Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, r. Autor: Małgorzata Rulińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska"

Transkrypt

1 Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A Jelenia Góra, r. Autor: Małgorzata Rulińska

2 TEMATYKA Wiadomości wstępne na temat Interreg III A Polska Niemcy Montaż finansowy Kwalifikowalność wydatków i przykładowe wydatki Finanse we wniosku o wsparcie Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Wniosek o płatność Sprawozdanie z realizacji projektu część finansowa Podsumowanie

3 Wiadomości wstępne Zasięg terytorialny Programu Obszar Programu obejmuje po polskiej stronie podregion: jeleniogórsko-wałbrzyski, obejmujący swym zasięgiem miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra, a także powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki i złotoryjski oraz po stronie saksońskiej powiaty: Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Löbau-Zittau i miasto na prawach powiatu Görlitz. Do obszaru wsparcia zaliczono również po stronie saksońskiej powiaty: Kamenz i Bautzen oraz miasto na prawach powiatu Hoyerswerda (alokacja środków na tym obszarze może wynieść maksymalnie 20 % całości wydatków Programu).

4 Wiadomości wstępne Priorytety i działania Programu Na terenie Dolnego Śląska funkcjonują dwa Programy Inicjatywy Wspólnotowej: 1. Interreg III A Polska Czechy 2. Interreg III A Polska Niemcy Priorytety i działania Programu A Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw A1 Rozwój gospodarczy A2 Turystyka B Infrastruktura B1 Infrastruktura komunikacyjna B2 Pozostała infrastruktura

5 Wiadomości wstępne Priorytety i działania Programu Priorytety i działania Programu C Środowisko D Rozwój obszarów wiejskich i miejskich D1 Rozwój obszarów wiejskich D2 Rozwój obszarów miejskich E Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie F Współpraca kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo F1 Rozwój społeczno-kulturowy F2 Współpraca F3 Bezpieczeństwo

6 Wymóg montażu finansowego 3 1 koszty związane z przygotowaniem projektów poniesione przed VAT!!!??? część kosztów zakupu gruntu konieczność wyprzedzającego finansowania, które jest następnie refundowane przez Unię Europejską... > 25%

7 Kalkulacja dofinansowania Krok I 30% 70% Krok II 52% = 75% 18% 30% koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane wkład własny fundusz strukturalny koszty niekwalifikowane

8 Montaż finansowy Koszt całkowity realizacji projektu Rozporządzenie 448/2004 (WE) Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Fundusz strukturalny Wkład pieniężny Wkład własny Wkład pieniężny Wkłady rzeczowe VAT jeśli kwalifikowany inne

9 Wielkość wkładu funduszy powinna zostać skalkulowana w odniesieniu do (1260/1999): całkowitego kwalifikującego się kosztu albo całkowitego kwalifikującego się wydatku publicznego lub pokrewnego krajowego regionalnego lokalnego

10 Przebieg realizacji projektu (aspekty finansowe) - założenia Beneficjent -podmiot wnioskujący: jednostka samorządu terytorialnego Przedmiot projektu (nie mylić z celem!!!): budowa ścieżki rowerowej Realizacja projektu: w ramach PIW INTERREG IIIA

11 Przebieg realizacji projektu - aspekty finansowe założenia Przewidywany czas trwania projektu: Przewidywany koszt realizacji projektu: Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł 12 miesięcy zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 75% Wolne środki własne JST: zł

12 Klasyfikacja kosztów projektu Wykup gruntów: zł Prace budowlano montażowe, prace ziemne: zł Nadzór inżynierski: zł Przygotowanie dokumentacji technicznej: zł Suma kosztów realizacji projektu: zł - koszty niekwalifikowane: zł koszty kwalifikowane inwestycji: zł

13 Obliczenie stopy dofinansowania unijnego Przewidywany koszt realizacji projektu: Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 75% Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 75% z zł = zł Wymagane środki własne w ramach projektu: zł

14 Przewidywane rozłożenie wydatków w czasie w ramach realizowanego projektu okres realizacji projektu (kwartały) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał potrzeby finansowe: a. Kwotowo (zł) b. Procentowo (%)

15 Potrzeby kapitałowe JST (wkład własny) Wkład unijny w ramach projektu: Środki własne znajdujące się w dyspozycji JST: Potrzeby kapitałowe JST w ramach finansowania wkładu własnego: zł zł zł Rozwiązanie dla JST: kredyt inwestycyjny w wysokości zł zaciągnięty na czas dłuższy od realizacji projektu z możliwością wcześniejszej, częściowej spłaty (opcjonalnie)

16 Potrzeby kapitałowe JST (finansowanie luki czasowej) Finansowanie luki czasowej równe jest finansowaniu wkładu unijnego w wysokości zł Rozwiązanie dla JST: 14 miesięczny kredyt pomostowy w wysokości zł Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności z tytułu płatności ze strony instytucji płatniczej

17 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych Kredyty pomostowe Kredytowanie wkładu własnego

18 Cechy kredytu pomostowego obniżony w stosunku do rynkowego koszt kredytu (niskie ryzyko kredytowe generowane dla banku) wariant podpisywania kompleksowej umowy kredytowej z bankiem (np. pakiet usługi doradcze, kredyt finansujący wkład własny, kredyt finansujący lukę czasową - pomostowy) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji finansowych

19 n+2 - zasada automatycznego anulowania zobowiązania (rozporządzenie 1260/1999): Komisja powinna automatycznie anulować część zobowiązania, które nie zostało uregulowane przez płatność zaliczkową, lub dla którego Komisja nie otrzymała wniosku o płatność do końca drugiego roku po roku dokonania zobowiązania lub w danym przypadku i dla danych kwot, po terminie późniejszej decyzji Komisji wymaganej dla autoryzowania działania lub operacji albo po upłynięciu ostatecznego terminu przekazania końcowego raportu.

20 KWALIFIKOWALNOŚĆ

21 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (art. 30 oraz 53 ust. 2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003

22 Podstawy prawne Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 2) Uzupełnienie programu

23 Podstawy prawne Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, którego art. 87 i 88 dotyczące pomocy państwa stosuje się do działań współfinansowanych przez fundusze strukturalne Uwaga: Decyzja Komisji akceptująca program pomocowy nie może przesądzać wyników oceny w odniesieniu do zasad pomocy państwa, jak również nie zwalnia państw członkowskich z ich zobowiązań wynikających z tych artykułów

24 Rodzaje kwalifikowalności Czasowa koszty muszą być poniesione najwcześniej 1 stycznia 2004r., ale nie później niż termin obowiązywania umowy podpisanej przez beneficjenta z Instytucją Pośredniczącą Geograficzna- realizowane na obszarze wskazanym w Programie Zgodności z dokumentami programowymi- z Programem i Uzupełnieniem Programu Zgodności z prawem UE i państwa członkowskiego np. z Prawem zamówień publicznych Wydatków z poszczególnych funduszy

25 Kwalifikowalność projektów Projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony do współfinansowania z EFRR, jeśli spełnia następujące warunki ogólne: jest zgodny z politykami wspólnotowymi ( np. konkurencyjności, stosowania zamówień publicznych,respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans) jest zgodny z wymogami EFRR jest spójny z Programem Operacyjnym spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego działania w Uzupełnieniu programu

26 Poziomy rozpatrywania kwalifikowalności: czy dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach danego Programu oraz czy spełnia kryteria określone w Uzupełnieniu Programu; kryteria formalne, m. in. czy wniosek wypełniono zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o pomoc finansową oraz czy są wszystkie załączniki; kryteria techniczno-ekonomiczne (ocena merytoryczna), m. in. czy projekt jest zgodny z celami i zakresem merytorycznym danego działania; rozpatruje się czy wszystkie wydatki uwzględnione w projekcie kwalifikują się do wsparcia;

27 Kwalifikowalność zasady ogólne zlecanie wykonawcy realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi odbywa się w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wydatki zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane nie zachodzi przypadek nakładania się pomocy z funduszy europejskich przestrzegane są zapisy umowy dofinansowania z funduszu strukturalnego

28 Kwalifikowalność zasady ogólne wydatki te są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają z rzeczonym projektem bezpośredni lub pośredni związek są rzetelne, wierne i można je zweryfikować zostały zaplanowane w budżecie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są wyraźnie zakazane na mocy obowiązujących przepisów

29 Koszty kwalifikowane i niekwalifkowane Procentowe wielkości dofinansowania odnoszą się jedynie do wydatków kwalifikowanych Wydatki niekwalifikowane muszą być zawarte we wniosku i studium wykonalności, ale nie zostaną one współfinansowane z funduszu strukturalnego

30 Ogólne zasady kwalifikowania wydatków Zasada nr 1: Okres kwalifikowania wydatków Zasada nr 2: Stosowność przepisów krajowych

31 Okres kwalifikowania wydatków punkt wyjścia - dzień, w którym wniosek o pomoc trafił do Komisji dla Polski 1 stycznia 2004r. (Prawo zamówień publicznych!!!) koniec data powinna zostać określona w decyzji przyznającej środki z funduszy i odnosić się do płatności dokonywanych przez końcowych beneficjentów (dla Polski 30 czerwca 2008r.) przedłużenie jedynie na należycie uzasadniony wniosek kraju członkowskiego (po mid-term evaluation lub też w przypadku znaczących zmian sytuacji społeczno-gospodarczej i na rynku pracy)

32 Stosowność przepisów krajowych Zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków powinny być stosowne zasady krajowe, chyba że Komisja uzna za konieczne przyjęcie odpowiednich zasad na szczeblu wspólnotowym. Przyjęcie niniejszych zasad powinno umożliwić państwom członkowskim, w uzasadnionych przypadkach, stosowanie bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych.

33 Jak zaplanować wydatki - koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Rozporządzenia (WE) 1260/1999, 1783/1999, 448/2004 Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR wytyczne MGiP (MRR) Opis działania w Uzupełnieniu Programu Określenie w szczególności oznacza, że katalog kwalifikowanych kosztów jest otwarty

34 Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków Zasada nr 1: Faktycznie poniesione wydatki Zasada nr 2: Księgowanie przychodów Zasada nr 3: Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne Zasada nr 4: Zakup używanego sprzętu Zasada nr 5: Zakup ziemi Zasada nr 6: Zakup pozostałych nieruchomości

35 Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków Zasada nr 7: VAT i inne podatki oraz opłaty Zasada nr 8: Venture capital i fundusze pożyczkowe Zasada nr 9: Fundusze poręczeniowe Zasada nr 10: Leasing Zasada nr 11: Koszty związane z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy strukturalnych Zasada nr 12: Kwalifikowanie projektów w zależności od ich lokalizacji

36 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Powinny, z pewnymi wyjątkami, odbywać się w formie wkładu pieniężnego W przypadku schematu pomocy (art. 87 Traktatu) oraz pomocy oferowanej przez podmioty określone przez państwa członkowskie oznaczają pomoc wypłacaną indywidualnym odbiorcom przez podmioty, które przyznają tę pomoc W innych przypadkach oznaczają płatności dokonywane przez podmioty zdefiniowane w uzupełnieniu programu

37 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Amortyzacja, aport rzeczowy i koszty ogólne mogą również stanowić część takiej płatności. Jednakże współfinansowanie projektu przez fundusze strukturalne nie powinno, po zakończeniu projektu, przekraczać wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych, wyłączając aport rzeczowy.

38 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Koszty amortyzacji nieruchomości lub wyposażenia, dla których istnieje bezpośrednie powiązanie z celami projektu, są wydatkami kwalifikowanymi, pod warunkiem, że: krajowy lub wspólnotowy grant nie służy nabyciu tej nieruchomości lub wyposażenia; koszt amortyzacji jest kalkulowany w powiązaniu z odpowiednimi zasadami księgowymi; koszty odnoszą się wyłącznie do okresu współfinansowania omawianych projektów.

39 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Wkład rzeczowy jest wydatkiem kwalifikowanym, pod warunkiem, że: składa się nań udostępnienie ziemi, nieruchomości, wyposażenia lub materiałów, badań lub aktywności specjalistycznych lub niepłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; nie jest dokonany w odniesieniu do montażu finansowego przytoczonego w zasadach nr 8, 9 i 10; jego wartość może być niezależnie oceniona i poddana audytowi;

40 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Wkład rzeczowy jest wydatkiem kwalifikowanym, pod warunkiem, że (c.d.): w przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości, jej wartość jest poświadczona przez niezależnego, wykwalifikowanego rzeczoznawcę lub też odpowiednio uprawniony podmiot publiczny w przypadku niepłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, wartość pracy jest określana w oparciu o ilość spędzonego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za wykonywaną pracę postanowienia zawarte w Zasadach 4, 5 oraz 6 stosują się odpowiednio

41 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Koszty stałe (overheads) uznawane są za wydatki kwalifikowane, pod warunkiem, że ich kalkulacja oparta jest na faktycznie poniesionych wydatkach, które odnoszą się do wdrażania projektów współfinansowanych przez fundusze strukturalne oraz są alokowane pro rata do operacji zgodnie z odpowiednio uzasadnioną i sprawiedliwą metodologią. Państwa członkowskie mogą stosować bardziej restrykcyjne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków

42 Faktycznie poniesione wydatki: Potwierdzanie wydatków Płatności dokonywane przez końcowych beneficjentów/podmioty wymienione w Uzupełnieniu programu powinny być udokumentowane potwierdzoną fakturą lub równoważnymi dokumentami księgowymi.

43 Faktycznie poniesione wydatki: Podwykonawstwo Dla wszystkich umów podwykonawstwa, podwykonawcy powinni zapewnić podmiotom prowadzącym audyt i kontrolę wszelkie niezbędne informacje odnoszące się do aktywności podlegających podwykonawstwu.

44 Księgowanie przychodów Przychód oznacza środki otrzymane na projekt (w okresie jego współfinansowania lub dłuższym, aż do wyczerpania pomocy) i pochodzące ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat lub innych odpowiedników przychodu, z wyjątkiem: przychodu generowanego podczas gospodarczego życia współfinansowanej inwestycji zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami art. 29 ust. 4 rozporządzenia ogólnego; przychodu generowanego w ramach działań montażu finansowego przytoczonego w Zasadach 8, 9 i 10; udziału sektora prywatnego we współfinansowaniu projektu, wykazanego w tabelach finansowych dotyczących odpowiednich środków pomocowych, obok finansowania ze środków publicznych.

45 Księgowanie przychodów Tak rozumiany przychód pomniejsza kwotę wymaganego współfinansowania danego projektu z funduszy strukturalnych. Przed skalkulowaniem udziału funduszy strukturalnych i nie później niż w momencie zamykania pomocy jest on potrącany od kwalifikowanych wydatków na projekt w całości lub też pro rata, w zależności od tego, czy będzie generowany w całości, czy jedynie w części przez współfinansowany projekt.

46 Opłaty finansowe Odsetki od kredytu, opłaty od transakcji finansowych, prowizja i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki czysto finansowe nie są kwalifikowane do współfinansowania przez fundusze strukturalne. Wyjątek - wydatki na subsydiowanie odsetek w celu ograniczenia kosztów pożyczek dla przedsiębiorstw w ramach zaakceptowanej pomocy państwa

47 Opłaty bankowe dotyczące prowadzenia kont Opłaty bankowe za otwarcie oraz prowadzenie konta są kwalifikowane w przypadku, gdy realizacja projektu współfinansowanego przez fundusze strukturalne wymaga otwarcia odrębnego rachunku lub rachunków.

48 Opłaty za porady prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych i finansowych, koszty księgowości oraz przeprowadzenia audytu Tego typu wydatki są kwalifikowane, jeśli są bezpośrednio związane z projektem oraz są konieczne do jego przygotowania lub realizacji. Koszty księgowe lub koszty audytu są kwalifikowane, jeżeli ponoszone są na skutek wymagań stawianych przez Instytucję Zarządzającą.

49 Koszty gwarancji udzielanych przez bank lub inne instytucje finansowe Koszty tego typu są kwalifikowane w przypadkach, gdy gwarancje wymagane są prawem krajowym i wspólnotowym lub decyzją Komisji akceptującą pomoc finansową. Grzywny, kary finansowe oraz wydatki związane ze sporami sądowymi Wydatki te nie są kwalifikowane.

50 Zakup używanego sprzętu Zakup używanego sprzętu jest kwalifikowany do współfinansowania przez fundusze strukturalne, z wyjątkiem stosowania bardziej rygorystycznych zasad krajowych, pod warunkiem spełnienia trzech następujących kryteriów: Sprzedający sprzęt powinien przedstawić deklarację potwierdzającą pochodzenie produktów, oraz potwierdzenie, że w przeciągu ostatnich 7 lat zakup sprzętu nie został dokonany przy wykorzystaniu krajowego lub wspólnotowego grantu; Cena sprzętu nie powinna przekraczać jego rynkowej wartości i powinna być niższa aniżeli cena nowego sprzętu; Sprzęt powinien posiadać właściwości techniczne niezbędne dla realizacji projektu oraz odpowiadające odpowiednim normom i standardom.

51 Zakup ziemi zasada ogólna Koszty zakupu niezabudowanej ziemi kwalifikują się do współfinansowania z FS, z wyjątkiem stosowania bardziej rygorystycznych zasad krajowych, pod warunkiem spełnienia trzech następujących kryteriów: musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy zakupem ziemi i celami współfinansowanego projektu, zakup ziemi nie może stanowić więcej niż 10 % wszystkich kwalifikowanych wydatków na dany projekt, należy uzyskać certyfikat od niezależnego, uprawnionego rzeczoznawcy, potwierdzający, że cena zakupu nie przekracza jej rynkowej wartości.

52 Zakup ziemi projekty z zakresu ochrony środowiska Aby uznać wydatki za kwalifikowane, muszą zostać spełnione wszystkie przedstawione poniżej warunki: zakup uzyskał pozytywną opinię instytucji zarządzającej, ziemia jest przeznaczona do wykorzystania przez okres określony w decyzji, ziemia nie jest przeznaczona dla celów rolniczych, co powinno być potwierdzone przez instytucję zarządzającą, zakup jest dokonany przez/lub w imieniu instytucji publicznej lub przez podmiot podlegający prawu publicznemu.

53 Zakup innych nieruchomości - zasada ogólna Koszty zakupu nieruchomości, np. wybudowanych już budynków i ziemi, na której są one postawione, są kwalifikowane do współfinansowania przez fundusze strukturalne jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zakupem i celem projektu, biorąc pod uwagę warunki przedstawione poniżej Mogą być stosowane bardziej rygorystyczne zasady krajowe

54 Zakup innych nieruchomości warunki kwalifikowania Należy uzyskać certyfikat od niezależnego, uprawnionego rzeczoznawcy, potwierdzający, że cena zakupu nie przekracza rynkowej wartości oraz atest potwierdzający, iż budynek odpowiada normom krajowym. Jeśli istnieją obszary, które nie odpowiadają normom to należy je określić podając jednocześnie kiedy nastąpi skorygowanie tego stanu rzeczy przez końcowego beneficjenta.

55 Zakup innych nieruchomości warunki kwalifikowania W przeciągu ostatnich 10 lat budynek nie powinien być finansowany z narodowych lub wspólnotowych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu. Nieruchomości powinny być wykorzystywane przez okres, oraz do celów, określonych przez instytucję zarządzającą. Budynki mogą być wyłącznie wykorzystywane do osiągania celów projektu.

56 VAT i inne podatki oraz opłaty Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest on oryginalnie płacony przez końcowego beneficjenta lub też indywidualnego odbiorcę. VAT, który może być w jakikolwiek sposób odzyskany, nie może być uznany za wydatek kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie nie jest odzyskany przez końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę.

57 VAT i inne podatki oraz opłaty W żadnym przypadku współfinansowanie wspólnotowe nie może przewyższyć całkowitych kwalifikowanych wydatków wyłączając VAT. Pozostałe podatki i opłaty (zwłaszcza podatki bezpośrednie oraz część wynagrodzeń i pensji przeznaczona na zabezpieczenia socjalne), które wynikają ze współfinansowania przez fundusze strukturalne nie stanowią wydatków kwalifikowanych, z wyjątkiem przypadków gdy są one faktycznie płacone przez końcowego beneficjenta lub też indywidualnego odbiorcę.

58 Schemat kwalifikowalności VAT-u Czy projektodawca ma status podatnika VAT? NIE VAT jest kosztem kwalifikowalnym NIE TAK Czy zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi? TAK TAK Czy działalność projektodawcy jest zwolniona z VAT-u? NIE Czy projektodawca jest objęty ograniczeniami odliczalności VAT na podst. art. 88 ustawy o VAT? TAK NIE VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym

59 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Nabycie niezabudowanej nieruchomości bezpośrednio związanej z celami projektu objętego wsparciem; Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu (np. przeprowadzeniem procedury przetargowej);

60 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Koszt zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji projektu jest kwalifikowany wyłącznie przez okres realizacji projektu (obowiązywania umowy). Mogą to być osoby nowo zatrudnione do projektu, lub oddelegowani do udziału w projekcie pracownicy musi to być potwierdzone stosownym dokumentem. Dotychczasowe obowiązki tego pracownika musi przejąć inna osoba. Uwzględniamy cały koszt zatrudnienia pracownika ( ZUS, podatek, premie regulaminowe, 13. pensję, jeśli wynika z regulaminu wynagradzania) ponoszony przez beneficjenta.

61 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Wkład rzeczowy (np.grunt, budynki) jest kwalifikowalny pod warunkiem, że jest zgodny z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi wydatków kwalifikowanych, w szczególności związanych z zakupem gruntów i budynków. Wartość aportu wniesionego przez beneficjenta do projektu musi być wyceniona i potwierdzona w oparciu o oficjalne taryfy ustanowione przez niezależny organ lub przez niezależnego eksperta zewnętrznego;

62 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Koszty zakupu sprzętu (nowego i używanego) związanego z realizacją projektu, jeśli koszt ten nie odbiega od wartości rynkowej, a cena poszczególnych pozycji zakupu uwzględnia stosowne odpisy dokonywane zgodnie z prawem podatkowym i ustawą o rachunkowości;

63 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Wydatki związane z podwykonawstwem, jeśli specyfika projektu tego wymaga; Koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem projektu ( np. rozpowszechnienie informacji, tłumaczenia) w tym, nieodłącznie związane z projektem koszty finansowe ( w uzasadnionych przypadkach koszty gwarancji finansowych);

64 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Koszty ogólne są kwalifikowane pod warunkiem, że są uzasadnione i zgodne z zastosowaną w projekcie metodą obliczone są jako część kosztów stałych ( narzut, którego obliczenie beneficjent musi uzasadnić); Podatek VAT jeśli kwalifikowalny Koszty towarów konsumpcyjnych i dostaw związanych z projektem;

65 Kwestie finansowe we wniosku: Rozdział 5. Plan kosztów i finansowania projektu 5.1.Planowane wydatki w ramach projektu i źródła finansowania: Rodzaje wydatków zaznaczamy czy wydatek jest świadczeniem rzeczowym, jego koszt całkowity i koszt kwalifikowalny Koszty osobowe w tym: Należy wykazać koszty związane z wynagrodzeniami tj.wynagrodzenie brutto pracowników z tytułu stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło i agencyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne ( w części opłacanej przez pracodawcę), fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz świadczenia na rzecz pracowników jak np. dopłaty do biletów, kwater, wyżywienia, szkoleń pracowników, wydatki bhp i na ochronę zdrowia, wydatki f. Socjalnego lub świadczenia urlopowe. Działalność badawcza, Działalność zawodowa, Praca wolontariuszy

66 Kwestie finansowe we wniosku: Rozdział 5. Plan kosztów i finansowania projektu 5.1.Planowane wydatki w ramach projektu i źródła finansowania: Rodzaje wydatków Koszty rzeczowe, w tym: Należy wykazać koszty związane z odpisami na amortyzację nieruchomości i wyposażenia, kosztami finansowania, podatkami i opłatami (np. elektryczność, ogrzewanie, itp.), podróżami kosztami transakcji leasingowych, zakupem sprzętu i wyposażenia,kosztami zakwaterowania, organizacją imprez, wyżywieniem, paliwem itp. Odpis na amortyzację nieruchomości i wyposażenie, Koszty finansowania Podatki i wydatki Opłaty

67 Kwestie finansowe we wniosku: Rozdział 5. Plan kosztów i finansowania projektu 5.1.Planowane wydatki w ramach projektu i źródła finansowania: Rodzaje wydatków Koszty inwestycyjne, w tym Obejmują wydatki ponoszone w związku z odtwarzaniem (restytucją) zużytych zasobów środków produkcji lub ich powiększaniem, np. koszty wyposażenia (meble, komputery, maszyny itd,.), inwestycjami budowlanymi itd. grunty nieruchomości zabudowane wyposażenie dostawy roboty budowlane

68 Kwestie finansowe we wniosku: Źródła finansowania projektu Środki UE Interreg III A Krajowe środki publiczne w tym: Należy przez to rozumieć środki publiczne uzyskane w wyniku wnioskowania o wsparcie: środki budżetu państwa, budżetu samorządu województwa, budżetu samorządów lokalnych. budżet państwa budżet województwa lokalny (gminny, powiatowy)

69 Kwestie finansowe we wniosku: Inne krajowe środki publiczne Obejmuje środki, które nie stanowią kosztów własnych wnioskodawcy i nie pochodzą z budżetu własnego beneficjenta. Dotyczy środków publicznych, które przeznaczone zostały na dofinansowanie projektu. Należą do nich środki z funduszy publicznych takich jak: fundusze celowe, budżety państwowych jednostek prawnych, fundacji, stowarzyszeń o ile realizują projekt o charakterze dobra publicznego itd. oraz inne środki krajowe.

70 Kwestie finansowe we wniosku: Środki prywatne w tym: Obejmuje środki wkładu własnego z uwzględnieniem pracy własnej i środków własnych, które zarezerwowane zostały przez wnioskodawcę na realizację projektu Praca własna Środki własne Finansowanie EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) Inne źródła finansowania, w tym (np. sponsorzy):...

71 Kwestie finansowe we wniosku: Przychody związane z projektem Mogą się sporadycznie zdarzać projekty, w których wystąpi przychód (np.: festiwal organizowany w ramach inicjatywy INTERREG, w ramach którego pobierane będą opłaty za wstęp). Suma przychodów osiągniętych w projekcie w okresie jego współfinansowania pomniejsza kwotę współfinansowania z funduszy strukturalnych. Zostają one odjęte od wydatków kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do ich osiągnięcia przyczyniły się wydatki kwalifikujące się do wsparcia z EFRR. Rekomenduje się, aby Beneficjent deklarował przychód za każdym razem, gdy składa wniosek o płatność, z możliwością dokonania dostosowania przy płatności salda końcowego.

72 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Studium wykonalności ( ponad 1 mln euro) W studium wykonalności uzasadniamy finansową i instytucjonalną wykonalność projektu. lub analiza finansowa przedsięwzięcia Dla projektów nie generujących przychodu analiza finansowa może być uproszczona, określająca jedynie koszty realizacji i eksploatacji projektu, ze wskazanie źródeł ich pokrycia.

73 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku podpisane przez upoważnione do reprezentowania go osoby oświadczenie, że posiada środki finansowe niezbędne do zapewnienia dofinansowania projektu,co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, oraz środki na pokrycie kosztów, które zgodnie z zasadami kwalifikowalności kosztów nie mogą być uznane za kwalifkowalne w ramach projektu. Jeśli kwota na I kwartał przekracza kwotę wkładu własnego, to dodatkowo zapewnienie, że wnioskodawca posiada środki na I kwartał.

74 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Wymagane dokumenty w zależności od kategorii benficjenta: Dla j.s.t. Kopia podjętej uchwały budżetowej na dany rok, albo kopię WPI ( nazwy zadania finansowanego z funduszy strukturalnych, kwota na współfinansowanie) lub Uchwała intencyjna j.s.t. lub Promesa z ministerstwa, Promesa kredytowa z banku

75 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Wymagane dokumenty w zależności od kategorii benficjenta: Dla innego wnioskodawcy: Uchwała intencyjna właściwego organu, określająca zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego na realizację danego działania lub promesę kredytową uzyskaną z banku

76 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku PARTNERSTWO Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu. Oświadczenie powinno posiadać dane dotyczące projektu (nazwa, termin realizacji) oraz dane partnera wiodącego oraz wysokość zabezpieczonych przez niego środków. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę, która podpisuje się pod wnioskiem. Jeśli więcej niż jeden partner: Oświadczenie składają wszyscy partnerzy projektu do podmiotu składającego wniosek. Wnioskodawca w oświadczeniu pokazuje źródła środków i ich wysokość.

77 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku PARTNERSTWO Umowa (porozumienie) partnerstwa 1.Partner wiodący prowadzi wszelkie uzgodnienia z dysponentem środków unijnych (wojewodą) 2.Partner wiodący odpowiada za właściwe, zgodne z prawem i stosownymi regulacjami wykorzystanie środków, ich rozliczenie i wykazanie osiągniętych rezultatów. 3.Porozumienie określa również zobowiązania w zakresie współfinansowania projektu, sprawozdawczości, procedur płatniczych. 4. Umowa określa zasady terminowego przekazywania danych do raportów finansowych oraz wymagania w zakresie kontroli finansowej.

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja z dnia 6 grudnia 2011 Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych Załącznik do Uchwały Nr 1231/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października w sprawie zmiany Uchwały nr 510/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo