Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, r. Autor: Małgorzata Rulińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska"

Transkrypt

1 Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A Jelenia Góra, r. Autor: Małgorzata Rulińska

2 TEMATYKA Wiadomości wstępne na temat Interreg III A Polska Niemcy Montaż finansowy Kwalifikowalność wydatków i przykładowe wydatki Finanse we wniosku o wsparcie Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Wniosek o płatność Sprawozdanie z realizacji projektu część finansowa Podsumowanie

3 Wiadomości wstępne Zasięg terytorialny Programu Obszar Programu obejmuje po polskiej stronie podregion: jeleniogórsko-wałbrzyski, obejmujący swym zasięgiem miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra, a także powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki i złotoryjski oraz po stronie saksońskiej powiaty: Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Löbau-Zittau i miasto na prawach powiatu Görlitz. Do obszaru wsparcia zaliczono również po stronie saksońskiej powiaty: Kamenz i Bautzen oraz miasto na prawach powiatu Hoyerswerda (alokacja środków na tym obszarze może wynieść maksymalnie 20 % całości wydatków Programu).

4 Wiadomości wstępne Priorytety i działania Programu Na terenie Dolnego Śląska funkcjonują dwa Programy Inicjatywy Wspólnotowej: 1. Interreg III A Polska Czechy 2. Interreg III A Polska Niemcy Priorytety i działania Programu A Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw A1 Rozwój gospodarczy A2 Turystyka B Infrastruktura B1 Infrastruktura komunikacyjna B2 Pozostała infrastruktura

5 Wiadomości wstępne Priorytety i działania Programu Priorytety i działania Programu C Środowisko D Rozwój obszarów wiejskich i miejskich D1 Rozwój obszarów wiejskich D2 Rozwój obszarów miejskich E Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie F Współpraca kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo F1 Rozwój społeczno-kulturowy F2 Współpraca F3 Bezpieczeństwo

6 Wymóg montażu finansowego 3 1 koszty związane z przygotowaniem projektów poniesione przed VAT!!!??? część kosztów zakupu gruntu konieczność wyprzedzającego finansowania, które jest następnie refundowane przez Unię Europejską... > 25%

7 Kalkulacja dofinansowania Krok I 30% 70% Krok II 52% = 75% 18% 30% koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane wkład własny fundusz strukturalny koszty niekwalifikowane

8 Montaż finansowy Koszt całkowity realizacji projektu Rozporządzenie 448/2004 (WE) Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Fundusz strukturalny Wkład pieniężny Wkład własny Wkład pieniężny Wkłady rzeczowe VAT jeśli kwalifikowany inne

9 Wielkość wkładu funduszy powinna zostać skalkulowana w odniesieniu do (1260/1999): całkowitego kwalifikującego się kosztu albo całkowitego kwalifikującego się wydatku publicznego lub pokrewnego krajowego regionalnego lokalnego

10 Przebieg realizacji projektu (aspekty finansowe) - założenia Beneficjent -podmiot wnioskujący: jednostka samorządu terytorialnego Przedmiot projektu (nie mylić z celem!!!): budowa ścieżki rowerowej Realizacja projektu: w ramach PIW INTERREG IIIA

11 Przebieg realizacji projektu - aspekty finansowe założenia Przewidywany czas trwania projektu: Przewidywany koszt realizacji projektu: Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł 12 miesięcy zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 75% Wolne środki własne JST: zł

12 Klasyfikacja kosztów projektu Wykup gruntów: zł Prace budowlano montażowe, prace ziemne: zł Nadzór inżynierski: zł Przygotowanie dokumentacji technicznej: zł Suma kosztów realizacji projektu: zł - koszty niekwalifikowane: zł koszty kwalifikowane inwestycji: zł

13 Obliczenie stopy dofinansowania unijnego Przewidywany koszt realizacji projektu: Wysokość kosztu kwalifikowanego projektu zdeklarowana we wniosku: zł zł Wnioskowana stopa dofinansowania projektu ze środków UE: 75% Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE: 75% z zł = zł Wymagane środki własne w ramach projektu: zł

14 Przewidywane rozłożenie wydatków w czasie w ramach realizowanego projektu okres realizacji projektu (kwartały) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał potrzeby finansowe: a. Kwotowo (zł) b. Procentowo (%)

15 Potrzeby kapitałowe JST (wkład własny) Wkład unijny w ramach projektu: Środki własne znajdujące się w dyspozycji JST: Potrzeby kapitałowe JST w ramach finansowania wkładu własnego: zł zł zł Rozwiązanie dla JST: kredyt inwestycyjny w wysokości zł zaciągnięty na czas dłuższy od realizacji projektu z możliwością wcześniejszej, częściowej spłaty (opcjonalnie)

16 Potrzeby kapitałowe JST (finansowanie luki czasowej) Finansowanie luki czasowej równe jest finansowaniu wkładu unijnego w wysokości zł Rozwiązanie dla JST: 14 miesięczny kredyt pomostowy w wysokości zł Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności z tytułu płatności ze strony instytucji płatniczej

17 Rodzaje kredytów potencjalnie użytecznych przy realizowaniu projektów unijnych Kredyty pomostowe Kredytowanie wkładu własnego

18 Cechy kredytu pomostowego obniżony w stosunku do rynkowego koszt kredytu (niskie ryzyko kredytowe generowane dla banku) wariant podpisywania kompleksowej umowy kredytowej z bankiem (np. pakiet usługi doradcze, kredyt finansujący wkład własny, kredyt finansujący lukę czasową - pomostowy) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji finansowych

19 n+2 - zasada automatycznego anulowania zobowiązania (rozporządzenie 1260/1999): Komisja powinna automatycznie anulować część zobowiązania, które nie zostało uregulowane przez płatność zaliczkową, lub dla którego Komisja nie otrzymała wniosku o płatność do końca drugiego roku po roku dokonania zobowiązania lub w danym przypadku i dla danych kwot, po terminie późniejszej decyzji Komisji wymaganej dla autoryzowania działania lub operacji albo po upłynięciu ostatecznego terminu przekazania końcowego raportu.

20 KWALIFIKOWALNOŚĆ

21 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (art. 30 oraz 53 ust. 2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003

22 Podstawy prawne Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 2) Uzupełnienie programu

23 Podstawy prawne Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, którego art. 87 i 88 dotyczące pomocy państwa stosuje się do działań współfinansowanych przez fundusze strukturalne Uwaga: Decyzja Komisji akceptująca program pomocowy nie może przesądzać wyników oceny w odniesieniu do zasad pomocy państwa, jak również nie zwalnia państw członkowskich z ich zobowiązań wynikających z tych artykułów

24 Rodzaje kwalifikowalności Czasowa koszty muszą być poniesione najwcześniej 1 stycznia 2004r., ale nie później niż termin obowiązywania umowy podpisanej przez beneficjenta z Instytucją Pośredniczącą Geograficzna- realizowane na obszarze wskazanym w Programie Zgodności z dokumentami programowymi- z Programem i Uzupełnieniem Programu Zgodności z prawem UE i państwa członkowskiego np. z Prawem zamówień publicznych Wydatków z poszczególnych funduszy

25 Kwalifikowalność projektów Projekt jest kwalifikowalny, czyli może zostać zatwierdzony do współfinansowania z EFRR, jeśli spełnia następujące warunki ogólne: jest zgodny z politykami wspólnotowymi ( np. konkurencyjności, stosowania zamówień publicznych,respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans) jest zgodny z wymogami EFRR jest spójny z Programem Operacyjnym spełnia szczegółowe kryteria określone dla danego działania w Uzupełnieniu programu

26 Poziomy rozpatrywania kwalifikowalności: czy dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach danego Programu oraz czy spełnia kryteria określone w Uzupełnieniu Programu; kryteria formalne, m. in. czy wniosek wypełniono zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o pomoc finansową oraz czy są wszystkie załączniki; kryteria techniczno-ekonomiczne (ocena merytoryczna), m. in. czy projekt jest zgodny z celami i zakresem merytorycznym danego działania; rozpatruje się czy wszystkie wydatki uwzględnione w projekcie kwalifikują się do wsparcia;

27 Kwalifikowalność zasady ogólne zlecanie wykonawcy realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi odbywa się w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wydatki zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane nie zachodzi przypadek nakładania się pomocy z funduszy europejskich przestrzegane są zapisy umowy dofinansowania z funduszu strukturalnego

28 Kwalifikowalność zasady ogólne wydatki te są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają z rzeczonym projektem bezpośredni lub pośredni związek są rzetelne, wierne i można je zweryfikować zostały zaplanowane w budżecie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są wyraźnie zakazane na mocy obowiązujących przepisów

29 Koszty kwalifikowane i niekwalifkowane Procentowe wielkości dofinansowania odnoszą się jedynie do wydatków kwalifikowanych Wydatki niekwalifikowane muszą być zawarte we wniosku i studium wykonalności, ale nie zostaną one współfinansowane z funduszu strukturalnego

30 Ogólne zasady kwalifikowania wydatków Zasada nr 1: Okres kwalifikowania wydatków Zasada nr 2: Stosowność przepisów krajowych

31 Okres kwalifikowania wydatków punkt wyjścia - dzień, w którym wniosek o pomoc trafił do Komisji dla Polski 1 stycznia 2004r. (Prawo zamówień publicznych!!!) koniec data powinna zostać określona w decyzji przyznającej środki z funduszy i odnosić się do płatności dokonywanych przez końcowych beneficjentów (dla Polski 30 czerwca 2008r.) przedłużenie jedynie na należycie uzasadniony wniosek kraju członkowskiego (po mid-term evaluation lub też w przypadku znaczących zmian sytuacji społeczno-gospodarczej i na rynku pracy)

32 Stosowność przepisów krajowych Zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków powinny być stosowne zasady krajowe, chyba że Komisja uzna za konieczne przyjęcie odpowiednich zasad na szczeblu wspólnotowym. Przyjęcie niniejszych zasad powinno umożliwić państwom członkowskim, w uzasadnionych przypadkach, stosowanie bardziej restrykcyjnych przepisów krajowych.

33 Jak zaplanować wydatki - koszty kwalifikowane i niekwalifikowane Rozporządzenia (WE) 1260/1999, 1783/1999, 448/2004 Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR wytyczne MGiP (MRR) Opis działania w Uzupełnieniu Programu Określenie w szczególności oznacza, że katalog kwalifikowanych kosztów jest otwarty

34 Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków Zasada nr 1: Faktycznie poniesione wydatki Zasada nr 2: Księgowanie przychodów Zasada nr 3: Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne Zasada nr 4: Zakup używanego sprzętu Zasada nr 5: Zakup ziemi Zasada nr 6: Zakup pozostałych nieruchomości

35 Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków Zasada nr 7: VAT i inne podatki oraz opłaty Zasada nr 8: Venture capital i fundusze pożyczkowe Zasada nr 9: Fundusze poręczeniowe Zasada nr 10: Leasing Zasada nr 11: Koszty związane z zarządzaniem i wdrażaniem funduszy strukturalnych Zasada nr 12: Kwalifikowanie projektów w zależności od ich lokalizacji

36 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Powinny, z pewnymi wyjątkami, odbywać się w formie wkładu pieniężnego W przypadku schematu pomocy (art. 87 Traktatu) oraz pomocy oferowanej przez podmioty określone przez państwa członkowskie oznaczają pomoc wypłacaną indywidualnym odbiorcom przez podmioty, które przyznają tę pomoc W innych przypadkach oznaczają płatności dokonywane przez podmioty zdefiniowane w uzupełnieniu programu

37 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Amortyzacja, aport rzeczowy i koszty ogólne mogą również stanowić część takiej płatności. Jednakże współfinansowanie projektu przez fundusze strukturalne nie powinno, po zakończeniu projektu, przekraczać wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych, wyłączając aport rzeczowy.

38 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Koszty amortyzacji nieruchomości lub wyposażenia, dla których istnieje bezpośrednie powiązanie z celami projektu, są wydatkami kwalifikowanymi, pod warunkiem, że: krajowy lub wspólnotowy grant nie służy nabyciu tej nieruchomości lub wyposażenia; koszt amortyzacji jest kalkulowany w powiązaniu z odpowiednimi zasadami księgowymi; koszty odnoszą się wyłącznie do okresu współfinansowania omawianych projektów.

39 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Wkład rzeczowy jest wydatkiem kwalifikowanym, pod warunkiem, że: składa się nań udostępnienie ziemi, nieruchomości, wyposażenia lub materiałów, badań lub aktywności specjalistycznych lub niepłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; nie jest dokonany w odniesieniu do montażu finansowego przytoczonego w zasadach nr 8, 9 i 10; jego wartość może być niezależnie oceniona i poddana audytowi;

40 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Wkład rzeczowy jest wydatkiem kwalifikowanym, pod warunkiem, że (c.d.): w przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości, jej wartość jest poświadczona przez niezależnego, wykwalifikowanego rzeczoznawcę lub też odpowiednio uprawniony podmiot publiczny w przypadku niepłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, wartość pracy jest określana w oparciu o ilość spędzonego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za wykonywaną pracę postanowienia zawarte w Zasadach 4, 5 oraz 6 stosują się odpowiednio

41 Faktycznie poniesione wydatki: Płatności dokonywane przez beneficjentów końcowych Koszty stałe (overheads) uznawane są za wydatki kwalifikowane, pod warunkiem, że ich kalkulacja oparta jest na faktycznie poniesionych wydatkach, które odnoszą się do wdrażania projektów współfinansowanych przez fundusze strukturalne oraz są alokowane pro rata do operacji zgodnie z odpowiednio uzasadnioną i sprawiedliwą metodologią. Państwa członkowskie mogą stosować bardziej restrykcyjne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków

42 Faktycznie poniesione wydatki: Potwierdzanie wydatków Płatności dokonywane przez końcowych beneficjentów/podmioty wymienione w Uzupełnieniu programu powinny być udokumentowane potwierdzoną fakturą lub równoważnymi dokumentami księgowymi.

43 Faktycznie poniesione wydatki: Podwykonawstwo Dla wszystkich umów podwykonawstwa, podwykonawcy powinni zapewnić podmiotom prowadzącym audyt i kontrolę wszelkie niezbędne informacje odnoszące się do aktywności podlegających podwykonawstwu.

44 Księgowanie przychodów Przychód oznacza środki otrzymane na projekt (w okresie jego współfinansowania lub dłuższym, aż do wyczerpania pomocy) i pochodzące ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat lub innych odpowiedników przychodu, z wyjątkiem: przychodu generowanego podczas gospodarczego życia współfinansowanej inwestycji zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami art. 29 ust. 4 rozporządzenia ogólnego; przychodu generowanego w ramach działań montażu finansowego przytoczonego w Zasadach 8, 9 i 10; udziału sektora prywatnego we współfinansowaniu projektu, wykazanego w tabelach finansowych dotyczących odpowiednich środków pomocowych, obok finansowania ze środków publicznych.

45 Księgowanie przychodów Tak rozumiany przychód pomniejsza kwotę wymaganego współfinansowania danego projektu z funduszy strukturalnych. Przed skalkulowaniem udziału funduszy strukturalnych i nie później niż w momencie zamykania pomocy jest on potrącany od kwalifikowanych wydatków na projekt w całości lub też pro rata, w zależności od tego, czy będzie generowany w całości, czy jedynie w części przez współfinansowany projekt.

46 Opłaty finansowe Odsetki od kredytu, opłaty od transakcji finansowych, prowizja i ryzyko różnic kursowych oraz inne wydatki czysto finansowe nie są kwalifikowane do współfinansowania przez fundusze strukturalne. Wyjątek - wydatki na subsydiowanie odsetek w celu ograniczenia kosztów pożyczek dla przedsiębiorstw w ramach zaakceptowanej pomocy państwa

47 Opłaty bankowe dotyczące prowadzenia kont Opłaty bankowe za otwarcie oraz prowadzenie konta są kwalifikowane w przypadku, gdy realizacja projektu współfinansowanego przez fundusze strukturalne wymaga otwarcia odrębnego rachunku lub rachunków.

48 Opłaty za porady prawne, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych i finansowych, koszty księgowości oraz przeprowadzenia audytu Tego typu wydatki są kwalifikowane, jeśli są bezpośrednio związane z projektem oraz są konieczne do jego przygotowania lub realizacji. Koszty księgowe lub koszty audytu są kwalifikowane, jeżeli ponoszone są na skutek wymagań stawianych przez Instytucję Zarządzającą.

49 Koszty gwarancji udzielanych przez bank lub inne instytucje finansowe Koszty tego typu są kwalifikowane w przypadkach, gdy gwarancje wymagane są prawem krajowym i wspólnotowym lub decyzją Komisji akceptującą pomoc finansową. Grzywny, kary finansowe oraz wydatki związane ze sporami sądowymi Wydatki te nie są kwalifikowane.

50 Zakup używanego sprzętu Zakup używanego sprzętu jest kwalifikowany do współfinansowania przez fundusze strukturalne, z wyjątkiem stosowania bardziej rygorystycznych zasad krajowych, pod warunkiem spełnienia trzech następujących kryteriów: Sprzedający sprzęt powinien przedstawić deklarację potwierdzającą pochodzenie produktów, oraz potwierdzenie, że w przeciągu ostatnich 7 lat zakup sprzętu nie został dokonany przy wykorzystaniu krajowego lub wspólnotowego grantu; Cena sprzętu nie powinna przekraczać jego rynkowej wartości i powinna być niższa aniżeli cena nowego sprzętu; Sprzęt powinien posiadać właściwości techniczne niezbędne dla realizacji projektu oraz odpowiadające odpowiednim normom i standardom.

51 Zakup ziemi zasada ogólna Koszty zakupu niezabudowanej ziemi kwalifikują się do współfinansowania z FS, z wyjątkiem stosowania bardziej rygorystycznych zasad krajowych, pod warunkiem spełnienia trzech następujących kryteriów: musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy zakupem ziemi i celami współfinansowanego projektu, zakup ziemi nie może stanowić więcej niż 10 % wszystkich kwalifikowanych wydatków na dany projekt, należy uzyskać certyfikat od niezależnego, uprawnionego rzeczoznawcy, potwierdzający, że cena zakupu nie przekracza jej rynkowej wartości.

52 Zakup ziemi projekty z zakresu ochrony środowiska Aby uznać wydatki za kwalifikowane, muszą zostać spełnione wszystkie przedstawione poniżej warunki: zakup uzyskał pozytywną opinię instytucji zarządzającej, ziemia jest przeznaczona do wykorzystania przez okres określony w decyzji, ziemia nie jest przeznaczona dla celów rolniczych, co powinno być potwierdzone przez instytucję zarządzającą, zakup jest dokonany przez/lub w imieniu instytucji publicznej lub przez podmiot podlegający prawu publicznemu.

53 Zakup innych nieruchomości - zasada ogólna Koszty zakupu nieruchomości, np. wybudowanych już budynków i ziemi, na której są one postawione, są kwalifikowane do współfinansowania przez fundusze strukturalne jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zakupem i celem projektu, biorąc pod uwagę warunki przedstawione poniżej Mogą być stosowane bardziej rygorystyczne zasady krajowe

54 Zakup innych nieruchomości warunki kwalifikowania Należy uzyskać certyfikat od niezależnego, uprawnionego rzeczoznawcy, potwierdzający, że cena zakupu nie przekracza rynkowej wartości oraz atest potwierdzający, iż budynek odpowiada normom krajowym. Jeśli istnieją obszary, które nie odpowiadają normom to należy je określić podając jednocześnie kiedy nastąpi skorygowanie tego stanu rzeczy przez końcowego beneficjenta.

55 Zakup innych nieruchomości warunki kwalifikowania W przeciągu ostatnich 10 lat budynek nie powinien być finansowany z narodowych lub wspólnotowych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu. Nieruchomości powinny być wykorzystywane przez okres, oraz do celów, określonych przez instytucję zarządzającą. Budynki mogą być wyłącznie wykorzystywane do osiągania celów projektu.

56 VAT i inne podatki oraz opłaty Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest on oryginalnie płacony przez końcowego beneficjenta lub też indywidualnego odbiorcę. VAT, który może być w jakikolwiek sposób odzyskany, nie może być uznany za wydatek kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie nie jest odzyskany przez końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę.

57 VAT i inne podatki oraz opłaty W żadnym przypadku współfinansowanie wspólnotowe nie może przewyższyć całkowitych kwalifikowanych wydatków wyłączając VAT. Pozostałe podatki i opłaty (zwłaszcza podatki bezpośrednie oraz część wynagrodzeń i pensji przeznaczona na zabezpieczenia socjalne), które wynikają ze współfinansowania przez fundusze strukturalne nie stanowią wydatków kwalifikowanych, z wyjątkiem przypadków gdy są one faktycznie płacone przez końcowego beneficjenta lub też indywidualnego odbiorcę.

58 Schemat kwalifikowalności VAT-u Czy projektodawca ma status podatnika VAT? NIE VAT jest kosztem kwalifikowalnym NIE TAK Czy zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi? TAK TAK Czy działalność projektodawcy jest zwolniona z VAT-u? NIE Czy projektodawca jest objęty ograniczeniami odliczalności VAT na podst. art. 88 ustawy o VAT? TAK NIE VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym

59 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Nabycie niezabudowanej nieruchomości bezpośrednio związanej z celami projektu objętego wsparciem; Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu (np. przeprowadzeniem procedury przetargowej);

60 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Koszt zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji projektu jest kwalifikowany wyłącznie przez okres realizacji projektu (obowiązywania umowy). Mogą to być osoby nowo zatrudnione do projektu, lub oddelegowani do udziału w projekcie pracownicy musi to być potwierdzone stosownym dokumentem. Dotychczasowe obowiązki tego pracownika musi przejąć inna osoba. Uwzględniamy cały koszt zatrudnienia pracownika ( ZUS, podatek, premie regulaminowe, 13. pensję, jeśli wynika z regulaminu wynagradzania) ponoszony przez beneficjenta.

61 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Wkład rzeczowy (np.grunt, budynki) jest kwalifikowalny pod warunkiem, że jest zgodny z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi wydatków kwalifikowanych, w szczególności związanych z zakupem gruntów i budynków. Wartość aportu wniesionego przez beneficjenta do projektu musi być wyceniona i potwierdzona w oparciu o oficjalne taryfy ustanowione przez niezależny organ lub przez niezależnego eksperta zewnętrznego;

62 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Koszty zakupu sprzętu (nowego i używanego) związanego z realizacją projektu, jeśli koszt ten nie odbiega od wartości rynkowej, a cena poszczególnych pozycji zakupu uwzględnia stosowne odpisy dokonywane zgodnie z prawem podatkowym i ustawą o rachunkowości;

63 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Wydatki związane z podwykonawstwem, jeśli specyfika projektu tego wymaga; Koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem projektu ( np. rozpowszechnienie informacji, tłumaczenia) w tym, nieodłącznie związane z projektem koszty finansowe ( w uzasadnionych przypadkach koszty gwarancji finansowych);

64 W szczególności za kwalifikowane uznaje się: Koszty ogólne są kwalifikowane pod warunkiem, że są uzasadnione i zgodne z zastosowaną w projekcie metodą obliczone są jako część kosztów stałych ( narzut, którego obliczenie beneficjent musi uzasadnić); Podatek VAT jeśli kwalifikowalny Koszty towarów konsumpcyjnych i dostaw związanych z projektem;

65 Kwestie finansowe we wniosku: Rozdział 5. Plan kosztów i finansowania projektu 5.1.Planowane wydatki w ramach projektu i źródła finansowania: Rodzaje wydatków zaznaczamy czy wydatek jest świadczeniem rzeczowym, jego koszt całkowity i koszt kwalifikowalny Koszty osobowe w tym: Należy wykazać koszty związane z wynagrodzeniami tj.wynagrodzenie brutto pracowników z tytułu stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło i agencyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne ( w części opłacanej przez pracodawcę), fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz świadczenia na rzecz pracowników jak np. dopłaty do biletów, kwater, wyżywienia, szkoleń pracowników, wydatki bhp i na ochronę zdrowia, wydatki f. Socjalnego lub świadczenia urlopowe. Działalność badawcza, Działalność zawodowa, Praca wolontariuszy

66 Kwestie finansowe we wniosku: Rozdział 5. Plan kosztów i finansowania projektu 5.1.Planowane wydatki w ramach projektu i źródła finansowania: Rodzaje wydatków Koszty rzeczowe, w tym: Należy wykazać koszty związane z odpisami na amortyzację nieruchomości i wyposażenia, kosztami finansowania, podatkami i opłatami (np. elektryczność, ogrzewanie, itp.), podróżami kosztami transakcji leasingowych, zakupem sprzętu i wyposażenia,kosztami zakwaterowania, organizacją imprez, wyżywieniem, paliwem itp. Odpis na amortyzację nieruchomości i wyposażenie, Koszty finansowania Podatki i wydatki Opłaty

67 Kwestie finansowe we wniosku: Rozdział 5. Plan kosztów i finansowania projektu 5.1.Planowane wydatki w ramach projektu i źródła finansowania: Rodzaje wydatków Koszty inwestycyjne, w tym Obejmują wydatki ponoszone w związku z odtwarzaniem (restytucją) zużytych zasobów środków produkcji lub ich powiększaniem, np. koszty wyposażenia (meble, komputery, maszyny itd,.), inwestycjami budowlanymi itd. grunty nieruchomości zabudowane wyposażenie dostawy roboty budowlane

68 Kwestie finansowe we wniosku: Źródła finansowania projektu Środki UE Interreg III A Krajowe środki publiczne w tym: Należy przez to rozumieć środki publiczne uzyskane w wyniku wnioskowania o wsparcie: środki budżetu państwa, budżetu samorządu województwa, budżetu samorządów lokalnych. budżet państwa budżet województwa lokalny (gminny, powiatowy)

69 Kwestie finansowe we wniosku: Inne krajowe środki publiczne Obejmuje środki, które nie stanowią kosztów własnych wnioskodawcy i nie pochodzą z budżetu własnego beneficjenta. Dotyczy środków publicznych, które przeznaczone zostały na dofinansowanie projektu. Należą do nich środki z funduszy publicznych takich jak: fundusze celowe, budżety państwowych jednostek prawnych, fundacji, stowarzyszeń o ile realizują projekt o charakterze dobra publicznego itd. oraz inne środki krajowe.

70 Kwestie finansowe we wniosku: Środki prywatne w tym: Obejmuje środki wkładu własnego z uwzględnieniem pracy własnej i środków własnych, które zarezerwowane zostały przez wnioskodawcę na realizację projektu Praca własna Środki własne Finansowanie EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) Inne źródła finansowania, w tym (np. sponsorzy):...

71 Kwestie finansowe we wniosku: Przychody związane z projektem Mogą się sporadycznie zdarzać projekty, w których wystąpi przychód (np.: festiwal organizowany w ramach inicjatywy INTERREG, w ramach którego pobierane będą opłaty za wstęp). Suma przychodów osiągniętych w projekcie w okresie jego współfinansowania pomniejsza kwotę współfinansowania z funduszy strukturalnych. Zostają one odjęte od wydatków kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do ich osiągnięcia przyczyniły się wydatki kwalifikujące się do wsparcia z EFRR. Rekomenduje się, aby Beneficjent deklarował przychód za każdym razem, gdy składa wniosek o płatność, z możliwością dokonania dostosowania przy płatności salda końcowego.

72 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Studium wykonalności ( ponad 1 mln euro) W studium wykonalności uzasadniamy finansową i instytucjonalną wykonalność projektu. lub analiza finansowa przedsięwzięcia Dla projektów nie generujących przychodu analiza finansowa może być uproszczona, określająca jedynie koszty realizacji i eksploatacji projektu, ze wskazanie źródeł ich pokrycia.

73 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku podpisane przez upoważnione do reprezentowania go osoby oświadczenie, że posiada środki finansowe niezbędne do zapewnienia dofinansowania projektu,co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, oraz środki na pokrycie kosztów, które zgodnie z zasadami kwalifikowalności kosztów nie mogą być uznane za kwalifkowalne w ramach projektu. Jeśli kwota na I kwartał przekracza kwotę wkładu własnego, to dodatkowo zapewnienie, że wnioskodawca posiada środki na I kwartał.

74 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Wymagane dokumenty w zależności od kategorii benficjenta: Dla j.s.t. Kopia podjętej uchwały budżetowej na dany rok, albo kopię WPI ( nazwy zadania finansowanego z funduszy strukturalnych, kwota na współfinansowanie) lub Uchwała intencyjna j.s.t. lub Promesa z ministerstwa, Promesa kredytowa z banku

75 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku Wymagane dokumenty w zależności od kategorii benficjenta: Dla innego wnioskodawcy: Uchwała intencyjna właściwego organu, określająca zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego na realizację danego działania lub promesę kredytową uzyskaną z banku

76 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku PARTNERSTWO Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu. Oświadczenie powinno posiadać dane dotyczące projektu (nazwa, termin realizacji) oraz dane partnera wiodącego oraz wysokość zabezpieczonych przez niego środków. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę, która podpisuje się pod wnioskiem. Jeśli więcej niż jeden partner: Oświadczenie składają wszyscy partnerzy projektu do podmiotu składającego wniosek. Wnioskodawca w oświadczeniu pokazuje źródła środków i ich wysokość.

77 Kwestie finansowe w załącznikach do wniosku PARTNERSTWO Umowa (porozumienie) partnerstwa 1.Partner wiodący prowadzi wszelkie uzgodnienia z dysponentem środków unijnych (wojewodą) 2.Partner wiodący odpowiada za właściwe, zgodne z prawem i stosownymi regulacjami wykorzystanie środków, ich rozliczenie i wykazanie osiągniętych rezultatów. 3.Porozumienie określa również zobowiązania w zakresie współfinansowania projektu, sprawozdawczości, procedur płatniczych. 4. Umowa określa zasady terminowego przekazywania danych do raportów finansowych oraz wymagania w zakresie kontroli finansowej.

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA - co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym projekcie? Śląski Urząd Wojewódzki Bielsko Biała,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków i plan finansowania

Plan wydatków i plan finansowania Plan wydatków i plan finansowania Magdalena Döring Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Plan prezentacji 1. Kwalifikowalność wydatków podstawy 2. Struktura wniosku projektowego 3. Rodzaje wydatków

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 pn.:

Program Operacyjny PL04 pn.: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO Program Operacyjny PL04 pn.: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Kwalifikowalność wydatków zasady na nowy okres programowania (2007-2013) 2. Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2103 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (0-22) 5422000, fax (0-22) 6983144 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Informacje o załącznikach składanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH: Lista załączników wymaganych do formularza aplikacyjnego dla priorytetu OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące ce niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku 1. Cele Ochrona terenów przed powodzią,

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo