PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 6 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 22 - obecnych 11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 7 - obecnych 2 przedstawicieli pracowników adm-tech. 2 - obecnych 11 przedstawicieli studentów i doktorantów 1 - obecny 3 przedstawicieli związków zawodowych 2 - obecnych 5 osób z głosem doradczym 3 - obecne 32 5 Obecni: 1. prof. dr hab. Marek Bojarski 2. prof. dr hab. Adam Jezierski 3. prof. dr hab. Ryszard Cach 4. prof. dr hab. Władysław Dynak 5. prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak 6. dr hab. prof. nadzw. Michał Sarnowski 7. dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz Gromski 8. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 9. dr hab. prof. nadzw. Jerzy Juchnowski 10. prof. dr hab. Leszek Ciunik 11. prof. dr hab. Piotr Biler 12. prof. dr hab. Stanisław Staśko 13. prof. dr hab. Anna Dąbrowska 14. dr hab. prof. nadzw. Teresa Szostek 15. prof. dr hab. Krzysztof Wachowski 16. prof. dr hab. Józef Frąckowiak 17. prof. dr hab. Antoni Ciszewski 18. dr hab. prof. nadzw. Stanisław Kłopot 19. prof. dr hab. Jacek Gliński 20. prof. dr hab. Leszek Pacholski 21. prof. dr hab. Hanna Jańska 22. prof. dr hab. Jacek Puziewicz 23. dr Włodzimierz Wysoczański 24. dr Małgorzata Prokosz 25. dr Jacek Przygodzki 26. dr Andrzej Dybczyński 27. dr Marcin Bieńkowski 28. dr Dorota Nowak 29. mgr Aleksandra Matkowska 30. Aleksander Zuchowski 31. mgr Alicja Konik 32. mgr Monika Stańczyk 33. mgr Ryszard Żukowski 34. mgr Jadwiga Gizowska 35. mgr inż. Grażyna Piotrowicz 36. dr Leszek Ryk 37. dr Andrzej Dąbrowski Nieobecni: 1. dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Kościk (wz. dr hab. prof. nadzw. Jan Burdukiewicz) 2. prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz (wz prof. dr hab. Anna Okulewicz) 3. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka 4. prof. dr hab. Andrzej Witkowski 5. dr Janusz Przesławski 6. dr Robert Maślak 7. dr Sławomir Berski 8. dr Mieczysław Sobik (nieob. uspr.) 9. mgr Marcin Soboń 10. Sylwia Motylińska 11. Łukasz Koncewicz 12. Adam Zawada 13. Joanna Gacek 14. Ewelina Stawiska 15. Michał Milczarczyk 16. Arkadiusz Pacha 17. Maciej Jabłoński 18. Anna Jarząb 19. dr Sebastian Jakubowski 20. mgr Karol Szulc 21. Marek Czachara Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Marek Bojarski Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba Lista obecności w załączeniu

2 Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Komunikaty i informacje. 3. Wnioski w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r.: a. prof. dr hab. Marii Grzeszczuk na Wydziale Chemii, b. prof. dr. hab. Jacka Świątkowskiego w Instytucie Matematycznym. 4. Wnioski w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r.: a. dr. hab. Waldemara Żarskiego w Instytucie Filologii Polskiej, b. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz w Instytucie Astronomicznym, c. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego w Instytucie Informatyki, d. dr hab. Janiny Fras w Instytucie Politologii, e. dr. hab. Tadeusza Lebiody w Instytucie Studiów Międzynarodowych, f. dr. hab. Piotra Żuka w Instytucie Socjologii. 5. Wnioski w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego: a. prof. Ernstowi Bauerowi, b. prof. Janinie Gajdzie-Krynickiej, c. prof. Marianowi Wolańskiemu, d. prof. Leszkowi Pacholskiemu. 6. Wniosek w sprawie utworzenia trzysemestralnych stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku chemia dla absolwentów studiów inżynierskich. 7. Wniosek w sprawie zasad przyjęć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/ Wniosek w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski. 8a. Wniosek w sprawie uchwalenia Kodeksu wskazań etycznych. 9. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu bankowego na realizację inwestycji pod nazwą Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 10. Wnioski w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010, b. przeznaczenia zysku netto za rok 2010, c. przyjęcia wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010, d. uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2011, e. określenia środków na wynagrodzenia w roku Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Sklepu Promocyjnego. 12. Wolne wnioski. 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 maja 2011 r ad 1. Przyjęcie porządku obrad. Rektor zaproponował zmianę do porządku obrad poprzez dodanie punktu 8a: wniosku w sprawie uchwalenia Kodeksu wskazań etycznych. Więcej uwag nie zgłoszono. Senat w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptował zmieniony porządek obrad. ad 2. Komunikaty i informacje. 2 Rektor poinformował o następujących sprawach: - o zmarłym Panu Profesorze Antonim Kellerze z Wydziału Chemii. Senat chwilą ciszy uczcił pamięć Zmarłego; - o wydarzeniach sportowych, które szczegółowo przedstawił Kanclerz mgr Ryszard Żukowski. Poinformował, że w ubiegłą środę uczestniczył w imieniu Rektora i Prorektora ds. Studenckich na corocznym podsumowaniu dolnośląskiej ligi uczelnianej. Nie byłoby to wydarzenie szczególne, gdyż jak powiedział odbywa się ono co roku, gdyby nie osiągnięcia Uniwersytetu Wrocławskiego. Otóż po raz pierwszy od dłuższego czasu w klasyfikacji generalnej UWr zajął pierwsze miejsce pokonując Akademię Wychowania Fizycznego. Bez wątpienia twórcą tych sukcesów jest dr Włodzimierz Reczko. Prowadzona przez niego sekcja tenisa ziemnego jest jedną z najlepszych sekcji w Polsce; zajęła 4. miejsce w grupie mężczyzn wśród wszystkich uniwersytetów i 2. miejsce w grupie kobiet wśród wszystkich szkół akademickich. Ponadto co roku w imieniu Prorektora Cacha organizuje turnieje dla studentów i pracowników Uczelni; w tym roku taki turniej odbył się po raz szósty. W tym miejscu poprosił o zabranie głosu dr. Reczkę, który opowiedział w kilku słowach o osiągnięciach sportowych studentów Uczelni; - o sprawach obronnych, o których krótko opowiedział Kierownik Działu Spraw Obronnych inż. Marek Sielski. Wspomniał o liście, który wpłynął w dniu 3 czerwca br. do JM Rektora, w którym przesłano koncepcję przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w jednostkach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gra decyzyjna to kolejne przedsięwzięcie jakie zostało zaplanowane i zatwierdzone przez MNiSW. Z uwagi na przejęcie przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej zdecydowano o organizacji tego szkolenia w czerwcu (6-30 czerwca br.).

3 ad 3a. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. prof. dr hab. Marii Grzeszczuk na Wydziale Chemii. Dziekan Wydziału Chemii prof. Leszek Ciunik przedstawił wniosek; zał. nr 1. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 57/2011. ad 3b. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. prof. dr. hab. Jacka Świątkowskiego w Instytucie Matematycznym. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek; zał. nr 2. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; 1 głos nieważny; uchwała Nr 58/2011. ad 4a. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Waldemara Żarskiego w Instytucie Filologii Polskiej. Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Michał Sarnowski przedstawił wniosek; zał. nr 3. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 59/2011. ad 4b. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz w Instytucie Astronomicznym. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Robert Olkiewicz przedstawił wniosek; zał. nr 4. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 31 za wnioskiem i 1 przeciw; uchwała Nr 60/2011. ad 4c. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego w Instytucie Informatyki. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Piotr Biler przedstawił wniosek; zał. nr 5. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 61/2011. ad 4d. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr hab. Janiny Fras w Instytucie Politologii. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski przedstawił wniosek; zał. nr 6. Dodał, że dr hab. Janina Fras jest liczącym się na rynku polskim znawcą z zakresu komunikowania społecznego. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 29 za wnioskiem i 3 wstrzymujące się; uchwała Nr 62/2011. ad 4e. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Tadeusza Lebiody w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski przedstawił wniosek; zał. nr 7. Dodał, że sprawa awansu dr. hab. Lebiody pojawia się po raz drugi na posiedzeniu Senatu. Zgodnie z sugestią Rektora wniosek w sprawie mianowania na to stanowisko dr. hab. Lebiody został poddany ponownie pod głosowanie na komisji konkursowej w rozszerzonym składzie i bez udziału zainteresowanego. Prorektor prof. Ryszard Cach podał, że we wniosku w pozycji 2. i 3. - o ile się nie myli - są podane książki, których autorem nie jest dr hab. Tadeusz Lebioda, ale które redagował. Rozumie, że w tej pierwszej na pewno ma swój udział jako autor, ponieważ jest to wykazane w pozycji 5. Domyśla się, że w tej drugiej książce też ma swój udział, chociaż to jasno z wniosku nie wynika. Zapytał, czy tego typu działalność liczy się do działalności publikacyjnej? Ze swojej dziedziny wyniósł inne doświadczenia. Redaktorzy naukowi nawet poważnych zeszytów konferencyjnych wpisują to do dorobku naukowego, ale nie do publikacyjnego. Drugie pytanie dotyczy wyników głosowania na Radzie Wydziału. Prosiłby o komentarz Dziekana w tej sprawie. Jest to już drugie głosowanie, którego wynik jest równie zły jak wynik tego pierwszego. Jakby spojrzeć na pozostałych kandydatów z Wydziału Nauk Społecznych, których kandydatury były dzisiaj głosowane, są tam pojedyncze głosy sprzeciwu, co jest sprawą dość naturalną. Natomiast w tym przypadku na to głosowanie można popatrzeć tak, że jednak 23 osoby nie poparły tej kandydatury na Wydziale, a aż 14 było zdecydowanie przeciw. W poprzednim głosowaniu było 20 takich osób, przy czym 17 było przeciwko. Przyznał, że taki wynik budzi wątpliwości. Dziekan prof. Jerzy Juchnowski podziękował za pytania i dociekliwość ze strony Pana Prorektora. Powiedział, że być może przejęzyczył się mówiąc, że dr hab. Lebioda jest autorem, rzeczywiście jest redaktorem. Jest taka zasada na Wydziale, nie wie jak to jest gdzie indziej, że jeżeli jest się redaktorem naukowym to musi się mieć swój udział w redagowanej publikacji. Przeprosił, jeśli niedokładnie to sprecyzował. Zwrócił uwagę na to, że po habilitacji p. Lebioda opublikował monografię i to jest warte podkreślenia. Jeżeli natomiast chodzi o sprawę głosowania na Radzie Wydziału to w tym przypadku musiałby przedstawić wszystkie kontrowersje jakie miały miejsce w Instytucie Studiów Międzynarodowych pomiędzy prodziekanem Lebiodą a prof. Ociepką, prof. Ociepką a prof. Gellesem, a nie chciałby tego tutaj robić, chociaż już w tym momencie zaczął o tym mówić. Nie były to kontrowersje natury merytorycznej lecz personalnej. W związku z tym bardzo by prosił, żeby nie brać tego pod uwagę przy ocenie tego wniosku. Tak jest niestety w tej społeczności i tak będzie; nie można kierować się sprawami, które wychodzą poza sferę merytoryczną. 3

4 Prof. Stanisław Kłopot podał, że trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że pierwsze podejście dr. hab. Lebiody było związane, w jego przekonaniu, ze złamaniem pewnych zasad i dobrych obyczajów, i Senat bardzo wyraźnie dał sygnał w głosowaniu, że takich praktyk być nie może. Trzeba również wyraźnie powiedzieć, że nie został ogłoszony nowy konkurs, skład komisji został rozszerzony o trzy osoby i dzięki, że się tak wyrazi, uprzejmości Rektora, zaistniała taka sytuacja, że po prostu pozostał tylko jeden kandydat na to stanowisko. Ta druga osoba, która startowała wcześniej w tym konkursie, wycofała się. Nie będzie wnikał w powody z jakich osoba ta zrezygnowała, wie tylko, że znalazła zatrudnienie w innej uczelni, ale czy impulsem do wycofania się było całe to zawirowanie wokół konkursu, nie będzie w to wnikał. Podkreślił wyraźnie, że jego wypowiedź nie jest wypowiedzią przeciwko p. Lebiodzie i jego zasługom dla Wydziału i pracy naukowej, ale jeśli podejmuje się jakieś działania to nie powinny być to działania pozorowane. Może okazać się, że efekt głosowań jest przeciwskuteczny czyli, że wszystko idzie po staremu. Nie ma nad czym w tej chwili deliberować, ponieważ kandydat był jeden, głosowanie było pozytywne, mleko się rozlało. Jednak należy pilnować pewnych kwestii, aby takich rzeczy już nie powtarzać. Jeśli są zastrzeżenia co do procedur to należy przynajmniej pilnować, aby nie było pozorów, że coś się zmienia skoro tak się nie dzieje. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 15 za wnioskiem, 6 przeciw i 10 wstrzymujących się; 1 głos nieważny; wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. ad 4f. Wniosek w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2011 r. dr. hab. Piotra Żuka w Instytucie Socjologii. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski przedstawił wniosek; zał. nr 8. Rektor prof. Marek Bojarski dodał, że dr hab. Piotr Żuk jest przewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji przy Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i dosyć często porusza tam problemy z jakimi boryka się Uniwersytet Wrocławski. Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie rektorów uczelni akademickich Wrocławia i Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, na którym dyskutowano o tym w jaki sposób Komisja i Sejmik mogą pomóc szkołom wyższym. Senat głosował tajnie: oddano 32 głosy, z tego 30 za wnioskiem i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 63/2011. ad 5a. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Ernstowi Bauerowi. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii prof. Robert Olkiewicz powiedział, że wniosek ten zasadza się na dwóch bardzo mocnych filarach: pierwszy filar to wybitne osiągnięcia naukowe Profesora, a drugi to owocna współpraca z Instytutem Fizyki Doświadczalnej. Jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe prof. Bauer jest autorem 400 publikacji, które cytowane były razy; indeks Hirscha Profesora wynosi 50, czyli jest bardzo wysoki. Najbardziej poczytna jego praca ma ponad 1000 cytowań. Prof. Bauer po odbyciu stażu i kierowaniu Laboratorium Fizyki Kryształów w Stanach Zjednoczonych wrócił do RFN i został dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu w Clausthal. W tym czasie rozbudował laboratoria naukowe i stworzył jedno z najlepszych miejsc do badań fizyki powierzchni w całej Europie. Laboratorium to udostępniał również pracownikom Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Wynikiem tej współpracy było ponad 60 publikacji, które trafiły na listę filadelfijską. Warto podkreślić, że w tym czasie była to jedna z niewielu możliwości pracy na tak zaawansowanym sprzęcie dla pracowników Wydziału. Nadarza się bardzo dobra okazja do wręczenia tego odznaczenia. Instytut Fizyki Doświadczalnej organizuje na przełomie sierpnia i września dużą konferencję międzynarodową z fizyki powierzchni; będzie na tej konferencji specjalna sesja poświęcona prof. Bauerowi. Byłby to doskonały moment na uhonorowanie zarówno zasług Profesora jak i wieloletniej współpracy z Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. *** Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że Kandydatura ta była omawiana na posiedzeniu Konwentu Godności Honorowych w dniu 14 czerwca br.; wniosek został poparty jednomyślnie. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 64/2011. ad 5b. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janinie Gajdzie- Krynickiej. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski podał, że prof. Gajda-Krynicka należy do najwybitniejszych polskich badaczy myśli antycznej. W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyła znaczący ośrodek badań nad filozofią starożytną i średniowieczną. Współpracuje z wieloma placówkami w kraju i za granicą. Cała jej kariera związana jest z Uniwersytetem Wrocławskim. Opublikowała 8 monografii oraz blisko 200 artykułów dotyczących tak różnorodnych dziedzin jak: filozofia prosokratejska, filozofia Platona, historia filozofii hellenistycznej i wczesnochrześcijańskiej czy filozofia języka. Z działalnością dydaktyczną wiąże się opublikowanie trzech skryptów na bazie których uczą się nie tylko studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również studenci innych uczelni w kraju, a są to: Myśl filozoficzna; Główne stanowiska myśli filozoficznej starożytności. Filozofia archaiczna. Szkoła jońska. Eleaci. Pitagorejczycy; Filozofia starożytna wiek V-IV p.n.e. Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 4 ***

5 Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że w dniu 14 czerwca br. wniosek ten był omawiany szczegółowo na posiedzeniu Konwentu i uzyskał jednomyślne poparcie. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, z tego 28 za wnioskiem, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 64/2011. ad 5c. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marianowi Wolańskiemu. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Jerzy Juchnowski podał, że prof. Wolański całą swoją karierę związał z Uniwersytetem Wrocławskim i przeszedł obecne na emeryturę. W latach 90-tych był prodziekanem Wydziału. Był jednym z twórców Instytutu Studiów Międzynarodowych, wieloletnim zastępcą, a później dyrektorem tego Instytutu. Działał aktywne na polu kształcenia nauczycieli. Opracował specjalny program w ramach wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Jest nie tylko twórcą tego programu, ale również opublikował wiele materiałów związanych z kształceniem nauczycieli w tym zakresie. Prof. Wolański opublikował 8 monografii, przy czym dwie z nich zostały wydane w języku angielskim (wspólnie z prof. T. Lane). Prof. Wolański został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2002 roku, wcześniej otrzymał nagrodę zespołową Ministra. Otrzymał również nagrodę Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią za osiągnięcia w badaniach polonijnych. *** Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że również ta sprawa była omawiana na Konwencie w dniu 14 czerwca br. i uzyskała jednomyślne poparcie. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, z tego 27 za wnioskiem, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się; uchwała Nr 64/2011. ad 5d. Wniosek w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Leszkowi Pacholskiemu. JM Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że prof. Leszek Pacholski urodził się w Osnabrück w Niemczech w 1945 r. W 1967 r. obronił pracę magisterską z matematyki na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę naukową rozpoczął w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował w latach Tam też obronił pracę doktorską z matematyki oraz uzyskał habilitację. W 1974 r. został laureatem Nagrody im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego, zaś w 1994 r. otrzymał Nagrodę Fundacji Jurzykowskiego, przyznawaną w Nowym Jorku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki. Od końca lat 70. prof. Pacholski jest nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Tu, w roku 1993, uzyskał tytuł profesorski. W latach społeczność akademicka powierzyła mu pełnienie funkcji rektora. Zainteresowania badawcze prof. Pacholskiego obejmują teorię modeli, więzy mnogościowe, równania na słowach, prawa zerojedynkowe, logiki z dwiema zmiennymi, programowanie w logice itp. Wyniki jego badań w tych dziedzinach przyniosły mu międzynarodowe uznanie, co przejawia się licznymi zaproszeniami do wygłoszenia odczytu lub udziału w konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Profesor prowadzi ożywione kontakty z placówkami naukowymi za granicą. Współpraca ta rozpoczęła się już w latach 70., kiedy to spędził rok na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Dzięki jego staraniom kierowany przez niego Instytut Informatyki gości światowej klasy naukowców oraz ściśle współpracuje z firmami z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Prace naukowe i artykuły Profesora publikowane są w prestiżowych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Prof. Pacholski wywarł ogromny wpływ na rozwój naukowy Instytutu Informatyki, a przez to również na rozwój całego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje doskonale wykształcone kadry dla przemysłu informatycznego, wspiera i promuje zdolnych, młodych naukowców oraz prowadzi badania naukowe na światowym poziomie. Jeszcze w latach, gdy polska informatyka dopiero zaczynała się rozwijać, Profesor stworzył we Wrocławiu niezwykle aktywny zespół młodych matematyków, których uzdolnienia w sposób szczególny wyróżniały się - i wciąż wyróżniają - w polskim środowisku informatyki teoretycznej. Jako dyrektor Instytutu Informatyki prof. Pacholski przeprowadził szereg daleko idących reform. Starania organizacyjne i dydaktyczne Profesora doceniła w marcu bieżącego roku Państwowa Komisja Akredytacyjna uznając, że kształcenie prowadzone na kierunku informatyka zasługuje na ocenę wyróżniającą. Zdaniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej Instytut Informatyki jest jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia w tej dziedzinie w Polsce, wyznaczającym standardy w działalności dydaktycznej i naukowej. *** Sekretarz Konwentu Godności Honorowych prof. Michał Sarnowski dodał, że Konwent również rozpatrywał tę Kandydaturę w dniu 14 czerwca br.: na 13 osób głosujących, 12 było za wnioskiem, a 1 głos był nieważny. Wniosek uzyskał więc poparcie Konwentu. Senat głosował tajnie: oddano 31 głosów, z tego 26 za wnioskiem, 4 przeciw i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 64/

6 ad 6. Wniosek w sprawie utworzenia trzysemestralnych stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku chemia dla absolwentów studiów inżynierskich. Dziekan Wydziału Chemii prof. Leszek Ciunik podał, że wniosek ten jest związany z tym, że Wydział chce otworzyć się na studentów, którzy studiują na studiach inżynierskich. Jest to dosyć ważne, ponieważ następuje ciągła wymiana studentów pomiędzy uczelniami, szczególnie po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich. Wydział Chemii nie mógł do tej pory uczestniczyć w tej wymianie, ponieważ istnieje różnica: studia licencjackie trwają sześć semestrów, natomiast inżynierskie siedem. Stąd zdecydowano o utworzeniu studiów specjalnie dla inżynierów, które będą trwać trzy semestry i będą miały odpowiednio zmodyfikowany do tych studiów program. Planuje się uruchomienie studiów od najbliższego semestru letniego roku 2012 i tylko na jednej specjalności na chemii ogólnej. Spowodowane jest to faktem, że uruchomienie tych studiów traktowane jest jako pewnego rodzaju próba. Prorektor prof. Ryszard Cach dodał, że utworzenie tych studiów łączy się z koniecznością wprowadzenia zmian w uchwałach rekrutacyjnych, czyli w uchwałach Nr 39/2010 oraz Nr 54/2011. Zmiany polegałyby na dodaniu zasad rekrutacji na te studia w brzmieniu: O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia siedmiosemestralnych studiów inżynierskich następujących kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów.. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 65/2011. ad 7. Wniosek w sprawie zasad przyjęć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Prorektor ds. Nauczania prof. Ryszard Cach powiedział, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnie powinny przynajmniej raz na 3 lata podjąć uchwałę dotyczącą warunków przyjmowania na studia laureatów olimpiad centralnych. Taka uchwała została przyjęta przez Senat 3 lata temu, teraz zwraca się z prośbą o zaakceptowanie uchwały olimpijskiej na rok akademicki 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Ustawa pozwala na przyjęcie takiej uchwały na okres dłuższy, jednak senacka Komisja Nauczania stanęła na stanowisku, że bezpieczniej jest podjąć taką uchwałę na okres trzyletni. W uchwale tej wymienione są kierunki studiów i poszczególne olimpiady, których laureaci będą honorowani przyjmowaniem na studia bez postępowania rekrutacyjnego. W uchwale uwzględnione zostały olimpiady o zasięgu ogólnopolskim, i te mające trzy stopnie kwalifikacji. Prof. Jacek Gliński zauważył, że w uchwale tej jest pewna dysproporcja, która go zaniepokoiła, a mianowicie niderlandystyka z niejasnych przyczyn pobiera, że się tak wyrazi, wszystkich możliwych laureatów olimpiad, podczas gdy wszyscy inni dostosowują olimpiady do swojego profilu zainteresowań. Nie bardzo wie dlaczego tak jest. Prorektor prof. Ryszard Cach odparł, że widocznie niderlandyści uważają, że np. dobry chemik poradzi sobie również na niderlandystyce. Nie wie do końca skąd się to bierze, zapewne Dziekan mógłby to lepiej wytłumaczyć. Prof. Teresa Szostek powiedziała, że zapewne wynika to również z faktu, że niderlandystom zależy na wykształceniu współpracowników w wielu dziedzinach. Niderlandystyki nie ma w żadnej szkole i stosunkowo mała jest szansa na to, że absolwenci będą pracowali tam gdzie pracują pozostali neofilologowie. Natomiast w najrozmaitszych spółkach, które powiązane są również z przemysłem mają szansę na zatrudnienie. Przypuszcza, że w tym przypadku może być podobnie jak to jest na drugim stopniu dziennikarstwa: jeśli ktoś ma być dobrym dziennikarzem w swej dziedzinie, to dobrze byłoby, gdyby poznał tę dziedzinę wcześniej. Prof. Leszek Pacholski poinformował, że niektóre firmy usługowe jak np. Hewlett-Packard, która zatrudnia już w tej chwili ponad 3 tysiące ludzi, poszukują ludzi wykształconych minimalnie w jakiejś dziedzinie konkretnej ze znajomością niepopularnych języków obcych. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 66/2011. ad 8. Wniosek w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP, legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski. Prorektor ds. Nauczania prof. Ryszard Cach zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie przedstawionych warunków rekrutacji. Są one podobne do tych, które obowiązywały w roku ubiegłym. Osoby, których dotyczy ta uchwała nie mogą być brane pod uwagę w rankingu maturzystów, ponieważ mają matury nietypowe i w związku z tym każdy wydział przygotował pewną procedurę rekrutacji tych osób na studia w Uniwersytecie Wrocławskim. W skali Uczelni nie jest to duży problem, niemniej jednak zdarzają się kandydaci, których trzeba rekrutować na studia inną ścieżką. Zwykle są to rozmowy kwalifikacyjne, bądź - jak na Wydziale Nauk Społecznych - są to testy z zakresu tematyki, która na ogół jest podana. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 67/2011. ad 8a. Wniosek w sprawie uchwalenia Kodeksu wskazań etycznych. Przewodnicząca Komisji Etyki prof. Teresa Szostek podała, że Komisja pracowała nad Kodeksem wskazań etycznych poczynając od jego nazwy, żeby nie nazywał się on kodeksem etyki ani kodeksem etycznym. Komisja starała się zmieścić wszystko na mniej więcej jednej stronie, aby było to obejmowalne. Podstawą dla zachowań etycznych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego są również Dobre obyczaje w nauce opracowane przez Komitet Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. To, co otrzymali senatorowie nie ma zastąpić zasad opracowanych przez PAN-owski Komitet Etyki w Nauce, lecz ma nadać ramy ewentualnym pytaniom, z którymi zwracają się do Komisji pracownicy Uniwersytetu. Komisja będzie starała się w najbliższym czasie przedstawić 6

7 Rektorowi kompetencje Komisji, ponieważ trudno jest wydawać decyzje oraz podejmować rozmowy z ludźmi, którzy zwracają się do Komisji ze swoimi problemami, kiedy tak naprawdę nie wiadomo jakie kompetencje ma Komisja. Jest to w pewnej fazie wstępnej i ma nadzieję, że na posiedzeniu Senatu po wakacjach zostanie to przedstawione. Opracowany przez Komisję Kodeks wskazań etycznych składa się z jedenastu punktów, wskazań. Na prośbę prof. Turki zaznaczyła, że w punkcie 2 część zdania: a nie doraźny cel osobisty lub komercyjny, została przegłosowana przy votum separatum prof. Turki. Pozostałe punkty zostały przegłosowane jednomyślnie. Przewodnicząca zwróciła się o zaakceptowanie tego Kodeksu, ponieważ to w zasadniczy sposób ułatwi działania Komisji. Rektor prof. Marek Bojarski dodał, że to jest pierwszy krok; dalsze działania Komisja podejmie po wakacjach. Powiedział, że nie chciałby, aby Uniwersytet kierował się zasadami etycznymi wyłącznie w relacji i odniesieniu do nauczycieli akademickich. Myśli, że należałoby pomyśleć teraz nad drugą częścią tego Kodeksu, czy też jego uzupełnieniem, w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Prof. Teresa Szotek powiedziała, że Komisja na swoich posiedzeniach oparła się już o pewien dylemat polegający na tym, że spora część członków Komisji uważa, że nie będzie pisała kodeksu dla pracowników, którzy nie są nauczycielami akademickimi. W związku z tym, trzeba jasno powiedzieć, że Kodeks ma dotyczyć wszystkich. Prof. Anna Dąbrowska podała, że cieszy się z tego, że coś takiego w Uniwersytecie Wrocławskim powstaje, jednak ma kilka uwag co do treści: jedną merytoryczną i kilka stylistycznych. O stylistycznych nie będzie mówić, natomiast uwaga merytoryczna dotyczy par. 4, w którym mowa jest o kradzieży intelektualnej i fałszowaniu wyników badań. Zapytała czy to jest ta sama prawda? W par. 4 jest mowa, że: Przyjmując, że prawda jest nadrzędną wartością poznawczą, przeciwstawia się wszelkim próbom przywłaszczania sobie cudzych dokonań oraz fałszowania wyników badań naukowych. Zaproponowała, aby zmienić brzmienie tego zdania na: Przyjmując, że prawda jest nadrzędną wartością poznawczą, przeciwstawia się wszelkim próbom fałszowania wyników badań naukowych i nie przywłaszcza sobie cudzych dokonań. Przy takim zapisie tego zdania te dwie prawdy są rozdzielone. Rektor prof. Marek Bojarski zapytał, czy Przewodnicząca Komisji Etyki prof. Teresa Szostek akceptuje zaproponowaną zmianę? Prof. Teresa Szostek odparła, że w jej opinii jest to korzystna zamiana. Prof. Anna Dąbrowska wskazała, że w par. 7 zapisane jest: ( ) zabiegając o to, by procedury mające wpływ na życie Uczelni były legalne i przejrzyste. ; zaproponowała, aby słowo legalne zastąpić słowami zgodne z prawem. Zauważyła także, że w par. 8 jest mowa o tym, że nauczyciel przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu, natomiast w par. 9 z kolei podane jest, że: Nauczyciel akademicki nie nadużywa stosunku zależności służbowej. Zapytała czy to nie jest to samo? Nie jest przekonana o tym, że to nie jest powtórzenie. Rektor prof. Marek Bojarski wyjaśnił, że zapis w par. 9 jest szerszy. Prof. Anna Dąbrowska przytoczyła par. 11 Kodeksu: Do zasad obowiązujących Uniwersytet Wrocławski należy stwarzanie członkom wspólnoty instytucjonalnych warunków sprzyjających realizacji etosu akademickiego. Każdy przypadek naruszenia etosu akademickiego winien spotykać się ze zdecydowaną reakcją władz Uczelni. Zauważyła, że w zdaniu tym Uniwersytet Wrocławski jest spersonifikowany. W Kodeksie wszędzie jest mowa o ludziach, natomiast w ostatnim paragrafie jest mowa o instytucji. Prof. Teresa Szostek podała, że Kodeks rozpoczyna się zdaniem, w którym jest mowa o Uniwersytecie i zamyka go zdanie-klamra, w którym też jest mowa o Uniwersytecie. Intencją twórcy tego punktu było to, że pracownicy Uczelni, żeby mogli spełniać zasady postępowania etycznego, powinni mieć przez pracodawcę, jakim jest Uniwersytet, stworzone odpowiednie do tego warunki. Prof. Anna Dąbrowska zauważyła, że nie chodzi tu więc o władze rektorskie lecz o Uniwersytet Wrocławski, który jest uosabiany przez te osoby, czy tak? Prof. Teresa Szostek odparła, że dotyczy to wszystkich pracujących w Uniwersytecie Wrocławskim, także władz rektorskich. Rektor prof. Marek Bojarski podkreślił, że Kodeks będzie poddany pod głosowanie ze zgłoszonymi do tej pory poprawkami. Dziekan prof. Leszek Ciunik zauważył, że poza dokumentem opracowanym przez Komitet Etyki w Nauce PAN jest jeszcze jeden dokument, całkiem świeżej daty, a stworzony przez analogiczny komitet w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to zbiór zasad, w którym sugeruje się, aby stosować je przy wszystkich procedurach przeprowadzanych na uczelniach wyższych, przy wyborach do różnych ciał kolegialnych, przy awansach naukowych. Jest to długi zbiór różnorodnych zasad, które być może będą w najbliższym czasie wręcz egzekwowane np. przez Centralną Komisję. Widoczne są już pierwsze tego objawy np. powołując komisję ds. habilitacji jest wręcz sugestia, aby nie znajdował się w tym gronie kierownik zespołu czy zakładu dydaktycznego. Są to więc pewne zasady, które powinny być w Uczelni stosowane, ponieważ może to później rzutować na procedury uczelniane. Dziekan myśli, że powinien być odnośnik do tego zbioru zasad również w tym dokumencie, który opracowała uniwersytecka Komisja Etyki. Prorektor prof. Ryszard Cach zapytał o to, co prof. Turko proponował w par. 2 Kodeksu nie godząc się na zapis mówiący o doraźnym celu osobistym lub komercyjnym? Pyta o to z ciekawości, ale i z faktu, że jeżeli ten fragment miałby zostać usunięty wiązałoby się to również ze zmianą ślubowania doktorskiego. Dziekan prof. Robert Olkiewicz zauważył, że w par. 1 napisane jest, że: Autorytet i ranga Uniwersytetu Wrocławskiego zasadzają się na ochronie tradycyjnych wartości akademickich ; czy nie lepiej byłoby napisać, że płyną z poszanowania tradycyjnych wartości akademickich. Druga uwaga dotyczy par. 11 i zdania: Każdy przypadek naruszenia etosu akademickiego winien spotykać się ze zdecydowaną reakcją władz Uczelni. ; otóż wzmocniłby to zdanie. Powinno być wprost napisane, że wskazaniem etycznym dla organów jednoosobowych (rektorów, dziekanów) jest podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji, w których jest podejrzenie o naruszenie etosu etycznego i podjęcia działań dyscyplinarnych. Chodzi mu tutaj o taką sytuację, jaka miała miejsce na jednej z wrocławskich uczelni, gdzie pojawiło się podejrzenie o plagiat, a dziekan przez półtora roku nie zrobił w tej sprawie nic. Powinno być zatem w tym Kodeksie wyraźnie powiedziane, że obowiązkiem etycznym organów 7

8 jednoosobowych jest podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy, a następnie podjęcie odpowiednich kroków. Prof. Teresa Szostek odpowiadając Dziekanowi Olkiewiczowi podała, że w sytuacji w jakiej znajdują się teraz uczelnie, ustawa odbiera wszystkim prawo decydowania w kwestii plagiatu i nakazuje podejmowanie decyzji w tych sprawach organom, o których Dziekan powiedział; stąd plagiat został w tym Kodeksie łagodnie potraktowany. Od dnia 1 października br. Komisja Etyki nie będzie mogła więc zajmować się sprawami plagiatu, ponieważ tym będą musiały zająć się organa jednoosobowe. Jeśli chodzi o zaproponowaną przez Dziekana zmianę poprosiłaby to na piśmie. Natomiast jeśli chodzi o propozycję Dziekana Ciunika odnośnie zasad etycznych opracowanych przez PAN i MNiSW, problem polega na tym, że wpisując je do Kodeksu wskazań etycznych należałoby wpisać również Statut Uniwersytetu Wrocławskiego. To, czego dotyczą wskazania etyczne są to te sytuacje, w których ani rzecznik dyscyplinarny, ani sąd pracy, ani żadne inne procedury nie znajdują zastosowania. To o czym mówił Dziekan Ciunik jest niejako obowiązkiem nie do ominięcia. Jeżeli są wskazania Ministerstwa dotyczące tego jak mają wyglądać składy komisji, to oczywiście można się odwołać do Komisji Etyki jeśli te zasady zostały złamane. W ten sposób jednak Kodeks nie zostanie nigdy zamknięty. Jeśli chodzi o pytanie Prorektora Cacha odnośnie stanowiska prof. Turki to wyjaśniła, że Profesor proponował w tym miejscu kropkę. Dr Andrzej Dybczyński zauważył, że skoro na poziomie ogólnopolskim są dokumenty definiujące i określające funkcjonowanie zasad etyki w środowisku akademickim, to co wskazuje na potrzebę, konieczność tworzenia szczególnego, indywidulanego kodeksu w Uniwersytecie Wrocławskim? Rektor prof. Marek Bojarski odparł, że to wynika z zaleceń audytu. Prof. Teresa Szostek dodała, że inne uczelnie również mają własne kodeksy; znakomity ma np. Politechnika Wrocławska. Prorektor prof. Ryszard Cach zasugerował, że to prawdopodobnie wynika z ustawy. Studenci i doktoranci będą musieli również dla siebie stworzyć taki kodeks postępowania. Rektor prof. Marek Bojarski zarządził głosowanie nad Kodeksem wskazań etycznych wraz ze zgłoszonymi i uwzględnionymi uwagami. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, z tego 31 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 68/2011. ad 9. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu bankowego na realizację inwestycji pod nazwą Budowa Kompleksu Edukacyjno- Badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kanclerz mgr Ryszard Żukowski powiedział, że we wrześniu ubr. Senat zabierał głos w tej sprawie i podjął stosowną uchwałę o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie płatności na budowę budynku dla biotechnologów. Wniosek ten wyniknął z rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z kosztorysu, a tym co Uczelnia otrzyma jako środki unijne. Dlaczego sprawa ta staje na posiedzeniu po raz drugi? Po pierwsze, Uczelnia znajduje się na trochę innym etapie jeśli chodzi o wiedzę związaną z potrzebami finansowymi, po drugie, na potrzebę realizacji tej inwestycji dokonany został podział geodezyjny i wydzielona została działka pod budowę tego budynku, po trzecie wreszcie, przystąpiono do procedury przetargowej, do której zgłosiło się pięć poważnych banków i dopiero teraz wiadomo, czego te banki od Uczelni oczekują i co należy im przedstawić jako zabezpieczenie kredytu. W związku ze zmianą warunków, o których mówił, jest prośba o podjęcie jednak nowej uchwały w tej sprawie, a nie dokonywanie zmian w uchwale już podjętej. Wynika to z kliku powodów: po pierwsze, będzie ona przedstawiana bankom, więc powinna być czytelna i jednoznaczna, a po drugie trafi ona do Ministra Skarbu, gdyż to on wyraża zgodę na obciążanie majątku w takim zakresie w jakim chce to uczynić Uczelnia. Istotnej zmianie ulega wysokość kredytu, którego kwota określona została na ,95 zł, podczas gdy poprzednio była to kwota zł. Jeśli tylko tak popatrzeć na tę sprawę to w zakłopotanie można wpaść natychmiast, ponieważ kwota jest wielokrotnie wyższa od poprzedniej. Skąd to wynika? Kwota kredytu podstawowego, która potrzebna jest jako wyrównanie różnicy pomiędzy posiadaną kwotą, a kwotą pożądaną jest taka sama i wynosi zł. Ta zapisana w uchwale kwota jest powiększona o tzw. kredyt pomostowy, który będzie zabezpieczał możliwość płatności między wystawieniem faktury i potrzebą zapłaty wykonawcy, a odzyskaniem tej kwoty ze środków unijnych. Terminy płatności są krótkie, wyznaczone w zawartej umowie z wykonawcą, natomiast refinansowanie środków unijnych trwa około trzech miesięcy lub dłużej. Uczelnia nie może się więc narażać na płacenie odsetek, stąd mając możliwość wzięcia taniego kredytu zabezpiecza kwotę prawie zł na tzw. kredyt pomostowy, który może być wykorzystany, a prawdopodobnie nie zostanie wykorzystany w całości, więc Uczelnia nie będzie za ten kredyt płacić. Koszty tego kredytu szacowane są na około zł. Reasumując: kredyt faktyczny to około zł, kredyt, który potrzebny jest na bieżące płatności tj zł (może być wykorzystany lub nie), koszty kredytu to trochę ponad zł. Prof. Jacek Gliński podał, że trochę zmroziła go kwota dotycząca kosztów tego kredytu. To stanowi około 20 proc. kwoty kredytu. Zapytał, na jaki okres jest brany ten kredyt? Kwestor mgr Jadwiga Gizowska odparła, że kredyt jest brany na 7 lat tj. 2 lata na czas realizacji inwestycji i 5 lat po okresie inwestycyjnym. Kanclerz mgr Ryszard Żukowski dodał, że bank żąda zabezpieczenia o 50 proc. wyższego niż wynosi kwota kredytu. Jeśli doda się zł i zł tego kredytu refinansowego to daje około zł. Skąd zatem kwota zł? Na kwotę tę składają się koszty powiększone i 60 proc. od tej kwoty, ponieważ w tym przypadku banki żądają 160 proc. zabezpieczenia. Prof. Leszek Pacholski zapytał, jak wygląda sposób płacenia za tę inwestycję, czy to jest płacone jednym rachunkiem po zakończeniu budowy, czy w transzach? Jeśli w transzach, to czy po każdej z nich można spodziewać się refundacji? Ile takich transz jest przewidzianych? Kanclerz mgr Ryszard Żukowski potwierdził, że płatności będą dokonywane w transzach. Plan tych płatności jest opracowany; nie pamięta jednak ile jest przewidzianych takich transz. Istotna jest w przypadku tej inwestycji końcówka i wyposażenie tego budynku, co będzie dużym obciążeniem finansowym następującym w krótkim czasie. W 8

9 tym miejscu będą potrzebne Uczelni pieniądze, aby zapłacić, rozliczyć i odebrać budynek. Należy zwrócić uwagę na to, że wcześniejsze zapłacenie faktury, wcześniejsze rozliczenie z wykonawcą, warunkuje wcześniejsze otrzymanie pieniędzy, które należą się ze środków unijnych. Prof. Józef Frąckowiak zapytał, jakie jest oprocentowanie tego kredytu i czy jest ono stałe czy zmienne? Kanclerz mgr Ryszard Żukowski odparł, że Uczelnia jest na etapie przetargu, jednak z tego co wiadomo po wnioskach, które wpłynęły z banków, oprocentowanie jest dobre, ponieważ wynosi 5 proc. i jest stałe. Prof. Leszek Pacholski zapytał, czy umowa ta jest tak sporządzona, że jeżeli w międzyczasie pojawi się rachunek dotyczący Biblioteki, będzie można z tego kredytu w tym przypadku skorzystać? Rektor prof. Marek Bojarski odpowiedział, że nie. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, z tego 31 za wnioskiem i 1 przeciw; uchwała Nr 69/2011. ad 10a. Wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok Kwestor mgr Jadwiga Gizowska omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2010; zał. nr 9. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie to zostało przedstawione biegłym rewidentom do oceny. Ich opinia jest pozytywna. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Uczelni. Rok 2010 zakończony został wynikiem dodatnim. Obserwowany jest spadek środków pieniężnych na poziomie zł, co jest wynikiem zmiany stanu funduszu pomocy materialnej dla studentów w trakcie roku oraz fakturą inwestycyjną na Bibliotekę. Uspokoiła, że biegli rewidenci ocenili płynność finansową Uczelni pozytywnie. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski podał, że senacka Komisja Statutowa zarekomendowała zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 70/2011. ad 10b. Wniosek w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski powiedział, że tutaj Uczelnia nie ma możliwości manewru, ponieważ prawo narzuca przyjęcie takiej uchwały i przeznaczenia zysku netto na zwiększenie funduszu zasadniczego Uczelni. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 71/2011. ad 10c. Wniosek w sprawie przyjęcia wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok Kwestor mgr Jadwiga Gizowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok Podała, że sprawozdanie składa się z czterech działów i są to: rachunek zysków i strat, fundusze, zatrudnienie i wynagrodzenia oraz informacje uzupełniające; zał. nr 10. Sprawozdanie jest sporządzone technicznie poprawnie, zgodnie z przepisami. Zwróciła szczególną uwagę na informację dotyczącą liczby studentów niestacjonarnych. Jeżeli porówna się tę liczbę w roku 2010 i 2009 to widać spadek o 1900 osób. Rok wcześniej kiedy porównywano rok 2009 w stosunku do roku 2008 spadek ten wynosił 700 osób. Widoczna jest więc wyraźna tendencja spadkowa. Ministerstwo poprosiło po raz pierwszy o dołączenie do tego sprawozdania informacji o kształtowaniu wynagrodzeń i przeciętnego zatrudnienia w roku 2010, co jest nowością jeśli chodzi o to sprawozdanie. Na koniec poinformowała, że znacząco wzrosły również koszty mediów. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski powiedział, że senacka Komisja Finansów zapoznała się z tym sprawozdaniem i zarekomendowała jego przyjęcie. Dodał, że te dodatkowe informacje, które podała p. Kwestor nie są może koniecznie do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, jednak po omówieniu wszystkich wniosków finansowych chciałby jeszcze zabrać głos i zaproponować przyjęcie jeszcze jednej uchwały związanej właśnie z tym o czym mówiła p. Kwestor. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 72/2011. ad 10d. Wniosek w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok Kwestor mgr Jadwiga Gizowska przedstawiła plan rzeczowo-finansowy na rok 2011; zał. nr 11. Podała, że nie ma już przychodów na projekty celowe i rozwojowe; zostały one umieszczone w środkach na realizację projektów przez NCN i NCBiR. Zniknęły z planu badania własne i w związku z tym zwróciła się z prośbą o dołożenie wszelkich starań i wydanie tych środków do końca roku, aby Uczelnia nie musiała ich w styczniu zwracać. Jeśli chodzi o założenia do planu to koszty i przychody w planie zaprojektowano tak, żeby osiągnąć wynik zerowy. Po stronie przychodów ujęto określone w decyzjach Ministra dotacje: dydaktyczną (na poziomie wykonania roku poprzedniego), dla studentów niepełnosprawnych, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz na działalność statutową. W działalności badawczej przyjęto kwoty zaplanowane przez jednostki merytoryczne Uczelni na podstawie już zawartych i realizowanych umów. Pozostałe przychody przyjęto na poziomie wykonania roku poprzedniego z wyjątkiem opłat za świadczone usługi edukacyjne, które zostały zaplanowane na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym, co wynika ze wzrostu odpłatności za studia. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski podał, że senacka Komisja Finansów analizowała plan rzeczowo-finansowy na rok 2011 i jednomyślnie zaproponowała przyjęcie uchwały w tej sprawie. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 73/

10 ad 10e. Wniosek w sprawie określenia środków na wynagrodzenia w roku Kwestor mgr Jadwiga Gizowska podała, że kwoty te są określone w planie rzeczowo-finansowym. Na wynagrodzenia w roku 2011 zaplanowano zł. Kwota ta nie obejmuje żadnych podwyżek. Nastąpiło jednak zwiększenie, które wynika wyłącznie z realizowanych przez Uczelnię umów w ramach środków unijnych. Przewodniczący senackiej Komisji Finansów prof. Leszek Pacholski powiedział, że również w tym przypadku Komisja jednomyślnie zaleca przyjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. Senat głosował jawnie: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 74/2011. *** Prof. Leszek Pacholski podał, że z tego co p. Kwestor mówiła referując sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010 wynika, że sytuacja Uniwersytetu Wrocławskiego wymaga podjęcia rozsądnych działań. Spada liczba studentów niestacjonarnych, rosną koszty wynagrodzeń oraz koszty mediów, o 1 proc. uległ zmianie podatek VAT. Dochody nie wzrastają, ale wzrastają wydatki. Dziekani wiedzą, że wyniki finansowe wydziałów były różne, dlatego też w tym roku należy bardzo starannie patrzeć na wydatki. W związku z tym, senacka Komisja Finansów zaproponowała przyjęcie uchwały, która przypominałaby Rektorowi, że zarządzenie z dnia 13 maja 2002 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego daje mu prawo dyscyplinowania wydziałów, które mało starannie dbają o wydatki. Profesor przytoczył tekst proponowanej uchwały: Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje wszystkie jednostki rozliczeniowe Uczelni do obniżenia o 2% kosztów w roku 2011 w stosunku do wykonania za rok 2010 lub do zwiększenia w takim stosunku przychodów. Wobec jednostek, które nie wykonają uchwały, Senat zaleca Rektorowi wyciągnięcie sankcji przewidzianych w Zarządzeniu Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego - rozdział II 18. Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że otrzymał wcześniej od prof. Pacholskiego projekt tej uchwały i zadał pytanie w Dziale Organizacyjnym, czy może być użyte w tej uchwale słowo zobowiązuje. Poprosił o podanie odpowiedzi na to pytanie Kierownika Działu Organizacyjnego mgr. Rafała Musiała. Mgr Rafał Musiał w odpowiedzi podał, że skonsultował projekt tej uchwały z radcami prawnymi Uczelni, którzy stwierdzili, że w tym przypadku Senat nie ma kompetencji do zobowiązywania, to Rektor może zobowiązać, dlatego też zaproponowano inną formę tej uchwały oraz zastąpienie słowa zobowiązuje np. przez zaleca lub apeluje. Rektor prof. Marek Bojarski podziękował Komisji Finansów za całą pracę jaką Komisja wykonała. Jednak z drugiej strony zastanawiał się nad tym, czy rzeczywiście uchwała ta powinna brzmieć tak mocno. W związku z tym pozwolił sobie przygotować łagodniejszą formę tej uchwały: W związku ze spadającą liczbą studentów niestacjonarnych, podwyższeniem stawki podatku VAT oraz otrzymaniem dotacji dydaktycznej nie większej niż w roku poprzednim powstaje konieczność podjęcia środków zaradczych. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego apeluje o ograniczenie kosztów jednostek rozliczeniowych w roku 2011 nie mniej niż do poziomu wykonania kosztów w roku Prorektor prof. Władysław Dynak powiedział, że w dniach czerwca br. uczestniczył w spotkaniu prorektorów do spraw ogólnych, finansowych, na którym deliberowano nad dokumentacją przygotowaną przez specjalny zespół powołany przez KRASP do bieżącego analizowania oraz projektowania zachowań decyzyjnych dla rektorów uczelni polskich. Dokument ten pt. Analiza ekonomiczna uniwersytetów polskich w latach przywiózł ze sobą i może go udostępnić do wglądu. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Michał du Vall przedstawił serię decyzji Senatu UJ na rok przyszły, które mają wpłynąć na obniżenie o kilkanaście milionów złotych kosztów funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć zamknęli rok 2010 zyskiem w wysokości zł to z roku na rok koszty w stosunku do przychodów dramatycznie rosną. Prof. Józef Frąckowiak podał, że warto jest wziąć pod uwagę to co jest robione w Uniwersytecie Jagiellońskim, tym bardziej, że prof. Michał du Vall jest specjalistą w zakresie finansów. UJ jest trochę do przodu w stosunku do UWr pod tym względem, ponieważ ma wyliczone to ile mu braknie w przyszłym roku, natomiast Uniwersytet Wrocławski raczej się tego spodziewa. Dlatego też trzeba zacząć oszczędzać. Uniwersytet Wrocławski w połowie lat 90-tych przeżył już taki moment kiedy brakowało pieniędzy. To, co wyliczono na Uniwersytecie Jagiellońskim obserwuje się w UWr na razie we wskaźnikach; z roku na rok maleją przychody, a koszty rosną. W opinii Profesora należałoby w tej chwili rozpocząć od działań podstawowych. Ma wrażenie, że nie wszyscy Dziekani mają bilans swojej jednostki, który pozwoliłby im jasno i wyraźne odpowiedzieć na pytanie, czy dana decyzja oznacza oszczędność czy zwiększenie wydatków. W tym obszarze władze Uczelni powinny wykonać poważny wysiłek, żeby wspomóc służby na wydziałach. Jeżeli Dziekan będzie wiedział jakie decyzje podjąć wówczas jest szansa, że będą one trafne. Natomiast jeśli podejmuje je jedynie na wyczucie to niewiele z tego prawdopodobnie uda się zrobić. Trzeba sobie postawić cel bardziej wyraźny. Apelowałby w tym miejscu o to, aby Senat nie poprał jednak propozycji uchwały zgłoszonej przez JM Rektora, ponieważ tak naprawdę te 2 proc., które przewiduje Komisja Finansów jest również za mało tyle, że minęło pół roku i trudno Dziekanom narzucić 5 proc. tak jak to zrobił Uniwersytet Jagielloński, ponieważ z góry wiadomo, że byłoby to niewykonalne. Natomiast jest szansa na 2 proc. Dyskusja na posiedzeniu senackiej Komisji Finansów pokazała, że są Wydziały, które mają bardzo ciekawe propozycje przygotowane w tym zakresie. Dziekan Ciunik przedstawił propozycje dotyczące stałych oszczędności. Jeżeli np. na audyt budynku zostaną raz wyłożone pieniądze i okaże się, że nakład inwestycyjny powoduje to, że co roku wydawane jest 0,5 mln zł mniej na energię to są to oszczędności, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszą ważną rzeczą jest otoczenie materialne jednostek; tutaj należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności. Otwiera się konkurencja pomiędzy dostawcami energii. Na tym polu Uczelnia również może poszukać oszczędności wybierając najkorzystniejszą ofertę. Podobnie ma 10

11 się rzecz na rynku telefonów. Dobrze byłoby, żeby w tym kierunku uruchomić myślenie kreatywne. Ważne jest, aby Uczelnia sama próbowała dostosować się do zaistniałej sytuacji, elastycznie i mądrze. Te 2 proc., o których mowa w projekcie uchwały nie jest czymś co spowoduje natychmiastowe sankcje, to Rektor ma rozważyć wspólnie z Dziekanami jak się nie uda tego zrobić, co dalej. Jest zarządzenie, które pozwala na zastosowanie różnych środków i uważa, że warto spróbować, warto podjąć ryzyko. Prawda jest taka, że największe oszczędności leżą w programach nauczania. Jeżeli zostaną one sformułowane tak, żeby po pierwsze, stały się konkurencyjne w stosunku do tych uczelni, które zabierają UWr potencjalnych studentów, a po drugie, żeby nie były przeładowane pod nadmiernie rozbudowane zatrudnienie. W jakimś rozsądnym czasie da się zaoszczędzić wiele. Nie chodzi tutaj o żadne radykalne rozwiązania. Jest przekonany o tym, że jeżeli rozpocznie się od takich właśnie działań, a każdy kierownik jednostki będzie wiedział co ma zrobić i będzie mógł liczyć na wsparcie UWr w tym zakresie, to się na pewno uda. Być może należałoby zastanowić się również nad wyprowadzeniem pewnych rzeczy na zewnątrz Uczelni decydując się np. na outsourcing finansowy, tak jak to zostało zrobione wcześniej, z sukcesem, z usługami na sprzątnie. Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że dopadły go wcześniej wątpliwości czy Dziekani będą skłonni przyjąć taką surową i restrykcyjną uchwałę, ale wobec rekomendacji prof. Pacholskiego i prof. Frąckowiaka wycofuje zgłoszony przez siebie projekt uchwały i stawia pod głosowanie projekt przygotowany przez senacką Komisję Finansów z uwzględnieniem zgłoszonej wcześniej poprawki, czyli zastąpienia słowa zobowiązuje słowem apeluje. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, z tego 30 za wnioskiem i 1 wstrzymujący się; uchwała Nr 75/2011. ad 11. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Sklepu Promocyjnego. JM Rektor prof. Marek Bojarski powiedział, że sprawa dotyczy bardzo prostej rzeczy, a mianowicie chodzi o to, że pojawił się pomysł powołania sekcji, która prowadziłaby sprzedaż materiałów promocyjnych Uczelni każdemu zainteresowanemu zakupem. Zakupu będzie można dokonać w siedzibie Biura Promocji i Informacji. Planowane rozwiązanie jest zgodne ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, a koncepcja została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana przez senacką Komisję Statutową. Utworzenie sekcji miałoby charakter reorganizacyjny bez potrzeby tworzenia nowych etatów. Jeżeli Senat wyrazi dzisiaj zgodę na utworzenie tej jednostki będzie możliwość nabycia w tym sklepiku nowego albumu o Uniwersytecie Wrocławskim w cenie 30 zł. Prof. Anna Dąbrowska podała, że bardzo chciałaby, aby materiały promocyjne były lepszej jakości. To jest jej apel. Oczywiście jest za tym, aby taki sklepik powstał. Rektor prof. Marek Bojarski odparł, że teraz będzie to możliwe, ponieważ Biuro będzie mogło wreszcie zarabiać, co nie było możliwe do tej pory. Senat głosował jawnie: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 76/2011. ad 12. Wolne wnioski. Wolnych wniosków nie zgłoszono. ad 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 25 maja 2011 r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, bez uwag. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski Protokół sporządziła: Agata Walczak-Kaszuba 11

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. ! \ PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE w dniu 27 czerwca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 roku w Sali Senackiej odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r.

Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. Protokół nr 37/XLVII/2012 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 21 marca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Rektor PW prof. W. KURNIK, otwierając trzydzieste szóste

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3 czerwiec 2004 1 KOLOR 2 nr 179 Fot. Marek Młyńczak Ogólnopolskie zjazdy dziekanów Zjazd dziekanów wydziałów mechanicznych Nowy budynek Wydziału Mechanicznego (B-4) to dobry powód, żeby właśnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 3/14 (302), marzec 2014

publikacja bezpłatna numer 3/14 (302), marzec 2014 publikacja bezpłatna numer 3/14 (302), marzec 2014 Wiosna już, święta tuż... Rektor o reformie i nie tylko Kompetencje społeczne jak je kształtują w USA Cała (?) prawda o łupkach Edukujemy najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej kwiecień 2006 1 Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej (autorska koncepcja zespołu centralnego) Widok konstrukcji kopuły geodezyjnej Laboratorium 2 Wizualizacja komputerowa przykładowego zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Warszawa, 7 maja 2015 r. Tekst wystąpienia na zebraniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

100 Wieczorów Pawłowickich. s. 4 s. 8 s. 22. Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka. Wielka kariera biotechnologii Kronika uczelni

100 Wieczorów Pawłowickich. s. 4 s. 8 s. 22. Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka. Wielka kariera biotechnologii Kronika uczelni CZASOPISMO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DWUMIESIĘCZNIK NR 219 czerwiec lipiec 2014 ISSN 1233 4790 100 Wieczorów Pawłowickich s. 26 Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka Świat pod lupą

Bardziej szczegółowo

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności Polskie środowisko naukowe zostało postawione wobec wyzwania, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą poprzedziło wiele dyskusji i debat na temat zasadności zmian i ich zakresu.

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O APLIKOWANIU Drodzy Czytelnicy, Przed Państwem drugi numer biuletynu Fundusze na Naukę i Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo