1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu"

Transkrypt

1 IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej Prospektu Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w pkt. 1. Części Rejestracyjnej Prospektu. 2. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz rynkiem kapitałowym zostały przedstawione w Części II Czynniki ryzyka Prospektu. 3. Podstawowe informacje 3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym Zarząd Emitenta oświadcza, iż na Dzień Prospektu Grupa Emitenta dysponuje kapitałem obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu Tabela Dane finansowe prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia dla Grupy Kapitałowej Emitenta według stanu na dzień roku. Lp. Pozycja , w tys. PLN I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (I.A.+I.B.+I.C.) A. Gwarantowane 0 B. Zabezpieczone* C. Niegwarantowane/Niezabezpieczone II Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego) (II.A.+II.B.+II.C.) A. Gwarantowane B. Zabezpieczone C. Niegwarantowane/Niezabezpieczone III. Kapitał własny A. Kapitał zakładowy B. Pozostałe kapitały C. Niepodzielony wynik finanasowy D. udziały mniejszości 10 RAZEM * Szczegółowy opis zabezpieczonych aktywów znajduje się w pkt oraz Części Rejestracyjnej Prospektu Emisyjnego Źródło: Emitent 265

2 Tabela Informacje dotyczące zadłużenia netto Grupy Kapitałowej Emitenta według stanu na dzień roku (w tys. PLN). Lp. Pozycja A. Środki pieniężne 282 B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (weksle, czeki) 0 C. Papiery krótkoterminowe przenzaczone do obrotu 0 D Płynność (A+B+C) 282 E. Bieżące należności finansowe 0 F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 235 I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) K. Długoterminowe kredyty i pożyczki L. Wyemitowane obligacje 0 M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 382 N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) Źródło: Emitent Według stanu na dzień roku w strukturze finansowania Emitenta nie występowało zadłużenie pośrednie i warunkowe Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Doradca prawny Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy na pełnienie funkcji doradcy prawnego Emitenta przy przeprowadzaniu transakcji wprowadzenia i dopuszczenia akcji Emitenta na rynek regulowany GPW. Działania Doradcy Prawnego obejmują: a) doradztwo przy sporządzaniu, uchwał i innych dokumentów stanowiących podstawę emisji Akcji Serii E; b) przygotowanie prospektu w części prawnej w zakresie zgodnym z Ustawą o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem 809. Spośród osób zaangażowanych w transakcję ze strony Doradcy Prawnego Emitenta żadna z tych osób nie jest w istotny sposób powiązana ze Spółką. Z osób zaangażowanych w transakcję ze strony Doradcy Prawnego Spółki nikt nie posiada akcji Emitenta. Doradca Prawny Spółki ani żadna z osób zaangażowanych w transakcję ze strony Doradcy Prawnego nie jest pośrednio powiązana ze Spółką i nie ma interesu ekonomicznego, bezpośredniego lub pośredniego zależącego od sukcesu transakcji oraz nie zawarł porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami Spółki. Oferujący - Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy, w zakresie realizacji czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Emitenta na rynek regulowany GPW. Działania Oferującego obejmują w szczególności sporządzenie części Prospektu Emisyjnego a także pełnienie funkcji Oferującego. Wynagrodzenie Oferującego jest częściowo prowizyjne, dlatego też jest on zainteresowany objęciem przez inwestorów jak największej liczby Akcji serii E i uzyskaniem ich jak najwyższej ceny. 266

3 Doradca Finansowy Capital One Advisers sp. z o. o. jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy o świadczenie usług doradczych, w zakresie związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Emitenta na rynek regulowany GPW. Działania Doradcy Finansowego obejmują w szczególności doradztwo przy określeniu parametrów finansowych oferty publicznej oraz sporządzaniu przez Emitenta części prospektu emisyjnego, przygotowanie modelu finansowego Emitenta, wykonywanie wstępnych analiz oraz przygotowywanie i udział w spotkaniach pre- marketingowych i marketingowych związanych z planowaną ofertą publiczną akcji Emitenta Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest częściowo prowizyjne, dlatego też jest on zainteresowany objęciem przez inwestorów jak największej liczby Akcji serii E i uzyskaniem ich jak najwyższej ceny Przesłanki Oferty Publicznej i opis wykorzystania wpływów pieniężnych Emisja Akcji Serii E ma na celu pozyskanie przez Emitenta środków na sfinansowanie obecnie prowadzonych oraz planowanych inwestycji w latach Ponieważ na Dzień Prospektu nie jest znana cena emisyjna Akcji Serii E dokładne określenie wpływów z emisji Akcji Serii E jest niemożliwe. Zgodnie z wstępnymi szacunkami Emitenta oczekiwane wpływy brutto z emisji Akcji Serii E mogą wynieść około tys. PLN. Do Dnia Prospektu Emitent, w związku z ofertą Akcji Serii E, poniósł koszty w wysokości 217,9 tys. PLN. Uwzględniając powyższe, szacunkowe wpływy netto z emisji Akcji Serii E (po uwzględnieniu wszystkich szacowanych kosztów emisji w wysokości tys. PLN) wyniosą około tys. PLN. Pozyskane przez Emitenta środki z emisji Akcji Serii E wykorzystane zostaną w latach na realizację poniżej wymienionych celów. Wyszczególnienie oparte zostało na kryterium hierarchii ważności. Wszystkie podane w opisie celów emisji kwoty są kwotami netto tj. nie zawierają podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy uzyskane przez Emitenta wpływy z emisji Akcji serii E okażą się wyższe niż zakładane, Emitent przeznaczy dodatkowe środki na przyspieszenie realizacji inwestycji, a w pozostałej części na zasilenie kapitału obrotowego. Cele inwestycyjne związane z emisją akcji Serii E: 1. Reinwestycja części umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 600 tys. PLN. Inwestycja ta obejmuje zakup 50 sztuk kontenerów KP-27 na łączną kwotę 600 tys. PLN (III kw r.). Emitent w uzasadnionych ekonomicznie punktach prowadzi kontenerowy system odbioru stłuczki od dostawców. Zwiększenie majątku w postaci kontenerów pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania surowca od obecnych dostawców, a także pozyskanie nowych dostawców, co umożliwi rozszerzenie strumienia dostaw surowca do zakładów Grupy Kapitałowej Emitenta. Planowana inwestycja związana jest z umorzeniem części pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, której stroną jest Emitent. W październiku 2008 roku Emitent zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości tys. PLN, przewidującą ośmioletni okres spłaty. W 2009 r. Emitent spłacił, zgodnie z przewidzianym harmonogramem, cztery raty kapitałowe na łączną kwotę 438,9 tys. PLN. W grudniu 2009 r. Emitent podpisał umowę kredytową z bankiem BGŻ S.A. w wysokości tys. PLN z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Spłata wyżej wymienionej części, wynikającej z przyznanego kredytu, nastąpiła w styczniu 2010 r. W grudniu 2009 r. Emitent podpisał umowę kredytową z bankiem BGŻ S.A. w wysokości tys. PLN z przeznaczeniem na spłatę części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. W dniu 9 marca 2010 roku Emitent zawarł umowę z WFOŚiGW w Warszawie o warunkowym umorzeniu części pożyczki w wysokości tys. PLN.. Pozostała część pożyczki (po wykorzystaniu kredytu w BGŻ S,A, oraz warunkowym umorzeniu) w kwocie 20 tys. PLN wraz z odsetkami została spłacona 26 marca 2010 r. 267

4 Umorzenie pożyczki jest formą wsparcia finansowego udzielonego Emitentowi, związaną z jednej strony z brakiem konieczności spłaty części pożyczonych wcześniej środków finansowych, natomiast z drugiej z koniecznością reinwestycji środków w wysokości nie mniejszej niż wartość umorzenia, dodatkowo w ściśle określonym czasie (do 31 grudnia 2010 roku). Powyższa kwota umorzenia jest pomocą publiczną, a ponadto stanowi przychód finansowy Emitenta. W przypadku braku reinwestycji umorzenie stanie się nieaktualne, Emitent będzie zobowiązany spłacić całość zadłużenia zgodnie z umową o udzielenie pożyczki z 2008 roku. Z łącznej kwoty umorzenia w wysokości tys. PLN kwotę w wysokości 600 tys. PLN Emitent przeznaczy na wskazaną powyżej inwestycję w postaci zakupu 50 sztuk kontenerów KP 27. Pozostałą kwotę w wysokości 565 tys. PLN Emitent przeznaczy na zakup elementów linii dotyczącej II etapu inwestycji w Wyszkowie opisanej w pkt. 3. Środki finansowe niezbędne do sfinansowania kwoty reinwestycji Emitent zamierza pozyskać z emisji Akcji Serii E. W przypadku nie pozyskania wystarczającej ilości środków pochodzących z Publicznej Oferty Akcji Serii E Emitent sfinansuje powyższy cel ze środków pozyskanych z kredytów bankowych. 2. Zakup trzech zestawów transportowych o łącznej wartości tys. PLN Prowadzona przez Emitenta oraz Spółki Zależne działalność opiera się o model zakładający wykorzystanie w istotnym zakresie własnych środków transportu, przede wszystkim w obrębie pozyskiwania surowca od dostawców. Ze względu na wzrost skali działalności oraz pozyskiwanie surowca z terenów całej Polski niezbędne stają się dalsze inwestycje w posiadane przez Emitenta zasoby logistyczne. Inwestycja w trzy zestawy transportowe przyczyni się do zwiększenia strumienia dostaw szkła do należących do Grupy Kapitałowej Emitenta zakładów. Na każdy z zestawów transportowych składa się samochód ciężarowy wraz z urządzeniem hakowym, przyczepa oraz dwa kontenery KP-27. Zgodnie z zamierzeniem Emitenta inwestycja w dodatkowe zestawy transportowe zostanie zrealizowana w IV kw r. Planowana inwestycja zostanie w całości pokryta ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii E. W przypadku niewystarczającej ilości środków pozyskanych z emisji Akcji Serii E Emitent sfinansuje opisywany cel związanego z zakupem zestawów transportowych ze środków pochodzących z kredytów bankowych. 3. II etap inwestycji w Wyszkowie o łącznej wartości tys. PLN, finansowany w części środkami ochodzącymi z emisji Akcji Serii E w kwocie tys. PLN Inwestycja ma na celu rozbudowę zlokalizowanej w Wyszkowie instalacji uzdatniania stłuczki szklanej o urządzenia pozwalające na odzysk odpadów poprodukcyjnych powstających podczas uzdatniania szkła. Powyższa inwestycja pozwoli na stworzenie kompleksowego systemu obsługi procesu uzdatniania stłuczki, co przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia wydajności odzysku odpadów. Nowoprojektowana linia do odzysku odpadów powstających w procesie uzdatniania szkła opakowaniowego i płaskiego składać się będzie z dwóch modułów, odpowiedzialnych za: odzysk szkła ze stłuczki o granulacji poniżej 10 mm, odzysk z odpadów surowców wtórnych w postaci tworzyw sztucznych, folii, puszek aluminiowych, puszek stalowych, a także szkła. Moduł do odzysku szkła o granulacji poniżej 10 mm składał się będzie z następujących urządzeń: podajnika wibrującego wraz z podstawą, przenośników kubełkowych pionowych (2 szt.), urządzenia do odseparowania papieru ze szkła, separatora do substancji organicznych, sita rezonansowego, instalacji ssącej wraz z filtrem i rurociągiem, 268

5 podajników wibrujących wraz z podstawą (2 szt.), separatora optoelektronicznego 3-drogowego z główną tablicą rozdzielczą, separatora optoelektronicznego 2-drogowego z główną tablicą rozdzielczą, instalacji sprężonego powietrza ok m3/h, przenośników taśmowych (3 szt), sprzętu sterującego, centralnego komputera monitorującego wszystkie urządzenia, konstrukcji stalowej. Rozbudowa istniejącej linii o moduł do odzysku szkła pozwoli na: Ograniczenie odpadów, szacowane przez Emitenta na ton uzdatnionej stłuczki szklanej opakowaniowej na miesiąc w pierwszym roku funkcjonowania linii, co przełoży się na zwiększenie wolumenu sprzedaży Emitenta w 2011 roku o ponad ton szkła opakowaniowego uzdatnionego, Zwiększenie przychodów ze sprzedaży Dokumentów Potwierdzających Recykling o ok tys. PLN Dotychczas stosowana przez Emitenta w zakładzie w Wyszkowie technologia nie pozwalała na poddawanie uzdatnianiu stłuczki poniżej 10 mm, przez co stłuczka ta była w większej części składowana na wysypisku śmieci lub wykorzystywana jako materiał drogowy. Drugi moduł projektowanej linii będą stanowić urządzenia do odzysku tworzyw sztucznych, folii, puszek aluminiowych, puszek stalowych, a także szkła. Moduł ten będzie składał się z następujących elementów: przenośników taśmowych (4 szt); sit rezonansowych (2 szt.); instalacji ssącej wraz z filtrem rur i rurociągiem; separatora do metali nieżelaznych; elektromagnesu do wybierania metali żelaznych; separatora do substancji organicznych; separatora optoelektronicznego z główną tablicą rozdzielczą do segregacji tworzyw sztucznych; instalacji sprężonego powietrza ok m3/godzinę; elektrycznego osprzętu sterującego; centralnego komputera monitorującego wszystkie urządzenia; konstrukcji stalowej. Drugi moduł pozwoli na uzyskanie produktu finalnego w postaci złomu stalowego, złomu aluminiowego, butelek PET, folii i innych tworzyw sztucznych. Powyższa inwestycja umożliwi odzyskanie w 2011 r. z odpadów produkcyjnych ponad 480 ton surowców wtórnych, z których sprzedaży Emitent uzyska dodatkowe przychody. Realizacja powyższej inwestycji (składającej się z dwóch powyżej opisanych modułów) pozwoli Emitentowi na: Ograniczenie o 80% kosztów składowania odpadów, które przy stosowaniu obecnej technologii były składowane na wysypiskach śmieci, Przy jednym cyklu produkcyjnym Emitent będzie pozyskiwał nie tylko szkło bezbarwne (tak jak jest obecnie), ale również szkło mieszane (mix). Dzięki temu koszty energii zostaną ograniczone co najmniej o 30%, 269

6 Uzdatnienie ponad 60% szkła o granulacji poniżej 10 mm, które obecnie w większości jest sprzedawane jako surowiec wykorzystywany do podbudowy dróg lub składowane na wysypisku. Uzdatnione szkło będzie pełnowartościowym produktem sprzedawanym do hut szkła, Odzyskanie pozostałych surowców wtórnych (tworzyw sztucznych, złomu, aluminium, szkła) z odpadów poprodukcyjnych oraz ich sprzedaż. W dniu 18 stycznia 2010 roku Emitent otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania na powyższy cel inwestycyjny, na projekt pod nazwą: Rozbudowa instalacji do uzdatniania szkła ograniczenie generowanego strumienia odpadów balastowych. Dotacja pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.6 wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne. Wartość przyznanej dotacji wynosi 2 772,2 tys. PLN, przy łącznych kosztach kwalifikowanych w wysokości tys. PLN. Emitent szacuje, że koszt całości inwestycji wyniesie tys. PLN i zostanie pokryty z następujących źródeł: Środki własne w kwocie 838 tys. PLN, Dotacji w kwocie 2 772,2 tys. PLN, Środków pozyskanych z Publicznej oferty Akcji Serii E w kwocie tys. PLN Szczegółowy opis wydatków związanych z II etapem inwestycji w Wyszkowie przedstawiono w poniższej tabeli: Wyszczególnienie wartość w tys. PLN przewidywany termin wydatkowania (rok 2010) Sporządzenie projektu oraz nadzór 29 II kw. Roboty budowlane 210 II kw. Adaptacja istniejącej hali produkcyjnej 500 II kw. Koszt dostawy i montażu linii III-IV kw. Razem koszty Źródło: Emitent Zgodnie z założonym przez Zarząd Emitenta harmonogramem rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na kwiecień 2010 r., a zakończenie na listopad 2010 roku. 22 lutego 2010 roku Emitent podpisał umowę z projektantem na sporządzenie projektu obejmującego prace adaptacyjne obecnie wykorzystywanej hali w Wyszkowie oraz związany z nimi nadzór. W dniu 26 lutego 2010 r. Emitent ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń dotyczących II etapu inwestycji w Wyszkowie. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2010 r. w następstwie czego Emitent w dniu 19 kwietnia 2010 roku zawarł ze spółką Binder+Co AG z siedzibą w Gleisdorf umowę nr 1/2010 na dostawę i montaż linii sortowniczej (umowę opisano w pkt 6.4. Prospektu). Wydatki na powyższy cel poniesione do Daty Prospektu wyniosły tys. PLN i związane były z kosztami sporządzenia projektu (29 tys. PLN), kosztami robót budowlanych (210 tys. PLN), kosztami adaptacji istniejącej hali produkcyjnej (491 tys. PLN) oraz kosztami dostawy i montażu linii sortowniczej (2 104 tys. PLN). W celu sfinansowania dostawy linii sortowniczej Emitent zawarł w dniu 17 maja 2010 roku umowę kredytu pomostowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oddział w Olsztynie w wysokości 1 996,4 tys. PLN. Powyższy kredyt pomostowy zostanie spłacony przez Emitenta po uzyskaniu środków z przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.6 w wysokości 2 772,2 tys. PLN. W przypadku braku odpowiednich środków z emisji Akcji Serii E, pozwalających na realizację powyższego celu, wkład własny zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z finansowania dłużnego (kredytów i pożyczek) oraz bieżących przepływów z działalności operacyjnej. 4. Budowa sortowni do uzdatniania szkła opakowaniowego w Jarosławiu o wartości tys. PLN Południowa część Polski jest najbardziej atrakcyjnym obszarem geograficznym z uwagi na to, iż moce produkcyjne zlokalizowanych tam hut szkła, w tym przede wszystkim huty w Jarosławiu, stanowią przeszło 50% łącznych mocy produkcyjnych szkła opakowaniowego w Polsce. Dzięki realizacji powyższej inwestycji w Jarosławiu Emitent zyska dostęp do nowych rynków zbytu, co umożliwi mu zwiększenie przychodów oraz przybliży do uzyskania jednego z zamierzeń strategicznych, jakim jest uzyskanie pozycji niekwestionowanego lidera na rynku polskim. 270

7 Dla realizacji powyższego celu Emitent, po przeprowadzeniu Publicznej Oferty Akcji Serii E, planuje utworzyć spółkę celową. Zamiarem Emitenta jest by nowy podmiot (spółka celowa) zakupił grunt, przeprowadził prace adaptacyjne, a następnie podjął prace związane z przeniesieniem dwóch posiadanych już przez Grupę Kapitałową Emitenta linii do uzdatniania oraz segregacji szkła opakowaniowego, znajdujących się obecnie w Braniewie (Na Dzień Prospektu niewykorzystywanej przez Emitenta) oraz Wiązownicy (należącej do Spółki Zależnej Emitenta MDJ Sp. z o.o.). Za budową nowego zakładu wraz z przeniesieniem posiadanych linii technologicznych do uzdatniania szkła opakowaniowego przemawiają następujące argumenty: Wyższa ekspozycja działalności Grupy Kapitałowej Emitenta na najbardziej atrakcyjną część rynku, Efektywniejsze wykorzystanie posiadanego majątku poprzez wypracowanie wyższych przychodów, Optymalizacja procesu logistycznego, Obniżenie kosztów działalności dzięki braku ponoszenia kosztów dzierżawy gruntów (linia w Wiązownicy) oraz niższym kosztom osobowym, Dostęp do bardzo atrakcyjnego rynku z punktu widzenia możliwości pozyskania surowca w postaci stłuczki szkła, w szczególności z obszaru województwa śląskiego. Łączna wysokość nakładów niezbędnych do realizacji powyższego celu wyniesie tys. PLN. Wyszczególnienie najważniejszych prac związanych z realizacją celu emisji wraz z niezbędnymi przewidywanymi nakładami oraz harmonogramem ich wydatkowania przedstawia poniższa tabela. Tabela Harmonogram prac związanych z budową sortowni do uzdatniania szkła opakowaniowego w Jarosławiu Wyszczególnienie Wartość w tys. PLN Przewidywany termin wydatkowania Zakup gruntu przemysłowego III kw 2010 Budynki, budowle, roboty i materiały budowlane Roboty budowlane - energia elektryczna 600 III kw 2010 Roboty budowlane - woda i kanalizacja 66 III kw 2010 Ogrodzenie terenu inwestycyjnego 36 III kw 2010 Budowa placów i boksów do składowania stłuczki szklanej III kw 2010 Budowa placu manewrowego 300 III kw 2010 Budowa pomieszczeń socjalnych i laboratoryjnych 264 IV kw 2010 Inne środki trwałe Koszt przeniesienia i modernizacji linii do recyklingu szkła opakowaniowego I kw 2011 Zakup 60-tonowej wagi samochodowej 150 IV kw 2010 Analizy przygotowawcze i usługi doradcze Przygotowanie projektu (raport OOS, niezbędne decyzje i pozwolenia) 84 III kw 2010 Łączne wydatki na realizację celu emisyjnego Źródło: Emitent Stosownie do planów Emitenta inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii E. W przypadku niepozyskania wystarczającej ilości środków z emisji Akcji Serii E Emitent rozważy odstąpienie od realizacji powyższego celu emisji. 271

8 Realizacja powyższego celu emisyjnego związana jest z rozważaną obecnie przez Emitenta docelową budową w tej lokalizacji nowoczesnego zakładu produkcyjnego o maksymalnych rocznych mocach produkcyjnych do 135 tys. ton stłuczki szkła opakowaniowego wyposażonego w zaawansowane linie do uzdatniania stłuczki szkła pozwalające na segregację szkła termicznego i kryształów. Stłuczka szkła pozbawiona odpadów w postaci szkła termicznego i kryształów, jaką wytwarzać ma nowy zakład, odznacza się wysokimi standardami jakościowymi, co czyni ją produktem bardzo poszukiwanym przez huty szkła opakowaniowego. Inwestycja ta nie stanowi jednak żadnego z celów emisji wskazanych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym gdyż jest w znacznym stopniu uzależniona od otrzymania przez Emitenta środków finansowych w postaci dotacji. W październiku 2009 roku Emitent złożył wniosek o dotację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. W związku z nieumieszczeniem w marcu 2010 roku Emitenta na liście rekomendowanych do wsparcia wniosków na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu procedury odwoławczej. Równolegle z prowadzeniem postępowania odwoławczego Emitent zmierza ubiegać się o dotację w ramach POIG, Działanie 4.4. w kolejnej rundzie naboru wniosków, która zgodnie z szacunkami Emitenta powinna odbyć się w III kw roku. W przypadku otrzymania dotacji w wyniku podjętej procedury odwoławczej bądź w wyniku złożenia wniosku w ramach kolejnej rundy Emitent planuje, iż nowy zakład produkcyjny wyposażony w linie do uzdatniania i sortowania na poszczególne kolory szkła opakowaniowego oraz segregacji szkła termicznego i kryształów będzie zlokalizowany na gruncie zakupionym przez spółkę celową w wyniku zrealizowania celu emisji. Na Datę Prospektu Emitent nie zaciągnął wiążących zobowiązań ani nie poniósł żadnych wydatków związanych z powyższym celem emisyjnym. 5. Zasilenie kapitału obrotowego w kwocie tys. PLN Realizacja II etapu inwestycji w Wyszkowie oraz budowa nowego zakładu w Jarosławiu spowoduje wzrost sprzedaży realizowanej przez Grupę Kapitałową Emitenta, a w konsekwencji zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W związku z powyższym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymienionych inwestycji w początkowym okresie po ich zakończeniu, a także w celu pokrycia kosztów bieżącej działalności Emitent zamierza przeznaczyć część środków pozyskanych z Emisji Akcji Serii E na zasilenie kapitału obrotowego. Według szacunków łączne nakłady na kapitał obrotowy wyniosą tys. PLN i zostaną sfinansowane w całości z emisji Akcji Serii E. W przypadku pozyskania niewystarczającej ilości środków z emisji Akcji Serii E zgodnie z zamiarem Emitenta zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy będzie finansowane kapitałem obcym w postaci kredytów bankowych. Na Datę Prospektu Emitent nie zaciągnął wiążących zobowiązań ani nie poniósł żadnych wydatków związanych z powyższym celem emisyjnym. 4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu 4.1. Opis typu i rodzaju papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zmierza ubiegać się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: a) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, b) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, c) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) nie więcej niż Akcji zwykłych na okaziciela Serii E. Akcje są papierami wartościowymi udziałowymi, inkorporującymi prawa akcjonariusza spółki akcyjnej. Wszystkie Akcje serii A, B, C i D są zdematerializowane pod następującym kodem ISIN: PLKRNRC Akcje nowej emisji tj. Akcje serii E są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ze względu na postanowienia uchwały nr 05/12/2009 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2009 roku oraz uchwały nr 1/03/2010 Zarządu Emitenta z dnia 24 marca 2010 roku (wraz z zatwierdzającą w tym zakresie decyzję Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej nr 06/04/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 PLN. 272

9 W dniu 17 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 05/12/2009 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do nowych akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym Uchwała nr 05/12/2009 została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza Jacka Zająca prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 6lok. 3 (Rep. A nr 12742/2009). Na mocy wprowadzonego tą uchwałą 5a Statutu Zarząd został upoważniony do podjęcia w terminie do 31 grudnia 2011 roku uchwały o jednokrotnym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż PLN w trybie art. 446 Kodeksu Spółek Handlowych (kapitał docelowy) poprzez emisję do Akcji zwykłych na okaziciela Serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej, do wydania Akcji Serii E wyłącznie w zamian za kłady pieniężne, do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii E bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, ponadto na mocy samej uchwały Zarząd został upoważniony także do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: a) przeprowadzenia oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym do: - oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, - określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, - ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii E; b) dematerializacji Akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego; c) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art i 4 w zw. z art Kodeksu Spółek Handlowych Zmiana Statutu wprowadzona na mocy Uchwały nr 05/12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez sąd rejestrowy dnia 3 lutego 2010 roku. Postanowienie zostało doręczone Spółce dnia 10 lutego 2010 i stało się prawomocne z upływem 21 dni od daty doręczenia. Zarząd skorzystał z udzielonego mu upoważnienia, podejmując 24 marca 2010 roku uchwałę nr 1/03/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisję akcji na okaziciela Serii E w liczbie nie większej niż (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Zgodnie z Uchwałą cena emisyjna Akcji Serii E zostanie oznaczona w odrębnej uchwale Zarządu, Akcje Serii E zostaną zaoferowane w subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej i będą mogły być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009 r. Na mocy Uchwały Zarząd Emitenta został upoważniony do: oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, oznaczenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, dokonywania podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji, dokonania przydziału Akcji Serii E, odstąpienia od emisji Akcji Serii E przed dniem publikacji Prospektu Emisyjnego lub odstąpienia od emisji Akcji Serii E z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu Emisyjnego. Ponadto Zarząd Emitenta został upoważniony i zobowiązany do dopełnienia wszelkich czynności związanych z emisją Akcji serii E w drodze oferty publicznej oraz do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art i 4 w związku z art Kodeksu Spółek Handlowych. 273

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY uproszczony

DOKUMENT INFORMACYJNY uproszczony Stopklatka Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent )

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) sporządzony na potrzeby wprowadzenia 600 000 akcji serii D1, 56 665 akcji serii D2 i 113 335 akcji serii D3 Emitenta,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.eurosystem.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich

Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Okładka PROSPEKT EMISYJNY BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Końskich Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Betomax Polska

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

MTS CeTO S.A. podmiot prowadzący regulowany rynek pozagiełdowy, zgodnie z Ustawą o obrocie.

MTS CeTO S.A. podmiot prowadzący regulowany rynek pozagiełdowy, zgodnie z Ustawą o obrocie. MEMORANDUM INFORMACYJNE akcji VENTUS Spółka Akcyjna, sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1. Podstawowe informacje.

Bardziej szczegółowo