Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach"

Transkrypt

1 A Member of HVB Group Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

2 Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura ds. Funduszy Unii Europejskiej Broszura powsta a we wspó pracy z departamentami Banku BPH: Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Biuro Analiz Pionu Rynków Mi dzynarodowych Departament Klienta Biznesowego Departament Rozwoju Produktów i Wsparcia Sprzeda y Departament Korporacyjnego Ryzyka Kredytowego I Departament Detalicznego Ryzyka Kredytowego Departament Zarzàdu Banku Bank BPH Warszawa tel Opracowanie graficzne: agencja reklamowa victoria promotion Broszur zamkni to w kwietniu 2005 roku

3 Spis treêci 1. Wst p 2. Podstawowe informacje o funduszach strukturalnych 3. Dotacje inwestycyjne dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw 4. Wsparcie inwestycyjne dla przedsi biorstw w ramach innych programów operacyjnych 5. Oferta unijna Banku BPH dla klientów biznesowych Euro Ekspres Kredyt 6. Oferta unijna Banku BPH dla klientów korporacyjnych Kredyt Unijny 3

4 1. Wst p 4 Od 1 maja 2004 r. Unia Europejska jest organizacjà zrzeszajàcà 25 paƒstw europejskich. Jednym z nich jest Polska. Co cz onkostwo w Unii Europejskiej oznacza dla przedsi biorstw dzia ajàcych w naszym kraju? Na pewno pe ny dost p do jednolitego rynku europejskiego, na którym obowiàzujà zasady czterech swobód: swobody przep ywu towarów swobody przep ywu us ug swobody przep ywu osób swobody przep ywu kapita u. Z punktu widzenia polskich firm funkcjonowanie na jednolitym rynku europejskim mo na rozpatrywaç w kategoriach szans i zagro eƒ. Szansà jest na pewno atwiejszy dost p do rynków 24 paƒstw cz onkowskich (w tym takich Êwiatowych pot g gospodarczych jak Niemcy, W ochy, Francja czy Wielka Brytania) i co si z tym wià e mo liwoêç znalezienia nowych lub znaczàcego rozszerzenia istniejàcych rynków zbytu dla produktów i us ug oferowanych przez rodzime firmy. JednoczeÊnie rozszerzenie mo na uznaç za zagro enie dla polskich przedsi biorstw b dà bowiem nara one na znacznie wi kszà konkurencj ze strony firm obecnych na wspólnym rynku europejskim. Oba scenariusze wymagajà od polskich przedsi biorstw odpowiedniego przygotowania si do funkcjonowania w nowych realiach gospodarczych. W tej publikacji chcemy pokazaç, jak aktywnie przygotowaç si do podj cia dzia alnoêci na jednolitym rynku europejskim, aby w pe ni skorzystaç z szans zwiàzanych z przystàpieniem do UE. B dziemy tak e starali si doradziç, jak minimalizowaç zagro enia wynikajàce z rozszerzenia. Poka emy krok po kroku jak skorzystaç z pomocy finansowej, którà po 1 maja 2004 r. Unia Europejska oferuje polskim przedsi biorcom z funduszy strukturalnych. Uwa amy bowiem, e inwestowanie we w asne firmy wdra anie nowoczesnych technologii, wprowadzanie nowych produktów lub rozbudowywanie przedsi biorstw jest najlepszà odpowiedzià na nowe szanse i wyzwania, przed którymi stan y po 1 maja 2004 r. polskie przedsi biorstwa. W zwiàzku z tym, e Bank BPH szczególnie aktywnie uczestniczy we wdra aniu programu inwestycji dla przedsi biorstw, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw, du o uwagi poêwi cimy zw aszcza temu programowi. Zacznijmy wi c nasz przewodnik od wyjaênienia, czym sà fundusze strukturalne.

5 2. Podstawowe informacje o funduszach strukturalnych CO TO SÑ FUNDUSZE STRUKTURALNE Byç mo e wielu czytelników spotka o si ju z nazwami PHARE, SAPARD lub ISPA. Skróty te oznaczajà programy pomocowe, które Unia Europejska uruchomi a w Polsce w okresie, gdy nasz kraj dopiero stara si o uzyskanie cz onkostwa (najstarszy z programów PHARE powsta w 1989 r.). PHARE wspiera (i jeszcze do roku 2006 b dzie wspomagaç!) mi dzy innymi projekty inwestycyjne i doradcze dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Z kolei SAPARD oferowa mi dzy innymi pomoc dla firm z sektora rolno-spo ywczego w zakresie dostosowania si do standardów obowiàzujàcych w Pi tnastce. Przyj cie do europejskiej wspólnoty oznacza o dla Polski zmian w korzystaniu z unijnych funduszy. Stajàc si cz onkiem UE, nasz kraj nie mo e ju wi cej korzystaç z pomocy oferowanej w ramach programów PHARE, SAPARD czy ISPA (ale pieniàdze z tych funduszy przyznane Polsce do roku 2003 b dà mog y byç wydatkowane do roku 2006). Zamiast tego nasz kraj uzyska znacznie wi kszà pomoc z funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnoÊci. Aby pokazaç skal tych zmian, warto pos u yç si liczbami. Przed przystàpieniem do Unii Europejskiej Polska otrzymywa a rocznie ok. 1 mld euro. Tymczasem po 1 maja 2004 r. Êrednie roczne dotacje z Brukseli wynoszà ponad 4 mld euro ( àcznie na lata Polska mo e otrzymaç z funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnoÊci prawie 13 mld euro!). Czym sà zatem fundusze strukturalne oraz Fundusz SpójnoÊci? Sà to Êrodki finansowe, które Unia Europejska przeznacza na realizacj konkretnych projektów w krajach cz onkowskich, zw aszcza tych s abiej rozwini tych. Fundusze strukturalne oraz Fundusz SpójnoÊci sà instrumentami polityki regionalnej Unii Europejskiej. Polityka ta ma zdefiniowane trzy cele: Cel 1 promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów s abiej rozwini tych. Podstawowym wskaênikiem, który pozwala na okreêlenie stopnia rozwoju danego kraju lub regionu jest poziom produktu krajowego brutto na g ow mieszkaƒca. WartoÊç wskaênika dla kraju lub regionu porównuje si ze Êrednià wartoêcià PKB dla ca ej Unii Europejskiej. JeÊli ta wartoêç jest mniejsza od 75% Êredniej unijnej, dany kraj lub region jest uznawany za s abiej 5

6 rozwini ty. W Polsce dla potrzeb funduszy strukturalnych poziom PKB na g ow mieszkaƒca jest mierzony na poziomie województw. Jak pokazuje poni sza mapa, w adnym z polskich województw wartoêç ta nie przekracza 75% Êredniej unijnej. Stàd Polska jest i b dzie najwi kszym beneficjentem pomocy unijnej, gdy na realizacj Celu 1 Unia Europejska przeznacza najwi kszà cz Êç Êrodków z funduszy strukturalnych. PKB na g ow mieszkaƒca w polskich województwach (rok 2002, UE=100) Cel 2 wsparcie gospodarczej i spo ecznej transformacji obszarów stojàcych w obliczu problemów strukturalnych. Dotyczy to przede wszystkim regionów, które przechodzà zmiany spo eczno-gospodarcze w sektorze us ug i przemys u oraz regionów, które borykajà si z problemami strukturalnymi obszarów wiejskich i miejskich, jak równie obszarów o dominujàcej pozycji sektora rybo ówstwa. Cel 3 wsparcie adaptacji i modernizacji polityki i systemów kszta cenia, szkolenia i zatrudnienia. 45,1 45,4 41,6 34,1 35,1 Pomoc w ramach Celów 1 oraz 2 jest przyznawana na poziomie regionów paƒstw cz onkowskich UE, pomoc w ramach Celu 3 obejmuje ca e terytorium kraju cz onkowskiego. 39,9 47,3 47,1 37,4 50,5 41,3 39,4 68,5 35,7 32,5 31,9 Poni sza mapka pokazuje, które regiony rozszerzonej Unii Europejskiej obj te sà wsparciem z funduszy strukturalnych w ramach Celu 1 lub 2 wspólnotowej polityki regionalnej. Polska jest obj ta wsparciem wy àcznie w ramach Celu 1. 6

7 WSPARCIE REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ WED UG CELÓW Cel 1 Cel 1 Pomoc przejêciowa (do ) Pomoc przejêciowa (do ) Program specjalny èród o: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Cel 2 Cel 2 Cel 2 (cz Êciowo) Pomoc przejêciowa (do ) Pomoc przejêciowa (cz Êciowo) (do ) kraje kandydujàce 7 Paƒstwo LudnoÊç Data PKB/mieszkaƒca Zatrudnienie w sektorach (% ca oêci) 2002 Stopa % populacji w tys. (2001) wstàpienia 2001, EU25=100 Rolnictwo Przemys Us ugi bezrobocia z wy szym (2002) wykszta ceniem (dla wieku od 25 do 64 lat) EU ,0 5,4 28,8 65,8 9,0 20,6 Belgia Za o yciel 117,3 1,7 25,4 72,9 7,5 28,1 Dania ,5 3,3 24,2 72,5 4,6 28,0 Niemcy Za o yciel 110,2 2,5 32,4 65,2 9,4 22,3 Grecja ,7 16,1 22,5 61,5 10,0 17,6 Hiszpania ,4 5,9 31,2 62,9 11,4 24,4 Francja Za o yciel 115,0 4,1 25,4 70,5 8,7 23,5 Irlandia ,1 6,9 27,8 65,3 4,3 25,4 W ochy Za o yciel 109,9 5,0 31,8 63,2 9,0 10,2 Luksemburg 442 Za o yciel 212,9 2,0 20,1 77,9 2,6 18,7 Holandia Za o yciel 124,3 3,0 20,8 76,2 2,8 25,0 Austria ,8 5,7 29,4 65,0 4,0 15,7 Portugalia ,6 12,4 33,9 53,8 5,1 9,3 Finlandia ,1 5,4 27,0 67,6 9,1 32,4 Szwecja ,5 2,5 23,0 74,5 5,1 26,4 Wielka Brytania ,7 1,4 24,3 74,3 5,1 29,5 Cypr ,4 5,3 23,2 71,6 3,3 29,1 Czechy ,5 4,8 39,9 55,3 7,3 11,9 Estonia ,3 7,0 31,3 61,7 10,3 30,5 W gry ,5 6,0 34,2 59,8 5,9 14,3 Litwa ,8 17,9 27,5 54,6 13,7 44,8 otwa ,6 15,3 25,8 58,9 12,1 19,3 Malta ,2 2,3 31,2 66,5 5,2 - Polska ,9 19,3 28,6 52,0 19,9 12,5 S owenia ,4 9,2 38,7 52,1 6,3 15,3 S owacja ,0 6,2 38,5 55,4 18,7 10,9

8 Wyró niane sà cztery rodzaje funduszy strukturalnych, z których ka dy finansuje ÊciÊle okreêlone typy projektów: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje projekty infrastrukturalne, doradcze i inwestycyjne przedsi biorstw, projekty dla instytucji wspierajàcych firmy (np. funduszy por czeniowych) itd. Europejski Fundusz Spo eczny dzi ki niemu realizowane sà mi dzy innymi projekty szkoleniowe dla przedsi biorstw. Wiele projektów finansowanych z tego funduszu dotyczy tak e osób bezrobotnych. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji umo liwia realizacj mi dzy innymi projektów inwestycyjnych w zak adach przemys u rolno-spo ywczego oraz gospodarstwach rolnych. Finansowy Instrument Wspierania Rybo ówstwa wspiera projekty w sektorze rybo ówstwa, w tym w przedsi biorstwach zajmujàcych si przetwórstwem rybnym. Polska otrzymuje pieniàdze pochodzàce z ka dego z wy ej wymienionych funduszy strukturalnych. Oznacza to, e od roku 2004 w naszym kraju sà realizowane ró nego rodzaju projekty zgodne z zakresem dzia ania poszczególnych funduszy strukturalnych. Znaczàce Êrodki finansowe oprócz funduszy strukturalnych Polska uzyskuje z Funduszu SpójnoÊci, który wspomaga du e projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony Êrodowiska oraz transportu (np. budow autostrad). Pomoc Unii Europejskiej dla Polski po uzyskaniu przez nasz kraj cz onkostwa w UE przedstawia poni szy schemat. Ârodki z bud etu Unii Europejskiej Fundusze strukturalne Fundusz SpójnoÊci 8 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Spo eczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybo ówstwa CZYM SÑ PROGRAMY OPERACYJNE Zanim szczegó owo poka emy, w jaki sposób krok po kroku nale y si ubiegaç o wsparcie inwestycyjne z funduszy strukturalnych, przedstawimy zasady przygotowywania dokumentów, na podstawie których wybierane sà projekty otrzymujàce pomoc z funduszy strukturalnych. Pozwoli to lepiej zrozumieç funkcjonowanie tych funduszy. Oka e si tak e, e wiele istotnych informacji znajduje si w tych w aênie dokumentach. Aby móc skorzystaç z pomocy funduszy strukturalnych, Polska musi mieç zatwierdzone cztery rodzaje dokumentów: Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty programy operacyjne uzupe nienia programów operacyjnych.

9 Nieprzypadkowa jest kolejnoêç, w jakiej wymieniono te dokumenty ka dy nast pny wynika bowiem z poprzedzajàcego. Tak wi c Podstawy Wsparcia Wspólnoty wynikajà z zapisów Narodowego Planu Rozwoju, programy operacyjne z Podstaw Wsparcia Wspólnoty, a uzupe nienia programów operacyjnych z zapisów programów operacyjnych. DOKUMENTY NIEZB DNE DO UZYSKANIA POMOCY Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty Programy operacyjne Uzupe nienia programów operacyjnych Jakie informacje mo na znaleêç w tych dokumentach? Z Narodowego Planu Rozwoju dowiemy si, jakie b dà g ówne kierunki rozwoju Polski w latach i jak b dà wspierane z pieni dzy pochodzàcych z Unii Europejskiej. W zwiàzku z tym, e na podstawie Narodowego Planu Rozwoju majà byç realizowane inwestycje finansowane ze Êrodków unijnych, dokument ten jest konsultowany z Komisjà Europejskà. Wynikiem tych rozmów i negocjacji sà Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Dokument ten jest swoistym zobowiàzaniem Unii Europejskiej do przekazania Polsce pieni dzy z funduszy strukturalnych. Jego treêç jest zbli ona do zapisów Narodowego Planu Rozwoju. Zarówno Narodowy Plan Rozwoju, jak i Podstawy Wsparcia Wspólnoty sà doêç ogólnymi zapisami, z których raczej trudno si dowiedzieç, jakiego rodzaju projekty mo na zg aszaç do finansowania. Dlatego konieczne jest przygotowanie dokumentów szczegó owo opisujàcych zasady przyznawania wsparcia z funduszy strukturalnych. Funkcj takà pe nià programy operacyjne oraz ich uzupe nienia. Polska przygotowa a siedem programów operacyjnych, a do ka dego z nich równie odpowiednie uzupe nienie. Nazwy wi kszoêci programów sygnalizujà, jakiego rodzaju projekty mogà byç finansowane w ramach ka dego z nich: 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) program finansuje projekty inwestycyjne i doradcze ma ych, Êrednich i du ych przedsi biorstw, jak równie projekty instytucji otoczenia biznesu (np. parki technologiczne) 2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich (wspierany z Europejskiego Funduszu Spo ecznego) program finansuje projekty, których celem jest tworzenie jak najlepszych warunków na rynku pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy spo eczeƒstwa. 3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego oraz rozwój obszarów wiejskich (finansowany z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) program wspiera zmiany w rolnictwie, zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój i dostosowanie do norm unijnych zak adów przetwórstwa artyku ów rolnych. 4. Sektorowy Program Operacyjny Transport (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) finansuje inwestycje w zakresie transportu kolejowego i drogowego oraz wspiera infrastruktur portów morskich. 5. Sektorowy Program Operacyjny Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb (wspierany z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybo ówstwa) pro- 9

10 gram ma na celu dostosowanie sektora rybackiego do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego. 6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (wspierany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo ecznego) w ramach tego programu realizowana jest wi kszoêç dzia aƒ, które zawarte sà w sektorowych programach operacyjnych opisanych powy ej. Zg aszane przez jednostki samorzàdu terytorialnego lub mikroprzedsi biorców projekty sà jednak e dostosowane do problemów i potrzeb wyst pujàcych w ka dym z 16 polskich województw. 7. Program Operacyjny Pomoc techniczna (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) s u y sprawnemu wdro eniu pomocy z funduszy strukturalnych i ma charakter pomocniczy w stosunku do opisanych ju szeêciu programów operacyjnych. Poni ej przedstawiamy bud et ka dego z programów operacyjnych na lata , uwzgl dniajàcy wielkoêç pomocy z funduszy strukturalnych oraz ze Êrodków krajowych (np. bud etu paƒstwa). FINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I ÂRODKÓW KRAJOWYCH mln euro ,5 fundusze strukturalne Êrodki krajowe ,5 1251, ,7 1163, ,4 490,1 591,5 388,2 201,8 80,1 28,3 9,4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego SPO Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw SPO Rozwój zasobów ludzkich SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Transport SPO Rybo ówstwo i przetwórstwo ryb PO Pomoc techniczna Firmy b dà mog y uzyskaç wsparcie z wi kszoêci wy ej wymienionych programów, przy czym zdecydowanie najwi cej pieni dzy zarezerwowano dla nich w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. Wszystkie programy operacyjne majà identycznà struktur. Sà podzielone na priorytety, a te na dzia ania. Dla przedsi biorców najwa niejsze sà dzia ania programu operacyjnego. Na poziomie dzia aƒ wybierane sà bowiem konkretne projekty, które uzyskujà wsparcie z funduszy strukturalnych. Struktura przyk adowego programu operacyjnego pokazana jest na poni szym wykresie. Program ten sk ada si z dwóch priorytetów. W ramach priorytetu 2 realizowane sà dwa dzia ania: 2.1 oraz 2.2. Z kolei w ramach dzia ania 2.1 sà wdra ane trzy projekty. Przyjmujàc punkt widzenia przedsi biorcy realizujàcego projekt oznaczony na wykresie symbolem 3, mo na powiedzieç, e projekt ten jest wdra any w ramach dzia ania 1 priorytetu 2. Mimo i informacja ta wydaje si niezbyt istotna, z takim sposobem komunikacji, wykorzystujàcym numery oraz nazwy priorytetów i dzia aƒ danego programu operacyjnego, na pewno zetknà si przedsi biorcy, ubiegajàc si o wsparcie z funduszy strukturalnych.

11 STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO Program operacyjny Priorytet 1 Priorytet 2 Dzia anie 2.1 Dzia anie 2.2 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Dla wszystkich programów operacyjnych sà przygotowywane ich uzupe nienia. Zawierajà one szczegó owe informacje, jakiego rodzaju projekty mo na realizowaç w ramach ka dego z dzia aƒ programów operacyjnych i wed ug jakich zasad. Programy operacyjne i ich uzupe nienia mo na znaleêç na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, które jest odpowiedzialne za koordynacj wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu SpójnoÊci. Adres tej strony: PROGRAMY OPERACYJNE W LATACH Co prawda siedem programów operacyjnych, które zosta y opisane w poprzednim rozdziale, b dzie realizowanych do koƒca 2008 roku, warto jednak przyjrzeç si tak e perspektywom finansowania unijnego w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych, który obejmuje lata Polska spodziewa si, i w tym okresie otrzyma z Unii Europejskiej Êrodki w wysokoêci oko o 73 miliardów euro. Wed ug pierwszej wersji Narodowego Planu Rozwoju na lata (opublikowanej w styczniu 2005 r.), Êrodki te b dà wdra ane poprzez 30 programów operacyjnych, przy czym 16 z tych programów zostanie opracowanych indywidualnie dla ka dego województwa. Z punktu widzenia przedsi biorstw, szczególnie istotne winny byç regionalne programy operacyjne (z finansowaniem unijnym w wysokoêci 21 miliardów euro) oraz sektorowe programy operacyjne: Rozwój i modernizacja przedsi biorstw (4,7 mld euro), Nauka, nowoczesne technologie i spo eczeƒstwo informacyjne (2,9 mld euro) oraz Zatrudnienie i integracja spo eczna (2,8 mld euro). 11

12 3. Dotacje inwestycyjne dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw 12 Po wst pie, którego celem by o u atwienie w drówki w labiryncie unijnych programów pomocowych, przedstawiamy najwa niejszà cz Êç tego poradnika. Chcemy w niej przekazaç praktyczne informacje o zasadach ubiegania si o wsparcie inwestycyjne z funduszy strukturalnych na projekty zg aszane przez mikro-, ma ych i Êrednich przedsi biorców. Zgodnie z obowiàzujàcà od 1 stycznia 2005 r. definicjà, zawartà w Ustawie o swobodzie dzia- alnoêci gospodarczej, za mikroprzedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz osiàgnà roczny obrót netto nieprzekraczajàcy równowartoêci w z otych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczy y równowartoêci w z otych 2 mln euro. Za ma ego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 50 pracowników oraz osiàgnà roczny obrót netto nieprzekraczajàcy równowartoêci w z otych 10 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczy y równowartoêci w z otych 10 mln euro. Za Êredniego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 250 pracowników oraz osiàgnà roczny obrót netto nieprzekraczajàcy równowartoêci w z otych 50 mln euro lub sumy aktywów bilansu nie przekroczy y równowartoêci w z otych 43 mln euro. Wyra one w euro wielkoêci przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu og aszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego. Ârednioroczne zatrudnienie okreêla si w przeliczeniu na pe ne etaty, bez uwzgl dnienia pracowników przebywajàcych na urlopach macierzyƒskich i wychowawczych, a tak e zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Przy okreêlaniu rodzaju przedsi biorcy nale y tak e wziàç pod uwag struktur kapita owà.

13 Unijne prawodawstwo, obowiàzujàce tak e w Polsce (Rozporzàdzenie nr 70/200/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw, zmienione Rozporzàdzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.), wprowadza bowiem poj cia przedsi biorstw niezale nych, partnerskich oraz zwiàzanych. W przypadku przedsi biorstw partnerskich i zwiàzanych poziom zatrudnienia oraz pu apy finansowe danego przedsi biorstwa oblicza si, bioràc pod uwag wielkoêç udzia ów, wk adów, akcji, udzia u w zyskach lub g osów tego przedsi biorstwa w innych firmach lub innych firm w tym przedsi biorstwie. Zasady i procedury ubiegania si o wsparcie poka emy na przyk adzie dzia ania 2.3 Wzrost konkurencyjnoêci ma ych i Êrednich przedsi biorstw poprzez inwestycje (sygnalizowaliêmy, e trzeba si przyzwyczajaç do nazw i numerów dzia aƒ). Dzia anie to jest realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. DLACZEGO BANK BPH WSPOMAGA MA E I ÂREDNIE PRZEDSI BIORSTWA W FINANSOWANIU INWESTYCJI Jednym z warunków uzyskania przez ma e i Êrednie przedsi biorstwa dofinansowania w ramach dzia ania 2.3 programu operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw jest zaciàgni cie kredytu na realizacj projektu inwestycyjnego. W zwiàzku z tym Bank BPH proponuje firmom Êcis à wspó prac przy wdra aniu inwestycji. Stawiamy sobie za cel zapewnienie naszym obecnym i przysz ym klientom prowadzàcym dzia alnoêç gospodarczà jak najlepszych warunków kredytowania inwestycji, które b dà wspó finansowane z funduszy strukturalnych. Chcemy pomóc im zrealizowaç te projekty, aby potem cieszyç si wraz z nimi sukcesami wynikajàcymi z realizacji nowych inwestycji. Aby móc staç si partnerem firm w finansowaniu projektów, Bank BPH podpisa porozumienie z Polskà Agencjà Rozwoju Przedsi biorczoêci (PARP) o wspó pracy przy wdra aniu dzia ania 2.3. Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci jest bowiem instytucjà odpowiedzialnà za realizacj dzia ania 2.3. Do jej zadaƒ nale y mi dzy innymi ocena projektów sk adanych przez przedsi biorców oraz wyp acanie pieni dzy beneficjentom. Teraz omówimy ogólne zasady obowiàzujàce w dzia aniu 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. Poniewa nazwa tego programu jest bardzo d uga, w dalszej cz Êci informatora pos u ymy si skrótem SPO-WKP. Z JAKICH èróde B DZIE POCHODZIå DOFINANSOWANIE Opis ogólnych zasad programu warto rozpoczàç od wyjaênienia, z jakich êróde mo na uzyskaç dofinansowanie na realizacj projektów inwestycyjnych w ramach dzia ania 2.3 SPO-WKP. Wsparcie pochodzi z dwóch êróde : bud etu paƒstwa oraz jednego z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto o tym pami taç, aczkolwiek w praktyce nie b dzie to mia o znaczenia, gdy zasady udzielania dofinansowania z obu êróde sà identyczne. KTO MO E SI UBIEGAå O DOFINANSOWANIE Dofinansowanie na realizacj projektów inwestycyjnych w ramach dzia ania 2.3 jest przyznawane wy àcznie mikro-, ma ym i Êrednim przedsi biorstwom, które spe niajà jeden z poni szych warunków: zatrudniajà co najmniej 10 pracowników lub prowadzà dzia alnoêç gospodarczà co najmniej od 3 lat bàdê prowadzà dzia alnoêç gospodarczà krócej ni 3 lata, ale opiera si ona na zaawansowanych technologiach (co oznacza technologie stosowane w Polsce nie d u ej ni 3 lata). Firmy zatrudniajàce mniej ni 10 pracowników i prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà nie d u ej ni 3 lata mogà si staraç o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogólne zasady obowiàzujàce w tym programie zosta y przedstawione pod koniec informatora. 13

14 14 Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach dzia ania 2.3 jest zrealizowanie projektu na terytorium Polski. Ze wsparcia mogà te korzystaç firmy z kapita em zagranicznym, je eli sà zarejestrowane w naszym kraju. JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGÑ UZYSKAå DOFINANSOWANIE W ramach dzia ania 2.3 finansowane sà projekty inwestycyjne zwiàzane z utworzeniem nowego lub rozbudowà istniejàcego przedsi biorstwa bàdê wdra aniem w firmie inwestycji, które prowadzà do znaczàcych zmian w wytwarzanych produktach i Êwiadczonych us ugach lub zmian w procesie produkcyjnym. Wsparcie mogà otrzymaç tak e projekty polegajàce na zakupie wartoêci niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje lub wyniki prac badawczo-rozwojowych. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGÑ BYå FINANSOWANE W dzia aniu 2.3 w porównaniu z programem PHARE znaczàco rozszerzona zosta a lista kosztów, które mogà byç refundowane ze Êrodków pomocowych. Koszty te noszà nazw kosztów kwalifikowanych. Obejmujà one mi dzy innymi: zakup nowych i u ywanych Êrodków trwa ych wraz z kosztami ich instalacji i uruchomienia zakup wartoêci niematerialnych i prawnych (np. patentów lub licencji) zakup gruntu pod inwestycj (pod warunkiem, e koszty zakupu nie przekroczà 10% sumy kosztów kwalifikowanych) zakup nieruchomoêci zabudowanej zakup materia ów i robót budowlanych. Powy sze koszty nie obejmujà podatków zwiàzanych z zakupem. VAT mo na uznaç za koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy przedsi biorca korzystajàcy ze wsparcia nie mo e odliczyç lub uzyskaç zwrotu tego podatku. Inwestycje w nowe Êrodki trwa e mogà byç tak e realizowane przy wykorzystaniu leasingu. Kosztem kwalifikowanym sà wtedy raty kapita owe z tytu u leasingu nowych Êrodków trwa ych, prowadzàcego do przeniesienia w asnoêci tych Êrodków na rzecz przedsi biorcy. JAK DU E DOFINANSOWANIE MOGÑ OTRZYMAå PRZEDSI BIORCY Kalkulujàc wysokoêç dofinansowania, które mogà otrzymaç firmy, nale y braç pod uwag dwa aspekty: wartoêç bezwzgl dnà pomocy, wyra onà w z otówkach, oraz wartoêç dofinansowania, która jest okreêlona jako procentowy udzia tego dofinansowania w kosztach kwalifikowanych projektu. Zacznijmy od omówienia pierwszego z tych czynników, czyli bezwzgl dnej wartoêci dofinansowania. Na wykonanie indywidualnego projektu realizowanego w ramach dzia ania 2.3 przedsi biorca mo e otrzymaç od 10 tys. z otych do 1,25 mln z otych. Warto podkreêliç, e wsparcie dotyczy wy àcznie kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z zasadami wdra ania dzia ania 2.3, jeêli wartoêç wsparcia, o które stara si przedsi biorca, przekracza 125 tys. z otych, konieczne jest zaciàgni cie przez przedsi biorc kredytu bankowego na realizacj projektu w wysokoêci równej co najmniej 25% wartoêci dofinansowania, o które si ubiega. JeÊli na przyk ad przedsi biorca stara si o wsparcie w wysokoêci równej 800 tys. z otych, konieczne jest zaciàgni cie przez niego kredytu o wartoêci co najmniej 200 tys. z otych. Kalkulujàc wartoêç dofinansowania, które mo na uzyskaç, nale y tak e uwzgl dniç jego udzia w kosztach kwalifikowanych projektu. Maksymalny udzia dofinansowania w kosztach kwalifikowanych inwestycji jest zró nicowany i zale y od miejsca realizacji projektu. Najmniej korzystne warunki otrzymania pomocy b dà mieli przedsi biorcy realizujàcy swojà inwestycj w Poznaniu oraz Warszawie. W tych miastach udzia Êrodków z dofinansowania nie mo e przekraczaç 30% kosztów kwalifikowanych projektu. Troch korzystniejsze warunki sà proponowane przedsi biorcom, których projekty b dà zlokalizowane na terenie Krakowa, Wroc awia, Gdaƒska, Gdyni lub Sopotu. W tych miastach wielkoêç wsparcia nie mo e przekraczaç 40% kosztów kwalifikowanych projektu. Na najwi kszà pomoc mogà liczyç przedsi biorcy, których projekty b dà realizowane poza wymienionymi wy ej miastami. Udzia dofinansowania w kosztach kwalifikowanych mo e bowiem osiàgaç wartoêç 50%.

15 JAK WYLICZYå KWOT DOFINANSOWANIA CZY DOFINANSOWANIE B DZIE WYP ACANE W FORMIE ZALICZKI Powy sze rozwa ania na temat rozmiarów dofinansowania, które mo na otrzymaç na realizacj projektów inwestycyjnych w ramach dzia ania 2.3 SPO-WKP, mogà si wydaç doêç skomplikowane. Spróbujmy zatem te zasady przedstawiç na konkretnym przyk adzie. Za ó my, i projekt jest realizowany w Bydgoszczy. Po starannym skalkulowaniu kosztów inwestycji okaza o si, e nale y na nià przeznaczyç 3,5 mln z otych. Teraz trzeba okreêliç, które z kosztów projektu kwalifikujà si do uzyskania dofinansowania (sà kosztami kwalifikowanymi). Porównujàc poszczególne pozycje bud etu projektu z listà kosztów, które mogà uzyskaç wsparcie w ramach dzia ania 2.3 (sà podane w rozdziale Jakiego rodzaju koszty mogà byç finansowane? ), stwierdzono, e koszty kwalifikowane projektu majà wartoêç 2,8 mln z otych. Pozosta e 700 tys. z otych to koszty zwiàzane na przyk ad z podatkami lub szko-leniem personelu i nie mo na ich finansowaç z pomocy pozyskiwanej w ramach dzia ania 2.3. JeÊli projekt jest realizowany w Bydgoszczy, oznacza to, e maksymalna wartoêç dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Skalkulujmy zatem wartoêç wsparcia, o które mo na si ubiegaç: 2,8 mln z (koszty kwalifikowane) x 50% = 1,4 mln z Czy przedsi biorca dostanie tyle pieni dzy? Niestety nie, gdy trzeba jeszcze uwzgl dniç maksymalnà, bezwzgl dnà wartoêç dofinansowania w ramach dzia ania 2.3, wynoszàcà 1,25 mln z otych. Podsumowujàc nasze wyliczenia realizowany w Bydgoszczy projekt, którego ca kowita wartoêç wynosi 3,5 mln z otych, z czego 2,8 mln z otych stanowià koszty kwalifikowane, mo e otrzymaç dofinansowanie o maksymalnej wartoêci 1,25 mln z otych. Nie. P atnoêci w programach finansowanych z funduszy strukturalnych sà zawsze refundacjà wydatków poniesionych przez beneficjentów. Dlatego ka dy, kto chce si ubiegaç o wsparcie ze Êrodków dzia ania 2.3, musi pami taç o tym, e najpierw nale y zrealizowaç projekt i ponieêç zwiàzane z tym koszty, a dopiero póêniej mo na si staraç o wyp at dofinansowania. Zdajemy sobie spraw, e wielu polskich przedsi biorców nie jest w stanie sfinansowaç ca oêci projektu ze Êrodków w asnych, uwzgl dniajàc zasady obowiàzujàce w programie (koniecznoêç zaciàgni cia kredytu bankowego, gdy firma stara si o ponad 125 tys. z otych). Dlatego Bank BPH przygotowa specjalnà ofert kredytowà, która pozwoli zrealizowaç firmie projekt inwestycyjny. Jej szczegó y przedstawimy w dalszej cz Êci informatora. W JAKI SPOSÓB NALE Y SI UBIEGAå O DOFINANSOWANIE PrzedstawiliÊmy ogólne zasady finansowania projektu wiemy ju, na jakie projekty mo na uzyskaç dofinansowanie, jakiego rodzaju koszty kwalifikujà si do uzyskania pomocy i jak mo e byç ona du a. Teraz poka emy drog do uzyskania dofinansowania w ramach dzia ania 2.3 SPO-WKP. Jakie etapy musimy przejêç, starajàc si o dofinansowanie? Najpierw wymienimy je w punktach, a potem szczegó owo omówimy. 15

16 ETAPY UBIEGANIA SI O DOFINANSOWANIE Pozyskanie wst pnej informacji Infolinia Unijna Banku BPH Biuro ds. Funduszy UE Banku BPH Wizyta w Oddziale* lub Centrum Korporacyjnym** Banku BPH Przygotowanie niezb dnych dokumentów Uzyskanie promesy kredytowej lub podpisanie umowy kredytowej Z o enie dokumentów w Regionalnej Instytucji Finansujàcej Podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej Uruchomienie kredytu przez Bank BPH 16 Realizacja projektu inwestycyjnego Wyp ata pomocy finansowej * spó ki kapita owe i jednostki samorzàdu terytorialnego o obrotach do 10 mln z otych, spó ki osobowe i osoby fizyczne prowadzàce jednoosobowà dzia alnoêç gospodarczà o obrotach do 20 mln z otych ** spó ki kapita owe i jednostki samorzàdu terytorialnego o obrotach powy ej 10 mln z otych, spó ki osobowe i osoby fizyczne prowadzàce jednoosobowà dzia alnoêç gospodarczà o obrotach powy ej 20 mln z otych ETAP 1 POZYSKANIE WST PNEJ INFORMACJI INFOLINIA UNIJNA BANKU BPH Aby dowiedzieç si o mo liwoêciach skorzystania z funduszy unijnych, proponujemy kontakt z Infolinià Unijnà Banku BPH (dane kontaktowe sà podane w koƒcowej cz Êci tej publikacji). Uruchomiona w Banku BPH infolinia informuje o programach unijnych, ofercie kredytowej i leasingowej oraz firmach doradczych wspó pracujàcych z Bankiem BPH i zajmujàcych si przygotowaniem dokumentacji projektowej. O szczegó ach zwiàzanych z programami unijnymi poinformujà Paƒstwa równie pracownicy Biura ds. Funduszy Unii Europejskiej. WIZYTA W ODDZIALE LUB CENTRUM KORPORACYJNYM BANKU BPH Drog do uzyskania dofinansowania mo na te rozpoczàç w jednym z Oddzia ów lub Centrów Korporacyjnych Banku BPH, gdzie mo na otrzymaç komplet dokumentów niezb dnych

17 przy ubieganiu si o wsparcie inwestycyjne: wniosek o dofinansowanie instrukcj wype niania wniosku o dofinansowanie wytyczne dla wnioskodawców wraz z za àcznikami wniosek kredytowy. Nasi doradcy poinformujà o warunkach obowiàzujàcych przy realizacji projektów w ramach dzia ania 2.3 SPO-WKP. Przedstawià tak e szczegó y oferty kredytowej, jakà Bank BPH przygotowa dla klientów, którzy zamierzajà skorzystaç ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Specjalnà ofert Banku BPH prezentujemy w dalszej cz Êci broszury. ETAP 2 PRZYGOTOWANIE NIEZB DNYCH DOKUMENTÓW Zdajemy sobie spraw, i podj cie decyzji o ubieganiu si o dofinansownie nie b dzie atwe. Dlatego radzimy zapoznaç si bardzo dok adnie z dokumentami, jakie mo na otrzymaç w placówce Banku BPH. W wytycznych znajdujà si odpowiedzi na wi kszoêç pytaƒ, które móg by zadaç przedsi biorca starajàcy si o dofinansowanie swego projektu inwestycyjnego: Czy mój projekt mo e uzyskaç wsparcie? Ile Êrodków mog otrzymaç? Do kogo powinienem z o yç wniosek aplikacyjny? Jaka instytucja b dzie oceniaç mój projekt? W jakim czasie od z o enia wniosku zostanie podj ta decyzja o przyznaniu lub odmowie udzielenia dofinansowania? Kiedy mog podpisaç umow? Na jakich zasadach powinienem realizowaç mój projekt? Kiedy zostanà wyp acone Êrodki? Mo na sformu owaç dziesiàtki takich pytaƒ, a odpowiedzi na nie b dà mieç kluczowe znaczenie dla decyzji przedsi biorcy. JeÊli po analizie otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych od pracowników Banku BPH przedsi biorca postanowi staraç si o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pierwszym zadaniem, jakie go czeka, jest przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz kredytowego. Wniosek o dofinansowanie b dzie oceniany zarówno przez Bank BPH, jak i Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci. Nale y w nim dok adnie opisaç projekt inwestycyjny, który ma byç zrealizowany. Trzeba opisaç mi dzy innymi cel projektu, uzasadniç potrzeb jego wykonania, krótko scharakteryzowaç g ówne za o enia oraz przedstawiç plan finansowy. Jak przygotowaç wniosek o dofinansowanie, aby zosta zaakceptowany przez Bank BPH oraz Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci? Oto kilka praktycznych wskazówek: post puj ÊciÊle z zaleceniami przedstawionymi w instrukcji wype niania wniosku o dofinansowanie staraj si samodzielnie przygotowaç wniosek najlepiej znasz swojà firm i jej potrzeby, dlatego najlepiej b dziesz wiedzieç, jakie informacje podaç; dopiero kiedy uznasz, e nie jesteê w stanie samodzielnie uporaç si z przygotowaniem wniosku, zleç jego opracowanie zewn trznemu konsultantowi. Aby u atwiç przedsi biorcom przygotowanie dokumentów, Bank BPH nawiàza wspó prac z siecià firm doradczych. W celu uzyskania szczegó owej informacji o najbli szej firmie doradczej prosimy o kontakt z infolinià unijnà, Biurem ds. Funduszy UE, Oddzia em lub Centrum Korporacyjnym Banku BPH. bardzo starannie przemyêl ka dà wpisywanà do wniosku informacj pami taj, e jeêli wniosek o dofinansowanie zostanie ostatecznie zaakceptowany, b dzie on stanowiç za àcznik do umowy o wsparcie finansowe, którà podpisze z przedsi biorcà Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci podawaj wy àcznie prawdziwe informacje. Do wniosku o dofinansowanie nale y do àczyç kilka za àczników. Sà to: informacja dodatkowa biznesplan harmonogram rzeczowo-finansowy kopia pozwolenia na budow, operatu szacunkowego, wyceny* dokument rejestrowy przedsi biorcy decyzja o nadaniu NIP informacja o numerze REGON aktualne (nie starsze ni 3 miesiàce) zaêwiadczenia z ZUS oraz urz du skarbowego o niezaleganiu z nale noêciami publicznoprawnymi oêwiadczenie o kwalifikowalnoêci VAT* bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 17

18 18 2 lata oraz zakoƒczone kwarta y roku bie àcego (w wypadku firm dzia ajàcych krócej ni 2 lata bilans oraz rachunek zysków i strat za ca y okres dzia alnoêci firmy) deklaracja PIT lub CIT oraz VAT z miesiàca sprzed miesiàca poprzedzajàcego miesiàc z o enia wniosku za àczniki obowiàzkowe dla mikroprzedsi biorców wykorzystujàcych zaawansowane technologie informacja o otrzymaniu pomocy publicznej innej ni de minimis oêwiadczenie o kwalifikowalnoêci rat kapita owych z tytu u leasingu* oêwiadczenie o odstàpieniu od procedury uproszczonej udzielenia zamówienia* deklaracja wnioskodawcy o niekaralnoêci: w przypadku gdy wnioskodawcà jest spó ka cywilna lub spó ka jawna, deklaracj przedstawiajà wszyscy wspólnicy, w przypadku osób prawnych deklaracj przedstawiajà osoby b dàce cz onkami organów zarzàdzajàcych albo wspólnicy wnioskodawcy nieposiadajàcego organu zarzàdzajàcego oêwiadczenie na temat wp ywu projektu na BHP oêwiadczenie o braku przes anek do stwierdzenia niezgodnego z celem wykorzystania Êrodków publicznych w okresie 36 miesi cy poprzedzajàcych z o enie oêwiadczenia * je eli dotyczy Wzór biznesplanu, o którym mowa powy ej, mo na otrzymaç w Oddzia ach lub Centrach Korporacyjnych Banku BPH. W biznesplanie znajdà si mi dzy innymi informacje na temat dotychczasowej dzia alnoêci przedsi biorcy, celu i zakresu projektu, jego plan marketingowy oraz obecne i przysz e dane finansowe. Ostatnim dokumentem, jaki musi przygotowaç przedsi biorca, jest wniosek kredytowy. Dla Paƒstwa wygody udost pniamy bardzo uproszczony wniosek kredytowy. Jest on jedynie uzupe nieniem wymaganego przez Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci wniosku o dofinansowanie. Wniosek kredytowy otrzymajà Paƒstwo w Oddziale lub Centrum Korporacyjnym. Wniosek jest tak e dost pny na stronie internetowej ETAP 3 UZYSKANIE PROMESY KREDYTOWEJ / PODPISANIE UMOWY KREDYTOWEJ JeÊli przygotujà ju Paƒstwo wniosek o dofinansowanie, biznesplan oraz wniosek kredytowy, dokumenty wraz z wszystkimi niezb dnymi za àcznikami wymaganymi przez PARP nale y z o yç w Oddziale lub Centrum Korporacyjnym Banku BPH. Pracownicy Banku BPH po wnikliwej analizie ka dego z dokumentów podejmà decyzj o wydaniu promesy kredytowej. Mo liwe jest tak e podpisanie umowy kredytowej, przy czym nale y pami taç, i kredyt mo e zostaç uruchomiony dopiero po z o eniu dokumentacji w Regionalnej Instytucji Finansujàcej. ETAP 4 Z O ENIE DOKUMENTÓW W REGIONALNEJ INSTYTUCJI FINANSUJÑCEJ Po uzyskaniu promesy kredytowej lub podpisaniu umowy kredytowej komplet dokumentów, które zosta y z o one w Oddziale lub Centrum Korporacyjnym Banku BPH, wraz z kopià promesy kredytowej / umowy kredytowej nale y z o yç we w aêciwej dla danego województwa Regionalnej Instytucji Finansujàcej (RIF). Lista Regionalnych Instytucji Finansujàcych znajduje si w wytycznych dla wnioskodawców, dost pnych w Oddzia ach i Centrach Korporacyjnych Banku BPH. Z o enie dokumentów w Regionalnej Instytucji Finansujàcej jest niezmiernie istotne z tego wzgl du, e od tego momentu mo na rozpoczàç realizacj projektu, który zosta opisany we wniosku o dofinansowanie. Trzeba mieç jednak ÊwiadomoÊç, i wià e si z tym pewne ryzyko. Projekt musi jeszcze oceniç Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci, która dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisze z firmà umow o dofinansowanie. Projekt najlepiej sk adaç najpóêniej na 7 dni przed up ywem terminu sk adania wniosków, gdy w przypadku stwierdzenia przez RIF uchybieƒ formalnych b dzie mo liwe ich usuni cie. Wszystkie terminy sk adania wniosków sà podane w wytycznych dla wnioskodawców. Regionalne Instytucje Finansujàce oceniajà pro-

19 jekt pod wzgl dem formalnym. JeÊli pracownicy RIF nie stwierdzà adnych nieêcis oêci formalnych, ca a dokumentacja dotyczàca projektu jest przesy ana do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci, która ma swà siedzib w Warszawie. Tam wniosek o dofinansowanie wraz z za àcznikami jest ponownie oceniany, tym razem pod kàtem merytorycznym. Oceniane sà mi dzy innymi: mo liwoêç osiàgni cia i utrzymania celów projektu, jego innowacyjnoêç, korzyêci, które ma przynieêç jego realizacja, doêwiadczenie przedsi biorcy w zakresie zarzàdzania projektami. Ka de z kryteriów jest oceniane w skali punktowej. Projekt mo e uzyskaç maksymalnie 100 punktów. Aby otrzymaç dofinansowanie z funduszy strukturalnych, musi zostaç oceniony na przynajmniej 51 punktów. Ostatecznà decyzj w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Od up yni cia terminu sk adania wniosków w Regionalnej Instytucji Finansujàcej do zatwierdzenia projektu przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy mo e minàç nawet 120 dni. ETAP 5 PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Kolejnym etapem jest podpisanie umowy z Polskà Agencjà Rozwoju Przedsi biorczoêci o dofinansowanie. Umow podpisuje si w Regionalnej Instytucji Finansujàcej, do której przes any by wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezb dnymi za àcznikami. Dokument jest podpisywany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron. W umowie, która jest przedstawiona w wytycznych dla wnioskodawców, okreêlone sà mi dzy innymi: wielkoêç dofinansowania, sposób jego wyp aty, prawa i obowiàzki stron umowy oraz warunki rozwiàzania umowy. ETAP 6 URUCHOMIENIE KREDYTU PRZEZ BANK BPH Gdy z Polskà Agencjà Rozwoju Przedsi biorczoêci zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, ostatnià formalnoêcià jest podpisanie umowy kredytowej w tym Oddziale lub Centrum Korporacyjnym Banku BPH, w którym z o ona zosta a pe na dokumentacja projektowa (o ile umowa kredytowa nie zosta a podpisana w etapie 3). W tym celu przedk ada si w Oddziale lub Centrum Korporacyjnym Banku BPH orygina umowy o dofinansowanie, podpisanej z PARP. JeÊli zakres projektu i jego bud et nie zmieni y si od momentu wydania przez Bank BPH promesy kredytowej, kredyt zostanie uruchomiony na warunkach opisanych w promesie. Oprócz umowy kredytowej, mo e zostaç równie podpisana umowa cesji wierzytelnoêci z umowy o dofinansowanie jako jedna z mo liwych form zabezpieczenia kredytu. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, pieniàdze przyznane przez Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci zostanà przekazane na rachunek wskazany przez Bank BPH. JeÊli wartoêç wsparcia b dzie wi ksza ni zobowiàzania zwiàzane z zaciàgni tym kredytem, niezw ocznie przeka emy t nadwy k na wskazany przez przedsi biorc rachunek bankowy. ETAP 7 REALIZACJA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Projekt inwestycyjny mo na ju realizowaç po z o eniu dokumentacji w Regionalnej Instytucji Finansujàcej: kupowaç maszyny, budowaç nowà hal czy modernizowaç lini produkcyjnà. Radzimy jednak dok adnie zapoznaç si z warunkami zapisanymi w wytycznych dla wnioskodawców, umowie o dofinansowanie oraz umowie kredytowej, tak aby wdra anie projektu odbywa o si bez przeszkód. Szczególnà uwag nale y zwróciç na zasady zwiàzane z udzielaniem zamówieƒ. W przypadku zamówieƒ, w których udzia Êrodków publicznych przekracza równowartoêç 200 tys. euro, przedsi biorcy sà zobowiàzani do zastosowania procedury bazujàcej na Ustawie o zamówieniach publicznych. Warto w tym miejscu wspomnieç, i termin wykonania ka dego projektu realizowanego w ramach dzia ania 2.3 up ywa z koƒcem czerwca 2008 r. Zakoƒczenie inwestycji w terminie póêniejszym wià e si z utratà mo liwoêci uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych. 19

20 20 ETAP 8 WYP ATA DOFINANSOWANIA WspominaliÊmy ju, e dofinansowanie uruchamiane w dzia aniu 2.3 jest refundacjà wydatków wczeêniej poniesionych przez przedsi biorc. Gdy zrealizowany zostanie ca y projekt, mo na z o yç w odpowiedniej Regionalnej Instytucji Finansujàcej wniosek o refundacj wydatków. Wzór takiego wniosku znajduje si w wytycznych dla wnioskodawców. Aby potwierdziç poniesione wydatki, do wniosku nale y do àczyç kopie faktur wraz z dowodami op acenia tych faktur (np. kopiami przelewów na rzecz dostawców maszyn, które kupuje si w ramach projektu). JeÊli oka e si, i poniesione wydatki kwalifikujàce si do uzyskania wsparcia finansowego sà wi ksze od okreêlonych w umowie z PARP, otrzymajà Paƒstwo pomoc w takiej wysokoêci, jaka jest zapisana w umowie o dofinansowanie. JeÊli zaê rzeczywiste wydatki by y mniejsze od okreêlonych w umowie, wartoêç udzielonego wsparcia zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Powy ej przedstawiliêmy etapy prowadzàce do sfinansowania projektu inwestycyjnego realizowanego przez ma e lub Êrednie przedsi biorstwo w ramach dzia ania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoêci przedsi biorstw. JeÊli majà Paƒstwo dodatkowe pytania, zapraszamy do naszych Oddzia ów i Centrów Korporacyjnych na terenie ca ego kraju. Pomocà s u y równie Infolinia Unijna Banku BPH oraz Biuro ds. Funduszy Unii Europejskiej. PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE Bank BPH Unia Europejska Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

Bank BPH europejski punkt widzenia Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach

Bank BPH europejski punkt widzenia Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Bank BPH europejski punkt widzenia Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) i Bank Austria

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Spis treêci str. Wykaz skrótów... 11 Spis tabel... 15 Przedmowa... 19 Rozdzia 1. Wybrane teorie rozwoju regionalnego... 23 1.1. Teorie lokalizacji...

Spis treêci str. Wykaz skrótów... 11 Spis tabel... 15 Przedmowa... 19 Rozdzia 1. Wybrane teorie rozwoju regionalnego... 23 1.1. Teorie lokalizacji... Spis treêci str. Wykaz skrótów............................................. 11 Spis tabel............................................... 15 Przedmowa............................................... 19 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p... 13. Rozdzia II

Spis tre ci. Wst p... 13. Rozdzia II Spis tre ci Wst p........................................................... 13 Rozdzia I STRATEGIA ROZWOJU POLSKI W LATACH 2007 2013............ 17 1. Priorytety Strategii Lizbo skiej i ich zwi zek z

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7151 Poz. 784 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 8 1007 Poz. 43 43 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesi cznego dofinansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe nosprawnych Na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wyp ata dofinansowania Dzia anie 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek o p atno zasady rozlicze Dzia anie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 38 Poz. 4 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 2 38 Poz. 4 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 grudnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 2 38 Poz. 4 4 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo