Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach"

Transkrypt

1 A Member of HVB Group Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

2 Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura ds. Funduszy Unii Europejskiej Broszura powsta a we wspó pracy z departamentami Banku BPH: Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Biuro Analiz Pionu Rynków Mi dzynarodowych Departament Klienta Biznesowego Departament Rozwoju Produktów i Wsparcia Sprzeda y Departament Korporacyjnego Ryzyka Kredytowego I Departament Detalicznego Ryzyka Kredytowego Departament Zarzàdu Banku Bank BPH Warszawa tel Opracowanie graficzne: agencja reklamowa victoria promotion Broszur zamkni to w kwietniu 2005 roku

3 Spis treêci 1. Wst p 2. Podstawowe informacje o funduszach strukturalnych 3. Dotacje inwestycyjne dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw 4. Wsparcie inwestycyjne dla przedsi biorstw w ramach innych programów operacyjnych 5. Oferta unijna Banku BPH dla klientów biznesowych Euro Ekspres Kredyt 6. Oferta unijna Banku BPH dla klientów korporacyjnych Kredyt Unijny 3

4 1. Wst p 4 Od 1 maja 2004 r. Unia Europejska jest organizacjà zrzeszajàcà 25 paƒstw europejskich. Jednym z nich jest Polska. Co cz onkostwo w Unii Europejskiej oznacza dla przedsi biorstw dzia ajàcych w naszym kraju? Na pewno pe ny dost p do jednolitego rynku europejskiego, na którym obowiàzujà zasady czterech swobód: swobody przep ywu towarów swobody przep ywu us ug swobody przep ywu osób swobody przep ywu kapita u. Z punktu widzenia polskich firm funkcjonowanie na jednolitym rynku europejskim mo na rozpatrywaç w kategoriach szans i zagro eƒ. Szansà jest na pewno atwiejszy dost p do rynków 24 paƒstw cz onkowskich (w tym takich Êwiatowych pot g gospodarczych jak Niemcy, W ochy, Francja czy Wielka Brytania) i co si z tym wià e mo liwoêç znalezienia nowych lub znaczàcego rozszerzenia istniejàcych rynków zbytu dla produktów i us ug oferowanych przez rodzime firmy. JednoczeÊnie rozszerzenie mo na uznaç za zagro enie dla polskich przedsi biorstw b dà bowiem nara one na znacznie wi kszà konkurencj ze strony firm obecnych na wspólnym rynku europejskim. Oba scenariusze wymagajà od polskich przedsi biorstw odpowiedniego przygotowania si do funkcjonowania w nowych realiach gospodarczych. W tej publikacji chcemy pokazaç, jak aktywnie przygotowaç si do podj cia dzia alnoêci na jednolitym rynku europejskim, aby w pe ni skorzystaç z szans zwiàzanych z przystàpieniem do UE. B dziemy tak e starali si doradziç, jak minimalizowaç zagro enia wynikajàce z rozszerzenia. Poka emy krok po kroku jak skorzystaç z pomocy finansowej, którà po 1 maja 2004 r. Unia Europejska oferuje polskim przedsi biorcom z funduszy strukturalnych. Uwa amy bowiem, e inwestowanie we w asne firmy wdra anie nowoczesnych technologii, wprowadzanie nowych produktów lub rozbudowywanie przedsi biorstw jest najlepszà odpowiedzià na nowe szanse i wyzwania, przed którymi stan y po 1 maja 2004 r. polskie przedsi biorstwa. W zwiàzku z tym, e Bank BPH szczególnie aktywnie uczestniczy we wdra aniu programu inwestycji dla przedsi biorstw, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw, du o uwagi poêwi cimy zw aszcza temu programowi. Zacznijmy wi c nasz przewodnik od wyjaênienia, czym sà fundusze strukturalne.

5 2. Podstawowe informacje o funduszach strukturalnych CO TO SÑ FUNDUSZE STRUKTURALNE Byç mo e wielu czytelników spotka o si ju z nazwami PHARE, SAPARD lub ISPA. Skróty te oznaczajà programy pomocowe, które Unia Europejska uruchomi a w Polsce w okresie, gdy nasz kraj dopiero stara si o uzyskanie cz onkostwa (najstarszy z programów PHARE powsta w 1989 r.). PHARE wspiera (i jeszcze do roku 2006 b dzie wspomagaç!) mi dzy innymi projekty inwestycyjne i doradcze dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Z kolei SAPARD oferowa mi dzy innymi pomoc dla firm z sektora rolno-spo ywczego w zakresie dostosowania si do standardów obowiàzujàcych w Pi tnastce. Przyj cie do europejskiej wspólnoty oznacza o dla Polski zmian w korzystaniu z unijnych funduszy. Stajàc si cz onkiem UE, nasz kraj nie mo e ju wi cej korzystaç z pomocy oferowanej w ramach programów PHARE, SAPARD czy ISPA (ale pieniàdze z tych funduszy przyznane Polsce do roku 2003 b dà mog y byç wydatkowane do roku 2006). Zamiast tego nasz kraj uzyska znacznie wi kszà pomoc z funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnoÊci. Aby pokazaç skal tych zmian, warto pos u yç si liczbami. Przed przystàpieniem do Unii Europejskiej Polska otrzymywa a rocznie ok. 1 mld euro. Tymczasem po 1 maja 2004 r. Êrednie roczne dotacje z Brukseli wynoszà ponad 4 mld euro ( àcznie na lata Polska mo e otrzymaç z funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnoÊci prawie 13 mld euro!). Czym sà zatem fundusze strukturalne oraz Fundusz SpójnoÊci? Sà to Êrodki finansowe, które Unia Europejska przeznacza na realizacj konkretnych projektów w krajach cz onkowskich, zw aszcza tych s abiej rozwini tych. Fundusze strukturalne oraz Fundusz SpójnoÊci sà instrumentami polityki regionalnej Unii Europejskiej. Polityka ta ma zdefiniowane trzy cele: Cel 1 promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów s abiej rozwini tych. Podstawowym wskaênikiem, który pozwala na okreêlenie stopnia rozwoju danego kraju lub regionu jest poziom produktu krajowego brutto na g ow mieszkaƒca. WartoÊç wskaênika dla kraju lub regionu porównuje si ze Êrednià wartoêcià PKB dla ca ej Unii Europejskiej. JeÊli ta wartoêç jest mniejsza od 75% Êredniej unijnej, dany kraj lub region jest uznawany za s abiej 5

6 rozwini ty. W Polsce dla potrzeb funduszy strukturalnych poziom PKB na g ow mieszkaƒca jest mierzony na poziomie województw. Jak pokazuje poni sza mapa, w adnym z polskich województw wartoêç ta nie przekracza 75% Êredniej unijnej. Stàd Polska jest i b dzie najwi kszym beneficjentem pomocy unijnej, gdy na realizacj Celu 1 Unia Europejska przeznacza najwi kszà cz Êç Êrodków z funduszy strukturalnych. PKB na g ow mieszkaƒca w polskich województwach (rok 2002, UE=100) Cel 2 wsparcie gospodarczej i spo ecznej transformacji obszarów stojàcych w obliczu problemów strukturalnych. Dotyczy to przede wszystkim regionów, które przechodzà zmiany spo eczno-gospodarcze w sektorze us ug i przemys u oraz regionów, które borykajà si z problemami strukturalnymi obszarów wiejskich i miejskich, jak równie obszarów o dominujàcej pozycji sektora rybo ówstwa. Cel 3 wsparcie adaptacji i modernizacji polityki i systemów kszta cenia, szkolenia i zatrudnienia. 45,1 45,4 41,6 34,1 35,1 Pomoc w ramach Celów 1 oraz 2 jest przyznawana na poziomie regionów paƒstw cz onkowskich UE, pomoc w ramach Celu 3 obejmuje ca e terytorium kraju cz onkowskiego. 39,9 47,3 47,1 37,4 50,5 41,3 39,4 68,5 35,7 32,5 31,9 Poni sza mapka pokazuje, które regiony rozszerzonej Unii Europejskiej obj te sà wsparciem z funduszy strukturalnych w ramach Celu 1 lub 2 wspólnotowej polityki regionalnej. Polska jest obj ta wsparciem wy àcznie w ramach Celu 1. 6

7 WSPARCIE REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ WED UG CELÓW Cel 1 Cel 1 Pomoc przejêciowa (do ) Pomoc przejêciowa (do ) Program specjalny èród o: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Cel 2 Cel 2 Cel 2 (cz Êciowo) Pomoc przejêciowa (do ) Pomoc przejêciowa (cz Êciowo) (do ) kraje kandydujàce 7 Paƒstwo LudnoÊç Data PKB/mieszkaƒca Zatrudnienie w sektorach (% ca oêci) 2002 Stopa % populacji w tys. (2001) wstàpienia 2001, EU25=100 Rolnictwo Przemys Us ugi bezrobocia z wy szym (2002) wykszta ceniem (dla wieku od 25 do 64 lat) EU ,0 5,4 28,8 65,8 9,0 20,6 Belgia Za o yciel 117,3 1,7 25,4 72,9 7,5 28,1 Dania ,5 3,3 24,2 72,5 4,6 28,0 Niemcy Za o yciel 110,2 2,5 32,4 65,2 9,4 22,3 Grecja ,7 16,1 22,5 61,5 10,0 17,6 Hiszpania ,4 5,9 31,2 62,9 11,4 24,4 Francja Za o yciel 115,0 4,1 25,4 70,5 8,7 23,5 Irlandia ,1 6,9 27,8 65,3 4,3 25,4 W ochy Za o yciel 109,9 5,0 31,8 63,2 9,0 10,2 Luksemburg 442 Za o yciel 212,9 2,0 20,1 77,9 2,6 18,7 Holandia Za o yciel 124,3 3,0 20,8 76,2 2,8 25,0 Austria ,8 5,7 29,4 65,0 4,0 15,7 Portugalia ,6 12,4 33,9 53,8 5,1 9,3 Finlandia ,1 5,4 27,0 67,6 9,1 32,4 Szwecja ,5 2,5 23,0 74,5 5,1 26,4 Wielka Brytania ,7 1,4 24,3 74,3 5,1 29,5 Cypr ,4 5,3 23,2 71,6 3,3 29,1 Czechy ,5 4,8 39,9 55,3 7,3 11,9 Estonia ,3 7,0 31,3 61,7 10,3 30,5 W gry ,5 6,0 34,2 59,8 5,9 14,3 Litwa ,8 17,9 27,5 54,6 13,7 44,8 otwa ,6 15,3 25,8 58,9 12,1 19,3 Malta ,2 2,3 31,2 66,5 5,2 - Polska ,9 19,3 28,6 52,0 19,9 12,5 S owenia ,4 9,2 38,7 52,1 6,3 15,3 S owacja ,0 6,2 38,5 55,4 18,7 10,9

8 Wyró niane sà cztery rodzaje funduszy strukturalnych, z których ka dy finansuje ÊciÊle okreêlone typy projektów: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje projekty infrastrukturalne, doradcze i inwestycyjne przedsi biorstw, projekty dla instytucji wspierajàcych firmy (np. funduszy por czeniowych) itd. Europejski Fundusz Spo eczny dzi ki niemu realizowane sà mi dzy innymi projekty szkoleniowe dla przedsi biorstw. Wiele projektów finansowanych z tego funduszu dotyczy tak e osób bezrobotnych. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji umo liwia realizacj mi dzy innymi projektów inwestycyjnych w zak adach przemys u rolno-spo ywczego oraz gospodarstwach rolnych. Finansowy Instrument Wspierania Rybo ówstwa wspiera projekty w sektorze rybo ówstwa, w tym w przedsi biorstwach zajmujàcych si przetwórstwem rybnym. Polska otrzymuje pieniàdze pochodzàce z ka dego z wy ej wymienionych funduszy strukturalnych. Oznacza to, e od roku 2004 w naszym kraju sà realizowane ró nego rodzaju projekty zgodne z zakresem dzia ania poszczególnych funduszy strukturalnych. Znaczàce Êrodki finansowe oprócz funduszy strukturalnych Polska uzyskuje z Funduszu SpójnoÊci, który wspomaga du e projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony Êrodowiska oraz transportu (np. budow autostrad). Pomoc Unii Europejskiej dla Polski po uzyskaniu przez nasz kraj cz onkostwa w UE przedstawia poni szy schemat. Ârodki z bud etu Unii Europejskiej Fundusze strukturalne Fundusz SpójnoÊci 8 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Spo eczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybo ówstwa CZYM SÑ PROGRAMY OPERACYJNE Zanim szczegó owo poka emy, w jaki sposób krok po kroku nale y si ubiegaç o wsparcie inwestycyjne z funduszy strukturalnych, przedstawimy zasady przygotowywania dokumentów, na podstawie których wybierane sà projekty otrzymujàce pomoc z funduszy strukturalnych. Pozwoli to lepiej zrozumieç funkcjonowanie tych funduszy. Oka e si tak e, e wiele istotnych informacji znajduje si w tych w aênie dokumentach. Aby móc skorzystaç z pomocy funduszy strukturalnych, Polska musi mieç zatwierdzone cztery rodzaje dokumentów: Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty programy operacyjne uzupe nienia programów operacyjnych.

9 Nieprzypadkowa jest kolejnoêç, w jakiej wymieniono te dokumenty ka dy nast pny wynika bowiem z poprzedzajàcego. Tak wi c Podstawy Wsparcia Wspólnoty wynikajà z zapisów Narodowego Planu Rozwoju, programy operacyjne z Podstaw Wsparcia Wspólnoty, a uzupe nienia programów operacyjnych z zapisów programów operacyjnych. DOKUMENTY NIEZB DNE DO UZYSKANIA POMOCY Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty Programy operacyjne Uzupe nienia programów operacyjnych Jakie informacje mo na znaleêç w tych dokumentach? Z Narodowego Planu Rozwoju dowiemy si, jakie b dà g ówne kierunki rozwoju Polski w latach i jak b dà wspierane z pieni dzy pochodzàcych z Unii Europejskiej. W zwiàzku z tym, e na podstawie Narodowego Planu Rozwoju majà byç realizowane inwestycje finansowane ze Êrodków unijnych, dokument ten jest konsultowany z Komisjà Europejskà. Wynikiem tych rozmów i negocjacji sà Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Dokument ten jest swoistym zobowiàzaniem Unii Europejskiej do przekazania Polsce pieni dzy z funduszy strukturalnych. Jego treêç jest zbli ona do zapisów Narodowego Planu Rozwoju. Zarówno Narodowy Plan Rozwoju, jak i Podstawy Wsparcia Wspólnoty sà doêç ogólnymi zapisami, z których raczej trudno si dowiedzieç, jakiego rodzaju projekty mo na zg aszaç do finansowania. Dlatego konieczne jest przygotowanie dokumentów szczegó owo opisujàcych zasady przyznawania wsparcia z funduszy strukturalnych. Funkcj takà pe nià programy operacyjne oraz ich uzupe nienia. Polska przygotowa a siedem programów operacyjnych, a do ka dego z nich równie odpowiednie uzupe nienie. Nazwy wi kszoêci programów sygnalizujà, jakiego rodzaju projekty mogà byç finansowane w ramach ka dego z nich: 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) program finansuje projekty inwestycyjne i doradcze ma ych, Êrednich i du ych przedsi biorstw, jak równie projekty instytucji otoczenia biznesu (np. parki technologiczne) 2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich (wspierany z Europejskiego Funduszu Spo ecznego) program finansuje projekty, których celem jest tworzenie jak najlepszych warunków na rynku pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy spo eczeƒstwa. 3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego oraz rozwój obszarów wiejskich (finansowany z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) program wspiera zmiany w rolnictwie, zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój i dostosowanie do norm unijnych zak adów przetwórstwa artyku ów rolnych. 4. Sektorowy Program Operacyjny Transport (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) finansuje inwestycje w zakresie transportu kolejowego i drogowego oraz wspiera infrastruktur portów morskich. 5. Sektorowy Program Operacyjny Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb (wspierany z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybo ówstwa) pro- 9

10 gram ma na celu dostosowanie sektora rybackiego do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego. 6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (wspierany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo ecznego) w ramach tego programu realizowana jest wi kszoêç dzia aƒ, które zawarte sà w sektorowych programach operacyjnych opisanych powy ej. Zg aszane przez jednostki samorzàdu terytorialnego lub mikroprzedsi biorców projekty sà jednak e dostosowane do problemów i potrzeb wyst pujàcych w ka dym z 16 polskich województw. 7. Program Operacyjny Pomoc techniczna (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) s u y sprawnemu wdro eniu pomocy z funduszy strukturalnych i ma charakter pomocniczy w stosunku do opisanych ju szeêciu programów operacyjnych. Poni ej przedstawiamy bud et ka dego z programów operacyjnych na lata , uwzgl dniajàcy wielkoêç pomocy z funduszy strukturalnych oraz ze Êrodków krajowych (np. bud etu paƒstwa). FINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I ÂRODKÓW KRAJOWYCH mln euro ,5 fundusze strukturalne Êrodki krajowe ,5 1251, ,7 1163, ,4 490,1 591,5 388,2 201,8 80,1 28,3 9,4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego SPO Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw SPO Rozwój zasobów ludzkich SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Transport SPO Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb PO Pomoc techniczna Firmy b dà mog y uzyskaç wsparcie z wi kszoêci wy ej wymienionych programów, przy czym zdecydowanie najwi cej pieni dzy zarezerwowano dla nich w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. Wszystkie programy operacyjne majà identycznà struktur. Sà podzielone na priorytety, a te na dzia ania. Dla przedsi biorców najwa niejsze sà dzia ania programu operacyjnego. Na poziomie dzia aƒ wybierane sà bowiem konkretne projekty, które uzyskujà wsparcie z funduszy strukturalnych. Struktura przyk adowego programu operacyjnego pokazana jest na poni szym wykresie. Program ten sk ada si z dwóch priorytetów. W ramach priorytetu 2 realizowane sà dwa dzia ania: 2.1 oraz 2.2. Z kolei w ramach dzia ania 2.1 sà wdra ane trzy projekty. Przyjmujàc punkt widzenia przedsi biorcy realizujàcego projekt oznaczony na wykresie symbolem 3, mo na powiedzieç, e projekt ten jest wdra any w ramach dzia ania 1 priorytetu 2. Mimo i informacja ta wydaje si niezbyt istotna, z takim sposobem komunikacji, wykorzystujàcym numery oraz nazwy priorytetów i dzia aƒ danego programu operacyjnego, na pewno zetknà si przedsi biorcy, ubiegajàc si o wsparcie z funduszy strukturalnych.

11 STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO Program operacyjny Priorytet 1 Priorytet 2 Dzia anie 2.1 Dzia anie 2.2 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Dla wszystkich programów operacyjnych sà przygotowywane ich uzupe nienia. Zawierajà one szczegó owe informacje, jakiego rodzaju projekty mo na realizowaç w ramach ka dego z dzia aƒ programów operacyjnych i wed ug jakich zasad. Programy operacyjne i ich uzupe nienia mo na znaleêç na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, które jest odpowiedzialne za koordynacj wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnoÊci. Adres tej strony: PROGRAMY OPERACYJNE W LATACH Co prawda siedem programów operacyjnych, które zosta y opisane w poprzednim rozdziale, b dzie realizowanych do koƒca 2008 roku, warto jednak przyjrzeç si tak e perspektywom finansowania unijnego w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych, który obejmuje lata Polska spodziewa si, i w tym okresie otrzyma z Unii Europejskiej Êrodki w wysokoêci oko o 73 miliardów euro. Wed ug pierwszej wersji Narodowego Planu Rozwoju na lata (opublikowanej w styczniu 2005 r.), Êrodki te b dà wdra ane poprzez 30 programów operacyjnych, przy czym 16 z tych programów zostanie opracowanych indywidualnie dla ka dego województwa. Z punktu widzenia przedsi biorstw, szczególnie istotne winny byç regionalne programy operacyjne (z finansowaniem unijnym w wysokoêci 21 miliardów euro) oraz sektorowe programy operacyjne: Rozwój i modernizacja przedsi biorstw (4,7 mld euro), Nauka, nowoczesne technologie i spo eczeƒstwo informacyjne (2,9 mld euro) oraz Zatrudnienie i integracja spo eczna (2,8 mld euro). 11

12 3. Dotacje inwestycyjne dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw 12 Po wst pie, którego celem by o u atwienie w drówki w labiryncie unijnych programów pomocowych, przedstawiamy najwa niejszà cz Êç tego poradnika. Chcemy w niej przekazaç praktyczne informacje o zasadach ubiegania si o wsparcie inwestycyjne z funduszy strukturalnych na projekty zg aszane przez mikro-, ma ych i Êrednich przedsi biorców. Zgodnie z obowiàzujàcà od 1 stycznia 2005 r. definicjà, zawartà w Ustawie o swobodzie dzia- alnoêci gospodarczej, za mikroprzedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz osiàgnà roczny obrót netto nieprzekraczajàcy równowartoêci w z otych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczy y równowartoêci w z otych 2 mln euro. Za ma ego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 50 pracowników oraz osiàgnà roczny obrót netto nieprzekraczajàcy równowartoêci w z otych 10 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczy y równowartoêci w z otych 10 mln euro. Za Êredniego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 250 pracowników oraz osiàgnà roczny obrót netto nieprzekraczajàcy równowartoêci w z otych 50 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczy y równowartoêci w z otych 43 mln euro. Wyra one w euro wielkoêci przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu og aszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego. Ârednioroczne zatrudnienie okreêla si w przeliczeniu na pe ne etaty, bez uwzgl dnienia pracowników przebywajàcych na urlopach macierzyƒskich i wychowawczych, a tak e zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Przy okreêlaniu rodzaju przedsi biorcy nale y tak e wziàç pod uwag struktur kapita owà.

13 Unijne prawodawstwo, obowiàzujàce tak e w Polsce (Rozporzàdzenie nr 70/200/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw, zmienione Rozporzàdzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.), wprowadza bowiem poj cia przedsi biorstw niezale nych, partnerskich oraz zwiàzanych. W przypadku przedsi biorstw partnerskich i zwiàzanych poziom zatrudnienia oraz pu apy finansowe danego przedsi biorstwa oblicza si, bioràc pod uwag wielkoêç udzia ów, wk adów, akcji, udzia u w zyskach lub g osów tego przedsi biorstwa w innych firmach lub innych firm w tym przedsi biorstwie. Zasady i procedury ubiegania si o wsparcie poka emy na przyk adzie dzia ania 2.3 Wzrost konkurencyjnoêci ma ych i Êrednich przedsi biorstw poprzez inwestycje (sygnalizowaliêmy, e trzeba si przyzwyczajaç do nazw i numerów dzia aƒ). Dzia anie to jest realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. DLACZEGO BANK BPH WSPOMAGA MA E I ÂREDNIE PRZEDSI BIORSTWA W FINANSOWANIU INWESTYCJI Jednym z warunków uzyskania przez ma e i Êrednie przedsi biorstwa dofinansowania w ramach dzia ania 2.3 programu operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw jest zaciàgni cie kredytu na realizacj projektu inwestycyjnego. W zwiàzku z tym Bank BPH proponuje firmom Êcis à wspó prac przy wdra aniu inwestycji. Stawiamy sobie za cel zapewnienie naszym obecnym i przysz ym klientom prowadzàcym dzia alnoêç gospodarczà jak najlepszych warunków kredytowania inwestycji, które b dà wspó finansowane z funduszy strukturalnych. Chcemy pomóc im zrealizowaç te projekty, aby potem cieszyç si wraz z nimi sukcesami wynikajàcymi z realizacji nowych inwestycji. Aby móc staç si partnerem firm w finansowaniu projektów, Bank BPH podpisa porozumienie z Polskà Agencjà Rozwoju Przedsi biorczoêci (PARP) o wspó pracy przy wdra aniu dzia ania 2.3. Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci jest bowiem instytucjà odpowiedzialnà za realizacj dzia ania 2.3. Do jej zadaƒ nale y mi dzy innymi ocena projektów sk adanych przez przedsi biorców oraz wyp acanie pieni dzy beneficjentom. Teraz omówimy ogólne zasady obowiàzujàce w dzia aniu 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. Poniewa nazwa tego programu jest bardzo d uga, w dalszej cz Êci informatora pos u ymy si skrótem SPO-WKP. Z JAKICH èróde B DZIE POCHODZIå DOFINANSOWANIE Opis ogólnych zasad programu warto rozpoczàç od wyjaênienia, z jakich êróde mo na uzyskaç dofinansowanie na realizacj projektów inwestycyjnych w ramach dzia ania 2.3 SPO-WKP. Wsparcie pochodzi z dwóch êróde : bud etu paƒstwa oraz jednego z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto o tym pami taç, aczkolwiek w praktyce nie b dzie to mia o znaczenia, gdy zasady udzielania dofinansowania z obu êróde sà identyczne. KTO MO E SI UBIEGAå O DOFINANSOWANIE Dofinansowanie na realizacj projektów inwestycyjnych w ramach dzia ania 2.3 jest przyznawane wy àcznie mikro-, ma ym i Êrednim przedsi biorstwom, które spe niajà jeden z poni szych warunków: zatrudniajà co najmniej 10 pracowników lub prowadzà dzia alnoêç gospodarczà co najmniej od 3 lat bàdê prowadzà dzia alnoêç gospodarczà krócej ni 3 lata, ale opiera si ona na zaawansowanych technologiach (co oznacza technologie stosowane w Polsce nie d u ej ni 3 lata). Firmy zatrudniajàce mniej ni 10 pracowników i prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà nie d u ej ni 3 lata mogà si staraç o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogólne zasady obowiàzujàce w tym programie zosta y przedstawione pod koniec informatora. 13

14 14 Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach dzia ania 2.3 jest zrealizowanie projektu na terytorium Polski. Ze wsparcia mogà te korzystaç firmy z kapita em zagranicznym, je eli sà zarejestrowane w naszym kraju. JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGÑ UZYSKAå DOFINANSOWANIE W ramach dzia ania 2.3 finansowane sà projekty inwestycyjne zwiàzane z utworzeniem nowego lub rozbudowà istniejàcego przedsi biorstwa bàdê wdra aniem w firmie inwestycji, które prowadzà do znaczàcych zmian w wytwarzanych produktach i Êwiadczonych us ugach lub zmian w procesie produkcyjnym. Wsparcie mogà otrzymaç tak e projekty polegajàce na zakupie wartoêci niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje lub wyniki prac badawczo-rozwojowych. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGÑ BYå FINANSOWANE W dzia aniu 2.3 w porównaniu z programem PHARE znaczàco rozszerzona zosta a lista kosztów, które mogà byç refundowane ze Êrodków pomocowych. Koszty te noszà nazw kosztów kwalifikowanych. Obejmujà one mi dzy innymi: zakup nowych i u ywanych Êrodków trwa ych wraz z kosztami ich instalacji i uruchomienia zakup wartoêci niematerialnych i prawnych (np. patentów lub licencji) zakup gruntu pod inwestycj (pod warunkiem, e koszty zakupu nie przekroczà 10% sumy kosztów kwalifikowanych) zakup nieruchomoêci zabudowanej zakup materia ów i robót budowlanych. Powy sze koszty nie obejmujà podatków zwiàzanych z zakupem. VAT mo na uznaç za koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy przedsi biorca korzystajàcy ze wsparcia nie mo e odliczyç lub uzyskaç zwrotu tego podatku. Inwestycje w nowe Êrodki trwa e mogà byç tak e realizowane przy wykorzystaniu leasingu. Kosztem kwalifikowanym sà wtedy raty kapita owe z tytu u leasingu nowych Êrodków trwa ych, prowadzàcego do przeniesienia w asnoêci tych Êrodków na rzecz przedsi biorcy. JAK DU E DOFINANSOWANIE MOGÑ OTRZYMAå PRZEDSI BIORCY Kalkulujàc wysokoêç dofinansowania, które mogà otrzymaç firmy, nale y braç pod uwag dwa aspekty: wartoêç bezwzgl dnà pomocy, wyra onà w z otówkach, oraz wartoêç dofinansowania, która jest okreêlona jako procentowy udzia tego dofinansowania w kosztach kwalifikowanych projektu. Zacznijmy od omówienia pierwszego z tych czynników, czyli bezwzgl dnej wartoêci dofinansowania. Na wykonanie indywidualnego projektu realizowanego w ramach dzia ania 2.3 przedsi biorca mo e otrzymaç od 10 tys. z otych do 1,25 mln z otych. Warto podkreêliç, e wsparcie dotyczy wy àcznie kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z zasadami wdra ania dzia ania 2.3, jeêli wartoêç wsparcia, o które stara si przedsi biorca, przekracza 125 tys. z otych, konieczne jest zaciàgni cie przez przedsi biorc kredytu bankowego na realizacj projektu w wysokoêci równej co najmniej 25% wartoêci dofinansowania, o które si ubiega. JeÊli na przyk ad przedsi biorca stara si o wsparcie w wysokoêci równej 800 tys. z otych, konieczne jest zaciàgni cie przez niego kredytu o wartoêci co najmniej 200 tys. z otych. Kalkulujàc wartoêç dofinansowania, które mo na uzyskaç, nale y tak e uwzgl dniç jego udzia w kosztach kwalifikowanych projektu. Maksymalny udzia dofinansowania w kosztach kwalifikowanych inwestycji jest zró nicowany i zale y od miejsca realizacji projektu. Najmniej korzystne warunki otrzymania pomocy b dà mieli przedsi biorcy realizujàcy swojà inwestycj w Poznaniu oraz Warszawie. W tych miastach udzia Êrodków z dofinansowania nie mo e przekraczaç 30% kosztów kwalifikowanych projektu. Troch korzystniejsze warunki sà proponowane przedsi biorcom, których projekty b dà zlokalizowane na terenie Krakowa, Wroc awia, Gdaƒska, Gdyni lub Sopotu. W tych miastach wielkoêç wsparcia nie mo e przekraczaç 40% kosztów kwalifikowanych projektu. Na najwi kszà pomoc mogà liczyç przedsi biorcy, których projekty b dà realizowane poza wymienionymi wy ej miastami. Udzia dofinansowania w kosztach kwalifikowanych mo e bowiem osiàgaç wartoêç 50%.

15 JAK WYLICZYå KWOT DOFINANSOWANIA CZY DOFINANSOWANIE B DZIE WYP ACANE W FORMIE ZALICZKI Powy sze rozwa ania na temat rozmiarów dofinansowania, które mo na otrzymaç na realizacj projektów inwestycyjnych w ramach dzia ania 2.3 SPO-WKP, mogà si wydaç doêç skomplikowane. Spróbujmy zatem te zasady przedstawiç na konkretnym przyk adzie. Za ó my, i projekt jest realizowany w Bydgoszczy. Po starannym skalkulowaniu kosztów inwestycji okaza o si, e nale y na nià przeznaczyç 3,5 mln z otych. Teraz trzeba okreêliç, które z kosztów projektu kwalifikujà si do uzyskania dofinansowania (sà kosztami kwalifikowanymi). Porównujàc poszczególne pozycje bud etu projektu z listà kosztów, które mogà uzyskaç wsparcie w ramach dzia ania 2.3 (sà podane w rozdziale Jakiego rodzaju koszty mogà byç finansowane? ), stwierdzono, e koszty kwalifikowane projektu majà wartoêç 2,8 mln z otych. Pozosta e 700 tys. z otych to koszty zwiàzane na przyk ad z podatkami lub szko-leniem personelu i nie mo na ich finansowaç z pomocy pozyskiwanej w ramach dzia ania 2.3. JeÊli projekt jest realizowany w Bydgoszczy, oznacza to, e maksymalna wartoêç dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Skalkulujmy zatem wartoêç wsparcia, o które mo na si ubiegaç: 2,8 mln z (koszty kwalifikowane) x 50% = 1,4 mln z Czy przedsi biorca dostanie tyle pieni dzy? Niestety nie, gdy trzeba jeszcze uwzgl dniç maksymalnà, bezwzgl dnà wartoêç dofinansowania w ramach dzia ania 2.3, wynoszàcà 1,25 mln z otych. Podsumowujàc nasze wyliczenia realizowany w Bydgoszczy projekt, którego ca kowita wartoêç wynosi 3,5 mln z otych, z czego 2,8 mln z otych stanowià koszty kwalifikowane, mo e otrzymaç dofinansowanie o maksymalnej wartoêci 1,25 mln z otych. Nie. P atnoêci w programach finansowanych z funduszy strukturalnych sà zawsze refundacjà wydatków poniesionych przez beneficjentów. Dlatego ka dy, kto chce si ubiegaç o wsparcie ze Êrodków dzia ania 2.3, musi pami taç o tym, e najpierw nale y zrealizowaç projekt i ponieêç zwiàzane z tym koszty, a dopiero póêniej mo na si staraç o wyp at dofinansowania. Zdajemy sobie spraw, e wielu polskich przedsi biorców nie jest w stanie sfinansowaç ca oêci projektu ze Êrodków w asnych, uwzgl dniajàc zasady obowiàzujàce w programie (koniecznoêç zaciàgni cia kredytu bankowego, gdy firma stara si o ponad 125 tys. z otych). Dlatego Bank BPH przygotowa specjalnà ofert kredytowà, która pozwoli zrealizowaç firmie projekt inwestycyjny. Jej szczegó y przedstawimy w dalszej cz Êci informatora. W JAKI SPOSÓB NALE Y SI UBIEGAå O DOFINANSOWANIE PrzedstawiliÊmy ogólne zasady finansowania projektu wiemy ju, na jakie projekty mo na uzyskaç dofinansowanie, jakiego rodzaju koszty kwalifikujà si do uzyskania pomocy i jak mo e byç ona du a. Teraz poka emy drog do uzyskania dofinansowania w ramach dzia ania 2.3 SPO-WKP. Jakie etapy musimy przejêç, starajàc si o dofinansowanie? Najpierw wymienimy je w punktach, a potem szczegó owo omówimy. 15

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 60 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo