Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia"

Transkrypt

1 33 okradających hutę w rękach Prokuratury JuŜ 33 osoby usłyszały od Prokuratora Okręgowego w Katowicach zarzut udziału w oszustwie polegającym na dostarczaniu do Huty Katowice złomu o złej jakości i sprzedawaniu go po wysokich cenach. 18 CZERWCA - PIKIETA POD MINISTERSTWEM PRACY Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia W proteście uczestniczyli m. in. związkowcy z Mittal Steel Poland, z ArcelorMittal Huta Warszawa, Celsa - Huta Ostrowiec, CMC Zawiercie, Pokój", Buczek, Łaziska", oraz Stoczni z Trójmiasta: Gdańskiej im. J. Piłsudskiego, Północnej i Remontowej. Około 400 związkowców przemysłu hutniczego, stoczniowego, maszynowego i zbrojeniowego demonstrowało w poniedziałek 18 czerwca przed Ministerstwem Pracy. Domagali się od rządu, uwzględnienia w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych wykazu stanowisk na których występują szczególnie trudne warunki i zagroŝenia, a takŝe by prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę w przemyśle metalowym przysługiwało kobietom w wieku 55 lat i męŝczyznom w wieku 60 lat. Gmach resortu pracy strzegł kordon policji a manifestujący głośnymi okrzykami skandowali swoje niezadowolenie z przewidywanych zmian u projekcie ustawy, Ŝe o prawie do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej w tych branŝach będą stanowiły wyłącznie moŝliwości finansowe budŝetu Państwa, a nie kryteria zdrowotne i moŝliwości fizyczne pracowników do wykonywania pracy w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych. Do mikrofonu podchodzili kolejno szefowie branŝ i organizacji zakładowych. W swych wystąpieniach krytyczkowali rząd, Ŝe niekonsultuje a wręcz unika rozmów w tej sprawie ze stroną społeczną. Więcej strona 3 W ostatnich dniach policja zatrzymała kolejne 5 osób z podejrzeniem dokonania oszustwa, bądź udziału w nim na szkodę Huty Katowice. W tym samym czasie przeprowadzono rewizję w domach podejrzanych. Według Prokuratury, strata jaką poniosła huta z tego tytułu wyniosła co najmniej 27 mln zł. Zorganizowaną grupę stanowili współpracujący ze sobą: dostawcy złomu i kontrolerzy jakości z huty tzw. klasyfikatorzy złomu. Więcej str. 4 Uzgodnienie o uruchomieniu PPE W czwartek 21 czerwca br. przedstawiciele Pracodawcy zawarli z organizacjami związkowymi Mittal Steel Poland S.A. uzgodnienie o uruchomieniu w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego - w formie wnoszenia przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Jest to wypełnienie zapisu 28 Pakietu Socjalnego z 25 lutego 2004r., w którym strony ustaliły, Ŝe w grudniu 2006r. przystąpią do rozmów na temat moŝliwości utworzenia pracowniczego programu emerytalnego w PHS S.A., w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i moŝliwości finansowe Spółki. Formalne podpisanie Zakładowej Umowy Emerytalnej przewidywane jest na połowę lipca br. Wkrótce podobne rozmowy dotyczące uruchomienia PPE będą prowadzone takŝe w spółkach. Jest zapewnienie PZU, Ŝe oferta TFI w ramach PPE będzie dla tych podmiotów taka sama jak dla Mittal Steel Poland S.A. NA POSIEDZENIU MIĘDZYZAKŁADOWEJ OstrzeŜenie z wydziałów gorących - Czekamy do 15 lipca a później przystępujemy do akcji - takie ostrzeŝenie przekazali przewodniczący wydziałów na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji S dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland w środę 20 czerwca. To stanowisko zdesperowanych pracowników Zakładu Wielkopiecowego i Walcowni Gorących, zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, którzy mimo wielokrotnych obietnic pracodawcy, nie mogą doczekać się na wyrównania przysługujących im podwyŝszonych dodatków grupy szkodliwości. Zaległości te sięgają września ub. roku. - Jak kaŝą nam zostawać w nadgodzinach nikt nie odmawia, a oni prostej sprawy nie potrafią załatwić przez pół roku. Nie było to jedyne ostrzeŝenie, jakie pojawiło się na ostatnim posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji S - Znów mamy sygnały, Ŝe kierownictwo niektórych jednostek zatrudnia w godzinach nadliczbowych a zapłatę reguluje premią motywacyjną. Jeszcze dobrze z huty nie wyjechała Państwowa Inspekcja Pracy a juŝ naleŝałoby ją ponownie wezwać mówiła część przewodniczących. To ewidentne wykroczenie. Czy nie moŝna, jeśli zachodzi taka potrzeba legalnie wystąpić do pracodawcy o dodatkowe środki na ten cel? Więcej str. 4

2 Karoshi - to w terminie medycznym śmierć z przepracowania. W ubiegłym roku odnotowano w Japonii rekordową liczbę 355 przypadków osób, które powaŝnie zachorowały lub zmarły głównie na zawał serca albo udar. Cechą wspólną dla przypadków karōshi jest zbyt duŝo pracy i stres. W Japonii popularna jest praca wielogodzinna. Rząd Japonii zapowiedział walkę z karōshi, lecz w społeczeństwie śmierć z przepracowania staje się dowodem na bycie człowiekiem sukcesu. We wszystkich przeanalizowanych przypadkach śmierć dotykała osób pracujących ponad sześćdziesiąt godzin w tygodniu, mających ponad pięćdziesiąt nadgodzin w miesiącu. Krytycy obecnej sytuacji ekonomicznej utrzymują, Ŝe z powodu utrzymującej się ekspansji gospodarczej wielu ludzi. Chcąc pokazać swoje moŝliwości i skłonność do poświęceń, nie umieją się powstrzymać od pracowania ponad miarę. Watykan postanowił w nietypowy sposób promować bezpieczną jazdę, publikując listę 10 motoprzykazań,. W dokumencie Duszpasterskie wskazówki na drodze duchowni zalecają, by przestrzegać ograniczeń prędkości, nie przeklinać i zasiadając za kółkiem, nie pić alkoholu. Przypominają teŝ, by przed rozpoczęciem jazdy przeŝegnać się. Duchowni uwaŝają, Ŝe samochód moŝe ułatwiać popełnienie grzechu. Do takich sytuacji zaliczono, np.: niebezpieczne wyprzedzanie (skojarzone z utratą poczucia odpowiedzialności za siebie i innych), uprawianie w aucie prostytucji oraz korzystanie w nim z tego typu usług. W samym Watykanie dopuszczalną prędkość ograniczono do 30 km/h. Do ostatniego wypadku doszło tam 1,5 roku temu. Na terenie minipaństewka jeździ 1000 samochodów. Popularny dodatek spoŝywczy i konserwujący benzoesan sodu (E211) jest szkodliwy dla kodu genetycznego - twierdzi Peter Peiper, biolog molekularny z Sheffield University. Ten związek chemiczny jest w stanie doprowadzić do znacznej degeneracji komórek, a z czasem do choroby Parkinsona czy marskości wątroby. Piper ostrzega, Ŝe typ uszkodzenia powodowany przez benzoesan sodu jest powiązany z wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi, które pojawiają się w późniejszym wieku. Co więcej, w połączeniu z witaminą C tworzy benzen, związek rakotwórczy. Uczony wskazuje na potrzebę przeprowadzenia badań w tym zakresie. Ostatnie nadania nad benzoesanem sodu były przeprowadzane w UE i USA w latach 80. Poziom naturalnego promieniowania radu i polonu w tytoniu moŝe być tysiąc razy większy niŝ promieniowania cezu 137 w roślinach z okolic Czernobyla twierdzi Constantin Papastefanou z Uniwersytetu w Tesalonikach. Grecki naukowiec zbadał liście tytoniu uprawiane w jego kraju i oszacował przeciętną dawkę promieniowania dla osoby wypalającej 30 papierosów dziennie. Okazało się, Ŝe w ciągu roku przyjęta dawka wynosi 251 mikrosiwertów. W porównaniu do 0,199 mikrosiwertów jakie zawierają rośliny pochodzące z Czernobyla. To jedynie 10% rocznego naturalnego promieniowania, na które naraŝony jest kaŝdy z nas, ale, jak twierdzi naukowiec - nowotwory związane z paleniem tytoniu nie są powodowane wyłącznie przez nikotynę i smołę, ale takŝe przez zawarte w liściach substancje radioaktywne. Wolny Związkowiec str. 2 z Mittal Steel - w świecie, w Europie Konflikt pracowniczy w Mittal Steel Canada Kanadyjscy związkowcy Steelworkers Steel Mittal Steel Contrecoeur- Ouest skrytykowali decyzję zarządu firmy o zamiarze wprowadzenia indywidualnych kwartalnych premii dla pracowników za bezwypadkową pracę. Zdaniem związkowców pracodawca zamierza zastosować podstępną metodę zachęty do nieujawniania wypadków w pracy i uzyskania efektu - wizerunku Mittal Steel, jako firmy bezpiecznej, w której nie występują zagroŝenia. - Zaapelowaliśmy do pracodawcy o spotkanie, by w ramach wspólnych rozmów wypracować program, którego celem będzie rzeczywiste a nie pozorowane eliminowanie zagroŝeń w firmie mówi działacz związkowy Frank Beaudin. UwaŜam, Ŝe kierownictwo chce odejść od inwestowania w poprawę warunków pracy. Jak powiedział szef lokalnego związku USWA 6951 Dominic Lemieux otrzymuje sygnały od pracowników stalowni i walcowni, którzy uwaŝają, Ŝe pracodawca próbuje zantagonizować ich środowiska. To metoda, tak naprawdę zmierza do niezdrowej rywalizacji - mówią. Co istotne, są stanowiska, na których stopień zagroŝenia jest niewielki i takie, gdzie pracuje się w ciągłym zagroŝeniu. - Próby nawiązania rozmów z pracodawcą zostały odrzucone mówi Dominic Lemieux. Szkoda, bo uwa- Ŝamy, Ŝe przed podjęciem tak waŝnej decyzji naleŝy ją skonsultować ze stroną społeczną. Seria wypadków w zakładach Mittal Steel Prywatyzacje upadających hut na świecie przyniosły Lakshmi Mittalowi pierwszoplanowe miejsce wśród potęg produkujących stali. Nie zawsze jednak za przywróceniem dobrej kondycji tych zakładów szła poprawa warunków pracy i dbałość o podstawowe kwestie bezpieczeństwa pracujących. Liczne przykłady pokazują, Ŝe pod tym względem, czas dla nich zatrzymał się w pierwszej połowie ub. wieku. Hojny w przekazywaniu milionowych dotacji w jak np. na brytyjską Partię Pracy Tony ego Blaira, Lakshmi Mittal nie jest juŝ taki szczodry w inwestowanie eliminowania zagroŝeń tam, gdzie w pocie czoła wypracowywane są jego zyski. Świadczy o tym duŝa liczna wypadków, do których doszło niedawno w Kazachstanie, Rumunii, USA, Trynidad Tobago i Algerii. W rumuńskim Mittal Steel Galati w okresie kilku miesięcy odnotowano 5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i kilkanaście z trwałym uszkodzeniem ciała. Od czasu przejęcia Galati w 2001 roku śmierć w tym zakładzie poniosło ponad 30 osób a cięŝkie uszkodzenia ciała odniosło ponad 260 pracowników. Przed tygodniem prasa doniosła o 3 wypadkach ze skutkiem śmiertelnym w jego amerykańskich spółkach. Niechlubną statystykę wypadkową ma teŝ kombinat Lakshmi Mittala w Kazachstanie. Tylko w samych kopalniach w Mittal Steel Temirtau od 2004 roku Ŝycie straciło 91 górników. Czy Mittal powalczy o brytyjski klub Birmingham City Czy oprócz walki o stal i ropę dojdzie do pojedynku Lakshmi Mittala o klub piłkarski. Od przeszło tygodnia zachodnia prasa spekuluje, czy właścicielem Birmingham City zostanie hinduski miliarder. Czy pozazdrościł rosyjskiemu miliarderowi Romanowi Abramowiczowi, który kupił londyński klub FC Chelsea? Nie od dziś wiadomo, Ŝe Inwestycja w dobrą druŝynę przynosi medialny sukces. Dobrze wie o tym Abramowicz, który jest rozpoznawalny przez fanów piłki noŝnej na świecie. Mittal jest sponsorem szeregu instytucji sportowych tam gdzie ma swoje huty. W koszulkach z jego nazwiskiem występują m. in. zawodnicy Hutnika Kraków i czeskiego klubu Ostrawa. Do najbardziej znanych naleŝy jednak I ligowy CSKA Sofia, który kupił od najbogatszego Bułgara Wasyla BoŜkowa za 14 mln euro. Niedawno mogliśmy zobaczyć naszego właściciela podczas transmisji wyścigów Formuły 1 w Monte Carlo. Mittal jest teŝ sponsorem narodowej reprezentacji Indii w olimpijskich rozgrywkach hokeju na trawie. Wszystko wskazuje, Ŝe będzie teŝ sponsorem piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012 rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Będzie to doskonała okazja do promocji koncernu i zarobienia duŝych pieniędzy na sprzedaŝy stali wykonawcom przyszłej infrastruktury: stadionów, dróg i wiaduktów. Jak donosi z ostatniej chwili zachodnia prasa, w walce o klub niebieskich wyrósł mu niespodziewanie inny miliarder Carson Yeung z Hong Kongu. Ktoś wygra? Na pokonanego czekają inne wystawione na sprzedaŝ, nie mniej znane brytyjskie kluby: Bolton, Everton, Tottenham Hotspur i Southampton. Mówi się, Yeung gotowy jest zapłacić za Birmingham cenę wyŝszą od oferowanej tj. za 98,5 dolarów. Wyrazy serdecznego współczucia Romanowi Piątkowiakowi z powodu śmierci śony składają przyjaciele z MK NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland oraz współpracownicy z Zakładu Stali i Półwyrobów Wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii pogrzebowej Mojej śony i wspomagali mnie duchowo w trudnych dla mnie chwilach serdecznie dziękuję Roman Piątkowiak

3 18 CZERWCA - PIKIETA POD MINISTERSTWEM PRACY Projekt ustawy o pomostowych nie do przyjęcia - U nas mówi się o tzw. syndromie jednego roku - mówił związkowiec Solidarności Gdańskiej Stoczni Remontowej. Mało który z naszych pracowników po odejściu na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat przeŝywa dłuŝej niŝ rok. Jest u nas cmentarz, na którym leŝą nasi koledzy z pracy. Wielu zdąŝyło wziąć zaledwie jedną wypłatę i poszli do piachu. Czy ktoś z rządu, wie w jakich warunkach pracowali i utracili zdrowie? Jedna z pań ze stoczni zaapelowała, by tych, którzy przy ministerialnych biurkach twierdzą, Ŝe nowe technologie zmieniły warunki pracy i w większości nie juŝ tak szkodliwa, jak to miało miejsce 20 lat temu: - by zaprosić m. in. do stoczni i hut, by mogli skonfrontować czysto teoretyczne rozwaŝania o warunkach szkodliwych i niebezpiecznych z faktami na stanowiskach pracy. Zatrudnionych w przemyśle cięŝkim zbulwersowała informacja, Ŝe rządowy projekt o emeryturach pomostowych zawiera zaledwie 54 rodzaje takich prac. To tyle ile występuje w samej tylko branŝy hutniczej. Związkowcy sprzeciwili się teŝ zamiarom wprowadzenia zmian w ustawie, za pomocą rozporządzenia, które zgodnie z ustawą o związkach zawodowych moŝna jedynie opiniować, a nie negocjować. - Nie moŝemy zgodzić się, aby kluczowym aktem prawnym decydującym o prawie do świadczenia było rozporządzenie, którego nie znamy napisali w petycji do minister pracy Anny Kalaty. śądamy, by prace nad nowymi przepisami odbywały się tylko i wyłącznie w ramach Komisji Trójstronnej. Podczas godzinnego spotkania delegacji związkowców z przedstawicielami resortu pracy, Anna Katata zapewniła o poparciu dla zachowania uprawnień w branŝach, które reprezentowali protestujący. Jak powiedział przewodniczący Solidarności dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland - Jerzy Goiński, minister Anna Kalata wniosła o przedstawienie w moŝliwie krótkim terminie pełnego wykazu zawodów w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze występujących w branŝy metalowej. TuŜ po przyjeździe taki wykaz został zrobiony i przesłany w tym samym dniu. Otrzymaliśmy zapewnienie, Ŝe do końca czerwca będą gotowe uzgodnione miedzyresortowe wszystkich stanowisk. Zgodnie z deklaracją - rozmowy będą prowadzone w ramach Komisji Trójstronnej. Chcemy w nich uczestniczyć. Jeśli chodzi o ocenę akcji protestacyjnej - byliśmy tam we własnej sprawie. Ten wyjazd były potrzebny, dla pokazania, Ŝe nie pozwolimy, by w przyszłej ustawie wśród stanowisk uprawniającymi do przejścia na wcześniejszą emeryturę kobiety w wieku 55 lat i 60 dla męŝczyzn pominięto te. które występują w Mittal Steel Poland - powiedział Jerzy Goinski. (jz) 33 okradających hutę w rękach Prokuratury cd. Przekupieni pracownicy huty wiedzieli doskonale, kiedy nadchodził transport, który mają przyjąć. W zamian za zaliczenie złej jakości złomu na surowiec o wysokich parametrach, otrzymywali wysokie łapówki. Huta płaciła duŝe pieniądze, a do pieców trafiały ziemi, piasek i gruz w metalowych beczkach zgniecionych specjalnym urządzeniem. Pisaliśmy o tym w Wolnym Związkowcu z 2004 roku w art. pt. Złom dla ogrodnika. Śledztwo toczy się od 2004 roku. Nielegalny proceder trwał od 2000 do 2004 roku. Od początku swojej działalności kaŝdy z kontrolerów zarobił w ten sposób co najmniej ok. 300 tys. zł. Rekordzista miał wziąć aŝ trzy razy tyle. Kilkunastu klasyfikatorom udowodniono przyjęcie łapówek na łączną kwotę ponad 2,8 mln zł. 12 oskarŝonych to przedstawiciele firm handlujących złomem. Na poczet przyszłych kar wszystkim oskarŝonym zabezpieczono pieniądze, nieruchomości i samochody łącznej wartości około 5 mln. złotych. Za ten czyn, sprawom grozi nawet 15 lat więzienia. Proceder handlu złomem i kradzieŝy stali funkcjonuje w hucie od czasu jej powstania. Wszystkie wcześniejsze wszczęte sprawy były jednak umarzane z powodu braku dostatecznych dowodów lub znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu. Jeśli juŝ stawiano komuś zarzuty to dotyczyły wyłącznie szczebla pracowniczego. Nigdy aktem oskarŝenia nie objęto, nikogo z władzy kierowniczej wydziałów lub huty, choć tajemnicą poliszynela jest, Ŝe bez koordynacji osób z tego szczebla, taka działalność i w takim zakresie nie byłaby moŝliwa. Aktualnie oprócz wymienionej, toczy się inna - sprawa z 2004r. Policja i prokuratura rozpracowały grupę pracowników i ochroniarzy huty, której udowodniono kradzieŝ co najmniej 50 cięŝarówek stali i złomu. Sprawa ta ślimaczy się przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej i trudno określić kiedy dojdzie do jej zakończenia. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ HK ZAKŁAD AUTOMATYZACJI Lech Majchrzak został wybrany na członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników w Spółce HK Zakład Automatyzacji. W szranki stanęło trzech kandydatów: wspólny kandydat Solidarności" w dąbrowskim i krakowskim Oddziale Mittal Steel Poland - Lech Majchrzak, Jerzy Bartoszek z NSZZ Pracowników oddział Kraków oraz Krzysztof Walczak z NSZZ Pracowników O/DG, W dwudniowych wyborach czerwca br. na 651 uprawnionych do głosowania do urn poszło 408 pracowników. Przy 62,67 proc. frekwencji największą liczbę głosów otrzymał 1. Lech Majchrzak głosów (w tym 60 w Oddziale krakowskim), 2. Jerzy Bartoszek głosów (z tego 98 w oddziale krakowskim spółki), 3. Krzysztof Walczak - 83 głosy (wszystkie oddane w dąbrowskim Oddziale Spółki My ze swej strony gratulujemy pracownikom wyboru a Lechowi Ŝyczymy konsekwencji w pracach Rady Nadzorczej Zakładu Automatyzacji. Szanowni Państwo! Składam serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Spółki HK Zakład Automatyzacji, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali swój głos na moją kandydaturę w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki. Dziękuję równieŝ wszystkim Pracownikom Spółki, którzy wzięli udział w głosowaniu dając w ten sposób wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangaŝowaniu w waŝne sprawy dla naszej Spółki. Doceniając zaszczyt, jakim jest reprezentowanie Pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, w pełni zdaję sobie sprawę z ciąŝącej na mnie odpowiedzialności. Dlatego dołoŝę wszelkich starań, aby tę funkcję wypełniać jak najlepiej, przede wszystkim dla dobra Pracowników i Spółki. Jeszcze raz deklaruję, Ŝe na forum Rady Nadzorczej będę reprezentował interesy wszystkich Pracowników Spółki bez względu na lokalizację, zajmowane stanowisko, wykonywany zawód i przynaleŝność związkową oraz potwierdzam gotowość do bezpośrednich spotkań z Pracownikami, a takŝe otwartość na wszelkie wnioski, pytania i postulaty dotyczące spraw pracowniczych oraz funkcjonowania i rozwoju Spółki HK Zakład Automatyzacji. Łączę wyrazy szacunku Lech Majchrzak Wolny Związkowiec str. 3

4 NA POSIEDZENIU MIĘDZYZAKŁADOWEJ OstrzeŜenie z wydziałów gorących - Przychodzą do nas pracownicy mówią, Ŝe z nadzieją liczyli, Ŝe staną się posiadaczami mieszkań zakładowych z tzw. odzysku relacjonowali przewodniczący wydziałów. Zdawali sobie sprawę, Ŝe nie są to nowe mieszkania, ale to co zobaczyli, przeszło ich wyobraŝenie. Tak zdewastowanych w Ŝyciu nie widzieliśmy mówią, a niektóre w ogóle nie nadają się nawet do remontu. Ich zdaniem pracodawca powinien wystąpić do nadzoru budowlanego o sprawdzenie i wydanie opinii - czy stan techniczny kwalifikuje te lokale do bezpiecznego zamieszkania. Inny problem, który sygnalizują pracownicy to zastrzeŝenia do pasków wypłat. Z jednej strony jakość druku nie pozwala na ich odczytanie - z drugiej, są przypadki niezgodności nazewnictwa kodów na paskach ze stanem faktycznym. Np. osobom, które przebywały na badaniach okresowych, wpisano urlop okolicznościowy. Przykładów, błędnych zapisów jest więcej Uczestniczącego w posiedzeniu MK - Bogdana Mikołajczyka, dyrektora dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland poproszono o przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej i perspektywicznych planów firmy. Jak powiedział gość dzięki dobrej koniunkturze na stal, przewidywany jest dalszy wzrost produkcji oraz dalszy inwestycyjny rozwój firmy. Np. w dąbrowskim oddziale na walcowniach średniej i duŝej, w ramach modernizacji zainstalowany zostanie system online śledzenia profili, polegający na automatycznym monitorowaniu przebiegu procesu technologicznego z równoległym wykonywaniem pomiarów produktów. Zmiany te wpłyną nie tylko na poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w procesie walcowniczym, ale teŝ odejdzie się od niedoskonałej regulacji profilów metodą: prób i błędów. Ze względu na oczekiwania rynku przygotowujemy się do produkcji długich - 75 metrowych szyn, mówił dyr. Mikołajczyk. Będzie to skomplikowany proces adaptacyjny, polegający m. in. na zmianach w konstrukcji hal i w której takie szyny będą wytwarzane. Odnosząc się uwag o rosnącej wydajności pracy w Mittal Steel Poland i potrzeby właściwego, lepszego wynagradzania pracowników - stwierdził, Ŝe decyzje w tej kwestii zaleŝą wyłącznie od właściciela. W kompetencji kierownictwa Mittal Steel Poland pozostawiono jedynie i w ograniczonym zakresie moŝliwość przeszeregowań indywidualnych. Związkowcy krytykowali niektórych szefów za lekcewaŝący stosunek do spraw bezpieczeństwa w podległych im jednostkach. Wśród nie realizowanych zaleceń i wniosków pokontrolnych słuŝb bhp i SIP wskazywano m. in. na fatalny stan techniczny łaźni i sanitariatów na walcowniach. Dyrektor zapewnił, Ŝe podejmie interwencję w tej sprawie. W relacji członków Prezydium - wiceprzewodniczący S ds. spraw socjalnych Jan Czajkowski mówił na temat zaopatrzenia w środki ochrony osobistej zatrudnionych w Mittal Steel Poland. - W ramach Głównej Komisji BHP przyjęto kierunek zakupu najlepszych jakościowo środków ochronnych, takich które skutecznie zabezpieczą pracowników przed zagroŝeniami na stanowiskach pracy. SłuŜą temu przeglądy i prezentacje ofert producentów i dostawców współpracujących z Mittal Steel. Podczas ostatniego pokazu w którym uczestniczyli przedstawiciele wydziałów, Społecznej Inspekcji Pracy, słuŝb BHP i central związkowych, zaprezentowali całą gamę lekkich kurtek, ubrań, fartuchów oraz obuwia. Część tych które wybrano jest obecnie testowana w ekstremalnych warunkach wysokich temperatur na wydziałach stalowni, wielkich pieców i walcowni. SłuŜą temu karty oceny, na których uŝytkownicy dokonują stosownych wpisów - mówił Jan Czajkowski. Po zebraniu wszystkich opinii, podjęta zostanie decyzja o wyborze najlepszych środków ochrony osobistej. Mam nadzieję, Ŝe w niedługim czasie zostaną zakupione i znajdą się w magazynach odzieŝowych w Mittal Steel Poland. Cd. relacji z posiedzenia MK w następnym wydaniu WZ (jz) BEZ TARYFY ULGOWEJ Krajówka grozi protestami Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanowiła rozpocząć przygotowania do ogólnozwiązkowych akcji protestacyjnych. Na posiedzeniu w środę 20 czerwca, członkowie Komisji Krajowej zdecydowali o powołaniu Krajowego Sztabu Protestacyjnego. NSZZ "Solidarność" oczekuje realizacji swoich postulatów dotyczących: uwzględnienia realnego wzrostu płacy minimalnej co najmniej do 42 proc. płacy przeciętnej w roku 2008 z jednoczesnym określeniem "ścieŝki" wzrostu płacy minimalnej do 60 proc. płacy przeciętnej; ustalenia przyszłorocznych wskaźników wzrostu płac w sferze budŝetowej na poziomie co najmniej 10 proc. uchylenia ustawy o negocjacyjnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw uniemoŝliwiającym wzrost płac w wielu zakładach pracy; przyjęcia kryteriów medycznych w rozwiązaniach ustawowych dotyczących emerytur dla pracowników pracujących w warunkach szczególnych bądź o szczególnym charakterze; porozumień zawartych z NSZZ "Solidarność" w ostatnich miesiącach, JeŜeli do 15 sierpnia nie zostaną wynegocjowane satysfakcjonujące związek rozwiązania, Komisja Krajowa postanowiła przeprowadzić w dniu 22 sierpnia manifestacje w wybranych miastach wojewódzkich poprzedzone trwającą od 15 sierpnia kampanią informacyjną. W przypadku dalszego braku reakcji strony rządowej, KK zaostrzy formy protestu i zorganizuje ogólnozwiązkową manifestację w Warszawie we wrześniu br. GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY APELUJE: MoŜna skracać czas pracy napoje na stanowiskach W związku z falą wysokich temperatur w Polsce, Główny inspektor pracy - BoŜena Borys-Szopa zaapelowała do pracodawców, o dostarczanie pracownikom napojów orzeźwiających a takŝe, jeśli jest to moŝliwe skracanie czasu pracy. Minister apeluje o przestrzeganie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpłatnych napojów podczas upałów. Napojów ma być tyle, ile pracownik potrzebuje - podkreśla Borys Szopa. Dodaje, Ŝe pracodawca powinien dostarczać napoje przy temperaturze przekraczającej 25 stopni Celsjusza przy pracach na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniach. Napoje mają być ogólnie dostępne w ciągu całej zmiany pracowników oraz ilościowo zaspokajać ich pragnienie. Pracodawcy muszą teŝ pamiętać o zapewnieniu co najmniej 90 litrów wody dziennie do celów higienicznych dla tych pracowników, którzy wykonują prace brudzące na otwartej przestrzeni. Minister zaznaczyła teŝ, Ŝe nie ma Ŝadnych prawnych przeszkód, by skróceniu uległ czas pracy. MoŜna to zrobić na dwa sposoby: - zezwolić pracownikom na wcześniejsze zakończenie pracy, miałoby to obejmować zwłaszcza pracowników pracujących więcej niŝ 8 godzin dziennie, albo - wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy, w czasie najwyŝszej temperatury, Pracodawcy muszą pamiętać, Ŝe skracanie czasu pracy z powodu upałów nie moŝe spowodować obniŝenia wynagrodzenia za pracę. Pracownicy pracujący w warunkach zagraŝających ich Ŝyciu i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, oraz kobiety w ciąŝy i karmiące piersią, powinni być objęci przez pracodawcę dogodniejszymi warunkami pracy. Gdy pracodawca mimo nakazu GIP o dostarczeniu pracownikom napojów chłodzących nie zastosuje się do tego polecenia, pracownicy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów zakupionych napojów. Niestosowanie przez pracodawców wymienionych zasad jest naruszeniem prawa przeciwko prawom pracownika i grozi karze grzywny. Wolny Związkowiec str. 4

5 Gorący okres dla wędkarzy 30 młodych adeptów wędkarstwa spotkało się w niedzielę 3 czerwca, na zbiorniku w Łośniu na zawodach z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem było Koło Wędkarskie nr 16 działające przy dąbrowskim oddziale Mittal Steel Poland. TuŜ za nim 2 miejsce zajęły siostry Paulina i Klaudia Lasota. W kategorii wiekowej od lat najwięcej punktów zdobył Bartosz Szlęk. a wśród młodzieŝy od lat zwycięŝył Adam Suszek, z największą ilością ok. 1 kg złowionych ryb. Uczestników podzielono według trzech grup wiekowych. TuŜ przed rozpoczęciem zawodów rozlosowano miejsca startowe. Najmłodszym dzielnie sekundowali opiekunowie, pomagając dobrać cięŝarki, spławiki a nawet załoŝyć robaka na haczyk bądź przynętę roślinną. W zawodach dzielnie walczyło teŝ 5 dziewcząt. Okrzyki radości przy kaŝdej złowionej rybie świadczyły o zaciętej rywalizacji. I choć aura nie dopisywała tego dnia, wszyscy uczestnicy wytrwali do końca zawodów. Po zakończeniu połowów i waŝeniu ryb ogłoszono wyniki zawodów. W grupie najmłodszych do lat 10 zwycięŝył Łukasz Dziurawiec. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięzców uhonorowano cennym sprzętem wędkarskim. Były to juŝ piąte awody zorganizowane w tym roku przez Koł nr 16. Sezon wędkarski Koła zainaugurowano zawodami na zbiorniku Łosień 28 kwietnia. 19 maja na akwenie Pogoria I rozegrano Wędkarskie Mistrzostwa Polski Hutników. 26 maja na zbiorniku Poręba walczono w spławikowych Mistrzostwach Koła a 2 czerwca w spinningowych Mistrzostwach na Wiśle w Jankowicach. Organizatorzy juŝ dziś zapraszają na zawody spławikowe o Puchar Prezesa, które rozegrane zostaną w niedzielę 30 czerwca o godz. 7:00 na zbiorniku Łosień. Uczestników zawodów i zainteresowanych zapraszamy do galerii zdjęć z zawodów na naszą stronę (dział Sport i rekreacja wędkarstwo). NA KOMISJI S ZWG Fatalny stan łaźni i sanitariatów Sprawy nierealizowanych wniosków dotyczących zagro- Ŝeń na wydziałach były tematem poniedziałkowego spotkania - 11 czerwca br., przewodniczących komisji Solidarności Zakładu Walcowni Gorących. W przededniu posiedzenia Terenowej Komisji BHP, jej uczestnicy poddali weryfikacji zakres tematów, które mimo wielokrotnej interwencji u kierownictwa firmy nie mogą doczekać się realizacji. - Nasza łaźnia w budynku ZWG/S jest ewenementem w skali całej huty - mówił Jakub Słomczyński. Bardzo zły stan techniczny urządzeń, stałe usterki z natryskami, niewłaściwie wyprofilowane kafelki podłogowe - wszystko to odbiega od obowiązujących standardów i stanowi potencjalne zagroŝenie dla pracowników. Przekazane kierownictwu wnioski z poprzedniego posiedzenia - obligujące do wymiany mat antypoślizgowych, kafelkowania podłóg kabin natryskowych i wymiany zaworów w bateriach prysznicowych nie są realizowane. Jerzy Parafiniuk wskazywał na trudne i uciąŝliwe warunki pracy na mostkach walcowniczych i potrzebę doposaŝenia tych stanowisk w klimatyzatory i saturatory z wodą mineralną. Przewodniczący Komisji Wydziałowej S Walcowni Półwyrobów Mirosław Nowak po raz kolejny odniósł się do wydziałowych sanitariatów i skandalicznych warunków w nich panujących. Szczególny nacisk połoŝył na stan ubikacji dla kierowców - brak remontów i konserwacji tych pomieszczeń przyczyniły się do fatalnego ich stanu. Czy podobne zaniedbania tolerowałaby dyrekcja w swoich sanitariatach - zastanawiali się uczestnicy spotkania. Sygnalizowano teŝ problem niewłaściwego stanu ubrań trudnopalnych i obuwia, ich złej jakości a nawet zdarzających się wybraków. W podsumowaniu zebrania, przewodniczący liczą, Ŝe tym razem uwagi i wnioski ujęte w kolejnym juŝ protokole zostaną powaŝnie potraktowane a zalecenia w nim zawarte doczekają się pełnej realizacji przez odpowiedzialne osoby. Robert Winkler Wyprawa z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność"- NJ Dzień Dziecka w Międzybrodziu W tym roku z okazji "Dnia Dziecka "udaliśmy się na wycieczkę do Międzybrodzia Bialskiego. Sobota i niedziela 2-3 czerwca dni ciepłe, z przelotnymi opadami deszczu. Autokar udekorowany balonikami z logo Solidarności". Międzybrodzie Bialskie - to wieś połoŝona w województwie śląskim, w powiecie Ŝywieckim, w gminie Czernichów, na zachodnim brzegu Jeziora Międzybrodzkiego - na lewym brzegu Soły, w dolinach potoków: Ponikiew, DuŜa i Mała śarnówka, na stokach Rogacza, Magurki Wilkowickiej i Hrobaczej Łąki. Ośrodek sportów wodnych, miejscowość o charakterze turystyczno-wczasowym. Bezpośrednio nad nią wznosi się góra śar - na jej szczycie (i w jej wnętrzu) znajduje się najstarsza w Polsce podziemna elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-śar. Foto Teresa Krzemieniecka Na południowych stokach góry śar zlokalizowana jest kolejka linowo-terenowa - najmłodsza tego typu kolejka w Polsce. Góra śar słynie teŝ ze zjawiska uznawanego przez niektórych za paranormalne - na pewnym odcinku drogi prowadzącej w stronę góry siła grawitacji wydaje się oddziaływać w przeciwnym kierunku a przedmioty, w tym samochody, "same toczą się pod górę". Bardzo chcieliśmy sprawdzić to dziwne miejsce". Nasz autokar sam toczył się pod górę, podobnie jak butelki i piłki. Było takŝe wielu chętnych do zwiedzenia elektrowni. Rozgrywane konkurencje dla dzieci przebiegały z dopingiem rodziców. Były nagrody, niespodzianki i dyplomy. Były takŝe atrakcje dla dorosłych - zgodnie z Ŝyczeniem najstarszych dzieci" odbył się bankiet. Czas upłynął bardzo szybko, a wszyscy uczestnicy z nowymi siłami wracali do domów. Dziękuję MOZ NSZZ Solidarność" za pomoc i sfinansowanie upominków dzieciom, a koleŝankom z Komisji Wydziałowej za sprawne zorganizowanie zabawy. Szczególnie dziękuję uczestnikom za dobrą atmosferę, jaka panowała podczas wyjazdu. Do zobaczenia za rok w innym zakątku Polski. Jadwiga Szewczyk Wolny Związkowiec str. 5

VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice

VI MZD - MOZ NSZZ Solidarność Huty Katowice 26-27 marca Wybory do Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland S.A. Ponad 120 delegatów i zaproszonych gości VI MZD - MOZ NSZZ "Solidarność" Huty Katowice W piątek 14 marca w Hucie Katowice odbyło się VI Międzyzakładowe

Bardziej szczegółowo

Ponadzakładowy parafowany

Ponadzakładowy parafowany Zmiana terminu posiedzenia MK Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność dąbrowskiego Oddziału Mittal Steel Poland, Ŝe najbliŝsze posiedzenie odbędzie się w czwartek 28 maja o godz.

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY 30 tys. związkowców na ulicach Warszawy Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Restrukturyzacja AMP ciągle nie zakończona Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Oficjalną informację wraz z terminem wydzielenia słuŝb płacowo-kadrowych wyznaczonym na dzień 1 czerwca br MOZ NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Elastyczne zarządzanie w kryzysie

Elastyczne zarządzanie w kryzysie Z WIARĄ, śe MUSI BYĆ LEPIEJ Elastyczne zarządzanie w kryzysie W 27 rocznicę 11 dniowego strajku W piątek 12 grudnia br. w przeddzień 27 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, pod krzyŝem przy bramie głównej

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi

4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 1/2015 (666) HUTA KATOWICE 16 stycznia 2015 Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej...

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL

PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL PODSUMOWANIE ROKU RZĄDU PREMIERA DONALDA TUSKA I KOALICJI PO PSL SPIS TREŚCI 1. STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA... 6 Wejście do strefy EURO... 6 Mapa drogowa przyjęcia EURO... 6 Program konwergencji... 7 Stabilne

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy

Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 16/2013 (639) HUTA KATOWICE 3 października 2013 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO ISSN 1232-6984 9(515) wrzesień 2008 6 9 19 STOCZNIE HISTORIA SPORT Zegar tyka... ANDRZEJ SOWIŃSKI Strajki 1988 XIV Maraton

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Danii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Danii... 3 1.3. Święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe i informacyjne...

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej.

Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Konsultacja metodologiczna: Monika Płatek (wiedza) będą wiedzieli: 1.

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów.

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. 4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 13 2015 KATOWICE 1-8.04.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR śycie i praca w Polsce

INFORMATOR śycie i praca w Polsce INFORMATOR śycie i praca w Polsce 1. OGÓLNE INFORMACJE O REGIONIE Informacje geograficzne i cechy charakterystyczne regionu: Województwo zachodniopomorskie jest jedną z szesnastu wojewódzkich jednostek

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Łotwie... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Łotwy... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

4 miliony osób bez szans na tanie mieszkanie

4 miliony osób bez szans na tanie mieszkanie REKLAMA P A T R Z Y M Y O B I E K T Y W N I E. P I S Z E M Y O D P O W I E D Z I A L N I E gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL Czwartek 3 grudnia 202 NR 242 (3380 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo