Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?"

Transkrypt

1 Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów do dofinansowania w ramach pierwszej rundy aplikacyjnej Działania 2.3 SPO WKP. Okazało się, iż popularność właśnie tego działania wśród przedsiębiorców była wyjątkowo duża i związana z możliwością bezpośredniego wsparcia inwestycji w firmach. Jednakże, skomplikowane procedury i trudne do spełnienia kryteria wyboru projektów sprawiły, iż spośród blisko 6500 złożonych aplikacji, do oceny merytorycznej dopuszczonych zostało jedynie 3831 wniosków. Po kolejnym etapie selekcji techniczno-ekonomicznej i merytorycznej pozytywnie zaopiniowano nieco ponad 1100 projektów, z których do dofinansowania rekomendowano Instytucji Zarządzającej 727 wniosków na łączną kwotę około 400 milionów złotych. Oznacza to, iż statystycznie, jedynie co dziesiąta złożona przez przedsiębiorcę aplikacja spełniła wszystkie wymagane kryteria i może liczyć na unijne wsparcie. Kto je ostatecznie otrzymał i w jakiej wysokości winno okazać się w terminie do 30 dni od daty przekazania przez PARP raportu do Instytucji Zarządzającej czyli do 1 kwietnia bieżącego roku. Najczęściej popełniane błędy W trakcie procedury oceny projektów o wsparcie unijne w ramach działania 2.3 SPO WKP przewidziano etap oceny formalnej (przeprowadzany na poziomie Regionalnych Instytucji Finansujących) oraz etap weryfikacji techniczno-ekonomicznej i merytorycznej, dokonywany przez PARP. Pierwsze wyniki zakończonej właśnie procedury naboru skłaniają do przedstawienia najczęściej popełnianych błędów, zarówno natury formalnej, jak i merytorycznej. Analiza formalna najistotniejszym powodem odrzucenia aplikacji był brak obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie tj. dokumenty finansowe, sprawozdanie z otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, harmonogram rzeczowo - finansowy, pozwolenie budowlane, promesa kredytowa (w przypadkach, gdy jest wymagana, czy poprawnie wypełniony Biznes Plan. Inną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosków było przygotowanie formularza aplikacyjnego niezgodnie z załączoną instrukcją, gdzie pola nie odnoszące się bezpośrednio do przedkładanego projektu przedsiębiorcy pozostawiali nie uzupełnione, co decydowało o konieczności ich odrzucenia. Wreszcie trzecią przyczyną dyskwalifikacji było nieodpowiednie podpisanie, bądź parafowanie wniosków tj. złożenie oświadczeń przez osoby reprezentujące firmy, a zgodnie z dokumentami rejestrowymi do tego nieupoważnione. Inne, najczęściej spotykane uchybienia to niezgodność przedkładanych oryginałów dokumentów z ich kopiami, wreszcie nie kwalifikowanie się przedsiębiorcy do otrzymania wsparcia (np. starali się o nie mikroprzedsiębiorcy, dla których przewidziano możność ubiegania się o środki w ramach działania 3.4 ZPORR) oraz uwzględnienie w wydatkach kwalifikowanych działań niezgodnych z dokumentami programowymi (czyli takich, które nie mogą podlegać refundacji). Analiza techniczno-ekonomiczna na tym etapie oceny najczęściej występującymi błędami były: niezgodność projektu z celami programu przedsiębiorcy zapominali, iż powodem starania się o środki nie powinien być sam zakup robót budowlanych, nieruchomości, czy też środka transportu, ale przeprowadzenie tych działań w zgodzie z naczelnym celem tj. 1

2 wsparciem rozwoju firmy i wzmocnieniem jej konkurencyjnej pozycji na rynku. Stąd, odrzuceniu podlegały te aplikacje, które w sposób niewystarczający udowadniały ww. korelację, a było to w zasadzie niemożliwe bez ujęcia w projekcie zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, służących zwiększeniu produkcji, czy też oferowanych usług definicja projektu niezgodna z celami działania projektodawcy dość często przedkładali wnioski dotyczące inwestycji, których realizacja została rozpoczęta przed jego złożeniem, bądź też związane one były z przeniesieniem dotychczasowej działalności w inne miejsce. Tego typu projekty nie mogły podlegać dalszej ocenie ze względu na fakt, iż działanie 2.3 obejmuje jedynie wsparcie nowych inwestycji charakterystyka projektu uniemożliwiająca jego szczegółową ocenę ten błąd był dość powszechny, gdyż wnioskodawcy w sposób zbyt lakoniczny i mało precyzyjny przedstawiali własne potrzeby, przedmiot inwestycji, cele podejmowanych działań oraz wskaźniki monitorujące ich osiągnięcie. Ponadto, przedsiębiorcy przedkładali niespójne ze sobą dokumenty (biznes plan, harmonogram rzeczowo-finansowy itp.) oraz listy zadań inwestycyjnych, nie mające zbyt wiele wspólnego z bieżącymi potrzebami firmy źle obliczona wartość wsparcia, o którą ubiega się przedsiębiorca niepoprawnie policzona wartość i podana informacja na temat pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis uzyskanej na realizację projektu wnioskodawcy przygotowywali tę informację niezgodnie ze wzorcem umieszczonym na liście załączników oraz instrukcją zamieszczoną na stronach PARP oraz Ministerstwa Gospodarki niewykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym błędem popełnianym nagminnie przez aplikujących był brak rzetelnej i obiektywnej oceny własnej sytuacji ekonomicznej oraz posiadanych zasobów technicznych, niezbędnych do wdrożenia wniosku. Bardzo często zdarzało się, iż widoczny był brak pokrycia zakładanych zewnętrznych źródeł finansowania w promesie kredytowej, leasingowej bądź w dokumencie potwierdzającym korzystanie z funduszy inwestycyjnych. Wnioskodawcy składali też projekty, których nie byli w stanie zrealizować, ponieważ np. wartość wydatków kwalifikowanych kilkakrotnie przekraczała wartość ich rocznych przychodów. Jednocześnie, zapominano, iż wsparcie jest refundacją poniesionych wydatków. Tak więc przedsiębiorca musi zapewnić wystarczające źródła finansowania dla swojego projektu. Takie finansowanie powinno być widoczne w sprawozdaniach finansowych (środki własne, kredyt, leasing, inne źródła finansowania).wreszcie, zauważalny był brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia wśród kadry przedsiębiorstwa, która miałaby zajmować się wdrażaniem inwestycji brak gotowości projektu do realizacji zdarzało się, iż przedsiębiorcy załączali do wniosków nieważne pozwolenia na budowę, bądź też podawali nieprawdziwe informacje o tym, iż dokument ten nie jest wymagany przez polskie prawo budowlane. Niekiedy, Wnioskodawcy uzależniali decyzję o rozpoczęciu inwestycji od spełnienia dodatkowych, niezależnych od niego warunków takich jak na przykład uzyskanie dofinansowanie z innego programu pomocowego. Analiza merytoryczna oceniający skupiali się na weryfikacji projektów pod kątem ich zgodności z poszczególnymi kryteriami, którym przyporządkowano odpowiednie wartości punktowe. Elementy, które najczęściej decydowały o słabej, bądź negatywnej ocenie aplikacji to m.in.: wpisanie nie dotyczy w miejscu, gdzie określa się np. posiadane nagrody/wyróżnienia krajowe lub międzynarodowe, czy informacje na temat realizacji polityk horyzontalnych, zastosowania technologii ICT w realizowanym projekcie 2

3 lakoniczny opis uzyskanych nagród lub wyróżnień oraz certyfikatów jakości ISO, za które można uzyskać punkty niezgodność danych we wniosku pomiędzy np. liczbą nowych miejsc pracy a tymi danymi zawartymi w Biznes Planie nierealne założenia dla poprawy konkurencyjności brak lub słaba informacja nt. poprawy BHP nieprawidłowe opinie o innowacyjności technologii będącej przedmiotem projektu brak opinii w ogóle, opinia bez informacji o zakresie i okresie stosowania technologii, opinia dotycząca niewielkiego wycinka projektu a więc nie dotycząca przedmiotu projektu. Co zrobić, aby złożyć odpowiednio przygotowany wniosek o wsparcie? 1. Niezbędna dokumentacja Obok oczywistych i łatwych do skompletowania przez Wnioskodawcę dokumentów takich jak: aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej i REGON, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, kopie sprawozdań finansowych, kopie deklaracji PIT lub CIT oraz VAT, przedsiębiorca zobligowany jest także do załączenia w zależności od specyfiki inwestycji: kopii promesy kredytowej, dokumentu potwierdzającego ubieganie się o finansowanie projektu ze środków Funduszu Inwestycyjnego, kopii promesy zawarcia umowy leasingu. Może się także zdarzyć, iż wartość dofinansowania w ramach planowanego działania nie przekroczy zł, w tym przypadku żaden z ww. dokumentów nie będzie dołączany do wniosku aplikacyjnego. Konieczność przedłożenia kopii promesy kredytowej lub umowy leasingowej wymagać będzie odpowiednio wcześniejszego przygotowania pełnej dokumentacji, biznesplanu i załączników, gdyż w szczególności banki będą bardzo restrykcyjnie przestrzegać warunków udzielenia promesy. Przedsiębiorca starając się o promesę w ramach działania 2.3 SPO WKP musi uzyskać ją pośród ściśle określonej przez MGiP listy banków, dostępnej w Informatorze w pkt 12. Oprócz uzyskania obietnicy kredytowania inwestycji przez bank, dodatkowym obowiązkiem wnioskodawcy jest zdobycie jego akceptacji dla treści całego wniosku poprzez złożenie pod pełną dokumentacją podpisów z pieczęciami upoważnionego przedstawiciela banku. Znakomita większość akredytowanych banków żąda więc, aby zarówno biznes plan, jak i aplikacja były gotowe do wglądu w terminie minimum 14 dni przed datą zakończenia naboru. Więcej na temat zasad współpracy z bankami w zakresie pozyskania kredytu znajduje się w specjalnym dodatku pt... Inne załączniki wymagane od beneficjentów to: 3

4 pełnomocnictwo wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli potrzeba), kopia umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej), kopia pozwolenia na budowę (jeśli wymaga tego polskie prawo, nie dotyczy przypadku planowania nabycia nieruchomości), kopia operatu szacunkowego (dotyczy przypadku nabycia nieruchomości), oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu prowadzącego do przeniesienia własności środków trwałych na korzystającego (jeśli dotyczy), oświadczenie o kwalifikowalności VAT (dotyczy projektów, w których VAT jest kosztem kwalifikowanym czyli nie ma prawnej możliwości jego odzyskania), deklaracja wnioskodawcy o niekaralności; w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna lub spółka jawna deklarację przedstawiają wszyscy wspólnicy, w przypadku osób prawnych deklarację przedstawiają osoby będące członkami organów zarządzających albo wspólnicy Wnioskodawcy nie posiadającego organu zarządzającego; zgodnie z KRS Wnioskodawcy (w załączonym formacie dla osób fizycznych lub dla Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi) oświadczenie o braku przesłanek do stwierdzenia niezgodnego z celem wykorzystania środków publicznych w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia zgodnie z art. 30 d ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych (w wymaganym w wytycznych formacie). Harmonogram rzeczowo-finansowy Zawartość harmonogramu rzeczowo-finansowego musi być w pełni skorelowana z biznesplanem. Należy w nim określić czasowy plan wdrożenia inwestycji, w podziale na konkretne działania oraz przyporządkowane im wydatki kwalifikowane. Należy przy tym pamiętać, że zadaniem wnioskodawcy jest jak najbardziej uszczegółowione zaprezentowanie wszelkich kosztów, tak aby przekonać donatora o słuszności (kwalifikowalności) każdego z nich. Stąd, kiedy prowadzone są prace inwestycyjne w postaci np. robót budowlanych, przedsiębiorca nie może ograniczyć się do lapidarnego potwierdzenia ich istnienia, a powinien dokładnie wyspecyfikować każdą kategorię planowanych prac. Przykład: Firma x zajmująca się świadczeniem usług gastronomicznych zamierza otworzyć kolejną restaurację, której uruchomienie uzależnione jest od wykonania niezbędnych prac budowlanych oraz zakupu części środków trwałych. Aby harmonogram finansowo-rzeczowy (jak i Biznes Plan) były w tym zakresie poprawnie wypełnione, przedsiębiorstwo musi szczegółowo przedstawić zakładane w projekcie działania, opisując iż przeprowadzone będą: roboty rozbiórkowe, budowa ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek, wykończenie ścian wewnętrznych oraz wymiana instalacji sanitarnej i wodnej. Zakupy środków trwałych obejmą zaś: stoliki 50 sztuk, krzesła 200 sztuk, hokery 10 sztuk, chłodziarki 3 sztuki, lodówki 2 sztuki... etc. Informacja dotycząca otrzymania pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis Informacja ta sporządzana jest na formularzu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr. 191, poz. 1960). Dokument ten jest w swojej konstrukcji dość mocno skomplikowany i choć wypełnić go (w całości lub częściowo) muszą wszyscy starający się o dotację, to merytorycznie odnosi się on jedynie do tych przedsiębiorców, którzy w jakikolwiek sposób korzystali w ostatnich 3 latach z pomocy publicznej. Więcej 4

5 informacji na temat zasad obliczania pomocy de minimis znajduje się w Grupie 4/5, Rady 4. a także na stronie internetowej Problemy, które pojawiają się przy wypełnianiu tegoż formularza wiążą się przede wszystkim ze złą interpretacją poszczególnych jego punktów, np. przedsiębiorcy nie wiedzą, iż w przypadku gdy nie otrzymali oni na tę samą inwestycję (o której wsparcie się starają) innych pieniędzy publicznych, wypełniają tylko informacje w I części formularza dotyczące danych firmy oraz na końcu składają podpis poprzez osobę uprawioną do reprezentowania Wnioskodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od procedury uproszczonej udzielenia zamówienia Musi być wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO WKP na lata (Dz. U. Nr 197, poz z późniejszymi zmianami). Obowiązkiem beneficjenta jest wyszczególnienie w nim wszystkich tych kosztów, które nie będą podlegać w projekcie procedurze uproszczonej udzielania zamówień publicznych. Procedura uproszczona udzielania zamówień stosuje się do ubiegających się o wsparcie, którzy nie są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz oraz Nr 145, poz. 1537) i jednocześnie udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w projekcie realizowanym przy wsparciu ze środków pochodzących z SPO WKP przekracza równowartość EUR. Stosowanie przez ubiegającego się o wsparcie procedury uproszczonej od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania realizacji projektu ze środków SPO-WKP. Zapoznanie się z zawartością procedury jest o tyle ważne, że została ona znowelizowana z dniem 1 stycznia 2005 roku i ogranicza zakres jej stosowania, a zatem wprowadzenie zmian jest korzystne dla ubiegających się o wsparcie w ramach programu. Formularz jest bardzo prosty, ma formę oświadczenia i nie wymaga jakichś szczególnych instrukcji wypełniania. Ważnym jest, aby przed jego złożeniem, dokładnie zapoznać się z zasadami procedury uproszczonej, tak by w trakcie realizacji inwestycji stosować odpowiednie zapisy Prawa zamówień publicznych. Oświadczenie na temat wpływu projektu na BHP W załączniku tym należy wybrać właściwą dla danej inwestycji opcję: bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa warunków BHP, w wyniku realizacji projektu dodatkowym rezultatem podejmowanych działań będzie poprawa poziomu BHP w przedsiębiorstwie, w wyniku realizacji projektu nie przewiduje się poprawy poziomu BHP w przedsiębiorstwie. Oczywistym jest, że preferowane w procesie wyboru projektów będą te z nich, których efektem będzie bezpośrednie lub dodatkowe polepszenie warunków higieny pracy. Odpowiednie uzasadnienie pozytywnego efektu wdrożenia zadania na zasady BHP w firmie mogą dać przedsiębiorcy dodatkowe 5 punktów w procesie oceny merytorycznej. Uzyskanie ich możliwe będzie wtedy, gdy Wnioskodawca wykaże, iż realizacja projektu wpłynie na implementację w firmie prawodawstwa unijnego w zakresie BHP, przedstawionego w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO WKP. 5

6 Wśród najważniejszych spośród 32 dyrektyw unijnych, które mogą zostać wkomponowane w ideę projektu można wymienić: dyrektywę nr 391/1989/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 183 z ) dyrektywę nr 63/1995/WE z dnia 5 grudnia 1995 zmieniającą dyrektywę nr 655/1989/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 155 z ) dyrektywę nr 58/1992/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 245 z ) oraz dyrektywę nr 37/1998/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszącego się do maszyn (Dz. Urz. UE L 080 z ). Mikroprzedsiębiorstwa Ostatnim załącznikiem merytorycznym odnoszącym się jednak tylko do grupy mikroprzedsiębiorców działających krócej niż 3 lata na rynku i ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o kryterium prowadzenia działalności gospodarczej opartej o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym jest jeden z dokumentów poświadczających tego typu działanie tj.: 1) opinia jednostki naukowej nt. prowadzonej technologii, 2) potwierdzenie przyznania nie wcześniej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została opatentowana za granicą lub w Polsce 3) decyzja o udzieleniu patentu na stosowaną na co dzień technologię, 4) oświadczenie mikroprzedsiębiorcy określające okres stosowania w Polsce technologii, w oparciu o którą prowadzi działalność gospodarczą, przygotowane na podstawie: dostępnych badań literatury, powszechnie dostępnych publikacji, patentów, standardów, norm, wyników przeszukiwania baz danych, raportów marketingowych lub własnej oceny sytuacji rynkowej. Firmy niejednokrotnie korzystały z opinii o innowacyjności technologii będącej przedmiotem projektu. Jednak bardzo często opinia ta nie zawierała informacji o zakresie i okresie stosowania technologii lub dotyczyła niewielkiego wycinka projektu a więc nie dotyczyła przedmiotu projektu. 2. Biznes plan Jest to standardowy formularz, którego większość założeń, pytań i formuł (choć częstokroć przemieszana) powinna być znana wszystkim tym, którzy wcześniej aplikowali np. o środki programu PHARE, czy też starali się o fundusze z działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa. Najważniejsze odrębności związane z działaniem 2.3. SPO WKP dotyczą: 6

7 SEKCJA A oprócz podstawowych informacji nt. instytucji wnioskodawcy, należy podać dokładną lokalizację przedsięwzięcia, które decyduje m.in. o miejscu złożenia wniosku. Jeżeli mamy do czynienia z inwestycją, w której część elementów instalowana jest w różnych miejscach prowadzonej działalności firmy, wówczas decydujące dla realizacji projektu, a tym samym dla miejsca złożenia wniosku, jest miejsce umieszczenia największej wartościowo części tego projektu. W opisie umiejscowienia inwestycji, należy też podać status prawny nieruchomości, której zadanie dotyczy. Konieczne jest określenie formy władania nieruchomością. Jeśli jest ona dzierżawiona, to na jaki okres i jakie są ograniczenia (np. okres wypowiedzenia)? Kwestia ta jest bardzo ważna, gdyż podlega ona ocenie w kontekście zachowania celów projektu. W praktyce oznacza to, że dofinansowanie inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy pod warunkiem, że zobowiąże się on do jej utrzymania w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia działań przewidzianych umową dotacji. SEKCJA B charakterystyka działalności wnioskodawcy (punkt B.1) musi zostać wypełniony bardzo rzetelnie. W opisie działalności nie wolno ograniczyć się jedynie do wymienienia podstawowych działań firmy. Należy podać każdą prowadzoną (zarejestrowaną) działalność firmy, nie zapominając o określeniu udziału procentowego każdej z nich w obrotach ogólnych oraz zaangażowaniu odpowiedniej liczby pracowników. Nowością w stosunku do innych wzorców biznesplanu jest umieszczenie punktu B.3, gdzie należy opisać podstawowe produkty/usługi/towary oferowane na rynku w chwili złożenia wniosku oraz te, które przestały być oferowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyjaśniając przy tym, dlaczego nie są już oferowane). Istotne jest także, aby określić faktyczny poziom sprzedaży produktów i usług. Dodatkowo, należy je wymienić w kolejności, w jakiej przychody z ich sprzedaży w ostatnim czasie stanowiły udział w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/produktów podobnych można je grupować ze względu na charakterystyczne cechy oraz jednakowe jednostki miary. Oceny pozycji firmy na rynku Kolejną zauważalną różnicą jest sprawa oceny pozycji firmy na rynku w kontekście funkcjonującej konkurencji. Punkt ten bardzo rozbudowano, żądając od wnioskodawcy bardzo szczegółowego rozpoznania otoczenia, w którym funkcjonuje na co dzień. Służyć to ma budowie przekonania wśród ekspertów, że zamierzona inwestycja zmieni pozycję konkurencyjną nie tylko firmy beneficjenta, ale także przyczyni się do głębszych zmian w całym sektorze prowadzonej przez niego działalności. Dlatego też, prezentując podstawowe oferty instytucji wnioskodawcy względem działającej konkurencji, oczekuje się analizy porównawczej produktów, czy usług w takich obszarach jak: jakość, cena, reklamy/promocja i grupy klientów. Ponadto, należy szczegółowo scharakteryzować każdego z dostawców dla najważniejszych elementów oferty firmy beneficjenta. Nie można także zlekceważyć bardzo istotnego punktu w procesie oceny wniosków B.6, gdyż prawidłowa i dogłębna analiza potrzeb inwestycyjnych będzie kluczem potwierdzającym zgodność planowanej inwestycji z kryteriami merytorycznymi programu, ujętymi w Uzupełnieniu SPO WKP. SEKCJA C w opisie projektu, najważniejszym będzie ustosunkowanie się wnioskodawcy do podstawowych celów realizacji programu. Należy robić wszystko, aby na ujęte pytania starać się nie udzielać odpowiedzi Nie dotyczy. Jakość aplikacji mierzona będzie w oparciu 7

8 przede wszystkim o tę sekcję, stąd koniecznym jest próba udowodnienia, iż planowana inwestycja wpłynie pozytywnie zarówno na warunki BHP, wzrost konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowych lub ulepszenie istniejących produktów i usług, przyrost sprzedaży, zwiększenie stanu zatrudnienia, rozwój społeczeństwa informacyjnego i ochronę środowiska. Oczywiście, ciężko będzie wygenerować pomysł na projekt skupiający wszystkie te kwestie w ramach jednej inwestycji, jednakże im zamierzenie będzie bliższe ww. sprawom i spełni więcej oczekiwań donatora tym szansa na otrzymanie dotacji stanie się bardziej realna. Proszę zwrócić też uwagę, jak ważnym dla twórców programu jest innowacyjność i zaawansowanie technologiczne projektu. Innowacyjność może mieć bądź charakter produktowy, bądź procesowy. Pierwsza z nich oznacza wprowadzenie nowego lub ulepszonego w stosunku do dotychczasowej oferty produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów mających wpływ na asortyment oferty. Druga natomiast zainicjowanie nowego w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty. Zastosowanie zaawansowanych technologii, technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie tworzenia produktu, czy usługi będzie zaś odebrane jako przejaw transferu know-how i podnoszenia spójności społeczno-ekonomicznej regionu, w którym działa przedsiębiorca. SEKCJA D - to plan marketingowy dla projektu, w którym trzeba pokazać zasadność planowanej inwestycji w kontekście przyszłego miejsca firmy na rynku, wzmocnienia własnej konkurencyjnej pozycji, a także sposobów pozyskania klienta w oparciu o odpowiednio dobraną strategię reklamową i system sprzedaży. SEKCJA E w tej części biznes planu nie wprowadzono większych zmian, oczekując od Wnioskodawcy rzeczy najtrudniejszej oszacowania wartości sprzedaży z tytułu realizacji projektu w okresie minimum 5 lat po jego zakończeniu. Oczywistym jest, iż określona tutaj tendencja winna mieć charakter wzrostowy. SEKCJA F sytuacja finansowa Wnioskodawcy i jej prognoza podejmowana jest w tej zakładce w oparciu o dane zawarte w bilansie firmy, rachunku zysków i strat, przepływach środków pieniężnych i wskaźnikach finansowych. Istotną zmianą jest tu okres czasu poddany weryfikacji, gdyż beneficjent został zobligowany do zaprezentowania danych za dwa lata poprzedzające moment złożenia wniosku, bieżący okres obrachunkowy oraz prognozę na kolejne 5 lat. To okres bardzo długi i dotychczas przez donatora środków nie praktykowany. 3. Wniosek o dofinansowanie Do dnia obecnego, wnioski do działania 2.3 SPO WKP należy wypełniać w formacie dostępnym do pobrania ze strony PARP. Nie wiadomo od kiedy obowiązywać będzie procedura przygotowywania aplikacji w tzw. Generatorze Wniosków. Kierując się doświadczeniem wyniesionym z innych programów, ostateczna wersja fiszki nie będzie znacząco różnić się od wzorca przedstawionego poniżej. Wniosek aplikacyjny podzielony jest na pięć części. Należy koniecznie pamiętać, aby każde pole zostało wypełnione. Zawsze należy możliwie najpełniej i najrzetelniej odpowiadać na poszczególne punkty. Jeśli nie można wypełnić jakiejś rubryki wpisujemy w nią hasło nie dotyczy. Istotną, techniczną kwestią jest zliczanie liczby znaków w określonych rubrykach, bowiem niedopuszczalne jest jej przekroczenie. 8

9 Część I - Informacje ogólne o projekcie W tej części wniosku należy m.in. podać tytuł projektu, złożony maksymalnie z 10 wyrazów. Musi być on sformułowany możliwie konkretnie i ściśle odnosić się do planowanego zadania, które Wnioskodawca chce zrealizować. Ze względu na to, iż wypełniany formularz ma uniwersalny charakter i jest taki sam dla kilku działań SPO WKP, w kolejne rubryki wpisuje się dane odnoszące się tylko do działania 2.3 programu. W polu rodzaj projektu przedsiębiorca zakreśla kratkę inwestycyjny. Dalej, podaje pełną nazwę działania, do którego aplikuje o wsparcie. W tym przypadku jest to działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. W kolejnym wierszu wpisuje nie dotyczy, gdyż w tym działaniu nie przewidziano poddziałań. Przedkładany projekt powinien być zgodny z zasadami tzw. polityk horyzontalnych. Ta kwestia praktycznie zawsze pojawia się w przypadku projektów zgłaszanych do współfinansowania ze środków unijnych i jest kluczowa w ocenie merytorycznej wniosku. Na pewno inwestycja w żadnym wypadku nie może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, jak i na równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie zarówno do samego projektu, jak i jego efektów. W ostatnim przypadku o wyborze właściwej opcji, w momencie wykazania wzrostu zatrudnienia (jest to szczególnie pożądane), decyduje proporcja pomiędzy nowozatrudnionymi kobietami i mężczyznami. Najwięcej punktów można uzyskać, gdy procentowy udział liczby kobiet w ogólnej liczbie nowozatrudnionych osób, będzie większy niż 50%. Każdy wybór powinno się odpowiednio uzasadnić. Ta część aplikacji kończy się pytaniem o planowaną przyszłość projektu, w przypadku nie otrzymania wsparcia ze środków SPO WKP. Właściwa odpowiedź na ten punkt może przysporzyć pewnych trudności. Należy jednak pamiętać, iż ewentualna pomoc w przypadku otrzymania dofinansowania ma charakter refundacji, czyli najpierw koniecznym będzie pokrycie całkowitych kosztów projektu z własnej kieszeni, a dopiero później przedsiębiorca otrzyma częściowy zwrot kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że aplikująca o wsparcie firma musi dysponować odpowiednimi środkami już w momencie złożenia wniosku. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż realizacja projektu powinna nieść za sobą wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa (a tym samym przyrost jego dochodów), przedsiębiorcy powinno zależeć na realizacji projektu, jeśli nie w zakładanym terminie to przynajmniej we wnioskowanym zakresie. Część II - Identyfikacja Wnioskodawcy Właściwe wypełnienie pól w tej części wniosku nie powinno przysporzyć problemów. Należy pamiętać jednak o zachowaniu całkowitej zgodności pomiędzy załączonymi dokumentami, a fiszką aplikacyjną. W punkcie Dane Wnioskodawcy należy koniecznie podać numer faksu. Bez niego Regionalna Instytucja Finansująca, nie będzie mogła przesłać Wnioskodawcy listy ewentualnych braków formalnych do uzupełnienia, czego skutkiem będzie odrzucenie wniosku. Część III - Charakterystyka prowadzonej działalności W tym rozdziale kluczowym elementem będzie właściwe uzupełnienie rubryk odnoszących się do stanu zatrudnienia oraz danych finansowych z dwóch zamkniętych, ostatnich okresów sprawozdawczych. Wnioskodawcy są zobligowani do podania liczby zatrudnionych osób odpowiadających ilości tzw. rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku, z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach oraz pracowników 9

10 sezonowych, którzy stanowią ułamkowe części RJR. Zapis ten w praktyce oznacza, iż w określonych przypadkach (przykładowo przy zatrudnianiu pracowników na pół etatu) należy podać wartości ułamkowe. Do powyższej wartości wlicza się również właścicieli - kierowników przedsiębiorstwa i partnerów (wspólników). Nie wlicza się natomiast praktykantów, ani studentów odbywających praktykę lub szkolenie zawodowe oraz osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Aby poprawnie wypełnić rubryki dotyczące aktywów bilansu oraz przychodów netto, przedsiębiorca musi podać stosowne wartości w tys. EUR, liczone według średniego kursu NBP na dzień sporządzania sprawozdania. Oczywistym jest, że ww. kwoty powinny być na odpowiednio wysokim poziomie, potwierdzając tym samym potencjał i możliwości sfinansowania oraz późniejszego utrzymania inwestycji przez przedsiębiorstwo. Wartości muszą być tożsame z tabelami finansowymi znajdującymi się w biznes planie. Dwa ostatnie w tym rozdziale punkty fiszki, dotyczą kwestii podstawowej, czyli identyfikacji Wnioskodawcy jako małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy. Z oczywistych względów zaznaczenie w obu przypadkach opcji TAK, determinuje odrzucenie projektu z przyczyn formalnych, bowiem wnioskodawcami w tym działaniu nie mogą być firmy spoza sektora MŚP. Część IV - Opis projektu Przechodzimy do kluczowej dla oceny merytorycznej projektu, części fiszki aplikacyjnej. Najprawdopodobniej to zawarte właśnie tutaj informacje, będą decydowały o pozycji naszego projektu na liście rankingowej, a tym samym o przyznaniu bądź nie dotacji. Z tego względu, przed wypełnieniem rubryk w części IV wniosku, należy szczególnie uważnie przestudiować wszystkie dostępne dokumenty oraz informacje dostępne na stronie PARP. Opisy muszą być wyczerpujące i zawierać maksymalnie dużo informacji. Mając na uwadze ilość składanych wniosków, nawet drobny szczegół może okazać się kluczowy w wyprzedzeniu konkurencji i uzyskaniu wysokiej oceny naszego projektu. Już sama lokalizacja planowanej inwestycji może zadecydować o przyznaniu nawet 6 punktów. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju UE, szczególnie preferowane są gminy zagrożone wyjątkowo wysokim bezrobociem strukturalnym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku) oraz takie, w których podstawowy podatkowy dochód gminy wynosi nie więcej niż 75% średniej krajowej (w oparciu o dane GUS). Jeśli to możliwe, starajmy się więc inwestować na terenach spełniających przynajmniej jedno ww. kryterium. Cele planowanego projektu Przy ustalaniu celu głównego planowanego projektu powinno kierować się zapisami z Uzupełnienia SPO WKP. Inwestycja musi prowadzić zawsze do zwiększenia konkurencyjności MŚP prowadzących działalność na terenie kraju poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Od przedsiębiorstwa oczekuje się, że po wdrożeniu projektu poprawi swoją sytuację finansową oraz zwiększy liczbę zatrudnionych osób, pozytywnie oddziaływując na swoje otoczenie społeczno-ekonomiczne. Cele szczegółowe określa się na następujących poziomach: produktu, czyli fizycznego efektu implementacji przedsięwzięcia - mogą być to rzeczy materialne lub usługi np. powierzchnia zmodernizowanego pomieszczenia, ilość zakupionych maszyn, czy sprzętu komputerowego rezultatu, tj. bezpośrednich efektów wynikających z powstania produktu. Jeśli w wyniku realizacji inwestycji planuje się stworzenie nowych miejsc pracy, należy koniecznie w 10

11 tym miejscu umieścić stosowną informację. Najwyżej punktowane jest zwiększenie zatrudnienia o co najmniej 10%. Inne przykładowe rezultaty to: wzrost przychodów w wyniku inwestycji lub liczba nowych usług oddziaływania będącego długofalowymi efektami realizacji zadania. W przeciwieństwie do pierwszych dwóch poziomów, mogą mieć one konsekwencje nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale także dla jego otoczenia, np. przyrost wartości sprzedanych towarów i materiałów na nowych rynkach zbytu, przedsięwzięcie podobnych działań przez konkurencję, inwestycje u kontrahentów, czy dostawców. Przy określaniu celów szczegółowych w punkcie Cele planowanego projektu możliwe jest podawanie wartości liczbowych lub w przypadku celów o charakterze jakościowym opisanie ich słownie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na zgodność opisów w tym punkcie ze wskaźnikami realizacji celów projektu z punktu kolejnego. Pamiętajmy, iż każda policzalna wartość celu zapisanego w tabeli wskaźników musi zostać opisana w rubryce Cele projektu. Nie jest konieczne natomiast przedstawianie w tabeli celów jakościowych jako mierzalnych wskaźników. Opis planowanego projektu W tym miejscu od wnioskodawcy oczekuje się przedstawienia wyczerpującej informacji na temat realizacji projektu, jego poszczególnych etapów, uzasadnienia wyboru metod implementacji inwestycji oraz sposobów promocji projektu. Etapowanie prac można uzasadnić przykładowo harmonogramem prac budowlanych, specyfiką zadań przewidzianych we wniosku bądź też zastosować wybieg w postaci powołania się na doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych działań. Przykład Sposoby promocji projektu można zapisać w następujący sposób: Klienci Wnioskodawcy będą informowani o nowej usłudze m.in. za pomocą: ulotek, afiszy reklamowych (rozwieszonych na słupach i tablicach ogłoszeniowych), informacji umieszczonych w prasie lokalnej i własnej gazetce informacyjnej oraz w mediach lokalnych: tj. telewizja kablowa i radio. Środki służące rozpowszechnianiu tej informacji będą zgodne z postanowieniami odpowiednich rozporządzeń i decyzji Wspólnot Europejskich (zostaną spełnione wymogi rozporządzenia 1159/2000/WE oraz wymagania zapisane w ramowych wytycznych dla działania 2.3 SPO WKP). W związku z charakterem przedsięwzięcia będą prowadzone także działania marketingowe w Internecie. Uzasadnienie projektu Jest to bardzo istotny punkt aplikacji. Przedsiębiorca powinien uzasadnić w nim przede wszystkim konieczność realizacji projektu. Informacja powinna być szczegółowa i zawierać zarówno opis potrzeby dla wdrożenia inwestycji, przyczyny wyboru założonych działań i ich znaczenie dla rozwoju firmy, sposób związania planowanego zadania z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa, jak również uzasadnienie realności osiągnięcia założonych wcześniej celów projektu. Beneficjent powinien uzasadniać projekt przede wszystkim dążeniem do poprawy konkurencyjności na rynku (najwyżej punktowane jest wyjście na rynki międzynarodowe i krajowe), a dzięki temu również i wzrostem dochodów firmy oraz zatrudnienia. Te cele pragnie osiągnąć poprzez dywersyfikację swoich działań - wprowadzenie na rynek nowej usługi lub produktu, poprawę jakości usług oraz warunków ich świadczenia, poprawę BHP w firmie, czy dotarcie do nowej grupy klientów. 11

12 Dobrze jest prócz wymaganych informacji, poruszyć tutaj również tematy nie ujęte w innych rubrykach, a mimo to ważne przy ocenie merytorycznej wniosku. Są to w szczególności kwestie zastosowania ICT, czyli wykorzystania w projekcie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wiążącą się z tym realizację trzeciej polityki horyzontalnej UE - rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Udział w realizacji projektu innych podmiotów Jeśli w przedkładanym projekcie są zaangażowane inne podmioty np. w przypadku umów użyczenia lub sytuacji, w której właściciel budynku hali chce partycypować w kosztach projektu, należy w odpowiednich polach podać dane takich podmiotów. W części opisowej trzeba zaś przedstawić stopień zaangażowania oraz uzasadnić konieczność ich udziału w inwestycji. Harmonogram realizacji projektu Choć w tym punkcie wymagane jest tylko podanie dat planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, z dokładnością do miesiąca (w formacie mm.rrrr), należy pamiętać, iż w przypadku otrzymania dofinansowania beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Ważne jest, aby z realizacją projektu wstrzymać się, co najmniej do dnia po złożeniu wniosku we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Tylko wtedy wydatki mogą być później częściowo zrefundowane. Przedsiębiorca musi jednak zdawać sobie sprawę z ryzyka, które podejmuje. Wcale przecież, nie musi otrzymać środków pomocowych z programu. Jeśli planuje mimo wszystko wcześniejsze rozpoczęcie prac, koniecznie powinien pamiętać o stosowaniu wspomnianej wyżej procedury uproszczonej udzielania zamówień w przypadku, gdy udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w projekcie przekracza równowartość Przy przeliczaniu EUR na PLN stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w jakim rozpoczęta została runda aplikacyjna dla działania, w ramach którego składany jest wniosek. Źródła finansowania projektu oraz całkowity koszt realizacji projektu W tych punktach przedsiębiorca określa całkowite koszty projektu (czyli zarówno te kwalifikowane jak i nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem) oraz wyłącznie wydatki kwalifikowane w podziale na tzw. źródła finansowania. Należy zwrócić uwagę, aby suma źródeł finansowania projektu w obu kolumnach była spójna z wartością wydatków kwalifikowanych oraz całkowitym kosztem realizacji projektu określonych w dalszych rubrykach fiszki. W oczywisty sposób informacje tu zawarte powinny być ściśle skorelowane z danymi z biznesplanu. Przy obliczaniu poziomu dofinansowania ze środków SPO WKP, należy pamiętać, że maksymalnie można starać się o późniejszy zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych. Trzeba mieć również na uwadze ustalony w działaniu 2.3 minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota dotacji musi mieścić się w przedziale od ,00 do ,00 PLN. W przypadku, gdy beneficjent może odzyskiwać podatek VAT, zgodnie z interpretacją PARP zwiększa całkowity koszt realizacji projektu (wydatki ogółem) oraz wartość kosztów 12

13 niekwalifikowanych, zmniejszając jednocześnie koszty kwalifikowane, o koszty ww. podatku. Przykład: Wyżej wspomniana firma x planuje inwestycję, której całkowity koszt wyniesie ,00 zł. Kwota ta stanowi sumę zarówno kosztów kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych, będących w tym przypadku kosztami podatku VAT. Wysokość ewentualnej pomocy zależy m.in. od tzw. mapy pomocy regionalnej, z której wynika, iż najniższe procentowo wsparcie może otrzymać przedsiębiorca, który swoją inwestycję zlokalizuje na terenie Warszawy lub Poznania (do 30%) oraz Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta (do 40%). Projekty realizowane w pozostałych regionach kraju mogą o dotację nie przekraczającą 50% planowanych wydatków kwalifikowanych. Ze względu na fakt, iż firma x realizuje przedkładany projekt w województwie zachodniopomorskim będzie starać się o maksymalny, 50% poziom dotacji, stanowiący 50% kosztów kwalifikowanych. W przykładowym projekcie Wnioskodawca stara się o ,00 zł. Przedsiębiorstwo nie otrzyma żadnej innej pomocy w ramach wsparcia ze środków krajowych, jednostek samorządu terytorialnego lub zagranicznych. Firma, nie wspomagając się kredytem zagwarantuje środki pieniężne w wysokości ,00 zł na pokrycie różnicy pomiędzy sumą wydatków ogółem (całkowity koszt projektu, włącznie z podatkiem VAT), a kwotą dofinansowania z programu. Wartości w obu punktach wniosku muszą być tożsame: 20. Źródła finansowania projektu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane 20.1 Środki publiczne w tym: , ,00 Kwota wsparcia w ramach działań SPO WKP , ,00 (EFRR+ krajowe środki publiczne) Inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa 0,00 0, Środki gwarantowane przez , ,00 Wnioskodawcę, w tym: Własne (oraz kredyt, bez kredytu na pokrycie , ,00 części wartości dofinansowania) Współinwestora 0,00 0,00 Inne (jakie) 0,00 0, Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN) ,00 W tym: Wydatki kwalifikowane (w PLN) ,00 Wydatki niekwalifikowane (w PLN) ,00 Dofinansowanie w ramach działania SPO WKP jako % 50,00 wydatków kwalifikowanych Dofinansowanie ze środków publicznych jako % kosztów 40,98 projektu Kredyt na realizację projektu, w tym kredyt pomostowy na 0,00 pokrycie wydatków przed uzyskaniem dofinansowania W tym udzielony ze środków EBI 0,00 Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków 13

14 Wnioskodawca w tej części dokonuje podziału planowanych wydatków na odrębne kategorie oraz podaje ich szacunkową wartość wraz z wyszczególnieniem wysokości wydatku kwalifikującego się do objęcia dotacją. Można przyjąć tutaj podział na etapy przedstawiony w punkcie Opis planowanego projektu, co z pewnością pozytywnie wpłynie na przejrzystość założonych wydatków. Trwałość projektu Mając na uwadze fakt, że środki finansowe zawarte w ramach programu są środkami publicznymi, nie może dziwić nacisk, jaki jest położony na sposób ich wydatkowania oraz na trwałość tak sfinansowanej inwestycji. Unii Europejskiej zależy bowiem na jak najdłuższym utrzymaniu produktów i rezultatów będących wynikiem dofinansowanej inwestycji. Wnioskodawca powinien zapewnić, że po rozliczeniu projektu będzie dalej aktywnie uczestniczył w podobnych działaniach (mile widziane jest dalsze aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych), umacniając pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Jeśli planuje jakiekolwiek przemiany organizacyjne, które mogą skutkować zmianą własności projektu, powinien opisać je w niniejszym punkcie. Przykładem takiej sytuacji może być wynikające z przepisów prawa i obowiązkowe po przekroczeniu pewnego poziomu obrotów przekształcenie spółki cywilnej w spółkę o formie organizacyjnej uregulowanej w kodeksie spółek handlowych. Zdefiniowanie tego punktu ma raczej charakter mało wiążący dla Wnioskodawcy i nie podlega jakiejś szczególnej analizie podczas oceny projektu. Ważne jest jednak, aby nie zapomnieć, iż kluczem do przyznania dotacji będzie pewność donatora, że wnioskująca o wsparcie firma posiada instrumenty finansowe, organizacyjne i prawne, aby utrzymać planowaną inwestycję przez okres minimum kolejnych 5 lat po jej wdrożeniu. Powiązanie z innymi działaniami i projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych W przypadku powiązania składanego wniosku z innymi projektami przedkładanymi do współfinansowania z SPO WKP lub innych programów operacyjnych, beneficjent powinien krótko scharakteryzować taki projekt, podając dodatkowo tytuł i datę złożenia wniosku o dofinansowanie. Sprawa ta jest dość istotna, jeśli weźmie się pod uwagę, iż Unia Europejska preferuje projekty o charakterze komplementarnym. W momencie, gdy przedsiębiorca zamierza więc przeprowadzić swoje cele inwestycyjne w sposób kompleksowy, obejmujący obok prac budowlanych i zakupów środków trwałych na przykład cykl szkoleń dla pracowników w kontekście obsługi dostarczonego sprzętu i maszyn, wskazanym jest dywersyfikacja podejmowanych działań i złożenie oddzielnych wniosków do kilku działań, czy programów wspierających sektor MŚP. Pozwoli to na zwiększenie szans na uzyskanie dotacji (częściowo lub na całość zadania), a także da możliwość racjonalnego uzasadnienia tego punktu aplikacji. Informacje na temat doświadczenia w zakresie korzystania z programów pomocowych Wniosek przedsiębiorcy, który wykaże się doświadczeniem w aplikowaniu o środki w ramach programów pomocowych (nie tylko programów unijnych), z pewnością może liczyć na dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku. Dlatego tak istotne jest aplikowanie nawet o niewielkie pieniądze do różnych programów. Mogą być to projekty nie związane z inwestycjami majątkowymi, ale przykładowo z doradztwem, czy też z przygotowaniem firmy do certyfikatów zarządzania jakością. 14

15 Jeśli firma realizowała (bądź wciąż realizuje) projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, w części opisowej należy podać następujące informacje o każdym z projektów: tytuł, źródło finansowania, kwotę dotacji, datę przyznania i rodzaj otrzymanej pomocy, okres realizacji, krótką charakterystykę, zarówno przedmiotu jak i rezultatów projektu. Pomoc uzyskana przez wnioskodawcę w Polsce W przypadku uzyskania pomocy ze środków krajowych, jednostek samorządu terytorialnego, zagranicznych lub pozostałych form wsparcia publicznego Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić stosowne rubryki aplikacji. Podaje informacje na temat kwoty uzyskanej pomocy de minimis (w EUR wg średniego kursu NBP z dnia przyznania pomocy) w okresie 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Istotną informacją jest fakt, iż wykorzystanie limitu pomocy de minimis nie wpływa na możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach działania 2.3 SPO WKP. Niezależnie od dokonanego wyboru, do wniosku aplikacyjnego musimy dołączyć opisany już powyżej Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1960). Rozdział IV wniosku kończy się krótką informacją na temat rachunku bankowego przedsiębiorcy. Część V - Deklaracja wnioskodawcy. To charakterystyczny dla wszystkich projektów europejskich punkt, w którym nie można zapomnieć o złożeniu własnego podpisu (nie parafy!) oraz wpisaniu daty przygotowania aplikacji. Czy warto starać się o środki z programu SPO WKP? Liczba składanych wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych działań SPO WKP świadczy o ogromnym zainteresowaniu przedsiębiorców tą formą pomocy w realizacji ich inwestycji. Skala problemu przygotowania dokumentacji jest wielka, procedury często niejasne, a czas poświęcony na przygotowanie całości bardzo długi. Również fakt, że z tego samego działania mogą korzystać mali przedsiębiorcy zatrudniający kilka osób i funkcjonujący lokalnie oraz firmy stosunkowo duże o aspiracjach ponad regionalnych, nie służy tym pierwszym. Często bowiem ich kryteria rozwoju, czy też po prostu utrzymania dotychczasowej pozycji, niestety wcale nie korespondują z planami większych, ale należących do kategorii MSP firm. Opracowali: Łukasz Krasowski, Piotr Rozpędek 15

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców wydanie 2 Grudzień 2009 adresy instytucji organizujących konkursy adresy punktów konsultacyjnych zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo