Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA"

Transkrypt

1 Pieniądze na innowacje Eligiusz W. Nowakowski Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

2 Agenda 1.Pojęcia innowacji Oslo Manual 2.Innowacje technologiczne 3.Innowacje produktowe 4.Oferta unijna ING Banku 1

3 Oslo Manual Innowacja - wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych. Pierwsze mikroprocesory i kamery cyfrowe to przykłady nowych produktów wykorzystujących nowe technologie. Pierwszy przenośny odtwarzacz MP3, który stanowił połączenie istniejących standardów oprogramowania z technologią miniaturyzacji dysków twardych, był nowym produktem stanowiącym kombinację istniejących technologii. 2

4 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Wynalazek - poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nie opatentowane, Patent - prawo wyłącznego korzystania z wynalazku, Wzór użytkowy - nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, Wzór przemysłowy - nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację, Licencja - prawo korzystania z wynalazku. 3

5 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Badania podstawowe - prace teoretyczne i doświadczalne podejmowane głównie w celu zdobycia nowej wiedzy, bez konkretnego ich zastosowania lub wykorzystania, Badania stosowane - badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowane głównie na konkretne zastosowania praktyczne, Prace rozwojowe - prowadzenie prac doświadczalnych oparte na istniejącej wiedzy uzyskanej z badań naukowych i/lub doświadczeń praktycznych, ukierunkowane przede wszystkim na wyprodukowanie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń, a także zastosowanie nowych procesów technologicznych, systemów i usług oraz na ulepszenie już istniejących. 4

6 Programy Ogólnokrajowe Działania POIG Wsparcie projektów celowych / Wsparcie wdrożeń wyników B+R 4.2 Wsparcie wzornictwa przemysłowego 4.3 Kredyt technologiczny 4.4 Nowe inwestycje innowacyjne 5

7 PO Innowacyjna Gospodarka WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH 4.1 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R Działanie 1.4 Działanie fazy projektu celowego badawcza (badania przemysłowe i prace rozwojowe) wdrożeniowa (w tym przygotowanie do wdrożenia) Instytucja Wdrażająca PARP NCBiR Beneficjenci i terminy MSP i duże przedsiębiorstwa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Wnioski można składać od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r., Dotacje na realizację projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Budżet i poziom dofinansowania: EUR. ( PLN) w tym MSP EUR Intensywność: 100% badania podstawowe, 50% przemysłowe, 25% prace rozwojowe Współpraca niepowiązanym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą (jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym), z wyłączeniem podwykonawstwa zwiększa o 15% (max. 80%). Podobnie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub powszechnie Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 3 mln PLN. Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt 10 mln EUR jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych projektu, lub 7,5 miliona EUR w odniesieniu do pozostałych projektów. Maksymalna wartość projektu celowego 50 mln euro. 6

8 PO Innowacyjna Gospodarka STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW Cel/ opis działania - projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój). Budżet Działania: 186 mln EUR Beneficjenci: MŚP i duże przedsiębiorstwa Obecnie środki zostały wyczerpane, ale możliwe jest zasilenie budżetu Działania 4.2 7

9 PO Innowacyjna Gospodarka KREDYT TECHNOLOGICZNY Cel/ opis działania - projekt dotyczy: zakupu nowej technologii, jej wdrożenia lub wdrożenia własnej nowej technologii i uruchomienia w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych lub zmodernizowanych usług Instytucja Pośrednicząca: Bank Ostateczni Odbiorcy: MŚP Max wartość wsparcia: do 70% nakładów, nie więcej niż 4 mln PLN Nowa technologia - wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług 8

10 PO Innowacyjna Gospodarka NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM Cel/ opis działania: wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień rozprzestrzenienia technologii w danej branży nie przekracza 15%. Instytucja Wdrażająca: PARP Beneficjenci: przedsiębiorcy Min/ max wartość KK: 8 mln PLN / 160 mln PLN Obecnie środki zostały wyczerpane. 9

11 Dotacja w formie premii technologicznej 10

12 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cel działania 4.3 Kredyt technologiczny: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków FKT w formie premii technologicznej. Instytucja Wdrażająca - BGK 11 11

13 Inwestycja technologiczna Inwestycja polegająca na: a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, albo b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług

14 Nowa technologia Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczorozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat

15 Udział własny Udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej, pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki z udzielonej pomocy publicznej, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych musi wynosić minimum 25%

16 Premia technologiczna Kwota przyznawana przez BGK przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości wynikającej z limitów pomocy publicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie wyższa niż zł. Wysokość premii określona jest w promesie premii technologicznej przyznawanej przez BGK po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej nie może nastąpić przed datą wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK. Premia wypłacana jest do banku kredytującego jednorazowo

17 Koszty kwalifikowane (1/3) Premią technologiczną mogą być objęte wydatki: sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego/kwalifikowane, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, poniesione po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK. Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została uprzednio wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej, finansowanej za pomocą kredytu technologicznego

18 Koszty kwalifikowane (2/3) zakup na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu; najem, dzierżawa lub leasing: środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu dzierżawy lub leasingu gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej budowa lub rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego

19 Koszty kwalifikowane (3/3) zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które: są aktywami przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej; zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej; podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii

20 Definicja MŚP (1/3) Kategorię przedsiębiorstwa określa się na podstawie kryteriów: finansowych: wielkość rocznego obrotu lub całkowity bilans roczny, wielkości zatrudnienia, powiązania z innymi przedsiębiorstwami

21 Definicja MŚP (2/3) Kryterium Mikro-przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Poziom zatrudnienia, poniżej: 10 pracowników 50 pracowników 250 pracowników oraz Roczne obroty netto, nie więcej niż: 2 mln 10 mln 50 mln lub Suma bilansowa aktywów, nie więcej niż: 2 mln 10 mln 43 mln 20 20

22 Definicja MŚP (3/3) Przedsiębiorstwa autonomiczne - nie uwzględnia się danych innego przedsiębiorstwa (IP) NP Przedsiębiorstwa partnerskie - dane IP uwzględnione proporcjonalnie NP + x% IP Przedsiębiorstwa związane - dane NP i IP dodaje się NP + IP 21 21

23 Intensywność wsparcia przedsiębiorstwa mikro i małe 60% 60% 70% 70% 60% 70% 70% 50% 70% 60% 70% 60% 70% 70% 70% 70% 22 22

24 Intensywność wsparcia przedsiębiorstwa średnie 50% 50% 60% 60% 50% 60% 60% 40% 60% 50% 60% 50% 60% 60% 60% 60% 23 23

25 Przykład wyliczania premii technologicznej Inwestor: małe przedsiębiorstwo z województwa śląskiego intensywność wsparcia = 60% KOSZTY KWALIFIKOWANE PLN (100%) KREDYT TECHNOLOGICZNY PLN (75%) + WKŁAD WŁASNY PLN (25%) PREMIA TECHNOLOGICZNA PLN x 60%= PLN 24 24

26 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny schemat realizacji BGK BANK ING PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena złożonej dokumentacji 3. Wystawienie lub odmowa wystawienia promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową / warunkową umową kredytową oraz załącznikami 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, możliwa po wysłaniu do BGK wniosku i promesy kredytu /pkt/4/ 14. Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność 25 25

27 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny schemat realizacji BGK ING BANK PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena złożonej dokumentacji 3. Wystawienie lub odmowa wystawienia promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami (nabór ciągły) 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową / warunkową umową kredytową oraz załącznikami 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, możliwa po wysłaniu do BGK wniosku i promesy kredytu /pkt/4/ 14. Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność 26 26

28 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny schemat realizacji BGK ING BANK PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena złożonej dokumentacji 3. Wystawienie lub odmowa wystawienia promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami (nabór ciągły) 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową / warunkową umową kredytową oraz załącznikami 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, możliwa po wysłaniu do BGK wniosku i promesy kredytu /pkt/4/ 14. Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność 27 27

29 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny schemat realizacji BGK ING BANK PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena złożonej dokumentacji 3. Wystawienie lub odmowa wystawienia promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami (nabór ciągły) 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową / warunkową umową kredytową oraz załącznikami 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, możliwa po wysłaniu do BGK wniosku i promesy kredytu /pkt/4/ 14. Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność 28 28

30 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny schemat realizacji BGK ING BANK PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena złożonej dokumentacji 3. Wystawienie lub odmowa wystawienia promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami (nabór ciągły) 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową / warunkową umową kredytową oraz załącznikami 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, możliwa po wysłaniu do BGK wniosku i promesy kredytu /pkt/4/ 14. Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność 29 29

31 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny schemat realizacji BGK ING BANK PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena złożonej dokumentacji 3. Wystawienie lub odmowa wystawienia promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami (nabór ciągły) 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową / warunkową umową kredytową oraz załącznikami 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, możliwa po wysłaniu do BGK wniosku i promesy kredytu /pkt/4/ 14. Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność 30 30

32 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny schemat realizacji BGK ING BANK PRZEDSIĘBIORCA 2. Ocena złożonej dokumentacji 3. Wystawienie lub odmowa wystawienia promesy kredytu technologicznego/ warunkowej umowy kredytowej 1. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego i wniosku o dofinansowanie w formie premii technologicznej wraz z załącznikami (nabór ciągły) 5. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie 6. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania promesy premii technologicznej 4. Przekazanie wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie wraz z promesą kredytową / warunkową umową kredytową oraz załącznikami 8. Podpisanie umowy kredytu technologicznego 10. Podpisanie z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie 9. Przesłanie kopii umowy kredytu technologicznego do BGK 11. Realizacja inwestycji finansowanej kredytem technologicznym, możliwa po wysłaniu do BGK wniosku i promesy kredytu /pkt/4/ 14. Kontrola na miejscu realizacji inwestycji Przekazanie premii technologicznej bankowi 13. Przesłanie wniosku o płatność 15. Częściowa spłata kredytu 12. Przedłożenie wniosku o płatność 31 31

33 Ważne daty BGK rozpatruje wnioski o dofinansowanie według kolejności wpływu. BGK może przyznawać promesę premii technologicznej do15 września 2013 r. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do 31 października 2013 r. oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie innych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Bank, prowizje i opłaty nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez Bank innych kredytów inwestycyjnych, BGK może wypłacać premię technologiczną do 31 grudnia 2015 r

34 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie 1. Opinia o nowej technologii, która ma zostać wdrożona w wyniku inwestycji, wystawiona na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukową (w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615)), zawierająca m.in.: wykazanie, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, charakterystykę technologii, informacje o sposobie jej wdrożenia, wykaz i uzasadnienie niezbędnych do wdrożenia technologii środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej

35 Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie 2. Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowofinansowym oraz wykazem wydatków. 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych, 4. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji, 5. Kopie dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy, wykazujących brak zaległości w opłacaniu należnych składek, itp., 6. Zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą. 7. Wersja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami

36 Biznes plan Biznesplan inwestycji technologicznej powinien zawierać następujące informacje: 1) opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy; 2) opis i cel inwestycji technologicznej; 3) opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany w wyniku inwestycji technologicznej; 4) analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne (ilościowe i jakościowe); 35

37 Biznes plan 5) analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji); 6) zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej realizacji, z wyszczególnieniem wydatków przewidzianych do finansowania kredytem technologicznym i kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie premii technologicznej (wzór tabeli z harmonogramem rzeczowofinansowym inwestycji technologicznej ze strony BGK); 7) zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej oraz konkurencji na tym rynku; 8) strategię marketingową. 36

38 8. Kredyt technologiczny - błędy Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów 1. Brak załączników (lub ich elementów) w wersji papierowej lub/i elektronicznej 2. Braki lub błędy we wniosku (np. dane teleadresowe) 3. Braki w pieczątkach, podpisach i parafkach na formularzu wniosku oraz na załącznikach (brak pieczątek instytucji, brak pieczątek osób upoważnionych) 4. Wniosek wypełniony niezgodnie z instrukcją 5. Różnice w wersji papierowej i elektronicznej dokumentów 6. Błędne podanie kwoty wnioskowanego dofinansowania 37

39 Podsumowanie procesu wdrażania działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG Do 15 kwietnia 2011 r. do BGK złożono 213 wniosków o przyznanie premii technologicznej (poprzednie warunki). 91 projektom udzielono promesy premii technologicznej na łączną kwotę 161,9 mln zł. Łączna wartość kredytów technologicznych udzielonych przez banki współpracujące z BGK przekraczała 217 mln zł. W czerwcu 2011 złożono 145 wniosków, z czego 82 zostało odrzucone (lub podlega ocenie protestu)

40 Nabór wniosków w czerwcu Kredyt technologiczny POIG Bank Liczba wniosków złożonych Wnioskowana premia technologiczna Kredyt techologiczny Alior Bank , ,10 11,7% 10,8% 9,7% BOŚ , ,00 0,7% 1,0% 0,9% BPH SA , ,87 2,8% 2,9% 3,0% BPS , ,00 6,9% 7,3% 6,6% BRE , ,35 9,0% 9,0% 8,4% Citi , ,50 4,8% 4,5% 5,3% ING , ,45 11,0% 12,4% 12,5% Kredyt bank , ,56 4,8% 6,2% 5,8% Mazowiecki BR , ,00 0,7% 0,6% 0,5% Pekao , ,00 4,8% 4,6% 5,9% PKO BP , ,74 11,0% 9,8% 9,6% Raiffeisen , ,22 22,1% 21,1% 22,8% SGB , ,50 9,7% 9,8% 9,0% razem , ,29 100,0% 100,0% 100,0% 39

41 Wnioski złożone w grudniu 2011 bank kredytujący liczba wniosków kwota wnioskowanego dofinansowania 1 Alior Bank SA ,38 2 Bank Handlowy ,76 3 Bank Millenium ,19 4 Bank Zachodni WBK ,77 5 BNP Paribas ,00 6 BOŚ SA ,05 7 BPH SA ,00 8 BPS - Bank Polskiej Spółdzielczości ,14 9 BRE SA ,18 10 HSBC Polska SA ,84 11 ING Bank Śląski SA ,51 12 Krakowski Bank Spółdzielczy ,80 13 Kredyt Bank S.A ,00 14 Nordea Bank Polska ,00 15 Pekao S.A ,95 16 PKOBP SA ,17 17 Raiffeisen Bank Polska S.A ,67 18 SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki ,92 Razem ,33

42 10. Doświadczenia 41

43 10. Doświadczenia 42

44 10. Doświadczenia 43

45 OFERTA UNIJNA ING Banku 44

46 Ubieganie się o dotacje Wniosek powinien wykazać wykonalność: 1. Techniczną 2. Rynkową 3. Społeczną 4. Finansową Promesa kredytu Umowa kredytowa 45

47 OFERTA UNIJNA ING BANKU Doradztwo: Pomoc w doborze odpowiedniego programu unijnego (dotacje inwestycyjne) Pomoc w konstrukcji montażu finansowego Szczegółowa ocena Aplikacji zgodnie z umową z PARP Kredyty na finansowanie inwestycji: kredyt pomostowy kredyt na finansowanie wkładu własnego Projektu Kredyt unijny obrotowy Oferta rozliczeniowa powiązana z ofertą kredytową 46

48 Oferta unijna ING Banku PRZYKŁADOWY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU Montaż finansowy - określenie źródeł finansowania całkowitego kosztu Projektu, włączając koszty kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane. Przykładowymontaż finansowyprojektu: Środki własnebeneficjenta Koszty niekwalifikowane Całkowi tykoszt Projektu Koszty kwalifikowane Kredyt bankowy (nafinansowaniewkładuwłasnego) Kredyt bankowy (nafinansowanie Wkładwłasny Beneficjenta wkładuwłasnego) Środki własne Beneficjenta Dotacja=dofinansowaniezfunduszu (któremożebyćprefinansowane Kredytempomostowym). 47

49 Oferta unijna ING Banku KREDYT UNIJNY INWESTYCYJNY KREDYT POMOSTOWY Przeznaczenie - prefinansowanie dotacji, tj. sfinansowanie nakładów inwestycyjnych do czasu wypłaty dotacji Kwota kredytu - do wysokości przyznanej dotacji Okres kredytowania do czasu wypłaty dotacji (możliwość przedłużenia okresu kredytowania w przypadku przesunięcia terminu wypłaty dotacji) Spłata kredytu kapitał spłacany bezpośrednio z dotacji; odsetki spłaca kredytobiorca Zabezpieczenie (przykładowe): cesja praw z Umowy o dofinansowanie wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na rachunku, na który wpłynie dotacja; weksel in blanco ew. dodatkowe zabezpieczenia Poręczenie CIP albo BGK 48

50 Oferta unijna ING Banku KREDYT UNIJNY INWESTYCYJNY KREDYT NA FINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO PROJEKTU Przeznaczenie - finansowanie części kosztów kwalifikowanych projektu nie objętych dotacją oraz kosztów niekwalifikowanych, tj. kosztów na finansowanie których nie przysługuje dotacja, które są niezbędne do realizacji projektu. Kwota kredytu - w wysokości finansowanego udziału własnego (w kosztach kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych) Okres kredytowania dostosowany do potrzeb kredytobiorcy (kredyt do 10 lat) Spłata kredytu wg uzgodnionego harmonogramu spłaty Zabezpieczenie (przykładowe): zabezpieczenia stosowane dla kredytów inwestycyjnych poręczenie/ gwarancja z FPU 49

51 Oferta unijna ING Banku KREDYT UNIJNY OBROTOWY I RACHUNEK PROJEKTOWY Kredyt przeznaczony na: sfinansowanie innych kosztów niekwalifikowanych nieinwestycyjnych, np. podatki, opłaty celne, etc. sfinansowanie podatku VAT sfinansowanie nieinwestycyjnych Projektów, które są powiązane z funduszami unijnymi (np. z dotacjami szkoleniowymi) Rachunek bieżący (w PLN, EUR) - realizacja płatności związanych z Projektem 50

52 Wykorzystanie - stan na 10 czerwca 2012 Programy ogólnokrajowe i regionalne Złożono poprawnych Wniosków o dofinansowanie Wnioskowane dotacje 480 mld PLN Podpisano Umów o dofinansowanie obejmujących koszty kwalifikowane w wysokości 303 mld PLN Dofinansowanie z UE 207 mld PLN, 74% alokacji Zrealizowane koszty kwalifikowane 147 mld PLN Dotacje we Wnioskach o płatność 105 mld PLN 51

53 Dotacje na pierwsze wdrożenie wynalazku 1. Nabór: sierpień 14 września 2012 r. 2. Wsparcie tylko dla MSP 3. Maksymalna wartość wsparcia 20 mln PLN 4. Maksymalna intensywność wsparcia 50% 5. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 4 mln PLN 6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku dokument patentowy wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru patentowego patent europejski dowód dokonania zgłoszenia + kopia sprawozdania o stanie techniki 7. Dowód wyłącznego korzystania z wynalazku 52

54 Kryteria wyboru wniosków LP Kryterium Proponowane brzmienie Uzasadnienie Kryterium merytoryczne obligatoryjne Kryterium merytoryczne obligatoryjne Kryteria merytoryczne obligatoryjne Projekt dotyczy wdrożenia do Kryterium ma na celu sprawdzenie, czy projekt kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach działalności gospodarczej programu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wynalazku: udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 1) objętego ochroną patentową Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, albo W przypadku nr 1) konieczna jest weryfikacja, czy wnioskodawca posiada patent. Weryfikacja 2) zgłoszonego do ochrony następuje na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego ochronę patentową. patentowej, na który zostało W przypadku nr 2) konieczna jest weryfikacja, czy rozwiązanie przewidziane do wdrożenia w sporządzone sprawozdanie o ramach projektu zostało zgłoszone do ochrony patentowej. Weryfikacja następuje w oparciu o stanie techniki (bądź sprawozdanie o stanie techniki (sporządzane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca równoważny dokument w 2000 r. Prawo własności przemysłowej) bądź dokument równoważny w procedurze procedurze międzynarodowej) zagranicznej. Dokument ten musi uprawdopodabniać spełnienie kryteriów nowości, poziomu uprawdopodabniające spełnienie wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania. kryterium nowości, poziomu Ponadto, w kryterium tym zostanie zweryfikowane czy przedmiotem projektu jest wdrożenie w wynalazczego oraz przydatności działalności gospodarczej wnioskodawcy rozwiązania objętego ochroną patentowa albo do przemysłowego stosowania zgłoszonego do ochrony patentowej. Przed dniem złożenia wniosku wynalazek objęty wdrożeniem nie był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Unii Europejskiej Kryterium ma na celu sprawdzenie, czy projekt kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach programu, zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zgodnie z wymogami rozporządzenia projekt nie może uzyskać wsparcia, jeżeli przed złożeniem wniosku nastąpiło wdrożenie chronionego rozwiązania na terytorium Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że to kryterium odnosi się wyłącznie do rozwiązania będącego przedmiotem ochrony patentowej (wynalazku), nie zaś do końcowego rezultatu (produktu, usługi), w którym znajdzie zastosowanie wynalazek (jest możliwa sytuacja kiedy będą one tożsame). Kryterium to jest komplementarne z kryterium fakultatywnym Poziom innowacyjności rezultatu projektu wdrażanego w oparciu o wynalazek. 53

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii dr inż. Wojciech Kamiński Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH DOTACJE I POŻYCZKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Coś się kooczy, coś się zaczyna Plan prezentacji Dotacje a pożyczki Dostępnośd dotacji i pożyczek Przedstawienie dostępnych funduszy Krajowy Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny PYTANIA I ODPOWIEDZI KONFERENCJA INNOWACJA I KREDYT TECHNOLOGICZNY szansą na sukces 2 października 2009 r. WARSZTAT 1 Finansowanie inwestycji w innowacje z udziałem Kredytu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców wydanie 2 Grudzień 2009 adresy instytucji organizujących konkursy adresy punktów konsultacyjnych zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo