Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, według którego: 1) plan dochodów po zmianach wynosił zł i został wykonany na kwotę ,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania; 2) plan wydatków po zmianach wynosił zł i został wykonany na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania; 3) plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosił zł i został wykonany na kwotę ,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania. 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Przyjąć sprawozdanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2013 rok. 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2013 rok. 5. Sprawozdania o których mowa w : 1, 3 i 4 oraz informację o której mowa w 2 przekazać Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 308/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 21 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2013 rok I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU Budżet gminy na 2013 rok ustalony został uchwałą nr 137/XXV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 19 grudnia 2012 roku. Dochody ustalono w wysokości zł, w tym: bieżące w kwocie zł oraz majątkowe w kwocie zł. Wydatki ustalono w wysokości zł, w tym: bieżące w kwocie zł oraz majątkowe w kwocie zł. Rozchody ustalono na kwotę zł - spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych zł. Uchwałą nr 150/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2013 roku dokonano zmian w budżecie, w tym: * wprowadzono do budżetu i planu przychodów wolne środki w kwocie zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2012 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych; * zmniejszono o zł planowaną nadwyżkę budżetową, tj. z kwoty zł zmniejszono do kwoty zł; * ustalono na 2013 rok plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu. Uchwałą nr 178/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dokonano kolejnych zmian w budżecie, w tym: * wprowadzono do planu przychodów kredyt długoterminowy (pomostowy) na kwotę zł; * zmniejszono o zł planowaną nadwyżkę budżetową, tj. z kwoty zł zmniejszono do kwoty zł; * zwiększono dług gminy na koniec 2013 roku o kwotę zł. Z uwagi na przewidywany brak wpływu środków z funduszy unijnych na refundację kosztów, które były poniesione w 2013 roku na zadania inwestycyjne: przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu ( zł) oraz zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu ( zł) zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pomostowego) w kwocie zł. Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi w Białymstoku środki te wpłyną do budżetu w I półroczu 2014 roku. Kredyt długoterminowy (pomostowy) zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego). Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel własny in blanco. W 2013 roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które w stosunku do pierwotnego budżetu zmniejszyły dochody i wydatki, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy. Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz ) dochody w kwocie zł, z tego bieżące w wysokości zł oraz majątkowe w wysokości zł; 2) wydatki w kwocie zł, z tego bieżące w wysokości zł oraz majątkowe w wysokości zł; 3) przychody w kwocie zł, w tym: zł wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2012 rok oraz zł kredyt długoterminowy zaciągnięty na wydatki majątkowe w zakresie środków unijnych; 4) rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie zł; 5/ nadwyżka budżetu gminy w wysokości zł przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek. Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco: 1) dochody planowane w wysokości zł wykonano na kwotę ,69 zł, co stanowi 98,67% wykonania planu rocznego, 2) wydatki planowane w wysokości zł wykonano na kwotę zł, co stanowi 97,70% wykonania planu rocznego. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło zł, w tym: zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięta na inwestycję realizowaną w ramach programu ZPORR Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ciechanowcu, zł kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji oraz modernizacji świetlic wiejskich, zł kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach INTERREG, zł kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, zł kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, zł kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku, zł kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku, zł kredyt pomostowy zaciągnięty w BS Ciechanowiec na inwestycje zrealizowane w 2013 roku w zakresie środków unijnych (przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu, zł oraz zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu zł). Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło zł ( zł - pożyczki długoterminowe i zł kredyty długoterminowe). Za 2013 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ,69 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości zł stanowić będą przychody 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły ,46 zł, w tym: * ,11 zł zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (termin płatności przypada w styczniu 2014 roku), w tym: ,86 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, ,34 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 roku i ,91 zł na pozostałe wydatki bieżące (w tym: zł diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; zł - składki PFRON za grudzień 2013 roku; 8.564,63 zł zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; 1.775,26 zł zakup paliwa do samochodów będących własnością gminy; 843 zł koszty odbioru padłych zwierząt; 9.019,83 zł zakup oleju opałowego do budynków świetlic wiejskich; ,60 zł za wywóz odpadów komunalnych w grudniu 2013 roku; ,74 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; 400 zł usługa weterynaryjna w zakresie opieki nad bezpańskimi psami; ,13 zł zimowe utrzymanie ulic w m-cu grudniu; 2.299,35 zł - naprawa dróg; 6.366,37 zł ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych za IV kwartał 2013 roku), * ,58 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: ,50 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, ,63 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 roku i ,45 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, zakup oleju opałowego), * ,68 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: ,30 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, ,70 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 roku i 514,68 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna), * ,85 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: ,60 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, ,14 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 roku i 531,11 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna), * ,02 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: ,70 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, ,63 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 roku i 866,69 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna i wywóz nieczystości), * ,32 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: ,40 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, ,66 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 roku i 5.387,26 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia), * ,90 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, ,90 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2013 roku. II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Na 2013 rok ustalono: - plan przychodów w wysokości zł, w tym: zł kredyt długoterminowy (pomostowy) zaciągnięty na wydatki majątkowe w zakresie środków unijnych oraz wolne środki w kwocie zł. Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił ,69 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło zł ( zł - pożyczki długoterminowe oraz zł kredyty długoterminowe). Za 2012 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ,31 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości zł stanowiły przychody 2013 roku: - plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie zł. W 2013 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki w wysokości zł, w tym: zł z tytułu pożyczek długoterminowych, zł z tytułu kredytów długoterminowych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości zł wykonanie za 2013 rok wynosi ,69 zł, co stanowi 98,67%, w tym: * dochody bieżące na plan zł wykonano na kwotę ,71 zł, co stanowi 98,95% wykonania planu rocznego (wykonane dochody bieżące stanowią 91,22% ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu); * dochody majątkowe na plan zł wykonano na kwotę ,98 zł, co stanowi 95,75% wykonania planu rocznego (wykonane dochody majątkowe stanowią 8,78% ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy). Dział Rolnictwo i łowiectwo WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: Plan dochodów uchwalony w kwocie zł został wykonany na kwotę ,05 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 020 Leśnictwo Planowane dochody ustalono w kwocie zł i wykonano na kwotę 3.722,73 zł, co stanowi 82,73% wykonania planu rocznego. Dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich przekazane były przez: Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim i Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Dział Transport i łączność Plan dochodów uchwalono w kwocie zł, a wykonanie wynosi 7.787,73 zł, co stanowi 86,53% wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w wysokości zł wykonano na kwotę ,05 zł, co stanowi 99,99%. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł: ,95 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (w opłatach zalega 2 osoby na łączną kwotę 276,74 zł), ,33 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą, - 107,77 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat. Dział Administracja publiczna Plan dochodów w wysokości zł został wykonany na kwotę ,18 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu rocznego, w tym: - 33,20 zł - 5 % z opłat za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (95% środków z tych opłat przekazano na rachunek Wojewody Podlaskiego), ,98 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan dochodów przyjęto w wysokości zł i wykonano na kwotę 1.601,85 zł, co stanowi 99,99%. Dochód w tym dziale stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan dochodów uchwalony w wysokości zł wykonany został na kwotę ,12 zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz co stanowi 97,21 % wykonania planu rocznego, w tym: * ,72 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, * ,22 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego, * ,65 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego, * ,76 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych, * ,61 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, * 3.895,25 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe), * zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe), * zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: zł targowica i zł zieleniak (dochody z tytułu opłaty targowej uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym). * ,88 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, * ,18 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, * zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, * ,10 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe), * zł wpływy realizowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. (Faktyczne wpływy są niższe od planowanych, gdzie na plan zł przekazano zł co stanowi 96,36 % wykonania planu rocznego. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu), * ,74 zł wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na dzień roku zaległości wynoszą ,17 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 7.023,80 zł). Ponadto uzyskano ,01 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 100,53% wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2013 roku wydano 34 zezwolenia na sprzedaż piwa, 21 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 23 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano jednorazowe zezwolenia: 4 na sprzedaż piwa, 1 na sprzedaż wina oraz 1 na sprzedaż wódki. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (dział 854). Część środków niewykorzystanych w 2012 roku, tj zł zostało wprowadzone do planu wydatków 2013 roku. Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych Na koniec 2013 roku w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 1 podatnikowi umorzono zaległość w kwocie zł wraz z należnymi odsetkami; 1 podatnikowi rozłożono na raty zaległość w kwocie zł z terminem spłaty w 2014 roku, natomiast zaległości wynoszą zł i dotyczą 2 podatników. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę uszczupliły w 2013 roku wpływy do budżetu o kwotę zł, w tym: zł z tytułu podatku od nieruchomości, zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz zł z tytułu podatku rolnego.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych W okresie sprawozdawczym zaległości wynoszą: ,01 zł z podatku od nieruchomości, ,61 zł z podatku rolnego, ,73 zł z podatku leśnego. Wszystkie zaległości objęte są działaniami windykacyjnymi. O umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem 24 podań, w tym wydano 19 decyzji pozytywnych. Ogólna kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosiła zł, w tym: podatek od nieruchomości zł; podatek rolny zł; podatek leśny 352 zł oraz podatek od środków transportowych zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili zobowiązania wysłano ogółem 315 upomnień na kwotę zaległości zł. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 63 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę ,80 zł. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską w Ciechanowcu uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę zł, w tym: podatek od nieruchomości zł; podatek rolny zł oraz podatek od środków transportowych zł. Dział Różne rozliczenia Plan dochodów wynosił zł i wykonany został na kwotę ,17 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią: - subwencja oświatowa w wysokości zł, - subwencja wyrównawcza w wysokości zł, - subwencja równoważąca w wysokości zł, - wpływy ze zlikwidowanych lokat w kwocie zł - w związku ze znacznym upływem terminu (ponad 15 lat) zwrotu 2 wykonawcom środków wpłaconych tytułem należytego wykonania robót prowadzonych w roku 1996 i w roku 1998 (firmy nie istnieją zostały zlikwidowane) kwotę zł przekazano na rachunek główny budżetu, - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od zlikwidowanych w czerwcu 2013 roku lokat założonych w latach w wysokości 3.073,99 zł, - środki z budżetu państwa w kwocie ,54 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym w wysokości 515,64 zł. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów uchwalono na kwotę zł i wykonano w wysokości ,46 zł, co stanowi 100,16%. Dochody w tym dziale stanowią: ,19 zł - czynsze z wynajmu mieszkań służbowych, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych, ,07 zł - wpływy z różnych dochodów SP w Ciechanowcu i Gimnazjum w Ciechanowcu, ,89 zł - dotacja rozwojowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie umowy nr UDA-POKL /13-00 z dnia roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec Droga do sukcesu (projekt miał na celu doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych służących indywidualizacji procesu nauczania), zł - środki pozyskane przez SP w Ciechanowcu z BS w Ciechanowcu na realizację projektu pn. Nasze odkrywanie Ciechanowca przez sześć wieków do cyfrowej współczesności,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz zł - środki pozyskane przez szkoły podstawowe ze Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach (w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu Działaj lokalnie ), w tym: Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu zł, Szkoła Podstawowa w Łempicach zł oraz Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zł, zł dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, ,21 zł - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola ,12 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci ,60 zł, opłaty stałe za pobyt dzieci ,44 zł, wpływy z różnych dochodów - 79,05 zł oraz środki pozyskane ze Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach (w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu Działaj lokalnie ) zł, zł środki pozyskane przez Gimnazjum w Ciechanowcu ze Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach (w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu Działaj lokalnie ), ,10 zł - wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy. Dział 851 Ochrona zdrowia Dochody wykonano na kwotę 1.530,10 zł i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2012 roku dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Drohiczynie na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Ciechanowiec oraz tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego. KSM w Drohiczynie dokonało rozliczenia otrzymanej dotacji, w wyniku czego środki w kwocie 1.494,10 zł pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 36 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu. Dział Pomoc społeczna Plan dochodów uchwalony w wysokości zł zrealizowany został na kwotę ,20 zł, co stanowi 98,96% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: * ,37 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, * ,45 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia, * ,34 zł na wypłatę zasiłków okresowych, * ,75 zł na wypłatę zasiłków stałych, * zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, * ,71 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, * zł na wypłatę dodatków wynikających z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, * zł na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 9.588,58 zł, w tym: ,44 zł - zwrot 50% zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (w 2013 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne z tytułu zaliczek alimentacyjnych od 8 dłużników oraz wpłynęły dochody z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% wyegzekwowanych świadczeń przekazane z gmin, na terenie których zamieszkuje dłużnik alimentacyjny) zł wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 5 osób, w tym jedna osoba została zwolniona z wnoszenia opłat z powodu znacznych wydatków ponoszonych na leczenie),

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz ,17 zł wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono 2 rodzinom. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598) zł prowizja bankowa od prowadzonego rachunku. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dochodów uchwalony i wykonany na kwotę zł i jest to dotacja rozwojowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego na podstawie umowy Nr UDA- POKL E13/11-00 z dnia roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego. Projekt miał na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów uchwalony w wysokości zł wykonany został na kwotę ,11 zł, co stanowi 92,84% wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa, w tym: ,60 zł - dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec, ,51 zł - sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec. Dział Gospodarka komunalna Plan dochodów uchwalony w wysokości zł wykonany został na kwotę ,58 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano: zł - środki stanowiące zatrzymane wadium wpłacone na rachunek budżetu gminy po ogłoszeniu w 2012 roku przetargu na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. Na realizację przedmiotowego zadania złożono 13 ofert. W trakcie badania ofert stwierdzono w sześciu ofertach uchybienia formalne, w związku z czym wezwano oferentów do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, co zostało uczynione przez pięciu oferentów. Jeden oferent nie odpowiedział na to wezwanie. Wadium zostało zatrzymane i stanowiło dochód gminy (art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), - 340,06 zł - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku, zł wpływy uzyskane z kar pieniężnych wraz z odsetkami za niezłożenie w ustawowym terminie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ciechanowie (w 2013 roku nałożono 3 kary pieniężne w wysokości: zł, 900 zł, 900 zł), ,88 zł wpływy ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec w 2013 roku, zł - wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu, ,64 zł - środki finansowe przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, kar z tytułu samowolnego usuwania drzew oraz za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych. Nadmienia się, że powyższe środki zostały wykorzystane na koszty związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdział

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące wykonano na kwotę 676,38 zł i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2012 roku dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Drohiczynie na realizację projektu Aktywni w życiu (przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym). KSM w Drohiczynie dokonało rozliczenia otrzymanej dotacji, w wyniku czego środki w kwocie 666,38 zł pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 10 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: Dochody majątkowe ustalone na kwotę zł w 2013 roku wykonano na kwotę ,98 zł, co stanowi 95,75% wykonania planu rocznego, w tym: 1. Dział 600 rozdział planowane środki w kwocie zł wykonano na kwotę ,20 zł i stanowią dofinansowanie zrealizowanego w 2013 roku zadania pn. Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska, w tym: ,20 zł dotacja z budżetu państwa i zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki. 2. Dział 700 rozdział planowane środki w kwocie zł wykonano na kwotę zł i są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: * zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego w Ciechanowcu o powierzchni 0,1377 ha, * zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nowodwory o pow. 0,7400 ha, * zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ulicy Wspólnej o łącznej powierzchni 1,3322 ha, * zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kułaki o pow. 0,3000 ha, * 7.807,50 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Ciechanowiec o powierzchni 0,4172 ha, * ,50 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ul. Wspólnej o powierzchni 0,1552 ha Dział 801 rozdział planowane i wykonane środki w kwocie 200 zł pozyskane przez Przedszkole w Ciechanowcu ze Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach (w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu Działaj lokalnie ) na zakup pomostu wiszącego. 4. Dział 900 rozdział planowane środki z funduszy unijnych w kwocie zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę ,45 zł dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. Pozostałe środki w kwocie zł wpłyną w I półroczu 2014 roku i będą stanowiły refundację części kosztów poniesionych w 2013 roku. 5. Dział 900 rozdział planowane środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę ,33 zł i stanowią refundację części kosztów poniesionych w 2012 roku na rekultywację gminnego składowiska odpadów. Projekt został ostatecznie rozliczony w lipcu 2013 r. 6. Dział 921 rozdział planowane środki w kwocie zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ogrodzenia wokół budynku dawnej Synagogi zostały wykonane w I kwartale 2014 roku. Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła w 2013 roku, natomiast refundacja poniesionych kosztów wpłynęła na rachunek budżetu w roku Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości zł wykonanie za 2013 rok wynosi zł (97,70% wykonania rocznego), w tym:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz * wydatki bieżące planowane w kwocie zł wykonano w wysokości ,16 zł, co stanowi 97,55% wykonania rocznego (zrealizowane wydatki bieżące stanowią 84,75% zrealizowanych ogółem wydatków budżetu); * wydatki majątkowe planowane w kwocie zł wykonano w wysokości ,84 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu rocznego (wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 15,25% ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy). Dział Rolnictwo i łowiectwo WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: Plan wydatków uchwalony w wysokości zł wykonany został na kwotę ,76 zł, co stanowi 96,66%. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco: zł wydatkowano na koszty opracowania instrukcji gospodarowania wodą niezbędnej do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód rzeki Nurzec, ,48 zł wydatkowano na koszty konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej (mechaniczne odmulenie dna rowów na długości mb), zł wydatkowano na konserwację urządzeń wodnomelioracyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zadobrze, ,98 zł wydatkowano na wymianę punktu czerpalnego w miejscowości Czaje Wólka, zł wydatkowano na niezbędną przebudowę i remont obudowy studni SW-2 ujęcia podziemnego hydroforni we wsi Radziszewo Sieńczuch (wykonano nową obudowę studni z rury stalowej Ø710 o długości 4,5 m, usunięto nieszczelność gruntu okalającego starą obudowę studni, wypełniono wnętrze nowej obudowy granulatem bentonitowym), zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji pn. Opracowanie analizy źródeł i przyczyn wzrostu stężeń azotu azotanowego w ujęciach wody hydroforni we wsi Radziszewo Sieńczuch, zł wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2% odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego, ,25 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta, zł wydatkowano na koszty transportu oraz odbioru padłych zwierząt od rolników, ,20 zł wydatkowano ze środków z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano pozytywne decyzje), ,85 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie). Dział Transport i łączność Plan wydatków uchwalono w wysokości zł, a wykonanie wynosi ,10 zł, co stanowi 94,94 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco: zł wydatkowano na zakupy, w tym: 1.537,50 zł - na zakup masy bitumicznej niezbędnej do naprawy dróg; 2.670,50 zł - na zakup materiałów budowlanych zużytych do naprawy wiaty przystankowej we wsi Pobikry; 995 zł - na zakup rur niezbędnych do odwodnienia drogi gminnej na odcinku Koce Schaby Koce Basie Trzaski, ,24 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych, w tym ,13 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz ,86 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 438,85 zł zamocowanie tabliczek informacji miejskiej; 749,55 zł usunięcie karp w pasach drogowych: ulicy Uszyńskiej i drogi we wsi Wojtkowice Glinna; 564,59 zł poprawa odwodnienia ulicy Młyńskiej w Ciechanowcu; zł odmulenie przydrożnego rowu w pasie drogowym drogi gminnej na odcinku Koce Schaby Koce Basie Trzaski; 178,65 zł załadunek i transport kruszywa do likwidacji zadoleń w nawierzchni ulicy Ogrodowej; 622,22 zł montaż tablic informacyjnych na ulicach: Wspólna, Kazimierza Uszyńskiego i Szeroka. Dział 630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę ,39 zł, co stanowi 91,17% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują: 1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy UM w kwocie ,28 zł, w tym: ,66 zł na płace i pochodne od płac 2 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji, ,36 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, ,20 zł na zakupy, w tym: 424,86 zł artykuły bhp; 4.164,19 zł - tonery do drukarki laserowej; 948,15 zł - książki pt. 500 wydarzeń na 500 lat promujące Gminę Ciechanowiec z okazji 500 lecia Województwa Podlaskiego; 83 zł ładowarka i baterie do aparatu fotograficznego, ,06 zł na usługi pozostałe, w tym: 1.843,76 zł przedłużenie działania strony internetowej ciechanowiec.pl i opłata za serwer; zł - wykonanie toreb papierowych z nadrukowanym motywem promującym Ciechanowiec; 861 zł - promocja Gminy Ciechanowiec podczas Kongresu Samorządu Województwa Podlaskiego; 1.033,20 zł wykonanie nalepek informacyjno promocyjnych z okazji otwarcia sezonu motocyklowego; 209,10 zł druk plakatów informacyjnych na festyn Wianki na Nurcu, zł na roczną składkę członkowską za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT). 2. Dotację w kwocie 9.069,11 zł przekazaną dla Gminy Drohiczyn na realizację wspólnego projektu pn. Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej. Kwota 9.069,11 zł stanowi udział własny gminy w kosztach projektu realizowanego wspólnie z gminami: Drohiczyn, Janów Podlaski, Konstantynów, Perlejewo i Siemiatycze. W 2013 roku zorganizowano: - cztery seminaria pt: Obszar Natura 2000, Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu - szanse czy zagrożenia rozwoju turystyki, Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju gospodarczego, Dziedzictwo kulturowe Polski Wschodniej, Bug - rajem dla turysty ; - trzy festyny w Gminie Ciechanowiec, Siemiatycze i Perlejewo; - ponadto wykonano stronę internetową projektu oraz opracowano Analizę zasobów społeczno gospodarczych Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Bugu. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków uchwalono w wysokości zł i wykonano na kwotę ,86 zł, co stanowi 80,85 % wykonania planu rocznego, w tym: zł - na opracowanie dokumentacji hydrologicznej niezbędnej do zagospodarowania zbiornika wodnego (nad zalewem) w Ciechanowcu, ,31 zł - na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia, zł - na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych, - 789,11 zł - na wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wykonanie kopii map zasadniczych i kopii map wielkoformatowych, zł - na aktualizację mapy zasadniczej drogi gminnej dojazdowej we wsi Wojtkowice Glinna, zł - na opracowanie mapy do celów projektowych składowiska odpadów we wsi Nowodwory pod lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ,58 zł - na wywóz nieczystości ciekłych i stałych z nieruchomości stanowiących własność gminy Ciechanowiec przeznaczonych do sprzedaży,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz zł - na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zgłoszeniowej) na remont pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Malec, - 271,83 - za dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudka pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk, ,56 zł - na opracowanie 53 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 11 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zł - na sporządzenie projektów podziału nieruchomości położonych w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej, celem uregulowania przebiegu granic nieruchomości gminnej, na której znajduje się budynek dawnej Synagogi, zł - na aktualizację kosztorysów inwestorskich na przebudowę i rozbudowę budynku kina w Ciechanowcu, zł - na wykonanie okresowych przeglądów technicznych dwóch obiektów mostowych stanowiących własność Gminy Ciechanowiec a położonych w ograniczeniu wsi Kułaki, zł - na wyznaczenie granic pasów drogowych dróg gminnych, w tym: zł drogi gminnej dojazdowej we wsi Skórzec, zł drogi gminnej dojazdowej we wsi Kozarze ,68 zł - na zakup oleju na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu, ,24 zł - na zakup energii elektrycznej i wody do budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu, ,55 zł - na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (koszty odprowadzenia ścieków, monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu). Dział Działalność usługowa Plan wydatków uchwalony i wykonany w kwocie zł - remont kapliczki (wpisanej do rejestru zabytków) we wsi Koce Basie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego. Dział Administracja publiczna Plan wydatków uchwalony w wysokości zł wykonano na kwotę ,36 zł, co stanowi 97,59% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco: 1) ,19 zł ( zł środki z budżetu państwa na zadania zlecone oraz ,19 zł środki własne gminy) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: * ,86 zł - płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę zł; * ,96 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne; * 470 zł - koszt obsługi muzycznej jubileuszu 50-lecia pożycia w związku małżeńskim par z terenu gminy Ciechanowiec; * 2.816,13 zł - zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły bhp 424,86 zł; niszczarka i druki do Referatu Spraw Obywatelskich i USC 1.365,79 zł, organizacja jubileuszu z okazji 100-lecia urodzin mieszkanki Ciechanowca (kwiaty, słodycze i dyplom) - 502,48 zł; organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia w związku małżeńskim (kwiaty, zdjęcia) 523 zł, * ,24 zł - usługi pozostałe w kwocie, w tym: serwis oprogramowania SELWIN do ewidencji ludności 6.573,12 zł; naprawa niszczarki 60 zł; koszt przesyłek pocztowych 20 zł; serwis oprogramowania, konserwacja i aktualizacja programu w USC 2.391,12 zł, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia w związku małżeńskim zł; * zł szkolenie: kierownika USC oraz pracownika ds. obrony cywilnej; 2) ,62 zł - przekazano dotację udzieloną w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie funkcjonowania w 2013 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg (dotacji udzielono po przedstawieniu kopii faktur dokumentujących poniesienie wydatku na dzierżawę łącza stałego);

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz ) ,26 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym: diety radnych, przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zł; płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady ,79 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.193,90 zł; zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych 2.644,57 zł; przesyłki pocztowe oraz organizacja spotkania opłatkowego zł; 4) ,58 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym: * 6.091,95 zł na zakup okularów ochronnych dla 13 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych oraz ekwiwalent dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej, * ,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym: 3 nagrody jubileuszowe na kwotę zł, * ,26 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, * zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników), * zł na koszty umów zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty rolnicze z Unii Europejskiej), * ,34 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej 4.823,82 zł, artykuły BHP i ubrania robocze dla pracowników gospodarczych 4.098,53 zł, druki i materiały biurowe ,34 zł, olej napędowy do BUSA i SKODY ,36 zł, olej opałowy do budynku Urzędu ,65 zł, środki czystości 7.213,03 zł, drobne wyposażenie (2 niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne, klawiatura. akcesoria komputerowe, monitory do komputerów) 3.523,32 zł, znaki opłaty pocztowej, książki nadawcze i pieczątki 457,45 zł, artykuły spożywcze na organizację spotkań 1.994,90 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek 1.273,94 zł, papier ksero 239,85 zł, leki do apteczki 323,90 zł, części do samochodów (filtr powietrza, opony, klocki hamulcowe) 3.633,25 zł, * ,50 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu, * 1.399,50 zł na badania wstępne i okresowe pracowników, * ,04 zł na zakup usług pozostałych, w tym: za obsługę prawną urzędu zł, za udział Burmistrza w obradach Forum Związku Gmin Wiejskich zł, za wykonanie nadstawki nad szafę biurową, godła państwowego i herbu Ciechanowca zł, za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych 4.315,64 zł, za przesyłki pocztowe ,40 zł, za monitorowanie systemu alarmowego zł, za przegląd kotła c.o. i wymianę odmulacza zł, za wydatki związane z utrzymaniem samochodów (wymiana oleju) 945,13 zł, za naprawę kserokopiarki i niszczarki 1.355,77 zł, za reinstalację bazy danych, serwis i aktualizację systemu BUDŻET, licencja do programu Prawo Optimum, wykup dostępu do systemu LEX, odnowienie podpisu elektronicznego Burmistrza i inspektora ds. płac ,86 zł, za przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego i usługi kominiarskie 846,24 zł, za abonament radiowy 305 zł, * 1.313,64 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, * 4.038,21 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy), * ,20 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, * 2.136,44 zł na podróże służbowe pracowników Urzędu, * ,65 zł na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia ,80 zł; składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego 2.282,50 zł, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 1.260,35 zł oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra zł, * ,91 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% rocznego odpisu),

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz * zł na podatek leśny i od środków transportowych, * 7.245,02 zł na szkolenia pracowników; 5) zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym: * zł - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu, * ,81 zł - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat, * ,49 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 3.694,49 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu, * 4.141,80 zł - koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec, *1.690 zł koszt umowy o dzieło za projekcję filmu Syberiada Polska, * ,31 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe 3.491,94 zł, paliwo do wykaszarki, wapno chlorowane do dezynfekcji, worki na odpady, drobne narzędzia do sprzątania targowicy 885,14 zł, bilety opłaty targowej 1.415,73 zł, puchary i statuetki dla sportowców 5.123,47 zł, puchary, książki, statuetki, torby ozdobne, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje i konkursy) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez ogólnomiejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza 9.150,10 zł, druki, materiały biurowe, nakazy płatnicze, bankowe dowody wpłaty 4.526,13 zł, artykuły spożywcze 473,43 zł, artykuły bhp dla pracowników ds. wymiaru i poboru podatków 424,86 zł, czasopisma i literatura fachowa 566,03 zł, artykuły przemysłowe i kwiaty do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało 665 zł, flagi oraz uchwyty do mocowania flag 2.315,48 zł, * ,22 zł pozostałe usługi bieżące, w tym: zł - opłata za usługi bankowe Home Banking ; 5.884,79 zł - wywóz nieczystości stałych z targowicy; 8.499,60 zł - wynajem autobusu na przewóz: młodzieży do Łomży w czasie trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sołtysów do Drohiczyna na spotkanie opłatkowe, Orkiestry Dętej przy COKiS na Litwę; 8.135,74 zł - usługi pocztowe; 9.821,55 zł - serwis i aktualizacja programu komputerowego (wymiar i pobór podatków); zł - wydatki związane ze zlotem motocyklowym (usługa gastronomiczna i obsługa medyczna); 615 zł - opłata rejestracyjna za uczestnictwo Gminy Ciechanowiec w jubileuszowych Targach i Kongresie Samorządów Województwa Podlaskiego; zł - wydatki związane z obchodami rocznicy egzekucji ludności na tzw. pałatkach ; 492 zł - wpis i aktywacja przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Programu Europejskiego Rejestru Renomowanych Certyfikat Euro Renoma ; 423,24 zł - pranie flag; 270,60 zł - wykonanie dekoracji do ołtarzyka na Boże Ciało; 560,60 zł - dystrybucja filmu Syberiada Polska ; 375,10 zł - dzierżawa pojemnika na targowicy; zł - spotkanie opłatkowe sołtysów, * 2.006,08 zł - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat, *651 zł szkolenia pracowników. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Plan wydatków uchwalony w wysokości zł wykonano na kwotę 1.601,85 zł, co stanowi 99,99%. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona była na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców i została wykorzystana na wynagrodzenie i pochodne od płac osoby prowadzącej aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Uchwalony plan wydatków w wysokości zł wykonano na kwotę ,53 zł, co stanowi 95,21% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz ) dofinansowanie ze środków własnych funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych na łączną kwotę 5.991,79 zł, w tym: zł - dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 23 czerwca 2013 roku 4 funkcjonariuszy przez 8 godzin pełniło służbę ponadnormatywną na terenie miasta Ciechanowiec), ,79 zł - zakup i przekazanie dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem urządzenia monitorującego tzw. fotopułapki, zł - zakup i przekazanie do Posterunku Policji w Ciechanowcu 1 zestawu komputerowego; 2) funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę ,74 zł, z czego: * ,82 zł na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych w okresie od IV kwartału 2012 roku do III kwartału 2013 roku, * ,58 zł na płace i pochodne od płac oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu, * ,16 zł na koszty umów zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej), * ,69 zł na zakupy, w tym: ,64 zł paliwo do 10 samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy), ,31 zł olej opałowy do budynków OSP: Ciechanowiec, Kozarze i Tworkowice, 3.628,40 zł olej napędowy do nagrzewnicy OSP Pobikry, 4.107,60 zł sprzęt pożarowy (hełmy i węże dla OSP: Ciechanowiec, Koce Basie, Pobikry), 8.997,35 zł części do naprawy samochodu OSP Ciechanowiec, 2.035,68 zł kalendarze, czasopismo Strażak, publikacja zarządzania kryzysowego, puchary na zawody strażackie, wiązanki okolicznościowe, środki czystości; 2.610,71 zł materiały do drobnego remontu pomieszczenia w OSP Ciechanowiec, * 8.772,42 zł na zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego, * ,55 zł na opłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach OSP i wodę zużytą w akcjach ratowniczych, * 4.519,78 zł na remont samochodu pożarniczego będącego w używaniu OSP Pobikry, * zł na remonty w ramach Funduszu Sołeckiego, * zł na badania lekarskie członków OSP, * ,74 zł na usługi pozostałe, w tym: 1.771,20 zł monitorowanie systemu alarmowego; zł okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych; zł usługa gastronomiczna dla członków jednostek OSP z okazji obchodów: 3-go Maja, 11-go Listopada oraz w trakcie zawodów pożarniczych; 666,70 zł wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników na śmieci; 333,70 zł drobne naprawy sprzętu; zł wykonanie dokumentacji niezbędnej do utwardzenia placu przy OSP Tworkowice; 339,18 zł koszt przesyłek publikacji zarządzania kryzysowego, wykonanie kopii mapy zasadniczej wsi Tworkowice oraz pranie ubrań strażackich; 1.285,35 zł przegląd sprzętu gaśniczego jednostek i sprzętu hydraulicznego; 1.152,61 zł przegląd samochodów pożarniczych, * zł na usługi bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego, * 369 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec, * zł na ubezpieczenie samochodów strażackich, * 840 zł na ubezpieczenie grupowe członków jednostek OSP.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Dział Obsługa długu publicznego Plan wydatków wynosił zł i został wykonany na kwotę ,76 zł, co stanowi 99,68% wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Dział Oświata i wychowanie Plan wydatków uchwalono w wysokości zł a wykonano na kwotę ,77 zł, co stanowi 98,69% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie Oświaty przedstawiają się następująco: 1) Dla Stowarzyszenia EDUKATOR w Łomży przekazano dotację w kwocie ,40 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach. Podstawę naliczenia i przekazania miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do tej szkoły. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup: węgla, energii i wody, materiałów biurowych, monitoring, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości i opłaty telekomunikacyjne. Dotacja z budżetu Gminy Ciechanowiec przekazywana była w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę; 2) Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała ,46 zł, w tym: * ,18 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, * ,84 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (31,37 etatu), administracji (7,08 etatu) i obsługi (14,75 etatów), w tym: 6 nagród jubileuszowych na kwotę ,05 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługi i nauczycieli na kwotę 9.204,11 zł, nagrody uznaniowe zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli ,18 zł, * ,80 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, * ,83 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy ,54 zł; materiały do remontu pomieszczeń (artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, piasek, cement, żarówki) 2.387,83 zł; środki czystości 4.081,85 zł; prenumerata prasy, publikacji i wydawnictw 1.016,87 zł; druki 1.192,42 zł; materiały biurowe 1.667,50 zł; części do samochodu 267,51 zł; części do kosiarki 100 zł; artykuły bhp (obuwie, odzież, okulary korekcyjne, woda) 2.185,66 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady 3.004,95 zł; tonery i taśmy do drukarek 1.583,92 zł; akcesoria komputerowe 599,09 zł; wyposażenie (pojemniki na śmieci, flagi, tablica do pisania) 1.155,46 zł; papier xero 1.844,34 zł; wiązanki okolicznościowe zł; artykuły dla uczestników wyjazdu do Rosbach (upominki, posiłki, napoje) - 798,89 zł, * 1.598,91 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki, * ,97 zł na zakup energii elektrycznej i wody, * 1.969,50 zł na badania okresowe pracowników, * ,95 z ł na usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe 1.061,40 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych ,19 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy zł; przewóz uczniów do Rosbach zł; monitoring systemu alarmowego 960 zł; badanie techniczne samochodu 98 zł; abonament za Leksa 2.258,28 zł; nowelizacje programu płacowego zł; abonament za dostęp do programu IPS 150 zł; utrzymanie strony internetowej 129,90 zł; licencja programu antywirusowego 406,24 zł; korzystanie z serwisu e-sekretariat 280 zł; konserwacja i dozór techniczny platformy schodowej 895,50 zł; konserwacje sprzętu i urządzeń 3.925,69 zł; wykonanie audytu energetycznego zł; naprawa rynien na budynku szkoły 282,90 zł; przegląd budowlany zł; usługi drobne (pranie obrusów, naprawa samochodu, radioodtwarzacza, monitora, oprawienie arkuszy ocen, składanie rolet i ekranu) 1.399,35 zł oraz wykonanie gry planszowej ze środków otrzymanych: ze Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach i Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu w ramach realizacji projektu Przez sześć wieków do cyfrowej współczesności ,50 zł, * 1.027,78 zł na usługi za dostęp do sieci Internet,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz * 1.354,78 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, głównego księgowego oraz dozorcy), * 3.156,58 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, * 2.679,45 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników, * zł na ubezpieczenie mienia szkoły oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rosbach, * zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, * zł na szkolenia pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, * ,89 zł na realizację ze środków unijnych projektu pn. Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec droga do sukcesu, w tym: zł - wynagrodzenia logopedy pracującego w SP w Łempicach i w SP w Radziszewie Starym; zł - zakup szafek do przechowywania pomocy dydaktycznych; ,89 zł - zakup pomocy dydaktycznych. Pomoce zakupiono do szkół podstawowych: w Ciechanowcu, Łempicach i Radziszewie Starym. Projekt skierowany był do uczniów klas I III i miał służyć indywidualizacji procesu nauczania. Wsparciem objęto organizację zajęć korekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i logopedycznych rozwijających zainteresowania w dziedzinie nauk matematycznych oraz gimnastyki korekcyjnej; 3) Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała ,14 zł, w tym: * ,64 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie (3.885 zł), * ,24 zł na płace i pochodne od płac: nauczycieli (7,33 etatu) i obsługi (1,18 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli 5.476,48 zł, 2 nagrody jubileuszowe ,30 zł, nagrody uznaniowe zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika obsługi 726,58 zł, * zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, * ,57 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego ,19 zł; środków czystości 819,46 zł; materiałów biurowych 339,30 zł; druków 297,27 zł; programu Ocena opisowa 110 zł; benzyny do kosiarki 160,03 zł; tonera do kserokopiarki 1.143,90 zł; klawiatury i zasilacza do komputera 225 zł; materiałów do napraw (żyłka do kosy spalinowej, zamek, żarówki, farby do malowania wnętrz) 921,61 zł; papieru xero 759,65 zł; artykułów bhp 250,06 zł; pojemników na śmieci 86,10 zł; anteny do pracowni internetowej 38 zł; wieńca okolicznościowego 110 zł; pokarmu dla żółwi - 42 zł; pieczątki szkoły 65 zł; biletów na basen oraz sprzętu sportowego (piłka, rower treningowy, bieżnia) - środki Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach zł, * 5.873,48 zł na zakup energii elektrycznej i wody, * 5.466,01 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.210,50 zł; monitoring obiektu szkoły 960 zł; przegląd i konserwacja gaśnic 254,61 zł; przeglądy, konserwacje i drobne naprawy sprzętu 939,90 zł; przegląd kotła co 553,50 zł; przesyłki pocztowe 7,50 zł; wynajem autobusu oraz zajęcia edukacyjne prowadzone w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku sfinansowane ze środków Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach zł, * 350,88 zł na usługi za dostęp do sieci Internet, * 971,32 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, * zł na ubezpieczenie mienia szkoły, * zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała ,74 zł, w tym: * ,74 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, * ,64 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (7,72 etatu) i obsługi (1,33 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli 6.207,30 zł; nagrody uznaniowe zł; odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika obsługi zł, * ,20 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz * ,66 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego ,76 zł; artykułów biurowych 125 zł; benzyny do kosiarki 158,36 zł; druków 253,48 zł; pojemników na śmieci 86,10 zł; żyłki do kosy spalinowej 49 zł; flagi Polski 51,73 zł; papieru xero 71,25 zł; artykułów malarskich (malowanie placu zabaw i jadalni) 303,55 zł; środków czystości 204,46 zł; narzędzi ogrodniczych - 131,80 zł; lampek choinkowych 40 zł; artykułów bhp - 915,29 zł oraz prenumerata wydawnictw 332,88 zł, * 298,20 zł na zakup pomocy logopedycznych dla dzieci, * 5.076,22 zł na zakup energii elektrycznej i wody, * 260 zł na badania okresowe pracowników, * 5.398,96 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości i eksploatacja pojemników 139,37 zł; konserwacja gaśnic 126,69 zł; przegląd przewodów kominowych 282,90 zł; naprawa oświetlenia 600 zł; przeglądy i naprawy sprzętu zł; przegląd okresowy budynku zł; wycieczka do Tykocina i Białegostoku sfinansowana ze środków Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach zł, * 350,88 zł na usługi za dostęp do sieci Internet, * 871,47 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły), * 779,67 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, * 111,10 z ł na zwrot za podróże służbowe pracowników, * zł na ubezpieczenie mienia szkoły, * zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 5) na funkcjonowanie przy 3 szkołach podstawowych oddziału O wydatkowano ,07 zł, w tym: * ,17 zł SP w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), * ,01 zł SP w Łempicach (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac nauczycieli), * ,89 zł SP w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac nauczycieli), 5) na funkcjonowanie Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano ,27 zł, w tym: * ,20 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, * ,38 zł na płace i pochodne od płac: nauczycieli (4,27 etatu) i obsługi (4,77 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 976 zł oraz nagrody uznaniowe na kwotę zł, * ,10 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, * 700 zł na koszt dokonania przeglądu instalacji elektrycznej, * ,37 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego ,65 zł; środków czystości 2.205,22 zł; materiałów biurowych 656,26 zł; tuszu do drukarki 411 zł; papieru xero 281,75 zł; routera do Internetu i zasilacza awaryjnego 570 zł; dyplomów i dzienników zajęć 167,10 zł; oleju do kosiarki 201,38 zł; artykułów do wymiany zużytych części hydraulicznych w łazience i kuchni oraz odnowienia łazienki 1.091,79 zł; artykułów przemysłowych (nasiona, doniczki) 319,24 zł; termosów i pojemników termoizolacyjnych 2.688,69 zł; rolet do sali dydaktycznej 498 zł; artykułów do wyposażenia kuchni 464 zł; ławki wolnostojącej i pawilonu składanego (środki Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach) ,01 zł, prenumerata: czasopisma pn. Niezbędnik Dyrektora Przedszkola i Monitora Prawnego 1.459,28 zł, * ,17 zł na zakup środków żywności: zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki, * 996,55 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych(zestawy edukacyjne i klocki), * 8.835,89 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz * 442,50 zł na badania okresowe pracowników. * ,01 z ł na usługi pozostałe, w tym: abonament RTV 201,40 zł; wywóz ścieków i nieczystości stałych 2.078,34 zł; opłata za zakup obiadów dla dzieci ,90 zł; monitoring obiektu 1.365,30 zł; przegląd instalacji kominowej 246 zł; przegląd gaśnic 222,63 zł; usługa serwisowa kserokopiarki 489,44 zł; dozór kotłów w kotłowni 237 zł; przegląd budynku 369 zł; konserwacja kotła co 620 zł oraz montaż czujnika w piecu c.o zł, * 586,19 zł na usługi za dostęp do sieci Internet, * 761,91 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, * 751 zł na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, * zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, * 340 zł na szkolenie pracowników Przedszkola w zakresie BHP; 6) Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało ,22 zł, w tym: * zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej, * ,86 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (24,91 etatu), administracji (1 etat) i obsługi (11 etatów), w tym: 4 nagrody jubileuszowe na kwotę ,08 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę ,61 zł, odprawa nauczyciela z art. 20 KN na kwotę zł, odprawa pracownika obsługi (likwidacja stanowiska) na kwotę zł i nagrody uznaniowe na kwotę zł, * ,80 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, * zł na koszty umów zleceń (przegląd techniczny budynku, medyczne zabezpieczenie zawodów sportowych, wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym ORLIK ), * ,03 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego ,65 zł; materiałów remontowych (elektryczne, malarskie) 1.786,36 zł; środków czystości 6.377,20 zł; artykułów biurowych 1.823,71 zł; druków 531,04 zł; książek do biblioteki 574,12 zł; szafek do kawiarenki internetowej 700 zł; flag 29,52 zł; artykułów bhp i wyposażenia apteczki 1.645,68 zł; benzyny do kosiarki, odśnieżarki i motoroweru - 331,35 zł; tonera i tuszu 2.925,60 zł; papieru do drukarek i kserokopiarki 2.305,69 zł; statuetek, dyplomów, wiązanek 481,70 zł; nawozów do trawników 130 zł; tablicy interaktywnej (środki Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach) zł oraz prenumerata prasy i zakup publikacji 2.785,41 zł, * 220 zł na zakup pomocy naukowych, w tym zakup siatek do bramek na boisku 220 zł, * ,61 zł na zakup energii elektrycznej i wody, * 792 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników, * ,53 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz ścieków i nieczystości stałych 4.362,56 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe 6.417,08 zł; monitoring obiektu szkoły zł; nowelizacje programów komputerowych 810 zł; abonament za program Opiekun 127 zł; aktualizacja strony internetowej - 104,85 zł; konserwacje i dozór windy 5.337,60 zł; naprawa laptopa zł; usługa gastronomiczna zakupiona w dniu całodniowego szkolenia Rady Pedagogicznej przez konsultantów CEO Warszawa 450 zł; przegląd przewodów kominowych 577,50 zł; przegląd gaśnic 456,33 zł; naprawa skutera 300 zł; naprawy i konserwacje kserokopiarki, monitora, komputera 3.083,61 zł; udział w Forum Dyrektorów 350 zł; montaż tablicy interaktywnej sfinansowanej ze środków Stowarzyszenie TUTOR w Kozarzach zł; wykonanie przyłącza energetycznego w związku z modernizacją centralnego ogrzewania zł, * 1.976,13 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, * 1.116,92 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły), * 4.085,74 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz * 3.278,60 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli, * zł na ubezpieczenie mienia, * z ł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 7) na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano ,39 zł, w tym: * ,85 zł - dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (w okresie sprawozdawczym dowożono 292 uczniów), * ,54 zł wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy na koszty przejazdu 8 uczniów niepełnosprawnych (zwrotu dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych). 8) na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 szkół podstawowych, Przedszkola w Ciechanowcu oraz Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano ,08 zł: * Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykonała wydatki na kwotę ,42 zł, w tym: ,71 zł na zakup wydawnictw książkowych, ,44 zł na czesne, szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej, ,27 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego, * Szkoła Podstawowa w Łempicach wykonała wydatki na kwotę 449,39 zł, w tym: - 90 zł na szkolenia nauczycieli, - 359,39 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z kursów. * Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wykonała wydatki na kwotę 1.153,57 zł, w tym: zł na szkolenia rady pedagogicznej, - 633,57 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających ze szkoleń. * Przedszkole w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 752,42 zł, w tym: zł na szkolenia rady pedagogicznej, - 252,42 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających ze szkoleń. * Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 5.663,28 zł, w tym: zł na szkolenie rady pedagogicznej, warsztaty dla nauczycieli oraz kursy kwalifikacyjne, ,28 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego; 9) fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie zł obejmuje zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych. Z pomocy skorzystało 10 nauczycieli i 15 nauczycieli emerytów (zapomogi wynosiły od 230 zł do zł na osobę); 10) na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano zł. Środki zgromadzone na rachunku funduszu świadczeń socjalnych w kwocie ,62 zł (w tym saldo z poprzedniego roku wynosiło ,62 zł) zostały wykorzystane w kwocie zł na: wypłatę 4 zapomóg na łączną kwotę zł, częściową dopłatę do wycieczki na kwotę zł, koszty zorganizowania spotkania z okazji Dnia Nauczyciela na kwotę zł oraz wypłatę ekwiwalentu za zakup opału na łączną kwotę zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan środków zgromadzonych na rachunku ZFŚŚ wynosił ,62 zł; 11) na koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano ze środków własnych gminy 788 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 roku 188 zł. Dział Ochrona Zdrowia Plan wydatków wynosił zł i wykonany został na kwotę ,01 zł, co stanowi 96,02% wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu stanowią:

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz ) zwalczanie narkomanii na kwotę zł, w tym: * zł wydatkowano na koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin w budynku Przedszkola w Ciechanowcu. Z pomocy skorzystało 31 osób (indywidualnie) oraz 8 klas ZSOiZ w Ciechanowcu; 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę ,01 zł, w tym: * zł przekazano, jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP w Ciechanowcu zgodnie z umową zawartą w dniu 29 marca 2013 roku. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczone były na tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu postaw pro aktywnych i skutecznego oddziaływania wychowawczego, przeciwdziałania demoralizacji, wandalizmowi, uzależnieniu od leków, papierosów, alkoholu i narkotyków wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. W projekcie wzięło udział 31 uczestników, * 7.674,95 zł przekazano, jako dotację dla Ciechanowieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego REMEDIUM na organizację Spotkania rocznicowego, które odbyło się roku. Dotację przekazano zgodnie z umową zawartą w dniu 29 kwietnia 2013 roku w wyniku otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wykorzystano na organizację spotkania rocznicowego, które miało na celu upowszechnienie działalności Stowarzyszenia poprzez otwarty charakter spotkania, zwiększenie wiedzy, edukacji i informacji w zakresie uzależnień oraz propagowanie trzeźwego stylu życia, * zł przekazano, jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP w Ciechanowcu zgodnie z umową zawartą w dniu 3 czerwca 2013 roku. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczone były na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci naszej gminy poprzez stworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego i jego zagospodarowania, poznawanie i stosowanie różnorodnych form teatralnych, poznawanie piękna słowa mówionego, kształtowanie umiejętności interpretacji sztuki teatralnej oraz uczestnictwo w zorganizowanym aktywnym wypoczynku sportowym, kulturalnym i społecznym. W projekcie wzięło udział 150 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, * zł wydatkowano na diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, * zł wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od do ). W wyniku tej działalności w okresie sprawozdawczym udzielono 54 konsultacji, w tym udzielono porad w zakresie: trudności pojawiające się w relacjach z rodziną u osób z długotrwałą abstynencją, naprawa relacji z rodziną po zaprzestaniu picia, trudności wynikające z życia z alkoholikiem, radzenie sobie w sytuacji stresowej, gdy pije osoba bliska, problemy z utrzymaniem abstynencji, * ,06 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 284,09 zł nagrody w ramach konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym ; 1.680,17 zł - zakup 14 stroi piłkarskich do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego; zł - regały biurowe na potrzeby Komisji; 488,31 zł - zakup 350 opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół podstawowych; 356,01 zł - materiały na programy profilaktyczne; 449 zł - czajnik i aparat telefoniczny; 2.697,01 zł - zakup 12 par obuwia dla seniorów; 3.251,40 zł - zakup 20 kompletów piłkarskich dla grupy seniorów; 309 zł - zakup sprzętu sportowego ( gra w rzutki do tarczy) do świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu; 3.742,03 zł - zakup 18 par obuwia sportowego dla młodzików biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych; 1.556,01 zł - zakup stołu do gry do świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu; zł - zakup sprzętu sportowego tj. stołu do gry w hokeja oraz tarcz do rzutek na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży; 3.304,03 zł - zakup 16 par butów dla juniorów na zajęcia sportowe; 169 zł - zakup 1 pary butów dla młodzika do zajęć sportowych; zł - zakup 2 stołów do tenisa stołowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSOiZ w Ciechanowcu; 102 zł zakup

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz poradnika Zapobieganie przemocy w rodzinie oraz 45 zł koszt rocznej prenumeraty czasopisma pt. Trzeźwymi Bądźcie, * zł wydatkowano na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Burmistrzem Ciechanowca a Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zajęcia w świetlicy odbywały się w dwóch grupach. Na zajęcia uczęszczało 16 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowcu. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci uczęszczających na te zajęcia, * zł wydatkowano na usługi pozostałe, w tym: 600 zł - dofinansowanie pobytu 1 ucznia Gimnazjum na obozie sportowym w Spale; 810 zł zorganizowanie kuligu i ogniska dla dzieci i młodzieży odpoczywającej w czasie ferii zimowych (w spotkaniu udział wzięło około 70 osób); zł sfinansowanie koncertu profilaktycznego pn. Nie pozwól ukraść swoich marzeń dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; zł koszty wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 10 osób, wobec których Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; zł opłacenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dla 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym podczas realizacji projektu pn. Ze sztuką w profilaktykę ; zł - muzyczny program profilaktyczny pn. Szanuj życie dla dwóch grup uczniów (klasy III-IV i V-VI ) Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu; zł - koszty wypoczynku letniego w Krynicy Zdrój 1 dziecka z rodziny z problemem alkoholowym; zł wyjazd 3 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (członków Zespołu Tańców Narodowych przy COKiS w Ciechanowcu) na 15 Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Grecji; zł - pobyt 13 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu (z rodzin, w których istnieje zagrożenie uzależnieniem alkoholowym) na obozie profilaktyczno-wypoczynkowym w Ostródzie; zł - wypoczynek wakacyjny 4 dzieci zorganizowany przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej; zł - wakacyjny wypoczynek nad morzem 26 dzieci zorganizowany przez CARITAS w Ciechanowcu; zł - pobyt na obozie sportowym w Szklarskiej Porębie 2 uczniów Gimnazjum; zł wyżywienie i zakwaterowanie na obozie w Zakopanem 9 uczniów klas I-III LO w Ciechanowcu; 370 zł - spektakl profilaktyczny pt. Ostatni dzwonek dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 416 zł - wykonanie nadruku z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych na strojach sportowych dla dzieci i młodzieży z drużyn piłkarskich działających przy COKiS; zł - przeprowadzenie zajęć informacyjno- edukacyjnych w ramach programu profilaktycznego Jak unikać uzależnień dla wszystkich klas uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, * 200 zł wydatkowano na opłaty od wniosków o przymusowe leczenie odwykowe pięciu osób. Nadmienia się, że środki w kwocie zł niewykorzystane w 2012 roku były wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok Dział Pomoc społeczna Plan wydatków uchwalony na kwotę zł wykonano na kwotę ,34 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco: 1) ,87 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 13 osób, w tym: 7 osób w DPS w Kozarzach na łączną kwotę ,62 zł; 1 osoba w DPS w Tykocinie na kwotę ,52 zł; 1 osoba w DPS w Garbarach na kwotę ,14 zł; 2 osoby w DPS w Siemiatyczach na łączną kwotę ,41 zł); 1 osoba w DPS w Brańsku na kwotę ,34 zł) oraz 1 osoba w DPS w Rogożewku na kwotę ,84 zł. Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej ustalona została zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. wysokość odpłatności wyliczana jest na podstawie dochodu osoby kierowanej do takiej placówki. W myśl tego przepisu obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby w 2013 roku wynosiła od 1.428,71 zł do 2.511,60 zł miesięcznie w zależności od dochodu osiąganego przez podopiecznych kierowanych do tych domów;

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz ) zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłaty za pobyt 2 osób w schroniskach dla osób bezdomnych w tym: 1 osoba w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Pieńkach Zarębskich oraz 1 osoba w Schronisku dla Chorych Betlejem w Warszawie. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby w 2013 roku wynosi od 200 zł do 559,70 zł miesięcznie w zależności od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska; 3) zł wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup wydawnictw fachowych oraz teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 4) ,37 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym: * zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 428 rodzin (zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę zł i dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na kwotę zł); * zł zasiłki pielęgnacyjne i świadczenie pielęgnacyjne, w tym: zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 178 osób na kwotę zł, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 39 rodzin na kwotę zł; * zł - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymało 25 osób; * ,37 zł - składki emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono za 15 osób; * zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 59 rodzin; * zł - świadczenie alimentacyjne otrzymało 29 osób (Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki finansowe otrzymują osoby uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł), * zł - wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych (2 etaty) zł; zakup materiałów biurowych, druków i środków bhp zł; usługi pozostałe (opłata rocznego abonamentu za usługi świadczone przez Biuro Informacji Gospodarczej w Warszawie wykazy dłużników, opłaty pocztowe, koszty egzekucyjne) 500 zł; szkolenia pracowników zł; 5) 3.405,60 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za 7 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mających uprawnienia w innym źródle. 6) ,85 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2013 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 48 osób; 7) zł wydatkowano na zasiłki ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc dla 190 rodzin najuboższych w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do zł); 8) ,34 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych, które przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę,

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 168 rodzin. Łącznie udzielono świadczeń, a ich wysokość na jedną osobę wynosiła od 20 zł do 1.213,20 zł; 9) ,60 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych, W 2013 roku wydano 125 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 4 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W ramach tych środków wypłacono 628 dodatków, w tym: dla użytkowników mieszkań komunalnych 106 dodatków na łączną kwotę 9.464,64 zł, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 353 dodatki na łączną kwotę ,53 zł, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 117 dodatków na łączną kwotę ,23 zł oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 52 dodatki na łączną kwotę 4.968,20 zł; 10) ,75 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 57 osób, w tym dla 43 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe oraz dla 14 osób pozostających w rodzinie (zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Ogółem wypłacono 563 świadczenia w kwotach od 30 zł do 529 zł na jedną osobę; 11) ,53 zł wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ( ,53 zł środki własne gminy oraz zł środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy), w tym: * ,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników Ośrodka, w tym: nagrody uznaniowe na łączną kwotę zł oraz 1 nagroda jubileuszowa na kwotę zł, * zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, * ,37 zł na aktualizację programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych, * ,30 zł na zakupy, w tym: 6.541,21 zł materiały biurowe; 415,56 zł - druki; 1.033,20 zł artykuły bhp; 259 zł publikacja pt. Komentarz do ustawy o pomocy społecznej ; 5.075,26 zł - wyposażenie (lampka, przedłużacze, drukarka, monitor, akcesoria komputerowe, regał biurowy, aparat telefoniczny bezprzewodowy); 646,98 zł zestaw do podpisu elektronicznego dla 2 pracowników; zł odzież robocza dla 3 pracowników socjalnych oraz 2.676,09 zł - prenumerata czasopism, * 100 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników, * ,77 zł na zakup usług pozostałych, w tym: 6.996,65 zł - przesyłki pocztowe; 719 zł - konfiguracja programów: finansowo-księgowego i płac; 4.895,25 zł aktualizacja programów do obsługi dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych; zł wykonanie meblościanki do archiwum Ośrodka; 1.114,87 zł - naprawa drukarki i przegląd sprzętu, * 1.778,92 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka), * 1.342,68 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, * 1.816,26 zł na zwrot kosztów podróży służbowych, * 272 zł na ubezpieczenie mienia Ośrodka, * ,30 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, * zł na szkolenia pracowników Ośrodka; 12) ,43 zł (52.623,72 zł środki własne gminy oraz ,71 zł środki z budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: * ,47 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jednego pracownika zatrudnionego na stałe w charakterze opiekunki, * ,52 zł na wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń, w tym: na świadczenie usług opiekuńczych dla 2 osób samotnych z terenu gminy Ciechanowiec, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 2.588,81 zł (środki własne gminy) oraz

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 26 Poz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej ,71 zł (środki z budżetu państwa), * 415,44 zł na zakup artykułów bhp oraz badania profilaktyczne pracownika; 13) zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc wynosiła 200 zł miesięcznie; 14) zł ( zł środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i zł środki własne gminy) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację programu rządowego pn. Posiłek dla potrzebujących przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2013 roku pomocą objęto ogółem 201 osób (w tym 123 osoby zamieszkałe na terenach wiejskich) na łączną kwotę ,51 zł. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, Gimnazjum w Ciechanowcu, Przedszkolu w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Długoborzu, Technikum Handlowo Ekonomicznym w Białymstoku, Specjalnej Szkole w Siemiatyczach, Zespole Szkół Rolniczych w Rudce i Instytucie Głuchoniemych im. Ks. J. Falkowskiego w Warszawie opłacono obiady, natomiast w szkołach wiejskich: w Radziszewie Starym, Łempicach i Kocach Schabach zakupiono bułeczki i jogurty. Ponadto w ramach programu rządowego Posiłek dla potrzebujących przyznano zasiłek celowy przeznaczony na zakup żywności dla 50 rodzin, w tym 11 rodzinom na wsi. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę ,49 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wydatków wynosił zł i wykonany został na kwotę ,31 zł, co stanowi 99,09% wykonania planu rocznego (dotacja rozwojowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego ). Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz z Fundacją Biznes i Prawo w Białymstoku i ma na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy koordynacji i spójności realizowanych działań. Środki unijne wykorzystane zostały na: * ,31 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu (koordynator oraz obsługa księgowa), * zł na zakup materiałów biurowych (drukarka, toner, długopisy, segregatory, teczki). * zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (zakup kart telefonicznych). Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków uchwalony w kwocie zł wykonany został na kwotę ,51 zł, co stanowi 93,86 % wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie ,11 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie ,40 zł i obejmują: * zł - wypłacone stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 456 zł miesięcznie. W 2013 roku stypendium szkolne wynosiło od 110 do 149 zł miesięcznie na 1 ucznia wypłacono łącznie 508 świadczeń na kwotę zł. Ponadto przyznano i wypłacono 8 zasiłków szkolnych na łączną kwotę zł, * ,51 zł środki z budżetu państwa wykorzystano na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji Rządowego Programu Wyprawka szkolna. Z dofinansowania skorzystało: - 63 uczniów SP w Ciechanowcu za łączną kwotę ,61 zł, - 15 uczniów SP w Łempicach za łączną kwotę zł,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 27 Poz uczniów SP w Radziszewie Starym za łączną kwotę 2.396,44 zł, - 3 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu za łączną kwotę 799,50 zł, - 35 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za łączną kwotę ,96 zł. Dział Gospodarka Komunalna Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę zł, a wykonanie wynosi ,67 zł, co stanowi 94,64% wykonania planu rocznego, w tym: * 2.013,12 zł wydatkowano na zakup roślinności i gruntu organicznego ( humixu ) do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach wsparcia rzeczowego 3 mieszkańców wsi Czaje Wólka, którzy pobudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków), * ,63 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi, * 3.568,68 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych (druki dowodów wpłat, publikacja książkowa, papier ksero, tonery), * zł wydatkowano na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec w 2013 roku. Zadanie obejmowało: demontaż, transport i utylizację azbestu. W 2013 roku z terenu miasta i gminy Ciechanowiec usunięto łącznie 112 ton wyrobów zawierających azbest, * zł wydatkowano za wykonanie usługi polegającej na odbiorze w okresie od roku do roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (zgodnie umową Nr RI z dnia 25 czerwca 2013 roku), * zł wydatkowano na likwidację dzikiego wysypiska odpadów (odbiór, transport i przekazanie do utylizacji) z działek gminnych Nr 930 i 931 położonych w ograniczeniu miasta Ciechanowiec, * 274,20 zł wydatkowano na koszty przesyłek pocztowych, * zł wydatkowano na szkolenia pracowników w zakresie postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały w sprawie opłaty śmieciowej, * 524,80 zł wydatkowano na zakup: worków niezbędnych do usuwania skutków powodzi oraz rękawic i worków na odpady wykorzystanych przez dzieci i młodzież w ramach akcji sprzątania świata, * 397,65 zł wydatkowano na pobór wody ze zdroju ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu, * ,33 zł wydatkowano na oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: ,65 zł zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec, ,12 zł przygotowanie przez PRK FARE w Ciechanowcu 320 ton mieszanki piaskosoli na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie , ,25 zł utrzymanie w czystości dróg i placów nas terenie miasta Ciechanowiec, ,11 zł montaż i demontaż dekoracji świątecznych na Placu 3 Maja i moście na rzece Nurzec, zł wyłapywanie i dostarczenie do schroniska 12 sztuk bezpańskich psów odłowionych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, zł ryczałt za gotowość do wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów (zgodnie z zawartą umową z dnia roku), zł ryczałt za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych (zgodnie z zawartą umową z dnia roku),

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 28 Poz ,20 zł koszt usługi weterynaryjnej za uśpienie 2 psów, * 3.172,70 zł wydatkowano na zakup grysu białego, ziemi i sadzonek kwiatów rabatowych przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego, * 731,85 zł wydatkowano na wodę zużytą do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu, * zł wydatkowano na naprawy oświetlenia ulicznego w ramach zawartej umowy zlecenie, * 2.254,49 zł wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego (zegary astronomiczne, żarówki, itp.), * ,20 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec, * ,50 zł wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego (umowa z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Bielsk Podlaski z dnia roku i z dnia roku), * 2.750,31 zł wydatkowano na wymianę uszkodzonych (w wyniku zdarzenia drogowego) opraw oświetlenia ulicznego: w ulicy Czyżewskiej i w ulicy Łomżyńskiej oraz montaż na nowym słupie oprawy oświetlenia ulicznego w ulicy Polskiej. - * ,33 zł przekazano jako dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu z tytułu dopłaty do 1 m 3 odbioru, wywozu i unieszkodliwienia nieczystości stałych. Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych. Ujemna różnica między przychodami a kosztami danego rodzaju działalności powinna stać się podstawą ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, po podzieleniu różnicy przez planowany do zrealizowania zakres ilościowy finalnej usługi wyrażony w jednostkach. W związku z powyższym do wyliczenia stawki jednostkowej i wielkości dotacji przedmiotowej na I półrocze 2013 roku przyjęto następujące dane: - przewidywane koszty ogółem na kwotę zł, - przychody ogółem za odbiór i wywóz nieczystości stałych w kwocie zł, - różnica pomiędzy szacowanymi przychodami a kosztami zł, - ilość odpadów planowana do odbioru, wywozu i unieszkodliwienia m 3, - cena dopłaty do 1 m 3 jaką należałoby zastosować wynosi 113,53 zł ( zł: m 3 ), - dotację przedmiotową zaplanowano w kwocie zł (3.650 m 3 x 113,53 zł = ,50 zł), - według ostatecznego rozliczenia przekazanego w dniu roku przez Dyrektora PRK FARE w Ciechanowcu w okresie sprawozdawczym odebrano i wywieziono ogółem 3.429,81 m 3 nieczystości stałych. - - Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków uchwalony w wysokości zł wykonano na kwotę ,94 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu rocznego, w tym: * zł - przekazano dotację celową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na realizację projektu pn. Książka zamiast Internetu (rozwijanie zainteresowań czytelniczych będących alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, * zł - przekazano dotację celową dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na realizację projektu pn. Festyn Rodzinny Zabawy Nadszedł Czas (zorganizowanie festynu rodzinnego we wsi Winna Poświętna). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu,

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 29 Poz * zł - przekazano dotację na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu, * ,99 zł wydatkowano na zakupy do świetlic wiejskich, w tym: ,52 zł zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego, ,16 zł olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Czaje Wólka, ,36 zł olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry, - 79,95 zł pojemnik na odpady do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare, * ,86 zł wydatkowano na zakup wody i energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Ciechanowiec (Malec, Koce Piskuły, Czaje Wólka, Radziszewo Sieńczuch, Pobikry, Wojtkowice Stare, Skórzec i Winna Poświętna), * ,16 zł wydatkowano na remonty świetlic wiejskich, w tym ,16 zł w ramach Fund. Soł. * 1.777,93 zł wydatkowano na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich (wywóz opadów komunalnych i ścieków, wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich, wymiana wodomierzy, drobne naprawy w budynkach), * zł - przekazano dotację na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu. Dział Kultura fizyczna i sport Plan wydatków uchwalony na kwotę zł został wykonany w wysokości zł, co stanowi 37,28% wykonania planu rocznego, w tym: * zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP w Ciechanowcu zgodnie z umową zawartą w dniu 29 marca 2013 roku. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację projektu pn. Pływać każdy może. Celem zadania było umożliwienie dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat udziału w wyjazdach na basen, gdzie uczyły się oraz doskonaliły wcześniej poznane umiejętności pływania czynnie spędzając czas wolny. Jednocześnie poznawały zasady bezpieczeństwa nad wodą i właściwego zachowania się na obiektach sportowych. Zrealizowano 6 wyjazdów, w których wzięło udział ponad 240 osób. Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. V. WYDATKI NA INWESTYCJE Plan wydatków majątkowych wynosił zł i w 2013 roku zrealizowany został na kwotę ,84 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu rocznego (15,24 % zrealizowanych wydatków ogółem), w tym: 1. Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska ,66 zł (plan zł, w tym: środki własne zł, środki z budżetu państwa zł, środki z Powiatu Wysokomazowieckiego zł). W ramach zadania przebudowano 3 ulice w Ciechanowcu: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła 389 mb. W ulicach: Glinki i Wiatraczna wykonano: ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw łamanych, 2 wyniesione przejścia dla pieszych, przykanalik do kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome. W ulicy Pińczowskiej wykonano: obustronne chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i zjazdy gospodarskie o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie drogowe pionowe i poziome; nawierzchnię bitumiczną, plac manewrowy z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej. 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych zł (plan zł). Wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym: * zł wykonanie map niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznych na przebudowę

30 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 30 Poz i rozbudowę ulic: Wińskiej z połączeniem do ulicy Kazimierza Uszyńskiego, Długiej, Szerokiej oraz Wąskiej wraz z połączeniem do ulic Ogrodowej i Sienkiewicza (uliczka boczna), * zł opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulic: Szerokiej i Sienkiewicza, * zł opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ulicy Długiej oraz ulicy Wińskiej wraz z włączeniem do ulic Kazimierza Uszyńskiego, * zł opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ulicy Wąskiej wraz połączeniem do ulic: Ogrodowa i Sienkiewicza, * zł opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku: Tworkowice Tworkowice Kolonia, * zł opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku Przybyszyn Kosiorki Pełch w miejscowości Przybyszyn. 3. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pod nazwą Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 0 zł (plan zł). Planowany wydatek dotyczy realizacji projektu, w wyniku którego wybudowana zostanie na terenie kilku gmin województwa podlaskiego szerokopasmowa sieć dystrybucyjna. W związku z przesunięciem czasowym realizacja rzeczowa zadania rozpocznie się w 2014 roku. W chwili obecnej lider projektu Gmina Drohiczyn zakończył postępowanie przetargowe i zawarł umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, który będzie odpowiadał za realizację inwestycji. 4. Zakup pomostu wiszącego stanowiącego wyposażenie placu zabaw Przedszkola w Ciechanowcu zł (plan zł). Pomost wiszący zakupiono ze środków Stowarzyszenia TUTOR w Kozarzach. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu ,15 zł (plan zł). Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z ciechanowieckimi Parafiami Rzymskokatolickimi i było dofinansowane ze środków unijnych. W ramach realizacji projektu poniesiono następujące koszty: zł - opracowanie Studium wykonalności projektu ; zł - opracowanie dokumentacji projektowej i geologicznej na wykonanie i montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynku Gimnazjum w Ciechanowcu; zł - wykonanie tablic pamiątkowych; zł nadzory inwestorskie; ,15 zł - wykonanie w budynku Gimnazjum kaskady 4 pomp ciepła i 5 szt. kolektorów słonecznych cieczowych płaskich. Źródłem ciepła dla pompy jest wymiennik gruntowy z 44 sondami pionowymi. Na realizację zadania pozyskano środki unijne w kwocie ,12 zł, natomiast środki własne gminy stanowiły kwotę ,03 zł. Środki unijne wpłyną do budżetu w I półroczu 2014 roku, jako refundacja poniesionych kosztów po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. 6. Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu ,46 zł (plan zł). W ramach zadania wykonano następujące roboty: * ,98 zł - projekt i przyłącza wodociągowe w pasach drogowych: ulicy Ogrodowej i ulicy Sienkiewicza, * 1.813,48 zł - przyłącze wodociągowe w pasie drogowym ulicy Wińskiej. 7. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu ,07 zł (plan zł). W 2013 roku zakończono przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. Na realizację zadania wydatkowano łącznie ,07 zł, z czego: ,65 zł stanowiły środki własne, zaś ,42 zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2013 roku opłacono: * ,70 zł za roboty budowlane reaktora, roboty budowlane budynku technicznego, roboty elektryczne oraz dostawę, montaż i rozruch urządzeń technologicznych, * za wykonanie tablic pamiątkowych zrealizowanego projektu, * zł za nadzór inwestorski: branży sanitarnej, branży elektrycznej oraz branży budowlanej.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 31 Poz Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zł (plan zł). Oprogramowanie zostało zakupione w lipcu 2013 roku. 9. Centrum IV Rozbioru Polski ,50 zł (plan zł). W 2013 roku Gmina Ciechanowiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Centrum IV Rozbioru Polski. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie ,50 zł, z czego: zł - na opracowanie Studium wykonalności projektu ; 1.291,50 zł - na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących ww. zadania. Rozstrzygnięcie naboru wniosków ma nastąpić w I połowie 2014 roku. 10. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zł (plan zł). Projekt realizowany jest przez Gminę Ciechanowiec od 2010 roku. I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach PROW, z którego uzyskał dofinansowanie w wysokości zł. W 2012 roku gmina realizowała zadanie ze środków własnych. W 2013 roku wykonano ogrodzenie wokół budynku dawnej Synagogi składające się z elementów betonowych, metalowych i ceglanych otynkowanych. Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie zł. Dofinansowanie wpłynęło na rachunek gminy w marcu 2014 roku w formie refundacji kosztów poniesionych w 2013 roku. Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. VI. WYDATKI NA REMONTY Plan wydatków na remonty wynosił ogółem zł i w 2013 roku zrealizowany został na kwotę ,16 zł, co stanowi 90,63 % wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 1,28% zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują: 1) zł - remont rowu melioracyjnego dokonany w ramach FS wsi Zadobrze; 2) ,98 wykonanie remontów i napraw infrastruktury wodociągów wiejskich, w tym: * 1.621,98 zł koszt wymiany punktu czerpalnego w miejscowości Czaje Wólka, * zł przebudowa i remont obudowy studni SW-2 ujęcia podziemnego Stacji Wodociągowej we wsi Radziszewo Sieńczuch (w ramach prowadzonych prac wykonano nową obudowę studni z rury stalowej Ø710 o długości 4,5 m, usunięto nieszczelności gruntu okalającego starą obudowę studni, wypełniono wnętrze nowej obudowy granulatem bentonitowym); 3) ,24 zł - remonty i naprawy dróg gminnych, w tym: * ,13 zł remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego, * 1.521,98 zł wykonanie profilowania nawierzchni gruntowych ulic: Mogilna, Ralkowa, Polna, Spółdzielcza, Wierzbowa, Wspólna i Armii Krajowej, * 813,76 zł wykonanie naprawy nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej i pobocza na odcinku Winna Stara Winna Poświętna, * 233,70 zł wykonanie naprawy nawierzchni żwirowej uszkodzonej spływem wód roztopowych drogi dojazdowej do zabudowań kolonijnych wsi Kosiorki, * 857,56 zł wykonanie profilowania nawierzchni żwirowej drogi dojazdowej na odcinku Koce Schaby Łempice, * 2.103,31 zł wykonanie profilowania nawierzchni gruntowych ulic: Mogilna, Ralkowa, Polna, Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Podlaska, Spółdzielcza, Wierzbowa oraz dróg gminnych dojazdowych: do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Arkadia i do ogródków działkowych, * 896,18 zł przywrócenie przejezdności (poprzez wyprofilowanie) nawierzchni żwirowych dróg gminnych: na odcinku Malec Podgajki i na odcinku Przybyszyn Skórzec, * 857,56 zł przywrócenie przejezdności (poprzez wyprofilowanie) nawierzchni żwirowych dróg gminnych na odcinkach: Kosiorki Kosiorki Kolonia, Kosiorki Poniaty i Przybyszyn Kosiorki, * 227,96 zł wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych ulic: Dworska (skrzyżowanie z ulicą Plac 3 Maja), Kościuszki oraz 11-go Listopada (skrzyżowanie z ulicą Szkolną),

32 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 32 Poz * 1.028,58 zł usuniecie zadoleń i ponowne wyprofilowanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku Dąbczyn Pełch, * 1.332,15 zł zasypanie zadoleń powstałych w wyniku spływu wód roztopowych i ponowne wyprofilowanie nawierzchni nad przepustem w drodze gminnej we wsi Skórzec, * 2.331,54 zł zasypanie zadoleń powstałych w wyniku spływu wód powodziowych i ponowne wyprofilowanie nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Ogrodowa i Wspólna, * 913,03 zł wykonanie naprawy zarwanej nawierzchni chodnika i utwardzonego pobocza ulicy Stadion i zarwanej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego do plaży miejskiej, * 2.393,12 zł - zasypanie zadoleń i ponowne wyprofilowanie nawierzchni żwirowej drogi dojazdowej do wsi Ciechanowczyk oraz wyprofilowanie nawierzchni dróg gminnych na odcinkach: Dąbczyn Ciechanowczyk, Tworkowice Tworkowice Kolonia, Wojtkowice Glinna Kobyla oraz drogi dojazdowej we wsi Tworkowice, * 2.650,56 zł zasypanie zadoleń powstałych w wyniku spływu wód roztopowych nawierzchni gruntowo-żwirowej i ponowne wyprofilowanie nawierzchni drogi dojazdowej we wsi Bujenka (Kolonia) oraz wyprofilowanie nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi dojazdowej do zabudowań kolonijnych wsi Ciechanowczyk, * 562,36 zł usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku wód powodziowych nawierzchni gruntowo-żwirowych ulicy Wspólnej, * 1.869,60 zł wykonanie profilowania nawierzchni żwirowych dróg gminnych na odcinkach: Kozarze Adamowo, Ciechanowiec Tymianki Adamy oraz: drogi gminnej we wsi Nowodwory, dróg gminnych dojazdowych w miejscowości Nowodwory, * 292,13 zł wykonanie profilowania nawierzchni żwirowych 3 bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu, * 2.149,06 zł zasypanie zadoleń powstałych w wyniku spływu wód roztopowych nawierzchni żwirowej i jej ponowne wyprofilowanie drogi dojazdowej do zabudowań kolonijnych wsi Zadobrze oraz wyprofilowanie drogi na odcinkach: Ciechanowiec Zadobrze Sówka Bujenka i Zadobrze Zadobrze Kolonia, * 3.857,33 zł likwidacja zadoleń i wyprofilowanie nawierzchni dróg gminnych dojazdowych położonych w ograniczeniu sołectwa Bujenka, * 184,45 zł wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni chodnika ulicy Mostowej w Ciechanowcu, * 1.656,69 zł wykonanie profilowania nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Armii Krajowej, Wspólna, Długa, Wińska wraz z bocznymi odnogami, Szeroka, Wąska, Podlaska, droga dojazdowa do ogródków działkowych od ulicy Podlaskiej do ulicy Kazimierza Uszyńskiego, Wierzbowa, Wspólna, Ralkowa, Mogilna i Polna, * 3.660,33 zł wykonanie remontu uszkodzonego przepustu w drodze gminnej na odcinku Nowodwory Kolonia Nowodwory ( Ciasne ), * 5.506,73 zł wykonanie profilowania nawierzchni żwirowych dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec na odcinkach: Dąbczyn Pełch, Dąbczyn wieś, Kosiorki Poniaty, Przybyszyn Kostuszyn, Przybyszyn Podgajki, od drogi wojewódzkiej do wsi Skórzec (przez las), na odcinku Skórzec Czarkówka Duża (do granicy gminy), Winna Poświętna Wydziory i drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej wsi Winna Poświętna, * 8.801,13 zł wykonanie profilowania nawierzchni żwirowych dróg gminnych na odcinkach: Bujenka Sówka, Koce Basie Kostry (od drogi wojewódzkiej Nr 681 do granicy gminy), Koce Piskuły zabudowa kolonijna, Koce Schaby Łempice, Łempice Koce Borowe, we wsi Kobusy, Kobusy Radziszewo Stare, Radziszewo Sieńczuch Czaje Wólka kolonia Małyszczyn, Radziszewo-Sieńczuch (kolonia), Czaje Wólka ( Dwór ), Czaje Wólka (kolonia) oraz naprawy nawierzchni żwirowej (likwidacja zadoleń żwirem) na odcinku Koce Schaby Koce Basie Trzaski,

33 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 33 Poz * 1.422,99 zł wykonanie profilowania nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Armii Krajowej, Wspólna, Długa, Wińska wraz z bocznymi odnogami, Szeroka, Wąska, Podlaska, droga dojazdowa do ogródków działkowych, Wierzbowa, Spółdzielcza, Polna oraz Ralkowa i Mogilna wraz z bocznymi odnogami, * 3.450,01 zł wykonanie profilowania nawierzchni dróg gminnych na odcinkach: Ciechanowiec Tymianki - Kozarze Adamowo, Nowodwory wieś, Dąbczyn Pełch (do wsi Dąbczyn), Radziszewo Króle Sawczyn, droga dojazdowa do zabudowy kolonijnej wsi Zadobrze, Radziszewo Stare Trzaski, droga dojazdowa we wsi Radziszewo Stare, * 1.364,56 zł wykonanie profilowania nawierzchni dróg gminnych: drogi dojazdowe w Ciechanowcu (przy cmentarzu), drogi gminne wewnętrzne na terenie targowicy miejskiej w Ciechanowcu, drogi na odcinku Winna Chroły Winna Wilki oraz Winna Poświętna Malec, * 1.979,93 zł wykonanie profilowania nawierzchni dróg gminnych: Pobikry Skórzec (odcinek od wsi Pobikry do lasu), droga gminna dojazdowa we wsi Pobikry, Radziszewo Króle Pobikry (przez Sawczyn) oraz naprawa zadoleń nawierzchni żwirowej drogi gminnej dojazdowej we wsi Kobusy, * 6.102,82 zł wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych ulic: Kościuszki, Orzeszkowej, Dr Olszewskiego i Wojska Polskiego, * zł wykonanie naprawy nawierzchni żwirowej drogi dojazdowej położonej we wsi Kobusy. 4) zł - remont (w ramach Funduszu Sołeckiego) kapliczki we wsi Koce Basie; 5) zł - remonty remiz strażackich dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego; 6) 4.519,78 zł remont samochodu pożarniczego jednostki OSP w Pobikrach ,78 zł oraz 207 zł koszt utwardzeniem placu manewrowego przy remizie OSP w Tworkowicach; 8) remonty świetlic wiejskiej na kwotę ,16 zł, w tym: * ,16 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, * zł wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sobiechowo (likwidacja drzwi wewnętrznych i ścianki działowej, montaż wyłazu na strych, obicie ścian i sufitu panelami z PCV), * zł wykonanie robót budowlano-remontowych aneksu kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare (w ramach robót wykonano: montaż 2 okien PCV, posadzki z płytek typu gres, licowanie ściany płytkami ceramicznymi oraz gipsowanie i malowanie powierzchni sufitu i ścian). VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem zł i w 2013 roku zrealizowany został na kwotę ,23 zł, co stanowi 90,08% wykonania planu rocznego. Wydatki sołectw stanowią 0,92% zrealizowanych wydatków budżetu gminy, w tym: 1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie zł (plan zł) wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 8.757,70 zł ( plan zł) wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 3) wydatki sołectwa wsi Czaje Bagno w kwocie 0 zł (plan zł) - środki planowane na udrożnienie rowu melioracyjnego nie zostały wykorzystane ze względu na brak zgody mieszkańców, co do ich wydatkowania na cel wskazany we wniosku; 4) wydatki sołectwa wsi Czaje Wólka w kwocie 6.445,66 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 5) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 4.675,55 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

34 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 34 Poz ) wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 7.585,75 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 7) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 6.427,16 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 8) wydatki sołectwa wsi Koce Basie w kwocie 8.757,42 zł (plan zł), w tym: remont kapliczki wpisanej do rejestru zabytków zł, zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej 2.280,42 zł oraz wykonanie ogrodzenia posesji remizy OSP zł; 9) wydatki sołectwa wsi Koce Piskuły w kwocie 5.746,95 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 10) wydatki sołectwa wsi Koce Schaby w kwocie 6.416,05 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 11) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie ,46 zł (plan zł) wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, 12) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 6.169,66 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 13) wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie 9.189,08 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 14) wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie zł (plan zł) - wydatkowano na remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej; 15) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 7.350,55 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 16) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 9.902,87 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 17) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie ,22 zł (plan zł), w tym: 5.558,22 zł - zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, firany, karnisze), zł - zakup chłodziarko-zamrażarki do aneksu kuchennego, zł - zakup kosiarki spalinowej; 18) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Króle w kwocie 7.904,30 zł (plan zł), w tym: 1.448,01 zł - zakup lodówki i kuchenki mikrofalowej; zł - naprawa samochodu strażackiego; 4.956,29 zł - zakup krzeseł i innego drobnego wyposażenia; 19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Sieńczuch w kwocie 7.793,10 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 20) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Stare i Radziszewo Sobiechowo w kwocie zł (plan zł) wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej (montaż paneli, wykonanie: parapetów zewnętrznych oraz schodów na strych, obróbki blacharskie); 21) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie ,34 zł (plan zł), w tym: 8.637,18 zł - na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 1.956,16 zł - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (uzupełnienie czarnoziemu oraz wsianie trawy); 22) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie zł (plan zł), w tym: zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP; zł - częściowe wykonanie utwardzenia ww. placu kostką betonową; 23) wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 0 zł (plan zł) środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosku sołectwa wskazującego ich przeznaczenie; 24) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Dady w kwocie 5.983,95 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Glinna w kwocie 6.023,45 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

35 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 35 Poz ) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie zł (plan zł) - wydatkowano na roboty remontowe aneksu kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie posadzek, położenie płytek ceramicznych, malowanie); 27) wydatki sołectwa wsi Winna Chroły w kwocie zł (plan zł) - wydatkowano na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku remizy strażackiej we wsi Winna Chroły; 28) wydatki sołectwa wsi Winna Wypychy w kwocie 6.023,56 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 29) wydatki sołectwa wsi Winna Poświętna, Winna Wilki i Winna Stara w kwocie zł (plan zł) - wydatkowano na wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku remizy strażackiej we wsi Winna Chroły; 30) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie zł (plan zł) wydatkowano na udrożnienie rowu melioracyjnego; 31) wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 5.413,55 zł (plan zł) - wydatkowano na bieżącą naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa. VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Na terenie miasta Ciechanowiec działa 1 samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład ten funkcjonuje w oparciu o plan finansowy. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu Plan przychodów na 2013 rok wynosił zł i w 2013 roku został wykonany na kwotę ,99 zł, co stanowi 97,37% wykonania planu rocznego, w tym: * ,66 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów, * ,22 zł - wpływy ze sprzedaży wody, * ,44 zł - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych, * ,39 zł - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni, * 4.339,54 zł za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca, * ,12 zł za sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych, * ,80 zł za wywóz nieczystości stałych, w tym za odpady segregowane (złom i tworzywa sztuczne) uzyskano 670 zł, * ,25 zł - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika), * ,41 zł - za profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu, * ,58 zł za pozostałe prace zlecone (ustawianie znaków drogowych, demontaż drzewka świątecznego i opraw świątecznych, montaż znaków informacyjnych, usunięcie karp w pasach drogowych, naprawa odwodnienia ulicy Młyńskiej), * 560 zł - ze sprzedaży złomu (do likwidacji poprzez złomowanie przekazano zdemontowany piec c.o., który nie nadawał się do sprzedaży z uwagi na jego zużycie), * 2.817,48 zł (netto) - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych), * 1.834,67 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów, * 4.567,50 zł - pozostałe przychody, w tym: zwrot kosztów upomnienia 2.816,07 zł; zwrot wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów sądowych 1.751,43 zł, * ,02 zł ze sprzedaży środków transportu, w tym: ,02 za sprzedaną śmieciarkę oraz zł za sprzedane 2 przyczepy,

36 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 36 Poz * ,91 zł (netto) - dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu gminy z tytułu dopłaty do 1 m 3 odbioru, wywozu i unieszkodliwienia nieczystości stałych w okresie od roku do roku. Dotację przekazywano do 30 każdego miesiąca w wysokości 1/6 planowanej dotacji rocznej. Przychód z dotacji przedmiotowej zaplanowano w kwocie zł (planowana do odbioru ilość śmieci m 3 x 113,53 zł stawka dotacji = ,50 zł). Według ostatecznego rozliczenia PRK FARE w Ciechanowcu w okresie I VI 2013 roku odebrało i wywiozło ogółem 3.429,81 m 3 nieczystości stałych. Dotacja przekazana z budżetu gminy na rachunek zakładu wyniosła ,33 zł (3.429,81 m 3 x 113,53 zł za 1 m 3 ). Koszty planowane w wysokości zł wykonano na kwotę ,18 zł, co stanowi 100,03 % wykonania planu rocznego, w tym: * ,89 zł - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: odprawa po śmierci pracownika w kwocie 6.470,40 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp (napoje oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) na kwotę 3.725,49 zł. * ,38 zł na płace i pochodne od płac pracowników (30 etatów) wydatkowano ogółem, w tym nagrody jubileuszowe na łączną kwotę ,40 zł, * ,98 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, * zł na wpłaty na PFRON, * 63 zł na koszty umowy zlecenia. * ,26 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni zł; materiały hydrauliczne do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ,25 zł; materiały hydrauliczne do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych ,49 zł; materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków ,02 zł; materiały do remontów budynków mieszkalnych i usługowych ,74 zł; węgiel ,90 zł; paliwo do samochodów ,28 zł; paliwo do kosiarek i piły spalinowej ,27 zł; części do samochodów (łożysko, tarcza sprzęgła, wałek, uszczelki) ,61 zł; pompa do beczki asenizacyjnej zł; narzędzia niezbędne do sprzątania ulic - 885,83 zł; szczotki talerzowe do zamiatarki ,18 zł; żwir i pospółka do remontów dróg gminnych zł; sól drogowa zł; materiały biurowe oraz akcesoria komputerowe ,37 zł; środki czystości 142 zł; poradniki, książki, biuletyny ,52 zł; pojemniki na śmieci ,44 zł; materiały do wykonania prac zleconych - 234,94 zł; drukarka i monitor ,42 zł, * ,08 zł na zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji wodociągowej ,25 zł; do hydroforni w Radziszewie Sieńczuch ,82 zł; do oczyszczalni ścieków ,48 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM 1.438,53 zł, * zł na remonty, w tym: montaż okien w budynku mieszkalnym będącym w zasobach ADM zł; remont rozrusznika w samochodzie MAN 350 zł, * 940 zł na badania profilaktyczne pracowników, * ,46 zł na usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu, w tym: dozór i przegląd techniczny stacji uzdatniania wody oraz przegląd gaśnic ,50 zł; badanie wody zł; monitorowanie stacji wodociągowej i hydroforni zł; nadzór nad stacją wodociągową ,68 zł; badanie ścieków ,74 zł; badanie wody na wysypisku z piezometrów ,80 zł; badania techniczne samochodów - 606,19 zł; wywóz nieczystości stałych z pojemników KP zł; przyjęcie odpadów na wysypisku w Czerwonym Borze ,59 zł; przesyłki listowe ,55 zł; wywóz osadu z piaskowników (oczyszczalnia ścieków) ,40 zł; aktualizacja programów komputerowych ,63 zł; usługi prawnicze zł; pranie odzieży roboczej zł; wulkanizacja opon ,56 zł; regeneracja pompy w równiarce i śmieciarce 750 zł; naprawa rozrusznika w ciągniku 350 zł; naprawa monitora 60 zł; usługi transportowe (wynajem sprzętu do odśnieżania dróg) ,22 zł; usługi kominiarskie ,60 zł; naprawa pieca c.o. 935 zł; obróbki blacharskie na budynkach będących w zasobie ADM zł; wymiana dowodu rejestracyjnego zł; ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym w ulicach: Mickiewicza i Kościuszki zł; inwentaryzacja sieci wodociągowej zł; naprawa pompy w samochodzie do wywozu nieczystości płynnych 350 zł,

37 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 37 Poz * 1.975,35 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej), * 1.630,66 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, * 379,53 zł na wykonanie koniecznych ekspertyz w związku ze sprzedażą śmieciarki, * 2.473,78 zł na podróże służbowe (297,10 zł) i ryczałty samochodowe (2.176,68 zł), * ,64 zł na ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, * ,90 zł na dodatkową (podwyższoną) opłatę odprowadzoną do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za składowanie w 2010 roku nieczystości stałych, * ,05 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz za pobór wody, odprowadzenie ścieków i zanieczyszczanie środowiska, * ,39 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, * zł na podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa ,57 zł, sieć kanalizacyjna ,712 zł, ADM 4.365,15 zł, pozostałe budowle 782,56 zł). * 4.289,95 zł na opłatę za trwały zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków), * 881,19 zł na podatek VAT odprowadzony do US w Wysokiem Mazowieckiem (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach materiałów i usług związanych ze sprzedażą usług), * 832,77 zł na kary i odszkodowania, w tym: kara za zanieczyszczenie bakteriologiczne wody w Radziszewie Sieńczuch 632,77 zł, * 258,92 zł na wydatki komornicze związane ze ściąganiem zaległych należności, * zł na szkolenia pracowników. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (-) ,64 zł. Należności na dzień roku wynosiły ,68 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,90 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe i czynsze ,89 zł; rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych ,31 zł; rozrachunki z pracownikami 96,48 zł), Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły ,47 zł (zakup paliwa ,33 zł, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności 1.073,47 zł; energia elektryczna ,37 zł; usługi bieżące 2.168,14 zł; opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków zł; badanie ścieków 2.070,86 zł, obróbki blacharskie zł; podatek VAT 5.796,68 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych zł; kaucje mieszkaniowe 1.963,49 zł; składka na rzecz PFRON zł; nadpłaty czynszu 3.721,14 zł; nadpłaty z tytułu dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków 7.890,94 zł; składki do ZUS za XII 2013 r ,02 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok ,13 zł; podatek od nieruchomości zł; odpis na ZFŚS 84,90 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (-) ,01 zł. IX. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono uchwałą nr 137/XXV/12 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2013 na kwotę zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego wydatki te zostały zmniejszone o łączną kwotę (-) zł i ostateczne ustalone na kwotę zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

38 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 38 Poz Lp Nazwa projektu Realizacja projektu związanego z promocją gminy i regionu pn. Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej (dz. 630, rozdz ) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego (dz. 750, rozdz ) Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (dz. 750, rozdz ) Plan początkowy wg uchwały budżetowej na 2013 rok Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia) uchwała nr 137/XXV/12 z dn r. uchwała nr 137/XXV/12 z dn r. uchwała Nr 137/XXV/12 z dn r. Kwota uchwalona (w zł) Zmiany w planie dokonane w trakcie 2013 roku Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia) uchwała nr 156/XXIX/13 z dnia r. uchwała nr 178/XXXIV/13 z dnia r. uchwała nr 185/XXXV/13 z dnia r. Kwota zmiany (w zł) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (dz. 900, rozdz ) uchwała nr 137/XXV/12 z dn r uchwała nr 178/XXXIV/13 z dnia r Zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną (dz. 900, rozdz ) uchwała nr 137/XXV/12 z dn r uchwała nr 173/XXXIII/13 z dn r Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu (dz. 921, rozdz ) Zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz ) Realizacja projektu: PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego (dz. 853, rozdz ) Realizacja projektu: Indywidualizacja w gminie Ciechanowiec droga do sukcesu (dz. 801, rozdz ) uchwała nr 137/XXV/12 z dn r uchwała nr 143/XXVII/13 z dnia r. uchwała nr 168/XXXII/13 z dn r. uchwała nr 178/XXXIV/13 z dn r. zarządzenie nr 202/13 z dnia r. zarządzenie nr 261/13 z dnia r Razem od początku roku X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata ustalona została uchwałą nr 136/XXV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2022, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i określa dla każdego roku: - dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, - wydatki majątkowe gminy, - wynik budżetu Gminy Ciechanowiec, - sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki, - przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia, - łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

39 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 39 Poz Budżet gminy na 2013 rok ustalony został uchwałą Nr 137/XXV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 19 grudnia 2012 roku. Kwotę przychodów stanowiły: dochody w wysokości zł, w tym: bieżące w kwocie zł i majątkowe w kwocie zł. Kwotę rozchodów stanowić miały wydatki w wysokości zł, w tym: bieżące w kwocie zł i majątkowe w kwocie zł oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości zł. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych zł. Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2013 rok w zakresie: wyniku budżetu ( zł), kwot przychodów (0 zł) i rozchodów ( zł), długu gminy na koniec 2013 roku ( zł), jak też w zakresie limitu wydatków na przedsięwzięcie objęte załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w tym: 1. Uchwałą nr 143/XXVII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (środki unijne na dofinansowanie zakupu i instalacji pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu oraz środki unijne stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2012 roku na realizację zadania związanego z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych). 2. Zarządzeniem nr 202/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (wprowadzono do budżetu dotację rozwojową na realizację projektu pn. PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego ). 3. Uchwałą nr 150/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dokonano kolejnych zmian w budżecie, w tym: * dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+) zł (ustal. na kwotę zł), * wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+) zł (ustal. na kwotę zł), * wprowadzono do budżetu i planu przychodów wolne środki w kwocie zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2012 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, * zmniejszono o zł planowaną nadwyżkę budżetową, tj. z kwoty zł zmniejszono do kwoty zł. 4. Zarządzeniem nr 216/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) 36 zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na dożywianie). 5. Uchwałą nr 156/XXIX/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-) zł (dofinansowanie: przebudowy dróg (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego); wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ( zmiana harmonogramu) oraz zmniejszenie na 2013 rok subwencji oświatowej). 6. Zarządzeniem nr 226/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (wprowadzono dotacje z budżetu państwa na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; pomoc społeczną oraz stypendia dla uczniów). 7. Uchwałą nr 161/XXXI/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+) zł (środki pozyskane z BS w Ciechanowcu przez SP w Ciechanowcu na realizację projektu). 8. Zarządzeniem nr 244/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (zwiększono dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego). 9. Zarządzeniem nr 246/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej).

40 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 40 Poz Uchwałą nr 168/XXXII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+) zł (w tym: dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego, zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną, środki pozyskane przez jednostki oświatowe oraz zmniejszenie dochodów budżetowych z uwagi na przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy). 11. Zarządzeniem nr 256/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (wprowadzono do budżetu dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego i na zakup podręczników dla uczniów). 12. Uchwałą nr 173/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-) zł (w tym zwiększono: dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotacje na pomoc społeczną, a zmniejszono środki planowane do pozyskania na zadanie inwestycyjne związane z zakupem i montażem instalacji wykorzystujących energię słoneczną oraz planowane dochody budżetowe z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy). 13. Zarządzeniem nr 261/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa przeznaczone na: pomoc społeczną, wypłatę stypendium dla uczniów i zakup podręczników dla uczniów oraz wprowadzono do budżetu dotację rozwojową na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec Droga do sukcesu.). 14. Zarządzeniem nr 271/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) zł (zwiększono: dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego oraz dotacje na świadczenia z pomocy społecznej). 15. Uchwałą nr 178/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dokonano zmian w budżecie, w tym: * dochody zmniejszono o kwotę (-) zł (ustalono na kwotę zł, w tym: bieżące w wysokości zł i majątkowe w wysokości zł); * wydatki zmniejszono o kwotę (-) zł (ustalono na kwotę zł, w tym: bieżące w wysokości zł i majątkowe w wysokości zł); * zmniejszono o zł planowaną nadwyżkę budżetową, tj. z kwoty zł zmniejszono do kwoty zł; * wprowadzono do planu przychodów kredyt długoterminowy (pomostowy) na kwotę zł; * zwiększono dług gminy na koniec 2013 roku o kwotę zł. Z uwagi na przewidywany brak wpływu środków z funduszy unijnych na refundację kosztów, które poniesiono na realizację w 2013 roku zadań inwestycyjnych: przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu ( zł) oraz zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu ( zł) zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pomostowego) w kwocie zł,. Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi w Białymstoku środki te wpłyną do budżetu w I półroczu 2014 roku. Kredyt długoterminowy (pomostowy) zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) w I półroczu 2014 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco. 16. Zarządzeniem Nr 275/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia roku dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami. 17. Uchwałą nr 182/XXXV/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia roku dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-) zł (zmniejszono planowane wydatki bieżące oraz planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie gminy). Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił: - dochody w kwocie zł, z tego bieżące w wysokości zł oraz majątkowe w wysokości zł;

41 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 41 Poz wydatki w kwocie zł, z tego bieżące w wysokości zł oraz majątkowe w wysokości zł, - przychody w kwocie zł, w tym: zł wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2012 rok oraz zł kredyt długoterminowy (pomostowy), - rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zł, - nadwyżka budżetu gminy w wysokości zł przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek, - dług gminy na koniec 2013 roku w wysokości zł. W związku z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowiącymi, że: wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego Zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca: nr 219/13 z dnia 29 marca 2013 roku, nr 245/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku, nr 272/13 z dnia 28 listopada 2013 roku oraz nr 288/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w Prognozie doprowadzono do zgodności z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2013 rok w zakresie: - wyniku budżetu w kwocie (+) zł, - kwot przychodów w kwocie zł, w tym: zł wolne środki oraz zł kredyt długoterminowy (pomostowy), - rozchodów na kwotę zł - spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych), - długu gminy na koniec 2013 roku w wysokości zł. Zakładane w latach wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych, tj. do roku 2013 nie przekraczają 15% spłaty rocznej i 60% zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów, a zakładane wskaźniki w latach obliczane wraz z wyłączeniami określonymi w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie. Ostatecznie w 2013 roku uchwalono i wykonano: - plan przychodów w wysokości zł, w tym: zł wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2012 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zł kredyt zaciągnięty w grudniu 2013 roku. (Kredyt długoterminowy (pomostowy) zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) w I półroczu 2014 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco), - plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie zł. W 2013 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym: zł z tytułu kredytów długoterminowych, zł z tytułu pożyczek długoterminowych. - nazwę i cel, REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA ROKU W 2013 roku zaplanowano 1 przedsięwzięcie określając dla niego: - jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, - okres realizacji i łączne nakłady finansowe, - limity wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,

42 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 42 Poz limit zobowiązań. Lp. 1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie ustalone do 2015 roku wynoszą zł, z czego kwota zł stanowi wydatek poniesiony w latach poprzednich. Nazwa przedsięwzięcia INFORMATYZACJA GMINY CIECHANOWIEC Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia r. Plan finansowy na 2013 r. Wykonanie wydatków na dzień r. (w złotych) Wydatki do poniesienia w latach następnych , Razem , CZĘŚĆ OPISOWA 1) przedsięwzięcie informatyzacja Gminy Ciechanowiec, projekt: Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w partnerstwie z innymi gminami województwa podlaskiego (łącznie 13 partnerów, w tym: 11 gmin oraz 2 miasta). Łącznie nakłady finansowe dla Gminy Ciechanowiec wynoszą zł. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków unijnych w ramach RPOWP w łącznej kwocie zł, natomiast środki własne gminy wynosić będą łącznie zł. Projekt polegał będzie na budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, która zapewni nowoczesne usługi szerokopasmowe na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem. W związku z koniecznością uzyskania od Komisji Europejskiej notyfikacji dla złożonego wniosku o dofinansowanie tego zadania realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się w 2015 roku (notyfikację uzyskano 6 czerwca 2013 roku). W 2013 roku na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

43 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 43 Poz WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami zł. Załącznik nr 1 do sprawozdania Przychody zł, w tym: zł - wolne środki z 2012 roku oraz zł - kredyt długoterminowy (pomostowy) zaciągnięty na wydatki w zakresie środków unijnych. Rozchody zł, W Tym: Kredyty zł oraz pożyczki zł. DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK BUDŻET OGÓŁEM: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) LEŚNICTWO Gospodarka leśna % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat (własne) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (poroz. z j.s.t.) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (poroz. AR) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (własne) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne) Pozostałe odsetki (własne) ADMINISTRACJA PUBLICZNA

44 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 44 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat (własne) % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości

45 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 45 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych % Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne) Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki (własne) Wpływy z różnych dochodów (własne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja - refund. Fund. Soł.) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)

46 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 46 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne) Wpływy z różnych dochodów (własne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja) Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne) Wpływy z usług (własne) Wpływy z różnych dochodów (własne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne) Gimnazja Wpływy z różnych dochodów (własne)

47 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 47 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne) Dowożenie uczniów do szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne) OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostałe odsetki (własne) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości (własne) POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (własne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE) Zasiłki stałe

48 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 48 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów (własne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług (własne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na dożyw.) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (własne) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów (WŁASNE - dotac.) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

49 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 49 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK % 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów (własne) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne) Gospodarka odpadami Wpływy z opłaty produktowej (własne) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (własne) Pozostałe odsetki (własne) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne) Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z różnych dochodów (własne) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (własne) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Pozostałe odsetki (własne) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości (własne) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

50 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 50 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA 2013 ROK % 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne) Budżet ogółem:

51 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 51 Poz Załącznik nr 2 do sprawozdania WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK 2013 BUDŻET OGÓŁEM: % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Zakup usług pozostałych Spółki wodne Zakup usług pozostałych Fundusz sołecki Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zlecone) Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone) Składki na Fundusz Pracy (zlecone) Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone) Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone) Zakup usług pozostałych (zlecone) Zakup usług pozostałych (własne) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Fundusz sołecki Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poroz. z AR)

52 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 52 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poroz. z j.s.t.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Własne) PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK % 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii (i woda) Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Fundusz Sołecki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne, w tym dotacja zł) Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLEC.) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZLECONE)

53 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 53 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne, w tym dotacja - 58 zł) Składki na ubezpieczenia społecz. (ZLECONE) Składki na Fundusz Pracy (Własne, w tym dotacja - 9 zł) PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK % Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia (własne) Zakup usług pozostałych (Własne) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Własne) Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorz. terytorialn. na dofinansow. własnych zadań bieżących Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent ) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii (i woda) Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

54 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 54 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK 2013 % Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki) Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki zł) Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki) Składki na Fundusz Pracy (podatki) Wynagrodzenia bezosobowe (podatki ) Zakup materiałów i wyposażenia (podatki zł) Zakup usług pozostałych (podatki zł) Różne opłaty i składki (podatki zł) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (podatki) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

55 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 55 Poz DZ. ROZ. 754 NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK % Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki Zakup energii (i woda) Zakup usług remontowych Fundusz sołecki Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Fundusz sołecki Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ( zł na zarządzanie kryzysowe zł - rezerwa ogólna)

56 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 56 Poz DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK 2013 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe (projekt) Wynagrodzenia bezosobowe (projekt) Zakup materiałów i wyposażenia (własne) Zakup materiałów i wyposażenia (projekt) Zakup materiałów i wyposażenia (projekt) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projekt) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projekt) Zakup energii (i woda) Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

57 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 57 Poz DZ. ROZ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii (i woda) Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

58 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 58 Poz DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK Zakup materiałów i wyposażenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii ( i woda) Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych - UM Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.) Wynagrodzenia bezosobowe (własne) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi

59 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 59 Poz DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK 2013 % 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej (własne) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia (własne) Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone) Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE - dotacja) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne (dotacja zł zł - środki własne gminy)

60 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 60 Poz DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK 2013 % 4300 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne (własne) Zasiłki stałe Świadczenia społeczne (WŁASNE-dotacja) Ośrodki pomocy społecznej ( zł - dotacja zł - środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja zł) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja ) Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja ) Składki na Fundusz Pracy (dotacja ) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE) Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe (własne) Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE) Zakup materiałów i wyposażenia

61 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 61 Poz DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK Zakup usług zdrowotnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne (ZLECONE) % Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja zł) Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność (własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów (własne) Stypendia dla uczniów (dotacja zł zł - środki własne gminy) Inne formy pomocy dla uczniów (dotacja) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne) Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 62 Poz DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK 2013 % Gospodarka odpadami (własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych (śmieci zł zł - azbest) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii (i woda) Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii (i woda) Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii (i woda) Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia

63 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 63 Poz DZ. ROZ. NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN NA ROK 2013 WYKONANIE ZA ROK Fundusz sołecki Zakup energii (i woda) Zakup usług remontowych Fundusz sołecki Zakup usług pozostałych % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Fundusz sołecki Budżet ogółem

64 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 64 Poz Załącznik nr 3 do sprawozdania WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2013 (6+7) Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst środki z innych źródeł Koszty poniesione do r Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska ( 6050) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych ( 6050) Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej ( 6059) Zakup pomostu wiszącego stanowiącego wyposażenie placu zabaw Przedszkola w Ciechanowcu ( 6060) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu ( 6057 i 6059) Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu (6050) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu ( 6057 i 6059) Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi ( 6060) Centrum IV Rozbioru Polski ( 6050) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu ( 6057 I 6059) Ogółem:

65 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 65 Poz Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 308/14 Burmistrza Ciechanowca z dnia 21 marca 2014 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku I. Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek W użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest 54 działek o pow. 19,7954 ha i wartości zł. II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych działek o pow. 13,4980 ha i wartości ,47 zł oraz udział w 17 działkach o pow. 0,9512 ha i wartości zł. III. Grunty zabudowane budynkami ADM - 13 działek o pow. 1,5814 ha i wartości zł oraz udział w 19 działkach o pow. 1,2078 ha i wartości zł. IV. Grunty użyteczności publicznej - 36 działek o pow. 14,7857 ha i wartości zł. V. Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP - 23 działki o pow. 14,3660 ha i wartości zł.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę z czego dochody bieżące wynoszą i dochody majątkowe 15.052.083 zł. 14.615.083 zł. 437.000 zł. Planowane dochody

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. D O C H O D Y Planowane dochody gminy na 2014 rok wynoszą ogółem 16.221.421 zł, z tego dochody bieżące 15.542.331 zł, w

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo