Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2005 nr 3/122 ISSN X str. 1 Przed Walnym Zgromadzeniem Spó ki rozmowa z prezesem zarzàdu GBW SA Andrzejem Chmieleckim UroczystoÊç rozdania certyfikatów uczestnikom cyklu szkoleniowego odby a si 26 kwietnia br. na terenach MTP. Do Poznania przyjecha o kilkaset osób str. 9 str. 3 Sytuacja ekonomiczno-finansowa SGB str. 8 W po owie maja rozpocz a si kampania wizerunkowa banków spó dzielczych tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà. Celem kampanii, odbywajàcej si pod has em Bank spó dzielczy zawsze po drodze. Znamy si., jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku banków spó dzielczych str. 8 Gazeta Bankowa oraz miesi cznik Bank i Rolnictwo przedstawi y raport specjalny na temat banków spó dzielczych. W raporcie zaprezentowano przeglàd ubieg orocznych wyników stu najwi kszych banków spó dzielczych w Polsce. W tej setce znalaz o si trzydzieêci banków SGB W poprzednim numerze pisaliêmy, e w czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Micha JaÊkowski. 28 kwietnia br. zwyci zca odebra pojazd str. 11 str. 15 Bank Spó dzielczy w Koronowie 6 maja br. otworzy w Bydgoszczy dwa swoje oddzia y. Pierwszy z nich znajduje si w stutysi cznej dzielnicy Fordon, a drugi zaê na osiedlu B onie po drugiej stronie miasta

2 najwa niejsze wydarzenia Nekrolog zmar ego prezesa zarzàdu GBW SA Juliusza Barszczewskiego 1 Czas szczególny 1 Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim, prezesem zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy 3 Przedstawiamy sytuacj ekonomiczno finansowà banków spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej i Gospodarczego Banku Wielkopolski SA na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz na dzieƒ 31 marca 2005 r. Cezary ak w reklamie banków SGB 8 W po owie maja rozpocz a si kampania wizerunkowa banków spó dzielczych tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà WÊród liderów 8 Gazeta Bankowa oraz miesi cznik Bank i Rolnictwo przedstawi y raport specjalny na temat banków spó dzielczych. WÊród najlepszych znalaz y si banki SGB Certyfikaty rozdane 9 UroczystoÊç rozdania certyfikatów uczestnikom cyklu szkoleniowego odby a si 26 kwietnia br. na terenach MTP. Do Poznania przyjecha o kilkaset osób Samochód przekazany 11 W poprzednim numerze pisaliêmy, e w czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Micha JaÊkowski. 28 kwietnia br. zwyci zca odebra nagrod Bankowcy na Jasnej Górze i 14 maja 2005 r. odby a si XX Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców na Jasnà Gór. Licznie uczestniczyli w niej przedstawiciele SGB z ycia SGB Nie tylko presti 13 Dlaczego klientowi op aca si ubiegaç o z otà kart, za którà zap aci wi cej? Co ona mu daje w porównaniu z klasycznà, taƒszà kartà? Bank i region naczynia po àczone 14 Rozmowa z Marianem Fità, prezesem zarzàdu Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie Bydgoszcz wzi ta w dwa ognie 15 Bank Spó dzielczy w Koronowie 6 maja br. otworzy w Bydgoszczy dwa swoje oddzia y. Tego samego dnia odby o si Zebranie Przedstawicieli Siedziba godna gospodarza 18 Wielkopolski Bank Spó dzielczy w ubowie uroczyêcie otworzy 19 maja 2005 r. swojà nowà central. Reprezentacyjny gmach ma 600 metrów kwadratowych powierzchni Placówka w sercu gminy maja br. w centrum Krzeszyc uroczyêcie otwarto nowoczesnà siedzib oddzia u Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku DwieÊcie lat! 21 Zebranie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Sk pem po àczono z obchodami jubileuszu 105 lecia banku i 50 lecia Oddzia u w Skrwilnie Âwi to spó dzielczoêci 23 Bank Spó dzielczy w Jarocinie i inne spó dzielnie z terenu powiatu jarociƒskiego organizujà wspólnie festyn, który odb dzie si 3 lipca 2005 r. Potrzeba kontynuacji maja 2005r. w Witaszycach odby o si Zebranie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Jarocinie Przez epoki i style haftem krzy ykowym 24 W Oddziale w M awie ciechanowskiego banku odby a si aukcja, z której dochód zosta przeznaczony na rzecz dzieci niepe nosprawnych Bluesowa parada kwietnia br. Bankowa Grupa Motocyklowa dzia ajàca przy Banku Spó dzielczym w Ciechanowie rozpocz a sezon Wiosna Lato Jesieƒ 2005 Misja banku 26 Zebranie Przedstawicieli Pa uckiego Banku Spó dzielczego w Wàgrowcu odby o si 26 kwietnia br. Bank chce zwi kszyç udzia y procentowe w dotychczasowych rynkach Róbmy swoje 27 Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Choszcznie odby o si w 14 kwietnia br. Zadowolenie z wyników kwietnia 2005 roku odby o si Zebranie Przedstawicieli Kujawskiego Banku Spó dzielczego w Aleksandrowie Kujawskim dzia alnoêç handlowa Podwajamy Twoje mo liwoêci 25 Z okazji Roku Bancassurance, og oszonego przez Grup Concordia, przedstawiamy ofert Grupowego Ubezpieczenia na ycie dla klientów banków spó dzielczych prawo Actio Pauliana 30 Dzi ki tzw. skardze pauliaƒskiej mo emy wydobyç dom i samochód d u nika od jego rodziny Hipoteka àczna umowna 31 Ten stosunkowo nowy rodzaj hipoteki mo e byç w pewnych przypadkach korzystniejszy dla banku od hipotek tradycyjnych integracja Europy Inwestycja dzi ki Unii 32 Miasto i gmina Sk pe przeprowadza na swoim terenie szereg potrzebnych inwestycji. Cz Êç z nich finansowana jest z funduszy unijnych Szansa dla rolników 32 Konferencj pod nazwà Wykorzystanie funduszy strukturalnych zorganizowa Bank Spó dzielczy w Jarocinie Odnowa wsi szansà dla spo ecznoêci lokalnej 34 Odnowa wsi to aktywne zaanga owanie si spo ecznoêci wiejskiej, któremu wychodzi naprzeciw wielostronne wsparcie gminy i regionu nauka Standardy obs ugi klienta w banku 38 Wkoncepcji marketingowego zarzàdzania bankiem, potrzeby i oczekiwania klientów sà podstawà tworzenia oferty handlowej informatyka bankowa Bank z witrynà WWW 40 Mo liwoêç zaistnienia w wirtualnym Êwiecie e biznesu zdaje si byç coraz wi kszà pokusà dla banków spó dzielczych, pragnàcych dotrzymaç kroku konkurencji INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 3/122/2005 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA Krzysztof Ulanowski redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel./fax , Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Z g bokim alem i smutkiem przyj liêmy wiadomoêç, e 9 maja 2005 roku odszed Juliusz Barszczewski W latach Cz onek pierwszego Zarzàdu w latach Prezes Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Osoba wielce zas u ona dla rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej. W latach wspólnie z Bankami Spó dzielczym wspó tworzy Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. CzeÊç Jego pami ci! Rodzinie Zmar ego wyrazy serdecznego wspó czucia sk adajà Banki Spó dzielcze SGB Rada Nadzorcza, Zarzàd i pracownicy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Czas szczególny Rozmowa z Andrzejem Chmieleckim, prezesem zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Panie Prezesie, 30 czerwca odb dzie si doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Jaki by to rok dla GBW SA i zrzeszonych z nim banków spó dzielczych? Rok 2004 zapisa si w naszej pami ci jako czas szczególny z powodu w àczenia Polski w struktury Unii Europejskiej. Ten czas by równie wa ny dla banków spó dzielczych, tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà, które zintensyfikowa y swoje przygotowania, aby sprostaç nowym wyzwaniom, jakie nios a ze sobà akcesja. Banki spó dzielcze b dàc jak zwykle blisko swoich klientów, stara y si w sposób optymalny s u yç swojà wiedzà i doêwiadczeniem szczególnie rolnikom, dla których cz onkostwo w Unii mog o okazaç si szczególnie trudne. Nasze dzia ania prowadziliêmy dwutorowo: szkolàc kadr banków spó dzielczych pod kàtem zasad wykorzystania Êrodków pochodzàcych z programów pomocowych oraz budujàc w bankach SGB sieç punktów doradztwa unijnego. Wsparcie dla dzia alnoêci tych punktów stanowi powo ana wspólnie z naszymi partnerami z Hiszpanii spó ka Pol-Spa, która Êwiadczy us ugi konsultacyjno-doradcze na rzecz podmiotów ubiegajàcych si o dotacje z bud etu unijnego. Pierwsze doêwiadczenia w zakresie pozyskiwania dop at bezpoêrednich do produkcji rolnej dowiod y, e byliêmy dobrze przygotowani do podj cia tych nowych zadaƒ. Akcesja Polski do struktur europejskich wià e si z otwarciem polskiego rynku. Jak banki SGB radzà sobie z nasileniem konkurencji w obszarze sektora bankowego? Funkcjonowanie w warunkach silnej konkurencji jest ju bankom spó dzielczym doskonale znane, a banki SGB sà dobrze przygotowane, aby tej konkurencji sprostaç. Konsekwentnie od wielu lat kszta cà swoje kadry i dostosowujà ofert do wymagaƒ wysoce konkurencyjnego rynku. Dba- oêç o systematyczne podnoszenie jakoêci proponowanych us ug z pewnoêcià jest odczuwalna przez klientów Spó dzielczej Grupy Bankowej, którzy wysoko cenià atuty naszej oferty. W Spó dzielczej Grupie Bankowej przygotowany zosta na potrzeby klientów starajàcych si o unijne Êrodki strukturalne specjalny produkt Kredyt unijny SGB pozwalajàcy dofinansowaç nawet do 100 procent przedsi wzi cia (nie jest to wi c typowy kredyt pomostowy, którym finansuje si wy àcznie cz Êç przedsi wzi cia podlegajàcà dotacji). Kredyt ten jest oparty na zasadach obowiàzujàcych przy przyznawaniu kredytu najlepszym klientom banku, to jest korzystnych prowizjach i zró nicowanym oprocentowaniu w zale noêci od okresu kredytowania, mo liwoêci karencji w sp acie kapita u i terminów sp aty dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta i jego projektu. W roku 2004 roku nadal koncentrowaliêmy si, podobnie jak w latach ubieg ych, na rozwoju wa nych ob- 1 najwa niejsze wydarzenia

4 najwa niejsze wydarzenia 2 szarów dzia aƒ, takich jak dzia alnoêç dewizowa, rozbudowywanie sieci bankomatów oraz wdra anie nowoczesnych rozwiàzaƒ z zakresu bankowoêci elektronicznej w kolejnych placówkach SGB. Jaki potencja prezentowa y banki SGB na koniec 2004 roku? Banki SGB doskonale wykorzysta y pojawiajàce si symptomy o ywienia gospodarczego, wypracowujàc w 2004 roku jeden z najwi kszych zysków na przestrzeni ostatnich lat. Zysk netto banków spó dzielczych by wy szy o ponad 50 procent ni przed rokiem i wyniós 130 mln z. Na przestrzeni 2004 roku aktywa banków SGB wzros y o prawie 17 procent do kwoty mln z, o 9 procent wzros y fundusze w asne, osiàgajàc poziom 732 mln z. Udzielonych zosta o o 13 procent kredytów wi cej w porównaniu z rokiem poprzednim, a dzi ki akcjom promocyjnym pozyskanych zosta o o 17 procent wi cej depozytów. W 2004 roku pozyskano o 32 procent wi cej Êrodków z sektora instytucji samorzàdowych. Równie korzystne efekty swojej dzia alno- Êci odnotowa Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, osiàgajàc na koniec 2004 roku zysk na poziomie 45,4 mln netto. Na uzyskany zysk du y wp yw mia a sfinalizowana w ubieg ym roku transakcja sprzeda y posiadanych przez GBW SA akcji Banku Gospodarki ywnoêciowej SA. Zwi kszeniu uleg y równie fundusze w asne oraz suma bilansowa Banku. Chcia bym w tym miejscu serdecznie podzi kowaç radom nadzorczym, zarzàdom i pracownikom zrzeszonych banków spó dzielczych za ogromny wysi ek i zaanga owanie w osiàgane przez Spó dzielczà Grup Bankowà pozytywne rezultaty dzia alnoêci. Czy mo e Pan Prezes okreêliç podstawowe dzia ania, jakie zamierza realizowaç Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w 2005 roku? Zgodnie z za o eniami strategii na lata , Gospodarczy Bank Wielkopolski SA b dzie koncentrowa swoje dzia ania na zapewnieniu wsparcia zrzeszonym bankom spó dzielczym w realizacji planów biznesowych, s u àcych osiàganiu strategicznych zamierzeƒ w poszczególnych obszarach. Podstawowe obszary dzia alnoêci GBW SA w 2005 roku wyznaczajà podejmowane dzia ania ukierunkowane na wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla poprawy jakoêci funkcjonowania, doskonalenia obs ugi klientów i osiàgni cia pozycji konkurencyjnej wobec innych podmiotów funkcjonujàcych na rynku us ug finansowych. Intensyfikujemy równie prace nad wdro eniem wspólnego systemu informatycznego dla Spó dzielczej Grupy Bankowej oraz co oczywiste wspólnie z bankami spó dzielczymi podejmujemy dzia ania majàce na celu pozyskiwanie i obs ug nowych segmentów rynkowych. Rozmawia Krzysztof Ulanowski Na koniec 2004 roku àczna suma bilansowa Spó dzielczej Grupy Bankowej, czyli GBW SA i 157 zrzeszonych banków spó dzielczych, wynios a 11 mld 227 mln z. Suma funduszy w asnych wynios a 879 mln z. Przedstawione wielkoêci potwierdzajà bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy. àczny wynik finansowy netto SGB za 2004 rok wyniós 175 mln 900 tys. z. Dalszy rozwój dzia alnoêci Sieç handlowà SGB stanowi o placówek bankowych.w ramach SGB funkcjonuje 157 banków spó dzielczych; do SGB przystàpi z dniem 1 kwietnia 2004 roku Bank Spó dzielczy w O arowie. Dla celów porównawczych dane sprawozdawcze ww. banku po àczono z danymi pozosta ych banków spó dzielczych wstecz od grudnia 2003 roku. Od grudnia 1994 r. przeprowadzono 236 fuzji, liczàc fuzje zrealizowane tak e przed po àczeniem Zrzeszeƒ. Banki spó dzielcze tworzàce SGB prowadzà dzia alnoêç poprzez sieç 989 placówek. Suma aktywów netto zrzeszonych banków wynios a 8 mld 276 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 1 mld 182 mln z, czyli o 17 procent. Suma bilansowa zamkn a si w przedziale od 6,9 mln z do 220,8 mln z. Âredni poziom wyniós 52,7 mln z. 31 banków, to jest 19,7 procent, legitymuje si sumà bilansowà przekraczajàcà Êrednià w SGB o co najmniej 50 procent, czyli wy szà ni 79 mln z. Banki te posiada y m.in. 45 procent àcznej sumy bilansowej, prawie 39 procent funduszy w asnych, 47 procent nale noêci od sektora finansowego i 44 procent nale noêci od niefinansowego, 45 procent depozytów i wypracowa y ponad 41 procent zysku netto, zatrudniajàc przy tym 38 procent ogó- u pracujàcych w Zrzeszeniu. Od 10 do 50 mln z wykaza- o 94 banków, czyli 60 procent. Poni ej 10 mln z 2 banki, czyli 1,3 procent. Nale noêci od podmiotów finansowych netto wynios y 2 mld 257 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 481 mln z, czyli o 27 procent (w strukturze aktywów stanowi y Tabela 1 Dane Zrzeszonych Banków Spó dzielczych Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 7,094 8, % Nale noêci netto od sektora finansowego 1,776 2, % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd. 4,662 5, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych 5,883 6, % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13.09% 12.79% 98%

5 Bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy Przedstawiamy sytuacj ekonomiczno finansowà banków spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej i Gospodarczego Banku Wielkopolski SA na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz na dzieƒ 31 marca 2005 r. 25,5 procent). Lokaty terminowe w bankach wynios y 2 mld 31 mln z. Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 5 mld 342 mln z, co oznacza, e w ciàgu roku zwi kszy y si o 680 mln z, czyli o 15 procent (w strukturze 65 procent). Obligo kredytów ogó em brutto wynios o 5 mld 340 mln z. Zobowiàzania wobec instytucji finansowych wynios y 218 mln z i w ciàgu roku wzros y o 25 mln z, czyli o 13 procent (w strukturze pasywów stanowi y 2,6 procent). Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 6 mld 867 mln z, czyli w ciàgu roku wzros y o 983 mln z, to jest o 17 procent (w strukturze 83 procent). Depozyty klientów wynios y 5 mld 998 mln z, a instytucji samorzàdowych 802 mln z. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych banków wynios a 739 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy a si o 57 mln z, czyli o 8 procent. Wynik z tytu u odsetek wyniós 466 mln z i stanowi 122 procent wyniku za 2003 rok. Wynik z prowizji wyniós 192 mln z i stanowi 87 procent wyniku uzyskanego przed rokiem. Zysk brutto osiàgnà wartoêç 161 mln z i by wy szy od uzyskanego przed rokiem o 32 procent, a wynik netto to 132 mln z o 52 procent wi cej, ni przed rokiem [%] grudzieƒ 2003 grudzieƒ % Liczba BS Fundusze w asne Udzia BS SGB w Sektorze BS 26,2 27,4 27,4 27,5 27,4 29,3 27,8 29,5 30,6 31,6 29,2 27,8 Zobow. wobec kl. i s. bud et. Suma bilansowa Nale n. od kl. i s. bud et. Zysk netto Je eli chodzi o wybrane wskaêniki rentownoêci oraz wskaêniki bezpieczeƒstwa funkcjonowania banków, to stopa zwrotu z aktywów ROA wynios a 1,71 procent, stopa zwrotu z kapita ów ROE 18,89 procent, wspó czynnik wyp acalnoêci R 12,77 procent, wskaênik kredytów zagro onych 4,5 procent. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 najwa niejsze wydarzenia Tabela 2 Dane GBW S.A. Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 2,508 2, % Nale noêci netto od sektora finansowego % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd % D u ne papiery wartoêciowe 1, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego 1,843 2, % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 11.96% 16.21% 136% [%] 39,8 34,9 Fundusze w asne Udzia GBW SA w grupie Banków Zrzeszajàcych grudzieƒ 2003 grudzieƒ ,0 29,2 Suma bilansowa 30,1 29,7 Zobow. wobec sekt. finans. 21,8 16,0 Zobow. wobec sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. 29,9 30,5 Nale n. od sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Je eli chodzi o wskaêniki efektywnoêciowe na jednego zatrudnionego (Êrednie w Zrzeszeniu), to suma bilansowa wynios a 1 mln 9 tys. z (wzrost o 13 procent), kredyty ogó- em 651 tys. z (wzrost o 11 procent), depozyty ogó em 829 tys. z (wzrost o 13 procent), a wynik netto z (wzrost o 46 procent) Rok 2004 Grupa zamkn a wynikiem finansowym znacznie wy szym od osiàgni tego rok wczeêniej, pozwalajàcym prawie wszystkim bankom spó dzielczym na wzrost funduszy w asnych w 2005 roku do poziomu co najmniej 500 tys. euro i gwarantujàcym jednoczeênie dalszy rozwój dzia alnoêci handlowej, w tym przede wszystkim kredytowej. Wysoki wzrost wyniku finansowego w stosunku do roku poprzedniego to przede wszystkim efekt wysokiego wzrostu dzia alnoêci handlowej, niewielkiego wzrostu mar y odsetkowej, poprawy wskaênika jakoêci portfela kredytowego, umiarkowanego wzrostu kosztów dzia ania. Wzrós wynik àczny Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zrzesza na koniec 2004 roku 157 banków spó dzielczych. W 2004 roku do Spó dzielczej Grupy Bankowej przystàpi Bank Spó dzielczy w O arowie. Rozwój dzia alnoêci operacyjnej Grupy mia swoje bezpo- Êrednie odzwierciedlenie w sytuacji finansowej GBW SA w 2004 roku. Suma aktywów netto na 31 grudnia 2004 roku wynios a 2 mld 954 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 446 mln z, czyli o 18 procent. Wzrost by wynikiem dynamicznego przyrostu depozytów w bankach spó dzielczych. Nale noêci od sektora finansowego netto wynios y 892 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 497 mln z, czyli o 126 procent. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych netto wynios y 932 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 171 mln z, czyli o 22 procent. Przyrost udzielonych kredytów by g ównie efektem konsorcjów zawieranych z bankami spó dzielczymi. D u ne papiery wartoêciowe netto stanowi y kwot 935 mln z i w ciàgu 12 miesi cy spad y o 243 mln z, czyli o 21 procent. Wzros y w to miejsce lokaty bankowe w grupie nale noêci od sektora finansowego. Zobowiàzania wobec sektora finansowego wynios y 2 mld 300 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 457 mln 4

7 z, czyli o 25 procent. Przyrost ten dotyczy lokat sk adanych w GBW SA przez banki spó dzielcze. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 174 mln z, w ciàgu 12 miesi cy spad y o 74 mln z, czyli o 30 procent. Spadek tej grupy zobowiàzaƒ by efektem m.in. przej cia placówek przez poszczególne banki spó dzielcze. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 163 mln z i w ciàgu 12 miesi cy jej wartoêç wzros a o 4 mln z. Wzrost funduszy by zwiàzany z podzia em wyniku finansowego za 2003 rok. Przychody odsetkowe za 2004 rok wynios y 137 mln z i by y wy sze o 14 procent od przychodów z 2003 roku. Koszty odsetkowe wynios y 95 mln z i by y o 15 procent wy sze od kosztów z 2003 roku. Wynik z tytu u odsetek wyniós 42 mln z i by o 12 procent wy szy od wyniku uzyskanego w 2003 roku. Wynik z tytu u prowizji wyniós 28 mln z i by o 6 procent ni szy od wyniku uzyskanego za 2003 rok. Koszty dzia ania banku z amortyzacjà wynios y 66 mln z, co stanowi o 96 procent kosztów z 2003 roku. Zysk brutto za 2004 rok wyniós 64 mln 300 tys. z, i by o 55 mln 700 tys. z wy szy od wyniku wypracowanego w 2003 roku. Zysk netto wyniós 45 mln 400 tys. z i by wy szy ni przed rokiem o 31 mln 700 tys. z. Wy sze wyniki finansowe brutto i netto by y pochodnà sprzeda y akcji BG SA w grudniu 2004 roku. W bilansie GBW SA wzros y pozycje zwiàzane bezpoêrednio z rozwojem dzia alnoêci zrzeszonych banków spó dzielczych. Wzros y bowiem zobowiàzania wobec sektora finansowego, w aktywach natomiast wzrost nale noêci od sektora niefinansowego oraz instytucji rzàdowych i samorzàdowych zwiàzany by g ównie ze wzrostem kredytów udzielanych w konsorcjum z bankami spó dzielczymi [%] marzec 2004 marzec % Liczba BS Fundusze w asne Udzia BS SGB w Sektorze BS 26,3 26,4 27,7 28,5 27,8 29,1 28,2 29,3 31,3 31,5 24,2 28,8 Zobow. wobec kl. i s. bud et. Suma bilansowa Nale n. od kl. i s. bud et. Zysk netto Tabela 3 Dane Zrzeszonych Banków Spó dzielczych Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 7,320 9, % Nale noêci netto od sektora finansowego 1,714 2, % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd. 4,909 5, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych 5,875 7, % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13.07% 12.78% 98% 5 najwa niejsze wydarzenia

8 najwa niejsze wydarzenia Wzrost stóp procentowych w 2004 roku przyczyni si do wzrostu mar y odsetkowej. Dodatkowo wzros y Êrednie stany aktywów i pasywów oprocentowanych. Te dwa czynniki spowodowa y, e GBW SA odnotowa wzrost przychodów i kosztów odsetkowych oraz wyniku z tytu u odsetek. Wzrós àczny wynik dzia alnoêci bankowej, nie tylko dzi ki wy szemu wynikowi z odsetek, ale przede wszystkim na skutek sprzeda y akcji BG SA fakt ten mia znaczàcy wp yw na wygenerowane wyniki finansowe brutto i netto [%] Udzia GBW SA w grupie Banków Zrzeszajàcych marzec 2004 marzec 2005 Zdecydowanie lepsze efekty 10 39,1 35,0 29,7 28,9 29,8 29,4 18,4 15,1 29,3 30,4 Na koniec pierwszego kwarta u 2005 roku àczna suma bilansowa Spó dzielczej Grupy Bankowej, czyli GBW SA i 156 zrzeszonych banków spó dzielczych, wynios a mln z. Suma funduszy w asnych wynios a 905 mln z. Przedstawione wielkoêci potwierdzajà bezpieczeƒstwo funkcjonowania Grupy. àczny wynik finansowy netto SGB za pierwszy kwarta wyniós 54,1 mln z. Sieç handlowà SGB stanowi y placówki bankowe. W ramach SGB funkcjonuje 156 Banków Spó dzielczych. Od grudnia 1994 r. przeprowadzono 237 fuzji, liczàc fuzje zrealizowane tak e przed po àczeniem Zrzeszeƒ. Banki Spó dzielcze tworzàce SGB prowadzà dzia alnoêç poprzez sieç placówek. Suma aktywów netto zrzeszonych banków wynios a 9 mld 046 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 1 mld 726 mln z, czyli o 24 procent. Suma bilansowa zamkn a si w przedziale od 9,5 mln z do 249 mln 500 tys. z. Âredni poziom wyniós 58 mln z. 29 banków, czyli 18,6 procent legitymuje si sumà bilansowà przekraczajàcà Êrednià w SGB o co najmniej 50 procent, czyli wy szà ni 87 mln z. Banki te posiada y m.in. 42 procent àcznej sumy bilansowej, ponad 38 procent funduszy w asnych, ponad 43 procent kredytów ogó em i 41 procent nale noêci od finansowego, prawie 43 procent depozytów ogó em i wypracowa- y prawie 38 procent zysku netto, zatrudniajàc przy tym nieca e 37 procent ogó u pracujàcych w Zrzeszeniu. Od 10 do 50 mln z wykaza o 87 banków, czyli 56 procent. Poni- ej 10 mln z jeden bank, czyli 0,6 procent. 0 Fundusze w asne Suma bilansowa Zobow. wobec sekt. finans. Zobow. wobec sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Nale n. od sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Tabela 4 Dane GBW S.A. Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa 2,351 3, % Nale noêci netto od sektora finansowego 546 1, % Nale noêci netto od sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd % D u ne papiery wartoêciowe 878 1, % Zobowiàzania wobec sektora finansowego 1,705 2, % Zobowiàzania wobec sektora niefinans. oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàd % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13.77% 14.12% 103% 6

9 Nale noêci od podmiotów finansowych netto wynios y 2 mld 873 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 1 mld 159 mln z, czyli o 68 procent (w strukturze aktywów stanowi- y 31,8 procent). Lokaty terminowe w bankach wynios y 2 mld 593 mln z. Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 5 mld 362 mln z, co oznacza, e w ciàgu roku zwi kszy y si o 453 mln z, czyli o 9 procent (w strukturze 59,3 procent). Obligo kredytów ogó em brutto wynios o 5 mld 356 mln z. Zobowiàzania wobec instytucji finansowych wynios y 174 mln z i w ciàgu roku spad y o 38 mln z, czyli o 18 procent (w strukturze pasywów stanowi y 1,9 procent). Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 7 mld 379 mln z, czyli w ciàgu roku wzros y o 1 mld 504 mln z, to jest o 26 procent (w strukturze 82 procent). Depozyty klientów wynios y 6 mld 242 mln z, a instytucji samorzàdowych 1 mld 59 mln z. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych banków wynios a 772 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy a si o 72 mln z, czyli o 10,3 procent. Je eli chodzi o pozycje wynikowe za pierwszy kwarta 2005 roku, to wynik z tytu u odsetek wyniós 133 mln z i stanowi 130 procent wyniku za pierwszy kwarta 2004 roku. Wynik z prowizji wyniós 50 mln z i stanowi 116 procent wyniku uzyskanego przed rokiem. Zysk brutto osiàgnà wartoêç 62 mln z i by wy szy od uzyskanego przed rokiem o 59 procent, a wynik netto to 50 mln z o 61 procent wi cej, ni przed rokiem. Je eli chodzi o wybrane wskaêniki rentownoêci oraz wskaêniki bezpieczeƒstwa funkcjonowania banków, to stopa zwrotu z aktywów ROA wynios a 2,30 procent, stopa zwrotu z kapita ów ROE 27,79 procent, wspó czynnik wyp acalnoêci R 12,78 procent, a wskaênik kredytów zagro onych 4,6 procent. Je eli chodzi o wskaêniki efektywnoêciowe na jednego zatrudnionego (Êrednie w Zrzeszeniu), to suma bilansowa wynios a 1 mln 87 tys. z (wzrost o 19 procent), kredyty ogó- em 644 tys. z (wzrost o 5 procent), depozyty ogó em 878 tys. z (wzrost o 20 procent), a wynik netto 23 tys. 900 z (wzrost o 55 procent). W pierwszym kwartale 2005 roku Grupa uzyska a zdecydowanie lepsze efekty dzia alnoêci w stosunku do tego samego okresu 2004 roku. Wysoki wzrost wyniku finansowego w stosunku do pierwszego kwarta u 2004 roku to przede wszystkim efekt wzrostu dzia alnoêci handlowej, wzrostu mar y odsetkowej (dzi ki wy szym stopom procentowym) i umiarkowanego wzrostu kosztów dzia ania. Stabilny wzrost Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zrzesza na koniec marca 2005 roku 156 banków spó dzielczych. W styczniu 2005 roku Bank Spó dzielczy w S upcy przy àczy Bank Spó dzielczy w Kleczewie. Kolejny kwarta przyniós dynamiczny rozwój Spó dzielczej Grupy Bankowej, co mo na te zaobserwowaç na podstawie danych finansowych GBW SA. Suma aktywów netto na 31 marca 2005 roku wynios a 3 mld 520 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 1 mld 169 mln z, czyli o 50 procent. Wzrost aktywów by efektem wzrostu depozytów przyj tych od zrzeszonych banków spó dzielczych. Nale noêci od sektora finansowego netto wynios y 1 mld 296 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 750 mln z, tj. o 137 procent. àczàc ten wzrost z przyrostem d u nych papierów wartoêciowych mo na wskazaç, e tym samym wzros y aktywa zabezpieczajàce p ynnoêç ca ej Grupy. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych netto wynios y 924 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 169 mln z, czyli o 22 procent. D u ne papiery wartoêciowe netto stanowi y kwot mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 264 mln z, czyli o 30 procent. Zobowiàzania wobec sektora finansowego wynios y mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 1 mld 154 mln z, czyli o 68 procent, g ównie poprzez wy szy poziom Êrodków lokowanych przez banki spó dzielcze. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 174 mln z, w ciàgu 12 miesi cy spad y o 24 mln z, czyli o 12 procent. By to m.in. efekt przekazywania placówek bankowych w 2003 i 2004 roku na rzecz banków spó dzielczych Zrzeszenia. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 160 mln z i w ciàgu 12 miesi cy jej wartoêç wzros a o 1 mln z. Przychody odsetkowe za pierwszy kwarta 2005 roku wynios y 53 mln z i by y wy sze o 68 procent od przychodów za ten sam okres 2004 roku. Koszty odsetkowe wynios y 39 mln z i by y o 79 procent wy sze od kosztów za ten sam okres 2004 roku. Wynik z tytu u odsetek wyniós 14 mln z i by o 44 procent wy szy od wyniku uzyskanego za pierwszy kwarta 2004 roku. Wy szy wynik z odsetek by efektem wy szych stanów aktywów i pasywów oprocentowanych. Wynik z tytu u prowizji wyniós 7 mln z i by o 8 procent wy szy od wyniku uzyskanego za pierwszy kwarta 2004 roku. Koszty dzia ania banku z amortyzacjà wynios y 17 mln z i by y wy sze o 4 procent od kosztów poniesionych w pierwszym kwartale 2004 roku. Zysk brutto za pierwszy kwarta 2005 roku wyniós 4 mln 400 tys. z, i by o 1 mln 800 tys. z wy szy od wyniku wypracowanego w tym samym okresie 2004 roku. Zysk netto wyniós 4 mln 400 tys. z i by wy szy ni przed rokiem o 2 mln 700 tys. z. Poprzez wzrost wolnych Êrodków w bankach spó dzielczych wzros y zobowiàzania wobec sektora finansowego, w aktywach mia o to swoje odzwierciedlenie we wzroêcie aktywów p ynnych Grupy, a wi c lokat bankowych oraz d u nych papierów wartoêciowych. Stabilny wzrost wyników w ramach dzia alnoêci bankowej, przy jednoczesnym ma ym przyroêcie kosztów dzia ania spowodowa y, e w sposób umiarkowany wzros y wyniki finansowe brutto i netto. Departament Audytu Wewn trznego Banków Spó dzielczych GBW SA Departament Ekonomiczny GBW SA 7 najwa niejsze wydarzenia

10 Cezary ak w reklamie banków SGB W po owie maja rozpocz a si kampania wizerunkowa banków spó dzielczych tworzàcych Spó dzielczà Grup Bankowà. Celem kampanii, odbywajàcej si pod has em Bank spó dzielczy zawsze po drodze. Znamy si., jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku banków spó dzielczych, które sà powszechnie znane i rozpoznawalne. Nasze placówki mo na znaleêç zarówno w ma ych miejscowoêciach, jak w wielkich centrach handlowych. Pomys kampanii oparty jest na myêli przewodniej Bank spó dzielczy zawsze po drodze. Znamy si. Zale a o nam na utrwaleniu pozytywnych relacji z naszymi obecnymi Klientami. Do projektu poszukiwaliêmy osoby znanej, lubianej, wywo ujàcej pozytywne emocje. WybraliÊmy Cezarego aka, popularnego aktora, którego twarz dobrze si kojarzy. Jest to ciep a, mi a osoba, godna zaufania t umaczy Gra- yna Nader, dyrektor Biura Marketingu GBW SA, które opracowa o ca à akcj. Celem kampanii jest równie budowanie wizerunku banków spó dzielczych, nale àcych do SGB, jako nowoczesnych, atwo dost pnych pod wzgl dem jakoêciowym, cenowym, proceduralnym i geograficznym. Kampania odbywa si z ró nym nat eniem w mediach ogólnopolskich i regionalnych. W po owie maja pojawi y si pierwsze spoty reklamowe w telewizji ogólnopolskiej: TVP 1, TVP 2. B dà emitowane przed prognozà pogody oraz przed programami o najwi kszej oglàdalnoêci m.in. przed serialem M jak mi oêç. W czerwcu spoty pojawià si w TV Polsat. Uzupe nieniem reklam w stacjach ogólnopolskich b dzie emisja spotów w regionalnej telewizji publicznej. W poczàtkach czerwca kampania zostanie wzmocniona o og oszenia w prasie regionalnej. Kolorowe reklamy ukazujà si od 1 czerwca w najwi kszych dziennikach regionalnych, których sprzeda pokrywa si z terenem dzia ania banków spó dzielczych, tworzàcych SGB. Reklamy sà równie drukowane w ogólnopolskim wydaniu dziennika Fakt. Dodatkowo w kampanii wizerunkowej zostanà wykorzystane noêniki reklamy zewn trznej: bilboardy i miniboardy. NoÊniki pojawià si g ównie w miastach, w których swoje placówki majà banki spó dzielcze, tworzàce SGB. Aby wzmocniç przekaz reklamowy, w placówkach banków SGB sà eksponowane materia y POS. Kampania wizerunkowa zakoƒczy si w trzeciej dekadzie czerwca. Biuro Marketingu GBW SA WÊród liderów Gazeta Bankowa oraz miesi cznik Bank i Rolnictwo przedstawi y raport specjalny na temat banków spó dzielczych. WÊród najlepszych znalaz y si banki SGB. najwa niejsze wydarzenia W raporcie zaprezentowano przeglàd ubieg orocznych wyników stu najwi kszych banków spó dzielczych w Polsce. W tej setce znalaz o si trzydzieêci banków SGB. Lututów wyró niony W rankingu Najlepsze banki spó dzielcze 2004, w którym banki spó dzielcze zestawiono wed ug sumarycznej oceny punktowej, na miejscu trzecim znalaz si Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie (który otrzyma dzi ki temu wyró nienie). Zdoby on 82,64 punktów w ramach oceny ogólnej. Ocena ta stanowi sum ocen dziewi ciu wskaêników. I tak RBS w Lututowie uzyska wzrost funduszy w asnych w wysokoêci 30,3 proc., wzrost kredytów w wysokoêci 27,2 proc., wzrost depozytów 20,4 proc., wzrost wyniku brutto a 108,7 proc., udzia kredytów w aktywach 74,6 proc., zwrot z kapita u 29,9 proc. I zwrot na aktywach 2,23 proc. Kapita w asny banku wynosi 9 mln 27 tys. z, a wspó czynnik wyp acalnoêci 9,38 proc. 8 W pierwszej dziesiàtce uplasowa y si poza tym Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku na miejscu szóstym oraz Bank Spó dzielczy w Inowroc awiu (miejsce dziewiàte) i Bank Spó dzielczy w Ciechanowie (pozycja dziesiàta). Kolejne miejsca zaj y m.in. Bank Spó dzielczy w Radomsku (pozycja pi tnasta), Bank Spó dzielczy w Gnieênie (szesnasta), Bank Spó dzielczy w Koronowie (osiemnasta), Bank Spó dzielczy w Grodzisku Wielkopolskim (dziewi tnasta) oraz Bank Spó dzielczy w Czarnkowie (dwudziesta). Aktywna Wschowa W raporcie znalaz y si ponadto trzy inne rankingi. W rankingu Liderzy wed ug aktywów najlepszym w naszej Grupie okaza si Bank Spó dzielczy we Wschowie, zajmujàc dziewiàte miejsce. Jego aktywa netto 31 grudnia 2003 r. wynosi y 199 mln 310 tys. z, zaê rok póêniej ju 220 mln 807 tys. z. Wzrost wyniós wi c 10,8 proc. Nale noêci od

11 podmiotów niefinansowych wynios y odpowiednio 121 mln 844 tys. z i 146 mln 775 tys. z, a wzrost 20,5 proc. W pierwszej dwudziestce znalaz y si jeszcze cztery banki Spó dzielczej Grupy Bankowej. I tak na jedenastym miejscu uplasowa si Wielkopolski Bank Spó dzielczy w ubowie, na trzynastym Spó dzielczy Bank Ludowy w Poznaniu, na osiemnastym Bank Spó dzielczy w Ciechanowie, a na dziewi tnastym Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku. W rankingu Liderzy wed ug kapita u najwy sze miejsce wêród banków SGB zajà Bank Spó dzielczy w Koninie (dziesiàta pozycja). Fundusze w asne banku 31 grudnia 2003 r. wynosi y 13 mln 825 tys. z, a rok póêniej ju 14 mln 687 tys. z. Wzrost wyniós 6,2 proc. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego wynosi y odpowiednio 74 mln 959 tys. z i 77 mln 298 tys. z, a wzrost 3,1 proc. W pierwszej dwudziestce uplasowa y si jeszcze trzy banki SGB. Bank Spó dzielczy we Wschowie zajà jedenaste miejsce, Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Gorzowie Wielkopolskim szesnaste, a Bank Spó dzielczy w Ciechanowie dziewi tnaste. W rankingu Liderzy wed ug zysku najlepszym w Spó dzielczej Grupie Bankowej okaza si ponownie Bank Spó dzielczy we Wschowie, który zajà szóstà pozycj. Zysk brutto banku na 31 grudnia 2003 r. wyniós 2 mln 464 tys. z, a po roku 4 mln 3 tys. z. Wzrost to 62,5 proc. Zysk netto wyniós zaê odpowiednio 2 mln 107 tys. z i 3 mln 493 tys. z, a wzrost 65,8 proc. W pierwszej dwudziestce znalaz o si jeszcze szeêç banków SGB. I tak Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku uplasowa si na dziewiàtej pozycji, Bank Spó dzielczy w Radomsku na trzynastej, Bank Spó dzielczy w Inowroc awiu na czternastej, Bank Spó dzielczy w Grodzisku Wielkopolskim na pi tnastej, Bank Spó dzielczy w Gnieênie na siedemnastej, a Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie na osiemnastej. Dynamiczny Ciechanów W raporcie znalaz y si te dwa podrankingi. W podrankingu dynamiki najlepszy w ramach Spó dzielczej grupy Bankowej okaza si Bank Spó dzielczy w Ciechanowie, zdobywajàc 36,25 punktu i zajmujàc miejsce drugie. Wzrost funduszy w asnych tego banku wyniós 20,9 proc., wzrost kredytów 58,5 proc., wzrost depozytów 55,5 proc., a wzrost wyniku brutto 108,3 proc. W pierwszej dwudziestce uplasowa o si ponadto jeszcze siedem banków SGB. Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie zajà miejsce piàte, Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku ósme, Wielkopolski bank Spó dzielczy w ubowie jedenaste, Kujawsko-Dobrzyƒski Bank Spó dzielczy we W oc awku czternaste, Bank Spó dzielczy w Toruniu szesnaste, Bank Spó dzielczy w Inowroc awiu osiemnaste, a Bank Spó dzielczy w Kobierzycach dwudzieste. W podrankingu efektywnoêci i si y kapita owej najlepszy w naszej Grupie okaza si Bank Spó dzielczy w Inowroc awiu, zdobywajàc 34,75 punktu i zajmujàc ósmà pozycj. Bank osiàgnà zwrot z kapita u w wysokoêci 28,4 proc. i zwrot na aktywach w wysokoêci 3,07 proc. Kapita w asny banku wynosi 9 mln 739 tys. z. Do pierwszej dwudziestki wesz o jeszcze szeêç banków SGB. I tak miejsce dziewiàte zajà Bank Spó dzielczy w Grodzisku Wielkopolskim, miejsce jedenaste Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie, dwunaste Bank Spó dzielczy w Gnieênie, pi tnaste Bank Spó dzielczy w Czarnkowie, siedemnaste Bank Spó dzielczy w Radomsku, a dwudzieste Bank Spó dzielczy w Starogardzie Gdaƒskim. Krzysztof Ulanowski Certyfikaty rozdane UroczystoÊç rozdania certyfikatów uczestnikom cyklu szkoleniowego odby a si 26 kwietnia br. na terenach MTP. Do Poznania przyjecha o kilkaset osób. Pracownicy banków spó dzielczych ukoƒczyli Szkolenie Konsultantów do spraw Funduszy Unijnych. UroczystoÊç z tej okazji poprowadzi Przemys aw Terlecki z Radia Merkury. O sile Spó dzielczej Grupy Bankowej mówi Jerzy Ró yƒski, wiceprezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA: Reprezentujecie banki spó dzielcze, opierajàce si w swoich dzia aniach na trzech warto- Êciach: polskoêci, tradycji i bliskoêci klienta zaznaczy mówca. Waszym zadaniem, jako konsultantów do spraw funduszy unijnych b dzie szczególna dba oêç zw aszcza o t trzecià wartoêç bliskoêç klienta. Wiceprezes zarzàdu Jerzy Ró yƒski przypomnia te, e Spó dzielcza Grupa Bankowa to 156 banków spó dzielczych, zajmujàcych obszar blisko dwie trzecie obszaru Polski. Dobrze, by wszyscy pracownicy zrzeszonych banków pami tali o tej sile Grupy. Na uroczystoêç wr czenia certyfikatów przyjecha o do Poznania kilkuset pracowników banków 9 najwa niejsze wydarzenia

12 Certyfikat odbiera Maria Trojak ze Spó dzielczego Banku Ludowego w K pnie Wyk ad wyg osi prof. dr hab. Henryk Mruk z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Przemawia zast pca dyrektora Aleksander Bielski Przemawia dyrektor Zofia Szalczyk Certyfikat odbiera Dariusz Zientek z Banku Spó dzielczego w KoÊcianie Fragment sali. W pierwszym rz dzie siedzà od lewej wiceprezes zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski, prof. dr hab. Henryk Mruk, dyrektor Aleksander Bielski i Przemys aw Terlecki z Radia,,Merkury Na wr czenie certyfikatów czekajà bankowcy z Grupy nr 06 (Poznaƒskiej) Fot. J. Lenkiewicz (8x) najwa niejsze wydarzenia 10 Dyrektor Zofia Szalczyk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddzia u regionalnego w Poznaniu podkreêli a, e wspó praca banków spó dzielczych i ARiMR przy udzielaniu kredytów preferencyjnych uk ada si bardzo dobrze. Z kolei Aleksander Bielski, zast pca dyrektora Biura Programów Wiejskich Funduszu Wspó pracy Programu Agrolinia, mówi ciep o o Bankowym OÊrodku Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., czyli o organizatorze Szkolenia Konsultantów do spraw Funduszy Unijnych: OÊrodek zaproponowa bardzo innowacyjny program podkreêli Aleksander Bielski. Po przemówieniach naszed czas na wr czenie uczestnikom kursu certyfikatów. Wr czali je wiceprezes zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski, zast pca dyrektora Biura Programów Wiejskich Aleksander Bielski i Maciej Wojtaszek, prezes BODiE Sp. z o.o. Po tej mi ej uroczystoêci specjalny wyk ad wyg osi prof. dr hab. Henryk Mruk z Katedry Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Profesor t umaczy zebranym, w jaki sposób najlepiej kontaktowaç si z klientem. W du ej mierze liczy si tu nie tylko treêç, ale i forma, czyli wyglàd, brzmienie g osu Ale trzeba byç wobec klienta uczciwym. Budowaç partnerstwo. Dotrzymywaç obietnic. I nie liczyç na efekty od razu. Wymagajà one bowiem systematycznej pracy. Tym bardziej mi- o, gdy klient nasz wysi ek doceni. Krzysztof Ulanowski

13 Samochód przekazany W poprzednim numerze pisaliêmy, e w czwartej edycji Lokaty SGB samochód marki Nissan Almera wylosowa Micha JaÊkowski. 28 kwietnia br. zwyci zca odebra nagrod. UroczystoÊç przekazania kluczyków do samochodu odby a si w Salonie Nissana w podpoznaƒskim Przeêmierowie. Kluczyki zwyci zcy wr czy Miros aw Stachowiak, prezes zarzàdu Nadodrzaƒskiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach. To bowiem w aênie lokata za o ona w rakoniewickim banku okaza a si tà szcz Êliwà. W uroczystoêci wzi a te udzia Dorota JaÊkowska, ma onka zwyci zcy, Olga Cicha, wiceprezes zarzàdu Nadodrzaƒskiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach oraz przedstawiciel organizatora Krzysztof Kilanowski z Biura Marketingu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Kolejna edycja lokaty rozpocz a si 18 kwietnia 2005 r. i trwa a do 17 czerwca br. Do wygrania jest pi ç nagród pieni nych po z oraz 240 nagród rzeczowych artyku ów gospodarstwa domowego. Krzysztof Ulanowski Prezes zarzàdu Nadobrzaƒskiego Banku Spó dzielczego w Rakoniewicach Miros aw Stachowiak wr cza kluczyki zwyci zcy konkursu Maciejowi JaÊkowskiemu Stojà od lewej: prezes zarzàdu Miros aw Stachowiak, Dorota JaÊkowska, Maciej JaÊkowski i wiceprezes zarzàdu Olga Cicha Bankowcy na Jasnej Górze 13 i 14 maja 2005 r. odby a si XX Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców na Jasnà Gór. Licznie uczestniczyli w niej przedstawiciele SGB. Organizatorem pielgrzymki jest duszpasterstwo bankowców, co roku z innej diecezji. Tegorocznà, jubileuszowà pielgrzymk organizowa a Diecezja Kaliska. Program pielgrzymki pierwszego dnia obejmowa Apel Jasnogórski i modlitewne czuwanie. O pó nocy Pasterk Maryjnà w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przez ca à noc trwa o czuwanie modlitewne. Pieniàdz a religia W drugim dniu po powitaniu pielgrzymów w Sali Papieskiej odby si wyk ad ks. dr. Jana Stachowiaka (znanego numizmatyka) pod tytu em Inspiracje religijne w numizmatyce. Ukoronowaniem pielgrzymki by a msza Êwi ta w intencji bankowców i ich rodzin celebrowana przez ordynariusza Diecezji Kaliskiej, biskupa Stanis awa Napiera, a koncelebrowanà przez 47 duszpasterzy bankowców. Biskup Stanis aw Napiera a w homilii nawiàza do wielu aspektów bankowoêci i finansów, w tym do zasad etyczno moralnych oraz do zwyk ych k opotów dnia codziennego, które nie omijajà tak e pracowników bankowoêci i ich rodzin. Wskaza on na to, e ( )prawdziwym bogactwem dla cz owieka sà wartoêci( ), których nie mo na kupiç za pieniàdze( ). Biskup podkreêli tak e du à odpowiedzialnoêç i wp yw banków na efekty ycia gospodarczego, w tym tak e na poziom ycia spo ecznego, choç jak podkreêli przewa ajàca cz Êç kapita ów bankowych to kapita obcy. Celebrans doda równie, e religijne i duchowe prze ycie tej pielgrzymki oraz modlitwa o opiek Matki Boskiej Cz stochowskiej Królowej Polski wzbogaca wszystkich pra- 11 najwa niejsze wydarzenia

14 Delegacja BSZK Koêminek z darem o tarza Delegacja RBS Lututów z darem o tarza Plac pod Wa ami zape nia si ju od godzin rannych Biskup Diecezji Kaliskiej Stanis aw Napiera a przyjmuje dar o tarza sk adany w imieniu wszystkich banków SGB przez prezesa zarzàdu BS Pleszew Mari Górczyƒskà oraz wiceprezesa zarzàdu SBL K pno Jana Trojaka Podzi kowania od duszpasterza Pismo poni sze zosta o wys ane przez ks. Pra ata Henryka Szymca, duszpasterza bankowców diecezji kaliskiej, na r ce Micha a Prymki, dyrektora Oddzia u w Ostrowie Wlkp. GBW SA: Sk adam serdeczne podzi kowania za okazanà yczliwoêç i w àczenie si Paƒstwa w sponsoring XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców na Jasnà Gór w dniach maja 2005 r. Paƒstwa wsparcie przyczyni o si do zorganizowania uroczystoêci na wysokim poziomie ku zadowoleniu organizatorów i goêci. Ciesz si, e nale à Paƒstwo do grupy sponsorów i darczyƒców, na których pomoc duszpasterstwo bankowców diecezji kaliskiej mog o równie liczyç. Dzi kuj za wsparcie finansowe i udzia za ogi w pielgrzymce. Serdeczne Bóg zap aç. najwa niejsze wydarzenia 12 cowników bankowoêci i wspiera ich w spo ecznej s u bie, tak jak od wieków wspiera wszystkich Polaków. Droga Krzy owa na Wa ach Jasnogórskich i nast pnie nabo eƒstwo w Kaplicy Cudownego Obrazu zakoƒczy o tegorocznà pielgrzymk ok. godz SGB w Cz stochowie W pi knych s owach po egna pielgrzymów duszpasterz bankowców Diecezji Kaliskiej i jednoczeênie g ówny koordynator organizacji pielgrzymki ksiàdz pra at Henryk Szymiec. XX Ogólnopolska Pielgrzymka Bankowców mia a olbrzymie znaczenie dla pracowników i udzia owców banków Spó dzielczej Grupy Bankowej. Nale y przypuszczaç, e SGB jest najsilniejszà strukturà bankowà na terenie Diecezji Kaliskiej, w dodatku z wy àcznie polskim kapita em. Na tym terenie dzia a bowiem ponad 70 placówek bankowych, nale àcych do banków spó dzielczych, takich jak BS Dobrzyca, BS Jarocin, SBL K pno, BSZK Koêminek, BS Krotoszyn, RBS Lututów, BS Pleszew, BS Raszków, SBL Skalmierzyce, BS Wo czyn oraz Oddzia GBW SA w Ostrowie Wielkopolskim. Zrozumienie tego faktu zmobilizowa o wszystkie wy ej wymienione banki, dzia ajàce na obszarze Diecezji Kaliskiej do wsparcia pielgrzymki we wszelkiej formie; zarówno organizacyjnego, jak i poprzez uczestnictwo. Niektóre banki spó dzielcze oddzielnie, ale i delegacja ca- ego SGB z o y y wota, jako dary o tarza podczas mszy Êwi tej. We mszy Êwi tej pod Wa ami Jasnogórskimi uczestniczy o ponad 20 tysi cy pielgrzymów z ca ej Polski. Pielgrzymi wielu banków oraz duszpasterstw poszczególnych diecezji wystàpili pod w asnymi transparentami. Wi cej informacji i zdj ç z pielgrzymki znaleêç mo na pod adresem Redakcja

15 Nie tylko presti Dlaczego klientowi op aca si ubiegaç o z otà kart, za którà zap aci wi cej? Co ona mu daje w porównaniu z klasycznà, taƒszà kartà? W 2004 r. banki Spó dzielczej Grupy Bankowej jako pierwsze w sektorze spó dzielczym w Polsce rozpocz y wydawanie presti owych kart p atniczych systemu Master- Card. Stonowana kolorystyka Osoby fizyczne klienci Spó dzielczej Grupy Bankowej mogà ubiegaç si o MasterCard Gold, natomiast podmioty gospodarcze o MasterCard Business Gold. Wizerunek graficzny obu typów kart jest zbli ony. Obie sà w kolorze z otym, ze z otym hologramem a na odwrotnej stronie posiadajà dodatkowo pasek magnetyczny w kolorze z otym. Sà to elementy, które zwykle odró niajà standardowe karty od kart presti owych. Nale y równie zwróciç uwag, i karty tego typu wydawane przez banki na ca ym Êwiecie utrzymane sà w stonowanej kolorystyce. Z ota karta z za o enia nie jest dla ka dego podkreêla Dariusz Mierzejewski, dyrektor Departamentu BankowoÊci Elektronicznej Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Karty te przeznaczone sà dla ÊciÊle okre- Êlonej grupy klientów, którzy spe niajà kryteria przyznania z otej karty. Sà to kryteria zwiàzane z obrotami klienta lub wp ywami na konto. Oprócz do àczonego do karty pakietu Êwiadczeƒ dodatkowych nale y równie zwróciç uwag na fakt, i generalnie na Êwiecie z ote karty sà postrzegane jako karty presti owe dla tzw. VIP-ów. Posiadanie z otej, wypuk ej karty oznacza, e bank jej posiadaczowi zaufa, udzielajàc limitu wydatków oraz, e jest to klient o ponadprzeci tnej sytuacji materialnej. A taki klient jest bardziej wiarygodny dla kontrahentów podkreêla dyrektor Dariusz Mierzejewski. Przez ca à dob Jednak e presti, zwiàzany z wydaniem z otej karty to nie wszystko. Klient ma do dyspozycji szereg korzyêci czysto praktycznych. Specjalnie z myêlà o posiadaczach tych kart, uruchomiono Centrum Obs ugi Klienta Spó dzielczej Grupy Bankowej, które czynne jest 24 godziny na dob i siedem dni w tygodniu. Do Centrum dzwoniç mo na pod specjalny, ustanowiony w tym celu numer telefonu Pod tym numerem telefonu mo na na przyk ad uzyskaç podstawowe informacje, dotyczàce ubezpieczeƒ posiadacza z otej karty. Mo na te dokonaç zastrze enia lub uzyskaç pomoc w przypadku problemów z dokonaniem transakcji. Za granicà mogà przydarzyç si tak e inne, awaryjne sytuacje, takie jak uszkodzenie, zagubienie, czy te kradzie karty. Wówczas mo na zadzwoniç pod podany numer do MasterCard Global Service i uzyskaç awaryjnà wyp at gotówki, bàdê nawet wydanie karty zast pczej. Ochrona ubezpieczeniowa Z mocy ustawy o elektronicznych instrumentach p atniczych ka dy posiadacz karty odpowiada za potencjalne straty finansowe do wysokoêci 150 euro. Jednak pakiet ubezpieczeƒ dla posiadaczy z otych kart SGB obejmuje ubezpieczenie od strat wynik ych na skutek u ycia karty przez osob nieuprawnionà równie do kwoty 150 euro. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nieuprawnione transakcje, dokonane kartà w ciàgu 24 godzin przed zastrze eniem karty przez ubezpieczonego. Zakresem ubezpieczenia obj te sà wypadki zaistnia e w Polsce oraz za granicà. Ponadto w pakiecie znajduje si ubezpieczenie kosztów leczenia za granicà do kwoty euro (w przypadku posiadacza karty MasterCard Business Gold do euro), ubezpieczenie na ycie oraz nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w trakcie podró y do kwoty z (w przypadku posiadacza karty MasterCard Business Gold do z ), a tak e ubezpieczenie tzw. ochrony prawnej. Pakiet ubezpieczeƒ do z otych kart SGB zosta opracowany w ramach wspó pracy z Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeƒ yciowych i Rentowych Concordia Capital SA oraz Concordii Wielkopolska Towarzystwem Ubezpieczeƒ Wzajemnych. Wprowadzenie do oferty banków spó dzielczych z otych kart p atniczych spotka o si z yczliwym przyj ciem klientów, potwierdzajàc tym samym, i produkt tego typu stanowi w aêciwe uzupe nienie oferty SGB podsumowuje dyrektor Dariusz Mierzejewski. Krzysztof Ulanowski 13 z ycia SGB

16 Bank i region naczynia po àczone Rozmowa z Marianem Fità, prezesem zarzàdu Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie. Bank, kierowany przez Pana odniós ostatnio znaczàcy sukces. Zdoby III miejsce w rankingu Najlepsze banki spó dzielcze 2004 przeprowadzonym przez Gazet Bankowà oraz Bank i Rolnictwo. Co z o y o si na to osiàgni cie? Przyczyni si do tego dynamiczny rozwój Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie i jego otwartoêç na klienta. Ju czterokrotnie braliêmy udzia w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsi biorców. Uczestnictwo w nim wymaga dostosowania naszej oferty do potrzeb ma- ych firm, ale my zwracamy uwag równie na potrzeby i wysokie wymagania wszystkich innych klientów. Poza dostosowaniem ceny us ug bankowych do mo liwoêci okolicznych mieszkaƒców, mamy bardzo czytelne regulacje dotyczàce naszych ofert. Staramy si stosowaç jak najni sze op aty za prowadzenie rachunków, niskie prowizje za przelewy, a jednoczeênie oferujemy korzystne oprocentowanie depozytów i kredytów. Tym sposobem zdobywamy nowych klientów i upewniamy w swoim wyborze tych, którzy ju wczeêniej nam zaufali.! Bank Spó dzielczy w regionie Pod tym has em rozpoczynamy na amach Informatora SGB cykl wywiadów z prezesami zarzàdów banków spó dzielczych. B dziemy odwiedzaç banki spó dzielcze, które w ostatnim czasie odnios y znaczàcy sukces, chcà o nim opowiedzieç, przyczyni y si do lokalnego rozwoju. Jak i te, o których rzadziej si mówi, ale które równie majà niebagatelny wp yw na rozwój Spó dzielczej Grupy Bankowej. Na sukces SGB zbiera si praca wszystkich banków spó dzielczych. Zarówno tych du ych, dzia- ajàcych na terenie kilku gmin i powiatów, jak i tych mniejszych, bez których trudno sobie wyobraziç polski krajobraz. Jak bank wspiera lokalnà przedsi biorczoêç i rolnictwo? Mamy specjalne oferty prowadzenia rachunków bankowych dla ma ych firm na bardzo korzystnych warunkach. W rachunku proponujemy im kredyty i karty p atnicze, a wolne Êrodki pieni ne mogà lokowaç na ró nego rodzaju lokatach terminowych, których korzyêci sà wymierne. Dzi ki umowie zawartej z Europejskim W ubieg ym roku Marian Fita, prezes Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie odebra statuetk Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych, za czo owe miejsce w konkursie Bank Spó dzielczy w S u bie Spo ecznoêci Lokalnej Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, mieszkaƒcy miejscowoêci do 20 tysi cy mieszkaƒców, mogà u nas uzyskaç tzw. mikrokredyty, oprocentowane poni ej redyskonta weksli, a wi kszoêç naszych klientów biznesowych to w aênie ma e firmy. Z kolei dla rolników pozyskujemy tanie kredyty z Agrolinii. Mamy te szerokà ofert kredytów z dop atami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to g ównie wsparcia agroturystyki. Razem z bankami Spó dzielczej Grupy Bankowej po o yli- Êmy du y nacisk g ównie na pomoc rolnikom w uzyskaniu dotacji z funduszy europejskich. Mamy specjalny produkt Kredyt unijny SGB. W naszych placówkach dzia ajà Punkty Doradztwa Unijnego. Odpowiednio przeszkolony personel doradza klientom jak staraç si o dop aty. Pomagamy zak adom przetwórstwa rolno-spo ywczego w dostosowywaniu swoich zak adów do norm unijnych, dzi ki pomocy z programu SAPARD. Teraz te zak ady reprezentujà europejski poziom i bardzo dobrze im si wiedzie, bo zdobywajà rynki europejskie. A skoro im si powodzi, to i naszemu bankowi poprawia si kondycja to funkcjonuje jak naczynia po àczone. Nie ma banku spó dzielczego bez wzajemnej wspó pracy z lokalnymi przedsi biorcami i w adzà samorzàdowà. Pad o s owo Europa. Czy wejêcie do Unii Europejskiej otworzy o przed Rejonowym Bankiem Spó dzielczym w Lututowie nowe mo liwoêci? OczywiÊcie. WejÊcie Polski do UE przynios o wiele korzy- Êci. Jak wspomnia em wczeêniej proponujemy rolnikom pomoc w korzystaniu z unijnych funduszy strukturalnych. W ka dej z placówek naszego banku klient mo e dowiedzieç si jak wype niç wniosek i gdzie go z o yç, na przyk ad ostatnio o dop aty obszarowe. We wszystkich placówkach RBS w Lututowie pracuje wyszkolona kadra pracownicza Siedziba Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie Fot. M. Sikorski (3x) z ycia SGB 14

17 ! Historia Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie 17 sierpnia 1924 r. powsta a Spó dzielnia Ludowej z o.o. na bazie Towarzystwa Po yczkowo-oszcz dnoêciowego. Przyj to nowy statut, opracowany na podstawie ustawy o spó dzielczoêci z 29 paêdziernika 1920 r. W 1925 r. zmieniono nazw Spó dzielnia Ludowa na Spó dzielczy Bank Ludowy. W 1938 r. zmieniono dotychczasowà nazw na Kasa Stefczyka. W 1950 r. reaktywowano Kas pod nazwà Gminna Kasa Stefczyka. W 1958 r. zmieniono nazw na Bank Ludowy Spó dzielnia Oszcz dno- Êciowo-Po yczkowa. Spó dzielnia przystàpi a do Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych, W 1967 r. oddano do u ytku nowowybudowanà siedzib Banku, W 1968 r. zmieniono nazw na Bank Spó dzielczy, W 1975 r. Bank Spó dzielczy przystàpi do Banku Gospodarki ywnoêciowej, W 1988 r. oddano do u ytku nowy budynek Banku. 29 czerwca 1995 r. podpisano umow zrzeszeniowà z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.. W kolejnych latach RBS w Lututowie tworzy oddzia y i przy àcza y si do niego banki spó dzielcze w okolicznych gminach. Dzisiaj Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie obejmuje swym dzia aniem 14 gmin w czterech powiatach, na pograniczu dwóch województw. Powiat ostrzeszowski znajduje si w Wielkopolsce, a trzy pozosta e powiaty (sieradzki, wieluƒski i wieruszowski) w ódzkiem. Jakie korzyêci bankowi daje dzia anie w ramach Spó dzielczej Grupy Bankowej? SGB tworzy 156 banków spó dzielczych i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. SGB mocno si promuje, widaç Was w prasie i telewizji. Sà to znaczne korzyêci. Nie musimy sami myêleç o regulacjach kredytowych, depozytowych i innych us ugach oferowanych przez banki SGB. Wspólnie si reklamujemy. Nasze reklamy mo na znaleêç w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, mo na zobaczyç je te w telewizji. Koszty tych wspólnych kampanii promocyjnych sà znacznie ni sze, ni gdybyêmy prezentowali si oddzielnie. Razem, poprzez GBW SA jako bankiem zrzeszajàcym, rozliczamy si dop atami z ARiMR. Je eli nie mo emy zaspokoiç potrzeb kredytowych naszego klienta, wchodzimy w konsorcjum z naszym bankiem zrzeszajàcym. Mo emy, bowiem zaanga owaç dla jednego kredytobiorcy do 25 procent naszych funduszy w asnych. Bank ma za sobà 81 lat historii. W tym czasie zgromadzono baga doêwiadczeƒ i tradycji. Jaka Pana zdaniem jest przysz oêç banku? Przysz oêcià sà najnowoczeêniejsze us ugi bankowe. Mamy ju pi ç bankomatów, rozwijamy home-banking, bankofon, sms-banking. WydaliÊmy ponad 2500 kart p atniczych w systemie Visa oraz MasterCard. Planujemy wprowadzenie innych, najnowoczeêniejszych us ug, jak bankowoêç internetowa. Czy bank prowadzi dzia alnoêç charytatywnà? Jak pan zauwa y, Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie ma ponad 80-letnià histori. Niewiele firm w naszym rejonie mo e pochwaliç si tak d ugà obecnoêcià na rynku. Rozwijamy si razem z regionem, w którym dzia amy. Wiem, e prowadzenie biznesu to nie tylko zysk, dlatego te w miar mo liwoêci wspieramy ró ne instytucje i organizacje po ytku publicznego. Pomagamy osobom niepe nosprawnym. Przekazujemy im dotacje na zakup sprz tu rehabilitacyjnego. Pomagamy zespo om sportowym, czy ochotniczym stra om po arnym. Jak trafi Pan do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o swojej karierze. Ukoƒczy em Technikum RachunkowoÊci Rolnej w Lututowie. Potem by y studia w Szkole G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a nast pnie podyplomowe na Akademii Rolniczej we Wroc awiu. Los mnie rzuca do ró nych firm, ale zanim 22 lata temu osiad em w Banku w Lututowie, najd u ej pracowa em w Centrali Nasiennej wwieluniu i Spó dzielni Kó ek Rolniczych w Wieruszowie. Co robi Pan w czasie wolnym? Prawd mówiàc, z tym czasem wolnym to ró nie bywa. Nie ma go za du o, ale jak pojawia si, to lubi przebywaç na dzia ce, na onie przyrody. Poza tym moim hobby sà numizmatyka i filatelistyka. Rozmawia Marek Sikorski Bydgoszcz wzi ta w dwa ognie Bank Spó dzielczy w Koronowie 6 maja br. otworzy w Bydgoszczy dwa swoje oddzia y. Tego samego dnia odby o si Zebranie Przedstawicieli. Obrady Zebrania Przedstawicieli mia y miejsce w Kr glu pod Koronowem, po o onym nad Zalewem Koronowskim. Rok dynamicznego rozwoju Prezes zarzàdu banku Alicja Ma aczyƒska przedstawi a zebranym sprawozdanie zarzàdu za rok By to kolejny rok dynamicznego rozwoju banku, a tak e rok zakoƒczenia kluczowych zmian organizacyjnych zapoczàtkowanych w latach poprzednich. Bank osiàgnà zadawalajàce wyniki finansowe i w efekcie prowadzonych dzia aƒ ugruntowa swojà pozycj na czo owych miejscach list banków spó dzielczych. Bank Spó dzielczy w Koronowie 31 grudnia 2004 r. zrzesza ogó em cz onków. Stan funduszu udzia owego wynosi 1 mln 53 tys. z. Fundusze w asne banku wynios y 6 mln 177 tys. z, co stanowi 1 mln 314 tys. euro ( wed ug kursu na 31 grudnia 2003 r.). Ustawa wymaga natomiast ostatecznego progu 1 mln euro na 2010 rok. W roku 2004 bank konsekwentnie realizowa strategi przyj tà na lata oraz kierunki dzia ania wyznaczone na rok Cele i zadania strategiczne skoncentrowane by y przede wszystkim na zwi kszeniu skali dzia ania banku, wypracowaniu planowanego zysku i utrzymaniu dobrej i poprawnej wskaênikowo kondycji banku, ciàg ym rozszerzaniu oferty produktowo-us ugowej banku oraz poprawie jakoêci oferowanych us ug oraz podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionej kadry. Bank w wyniku prowadzonej dzia alnoêci zwi kszy do 87 mln 267 tys. z sum bilansowà. Dochody banku zosta- 15 z ycia SGB

18 z ycia SGB y zrealizowane w wysokoêci 9 mln 506 tys. z. Zwi kszono depozyty do 76 mln 583 tys. z, wobec planowanych w kierunkach dzia ania 72 mln 310 tys. z. Ostatecznie, w wyniku prowadzonej dzia alnoêci 31 grudnia 2004 r. bank osiàgnà zysk brutto w wysokoêci 1 mln 723 tys. z. Wypracowany zysk netto ukszta towa si na poziomie 1 mln 489 tys. z. Klient pracodawcà Obrady Zebrania Przedstawicieli Dyrektor Mariusz Bonk przedstawia swój zespó. W tle starosta Jan Graczkowski Fot. BS Koronowo Osiàgni cie takich wyników i dobrej pozycji by o mo liwe dzi ki zaanga owaniu organów statutowych oraz cz onków banku, ale przede wszystkim dzi ki ogromnemu zaanga owaniu w procesy zmian naszych pracowników podkreêli a prezes zarzàdu Alicja Ma aczyƒska. Nasza dewiza brzmi: Klient naszym pracodawcà. Zebranie Przedstawicieli sta o si okazjà do uhonorowania zas u onych pracowników banku. I tak odznakami honorowymi Zas u ony dla rolnictwa wyró nieni zostali wieloletni pracownicy szczebla kierowniczego banku : Halina Kubica, Jerzy Myk, Zdzis awa Cuppa i Irena Golemo. Z ote krzy e zas ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka otrzymali: Halina Kubica, Jerzy Myk, Zdzis awa Cuppa, Irena Golemo, Krystyna Rudnik, Krystyna W och i Urszula Warnke. Z otà odznakà im. Franciszka Stefczyka uhonorowano Alicj Szczepanek, a srebrnym krzy em zas ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka Henryk Koz owskà. Z ote odznaki SGB otrzymali Gabriela Frymark, Zenona G ogowska i Celina Weso owska. Zebrani przyj li te szereg uchwa, w tym m.in. uchwa o podziale nadwy ki bilansowej za rok Nadwy k w kwocie ,58 z podzielono w ten sposób, e na fundusz zasobowy przeznaczono ,77 z, na zak adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych ,81 z, na fundusz spo eczno-samorzàdowy z, a na zak adowy fundusz nagród z. Nowe oddzia y Dyrektor Mariusz Bonk przecina wst g Prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki wr cza kwiaty dyrektor Miros awie Czerwiƒskiej Ksiàdz Grzegorz Czaja Êwi ci pomieszczenia Pierwszego Oddzia u Po zakoƒczeniu Zebrania Przedstawicieli odby a si uroczystoêç otwarcia nowych oddzia ów banku: I Oddzia u w bydgoskiej dzielnicy Fordon, przy ul. Swobodnej 11. W uroczystoêci wzi li udzia gospodarze, w tym m.in. prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koronowie Alicja Ma- aczyƒska, przewodniczàcy Rady Nadzorczej Stanis aw Ormiƒski, cz onkowie zarzàdu Anna Wijata i Marek Musia, zast pca przewodniczàcego Rady Nadzorczej Ignacy Januszewski, dyrektor nowego oddzia u Miros awa Czerwiƒska Gratulacje dyrektor Miros awie Czerwiƒskiej sk ada Daniela Rycka, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Nowem nad Wis à. Z lewej stoi Zbigniew Lorenc, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Szubinie 16

19 Budynek Pierwszego Oddzia u w Bydgoszczy Banku Spó dzielczego w Koronowie Stojà od lewej: przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Koronowie Stanis aw Ormiƒski, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koronowie Alicja Ma aczyƒska i dyrektor Oddzia u GBW SA w Bydgoszczy Mi osz Oczki oraz dyrektorzy pozosta ych oddzia ów banku. Z zaproszonych goêci przybyli prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzej Chmielecki, dyrektor Oddzia u Regionalnego w Bydgoszczy GBW SA Mi osz Oczki, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Nakle Marek Bieliƒski, przedstawiciele Rady Zrzeszenia: prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Nowem nad Wis à Daniela Rycka i prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Szubinie Zbigniew Lorenc. Krajowy Zwiàzek Banków Spó dzielczych reprezentowa prezes Eugeniusz Laszkiewicz oraz Przewodniczàcy Kapitu y prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Ciechanowie Andrzej Szwejkowski. Samorzàd terytorialny starosta bydgoski Jan Graczkowski, przewodniczàcy Rady Powiatu Henryk Baumgart i burmistrz Koronowa Zygmunt Michalak. Nie zabrak o przedstawicieli Êrodowisk gospodarczych oraz strategicznych klientów banku. Otwarcia uroczystoêci dokonali prezes zarzàdu Alicja Ma- aczyƒska i przewodniczàcy Rady Nadzorczej Stanis aw Ormiƒski. Otworzy Jan Popa, cz onek zarzàdu Spó dzielni Mieszkaniowej Komunalni, od której bank wynajmuje lokal. Oddzia w Fordonie to placówka banków spó dzielczych w Polsce podkreêla podczas przemówienia prezes Eugeniusz Laszkiewicz. Siedziba jest godna banku spó dzielczego; adna, ale skromna. Bez zb dnych marmurów. Wst g przeci li prezes KZBS Eugeniusz Laszkiewicz, cz onek zarzàdu Spó dzielni Mieszkaniowej Komunalni (od której bank wynajmuje lokal) Jan Popa oraz dyrektor oddzia u Miros awa Czerwiƒska. Pomieszczenie poêwi ci kapelan Spó dzielczej Grupy Bankowej ks. Grzegorz Czaja. Nie tylko blisko rolników Kolejna uroczystoêç odby a si po drugiej stronie miasta, na ulicy Broniewskiego 4. Tam Bank Spó dzielczy w Koronowie otworzy swój drugi oddzia w budynku Polo Marketu. Tym razem wst g przeci li prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki, pose Ziemi Bydgoskiej Wojciech Mojzesowicz i starosta powiatu Jan Graczkowski. ChcieliÊmy, eby do naszych oddzia ów stosunkowo blisko mieli nie tylko mieszkaƒcy Bydgoszczy, ale i przylegajàcych gmin powiedzia nam Marek Musia, cz onek zarzàdu BS w Koronowie. Dlatego jeden oddzia powsta w nowej cz Êci (ale w pobli u starej!) stutysi cznego Fordonu, a drugi po przeciwnej stronie ÊródmieÊcia, na trzydziestotysi cznym osiedlu B onie w zachodniej cz Êci Bydgoszczy. Na ul. Broniewskiego dysponujemy dwiema kondygnacjami o powierzchni po 35 i 70 metrów oraz bankomatem z opcjà depozytowà podkreêli Mariusz Bonk dyrektor II Oddzia u w Bydgoszczy. Mamy te do dyspozycji wind osobowà. UroczystoÊci otwarcia zakoƒczono uroczystà kolacjà w Restauracji Pa acowa w MyÊl cinku, przy muzyce i Êpiewie studentów Wy szej Szko y Muzycznej w Bydgoszczy. Krzysztof Ulanowski 17 z ycia SGB

20 Siedziba godna gospodarza Wielkopolski Bank Spó dzielczy w ubowie uroczyêcie otworzy 19 maja 2005 r. swojà nowà central. Reprezentacyjny gmach ma 600 metrów kwadratowych powierzchni. Z tej okazji w nowej siedzibie banku w ubowie pojawili si wiceprezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Jerzy Ró yƒski, prezes Zwiàzku Rewizyjnego Banków Spó dzielczych Pawe Pyzik, prezesi banków spó dzielczych, dyrektor I Oddzia u GBW SA Czes aw Banaszewski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad Kazimierz Ba czny, przedstawiciele samorzàdu terytorialnego, policji i stra y po arnej. Dobre warunki rozwoju UroczystoÊç otworzy prezes zarzàdu Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego w ubowie Waldemar Francik, który powita zgromadzonych goêci. Nast pnie podzi kowa zarzàdowi GBW SA, który stworzy dobre warunki dla dynamicznego rozwoju ca ej Spó dzielczej Grupy Bankowej. Podzi kowa te wójtowi gminy ubowo Andrzejowi ozowskiemu, dzi ki yczliwoêci którego bank otrzyma dzia k pod budow centrali. Prezes Waldemar Francik przedstawi zebranym krótkà histori banku. WBS w ubowie powsta we wrzeêniu 1961 r. W 1992 r. otworzy swój oddzia w Poznaniu przy ul. Go- biej. Ta decyzja zawa y a na dalszym rozwoju banku. Obecnie WBS w ubowie posiada zgromadzone depozyty na kwot ponad 150 mln z. Nast pnie g os zabra przewodniczàcy Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego w ubowie Janusz Labrenc, który z o y podzi kowania prezesowi Francikowi za dynamiczny rozwój banku. Pomi dzy zarzàdem a Radà Nadzorczà, pomi dzy klientami a bankiem istnieje wzajemne zaufanie powiedzia z kolei wójt Andrzej ozowski. I to zaufanie teraz procentuje. Nie mo na te zapomnieç o kadrze pracowniczej, która jest na miar XXI stulecia. Owocem tego wszystkiego jest bank, który stanowi najlepszà wizytówk naszej gminy. Przemawia prezes zarzàdu Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego w ubowie Waldemar Francik Przemawia wiceprezes zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski z ycia SGB Wst g przecinajà: wójt Andrzej ozowski, przewodniczàcy Rady Nadzorczej WBS ubowo Janusz Labrenc oraz prezes zarzàdu WBS ubowo Waldemar Francik 18 Ksiàdz doktor Grzegorz Iwiƒski Êwi ci krzy, który zawiênie w siedzibie banku obok god a RP

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo