SEKCJA C w opisie projektu, najważniejszym będzie ustosunkowanie się wnioskodawcy do podstawowych celów realizacji programu. Należy robić wszystko, aby na ujęte pytania starać się nie udzielać odpowiedzi Nie dotyczy. Jakość aplikacji mierzona będzie w oparciu 7

8 przede wszystkim o tę sekcję, stąd koniecznym jest próba udowodnienia, iż planowana inwestycja wpłynie pozytywnie zarówno na warunki BHP, wzrost konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowych lub ulepszenie istniejących produktów i usług, przyrost sprzedaży, zwiększenie stanu zatrudnienia, rozwój społeczeństwa informacyjnego i ochronę środowiska. Oczywiście, ciężko będzie wygenerować pomysł na projekt skupiający wszystkie te kwestie w ramach jednej inwestycji, jednakże im zamierzenie będzie bliższe ww. sprawom i spełni więcej oczekiwań donatora tym szansa na otrzymanie dotacji stanie się bardziej realna. Proszę zwrócić też uwagę, jak ważnym dla twórców programu jest innowacyjność i zaawansowanie technologiczne projektu. Innowacyjność może mieć bądź charakter produktowy, bądź procesowy. Pierwsza z nich oznacza wprowadzenie nowego lub ulepszonego w stosunku do dotychczasowej oferty produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów mających wpływ na asortyment oferty. Druga natomiast zainicjowanie nowego w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty. Zastosowanie zaawansowanych technologii, technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie tworzenia produktu, czy usługi będzie zaś odebrane jako przejaw transferu know-how i podnoszenia spójności społeczno-ekonomicznej regionu, w którym działa przedsiębiorca. SEKCJA D - to plan marketingowy dla projektu, w którym trzeba pokazać zasadność planowanej inwestycji w kontekście przyszłego miejsca firmy na rynku, wzmocnienia własnej konkurencyjnej pozycji, a także sposobów pozyskania klienta w oparciu o odpowiednio dobraną strategię reklamową i system sprzedaży. SEKCJA E w tej części biznes planu nie wprowadzono większych zmian, oczekując od Wnioskodawcy rzeczy najtrudniejszej oszacowania wartości sprzedaży z tytułu realizacji projektu w okresie minimum 5 lat po jego zakończeniu. Oczywistym jest, iż określona tutaj tendencja winna mieć charakter wzrostowy. SEKCJA F sytuacja finansowa Wnioskodawcy i jej prognoza podejmowana jest w tej zakładce w oparciu o dane zawarte w bilansie firmy, rachunku zysków i strat, przepływach środków pieniężnych i wskaźnikach finansowych. Istotną zmianą jest tu okres czasu poddany weryfikacji, gdyż beneficjent został zobligowany do zaprezentowania danych za dwa lata poprzedzające moment złożenia wniosku, bieżący okres obrachunkowy oraz prognozę na kolejne 5 lat. To okres bardzo długi i dotychczas przez donatora środków nie praktykowany. 3. Wniosek o dofinansowanie Do dnia obecnego, wnioski do działania 2.3 SPO WKP należy wypełniać w formacie dostępnym do pobrania ze strony PARP. Nie wiadomo od kiedy obowiązywać będzie procedura przygotowywania aplikacji w tzw. Generatorze Wniosków. Kierując się doświadczeniem wyniesionym z innych programów, ostateczna wersja fiszki nie będzie znacząco różnić się od wzorca przedstawionego poniżej. Wniosek aplikacyjny podzielony jest na pięć części. Należy koniecznie pamiętać, aby każde pole zostało wypełnione. Zawsze należy możliwie najpełniej i najrzetelniej odpowiadać na poszczególne punkty. Jeśli nie można wypełnić jakiejś rubryki wpisujemy w nią hasło nie dotyczy. Istotną, techniczną kwestią jest zliczanie liczby znaków w określonych rubrykach, bowiem niedopuszczalne jest jej przekroczenie. 8

9 Część I - Informacje ogólne o projekcie W tej części wniosku należy m.in. podać tytuł projektu, złożony maksymalnie z 10 wyrazów. Musi być on sformułowany możliwie konkretnie i ściśle odnosić się do planowanego zadania, które Wnioskodawca chce zrealizować. Ze względu na to, iż wypełniany formularz ma uniwersalny charakter i jest taki sam dla kilku działań SPO WKP, w kolejne rubryki wpisuje się dane odnoszące się tylko do działania 2.3 programu. W polu rodzaj projektu przedsiębiorca zakreśla kratkę inwestycyjny. Dalej, podaje pełną nazwę działania, do którego aplikuje o wsparcie. W tym przypadku jest to działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. W kolejnym wierszu wpisuje nie dotyczy, gdyż w tym działaniu nie przewidziano poddziałań. Przedkładany projekt powinien być zgodny z zasadami tzw. polityk horyzontalnych. Ta kwestia praktycznie zawsze pojawia się w przypadku projektów zgłaszanych do współfinansowania ze środków unijnych i jest kluczowa w ocenie merytorycznej wniosku. Na pewno inwestycja w żadnym wypadku nie może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, jak i na równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie zarówno do samego projektu, jak i jego efektów. W ostatnim przypadku o wyborze właściwej opcji, w momencie wykazania wzrostu zatrudnienia (jest to szczególnie pożądane), decyduje proporcja pomiędzy nowozatrudnionymi kobietami i mężczyznami. Najwięcej punktów można uzyskać, gdy procentowy udział liczby kobiet w ogólnej liczbie nowozatrudnionych osób, będzie większy niż 50%. Każdy wybór powinno się odpowiednio uzasadnić. Ta część aplikacji kończy się pytaniem o planowaną przyszłość projektu, w przypadku nie otrzymania wsparcia ze środków SPO WKP. Właściwa odpowiedź na ten punkt może przysporzyć pewnych trudności. Należy jednak pamiętać, iż ewentualna pomoc w przypadku otrzymania dofinansowania ma charakter refundacji, czyli najpierw koniecznym będzie pokrycie całkowitych kosztów projektu z własnej kieszeni, a dopiero później przedsiębiorca otrzyma częściowy zwrot kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że aplikująca o wsparcie firma musi dysponować odpowiednimi środkami już w momencie złożenia wniosku. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż realizacja projektu powinna nieść za sobą wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa (a tym samym przyrost jego dochodów), przedsiębiorcy powinno zależeć na realizacji projektu, jeśli nie w zakładanym terminie to przynajmniej we wnioskowanym zakresie. Część II - Identyfikacja Wnioskodawcy Właściwe wypełnienie pól w tej części wniosku nie powinno przysporzyć problemów. Należy pamiętać jednak o zachowaniu całkowitej zgodności pomiędzy załączonymi dokumentami, a fiszką aplikacyjną. W punkcie Dane Wnioskodawcy należy koniecznie podać numer faksu. Bez niego Regionalna Instytucja Finansująca, nie będzie mogła przesłać Wnioskodawcy listy ewentualnych braków formalnych do uzupełnienia, czego skutkiem będzie odrzucenie wniosku. Część III - Charakterystyka prowadzonej działalności W tym rozdziale kluczowym elementem będzie właściwe uzupełnienie rubryk odnoszących się do stanu zatrudnienia oraz danych finansowych z dwóch zamkniętych, ostatnich okresów sprawozdawczych. Wnioskodawcy są zobligowani do podania liczby zatrudnionych osób odpowiadających ilości tzw. rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku, z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach oraz pracowników 9

10 sezonowych, którzy stanowią ułamkowe części RJR. Zapis ten w praktyce oznacza, iż w określonych przypadkach (przykładowo przy zatrudnianiu pracowników na pół etatu) należy podać wartości ułamkowe. Do powyższej wartości wlicza się również właścicieli - kierowników przedsiębiorstwa i partnerów (wspólników). Nie wlicza się natomiast praktykantów, ani studentów odbywających praktykę lub szkolenie zawodowe oraz osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Aby poprawnie wypełnić rubryki dotyczące aktywów bilansu oraz przychodów netto, przedsiębiorca musi podać stosowne wartości w tys. EUR, liczone według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania. Oczywistym jest, że ww. kwoty powinny być na odpowiednio wysokim poziomie, potwierdzając tym samym potencjał i możliwości sfinansowania oraz późniejszego utrzymania inwestycji przez przedsiębiorstwo. Wartości muszą być tożsame z tabelami finansowymi znajdującymi się w biznes planie. Dwa ostatnie w tym rozdziale punkty fiszki, dotyczą kwestii podstawowej, czyli identyfikacji Wnioskodawcy jako małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy. Z oczywistych względów zaznaczenie w obu przypadkach opcji TAK, determinuje odrzucenie projektu z przyczyn formalnych, bowiem wnioskodawcami w tym działaniu nie mogą być firmy spoza sektora MŚP. Część IV - Opis projektu Przechodzimy do kluczowej dla oceny merytorycznej projektu, części fiszki aplikacyjnej. Najprawdopodobniej to zawarte właśnie tutaj informacje, będą decydowały o pozycji naszego projektu na liście rankingowej, a tym samym o przyznaniu bądź nie dotacji. Z tego względu, przed wypełnieniem rubryk w części IV wniosku, należy szczególnie uważnie przestudiować wszystkie dostępne dokumenty oraz informacje dostępne na stronie PARP. Opisy muszą być wyczerpujące i zawierać maksymalnie dużo informacji. Mając na uwadze ilość składanych wniosków, nawet drobny szczegół może okazać się kluczowy w wyprzedzeniu konkurencji i uzyskaniu wysokiej oceny naszego projektu. Już sama lokalizacja planowanej inwestycji może zadecydować o przyznaniu nawet 6 punktów. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju UE, szczególnie preferowane są gminy zagrożone wyjątkowo wysokim bezrobociem strukturalnym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku) oraz takie, w których podstawowy podatkowy dochód gminy wynosi nie więcej niż 75% średniej krajowej (w oparciu o dane GUS). Jeśli to możliwe, starajmy się więc inwestować na terenach spełniających przynajmniej jedno ww. kryterium. Cele planowanego projektu Przy ustalaniu celu głównego planowanego projektu powinno kierować się zapisami z Uzupełnienia SPO WKP. Inwestycja musi prowadzić zawsze do zwiększenia konkurencyjności MŚP prowadzących działalność na terenie kraju poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Od przedsiębiorstwa oczekuje się, że po wdrożeniu projektu poprawi swoją sytuację finansową oraz zwiększy liczbę zatrudnionych osób, pozytywnie oddziaływując na swoje otoczenie społeczno-ekonomiczne. Cele szczegółowe określa się na następujących poziomach: produktu, czyli fizycznego efektu implementacji przedsięwzięcia - mogą być to rzeczy materialne lub usługi np. powierzchnia zmodernizowanego pomieszczenia, ilość zakupionych maszyn, czy sprzętu komputerowego rezultatu, tj. bezpośrednich efektów wynikających z powstania produktu. Jeśli w wyniku realizacji inwestycji planuje się stworzenie nowych miejsc pracy, należy koniecznie w 10

11 tym miejscu umieścić stosowną informację. Najwyżej punktowane jest zwiększenie zatrudnienia o co najmniej 10%. Inne przykładowe rezultaty to: wzrost przychodów w wyniku inwestycji lub liczba nowych usług oddziaływania będącego długofalowymi efektami realizacji zadania. W przeciwieństwie do pierwszych dwóch poziomów, mogą mieć one konsekwencje nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale także dla jego otoczenia, np. przyrost wartości sprzedanych towarów i materiałów na nowych rynkach zbytu, przedsięwzięcie podobnych działań przez konkurencję, inwestycje u kontrahentów, czy dostawców. Przy określaniu celów szczegółowych w punkcie Cele planowanego projektu możliwe jest podawanie wartości liczbowych lub w przypadku celów o charakterze jakościowym opisanie ich słownie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na zgodność opisów w tym punkcie ze wskaźnikami realizacji celów projektu z punktu kolejnego. Pamiętajmy, iż każda policzalna wartość celu zapisanego w tabeli wskaźników musi zostać opisana w rubryce Cele projektu. Nie jest konieczne natomiast przedstawianie w tabeli celów jakościowych jako mierzalnych wskaźników. Opis planowanego projektu W tym miejscu od wnioskodawcy oczekuje się przedstawienia wyczerpującej informacji na temat realizacji projektu, jego poszczególnych etapów, uzasadnienia wyboru metod implementacji inwestycji oraz sposobów promocji projektu. Etapowanie prac można uzasadnić przykładowo harmonogramem prac budowlanych, specyfiką zadań przewidzianych we wniosku bądź też zastosować wybieg w postaci powołania się na doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych działań. Przykład Sposoby promocji projektu można zapisać w następujący sposób: Klienci Wnioskodawcy będą informowani o nowej usłudze m.in. za pomocą: ulotek, afiszy reklamowych (rozwieszonych na słupach i tablicach ogłoszeniowych), informacji umieszczonych w prasie lokalnej i własnej gazetce informacyjnej oraz w mediach lokalnych: tj. telewizja kablowa i radio. Środki służące rozpowszechnianiu tej informacji będą zgodne z postanowieniami odpowiednich rozporządzeń i decyzji Wspólnot Europejskich (zostaną spełnione wymogi rozporządzenia 1159/2000/WE oraz wymagania zapisane w ramowych wytycznych dla działania 2.3 SPO WKP). W związku z charakterem przedsięwzięcia będą prowadzone także działania marketingowe w Internecie. Uzasadnienie projektu Jest to bardzo istotny punkt aplikacji. Przedsiębiorca powinien uzasadnić w nim przede wszystkim konieczność realizacji projektu. Informacja powinna być szczegółowa i zawierać zarówno opis potrzeby dla wdrożenia inwestycji, przyczyny wyboru założonych działań i ich znaczenie dla rozwoju firmy, sposób związania planowanego zadania z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa, jak również uzasadnienie realności osiągnięcia założonych wcześniej celów projektu. Beneficjent powinien uzasadniać projekt przede wszystkim dążeniem do poprawy konkurencyjności na rynku (najwyżej punktowane jest wyjście na rynki międzynarodowe i krajowe), a dzięki temu również i wzrostem dochodów firmy oraz zatrudnienia. Te cele pragnie osiągnąć poprzez dywersyfikację swoich działań - wprowadzenie na rynek nowej usługi lub produktu, poprawę jakości usług oraz warunków ich świadczenia, poprawę BHP w firmie, czy dotarcie do nowej grupy klientów. 11

12 Dobrze jest prócz wymaganych informacji, poruszyć tutaj również tematy nie ujęte w innych rubrykach, a mimo to ważne przy ocenie merytorycznej wniosku. Są to w szczególności kwestie zastosowania ICT, czyli wykorzystania w projekcie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wiążącą się z tym realizację trzeciej polityki horyzontalnej UE - rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Udział w realizacji projektu innych podmiotów Jeśli w przedkładanym projekcie są zaangażowane inne podmioty np. w przypadku umów użyczenia lub sytuacji, w której właściciel budynku hali chce partycypować w kosztach projektu, należy w odpowiednich polach podać dane takich podmiotów. W części opisowej trzeba zaś przedstawić stopień zaangażowania oraz uzasadnić konieczność ich udziału w inwestycji. Harmonogram realizacji projektu Choć w tym punkcie wymagane jest tylko podanie dat planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, z dokładnością do miesiąca (w formacie mm.rrrr), należy pamiętać, iż w przypadku otrzymania dofinansowania beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Ważne jest, aby z realizacją projektu wstrzymać się, co najmniej do dnia po złożeniu wniosku we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Tylko wtedy wydatki mogą być później częściowo zrefundowane. Przedsiębiorca musi jednak zdawać sobie sprawę z ryzyka, które podejmuje. Wcale przecież, nie musi otrzymać środków pomocowych z programu. Jeśli planuje mimo wszystko wcześniejsze rozpoczęcie prac, koniecznie powinien pamiętać o stosowaniu wspomnianej wyżej procedury uproszczonej udzielania zamówień w przypadku, gdy udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w projekcie przekracza równowartość Przy przeliczaniu EUR na PLN stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w jakim rozpoczęta została runda aplikacyjna dla działania, w ramach którego składany jest wniosek. Źródła finansowania projektu oraz całkowity koszt realizacji projektu W tych punktach przedsiębiorca określa całkowite koszty projektu (czyli zarówno te kwalifikowane jak i nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem) oraz wyłącznie wydatki kwalifikowane w podziale na tzw. źródła finansowania. Należy zwrócić uwagę, aby suma źródeł finansowania projektu w obu kolumnach była spójna z wartością wydatków kwalifikowanych oraz całkowitym kosztem realizacji projektu określonych w dalszych rubrykach fiszki. W oczywisty sposób informacje tu zawarte powinny być ściśle skorelowane z danymi z biznesplanu. Przy obliczaniu poziomu dofinansowania ze środków SPO WKP, należy pamiętać, że maksymalnie można starać się o późniejszy zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych. Trzeba mieć również na uwadze ustalony w działaniu 2.3 minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota dotacji musi mieścić się w przedziale od ,00 do ,00 PLN. W przypadku, gdy beneficjent może odzyskiwać podatek VAT, zgodnie z interpretacją PARP zwiększa całkowity koszt realizacji projektu (wydatki ogółem) oraz wartość kosztów 12

13 niekwalifikowanych, zmniejszając jednocześnie koszty kwalifikowane, o koszty ww. podatku. Przykład: Wyżej wspomniana firma x planuje inwestycję, której całkowity koszt wyniesie ,00 zł. Kwota ta stanowi sumę zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych, będących w tym przypadku kosztami podatku VAT. Wysokość ewentualnej pomocy zależy m.in. od tzw. mapy pomocy regionalnej, z której wynika, iż najniższe procentowo wsparcie może otrzymać przedsiębiorca, który swoją inwestycję zlokalizuje na terenie Warszawy lub Poznania (do 30%) oraz Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta (do 40%). Projekty realizowane w pozostałych regionach kraju mogą o dotację nie przekraczającą 50% planowanych wydatków kwalifikowanych. Ze względu na fakt, iż firma x realizuje przedkładany projekt w województwie zachodniopomorskim będzie starać się o maksymalny, 50% poziom dotacji, stanowiący 50% kosztów kwalifikowanych. W przykładowym projekcie Wnioskodawca stara się o ,00 zł. Przedsiębiorstwo nie otrzyma żadnej innej pomocy w ramach wsparcia ze środków krajowych, jednostek samorządu terytorialnego lub zagranicznych. Firma, nie wspomagając się kredytem zagwarantuje środki pieniężne w wysokości ,00 zł na pokrycie różnicy pomiędzy sumą wydatków ogółem (całkowity koszt projektu, włącznie z podatkiem VAT), a kwotą dofinansowania z programu. Wartości w obu punktach wniosku muszą być tożsame: 20. Źródła finansowania projektu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane 20.1 Środki publiczne w tym: , ,00 Kwota wsparcia w ramach działań SPO WKP , ,00 (EFRR+ krajowe środki publiczne) Inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa 0,00 0, Środki gwarantowane przez , ,00 Wnioskodawcę, w tym: Własne (oraz kredyt, bez kredytu na pokrycie , ,00 części wartości dofinansowania) Współinwestora 0,00 0,00 Inne (jakie) 0,00 0, Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN) ,00 W tym: Wydatki kwalifikowane (w PLN) ,00 Wydatki niekwalifikowane (w PLN) ,00 Dofinansowanie w ramach działania SPO WKP jako % 50,00 wydatków kwalifikowanych Dofinansowanie ze środków publicznych jako % kosztów 40,98 projektu Kredyt na realizację projektu, w tym kredyt pomostowy na 0,00 pokrycie wydatków przed uzyskaniem dofinansowania W tym udzielony ze środków EBI 0,00 Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków 13

14 Wnioskodawca w tej części dokonuje podziału planowanych wydatków na odrębne kategorie oraz podaje ich szacunkową wartość wraz z wyszczególnieniem wysokości wydatku kwalifikującego się do objęcia dotacją. Można przyjąć tutaj podział na etapy przedstawiony w punkcie Opis planowanego projektu, co z pewnością pozytywnie wpłynie na przejrzystość założonych wydatków. Trwałość projektu Mając na uwadze fakt, że środki finansowe zawarte w ramach programu są środkami publicznymi, nie może dziwić nacisk, jaki jest położony na sposób ich wydatkowania oraz na trwałość tak sfinansowanej inwestycji. Unii Europejskiej zależy bowiem na jak najdłuższym utrzymaniu produktów i rezultatów będących wynikiem dofinansowanej inwestycji. Wnioskodawca powinien zapewnić, że po rozliczeniu projektu będzie dalej aktywnie uczestniczył w podobnych działaniach (mile widziane jest dalsze aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych), umacniając pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Jeśli planuje jakiekolwiek przemiany organizacyjne, które mogą skutkować zmianą własności projektu, powinien opisać je w niniejszym punkcie. Przykładem takiej sytuacji może być wynikające z przepisów prawa i obowiązkowe po przekroczeniu pewnego poziomu obrotów przekształcenie spółki cywilnej w spółkę o formie organizacyjnej uregulowanej w kodeksie spółek handlowych. Zdefiniowanie tego punktu ma raczej charakter mało wiążący dla Wnioskodawcy i nie podlega jakiejś szczególnej analizie podczas oceny projektu. Ważne jest jednak, aby nie zapomnieć, iż kluczem do przyznania dotacji będzie pewność donatora, że wnioskująca o wsparcie firma posiada instrumenty finansowe, organizacyjne i prawne, aby utrzymać planowaną inwestycję przez okres minimum kolejnych 5 lat po jej wdrożeniu. Powiązanie z innymi działaniami i projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych W przypadku powiązania składanego wniosku z innymi projektami przedkładanymi do współfinansowania z SPO WKP lub innych programów operacyjnych, beneficjent powinien krótko scharakteryzować taki projekt, podając dodatkowo tytuł i datę złożenia wniosku o dofinansowanie. Sprawa ta jest dość istotna, jeśli weźmie się pod uwagę, iż Unia Europejska preferuje projekty o charakterze komplementarnym. W momencie, gdy przedsiębiorca zamierza więc przeprowadzić swoje cele inwestycyjne w sposób kompleksowy, obejmujący obok prac budowlanych i zakupów środków trwałych na przykład cykl szkoleń dla pracowników w kontekście obsługi dostarczonego sprzętu i maszyn, wskazanym jest dywersyfikacja podejmowanych działań i złożenie oddzielnych wniosków do kilku działań, czy programów wspierających sektor MŚP. Pozwoli to na zwiększenie szans na uzyskanie dotacji (częściowo lub na całość zadania), a także da możliwość racjonalnego uzasadnienia tego punktu aplikacji. Informacje na temat doświadczenia w zakresie korzystania z programów pomocowych Wniosek przedsiębiorcy, który wykaże się doświadczeniem w aplikowaniu o środki w ramach programów pomocowych (nie tylko programów unijnych), z pewnością może liczyć na dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku. Dlatego tak istotne jest aplikowanie nawet o niewielkie pieniądze do różnych programów. Mogą być to projekty nie związane z inwestycjami majątkowymi, ale przykładowo z doradztwem, czy też z przygotowaniem firmy do certyfikatów zarządzania jakością. 14

15 Jeśli firma realizowała (bądź wciąż realizuje) projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, w części opisowej należy podać następujące informacje o każdym z projektów: tytuł, źródło finansowania, kwotę dotacji, datę przyznania i rodzaj otrzymanej pomocy, okres realizacji, krótką charakterystykę, zarówno przedmiotu jak i rezultatów projektu. Pomoc uzyskana przez wnioskodawcę w Polsce W przypadku uzyskania pomocy ze środków krajowych, jednostek samorządu terytorialnego, zagranicznych lub pozostałych form wsparcia publicznego Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić stosowne rubryki aplikacji. Podaje informacje na temat kwoty uzyskanej pomocy de minimis (w EUR wg średniego kursu NBP z dnia przyznania pomocy) w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Istotną informacją jest fakt, iż wykorzystanie limitu pomocy de minimis nie wpływa na możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach działania 2.3 SPO WKP. Niezależnie od dokonanego wyboru, do wniosku aplikacyjnego musimy dołączyć opisany już powyżej Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1960). Rozdział IV wniosku kończy się krótką informacją na temat rachunku bankowego przedsiębiorcy. Część V - Deklaracja wnioskodawcy. To charakterystyczny dla wszystkich projektów europejskich punkt, w którym nie można zapomnieć o złożeniu własnego podpisu (nie parafy!) oraz wpisaniu daty przygotowania aplikacji. Czy warto starać się o środki z programu SPO WKP? Liczba składanych wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań SPO WKP świadczy o ogromnym zainteresowaniu przedsiębiorców tą formą pomocy w realizacji ich inwestycji. Skala problemu przygotowania dokumentacji jest wielka, procedury często niejasne, a czas poświęcony na przygotowanie całości bardzo długi. Również fakt, że z tego samego działania mogą korzystać mali przedsiębiorcy zatrudniający kilka osób i funkcjonujący lokalnie oraz firmy stosunkowo duże o aspiracjach ponad regionalnych, nie służy tym pierwszym. Często bowiem ich kryteria rozwoju, czy też po prostu utrzymania dotychczasowej pozycji, niestety wcale nie korespondują z planami większych, ale należących do kategorii MSP firm. Opracowali: Łukasz Krasowski, Piotr Rozpędek 15

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wniosek o pomoc finansową. Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wniosek o pomoc finansową. Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wniosek o pomoc finansową Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. 1

Bardziej szczegółowo

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby)

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP Załącznik 1 do wniosku o pożyczkę W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki z Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A....... (pełna nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała Nr 428/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 336/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji POIG.05.01.00-00-008/08

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr Priorytet: Działanie: Schemat: Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczenie Wnioskodawcy ... Nazwa i adres Wnioskodawcy Oświadczenie Wnioskodawcy 1) Oświadczam, że wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe. 2) Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania załączników

Instrukcja przygotowania załączników Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie nr 1.4_3 RPO WP Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP (nazwa i status prawny Podmiotu) oświadcza, że jest: mikroprzedsiębiorcą małym przedsiębiorcą średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki określone

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca

Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU. Numer referencyjny wniosku. Pełna nazwa Uczestnika projektu. Osoba sprawdzająca Karta oceny formalnej Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW. na realizację projektu w ramach Działania 2.3.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW. na realizację projektu w ramach Działania 2.3. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW S E K T O R O W E G O P R O G R A M U O P E R A C Y J N E G O W Z R O S T K O N K U R E N C Y J N O Ś C I P R Z E D S I Ę B I O R S T W na realizację

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) RPO WL 2007-2013_1.4B LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki Wniosek o udzielenie pożyczki Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa (stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Punkt 1-5 należy wpisać podstawowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości)

Instrukcja wypełniania Załącznika I (Część A) do Wniosku o dofinansowanie. (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) Instrukcja wypełniania Załącznika I () do Wniosku o dofinansowanie (opis dotyczy pól, których wypełnienie mogłoby budzić wątpliwości) a. Informacje ogólne o projekcie Tytuł projektu Tytuł projektu musi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.

Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r. Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12. 12. 2013 r. w sprawie: przyjęcia wzoru biznes planu dla projektów w ramach Działania 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wymogi kryterium TAK NIE

Wymogi kryterium TAK NIE Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) - 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR

WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZPORR Procedura składania do Instytucji Wdrażającej przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców) realizujących projekty w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

1.Nazwa Wnioskodawcy : Adres Wnioskodawcy:

1.Nazwa Wnioskodawcy : Adres Wnioskodawcy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września tel. 061/640 45 52 Numer wniosku Wniosek przyjęto w PCPR we Wrześni dnia: Pieczęć wnioskodawcy W N I O S E K o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ KARTA OCENY FORMALNEJ NAZWA FUNDUSZU: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 2013 Nazwa Osi Priorytetowej: I Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

! Właściwość miejscowa

! Właściwość miejscowa Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. a-d Wniosek oceniany jest w zakresie: poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, celowości udzielania pomocy na realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 Numer wniosku: Nazwa wnioskodawcy: Lp Kryterium Tak Nie 1. Wniosek złożony w terminie określonym w dokumentacji programowej 2. Wniosek złożony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami.

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. W ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DZIAŁANIE 4.1

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. W ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DZIAŁANIE 4.1 INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DZIAŁANIE 4.1 Dwie pierwsze rubryki, zatytułowane Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/

Data wpływu... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/ Data wpływu...... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013... (numer działania)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (numer działania)......... (numer wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU prowadzonym w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych z branży ICT z woj. łódzkiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BIZNESPLAN Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy nr. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo