Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2005 nr 3/122 ISSN X str. 1 Przed Walnym Zgromadzeniem Spó ki rozmowa z prezesem zarzàdu GBW SA Andrzejem Chmieleckim UroczystoÊç rozdania certyfikatów uczestnikom cyklu szkoleniowego odby a si 26 kwietnia br. na terenach MTP. Do Poznania przyjecha o kilkaset osób str. 9 str. 3 Sytuacja ekonomiczno-finansowa SGB str. 8 W po owie maja rozpocz a si kampania wizerunkowa banków spó dzielczych tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà. Celem kampanii, odbywajàcej si pod has em Bank spó dzielczy zawsze po drodze. Znamy si., jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku banków spó dzielczych str. 8 Gazeta Bankowa oraz miesi cznik Bank i Rolnictwo przedstawi y raport specjalny na temat banków spó dzielczych. W raporcie zaprezentowano przeglàd ubieg orocznych wyników stu najwi kszych banków spó dzielczych w Polsce. W tej setce znalaz o si trzydzieêci banków SGB W poprzednim numerze pisaliêmy, e w czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Micha JaÊkowski. 28 kwietnia br. zwyci zca odebra pojazd str. 11 str. 15 Bank Spó dzielczy w Koronowie 6 maja br. otworzy w Bydgoszczy dwa swoje oddzia y. Pierwszy z nich znajduje si w stutysi cznej dzielnicy Fordon, a drugi zaê na osiedlu B onie po drugiej stronie miasta

2 najwa niejsze wydarzenia Nekrolog zmar ego prezesa zarzàdu GBW SA Juliusza Barszczewskiego 1 Czas szczególny 1 Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim, prezesem zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy 3 Przedstawiamy sytuacj ekonomiczno finansowà banków spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej i Gospodarczego Banku Wielkopolski SA na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz na dzieƒ 31 marca 2005 r. Cezary ak w reklamie banków SGB 8 W po owie maja rozpocz a si kampania wizerunkowa banków spó dzielczych tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà WÊród liderów 8 Gazeta Bankowa oraz miesi cznik Bank i Rolnictwo przedstawi y raport specjalny na temat banków spó dzielczych. WÊród najlepszych znalaz y si banki SGB Certyfikaty rozdane 9 UroczystoÊç rozdania certyfikatów uczestnikom cyklu szkoleniowego odby a si 26 kwietnia br. na terenach MTP. Do Poznania przyjecha o kilkaset osób Samochód przekazany 11 W poprzednim numerze pisaliêmy, e w czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Micha JaÊkowski. 28 kwietnia br. zwyci zca odebra nagrod Bankowcy na Jasnej Górze i 14 maja 2005 r. odby a si XX Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców na Jasnà Gór. Licznie uczestniczyli w niej przedstawiciele SGB z ycia SGB Nie tylko presti 13 Dlaczego klientowi op aca si ubiegaç o z otà kart, za którà zap aci wi cej? Co ona mu daje w porównaniu z klasycznà, taƒszà kartà? Bank i region naczynia po àczone 14 Rozmowa z Marianem Fità, prezesem zarzàdu Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie Bydgoszcz wzi ta w dwa ognie 15 Bank Spó dzielczy w Koronowie 6 maja br. otworzy w Bydgoszczy dwa swoje oddzia y. Tego samego dnia odby o si Zebranie Przedstawicieli Siedziba godna gospodarza 18 Wielkopolski Bank Spó dzielczy w ubowie uroczyêcie otworzy 19 maja 2005 r. swojà nowà central. Reprezentacyjny gmach ma 600 metrów kwadratowych powierzchni Placówka w sercu gminy maja br. w centrum Krzeszyc uroczyêcie otwarto nowoczesnà siedzib oddzia u Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku DwieÊcie lat! 21 Zebranie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Sk pem po àczono z obchodami jubileuszu 105 lecia banku i 50 lecia Oddzia u w Skrwilnie Âwi to spó dzielczoêci 23 Bank Spó dzielczy w Jarocinie i inne spó dzielnie z terenu powiatu jarociƒskiego organizujà wspólnie festyn, który odb dzie si 3 lipca 2005 r. Potrzeba kontynuacji maja 2005r. w Witaszycach odby o si Zebranie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Jarocinie Przez epoki i style haftem krzy ykowym 24 W Oddziale w M awie ciechanowskiego banku odby a si aukcja, z której dochód zosta przeznaczony na rzecz dzieci niepe nosprawnych Bluesowa parada kwietnia br. Bankowa Grupa Motocyklowa dzia ajàca przy Banku Spó dzielczym w Ciechanowie rozpocz a sezon Wiosna Lato Jesieƒ 2005 Misja banku 26 Zebranie Przedstawicieli Pa uckiego Banku Spó dzielczego w Wàgrowcu odby o si 26 kwietnia br. Bank chce zwi kszyç udzia y procentowe w dotychczasowych rynkach Róbmy swoje 27 Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Choszcznie odby o si w 14 kwietnia br. Zadowolenie z wyników kwietnia 2005 roku odby o si Zebranie Przedstawicieli Kujawskiego Banku Spó dzielczego w Aleksandrowie Kujawskim dzia alnoêç handlowa Podwajamy Twoje mo liwoêci 25 Z okazji Roku Bancassurance, og oszonego przez Grup Concordia, przedstawiamy ofert Grupowego Ubezpieczenia na ycie dla klientów banków spó dzielczych prawo Actio Pauliana 30 Dzi ki tzw. skardze pauliaƒskiej mo emy wydobyç dom i samochód d u nika od jego rodziny Hipoteka àczna umowna 31 Ten stosunkowo nowy rodzaj hipoteki mo e byç w pewnych przypadkach korzystniejszy dla banku od hipotek tradycyjnych integracja Europy Inwestycja dzi ki Unii 32 Miasto i gmina Sk pe przeprowadza na swoim terenie szereg potrzebnych inwestycji. Cz Êç z nich finansowana jest z funduszy unijnych Szansa dla rolników 32 Konferencj pod nazwà Wykorzystanie funduszy strukturalnych zorganizowa Bank Spó dzielczy w Jarocinie Odnowa wsi szansà dla spo ecznoêci lokalnej 34 Odnowa wsi to aktywne zaanga owanie si spo ecznoêci wiejskiej, któremu wychodzi naprzeciw wielostronne wsparcie gminy i regionu nauka Standardy obs ugi klienta w banku 38 Wkoncepcji marketingowego zarzàdzania bankiem, potrzeby i oczekiwania klientów sà podstawà tworzenia oferty handlowej informatyka bankowa Bank z witrynà WWW 40 Mo liwoêç zaistnienia w wirtualnym Êwiecie e biznesu zdaje si byç coraz wi kszà pokusà dla banków spó dzielczych, pragnàcych dotrzymaç kroku konkurencji INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 3/122/2005 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA Krzysztof Ulanowski redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel./fax , Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Z g bokim alem i smutkiem przyj liêmy wiadomoêç, e 9 maja 2005 roku odszed Juliusz Barszczewski W latach Cz onek pierwszego Zarzàdu w latach Prezes Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Osoba wielce zas u ona dla rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej. W latach wspólnie z Bankami Spó dzielczym wspó tworzy Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. CzeÊç Jego pami ci! Rodzinie Zmar ego wyrazy serdecznego wspó czucia sk adajà Banki Spó dzielcze SGB Rada Nadzorcza, Zarzàd i pracownicy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Czas szczególny Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim, prezesem zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Panie Prezesie, 30 czerwca odb dzie si doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Jaki by to rok dla GBW SA i zrzeszonych z nim banków spó dzielczych? Rok 2004 zapisa si w naszej pami ci jako czas szczególny z powodu w àczenia Polski w struktury Unii Europejskiej. Ten czas by równie wa ny dla banków spó dzielczych, tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà, które zintensyfikowa y swoje przygotowania, aby sprostaç nowym wyzwaniom, jakie nios a ze sobà akcesja. Banki spó dzielcze b dàc jak zwykle blisko swoich klientów, stara y si w sposób optymalny s u yç swojà wiedzà i doêwiadczeniem szczególnie rolnikom, dla których cz onkostwo w Unii mog o okazaç si szczególnie trudne. Nasze dzia ania prowadziliêmy dwutorowo: szkolàc kadr banków spó dzielczych pod kàtem zasad wykorzystania Êrodków pochodzàcych z programów pomocowych oraz budujàc w bankach SGB sieç punktów doradztwa unijnego. Wsparcie dla dzia alnoêci tych punktów stanowi powo ana wspólnie z naszymi partnerami z Hiszpanii spó ka Pol-Spa, która Êwiadczy us ugi konsultacyjno-doradcze na rzecz podmiotów ubiegajàcych si o dotacje z bud etu unijnego. Pierwsze doêwiadczenia w zakresie pozyskiwania dop at bezpoêrednich do produkcji rolnej dowiod y, e byliêmy dobrze przygotowani do podj cia tych nowych zadaƒ. Akcesja Polski do struktur europejskich wià e si z otwarciem polskiego rynku. Jak banki SGB radzà sobie z nasileniem konkurencji w obszarze sektora bankowego? Funkcjonowanie w warunkach silnej konkurencji jest ju bankom spó dzielczym doskonale znane, a banki SGB sà dobrze przygotowane, aby tej konkurencji sprostaç. Konsekwentnie od wielu lat kszta cà swoje kadry i dostosowujà ofert do wymagaƒ wysoce konkurencyjnego rynku. Dba- oêç o systematyczne podnoszenie jakoêci proponowanych us ug z pewnoêcià jest odczuwalna przez klientów Spó dzielczej Grupy Bankowej, którzy wysoko cenià atuty naszej oferty. W Spó dzielczej Grupie Bankowej przygotowany zosta na potrzeby klientów starajàcych si o unijne Êrodki strukturalne specjalny produkt Kredyt unijny SGB pozwalajàcy dofinansowaç nawet do 100 procent przedsi wzi cia (nie jest to wi c typowy kredyt pomostowy, którym finansuje si wy àcznie cz Êç przedsi wzi cia podlegajàcà dotacji). Kredyt ten jest oparty na zasadach obowiàzujàcych przy przyznawaniu kredytu najlepszym klientom banku, to jest korzystnych prowizjach i zró nicowanym oprocentowaniu w zale noêci od okresu kredytowania, mo liwoêci karencji w sp acie kapita u i terminów sp aty dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta i jego projektu. W roku 2004 roku nadal koncentrowaliêmy si, podobnie jak w latach ubieg ych, na rozwoju wa nych ob- 1 najwa niejsze wydarzenia

4 najwa niejsze wydarzenia 2 szarów dzia aƒ, takich jak dzia alnoêç dewizowa, rozbudowywanie sieci bankomatów oraz wdra anie nowoczesnych rozwiàzaƒ z zakresu bankowoêci elektronicznej w kolejnych placówkach SGB. Jaki potencja prezentowa y banki SGB na koniec 2004 roku? Banki SGB doskonale wykorzysta y pojawiajàce si symptomy o ywienia gospodarczego, wypracowujàc w 2004 roku jeden z najwi kszych zysków na przestrzeni ostatnich lat. Zysk netto banków spó dzielczych by wy szy o ponad 50 procent ni przed rokiem i wyniós 130 mln z. Na przestrzeni 2004 roku aktywa banków SGB wzros y o prawie 17 procent do kwoty mln z, o 9 procent wzros y fundusze w asne, osiàgajàc poziom 732 mln z. Udzielonych zosta o o 13 procent kredytów wi cej w porównaniu z rokiem poprzednim, a dzi ki akcjom promocyjnym pozyskanych zosta o o 17 procent wi cej depozytów. W 2004 roku pozyskano o 32 procent wi cej Êrodków z sektora instytucji samorzàdowych. Równie korzystne efekty swojej dzia alno- Êci odnotowa Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, osiàgajàc na koniec 2004 roku zysk na poziomie 45,4 mln netto. Na uzyskany zysk du y wp yw mia a sfinalizowana w ubieg ym roku transakcja sprzeda y posiadanych przez GBW SA akcji Banku Gospodarki ywnoêciowej SA. Zwi kszeniu uleg y równie fundusze w asne oraz suma bilansowa Banku. Chcia bym w tym miejscu serdecznie podzi kowaç radom nadzorczym, zarzàdom i pracownikom zrzeszonych banków spó dzielczych za ogromny wysi ek i zaanga owanie w osiàgane przez Spó dzielczà Grup Bankowà pozytywne rezultaty dzia alnoêci. Czy mo e Pan Prezes okreêliç podstawowe dzia ania, jakie zamierza realizowaç Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w 2005 roku? Zgodnie z za o eniami strategii na lata , Gospodarczy Bank Wielkopolski SA b dzie koncentrowa swoje dzia ania na zapewnieniu wsparcia zrzeszonym bankom spó dzielczym w realizacji planów biznesowych, s u àcych osiàganiu strategicznych zamierzeƒ w poszczególnych obszarach. Podstawowe obszary dzia alnoêci GBW SA w 2005 roku wyznaczajà podejmowane dzia ania ukierunkowane na wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla poprawy jakoêci funkcjonowania, doskonalenia obs ugi klientów i osiàgni cia pozycji konkurencyjnej wobec innych podmiotów funkcjonujàcych na rynku us ug finansowych. Intensyfikujemy równie prace nad wdro eniem wspólnego systemu informatycznego dla Spó dzielczej Grupy Bankowej oraz co oczywiste wspólnie z bankami spó dzielczymi podejmujemy dzia ania majàce na celu pozyskiwanie i obs ug nowych segmentów rynkowych. Rozmawia Krzysztof Ulanowski Na koniec 2004 roku àczna suma bilansowa Spó dzielczej Grupy Bankowej, czyli GBW SA i 157 zrzeszonych banków spó dzielczych, wynios a 11 mld 227 mln z. Suma funduszy w asnych wynios a 879 mln z. Przedstawione wielkoêci potwierdzajà bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy. àczny wynik finansowy netto SGB za 2004 rok wyniós 175 mln 900 tys. z. Dalszy rozwój dzia alnoêci Sieç handlowà SGB stanowi o placówek bankowych.w ramach SGB funkcjonuje 157 banków spó dzielczych; do SGB przystàpi z dniem 1 kwietnia 2004 roku Bank Spó dzielczy w O arowie. Dla celów porównawczych dane sprawozdawcze ww. banku po àczono z danymi pozosta ych banków spó dzielczych wstecz od grudnia 2003 roku. Od grudnia 1994 r. przeprowadzono 236 fuzji, liczàc fuzje zrealizowane tak e przed po àczeniem Zrzeszeƒ. Banki spó dzielcze tworzàce SGB prowadzà dzia alnoêç poprzez sieç 989 placówek. Suma aktywów netto zrzeszonych banków wynios a 8 mld 276 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 1 mld 182 mln z, czyli o 17 procent. Suma bilansowa zamkn a si w przedziale od 6,9 mln z do 220,8 mln z. Âredni poziom wyniós 52,7 mln z. 31 banków, to jest 19,7 procent, legitymuje si sumà bilansowà przekraczajàcà Êrednià w SGB o co najmniej 50 procent, czyli wy szà ni 79 mln z. Banki te posiada y m.in. 45 procent àcznej sumy bilansowej, prawie 39 procent funduszy w asnych, 47 procent nale noêci od sektora finansowego i 44 procent nale noêci od niefinansowego, 45 procent depozytów i wypracowa y ponad 41 procent zysku netto, zatrudniajàc przy tym 38 procent ogó- u pracujàcych w Zrzeszeniu. Od 10 do 50 mln z wykaza- o 94 banków, czyli 60 procent. Poni ej 10 mln z 2 banki, czyli 1,3 procent. Nale noêci od podmiotów finansowych netto wynios y 2 mld 257 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 481 mln z, czyli o 27 procent (w strukturze aktywów stanowi y Tabela 1 Dane Zrzeszonych Banków Spó dzielczych Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 7,094 8, % Nale noêci netto od sektora finansowego 1,776 2, % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd. 4,662 5, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych 5,883 6, % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13.09% 12.79% 98%

5 Bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy Przedstawiamy sytuacj ekonomiczno finansowà banków spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej i Gospodarczego Banku Wielkopolski SA na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz na dzieƒ 31 marca 2005 r. 25,5 procent). Lokaty terminowe w bankach wynios y 2 mld 31 mln z. Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 5 mld 342 mln z, co oznacza, e w ciàgu roku zwi kszy y si o 680 mln z, czyli o 15 procent (w strukturze 65 procent). Obligo kredytów ogó em brutto wynios o 5 mld 340 mln z. Zobowiàzania wobec instytucji finansowych wynios y 218 mln z i w ciàgu roku wzros y o 25 mln z, czyli o 13 procent (w strukturze pasywów stanowi y 2,6 procent). Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 6 mld 867 mln z, czyli w ciàgu roku wzros y o 983 mln z, to jest o 17 procent (w strukturze 83 procent). Depozyty klientów wynios y 5 mld 998 mln z, a instytucji samorzàdowych 802 mln z. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych banków wynios a 739 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy a si o 57 mln z, czyli o 8 procent. Wynik z tytu u odsetek wyniós 466 mln z i stanowi 122 procent wyniku za 2003 rok. Wynik z prowizji wyniós 192 mln z i stanowi 87 procent wyniku uzyskanego przed rokiem. Zysk brutto osiàgnà wartoêç 161 mln z i by wy szy od uzyskanego przed rokiem o 32 procent, a wynik netto to 132 mln z o 52 procent wi cej, ni przed rokiem [%] grudzieƒ 2003 grudzieƒ % Liczba BS Fundusze w asne Udzia BS SGB w Sektorze BS 26,2 27,4 27,4 27,5 27,4 29,3 27,8 29,5 30,6 31,6 29,2 27,8 Zobow. wobec kl. i s. bud et. Suma bilansowa Nale n. od kl. i s. bud et. Zysk netto Je eli chodzi o wybrane wskaêniki rentownoêci oraz wskaêniki bezpieczeƒstwa funkcjonowania banków, to stopa zwrotu z aktywów ROA wynios a 1,71 procent, stopa zwrotu z kapita ów ROE 18,89 procent, wspó czynnik wyp acalnoêci R 12,77 procent, wskaênik kredytów zagro onych 4,5 procent. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 najwa niejsze wydarzenia Tabela 2 Dane GBW S.A. Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 2,508 2, % Nale noêci netto od sektora finansowego % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd % D u ne papiery wartoêciowe 1, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego 1,843 2, % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 11.96% 16.21% 136% [%] 39,8 34,9 Fundusze w asne Udzia GBW SA w grupie Banków Zrzeszajàcych grudzieƒ 2003 grudzieƒ ,0 29,2 Suma bilansowa 30,1 29,7 Zobow. wobec sekt. finans. 21,8 16,0 Zobow. wobec sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. 29,9 30,5 Nale n. od sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Je eli chodzi o wskaêniki efektywnoêciowe na jednego zatrudnionego (Êrednie w Zrzeszeniu), to suma bilansowa wynios a 1 mln 9 tys. z (wzrost o 13 procent), kredyty ogó- em 651 tys. z (wzrost o 11 procent), depozyty ogó em 829 tys. z (wzrost o 13 procent), a wynik netto z (wzrost o 46 procent) Rok 2004 Grupa zamkn a wynikiem finansowym znacznie wy szym od osiàgni tego rok wczeêniej, pozwalajàcym prawie wszystkim bankom spó dzielczym na wzrost funduszy w asnych w 2005 roku do poziomu co najmniej 500 tys. euro i gwarantujàcym jednoczeênie dalszy rozwój dzia alnoêci handlowej, w tym przede wszystkim kredytowej. Wysoki wzrost wyniku finansowego w stosunku do roku poprzedniego to przede wszystkim efekt wysokiego wzrostu dzia alnoêci handlowej, niewielkiego wzrostu mar y odsetkowej, poprawy wskaênika jakoêci portfela kredytowego, umiarkowanego wzrostu kosztów dzia ania. Wzrós wynik àczny Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zrzesza na koniec 2004 roku 157 banków spó dzielczych. W 2004 roku do Spó dzielczej Grupy Bankowej przystàpi Bank Spó dzielczy w O arowie. Rozwój dzia alnoêci operacyjnej Grupy mia swoje bezpo- Êrednie odzwierciedlenie w sytuacji finansowej GBW SA w 2004 roku. Suma aktywów netto na 31 grudnia 2004 roku wynios a 2 mld 954 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 446 mln z, czyli o 18 procent. Wzrost by wynikiem dynamicznego przyrostu depozytów w bankach spó dzielczych. Nale noêci od sektora finansowego netto wynios y 892 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 497 mln z, czyli o 126 procent. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych netto wynios y 932 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 171 mln z, czyli o 22 procent. Przyrost udzielonych kredytów by g ównie efektem konsorcjów zawieranych z bankami spó dzielczymi. D u ne papiery wartoêciowe netto stanowi y kwot 935 mln z i w ciàgu 12 miesi cy spad y o 243 mln z, czyli o 21 procent. Wzros y w to miejsce lokaty bankowe w grupie nale noêci od sektora finansowego. Zobowiàzania wobec sektora finansowego wynios y 2 mld 300 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 457 mln 4

7 z, czyli o 25 procent. Przyrost ten dotyczy lokat sk adanych w GBW SA przez banki spó dzielcze. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 174 mln z, w ciàgu 12 miesi cy spad y o 74 mln z, czyli o 30 procent. Spadek tej grupy zobowiàzaƒ by efektem m.in. przej cia placówek przez poszczególne banki spó dzielcze. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 163 mln z i w ciàgu 12 miesi cy jej wartoêç wzros a o 4 mln z. Wzrost funduszy by zwiàzany z podzia em wyniku finansowego za 2003 rok. Przychody odsetkowe za 2004 rok wynios y 137 mln z i by y wy sze o 14 procent od przychodów z 2003 roku. Koszty odsetkowe wynios y 95 mln z i by y o 15 procent wy sze od kosztów z 2003 roku. Wynik z tytu u odsetek wyniós 42 mln z i by o 12 procent wy szy od wyniku uzyskanego w 2003 roku. Wynik z tytu u prowizji wyniós 28 mln z i by o 6 procent ni szy od wyniku uzyskanego za 2003 rok. Koszty dzia ania banku z amortyzacjà wynios y 66 mln z, co stanowi o 96 procent kosztów z 2003 roku. Zysk brutto za 2004 rok wyniós 64 mln 300 tys. z, i by o 55 mln 700 tys. z wy szy od wyniku wypracowanego w 2003 roku. Zysk netto wyniós 45 mln 400 tys. z i by wy szy ni przed rokiem o 31 mln 700 tys. z. Wy sze wyniki finansowe brutto i netto by y pochodnà sprzeda y akcji BG SA w grudniu 2004 roku. W bilansie GBW SA wzros y pozycje zwiàzane bezpoêrednio z rozwojem dzia alnoêci zrzeszonych banków spó dzielczych. Wzros y bowiem zobowiàzania wobec sektora finansowego, w aktywach natomiast wzrost nale noêci od sektora niefinansowego oraz instytucji rzàdowych i samorzàdowych zwiàzany by g ównie ze wzrostem kredytów udzielanych w konsorcjum z bankami spó dzielczymi [%] marzec 2004 marzec % Liczba BS Fundusze w asne Udzia BS SGB w Sektorze BS 26,3 26,4 27,7 28,5 27,8 29,1 28,2 29,3 31,3 31,5 24,2 28,8 Zobow. wobec kl. i s. bud et. Suma bilansowa Nale n. od kl. i s. bud et. Zysk netto Tabela 3 Dane Zrzeszonych Banków Spó dzielczych Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 7,320 9, % Nale noêci netto od sektora finansowego 1,714 2, % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd. 4,909 5, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych 5,875 7, % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13.07% 12.78% 98% 5 najwa niejsze wydarzenia

8 najwa niejsze wydarzenia Wzrost stóp procentowych w 2004 roku przyczyni si do wzrostu mar y odsetkowej. Dodatkowo wzros y Êrednie stany aktywów i pasywów oprocentowanych. Te dwa czynniki spowodowa y, e GBW SA odnotowa wzrost przychodów i kosztów odsetkowych oraz wyniku z tytu u odsetek. Wzrós àczny wynik dzia alnoêci bankowej, nie tylko dzi ki wy szemu wynikowi z odsetek, ale przede wszystkim na skutek sprzeda y akcji BG SA fakt ten mia znaczàcy wp yw na wygenerowane wyniki finansowe brutto i netto [%] Udzia GBW SA w grupie Banków Zrzeszajàcych marzec 2004 marzec 2005 Zdecydowanie lepsze efekty 10 39,1 35,0 29,7 28,9 29,8 29,4 18,4 15,1 29,3 30,4 Na koniec pierwszego kwarta u 2005 roku àczna suma bilansowa Spó dzielczej Grupy Bankowej, czyli GBW SA i 156 zrzeszonych banków spó dzielczych, wynios a mln z. Suma funduszy w asnych wynios a 905 mln z. Przedstawione wielkoêci potwierdzajà bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy. àczny wynik finansowy netto SGB za pierwszy kwarta wyniós 54,1 mln z. Sieç handlowà SGB stanowi y placówki bankowe. W ramach SGB funkcjonuje 156 Banków Spó dzielczych. Od grudnia 1994 r. przeprowadzono 237 fuzji, liczàc fuzje zrealizowane tak e przed po àczeniem Zrzeszeƒ. Banki Spó dzielcze tworzàce SGB prowadzà dzia alnoêç poprzez sieç placówek. Suma aktywów netto zrzeszonych banków wynios a 9 mld 046 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 1 mld 726 mln z, czyli o 24 procent. Suma bilansowa zamkn a si w przedziale od 9,5 mln z do 249 mln 500 tys. z. Âredni poziom wyniós 58 mln z. 29 banków, czyli 18,6 procent legitymuje si sumà bilansowà przekraczajàcà Êrednià w SGB o co najmniej 50 procent, czyli wy szà ni 87 mln z. Banki te posiada y m.in. 42 procent àcznej sumy bilansowej, ponad 38 procent funduszy w asnych, ponad 43 procent kredytów ogó em i 41 procent nale noêci od finansowego, prawie 43 procent depozytów ogó em i wypracowa- y prawie 38 procent zysku netto, zatrudniajàc przy tym nieca e 37 procent ogó u pracujàcych w Zrzeszeniu. Od 10 do 50 mln z wykaza o 87 banków, czyli 56 procent. Poni- ej 10 mln z jeden bank, czyli 0,6 procent. 0 Fundusze w asne Suma bilansowa Zobow. wobec sekt. finans. Zobow. wobec sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Nale n. od sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Tabela 4 Dane GBW S.A. Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 2,351 3, % Nale noêci netto od sektora finansowego 546 1, % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd % D u ne papiery wartoêciowe 878 1, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego 1,705 2, % Zobowiàzania wobec sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13.77% 14.12% 103% 6

9 Nale noêci od podmiotów finansowych netto wynios y 2 mld 873 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 1 mld 159 mln z, czyli o 68 procent (w strukturze aktywów stanowi- y 31,8 procent). Lokaty terminowe w bankach wynios y 2 mld 593 mln z. Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 5 mld 362 mln z, co oznacza, e w ciàgu roku zwi kszy y si o 453 mln z, czyli o 9 procent (w strukturze 59,3 procent). Obligo kredytów ogó em brutto wynios o 5 mld 356 mln z. Zobowiàzania wobec instytucji finansowych wynios y 174 mln z i w ciàgu roku spad y o 38 mln z, czyli o 18 procent (w strukturze pasywów stanowi y 1,9 procent). Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 7 mld 379 mln z, czyli w ciàgu roku wzros y o 1 mld 504 mln z, to jest o 26 procent (w strukturze 82 procent). Depozyty klientów wynios y 6 mld 242 mln z, a instytucji samorzàdowych 1 mld 59 mln z. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych banków wynios a 772 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy a si o 72 mln z, czyli o 10,3 procent. Je eli chodzi o pozycje wynikowe za pierwszy kwarta 2005 roku, to wynik z tytu u odsetek wyniós 133 mln z i stanowi 130 procent wyniku za pierwszy kwarta 2004 roku. Wynik z prowizji wyniós 50 mln z i stanowi 116 procent wyniku uzyskanego przed rokiem. Zysk brutto osiàgnà wartoêç 62 mln z i by wy szy od uzyskanego przed rokiem o 59 procent, a wynik netto to 50 mln z o 61 procent wi cej, ni przed rokiem. Je eli chodzi o wybrane wskaêniki rentownoêci oraz wskaêniki bezpieczeƒstwa funkcjonowania banków, to stopa zwrotu z aktywów ROA wynios a 2,30 procent, stopa zwrotu z kapita ów ROE 27,79 procent, wspó czynnik wyp acalnoêci R 12,78 procent, a wskaênik kredytów zagro onych 4,6 procent. Je eli chodzi o wskaêniki efektywnoêciowe na jednego zatrudnionego (Êrednie w Zrzeszeniu), to suma bilansowa wynios a 1 mln 87 tys. z (wzrost o 19 procent), kredyty ogó- em 644 tys. z (wzrost o 5 procent), depozyty ogó em 878 tys. z (wzrost o 20 procent), a wynik netto 23 tys. 900 z (wzrost o 55 procent). W pierwszym kwartale 2005 roku Grupa uzyska a zdecydowanie lepsze efekty dzia alnoêci w stosunku do tego samego okresu 2004 roku. Wysoki wzrost wyniku finansowego w stosunku do pierwszego kwarta u 2004 roku to przede wszystkim efekt wzrostu dzia alnoêci handlowej, wzrostu mar y odsetkowej (dzi ki wy szym stopom procentowym) i umiarkowanego wzrostu kosztów dzia ania. Stabilny wzrost Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zrzesza na koniec marca 2005 roku 156 banków spó dzielczych. W styczniu 2005 roku Bank Spó dzielczy w S upcy przy àczy Bank Spó dzielczy w Kleczewie. Kolejny kwarta przyniós dynamiczny rozwój Spó dzielczej Grupy Bankowej, co mo na te zaobserwowaç na podstawie danych finansowych GBW SA. Suma aktywów netto na 31 marca 2005 roku wynios a 3 mld 520 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 1 mld 169 mln z, czyli o 50 procent. Wzrost aktywów by efektem wzrostu depozytów przyj tych od zrzeszonych banków spó dzielczych. Nale noêci od sektora finansowego netto wynios y 1 mld 296 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 750 mln z, tj. o 137 procent. àczàc ten wzrost z przyrostem d u nych papierów wartoêciowych mo na wskazaç, e tym samym wzros y aktywa zabezpieczajàce p ynnoêç ca ej Grupy. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych netto wynios y 924 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 169 mln z, czyli o 22 procent. D u ne papiery wartoêciowe netto stanowi y kwot mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 264 mln z, czyli o 30 procent. Zobowiàzania wobec sektora finansowego wynios y mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 1 mld 154 mln z, czyli o 68 procent, g ównie poprzez wy szy poziom Êrodków lokowanych przez banki spó dzielcze. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 174 mln z, w ciàgu 12 miesi cy spad y o 24 mln z, czyli o 12 procent. By to m.in. efekt przekazywania placówek bankowych w 2003 i 2004 roku na rzecz banków spó dzielczych Zrzeszenia. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 160 mln z i w ciàgu 12 miesi cy jej wartoêç wzros a o 1 mln z. Przychody odsetkowe za pierwszy kwarta 2005 roku wynios y 53 mln z i by y wy sze o 68 procent od przychodów za ten sam okres 2004 roku. Koszty odsetkowe wynios y 39 mln z i by y o 79 procent wy sze od kosztów za ten sam okres 2004 roku. Wynik z tytu u odsetek wyniós 14 mln z i by o 44 procent wy szy od wyniku uzyskanego za pierwszy kwarta 2004 roku. Wy szy wynik z odsetek by efektem wy szych stanów aktywów i pasywów oprocentowanych. Wynik z tytu u prowizji wyniós 7 mln z i by o 8 procent wy szy od wyniku uzyskanego za pierwszy kwarta 2004 roku. Koszty dzia ania banku z amortyzacjà wynios y 17 mln z i by y wy sze o 4 procent od kosztów poniesionych w pierwszym kwartale 2004 roku. Zysk brutto za pierwszy kwarta 2005 roku wyniós 4 mln 400 tys. z, i by o 1 mln 800 tys. z wy szy od wyniku wypracowanego w tym samym okresie 2004 roku. Zysk netto wyniós 4 mln 400 tys. z i by wy szy ni przed rokiem o 2 mln 700 tys. z. Poprzez wzrost wolnych Êrodków w bankach spó dzielczych wzros y zobowiàzania wobec sektora finansowego, w aktywach mia o to swoje odzwierciedlenie we wzroêcie aktywów p ynnych Grupy, a wi c lokat bankowych oraz d u nych papierów wartoêciowych. Stabilny wzrost wyników w ramach dzia alnoêci bankowej, przy jednoczesnym ma ym przyroêcie kosztów dzia ania spowodowa y, e w sposób umiarkowany wzros y wyniki finansowe brutto i netto. Departament Audytu Wewn trznego Banków Spó dzielczych GBW SA Departament Ekonomiczny GBW SA 7 najwa niejsze wydarzenia

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo